Úvod

Tato rotační, ručně vedená sekačka na trávu je vhodná pro soukromé majitele pozemků. Je určena primárně k sečení trávy na dobře udržovaných trávnících soukromých pozemků. Není určena k sekání křovin ani k zemědělskému použití.

Přečtěte si pečlivě následující informace, abyste věděli, jak máte správně používat a pečovat o svůj výrobek a jak se vyhnout zranění a poškození výrobku. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Společnost Toro můžete kontaktovat přímo na adrese www.Toro.com zde najdete informace o výrobcích a příslušenství, můžete vyhledat prodejce nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku.

g027446

Vepište typové a sériové číslo výrobku do mezery níže:

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a obsahuje bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může způsobit vážný úraz nebo usmrcení, nebudete-li dodržovat doporučená opatření.

g000502

V této příručce jsou pro zdůraznění informací používána dvě slova. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, které stojí za zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Čistý točivý moment: Hrubý či čistý točivý moment tohoto motoru byl laboratorně stanoven výrobcem motoru v souladu se specifikacemi SAE (Society of Automotive Engineers) J1940. V souladu s bezpečnostními, emisními a provozními požadavky byl efektivní točivý moment motoru u sekačky této třídy nastaven na výrazně nižší hodnotu. Technické údaje o modelu své sekačky naleznete na stránkách www.Toro.com.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 5395:2013.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a odmršťovat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

 • Před spuštěním motoru si přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze nebo pokud nejsou funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od všech vyhazovacích otvorů. Přihlížející osoby musí vždy zůstat v bezpečné vzdálenosti od stroje.

 • Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Nikdy nedovolte dětem stroj řídit.

 • Před provedením údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj a vypněte motor.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu, který označuje upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

V příslušných kapitolách této příručky naleznete doplňkové bezpečnostní informace.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na místě viditelném obsluhou a v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal112-8867
decal125-5026
decal131-4514
decal132-4470

Nastavení

Important: Sejměte a zlikvidujte ochrannou plastovou fólii, která zakrývá motor, a všechny další plastové nebo obalové materiály na stroji.

Montáž a rozložení rukojeti

 1. Z držáků rukojeti demontujte 2 knoflíky rukojeti a 2 vratové šrouby a uschovejte je (Obrázek 3).

  g032865
 2. Nasaďte konce rukojeti na skříň sekačky tak, aby čep připevněný ke každému držáku rukojeti byl umístěn ve spodním otvoru příslušného konce rukojeti (Obrázek 4).

  g032866

  Note: Je-li rukojeť ve složené poloze, čepy nejsou v otvorech na koncích rukojeti viditelné.

 3. Rozložte rukojeť do provozní polohy jejím otočením dozadu (Obrázek 5).

  g032868
 4. Zasuňte vratový šroub (hlava šroubu musí směřovat dovnitř) do horního nebo dolního čtvercového otvoru v držáku rukojeti a horního otvoru na konci rukojeti (Obrázek 6).

  g032869
 5. Volně namontujte knoflíky rukojeti na vratové šrouby.

 6. Viz kroky 3 až 5 v části Nastavení výšky rukojeti.

Instalace lanka ručního startéru do vodiče lanka

Important: Aby bylo při každém použití stroje možné bezpečně a snadno spouštět jeho motor, je třeba nainstalovat lanko ručního startéru do vodiče lanka.

Přidržte ovládací tyč žacího nože v poloze přitažené k horní rukojeti a protáhněte lanko ručního startéru vodičem lanka na rukojeti (Obrázek 7).

g003251

Doplnění oleje do motoru

Important: Stroj není dodáván s olejem v motoru, součástí dodávky je však lahev oleje. Před spuštěním motoru doplňte do motoru olej.

Množství motorového oleje: 0,47 l (16 oz)

Viskozita oleje: detergentní olej SAE 30 nebo SAE 10W-30

API klasifikace: SJ nebo vyšší

 1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

 2. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 8).

  g033497
 3. Prostřednictvím plnicí trubice oleje opatrně nalijte olej přibližně do ¾ objemu motoru.

 4. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

  Note: Před kontrolou počkejte 3 až 5 minut, než se olej usadí.

 5. Zasuňte měrku hladiny oleje do plnicí trubice a opět ji vytáhněte.

 6. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek 8).

  • Pokud hladina oleje na měrce nedosahuje k rysce Add“ (doplnit), nalijte opatrně malé množství oleje do plnicí trubice, počkejte 3 minuty a pak opakujte kroky 3 až 5, dokud hladina oleje nebude dosahovat k rysce Full“ (maximální hladina) na měrce.

  • Pokud se hladina oleje nachází nad ryskou Full“ (maximální hladina) na měrce, vypusťte přebytečný olej tak, aby hladina oleje dosahovala na měrce k rysce Full, viz Výměna motorového oleje.

   Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete ho poškodit.

 7. Bezpečně namontujte měrku.

Montáž sběracího koše

 1. Nasuňte sběrací koš na rám tak, jak je znázorněno na Obrázek 9.

  g027257

  Note: Koš nenasunujte přes rukojeť (Obrázek 9).

 2. Zahákněte spodní kanál koše na spodní část rámu (Obrázek 10).

  g027258
 3. Zahákněte horní a boční kanály koše na horní a boční části rámu (Obrázek 10).

Součásti stroje

g033498
g027237
ModelHmotnostDélkaŠířkaVýška
2096037 kg 150 cm58 cm107 cm

Obsluha

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Vždy se přesvědčte, zda jsou všechny ochranné kryty a bezpečnostní prvky, jako například dvířka a/nebo sběrací koše, na svém místě a správně fungují.

 • Vždy se přesvědčte, zda žací nože, jejich šrouby a montážní celek žací jednotky nejsou opotřebené nebo poškozené.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

 • Při nastavování výšky sekání se můžete dostat do kontaktu s pohyblivým nožem, který může způsobit vážné poranění.

  • Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  • Při nastavování výšky sekání nestrkejte prsty pod kryt.

Bezpečnost týkající se paliva

Nebezpečí

Palivo je extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

 • Aby nedošlo ke vznícení paliva od statického náboje, položte před tankováním nádobu s palivem nebo sekačku přímo na zem, nikoli na vozidlo nebo jiný předmět.

 • Palivo doplňujte do nádrže venku na otevřeném prostranství a při studeném motoru. Rozlité palivo utřete.

 • Nemanipulujte s palivem v blízkosti otevřeného ohně či jisker, nebo když kouříte.

 • Palivo skladujte ve schválených nádobách a odstraňte je z dosahu dětí.

Důležité upozornění

Požití paliva může vést k vážnému zranění nebo úmrtí. Dlouhodobý styk s výpary může způsobit vážné újmy na zdraví a onemocnění.

 • Vyhýbejte se delšímu vdechování výparů.

 • Ruce ani obličej nepřibližujte k trysce a otvoru palivové nádrže.

 • Dávejte pozor, aby vám palivo nevniklo do očí a nedostalo se do kontaktu s pokožkou.

Doplňování paliva do nádrže

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý bezolovnatý benzín s oktanovým číslem kolem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

 • ETANOL: Přijatelná jsou i paliva až s 10 % etanolu (gasohol) nebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter). Etanol a MTBE jsou odlišné látky. Paliva s více než 15 % etanolu (E15) nejsou schválena k použití. Nikdy nepoužívejte paliva obsahující více než 10 % etanolu, například E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) nebo E85 (obsahuje až 85 % etanolu ). Použití neschváleného paliva může mít za následek problémy s výkonem nebo poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

 • Nepoužívejte benzín obsahující metanol.

 • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži nebo nádobách na palivo, aniž byste do něj přidali stabilizátor paliva.

 • Nepřidávejte do benzínu olej.

Natankujte do nádrže čerstvý normální bezolovnatý benzín ze značkové čerpací stanice (Obrázek 13).

Important: Abyste omezili problémy se startováním, přidávejte do paliva po celou sezónu stabilizátor. Míchejte jej s palivem starým maximálně 30 dnů.

g193250

Kontrola hladiny motorového oleje

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje a v případě potřeby olej doplňte.
  1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

  2. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 14).

   g033497
  3. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

  4. Zasuňte měrku hladiny oleje do plnicí trubice a opět ji vytáhněte.

  5. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek 14).

   • Pokud hladina oleje na měrce nedosahuje k rysce Add, nalijte pomalu malé množství oleje do plnicí trubice, počkejte 3 minuty a pak opakujte kroky 3 až 5, dokud hladina oleje nebude dosahovat k rysce Full na měrce.

   • Pokud je olej nad ryskou Full“ (maximální hladina) na měrce, vypusťte přebytečný olej tak, aby hladina oleje dosahovala na měrce k rysce Full“. Pokyny pro vypuštění přebytečného oleje najdete v Výměna motorového oleje.

    Important: Je-li hladina oleje v klikové skříni příliš nízká nebo příliš vysoká a spustíte motor, může se motor poškodit.

  6. Zastrčte měrku pevně do plnicí trubice oleje.

  Nastavení výšky rukojeti

  Rukojeť můžete zvednout nebo snížit do jedné ze 2 poloh, která vám při práci vyhovuje (Obrázek 15).

  g032867
  1. Povolte oba knoflíky rukojeti tak, aby bylo možné vytlačit hranatou část vratových šroubů ze čtvercových otvorů v držácích rukojeti.

  2. Zatlačte knoflíky tak, aby byly volné.

  3. Přesuňte rukojeť do horní nebo dolní výškové polohy.

  4. Zatáhněte za knoflíky tak, aby se hranatá část vratových šroubů zasunula do příslušných čtvercových otvorů.

  5. Knoflíky rukojeti co nejvíce utáhněte.

  Nastavení výšky sekání

  Výstraha

  Pokud byl spuštěný motor, tlumič výfuku bude žhavý a může způsobit vážné popálení.

  Nepřibližujte se ke žhavému tlumiči výfuku.

  Nastavte výšku sekání podle potřeby. Nastavte přední kola na stejnou výšku jako zadní kola (Obrázek 16).

  Note: Pro zvednutí stroje posuňte přední páky pro nastavení výšky sekání dozadu a zadní páky pro nastavení výšky sekání dopředu. Pro spuštění stroje dolů posuňte přední páky pro nastavení výšky sekání dopředu a zadní páky pro nastavení výšky sekání dozadu.

  g033500

  Note: Nastavení výšky sečení je 25 mm; 35 mm; 44 mm; 54 mm; 64 mm; 73 mm; 83 mm; 92 mm a 102 mm.

  Během provozu

  Bezpečnost během použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Používejte vhodný oděv, včetně ochrany zraku, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy, zabezpečte volný oděv a nenoste šperky.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění. Před opuštěním provozní pozice vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  • Po uvolnění ovládací tyče žacího nože by se motor i žací nůž měly do 3 sekund zastavit. Pokud se nezastaví, přestaňte sekačku okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

  • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Na mokré trávě nebo listí můžete uklouznout, dostat se do kontaktu s žacím nožem a způsobit si vážné zranění. Nesekejte za mokrých podmínek.

  • Buďte velmi opatrní, blížíte-li se k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, které vám mohou bránit ve výhledu.

  • Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté objekty. Nerovný terén může být příčinou uklouznutí a pádu.

  • Pokud zasáhnete nějaký předmět nebo jestliže stroj nadměrně vibruje, zastavte jej a zkontrolujte nože. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  • Než opustíte provozní pozici, vypněte motor a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  • Pokud byl motor spuštěný, tlumič výfuku bude žhavý a může způsobit vážné popálení. Nepřibližujte se ke žhavému tlumiči výfuku.

  • Pravidelně kontrolujte součásti sběracího koše a vyprazdňovací kanál a v případě potřeby je vyměňte za náhradní díly doporučené výrobcem.

  • Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení schválená společností The Toro® Company.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Sekejte podél svahu, nikdy nahoru a dolů. Při změně směru na svahu buďte mimořádně opatrní.

  • Nesekejte na příliš strmých svazích. Špatný postoj nebo špatná pozice při sekání mohou být příčinou uklouznutí a pádu.

  • Sekejte opatrně v blízkosti prudkých svahů, příkopů nebo náspů.

  Spuštění motoru

  1. Přidržte ovládací tyč žacího nože u držadla (Obrázek 17).

   g009546
  2. Zlehka vytáhněte rukojeť ručního startéru (Obrázek 18), dokud neucítíte odpor, poté rukojeť prudce vytáhněte a pomalu ji nechejte vrátit na vodič lanka.

   g009548

   Note: Jestliže se sekačka nenastartuje ani po několika pokusech, obraťte se na autorizované servisní středisko.

  Použití ručního pohonu

  V případě použití ručního pohonu se jednoduše pohybujte volnou chůzí a tlačte stroj před sebou, s rukama na horním držadle a s lokty u těla (Obrázek 19).

  g009549

  Note: Pokud se stroj nepohybuje volně zpět po práci s ručním pohonem, zastavte se, přidržte ruce na místě a nechejte stroj popojet několik centimetrů dopředu, aby došlo k odpojení pohonu kol. Můžete také zkusit dosáhnout pod horní rukojetí na kovovou rukojeť a zatlačit stroj o několik centimetrů dopředu. Pokud se stroj stále nepohybuje vzad volně, obraťte se na autorizované servisní středisko.

  Použití trakční rukojeti

  Pomocí trakční rukojeti (Obrázek 20) můžete svýma rukama ovládat rychlost stroje, nikoli rychlostí své chůze. To je užitečné při prudkém otáčení a sečení proti svahu, kde nejste schopni pohybovat strojem svépomocí. Rukojeť je také užitečná pro sečení při maximální rychlosti.

  g027441
  1. Natáhněte prsty a uchopte rohy trakční rukojeti (Obrázek 21).

   g027442
  2. Přitáhněte 2 rukojeti k sobě natolik, abyste dosáhli požadované pojezdové rychlosti.

  3. Trakční rukojeť uvolněte, pokud ji už nepotřebujete.

   Important: Stroj bude nadále ručně poháněn, dokud neuvolníte trakční rukojeť a nezastavíte chůzi.

  Vypnutí motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 3 sekund po uvolnění ovládací tyče žacího nože.
 • Chcete-li vypnout motor, uvolněte ovládací tyč žacího nože.

  Important: Po uvolnění ovládací tyče žacího nože by se motor i nůž měly do 3 sekund zastavit. Pokud se řádně nezastaví, přestaňte sekačku okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Mulčování

  Stroj je podle továrního nastavení schopen vtlačovat jemně posekanou trávu a listí zpět do trávníku.

  Pokud je ke stroji připevněn koš na trávu a páka nastavitelného koše je v poloze pro sběr trávy, posuňte páku do polohy pro mulčování (viz Ovládání páky nastavitelného koše). Pokud je na sekačce připevněný boční vyhazovací kanál, sejměte jej, viz Vyjmutí bočního vyhazovacího kanálu.

  Sbírání trávy

  Chcete-li posekanou trávu a listí z trávníku sesbírat, použijte sběrací koš.

  Pokud je na sekačce připevněný boční vyhazovací kanál, sejměte jej, viz Vyjmutí bočního vyhazovacího kanálu. Pokud je páka nastavitelného koše v poloze pro mulčování, posuňte ji do polohy pro sběr trávy (viz Ovládání páky nastavitelného koše).

  Připevnění sběracího koše

  1. Nadzvedněte a podržte zvednutý zadní deflektor (Obrázek 22).

   g033379
  2. Upevněte koš na trávu a dbejte na to, aby kolíky na koši zapadaly do zářezů na rukojeti (Obrázek 22).

  3. Spusťte zadní deflektor dolů.

  Vyjmutí sběracího koše

  Opačným postupem můžete sběrací koš vyjmout, viz Připevnění sběracího koše.

  Ovládání páky nastavitelného koše

  Funkce nastavitelného koše umožňuje buď sbírat, nebo mulčovat posečenou trávu a listí, zatímco je koš na trávu připevněný ke stroji.

  • Chcete-li sbírat trávu a listí, stiskněte tlačítko na páce nastavitelného koše a posunujte páku dopředu, dokud tlačítko na páce nevyskočí (Obrázek 23).

   g027453
  • Chcete-li mulčovat trávu a listí, stiskněte tlačítko na páce nastavitelného koše a posunujte páku dozadu, dokud tlačítko na páce nevyskočí.

   Important: Aby zařízení fungovalo správně, nejprve odstraňte z dvířek nastavitelného koše a z okolního otvoru zbytky posečené trávy a nečistoty (Obrázek 24) a teprve potom posuňte páku nastavitelného koše z jedné polohy do druhé.

   g027454

  Vyhazování kousků trávy bočním otvorem

  Při sekání velmi vysoké trávy použijte boční vyhazovací otvor.

  Pokud je ke stroji připevněn koš na trávu a páka nastavitelného koše je v poloze pro sběr trávy, posuňte páku do polohy pro mulčování (viz Ovládání páky nastavitelného koše).

  Montáž bočního vyhazovacího kanálu

  Nadzvedněte boční deflektor a upevněte boční vyhazovací kanál (Obrázek 25).

  g033496

  Vyjmutí bočního vyhazovacího kanálu

  Pro vyjmutí bočního vyhazovacího kanálu nadzvedněte boční deflektor, vyjměte boční vyhazovací kanál a spusťte boční deflektor dolů.

  Provozní tipy

  Všeobecná doporučení k sekání

  • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

  • Zabraňte kontaktu žacího nože s tvrdými předměty. Nikdy záměrně nepřejíždějte sekačkou přes žádný předmět.

  • Pokud sekačka narazí na tvrdý předmět nebo začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, odpojte koncovku zapalovací svíčky a zkontrolujte, zda sekačka není poškozená.

  • Pro dosažení maximální výkonnosti namontujte před začátkem sezóny nový žací nůž.

  • V případě potřeby vyměňte žací nůž za náhradní nůž Toro.

  Sekání trávy

  • Sekejte najednou vždy pouze asi třetinu výšky trávy. Pokud tráva není řídká nebo pokud není pozdní podzim, kdy se růst trávy zpomaluje, nenastavujte výšku sekání pod hodnotu 54 mm. Viz Nastavení výšky sekání.

  • Při sekání trávy vyšší než 15 cm nastavte maximální výšku sekání a pohybujte se pomaleji; potom sekání zopakujte s menší nastavenou výškou pro co možná nejlepší vzhled trávníku. Je-li tráva příliš vysoká, může se sekačka ucpat a motor se zastaví.

  • Mokrá tráva a listí mají tendenci tvořit chomáče a mohou ucpat sekačku nebo zastavit motor. Nesekejte za mokrých podmínek.

  • Za velkého sucha dávejte pozor na riziko vzniku požáru, dodržujte všechny místní protipožární pokyny a odstraňujte ze stroje zbytky suché trávy a listí.

  • Střídejte směr sekání. Pomáhá to rozptylovat posekanou trávu po trávníku a dosáhnout rovnoměrného hnojení.

  • Pokud výsledný vzhled trávníku není uspokojivý, vyzkoušejte následující:

   • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit.

   • Pohybujte se při sekání pomaleji.

   • Nastavte na stroji větší výšku sekání.

   • Sekejte trávu častěji.

   • Postupujte v překrývajících se pruzích místo plných pruhů při každém průchodu.

  Sekání listí

  • Dbejte na to, aby po sekání tráva polovinou své výšky přesahovala vrstvu listí. Možná budete muset přejet sekačkou přes listí vícekrát.

  • Pokud vrstva listí na trávníku přesahuje 13 cm, nastavte přední výšku sekání o jeden nebo dva stupně výš než zadní výšku sekání.

  • Pokud sekačka neseká listy dostatečně najemno, zpomalte.

  Po provozu

  Bezpečnostní kroky po použití zařízení

  Obecné bezpečnostní informace

  • Aby nedošlo k požáru, odstraňte ze stroje trávu a nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  Bezpečnost při přepravě

  • Při nakládání a vykládání stroje buďte opatrní.

  • Zabezpečte stroj tak, aby se nemohl pohybovat.

  Čištění spodní části stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty pod strojem.
 • Důležité upozornění

  Zpod sekačky se může uvolňovat materiál.

  • Používejte ochranné brýle.

  • Je-li spuštěný motor, neopouštějte provozní pozici (za rukojetí).

  • Nedovolte, aby v blízkosti sekačky kdokoli stál.

  Pro dosažení nejlepších výsledků stroj co nejdříve po dokončení sekání vyčistěte.

  1. Přemístěte stroj na rovnou dlážděnou plochu.

  2. Před opuštěním provozní pozice vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  3. Spusťte stroj dolů do nejnižší výšky sekání; viz Nastavení výšky sekání.

  4. Vypláchněte vodou prostor pod zadním deflektorem, kudy se posečená tráva dostává z krytu sekačky do koše na trávu.

   Note: Vypláchněte tento prostor s nastavitelným košem v krajní přední poloze i v krajní zadní poloze.

  5. Připevněte zahradní hadici napojenou na zdroj vody k proplachovacímu otvoru (Obrázek 26).

   g033502
  6. Pusťte vodu.

  7. Nastartujte motor a nechejte jej běžet, dokud zpod stroje nepřestanou vycházet zbytky trávy.

  8. Vypněte motor.

  9. Zastavte vodu a odpojte zahradní hadici od stroje.

  10. Nastartujte motor a nechte jej několik minut běžet, aby mohla vyschnout spodní strana sekačky a nedocházelo ke vzniku koroze.

  11. Než stroj uložíte v uzavřeném prostoru, nechte vychladnout motor.

  Složení rukojeti

  Důležité upozornění

  Nesprávným složením a rozložením rukojeti se mohou poškodit kabely, což může způsobit nebezpečí při provozu.

  • Při skládání nebo rozkládání rukojeti nepoškoďte kabely.

  • Je-li poškozené lanko, kontaktujte autorizované servisní středisko.

  1. Z držáků rukojeti demontujte 2 knoflíky rukojeti a 2 vratové šrouby a uschovejte je (Obrázek 27).

   Important: Při sklápění rukojeti nasměrujte kabely vně knoflíků rukojeti.

   g032869
  2. Sklopte rukojeť otočením dopředu (Obrázek 28).

   g032870
  3. Zasuňte vratový šroub (hlava šroubu musí směřovat dovnitř) do držáku rukojeti a horního otvoru na konci rukojeti. Přesvědčte se, že hranaté konce každého vratového šroubu jsou zasunuty do horního nebo dolního hranatého otvoru v příslušném držáku rukojeti (Obrázek 29).

   g032865
  4. Volně namontujte knoflíky rukojeti a vratové šrouby na držáky rukojeti.

  5. Rozložení rukojeti viz Montáž a rozložení rukojeti.

  Údržba

  Note: Z normálního místa obsluhy určete levou a pravou stranu stroje.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje a v případě potřeby olej doplňte.
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 3 sekund po uvolnění ovládací tyče žacího nože.
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty pod strojem.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru. Při provozu v prašném prostředí provádějte údržbu častěji.
 • Každý rok
 • Vyměňujte vzduchový filtr; častěji při provozu v prašném prostředí.
 • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit (častěji pokud se hrany rychle otupí).
 • Vyčistěte systém vzduchového chlazení; v prašných provozních podmínkách provádějte čištění častěji. Viz příručka k obsluze motoru.
 • Každý rok nebo před uskladněním
 • Před prováděním oprav podle uvedených pokynů a před každoročním uskladněním sekačky vyprázdněte palivovou nádrž.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před prováděním údržby odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  • Při údržbě stroje používejte rukavice a ochranné brýle.

  • Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění. Při manipulaci se žacím nožem používejte rukavice.

  • Nikdy nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte jejich řádný provoz.

  • Naklonění stroje může způsobit vytékání paliva. Palivo je hořlavé a výbušné a může způsobit zranění. Spotřebujte palivo provozem nebo je odčerpejte ručním čerpadlem; nikdy ne násoskou.

  Příprava na údržbu

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Odpojte kabel zapalovací svíčky (Obrázek 30).

   g033513
  3. Jakmile dokončíte údržbu, připojte koncovku zpět k zapalovací svíčce.

   Important: Abyste stroj mohli naklonit kvůli výměně oleje nebo žacího nože, spotřebujte nejprve během normálního provozu palivo v nádrži. Je-li nezbytné naklonit stroj před spotřebováním paliva, odčerpejte palivo ručním palivovým čerpadlem. Naklánějte sekačku na stranu vždy tak, aby měrka oleje byla dole.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru. Při provozu v prašném prostředí provádějte údržbu častěji.
 • Každý rok
 • Vyměňujte vzduchový filtr; častěji při provozu v prašném prostředí.
  1. Uvolněte horní část krytu vzduchového filtru (Obrázek 31).

   g033514
  2. Vyjměte vzduchový filtr (Obrázek 31).

  3. Zkontrolujte vzduchový filtr.

   Note: Je-li vzduchový filtr nadměrně znečištěný, vyměňte jej za nový. Pokud není výměna nutná, lehce poklepejte vzduchovým filtrem o tvrdý povrch, abyste uvolnili nečistoty.

  4. Namontujte vzduchový filtr.

  5. Kryt vzduchového filtru namontujte pomocí spony.

  Výměna motorového oleje

  Výměna motorového oleje není nutná, pokud jej však chcete vyměnit, postupujte následovně.

  Note: Několik minut před výměnou oleje spusťte motor, aby se olej zahřál. Zahřátý olej má lepší viskozitu a odnáší více nečistot.

  Množství motorového oleje: 0,47 l (16 oz)

  Viskozita oleje: detergentní olej SAE 30 nebo SAE 10W-30

  API klasifikace: SJ nebo vyšší

  1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

  2. Viz Příprava na údržbu.

  3. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 32).

   g033497
  4. Nakloňte stroj na stranu (vzduchový filtr musí směřovat nahoru) a nechte vytéct olej plnicí trubicí (Obrázek 33).

   g027457
  5. Po vypuštění vyjetého oleje vraťte stroj do provozní polohy.

  6. Prostřednictvím plnicí trubice oleje opatrně nalijte olej přibližně do ¾ objemu motoru.

  7. Počkejte přibližně 3 minuty, než se olej usadí v motoru.

  8. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadrem.

  9. Zasuňte měrku hladiny oleje do plnicí trubice a opět ji vytáhněte.

  10. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek 32).

   • Pokud hladina oleje na měrce nedosahuje k rysce Add“ (doplnit), nalijte opatrně malé množství oleje do plnicí trubice, počkejte 3 minuty a pak opakujte kroky 8 až 10, dokud hladina oleje nebude dosahovat k rysce Full“ (maximální hladina) na měrce.

   • Pokud se hladina oleje nachází nad ryskou Full (Plná) na měrce, vypusťte přebytečný olej tak, aby hladina oleje dosahovala na měrce k rysce Full.

   Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete ho poškodit.

  11. Bezpečně namontujte měrku.

  12. Olej předejte k recyklaci podle platných předpisů.

  Výměna žacího nože

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit (častěji pokud se hrany rychle otupí).
 • Important: Pro správné namontování žacího nože budete potřebovat momentový klíč. Pokud nemáte momentový klíč nebo si provedením montáže nejste jistí, kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Po každém spotřebování paliva zkontrolujte žací nůž. Je-li žací nůž poškozený nebo prasklý, okamžitě jej vyměňte. Pokud ostří žacího nože je tupé nebo má vruby, nechte je nabrousit a vyvážit, nebo je vyměňte.

  Důležité upozornění

  Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění.

  Při manipulaci se žacím nožem používejte rukavice.

  1. Viz Příprava na údržbu.

  2. Nakloňte stroj ke straně tak, aby vzduchový filtr směřoval nahoru.

  3. K zajištění žacího nože použijte dřevěný špalek (Obrázek 34).

   g005454
  4. Sundejte žací nůž a uložte si veškeré upevňovací součástky (Obrázek 34).

  5. Namontujte nový žací nůž a všechny upevňovací součástky (Obrázek 35).

   g005455

   Important: Zakřivené konce žacího nože musí směřovat ke krytu stroje.

  6. Momentovým klíčem utáhněte upevňovací šroub žacího nože na utahovací moment 82 N·m.

   Important: Při použití momentu 82 N·m je šroub pevně utažen. Zajistěte žací nůž dřevěným špalkem a utahovákem nebo klíčem šroub pevně utáhněte. Přetáhnout šroub je velmi obtížné.

  Seřízení mechanismu ručního pohonu

  Při každé instalaci nových lanek ručního pohonu nebo v případě, že lanko ručního pohonu není seřízeno, proveďte jeho seřízení.

  1. Nastavení lanka povolte otáčením seřizovacího knoflíku proti směru hodinových ručiček (Obrázek 36).

   g027235
  2. Napnutí lanek (Obrázek 36) nastavte jejich zatažením dozadu nebo posunutím dopředu a jejich zajištěním v dané poloze.

   Note: Chcete-li tahovou sílu zvýšit, posuňte lanka směrem k motoru; chcete-li tahovou sílu snížit, posuňte lanka směrem od motoru.

   Note: K zajištění nejlepšího výkonu nastavte lanka na stejnou délku.

  3. Otáčením seřizovacího knoflíku ve směru hodinových ručiček utáhněte nastavení lanek.

  Uskladnění

  Stroj uskladněte na chladném, čistém, suchém místě.

  Příprava stroje k uskladnění

  1. Při posledním doplňování paliva v roce doplňte do paliva stabilizátor paliva (např. přípravek Toro Premium Fuel Treatment).

  2. Veškeré nespotřebované palivo řádně zlikvidujte. Proveďte jeho recyklaci v souladu s místními předpisy nebo je použijte ve svém automobilu.

   Note: Staré palivo v palivové nádrži je hlavní příčinou obtížného startování. Neskladujte palivo bez stabilizátoru déle než 30 dnů a palivo se stabilizátorem déle než 90 dnů.

  3. Nechte stroj pracovat, dokud se palivo nespotřebuje a motor se nezastaví.

  4. Nastartujte znovu motor.

  5. Nechte motor pracovat, dokud se sám nezastaví. Jakmile motor nejde nastartovat, je dostatečně suchý.

  6. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  7. Demontujte svíčku, do otvoru pro svíčku nalijte 30 ml motorového oleje a několikrát pomalu zatáhněte za lanko startéru, aby se olej rozprostřel po celém válci a v období mimo sezónu tak ve válci nevznikala koroze.

  8. Namontujte volně zapalovací svíčku.

  9. Utáhněte všechny matice a šrouby.

  Použití stroje po uskladnění

  1. Zkontrolujte a utáhněte všechny upevňovací součásti.

  2. Vyjměte koncovku zapalovací svíčky a natočte rychle motor zatažením za držadlo ručního startéru, abyste z válce vyhnali přebytečný olej.

  3. Namontujte zapalovací svíčku a utáhněte ji momentovým klíčem na utahovací moment 20 N·m.

  4. Proveďte veškeré postupy údržby; viz Příprava na údržbu.

  5. Zkontrolujte hladinu oleje motoru; viz Kontrola hladiny motorového oleje.

  6. Palivovou nádrž naplňte čerstvým palivem, viz Doplňování paliva do nádrže.

  7. Připojte koncovku kabelu k zapalovací svíčce.