Indledning

Denne håndplæneklipper med roterende skæreknive er beregnet til brug af boligejere. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private ejendomme. Den er ikke beregnet til at klippe krat eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet.

g027446

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder.

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Nettokraftmoment: Denne maskines brutto- eller nettokraftmoment er fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1940. På grund af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil motormomentet på denne plæneklippertype reelt være betydeligt lavere. Gå til www.Toro.com for at se specifikationer for din plæneklippermodel.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold afstand til udblæsningsåbninger. Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk motoren, før den efterses, fyldes med brændstof eller ryddes for tilstopninger.

Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af denne plæneklipper kan medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning” for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i de relevante sektioner i denne manual.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal112-8867
decal125-5026
decal131-4514
decal132-4470

Opsætning

Important: Fjern og bortskaf det beskyttende plaststykke, der dækker motoren, sammen med anden plast eller emballeringsmateriale på maskinen.

Samling og udfoldning af håndtaget

 1. Fjern og gem de 2 håndtagsgreb og 2 bræddebolte fra håndtagsbeslagene (Figur 3).

  g032865
 2. Monter håndtagsenderne på plæneklipperhuset, så stiften, der er monteret på hvert håndtagsbeslag, er i det nederste hul i den relevante håndtagsende (Figur 4).

  g032866

  Note: Stifterne kan ikke ses gennem hullerne i håndtagsenderne, når håndtaget er i den foldede position.

 3. Fold håndtaget ud til betjeningspositionen ved at dreje det bagud (Figur 5).

  g032868
 4. Indsæt bræddebolten (med bolthovedet mod indersiden) gennem det øverste eller nederste firkantede hul i håndtagsbeslaget og det øverste hul i håndtagsenden (Figur 6).

  g032869
 5. Monter løst håndtagsgrebene på bræddeboltene.

 6. Se trin 3 til 5 i Justering af håndtagets højde.

Montering af snoren til tilbageslagsstarteren i snorestyret

Important: For at starte motoren sikkert og nemt når du bruger maskinen, skal du montere snoren til tilbageslagsstarteren i snorestyret.

Hold bøjlen til knivens kraftudtag mod det øverste håndtag, og træk snoren til tilbageslagsstarteren gennem snorestyret på håndtaget (Figur 7).

g003251

Påfyldning af motorolie

Important: Din maskine leveres ikke med motorolie påfyldt, men der medfølger en flaske olie. Før motoren startes, skal der fyldes olie på.

Motoroliekapacitet: 0,47 l

Olieviskositet: SAE 30 eller SAE 10W-30 selvrensende olie

API-serviceklassifikation: SJ eller højere

 1. Parker maskinen på en plan flade.

 2. Fjern målepinden ved at dreje dækslet mod uret og trække den ud (Figur 8).

  g033497
 3. Hæld forsigtigt olie i påfyldningsrøret op til ca. 3/4 af motorens kapacitet.

 4. Tør målepinden af med en ren klud.

  Note: Vent 3 til 5 minutter på, at olien bundfældes, før der udføres kontrol.

 5. Stik målepinden ned i oliepåfyldningsrøret, og tag den ud igen.

 6. Aflæs oliestanden på målepinden (Figur 8).

  • Hvis oliestanden er under mærket Add på målepinden, skal du forsigtigt hælde en lille mængde olie i oliepåfyldningsrøret, vente tre minutter og derefter gentage trin 3 til 5, indtil oliestanden når op til mærket Full på målepinden.

  • Hvis oliestanden når over mærket Full på målepinden, aftappes den overskydende olie, indtil oliestanden når op til mærket Full på målepinden. Se Skift af motorolien.

   Important: Hvis oliestanden i motoren er for lav eller for høj, og du starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

 7. Sæt målepinden helt i.

Montering af græsposen

 1. Sæt græsposen over stellet som vist i Figur 9.

  g027257

  Note: Sæt ikke posen over håndtaget (Figur 9).

 2. Sæt posens nederste kanal fast på bunden af stellet (Figur 10).

  g027258
 3. Sæt posens top- og sidekanaler på hhv. toppen og siderne af stellet (Figur 10).

Produktoversigt

g033498
g027237
ModelVægtLængdeBreddeHøjde
2096037 kg150 cm58 cm107 cm

Betjening

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Kontroller, at alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger, som fx døre og/eller græsfang, er på plads og fungerer korrekt.

 • Efterse altid maskinen for at sikre, at skæreknivene, skæreknivsboltene og skæreknivsenheden ikke er slidte eller beskadigede.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Når du justerer klippehøjden, kan du komme i kontakt med den roterende kniv, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

  • Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  • Sæt ikke hænderne ind under plæneklipperhuset, når du justerer klippehøjden.

Brændstofsikkerhed

Fare

Brændstof er meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

 • For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.

 • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

 • Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.

 • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn.

Advarsel

Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

 • Undgå længere tids indånding af dampe.

 • Hold hænder og ansigt væk fra dysen og brændstoftankens åbning.

 • Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.

Opfyldning af brændstoftanken

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren og frisk blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • ETHANOL: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere henover vinteren, medmindre der er hældt en brændstofstabilisator i brændstoffet.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Fyld brændstoftanken med frisk, blyfri, almindelig benzin fra en af de større benzinselskabers tankstationer (Figur 13).

Important: For at mindske evt. startproblemer skal du komme brændstofstabilisator i benzinen hele sæsonen. Den skal blandes med benzin, der ikke er mere end 30 dage gammel.

g193250

Kontrol af motoroliestanden

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller oliestanden, og påfyld olie efter behov.
  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Fjern målepinden ved at dreje dækslet mod uret og trække den ud (Figur 14).

   g033497
  3. Tør målepinden af med en ren klud.

  4. Stik målepinden ned i oliepåfyldningsrøret, og tag den ud igen.

  5. Aflæs oliestanden på målepinden (Figur 14).

   • Hvis olien er under mærket Add på målepinden, skal du langsomt hælde en lille mængde olie i oliepåfyldningsrøret, vente 3 minutter og derefter gentage trin 3 til 5, indtil oliestanden når op til mærket Full på målepinden.

   • Hvis olien er over mærket Full på målepinden, aftappes den overskydende olie, indtil oliestanden er ved mærket Full på målepinden. Se Skift af motorolien for at få oplysninger om at aftappe overskydende olie.

    Important: Hvis oliestanden i krumtaphuset er for lav eller for høj, og du starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

  6. Stik målepinden fast ned i oliepåfyldningsrøret.

  Justering af håndtagets højde

  Du kan hæve eller sænke håndtaget i 1 eller 2 positioner, der er mere bekvemme for dig (Figur 15).

  g032867
  1. Løsn begge håndtagsgreb, indtil du kan skubbe firkanterne på bræddeboltene ud af de firkantede huller i håndtagsbeslagene.

  2. Skub grebene, indtil de er løse.

  3. Bevæg håndtaget til den øverste eller nederste højdeposition.

  4. Skub grebene, indtil firkanterne i hver bræddebolt passer i det pågældende firkantede hul.

  5. Stram håndtagsknapperne så meget som muligt.

  Justering af klippehøjden

  Forsigtig

  Hvis motoren lige har kørt, er lydpotten meget varm, og den kan forårsage alvorlige forbrændinger.

  Hold afstand til den varme lydpotte.

  Juster klippehøjden som ønsket. Indstil forhjulene til samme højde som baghjulene (Figur 16).

  Note: Maskinen hæves ved at flytte de forreste klippehøjdehåndtag bagud og de bageste klippehøjdehåndtag fremad. Maskinen sænkes ved at flytte de forreste klippehøjdehåndtag fremad og de bageste klippehøjdehåndtag bagud.

  g033500

  Note: Klippehøjdeindstillingerne er 25 mm, 35 mm, 44 mm, 54 mm, 64 mm, 73 mm, 83 mm, 92 mm og 102 mm.

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, fastgør løstsiddende tøj, og bær ikke smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Sluk for motoren, og vent til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  • Når du slipper bøjlen til knivens kraftudtag, stopper motoren, og kniven bør standse inden for 3 sekunder. Hvis den ikke standser, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med skærekniven. Undgå klipning under våde forhold.

  • Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.

  • Hold udkig efter huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan medføre en faldulykke.

  • Stop maskinen, og efterse skæreknivene, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du slukke motoren og vente, til alle bevægelige dele standser.

  • Hvis motoren lige har kørt, er lydpotten meget varm, og den kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold afstand til den varme lydpotte.

  • Efterse græsopsamlerens komponenter og udblæsningsskærmen hyppigt, og udskift dem med producentens anbefalede dele, når det er nødvendigt.

  • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af The Toro® Company.

  Sikkerhed på skråninger

  • Klip på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Vær yderst forsigtig, når du skifter retning på skråninger.

  • Anvend ikke maskinen på meget stejle skrænter. Dårligt fodfæste kan medføre en faldulykke.

  • Klip med forsigtighed i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde.

  Start af motoren

  1. Hold bøjlen til skæreknivenes kraftudtag helt op mod håndtaget Figur 17).

   g009546
  2. Træk let i tilbageslagsstarthåndtaget (Figur 18), indtil du mærker modstand, og derefter skal du trække hårdt i det og langsomt lade det vende tilbage til snorestyret på håndtaget.

   g009548

   Note: Hvis maskinen ikke starter efter flere forsøg, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Brug af selvkørselsdrevet

  Du betjener selvkørselsdrevet ved ganske enkelt at gå med hænderne på det øverste håndtag og albuerne langs siden af kroppen. Så holder maskinen automatisk trit med dig (Figur 19).

  g009549

  Note: Hvis maskinen ikke ruller frit tilbage efter selvkørende fremdrift, skal du holde op med at gå, holde hænderne, hvor de er, og lade maskinen rulle nogle få centimeter frem for at udkoble hjultrækket. Du kan også prøve at række ned lige under det øverste håndtag til metalhåndtaget og skubbe maskinen nogle få centimeter fremad. Hvis maskinen stadig ikke ruller frit tilbage, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Brug af traktionsforstærkningshåndtaget

  Traktionsforstærkningshåndtaget (Figur 20) giver dig mulighed for at bruge dine hænder til at kontrollere maskinens hastighed i stedet for din ganghastighed. Dette er nyttigt, når du f.eks. drejer om skarpe hjørner eller skal op ad bakke, hvor du ønsker, at maskinen skal flytte sig, men ikke selv kan bevæge dig. Det hjælper også til at holde klipningen på maksimal hastighed.

  g027441
  1. Ræk fingerspidserne fremefter, og tag fat i hjørnerne på traktionsforstærkningshåndtaget (Figur 21).

   g027442
  2. Klem de to håndtag sammen, indtil maskinen opnår den ønskede kørselshastighed.

  3. Slip traktionsforstærkningshåndtaget, når du ikke længere har brug for det.

   Important: Maskinen fortsætter med at være selvkørende, indtil du giver slip på traktionsforstærkningshåndtaget og holder op med at gå.

  Slukning af motoren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller, at motoren stopper inden 3 sekunder efter, at du har sluppet bøjlen til skæreknivenes kraftudtag.
 • Slip bøjlen til skæreknivenes kraftudtag for at stoppe motoren.

  Important: Når du slipper bøjlen til skæreknivenes kraftudtag, skal såvel motoren som skærekniven standse inden 3 sekunder. Hvis de ikke standser, som de skal, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Findeling af afklippet

  Maskinen er fra fabrikken klar til at findele græs- eller bladafklippet, så det forsvinder ned i plænen igen.

  Hvis græsposen sidder på maskinen, og grebet til posefyldning befinder sig i opsamlingspositionen, skal du flytte håndtaget til findelingspositionen. Se Betjening af grebet til posefyldning. Hvis sideudblæsningsslisken er monteret på maskinen, skal den fjernes. Se Afmontering af sideudblæsningsslisken.

  Opsamling af afklippet

  Brug græsopsamleren, når du ønsker at opsamle græs- og bladafklippet fra plænen.

  Hvis sideudblæsningsslisken er monteret på maskinen, skal du afmontere den. Se Afmontering af sideudblæsningsslisken. Hvis grebet til posefyldning befinder sig i findelingspositionen, skal du flytte det til opsamlingspositionen. Se Betjening af grebet til posefyldning.

  Montering af græsposen

  1. Løft den bageste deflektor, og hold den oppe (Figur 22).

   g033379
  2. Monter græsposen, og sørg for, at tapperne på posen sidder i hakkerne på håndtaget (Figur 22).

  3. Sænk den bageste deflektor.

  Afmontering af græsposen

  Posen fjernes ved at udføre trinene i Montering af græsposen i omvendt rækkefølge.

  Betjening af grebet til posefyldning

  Posefyldningsfunktionen gør det muligt at opsamle eller findele græs- og bladafklip, mens græsposen er monteret på maskinen.

  • Sådan opsamler du græs- og bladafklip i posen: Tryk på knappen, der sidder på grebet til posefyldning, og flyt grebet fremad, indtil knappen på grebet springer op (Figur 23).

   g027453
  • Sådan findeler eller sideudblæser du græs- og bladafklippet: Tryk på knappen, der sidder på grebet, og flyt grebet bagud, indtil knappen på grebet springer op.

   Important: For at opnå korrekt betjening skal du fjerne eventuelt græsafklip og affald fra posefyldningslemmen og åbningen rundt om (Figur 24), før du flytter grebet til posefyldning fra en position til en anden.

   g027454

  Sideudblæsning af afklippet

  Brug sideudblæsning, når du klipper meget højt græs.

  Hvis græsposen sidder på maskinen, og grebet til posefyldning befinder sig i opsamlingspositionen, skal du flytte håndtaget til findelingspositionen. Se Betjening af grebet til posefyldning.

  Montering af sideudblæsningsslisken

  Løft sidedeflektoren op, og monter sideudblæsningsslisken (Figur 25).

  g033496

  Afmontering af sideudblæsningsslisken

  For at afmontere sideudblæsningsslisken skal du løfte sidedeflektoren op, afmontere sideudblæsningsslisken og sænke sideudblæsningsdeflektoren.

  Tip vedrørende betjening

  Generelle tips om plæneklipning

  • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

  • Undgå at ramme faste genstande med skærekniven. Klip aldrig med vilje hen over en genstand.

  • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke motoren, frakoble tændrørskablet fra tændrøret og efterse maskinen for skader.

  • Monter en ny skærekniv før klippesæsonens start for at opnå den bedst mulige ydeevne.

  • Udskift kniven, når det er nødvendigt, med en Toro-kniv.

  Klipning af græs

  • Klip kun ca. en tredjedel af græsstråets længde af ad gangen. Klip ikke under indstillingen 54 mm, medmindre græsset er tyndt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset begynder at vokse langsommere. Se Justering af klippehøjden.

  • Når du klipper græs, der er over 15 cm højt, skal du anvende den højeste klippehøjdeindstilling og gå langsommere. Klip derefter græsset igen ved en lavere indstilling, så plænen kommer til at se smukkest ud. Hvis græsset er for højt, kan maskinen blive tilstoppet, og det kan medføre, at motoren sætter ud.

  • Vådt græs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forårsage, at maskinen tilstoppes, eller at motoren sætter ud. Undgå klipning under våde forhold.

  • Vær opmærksom på den mulige brandfare, når det er meget tørt. Følg alle lokale brandadvarsler, og hold maskinen fri for tørt græs og bladaffald.

  • Skift klipperetning. Dette medvirker til at sprede det afklippede græs ud over hele plænen, så den gødes jævnt.

  • Hvis den færdigklippede plæne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsøge en eller flere af følgende ting:

   • Udskift skærekniven, eller få den slebet.

   • Gå langsommere, når du slår græs.

   • Hæv klippehøjden på maskinen.

   • Slå græsset hyppigere.

   • Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang.

  Klipning af blade

  • Når du har klippet plænen, skal du sikre dig, at halvdelen af plænen kan ses gennem det øverste dække af findelte blade. Du er muligvis nødt til at køre hen over bladene mere end én gang.

  • Hvis der ligger mere end 13 cm blade på plænen, skal forhjulenes klippehøjde indstilles et hak eller to højere end baghjulenes klippehøjde.

  • Sæt klippehastigheden ned, hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Rengør græs og affald fra maskinen for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Sikkerhed ved bugsering

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen af eller på.

  • Fastgør maskinen, så den ikke kan rulle.

  Rengøring under maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjern græsafklip og snavs fra maskinens underside.
 • Advarsel

  Maskinen kan løsgøre materiale, der sidder fast på dens underside.

  • Bær beskyttelsesbriller.

  • Bliv altid i betjeningspositionen (bag håndtaget), når motoren kører.

  • Lad ikke andre personer komme ind på klippeområdet.

  Rengør maskinen, når du er færdig med at slå græs, for at opnå det bedste resultat.

  1. Flyt maskinen hen på en plan flade.

  2. Sluk for motoren, og vent til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Sænk maskinen til den laveste klippehøjdeindstilling. Se Justering af klippehøjden.

  4. Udskyl området under den bageste deflektor, hvor afklippet flyttes fra plæneklipperhuset til græsposen.

   Note: Udskyl området med posefyldningsenheden i positionen helt fremme og helt tilbage.

  5. Fastgør en haveslange, der er sluttet til vandforsyningen, til gevindport (Figur 26).

   g033502
  6. Tænd for vandet.

  7. Start motoren, og lad den køre, indtil der ikke kommer mere afklippet græs ud under maskinen.

  8. Sluk motoren.

  9. Luk for vandet, og tag haveslangen af maskinen.

  10. Start motoren, og lad den køre i nogle få minutter for at tørre maskinens underside, så den ikke ruster.

  11. Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  Foldning af håndtaget

  Advarsel

  Hvis håndtaget ikke sammenfoldes og udfoldes korrekt, kan kablerne blive beskadiget, hvilket gør, at det ikke er sikkert at betjene plæneklipperen.

  • Pas på ikke at beskadige kablerne, når du folder håndtaget sammen eller folder det ud.

  • Hvis et kabel bliver beskadiget, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  1. Fjern og gem de 2 håndtagsgreb og 2 bræddebolte fra håndtagsbeslagene (Figur 27).

   Important: Før kablerne om på ydersiden af håndtagsknapperne, når du folder håndtaget.

   g032869
  2. Fold håndtaget ved at dreje det fremad (Figur 28).

   g032870
  3. Indsæt bræddebolten (med bolthovedet mod indersiden) gennem håndtagsbeslaget og det øverste hul i håndtagsenden. Sørg for, at firkanterne på hver bræddebolt passer ind i det øverste eller nederste firkantede hul i det relevante håndtagsbeslag (Figur 29).

   g032865
  4. Monter løst håndtagsgrebene og bræddeboltene på håndtagsbeslagene.

  5. Se Samling og udfoldning af håndtaget for at folde håndtaget ud.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller oliestanden, og påfyld olie efter behov.
 • Kontroller, at motoren stopper inden 3 sekunder efter, at du har sluppet bøjlen til skæreknivenes kraftudtag.
 • Fjern græsafklip og snavs fra maskinens underside.
 • For hver 25 timer
 • Efterse luftfilteret. Efterse det oftere under støvede driftsforhold.
 • Årlig
 • Udskift luftfilteret. Udskift det oftere under støvede driftsforhold.
 • Udskift kniven, eller få den slebet (oftere hvis skæret hurtigt bliver sløvt).
 • Rengør luftkølersystemet. Under støvede driftsforhold skal rengøringen udføres oftere. Se motorvejledningen.
 • Årlig eller før opbevaring
 • Tøm brændstoftanken som anvist, før du udfører reparationer eller stiller plæneklipperen væk for vinteren.
 • Important: Se motorvejledningen for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Vedligeholdelsessikkerhed

  • Kobl tændrørskablet fra tændrøret, før du udfører nogen form for vedligeholdelsesarbejde.

  • Bær handsker og beskyttelsesbriller, når du udfører service på maskinen.

  • Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Bær handsker, når du udfører service på skærekniven.

  • Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Brændstof er brandfarligt og eksplosivt og kan forårsage personskade. Lad motoren køre tør, eller fjern brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.

  Klargøring til vedligeholdelsesarbejde

  1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret (Figur 30).

   g033513
  3. Når du har udført vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen koble tændrørskablet til tændrøret.

   Important: Før du tipper maskinen for at skifte olie eller udskifte skærekniven, skal du lade brændstoftanken løbe tør ved almindelig brug. Hvis du er nødt til at tippe maskinen, før den løber tør for brændstof, skal du fjerne brændstoffet med en håndpumpe. Tip altid maskinen over på siden med målepinden nedad.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Efterse luftfilteret. Efterse det oftere under støvede driftsforhold.
 • Årlig
 • Udskift luftfilteret. Udskift det oftere under støvede driftsforhold.
  1. Fjern klemmen på den øverste del af luftfilterdækslet (Figur 31).

   g033514
  2. Fjern luftfilteret (Figur 31).

  3. Eftersyn af luftfilteret.

   Note: Hvis luftfilteret er meget beskidt, skal det udskiftes med et nyt filter. Ellers skal du støde luftfilteret forsigtigt mod en hård overflade for at løsne snavs.

  4. Monter luftfilteret.

  5. Brug klemmen til at montere luftfilterdækslet.

  Skift af motorolien

  Det er ikke nødvendigt at skifte motorolie, men hvis du ønsker at skifte olien, skal følgende procedure anvendes.

  Note: Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op, før du skifter den. Varm olie flyder lettere og fører flere forureningsstoffer med sig ud.

  Motoroliekapacitet: 0,47 l

  Olieviskositet: SAE 30 eller SAE 10W-30 selvrensende olie

  API-serviceklassifikation: SJ eller højere

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  3. Fjern målepinden ved at dreje dækslet mod uret og trække den ud (Figur 32).

   g033497
  4. Tip maskinen over på siden (så luftfilteret vender opad), så olien kan løbe ud af oliepåfyldningsrøret (Figur 33).

   g027457
  5. Efter aftapning af den brugte olie skal maskinen sættes tilbage i betjeningsposition.

  6. Hæld forsigtigt olie i påfyldningsrøret op til ca. 3/4 af motorens kapacitet.

  7. Vent cirka tre minutter på, at olien bundfældes i motoren.

  8. Tør målepinden af med en ren klud.

  9. Stik målepinden ned i oliepåfyldningsrøret, og tag den ud igen.

  10. Aflæs oliestanden på målepinden (Figur 32).

   • Hvis oliestanden er under mærket Add på målepinden, skal du forsigtigt hælde en lille mængde olie i oliepåfyldningsrøret, vente tre minutter og derefter gentage trin 8 til 10, indtil oliestanden når op til mærket Full på målepinden.

   • Hvis olien er over mærket Full ("fuld") på målepinden, skal du aftappe den overskydende olie, indtil oliestanden er ved mærket Full på målepinden.

   Important: Hvis oliestanden i motoren er for lav eller for høj, og du starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

  11. Sæt målepinden helt i.

  12. Bortskaf den brugte olie korrekt.

  Udskiftning af kniven

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Udskift kniven, eller få den slebet (oftere hvis skæret hurtigt bliver sløvt).
 • Important: Du skal bruge en momentnøgle for at kunne montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøgle eller ikke føler dig tryg ved at udføre dette arbejde, kan du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Efterse skærekniven, hver gang du løber tør for brændstof. Hvis kniven beskadiges eller revner, skal den straks udskiftes. Hvis skæreknivens skær bliver sløvt eller får hakker, skal den slibes og afbalanceres eller udskiftes.

  Advarsel

  Kniven er skarp. Berøring af kniven kan medføre alvorlig personskade.

  Bær handsker, når du udfører service på kniven.

  1. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  2. Tip maskinen over på siden med luftfilteret opad.

  3. Brug en træklods til at holde kniven fast (Figur 34).

   g005454
  4. Afmonter kniven, men gem alle monteringsbolte og -møtrikker (Figur 34).

  5. Monter den nye kniv og alle monteringsboltene og -møtrikkerne (Figur 35).

   g005455

   Important: Placer skæreknivens krumme ender, så de peger opad mod maskinens hus.

  6. Brug en momentnøgle til at tilspænde skæreknivsbolten til 82 N·m.

   Important: En bolt, der er spændt til 82 N·m, sidder meget stramt. Mens du holder skærekniven fast med en træklods, skal du lægge al din vægt bag skralde- eller momentnøglen og spænde bolten godt fast. Denne bolt er meget vanskelig at overspænde.

  Justering af selvkørselsdrevet

  Når du monterer nye selvkørselsdrevkabler, eller hvis selvkørselsdrevet kommer ud af justering, skal du justere selvkørselsdrevet.

  1. Drej justeringsgrebet mod uret for at løsne kabeljusteringen (Figur 36).

   g027235
  2. Juster stramningen på kablerne (Figur 36) ved at trække dem tilbage eller skubbe dem frem og derefter holde dem i den position.

   Note: Skub kablerne mod motoren for at øge traktionen, og træk kablerne væk fra motoren for at mindske traktionen.

   Note: Den bedste ydeevne opnås ved at justere kablerne, så de er lige lange.

  3. Drej justeringsgrebet med uret for at stramme kabeljusteringen.

  Opbevaring

  Opbevar maskinen på et køligt, rent og tørt sted.

  Klargøring af maskinen til opbevaring

  1. Ved årets sidste påfyldning skal der tilsættes brændstofstabilisator (f.eks. Toro Premium Fuel Treatment) til brændstoffet.

  2. Bortskaf eventuelt ubrugt brændstof på forsvarlig vis. Genbrug det i henhold til gældende retningslinjer, eller brug det i bilen.

   Note: Gammelt brændstof i brændstoftanken er den primære årsag til startvanskeligheder. Opbevar ikke brændstof uden stabilisator i mere end 30 dage, og opbevar ikke stabiliseret brændstof i mere end 90 dage.

  3. Lad maskinen køre, indtil motoren standser på grund af brændstofmangel.

  4. Start motoren igen.

  5. Lad motoren køre, indtil den slukker. Når du ikke længere kan starte motoren, er den løbet tilstrækkeligt tør.

  6. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

  7. Fjern tændrøret, hæld 30 ml motorolie ned i tændrørshullet, og træk langsomt i startsnoren flere gange for at fordele olien i hele cylinderen, så den ikke ruster i løbet af vinteren.

  8. Sæt tændrøret løst i.

  9. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer.

  Fjernelse af maskinen fra opbevaringsstedet

  1. Efterse og tilspænd alle beslag.

  2. Fjern tændrøret, og kør motoren hurtigt ved at trække i tilbageslagsstarthåndtaget for at blæse overskydende olie ud af cylinderen.

  3. Monter tændrøret, og tilspænd det med en momentnøgle til 20 N∙m.

  4. Udfør eventuelt nødvendige vedligeholdelsesprocedurer. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  5. Kontroller motoroliestanden. Se Kontrol af motoroliestanden.

  6. Fyld frisk brændstof på brændstoftanken. Se Opfyldning af brændstoftanken.

  7. Sæt tændrørskablet på tændrøret.