Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin.

g027446

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Nettovääntö: Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin brutto- tai nettoväännön laboratoriossa SAE J1940:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti. Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja leikkurimalleista.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö, ennen kuin käynnistät moottorin.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna konetta lasten käyttöön.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita löytyy tämän oppaan eri kohdista.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal112-8867
decal125-5026
decal131-4514
decal132-4470

Käyttöönotto

Important: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus ja muut konetta suojaavat muovit ja kääreet.

Kahvan kokoaminen ja suoristus

 1. Irrota kahvojen tuista kaksi kahvan nuppia ja kaksi lukkopulttia ja säästä ne myöhempää asennusta varten (Kuva 3).

  g032865
 2. Asenna kahvojen päät leikkurin koteloon siten, että kummankin kahvan tuen tappi on vastaavan kahvan pään alemmassa reiässä (Kuva 4).

  g032866

  Note: Tapit eivät näy kahvojen päiden rei’issä, kun kahvat on taitettu.

 3. Avaa kahva käyttöasentoon kääntämällä se taakse (Kuva 5).

  g032868
 4. Asenna lukkopultti (pultin pää sisäpuolella) kahvan tuen ylempään tai alempaan nelikulmaiseen aukkoon ja kahvan pään ylempään aukkoon (Kuva 6).

  g032869
 5. Asenna kahvan nupit löyhästi lukkopultteihin.

 6. Katso vaiheet 3–5, Kahvan korkeuden säätö.

Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen

Important: Asenna narukäynnistin naruohjaimeen, jotta moottori voidaan käynnistää turvallisesti ja helposti aina laitetta käytettäessä.

Pidä terän ohjaustankoa yläkahvaa vasten ja vedä narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi (Kuva 7).

g003251

Öljyn lisääminen moottoriin

Important: Laitteen moottorissa ei ole valmiiksi öljyä, mutta sen mukana toimitetaan öljypullo. Täytä moottori öljyllä ennen sen käynnistämistä.

Moottorin öljytilavuus: 0,47 l

Öljyn viskositeetti: Puhdistava SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljy

API-huoltoluokitus: SJ tai korkeampi

 1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

 2. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 8).

  g033497
 3. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran moottorin öljytilavuudesta.

 4. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.

  Note: Anna öljyn asettua 3–5 minuutin ajan ennen tarkistamista.

 5. Työnnä mittatikku öljyntäyttöputkeen ja vedä se takaisin ulos.

 6. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 8).

  • Jos öljyn pinta on mittatikun Add-merkin alapuolella, kaada vähän öljyä hitaasti öljyntäyttöputkeen, odota kolme minuuttia ja toista vaiheet 3–5, kunnes öljyn pinta nousee mittatikun Full-merkin tasalle.

  • Jos öljyn pinta on Full-merkin yläpuolella, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn pinta on mittatikun Full-merkin tasalla. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

   Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä sitä käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

 7. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.

Ruohonkeräimen kokoaminen

 1. Liu’uta ruohonkeräin rungon päälle kuvan mukaisesti (Kuva 9).

  g027257

  Note: Älä liu’uta keräintä kahvan päälle (Kuva 9).

 2. Ripusta keräimen pohjakanava rungon pohjaan (Kuva 10).

  g027258
 3. Ripusta keräimen yläkanava rungon päälle ja sivukanavat rungon sivuille (Kuva 10).

Laitteen yleiskatsaus

g033498
g027237
MalliPainoPituusLeveysKorkeus
2096037 kg150 cm58 cm107 cm

Käyttö

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Varmista, että kaikki suojukset ja turvalaitteet, kuten luukut tai ruohonkerääjät, ovat paikoillaan ja että ne toimivat oikein.

 • Tarkasta aina, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet.

 • Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

 • Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

Polttoaineturvallisuus

Hengenvaara

Polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Aseta säiliö tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää polttoaineen.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Älä käsittele polttoainetta tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

 • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.

Vaara

Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

 • Vältä höyryjen hengittämistä.

 • Pidä kasvot ja kädet etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä.

 • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

Polttoainesäiliön täyttö

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • ETANOLI: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta on enemmän kuin 15 % (E15) etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta yli 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Täytä polttoainesäiliö tuoreella, matalaoktaanisella lyijyttömällä bensiinillä (Kuva 13).

Important: Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan bensiiniin.

g193250

Moottorin öljymäärän tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä ja lisää öljyä tarvittaessa.
  1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

  2. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 14).

   g033497
  3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

  4. Työnnä mittatikku öljyntäyttöputkeen ja vedä se takaisin ulos.

  5. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 14).

   • Jos öljyn pinta on mittatikun Add-merkin alapuolella, kaada vähän öljyä hitaasti öljyntäyttöputkeen, odota kolme minuuttia ja toista vaiheet 3–5, kunnes öljyn pinta nousee mittatikun Full-merkin tasalle.

   • Jos öljyn pinta on Full-merkin yläpuolella, tyhjennä liika öljy, kunnes öljyn pinta laskee mittatikun Full-merkin tasalle. Lisätietoa ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa Moottoriöljyn vaihto.

    Important: Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

  6. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

  Kahvan korkeuden säätö

  Kahvan voi säätää käyttäjälle sopivaksi kahteen asentoon (Kuva 15).

  g032867
  1. Löysää molempia kahvan nuppeja, kunnes lukkopulttien nelikulmaisen osan voi työntää ulos kahvojen tukien nelikulmaisista aukoista.

  2. Työnnä nuppeja, kunnes ne löystyvät.

  3. Siirrä kahva ylemmän tai alemman korkeuden asentoon.

  4. Vedä nuppeja, kunnes kummankin lukkopultin nelikulmainen osa asettuu vastaavaan nelikulmaiseen aukkoon.

  5. Kiristä kahvan nupit mahdollisimman kireälle.

  Leikkuukorkeuden säätö

  Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

  Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

  Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Aseta etupyörät samalle korkeudelle kuin takapyörät (Kuva 16).

  Note: Nosta laitetta siirtämällä etummaisia leikkuukorkeusvipuja taaksepäin ja takimmaisia leikkuukorkeusvipuja eteenpäin. Laske laitetta siirtämällä etummaisia leikkuukorkeusvipuja eteenpäin ja takimmaisia leikkuukorkeusvipuja taaksepäin.

  g033500

  Note: Leikkuukorkeusasetukset ovat 25 mm, 35 mm, 44 mm, 54 mm, 64 mm, 73 mm, 83 mm, 92 mm ja 102 mm.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pidä pitkät hiukset kiinni ja varmista, etteivät vaatteet roiku. Älä käytä koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  • Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin täytyy sammua ja terän pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

  • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

  • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Epätasaisessa maastossa on helppo kompastua ja kaatua.

  • Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

  • Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon suojus säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin varaosiin.

  • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.

  Turvallisuus rinteissä

  • Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

  • Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä. Epävakaalla alustalla on helppo liukastua ja kaatua.

  • Ole varovainen leikatessasi ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä.

  Moottorin käynnistys

  1. Pidä terän ohjaustankoa kahvaa vasten (Kuva 17).

   g009546
  2. Vedä narukäynnistimen kahvaa (Kuva 18) hieman, kunnes tunnet vastuksen. Vetäise sitten voimakkaasti ja anna sen palata hitaasti takaisin kahvassa olevaan naruohjaimeen.

   g009548

   Note: Jos laite ei käynnisty usean yrityksen jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Itsevetolaitteiston käyttö

  Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin laite liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia (Kuva 19).

  g009549

  Note: Jos kone ei kulje vapaasti taaksepäin itsevetolaitteiston käytön jälkeen, pysähdy, pidä kädet samassa asennossa ja anna koneen siirtyä muutaman sentin eteenpäin, jotta pyöräveto vapautuisi. Voit myös koettaa ulottua yläkahvan alapuolella olevaan metallikahvaan ja työntää konetta muutaman sentin eteenpäin. Jos laite ei vieläkään liiku vapaasti taaksepäin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Vetoavun kahvan käyttö

  Vetoavun kahvan (Kuva 20) avulla koneen nopeutta voidaan säätää käsillä kävelynopeuden sijaan. Tästä on hyötyä jyrkissä mutkissa ja ylämäessä, jos koneen halutaan liikkuvan, mutta käyttäjä itse ei pysty liikkumaan. Sen avulla leikkuria voidaan myös käyttää enimmäisnopeudella.

  g027441
  1. Kurota sormenpäillä ja tartu vetoavun kahvan kulmiin (Kuva 21).

   g027442
  2. Purista kumpaakin kahvaa yhteen, kunnes kone saavuttaa haluamasi kulkunopeuden.

  3. Vapauta vetoavun kahva, kun et enää tarvitse sitä.

   Important: Kone jatkaa itsevetoa siihen asti, kun vapautat vetoavun kahvan ja lopetat kävelyn.

  Moottorin sammutus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.
 • Sammuta moottori vapauttamalla terän ohjaustanko.

  Important: Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin ja terän pitäisi pysähtyä 3 sekunnin kuluessa. Jos ne eivät pysähdy, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Leikkuujätteiden kierrättäminen

  Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte takaisin nurmelle.

  Jos ruohonkeräin on laitteessa ja keräimen valitsimen vipu on keruuasennossa, siirrä vipu kierrätysasentoon. Katso kohta Keräimen valitsimen vivun käyttö. Jos laitteeseen on asennettu sivuheittosuppilo, irrota se. Katso kohta Sivuheittosuppilon irrotus.

  Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

  Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

  Jos laitteeseen on asennettu sivuheittosuppilo, irrota se. Katso kohta Sivuheittosuppilon irrotus. Jos keräimen valitsimen vipu on kierrätysasennossa, siirrä vipu keruuasentoon. Katso kohta Keräimen valitsimen vivun käyttö.

  Ruohonkeräimen asennus

  1. Nosta takasuuntain ylös ja pidä sitä ylhäällä (Kuva 22).

   g033379
  2. Asenna ruohonkeräin. Varmista, että keräimen tapit ovat kahvan lovissa (Kuva 22).

  3. Laske takasuuntain alas.

  Ruohonkeräimen irrotus

  Ruohonkeräin irrotetaan tekemällä kohdan Ruohonkeräimen asennus vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

  Keräimen valitsimen vivun käyttö

  Keräimen valitsin mahdollistaa ruoho- ja lehtijätteiden keruun tai kierrätyksen valinnan mukaan, kun ruohonkeräin on asennettuna laitteeseen.

  • Jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet, paina keräimen valitsimen vivussa olevaa painiketta ja siirrä vipua eteenpäin, kunnes vivussa oleva painike ponnahtaa ylös (Kuva 23).

   g027453
  • Jos haluat kierrättää ruoho- ja lehtijätteet tai poistaa ne sivulle, paina vivussa olevaa painiketta ja siirrä vipua taaksepäin, kunnes vivussa oleva painike ponnahtaa ylös.

   Important: Oikean toiminnan varmistamiseksi poista ruoho ja muut jätteet keräimen valitsimen luukusta ja ympäröivästä aukosta (Kuva 24), ennen kuin siirrät keräimen valitsimen vivun asennosta toiseen.

   g027454

  Leikkuujätteiden heittäminen sivulle

  Käytä sivuheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon leikkaamiseen.

  Jos ruohonkeräin on laitteessa ja keräimen valitsimen vipu on keruuasennossa, siirrä vipu kierrätysasentoon. Katso kohta Keräimen valitsimen vivun käyttö.

  Sivuheittosuppilon asennus

  Nosta sivusuuntain ja asenna sivuheittosuppilo (Kuva 25).

  g033496

  Sivuheittosuppilon irrotus

  Irrota sivuheittosuppilo nostamalla sivusuuntain ylös, irrottamalla sivuheittosuppilo ja laskemalla sivusuuntain alas.

  Käyttövihjeitä

  Yleisiä leikkuuvinkkejä

  • Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

  • Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tahallasi minkään esteen yli.

  • Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta.

  • Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.

  • Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.

  Ruohon leikkaaminen

  • Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 54 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso Leikkuukorkeuden säätö.

  • Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

  • Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

  • Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa, noudata kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä laite puhtaana kuivasta ruohosta ja lehdistä.

  • Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

  • Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

   • Vaihda terä tai teroita se.

   • Kävele hitaammin leikatessasi.

   • Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

   • Leikkaa ruoho useammin.

   • Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

  Lehtien leikkaaminen

  • Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

  • Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin takaosan leikkuukorkeus.

  • Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Ehkäise tulipalovaara puhdistamalla kone ruohosta ja leikkuujätteistä. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Kuljetusturvallisuus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta.

  • Kiinnitä kone niin, ettei se liiku.

  Laitteen alapuolen puhdistaminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
 • Vaara

  Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen alta.

  • Käytä silmäsuojaimia.

  • Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun moottori on käynnissä.

  • Älä päästä sivullisia alueelle.

  Parhaiden tulosten saamiseksi puhdista kone pian leikkuun lopettamisen jälkeen.

  1. Siirrä laite tasaiselle päällystetylle pinnalle.

  2. Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Laske laite alimpaan leikkuukorkeuden asetukseen. Katso Leikkuukorkeuden säätö.

  4. Puhdista takasuuntaimen alapuolinen alue, jonka kautta leikkuujätteet menevät kotelosta ruohonkeräimeen.

   Note: Puhdista alue keräimen valitsimen ollessa sekä kokonaan edessä että kokonaan takana.

  5. Kiinnitä vesipisteeseen liitetty puutarhaletku pesuporttiin (Kuva 26).

   g033502
  6. Avaa vedensyöttö.

  7. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes koneen alta ei enää tule leikkuujätettä.

  8. Sammuta moottori.

  9. Katkaise vedensyöttö ja irrota puutarhaletku koneesta.

  10. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan, jotta laitteen alapuoli kuivuu. Näin se ei pääse ruostumaan.

  11. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  Kahvan taittaminen

  Vaara

  Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

  • Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

  • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  1. Irrota kahvojen tuista kaksi kahvan nuppia ja kaksi lukkopulttia ja säästä ne myöhempää asennusta varten (Kuva 27).

   Important: Vie kaapelit kahvan nuppien ulkopuolelle, kun taitat kahvaa.

   g032869
  2. Taita kahva kääntämällä se eteen (Kuva 28).

   g032870
  3. Asenna lukkopultti (pultin pää sisäpuolella) kahvan tuen läpi ja kahvan pään ylempään aukkoon. Varmista, että kummankin lukkopultin nelikulmainen osa asettuu vastaavan kahvan tuen ylempään tai alempaan nelikulmaiseen aukkoon (Kuva 29).

   g032865
  4. Asenna kahvan nupit ja lukkopultit löyhästi kahvan tukiin.

  5. Suorista kahva kohdan Kahvan kokoaminen ja suoristus mukaisesti.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä ja lisää öljyä tarvittaessa.
 • Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.
 • Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmansuodatin. Huolla ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Vuosittain
 • Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Puhdista ilmajäähdytysjärjestelmä. Puhdista se useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset. Katso moottorin käyttöopas.
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista varastointia.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Turvallisuus huollon aikana

  • Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ennen huoltotöiden suorittamista.

  • Käytä käsineitä ja silmäsuojaimia konetta huoltaessasi.

  • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Käytä käsineitä, kun huollat terää.

  • Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

  • Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon. Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan lapolla.

  Valmistelu huoltoa varten

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 30).

   g033513
  3. Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden jälkeen.

   Important: Ennen kuin kallistat laitetta öljyn tai terän vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä tyhjäksi normaalissa käytössä. Jos laitetta on kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista polttoaine käsipumpulla. Kallista laite kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

  Ilmansuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmansuodatin. Huolla ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Vuosittain
 • Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
  1. Avaa ilmansuodattimen kannen yläosan pidike (Kuva 31).

   g033514
  2. Irrota ilmansuodatin (Kuva 31).

  3. Tarkista ilmansuodatin.

   Note: Jos ilmansuodatin on hyvin likainen, vaihda se uuteen suodattimeen. Muussa tapauksessa irrota lika napauttamalla ilmansuodatinta kovaa pintaa vasten.

  4. Asenna ilmansuodatin.

  5. Kiinnitä ilmansuodattimen kansi pidikkeellä.

  Moottoriöljyn vaihto

  Moottoriöljyn vaihto ei ole tarpeen, mutta jos öljy halutaan vaihtaa, toimi seuraavasti.

  Note: Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan. Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

  Moottorin öljytilavuus: 0,47 l

  Öljyn viskositeetti: Puhdistava SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljy

  API-huoltoluokitus: SJ tai korkeampi

  1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

  2. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  3. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 32).

   g033497
  4. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputkesta kallistamalla leikkuri kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin (Kuva 33).

   g027457
  5. Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.

  6. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran moottorin öljytilavuudesta.

  7. Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin ajan.

  8. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

  9. Työnnä mittatikku öljyntäyttöputkeen ja vedä se takaisin ulos.

  10. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 32).

   • Jos öljyn pinta on mittatikun Add-merkin alapuolella, kaada vähän öljyä hitaasti öljyntäyttöputkeen, odota kolme minuuttia ja toista vaiheet 8–10, kunnes öljyn pinta nousee mittatikun Full-merkin tasalle.

   • Jos öljyn pinta on Full-merkin yläpuolella, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn pinta on mittatikun Full-merkin tasalla.

   Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä sitä käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

  11. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.

  12. Kierrätä käytetty öljy asianmukaisesti.

  Terän vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Important: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Tarkista terä aina polttoaineen loppuessa. Jos terä vaurioituu tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta ja tasapainotuta terä tai vaihda se uuteen.

  Vaara

  Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Käytä käsineitä, kun huollat terää.

  1. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  2. Kallista laite kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin.

  3. Tue terä puun kappaleella (Kuva 34).

   g005454
  4. Irrota terä ja säästä kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 34).

  5. Asenna uusi terä ja kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 35).

   g005455

   Important: Suuntaa terän käyrät päät laitteen koteloa kohti.

  6. Kiristä teräpultti momenttiavaimella 82 Nm:n momenttiin.

   Important: 82 Nm:n momenttiin kiristetty pultti on erittäin tiukalla. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella, aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

  Itsevetolaitteiston säätö

  Säädä itsevetolaitteisto aina, kun asennat uusia itsevetolaitteiston kaapeleita tai jos itsevetolaitteiston säädössä tuntuu olevan vikaa.

  1. Löysää kaapelin säätöä kääntämällä säätönuppia vastapäivään (Kuva 36).

   g027235
  2. Säädä kaapeleiden jännitystä (Kuva 36) vetämällä niitä taaksepäin tai työntämällä niitä eteenpäin ja pitämällä kyseisessä asennossa.

   Note: Lisää vetoa työntämällä kaapeleita moottoria kohti. Pienennä vetoa vetämällä kaapeleita poispäin moottorista.

   Note: Jotta saisit parhaan tuloksen, säädä kaapelit samanpituisiksi.

  3. Kiristä kaapelien säätöä kääntämällä säätönuppia myötäpäivään.

  Varastointi

  Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.

  Laitteen valmistelu varastointia varten

  1. Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta (esim. Toro Premium Fuel Treatment) vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla.

  2. Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä autossasi.

   Note: Polttoainesäiliössä oleva vanha polttoaine on suurin syy käynnistysongelmiin. Älä varastoi stabilointiaineetonta polttoainetta yli 30 päivää kauempaa äläkä varastoi lisäaineistettua polttoainetta 90 päivää kauempaa.

  3. Käytä laitetta, kunnes moottori sammuu polttoaineen loppumisen vuoksi.

  4. Käynnistä moottori uudelleen.

  5. Anna moottorin käydä, kunnes se sammuu. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

  6. Irrota johto sytytystulpasta.

  7. Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan aukkoon ja vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää sylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.

  8. Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.

  9. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

  Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen

  1. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.

  2. Poista ylimääräinen öljy sylinteristä irrottamalla sytytystulppa ja vetämällä narukäynnistimen kahvasta, jolloin moottori pyörii nopeasti.

  3. Asenna sytytystulppa ja väännä se momenttiin 20 N·m.

  4. Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  5. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta Moottorin öljymäärän tarkistus.

  6. Täytä polttoainesäiliö uudella polttoaineella, katso kohta Polttoainesäiliön täyttö.

  7. Kytke johto sytytystulppaan.