Innledning

Denne gressklipperen av skyvemodell med roterende kniver er beregnet for privat bruk. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger service, originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert.

g027446

Noter produktets modell- og serienummer nedenfor:

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Nettomoment: Motorens brutto- eller nettomoment ble beregnet i laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940. Konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil faktiske dreiemoment for motoren for gressklipper i denne klassen være betydelig lavere. Gå til www.Toro.com for å se spesifikasjonene for din gressklippermodell.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold andre på trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. Maskinen er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. Følg alltid disse forholdsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselsymbolet, som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon i de respektive delene gjennom hele håndboken.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal112-8867
decal125-5026
decal131-4514
decal132-4470

Montering

Important: Fjern og kast plasten som beskytter motoren og eventuelt annet plast- eller innpakningsmateriale på maskinen.

Sette sammen og folde ut håndtaket

 1. Fjern og behold de to håndtaksknottene og de to låseboltene fra håndtaksbrakettene (Figur 3).

  g032865
 2. Monter håndtaksendene til gressklipperhuset, slik at tappen festet til hver håndtaksbrakett er i det nedre hullet på den tilhørende håndtaksenden (Figur 4).

  g032866

  Note: Pinnene vises ikke gjennom hullene i håndtaksendene når håndtaket er i sammenbrettet stilling.

 3. Fold ut håndtaket til driftsstillingen ved å vri det bakover (Figur 5).

  g032868
 4. Sett låsebolten (med bolthodet mot innsiden) gjennom det øvre eller nedre firkantede hullet i håndtaksbraketten og det øvre hullet i håndtaksenden (Figur 6).

  g032869
 5. Monter håndtaksknottene løst på låseboltene.

 6. Se trinn 3 til 5 av Justere håndtakshøyden.

Montere tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren

Important: Monter tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren for å starte motoren sikkert og på en enkelt måte hver gang du bruker maskinen.

Hold knivkontrollbøylen til det øvre håndtaket, og trekk tilbakespolingsstartersnoren gjennom snorføreren på håndtaket (Figur 7).

g003251

Fylle olje på motoren

Important: Maskinen leveres ikke med olje i motoren, men den kommer med en flaske olje. Fyll olje på motoren før du starter den.

Oljekapasitet for motoren: 0,47 liter

Oljeviskositet: SAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje

API-serviceklassifisering: SJ eller høyere

 1. Flytt maskinen til en jevn flate.

 2. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 8).

  g033497
 3. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er 3/4 full.

 4. Tørk av peilestaven med en ren fille.

  Note: Vent i tre til fem minutter til oljen stabiliseres.

 5. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.

 6. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 8).

  • Hvis oljenivået er under merket Add på peilestaven, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter og gjenta så trinn 3 til og med 5 til oljenivået er ved merket Full på peilestaven.

  • Hvis oljenivået er over merket Full på peilestaven, tømmer du ut olje helt til oljenivået er ved merket Full på peilestaven. Se Skifte motorolje.

   Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

 7. Sett peilestaven ordentlig på plass.

Montere gressposen

 1. Plasser posen over rammen som vist i Figur 9.

  g027257

  Note: Ikke plasser posen over håndtaket (Figur 9).

 2. Hekt bunnen på posen fast til rammebunnen (Figur 10).

  g027258
 3. Hekt topp- og sidekantene av posen fast til henholdsvis toppen og sidene av rammen (Figur 10).

Oversikt over produktet

g033498
g027237
ModellVektLengdeBreddeHøyde
2096037 kg 150 cm58 cm107 cm

Bruk

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Kontroller at alle vern og sikkerhetsanordninger, som luker og/eller gressoppsamlere, er på plass og fungerer korrekt.

 • Undersøk alltid maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenheten er fri for skader og slitasje.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

 • Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med kniv i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.

  • Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke plasser fingrene under huset når du justere klippehøyden.

Drivstoffsikkerhet

Fare

Drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

 • Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert direkte på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

 • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

 • Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.

 • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde.

Advarsel

Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

 • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

 • Hold hendene og ansiktet unna dysen og drivstofftankåpningen.

 • Hold drivstoffet unna øyne og hud.

Fylle tanken

 • For best resultat må du bruke kun ren, fersk og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2)).

 • ETANOL: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre det er tilsatt drivstoffstabilisator i drivstoffet.

 • Ikke bland olje i bensinen.

Fyll drivstofftanken med ny, blyfri bensin fra en av de store bensinstasjonskjedene (Figur 13).

Important: For å redusere oppstartsproblemer, ha drivstoffstabilisator i drivstoffet hele sesongen, og bland det med drivstoff som er mindre enn 30 dager gammel.

g193250

Kontrollere motoroljenivået

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået, og fyll på olje etter behov.
  1. Flytt maskinen til en jevn flate.

  2. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 14).

   g033497
  3. Tørk av peilestaven med en ren fille.

  4. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.

  5. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 14).

   • Hvis oljenivået er under Add-merket på peilestaven, fyll langsomt på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter og gjenta så trinn 3 til og med 5 til oljenivået er ved Full-merket på peilestaven.

   • Hvis oljenivået er over Full-merket på peilestaven, tømmer du ut olje helt til oljenivået er ved Full-merket på peilestaven. Se Skifte motorolje for informasjon om hvordan du fyller på olje i veivhuset.

    Important: Hvis oljenivået i veivhuset er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  6. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.

  Justere håndtakshøyden

  Du kan heve eller senke håndtaket i én av to posisjoner som er mer komfortabel for deg (Figur 15).

  g032867
  1. Løsne begge knottene på håndtaket til du kan dytte de firkantede kantene til låseboltene ut gjennom de firkantede hullene på håndtaksbrakettene.

  2. Skyv knottene til de er løse.

  3. Flytt håndtaket til øvre eller nedre høydestilling.

  4. Trekk knottene til de firkantede kantene på hver låsebolt passer inn i det tilhørende firkanthullet.

  5. Stram håndtaksknottene så mye som mulig.

  Justere klippehøyden

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannsår.

  Ikke berør den varme lyddemperen.

  Juster klippehøyden som ønsket. Still forhjulene til samme høyde som bakhjulene (Figur 16).

  Note: Flytt de fremre klippehøydespakene bakover og de bakre klippehøydespakene forover for å heve maskinen. Flytt de fremre klippehøydespakene forover og de bakre klippehøydespakene bakover for å senke maskinen.

  g033500

  Note: Klippehøydeinnstillingene er 25 mm, 35 mm, 44 mm, 54 mm, 64 mm, 73 mm, 83 mm, 92 mm og 102 mm.

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, fest løse klær og ikke bruk smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

  • Når du slipper knivkontrollbøylen, skal motoren slå seg av og knivene stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade, hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med kniven. Unngå klipping i våte forhold.

  • Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre objekter som kan hindre sikten din.

  • Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Ujevnt terreng kan føre til at du glir og faller.

  • Stopp maskinen og undersøk knivene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

  • Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannsår. Ikke berør den varme lyddemperen.

  • Kontroller gressoppsamlingskomponentene og utslippsvernet regelmessig, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler når det er nødvendig.

  • Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av The Toro® Company.

  Sikkerhet i bakker

  • Klipp på tvers av bakker, aldri oppover og nedover. Vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i skråninger.

  • Klipp ikke i overdrevent bratte skråninger. Dårlig fotfeste kan føre til at du glir og faller.

  • Vær forsiktig når du klipper gress i nærheten av kanter, grøfter eller voller.

  Starte motoren

  1. Hold knivkontrollkabelen mot håndtaket (Figur 17).

   g009546
  2. Dra lett i tilbakespolingsstarterhåndtaket (Figur 18) til du føler motstand. Dra deretter kraftig til, og la det gå langsomt tilbake til snorføreren på håndtaket.

   g009548

   Note: Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

  Bruke selvdrift

  For å bruke selvdriften, gå bare fremover med hendene plassert på det øvre håndtaket og albuene ved siden, og maskinen vil automatisk holde samme fart som deg (Figur 19).

  g009549

  Note: Hvis maskinen ikke ruller uhindret bakover etter selvdrift, slutt å gå, hold hendene på plass og la maskinen rulle noen centimeter frem for å deaktivere hjuldriften. Du kan også prøve å gripe rett under det øvre håndtaket på metallhåndtaket og skyve gressklipperen frem noen centimeter. Hvis maskinen fremdeles ikke ruller lett bakover, kontakt en autorisert serviceforhandler.

  Bruke trekkrafthåndtaket

  Trekkrafthåndtaket (Figur 20) gjør det mulig for deg å bruke hendene til å kontrollere maskinens hastighet i stedet for din gangehastighet. Dette er praktisk når man foretar krappe svinger og kjører opp skråninger, når man vil at maskinen skal bevege seg, men ikke kan bevege seg selv. Det er også praktisk for at klipping med makshastighet.

  g027441
  1. Strekk fingrene fremover og ta tak i hjørnene på trekkrafthåndtaket (Figur 21).

   g027442
  2. Klem de to håndtakene sammen inntil maskinen holder ønsket bakkehastighet.

  3. Frigjør trekkrafthåndtaket når du ikke lenger trenger deg.

   Important: Maskinen vil fortsette å gå på egenhånd, inntil du slipper trekkrafthåndtaket og stanser.

  Slå av motoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller at motoren stopper innen tre sekunder etter at du slipper knivkontrollbøylen.
 • Frigjør knivkontrollbøylen for å slå av motoren.

  Important: Når du slipper knivkontrollbøylen skal både motoren og kniven stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

  Resirkulere gress- og løvrester

  Maskinen leveres klar til å resirkulere gress- og løvrester tilbake i plenen.

  Hvis gressposen er på maskinen og spaken for automatisk oppsamling i er oppsamlingsposisjon, flytt spaken til resirkuleringsposisjon. Se Bruke spaken for automatisk oppsamling. Hvis gressposen er på maskinen, fjern den. Se Fjerne sideutslippssjakten.

  Samle opp gresset

  Bruk gressposen når du vil samle opp gress- og løvrester fra plenen.

  Hvis sideutslippssjakten er på maskinen, fjern den. Se Fjerne sideutslippssjakten. Hvis spaken for automatisk oppsamling er i resirkuleringsposisjon, flytt den til oppsamlingsposisjonen. Se Bruke spaken for automatisk oppsamling.

  Montere gressposen

  1. Løft og hold oppe den bakre avlederen (Figur 22).

   g033379
  2. Monter gressposehåndtaket, og påse at pinnene hviler i hakkene på håndtaket (Figur 22).

  3. Senk den bakre gressavlederen.

  Fjerne gressposen

  For å fjerne posen utfører du trinnene i Montere gressposen i motsatt rekkefølge.

  Bruke spaken for automatisk oppsamling

  Den automatiske oppsamlingsfunksjonen gjør det mulig å samle opp eller resirkulere gress- og løvrester når gressposen er festet til maskinen.

  • For å samle opp gress- og løvrester trykker du på knappen på spaken for automatisk oppsamling og flytter spaken fremover til knappen på spaken spretter opp (Figur 23).

   g027453
  • For å resirkulere eller slippe gress- og løvrester ut på siden trykker du på knappen på spaken og flytter spaken bakover til knappen på spaken spretter opp.

   Important: For korrekt drift bør du fjerne gressrester og andre rester fra dekselet og åpningen for automatisk oppsamling (Figur 24) før du flytter spaken for automatisk oppsamling fra én posisjon til en annen.

   g027454

  Sideutslipp av gress- og løvrester

  Bruk sideutløp når du klipper meget høyt gress.

  Hvis gressposen er på maskinen og spaken for automatisk oppsamling i er oppsamlingsposisjon, flytt spaken til resirkuleringsposisjon. Se Bruke spaken for automatisk oppsamling.

  Montere sideutslippssjakten

  Løft opp sideutslippsavlederen og monter sideutslippssjakten (Figur 25).

  g033496

  Fjerne sideutslippssjakten

  For å fjerne sideutslippssjakten, løft opp sideutslippsavlederen og fjern sideutslippssjakten, og senk sideutslippsavlederen.

  Brukstips

  Generelle klippetips

  • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

  • La ikke kniven treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.

  • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller starter å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, koble kabelen fra tennpluggen og undersøk maskinen for skade.

  • For best mulig resultat kan du montere en ny kniv før klippesesongen begynner.

  • Skift ut kniven med en original Toro-kniv når det er nødvendig.

  Klippe gress

  • Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. Ikke klipp lavere enn innstillingen på 54 mm med mindre gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere. Se Justere klippehøyden.

  • Når du klipper gress som er mer enn 15 cm høyt, klippe først på den høyeste klippehøydeinnstillingen og ved lavere hastighet, og klipp så en gang til på en lavere innstilling for å oppnå best mulig utseende på gressplenen. Hvis gresset er for langt kan maskinen bli tettet og motoren stanse.

  • Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser. Unngå klipping i våte forhold.

  • Vær oppmerksom på brannfare ved svært tørre forhold, følg alle lokale brannvarsler og hold maskinen fri for tørt gress og løvrester.

  • Veksle klipperetningen. På denne måten spres gress- og løvrestene jevnere på plenen.

  • Hvis den ferdig klipte gressplenen ikke ser bra ut, kan du prøve én gang til og gjøre følgende:

   • Skift ut kniven eller bryn den.

   • Gå saktere mens du klipper.

   • Hev klippehøydeinnstillingen på maskinen.

   • Klipp gresset oftere.

   • Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

  Klippe løv

  • Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.

  • Hvis det er mer enn 13 cm med løv på plenen, still klippehøyden på forhjulene ett eller to hakk høyere enn klippehøyden på bakhjulene.

  • Reduser klippehastigheten hvis maskinen ikke klipper løvene fint nok.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Fjern gress og rusk fra maskinen for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Sikkerhet under transport

  • Vær forsiktig når du laster maskinen av eller på en lastebil eller tilhenger.

  • Fest maskinen slik at den ikke ruller.

  Rengjøre maskinens underside

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern gressrester og smuss fra undersiden av maskinen.
 • Advarsel

  Maskinen kan løsne materiale fra maskinens underside.

  • Bruk vernebriller.

  • Forbli i operatørstilling (bak håndtaket) mens motoren går.

  • Pass på at det ikke er andre personer i området.

  For best mulig resultat, rengjør maskinen med en gang etter at du er ferdig med klippe gresset.

  1. Flytt maskinen til en jevn, belagt overflate.

  2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Senk maskinen til laveste klippehøyde, se Justere klippehøyden.

  4. Vask området under bakluken, der det klippede gresset går fra huset til gressposen.

   Note: Vask ut området med den automatiske oppsamlingen, posisjoner både helt fram og helt bak.

  5. Fest en hageslange som er koblet til en vannkran, til vanninntaksporten (Figur 26).

   g033502
  6. Slå på vannet.

  7. Start motoren og kjør den til det ikke kommer ut mer klipperester fra maskinens underside.

  8. Slå av motoren.

  9. Skru av vannet, og koble hageslangen fra maskinen.

  10. Start motoren og la den gå i et par minutter for å tørke maskinens underside for å forhindre rustdannelse.

  11. La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  Folde sammen håndtaket

  Advarsel

  Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

  • Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.

  • Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

  1. Fjern og behold de to håndtaksknottene og de to låseboltene fra håndtaksbrakettene (Figur 27).

   Important: Før ledningene på utsiden av håndtaksknottene når du folder sammen håndtaket.

   g032869
  2. Fold håndtaket ved å dreie det forover (Figur 28).

   g032870
  3. Sett inn låsebolten (med bolthodet mot innsiden) gjennom håndtaksbraketten og det øvre hullet på håndtaksenden. Påse at de firkantede kantene på hver låsebolt passer inn i det øvre eller nedre firkanthullet i den tilhørende håndtaksbraketten (Figur 29).

   g032865
  4. Monter håndtaksknottene og låseboltene på håndtaksbrakettene.

  5. Fold ut håndtaket, se Sette sammen og folde ut håndtaket.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået, og fyll på olje etter behov.
 • Kontroller at motoren stopper innen tre sekunder etter at du slipper knivkontrollbøylen.
 • Fjern gressrester og smuss fra undersiden av maskinen.
 • Hver 25. driftstime
 • Vedlikehold luftfilteret. Vedlikehold det oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
 • Årlig
 • Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
 • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).
 • Rengjør luftkjølesystemet (oftere under støvete driftsforhold). Se motorhåndboken.
 • Årlig eller før lagring
 • Tøm drivstofftanken før reparasjon som oppgitt og før årlig lagring.
 • Important: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i håndboken for motoren.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.

  • Bruk hansker og vernebriller når du vedlikeholder maskinen.

  • Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Bruk hansker når du utfører service på kniven.

  • Du må aldri fingre med sikkerhetsenhetene. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

  • Når du vender maskinen på siden kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt, og kan føre til personskader. Kjør motoren tom eller fjern drivstoffet med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert.

  Gjøre klar til vedlikehold

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen (Figur 30).

   g033513
  3. Når du har utført vedlikeholdsprosedyrer, koble tennpluggledningen til tennpluggen.

   Important: Før du vender maskinen på siden for å skifte olje eller kniv, la drivstofftanken kjøre tom gjennom normal bruk. Hvis du må vende maskinen på siden før den har gått tom for drivstoff, bruk en hånddrevet drivstoffpumpe til å tømme drivstoffet. Vend alltid maskinen over på siden med peilestaven ned.

  Vedlikeholde luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Vedlikehold luftfilteret. Vedlikehold det oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
 • Årlig
 • Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
  1. Løsne klipsen øverst på luftfilterdekselet (Figur 31).

   g033514
  2. Fjern luftfilteret (Figur 31).

  3. Kontroller luftfilteret.

   Note: Bytt ut filteret hvis det er svært skittent. Ellers banker du filteret lett på en hard overflate for å løsne rusk.

  4. Monter luftfilteret.

  5. Bruk klipsen til å sette på luftfilterdekslet.

  Skifte motorolje

  Det er ikke nødvendig å skifte motoroljen, men hvis du vil skifte olje, bruk følgende prosedyre.

  Note: La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den. Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

  Oljekapasitet for motoren: 0,47 liter

  Oljeviskositet: SAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje

  API-serviceklassifisering: SJ eller høyere

  1. Flytt maskinen til en jevn flate.

  2. Se Gjøre klar til vedlikehold.

  3. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 32).

   g033497
  4. Vend gressklipperen over på siden (slik at luftfilteret vender opp) for å tømme den brukte oljen fra oljefyllingsrøret (Figur 33).

   g027457
  5. Etter at den brukte oljen er tappet ut, sett maskinen tilbake i driftsstilling.

  6. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er 3/4 full.

  7. Vent i ca. tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.

  8. Tørk av peilestaven med en ren fille.

  9. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.

  10. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 32).

   • Hvis oljenivået er under merket Add på peilestaven, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter og gjenta så trinn 8 til og med 10 til oljenivået er ved merket Full på peilestaven.

   • Hvis oljenivået er over merket Full på peilestaven, tømmer du ut olje helt til oljenivået er ved merket Full på peilestaven.

   Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  11. Sett peilestaven ordentlig på plass.

  12. Resirkuler den brukte oljen på korrekt måte.

  Skift ut kniven

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).
 • Important: Du trenger en momentnøkkel for å montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.

  Kontroller kniven hver gang gressklipperen går tom for drivstoff. Hvis kniven er skadet eller sprukket, må den skiftes ut omgående. Hvis kniveggen er sløv eller har hakk, skal den brynes og balanseres eller skiftes ut.

  Advarsel

  Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

  Bruk hansker når du utfører service på kniven.

  1. Se Gjøre klar til vedlikehold.

  2. Vend maskinen over på siden med luftfilteret opp.

  3. Bruk en treblokk til å holde kniven fast (Figur 34).

   g005454
  4. Fjern kniven, behold alle monteringsdeler (Figur 34).

  5. Monter den nye kniven og alle monteringsdeler (Figur 35).

   g005455

   Important: Plasser knivens bueformede ender slik at de peker mot maskinhuset.

  6. Stram knivbolten med en momentnøkkel til 82 N·m.

   Important: En bolt med dreiemoment på 82 N·m er veldig godt tilstrammet. Hold fast kniven med en trekloss og legg vekten på skrallen eller momentnøkkelen og stram bolten godt til. Det er nesten umulig å stramme denne bolten for mye.

  Justere selvdrift

  Når du monterer nye selvdriftskabler eller hvis selvdriftsdrevet er feiljustert, juster selvdriften.

  1. Vri justeringsknotten mot klokken for å løsne kabeljusteringen (Figur 36).

   g027235
  2. Juster strammingen på kablene (Figur 36) ved å trekke dem utover eller skyve dem forover, og holde den stillingen.

   Note: Skyv kablene mot motoren for å øke friksjonen, og trekk kablene bort fra motoren for senke friksjonen.

   Note: Juster kablene til samme lengde for best mulig ytelse.

  3. Skru justeringsknotten med klokken for å stramme justeringen av kablene.

  Lagring

  Maskinen må oppbevares på et kjølig, rent og tørt sted.

  Gjøre maskinen klar til oppbevaring

  1. Når du for siste gang for sesongen heller på mer drivstoff, tilsett stabiliseringsmiddel (for eksempel Toro Premium Fuel Treatment) i drivstoffet.

  2. Drivstoff kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk drivstoffet i bilen din.

   Note: Gammelt drivstoff i drivstofftanken er den viktigste årsaken til at det kan være vanskelig å starte. Ikke lagre drivstoff uten stabilisator i mer enn 30 dager, og ikke lagre stabilisert drivstoff i mer enn 90 dager.

  3. Kjør maskinen til den går tom for drivstoff.

  4. Start motoren på nytt.

  5. La motoren gå til den slår seg av. Når du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.

  6. Koble ledningen fra tennpluggen.

  7. Ta ut tennpluggen, hell 30 ml motorolje gjennom tennplugghullet, og dra sakte i startsnoren flere ganger for å fordele oljen gjennom sylinderen, for å forhindre korrosjon i sylinderen mellom sesongene.

  8. Monter tennpluggen løst.

  9. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.

  Ta maskinen frem fra oppbevaring

  1. Kontroller og stram alle fester.

  2. Fjern tennpluggen og roter motoren hurtig ved å trekke i tilbakespolingshåndtaket for å blåse ut overflødig olje fra sylinderen.

  3. Monter tennpluggen, og trekk den til med et moment på 20 N·m.

  4. Utfør de vedlikeholdsprosedyrene. Se Gjøre klar til vedlikehold.

  5. Kontroller motoroljenivået. Se Kontrollere motoroljenivået.

  6. Fyll drivstofftanken med ferskt drivstoff. Se Fylle tanken.

  7. Koble ledningen til tennpluggen.