Wprowadzenie

Ta pchana kosiarka z obrotowymi ostrzami jest przeznaczona dla właścicieli domów z posesją. Została zaprojektowana przede wszystkim do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach na posesjach. Nie jest przeznaczona do ścinania krzaków lub zastosowań w rolnictwie.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyskać informacje na temat urządzenia i akcesoriów, znaleźć dealera lub zarejestrować swoje urządzenie, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Toro za pomocą witryny internetowej www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie.

g027446

W miejscu poniżej wpisz model produktu i numery seryjne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich stosownych dyrektyw europejskich. Szczegółowe informacje można znaleźć na osobnej deklaracji zgodności (DOC) dołączonej do produktu.

Moment obrotowy na wale: Moment obrotowy na wale silnika został wyznaczony laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) J1940. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w kosiarce tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji. Specyfikację danego modelu kosiarki można znaleźć na stronie www.Toro.com.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN ISO 5395:2013.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt ten jest w stanie spowodować amputację dłoni i stóp oraz wyrzucać obiekty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zbliżać się do wyrzutnika. Osoby postronne powinny przebywać w bezpiecznej odległości od maszyny.

 • Nie zezwalać dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa, który oznacza UWAGA, OSTRZEŻENIE lub NIEBEZPIECZEŃSTWO – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w stosownych rozdziałach niniejszej instrukcji.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal112-8867
decal125-5026
decal131-4514
decal132-4470

Montaż

Important: Zdejmij i wyrzuć zabezpieczający arkusz z tworzywa osłaniający silnik oraz wszelkie inne elementy z tworzywa lub folii użyte do zabezpieczenia maszyny.

Montowanie i rozkładanie uchwytu

 1. Wyjmij i odłóż w bezpieczne miejsce dwa pokrętła uchwytu oraz dwie śruby podsadzane ze wsporników uchwytu (Rysunek 3).

  g032865
 2. Zamontuj końcówki uchwytu w obudowie kosiarki tak, aby bolec na każdym wsporniku uchwytu znajdował się w dolnym otworze odpowiedniej końcówki uchwytu (Rysunek 4).

  g032866

  Note: Bolce nie wystają z otworów w końcówkach uchwytu, gdy uchwyt znajduje się w pozycji złożonej.

 3. Rozłóż uchwyt do pozycji roboczej, obracając go do tyłu (Rysunek 5).

  g032868
 4. Włóż śrubę podsadzaną (z łbem śruby skierowanym do środka) przez dolny lub górny kwadratowy otwór we wsporniku uchwytu i przez górny otwór w końcówce uchwytu (Rysunek 6).

  g032869
 5. Luźno zamocuj pokrętła uchwytu na śrubach podsadzanych.

 6. Wykonaj w tym celu kroki 3 do 5 z Regulacja wysokości uchwytu.

Umieszczenie linki rozrusznika linkowego w prowadnicy

Important: Aby bezpiecznie i łatwo uruchomić silnik przed każdym użyciem maszyny, umieść linkę rozrusznika linkowego w prowadnicy.

Przyciągnij dźwignię sterującą ostrzem do górnego uchwytu i przeciągnij linkę rozrusznika przez prowadnicę linki na uchwycie (Rysunek 7).

g003251

Uzupełnianie oleju w silniku

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Należy wlać go samodzielnie używając do tego celu załączonej butelki. Przed uruchomieniem silnika napełnij go olejem.

Pojemność skrzyni korbowej: 0,47 litra

Lepkość oleju: Olej smarowy typu SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami

Klasa serwisowa API: SJ lub wyższa

 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 8).

  g033497
 3. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

 4. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

  Note: Przed sprawdzeniem poziomu oleju odczekaj od 3 do 5 minut na jego ustabilizowanie się.

 5. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

 6. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 8).

  • Jeżeli poziom oleju jest niższy niż oznaczenie Uzupełnienie”, wlewaj ostrożnie niewielką porcję oleju do szyjki wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 3 do 5 do czasu, gdy poziom oleju osiągnie oznaczenie Maksymalny” na wskaźniku.

  • Jeżeli poziom oleju wykracza poza poziom maksymalny, spuść jego nadmiar aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego na wskaźniku, patrz Wymiana oleju silnikowego.

   Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

 7. Zamocuj prawidłowo wskaźnik poziomu.

Montaż worka na trawę

 1. Nałóż worek na trawę wokół ramy w sposób pokazany na Rysunek 9

  g027257

  Note: Nie nakładaj worka na uchwyt (Rysunek 9).

 2. Zaczep dolny kanał worka na dolną część ramy (Rysunek 10).

  g027258
 3. Zaczep kanały boczne i kanał górny worka odpowiednio na boczne i górne elementy ramy (Rysunek 10).

Przegląd produktu

g033498
g027237
ModelWagaDługośćSzerokośćWysokość
2096037 kg150 cm58 cm(23 inches)107 cm(42 inches)

Działanie

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.

 • Sprawdź, czy wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające takie jak, drzwiczki i/lub wychwytywacze trawy, są prawidłowo zamocowane i działają prawidłowo.

 • Zawsze sprawdzaj maszynę, aby upewnić się, że ostrza, śruby ostrzy oraz zespół tnący nie są zużyte ani uszkodzone.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

 • Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z ruchomym ostrzem, ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała.

  • Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Regulując wysokość koszenia nie wkładaj palców pod obudowę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

Niebezpieczeństwo

Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

 • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister lub urządzenie bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe ani na innym przedmiocie.

 • Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

 • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

 • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

Ostrzeżenie

W przypadku połknięcia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

 • Unikaj długotrwałego wdychania oparów paliwa.

 • Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.

 • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą.

Uzupełnianie paliwa

 • W celu uzyskania najlepszych wyników używaj wyłącznie czystej, świeżej benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda szacowania (R+M)/2)

 • ETANOL: Dopuszczalne jest stosowanie benzyny zawierającej do 10% etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (etyl metylowo-t-butylowy) według objętości. Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana. Zabrania się stosowania benzyny o zawartości powyżej 10% etanolu (zgodnie z objętością), na przykład E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu) lub E85 (zawiera do 85% etanolu ). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością i/lub uszkodzeniem silnika, które może nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Nie przechowuj zimą paliwa w zbiorniku paliwa lub w kanistrach na paliwo, jeśli do paliwa nie został dodany stabilizator.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Uzupełniaj zbiornik paliwa świeżą, zwykłą benzyną bezołowiową zakupioną na stacji renomowanego dostawcy paliw (Rysunek 13).

Important: Aby zmniejszyć problemy z rozruchem, dodawaj stabilizator do paliwa przez cały sezon, mieszając go z benzyną mającą nie więcej niż 30 dni.

g193250

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku, w razie potrzeby dolej oleju.
  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 14).

   g033497
  3. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

  4. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

  5. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 14).

   • Jeżeli poziom oleju jest niższy niż oznaczenie Uzupełnienie, dodawaj jego niewielką ilość powoli do wlewu, odczekaj trzy minuty i powtórz czynności od 3 do 5 do czasu, gdy poziom oleju osiągnie oznaczenie Maksymalny na wskaźniku poziomu.

   • Jeżeli olej wykracza poza poziom maksymalny, spuść jego nadmiar aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego na wskaźniku poziomu. Aby spuścić nadmiar oleju, patrz Wymiana oleju silnikowego.

    Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  6. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

  Regulacja wysokości uchwytu

  Uchwyt można podnosić lub opuszczać do pozycji 1 lub 2, aby uzyskać najwygodniejsze położenie (Rysunek 15).

  g032867
  1. Odkręcaj oba pokrętła, aż będzie można wypchnąć kwadratowe brzegi śrub podsadzanych z kwadratowych otworów we wspornikach uchwytu.

  2. Ruszaj pokrętłami, dopóki nie będą luźne.

  3. Przesuń uchwyt w pozycję niższą lub wyższą.

  4. Upewnij się, że kwadratowe krawędzie każdej ze śrub podsadzanych są dobrze dopasowane do odpowiedniego kwadratowego otworu.

  5. Dokręć jak najmocniej pokrętła uchwytu.

  Regulacja wysokości cięcia

  Ostrożnie

  Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować poważne oparzenia.

  Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

  Wyreguluj odpowiednio wysokość koszenia. Ustaw przednie i tylne koła na tej samej wysokości (Rysunek 16).

  Note: Aby podnieść urządzenie, przesuń przednie dźwignie regulacji wysokości koszenia do tyłu, a tylne dźwignie wysokości koszenia – do przodu. Aby opuścić urządzenie, przesuń przednie dźwignie regulacji wysokości koszenia do przodu, a tylne dźwignie wysokości koszenia – do tyłu.

  g033500

  Note: Dostępne wysokości koszenia to: 25 mm, 35 mm, 44 mm, 54 mm, 64 mm, 73 mm, 83 mm, 92 mm i 102 mm.

  Before Operation

  Bezpieczeństwo podczas pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Należy stosować odpowiedni ubiór, w tym ochronę oczu, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, zabezpiecz luźne ubranie, i nie noś biżuterii.

  • Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami silnik powinien się wyłączyć, a ostrze powinno się zatrzymać w ciągu trzech sekund. Jeżeli tak się nie stanie, natychmiast przestań korzystać z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z ostrzem. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.

  • Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

  • Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Praca na nierównym terenie może spowodować ześlizgnięcie się i upadek.

  • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań zatrzymaj maszynę i sprawdź ostrza. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować poważne oparzenia. Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

  • Sprawdzaj często elementy wychwytywacza trawy oraz osłony wylotowej i wymieniaj w razie potrzeby części na zalecane przez producenta.

  • Używaj wyłącznie akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez firmę Toro®.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Koś zawsze w poprzek zbocza; nigdy w górę lub w dół. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy zmieniasz kierunek jazdy na zboczach.

  • Nie wolno kosić na nadmiernie stromych zboczach. Przy słabym oparciu stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane ześlizgnięciem się i upadkiem.

  • Zachowaj ostrożność przy koszeniu w pobliżu zboczy, rowów lub nasypów.

  Uruchamianie silnika

  1. Przytrzymaj dźwignię sterującą ostrzami przy uchwycie (Rysunek 17).

   g009546
  2. Pociągnij lekko za uchwyt rozrusznika (Rysunek 18) do momentu, aż wyczujesz opór, a następnie gwałtownie go pociągnij i powoli puszczaj, pozwalając na powrót linki przez prowadnicę.

   g009548

   Note: Jeśli maszyna nie uruchamia się mimo kilku prób, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Korzystanie z napędu trybu samobieżnego

  Aby użyć napędu trybu samobieżnego, wystarczy iść, z łokciami przy bokach, uchwyciwszy rękoma górny uchwyt; maszyna automatycznie dostosuje prędkość do operatora (Rysunek 19).

  g009549

  Note: Jeżeli urządzenie nie cofa się swobodnie po skorzystaniu z trybu samobieżnego, zatrzymaj się z rękami nieruchomo i pozwól kosiarce przejechać kilka centymetrów do przodu, aby zwolnić napęd kół. Możesz również sięgnąć pod górny uchwyt, chwytając metalową rączkę, i przesunąć maszynę do przodu o kilka centymetrów. Jeśli urządzenia dalej nie jeździ z łatwością do tyłu, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.

  Korzystanie z uchwytu wspomagania trakcji

  Uchwyt wspomagania trakcji (Rysunek 20) umożliwia sterowanie prędkością urządzenia za pomocą dłoni. Rozwiązanie takie jest pomocne przy ciasnych zakrętach i wjeździe pod górę, gdy operator chce przesunąć maszynę, samemu pozostając bez ruchu. Ta funkcja może się również przydać do koszenia z maksymalną prędkością.

  g027441
  1. Sięgnij końcówkami palców i chwyć rogi uchwytu wspomagania trakcji (Rysunek 21).

   g027442
  2. Ściskaj dwa uchwyty ku sobie, aż maszyna osiągnie pożądaną prędkość jazdy.

  3. Gdy już nie potrzebujesz korzystać z tej funkcji, zwolnij uchwyt.

   Important: Urządzenie będzie nadal samodzielnie jechało, aż uchwyt wspomagania trakcji zostanie zwolniony, a operator się zatrzyma.

  Zatrzymywanie silnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzem.
 • Aby wyłączyć silnik, puść dźwignię sterowania ostrzami.

  Important: Po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzem silnik i ostrze powinny zatrzymać się w ciągu 3 sekund. Jeśli nie zatrzymają się prawidłowo, zatrzymaj natychmiast maszynę i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Recykling ścinków

  Urządzenie jest fabrycznie przystosowane do recyklingu ścinków trawy i liści oraz kierowania ich z powrotem na trawnik.

  Jeśli na maszynie zamontowany jest worek na trawę, a dźwignia ustawienia worka jest w pozycji Workowanie”, przesuń dźwignię w pozycję Recykling”; patrz Obsługa dźwigni ustawienia worka. Jeśli na maszynie jest zamontowany boczny tunel wyrzutowy, zdemontuj go: patrz Demontaż tunelu wyrzutu bocznego.

  Workowanie ścinków

  Aby pozbierać ścinki liści z trawnika, użyj worka na trawę.

  Jeśli na maszynie jest zamontowany boczny tunel wyrzutowy, zdemontuj go: patrz Demontaż tunelu wyrzutu bocznego. Jeśli dźwignia ustawienia worka jest w pozycji Recykling”, przesuń ją w pozycję Workowanie”; patrz Obsługa dźwigni ustawienia worka.

  Montaż worka na trawę

  1. Podnieś i przytrzymaj w górze tylny deflektor (Rysunek 22).

   g033379
  2. Zamontuj worek na trawę, pilnując, aby bolce worka opierały się o wycięcia w uchwycie (Rysunek 22).

  3. Opuść tylny deflektor.

  Demontaż worka na trawę

  Aby zdemontować worek na trawę, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności niż w punkcie Montaż worka na trawę.

  Obsługa dźwigni ustawienia worka

  Możliwość zmiany ustawień worka umożliwia operatorowi zbieranie lub recykling ścinków trawy i liści, gdy worek na trawę jest zamontowany na maszynie.

  • W celu workowania ścinków trawy i liści naciśnij przycisk na dźwigni ustawienia worka i przesuwaj dźwignię do przodu do momentu, gdy przycisk na dźwigni wyskoczy (Rysunek 23).

   g027453
  • W celu rozdrabniania lub wyrzutu bocznego ścinków trawy i liści naciśnij przycisk na dźwigni i przesuwaj dźwignię do tyłu, do momentu gdy przycisk na dźwigni wyskoczy.

   Important: Aby zapewnić prawidłową pracę, przed zmianą pozycji dźwigni ustawienia worka usuń wszelkie ścinki traw i zabrudzenia z drzwiczek worka oraz otaczającego je otworu (Rysunek 24).

   g027454

  Boczny wyrzut ścinków trawy

  Przy koszeniu bardzo wysokiej trawy użyj trybu wyrzutu bocznego.

  Jeśli na maszynie zamontowany jest worek na trawę, a dźwignia ustawienia worka jest w pozycji Workowanie”, przesuń dźwignię w pozycję Recykling”; patrz Obsługa dźwigni ustawienia worka.

  Montaż tunelu wyrzutu bocznego

  Unieś deflektor boczny i zamontuj tunel wyrzutu bocznego (Rysunek 25).

  g033496

  Demontaż tunelu wyrzutu bocznego

  Aby zdemontować tunel wyrzutu bocznego, unieś deflektor boczny, zdejmij tunel wyrzutu bocznego, a następnie opuść deflektor wyrzutu bocznego.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Ogólne wskazówki dotyczące koszenia

  • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

  • Unikaj uderzania ostrzem w lite obiekty. Nigdy nie koś celowo nad żadnym obiektem.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, odłącz przewód świecy zapłonowej i sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona.

  • Aby uzyskać najlepszą wydajność, przez rozpoczęciem sezonu koszenia zamontuj nowe ostrze.

  • W razie konieczności wymień ostrze wykorzystując zamiennik marki Toro

  Koszenie trawy

  • Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Nie koś przy ustawieniu wysokości niższym niż 54 mm (2⅛ cala), z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub w okresie późnej jesieni, kiedy wzrost jest spowolniony. Patrz Regulacja wysokości cięcia.

  • Kosząc trawę o wysokości powyżej 15 cm (6 cali) pracuj przy najwyższym ustawieniu wysokości koszenia i poruszaj się wolniej. Następnie koś przy niższym ustawieniu, aby uzyskać najlepszy wygląd trawy. Jeżeli trawa jest za długa, urządzenie może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika.

  • Mokra trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w ogródku i powodować zablokowanie maszyny lub zgaśnięcie silnika. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.

  • Pamiętaj, że bardzo suche warunki zwiększają zagrożenie pożarem. Zwracaj uwagę na lokalne ostrzeżenia o zagrożeniu pożarowym. Maszyna musi się znajdować z dala od suchej trawy i liści pozostałych po koszeniu.

  • Zmieniaj kierunek koszenia. Ułatwia to rozrzucanie ścinków na trawniku, zapewniające równomierne użyźnienie.

  • Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną z następujących metod:

   • Wymień ostrze lub naostrz je.

   • Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.

   • Zwiększ wysokość koszenia maszyny.

   • Koś trawę częściej.

   • Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden pokos za każdym przejazdem.

  Cięcie liści

  • Po skoszeniu trawy sprawdź, czy połowa trawnika jest widoczna spod pokrywy ściętych liści. Może być konieczne wykonanie więcej niż jednego przejazdu nad liśćmi.

  • Jeśli na trawniku znajduje się więcej niż 13 cm liści, ustaw wysokość koszenia z przodu 1 lub 2 wycięcia wyżej niż wysokość koszenia z tyłu.

  • Jeśli maszyna nie tnie liści wystarczająco drobno, zmniejsz prędkość koszenia.

  After Operation

  Bezpieczeństwo po pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Oczyść maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  Bezpieczeństwo podczas transportu

  • Zachowaj ostrożność podczas umieszczania maszyny na przyczepie lub zjeżdżania z niej.

  • Zabezpiecz maszynę przed stoczeniem się.

  Czyszczenie dolnej części urządzenia.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Usuń ścinki trawy i zanieczyszczenia spod maszyny.
 • Ostrzeżenie

  Maszyna może wyrzucać materiał spod obudowy.

  • Noś osłonę oczu.

  • Gdy silnik jest uruchomiony, należy pozostawać w pozycji roboczej (za uchwytem).

  • Nie dopuszczaj do obszaru pracy osób postronnych.

  Najlepsze rezultaty daje mycie maszyny tuż po zakończeniu koszenia.

  1. Ustaw maszynę na płaskiej utwardzonej nawierzchni.

  2. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  3. Opuść maszynę na najniższą wysokość koszenia, patrz Regulacja wysokości cięcia.

  4. Umyj wodą obszar pod tylnym deflektorem, w miejscu gdzie ścinki trawy przemieszczają się z obudowy do worka na trawę.

   Note: Umyj obszar, gdy worek ustawiony jest w pozycji wysuniętej najbardziej do przodu i do tyłu.

  5. Podłącz wąż ogrodowy z wodą do złącza czyszczenia (Rysunek 26).

   g033502
  6. Włącz dopływ wody.

  7. Uruchom silnik i zostaw uruchomiony, aż spod maszyny przestaną wydobywać się ścinki trawy.

  8. Wyłącz silnik.

  9. Wyłącz dopływ wody i odłącz wąż ogrodowy od maszyny.

  10. Uruchom silnik i pozostaw go na kilka minut, aby osuszyć spód maszyny i zapobiec jego rdzewieniu.

  11. Przed przechowywaniem maszyny w zamkniętym pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  Składanie uchwytu

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe złożenie lub rozłożenie uchwytu może spowodować uszkodzenie linek, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

  • Rozkładając lub składając uchwyt, nie wolno dopuść do uszkodzenia linek.

  • W przypadku uszkodzenia linki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  1. Wyjmij i odłóż w bezpieczne miejsce dwa pokrętła uchwytu oraz dwie śruby podsadzane ze wsporników uchwytu (Rysunek 27).

   Important: Podczas składania uchwytu poprowadź linki na zewnątrz uchwytu.

   g032869
  2. Złóż uchwyt, obracając go do przodu (Rysunek 28).

   g032870
  3. Włóż śrubę podsadzaną (z łbem śruby skierowanym do środka) przez wspornik uchwytu i przez górny otwór w końcówce uchwytu. Upewnij się, że kwadratowe krawędzie każdej ze śrub podsadzanych są dobrze dopasowane do górnego lub dolnego kwadratowego otworu w odpowiednim wsporniku uchwytu (Rysunek 29).

   g032865
  4. Luźno zamocuj pokrętła uchwytu i śruby podsadzane wspornikach uchwytu.

  5. Aby rozłożyć uchwyt, patrz Montowanie i rozkładanie uchwytu.

  Konserwacja

  Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku, w razie potrzeby dolej oleju.
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzem.
 • Usuń ścinki trawy i zanieczyszczenia spod maszyny.
 • Co 25 godzin
 • Serwisuj filtr powietrza; w warunkach zapylenia serwisuj go częściej.
 • Co rok
 • Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Czyść układ chłodzenia powietrzem (czyść częściej w warunkach znacznego zapylenia). Patrz instrukcja obsługi silnika.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Opróżnij zbiornik paliwa zgodnie ze wskazówkami przed naprawami oraz przed rozpoczęciem corocznego okresu przechowywania.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy.

  • Podczas serwisowania maszyny należy stosować rękawice i okulary ochronne.

  • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Podczas serwisowania ostrza, należy stosować rękawice ochronne.

  • Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

  • Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała. Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nie używaj lewara.

  Przygotowanie do konserwacji

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz przewód od świecy zapłonowej (Rysunek 30).

   g033513
  3. Po wykonaniu procedur konserwacyjnych podłącz kabel świecy zapłonowej do świecy.

   Important: Przed przechyleniem maszyny w celu wymiany oleju lub wymiany ostrza kontynuuj normalną pracę, aż do wyczerpania się całego paliwa w zbiorniku. Jeśli konieczne jest przechylenie kosiarki przed wyczerpaniem się paliwa, użyj ręcznej pompy paliwowej, aby usunąć paliwo. Zawsze przewracaj maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół.

  Konserwacja filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Serwisuj filtr powietrza; w warunkach zapylenia serwisuj go częściej.
 • Co rok
 • Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
  1. Odepnij górę pokrywy filtra powietrza (Rysunek 31).

   g033514
  2. Wyjmij filtr powietrza (Rysunek 31).

  3. Sprawdź filtr powietrza.

   Note: Jeśli filtr powietrza jest zbyt brudny, wymień go na nowy. W przeciwnym wypadku delikatnie postukaj filtrem o twardą powierzchnię, aby usunąć zabrudzenia.

  4. Załóż filtr powietrza.

  5. Użyj zacisku, aby zamocować pokrywę filtra powietrza.

  Wymiana oleju silnikowego

  Wymiana oleju w silniku nie jest wymagana, ale jeżeli pojawi się taka potrzeba, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  Note: Uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać. Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń.

  Pojemność skrzyni korbowej: 0,47 litra

  Lepkość oleju: Olej smarowy typu SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami

  Klasa serwisowa API: SJ lub wyższa

  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  3. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 32).

   g033497
  4. Przechyl maszynę na bok (tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę), aby spuścić zużyty olej przez szyjkę wlewu oleju (Rysunek 33).

   g027457
  5. Po spuszczeniu zużytego oleju ustaw maszynę ponownie w położeniu roboczym.

  6. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

  7. Odczekaj około 3 minuty na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

  8. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

  9. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

  10. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 32).

   • Jeżeli poziom oleju jest niższy niż oznaczenie Uzupełnienie”, wlewaj ostrożnie niewielką porcję oleju do szyjki wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 8 do 10 do czasu, gdy poziom oleju osiągnie oznaczenie Maksymalny” na wskaźniku.

   • Jeżeli poziom oleju wykracza poza poziom maksymalny, spuść jego nadmiar aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego na wskaźniku poziomu.

   Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  11. Zamocuj prawidłowo wskaźnik poziomu.

  12. Przekaż zużyty olej do recyklingu.

  Wymiana ostrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Important: Aby prawidłowo zainstalować ostrze, należy użyć klucza dynamometrycznego. Jeżeli nie posiadasz klucza dynamometrycznego lub nie jesteś pewny swoich działań, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

  Ostrze należy skontrolować za każdym razem, gdy w maszynie zabraknie paliwa. Jeżeli ostrze zostanie uszkodzone lub pęknie, należy je natychmiast wymienić. Jeżeli krawędź ostrza jest stępiona lub wyszczerbiona, ostrze należy naostrzyć i wyważyć albo wymienić.

  Ostrzeżenie

  Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  Podczas serwisowania ostrza, należy stosować rękawice ochronne.

  1. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Przechyl maszynę w bok tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę.

  3. Aby unieruchomić ostrze, należy użyć kawałka drewna (Rysunek 34).

   g005454
  4. Zdemontuj ostrze, zachowując cały osprzęt mocujący (Rysunek 34).

  5. Zamontuj nowe ostrze i cały osprzęt mocujący (Rysunek 35).

   g005455

   Important: Ustaw zakrzywione końce ostrza w kierunku obudowy maszyny.

  6. Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć śrubę ostrza z momentem 82 N·m.

   Important: Śruba dokręcona momentem 82 N∙m jest dokręcona bardzo mocno. Przy zablokowanym ostrzu za pomocą kawałka drewna, użyj swojego ciężaru ciała, aby prawidłowo dokręcić śrubę. Pamiętaj, że tę śrubę bardzo trudno przekręcić.

  Regulacja napędu samobieżnego

  Zawsze po zamontowaniu nowej linki napędu samobieżnego lub jeśli napęd samobieżny jest rozregulowany, należy przeprowadzić regulację linki.

  1. Obróć pokrętło regulacyjne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować mocowanie linki (Rysunek 36).

   g027235
  2. Wyreguluj naprężenie linek (Rysunek 36), ciągnąc je do tyłu lub popychając do przodu, a następnie przytrzymując w tym położeniu.

   Note: Popchnij linkę w kierunku do silnika, aby zwiększyć trakcję. Pociągnij linkę w kierunku od silnika, aby trakcję zmniejszyć.

   Note: Aby uzyskać najlepsze efekty, wyreguluj linki tak, aby miały taką samą długość.

  3. Obróć pokrętło w prawo, aby dokręcić mocowanie linek.

  Przechowywanie

  Przechowuj maszynę w chłodnym, czystym i suchym miejscu.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  1. Przy ostatnim tankowaniu w danym roku dodaj do paliwa stabilizator paliwa (taki jak Dodatek uszlachetniający do paliwa Toro Premium).

  2. Odpowiednio zutylizuj niewykorzystane paliwo. Paliwo należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wykorzystać w samochodzie.

   Note: Głównym powodem trudności z rozruchem jest pozostawienie starego paliwa w zbiorniku. Nie należy przechowywać paliwa bez stabilizatora dłużej niż przez 30 dni oraz paliwa ze stabilizatorem dłużej niż 90 dni.

  3. Uruchom maszynę i pozwól jej pracować, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

  4. Uruchom silnik ponownie.

  5. Uruchom silnik i poczekaj, aż sam się wyłączy. Silnik będzie dostatecznie suchy, kiedy nie będzie można go uruchomić.

  6. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  7. Wykręć świecę zapłonową i wlej 30 ml oleju przez otwór świecy, a następnie powoli pociągnij kilka razy za linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji podczas przechowywania poza sezonem.

  8. Zainstaluj świecę zapłonową, lekko ją dokręcając.

  9. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty.

  Przygotowanie maszyny po przechowywaniu

  1. Sprawdź i dokręć wszystkie mocowania.

  2. Wykręć świecę zapłonową i szybko zakręć silnikiem, używając rozrusznika linkowego, aby wydmuchać nadmiar oleju z cylindra.

  3. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją kluczem dynamometrycznym momentem 20 N∙m.

  4. Wykonaj wszystkie wymagane procedury konserwacji, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  5. Sprawdź poziom oleju w silniku, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

  6. Uzupełnij zbiornik świeżym paliwem; patrz Uzupełnianie paliwa.

  7. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.