Johdanto

Tämä kone on ajettava yleisajoyksikkö, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ylläpitoon. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa suoraan yhteyden Toroon osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g014165

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu EN ISO 5395:2013 -standardin ja ANSI B71.4-2012 -määrityksen mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset ja lemmikit turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän käyttöoppaan eri kohdissa.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal106-2353
decal106-9206
decal112-1461
decal117-2718
decal117-3233
decal117-3270
decal117-3272
decal117-3273
decal117-3276
decal117-4766
decal120-0250
decal117-3277
decal120-0273
decal121-8378
decal125-9688
decal130-0611
decaloemmarkt
decal130-0594
decal132-6552
decal132-6553
decal132-3600
decal125-7427
decal132-3378
decalbatterysymbols
decal120-0259

Käyttöönotto

Voimanulosoton vetoakselin asennus valinnaiseen leikkuupöytään tai QAS:ään

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Voimanulosoton vetoakseli1
Pultti (5/16 × 1-3/4 tuumaa)4
Lukkomutteri (5/16 tuumaa)4
Putkisokka (3/16 × 1-1/2 tuumaa)2

Note: Voimanulosoton vetoakseli on helpompi asentaa, jos kone on nostolaitteen päällä.

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain avainkytkimestä.

  Vaara

  Älä käynnistä moottoria äläkä kytke voimanulosoton (PTO) kytkintä, kun voimanulosoton vetoakseli on irrotettu leikkuupöydästä. Moottorin käynnistäminen ja voimanulosoton akselin liikkuminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja konevaurioita. Ennen kuin voimanulosoton vetoakseli irrotetaan leikkuupöydästä, estä voimanulosoton kytkimen tahaton kytkeytyminen irrottamalla voimanulosoton solenoidikelan liitin johdinsarjasta.

 2. Irrota johdinsarjan liitin voimanulosoton solenoidikelan liittimestä (Kuva 3).

  g018339
 3. Sijoita voimanulosoton vetoakseli koneen etuosan alle. Varmista, että vetoakselin liukuakselin haarukka on vaihteiston vetoakseliin (Kuva 4) päin.

  g018340
 4. Kohdista vetoakselin haarukan ura ja putkisokan reikä vaihteiston vetoakseliin.

 5. Liu’uta voimanulosoton vetoakselin haarukkapää vaihteiston vetoakselille.

 6. Kiinnitä voimanulosoton vetoakselin haarukkapää seuraavasti:

  1. Asenna putkisokka haarukkapäähän ja akseliin.

  2. Asenna pultit vetoakselin haarukkapäähän.

  3. Kiinnitä haarukkapää voimanulosoton vetoakseliin asentamalla ja kiristämällä lukkomutterit.

   Note: Kiinnitä vetoakselin toinen pää lisälaitteen vaihteistoakseliin jäljellä olevilla pulteilla, lukkomuttereilla ja putkisokalla.

  4. Kiristä lukkomutterit momenttiin 20–25 N·m.

 7. Voitele voimanulosoton vetoakselin rasvanipat.

 8. Kun vetoakselin toinen pää on yhdistetty lisälaitteen vaihteistoakseliin, yhdistä johdinsarjan sähköliitin voimanulosoton solenoidikelan liittimeen (Kuva 3).

Valinnaisen leikkuupöydän kiinnitystarvikkeiden käyttö

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kiinnitystappi2
Rasvanippa2
Litteäkantainen ruuvi (5/16 × 7/8 tuumaa)2

Note: Näitä komponentteja ja tätä toimenpidettä tarvitaan vain asennettaessa kiinnitystappeja edellyttävä leikkuupöytä ajoyksikköön. Katso asennusohjeet leikkuupöydän käyttöoppaasta.

Note: Jos ajoyksikköön ei aiota asentaa leikkuupöytää, irrota tai sido leikkuupöydän neljä nostoketjua nostojousituksesta.

Rengaspaineen tarkistus

Renkaat on ylitäytetty kuljetusta varten. Vapauta siksi renkaista hieman ilmaa, jotta paine laskee. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

Nestemäärien tarkistus

 1. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin käynnistystä. Katso kohta Hydraulijärjestelmän tarkastus.

 2. Tarkista moottoriöljyn määrä ennen moottorin käynnistystä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

 3. Tarkista jäähdytysjärjestelmä ennen moottorin käynnistystä. Katso kohta Jäähdytysjärjestelmän tarkistus .

Turvakaaren säätö

Vain turvakaarella varustetut mallit

Important: Turvavyötä on käytettävä aina, kun turvakaari on nostettuna ja lukitussa asennossa. Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on ala-asennossa.

 1. Irrota sokat ja tapit turvakaaresta (Kuva 5).

 2. Nosta turvakaari pystyasentoon, asenna kaksi tappia ja kiinnitä ne sokilla (Kuva 5).

  Note: Jos turvakaari on laskettava, vapauta tapit työntämällä turvakaarta eteenpäin, irrota tapit, laske turvakaari hitaasti alas ja kiinnitä se tapeilla niin, että konepelti ei vahingoitu.

  g014166

Laitteen yleiskatsaus

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta.

Ajopoljin

Ajopoljin (Kuva 6) ohjaa käyttöä eteen- ja taaksepäin. Polkimen yläosaa painamalla kone liikkuu eteenpäin ja polkimen alaosaa painamalla taaksepäin. Ajonopeus riippuu siitä, kuinka syvälle poljinta painetaan. Jos haluat kuormittamattoman maksiminopeuden, säädä kaasu NOPEA-asentoon ja paina poljin pohjaan.

Kun haluat pysäyttää koneen, nosta jalkaa ajopolkimelta ja anna polkimen palautua keskiasentoon.

g197397

Jarrupoljin

Kytke ja vapauta seisontajarru jarrupolkimella ja jarrupolkimen salvalla (Kuva 6). Kun haluat pysäyttää koneen, vapauta ajopoljin ja anna polkimen palautua keskiasentoon. Hätätilanteessa koneen pysähtymistä voi tehostaa jarrulla.

Seisontajarru

Kytke seisontajarru painamalla jarrupoljinta alas ja painamalla sen yläosaa eteenpäin, jolloin salpa lukittuu (Kuva 6). Kun haluat vapauttaa seisontajarrun, paina jarrupoljinta, kunnes seisontajarrun salpa palautuu koskettamatta lukitusmekanismia.

Ohjauspyörän kallistuksen poljin

Kun haluat kallistaa ohjauspyörää itseesi päin, paina poljin alas ja vedä ohjauspylväs haluamaasi asentoon. Vapauta sitten poljin (Kuva 6). Kun haluat siirtää ohjauspyörää itsestäsi poispäin, paina poljinta ja vapauta se, kun ohjauspyörä on halutussa käyttöasennossa.

Virtalukko

Virtalukossa on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä/ESILäMMITYS ja KäYNNISTYS (Kuva 7).

g014169

Vianmääritysvalo

Vain nelipyörävetoiset koneet

Vianmääritysvalo syttyy, jos järjestelmä havaitsee vian (Kuva 7).

Kaasuvipu

Kaasuvivulla (Kuva 7) ohjataan moottorin pyörintänopeutta. Moottorin nopeutta lisätään siirtämällä kaasuvipu eteenpäin NOPEA-asentoon. Moottorin nopeutta lasketaan siirtämällä vipu taaksepäin HIDAS-asentoon. Kaasuvivulla säädetään voimanulosoton nopeutta ja ohjataan koneen ajonopeutta yhdessä ajopolkimen kanssa. Käytä konetta aina kaasuvipu NOPEA-asennossa, kun käytät lisälaitteita.

Voimanulosoton (PTO) kytkin

Voimanulosoton (PTO) kytkin käynnistää ja pysäyttää lisälaitteen (Kuva 7).

Ohjauksen valintakytkin

Vain nelipyörävetoiset koneet

Nelipyöräohjaus kytketään painamalla ohjauksen valintakytkin taaksepäin ja kaksipyöräohjaukseen palataan painamalla valitsin eteenpäin (Kuva 7).

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri (Kuva 7) mittaa, kuinka kauan moottori on ollut käynnissä kaiken kaikkiaan. Se toimii virta-avaimen ollessa KäYNNISSä-asennossa. Määritä mitatun ajan avulla, milloin määräaikaishuollot tulee suorittaa.

Hehkutulppien merkkivalo (oranssi)

Hehkutulppien merkkivalo (Kuva 7) syttyy, kun virta-avain käännetään KäYNNISSä-asentoon. Se palaa kuuden sekunnin ajan. Kun valo sammuu, moottorin voi käynnistää.

Moottorin jäähdytysnesteen ylikuumenemisen varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy ja lisälaite pysähtyy, jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötila nousee liian korkeaksi (Kuva 7). Jos konetta ei pysäytetä ja jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee vielä 7 °C, moottori sammuu.

Important: Jos lisälaite pysähtyy ja ylikuumenemisen varoitusvalo palaa, paina voimanulosoton nuppi alas, aja kone turvalliselle tasaiselle alueelle, siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon, anna ajopolkimen siirtyä VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru. Anna moottorin käydä joutokäyntiä useiden minuuttien ajan, kunnes se on jäähtynyt riittävästi. Sammuta moottori ja tarkista jäähdytysjärjestelmä. Katso kohta Jäähdytysjärjestelmän tarkistus .

Latauksen merkkivalo

Latauksen merkkivalo syttyy, kun latausjärjestelmän piiriin tulee toimintahäiriö (Kuva 7).

Öljynpaineen varoitusvalo

Öljynpaineen varoitusvalo (Kuva 7) palaa, jos moottorin öljynpaine laskee turvallisen tason alapuolelle. Jos öljypaine laskee liian alas, sammuta moottori ja selvitä syy. Korjaa vika ennen moottorin käynnistämistä uudelleen.

Polttoainemittari

Polttoainemittarista (Kuva 8) näkyy, kuinka paljon säiliössä on jäljellä polttoainetta.

g014170

Ohjaamon ohjauslaitteet

Vain ohjaamolla varustettu malli
g198816

Ilmankierron säädin

Asettaa ohjaamon joko kierrättämään ohjaamossa olevaa ilmaa tai ottamaan raitisilmaa ohjaamon ulkopuolelta (Kuva 9).

 • Aseta säädin kierrätysasentoon, kun ilmastointilaite on käytössä.

 • Aseta säädin ottamaan raitisilmaa, kun lämmitin tai puhallin on käytössä.

Puhaltimen ohjausnuppi

Säädä puhaltimen nopeutta kääntämällä puhaltimen ohjausnuppia (Kuva 9).

Lämpötilan ohjausnuppi

Säädä ohjaamon lämpötilaa kääntämällä lämpötilan ohjausnuppia (Kuva 9).

Tuulilasinpyyhkimen kytkin

Tällä kytkimellä kytketään tuulilasinpyyhkimet käyttöön ja pois käytöstä (Kuva 9).

Ilmastointilaitteen kytkin

Tällä kytkimellä kytketään ilmastointilaite käyttöön ja pois käytöstä (Kuva 9).

Tuulilasin salpa

Avaa tuulilasi nostamalla salpaa ylöspäin (Kuva 10). Lukitse ikkuna avoimeen asentoon painamalla salpa pohjaan. Sulje ja lukitse tuulilasi vetämällä salpaa ulos ja painamalla se alas.

g196911

Takaikkunan salpa

Avaa takaikkuna nostamalla salpaa ylöspäin. Lukitse ikkuna avoimeen asentoon painamalla salpa pohjaan. Sulje ja lukitse ikkuna vetämällä salpaa ulos ja painamalla se alas (Kuva 10).

Important: Sulje takaikkuna ennen konepellin avaamista, jotta ikkuna ei vaurioidu.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

g197702
KuvausKuva 11 viiteMitta tai paino
Korkeus turvakaari ylhäälläC201 cm
Korkeus turvakaari alhaallaG137 cm
Korkeus ohjaamon kanssaD225 cm
KokonaispituusF276 cm
KokonaisleveysB147 cm
Akseliväli E155 cm
Raideväli (renkaan keskeltä keskelle) takanaA112 cm
Maavara 15 cm

Koneen paino leikkuupöytien kanssa

 ROPS-järjestelmällä varustettu nelipyörävetoinen koneOhjaamolla varustettu koneROPS-järjestelmällä varustettu kaksipyörävetoinen kone
Ei leikkuupöytää1 134 kg1 361 kg1 088 kg
183 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä1 344 kg1 571 kg1 298 kg
183 cm:n perusleikkuupöytä1 323 kg1 549 kg1 276 kg
158 cm:n perusleikkuupöytä1 305 kg1 532 kg1 259 kg
254 cm:n taakse poistava leikkuupöytä1 492 kg1 719 kg1 446 kg

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta aina ennen liikkumista, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmät ovat hyvässä käyttökunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyisi.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Polttoainesäiliön täyttö

Suositeltu polttoaine

Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieseliä, joiden rikkipitoisuus on alhainen (<500 ppm) tai erittäin alhainen (<15 ppm). Setaaniluvun on oltava vähintään 40. Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

Polttoainesäiliön tilavuus: 51 litraa

Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D/2-D-seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa. Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.

Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

Important: Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä. Väärän polttoaineen käyttö rikkoo moottorin.

Biodieselille sopiva

Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä (B20). Petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava erittäin alhainen. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

 • Polttoaineen biodieselosuuden on oltava ASTM D6751:n tai EN14214:n mukainen.

 • Polttoaineseoksen koostumuksen on oltava ASTM D975:n tai EN590:n mukainen.

 • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

 • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

 • Tarkasta polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvat tiivisteet ja letkut, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

 • Polttoainesuodattimen voi odottaa tukkeutuvan jonkin aikaa biodieselseokseen vaihtamisen jälkeen.

 • Lisätietoja biodieselpolttoaineesta saa jälleenmyyjältä.

Polttoaineen lisäys

Note: Täytä polttoainesäiliö aina käytön jälkeen, jos mahdollista. Tämä estää kosteutta tiivistymästä polttoainesäiliön sisälle.

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuupöytä, sammuta moottori ja irrota virta-avain avainkytkimestä.

 2. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki (Kuva 12).

  g014170

  Important: Älä avaa polttoainesäiliön korkkia ajoneuvon ollessa pysäköitynä rinteeseen. Polttoaine voi valua ulos.

 3. Lisää polttoainetta polttoainesäiliöön, kunnes pinta on täyttökaulan alareunan tasalla. Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.

 4. Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

Vakioistuimen säätö

Istuimen säätö

Istuin siirtyy eteen- ja taaksepäin. Säädä istuin siten, että pystyt ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on mahdollisimman mukava.

 1. Kun haluat säätää istuinta, vapauta se siirtämällä vipua sivusuunnassa (Kuva 13).

  g004478
 2. Siirrä istuin haluamaasi asentoon ja lukitse istuin paikalleen vapauttamalla vipu.

 3. Varmista, että istuin on lukittunut paikoilleen yrittämällä liikuttaa sitä edestakaisin.

Istuimen jousituksen säätö

Istuinmukavuutta voidaan lisätä säätämällä istuinta. Aseta istuin kohtaan, jossa ajoasento on mahdollisimman mukava.

Poistu istuimelta ja säädä jousitus mahdollisimman mukavaksi kääntämällä edessä olevaa säädintä jompaankumpaan suuntaan (Kuva 13).

g004489

Selkänojan säätö

Ajoasentoa voi parantaa säätämällä istuimen selkänojaa. Aseta selkänoja kohtaan, jossa ajoasento on mahdollisimman mukava.

Säädä selkänoja mahdollisimman mukavaksi kääntämällä oikeanpuoleisen käsinojan alla olevaa säädintä jompaankumpaan suuntaan (Kuva 13).

Ristiselän tuen säätö

Istuimen selkänojaa voidaan säätää siten, että se tukee ristiselkää mahdollisimman hyvin.

Säädä selkänoja mahdollisimman mukavaksi kääntämällä vasemmanpuoleisen käsinojan alla olevaa säädintä jompaankumpaan suuntaan (Kuva 13).

Istuimen nosto ja lasku

Jotta istuimen alla oleviin hydraulijärjestelmiin ja muihin järjestelmiin päästään käsiksi, istuimen kiinnityssalpa on irrotettava ja istuin käännettävä eteenpäin.

 1. Avaa istuimen lukitus siirtämällä sen vasemmalla puolella olevaa istuimen salpaa taaksepäin ja vedä istuimen yläosaa eteenpäin (Kuva 15).

  g014174
 2. Laske istuin alas vetämällä istuimen salvan vapautustankoa ylöspäin ja laskemalla istuin lukittuun asentoon.

  g014265

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

Yleinen turvallisuus

 • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä koruja.

 • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

 • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

 • Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

 • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

 • Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä. Pysy aina etäällä heittoaukosta.

 • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

 • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

 • Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

 • Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

 • Kytke leikkuuyksikön käyttö pois ja sammuta moottori ennen leikkuukorkeuden säätämistä (ellei sitä voi säätää käyttäjän paikalta).

 • Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

 • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

 • Ennen käyttäjän paikalta poistumista (mukaan lukien ruohonkeräimien puhdistus tai suppilon tukoksen poistaminen):

  • Pysäköi kone tasaiselle maalle.

  • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

  • Kytke seisontajarru.

  • Sammuta moottori ja irrota avain avainkytkimestä.

  • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

 • Älä käytä konetta hinaukseen.

 • Käytä vain Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita, varusteita ja varaosia.

Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

 • Älä irrota kaatumissuojausjärjestelmää koneesta.

 • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

 • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

 • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

 • Vaihda vaurioitunut kaatumissuojausjärjestelmä. Älä korjaa tai muuta sitä.

Ohjaamolla varustetut koneet

 • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen ja tehokas turvalaite.

 • Toron asentama ohjaamo toimii turvakaarena.

 • Käytä aina turvavyötä.

Taittuvalla turvakaarella varustetut koneet

 • Käytä aina turvavyötä, kun turvakaari on nostettuna.

 • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen turvalaite. Taittuva turvakaari on pidettävä nostettuna ja lukitussa asennossa ja turvavyötä on käytettävä koneen käytön aikana, kun turvakaari on yläasennossa.

 • Laske taittuva turvakaari väliaikaisesti vain silloin, kun se on välttämätöntä. Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.

 • Huomaa, että kaatumissuojausta ei ole, kun taittuva turvakaari on alhaalla.

 • Tutki leikattava alue, äläkä koskaan taita taittuvaa turvakaarta alas alueilla, joilla on rinteitä, pudotuksia tai vettä.

Turvallisuus rinteissä

 • Laadi omat toimintatavat ja ohjeet rinnekäyttöä varten. Ohjeissa on mainittava käyttöpaikan tarkastus, jonka aikana määritetään, missä rinteissä konetta voi käyttää turvallisesti. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

 • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

 • Käytä konetta rinteissä pienemmällä nopeudella.

 • Jos koneen käyttö rinteessä ei vaikuta turvalliselta työskentelyn aikana, älä käytä konetta rinteessä.

 • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen. Korkea ruoho voi peittää esteet.

 • Valitse alhainen ajonopeus, jotta rinteessä ei tarvitse pysähtyä tai vaihtaa vaihdetta.

 • Kone voi kaatua jo ennen kuin renkaat menettävät pidon.

 • Vältä koneen käyttöä märällä ruoholla. Renkaat voivat menettää pidon, vaikka jarrut toimivat oikein.

 • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä.

 • Liiku rinteissä hitaasti ja vähän kerrallaan. Älä muuta koneen nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

 • Älä käytä konetta pudotusten, ojien, maavallien tai vesialueiden lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille (kaksi koneen leveyttä).

Muista aina turvallisuus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta.

Varoitus

Tämä kone tuottaa 85 dB(A):n ylittävän äänitason käyttäjän korvan kohdalla ja voi aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

g000504

Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) käyttö – vain kaatumissuojausjärjestelmällä varustetut kaksi- ja nelipyörävetoiset mallit

 • Turvakaari on pidettävä nostettuna ja lukitussa asennossa ja turvavyötä on käytettävä koneen käytön aikana.

 • Varmista, että turvavyö on nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

 • Tarkasta leikattava alue. Älä laske turvakaarta, jos alueella on rinteitä, pudotuksia tai vesialueita.

Vaara

Kaatumisesta aiheutuvan loukkaantumisen tai hengenvaaran välttämiseksi turvakaari on pidettävä nostettuna lukitussa asennossa ja turvavyötä on käytettävä.

Varmista, että istuimen alusta on kiinnitetty istuimen salvalla.

Vaara

Kaatumissuojausta ei ole, kun turvakaari on alhaalla.

 • Laske turvakaari vain silloin, kun se on välttämätöntä.

 • Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.

 • Aja hitaasti ja varovasti.

 • Nosta turvakaari ylös heti, kun tilaa on riittävästi.

 • Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat, porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat mahdollisen esteen alitse. Varo osumasta esteeseen.

 1. Kun haluat laskea turvakaaren, irrota sokat, työnnä turvakaari eteenpäin jousia vasten ja irrota kaksi tappia (Kuva 18).

  g014172
 2. Laske turvakaari ala-asentoon (Kuva 18).

 3. Asenna kaksi tappia ja kiinnitä ne sokilla (Kuva 18).

  Important: Varmista, että istuin on kiinnitetty istuimen salvalla.

 4. Kun haluat nostaa turvakaaren, irrota neulasokat ja kaksi tappia (Kuva 18).

 5. Nosta turvakaari pystyasentoon, asenna kaksi tappia ja kiinnitä ne sokilla (Kuva 18).

Important: Turvavyötä on käytettävä aina, kun turvakaari on nostettuna ja lukitussa asennossa. Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on ala-asennossa.

Moottorin käynnistys ja sammutus

Moottorin käynnistys

 1. Nosta turvakaari ylös ja lukitse se paikoilleen. Istu istuimelle ja kiinnitä turvavyö.

 2. Varmista, että ajopoljin on VAPAA-asennossa.

 3. Kytke seisontajarru.

 4. Siirrä voimanulosoton (PTO) kytkin POIS-asentoon (Kuva 19).

  g014175
 5. Siirrä kaasuvipu NOPEA- ja HIDAS-asentojen puoliväliin (Kuva 19).

 6. Käännä virta-avain myötäpäivään KäYNNISSä-asentoon (Kuva 20).

  Hehkutulppien merkkivalo syttyy kuudeksi sekunniksi.

  g014176
 7. Kun hehkutulppien merkkivalo sammuu, käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon. Kun moottori käynnistyy, vapauta avain.

  Important: Suorita käynnistysvaiheita korkeintaan 15 sekunnin ajan minuutissa, jotta käynnistysmoottori ei ylikuumene.

  Note: Tämän toimenpiteen voi joutua toistamaan moottorin ensimmäisessä käynnistyksessä sen jälkeen, kun polttoainetta on lisätty tyhjään polttoainejärjestelmään.

 8. Jätä kaasu HIDAS- ja NOPEA-asentojen puoliväliin, kunnes moottori ja hydraulijärjestelmä ovat lämmenneet.

  Important: Kun moottori käynnistetään ensimmäisen kerran, kun moottoriöljy on vaihdettu tai kun moottori, vaihteisto tai napamoottori on huollettu, aja koneella kaasuvipu HIDAS-asennossa eteen- ja taaksepäin 1–2 minuutin ajan. Varmista kaikkien osien moitteeton toiminta käyttämällä myös nostovipua ja voimanulosoton vipua. Sammuta sitten moottori, tarkista nesteiden määrät ja tarkista, onko koneessa öljyvuotoja, irtonaisia osia tai muita ongelmia.

Moottorin sammutus

 1. Vapauta voimanulosotto, varmista, että ajopoljin on VAPAA-asennossa, kytke seisontajarru ja siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon.

 2. Anna moottorin käydä joutokäyntiä 60 sekunnin ajan.

 3. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon (Kuva 20). Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

 4. Irrota avain ennen koneen kuljetusta tai varastoimista.

  Important: Irrota avain, sillä polttoainepumppu tai lisävarusteet saattavat käydä ja kuluttaa akkua.

Koneella ajo

Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta (1/min). Aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon, jolloin suorituskyky on parhaimmillaan. Aseta kaasuvipu ruohonleikkuuta varten NOPEA-asentoon.

Koneen pysäytys

Pysäytä kone päästämällä ajopoljin VAPAA-asentoon.

Kytke seisontajarru aina ennen koneelta poistumista. Ota avain pois avainkytkimestä.

Turvajärjestelmä

Varoitus

Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

 • Älä kajoa turvakytkimiin.

 • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

Tietoa turvajärjestelmästä

Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain seuraavien olosuhteiden vallitessa:

 • istut käyttäjän paikalla tai seisontajarru on kytkettynä

 • voimanulosotto (PTO) on kytkettynä irti

 • ajopoljin on VAPAA-asennossa

 • moottorin lämpötila on suurinta käyttölämpötilaa alhaisempi.

Turvajärjestelmä on myös suunniteltu sammuttamaan moottori, jos ajopoljin siirretään VAPAA-asennosta seisontajarrun ollessa kytkettynä. Jos käyttäjä nousee istuimelta voimanulosoton ollessa kytkettynä, moottori sammuu yhden sekunnin viiveen jälkeen.

Turvajärjestelmän testaus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Turvajärjestelmän testaus.
 • Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

  1. Istu istuimella, kytke seisontajarru ja kytke voimanulosotto PääLLä-asentoon. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.

  2. Istu istuimelle, kytke seisontajarru, siirrä voimanulosotto POIS-asentoon ja paina ajopoljinta. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.

  3. Istu istuimella, kytke seisontajarru, siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon ja anna ajopolkimen palautua VAPAA-asentoon. Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä, vapauta seisontajarru, kytke voimanulosotto ja nouse hieman istuimelta. Moottorin pitäisi sammua kahden sekunnin kuluessa.

  4. Kytke seisontajarru käyttäjän ollessa pois istuimelta, siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon ja siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon. Käynnistä moottori. Kytke ajopoljin moottorin käydessä. Moottorin pitäisi sammua kahden sekunnin kuluessa.

  5. Poistu istuimelta, vapauta seisontajarru, siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon ja anna ajopolkimen palautua VAPAA-asentoon. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.

  Tietoa vianmääritysvalosta

  Koneessa on vianmääritysvalo, joka ilmoittaa, jos elektroninen ohjain havaitsee elektroniikkavian. Vianmääritysvalo sijaitsee ohjauspaneelissa (Kuva 21). Kun elektroninen ohjain toimii oikein ja virta-avain käännetään KäYNNISSä-asentoon, ohjaimen vianmääritysvalo syttyy kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu merkiksi siitä, että valo toimii oikein. Jos moottori sammuu, valo syttyy palamaan yhtäjaksoisesti, kunnes avainta käännetään. Valo vilkkuu, jos ohjain havaitsee vian sähköjärjestelmässä. Valon vilkkuminen lakkaa ja nollautuu automaattisesti, kun virta-avain käännetään PYSäYTYS-asentoon vian korjaamisen jälkeen.

  g014333

  Jos ohjaimen vianmääritysvalo vilkkuu, ohjain on havainnut jonkin seuraavista ongelmista:

  • Lähdössä on oikosulku.

  • Lähdössä on avoin piiri.

  Määritä vianmääritysnäytön perusteella, missä lähdössä vika on. Katso kohta Turvakytkinten tarkastus.

  Jos vianmääritysvalo ei syty, kun virta-avain on KäYNNISSä-asennossa, elektroninen ohjain ei toimi. Mahdollisia syitä:

  • Valo on palanut.

  • Sulakkeet ovat palaneet.

  • Elektroninen ohjain ei toimi oikein.

  Määritä vian syy tarkistamalla sähköliitännät, tulon sulakkeet ja vianmääritysvalon lamppu. Varmista, että kaikutestin liitin on varmasti kiinni johdinsarjan liittimessä.

  ACE-vianmääritysjärjestelmän näyttö

  Koneessa on elektroninen ohjain, joka ohjaa useimpia koneen toimintoja. Ohjain määrittää, mitä toimintoa kukin tulokytkin (esim. istuinkytkin ja virtalukko) vastaa, ja kytkee haluttua koneen toimintoa käyttävien solenoidien ja releiden lähdöt.

  Jotta elektroninen ohjain voisi ohjata konetta halutulla tavalla, tulojen kytkinten sekä lähtöjen solenoidien ja releiden on oltava kytkettyinä ja niiden on toimittava oikein.

  ACE-vianmääritysjärjestelmän näytön avulla käyttäjä voi tarkistaa koneen sähkötoiminnot ja tarvittaessa korjata ne. Kysy lisätietoja Toro-jälleenmyyjältä.

  Turvakytkinten tarkastus

  Turvakytkimet estävät moottoria pyörimästä tai käynnistymästä, ellei ajopoljin ole VAPAA-asennossa ja voimanulosotto ole kytkettynä irti. Moottorin pitää sammua, jos ajopoljinta painetaan kun kuljettaja ei ole istuimella tai jos seisontajarru on kytkettynä.

  Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Turvakytkimen toiminnan tarkastus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske lisälaite alas, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  2. Nosta istuin.

  3. Etsi johdinsarja ja säätimen lähellä olevat liittimet (Kuva 22).

   g018321
  4. Kytke ACE-vianmääritysjärjestelmän näyttötyökalun liitin vianmääritysliittimeen (Kuva 23).

   Note: Varmista, että ACE-vianmääritysjärjestelmän näytössä on oikea tarra.

   g004140
  5. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon, mutta älä käynnistä moottoria.

   Note: Tarran punainen teksti viittaa tulojen kytkimiin ja vihreä teksti lähtöihin.

  6. ACE-vianmääritysjärjestelmän oikeassa alasarakkeessa olevan ”inputs displayed” -merkkivalon pitäisi palaa. Jos ”outputs displayed” -merkkivalo palaa, paina ACE-vianmääritysjärjestelmän vaihtokytkintä, jolloin merkkivaloksi vaihtuu ”inputs displayed.”

   ACE-vianmääritysjärjestelmässä palaa kunkin tulon merkkivalo silloin, kun kyseisen tulon kytkin suljetaan.

  7. Sulje vuorotellen jokainen kytkin (eli istu istuimella, paina ajopoljinta jne.) ja varmista, että oikea merkkivalo syttyy ja sammuu ACE-vianmääritysjärjestelmässä, kun vastaava kytkin suljetaan. Toista nämä vaiheet kaikille kytkimille, jotka voi vaihtaa käsin.

  8. Jos kytkin suljetaan ja vastaava merkkivalo ei syty, tarkista kaikki kytkimen johdot ja kytkennät ja/tai tarkista kytkin ohmimittarilla. Vaihda kaikki kytkimet ja johdot, jotka eivät toimi.

  Note: ACE-vianmääritysjärjestelmä voi myös selvittää, minkä lähtöjen solenoidit ja releet ovat käytössä. Näin voidaan nopeasti määrittää vian alkuperä.

  Lähdön toiminnan tarkastus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske lisälaite alas, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  2. Nosta istuin.

  3. Etsi johdinsarja ja liittimet ohjaimen lähellä.

  4. Irrota kaikutestin liitin varovasti johdinsarjan liittimestä.

  5. Kytke ACE-vianmääritysjärjestelmän liitin oikeaan liittimeen johdinsarjassa. Jos koneessa on etulisälaite, siinä on kaksi ohjainta.

   Note: Varmista, että ACE-vianmääritysjärjestelmässä on oikea tarra.

  6. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon, mutta älä käynnistä moottoria.

   Note: Tarran punainen teksti viittaa tulojen kytkimiin ja vihreä teksti lähtöihin.

  7. ACE-vianmääritysjärjestelmän oikeassa alasarakkeessa olevan ”inputs displayed” -merkkivalon pitäisi palaa. Jos ”outputs displayed” -merkkivalo palaa, paina ACE-vianmääritysjärjestelmän vaihtokytkintä, jolloin merkkivaloksi vaihtuu ”inputs displayed.”

   Note: Seuraavassa vaiheessa ”inputs displayed”- ja ”outputs displayed” -merkkivalojen välillä voi joutua vaihtamaan useita kertoja. Merkkivalojen välillä vaihdetaan painamalla vaihtokytkintä kerran. Tee tämä niin monta kertaa kuin on tarpeen; älä pidä painiketta painettuna.

  8. Istu istuimella ja yritä käyttää haluamaasi koneen toimintoa. Vastaavien lähtöjen merkkivalojen pitäisi syttyä merkiksi siitä, että elektroninen ohjausmoduuli käynnistää kyseisen toiminnon.

  Note: Jos oikea lähdön merkkivalo ei syty, varmista, että kyseisen toiminnon vaatimat tulokytkimet ovat oikeissa asennoissa. Varmista, että kytkimet toimivat oikein.

  Jos lähtöjen merkkivalot palavat oikein mutta kone ei toimi oikein, vika on muualla kuin sähköjärjestelmässä. Tee tarvittavat korjaukset.

  Note: Jos jokainen lähdön kytkin on oikeassa asennossa ja toimii oikein, mutta lähtöjen merkkivalot eivät pala oikein, vika on elektronisessa ohjausmoduulissa. Ota tällöin yhteys Toro-jälleenmyyjään.

  Important: Älä jätä ACE-vianmääritysjärjestelmän näyttöä kytketyksi koneeseen. Sitä ei ole suunniteltu kestämään koneen normaalia käyttöympäristöä. Kun ACE-vianmääritysjärjestelmää ei enää tarvita, irrota se koneesta ja kytke kaikutestin liitin johdinsarjan liitäntään. Kone ei toimi, jos kaikutestin liitin ei ole kytkettynä johdinsarjan liitäntään. Säilytä ACE-vianmääritysjärjestelmä kuivassa ja suojaisassa paikassa työpajassa (ei koneessa).

  Leikkuupöydän tai lisälaitteen käyttö

  Lisävaruste

  Leikkuupöydän/lisälaitteen nosto ja lasku

  Leikkuupöydän nostokytkimellä nostetaan ja lasketaan leikkuupöytää (Kuva 24). Moottorin on oltava käynnissä, jotta kytkintä voidaan käyttää.

  g014177
  • Laske leikkuupöytä/lisälaite työntämällä kytkintä eteenpäin.

  • Nosta leikkuupöytä/lisälaite vetämällä kytkintä taaksepäin.

  Important: Vapauta kytkin heti, kun leikkuupöytä/lisälaite on kokonaan ylhäällä. Muutoin hydraulijärjestelmä voi vaurioitua.

  Note: Lukitse leikkuupöytä/lisälaite yläasentoon nostamalla leikkuupöytä 15 cm:n kohdan ohi, irrottamalla leikkuukorkeuden pidätystappi ja asettamalla tappi 15 cm:n leikkuukorkeusasentoon. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  Voimanulosoton (PTO) kytkentä

  Voimanulosoton (PTO) kytkin käynnistää ja pysäyttää leikkuuterät ja eräät virtaa käyttävät lisälaitteet.

  1. Jos moottori on kylmä, anna moottorin lämmetä 5–10 minuuttia ennen voimanulosoton kytkemistä.

  2. Istu istuimella ja varmista, että ajopoljin on VAPAA-asennossa ja että moottori käy täydellä kaasulla.

  3. Kytke voimanulosotto vetämällä voimanulosoton kytkin ylös (Kuva 25).

   g014178

  Voimanulosoton (PTO) vapautus

  Vapauta voimanulosotto painamalla voimanulosoton kytkin POIS-asentoon.

  Leikkuukorkeuden säätö

  Leikkuukorkeudeksi voidaan säätää 2,5–15,8 cm (6 mm:n välein) siirtämällä pidätystappia eri reikiin.

  1. Paina leikkuupöydän nostokytkintä moottorin ollessa käynnissä, kunnes leikkuupöytä on kokonaan ylhäällä, ja vapauta kytkin heti (Kuva 26).

  2. Käännä pidätystappia, kunnes siinä oleva pykälä osuu leikkuukorkeuden kannattimen aukossa olevaan uraan, ja irrota se (Kuva 26).

  3. Valitse leikkuukorkeuden kannattimesta haluttua leikkuukorkeutta vastaava reikä, työnnä tappi reikään ja lukitse se paikalleen kääntämällä sitä (Kuva 26).

   Note: Reikiä on neljässä rivissä (Kuva 26). Ylin rivi vastaa tapin yläpuolelle merkittyä leikkuukorkeutta. Toinen rivi alaspäin vastaa merkittyä leikkuukorkeutta plus 6 mm. Kolmas rivi alaspäin vastaa merkittyä leikkuukorkeutta plus 13 mm. Alin rivi vastaa merkittyä leikkuukorkeutta plus 18 mm. 15,8 cm:n asentoa varten on vain yksi reikä toisella rivillä. Tämä ei lisää 6 mm:iä 15,8 cm:n asentoon.

   g014263
  4. Säädä nurmisuojarullia ja jalaksia tarvittaessa.

  Ohjaustilan valinta

  Vain nelipyörävetoiset koneet

  Käytä konetta aina nelipyöräohjauksella, joka varmistaa siistin leikkuutuloksen ja minimoi nurmivauriot. Kaksipyöräohjaus voidaan kuitenkin kytkeä, kun konetta ajetaan teillä tai poluilla.

  g014390

  Vaihtaminen nelipyöräohjauksesta kaksipyöräohjaukseen

  Paina ohjauksen valintakytkin (Kuva 27) etuasentoon. Jos pyörät on käännetty sivulle, vihreä valo vilkkuu ja kone jää nelipyöräohjaukseen, kunnes kaikki neljä rengasta on suunnattu suoraan eteenpäin. Suuntaa pyörät suoraan eteenpäin kääntämällä ohjauspyörää hitaasti, kunnes vihreä valo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Kaksipyöräohjaus on käytössä, kun kytkimen valo palaa tasaisesti vihreänä.

  Note: Pyörien suuntaus voi epäonnistua, jos ohjauspyörää käännetään liian nopeasti.

  Vaihtaminen kaksipyöräohjauksesta nelipyöräohjaukseen

  Paina ohjauksen valintakytkin (Kuva 27) taka-asentoon. Jos etupyörät on käännetty sivulle, vihreä valo vilkkuu ja kone jää kaksipyöräohjaukseen, kunnes kaikki neljä rengasta on suunnattu suoraan eteenpäin. Suuntaa pyörät suoraan eteenpäin kääntämällä ohjauspyörää hitaasti, kunnes vihreä valo lakkaa vilkkumasta ja sammuu. Nelipyöräohjaus on käytössä, kun kytkimen valo ei pala.

  Note: Pyörien suuntaus voi epäonnistua, jos ohjauspyörää käännetään liian nopeasti.

  Note: Jos ohjausjärjestelmä on väärin suunnattu sen jälkeen, kun kaksipyöräohjauksesta on vaihdettu toistuvasti nelipyöräohjaukseen, katso kohta Ohjauksen suuntausvirheen korjaus.

  Käyttövihjeitä

  Kaasun Nopea-asetus / ajonopeus

  Jotta koneen ja leikkuupöydän käytössä olisi tarpeeksi tehoa leikkauksen aikana, pidä kaasu NOPEA-asennossa ja säädä ajonopeutta olosuhteiden mukaan. Vähennä ajonopeutta, kun leikkuuterien kuormitus kasvaa, ja lisää ajonopeutta, kun terien kuormitus pienenee.

  Leikkuusuunta

  Vaihtele ajosuuntaa, jotta nurmeen ei muodostu vakoja ajan mittaan. Tämä helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka puolestaan edistää maatumista ja lannoitusta.

  Leikkuunopeus

  Leikkuujäljen laatua voi parantaa käyttämällä alhaisempaa ajonopeutta.

  Varo leikkaamasta ruohoa liian lyhyeksi

  Jos leikkurin leikkuuleveys on leveämpi kuin ennen käyttämässäsi leikkurissa, nosta leikkuukorkeutta, jotta et leikkaisi epätasaista nurmea liian lyhyeksi.

  Valitse olosuhteisiin sopiva leikkuukorkeus

  Leikkaa yhden leikkuun aikana noin 25 mm tai korkeintaan 1/3 ruohon korkeudesta. Poikkeuksellisen rehevässä ja tiheässä ruohikossa ajonopeutta on ehkä hidastettava ja/tai leikkuukorkeutta korotettava seuraavaksi korkeampaan asetukseen.

  Important: Jos leikataan yli kolmasosa ruohon pituudesta tai harvaa, pitkää ruohoa tai jos olosuhteet ovat kuivat, ilmassa kulkeutuvaa leikkuujätettä ja roskia sekä leikkuupöydän käyttölaitteen rasitusta voi vähentää käyttämällä terien tasaista osaa.

  Pitkä ruoho

  Jos ruohon annetaan kasvaa hieman normaalia pidemmäksi tai se on hyvin kosteaa, leikkaa ruoho tavallista korkeammalla leikkuukorkeudella. Leikkaa ruoho sitten uudelleen normaalia, alempaa asetusta käyttäen.

  Pidä leikkuukone puhtaana.

  Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina käytön jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa, leikkuujäljestä tulee ennen pitkää epätyydyttävä.

  Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila, seisontajarru, leikkuuyksiköt ja polttoaineen säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta palovaaran vähentämiseksi. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  Terän huolto

  Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä. Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille. Tarkista päivittäin, että terät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Teroita terät tarpeen vaatiessa. Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään. Katso Terän huolto.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, äänenvaimentimista ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Sulje polttoaineen sulkuventtiili ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset ja erityisesti terien kiinnikkeet tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  Koneen työntäminen käsin

  Konetta voidaan joutua työntämään, jos kone rikkoutuu, polttoaine loppuu tms. Ensin on avattava molemmat hydrauliikan ohitusventtiilit.

  Important: Työnnä konetta aina käsin ja vain lyhyitä matkoja. Konetta ei saa hinata, koska se voi vaurioittaa hydraulijärjestelmää.

  Koneen työntäminen

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Ota avain pois avainkytkimestä. Molemmat ohitusventtiilit on avattava.

  3. Nosta istuin.

  4. Käännä kutakin ohitusventtiiliä yksi kierros vastapäivään (Kuva 28).

   Note: Tällöin hydraulineste pääsee ohittamaan pumpun ja pyörät voivat pyöriä.

   Important: Kierrä ohitusventtiiliä korkeintaan yksi kierros. Näin venttiilit ei irtoa rungosta eikä nestettä pääse vuotamaan.

  5. Vapauta seisontajarru ennen koneen työntämistä.

  Koneen palautus käyttöön

  1. Käännä kumpaakin ohitusventtiiliä myötäpäivään yksi kierros ja kiristä käsin (Kuva 28).

   Note: Älä kiristä ohitusventtiilejä liikaa.

  2. Kiristä venttiilit suunnilleen momenttiin 8 N·m kuvan mukaisesti (Kuva 28).

  Note: Koneella ei voi ajaa, ellei ohitusventtiilejä ole käännetty sisäänpäin.

  g014270

  Koneen kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

  Kiinnityspisteiden paikannus

  Koneen etu- ja takapuolella on kiinnityskohdat (Kuva 29).

  Note: Kiinnitä kone neljästä kulmasta asianmukaisesti hyväksytyillä liinoilla.

  • Kaksi kuljettajan tason etuosassa

  • Takarengas

  g014264

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • Tarkista ilmastoinnin kompressorin hihnan kireys.
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulineste ja -suodatin.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Turvajärjestelmän testaus.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä.
 • Puhdista jäähdytin paineilmalla (älä käytä vettä).Puhdista jäähdytin useammin, jos olosuhteet ovat erittäin likaiset ja pölyiset.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Puhdista lisälaite.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakereiden ja holkkien rasvanipat.Rasvaa laakereiden ja holkkien rasvanipat useammin, jos olosuhteet ovat erittäin likaiset ja pölyiset.
 • Tarkista akkukaapelien liitännät.
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Puhdista ilmastointilaitteen jäähdytyselementti.Puhdista ilmastointilaitteen jäähdytyselementti useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • Tarkista ilmastoinnin kompressorin hihnan kireys.
 • 150 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut ja tiivisteet. Vaihda halkeilleet tai repeytyneet osat.
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Puhdista ohjaamon ilmansuodattimet.Vaihda repeytyneet tai erittäin likaiset ilmansuodattimet uusiin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin. (Huolla ilmanpuhdistin aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista. Huolla se useammin, jos olosuhteet ovat erittäin likaiset tai pölyiset.)
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste ja -suodatin.
 • Tarkista moottorin venttiilivälykset. Katso moottorin käyttöopas.
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda kaikki liikkuvat letkut.
 • Kahden vuoden välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa. Yksityiskohtaisen huolto-oppaan voi myös ostaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Note: Koneen kytkentäkaavio ja hydraulikaavio ovat saatavissa osoitteesta www.Toro.com.

  Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaanantaiTiistaiKeskiviikkoTorstaiPerjantaiLauantaiSunnuntai
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista jäähdytysjärjestelmän nesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodatin, pölykansi ja paineventtiili.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.2       
  Tarkista, ettei jäähdyttimessä ja säleikössä ole roskia       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä epätavallisia ääniä.       
  Tarkista hydraulijärjestelmän öljyn määrä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       
  Tarkista ilmansuodattimen rajoitinilmaisin3       

  1Tarkasta hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos käynnistys on hidas, savua on liikaa tai käyntiääni on karkea.

  2Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta

  3Jos merkkivalo palaa punaisena

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     
     

  Varoitus

  Jos avain jätetään avainkytkimeen, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain avainkytkimestä ennen huoltoa.

  decal120-0259

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Turvallisuus ennen huoltoa

  • Tee ennen koneen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista ja ennen koneelta poistumista seuraavat toimenpiteet:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä kaasun säätökytkin Alhainen joutokäyntinopeus -asentoon.

   • Vapauta leikkuuyksiköt.

   • Laske leikkuuyksiköt.

   • Varmista, että veto on vapaalla.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  Koneen valmistelu huoltoa varten

  1. Tarkista, että voimanulosotto on pois käytöstä.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Laske leikkuupöydät tarvittaessa.

  5. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  6. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain.

  7. Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  Konepellin kannatintangon käyttö

  1. Avaa konepellin salvat.

  2. Nosta konepeltiä ylös, kunnes kannatintangon voi asettaa runkoputken taakse (Kuva 31).

  3. Laske konepeltiä, kunnes kannatintanko on runkoputken edessä ja nojaa sitä vasten.

  4. Kun haluat laskea konepellin, nosta sitä sen verran, että kannatintangon voi nostaa runkoputken yläpuolelle, ja laske sitten konepelti.

  5. Kiinnitä konepellin salvat.

   g015806

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakereiden ja holkkien rasvanipat.Rasvaa laakereiden ja holkkien rasvanipat useammin, jos olosuhteet ovat erittäin likaiset ja pölyiset.
 • Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumpohjaisella yleisrasvalla nro 2. Voitele rasvanipat välittömästi jokaisen pesun jälkeen huolimatta luettelon mukaisesta huoltovälistä.

  1. Pyyhi rasvanipat puhtaaksi, ettei epäpuhtauksia pääse laakeriin tai holkkiin (Kuva 33).

  2. Pumppaa rasvaa rasvanippoihin.

  3. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  g197547

  Note: Takaohjausvivuston rasvanippoihin pääsee käsiksi irrottamalla säilytyslokeron.

  Note: Nosta kone maasta tunkilla ja tue kone pukeilla, jotta rasva pääsee levittymään paremmin ylhäällä ja alhaalla olevien olkatapin holkkien läpi. Rasvan tulee pursua ulos kaikissa neljässä olkatappikokoonpanossa akselivalu-/holkkialueiden ylä- ja alaosista (Kuva 34).

  g026734

  Note: Laakereiden käyttöikä saattaa lyhentyä väärien pesukäytäntöjen takia. Älä pese konetta sen ollessa vielä kuuma ja vältä laakereiden ja tiivisteiden suihkuttamista korkealla paineella tai suurella määrällä nestettä.

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin. (Huolla ilmanpuhdistin aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista. Huolla se useammin, jos olosuhteet ovat erittäin likaiset tai pölyiset.)
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voisivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda vaurioitunut ilmanpuhdistin. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  Huolla ilmanpuhdistimen suodatin vain silloin, kun huoltoilmaisin (Kuva 34) edellyttää sitä. Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  Important: Tarkista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  1. Vapauta lukitsin, jolla ilmanpuhdistimen suojus on kiinni ilmanpuhdistimen rungossa (Kuva 34).

   g014183
  2. Irrota ilmanpuhdistimen rungon suojus. Ennen kuin irrotat suodattimen, poista suodattimen ja kotelon väliin kertynyt lika matalapaineisella (2,76 bar, puhdas ja kuiva) ilmalla. Älä käytä korkeapaineista ilmaa, sillä se voi työntää lian suodattimen läpi ilmanottokanavaan.

   Note: Puhdistaminen estää lian joutumisen ilmanottoon suodattimen irrottamisen yhteydessä.

  3. Irrota ja vaihda suodatin.

   Important: Älä puhdista käytettyä elementtiä, jotta elementin materiaali ei vaurioidu. Tarkasta, että uudessa suodattimessa ei ole kuljetusvaurioita tarkastamalla suodattimen tiivistetty pää ja runko. Älä käytä viallista elementtiä. Työnnä uusi suodatin paikoilleen puristamalla samalla elementin ulkokehää, jotta se asettuu koteloon. Älä paina suodattimen joustavaa keskikohtaa.

  4. Puhdista irrotettavassa suojuksessa oleva lianpoistoaukko.

  5. Irrota kuminen poistoventtiili suojuksesta, puhdista ontelo ja asenna poistoventtiili takaisin.

  6. Asenna suojus siten, että kuminen poistoventtiili osoittaa alaspäin, eli noin kello viiden ja kello seitsemän välille päästä katsottuna.

  7. Kiinnitä lukitsin.

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä. Öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Kampikammion ja suodattimen yhteistilavuus on noin 5,2 litraa.

  Käytä seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista moottoriöljyä:

  • Vaadittu API-luokitus: CH-4, CI-4 tai korkeampi

  • Suositus: SAE 15W-40 (yli -18 °C)

  • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana jälleenmyyjältä (viskositeetti 15W-40 tai 10W-30).

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Koneen valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa konepelti.

  3. Irrota mittatikku pyyhi se puhtaaksi ja työnnä se takaisin paikalleen (Kuva 35).

   g014916
  4. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä. Öljyn pinnan tulee ulottua FULL-merkkiin saakka.

  5. Jos öljyn pinta jää FULL-merkin alle, irrota täyttöaukon korkki (Kuva 35) ja lisää öljyä, kunnes pinta yltää mittatikun FULL-merkkiin saakka. Älä täytä liikaa.

   Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä, moottorin käyttämisen seurauksena voi olla moottorivika.

  6. Asenna öljyntäyttökorkki paikalleen ja sulje konepelti.

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 150 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
  1. Irrota tyhjennystulppa (Kuva 36) ja anna öljyn valua tyhjennysastiaan.

   g014185
  2. Kun öljyä ei enää valu, aseta tyhjennystulppa takaisin.

  3. Irrota öljynsuodatin (Kuva 36).

  4. Levitä ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen tiivisteeseen.

  5. Asenna uusi öljynsuodatin suodattimen istukkaan. Käännä öljynsuodatinta myötäpäivään, kunnes kumitiiviste koskettaa suodattimen istukkaa. Kiristä sitten vielä 0,5 kierrosta.

   Important: Älä kiristä suodatinta liikaa.

  6. Lisää öljyä kampikammioon. Katso Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  Kaasun säätö

  1. Siirrä kaasuvipua eteenpäin ohjauspaneelin aukon eteen ja sitten noin 3 mm taaksepäin NOPEAN joutokäynnin asentoon.

  2. Tarkista nopeudensäätövivun asento polttoaineen ruiskutuspumpussa. Nopeudensäätövivun pitäisi koskettaa enimmäisnopeuden säätöruuvia, kun kaasuvipu on NOPEA-asennossa (lukittu) (Kuva 37).

   g014391
  3. Kaasuvaijerin vastamuttereiden sijaintia voidaan tarvittaessa säätää, kunnes nopeudensäätövipu koskettaa enimmäisnopeuden säätöruuvia kaasuvivun ollessa NOPEA-asennossa (lukittu) (Kuva 37).

  4. Varmista, että vaijerin vastamutterit kiristetään huolellisesti säädön jälkeen.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Note: Katso polttoainesuositukset kohdasta Suositeltu polttoaine.

  Hengenvaara

  Tietyissä olosuhteissa dieselpolttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Täytä polttoainesäiliö suppilon avulla ulkona tai avoimessa tilassa, kun moottori on sammutettu ja jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta polttoainesäiliöön, kunnes pinta on täyttökaulan alareunan tasalla.

  • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  • Säilytä polttoaine puhtaassa, turvallisuushyväksytyssä säiliössä. Pidä korkki suljettuna.

  Vedenerottimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät vedenerottimesta (Kuva 38) päivittäin.

  1. Aseta puhdas astia polttoainesuodattimen alle.

  2. Löysää suodatinkotelon pohjassa olevaa tyhjennystulppaa (Kuva 38).

   g014392
  3. Puhdista suodatinkotelon kiinnityskohdan ympäristö.

  4. Irrota suodatinkotelo ja puhdista asennuspinta.

  5. Voitele suodatinkotelon tiiviste puhtaalla öljyllä.

  6. Asenna suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  7. Kiristä suodatinkotelon pohjassa oleva tyhjennystulppa.

  Polttoainejärjestelmän ilmaus

  Polttoainejärjestelmä on ilmattava ennen käynnistystä kaikissa seuraavissa tilanteissa:

  • käynnistettäessä uusi kone ensimmäistä kertaa

  • moottorin sammuttua polttoaineen loppumisen vuoksi

  • polttoainejärjestelmän osien huollon jälkeen (esim. suodattimen vaihto, vedenerottimen huolto).

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus ja varmista, että polttoainesäiliö on vähintään puoliksi täynnä.

  2. Avaa konepelti ja tue se kannatintangolla.

  3. Avaa polttoainepumpussa oleva ilmausruuvi (Kuva 39) 12 mm:n avaimella.

   g003993
  4. Käännä avain virtalukossa KäYNNISSä-asentoon. Sähkötoiminen polttoainepumppu käynnistyy, jolloin se työntää ilmaa ulos ilmausruuvin kautta. Anna virta-avaimen olla KäYNNISSä-asennossa, kunnes ruuvin ympäriltä tulee yhtenäinen polttoainevirta.

  5. Kiristä ruuvi ja käännä avain PYSäYTYS-asentoon.

  Note: Moottorin pitäisi käynnistyä tämän toimenpiteen jälkeen. Jos moottori ei käynnisty, ilmaa on voinut jäädä ruiskutuspumpun ja ruiskuttimien väliin. Katso Polttoaineruiskuttimien ilmaus.

  Polttoaineruiskuttimien ilmaus

  Note: Suorita tämä toimenpide vain, jos ilma on tyhjennetty polttoainejärjestelmästä normaalin esitäyttömenetelmän avulla, eikä moottori käynnisty. Katso kohta Polttoainejärjestelmän ilmaus.

  1. Löysää ruiskutussuuttimen nro 1 ja pidikejärjestelmän putkiliitäntää (Kuva 40).

   g003973
  2. Käännä avain avainkytkimessä KäYNNISSä-asentoon ja tarkista, että polttoainetta virtaa liittimen ympäriltä. Käännä avain PYSäYTYS-asentoon, kun polttoainevirta on yhtenäinen.

  3. Kiristä putkiliitin huolellisesti.

  4. Toista vaiheet 1–3 jäljellä olevien suuttimien kohdalla.

  Polttoainesäiliön puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Kahden vuoden välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö kahden vuoden välein. Irrota ja puhdista myös rivisuodattimet säiliön tyhjennyksen jälkeen. Huuhtele säiliö puhtaalla dieselpolttoaineella.

  Important: Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkasta, että polttoaineputkissa ei ole haurastumia, vaurioita, hankautumia tai löysiä liitäntöjä.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkukaapelien liitännät.
 • Pidä akun yläpuoli puhtaana. Jos kone varastoidaan erityisen kuumaan paikkaan, akku tyhjenee nopeammin kuin viileässä.

  Pidä akun yläosa puhtaana pesemällä se ajoittain ammoniakkiin tai ruokasoodaliuokseen kastetulla harjalla. Huuhtele yläosan pinta vedellä puhdistuksen jälkeen. Älä irrota täyttöaukkojen korkkeja akun puhdistuksen ajaksi.

  Akun kaapeleiden on oltava tiukasti kiinni akun navoissa, jotta sähkökytkentä toimii hyvin.

  Jos navat ruostuvat, irrota kaapelit – miinuskaapeli (-) ensin – ja raaputa liittimiä ja napoja erikseen. Kytke kaapelit – pluskaapeli (+) ensin – ja levitä napojen päälle vaseliinia.

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

  Akun varastointi

  Jos kone varastoidaan yli 30 päivän ajaksi, irrota akku ja lataa se täyteen. Säilytä sitä hyllyllä tai koneessa. Älä kytke kaapeleita, jos säilytät akkua koneessa. Varastoi akku viileään tilaan, jotta sen lataus purkautuu mahdollisimman hitaasti. Varmista, että akku on ladattu täyteen, jotta se ei jäädy. Täysin ladatun akun ominaispaino on 1,265–1,299.

  Sulakkeiden tarkastus

  Jos kone pysähtyy tai sähköjärjestelmässä on muita vikoja, tarkasta sulakkeet. Irrota sulakkeet yksi kerrallaan ja tarkista, ovatko ne palaneet. Jos sulake on vaihdettava, käytä aina saman tyyppistä ja ampeeriluvultaan vastaavaa sulaketta, sillä sähköjärjestelmä voi muuten vaurioitua (kunkin sulakkeen kuvaus ja ampeeriluku on merkitty sulakkeiden vieressä olevaan tarraan).

  Ajoyksikön sulakkeet sijaitsevat istuimen alla (Kuva 41).

  g014186

  Ohjaamon sulakkeet sijaitsevat sulakerasiassa ohjaamon sisäkatossa (Kuva 42).

  g028467

  Vetojärjestelmän huolto

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden mukaisena. Takarenkaiden oikea ilmanpaine on 1,72 bar ja eturenkaiden oikea ilmanpaine on 1,03 bar. Jos koneeseen on asennettu ohjaamo, etu- ja takarenkaiden rengaspaineen on oltava 1,72 bar. Epätasainen rengaspaine voi aiheuttaa epätasaisen leikkuujäljen. Tarkista paine, kun renkaat ovat kylmät, jotta painelukema olisi mahdollisimman tarkka.

  g001055

  Ohjauksen suuntausvirheen korjaus

  1. Paina ohjauksen valintakytkin taakse nelipyöräohjauksen asentoon (Kuva 44).

   g014390
  2. Siirrä kone päällystetylle tai hiekka-alustalle ja käännä ohjauspyörää vasemmalle tai oikealle, kunnes kaikki neljä pyörää ovat lakanneet kääntymästä. Pyörien suuntauksen pitäisi synkronoitua automaattisesti.

   Important: Jos toimenpide tehdään nurmella, nurmi saattaa vaurioitua kääntyvien renkaiden alta.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  Jäähdytysjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä.
 • Hengenvaara

  Pyörivä tuuletin tai käyttöhihna voi aiheuttaa henkilövahingon.

  • Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikoillaan.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä pyörivästä tuulettimesta ja käyttöhihnasta.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

  Jäähdytysjärjestelmä on täytetty veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seoksella (seossuhde 50:50). Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä jokaisen päivän alussa ennen moottorin käynnistämistä. Jäähdytysjärjestelmän tilavuus on 7,5 litraa.

  1. Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä (Kuva 45). Jäähdytysnestetason on oltava säiliön reunassa olevien merkkien sisällä.

  2. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, irrota paisuntasäiliön korkki ja lisää nestettä. Älä täytä liikaa.

  3. Asenna paisuntasäiliön korkki.

   g014268

  Jäähdyttimen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista jäähdytin paineilmalla (älä käytä vettä).Puhdista jäähdytin useammin, jos olosuhteet ovat erittäin likaiset ja pölyiset.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut ja tiivisteet. Vaihda halkeilleet tai repeytyneet osat.
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda kaikki liikkuvat letkut.
 • Kahden vuoden välein
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Pidä jäähdytin puhtaana, jotta moottori ei ylikuumene.

  Note: Jos lisälaite tai moottori sammuu ylikuumenemisen vuoksi, tarkista ensin, onko jäähdyttimeen kertynyt roskia.

  1. Avaa konepelti ja kiinnitä kannatintanko.

  2. Löysää laippamutteria, jolla puhdistussuojus on kiinnitetty takarungon alapuolelle (Kuva 46). Käännä suojus sivuun, jolloin rungossa oleva puhdistusaukko tulee esiin.

   g014515
  3. Työskentele jäähdyttimen tuulettimen puolelta käsin ja puhalla roskat pois matalapaineisella (3,45 bar) paineilmalla (älä käytä vettä). Toista toimenpide jäähdyttimen etuosassa tuulettimen puolelta käsin.

  4. Kun jäähdytin on puhdistettu huolellisesti, poista jäähdyttimen alustassa olevaan kanavaan ja rungon ympärille mahdollisesti kertynyt jäte.

  5. Puhdista moottoritila ja jarruvivusto.

  6. Sulje puhdistussuojus ja kiinnitä laippamutteri.

  7. Sulje konepelti.

  Jarrujen huolto

  Jarrujen säätö

  Säädä käyttöjarruja, jos jarrupolkimissa on vapaata liikettä yli 25 mm tai jos jarrut eivät toimi tehokkaasti. Vapaa liike on etäisyys, jonka jarrupoljin liikkuu ennen kuin jarruvastus tuntuu.

  Note: Käytä napamoottorin joutoliikettä ja heiluta rumpuja eteen ja taakse sen varmistamiseksi, että rummut ovat irtonaiset ennen ja jälkeen säädön.

  1. Jarrupolkimien vapaa liike pienenee, kun jarruja kiristetään löysäämällä jarruvaijerin kierteisessä päässä olevaa etumaista mutteria (Kuva 47).

   g011616
  2. Siirrä vaijeria taaksepäin kiristämällä takimmaista mutteria, kunnes jarrupolkimissa on 1,27–1,9 cm vapaata liikettä ennen kuin pyörät lukittuvat.

  3. Kiristä etumaiset mutterit ja varmista, että kumpikin vaijeri kytkee jarrut samanaikaisesti.

  Seisontajarrun säätö

  Jos seisontajarru ei kytkeydy, säädä jarrusalpaa.

  1. Löysää kaksi ruuvia, joilla seisontajarrun salpa on kiinni rungossa (Kuva 48).

   g011617
  2. Paina seisontajarrupoljinta eteenpäin, kunnes jarrun pidätin kytkeytyy kokonaan jarrun salpaan (Kuva 48).

  3. Lukitse säätö kiristämällä molemmat ruuvit.

  4. Vapauta seisontajarru painamalla jarrupoljinta.

  5. Tarkista asetus ja säädä tarvittaessa.

  Hihnan huolto

  Laturin hihnan tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
  1. Avaa konepelti ja kiinnitä kannatintanko.

  2. Tarkista laturin hihnan kireys painamalla sitä (Kuva 49) laturin ja kampiakselin hihnapyörien puolivälistä 10 kg:n voimalla.

   g014188

   Hihnan pitäisi painua 11 mm. Jos painuma on väärä, siirry kohtaan 3. Jos se on oikea, toimenpide on valmis.

  3. Löysää kannattimen laturiin kiinnittävää pulttia (Kuva 49) ja laturin olkatappia.

  4. Aseta vääntörauta laturin ja moottorin väliin ja väännä laturia.

  5. Kun kireys on oikea, kiristä laturin ja kannattimen pultit sekä olkatapit.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Vetopyörän säätö vapaalle

  Note: Jos koneen hydraulineste, vetomoottorit tai letkut on vaihdettu hiljattain, järjestelmään jäänyt ilma on poistettava ennen tätä toimenpidettä. Tämä tehdään käyttämällä konetta eteen- ja taaksepäin muutaman minuutin ajan ja lisäämällä sitten öljyä tarpeen mukaan.

  Note: Kone ei saa ryömiä, kun ajopoljin vapautetaan koneen ollessa tasaisella alustalla.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksikkö maahan ja sammuta moottori.

  2. Nosta koneen takaosa ylös siten, että takarenkaat nousevat irti maasta. Tue kone pukeilla, jotta se ei voi kaatua.

   Note: Nelipyörävetomalleissa myös eturenkaat on nostettava irti maasta ja tuettava pukeilla.

   Vaara

   Moottorin on oltava käynnissä tätä säätöä varten. Tällöin on olemassa henkilövahingon vaara.

   Pidä kädet, jalat, kasvot ja muut kehonosat etäällä moottorin kuumista tai liikkuvista osista.

  3. Käynnistä moottori, siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon ja seuraa, mihin suuntaan takarenkaat pyörivät.

   Important: Varmista, että ajopoljin on VAPAA-asennossa.

   • Jos vasen takarengas pyörii, löysää vaihteiston vasemmanpuoleisen ohjaustangon vastamuttereita (Kuva 50).

    Note: Ohjaustangon etupäässä on vasemmanpuoleinen kierre. Vaihteistossa kiinni olevassa tangon takapäässä on oikeanpuoleinen kierre.

    g026002
   • Jos vasen takarengas pyörii taaksepäin, pidennä tankoa kääntämällä sitä hitaasti vastapäivään (edestäpäin katsottuna), kunnes vasen takarengas lakkaa pyörimästä tai pyörii vain vähän taaksepäin.

   • Jos vasen takarengas pyörii eteenpäin, lyhennä tankoa kääntämällä sitä hitaasti myötäpäivään (edestäpäin katsottuna), kunnes vasen takarengas lakkaa pyörimästä.

  4. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon. Varmista, että pyörä pysyy pysähtyneenä tai pyörii hitaasti taaksepäin. Säädä tarvittaessa.

  5. Kiristä vastamutterit.

  6. Toista toimenpide tarvittaessa oikeanpuoleiselle takarenkaalle käyttämällä vaihteiston oikeanpuoleista ohjaustankoa.

  7. Sammuta moottori, poista pukit ja laske kone maahan.

  8. Koeaja konetta ja varmista, että se ei enää ryömi eteenpäin pysähdyttäessä.

  Suurimman ajonopeuden säätö

  1. Vapauta voimanulosotto, vapauta ajopoljin VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain avainkytkimestä ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Löysää ajopolkimen pysäytinpultin vastamutteria (Kuva 51).

   g014893
  4. Kierrä pysäytinpultti kokonaan kiinni (poispäin ajopolkimesta).

  5. Työnnä ajopoljin kokonaan eteen painamalla sitä kevyesti kädellä, kunnes se pysähtyy, ja pidä se paikallaan.

   Note: Käytä vain vähäistä voimaa, kun painat polkimen kokonaan eteen.

  6. Tarkista istuimen ollessa nostettuna, että vaihteisto ei liiku, kun poljinta painetaan pohjaan. Tällöin vivusto ei ylikuormitu.

  7. Kierrä pysäytinpulttia ulospäin (ajopoljinta kohti), kunnes pysäytinpultin pään ja ajopolkimen alaosan välinen etäisyys on 1,5 mm.

  8. Kiinnitä pysäytinpultti paikalleen kiristämällä vastamutteri.

  9. Peruutusnopeutta voi muuttaa säätämällä peruutuksen pysäytinpulttia. Lisää peruutusnopeutta kiertämällä pysäytinpulttia kiinni. Vähennä peruutusnopeutta kiertämällä pysäytinpulttia auki.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Säiliö on täytetty tehtaalla noin 17 litralla korkealaatuista traktorin vaihteisto-/hydraulinestettä. Suositettu neste:

   Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä. Katso näiden osien osanumerot osaluettelosta tai pyydä ne Toro-jälleenmyyjältä.)

  Vaihtoehtoiset nesteet: jos Toro-nestettä ei ole saatavilla, voidaan käyttää Mobil® 424 -hydraulinestettä.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vahingoista.

  Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä, osanro 44-2500.

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  Hydraulijärjestelmän tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuupöytä, sammuta moottori ja irrota virta-avain avainkytkimestä.

  2. Vapauta ajopoljin VAPAA-asentoon ja käynnistä moottori. Ilmaa järjestelmä käyttämällä moottoria alhaisimmalla mahdollisella käyntinopeudella. Älä kytke voimanulosottoa.

  3. Nosta leikkuupöytä, jotta nostosylinterit avautuvat, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Irrota hydraulinestesäiliön korkki (Kuva 52) täyttökaulasta.

  5. Irrota mittatikku ja pyyhi se puhtaalla liinalla (Kuva 52).

  6. Työnnä mittatikku kokonaan täyttökaulaan, vedä se ulos ja tarkista nesteen pinta (Kuva 52).

   Jos pinnan taso ei ole mittatikkuun merkityn alueen sisällä, lisää korkealaatuista hydraulinestettä niin, että pinta nousee merkitylle alueelle saakka. Älä täytä liikaa.

  7. Asenna mittatikku ja kierrä täyttöaukon korkki täyttökaulaan sormitiukkuuteen.

  8. Tarkista kaikki letkut ja kiinnikkeet vuotojen varalta.

   g014190

  Hydraulinesteen ja -suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulineste ja -suodatin.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste ja -suodatin.
  1. Vapauta voimanulosotto, vapauta ajopoljin VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon, sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Sijoita hydraulinestesäiliön ja vaihteiston kotelon alle suuri astia ja valuta hydraulineste kokonaan irrottamalla tyhjennystulpat (Kuva 53).

   g014393
  4. Puhdista hydraulinesteen suodatinta ympäröivä alue ja irrota suodatin (Kuva 53).

  5. Asenna heti uusi hydraulinesteen suodatin.

  6. Asenna hydrauliöljyn säiliön ja vaihteistokotelon tyhjennystulpat.

  7. Lisää säiliöön oikea määrä öljyä (noin 17 litraa). Katso kohta Hydraulijärjestelmän tarkastus.

  8. Käynnistä moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja. Anna moottorin käydä noin viisi minuuttia ja sammuta se.

  9. Tarkista hydraulinesteen määrä kahden minuutin kuluttua. Katso kohta Hydraulijärjestelmän tarkastus.

  Ohjaamon huolto

  Pesunestesäiliön täyttö

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Koneen valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa konepelti ja paikanna pesunestesäiliö (Kuva 54).

   g028438
  3. Täytä pulloon pesunestettä tarpeen mukaan.

  4. Sulje konepelti.

  Ohjaamon ilmansuodattimien puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Puhdista ohjaamon ilmansuodattimet.Vaihda repeytyneet tai erittäin likaiset ilmansuodattimet uusiin.
  1. Irrota ruuvit ja säleiköt ohjaamon sisällä ja takana olevista ilmansuodattimista (Kuva 55).

   g028378
   g028379
  2. Puhdista suodattimet puhaltamalla puhdasta, öljytöntä paineilmaa niiden läpi.

   Important: Vaihda suodatin, jos siinä on reikä, repeämä tai muu vaurio.

  3. Asenna suodattimet ja säleiköt ja kiinnitä ne siipiruuveilla.

  Ilmastointilaitteen jäähdytyselementin puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmastointilaitteen jäähdytyselementti.Puhdista ilmastointilaitteen jäähdytyselementti useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa.
  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Koneen valmistelu huoltoa varten.

  2. Nosta ilmastointilaitteen ritilän (Kuva 57) neljä kielekettä ylös ja irrota ritilä ohjaamon katosta.

   g033067
  3. Irrota puhallinten pistotulppa ja johto pistorasiasta (Kuva 58).

   g033068
  4. Irrota kaksi nuppia, joilla puhallinpaneelikokoonpano ja puhaltimet on kiinnitetty ohjaamon katon alapuolelle (Kuva 58) ja irrota kokoonpano.

  5. Puhdista säleikkö, ilmastointikanava, puhaltimet ja puhallinpaneeli matalapaineisella ilmalla (korkeintaan 2,76 bar).

   Important: Älä puhdista lauhdutinta vedellä, sillä kosteisiin komponentteihin tarttuu pölyä ja likaa, mikä vaikeuttaa niiden puhdistusta.

  6. Kiinnitä puhallinpaneelikokoonpano ja puhaltimet ohjaamon katon alapuolelle kahdella nupilla, jotka irrotettiin vaiheessa 4.

  7. Kytke vaiheessa 3 irrotettu puhallinten johto pistorasiaan.

  8. Asenna ilmastointilaitteen ritilä ohjaamon kattoon ja kiinnitä se paikalleen neljällä kielekkeellä.

  Puhdistus

  Ohjaamon puhdistus

  Important: Käsittele ohjaamon tiivisteitä ja valoja varovaisesti (Kuva 59). Jos käytät painepesuria, pidä pesurin suutin ainakin 60 cm:n päässä koneesta. Älä pese ohjaamon tiivisteitä ja valoja tai takaulokkeen alapuolta suoraan painepesurilla.

  g034330

  Jätteiden hävitys

  Moottoriöljy, akut, hydraulineste ja moottorin jäähdytysneste saastuttavat ympäristöä. Ne on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

  Varastointi

  Moottorin huolto

  1. Tyhjennä moottoriöljy öljysäiliöstä ja asenna tyhjennystulppa paikalleen.

  2. Irrota ja hävitä öljynsuodatin. Asenna uusi öljynsuodatin.

  3. Täytä moottori 3,8 litralla suosituksen mukaista moottoriöljyä. Katso kohta Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto.

  4. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä parin minuutin ajan.

  5. Tyhjennä polttoaine polttoainesäiliöstä ja letkuista, pumpusta, suodattimesta ja vedenerottimesta. Huuhtele polttoainesäiliö puhtaalla dieselpolttoaineella ja liitä kaikki polttoaineletkut.

  6. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti.

  7. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä suojateipillä.

  8. Tarkista öljyntäyttökorkki ja polttoainesäiliön korkki ja varmista, että ne ovat tiukasti paikoillaan.

  Koneen huolto

  1. Puhdista kone, lisälaite ja moottori huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:

   • Jäähdytin ja säleikkö

   • Lisälaitteen alapuoli

   • Lisälaitteen suojusten alapuoli

   • Voimanulosoton akselikokoonpano

   • Kaikki rasvanipat ja nivelet

   • Ohjauspaneelin takaosa ja säätörasian sisäpuoli

   • Istuimen alustan alaosa ja vaihteiston yläosa

  2. Tarkista renkaiden ilmanpaine ja säädä sitä tarpeen mukaan. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  3. Irrota, teroita ja tasapainota leikkurin terät. Asenna terät paikoilleen ja kiristä terien kiinnikkeet momenttiin 115–149 N·m.

  4. Tarkista, etteivät kiinnikkeet ole löysällä, ja kiristä tarvittaessa.

  5. Rasvaa tai öljyä rasvanipat, nivelet ja vaihteiston ohitusventtiilin sokat. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  6. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  7. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti:

   1. Irrota akkuliittimet akun navoista.

   2. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

   4. Lataa akku hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.