Introduktion

Det här är en åkmaskin med flera funktioner som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är först och främst konstruerad för att sköta väl underhållna gräsmattor i parker, på idrottsplatser och på kommersiella områden. Det är inte avsett för att klippa snår, gräs och annat längs med motorvägen eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g014165

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2012.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Ytterligare säkerhetsinformation finns i den här bruksanvisningen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal106-2353
decal106-9206
decal112-1461
decal117-2718
decal117-3233
decal117-3270
decal117-3272
decal117-3273
decal117-3276
decal117-4766
decal120-0250
decal117-3277
decal120-0273
decal121-8378
decal125-9688
decal130-0611
decaloemmarkt
decal130-0594
decal132-6552
decal132-6553
decal132-3600
decal125-7427
decal132-3378
decalbatterysymbols
decal120-0259

Montering

Montera kraftuttagsaxeln på klippdäcket (tillval) eller på snabbkopplingssystemet

Delar som behövs till detta steg:

Kraftuttagsaxel1
Skruv (5/16 x 1 3/4 tum)4
Låsmutter (5/16 tum)4
Rulltapp (3/16 x 1 1/2 tum)2

Note: Det går lättare att montera kraftuttagsaxeln om du höjer upp maskinen.

 1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  Varning

  Starta inte motorn och aktivera inte kraftuttagsbrytaren när kraftuttagsaxeln är bortkopplad från klippdäcket. Allvarliga person- och maskinskador kan inträffa om motorn startas och kraftuttagsaxeln tillåts rotera. Innan du kopplar bort kraftuttagsaxeln från klippdäcket ska du koppla bort kraftuttagets elektromagnetiska spolkontaktdon från ledningsnätet för att förhindra oavsiktlig inkoppling av kraftuttagskopplingen.

 2. Koppla bort ledningsnätets kontaktdon från kraftuttagets elektromagnetiska spolkontaktdon (Figur 3).

  g018339
 3. Placera kraftuttagsaxeln under maskinens främre del. Se till att drivaxelns axelok är vänt mot transmissionens drivaxel (Figur 4).

  g018340
 4. Rikta in räfflan och rulltappens hål på drivaxeloket med transmissionens drivaxel.

 5. Skjut på kraftuttagsaxelns gaffelände på transmissionens drivaxel.

 6. Gör så här för att sätta fast gaffeländen på kraftuttagsaxeln:

  1. Montera rulltappen i gaffeländen och axeln.

  2. Montera skruvarna genom drivaxelns gaffelände.

  3. Montera och dra åt låsmuttrarna för att säkra gaffeländen vid kraftuttagsaxeln.

   Note: Behåll de kvarvarande skruvarna, låsmuttrarna och rulltappen för att säkra den andra änden av drivaxeln vid redskapets växellådsaxel.

  4. Dra åt låsmuttrarna till 20–25 N·m.

 7. Smörj smörjnipplarna på kraftuttagsaxeln.

 8. När du har anslutit drivaxelns andra ände till redskapet växellådsaxel ska du ansluta ledningsnätets kontaktdon till kraftuttagets elektromagnetiska spolkontaktdon (Figur 3).

Använda monteringsdelar för klippdäck (tillval)

Delar som behövs till detta steg:

Låspinne2
Smörjnippel2
Bricka och huvudskruv (5/16 x 7/8 tum)2

Note: Dessa komponenter och procedurer är endast nödvändiga om ett klippdäck som kräver låspinnar ska monteras på traktorenheten. Monteringsanvisningar finns i bruksanvisningen för klippdäcket.

Note: Om inget klippdäck ska monteras på traktorenheten ska de fyra däcklyftskedjorna tas bort från lyftupphängningen eller knytas upp.

Kontrollera däcktrycket

Däcken levereras med förhöjt tryck. Lufta därför däcken en aning för att minska trycket. Se Kontrollera däcktrycket.

Kontrollera vätskenivåerna

 1. Kontrollera hydraulvätskenivån innan du startar motorn. Se Kontrollera hydraulsystemet.

 2. Kontrollera oljenivån innan du startar motorn. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

 3. Kontrollera kylsystemet innan du startar motorn. Se Kontrollera kylsystemet .

Justera störtbågen

Endast modeller med störtbåge

Important: Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är i det uppfällda och låsta läget. Använd inte säkerhetsbälte när störtbågen är nedsänkt.

 1. Ta bort hårnålssprintarna och tapparna från vältskyddet (Figur 5).

 2. Fäll upp vältskyddet till upprätt läge, montera de två tapparna och fäst dem med hårnålssprintarna (Figur 5).

  Note: Om du måste fälla ned vältskyddet för du det framåt för att lätta trycket på tapparna, lossar tapparna, sänker långsamt ned vältskyddet och fäster det med tapparna så att inte motorhuven skadas.

  g014166

Produktöversikt

Bekanta dig med alla reglage innan du startar motorn och använder maskinen.

Gaspedal

Med gaspedalen (Figur 6) kan du reglera körningen framåt och bakåt. Tryck ned pedalens övre del för att köra framåt och dess nedre del för att backa. Hastigheten varierar beroende på hur långt du trampar ned pedalen. Om du inte har någon last och vill köra i maxhastighet ska du trampa ned pedalen helt och ha gasreglaget i det SNABBA LäGET.

Du stannar maskinen genom att försiktigt lyfta foten från gaspedalen och låta pedalen återgå till mittläget.

g197397

Bromspedal

Använd bromspedalen med spärren för att koppla in och ur parkeringsbromsen (Figur 6). Du stannar maskinen genom att försiktigt släppa upp gaspedalen och låta pedalen återgå till mittläget. Du kan använda bromsen för att hjälpa till att stanna maskinen i en nödsituation.

Parkeringsbroms

Om du vill koppla in parkeringsbromsen ska du trampa ned bromspedalen och trycka den övre delen framåt för att spärra den (Figur 6). Koppla ur parkeringsbromsen genom att trampa ned bromspedalen tills parkeringsbromsspärren dras tillbaka utan att låsmekanismen aktiveras.

Rattlutningspedal

Om du vill luta ratten mot dig ska du trampa ned fotpedalen och dra ratten mot dig så att du får en bekväm körposition, och sedan släppa upp pedalen (Figur 6). Om du vill flytta ratten bort från dig ska du trampa ned fotpedalen och släppa upp den när ratten nått önskat arbetsläge.

Tändningslås

Tändningslåset har tre lägen: AV, På/FöRVäRMNING och START (Figur 7).

g014169

Diagnoslampa

Endast fyrhjulsdrivna maskiner

Diagnoslampan tänds när systemet känner av ett fel (Figur 7).

Gasreglage

Med gasreglaget (Figur 7) reglerar du motorns hastighet. Om du för gasreglaget framåt mot det SNABBA läget ökar motorhastigheten. Om du för det bakåt mot det LåNGSAMMA läget sänks motorhastigheten. Gasreglaget reglerar kraftuttagets hastighet och tillsammans med gaspedalen även maskinens hastighet. Kör alltid maskinen med gasreglaget i det SNABBA läget när du använder redskapen.

Kraftuttagsbrytare

Med kraftuttagsbrytaren startar och stannar du redskapet (Figur 7).

Brytare för styrningsval

Endast fyrhjulsdrivna maskiner

För brytaren för styrningsval till det bakre läget för att aktivera fyrhjulsstyrningen och till det främre läget för att återgå till tvåhjulsstyrningen (Figur 7).

Timmätare

Timmätaren (Figur 7) registrerar antalet timmar som motorn har arbetat. Den är aktiv då nyckeln är i KöRLäGET. Använd dessa tider för att schemalägga regelbundet underhåll.

Glödstiftslampa (orange lampa)

Glödstiftslampan (Figur 7) tänds när du vrider tändningslåset till det PåSLAGNA läget. Den förblir tänd i sex sekunder. När lampan släcks kan du starta motorn.

Varningslampa för motorns kylvätsketemperatur

Den här lampan tänds och redskapet stannar om motorns kylvätsketemperatur är för hög (Figur 7). Om du inte stannar maskinen och kylvätsketemperaturen stiger ytterligare 7 °C stängs motorn av.

Important: Om redskapet stannar och temperaturvarningslampan lyser för du kraftuttagsbrytaren nedåt, kör till ett säkert plant område, för gasreglaget till det LåNGSAMMA läget, låter gaspedalen återgå till NEUTRALLäGET och kopplar in parkeringsbromsen. Låt motorn gå på tomgång i flera minuter medan den kyls ned till en säker nivå. Stäng av motorn och kontrollera kylsystemet, se Kontrollera kylsystemet .

Laddningsindikator

Laddningsindikatorn tänds om det uppstår något fel i laddningssystemets krets (Figur 7).

Varningslampa för oljetryck

Varningslampan för oljetryck (Figur 7) lyser när oljetrycket i motorn faller under en säker nivå. Vid lågt oljetryck ska du stänga av motorn och fastställa orsaken. Reparera skadan innan du startar motorn igen.

Bränslemätare

Bränslemätaren (Figur 8) anger hur mycket bränsle som finns kvar i bränsletanken.

g014170

Hyttreglage

Endast modell med hytt
g198816

Reglage för luftcirkulation

Ställer in cirkulation av befintlig luft i hytten eller luftintag utifrån (Figur 9).

 • Ställ in reglaget på luftcirkulation när luftkonditioneringen används.

 • Ställ in reglaget på luftintag när värmaren eller fläkten används.

Fläktreglage

Vrid fläktreglaget för att reglera fläktens hastighet (Figur 9).

Temperaturreglage

Vrid temperaturreglaget för att reglera lufttemperaturen i hytten (Figur 9).

Omkopplare till vindrutetorkare

Använd den här omkopplaren för att slå på och av vindrutetorkarna (Figur 9).

Luftkonditioneringsbrytare

Använd den här brytaren för att slå på och av luftkonditioneringen (Figur 9).

Vindrutespärr

Lyft upp spärren när du vill öppna vindrutan (Figur 10). Tryck in spärren om du vill låsa vindrutan i öppet läge. Dra spärren utåt och nedåt för att stänga och säkra vindrutan.

g196911

Spärr till bakrutan

Lyft upp spärren när du vill öppna bakrutan. Tryck in spärren om du vill låsa rutan i öppet läge. Dra spärren utåt och nedåt för att stänga och säkra rutan (Figur 10).

Important: Du måste stänga bakrutan innan du öppnar motorhuven, annars kan skador uppstå.

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

g197702
BeskrivningFigur 11referensMått och vikt
Höjd med störtbågen uppfälldC201 cm
Höjd med störtbågen nedfälldG137 cm
Höjd med hyttD225 cm
Total maskinlängdF276 cm
Total maskinbreddB147 cm
Hjulbas E155 cm
Spårvidd (däck mitt till mitt), bakhjulA112 cm
Markfrigång 15 cm

Maskinens vikt med klippdäck

 Fyrhjulsdriven maskin med vältskyddMaskin med hyttTvåhjulsdriven maskin med vältskydd
Inget klippdäck1 134 kg1 361 kg1 088 kg
183 cm klippdäck med sidoutkast1 344 kg1 571 kg1 298 kg
Basgräsklippare med klippdäck på 183 cm1 323 kg1 549 kg1 276 kg
Basgräsklippare med klippdäck på 158 cm1 305 kg1 532 kg1 259 kg
254 cm klippdäck med bakre utkast1 492 kg1 719 kg1 446 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och alla andra antändningskällor.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta aldrig bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll aldrig på bränsle i maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan maskin.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Fylla bränsletanken

Rekommenderat bränsle

Använd endast rent färskt diesel eller biodiesel med lågt (<500 ppm) eller mycket lågt (<15 ppm) svavelinnehåll. Minsta cetantal ska vara 40. Köp inte mer bränsle än du kan använda inom 180 dagar, så att det garanterat är färskt.

Bränsletankskapacitet: 51 liter

Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och diesel för vinterbruk (nr 1-D eller blandning av nr 1-D och 2-D) vid temperaturer under −7 °C. Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att bränslefiltret inte sätts igen i lika hög grad.

Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att bränslepumpen håller längre och har större effekt än om bränsle för vinterbruk används.

Important: Använd inte fotogen eller bensin istället för dieselbränsle. Motorn skadas om detta råd inte följs.

Biodiesel-klar

Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieselandelens svavelhalt ska vara mycket låg. Vidta följande säkerhetsåtgärder:

 • Bränslets biodieselandel måste uppfylla någon av specifikationerna ASTM D6751 eller SS-EN 14214.

 • Bränsleblandningens sammansättning ska uppfylla ASTM D975 eller SS-EN 590.

 • Biodieselblandningar kan skada målade ytor.

 • Använd B5 (med en biodieselandel på 5 %) eller blandningar med lägre biodieselandel vid kallt väder..

 • Kontrollera alla tätningar, slangar och packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras med tiden.

 • Tänk på att bränslefiltret kan sättas igen en tid efter att du övergått till biodieselbränsle.

 • Kontakta en återförsäljare för mer information om biodieselbränsle.

Fylla på bränsle

Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minimerar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

 1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcket, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

 2. Rengör runt tanklocket och ta bort locket (Figur 12).

  g014170

  Important: Öppna inte bränsletanken när du står parkerad på en kulle. Du kan spilla ut bränsle.

 3. Fyll bränsletanken med bränsle tills nivån ligger vid påfyllningsrörets nedersta del. Fyll inte på bränsletanken för mycket.

 4. Sätt tillbaka tanklocket och skruva fast det. Torka upp all utspilld bensin.

Ställa in standardsätet

Ändra sätets position

Sätet kan flyttas framåt och bakåt. Ställ in sätet så att du har bäst kontroll över maskinen och sitter bekvämt.

 1. För spaken i sidled om du vill låsa upp sätet och justera det (Figur 13).

  g004478
 2. Flytta sätet till önskat läge och släpp spaken för att låsa sätet.

 3. Kontrollera att sätet sitter på plats genom att försöka röra det fram och tillbaka.

Ändra sätets fjädring

Du kan ställa in sätet så att körningen blir mjuk och bekväm. Ställ in sätet i det läge som du tycker är mest bekvämt.

Justera sätet genom att vrida ratten framför dig i endera riktningen när du inte sitter på sätet för att få bästa möjliga komfort (Figur 13).

g004489

Ändra ryggstödets position

Du kan ställa in sätets ryggstöd så att du sitter bekvämt. Ställ in sätets ryggstöd i det läge som du tycker är mest bekvämt.

Justera sätets ryggstöd genom att vrida ratten under det högra armstödet i endera riktningen för att få bästa möjliga komfort (Figur 13).

Justera korsryggsstödet

Du kan justera sätets ryggstöd för att anpassa korsryggsstödet efter din rygg.

Justera sätets ryggstöd genom att vrida ratten under det vänstra armstöd i endera riktningen för att få bästa möjliga komfort (Figur 13).

Höja och sänka sätet

För att komma åt hydraulsystemet och andra system under sätet måste du lossa sätet och fälla det framåt.

 1. För sätesspärren (som sitter på vänster sida om sätet) bakåt för att lossa sätet och dra det framåt (Figur 15).

  g014174
 2. Sänk sätet genom att dra upp sätesspärrens frigöring och sänka sätet till det låsta läget.

  g014265

Under arbetets gång

Säkerhet under användning

Allmän säkerhet

 • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Använd lämpliga kläder samt skyddsglasögon, hörselskydd och rejäla, halkfria skor. Sätt upp långt hår och använd inte smycken.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

 • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

 • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

 • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter borta från klippenheterna. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

 • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

 • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

 • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

 • Stanna maskinen och undersök knivarna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

 • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

 • Koppla ur drivningen till klippenheten och stäng av motorn innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan justera den från förarplatsen).

 • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

 • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

 • Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa utkastaren) ska du göra följande:

  • Ställ maskinen på en plan yta.

  • Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

 • Använd inte maskinen som bogserfordon.

 • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro®.

Säkerhet för vältskyddssystemet

 • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

 • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

 • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

 • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

 • Byt ut ett skadat vältskydd. Reparera eller ändra den inte.

Maskiner med hytt

 • Vältskyddet är en integrerad och effektiv säkerhetsanordning.

 • En hytt som monteras av Toro har en störtbåge.

 • Använd alltid säkerhetsbältet.

Maskiner med fällbar störtbåge

 • Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är uppfälld.

 • Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning. Håll den fällbara störtbågen i upprätt låst läge, och använd säkerhetsbältet när du kör maskinen med störtbågen uppfälld.

 • Störtbågen ska endast fällas ned tillfälligt när så behövs. Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.

 • Tänk på att det inte finns något vältskydd när störtbågen är nedfälld.

 • Kontrollera området som ska klippas och ha aldrig störtbågen nedfälld i närheten av sluttningar, stup eller vattendrag.

Säkerhet i sluttningar

 • Skapa egna rutiner och regler för körning i sluttningar. Rutinerna ska innehålla en kartläggning av arbetsplatsen för att avgöra vilka sluttningar som är säkra för maskindrift. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av förlorad kontroll eller tippning. Sådana olyckor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

 • Kör maskinen i en lägre hastighet när du befinner dig i en sluttning.

 • Om du känner dig osäker när du kör maskinen i sluttningar ska du inte köra där.

 • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

 • Välj en låg hastighet så att du inte behöver stanna eller växla när du kör i en sluttning.

 • Maskinen kan välta innan däcken förlorar greppet.

 • Kör aldrig maskinen på vått gräs. Däcken kan förlora greppet oavsett om bromsarna är tillgängliga och fungerar.

 • Undvik att starta, stänga av eller vända maskinen i en sluttning.

 • Rörelse i sluttningar ska ske långsamt och gradvis. Ändra inte maskinens hastighet eller riktning tvärt.

 • Kör inte maskinen nära stup, diken, flodbäddar eller vattendrag. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden (två maskinbredder).

Säkerheten främst

Läs alla säkerhetsanvisningar och symboler i avsnittet om säkerhet. Att känna till denna information kan hjälpa dig och kringstående att undvika skada.

Var försiktig

Denna maskin ger ljudnivåer vid förarens öra som överstiger 85 dBA och kan orsaka hörselskador vid längre arbetspass.

Använd hörselskydd när du kör denna maskin.

g000504

Använda vältskyddssystemet (ROPS) – endast modeller med vältskydd och två- eller fyrhjulsdrift

 • Håll vältskyddet i upprätt låst läge och använd säkerhetsbältet när du kör maskinen.

 • Kontrollera att du kan lossa säkerhetsbältet snabbt i en nödsituation.

 • Kontrollera området som du ska klippa och fäll aldrig ned störtbågen i områden med sluttningar, stup eller vattendrag.

Varning

Undvik vältolyckor som kan leda till livshotande personskador genom att hålla vältskyddet i upprätt låst läge och använda säkerhetsbältet.

Kontrollera att sätesspärren håller sätesplattan på plats.

Varning

Du har inget vältskydd om störtbågen är nedfälld.

 • Fäll endast ned störtbågen om det är absolut nödvändigt.

 • Använd inte säkerhetsbältet om störtbågen är nedfälld.

 • Kör långsamt och försiktigt.

 • Fäll upp störtbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.

 • Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar, elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.

 1. Fäll ned störtbågen genom att lossa hårnålssprintarna, föra störtbågen framåt mot fjädrarna och lossa de två tapparna (Figur 18).

  g014172
 2. Sänk ned störtbågen till nedfällt läge (Figur 18).

 3. Montera de två tapparna och fäst dem med hårnålssprintarna (Figur 18).

  Important: Kontrollera att sätesspärren håller sätet på plats.

 4. Fäll upp störtbågen genom att lossa hårnålssprintarna och ta bort de två tapparna (Figur 18).

 5. Fäll upp vältskyddet till upprätt läge, montera de två tapparna och fäst dem med hårnålssprintarna (Figur 18).

Important: Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är i det uppfällda och låsta läget. Använd inte säkerhetsbälte när störtbågen är nedsänkt.

Starta och stänga av motorn

Starta motorn

 1. Fäll upp störtbågen och lås den på plats, sätt dig i sätet och fäst säkerhetsbältet.

 2. Kontrollera att gaspedalen är i NEUTRALLäGET.

 3. Koppla in parkeringsbromsen.

 4. För kraftuttagsbrytaren till det AVSLAGNA läget (Figur 19).

  g014175
 5. För gasreglaget till mittläget mellan SNABBT och LåNGSAMT (Figur 19).

 6. Vrid tändningsnyckeln medsols till KöRLäGET (Figur 20).

  Glödstiftslampan ska lysa i sex sekunder.

  g014176
 7. Vrid nyckeln till STARTLäGET när glödstiftslampan slocknar. Släpp nyckeln när motorn startar.

  Important: De startcykler du använder får inte överstiga 15 sekunder per minut, för då kan startmotorn överhettas.

  Note: Du kan behöva upprepa proceduren när motorn startas för första gången efter att du fyllt på bränsle i ett tomt bränslesystem.

 8. För gasreglaget till mittläget mellan LåNGSAMT och SNABBT tills motorn och hydraulsystemet värmts upp.

  Important: När du startar motorn för första gången, efter det att motorns olja har bytts ut eller om motorn, transmissionen eller hjulmotorn har genomgått översyn ska du köra framåt och backa med gasreglaget i det LåNGSAMMA läget i en till två minuter. Prova också lyftspaken och kraftuttaget så att du är säker på att alla delar fungerar som de ska. Stäng sedan av motorn och kontrollera vätskenivåerna samt undersök om det finns några oljeläckor, lösa delar eller andra problem.

Stänga av motorn

 1. Koppla ur kraftuttaget, kontrollera att gaspedalen är i NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen och för gasreglaget till det LåNGSAMMA läget.

 2. Låt motorn gå på tomgång i 60 sekunder.

 3. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget (Figur 20). Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

 4. Ta ut nyckeln vid transport och förvaring.

  Important: Kontrollera att du tagit ut nyckeln eftersom bränslepumpen eller redskapen annars kan gå igång och göra att batteriet laddas ur.

Köra maskinen

Med gasreglaget styrs motorns varvtal mätt i rpm (varv per minut). Sätt gasreglaget i det SNABBA läget för bästa prestanda. Ha alltid gasreglaget i det SNABBA läget under klippning.

Stanna maskinen

Stanna maskinen genom att låta gaspedalen återgå till NEUTRALLäGET.

Koppla alltid in parkeringsbromsen när du kliver ur maskinen. Ta ut nyckeln ur tändningslåset.

Säkerhetssystemet

Var försiktig

Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket kan leda till personskador.

 • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

Säkerhetssystemets funktioner

Säkerhetssystemet är konstruerat så att motorn inte kan startas om inte

 • du sitter i sätet eller parkeringsbromsen är inkopplad

 • kraftuttaget är urkopplat

 • gaspedalen är i NEUTRALLäGET

 • motortemperaturen understiger maximal driftstemperatur.

Säkerhetssystemet är också utformat så att motorn stängs av om du för gaspedalen från NEUTRALLäGET när parkeringsbromsen är inkopplad. Om du reser dig upp från sätet när kraftuttaget är inkopplat stängs motorn av efter en sekunds fördröjning.

Testa säkerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Testa säkerhetssystemet.
 • Låt omedelbart en auktoriserad serviceverkstad reparera säkerhetssystemet om det inte fungerar enligt nedanstående beskrivning.

  1. Sitt i sätet, koppla in parkeringsbromsen och för kraftuttaget till det PåSLAGNA läget. Försök att starta motorn – det ska inte gå.

  2. Sitt i sätet, koppla in parkeringsbromsen, för kraftuttaget till det AVSLAGNA läget och ansätt gaspedalen. Försök att starta motorn – det ska inte gå.

  3. Sitt i sätet, koppla in parkeringsbromsen, för kraftuttagsbrytaren till det AVSLAGNA läget och låt gaspedalen återgå till NEUTRALLäGET. Starta motorn. Koppla ur parkeringsbromsen, koppla in kraftuttaget och res dig något från sätet medan motorn är igång. Motorn ska stängas av inom två sekunder.

  4. Koppla in parkeringsbromsen, för kraftuttagsbrytaren till det AVSLAGNA läget och låt gaspedalen återgå till NEUTRALLäGET när ingen sitter i sätet. Starta motorn. Tryck ned gaspedalen medan motorn är igång. Motorn ska stängas av inom två sekunder.

  5. Koppla ur parkeringsbromsen, för kraftuttagsbrytaren till det AVSLAGNA läget och låt gaspedalen återgå till NEUTRALLäGET när ingen sitter i sätet. Försök att starta motorn – det ska inte gå.

  Tolka diagnoslampan

  Maskinen är utrustad med en diagnoslampa som visar om den elektroniska styrenheten känner av ett elektroniskt fel. Diagnoslampan sitter på instrumentpanelen (Figur 21). Om den elektroniska styrenheten fungerar som den ska och tändningslåset vrids till det PåSLAGNA läget ska diagnoslampan tändas, lysa i tre sekunder och sedan slockna för att visa att lampan fungerar som den ska. Om motorn stängs av, tänds lampan och lyser tills dess att du ändrar nyckelläget. Om lampan blinkar betyder det att styrenheten har upptäckt ett fel i elsystemet. Lampan slutar att blinka och återställs automatiskt om tändningsnyckeln vrids till det AVSLAGNA läget efter det att felet har avhjälpts.

  g014333

  När styrenhetens diagnoslampa blinkar betyder det att styrenheten har upptäckt något av följande problem:

  • Kortslutning i en utgång.

  • Öppen krets i en utgång.

  Använd diagnosinstrumentet för att avgöra vilken utgång som inte fungerar, se Kontrollera säkerhetsströmbrytarna.

  Om diagnoslampan inte tänds när tändningsnyckeln är i det PåSLAGNA läget fungerar inte den elektroniska styrenheten. Detta kan bero på något av följande:

  • Lampan har gått sönder.

  • Säkringarna har gått.

  • Den elektroniska styrenheten fungerar inte korrekt.

  Kontrollera elanslutningarna, ingångssäkringarna och diagnoslampans glödlampa för att avgöra vad som är fel. Se till att loopbacksanslutningen är ansluten till ledningsnätets kontaktdon.

  Diagnosinstrumentet

  Maskinen levereras med en elektronisk styrenhet som styr de flesta av maskinens funktioner. Denna enhet avgör vilken funktion som krävs för olika ingångsbrytare (t.ex. sätesbrytare och nyckelbrytare) och slår på utgångsbrytarna för att aktivera elektromagneter eller reläer för den maskinfunktion som önskas.

  För att den elektroniska styrenheten ska kunna styra maskinen på önskat sätt måste alla ingångsbrytare, utgångselektromagneter och utgångsreläer vara anslutna och fungera som de ska.

  Använd diagnosinstrumentet och överläggsdekalen för att kontrollera och korrigera maskinens elektriska funktioner. Kontakta en Toro-återförsäljare om du behöver hjälp.

  Kontrollera säkerhetsströmbrytarna

  Säkerhetsbrytarna förhindrar att motorn dras igång eller startar om inte gaspedalen är i NEUTRALLäGET och kraftuttaget är urkopplat. Motorn ska dessutom stanna om du trycker ned gaspedalen då du inte sitter i sätet eller om parkeringsbromsen är inkopplad.

  Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen körs.

  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned redskapet, stäng av motorn och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Höj upp sätet.

  3. Lokalisera ledningsnätet och kontaktdonen nära styrenheten (Figur 22).

   g018321
  4. Anslut diagnosinstrumentets displaykontaktdon till det diagnostiska kontaktdonet (Figur 23).

   Note: Säkerställ att rätt överläggsdekal har placerats på diagnosinstrumentet.

   g004140
  5. Vrid tändningsnyckeln till det PåSLAGNA läget, men starta inte motorn.

   Note: Den röda texten på överläggsdekalen hänvisar till ingångsbrytare och den gröna texten hänvisar till utgångar.

  6. Lampan för ”visade indata” i diagnosinstrumentets nedre, högra kolumn ska vara tänd. Om lampan för ”visade utdata” lyser trycker du på vippknappen på diagnosinstrumentet för att ändra till ”visade indata”.

   Diagnosinstrumentet kommer att tända den lampa som förknippas med var och en av indatafunktionerna när du stänger relevant indatabrytare.

  7. Ändra varje brytare var för sig från öppen till stängd (dvs. sitt på sätet, trampa ned gaspedalen osv.) och observera att relevant lampa på diagnosinstrumentet blinkar när motsvarande brytare stängs. Upprepa den här proceduren för alla brytare som du kan ändra manuellt.

  8. Om en brytare är stängd och relevant lampa inte tänds ska du kontrollera samtliga sladdar och anslutningar till brytaren och/eller kontrollera brytaren med en ohmmeter. Byt ut alla brytare och reparera kablar som inte fungerar.

  Note: Diagnosinstrumentet kan även identifiera vilka utgångselektromagneter eller utgångsreläer som är påslagna. På det här sättet går det snabbt att fastställa vad felet beror på.

  Kontrollera utgångsfunktionen

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned redskapet, stäng av motorn och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Höj upp sätet.

  3. Leta reda på ledningsnätet och kontaktdonen nära styrenheten.

  4. Koppla försiktigt ur loopbacksanslutningen från kablagets kontaktdon.

  5. Anslut diagnosinstrumentets kontaktdon till lämpligt kablagekontaktdon. Maskiner med ett redskap framtill har två reglage.

   Note: Säkerställ att rätt överläggsdekal har placerats på diagnosinstrumentet.

  6. Vrid tändningsnyckeln till det PåSLAGNA läget, men starta inte motorn.

   Note: Den röda texten på överläggsdekalen hänvisar till ingångsbrytare och den gröna texten hänvisar till utgångar.

  7. Lampan för ”visade indata” i diagnosinstrumentets nedre, högra kolumn ska vara tänd. Om lampan för ”visade utdata” lyser trycker du på vippknappen på diagnosinstrumentet för att ändra till ”visade indata”.

   Note: Du kan behöva växla mellan ”visade indata” och ”visade utdata” ett antal gånger för att utföra följande steg. Tryck på vippknappen en gång för att växla fram och tillbaka. Gör detta så ofta som behövs – håll inte ned knappen.

  8. Sitt på sätet och försök aktivera önskad funktion på maskinen. Relevanta utgångslampor bör tändas för att visa att den elektroniska styrmodulen slår på funktionen.

  Note: Om inte rätt utgångslampor tänds ska du kontrollera att de ingångsbrytare som krävs befinner sig i rätt lägen för att tillåta funktionen. Kontrollera att brytarna fungerar som de ska.

  Om utgångslamporna är tända enligt specifikationerna, men maskinen inte fungerar som den ska, tyder detta på att problemet inte har att göra med elektroniken. Utför vid behov reparationer.

  Note: Om alla utgångsbrytare befinner sig i rätt läge och fungerar korrekt, men utgångslamporna inte lyser som de ska, tyder detta på ett problem med den elektroniska styrmodulen. Kontakta din Toro-återförsäljare för att få hjälp om detta skulle inträffa.

  Important: Låt inte diagnosinstrumentet vara anslutet till maskinen. Det är inte utformat för att klara maskinens vardagsmiljö. Koppla bort diagnosinstrumentet från maskinen när du har använt det och anslut loopbacksanslutningen till ledningsnätets kontaktdon. Maskinen fungerar endast om loopbackanslutningens kontaktdon har monterats på ledningsnätet. Förvara diagnosinstrumentet på en torr och skyddad plats i verkstaden – inte på maskinen.

  Använda klippdäcket eller redskapet

  Tillval

  Höja och sänka klippdäcket eller redskapet

  Med brytaren för däcklyft höjer och sänker du klippdäcket/redskapet (Figur 24). Motorn måste vara igång för att du ska kunna använda den här brytaren.

  g014177
  • Sänk klippdäcket eller redskapet genom att föra brytaren framåt.

  • Höj klippdäcket eller redskapet genom att föra brytaren bakåt.

  Important: Släpp brytaren direkt när klippdäcket eller redskapet har nått det högsta läget. Annars skadas hydraulsystemet.

  Note: Lås klippdäcket/redskapet i höjt läge genom att höja däcket över läget 15 cm, lossa stopptappen för klipphöjd och sätta tappen i klipphöjdsläget 15 cm. Se Justera klipphöjden.

  Koppla in kraftuttaget

  Med kraftuttagsbrytaren startar och stannar du klipparens knivar och vissa motordrivna redskap.

  1. Låt maskinen värmas upp i 5–10 minuter om motorn är kall, innan du kopplar in kraftuttaget.

  2. Se till att gaspedalen är i NEUTRALLäGET och att motorn körs med full gas när du sitter i sätet.

  3. Dra upp kraftuttagsbrytaren för att koppla in den (Figur 25).

   g014178

  Koppla ur kraftuttaget

  Tryck in kraftuttagsbrytaren för att STäNGA AV kraftuttaget.

  Justera klipphöjden

  Klipphöjden kan justeras från 2,5 till 15,8 cm i steg om 6 mm genom att stopptappen flyttas till olika hål.

  1. För tillbaka brytaren för däcklyft medan motorn är igång tills klippdäcket är helt upphöjt och släpp omedelbart brytaren (Figur 26).

  2. Rotera stopptappen tills rulltappen inuti är i linje med springorna i hålen i klipphöjdsfästet och lossa den (Figur 26).

  3. Sätt i tappen i det hål i klipphöjdsfästet som motsvarar den önskade klipphöjden och rotera den för att låsa den plats (Figur 26).

   Note: Det finns fyra rader med hål (Figur 26). Den översta raden ger den klipphöjd som visas ovanför tappen. Den andra raden ger angiven höjd plus 6 mm. Den tredje raden ger angiven höjd plus 12 mm. Den nedersta raden ger angiven höjd plus 18 mm. För läget 15,8 cm finns bara ett hål, på den andra raden. Här läggs inte 6 mm till 15,8 cm-läget.

   g014263
  4. Justera antiskalvalsarna och medarna om det behövs.

  Välja styrningsläge

  Endast maskiner med fyrhjulsdrift

  Du uppnår maximal klippningsförmåga och minimala skador på gräsmattan om du alltid kör maskinen med fyrhjulsstyrning. Du kan dock övergå till tvåhjulsstyrning om maskinen ska transporteras på väg eller stig.

  g014390

  Växla från fyrhjulsstyrningen till tvåhjulsstyrningen

  För brytaren för styrningsval (Figur 27) till det främre läget. Om hjulen inte har anpassats i det främre läget börjar den gröna lampan att blinka, varvid maskinen bibehåller fyrhjulsstyrningen tills de fyra däcken riktas rakt framåt. I detta läge ska du långsamt vrida ratten för att räta upp hjulen tills den gröna lampan slutar att blinka och förblir PÅ. Maskinen är inställd på tvåhjulsstyrning när brytarens lampa lyser grönt.

  Note: För snabba rattvridningar kan orsaka styrningsavvikelser.

  Växla från tvåhjulsstyrningen till fyrhjulsstyrningen

  För brytaren för styrningsval (Figur 27) till det bakre läget. Om framhjulen inte har anpassats i det främre läget börjar den gröna lampan att blinka, varvid maskinen bibehåller tvåhjulsstyrningen tills de fyra däcken riktas rakt framåt. I detta läge ska du långsamt vrida ratten för att räta upp hjulen tills den gröna lampan slutar att blinka och förblir AV. Maskinen är inställd på fyrhjulsstyrning när brytarens lampa har slocknat.

  Note: För snabba rattvridningar kan orsaka styrningsavvikelser.

  Note: Läs Korrigera den felanpassade styrningen om styrsystemet fortfarande är felanpassat efter flera växlingar från tvåhjulsstyrning till fyrhjulsstyrning.

  Arbetstips

  Snabbt gasläge/snabb hastighet

  Kör med motorn i det SNABBA gasläget och anpassa hastigheten efter omgivningen för att erhålla tillräcklig kraft till maskinen och däcket medan du klipper. Sänk hastigheten allteftersom belastningen på knivarna ökar och öka den allteftersom belastningen minskar.

  Klippriktning

  Växla klippriktningen för att undvika att göra hjulspår i gräset över tiden. Det underlättar också fördelningen av det klippta gräset vilket förbättrar nedbrytning och gödning.

  Klipphastighet

  Kör saktare för att få ett bättre klippresultat.

  Klipp inte för kort

  Höj klipphöjden om klipparens klippbredd är bredare än den du använt tidigare, så att en ojämn gräsmatta inte klipps för kort.

  Välj lämplig klipphöjdsinställning, beroende på förhållandena

  Klipp av cirka 25 mm eller högst 1/3 av grässtrået. Om du klipper ovanligt frodigt och tätt gräs kan du behöva sänka farten och/eller höja klipphöjdsinställningen ytterligare ett steg.

  Important: Använd knivarnas plana segel om du klipper mer än en tredjedel av grässtrået, klipper glest långt gräs eller under torra förhållanden för att minska mängden luftburet boss och skräp som belastar däckets drivkomponenter.

  Högt gräs

  Klipp med högre klipphöjdsinställning om gräset tillåts växa högre än normalt eller om det är fuktigt. Klipp sedan på nytt med den normala, lägre inställningen.

  Håll klipparen ren

  Rensa bort gräsklipp och smuts från undersidan av klipparen efter varje klippning. Om gräs och smuts ansamlas inuti klipparen blir klippresultatet till slut inte tillfredsställande.

  Håll motorn, ljuddämparen, batterifacket, parkeringsbromsen, klippenheterna och förvaringsutrymmet för bränsle fria från gräs, löv och överflödigt smörjmedel för att minska brandrisken. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  Knivunderhåll

  Håll kniven vass under klippsäsongen eftersom en vass kniv klipper rent utan att slita eller rycka av grässtråna. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar. Kontrollera knivarna varje dag för att se till att de inte är slöa, slitna eller skadade. Slipa knivarna om så behövs. Om en kniv är skadad eller sliten ska den bytas ut omedelbart mot en originalkniv från Toro. Se Knivunderhåll.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring och transport.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna, i synnerhet knivens fästelement.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  Skjuta maskinen för hand

  Du kan behöva skjuta på maskinen om den får motorstopp eller bensinen tar slut. Du måste först öppna båda de hydrauliska överströmningsventilerna.

  Important: Skjut alltid maskinen för hand och bara korta avstånd. Bogsera aldrig maskinen, eftersom hydraulsystemet kan skadas.

  Skjuta maskinen

  1. Koppla ur kraftuttaget, vrid nyckeln till det AVSLAGNA läget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Ta ut nyckeln ur tändningslåset. Du måste öppna båda överströmningsventilerna.

  3. Lyft sätet.

  4. Rotera alla överströmningsventiler ett varv motsols (Figur 28).

   Note: Hydrauloljan kan då passera förbi pumpen så att hjulen kan rotera.

   Important: Vrid inte överströmningsventilerna mer än ett varv. Detta förhindrar att ventilerna kommer ut ur huset varvid vätska kan rinna ut.

  5. Koppla ur parkeringsbromsen innan du skjuter på maskinen.

  Växla till maskinanvändning

  1. Vrid respektive överströmningsventil ett varv medsols och dra åt för hand (Figur 28).

   Note: Dra inte åt överströmningsventilerna för hårt.

  2. Dra åt ventilerna till ca 8 N·m enligt Figur 28.

  Note: Maskinen går inte att köra förrän överströmningsventilerna har vridits in.

  g014270

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert med spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både de främre och bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

  Hitta fästpunkterna

  Det finns fästpunkter fram och bak på maskinen (Figur 29).

  Note: Använd DOT-godkända spännband med korrekt märkvärde i de fyra hörnen när maskinen ska fästas.

  • Två framtill på förarplattformen

  • Bakdäck

  g014264

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Kontrollera remspänningen på luftkonditioneringens kompressor.
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Efter de första 200 timmarna
 • Byt ut hydraulvätskan och hydraulfiltret.
 • Varje användning eller dagligen
 • Testa säkerhetssystemet.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Rengör kylaren med tryckluft (använd inte vatten).Rengör kylaren oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Rengör redskapet.
 • Var 50:e timme
 • Smörj lagrens och bussningarnas smörjnipplar.Smörj lagrens och bussningarnas smörjnipplar oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Rengör luftkonditioneringsspolen.Rengör luftkonditioneringsspolen oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Kontrollera remspänningen på luftkonditioneringens kompressor.
 • Var 150:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Var 200:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar och tätningar. Byt ut dem om de är spruckna eller slitna.
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 250:e timme
 • Rengör hyttens luftfilter.Byt ut hyttens luftfilter om de är trasiga eller mycket smutsiga.
 • Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren. (Serva luftrenaren tidigare om indikatorn är röd. Serva den oftare under extremt dammiga och smutsiga förhållanden.)
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Var 800:e timme
 • Byt ut hydraulvätskan och hydraulfiltret.
 • Kontrollera motorns ventilspel. Läs i motorns bruksanvisning.
 • Var 1500:e timme
 • Byt ut alla rörliga slangar
 • Vartannat år
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Spola ur och byt ut vätskan i kylsystemet.
 • Important: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn. Du kan även köpa en utförlig servicehandbok hos din auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Note: Om du behöver elschema eller hydraulschema för din maskin hittar du det på www.Toro.com.

  Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
  Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera vätskenivån i kylsystemet.       
  Töm vatten-/bränsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltret, dammkåpan och luftningsventilen.       
  Undersök ovanliga motorljud.2       
  Undersök om det finns skräp i kylaren eller gallret.       
  Kontrollera om det finns missljud vid körning/användning.       
  Kontrollera oljenivån i hydraulsystemet.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Smörj alla smörjnipplarna.2       
  Bättra på skadad lack.       
  Kontrollera luftfiltrets igensättningsindikator3       

  1 Undersök glödstiftet och insprutningsmunstyckena om motorn är svårstartad, om det bildas mycket rök eller vid ojämn gång.

  2 Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan

  3 Om lampan lyser rött

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     
     

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller andra allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  decal120-0259

  Förberedelser för underhåll

  Säkerhet före underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller reparerar maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Koppla ur klippenheterna.

   • Sänk klippenheterna.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  Förbereda maskinen för underhåll

  1. Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.

  2. Parkera maskinen på en plan yta.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

  4. Sänk ned klippdäcket eller klippdäcken vid behov.

  5. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  6. Vrid tändningsnyckeln till STOPPLäGET och ta ut den.

  7. Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  Använda stöttan för motorhuven

  1. Frigör motorhuvens spärrar.

  2. Lyft upp motorhuven tills du kan placera stöttan bakom ramröret (Figur 31).

  3. Sänk motorhuven tills stöttan hamnar framför ramröret och vilar mot det.

  4. Du sänker motorhuven genom att först höja den tills stöttan kan höjas över ramröret och därefter sänka den.

  5. Fäst motorhuvens spärrar.

   g015806

  Smörjning

  Smörja lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj lagrens och bussningarnas smörjnipplar.Smörj lagrens och bussningarnas smörjnipplar oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Maskinen har smörjnipplar som måste smörjas regelbundet med fett nr 2 på litiumbas. Smörj alla smörjnipplar omedelbart efter att maskinen har tvättats, oavsett vilket intervall som angetts i underhållsschemat.

  1. Torka av smörjnipplarna så att främmande ämnen inte kan leta sig in i lagren eller bussningarna (Figur 33).

  2. Pumpa in fettet i nipplarna.

  3. Torka bort överflödigt fett.

  g197547

  Note: Ta bort förvaringsutrymmet för att komma åt smörjnipplarna för den bakre styrningens länkage.

  Note: Lyft maskinen från golvet med en domkraft och säkra den med pallbockar så att fettet lättare kan röra sig genom både de övre och undre axeltappsbussningarna. Säkerställ att fett rinner ut ur både överdelen och underdelen av de monterade områdena vid axelgjutningen/bussningen vid alla fyra monterade axeltappar (Figur 34).

  g026734

  Note: Lagrens livslängd kan påverkas negativt av olämpliga tvättprocedurer. Tvätta inte maskinen när den fortfarande är varm och undvik att rikta högtrycks- eller högvolymsstrålar mot lagren eller tätningarna.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren. (Serva luftrenaren tidigare om indikatorn är röd. Serva den oftare under extremt dammiga och smutsiga förhållanden.)
 • Undersök om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. En skadad luftrenarare måste bytas ut. Kontrollera hela intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  Utför service på luftrenarfiltret bara när serviceindikatorn (Figur 34) anger att det krävs. Om du byter luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när du avlägsnar filtret.

  Important: Kontrollera att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenarhuset.

  1. Lossa spärrhaken som fäster luftrenarkåpan på luftrenarhuset (Figur 34).

   g014183
  2. Ta bort kåpan från luftrenarhuset. Använd ren och torr lågtrycksluft (2,76 bar) innan du tar bort filtret, för att ta bort stora ansamlingar av skräp som har packats mellan filtrets utsida och skålen. Undvik att använda högtrycksluft eftersom den kan tvinga smutsen genom filtret och in i luftintagsröret.

   Note: Rengöringsprocessen förhindrar att det kommer in skräp i luftintaget när filtret tas bort.

  3. Ta bort och byt ut filtret.

   Important: Rengör inte det använda filtret eftersom filtermaterialet kan skadas. Undersök om det nya filtret har några transportskador genom att kontrollera filtrets förseglade ände och själva filtret. Använd inte ett skadat filter. Sätt i det nya filtret genom att trycka på dess yttre kant för att fästa det i skålen. Tryck inte mitt på filtret där det är böjligt.

  4. Rengör smutsutblåsningens öppning i den avtagbara kåpan.

  5. Avlägsna gummiutloppsventilen från kåpan, rengör håligheten och byt ut utloppsventilen.

  6. Montera kåpan med gummiutloppsventilen nedåt – någonstans mellan läget klockan 5 till klockan 7 sett från änden.

  7. Fäst spärrhaken.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan motorn startas första gången och även efteråt.

  Vevhusets kapacitet är cirka 5,2 liter med filtret.

  Använd högkvalitativ motorolja som uppfyller följande specifikationer:

  • Nödvändig API-klassificering: CH-4, CI-4 eller högre

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över -18 °C)

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med en oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos din återförsäljare.

  1. Utför underhållsförberedelserna. Se Förbereda maskinen för underhåll.

  2. Öppna motorhuven.

  3. Ta ur oljestickan, torka av den och sätt tillbaka den igen (Figur 35).

   g014916
  4. Ta ut oljestickan och läs av oljenivån. Oljenivån ska nå upp till markeringen FULL.

  5. Om oljenivån inte når upp till markeringen FULL på oljestickan ska du ta bort påfyllningslocket (Figur 35) och fylla på olja tills nivån når upp till markeringen FULL. Fyll inte på för mycket.

   Important: Kontrollera att motoroljenivån ligger mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan skadas om du kör den sedan för mycket eller för lite motorolja fyllts på.

  6. Sätt tillbaka påfyllningslocket och stäng motorhuven.

  Byta motoroljan och oljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 150:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
  1. Ta bort avtappningspluggen (Figur 36) och låt oljan rinna ned i ett avtappningskärl.

   g014185
  2. Sätt tillbaka avtappningspluggen när oljan har slutat rinna.

  3. Avlägsna oljefiltret (Figur 36).

  4. Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya filterpackningen.

  5. Sätt i det nya filtret i filteradaptern. Vrid oljefiltret medsols tills gummipackningen kommer i kontakt med filteradaptern. Dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv.

   Important: Dra inte åt filtret för mycket.

  6. Fyll på olja i vevhuset, se Kontrollera oljenivån i motorn.

  Justera gasreglaget

  1. För gasreglaget så långt fram som möjligt i skåran på instrumentpanelen och sedan bakåt ca 3 mm till det SNABBA tomgångsläget.

  2. Kontrollera växelväljarspakens läge på bränsleinsprutningspumpen. Växelväljarspaken ska vidröra höghastighetsskruven när gasreglagespaken är i det SNABBA (spärrade) läget (Figur 37).

   g014391
  3. Justera vid behov kontramuttrarnas läge på gasvajern tills växelväljarspaken vidrör höghastighetsskruven när gasreglagespaken är i det SNABBA (spärrade) läget (Figur 37).

  4. Se till att vajerns kontramuttrar dras åt ordentligt efter justeringen.

  Underhålla bränslesystemet

  Note: Se Rekommenderat bränsle för lämpliga bränslerekommendationer.

  Fara

  Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

  • Använd en tratt och fyll på tanken utomhus på en öppen plats när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken med bränsle tills nivån ligger vid påfyllningsrörets nedersta del.

  • Rök aldrig när du hanterar bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där bränsleångorna kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

  Utföra service på vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Töm dagligen ut vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn (Figur 38).

  1. Sätt en ren behållare under bränslefiltret.

  2. Lossa avtappningspluggen i botten på filterskålen (Figur 38).

   g014392
  3. Rengör området där filterskålen ska monteras.

  4. Avlägsna filterskålen och rengör fästytan.

  5. Smörj packningen på filterskålen med ren olja.

  6. Montera filterskålen för hand tills packningen vidrör fästytan och vrid sedan ytterligare ett halvt varv.

  7. Dra åt avtappningspluggen längst ned på filterskålen.

  Lufta bränslesystemet

  Om något av följande har inträffat måste du lufta bränslesystemet innan du startar motorn:

  • Vid den första starten av en ny maskin

  • Motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut.

  • Underhåll har utförts på komponenter i bränslesystemet (t.ex. vid filterbyte, service av separatorn osv.)

  1. Utför underhållsförberedelserna, se Kontrollera däcktrycket. Se till att bränsletanken är minst halvfull.

  2. Öppna motorhuven och säkra den med stöttan.

  3. Öppna avluftarskruven på bränsleinsprutningspumpen (Figur 39) med en 12 mm nyckel.

   g003993
  4. Vrid nyckeln i tändningslåset till det PåSLAGNA läget. Den elektriska bränslepumpen kommer att påbörja sitt arbete och därigenom tvinga ut luft runt avluftarskruven. Låt nyckeln sitta i det PåSLAGNA läget tills ordentligt med bränsle flyter ut runt skruven.

  5. Dra åt skruven och vrid nyckeln till det AVSLAGNA läget.

  Note: Motorn bör starta efter att du har gjort detta. Om motorn inte startar kan dock luft finnas kvar mellan insprutningspumpen och insprutarna, se Lufta bränsleinsprutarna.

  Lufta bränsleinsprutarna

  Note: Utför denna rutin endast om bränslesystemet har tappats på luft med den vanliga luftningsproceduren och motorn inte startar. Se Lufta bränslesystemet.

  1. Lossa röranslutningen till munstycke nr 1 och hållaren (Figur 40).

   g003973
  2. Vrid nyckeln i tändningslåset till det PåSLAGNA läget och observera bränsleflödet runt kontaktdonet. Vrid nyckeln till det AVSLAGNA LäGET när du ser ett jämnt flöde av bränsle.

  3. Dra åt röranslutningen ordentligt.

  4. Upprepa steg 1 till 3 för de återstående munstyckena.

  Rengöra bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Vartannat år
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Töm och rengör bränsletanken vartannat år. Demontera och rengör även de inbyggda filtren när du har tömt tanken. Använd ren diesel för att spola ur tanken.

  Important: Töm och rengör tanken om bränslesystemet förorenas eller om du ställer maskinen i förvaring under en längre period.

  Kontrollera bränsleledningarna och anslutningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera att bränsleledningarna inte har blivit slitna, skadade eller skavts och att anslutningarna inte är lösa.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Service av batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar
 • Håll batteriets ovansida ren. Om maskinen förvaras på en plats med extremt hög temperatur, kommer batterierna att laddas ur snabbare än om maskinen förvaras på en sval plats.

  Håll batteriets ovansida ren genom att tvätta den med jämna mellanrum med en borste som doppats i ammoniak eller en bikarbonatlösning. Spola batteriets ovansida med vatten efter rengöring. Ta inte bort påfyllningspropparna under rengöring av batteriet.

  Batteriets kablar måste vara ordentligt åtdragna på kabelanslutningarna för att ge god elektrisk kontakt.

  Om kabelanslutningarna har utsatts för korrosion lossar du kablarna. Minuskabeln (-) lossas först. Skrapa sedan klämmorna och kabelanslutningarna separat. Anslut kablarna. Pluskabeln (+) ansluts först. Bestryk sedan kabelanslutningarna med vaselin.

  Varning

  Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  Förvaring av batteriet

  Om maskinen ska stå i förvaring längre än 30 dagar ska batteriet tas ut och laddas helt. Förvara det antingen på en hylla eller på maskinen. Om det förvaras på maskinen låter du kablarna vara urkopplade. Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt. Håll batteriet helt uppladdat för att förhindra att det fryser. Ett fullständigt laddat batteri har en specifik vikt på 1,265–1,299.

  Kontrollera säkringarna

  Kontrollera säkringarna om maskinen stannar eller om det är något annat elektriskt problem. Lossa och kontrollera varje säkring i tur och ordning. Om du behöver byta en säkring ska du alltid använda en säkring av samma typ och med samma strömstyrka som den du ersätter, annars kan det elektriska systemet skadas. På dekalen bredvid säkringarna anges alla säkringar samt respektive strömstyrka.

  Traktorenhetens säkringar sitter under sätet (Figur 41).

  g014186

  Hyttsäkringarna sitter i säkringsdosan i hyttens takklädsel (Figur 42).

  g028467

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Håll lufttrycket i fram- och bakdäcken. Lufttrycket ska vara 1,72 bar i bakdäcken och 1,03 bar i framdäcken. Om maskinen har en hytt ska lufttrycket i fram- och bakdäcken vara 1,72 bar. Ojämnt lufttryck i däcken kan orsaka ojämn klippning. Mät trycket när däcken är kalla för att få en så exakt avläsning som möjligt.

  g001055

  Korrigera den felanpassade styrningen

  1. För brytaren för styrningsval till det bakre läget (fyrhjulsstyrning) (Figur 44).

   g014390
  2. På en sten- eller jordbelagd yta vrider du ratten till vänster eller höger och fortsätter att vrida tills alla fyra hjulen inte kan röra sig mer. Detta bör resultera i en automatisk synkronisering av hjulanpassningen.

   Important: Om du utför den här anpassningen på ett gräsunderlag riskerar du att gräset under hjulen skadas då hjulen snurrar.

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  Kontrollera kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Fara

  Den roterande fläkten och drivremmen kan ge upphov till personskador.

  • Kör inte maskinen om inte kåporna sitter på plats.

  • Håll fingrar, händer och kläder borta från den roterande fläkten och drivremmen.

  • Stäng av motorn och ta ut tändningsnyckeln innan du utför något underhåll.

  Kylsystemet fylls med en 50/50 blandning av vatten och permanent frostskyddsmedel med etylenglykol. Kontrollera kylvätskenivån i expansionstanken varje dag innan motorn startas. Kylsystemets kapacitet är 7,5 liter.

  1. Kontrollera kylvätskenivån i expansionstanken (Figur 45). Nivån bör ligga mellan markeringarna på sidan av tanken.

  2. Avlägsna tanklocket till expansionstanken och fyll på systemet om kylvätskenivån är låg. Fyll inte på för mycket.

  3. Sätt tillbaka locket på expansionstanken.

   g014268

  Rengöra kylaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör kylaren med tryckluft (använd inte vatten).Rengör kylaren oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Var 200:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar och tätningar. Byt ut dem om de är spruckna eller slitna.
 • Var 1500:e timme
 • Byt ut alla rörliga slangar
 • Vartannat år
 • Spola ur och byt ut vätskan i kylsystemet.
 • Håll kylaren ren för att förhindra att motorn överhettas.

  Note: Om redskapet eller motorn stannar på grund av överhettning kontrollerar du först om det har samlats mycket skräp i kylaren.

  1. Öppna motorhuven och säkra med stöttan.

  2. Lossa på den flänsmutter som håller rensningskåpan på plats på den bakre ramens undersida (Figur 46). Vrid kåpan åt sidan för att blotta rensningshålet i ramen.

   g014515
  3. Börja från fläktsidan av kylaren och blås den ren med tryckluft med lågt tryck (3,45 bar) (använd inte vatten). Upprepa steget från kylarens framsida och sedan igen från fläktsidan.

  4. När du har rengjort kylaren noga ska du ta bort allt skräp från kanalen vid kylarens nedre del och runt ramen.

  5. Rengör motorrummet och bromslänkaget.

  6. Stäng rensningskåpan och sätt tillbaka flänsmuttern.

  7. Stäng huven.

  Underhålla bromsarna

  Justera fotbromsarna

  Justera fotbromsarna om bromspedalens rörelseavstånd överstiger 25 mm eller om bromsarna inte fungerar effektivt. Rörelseavståndet är det avstånd bromspedalen förflyttar sig innan bromsmotståndet känns av.

  Note: Använd hjulmotorns kuggspel för att vicka trummorna fram och tillbaka så att de säkert kan röra sig fritt efter justeringen.

  1. Dra åt bromsarna genom att lossa den främre muttern på bromskabelns gängade ände för att minska bromspedalernas spel (Figur 47).

   g011616
  2. Dra åt den bakre muttern så att kabeln förs bakåt tills bromspedalerna har ett spel på 1,27–1,9 cm innan hjulen låses.

  3. Dra åt de främre muttrarna och se till så att båda kablarna aktiverar bromsarna samtidigt.

  Justera parkeringsbromsen

  Om parkeringsbromsen inte kan aktiveras ska du justera bromsens spärrhake.

  1. Lossa de två skruvar som håller fast parkeringsbromsens spärrhake på ramen (Figur 48).

   g011617
  2. Tryck parkeringsbromspedalen framåt tills bromsspärren griper in helt i parkeringsbromsens spärrhake (Figur 48).

  3. Dra åt de två skruvarna för att fixera justeringen.

  4. Tryck ned bromspedalen för att koppla ur parkeringsbromsen.

  5. Kontrollera inställningen och justera vid behov.

  Underhålla remmarna

  Kontrollera generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
  1. Öppna motorhuven och säkra med stöttan.

  2. Kontrollera generatorremmens spänning genom att trycka ned remmen (Figur 49) halvvägs mellan generatorn och vevaxelskivorna med en kraft på 10 kg.

   g014188

   Remmen ska böjas ned 11 mm. Fortsätt till steg 3 om nedböjningen inte är korrekt. Om den är korrekt är du är klar med denna procedur.

  3. Lossa den bult som håller fast staget på generatorn (Figur 49) och lossa generatorns axelbult.

  4. För in en bändstång mellan generatorn och motorn, och bänd upp generatorn.

  5. När korrekt spänning har uppnåtts drar du åt generatorn, staget och axelbultarna för att fästa justeringen.

  Underhålla styrsystemet

  Justera drivningens neutralinställning

  Note: Om du nyligen bytt ut hydrauloljan eller om drivmotorerna och slangarna ersatts på maskinen måste du tömma systemet på eventuella luftbubblor innan du utför denna procedur. Du gör det genom att köra maskinen framåt och bakåt i några minuter och därefter byta oljan på vanligt sätt.

  Note: När maskinen står på en plan yta får den inte krypa när gaspedalen släpps upp.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheten till golvet och stäng av motorn.

  2. Hissa upp maskinens bakdel tills dess att bakhjulen inte vidrör verkstadsgolvet. Stötta maskinen med domkrafter så att den inte kan ramla ned.

   Note: På fyrhjulsdrivna modeller måste framhjulen också vara upplyfta från golvet och stöttas med domkraft.

   Varning

   Motorn måste vara igång så att du kan justera detta. Det kan leda till personskador.

   Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar på behörigt avstånd från heta motordelar och alla roterande delar.

  3. Starta motorn, ställ gasreglaget på det LåNGSAMMA läget och lägg märke till i vilken riktning som bakhjulen snurrar.

   Important: Kontrollera att gaspedalen är i NEUTRALLäGET.

   • Om vänster bakhjul snurrar ska du lossa på kontramuttrarna på transmissionens vänstra reglagestång (Figur 50).

    Note: Den främre änden av reglagestången är vänstergängad. Den bakre änden av stången som är ansluten till transmissionen är högergängad.

    g026002
   • Om vänster bakhjul snurrar bakåt ska du förlänga stången genom att långsamt vrida den moturs (sett framifrån) tills vänster bakhjul slutar att snurra eller bara snurrar långsamt bakåt.

   • Om vänster bakhjul snurrar framåt ska du förkorta stången genom att långsamt vrida den medurs (sett framifrån) tills vänster bakhjul slutar att snurra.

  4. För gasreglaget till det SNABBA läget. Kontrollera att hjulet fortfarande står stilla eller snurrar minimalt bakåt. Justera den vid behov.

  5. Dra åt kontramuttrarna.

  6. Upprepa vid behov proceduren för höger bakhjul genom att använda transmissionens reglagestång på höger sida.

  7. Stäng av motorn, ta bort domkrafterna och sänk ned maskinen till verkstadsgolvet.

  8. Testkör maskinen och kontrollera att den inte kryper.

  Justera maxhastigheten

  1. Koppla ur kraftuttaget, släpp upp gaspedalen till NEUTRALLäGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. För gasreglaget till det LåNGSAMMA läget, stäng av motorn, ta ut nyckeln ur tändningslåset och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa kontramuttern på stoppskruven för gaspedalen (Figur 51).

   g014893
  4. Justera stoppskruven hela vägen in (bort från gaspedalen).

  5. Ta hjälp av handen för att trycka gaspedalen hela vägen framåt (med lätt tryck) tills det tar stopp. Håll kvar pedalen i det läget.

   Note: Använd endast ett lätt tryck när du trycker pedalen hela vägen framåt.

  6. Med sätet i upphöjt läge ska du kontrollera att du inte överbelastar länken genom att se till att transmissionen inte rör sig när pedalen trycks till stoppet.

  7. Justera stoppskruven utåt (mot gaspedalen) tills det är ett glapp på 1,5 mm mellan stoppskruvens huvud och gaspedalens undersida.

  8. Dra åt kontramuttern för att hålla stoppskruven på plats.

  9. Justera stoppskruven för backning för att ändra hastigheten bakåt. Justera stoppskruven inåt för att öka hastigheten bakåt, och justera stoppskruven utåt för att minska hastigheten bakåt.

  Underhålla hydraulsystemet

  Tanken fylls på fabriken med ca 17 liter högkvalitativ traktortransmissions-/hydraulvätska. Rekommenderad utbytesvätska:

   Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (Finns i hinkar om 19 liter eller fat om 208 liter. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-återförsäljare för artikelnummer.)

  Alternativa vätskor: Om Toro-vätska inte finns tillgängligt kan du använda Mobil® 424-hydraulvätska.

  Note: Toro tar inget ansvar för skador som orsakas av olämpliga ersättningsvätskor.

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa, vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydrauloljan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Uppge artikelnr 44-2500 när du beställer från din auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  Kontrollera hydraulsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcket, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Släpp upp gaspedalen till NEUTRALLäGET och starta motorn. Kör motorn i lägsta möjliga hastighet för att lufta systemet. Koppla inte in kraftuttaget.

  3. Lyft däcket för att sträcka lyftcylindrarna, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Skruva av hydraultanklocket (Figur 52) från påfyllningsröret.

  5. Ta ut oljestickan och torka av den med en ren trasa (Figur 52).

  6. Skruva in oljestickan i påfyllningsröret; ta ut den igen och kontrollera vätskenivån (Figur 52).

   Om nivån är lägre än markeringen på oljestickan fyller du på tillräckligt med högkvalitativ hydraulolja för att höja nivån till markeringen. Fyll inte på för mycket.

  7. Sätt tillbaka oljestickan och vrid på locket på påfyllningsröret manuellt.

  8. Kontrollera att slangar och nipplar inte läcker.

   g014190

  Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt ut hydraulvätskan och hydraulfiltret.
 • Var 800:e timme
 • Byt ut hydraulvätskan och hydraulfiltret.
  1. Koppla ur kraftuttaget, släpp upp gaspedalen till NEUTRALLäGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. För gasreglaget till det LåNGSAMMA läget, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ställ ett stort kärl under hydraultanken och transmissionslådan och lossa pluggarna för att tappa ur all hydraulvätska (Figur 53).

   g014393
  4. Rengör området runt hydrauloljefiltret och ta loss filtret (Figur 53).

  5. Montera omedelbart ett nytt hydrauloljefilter.

  6. Sätt tillbaka avtappningspluggarna för hydraultanken och transmissionslådan.

  7. Fyll tanken till korrekt nivå (ca 17 liter, se Kontrollera hydraulsystemet).

  8. Starta motorn och undersök om det finns läckor. Låt motorn gå i cirka fem minuter och slå sedan av den.

  9. Kontrollera hydrauloljenivån efter två minuter, se Kontrollera hydraulsystemet.

  Underhåll av hytten

  Fylla på flaskan för spolarvätska

  1. Utför underhållsförberedelserna. Se Förbereda maskinen för underhåll.

  2. Öppna motorhuven och lokalisera flaskan för spolarvätska (Figur 54).

   g028438
  3. Fyll på flaskan med spolarvätska efter behov.

  4. Stäng motorhuven.

  Rengöra hyttens luftfilter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Rengör hyttens luftfilter.Byt ut hyttens luftfilter om de är trasiga eller mycket smutsiga.
  1. Ta bort de skruvar och galler som sitter över luftfiltren i och bakom hytten (Figur 55).

   g028378
   g028379
  2. Rengör filtren genom att blåsa ren, oljefri tryckluft genom dem.

   Important: Om något filter har ett hål, en reva eller någon annan skada ska det bytas ut.

  3. Montera filtren och gallren, och fäst dem med vingskruvarna.

  Rengöra luftkonditioneringsspolen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Rengör luftkonditioneringsspolen.Rengör luftkonditioneringsspolen oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden.
  1. Utför underhållsförberedelserna. Se Förbereda maskinen för underhåll.

  2. Lyft upp de fyra tapparna på luftkonditioneringsfiltret (Figur 57) och ta bort filtret från hyttens överdel.

   g033067
  3. Koppla bort kontakten och sladden för fläktarna från uttaget (Figur 58).

   g033068
  4. Ta bort de två rattarna som fäster fläktpanelsenheten och fläktarna mot undersidan av hyttens överdel (Figur 58) och ta bort enheten.

  5. Rengör filtret, luftkonditioneringskanalen, fläktarna och fläktpanelen med lågtrycksluft som inte överstiger 2,76 bar.

   Important: Kondensatorn får inte rengöras med vatten eftersom fukt på komponenterna kan dra till sig smuts och damm som försvårar rengöring av komponenterna.

  6. Montera fläktpanelsenheten och fläktarna på undersidan av hyttens överdel med de två rattarna som du lossade och tog bort i steg 4.

  7. Anslut fläktsladden som du kopplade bort i steg 3 till kontakten.

  8. Montera luftkonditioneringsfiltret i öppningen längst upp i hytten och sätt fast det genom att säkra de fyra tapparna på filtret.

  Rengöring

  Rengöra hytten

  Important: Var försiktig runt hyttens tätningar och lampor (Figur 59). Om du använder en högtryckstvätt, håll sprutan på minst 60 cm avstånd från maskinen. Använd inte högtryckstvätten direkt på hyttens tätningar, lampor och på det bakre överhänget.

  g034330

  Avfallshantering

  Motorolja, batterier, hydraulvätska och kylvätska förorenar miljön. Kassera dessa produkter i enlighet med gällande föreskrifter och lagar.

  Förvaring

  Serva motorn

  1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt filter.

  3. Fyll på motorn med 3,8 liter rekommenderad motorolja. Se Byta motoroljan och oljefiltret.

  4. Starta motorn och låt den gå på tomgång i 2 minuter.

  5. Tappa av bränslet från bränsletanken, bränsleledningarna, pumpen, filtret och separatorn. Spola bränsletanken med ren diesel och anslut alla bränsleledningar.

  6. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.

  7. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig maskeringstejp.

  8. Kontrollera att oljepåfyllningslocket och bränsletankens lock sitter ordentligt på plats.

  Serva maskinen

  1. Rengör maskinen, redskapet och motorn noga och var särskilt uppmärksam på följande områden:

   • Kylaren och kylargallret

   • Redskapets undersida

   • Under redskapskåporna

   • Kraftuttagsaxeln

   • Samtliga smörjnipplar och upphängningspunkter

   • Bakom kontrollpanelen och på insidan av styrlådan

   • Under sätesplattan och transmissionens ovansida

  2. Kontrollera och justera lufttrycket i däcken. Se Kontrollera däcktrycket.

  3. Ta loss, slipa och balansera klipparknivarna. Montera knivarna och dra åt deras fästelement till 115–149 N·m.

  4. Kontrollera alla fästelement och dra åt dem om de är lösa.

  5. Smörj alla smörjnipplar, upphängningspunkter och transmissionens förbikopplingsventilsprintar. Torka av överflödigt fett.

  6. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  7. Serva batteriet och kablarna på följande sätt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt batteriet var 24 timmar i 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.