Indledning

Denne plænetraktor med roterende skæreknive er beregnet til brug af boligejere eller ansatte operatører. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private eller kommercielle ejendomme. Den er ikke beregnet til at klippe krat eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g188704

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder:

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Bruttohestekræfter

Denne maskines brutto- eller nettohestekræfter er fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1940. På grund af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil motormomentet på denne plæneklippertype reelt være betydeligt lavere.

Gå til www.Toro.com for at se specifikationer for din plæneklippermodel.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren. Sørg for, at alle produktets brugere er fortrolige med betjeningen af det og forstår advarslerne.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold afstand til udblæsningsåbninger. Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk motoren, før den efterses, fyldes med brændstof eller ryddes for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning” for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i de relevante sektioner i denne manual.

Hældningsindikator

g011841

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decaloemmarkt
decal121-2989b
decalbatterysymbols
decal131-1097
decal132-0872
decal130-0731
decal130-0765
decal117-1194
decal130-0654
decal131-3948
decal133-9255
decal133-9263
decal136-4243
decal136-4244
decal136-5596

Produktoversigt

g188739

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle de betjeningsanordninger, der er vist på Figur 5 og Figur 6.

g188738
g188776

Brændstofmåler

Brændstofmåleren viser mængden af brændstof i tanken (Figur 6).

Gashåndtag

Gashåntaget kontrollerer motorhastigheden, og den har en trinløst regulerbar indstilling fra positionen LANGSOM til HURTIG (Figur 5).

Choker

Brug chokeren, før du starter en kold motor. Træk op i chokeren for at aktivere chokeren. Tryk chokeren ned for at deaktivere chokeren.

Timetæller

Timetælleren registrerer, hvor mange timer motoren har kørt. Den kører, når motoren er i gang. Brug disse tal til planlægning af regelmæssig vedligeholdelse (Figur 5).

Bevægelseshåndtag

Bevægelseshåndtagene er hastighedsfølsomme regulatorer for uafhængige hjulmotorer. Når et håndtag flyttes frem eller tilbage, drejer hjulet på den samme side forlæns eller baglæns. Hjulhastigheden er proportional med den afstand, som håndtaget flytter sig over. Flyt bevægelseshåndtagene udad fra midten til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og forlad maskinen (Figur 4). Sæt altid bevægelseshåndtagene i den NEUTRALE LåSEPOSITION, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

Parkeringsbremsehåndtag

Parkeringsbremsehåndtaget er placeret på venstre side af konsollen (Figur 4). Bremsehåndtaget aktiverer en parkeringsbremse på trækhjulene.

Aktiver parkeringsbremsen ved at trække parkeringsbremsen op, indtil den låses fast i den forsænkede åbning.

Deaktiver parkeringsbremsen ved at skubbe parkeringsbremsen ud af den forsænkede åbning og mod dig selv. Skub derefter parkeringsbremsen ned.

Fodbetjent skjoldløftesystem

Det fodbetjente skjoldløftesystem giver dig mulighed for at sænke og hæve klippeskjoldet fra siddende position. Du kan bruge fodpedalen til at løfte skjoldet kortvarigt for at undgå forhindringer eller låse skjoldet i den højeste klippehøjde eller transportposition (Figur 4).

Smart Speed

Smart Speed™-styresystemhåndtaget, som befinder sig under betjeningspositionen, giver dig mulighed for at vælge mellem tre hastigheder – trimning, træk og klipning (Figur 24).

12 V-stikkontakt

Brug stikkontakten til at strømføde 12 V-tilbehør (Figur 5).

Important: Når du ikke bruger 12 V-stikkontakten, skal du sætte gummiproppen i for at forhindre beskadigelse af stikkontakten.

Tændingskontakt

Denne kontakt bruges til at starte plæneklipperens motor. Den har tre positioner: START, RUN (kør) og OFF (fra).

Kontakt til regulering af skærekniv (kraftudtag)

Kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) indkobler og udkobler strømmen til skæreknivene (Figur 5).

Klippehøjdehåndtag

Klippehøjdehåndtaget låser sammen med fodpedalen skjoldet i en bestemt klippehøjde. Juster kun klippehøjden, når maskinen ikke er i bevægelse (Figur 4).

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at skæreknivene, skæreknivsboltene og klippeenhederne er i god driftsmæssig stand. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Vurder terrænet for at fastsætte det mest passende udstyr og relevante redskaber eller tilbehør, der kræves for at betjene maskinen korrekt og sikkert.

Brændstofsikkerhed

fas
 • For at undgå person- eller tingsskade skal du være yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Brændstofdampe er brandfarlige og eksplosive.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet eller fyld brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører, eller mens den er varm.

 • Påfyld ikke maskinen indendørs.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Fyld ikke beholdere i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger med plastikforing. Stil altid beholdere på jorden med afstand fra køretøjet før påfyldning.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og fyld brændstof på, mens den er på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen foregå vha. en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre hele udstødningssystemet er på plads og i god driftsmæssig stand.

 • Påfyldningsdysen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet. Brug ikke låseenhed for slangespidsen.

 • Hvis du spilder brændstof på dit tøj, skal du straks skifte tøj. Tør eventuelt spildt brændstof op.

 • Overfyld aldrig brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på igen, og stram det.

 • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.

 • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6–13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig.

  • Undgå længere tids indånding af dampe.

  • Hold ansigtet væk fra dysen og brændstoftankens åbning.

  • Undgå kontakt med huden, og vask spildte væsker af med sæbe og vand.

Anbefalet brændstof

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren, frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Brug af brændstofstabilisator

Brug af brændstofstabilisator i traktoren giver følgende fordele:

 • Holder brændstoffet frisk ved opbevaring i op til 90 dage eller derunder (tøm brændstoftanken, hvis maskinen skal stilles til opbevaring i mere end 90 dage)

 • Renser motoren, når den kører.

 • Forhindrer opbygning af gummiagtige lakaflejringer i brændstofsystemet, som medfører startvanskeligheder.

  Important: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der indeholder metanol eller etanol.

  Tilsæt den korrekte mængde brændstofstabilisator til brændstoffet.

  Note: En brændstofstabilisator er mest effektiv, når den blandes med frisk brændstof. Brug altid brændstofstabilisator for at minimere risikoen for lakaflejringer i brændstofsystemet.

Opfyldning af brændstoftanken

 1. Parker maskinen på en plan overflade.

 2. Aktiver parkeringsbremsen.

 3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

 4. Rengør området rundt om brændstoftankens dæksel.

 5. Fyld brændstoftanken, indtil brændstofmåleren når op til Full-mærket (Figur 7).

  Note: Fyld ikke brændstoftanken helt op. Tomrummet i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  g197123

Kontrol af motoroliestanden

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se anvisning under Kontrol af motoroliestanden.

Indkøring af en ny maskine

Det tager tid, før nye motorer kommer op på fuld kraft. Der er større friktion ved nye plæneklipperskjolde og drivsystemer, hvilket betyder større motorbelastning. Giv nye maskiner en indkøringstid på 40 til 50 timer for at komme op på fuld kraft for at opnå den bedste ydelse.

Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, og gør dig bekendt med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade.

Fare

Betjening af maskinen på vådt græs eller stejle skråninger kan forårsage udskridning og mistet herredømme.

 • Betjen aldrig maskinen på skråninger med en større hældning end 15 grader.

 • Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger.

 • Betjen ikke maskinen i nærheden af vand.

Fare

Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.

Betjen ikke sneslyngen i nærheden af stejle skråninger.

g000513

Forsigtig

Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA ved operatørens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

Brug høreværn, når du betjener denne maskine.

Brug beskyttelsesudstyr til øjne, ører, hænder, fødder og hoved.

g009027

Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet

Advarsel

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre motoren i at starte, medmindre:

 • Kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) er koblet fra.

 • Bevægelseshåndtagene er placeret i den NEUTRALE LåSEPOSITION.

 • Parkeringsbremsen er aktiveret.

Sikkerhedslåsesystemet er også konstrueret til at standse motoren, når bevægelseshåndtagene ikke er i NEUTRAL LåSEPOSITION, og du rejser dig fra sædet.

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen. Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

  1. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og flyt kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til positionen ON (til). Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne.

  2. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og flyt kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til positionen OFF (fra). Flyt et af bevægelseshåndtagene (væk fra den NEUTRALE LåSEPOSITION). Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne. Gentag fremgangsmåden for det andet håndtag.

  3. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Start motoren. Deaktiver parkeringsbremsen, slip parkeringsbremsen, indkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag), og rejs dig derefter let fra sædet, mens motoren kører. Motoren bør nu stoppe.

  4. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Start motoren. Mens motoren kører, skal et af bevægelseshåndtagene centreres og flyttes frem eller tilbage. Motoren bør nu stoppe. Gentag fremgangsmåden for det andet bevægelseshåndtag.

  5. Sæt dig i sædet, deaktiver parkeringsbremsen, flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne.

  Indstilling af sædet

  Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt.

  Sædet kan justeres ved at flytte håndtaget til siden for at låse sædet op (Figur 10).

  g027632

  Justering af bevægelseshåndtagene

  Justering af højden

  Du kan justere bevægelseshåndtagene til en højere eller lavere højde for maksimal komfort (Figur 11).

  g027252

  Hældningsjustering

  Du kan justere bevægelseshåndtagene frem eller tilbage af hensyn til din komfort.

  1. Løsn den øverste bolt, der fastholder håndtaget til styrearmsakslen.

  2. Løsn den nederste bolt lige akkurat nok til, at håndtaget kan drejes fremad eller bagud (Figur 11).

  3. Tilspænd begge bolte for at fastgøre håndtaget i den nye position.

  4. Gentag justeringen for det andet håndtag.

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Kør aldrig med passagerer på maskinen, og hold omkringstående personer og kæledyr væk fra maskinen under drift.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

  • Sørg for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen, inden motoren startes.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne. Hold dig altid på afstand af udkaståbningen.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Klip ikke i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant giver efter.

  • Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.

  • Stop maskinen, og efterse skæreknivene, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Udkobl klippeenhedernes drev, og sluk motoren før justering af klippehøjden (medmindre du kan justere den fra betjeningspositionen).

  • Lad aldrig motoren køre i et område, hvor udstødningsgasser indespærres.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen (også hvis det er for at tømme fangene eller rense slisken), skal du gøre følgende:

   • Stop maskinen på plant terræn.

   • Udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Anvend ikke maskinen som et bugseringskøretøj.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro.

  Sikkerhed på skråninger

  • Sænk maskinens hastighed, og udvis ekstra forsigtighed på skråninger. Kørsel op og ned ad skråninger. Plæneforholdene kan påvirke maskinens stabilitet.

  • Undlad at dreje maskinen på skråninger. Hvis du er nødt til at dreje maskinen, skal du dreje langsomt og gradvist ned ad bakke, hvis det er muligt.

  • Undlad at foretage skarpe sving med maskinen. Vær forsigtig, når maskinen bakkes.

  • Udvis ekstra forsigtighed, når du betjener maskinen med redskaber, da de kan påvirke maskinens stabilitet.

  • Et styrtbøjlesystem med to stivere kan fås som tilbehør til maskinen. Det anbefales at bruge en styrtbøjle i forbindelse med klipning ved bratte afsatser, nær vand eller på stejle skrænter, der kan føre til væltning. Kontakt en autoriseret serviceforhandler for yderligere oplysninger.

  Betjening af parkeringsbremsen

  Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

  Aktivering af parkeringsbremsen

  Advarsel

  Det er ikke sikkert, at parkeringsbremsen kan holde maskinen parkeret på en skråning, og den kan derfor forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  Parker ikke på skråninger, medmindre hjulene klodses op eller blokeres.

  Aktiver parkeringsbremsen ved at trække parkeringsbremsen op, indtil den låses fast i den forsænkede åbning (Figur 12).

  g188778

  Deaktivering af parkeringsbremsen

  Deaktiver parkeringsbremsen ved at skubbe parkeringsbremsen ud af den forsænkede åbning og mod dig selv. Skub derefter parkeringsbremsen ned (Figur 13).

  g188777

  Betjening af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

  Kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) starter og stopper skæreknivene og eventuelle motordrevne redskaber.

  Indkobling af kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag)

  g008945

  Note: Indkobl altid skæreknivene med gashåndtaget i positionen HURTIG (Figur 15).

  g187516

  Udkobling af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

  g009174

  Betjening af gashåndtaget

  Du kan flytte gashåndtaget mellem positionerne FAST (hurtig) og SLOW (langsom) (Figur 17).

  Brug altid positionen FAST (hurtig), når plæneklipperskjoldet tændes med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag).

  g187517

  Betjening af chokeren

  Brug chokeren, før du starter en kold motor.

  1. Hvis motoren er kold, skal chokeren bruges for at starte motoren.

  2. Træk op i chokerhåndtaget for at aktivere chokeren, før tændingskontakten tages i brug (Figur 18).

  3. Tryk chokeren ned for at deaktivere chokeren, når motoren er startet (Figur 18).

   g008959

  Brug af tændingskontakten

  1. Drej nøglen til positionen START (Figur 19).

   Note: Slip nøglen, når motorerne starter.

   Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du lade den køle af i 15 sekunder mellem startforsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan startermotoren brænde sammen.

   Note: Der skal muligvis flere forsøg til at starte motoren, når du starter den første gang, efter at brændstofsystemet har været helt uden brændstof.

   g008947
  2. Drej nøglen for at slukke for motoren.

  Start og sluk af motoren

  Start af motoren

  Note: En varm eller brandvarm motor kræver muligvis ikke choker.

  Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis startmotoren aktiveres i mere end 5 sekunder, kan startmotoren påføres skade. Hvis motoren ikke starter, skal du vente i 10 sekunder, før du aktiverer motorstarteren igen.

  g189354

  Sluk af motoren

  1. Udkobl skæreknivene ved at flytte kontakten til regulering af skæreknive til positionen FRA (Figur 20).

  2. Flyt gashåndtaget til positionen FAST (hurtig).

  3. Drej nøgleafbryderen til positionen OFF (fra), og tag nøgleafbryderen ud.

  Brug af bevægelseshåndtagene

  g004532

  Kørsel med maskinen

  Drivhjulene drejer uafhængigt af hinanden og drives af hydraulikmotorer på hver aksel. Du kan dreje en side baglæns, mens du drejer den anden forlæns, hvilket får maskinen til at rotere i stedet for at dreje. Dette forbedrer maskinens manøvredygtighed væsentligt, men der kan muligvis gå et stykke tid, før du vænner dig til, hvordan den bevæger sig.

  Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget til positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse. Kør altid med fuld kraft ved plæneklipning.

  Forsigtig

  Maskinen kan dreje meget hurtigt, hvilket kan medføre, at du mister kontrollen over maskinen, og forårsage personskade eller skade på maskinen.

  • Udvis forsigtighed, når du drejer.

  • Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

  Kørsel fremad

  Note: Motoren slukker, når du flytter traktionskontrolgrebene, mens parkeringsbremsen er aktiveret.

  Stands maskinen ved at flytte bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL.

  1. Deaktiver parkeringsbremsen. Se Deaktivering af parkeringsbremsen.

  2. Flyt håndtagene til den midterste, ulåste position.

  3. Kør fremad ved langsomt at skubbe bevægelseshåndtagene fremad (Figur 22).

   g008952

  Bakning

  1. Flyt håndtagene til midterpositionen – ulåst position.

  2. Bak ved langsomt at trække bevægelseshåndtagene bagud (Figur 23).

   g008953

  Brug af Smart Speed

  Smart SpeedTM-styresystemhåndtaget, som befinder sig under betjeningspositionen (Figur 24), giver operatøren mulighed for at vælge mellem tre kørehastigheder – trimning, træk og klipning.

  g027625

  Gør følgende for at regulere hastigheden:

  1. Flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale position og udad til den NEUTRALE LåSEPOSITION.

  2. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.

  3. Flyt håndtaget til den ønskede position.

  Følgende er kun anvendelsesanbefalinger. Justeringerne vil variere i henhold til græstype, fugtindhold og græssets højde.

  Anvendelsesanbefalinger:PyntelisteTrækVed klipning
  ParkeringX  
  Tungt, vådt græsX  
  UddannelseX  
  Fyldning af pose X 
  Kværning X 
  Normal klipning  X
  Transport  X

  Pynteliste

  Dette er den laveste hastighed. De anbefalede anvendelser for denne hastighed er som følger:

  • Parkering

  • Klipning af tungt, vådt græs

  • Uddannelse

  Træk

  Dette er middelhastigheden. De anbefalede anvendelser for denne hastighed er opsamling og kværning.

  Ved klipning

  Dette er den hurtigste hastighed. De anbefalede anvendelser for denne hastighed er normal klipning og transport af maskinen.

  Standsning af maskinen

  Maskinen stoppes ved at flytte traktionsgrebene til neutral og derefter til låsepositionen, udkoble kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) og dreje nøglen til positionen OFF (fra).

  Aktiver parkeringsbremsen, hver gang du forlader maskinen. Se Aktivering af parkeringsbremsen. Husk at tage nøglen ud af tændingskontakten.

  Forsigtig

  Børn eller andre omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

  Tag altid nøglen ud af tændingskontakten, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

  Brug af sideudblæsning

  Plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der blæser det afklippede græs til siden og ned mod plænen.

  Fare

  Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsopsamler, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

  • Fjern aldrig græsdeflektoren fra plæneklipperen, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.

  • Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperen.

  • Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller skæreknivene, før du har sat kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) i positionen OFF (fra), drejet tændingskontakten til positionen OFF og taget nøglen ud af tændingskontakten.

  • Sørg for, at græsdeflektoren er i sænket position.

  Justering af klippehøjden

  Maskinen er udstyret med et fodbetjent skjoldløftesystem. Du kan bruge fodpedalen til at løfte skjoldet kortvarigt for at undgå forhindringer eller låse skjoldet i den højeste klippehøjde eller transportposition. Du kan bruge klippehøjdehåndtaget sammen med fodpedalen til at låse skjoldet i en bestemt klippehøjde.

  Brug af det fodbetjente skjoldløftesystem

  • Træd pedalen til skjoldløft ned for at løfte skjoldet. Bliv ved med at træde på pedalen, indtil skjoldet låses i transportpositionen (Figur 25).

  • Træd på pedalen til skjoldløft, og træk derefter transportlåsens håndtag tilbage for at deaktivere transportlåsen (Figur 25).

  g024409

  Justering af klippehøjden

  Du kan justere klippehøjden fra 38 til 114 mm i trin af 6 mm ved at sætte klippehøjdepinden i forskellige huller.

  1. Træd på pedalen til skjoldløft med foden, og hæv plæneklipperskjoldet til transportlåsepositionen (også klippehøjdepositionerne på 114 mm) som vist i Figur 26.

  2. Du kan justere klippehøjden ved at fjerne pinden fra klippehøjdebeslaget (Figur 26).

  3. Vælg det hul i klippehøjdesystemet, som svarer til den ønskede klippehøjde, og sæt pinden i (Figur 26).

  4. Træd på pedalen til skjoldløft, og træk derefter håndtaget tilbage for at deaktivere transportlåsen (Figur 25).

  5. Sænk skjoldet langsomt, indtil håndtaget rører ved pinden.

   g188850

  Justering af antiskalperingsruller

  Hver gang klippehøjden ændres, anbefales det at justere antiskalperingsrullernes højde.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Juster antiskalperingsrullerne som vist i Figur 27.

   g029955

  Omstilling af 122 cm plæneklipperen til sideudblæsning

  Klippeskjoldet og de skæreknive, der sendes sammen med maskinen, er udviklet med henblik på optimal kværning og sideudblæsningsydelse.

  Sæt fastgørelsesanordningerne i de samme huller i skjoldet, som de blev taget ud af. Dette sikrer, at ingen huller er åbne, når du betjener plæneklipperskjoldet.

  Fare

  Åbne huller i plæneklipperen udsætter dig selv og andre for udslyngede genstande. Genstande, der slynges ud af hullerne i plæneklipperen kan forårsage personskade.

  • Betjen aldrig plæneklipperen, medmindre der er udstyr monteret i alle plæneklipperens huller.

  • Monter bolte og møtrikker i monteringshullerne, når du fjerner afskærmningen.

  Afmontering af kværnafskærmningen

  1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud af tændingskontakten, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern plæneklipperskjoldet. Se Afmontering af plæneklipperskjoldet.

  4. Fjern de to låsemøtrikker (5/16 tomme), der sidder på de svejsede tappe på venstre afskærmning øverst på plæneklipperskjoldet i midten og til venstre for midten (Figur 28).

   g011149
  5. Fjern bræddebolten og låsemøtrikken på plæneklipperens sidevæg, der fastgør venstre afskærmning til skjoldet.

  6. Fjern venstre afskærmning fra plæneklipperskjoldet som vist i Figur 28.

  7. Fjern de to bræddebolte (5/16 x 3/4 tomme) og to låsemøtrikker (5/16 tomme), der fastgør den samlede højre afskærmning og kværnafskærmning på plæneklipperskjoldet (Figur 29).

   g191136
  8. Fjern de to låsemøtrikker (5/16 tomme), der fastgør de svejsede tappe på højre afskærmning til den øverste del af plæneklipperskjoldet i midten og til højre for midten (Figur 30).

   Note: Afmonter højre afskærmning fra plæneklipperskjoldet.

   g010704
  9. Find græsskærmen i posen med løsdele, og fjern fastgørelsesanordningerne ved de bageste huller i udblæsningspladen (Figur 31).

   g190734
  10. Monter afskærmningen på plæneklipperskjoldets sideudblæsningsåbning.

  11. Brug de afmonterede fastgørelsesanordninger til at fastgøre græsskærmen til skjoldet.

  12. Monter plæneklipperskjoldet. Se Montering af plæneklipperskjoldet.

  Omstilling af 137 cm plæneklipperen til sideudblæsning

  Sæt fastgørelsesanordningerne i de samme huller i skjoldet, som de blev taget ud af. Dette sikrer, at ingen huller er åbne, når du betjener plæneklipperskjoldet.

  Fare

  Åbne huller i plæneklipperen udsætter dig selv og andre for udslyngede genstande. Genstande, der slynges ud af hullerne i plæneklipperen kan forårsage personskade.

  • Betjen aldrig plæneklipperen, medmindre der er udstyr monteret i alle plæneklipperens huller.

  • Monter bolte og møtrikker i monteringshullerne, når du fjerner afskærmningen.

  Afmontering af kværnafskærmningen

  1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud af tændingskontakten, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern plæneklipperskjoldet. Se Afmontering af plæneklipperskjoldet.

  4. Fjern de tre låsemøtrikker (5/16 tomme), der er fastgjort på de svejsede tappe på venstre afskærmning øverst på plæneklipperskjoldet i midten, til venstre for midten og til venstre (Figur 32).

   g011149
  5. Fjern bræddebolten og låsemøtrikken på plæneklipperens sidevæg, der fastgør venstre afskærmning til skjoldet (Figur 32).

  6. Afmonter venstre afskærmning fra plæneklipperskjoldet (Figur 32).

  7. Find de to bolte blandt løsdelene, benyt de eksisterende låsemøtrikker, og monter disse fastgørelsesanordninger i hullerne vist i Figur 32 på plæneklipperskjoldet for at forhindre udslyngning af genstande.

   Note: Monter bolten opad gennem skjoldets underside, og brug en eksisterende låsemøtrik til at fastgøre fra oversiden.

   Advarsel

   Åbne huller i plæneklipperen kan udsætte dig og andre for udslyngede genstande, som kan medføre alvorlige skader.

   • Betjen aldrig plæneklipperen, medmindre der er udstyr monteret i alle stellets monteringshuller.

   • Monter udstyret i monteringshullerne, når du fjerner kværnafskærmningen.

  8. Fjern bræddebolten (5/16 x 3/4 tomme) og låsemøtrikken (5/16 tomme) på plæneklipperens bagvæg, der fastgør afskærmningen til skjoldet (Figur 33).

   g190737
  9. Find kværnafskærmningen ved forreste kant på sideudblæsningsåbningen (Figur 33).

  10. Fjern monteringsboltene, der fastgør kværnafskærmningen og højre afskærmning på plæneklipperskjoldet (Figur 33).

   Note: Afmonter kværnafskærmningen, og gem alle fastgørelsesanordningerne.

  11. Fjern de to låsemøtrikker (5/16 tomme), der fastgør de svejsede tappe på højre afskærmning til den øverste del af plæneklipperskjoldet i midten og til højre for midten (Figur 34).

   g010704
  12. Fjern bræddebolten og låsemøtrikken, der fastgør højre afskærmning til den øverste del af plæneklipperskjoldet, og fjern den højre afskærmning fra plæneklipperskjoldet (Figur 34).

  13. Monter de tidligere afmonterede fastgørelsesanordninger i de forreste huller i udblæsningspladen og det forreste hul i skjoldet (Figur 33).

  14. Find græsskærmen i posen med løsdele, fjern fastgørelsesanordningerne ved de bageste huller i udblæsningspladen, og monter afskærmningen ved sideudblæsningsåbningen på plæneklipperskjoldet (Figur 35).

   g190735
  15. Brug de afmonterede fastgørelsesanordninger til at fastgøre græsskærmen til skjoldet.

  16. Monter plæneklipperskjoldet. Se Montering af plæneklipperskjoldet.

  Brug af redskaber og tilbehør

  Brug kun udstyr og tilbehør, der er godkendt af Toro.

  Hvis du fastgør en skovl til motorafskærmningen, skal du bruge en rem til at fastgøre den.

  Important: Hvis du kører med mere end 4,5 kg i en skovl, der er fastgjort til motorskærmen, skal du udstyre maskinen med skovlstøttesættet.

  Kontakt din autoriserede Toro-forhandler.

  Tip vedrørende betjening

  Brug af hurtigindstilling af gashåndtaget

  For at opnå den bedste græsslåning og maksimal luftcirkulation skal motoren betjenes ved indstillingen HURTIG. Luft er nødvendigt for at kunne klippe græsset ordentligt, og derfor skal du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade plæneklipperen være helt omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde den ene side af plæneklipperen fri for uklippet græs, så plæneklipperen kan få den nødvendige luft.

  Klipning af en græsplæne for første gang

  Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperens klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Den tidligere anvendte klippehøjde er dog tit den bedste. Når du klipper græs, der er længere end 15 cm, kan det være en fordel at klippe græsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

  Klip af en tredjedel af græsstråets længde

  Du opnår det bedste resultat ved kun at klippe en tredjedel af græsstråets længde. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.

  Skift klipperetning

  Skift mellem klipperetningen for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.

  Slå græs med de korrekte intervaller

  Græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tider af året. Hvis du vil bevare den samme klippehøjde, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

  Brug af en langsommere klippehastighed

  Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre langsommere under visse forhold.

  Undgå at klippe græsset for kort

  Når du klipper en ujævn plæne, skal du hæve klippehøjden for at undgå at skalpere plænen.

  Standsning af maskinen

  Hvis fremdriften af maskinen standses, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. Dette kan undgås ved at flytte maskinen hen til et tidligere klippet område, mens knivene er aktiveret, eller du kan deaktivere plæneklipperskjoldet, mens du kører fremad.

  Sådan holdes undersiden af plæneklipperen ren

  Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperen efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperen, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden.

  Vedligeholdelse af kniven(e)

  Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp skærekniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller skæreknivene for skarphed hver gang efter brug samt for slid og beskadigelse. Fil eventuelle hakker ned, og slib skæreknivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, lydpotterne og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Luk for brændstoftilførslen, inden maskinen opbevares eller transporteres.

  • Udkobl drevet til redskabet, når du transporterer eller ikke bruger maskinen.

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen.

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Manuel skubning af plæneklipperen

  Important: Skub altid maskinen manuelt. Bugser ikke maskinen, da det kan medføre beskadigelse.

  Skubning af maskinen

  1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Find omløbshåndtagene på stellet på begge sider af motoren.

  4. Flyt omløbshåndtagene fremad gennem nøglehullet og nedad for at låse dem på plads (Figur 36).

   Note: Gør dette for hvert håndtag.

  5. Deaktiver parkeringsbremsen.

   Note: Start ikke maskinen.

   g188854

  Betjening af maskinen

  Flyt omløbshåndtagene bagud gennem nøglehullet og nedad for at låse dem på plads som vist i Figur 36.

  Note: Gør dette for hvert håndtag.

  Transport af maskinen

  Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle nødvendige bremser, lys og skilte som foreskrevet af loven. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig, din familie, husdyr eller personer, der befinder sig i nærheden, med at undgå at komme til skade.

  Advarsel

  Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

  Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

  1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til trækkøretøjet og sætte sikkerhedskæderne på.

  2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser.

  3. Sæt maskinen op på anhængeren eller lastvognen.

  4. Sluk for motoren, fjern nøglen, aktiver bremsen, og luk brændstofventilen.

  5. Fastgør maskinen i nærheden af de forreste styrehjul og den bageste kofanger (Figur 37).

   g027708

  Læsning af maskinen

  Vær yderst forsigtig, når du læsser maskiner på eller af en anhænger eller lastbil. Brug en rampe med fuld bredde, der er bredere end maskinen, under udførelsen af denne procedure. Bak maskinen op ad rampen, og kør den fremad ned ad rampen (Figur 38).

  g027995

  Important: Brug ikke smalle, individuelle ramper til hver side af maskinen.

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død (Figur 39).

  • Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.

  • Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Overskrid ikke en vinkel på 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.

  • Sørg for, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. Dette sikrer, at rampens vinkel ikke overstiger 15 grader på plan grund.

  • Bak op ad ramper og kør fremad ned ad ramper.

  • Undgå pludselig acceleration eller deceleration når maskinen køres op på en rampe. Dette kan forårsage, at man mister kontrollen eller øge risikoen for at vælte.

  g027996

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side bestemmes ud fra den normale betjeningsposition.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller luftfilteret for snavsede, løse eller beskadigede dele.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Rengør luftindtagsskærmen.
 • Eftersyn af skæreknivene.
 • Efterse græsdeflektoren for skade.
 • Efter hver anvendelse
 • Rengør klipperdækkets hus.
 • For hver 25 timer
 • Rengør luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Kontrol af dæktrykket.
 • Kontrol af remmene for slid eller revner.
 • For hver 100 timer
 • Udskift luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Efterse luftfilterets papirindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Skift motorolien(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Skift oliefilteret(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Kontrol af tændrøret/-ene.
 • Kontroller det indbyggede brændstoffilter.
 • For hver 200 timer
 • Udskift luftfilterets papirindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Sæt tændrøret(-ene) tilbage.
 • Udskift det indbyggede brændstoffilter.
 • Før opbevaring
 • Oplad batteriet, og frakobl batterikablerne.
 • Udførelse af alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring
 • Maling af beskadigede overflader.
 • Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingskontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingskontakten, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Vedligeholdelses- og opbevaringssikkerhed

  • Før reparation af maskinen skal du gøre følgende:

   • Udkobl drevene.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Frakobl tændrørskablet.

  • Parker maskinen på en plan flade.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, drevene, lydpotterne og motoren for at forhindre brand.

  • Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Lad motoren køle af før opbevaring af maskinen.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstof i nærheden af åben ild, og tøm ikke brændstoftanken indendørs.

  • Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen og/eller komponenter efter behov.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Frakobl batteriet eller afmonter tændrørskablet, før der foretages nogen form for reparation. Frakobl minus-polen først og plus-polen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Vær forsigtig, når du efterser skæreknivene. Pak skærekniven(e) ind, eller bær tykke handsker, og vær forsigtig, når du efterser den/dem. Skæreknivene må kun udskiftes. De må ikke rettes ud eller svejses.

  • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

  • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt, ikke mindst knivbefæstelsesboltene. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Gør aldrig noget, der forstyrrer den tilsigtede funktion af en sikkerhedsanordning, og modvirk ikke den beskyttelse, som sikkerhedsanordningen yder. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  • Kontroller parkeringsbremsens funktion hyppigt. Udfør justering og eftersyn efter behov.

  Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin

  Løsn gardinets 2 nederste bolte for at blotlægge den øverste del af plæneklipperskjoldet (Figur 40).

  g027794

  Note: Spænd altid boltene for at montere gardinet efter vedligeholdelse.

  Motorvedligeholdelse

  Advarsel

  Kontakt med varme overflader kan forårsage personskade.

  Hold dine hænder og fødder, dit ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Motorsikkerhed

  Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller luftfilteret for snavsede, løse eller beskadigede dele.
 • Note: Luftfilteret skal efterses oftere under meget støvede eller sandede forhold (efter få timers brug).

  Udtagning af indsatserne

  1. Parker maskinen på en plan overflade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag).

  2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør området omkring luftfilterdækslet for at forhindre snavs i at trænge ind i motoren og forårsage skader.

  4. Løft dækslet, og drej luftfilterenheden ud af motoren (Figur 41).

   g027800g027801
  5. Fjern skumindsatsen fra papirindsatsen (Figur 42).

   g027802

  Eftersyn af skumindsatsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Rengør luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • For hver 100 timer
 • Udskift luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Vask skumindsatsen med vand, og udskift den, hvis den er beskadiget.

  Eftersyn af papirindsatsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Efterse luftfilterets papirindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • For hver 200 timer
 • Udskift luftfilterets papirindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
  1. Bank forsigtigt indsatsen ned mod en jævn overflade for at fjerne støv og snavs.

  2. Undersøg indsatsen for revner, oliefilm og beskadigelse af pakningen.

   Important: Du må aldrig rengøre papirindsatsen med trykluft eller væske som f.eks. opløsningsmiddel, benzin eller petroleum. Udskift papirindsatsen, hvis den er beskadiget eller ikke kan rengøres ordentligt.

  Serviceeftersyn af motorolien

  Olietype: Selvrensende olie (API-service SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Krumtaphusets kapacitet: med filter – 2,4 l

  Viskositet: Se nedenstående tabel.

  g029683

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Note: Kontroller olien, mens motoren er kold.

  Advarsel

  Kontakt med varme overflader kan forårsage personskade.

  Hold dine hænder og fødder, dit ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Important: Hvis du fylder for meget eller for lidt olie på motorens krumtaphus og starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

  1. Parker maskinen på en plan flade, deaktiver kontakten til regulering af skæreknive, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern tændingsnøglen.

  2. Sørg for, at motoren er slukket, plan og afkølet, så olien har tid til at løbe ned i sumpen.

  3. Rengør området omkring oliepåfyldningsdækslet og målepinden, før målepinden tages ud, for at undgå, at der kommer snavs, græs osv. i motoren (Figur 44).

  4. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  g029368

  Skift af motorolie og oliefilter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Skift oliefilteret(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Note: Skift motoroliefilteret hyppigere ved anvendelse under meget støvede eller sandede forhold.

  Note: Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

  1. Parker maskinen på en plan overflade for at sikre, at olien drænes helt.

  2. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Dræn motorolien.

   g027799g029570
  5. Skift motoroliefilteret (Figur 46).

   Note: Sørg for, at oliefilterpakningen berører motoren, og drej derefter filteret en ekstra 3/4 omgang.

   g027477
  6. Hæld langsomt ca. 80 % af den foreskrevne olie i påfyldningsrøret, og tilsæt langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til mærket Full (fuld) (Figur 47).

   g027484

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontrol af tændrøret/-ene.
 • For hver 200 timer
 • Sæt tændrøret(-ene) tilbage.
 • Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroderne er korrekt, før tændrøret monteres. Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrøret/tændrørene og en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabet. Monter om nødvendigt et nyt/nye tændrør.

  Type: Champion® RN9YC eller NGK® BPR6ES

  Gnistgab: 0,76 mm

  Afmontering af tændrøret

  1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

   g027478

   Note: På grund af den dybe fordybning rundt om tændrøret er den mest effektive rengøringsmetode at gennemblæse fordybningen med trykluft. Tændrøret er mest tilgængeligt, når blæserhuset er afmonteret i forbindelse med rengøring.

  Kontrol af tændrøret

  Important: Rengør aldrig tændrøret/-ene. Udskift altid tændrøret/tændrørene, når det/de har: en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

  Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isoleringen betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

  Indstil gnistgabet til 0,76 mm.

  g027479

  Montering af tændrøret

  Tilspænd tændrøret/-ene med et moment på 25 til 30 N·m.

  g027960

  Rensning af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør luftindtagsskærmen.
 • Rengør luftindtagsskærmen for græs og snavs før hver brug.

  1. Frakobl kontakten til regulering af skæreknive, og aktivér parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern luftfilteret fra motoren.

  4. Fjern motorskærmen.

  5. Sæt luftfilteret i filterbasen for at forhindre, at der trænger snavs ind i luftindtaget.

  6. Fjern snavs og græs fra delene.

  7. Fjern luftfilteret, og monter motorskærmen.

  8. Isæt luftfilteret.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brændstofbrand eller -eksplosion kan give dig og andre forbrændinger og forårsage tingsskade.

  • Udfør al brændstofrelateret vedligeholdelse, mens motoren er kold. Dette skal gøres udendørs på en åben plads. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Ryg aldrig, når du aftapper brændstof, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor brændstofdampene kan antændes af en gnist.

  Udskiftning af det indbyggede brændstoffilter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller det indbyggede brændstoffilter.
 • For hver 200 timer
 • Udskift det indbyggede brændstoffilter.
 • Important: Sæt aldrig et snavset filter på, hvis det er afmonteret fra brændstofrøret.

  1. Parker maskinen på en plan flade og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Sørg for, at bremsen er aktiveret, at der er slukket for motoren samt at nøglen er taget ud af tændingskontakten, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

   g027939g033082

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Advarsel

  Batteripoler, -klemmer og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  Serviceeftersyn af batteriet

  Afmontering af batteriet

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret, sluk motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn de to fastgørelsesanordninger på batteridækslet mod uret 1/4 omgang, og fjern batteridækslet (Figur 52).

   g190587
  4. Tag det sorte minusjordkabel af batteriets pol (Figur 53).

   Note: Gem alle fastgørelsesanordningerne.

   Advarsel

   Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

   • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

   • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  5. Skyd gummikappen op ad det røde positive kabel.

  6. Tag det (røde) positive kabel af batteriets pol (Figur 53).

   Note: Gem alle fastgørelsesanordningerne.

  7. Fjern batteritilholderen (Figur 53) og løft batteriet op fra batteribakken.

   g188903

  Opladning af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Før opbevaring
 • Oplad batteriet, og frakobl batterikablerne.
  1. Fjern batteriet fra chassiset. Se Afmontering af batteriet.

  2. Oplad batteriet i mindst 1 time ved 6-10 A.

   Note: Batteriet må ikke overoplades.

  3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og dernæst koble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 54).

   g000538

  Montering af batteriet

  1. Placer batteriet i bakken (Figur 53).

  2. Sæt det positive batterikabel (rødt) i den positive batteripol vha. de fastgørelsesanordninger, som du fjernede tidligere.

  3. Sæt det negative batterikabel i den negative batteripol vha. de fastgørelsesanordninger, som du fjernede tidligere.

  4. Før den røde klemme over på den positive (røde) batteripol.

  5. Fastgør batteriet med tilholderen (Figur 53).

  6. Monter batteridækslet ved at skubbe ned og spænde to fastgørelsesanordninger med uret (Figur 52).

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det behøver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal du dog kontrollere komponenten og kredsløbet for fejl eller kortslutning.

  Sikringstype:

  • Hovedsikring – F1 (15 A, flade stikben)

  • Ladekredsløbssikring – F2 (25 A, flade stikben)

  For at udskifte hovedsikringen (15 A) skal du række ind i åbningen i konsollens side, trække sikringen ud og sætte en ny 15 A-sikring i (Figur 55).

  g190588

  For at udskifte ladekredsløbssikringen (25 A) skal du finde sikringen til venstre for batteriet, træk den ud og sætte en ny 25 A-sikring i (Figur 56).

  g190589

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontrol af dæktrykket.
 • Oprethold lufttrykket i for- og baghjulene som angivet. Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning. Kontroller trykket ved ventilspindlen (Figur 57). Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. På denne måde opnås den mest præcise trykmåling.

  Se det dæktryk, som er anbefalet af dækproducenten, på siden af styrehjulsdækkene.

  Pump de forreste styrehjuls dæk op til 1,03 bar.

  Pump de bageste drivhjuls dæk op til 0,9 bar.

  g000554

  Vedligeholdelse af plæneklipperen

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  For at sikre en god klippekvalitet skal skæreknivene holdes skarpe. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra skæreknive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.

  Skæreknivssikkerhed

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser. Forsøg på at reparere en beskadiget skærekniv kan medføre annullering af produktets sikkerhedscertificering.

  • Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Pak skæreknivene ind, eller bær handsker, og vær forsigtig når du efterser skæreknivene. Du må kun udskifte eller slibe skæreknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én skæreknivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

  Før besigtigelse eller eftersyn af skæreknivene

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, fjern nøglen, og tag tændrørskablerne fra tændrørene.

  Eftersyn af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Eftersyn af skæreknivene.
  1. Efterse skærekanterne (Figur 58).

  2. Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skæreknivene afmonteres og slibes. Se Slibning af skæreknivene.

  3. Efterse skæreknivene, især det buede område.

  4. Hvis skæreknivene er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område, skal der straks monteres nye skæreknive (Figur 58).

   g006530

  Kontrol for bøjede skæreknive

  Note: Maskinen skal stå på en plan overflade, når følgende procedure udføres.

  1. Hæv plæneklipperskjoldet til den højeste klippehøjde.

  2. Bær tykt polstrede handsker eller anden tilstrækkelig håndbeskyttelse, drej langsomt skærekniven til en position, der gør det muligt for dig at måle afstanden mellem skærekanten og den plane flade, som maskinen befinder sig på (Figur 59).

   g014972
  3. Mål fra spidsen af skærekniven til den plane overflade (Figur 60).

   g014973
  4. Drej samme skærekniv 180 grader, så den modsatte skærekant nu befinder sig i samme position (Figur 61).

   g014974
  5. Mål fra spidsen af skærekniven til den plane overflade (Figur 62).

   Note: Forskellen bør ikke være større end 3 mm.

   g014973
   1. Hvis forskellen mellem A og B er større end 3 mm, udskiftes skærekniven med en ny skærekniv. Se Afmontering af skæreknivene og Montering af skæreknivene.

    Note: Hvis en bøjet skærekniv udskiftes med en ny skærekniv, og forskellen stadig er over 3 mm, er knivspindlen muligvis bøjet. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler med henblik på eftersyn.

   2. Hvis forskellen er inden for det tilladte, skal du gå videre til næste skærekniv.

  6. Gentag proceduren på hver skærekniv.

  Afmontering af skæreknivene

  Knivene skal udskiftes, hvis de rammer en fast genstand, eller hvis de er ude af balance eller bøjet. Brug kun originale Toro-knive for at sikre optimal ydelse og sikker overensstemmelse med maskinen. Brug af knive fremstillet af andre producenter kan medføre, at maskinen ikke er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne.

  1. Hold på skæreknivens ende med en klud eller en tyk handske.

  2. Fjern skæreknivsbolten, den buede spændeskive og skærekniven fra spindelakslen (Figur 63).

   g010341

  Slibning af skæreknivene

  1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 64).

   Note: Bevar den oprindelige vinkel.

   Note: Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

   g000552
  2. Kontroller knivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 65).

   Note: Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er kniven afbalanceret og kan benyttes.

   Note: Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af sejlområdet (Figur 64).

   g000553
  3. Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret.

  Montering af skæreknivene

  1. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 63).

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege opad mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipning.

  2. Monter den buede skive (med den buede side mod skærekniven) samt knivbolten (Figur 63).

  3. Tilspænd skæreknivsbolten til et moment på 135 til 150 N·m.

   g004536

  Nivellering af plæneklipperskjoldet

  Sørg for, at plæneklipperskjoldet er plant, hver gang du monterer plæneklipperen, eller når du ser en ujævn klipning på plænen.

  Kontroller plæneklipperskjoldet for bøjede knive før nivellering. Fjern og udskift bøjede knive. Se Kontrol for bøjede skæreknive, før du fortsætter.

  Niveller plæneklipperskjoldet fra side til side, før du justerer den langsgående hældning.

  Krav:

  • Maskinen skal stå på en plan overflade.

  • Alle fire dæk skal være korrekt pumpet. Se Kontrol af dæktrykket.

  Kontrol af tværgående niveau

  Plæneklipperens skæreknive skal være på samme niveau fra side til side. Kontroller det tværgående niveau, hver gang du monterer plæneklipperen, eller når du ser en ujævn klipning på plænen.

  1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), sluk for motoren, tag nøglen ud af tændingskontakten, aktiver parkeringsbremsen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Drej forsigtigt skæreknivene fra side til side.

  4. Mål mellem de udvendige skærekanter og den plane overflade (Figur 67).

   Note: Hvis begge mål ikke er inden for 5 mm, er en justering nødvendig. Se Nivellering af plæneklipperskjoldet.

   g007202

  Kontrol af den langsgående knivhældning

  Kontroller den langsgående knivhældning, hver gang du justerer plæneklipperen. Hvis plæneklipperens forende er mere end 7,9 mm lavere end bagenden af plæneklipperen, skal skæreknivens hældning justeres på følgende måde:

  1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK(neutral låseposition), aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud af tændingskontakten, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Drej forsigtigt skæreknivene, så de vender på langs (Figur 68).

  4. Mål fra spidsen af den forreste skærekniv til den plane overflade og spidsen af den bageste skærekniv til den plane overflade (Figur 68).

   Note: Hvis den forreste skæreknivs spids ikke er 1,6 til 7,9 mm lavere end den bageste skæreknivs spids, skal du fortsætte til proceduren Nivellering af plæneklipperskjoldet.

   g007199

  Nivellering af plæneklipperskjoldet

  1. Sæt antiskalperingsrullerne i de øverste huller, eller fjern dem helt, når denne procedure udføres. Se Justering af antiskalperingsruller.

  2. Flyt klippehøjdehåndtaget til positionen på 76 mm. Se Justering af klippehøjden.

  3. Placer 2 blokke med hver en tykkelse på 6,6 cm under hver side af skjoldets forkant, men ikke under antiskalperingsrullebeslagene (Figur 69).

  4. Placer 2 blokke med hver en tykkelse på 7,3 cm under bagkanten af klippedækket – 1 på hver side af klippeskjoldet (Figur 69).

   g024428
  5. Løsn justeringsboltene i alle fire hjørner, så skjoldet hviler sikkert på alle fire blokke (Figur 70).

   g024313
  6. Sørg for, at alle fire kæder er stramme (Figur 70).

  7. Tilspænd de fire justeringsbolte (Figur 70).

  8. Sørg for, at blokkene passer nøjagtigt ind under skjoldet, og at alle boltene er tilspændte.

  9. Bekræft, at skjoldet er plant ved at kontrollere den tværgående nivellering og den langsgående skæreknivshældning. Gentag om nødvendigt skjoldnivelleringsproceduren.

  Afmontering af plæneklipperskjoldet

  Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud af tændingskontakten, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  Sænk plæneklipperen til den laveste klippehøjde. Vælg én af følgende procedurer afhængig af størrelsen på det monterede plæneklipperskjold for at gennemføre afmonteringen.

  Forberedelse til afmontering af plæneklipperskjoldet

  1. Sænk plæneklipperen til en klippehøjdeposition på 76 mm.

  2. Løsn de nederste to bolte, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  3. Fjern plæneklipperremmen fra motorremskiven. Se Udskiftning af plæneklipperremmen.

  Afmontering af plæneklipperskjoldet

  1. Fjern låseclipsen og spændeskiven, der fastgør kædebolten på rammen og skjoldet, og fjern kædestangen (Figur 71).

   g028276
  2. Løft plæneklipperskjoldet op for at udløse spændingen på plæneklipperskjoldet.

  3. Afmonter kæderne fra krogene på skjoldløftearmene (Figur 72).

   g024313
  4. Hæv klippehøjden til transportpositionen.

  5. Fjern remmen fra koblingsremskiven på motoren.

  6. Skyd plæneklipperen ud fra undersiden af maskinen.

   Note: Bevar alle dele til fremtidig montering.

  Montering af plæneklipperskjoldet

  1. Parker maskinen på en plan flade og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), sluk for motoren, tag nøglen ud af tændingskontakten, aktiver parkeringsbremsen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Skyd plæneklipperen ind under maskinen.

  4. Sænk klippehøjdehåndtaget til den laveste position.

  5. Sæt klippehøjdesplitten i låsepositionen for den laveste klippehøjde.

  6. Løft klippeskjoldets bagende, og sæt kæderne fast på de bageste løftearme (Figur 72).

  7. Sæt de forreste kæder fast på de forreste løftearme (Figur 72).

  8. Monter den lange kædestang gennem stelbeslaget og skjoldet.

  9. Sæt kædebolten fast med låseclipsene og spændeskiverne, du fjernede tidligere (Figur 71).

  10. Monter plæneklipperremmen på motorremskiven. Se Udskiftning af plæneklipperremmen.

  11. Tilspænd de nederste to bolte, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  Udskiftning af græsdeflektoren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse græsdeflektoren for skade.
 • Advarsel

  En utildækket udblæsningsåbning kan resultere i, at der udkastes genstande mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven.

  Betjen aldrig plæneklipperen uden at have monteret en kværnafskærmning, udblæsningsdeflektor eller opsamler.

  Efterse græsdeflektoren for skade inden hver brug. Reparer eller udskift alle beskadigede dele før brug.

  1. Fjern splitten (Figur 73).

  2. Tag fjederen ud af hakket i deflektorbeslaget, og skub stangen ud af de svejsede skjoldbeslag, fjederen og udblæsningsdeflektoren (Figur 73).

   g190642
  3. Fjern den beskadigede eller slidte udblæsningsdeflektor.

  4. Placer den nye udblæsningsdeflektor med beslagenderne mellem de svejsede beslag på skjoldet som vist i Figur 74.

  5. Monter fjederen på stangens lige ende.

  6. Placer fjederen på stangen som vist i figuren, så den kortere fjederende kommer ud under stangen før bøjningen og går over stangen, idet den vender tilbage fra bøjningen.

  7. Løft fjederens øjeende, og sæt den i hakket på deflektorbeslaget (Figur 74).

   g017618
  8. Fastgør stang- og fjederenheden ved at dreje den, så den korte ende af stangen placeres bag det forreste beslag, der er svejset fast på skjoldet (Figur 74).

   Important: Græsdeflektoren skal fjederbelastes i den sænkede position. Løft deflektoren op for at kontrollere, at den smækker helt ned.

  9. Monter låseclipsen (Figur 73).

  Vedligeholdelse af plæneklipperremmen

  Eftersyn af remmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontrol af remmene for slid eller revner.
 • Kontroller remmene for revner, flossede kanter, brændemærker eller andre skader. Udskift beskadigede remme.

  Udskiftning af plæneklipperremmen

  Hvinende lyde når remmen kører rundt, skæreknive der glider, når der klippes græs, flossede remkanter, brændemærker og revner er tegn på, at en plæneklipperrem er slidt. Udskift remmen, hvis nogen af disse forhold opstår.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud af tændingskontakten, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Sænk plæneklipperen til en klippehøjdeposition på 76 mm.

  4. Fjern plæneklipperskjoldets gardin. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  5. Løsn de to bolte på hver remskærm, men fjern dem ikke.

  6. Skub dækslet, indtil det er frit af boltene, og løft det op og ud for at tage det af.

  7. Fjern vognbunden for at få adgang til styreremskiven.

  8. Brug et fjederværktøj (Toro-delnr. 92-5771) til at fjerne styrefjederen fra skjoldtappen, så spændingen fjernes fra styreremskiven (Figur 75).

   g028279
  9. Sænk plæneklipperen til den laveste klippehøjde, og sæt klippehøjdesplitten i låsepositionen for den laveste klippehøjde.

  10. Fjern remmen fra plæneklipperskjoldets remskiver, og fjern den eksisterende rem.

  11. Før den nye rem rundt om plæneklipperens remskiver og koblingsremskiven under motoren (Figur 75).

   Advarsel

   Fjederen er spændt, når den monteres, og kan forårsage personskade.

   Vær forsigtig, når du fjerner remmen.

  12. Brug et fjederværktøj (Toro-delnr. 92-5771) til at montere styrefjederen over skjoldtappen, så styreremskiven og plæneklipperremmen tilspændes (Figur 75).

  13. Kontroller, at remmen er korrekt placeret i alle remskiver.

  14. For at installere remskærmene skal du sætte tapperne på hver skærm ind i de tilsvarende åbninger på klippeenhedens beslag og sikre dig, at de er på plads.

  15. Drej dækslet mod skjoldet, og skub hakkene under de løsnede bolte, indtil de sidder på plads.

  16. Spænd boltene for at fastgøre dækslet til skjoldet.

  17. Monter plæneklipperskjoldets gardin. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  Rengøring

  Vask af plæneklipperens underside

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter hver anvendelse
 • Rengør klipperdækkets hus.
 • Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt under sædet og i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  Hver gang du har brugt plæneklipperen, skal du vaske undersiden for at forhindre, at der samler sig græs. På denne måde forbedres græskværnefunktionen og spredningen af det afklippede græs.

  1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK(neutral låseposition), aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud af tændingskontakten, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fastgør slangekoblingen på enden af plæneklipperens vaskefitting, og skru helt op for vandet (Figur 76).

   Note: Smør vaseline på vaskefittingens O-ring for at gøre det lettere at sætte koblingen på og beskytte O-ringen.

   g017966
  4. Sænk plæneklipperen til den laveste klippehøjde.

  5. Tag plads i sædet, og start motoren.

  6. Indkobl kontakten til regulering af skærekniven, og lad plæneklipperen køre i 1-3 minutter.

  7. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, sluk for motoren, tag nøglen ud af tændingskontakten, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  8. Luk for vandet, og tag koblingen af vaskefittingen.

   Note: Hvis plæneklipperen ikke er ren efter én vask, skal du lade den stå i blød i 30 minutter. Gentag dernæst processen.

  9. Lad plæneklipperen køre igen mellem 1-3 minutter for at fjerne overskydende vand.

   Advarsel

   En knækket eller manglende vaskefitting kan betyde, at du og andre personer udsættes for udslyngede genstande eller risikerer at komme i kontakt med skæreknivene. Kontakt med en skærekniv eller udslyngede genstande kan medføre kvæstelser eller død.

   • Udskift en ødelagt eller manglende vaskefitting øjeblikkeligt, før du anvender plæneklipperen igen.

   • Anbring aldrig hænder og fødder under plæneklipperen eller inde i åbninger i plæneklipperen.

  Bortskaffelse af affald

  Motorolie, batterier, hydraulikvæske og motorkølervæske forurener miljøet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.

  Opbevaring

  Rengøring og opbevaring

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtaget), aktiver parkeringsbremsen, drej tændingskontakten til positionen OFF (fra), og tag nøglen ud af tændingskontakten.

  2. Fjern afklippet græs og snavs fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren og det hydrauliske system. Fjern snavs og avner fra motorens køleribber og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  3. Kontroller parkeringsbremsefunktionen. Se Betjening af parkeringsbremsen.

  4. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Eftersyn af luftfilteret.

  5. Skift krumtaphusolien. Se Skift af motorolie og oliefilter.

  6. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  7. Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

  8. Skrab enhver større ophobning af græs og snavs af plæneklipperens underside, og vask derefter plæneklipperen med en haveslange.

   Note: Kør maskinen med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) indkoblet og motoren ved høj tomgangshastighed i 2 til 5 minutter efter vask.

  9. Kontroller skæreknivenes tilstand. Se Serviceeftersyn af skæreknivene.

  10. Klargør maskinen til opbevaring, hvis den ikke skal bruges i mere end 30 dage. Klargør maskinen til opbevaring på følgende måde.

   1. Tilsæt en petroleumbaseret stabilisator til brændstoffet i tanken. Følg blandingsvejledningen fra stabilisatorfabrikanten. Anvend ikke alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller metanol).

    Note: Brændstofstabilisator er mest effektivt, når det blandes med frisk brændstof og altid anvendes.

   2. Lad motoren køre for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet (5 minutter).

   3. Sluk for motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken.

   4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.

   5. Brændstof skal bortskaffes på forsvarlig vis. Genbrug olien i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

    Important: Stabilisator/brændstof tilsat stabilisator må ikke opbevares i mere end 90 dage.

  11. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  12. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  13. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tag nøglen ud af tændingskontakten, og opbevar den utilgængeligt for børn og andre uautoriserede brugere. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Brændstoftanken viser tegn på sammentrykning, eller maskinen viser tegn på, at den hyppigt løber tør for brændstof.
  1. Luftfilterets papirindsats er blokeret.
  1. Rengør papirindsatsen.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  4. Luftfilteret er snavset.
  5. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørselshastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  4. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  5. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Starteren tørner ikke.
  1. Bevægelseshåndtagene er ikke placeret i den neutrale låseposition.
  2. Parkeringsbremsen er deaktiveret.
  3. Batteriet er fladt.
  4. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.
  5. Der er sprunget en sikring.
  6. Et relæ eller en kontakt er beskadiget.
  1. Flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale låseposition.
  2. Aktiver parkeringsbremsen.
  3. Oplad batteriet.
  4. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  5. Udskift sikringen.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren starter ikke, er svær at starte eller sætter ud.
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Chokeren er ikke aktiveret.
  3. Luftfilteret er snavset.
  4. Tændrørskablet sidder løst eller er faldet af.
  5. Tændrøret/-ene er ødelagt, snavset/-ede, eller gnistgabet er forkert.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  8. Der er forkert brændstof i brændstoftanken.
  9. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  1. Fyld brændstoftanken op.
  2. Flyt chokeren til positionen On (Til).
  3. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  4. Monter kablet/-erne på tændrøret.
  5. Monter et nyt/nye tændrør med korrekt gnistgab.
  6. Udskiftning af brændstoffilteret.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  8. Tøm tanken, og udskift brændstoffet med den korrekte type.
  9. Fyld olie på krumtaphuset.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  5. Tændrøret/-ene er ødelagt, snavset/-ede, eller gnistgabet er forkert.
  6. Brændstoftankens udluftning er blokeret.
  7. Der er snavs i brændstoffilteret.
  8. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  9. Der er forkert brændstof i brændstoftanken.
  1. Sænk kørselshastigheden.
  2. Rens luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Monter et nyt/nye tændrør med korrekt gnistgab.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  7. Udskift brændstoffilteret.
  8. Kontakt en autoriseret forhandler.
  9. Tøm tanken, og udskift brændstoffet med den korrekte type.
  Maskinen kører ikke.
  1. Omløbsventilerne er åbne.
  2. Trækremmene er slidte, løse eller sprunget.
  3. Trækremmene er gået af remskiverne.
  4. Transmissionen har svigtet.
  1. Luk trækventilerne.
  2. Kontakt en autoriseret forhandler.
  3. Kontakt en autoriseret forhandler.
  4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Der er en unormal vibration.
  1. Motorens monteringsbolte er løse.
  2. Der er en løs motorremskive, styreremskive, eller en af skæreknivenes remskiver er løs.
  3. Motorremskiven er beskadiget.
  4. Skærekniven/-knivene er bøjede eller ude af balance.
  5. En af skæreknivenes monteringsbolte er løs.
  6. En knivspindel er bøjet.
  1. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  2. Tilspænd den løse remskive.
  3. Kontakt en autoriseret forhandler.
  4. Monter en eller flere nye skæreknive
  5. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Klippehøjden er ujævn.
  1. Skærekniven/-knivene er ikke skarp(e).
  2. Skærekniven/-knivene er bøjet/-ede.
  3. Plæneklipperen er ikke nivelleret.
  4. Et antiskalperingshjul er ikke indstillet korrekt.
  5. Undersiden af plæneklipperen er snavset.
  6. Dæktrykket er ikke korrekt.
  7. En knivspindel er bøjet.
  1. Slib kniven/knivene.
  2. Monter en eller flere nye skæreknive
  3. Niveller plæneklipperen på tværs og på langs.
  4. Juster antiskalperingshjulets højde.
  5. Rengør undersiden af plæneklipperen.
  6. Tilpas dæktrykket.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Knivene roterer ikke.
  1. Drivremmen er slidt, løs eller sprunget.
  2. Drivremmen er gået af remskiven.
  3. Kontakten til kraftudtaget eller kraftudtagskoblingen er defekt.
  4. Plæneklipperremmen er slidt, løs eller sprunget.
  1. Monter en ny drivrem.
  2. Monter drivremmen, og kontroller, at justeringsakslerne og remstyrene er korrekt placeret.
  3. Kontakt en autoriseret forhandler.
  4. Monter en ny plæneklipperrem.

  Diagrammer

  El-diagram

  g203461