Johdanto

Tämä ajettava vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön tai kaupalliseen käyttöön. Se on suunniteltu pääasiassa asuinkiinteistöjen ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa suoraan yhteyden Toroon osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g188704

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Bruttohevosvoima

Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin brutto- tai nettohevosvoiman laboratoriossa SAE J1940:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja leikkurimalleista.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö, ennen kuin käynnistät moottorin. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen käyttäjät tietävät, miten sitä käytetään, ja ymmärtävät varoitukset.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita löytyy tämän oppaan eri kohdista.

Kaltevuuskaavio

g011841

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decaloemmarkt
decal121-2989b
decalbatterysymbols
decal131-1097
decal132-0872
decal130-0731
decal130-0765
decal117-1194
decal130-0654
decal131-3948
decal133-9255
decal133-9263
decal136-4243
decal136-4244
decal136-5596

Laitteen yleiskatsaus

g188739

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta (Kuva 5 ja Kuva 6).

g188738
g188776

Polttoainemittari

Polttoainemittarista näkyy, paljonko säiliössä on polttoainetta (Kuva 6).

Kaasuvipu

Kaasuvivulla ohjataan moottorin kierrosnopeutta, ja siinä on portaaton säätö HIDAS-asennosta NOPEA-asentoon (Kuva 5).

Rikastimen vipu

Käynnistä kylmä moottori käyttämällä rikastimen vipua. Kytke rikastin vetämällä rikastimen vipu ylös. Vapauta rikastin painamalla vipu alas.

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri mittaa, kuinka kauan moottori on ollut käynnissä kaiken kaikkiaan. Se toimii moottorin ollessa käynnissä. Määritä mitatun ajan avulla, milloin määräaikaishuollot tulee suorittaa (Kuva 5).

Liikkeenohjausvivut

Liikkeenohjausvivut ohjaavat erillisiä napamoottoreita nopeuden mukaan. Vivun siirtäminen eteen- tai taaksepäin kääntää saman puoleista pyörää eteen- tai taaksepäin. Pyörän nopeus riippuu siitä, miten paljon vipua siirretään. Siirrä liikkeenohjausvivut keskeltä ulospäin LUKITTU VAPAA -asentoon ja poistu koneesta (Kuva 4). Siirrä liikkeenohjausvivut aina LUKITTU VAPAA -asentoon, kun pysäytät koneen tai jätät sen ilman valvontaa.

Seisontajarruvipu

Seisontajarruvipu sijaitsee konsolin vasemmalla puolella (Kuva 4). Jarruvipu kytkee vetävien pyörien seisontajarrun.

Kytke seisontajarru vetämällä sen vipua ylös niin, että se lukittuu pidätinuraan.

Vapauta seisontajarru työntämällä sen vipu ulos pidätinurasta ja itseäsi kohti ja paina se sitten alas.

Leikkuupöydän nostopoljinjärjestelmä

Leikkuupöydän nostopoljinjärjestelmän avulla käyttäjä voi laskea ja nostaa leikkuupöytää istualtaan. Leikkuupöydän voi polkimella nostaa tilapäisesti esteen välttämiseksi tai lukita ylimmän leikkuukorkeuden asentoon tai kuljetusasentoon (Kuva 4).

Smart Speed

Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita jonkin kolmesta nopeusalueesta: viimeistely, hinaus tai leikkaus (Kuva 24).

12 V:n pistorasia

12 voltin jännitteellä toimivat lisävarusteet saavat virtaa pistorasiasta (Kuva 5).

Important: Kun 12 voltin pistorasia ei ole käytössä, suojaa se vaurioilta kumitulpalla.

Avainkytkin

Virtalukolla käynnistetään leikkurin moottori. Siinä on kolme asentoa: KäYNNISTYS, KäYNNISSä ja PYSäYTYS.

Teräkytkin (voimanulosotto)

Teräkytkin (voimanulosotto) kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin (Kuva 5).

Leikkuukorkeusvipu

Leikkuupöydän voi lukita haluttuun leikkuukorkeuteen leikkuukorkeusvivun ja jalkapolkimen avulla. Säädä leikkuukorkeutta vain koneen ollessa paikallaan (Kuva 4).

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta aina ennen liikkumista, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmät ovat hyvässä käyttökunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyisi.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä tarvikkeita sekä lisälaitteita ja -varusteita koneen turvallinen käyttö edellyttää.

Polttoaineturvallisuus

 • Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot käsittelemällä polttoainetta erittäin varovasti. Polttoainehöyryt ovat tulenarkoja ja räjähdysherkkiä.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä tankkaa konetta sisätiloissa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä tai ajoneuvon tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Poista laite ajoneuvosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Käytä laitetta vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

 • Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

 • Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda vaatteet välittömästi. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Aseta polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se huolellisesti.

 • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

 • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajenemisen.

  • Vältä höyryjen hengittämistä.

  • Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliön aukosta.

  • Vältä ihokosketusta. Pese roiskeet pois saippualla ja vedellä.

Suositeltu polttoaine

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Älä säilytä polttoainetta talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Stabilointi-/lisäaineen käyttö

Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:

 • Se pitää polttoaineen tuoreena enintään 90 päivän varastoinnin aikana (tyhjennä polttoainesäiliö, jos kone varastoidaan yli 90 päiväksi).

 • Se puhdistaa moottoria käytön aikana.

 • Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.

  Important: Älä käytä metanolia tai etanolia sisältäviä lisäaineita.

  Lisää polttoaineeseen oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.

  Note: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen polttoaineeseen. Käytä stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.

Polttoainesäiliön täyttö

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

 2. Kytke seisontajarru.

 3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 4. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö.

 5. Täytä polttoainesäiliö polttoainemittarin enimmäismerkkiin asti (Kuva 7).

  Note: Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajentumisen.

  g197123

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Uuden koneen sisäänajo

Uusissa moottoreissa täyden voiman saavuttaminen kestää jonkin aikaa. Uuden ruohonleikkurin leikkuupöydissä ja vetojärjestelmissä on enemmän moottoria kuormittavaa kitkaa. Sisäänajo kestää 40–50 tuntia, kunnes uudet koneet saavuttavat täyden voiman ja parhaan suorituskyvyn.

Muista aina turvallisuus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta.

Hengenvaara

Koneen käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan menetyksen.

 • Älä käytä rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

 • Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.

 • Älä käytä konetta veden lähellä.

Hengenvaara

Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen, hukkumisvaara tai kuolema.

Älä käytä konetta pudotusten lähellä.

g000513

Varoitus

Tämä kone tuottaa 85 dB(A):n ylittävän äänitason käyttäjän korvan kohdalla ja voi aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

Käytä silmiä, korvia, käsiä, jalkoja ja päätä suojaavia varusteita.

g009027

Turvajärjestelmän käyttö

Vaara

Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

 • Älä kajoa turvakytkimiin.

 • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

Tietoa turvajärjestelmästä

Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain, kun:

 • teräkytkin (voimanulosotto) on vapautettu

 • Liikkeenohjausvivut ovat LUKITTU VAPAA -asennossa.

 • Seisontajarru on kytkettynä.

Lisäksi turvajärjestelmä sammuttaa moottorin, jos liikkeenohjausvivut eivät ole LUKITTU VAPAA -asennossa ja kuljettaja nousee istuimelta.

Turvajärjestelmän testaus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

  1. Istu istuimella, kytke seisontajarru ja kytke teräkytkin (voimanulosotto) PääLLä-asentoon. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.

  2. Istu istuimella, kytke seisontajarru ja kytke teräkytkin (voimanulosotto) POIS-asentoon. Siirrä jompaakumpaa liikkeenohjausvipua (pois LUKITTU VAPAA -asennosta). Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä. Toista toisella ohjausvivulla.

  3. Istu istuimella, kytke seisontajarru ja siirrä teräkytkin (voimanulosotto) POIS-asentoon ja liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon. Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä, vapauta seisontajarru, kytke teräkytkin (voimanulosotto) ja nouse hieman istuimelta. Moottorin pitäisi sammua.

  4. Istu istuimella, kytke seisontajarru ja siirrä teräkytkin (voimanulosotto) POIS-asentoon ja liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon. Käynnistä moottori. Kun moottori käy, aseta jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle ja liikuta sitä eteenpäin tai taaksepäin. Moottorin pitäisi sammua. Toista toisella liikkeenohjausvivulla.

  5. Istu istuimella, vapauta seisontajarru ja siirrä teräkytkin (voimanulosotto) POIS-asentoon ja liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.

  Istuimen säätö

  Istuin siirtyy eteen- ja taaksepäin. Säädä istuin siten, että pystyt ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on mahdollisimman mukava.

  Kun haluat säätää istuinta, vapauta istuin siirtämällä vipua sivusuunnassa (Kuva 10).

  g027632

  Liikkeenohjausvipujen säätö

  Korkeuden säätö

  Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää korkeammalle tai matalammalle omien tarpeiden mukaan (Kuva 11).

  g027252

  Kallistuksen säätö

  Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää eteen- tai taaksepäin omien tarpeiden mukaan.

  1. Löysää ylempää pulttia, joka kiinnittää ohjausvivun ohjausvarren akseliin.

  2. Löysää alempaa pulttia juuri sen verran, että ohjausvipu kääntyy pitkittäissuunnassa (Kuva 11).

  3. Kiinnitä ohjausvipu uuteen asentoon kiristämällä molemmat pultit.

  4. Säädä toinen ohjausvipu samalla tavalla.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

  • Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

  • Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

  • Varmista, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä. Pysy aina etäällä heittoaukosta.

  • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu.

  • Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

  • Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Kytke leikkuuyksikön käyttö pois ja sammuta moottori ennen leikkuukorkeuden säätämistä (ellei sitä voi säätää käyttäjän paikalta).

  • Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Ennen käyttäjän paikalta poistumista (mukaan lukien ruohonkeräimien puhdistus tai suppilon tukoksen poistaminen):

   • Pysäytä kone tasaiselle maalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Älä käytä konetta hinaukseen.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  • Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

  Turvallisuus rinteissä

  • Hidasta konetta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Aja rinteet ylös ja alas. Nurmiolosuhteet voivat heikentää koneen vakautta.

  • Vältä koneen kääntämistä rinteissä. Jos kääntyminen on välttämätöntä, käänny hitaasti ja vähän kerrallaan alamäkeen, jos mahdollista.

  • Älä käännä konetta jyrkästi. Ole varovainen, kun peruutat konetta.

  • Ole erityisen varovainen, kun käytät lisälaitteita, sillä ne voivat heikentää laitteen vakautta.

  • Tähän koneeseen on saatavilla lisävarusteena kaksipylväinen kaatumissuojausjärjestelmä (ROPS). Kaatumissuojausjärjestelmää suositellaan käytettäväksi, kun ruohoa leikataan pudotusten, veden tai jyrkkien penkkojen lähellä, mihin liittyy kaatumisriski. Lisätietoa saa valtuutetulta huoltoliikkeeltä.

  Seisontajarrun käyttö

  Kytke seisontajarru aina, kun pysäytät koneen tai jätät sen ilman valvontaa.

  Seisontajarrun kytkentä

  Vaara

  Seisontajarru ei välttämättä pidä konetta paikallaan rinteessä, mistä voi aiheutua henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

  Pysäköi kone rinteeseen vain, jos pyörät voidaan kiilata tai tukea pukeilla.

  Kytke seisontajarru vetämällä sen vipua ylös niin, että se lukittuu pidätinuraan (Kuva 12).

  g188778

  Seisontajarrun vapautus

  Vapauta seisontajarru työntämällä sen vipu ulos pidätinurasta ja itseäsi kohti ja paina se sitten alas (Kuva 13).

  g188777

  Ruohonleikkurin teräkytkimen (voimanulosotto) käyttö

  Teräkytkin (voimanulosotto) käynnistää ja pysäyttää leikkuuterät ja voimanulosottoa käyttävät lisälaitteet.

  Teräkytkimen (voimanulosotto) kytkentä

  g008945

  Note: Kytke terät aina kaasuvivun ollessa NOPEA-asennossa (Kuva 15).

  g187516

  Teräkytkimen (voimanulosotto) vapautus

  g009174

  Kaasuvivun käyttö

  Kaasuvipua voidaan siirtää NOPEA- ja HIDAS-asentojen välillä (Kuva 17).

  Käytä aina NOPEA-asentoa, kun käynnistät ruohonleikkurin leikkuupöydän teräkytkimellä (voimanulosotto).

  g187517

  Rikastimen käyttö

  Käynnistä kylmä moottori rikastimella.

  1. Jos moottori on kylmä, käynnistä moottori rikastimella.

  2. Kytke rikastin vetämällä rikastinnuppia ylös ennen virta-avaimen kääntämistä (Kuva 18).

  3. Vapauta rikastin painamalla sitä alas, kun moottori on käynnistynyt (Kuva 18).

   g008959

  Avainkytkimen käyttö

  1. Käännä avain KäYNNISTYS-asentoon (Kuva 19).

   Note: Kun moottori käynnistyy, vapauta avain.

   Important: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 5 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota 15 sekunnin ajan käynnistysyritysten välillä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa rikkoa käynnistimen.

   Note: Moottorin käynnistys saattaa edellyttää useita yrityksiä, kun se käynnistetään ensimmäistä kertaa polttoainejärjestelmän oltua täysin ilman polttoainetta.

   g008947
  2. Sammuta moottori kääntämällä avainta.

  Moottorin käynnistys ja sammutus

  Moottorin käynnistys

  Note: Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä tarvitse rikastusta.

  Important: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 5 sekunnin ajan. Käynnistysmoottorin käyttö yli 5 sekunnin ajan voi vaurioittaa käynnistysmoottoria. Jos moottori ei käynnisty, odota 10 sekunnin ajan ennen käynnistysmoottorin käyttöä uudelleen.

  g189354

  Moottorin sammutus

  1. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin POIS-asentoon (Kuva 20).

  2. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  3. Käännä avain PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain.

  Liikkeenohjausvipujen käyttö

  g004532

  Koneella ajo

  Vetopyörät pyörivät itsenäisesti akselien hydraulimoottorien voimasta. Toinen puoli voi pyöriä taaksepäin toisen puolen pyöriessä eteenpäin, jolloin kone pyörii paikallaan kääntymisen sijaan. Tämä parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta, mutta saattaa vaatia jonkin verran totuttelua.

  Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta (1/min). Aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon, jolloin suorituskyky on parhaimmillaan. Leikkaa aina täydellä kaasulla.

  Varoitus

  Kone voi pyörähtää hyvin nopeasti, ja käyttäjä voi näin menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

  • Ole varovainen kääntyessäsi.

  • Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.

  Eteenpäin ajo

  Note: Moottori sammuu, jos liikkeenohjausvipua siirretään seisontajarrun ollessa kytkettynä.

  Pysäytä kone siirtämällä liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon.

  1. Vapauta seisontajarru. Katso kohta Seisontajarrun vapautus.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

  3. Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä liikkeenohjausvipuja hitaasti eteenpäin (Kuva 22).

   g008952

  Taaksepäin ajo

  1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

  2. Kun haluat ajaa taaksepäin, vedä liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin (Kuva 23).

   g008953

  Smart Speed

  Smart SpeedTM -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan istuimen alapuolella (Kuva 24). Sen avulla kuljettaja voi valita jonkin kolmesta ajonopeusalueesta: viimeistely, hinaus tai leikkaus.

  g027625

  Nopeutta vaihdetaan seuraavasti:

  1. Siirrä liikkeenohjausvivut Vapaa-asentoon ja ulospäin LUKITTU VAPAA -asentoon.

  2. Vapauta teräkytkin.

  3. Säädä vipu haluamaasi asentoon.

  Seuraavat ovat vain suosituksia. Säädöt vaihtelevat ruohotyypin, ruohon sisältämän kosteuden sekä ruohon korkeuden mukaan.

  Suositeltu käyttö:ReunusHinausLeikkuu
  PysäköintiX  
  Märkä, painava ruohoX  
  KoulutusX  
  Ruohon keräys X 
  Levitys X 
  Tavallinen leikkuu  X
  Kuljetus  X

  Reunus

  Tämä on pienin nopeus. Tätä nopeutta suositellaan seuraaviin:

  • Pysäköinti

  • Märän, painavan ruohon leikkuu

  • Koulutus

  Hinaus

  Tämä on keskinopeus. Tätä nopeutta suositellaan ruohon keräykseen ja lehtien levitykseen.

  Leikkuu

  Tämä on suurin nopeus. Tätä nopeutta suositellaan tavalliseen leikkuuseen ja koneen kuljetukseen.

  Koneen pysäytys

  Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut vapaa-asentoon ja sitten lukittuun asentoon, vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja käännä avain PYSäYTYS-asentoon.

  Kytke seisontajarru, kun poistut koneelta. Katso kohta Seisontajarrun kytkentä. Muista irrottaa avain avainkytkimestä.

  Varoitus

  Lapset ja sivulliset voivat loukkaantua, jos he siirtävät tai yrittävät käyttää konetta sen ollessa ilman valvontaa.

  Muista irrottaa avain avainkytkimestä ja kytkeä seisontajarru aina, kun jätät koneen ilman valvontaa muutamaksikin minuutiksi.

  Sivuheiton käyttö

  Leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin.

  Hengenvaara

  Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää ole asennettu, liikkuvat terät ja ilmaan sinkoutuvat roskat saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

  • Älä koskaan irrota suuntainta leikkurista, sillä se ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain vaurioituu, vaihda se heti.

  • Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.

  • Kytke voimanulosotto (teräkytkin, voimanulosotto) POIS-asentoon, käännä avain PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain aina ennen poistoalueen tai leikkuuterien puhdistusta.

  • Varmista, että suuntain on ala-asennossa.

  Leikkuukorkeuden säätö

  Laitteessa on leikkuupöydän nostopoljinjärjestelmä. Leikkuupöydän voi polkimella nostaa tilapäisesti esteen välttämiseksi tai lukita ylimmän leikkuukorkeuden asentoon tai kuljetusasentoon. Leikkuupöydän voi lukita haluttuun leikkuukorkeuteen leikkuukorkeusvivun ja jalkapolkimen avulla.

  Leikkuupöydän nostopoljinjärjestelmän käyttö

  • Nosta leikkuupöytä painamalla leikkuupöydän nostopoljin alas. Pidä poljin painettuna, kunnes leikkuupöytä lukittuu kuljetusasentoon (Kuva 25).

  • Vapauta kuljetuslukko painamalla leikkuupöydän nostopoljinta jalalla ja vetämällä kuljetuslukon kahvaa taakse (Kuva 25).

  g024409

  Leikkuukorkeuden säätö

  Leikkuukorkeudeksi voidaan säätää 38–114 mm (6 mm:n välein) siirtämällä leikkuukorkeustappia eri reikiin.

  1. Paina leikkuupöydän nostopoljinta jalalla ja nosta leikkuupöytä kuljetuslukon asentoon (myös 114 mm:n leikkuukorkeusasento) kuvan mukaisesti (Kuva 26).

  2. Kun haluat säätää korkeutta, irrota tappi leikkuukorkeuden kannattimesta (Kuva 26).

  3. Valitse leikkuukorkeuden säätöjärjestelmästä haluttua leikkuukorkeutta vastaava reikä ja työnnä tappi reikään (Kuva 26).

  4. Vapauta kuljetuslukko painamalla leikkuupöydän nostopoljinta jalalla ja vetämällä kahvaa taakse (Kuva 25).

  5. Laske leikkuupöytää hitaasti, kunnes vipu koskettaa tappia.

   g188850

  Nurmisuojarullien säätö

  Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla säätää nurmisuojarullien korkeus.

  1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), siirrä liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Säädä nurmisuojarullat kuvan mukaisesti (Kuva 27).

   g029955

  122 cm:n leikkuupöydän muunto sivuheittotilaan

  Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja sivulle poistoon.

  Asenna kiinnitystarvikkeet samoihin leikkuupöydän reikiin, joista ne alun perin irrotettiin. Tällä varmistetaan, että reikiä ei jää avoimiksi leikkuupöydän käytön aikana.

  Hengenvaara

  Leikkurissa olevien avoimien reikien kautta voi sinkoutua roskia. Leikkurin rei’stä sinkoutuvat roskat voivat aiheuttaa loukkaantumisen.

  • Älä koskaan käytä leikkuria, jonka kaikkiin leikkuukotelon reikiin ei ole asennettu suojuksia.

  • Asenna kiinnitystarvikkeet asennusaukkoihin, kun irrotat levittimen.

  Levittimen irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA -asentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota leikkuupöytä. Katso kohta Leikkuupöydän irrotus.

  4. Irrota kaksi lukkomutteria (5/16 tuumaa), jotka on kiinnitetty vasemman levittimen hitsattuihin tappeihin leikkuupöydän yläosassa keskellä ja keskiosasta vasemmalla (Kuva 28).

   g011149
  5. Irrota leikkuupöydän sivuseinämästä lukkopultti ja lukkomutteri, joilla vasen levitin on kiinnitetty leikkuupöytään.

  6. Irrota vasen levitin leikkuupöydästä kuvan mukaan (Kuva 28).

  7. Irrota kaksi lukkopulttia (5/16 × 3/4 tuumaa) ja kaksi lukkomutteria (5/16 tuumaa), joilla koottu oikea levitin ja levittimen suojus on kiinnitetty leikkuupöytään (Kuva 29).

   g191136
  8. Irrota kaksi lukkomutteria (5/16 tuumaa), jotka on kiinnitetty oikean levittimen hitsattuihin tappeihin leikkuupöydän yläosassa keskellä ja keskiosasta oikealla (Kuva 30).

   Note: Irrota oikeanpuoleinen levitin leikkuupöydästä.

   g010704
  9. Paikanna ohjauslevy irto-osien pussissa ja irrota kiinnitystarvikkeet heittolevyn takarei’istä (Kuva 31).

   g190734
  10. Asenna levitin leikkuupöydän sivuheittoaukkoon.

  11. Kiinnitä ohjauslevy leikkuupöytään irrotetuilla kiinnitystarvikkeilla.

  12. Asenna leikkuupöytä. Katso kohta Leikkuupöydän asentaminen.

  137 cm:n leikkuupöydän muunto sivuheittotilaan

  Asenna kiinnitystarvikkeet samoihin leikkuupöydän reikiin, joista ne irrotettiin. Tällä varmistetaan, että reikiä ei jää avoimiksi leikkuupöydän käytön aikana.

  Hengenvaara

  Leikkurissa olevien avoimien reikien kautta voi sinkoutua roskia. Leikkurin rei’stä sinkoutuvat roskat voivat aiheuttaa loukkaantumisen.

  • Älä koskaan käytä leikkuria, jonka kaikkiin leikkuukotelon reikiin ei ole asennettu suojuksia.

  • Asenna kiinnitystarvikkeet asennusaukkoihin, kun irrotat levittimen.

  Levittimen irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA -asentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota leikkuupöytä. Katso kohta Leikkuupöydän irrotus.

  4. Irrota kolme lukkomutteria (5/16 tuumaa), jotka on kiinnitetty vasemmanpuoleisen levittimen hitsattuihin tappeihin leikkuupöydän yläosassa keskellä, keskiosasta vasemmalla ja vasemmalla (Kuva 32).

   g011149
  5. Irrota leikkuupöydän sivuseinämästä lukkopultti ja lukkomutteri, joilla vasen levitin on kiinnitetty leikkuupöytään (Kuva 32).

  6. Irrota vasen levitin leikkuupöydästä (Kuva 32).

  7. Paikanna kaksi pulttia irto-osissa, käytä olemassa olevia lukkomuttereita ja asenna nämä kiinnitystarvikkeet kuvan (Kuva 32) reikiin leikkuupöydässä, jotta niistä ei lennä roskia.

   Note: Asenna pultti ylös leikkuupöydän alapuolen läpi ja kiinnitä se yläpuolelta vanhalla lukkomutterilla.

   Vaara

   Leikkurissa olevien avoimien reikien kautta lentää roskia, mikä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

   • Älä koskaan käytä leikkuria ilman, että leikkuukotelon kaikkiin reikiin on asennettu suojukset.

   • Asenna suojukset asennusaukkoihin, kun irrotat levittimen.

  8. Irrota leikkuupöydän takaseinämästä lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa) ja lukkomutteri (5/16 tuumaa), joilla levitin on kiinnitetty leikkuupöytään (Kuva 33).

   g190737
  9. Paikanna sivuheittoaukon etureunan levittimen suojus (Kuva 33).

  10. Irrota kiinnitystarvikkeet, joilla levittimen suojus ja oikea levitin on kiinnitetty leikkuupöytään (Kuva 33).

   Note: Irrota levittimen suojus ja pidä kaikki kiinnitystarvikkeet tallessa.

  11. Irrota kaksi lukkomutteria (5/16 tuumaa), jotka on kiinnitetty oikeanpuoleisen levittimen hitsattuihin tappeihin leikkuupöydän yläosassa keskellä ja keskiosasta oikealla (Kuva 34).

   g010704
  12. Irrota lukkopultti ja lukkomutteri, joilla oikea levitin on kiinnitetty leikkuupöydän yläosaan, ja irrota oikea levitin leikkuupöydästä (Kuva 34).

  13. Asenna aikaisemmin irrotetut kiinnitystarvikkeet poistolevyn etuosan reikiin ja leikkuupöydän etureikään (Kuva 33).

  14. Paikanna ohjauslevy irto-osien pussissa, irrota kiinnitystarvikkeet heittolevyn takarei’istä ja asenna ohjauslevy sivuheittoaukkoon leikkuupöydässä (Kuva 35).

   g190735
  15. Kiinnitä ohjauslevy leikkuupöytään irrotetuilla kiinnitystarvikkeilla.

  16. Asenna leikkuupöytä. Katso kohta Leikkuupöydän asentaminen.

  Lisälaitteiden ja -varusteiden käyttö

  Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

  Jos moottorinsuojukseen kiinnitetään sanko, se on kiinnitettävä hihnalla.

  Important: Jos moottorinsuojukseen kiinnitetyn sangon sisältö painaa yli 4,5 kg, koneeseen on asennettava sangon tukisarja.

  Ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoon.

  Käyttövihjeitä

  Kaasun Nopea-asetuksen käyttö

  Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan, kun moottoria käytetään NOPEA-asetuksella. Ilmaa tarvitaan, jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti. Älä siis säädä leikkuukorkeutta liian alas ja älä anna leikkaamattoman ruohon ympäröidä leikkuria kokonaan. Huolehdi, että leikkurin toinen sivu on leikatun nurmen päällä, jolloin leikkuriin pääsee ilmaa.

  Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran

  Varmista, ettei leikkuri leikkaa nurmen mahdollisia epätasaisia kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho hieman tavallista pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty leikkuukorkeus on kuitenkin yleensä sopivin. Kun leikattava ruoho on yli 15 cm:n pituista, hyvä leikkuujälki voidaan varmistaa leikkaamalla se kaksi kertaa.

  Kolmasosan leikkaus ruohon pituudesta

  Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin kolmasosa. Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei ruoho ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho kasvaa hitaammin.

  Leikkuusuunnan vaihto

  Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä. Tämä helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka puolestaan edistää maatumista ja lannoitusta.

  Leikkaaminen sopivin aikavälein

  Ruoho kasvaa eri nopeudella eri vuodenaikoina. Leikkuukorkeus voidaan pitää samana leikkaamalla ruoho useammin keväällä. Vähennä leikkuukertoja keskikesällä, jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla korkeusasetuksella.

  Hitaamman leikkuunopeuden käyttö

  Leikkuujäljen parantamiseksi ajonopeutta kannattaa hidastaa tietyissä olosuhteissa.

  Varo leikkaamasta ruohoa liian lyhyeksi

  Suurenna leikkuukorkeutta epätasaista nurmea leikattaessa, jotta nurmi ei leikkaudu paljaaksi.

  Koneen pysäytys

  Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken leikkuun, nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä. Jotta näin ei kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle terät kytkettyinä tai vapauta leikkuupöytä eteenpäin ajaessasi.

  Leikkuukoneen alapuolen puhtaanapito

  Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina käytön jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa, leikkuujäljestä tulee ennen pitkää epätyydyttävä.

  Terien huolto

  Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä. Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille. Tarkista aina käytön jälkeen, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, äänenvaimentimista ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Sulje polttoaineen sulkuventtiili ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Kytke lisälaitteen käyttö pois aina, kun kuljetat konetta tai kun sitä ei käytetä.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Koneen työntäminen käsin

  Important: Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan hinaa konetta, koska se voi vaurioitua.

  Koneen työntäminen

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Paikanna ohitusvivut rungossa moottorin molemmilla puolilla.

  4. Siirrä ohitusvipuja eteenpäin aukon läpi ja lukitse ne paikoilleen painamalla alas (Kuva 36).

   Note: Tee sama kummallekin vivulle.

  5. Vapauta seisontajarru.

   Note: Älä käynnistä konetta.

   g188854

  Koneen käyttö

  Siirrä ohitusvipuja taaksepäin aukon läpi ja lukitse ne paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 36).

  Note: Tee sama kummallekin vivulle.

  Koneen kuljetus

  Käytä koneen kuljetukseen raskaaseen käyttöön tarkoitettua perävaunua tai kuorma-autoa. Varmista, että perävaunussa tai kuorma-autossa on kaikki lain vaatimat jarrut, valot ja merkit. Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua, perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.

  Vaara

  Kaduilla ja teillä ajaminen ilman suuntavilkkuja, valoja, heijastavia merkintöjä tai hitaan ajoneuvon merkkiä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa henkilövahinkoihin johtavan onnettomuuden.

  Älä aja koneella julkisella tiellä tai kadulla.

  1. Jos käytät perävaunua, kiinnitä se vetoajoneuvoon ja käytä turvaketjuja.

  2. Jos mahdollista, yhdistä perävaunun jarrut.

  3. Lastaa kone perävaunuun tai kuorma-autoon.

  4. Sammuta moottori, irrota avain, kytke seisontajarru ja sulje polttoaineventtiili.

  5. Kiinnitä kone etukääntöpyörien ja takapuskurin lähellä (Kuva 37).

   g027708

  Koneen lastaus

  Ole erittäin varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon ja poistaessasi konetta niistä. Käytä toimenpiteeseen täysleveää ramppia, joka on konetta leveämpi. Peruuta kone ylös ramppia ja aja eteenpäin alas ramppia (Kuva 38).

  g027995

  Important: Älä käytä kapeita erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

  Vaara

  Koneen lastaaminen perävaunuun tai kuorma-autoon lisää kaatumisen mahdollisuutta, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman (Kuva 39).

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi konetta rampilla.

  • Käytä vain täysleveää ramppia. Älä käytä erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

  • Rampin ja maan tai rampin ja perävaunun tai kuorma-auton välinen kulma ei saa olla yli 15 astetta.

  • Varmista, että rampin pituus on vähintään neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai kuorma-auton lavan korkeus maahan. Näin varmistetaan, että rampin kulma tasaiseen maahan ei ylitä 15:ta astetta.

  • Peruutusrampit ja eteenpäin alas ajettavat rampit.

  • Vältä äkillistä kiihdytystä tai hidastusta konetta rampilla ajettaessa, sillä tämä voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai kaatumisen.

  g027996

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia, löystyneitä tai vaurioituneita osia.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Puhdista ilmanottoritilä.
 • Tarkasta terät.
 • Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista leikkuupöydän kotelo.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista, ettei hihnassa ole kulumia tai murtumia.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Huolla ilmanpuhdistimen paperipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda moottoriöljy(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda öljynsuodatin(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista sytytystulpat.
 • Tarkasta polttoaineputken suodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmanpuhdistimen paperipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda sytytystulpat.
 • Vaihda polttoaineputken suodatin.
 • Ennen varastointia
 • Lataa akku ja irrota akun kaapelit.
 • Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.
 • Maalaa kuluneet pinnat.
 • Varoitus

  Jos avain jätetään avainkytkimeen, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain avainkytkimestä ennen huoltoa.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Kunnossapito- ja varastointiturvallisuus

  • Tee seuraavat toimenpiteet ennen koneen korjaamista:

   • Vapauta käytöt.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Irrota sytytystulpan johto.

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  • Poista ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköstä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista tulipalon estämiseksi.

  • Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainetta lähellä avotulta tai tyhjennä polttoainetta sisätiloissa.

  • Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  • Irrota akku tai vedä johto irti sytytystulpasta ennen minkäänlaisia huoltotoimia. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä ja ole varovainen, kun huollat teriä. Älä suorista tai hitsaa teriä, vaan vaihda ne.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista osista. Älä tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.

  • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset tiukalla, varsinkin terien kiinnityspultit. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  • Älä koskaan yritä muuttaa turvalaitteiden käyttötarkoitusta tai vähentää turvalaitteen tarjoamaa suojaa. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

  • Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  • Tarkista seisontajarrun toiminta säännöllisesti. Säädä ja huolla tarvittaessa.

  Leikkuupöydän verhon vapautus

  Löysää verhon kaksi alapulttia, jotta pääset käsiksi leikkuupöydän yläosaan (Kuva 40).

  g027794

  Note: Kiinnitä verho huollon jälkeen kiristämällä pultit.

  Moottorin huolto

  Vaara

  Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa tapaturman.

  Pidä kädet, jalat, kasvot, vaatteet ja muut kehonosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista kuumista pinnoista.

  Moottorin turvallinen käyttö

  Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia, löystyneitä tai vaurioituneita osia.
 • Note: Huolla ilmanpuhdistin useammin (muutaman tunnin välein), jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  Panosten irrottaminen

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin (PTO).

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Puhdista ilmanpuhdistimen suojuksen ympäristö, jotta likaa ei pääse moottoriin aiheuttamaan vahinkoa.

  4. Nosta suojus ja käännä ilmanpuhdistinjärjestelmä pois moottorista (Kuva 41).

   g027800g027801
  5. Irrota vaahtomuovipanos paperipanoksesta (Kuva 42).

   g027802

  Vaahtomuovipanoksen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Pese vaahtomuovipanos vedellä ja vaihda se, jos se on vaurioitunut.

  Paperipanoksen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistimen paperipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmanpuhdistimen paperipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
  1. Naputa panosta kevyesti tasaista pintaa vasten, jotta pöly ja lika irtoavat siitä.

  2. Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole öljykalvoa ja ettei tiiviste ole vaurioitunut.

   Important: Älä puhdista paperipanosta paineilmalla tai nesteillä, kuten liuotinaineella, bensiinillä tai paloöljyllä. Paperipanos on vaihdettava, jos se on vaurioitunut tai jos sitä ei voida puhdistaa kunnolla.

  Moottoriöljyn huolto

  Öljylaatu: pesevä öljy (API-huoltoluokitus SF, SG, SH, SJ tai SL).

  Kampikammion tilavuus: 2,4 l suodattimen kanssa

  Viskositeetti: Katso seuraava taulukko.

  g029683

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Note: Tarkista öljymäärä moottorin ollessa kylmä.

  Vaara

  Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa tapaturman.

  Pidä kädet, jalat, kasvot, vaatteet ja muut kehonosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista kuumista pinnoista.

  Important: Jos moottorin kampikammioon laitetaan liikaa tai liian vähän öljyä ja moottoria käytetään, moottori saattaa vaurioitua.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain virtalukosta.

  2. Varmista, että moottori on sammunut, tasassa ja jäähtynyt, jotta öljy on ehtinyt valua öljypohjaan.

  3. Puhdista öljyntäyttökorkin ja mittatikun ympäristö ennen korkin irrottamista, jotta moottoriin ei pääse likaa, leikkuujätteitä tai muita roskia (Kuva 44).

  4. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  g029368

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda öljynsuodatin(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Note: Vaihda moottorin öljynsuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  Note: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, jotta kaikki öljy tyhjenee.

  2. Vapauta voimanulosotto ja varmista, että seisontajarru on kytkettynä.

  3. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  4. Tyhjennä moottoriöljy.

   g027799g029570
  5. Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 46).

   Note: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste koskettaa moottoria, ja käännä sitten suodatinta vielä 3/4 kierrosta.

   g027477
  6. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä täyttöputkeen ja lisää hitaasti siten, että sitä on Full-merkkiin asti (Kuva 47).

   g027484

  Sytytystulpan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista sytytystulpat.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulpat.
 • Varmista, että keski- ja sivuelektrodien kärkiväli on oikea, ennen kuin asennat sytytystulpan. Irrota ja asenna sytytystulppa käyttäen apuna sytytystulpan avainta ja tarkista ja säädä kärkiväli kärkivälin työkalulla/rakotulkilla. Asenna tarvittaessa uudet sytytystulpat.

  Tyyppi: Champion® RN9YC tai NGK® BPR6ES

  Kärkiväli: 0,76 mm

  Sytytystulpan irrotus

  1. Vapauta voimanulosotto ja varmista, että seisontajarru on kytkettynä.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

   g027478

   Note: Koska sytytystulpan ympärillä on syvennys, tehokkain puhdistustapa on puhaltaa onteloon paineilmaa. Sytytystulppaan pääsee parhaiten käsiksi, kun puhallinkotelo on irrotettu puhdistusta varten.

  Sytytystulpan tarkistus

  Important: Älä puhdista sytytystulppia. Sytytystulppa tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.

  Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin on yleensä likainen.

  Säädä kärkiväliksi 0,76 mm.

  g027479

  Sytytystulpan asennus

  Kiristä sytytystulpat momenttiin 25–30 N·m.

  g027960

  Jäähdytysjärjestelmän puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista ilmanottoritilä.
 • Puhdista ilmanottoritilä ruohosta ja roskista aina ennen käyttöä.

  1. Vapauta teräkytkin ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota ilmansuodatin moottorista.

  4. Irrota moottorin vaippa.

  5. Estä roskien pääseminen ilmanottoon asentamalla ilmansuodatin suodattimen kantaan.

  6. Puhdista osat roskista ja ruohosta.

  7. Irrota ilmansuodatin ja asenna moottorin vaippa.

  8. Asenna ilmansuodatin.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Hengenvaara

  Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Kaikki polttoaineeseen liittyvät huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta, kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Polttoainesäiliötä tyhjennettäessä ei saa tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  Polttoaineputken suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta polttoaineputken suodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoaineputken suodatin.
 • Important: Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu polttoaineputkesta.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Kytke jarru, sammuta moottori, irrota avain avainkytkimestä ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

   g027939g033082

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  Akun huolto

  Akun irrotus

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Löysää akun suojuksen kahta kiinnikettä kääntämällä niitä 1/4 kierrosta vastapäivään ja irrota akun suojus (Kuva 52).

   g190587
  4. Irrota miinusmaakaapeli (musta) akun navasta (Kuva 53).

   Note: Säilytä kaikki kiinnikkeet.

   Vaara

   Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita sekä aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

   • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  5. Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin.

  6. Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 53).

   Note: Säilytä kaikki kiinnikkeet.

  7. Irrota akun pidike (Kuva 53) ja nosta akku pois akkualustalta.

   g188903

  Akun lataus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ennen varastointia
 • Lataa akku ja irrota akun kaapelit.
  1. Irrota akku alustasta. Katso kohta Akun irrotus.

  2. Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin ajan.

   Note: Älä lataa akkua liikaa.

  3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun navoista (Kuva 54).

   g000538

  Akun asennus

  1. Aseta akku alustalle (Kuva 53).

  2. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

  3. Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

  4. Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun navan päälle.

  5. Kiinnitä akku pidikkeellä (Kuva 53).

  6. Asenna akun kansi painamalla se alas ja kiristämällä kaksi kiinnikettä myötäpäivään (Kuva 52).

  Sulakkeiden huolto

  Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei tarvita. Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri toimintavian tai oikosulun varalta.

  Sulaketyyppi:

  • Päävirta: F1 (15 A, pistotyyppinen)

  • Latauspiiri: F2 (25 A, pistotyyppinen)

  Vaihda pääsulake (15 A) vetämällä sulake ulos konsolin sivussa olevan aukon kautta ja asentamalla uusi 15 A:n sulake (Kuva 55).

  g190588

  Vaihda latauspiirin sulake (25 A) vetämällä akun vasemmalla puolella oleva sulake ulos ja asentamalla uusi 25 A:n sulake (Kuva 56).

  g190589

  Vetojärjestelmän huolto

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista rengaspaine.
 • Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden mukaisena. Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä leikkuujäljestä epätasaisen. Tarkista paine venttiilin varresta (Kuva 57). Tarkista paine, kun renkaat ovat kylmät, jotta painelukema olisi mahdollisimman tarkka.

  Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine kääntöpyörien renkaiden sivusta.

  Täytä etukääntöpyörien renkaat paineeseen 1,03 bar.

  Täytä vetävien takapyörien renkaat paineeseen 0,9 bar.

  g000554

  Leikkurin huolto

  Leikkuuterien huolto

  Terät on pidettävä terävinä, jotta leikkausjälki pysyy ensiluokkaisena. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, on hyvä pitää vaihtoteriä saatavilla.

  Terien turvallinen käyttö

  Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman. Älä yritä korjata vaurioitunutta terää, koska se saattaa mitätöidä tuotteen turvasertifioinnin.

  • Terät on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta teriä huoltaessasi. Terät saa ainoastaan vaihtaa tai teroittaa. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  • Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

  Ennen terien tarkastusta tai huoltoa

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota virta-avain ja irrota sytytystulppien johdot sytytystulpista.

  Terien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta terät.
  1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 58).

  2. Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terä ja teroita se. Katso Terien teroitus.

  3. Tarkasta terät, etenkin kupera alue.

  4. Jos havaitset vähäisiäkään murtumisen, kulumisen tai urautumisen merkkejä tällä alueella, asenna uusi terä välittömästi (Kuva 58).

   g006530

  Taipuneiden terien tarkistus

  Note: Koneen on oltava tasaisella alustalla seuraavaa toimenpidettä varten.

  1. Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon.

  2. Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terä hitaasti asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä tasaiseen alustaan voidaan mitata (Kuva 59).

   g014972
  3. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 60).

   g014973
  4. Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen leikkuusärmä on samassa asennossa (Kuva 61).

   g014974
  5. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 62).

   Note: Ero saa olla enintään 3 mm.

   g014973
   1. Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin 3 mm, vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien irrotus ja Terien asennus.

    Note: Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm, terän kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

   2. Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan terään.

  6. Toista toimenpide kullekin terälle.

  Terien irrotus

  Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen, jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä aina aitoja Toro-vaihtoteriä koneen parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää turvallisuusstandardien mukainen.

  1. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.

  2. Irrota teräpultti, jousialuslaatta ja terä kara-akselista (Kuva 63).

   g010341

  Terien teroitus

  1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista päistä (Kuva 64).

   Note: Säilytä alkuperäinen kulma.

   Note: Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan materiaalia yhtä paljon.

   g000552
  2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen (Kuva 65).

   Note: Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on tasapainossa ja sitä voidaan käyttää.

   Note: Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta (Kuva 64).

   g000553
  3. Toista, kunnes terä on tasapainossa.

  Terien asennus

  1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 63).

   Important: Terän kuperan puolen on osoitettava ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.

  2. Asenna jousialuslaatta (kovera puoli terää kohden) ja teräpultti (Kuva 63).

  3. Kiristä teräpultti momenttiin 135–150 N·m.

   g004536

  Leikkuupöydän tasaus

  Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa asentamisen aikana tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.

  Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole taipuneita teriä. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja vaihdettava. Katso kohta Taipuneiden terien tarkistus ennen kuin jatkat.

  Leikkuupöytä on tasattava sivusuunnassa ennen terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätämistä.

  Vaatimukset:

  • Koneen on oltava tasaisella alustalla.

  • Kaikkien neljän renkaan ilmanpaineen on oltava oikea. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  Sivusuuntaisen tasauksen tarkistus

  Leikkurin terien on oltava tasassa sivusuunnassa. Tarkista sivusuuntainen tasaus aina leikkurin asennuksen yhteydessä tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA -asentoon, sammuta moottori, irrota avain avainkytkimestä, kytke seisontajarru, ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Pyöritä teriä varovasti puolelta toiselle.

  4. Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen alustan väliltä (Kuva 67).

   Note: Jos molemmat mitat eivät ole 5 mm:n sisällä toisistaan, säätö on tarpeen. Katso kohta Leikkuupöydän tasaus.

   g007202

  Terän pituussuuntaisen kaltevuuden tarkistus

  Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina ennen leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli 7,9 mm alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän kaltevuutta seuraavien ohjeiden mukaisesti:

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA -asentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota avain avainkytkimestä ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat pituussuuntaisesti (Kuva 68).

  4. Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan ja takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 68).

   Note: Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm alempana kuin takaterän kärki, siirry toimenpiteeseen Leikkuupöydän tasaus.

   g007199

  Leikkuupöydän tasaus

  1. Aseta nurmisuojarullat ylimpiin reikiin tai poista ne kokonaan tämän toimenpiteen ajaksi. Katso Nurmisuojarullien säätö.

  2. Aseta leikkuukorkeusvipu 76 mm:n asentoon. Katso Leikkuukorkeuden säätö.

  3. Aseta kaksi 6,6 cm:n pölkkyä leikkuupöydän etureunan molempien puolien alle niin, että ne eivät ole nurmisuojarullan kannattimien alla (Kuva 69).

  4. Aseta kaksi 7,3 cm:n pölkkyä leikkuupöydän helman takareunan alle, yksi leikkuupöydän molemmille puolille (Kuva 69).

   g024428
  5. Löysää säätöpultteja jokaisessa neljässä kulmassa niin, että leikkuupöytä asettuu tukevasti neljän pölkyn varaan (Kuva 70).

   g024313
  6. Tarkista, että kaikki neljä ketjua ovat kireällä (Kuva 70).

  7. Kiristä neljä säätöpulttia (Kuva 70).

  8. Varmista, että pölkyt asettuvat tiukasti leikkuupöydän helman alle ja että kaikki pultit ovat kireällä.

  9. Varmista, että leikkuupöytä on tasassa, tarkistamalla sivusuuntainen tasaus ja terän pituussuuntainen kaltevuus. Toista leikkuupöydän tasausvaiheet tarvittaessa.

  Leikkuupöydän irrotus

  Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA -asentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota avain avainkytkimestä ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  Aseta leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen. Suorita irrotus loppuun valitsemalla yksi seuraavista toimenpiteistä asennetun leikkuupöydän koon mukaan.

  Leikkuupöydän irrotuksen valmistelu

  1. Aseta leikkuri 76 mm:n leikkuukorkeuteen.

  2. Löysää kaksi alinta pulttia, joilla leikkuupöydän verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta Leikkuupöydän verhon vapautus.

  3. Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä. Katso Leikkurin hihnan vaihto.

  Leikkuupöydän irrotus

  1. Irrota sokka ja aluslaatta, joilla kiinnitystappi on kiinnitetty runkoon ja leikkuupöytään, ja irrota kiinnitystanko (Kuva 71).

   g028276
  2. Vapauta jännitys leikkuupöydästä nostamalla leikkuupöytää.

  3. Irrota ketjut leikkuupöydän nostovarsien koukuista (Kuva 72).

   g024313
  4. Nosta leikkuukorkeus kuljetusasentoon.

  5. Irrota hihna moottorin kytkimen hihnapyörältä.

  6. Liu'uta leikkuri pois koneen alta.

   Note: Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä varten.

  Leikkuupöydän asentaminen

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA -asentoon, sammuta moottori, irrota avain avainkytkimestä, kytke seisontajarru, ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Liu'uta leikkuri koneen alle.

  4. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.

  5. Asenna leikkuukorkeuden tappi alimman leikkuukorkeuden lukitusasentoon.

  6. Nosta leikkuupöydän takaosaa ja kiinnitä ketjut takanostovarsiin (Kuva 72).

  7. Kiinnitä etuketjut etunostovarsiin (Kuva 72).

  8. Asenna pitkä kiinnitystanko rungon ripustimen ja leikkuupöydän läpi.

  9. Kiinnitä kiinnitystappi aiemmin irrotetuilla sokilla ja aluslaatoilla (Kuva 71).

  10. Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään. Katso kohta Leikkurin hihnan vaihto.

  11. Kiristä kaksi alinta pulttia, joilla leikkuupöydän verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta Leikkuupöydän verhon vapautus.

  Suuntaimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.
 • Vaara

  Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan, mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma. Seurauksena voi olla myös kosketus terään.

  Älä käytä ruohonleikkuria ilman leikkuujätelevyä, heittokanavan suuntainta tai ruohonkerääjää.

  Tarkista suuntain vaurioiden varalta aina ennen käyttöä. Vaihda vaurioituneet osat ennen käyttöä.

  1. Irrota sokka (Kuva 73).

  2. Irrota jousi suuntaimen kannattimen lovesta ja liu’uta tanko pois hitsatuista leikkuupöydän kannattimista, jousesta ja heittokanavan suuntaimesta (Kuva 73).

   g190642
  3. Irrota vaurioitunut tai kulunut heittokanavan suuntain.

  4. Aseta uusi heittokanavan suuntain niin, että kannatinpäät ovat leikkuupöydän hitsattujen kannattimien välissä kuvan mukaisesti (Kuva 74).

  5. Asenna jousi tangon suoraan päähän.

  6. Sijoita jousi tankoon kuvan mukaisesti niin, että jousen lyhyempi pää tulee tangon alta ennen mutkaa ja menee tangon yli, kun se palaa mutkasta.

  7. Nosta jousen silmukkapäätä ja aseta se suuntaimen kannattimen loveen (Kuva 74).

   g017618
  8. Kiinnitä tanko- ja jousikokoonpano kääntämällä sitä niin, että tangon lyhyt pää on leikkuupöytään hitsatun etummaisen kannattimen takana (Kuva 74).

   Important: Suuntaimen on oltava jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta suuntain ylös ja testaa, että napsahtaa ala-asentoon.

  9. Asenna sokka (Kuva 73).

  Leikkurin hihnan huolto

  Hihnojen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista, ettei hihnassa ole kulumia tai murtumia.
 • Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita reunoja, palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda vaurioituneet hihnat.

  Leikkurin hihnan vaihto

  Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan pyöriessä, terien lipsuminen ruohoa leikattaessa, rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda leikkurin hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.

  1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), siirrä liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain avainkytkimestä ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Aseta leikkuri 76 mm:n leikkuukorkeuteen.

  4. Irrota leikkuupöydän verho. Katso kohta Leikkuupöydän verhon vapautus

  5. Löysää molempien hihnan suojusten kahta pulttia, mutta älä irrota niitä.

  6. Liu’uta suojus irti pulteista ja irrota se nostamalla ylös- ja ulospäin.

  7. Irrota lattialevy, jotta pääset käsiksi kiristinpyörään.

  8. Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla kiristinpyörän jousi leikkuupöydän tapista jousen irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771) (Kuva 75).

   g028279
  9. Laske leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen ja aseta leikkuukorkeuden tappi alimman leikkuukorkeuden lukitusasentoon.

  10. Irrota hihna leikkuupöydän hihnapyöriltä ja irrota vanha hihna.

  11. Asenna uusi hihna leikkurin hihnapyörien ja moottorin alla olevan kytkimen hihnapyörän ympärille (Kuva 75).

   Vaara

   Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

   Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.

  12. Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän tappiin jousen irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771), jolloin kiristinpyörä ja leikkurin hihna jännittyvät (Kuva 75).

  13. Varmista, että hihna on asettunut oikein kaikkiin hihnapyöriin.

  14. Asenna hihnan suojukset asentamalla molempien suojusten kielekkeet huolellisesti leikkuupöydän kannattimien vastaaviin koloihin.

  15. Käännä suojus leikkuupöytään ja liu’uta lovet paikoilleen löysättyjen pulttien alle.

  16. Kiinnitä suojus leikkuupöytään kiristämällä pultit.

  17. Asenna leikkuupöydän verho. Katso kohta Leikkuupöydän verhon vapautus

  Puhdistus

  Leikkurin alapuolen pesu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista leikkuupöydän kotelo.
 • Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä etenkään ohjauspaneelin lähellä, istuimen alla tai moottorin ja hydraulipumppujen läheisyydessä.

  Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa ei pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu paremmin.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA -asentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota avain avainkytkimestä ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 76).

   Note: Levitä vaseliinia pesuliitännän O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa O-rengasta.

   g017966
  4. Aseta leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.

  5. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori.

  6. Kytke teräkytkin (voimanulosotto) ja anna leikkurin käydä 1–3 minuuttia.

  7. Vapauta terän ohjausvipu, sammuta moottori, irrota avain avainkytkimestä ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.

  8. Katkaise vedentulo ja irrota liitin pesuliitännästä.

   Note: Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä pesukerralla, liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista sitten toimenpide.

  9. Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta vesi valuu pois.

   Vaara

   Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista tai teräkosketuksen. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

   • Vaihda rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä välittömästi, ennen kuin käytät leikkuria uudelleen.

   • Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.

  Jätteiden hävitys

  Moottoriöljy, akut, hydraulineste ja moottorin jäähdytysneste saastuttavat ympäristöä. Ne on hävitettävä kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.

  Varastointi

  Puhdistus ja varastointi

  1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), kytke seisontajarru, käännä avain PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain avainkytkimestä.

  2. Poista ruoho, lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin moottorista ja hydraulijärjestelmästä. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

   Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä etenkään kojetaulun, moottorin ja hydraulipumppujen läheisyydessä.

  3. Tarkista seisontajarrujen toiminta. Katso Seisontajarrun käyttö.

  4. Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  5. Vaihda kampikammioöljy. Katso kohta Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto.

  6. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  7. Lataa akku. Katso kohta Akun lataus.

  8. Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri sitten vesiletkulla.

   Note: Käytä konetta teräkytkin (voimanulosotto) kytkettynä ja korkeimmalla tyhjäkäyntinopeudella 2–5 minuutin ajan pesun jälkeen.

  9. Tarkista terien kunto. Katso kohta Leikkuuterien huolto.

  10. Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone varastointia varten seuraavasti:

   1. Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista stabilointi-/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen valmistajan sekoitusohjeita. Älä käytä alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).

    Note: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen polttoaineeseen ja kun sitä käytetään jatkuvasti.

   2. Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä (5 minuuttia).

   3. Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö.

   4. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.

   5. Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä polttoaine paikallisten asetusten mukaisesti.

    Important: Älä säilytä lisäaineistettua polttoainetta 90 päivää kauempaa.

  11. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.

  12. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  13. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Irrota avain avainkytkimestä ja säilytä se poissa lasten ja muiden luvattomien käyttäjien ulottuvilta. Peitä kone, jotta se pysyy suojassa ja puhtaana.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Polttoainesäiliössä näkyy merkkejä hajoamisesta tai polttoaine näyttää loppuvan usein koneesta.
  1. Ilmanpuhdistimen paperipanos on tukkeutunut.
  1. Puhdista paperipanos.
  Moottori ylikuumenee.
  1. Moottori on ylikuormitettu.
  2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.
  4. Ilmanpuhdistin on likainen.
  5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  1. Vähennä ajonopeutta.
  2. Lisää öljyä kampikammioon.
  3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.
  4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panos.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
  Käynnistin ei pyöritä.
  1. Liikkeenohjausvivut eivät ole Lukittu vapaa -asennossa.
  2. Seisontajarru on vapautettuna.
  3. Akussa ei ole latausta.
  4. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai löystyneet.
  5. Sulake on palanut.
  6. Rele tai kytkin on vaurioitunut.
  1. Siirrä liikkeenohjausvivut Lukittu vapaa -asentoon.
  2. Kytke seisontajarru.
  3. Lataa akku.
  4. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus on kunnossa.
  5. Vaihda sulake.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti tai ei pysy käynnissä.
  1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
  2. Rikastin ei ole käytössä.
  3. Ilmanpuhdistin on likainen.
  4. Sytytystulpan johdot ovat löysällä tai irronneet.
  5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  6. Polttoainesuodattimessa on likaa.
  7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista polttoainetta.
  9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  1. Täytä polttoainesäiliö.
  2. Siirrä rikastimen vipu Päällä-asentoon.
  3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panos.
  4. Asenna sytytystulpan johto.
  5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.
  6. Vaihda polttoainesuodatin.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  8. Tyhjennä säiliö ja täytä se oikeantyyppisellä polttoaineella.
  9. Lisää öljyä kampikammioon.
  Moottori menettää tehoaan.
  1. Moottori on ylikuormitettu.
  2. Ilmanpuhdistin on likainen.
  3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  4. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.
  5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  6. Polttoainesäiliön ilmareikä on tukossa.
  7. Polttoainesuodattimessa on likaa.
  8. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  9. Polttoainesäiliössä on vääränlaista polttoainetta.
  1. Vähennä ajonopeutta.
  2. Puhdista ilmanpuhdistimen panos.
  3. Lisää öljyä kampikammioon.
  4. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.
  5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  7. Vaihda polttoainesuodatin.
  8. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  9. Tyhjennä säiliö ja täytä se oikeantyyppisellä polttoaineella.
  Kone ei liiku.
  1. Ohitusventtiilit ovat auki.
  2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai rikkinäiset.
  3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.
  4. Vaihteisto ei toimi.
  1. Sulje hinausventtiilit.
  2. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Epänormaali värinä.
  1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
  2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai terän hihnapyörä on löysällä.
  3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
  4. Leikkuuterä(t) on taipunut/ovat taipuneet tai epätasapainossa.
  5. Terän kiinnityspultti on löysällä.
  6. Terän kara on taipunut.
  1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
  2. Kiristä löysä pyörä.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  4. Asenna uusi leikkuuterä(t).
  5. Kiristä terän kiinnityspultti.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Epätasainen leikkuukorkeus.
  1. Terät ovat tylsiä.
  2. Leikkuuterät ovat taipuneet.
  3. Leikkuri ei ole tasassa.
  4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu oikein.
  5. Leikkurin alapuoli on likainen.
  6. Väärä rengaspaine.
  7. Terän kara on taipunut.
  1. Teroita terä(t).
  2. Asenna uusi leikkuuterä(t).
  3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja pituussuunnassa.
  4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.
  5. Puhdista leikkurin alapuoli.
  6. Aseta oikea rengaspaine.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Terät eivät pyöri.
  1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.
  2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.
  3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai PTO-kytkin on viallinen.
  4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.
  1. Asenna uusi käyttöhihna.
  2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat oikeassa asennossa.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  4. Asenna uusi leikkurin hihna.

  Kaaviot

  Kytkentäkaavio

  g203461