Innledning

Denne plentraktoren med roterende kniver er beregnet på privat bruk eller av innleide operatører. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eller kommersielle eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

g188704

Noter produktets modell- og serienummer nedenfor:

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader eller skade forplantningsevnen på andre måter.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Brutto hestekraft

Motorens brutto eller netto hestekrefter ble beregnet i laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940. Konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet for motoren for gressklippere i denne klassen være betydelig lavere.

Gå til www.Toro.com for å se spesifikasjonene for din gressklippermodell.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren. Sørg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke det og forstår advarslene.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold andre på trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon i de respektive delene gjennom hele håndboken.

Hellingsindikator

g011841

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decaloemmarkt
decal121-2989b
decalbatterysymbols
decal131-1097
decal132-0872
decal130-0731
decal130-0765
decal117-1194
decal130-0654
decal131-3948
decal133-9255
decal133-9263
decal136-4243
decal136-4244
decal136-5596

Oversikt over produktet

g188739

Gjør deg kjent med alle kontrollene i Figur 5 og Figur 6 før du starter motoren og bruker maskinen.

g188738
g188776

Drivstoffmåler

Drivstoffmåleren viser hvor mye drivstoff det er i tanken (Figur 6).

Gasskontroll

Gassen kontrollerer motorhastigheten og den har en kontinuerlig variabel innstilling fra SAKTE til HURTIG (Figur 5).

Chokekontroll

Bruk chokekontrollen for å starte en kald motor. Dra i chokekontrollen for å aktivere den. Trykk ned på chokekontrollen for å deaktivere den.

Timeteller

Timemåleren registrerer antallet timer som motoren har vært i bruk. Den er i gang når motoren er i gang. Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold (Figur 5).

Bevegelseskontrollspaker

Bevegelseskontrollspakene er hastighetssensitive kontroller for uavhengige hjulmotorer. Ved å flytte en spak fremover eller bakover dreies hjulet på samme side fremover eller bakover. Hjulhastigheten er proporsjonal med hvor mye spaken flyttes. Flytt kontrollspakene utover fra midten til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og forlat maskinen (Figur 4). Sett alltid bevegelseskontrollspakene i den NøYTRALE LåSESTILLINGEN når du stanser maskinen eller lar den stå uten tilsyn.

Parkeringsbremsespak

Parkeringsbremsespaken er plassert på venstre side av konsollen (Figur 4). Bremsespaken aktiverer en parkeringsbrems på drivhjulene.

For å aktivere parkeringsbremsen drar du parkeringsbremsen opp til den låses inn i sperresporet.

For å koble fra parkeringsbremsen trykker du parkeringsbremsen ut av sperresporet og mot deg, og trykker deretter parkeringsbremsen ned.

Fotpedalløftesystem for klippeenhet

Fotpedalløftesystemet kan brukes til å løfte og senke klippeenheten mens du sitter på setet. Du kan bruke fotpedalen til å løfte klippeenheten midlertidig for å unngå hindringer, eller låse klippeenheten i høyeste klippehøydestilling eller transportstilling (Figur 4).

Spaken i Smart Speed

Spaken i Smart Speed™-kontrollsystemet, som befinner seg under driftsposisjon, gir deg valget mellom tre hastigheter å kjøre maskinen i – trimme, taue og klippe (Figur 24).

12 V stikkontakt

Bruk stikkontakten for å tilføre 12 V strøm til tilbehør (Figur 5).

Important: Når du ikke bruker 12 V-stikkontakten, sett inn gummipluggen for å unngå skade på stikkontakten.

Nøkkeltenning

Bruk denne bryteren for å starte gressklipperen. Den har tre stillinger: START, KJøR og AV.

Knivkontrollbryter (kraftoverføring)

Knivkontrollbryteren (kraftuttaket, PTO) slår drivkraften til knivene av og på (Figur 5).

Klippehøydespak

Klippehøydespaken fungerer i samarbeid med fotpedalen for å låse klippeenheten i en spesifikk klippehøyde. Juster klippehøyden kun når maskinen ikke er i bevegelse (Figur 4).

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

 • Vurder terrenget for å avgjøre det passende utstyret og eventuelt tilbehør som er nødvendig for å bruke maskinen korrekt og sikkert.

Drivstoffsikkerhet

 • Håndter drivstoff svært forsiktig for å unngå skade på person eller eiendom. Drivstoffdamp er brannfarlig og eksplosivt.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll drivstoff på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll drivstoff på maskinen innendørs.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Ikke fyll opp kanner inne i en maskin, på en lastebil eller på en tilhenger med plastfôring. Sett alltid beholdere på bakken, vekk fra kjøretøyet, når det fylles på.

 • Fjern utstyret fra lastebilen eller tilhengeren, og fyll på drivstoff mens det er på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll drivstoff fra en bærbar kanne i stedet for direkte fra en drivstoffpumpe.

 • Ikke bruk maskinen uten at hele eksossystemet er på plass og i fungerende tilstand.

 • Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle. Ikke bruk utstyr for låsing av munnstykket i åpen stilling.

 • Hvis du søler drivstoff på klærne dine, bytt klær umiddelbart. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

 • Aldri fyll for mye i drivstofftanken. Sett på igjen lokket på drivstofftanken og stram godt til.

 • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 30 dagers forbruk.

 • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

  • Hold ansiktet unna dyse og drivstofftankåpning.

  • Unngå kontakt med huden, skyll bort evt. søl med såpe og vann.

Anbefalt drivstoff

 • For best resultat bør du kun bruke ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2).

 • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk metanolholdig bensin.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i drivstoffet.

Bruke stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel

Bruk et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i maskinen for å oppnå følgende fordeler:

 • Holder drivstoffet ferskt i 90 dager eller mindre (tøm drivstofftanken hvis maskinen skal oppbevares i mer enn 90 dager)

 • Renser motoren mens den går

 • Forhindrer at det dannes gummiliknende avleiringer i drivstoffsystemet som forårsaker startvansker

  Important: Ikke bruk tilsettingsmidler som inneholder metanol eller etanol i drivstoffet.

  Bland riktig mengde drivstoffstabilisator/kondisjonsmiddel i drivstoffet.

  Note: Stabiliserings-/kondisjoneringsmidler er mest effektive når de blandes med ferskt drivstoff. Bruk stabiliseringsmiddel i bensinen til enhver tid for å beskytte mot lakkavleiringer i drivstoffsystemet.

Fylle tanken

 1. Parker maskinen på en jevn flate.

 2. Sett på parkeringsbremsen.

 3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

 4. Rengjør rundt drivstofflokket.

 5. Fyll drivstofftanken til drivstoffmåleren vises ved Full-merket (Figur 7).

  Note: Tanken må ikke fylles helt opp. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  g197123

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kjøre inn et nytt kjøretøy

Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke. Klippeenheter og drivverk har høyere friksjon når de er nye, som fører til ekstra belastning på motoren. Beregn 40 til 50 timers innkjøringstid slik at nye maskiner kan utvikle full styrke og best mulig ytelse.

Sikkerhet først

Vi ber deg om å se nøye på alle sikkerhetsinstruksjoner og symboler i avsnittet om sikkerhet. Kunnskap om dette kan forhindre personskader.

Fare

Hvis du klipper på vått gress eller i bratte skråninger kan det føre til at maskinen sklir og at du mister kontrollen.

 • Kjøretøyet må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.

 • Reduser hastigheten og vær svært forsiktig i skråninger.

 • Ikke bruk maskinen nær vann.

Fare

Hvis hjulene kjører over en kant, kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade, dødsfall eller drukning.

Ikke bruk maskinen nær kanter.

g000513

Forsiktig

Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBa ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen.

Bruk beskyttelsesutstyr til øynene, ørene, hendene, føttene og hodet når du bruker denne maskinen.

g009027

Bruke sikkerhetssperresystemet

Advarsel

Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

 • Ikke rør sperrebryterne.

 • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer motoren i å starte, hvis ikke:

 • Knivkontrollbryteren (kraftoverføring) er utkoblet.

 • Bevegelseskontrollspakene står i NøYTRAL, LåST stilling.

 • Parkeringsbremsen er tilkoblet.

Sikkerhetssperresystemet stanser også motoren når kontrollspakene ikke står i NøYTRAL, LåST stilling og du reiser deg fra setet.

Teste sikkerhetssperresystemet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Sikkerhetssperresystemet må testes hver gang maskinen skal brukes. Hvis systemet ikke fungerer slik som beskrevet nedenfor, må du be et autorisert forhandlerverksted om å reparere det omgående.

  1. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen og flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til På-stillingen. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  2. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen og flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen. Flytt en av bevegelseskontrollspakene (ut av NøYTRAL, LåST posisjon). Prøv å starte motoren – motoren skal ikke sveiv. Gjenta for den andre kontrollspaken.

  3. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til stillingen AV, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling. Start motoren. Frigjør parkeringsbremsen, aktiver knivkontrollbryteren (kraftuttak) og reis deg litt opp fra setet mens motoren er i gang. Motoren skal stoppe.

  4. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til stillingen AV, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling. Start motoren. Flytt bevegelseskontrollspakene til den midtre, frie stillingen og beveg én av dem forover eller bakover mens motoren går. Motoren skal stoppe. Gjenta for den andre bevegelseskontrollspaken.

  5. Sitt på setet, deaktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til stillingen AV, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  Justere setet

  Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

  Flytt spaken sidelengs for å låse opp setet for justering (Figur 10).

  g027632

  Justere bevegelseskontrollspakene

  Justere høyden

  Du kan justere bevegelseskontrollspakene høyere eller lavere for maksimal komfort (Figur 11).

  g027252

  Vippejustering

  Du kan justere bevegelseskontrollspakene fremover eller bakover slik at de er behagelig plassert.

  1. Løsne den øvre bolten som fester kontrollspaken til kontrollarmstaget.

  2. Løsne den nedre bolten akkurat nok til å dreie kontrollspaken frem- eller bakover (Figur 11).

  3. Stram til begge boltene for å sikre kontrollspaken i den nye posisjonen.

  4. Gjenta justeringen for den andre kontrollspaken.

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår og ikke bruk smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er satt på og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.

  • Stopp knivene når du ikke klipper.

  • Stopp maskinen og undersøk knivene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Koble ut drivkraften til klippeenheten og slå av motoren før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

  • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førersetet (inkludert for å tømme gressoppsamlerene eller rense sjakten), gjør følgende:

   • Stans maskinen på jevnt underlag.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  • Bruk tilbehør og utstyr som er godkjent av Toro.

  Sikkerhet i skråninger

  • Sakk ned farten og vær forsiktig i skråninger. Kjør opp og ned i skråninger. Gressforhold kan påvirke maskinens stabilitet.

  • Ikke sving maskinen i skråninger. Hvis du må svinge maskinen, vri den sakte og gradvis nedover, hvis mulig.

  • Ikke snu maskinen brått. Vær forsiktig når du rygger maskinen.

  • Vær ekstra forsiktig når maskinen brukes med tilbehør, da dette kan virke inn på maskinens stabilitet.

  • En veltebeskyttelse med to stolper er tilgjengelig som tilleggsutstyr for maskinen. Veltebeskyttelse anbefales hvis du skal klippe ved siden av bratte kanter, nær vann eller i bratte skråninger, hvor velting kan forekomme. Kontakt et autorisert Toro-forhandlerverksted for mer informasjon.

  Bruke parkeringsbremsen

  Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper eller forlater maskinen.

  Sette på parkeringsbremsen

  Advarsel

  Hvis maskinen er parkert i en skråning er det ikke sikkert det er nok å bruke parkeringsbremsen for å hindre at maskinen flytter på seg og potensielt forårsaker personskader eller skade på eiendom.

  Ikke parker i skråninger uten å kile fast eller blokkere hjulene.

  For å aktivere parkeringsbremsen drar du parkeringsbremsen opp til den låses inn i sperresporet (Figur 12).

  g188778

  Koble fra parkeringsbremsen

  For å koble fra parkeringsbremsen trykker du parkeringsbremsen ut av sperresporet og mot deg, og trykker deretter parkeringsbremsen ned (Figur 13).

  g188777

  Bruke gressklipperens knivkontrollbryter (kraftuttak)

  Knivkontrollbryteren (kraftuttak) starter og stanser gressklipperens kniver og eventuelt strømdrevet tilleggutstyr.

  Koble inn knivkontrollbryteren (kraftuttak)

  g008945

  Note: Start alltid knivene med gassen i stillingen HURTIG (Figur 15).

  g187516

  Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak).

  g009174

  Bruke gassen

  Du kan flytte gasskontrollen mellom HURTIG- og LANGSOM-stillingene (Figur 17).

  Bruk alltid HURTIG-stillingen når du slår på klippeenheten med knivkontrollbryteren (kraftuttaket).

  g187517

  Bruke choken

  Bruk choken til å starte en kald motor.

  1. Hvis motoren er kald, bruk choken til å starte motoren.

  2. Dra opp chokeknappen for å koble til choken før du bruker tenningsbryteren (Figur 18).

  3. Trykk ned choken for å koble den fra når motoren har startet (Figur 18).

   g008959

  Bruke nøkkelbryteren

  1. Vri nøkkelen til START-stillingen (Figur 19).

   Note: Slipp nøkkelen straks motoren starter.

   Important: Ikke aktiver oppstart i mer enn fem sekunder om gangen. Hvis motoren ikke starter, må du vente i 15 sekunder før du gjør et nytt forsøk. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan startmotoren bli ødelagt.

   Note: Det kan være nødvendig med flere forsøk før du kan starte motoren igjen første gang etter at drivstoffsystemet har vært helt tomt for drivstoff.

   g008947
  2. Vri tenningsnøkkelen for å slå av motoren.

  Starte og slå av motoren

  Starte motoren

  Note: En varm motor trenger kanskje ikke choke.

  Important: Ikke hold tenningsnøkkelen vridd rundt i mer enn 5 sekunder om gangen. Hvis du starter startmotoren i mer enn fem sekunder, kan det føre til skade på startmotoren. Hvis motoren ikke starter, må du vente i ti sekunder før du bruker motorstarteren igjen.

  g189354

  Slå av motoren

  1. Deaktiver knivene ved å flytte knivkontrollbryteren til AV-stillingen (Figur 20).

  2. Flytt gasspaken til HURTIG-stillingen.

  3. Vri nøkkeltenningen til AV-stillingen og ta ut nøkkelen.

  Bruke bevegelseskontrollspakene

  g004532

  Kjøre maskinen

  Hjulene ruller uavhengig av hverandre, drevet av hydraulikkmotorer på hver aksel. Du kan sette én side i revers mens du kjører hjulene på den andre siden forover, noe som gjør at maskinen begynner å rotere i stedet for å snu. Dette gjør maskinen langt bedre å manøvrere, men det kan kreve litt tid å bli vant til hvordan den beveger seg.

  Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gasskontrollen i HURTIG-stillingen for best ytelse. Arbeid alltid med maksimal gass.

  Forsiktig

  Maskinen kan rotere svært hurtig, slik at du mister kontrollen over maskinen, med personskade eller skade på maskinen som resultat.

  • Vær forsiktig når du svinger.

  • Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

  Kjøre fremover

  Note: Motoren stenges av dersom bevegelseskontrollspakene beveges når parkeringsbremsen er på.

  Du kan stoppe maskinen ved å sette bevegelseskontrollspakene i FRI-stillingen.

  1. Koble fra parkeringsbremsen. Se Koble fra parkeringsbremsen.

  2. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  3. Skyv bevegelsekontrollspakene forsiktig forover for å gå fremover (Figur 22).

   g008952

  Kjøre bakover

  1. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  2. Skyv bevegelseskontrollspakene forsiktig bakover for å gå bakover (Figur 23).

   g008953

  Bruke Smart Speed

  Spaken i Smart SpeedTM-kontrollsystemet, som befinner seg under driftsposisjon (Figur 24), gir føreren valget mellom tre bakkehastigheter å kjøre maskinen i – trimme, taue og klippe.

  g027625

  Slik endrer du hastigheten:

  1. Sett bevegelseskontrollspakene i fri og utover til NøYTRAL, LåST stilling.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren.

  3. Sett spaken i ønsket stilling.

  Det følgende er kun anbefalinger for bruk. Justeringene varierer etter gresstype, fuktinnhold og høyde på gresset.

  Anbefalt bruk:StykkeTaueKlipping
  ParkeringX  
  Tungt, vått gressX  
  OpplæringX  
  Oppsamling X 
  Kverning X 
  Normal klipping  X
  Transport  X

  Stykke

  Dette er den laveste hastigheten. Anbefalt bruk for denne hastigheten er som følger:

  • Parkering

  • Klippeforhold med tungt, vått gress

  • Opplæring

  Taue

  Dette er den mellomste hastigheten. Anbefalt bruk for denne hastigheten er kverning og oppsamling.

  Klipping

  Dette er den raskeste hastigheten. Foreslått bruk for denne hastigheten er normal klipping og transport av maskinen.

  Stoppe maskinen

  Når du vil stoppe maskinen setter du bevegelseskontrollspakene i fri, og deretter i den låste stillingen. Koble så ut knivkontrollbryteren (kraftuttaket) og drei tenningsnøkkelen til AV-stillingen.

  Sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen. Se Sette på parkeringsbremsen. Husk å ta nøkkelen ut av tenningen.

  Forsiktig

  Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

  Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen, selv om det bare gjelder noen få minutter.

  Bruke sideutslipp

  Gressklipperen har en gressavleder med hengsler som sprer det klipte gresset ut fra siden og ned mot bakken.

  Fare

  Hvis ikke gressavlederen, utslippsdekselet eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som blir slengt opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som slynges opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

  • Fjern aldri gressavlederen fra gressklipperen fordi gressavlederen leder materiale ned mot bakken. Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående.

  • Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperen.

  • Prøv aldri å rengjøre utslippsområdet eller gressklipperknivene uten at du flytter knivkontrollbryteren (kraftuttaket) til AV-stillingen, vrir tenningsnøkkelen til AV-stillingen og tar ut nøkkelen.

  • Påse at gressavlederen er i den nedre stillingen.

  Justere klippehøyden

  Maskinen er utstyrt med et fotpedalløftesystem for klippeenhet. Du kan bruke fotpedalen til å løfte klippeenheten midlertidig for å unngå hindringer, eller låse klippeenheten i høyeste klippehøydestilling eller transportstilling. Du kan bruke klippehøydespaken sammen med fotpedalen for å låse klippeenheten i en spesifikk klippehøyde.

  Bruke løftesystemet for klippeenhet med fotpedal

  • Trykk løftepedalen for klippeenheten ned for å heve klippeenheten, fortsett å trykke ned pedalen til klippeenheten er låst i transportstillingen (Figur 25).

  • Trykk på løftepedalen for klippeenheten med foten og dra klippehøydespaken bakover for å deaktivere transportlåsen (Figur 25).

  g024409

  Justere klippehøyden

  Du kan justere klippehøyden i trinn på 6 mm, fra 38 til 114 mm, ved å flytte klippehøydepinnen til forskjellige hull.

  1. Trykk på løftepedalen for klippeenheten for å heve denne til transportstillingen (samme som klippehøydestilling 114 mm) som vist i Figur 26.

  2. For å justere fjerner du bolten fra klippehøydebraketten (Figur 26).

  3. Velg det hullet i klippehøydesystemet som svarer til ønsket klippehøyde, og sett inn pinnen (Figur 26).

  4. Trykk på fotpedalen for å løfte klippeenheten og dra håndtaket bakover for å deaktivere transportlåsen (Figur 25).

  5. Senk klippeenheten langsomt ned spaken kommer i kontakt med pinnen.

   g188850

  Justere antiskalperingsvalsene

  Når du endrer på klippehøyden, anbefales du alltid å justere høyden på antiskalperingsvalsene.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Juster antiskalperingsvalsene som vist i Figur 27.

   g029955

  Konvertere 122 cm klippeenhet til sideutslipp

  Klippeenheten og gressklipperknivene som leveres med maskinen, ble utformet for optimal kvern- og sideutslippytelse.

  Monter festene i samme hull i klippeenheten som de opprinnelig ble fjernet fra. Dette sikrer at ingen hull står åpne når du bruker klippeenheten.

  Fare

  Åpne hull i gressklipperen utsetter deg og andre for slyngede gjenstander. Gjenstander som slynges ut gjennom hull i gressklipperen kan forårsake personskader.

  • Bruk aldri gressklipperen uten at delene er montert i alle hullene i gressklipperen.

  • Monter delene i monteringshullene når du fjerner skjermen.

  Fjerne kvernskjermen

  1. Parker maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til NøYTRAL, LåST stilling, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, ta nøkkelen ut av tenningen, og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.

  3. Fjern klippeenheten. Se Demontere klippeenheten.

  4. Fjern de to låsemutterne (5/16 tomme) som er festet til de sveisede tappene på den venstre skjermen oppå klippeenheten i midtre og til venstre for midtre,stilling (Figur 28).

   g011149
  5. Fjern låseskruen og låsemutteren på sideveggen av gressklipperen som fester den venstre skjermen til klippeenheten.

  6. Fjern den venstre skjermen fra klippeenheten som vist i Figur 28.

  7. Fjern de to låseboltene (5/16 x 3/4 tomme) og to låsemutterne (5/16 tomme) som fester den høyre skjermen og skjermvernet til klippeenheten (Figur 29).

   g191136
  8. Fjern de to låsemutterne (5/16 tomme) som fester de sveisede tappene på den høyre skjermen til toppen av klippeenheten i midtre og høyre for midtre stilling (Figur 30).

   Note: Fjern den høyre skjermen fra klippeenheten.

   g010704
  9. Finn kantskjermen i monteringssettposen, og fjern festene i de bakre hullene på utslippsplaten (Figur 31).

   g190734
  10. Monter skjermen på sideutslippsåpningen på klippeenheten.

  11. Bruk festene du fjernet tidligere, for å feste kantskjermen til klippeenheten.

  12. Monter klippeenheten. Se Montere klippeenheten.

  Konvertere 137 cm klippeenhet til sideutslipp

  Monter festene i samme hull i klippeenheten som de opprinnelig ble fjernet fra. Dette sikrer at ingen hull står åpne når du bruker klippeenheten.

  Fare

  Åpne hull i gressklipperen utsetter deg og andre for slyngede gjenstander. Gjenstander som slynges ut gjennom hull i gressklipperen kan forårsake personskader.

  • Bruk aldri gressklipperen uten at delene er montert i alle hullene i gressklipperen.

  • Monter delene i monteringshullene når du fjerner skjermen.

  Fjerne kvernskjermen

  1. Parker maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til NøYTRAL, LåST stilling, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, ta nøkkelen ut av tenningen, og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.

  3. Fjern klippeenheten. Se Demontere klippeenheten.

  4. Fjern de tre låsemutterne (5/16 tomme) som er festet til de sveisede tappene på den venstre skjermen oppå klippeenheten i midtre, til venstre for midtre og venstre stilling (Figur 32).

   g011149
  5. Fjern låseskruen og låsemutteren på sideveggen av gressklipperen som fester den venstre skjermen til klippeenheten (Figur 32).

  6. Fjern den venstre skjermen fra klippeenheten (Figur 32).

  7. Finn de to boltene i monteringssettet og bruk de eksisterende låsemutterne til å montere disse festene i hullene som vist i Figur 32 på klippeenheten, for å forhindre at rusk slynges ut.

   Note: Monter bolten oppover, gjennom undersiden av klippeenheten, og bruk en eksisterende låsemutter til å feste den fra oversiden.

   Advarsel

   Åpne hull på gressklipperen utsetter deg og andre for utslynging av gjenstander som kan føre til alvorlige skader.

   • Bruk aldri gressklipperen uten at delene er montert i alle hullene i gressklipperhuset.

   • Monter delene i monteringshullene når du fjerner kvernskjermen.

  8. Fjern låsebolten (5/16 x 3/4 tomme) og låsemutteren (5/16 tomme) på bakveggen av klippeenheten som fester skjermen til klippeenheten (Figur 33).

   g190737
  9. Finn skjermvernet på den fremre kanten av sideutslippsåpningen (Figur 33).

  10. Fjern festene som fester skjermvernet og den høyre skjermen til klippeenheten (Figur 33).

   Note: Fjern skjermvernet, og behold alle festene.

  11. Fjern de to låsemutterne (5/16 tomme) som fester de sveisede tappene på den høyre skjermen til toppen av klippeenheten i midtre og høyre for midtre stilling (Figur 34).

   g010704
  12. Fjern låseskruen og låsemutteren som fester den høyre skjermen til toppen av klippeenheten, og fjern den høyre skjermen fra klippeenheten (Figur 34).

  13. Monter festene du fjernet tidligere i de fremre hullene i utslippsplaten og fremover hull i klippeenheten (Figur 33).

  14. Finn kantskjermen i monteringssettposen, fjern festene i de bakre hullene på utslippsplaten og monter skjermen på åpningen på sideutslippet på klippeenheten (Figur 35).

   g190735
  15. Bruk festene du fjernet tidligere, for å feste kantskjermen til klippeenheten.

  16. Monter klippeenheten. Se Montere klippeenheten.

  Bruke tilbehør og utstyr

  Bruk kun tilbehør og utstyr som er godkjent av Toro.

  Hvis du fester en bøtte til motorvernet, må du bruke en stropp for å sikre den.

  Important: Hvis du frakter mer enn 4,5 kg i en bøtte festet til motorvernet, bør du utstyre maskinen med et bøttestøttesett.

  Ta kontakt med et autorisert Toro-forhandlerverksted.

  Brukstips

  Bruke gassens hurtiginnstilling

  For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon, kjører du motoren i HURTIGSTILLINGEN. Luft er nødvendig for at gresset skal klippes grundig. Klippehøyden må derfor ikke være for lav, og gressklipperen skal heller ikke være omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av gressklipperen unna uklippet gress. Luften vil da kunne trekkes inn i gressklipperen.

  Klippe en plen for første gang

  Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at plentraktoren ikke skalperer ujevne områder. Klippehøyden som ble brukt tidligere er som regel den beste å bruke. Hvis gresset som klippes er lengre enn 15 cm, kan det være lurt å klippe plenen to ganger for å få et bedre resultat.

  Klippe en tredjedel av gresstrået

  Det er best å bare klippe en tredjedel av gressets lengde. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

  Veksle klipperetningen

  Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset seg oppreist. Det bidrar også til å spre det klipte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

  Klippe gresset med riktig tidsintervall

  Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige tider på året. For å opprettholde samme klippehøyde, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du er ute av stand til å klippe plenen i en lengre periode, klipper du først med en høy klippehøyde. Vent i 2 dager, og klipp deretter på nytt med en lavere høyde.

  Bruke en redusert klippehastighet

  Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten.

  Unngå å klippe for kort

  Når du klipper ujevnt, hev klippehøyden for å unngå skalpering av gresset.

  Stoppe maskinen

  Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under klippingen, kan det falle en gressklump ned på plenen. Gå til et tidligere klippet område med knivene koblet inn eller koble ut klippeenheten mens du beveger deg framover for å unngå dette.

  Holde gressklipperens underside ren

  Fjern gressrester og skitt fra gressklipperens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under gressklipperen, vil klipperesultatet bli dårlig.

  Montere kniven(e)

  Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen, fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren. Sjekk at knivene på klipperen er skarpe og ikke slitte eller ødelagte etter bruk. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Steng drivstofftilførselen før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer eller ikke bruker maskinen.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må ledes nedover og utover fra maskinen.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Skyve maskinen for hånd

  Important: Skyv alltid maskinen for hånd. Tau aldri maskinen, da dette kan føre til skade.

  Skyve maskinen

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Før du forlater førersetet, må du aktivere parkeringsbremsen, slå av motoren, og vente til alle bevegelige deler har sluttet å bevege seg.

  3. Finn omløpsspakene på rammen på begge sidene av motoren.

  4. Flytt omløpsspakene forover gjennom nøkkelhullet og ned for å låse dem i denne stillingen Figur 36.

   Note: Gjenta dette for hver spak.

  5. Koble fra parkeringsbremsen.

   Note: Ikke start maskinen.

   g188854

  Betjene maskinen

  Flytt de to omløpsspakene bakover gjennom nøkkelhullet og ned for å låse dem i denne stillingen som vist i Figur 36.

  Note: Gjenta dette for hver spak.

  Transportere maskinen

  Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Denne informasjonen kan hjelpe deg, din familie, kjæledyr eller andre i nærheten med å unngå ulykker.

  Advarsel

  Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker, som igjen forårsaker personskader.

  Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

  1. Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.

  2. Koble til tilhengerbremsene, hvis aktuelt.

  3. Last maskinen på tilhengeren eller lastebilen.

  4. Stopp motoren, ta ut nøkkelen, sett på bremsen og lukk drivstoffventilen.

  5. Fest maskinen nær de fremre styrehjulene og den bakre støtfangeren (Figur 37).

   g027708

  Laste maskinen

  Vær svært forsiktig når du laster på eller av maskinen på en tilhenger eller lastebil. Bruk en rampe som er bredere enn maskinen for denne prosedyren. Rygg maskinen opp rampen, og kjør den fremover ned rampen (Figur 38).

  g027995

  Important: Ikke bruk smale individuelle ramper for hver side av maskinen.

  Advarsel

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker (Figur 39).

  • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

  • Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

  • Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.

  • Påse at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskrider 15 grader på flatt underlag.

  • Rygg opp på ramper og kjør forover ned ramper.

  • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe da det kan føre til tap av kontroll eller en situasjon der maskinen velter.

  g027996

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen.
 • For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Sjekk om luftrenseren har skitne, løse eller ødelagte deler.
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Rengjør luftinntaksskjermen.
 • Undersøk knivene.
 • Kontroller om gressavlederen er skadet.
 • Etter hver bruk
 • Rengjør gressklipperhuset.
 • Hver 25. driftstime
 • Rengjør luftrenserens skumelement(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Sjekk trykket i dekkene.
 • Kontroller remmene for slitasje/sprekker.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift ut luftrenserens skumelement(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Overhal luftrenserens papirelement(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Skift motoroljen(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Skifte oljefilteret(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Kontroller tennpluggen(e).
 • Kontroll drivstoffilteret i tanken.
 • Hver 200. driftstime
 • Bytt ut papirluftfilteret(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Bytt ut tennpluggen(e).
 • Skift ut drivstoffilteret i tanken.
 • Før lagring
 • Lad opp batteriet og koble fra batterikablene.
 • Utfør alle vedlikeholdsprosedyrene nevnt ovenfor før lagring.
 • Lakker avskallede overflater.
 • Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i nøkkelbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra nøkkelbryteren før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  Forberedelse for vedlikehold

  Vedlikeholds- og oppbevaringssikkerhet

  • Før du reparerer maskinen, må du gjøre følgende:

   • Koble fra drivverket.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Koble fra tennpluggledningen.

  • Parker maskinen på en jevn flate.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne.

  • Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • La motoren bli kald før lagring av maskinen.

  • Ikke oppbevar maskinen eller drivstoff i nærheten av flammer eller tapp av drivstoff innendørs.

  • Ikke la personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen og/eller komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  • Koble fra batteriet, eller ta ledningen av tennpluggen, før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og koble deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt kniven(e), eller bruk tykke hansker, og vær forsiktig når du håndterer dem. Knivene må kun erstattes, og må aldri rettes ut eller sveises.

  • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.

  • Hold alle delene i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt boltene som fester knivene. Skift ut slitte eller skadde merker.

  • Du må aldri forstyrre den tiltenkte funksjonen til en sikkerhetsenhet eller redusere beskyttelsen som en sikkerhetsenhet gir. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  • Kontroller regelmessig at parkeringsbremsen virker. Juster og vedlikehold etter behov.

  Frigjøre klippeenhetsforhenget

  Løsne de 2 nedre boltene på forhenget for å få tilgang til toppen på klippeenheten (Figur 40).

  g027794

  Note: Stram til boltene etter vedlikehold for feste forhenget.

  Vedlikehold av motor

  Advarsel

  Kontakt med varme overflater kan føre til personskader.

  Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

  Motorsikkerhet

  Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk om luftrenseren har skitne, løse eller ødelagte deler.
 • Note: Luftrenseren må renses oftere (med noen få timers mellomrom) hvis maskinen er utsatt for mye støv og sand.

  Fjerne elementene

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble ut knivkontrollbryteren (PTO).

  2. Før du forlater førersetet, må du sette på parkeringsbremsen, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Rengjør rundt luftrenserdekselet for å unngå at det kommer smuss i motoren som kan forårsake skade.

  4. Løft dekselet og vri luftrenseren ut av motoren (Figur 41).

   g027800g027801
  5. Ta skumelementet av papirelementet (Figur 42).

   g027802

  Overhale skumelementet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Rengjør luftrenserens skumelement(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 100. driftstime
 • Skift ut luftrenserens skumelement(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Vask skumelementet med vann og skift det ut hvis det har skader.

  Vedlikeholde papirelementet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Overhal luftrenserens papirelement(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 200. driftstime
 • Bytt ut papirluftfilteret(Oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Dunk elementet forsiktig mot et flatt underlag for å fjerne støv og smuss.

  2. Undersøk om elementet har skader, et oljet belegg eller om tetningen er skadet.

   Important: Papirelementet må ikke rengjøres med trykkluft eller væsker, slik som løsningsmidler, bensin eller parafin. Skift ut papirelementet hvis det er skadet eller hvis det ikke kan gjøres skikkelig rent.

  Kontrollere motoroljenivået

  Oljetype: Renseolje (API-klassifikasjon SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Veivhuskapasitet: med filter – 2,4 l

  Viskositet: Se tabellen nedenfor.

  g029683

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Note: Sjekk oljen når motoren er kald.

  Advarsel

  Kontakt med varme overflater kan føre til personskader.

  Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

  Important: Hvis du fyller på for mye eller for lite olje i veivhuset og kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, slå av motoren, aktiver parkeringsbremsen og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Påse at motoren er slått av, står på flat mark og er avkjølt, slik at oljen har hatt tid til å tappes inn i bunnpannen.

  3. For å holde smuss, gress osv. ute av motoren, rengjør området rundt oljelokket og peilestaven før den fjernes (Figur 44).

  4. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  g029368

  Bytte motorolje og oljefilter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Skifte oljefilteret(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Note: Bytt ut motoroljefilteret oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  Note: Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  1. Parker gressklipperen på en jevn overflate for å sikre at oljen tømmes helt.

  2. Koble fra kraftuttaket og kontroller at parkeringsbremsen er tilkoblet.

  3. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Tapp motoroljen.

   g027799g029570
  5. Skift motoroljefilteret (Figur 46).

   Note: Pass på at oljefilterpakningen berører motoren, og drei deretter filteret en ekstra 3/4 omdreining.

   g027477
  6. Hell langsomt cirka 80 % av den spesifiserte oljen ned i påfyllingsrøret, og tilfør sakte resten av oljen til den når Full-merket (Figur 47).

   g027484

  Overhale tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller tennpluggen(e).
 • Hver 200. driftstime
 • Bytt ut tennpluggen(e).
 • Pass på at elektrodeavstanden (avstanden mellom elektroden på midten og elektroden på siden) er korrekt før pluggen settes inn. Tennpluggen(e) monteres/demonteres ved hjelp av en tennpluggnøkkel, og elektrodeavstanden justeres ved hjelp av et spesialverktøy/følerblad. Monter ny(e) tennplugg(er) hvis nødvendig.

  Type: Champion® RN9YC eller NGK® BPR6ES

  Luftgap: 0,76 mm

  Demontere tennpluggen

  1. Koble fra kraftuttaket og kontroller at parkeringsbremsen er tilkoblet.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   g027478

   Note: På grunn av den dype fordypningen rundt tennpluggen, er den mest effektive rengjøringsmetoden å blåse ut hulrommet med komprimert luft. Tennpluggen er best tilgjengelig når viftehuset fjernes for rengjøring.

  Sjekke tennpluggen

  Important: Ikke rens tennpluggen(e). Sjekk alltid tennpluggen når den har: et svart belegg, slitte elektroder, et oljebelegg eller sprekker.

  Hvis du ser en lysebrun eller grå farge på isolatoren, fungerer motoren som den skal. Et svart belegg på isolatoren betyr som regel at luftrenseren er skitten.

  Still avstanden til 0,76 mm.

  g027479

  Montere tennpluggen

  Trekk til tennpluggen(e) med et moment mellom 25 og 30 N·m.

  g027960

  Rengjøre kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør luftinntaksskjermen.
 • Fjern alltid gress og rusk fra luftinntaksskjermen før bruk.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern luftfilteret fra motoren.

  4. Fjern motordekselet.

  5. Monter luftfilteret til filterbasen for å hindre at rusk kommer inn i luftinntaket.

  6. Fjern rusk og gress fra delene.

  7. Fjern luftfilteret og monter motordekselet.

  8. Monter luftfilteret.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Utfør eventuelt drivstofftilknyttet vedlikehold når motoren er kald. Dette skal gjøres utendørs på et åpent sted. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Du må aldri røyke når du tømmer drivstoff, og du må holde deg unna åpen ild eller steder der en gnist kan antenne drivstoffdamp.

  Skifte ut drivstoffilteret i tanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroll drivstoffilteret i tanken.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift ut drivstoffilteret i tanken.
 • Important: Et skittent filter som er tatt av drivstoffslangen må aldri monteres på nytt.

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Før du forlater førersetet må du sørge for at bremsen er på, motoren slått av, nøkkelen tatt ut og at alle bevegelige deler står stille.

   g027939g033082

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser: kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  Vedlikeholde batteriet

  Fjerne batteriet

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Før du forlater førersetet, må du sørge for at parkeringsbremsen er på, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler har sluttet å bevege seg.

  3. Løsne de to festene på batteridekslet mot klokken 1/4 omdreining, og fjern batteridekselet (Figur 52).

   g190587
  4. Koble den negative (svarte) grunnkabelen fra batteripolen (Figur 53).

   Note: Behold alle festene.

   Advarsel

   Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

   • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

   • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  5. Skyv gummihetten oppover på den positive (røde) kabelen.

  6. Koble den positive (røde) grunnkabelen fra batteripolen (Figur 53).

   Note: Behold alle festene.

  7. Fjern batteriholderen (Figur 53) og ta ut batteriet.

   g188903

  Lade batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Før lagring
 • Lad opp batteriet og koble fra batterikablene.
  1. Fjern batteriet fra chassiset, se Fjerne batteriet.

  2. Lad batteriet i minst én time ved 6–10 A.

   Note: Batteriet må ikke overopplades.

  3. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 54).

   g000538

  Installere batteriet

  1. Still batteriet i holderen (Figur 53).

  2. Koble den positive (røde) batterikabelen til den positive (+) batteriterminalen ved å bruke festene du fjernet tidligere.

  3. Koble den negative batterikabelen til den negative (-) batteriterminalen ved å bruke festene du fjernet tidligere.

  4. Skyv den røde polhetten over den positive (røde) batteripolen.

  5. Fest batteriet med tilholderen (Figur 53).

  6. Monter batteridekselet ved å trykke ned og stramme de to festene med klokken (Figur 52).

  Vedlikeholde sikringene

  Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsfritt. Hvis en sikring går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av ledningene.

  Sikringstype:

  • Hoved – F1 (15 A, bladtype)

  • Ladekrets – F2 (25 A, bladtype)

  For å bytte hovedsikringen (15 A) strekker du hånden inn i åpningen på siden av konsollen, trekker sikringen ut og monterer en ny 15 A-sikring (Figur 55).

  g190588

  For å bytte sikringen for ladekretsen (25 A) finner du sikringen til venstre for batteriet, trekker sikringen ut og monterer en ny 25 A-sikring (Figur 56).

  g190589

  Vedlikehold av drivsystem

  Sjekke trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Sjekk trykket i dekkene.
 • Oppretthold det lufttrykket som er spesifisert for for- og bakhjulene. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk trykket ved ventilstammen (Figur 57). Sjekk dekkene når de er kalde, for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.

  Se produsentens anbefalinger når det gjelder maks. trykk i dekkene. Dette finner du på siden av styrehjulene.

  Pump luft inn i dekkene til de fremre styrehjulene til 1,03 bar.

  Pump luft inn i dekkene til de bakre drivhjulene til 0,9 bar.

  g000554

  Vedlikehold av klippeenheten

  Overhale gressklipperknivene

  Sørg for å få best mulig klipperesultat ved å holde knivene skarpe. For å kunne bytte ut knivblader når de ikke lenger er skarpe nok, bør du ha ekstra knivblader tilgjengelig.

  Knivsikkerhet

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke. Hvis man prøver å reparere en skadet kniv, kan det føre til at produktets sikkerhetssertifisering opphører å gjelde.

  • Inspiser knivene regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  Før du inspiserer eller overhaler knivene

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og koble tennpluggkablene fra tennpluggene.

  Inspisere knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Undersøk knivene.
  1. Undersøk kniveggene (Figur 58).

  2. Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og slipes. Se Slipe knivbladene.

  3. Undersøk knivbladene, spesielt buen.

  4. Hvis du finner sprekker, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven, må den skiftes ut øyeblikkelig (Figur 58).

   g006530

  Sjekke om en kniv er bøyd

  Note: Maskinen må stå på en plan overflate for den følgende prosedyren.

  1. Hev klippeenheten til høyeste klippehøydeinnstilling.

  2. Ta på tykke arbeidshansker eller annet hensiktsmessig håndvern og sakte roter kniven som skal måles, til en stilling som gjør det mulig å måle avstanden mellom kniveggen og den plane overflaten maskinen står på (Figur 59).

   g014972
  3. Mål fra knivtuppen til den flate overflaten (Figur 60).

   g014973
  4. Roter den samme kniven 180 grader så den motsatte kniveggen nå er i samme stilling (Figur 61).

   g014974
  5. Mål fra knivtuppen til den flate overflaten (Figur 62).

   Note: Avviket skal ikke være større enn 3 mm.

   g014973
   1. Hvis forskjellen mellom A og B er større enn 3 mm, skift ut kniven med en ny, se Fjerne knivbladene og Montere knivbladene.

    Note: Hvis en bøyd kniv skiftes ut med en ny kniv og forskjellen fortsatt overstiger 3 mm, kan det være at knivspindelen er bøyd. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for service.

   2. Hvis avviket er innenfor grensene, fortsett til neste kniv.

  6. Gjenta prosedyren for alle knivene.

  Fjerne knivbladene

  Kniven må skiftes ut hvis den treffer en hard gjenstand, hvis den ikke er balansert eller hvis den er bøyd. For best mulig ytelse og for å holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservekniver. Hvis du bruker reservedeler fra andre produsenter, kan det være i uoverensstemmelse med sikkerhetsstandardene.

  1. Hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykk hanske.

  2. Fjern knivbolten, bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur 63).

   g010341

  Slipe knivbladene

  1. Bruk en fil til å slipe eggen i begge ender av kniven (Figur 64).

   Note: Oppretthold den opprinnelige vinkelen.

   Note: Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.

   g000552
  2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 65).

   Note: Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har den riktig balanse og kan brukes.

   Note: Hvis kniven ikke er i balanse, filer du bort litt av metallet på enden av vingeområdet (Figur 64).

   g000553
  3. Fortsett med dette helt til kniven er balansert.

  Montere knivbladene

  1. Monter kniven på spindelakselen (Figur 63).

   Important: Buen på kniven må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.

  2. Monter bueskiven (den hule siden skal vende mot kniven) og knivbolten (Figur 63).

  3. Trekk til knivbolten med et moment på 135–150 N·m.

   g004536

  Rette opp klippeenheten

  Sjekk at klippeenheten er i vater hver gang du monterer klippeenheten eller du ser at plenen blir klippet ujevnt.

  Klippeenheten må sjekkes for bøyde kniver før nivellering: Eventuelle bøyde kniver må fjernes og skiftes ut. Se Sjekke om en kniv er bøyd før du fortsetter.

  Rett opp klippeenheten på tvers før du justerer hellingsvinkel på langs.

  Krav:

  Kontrollere side-til-side-nivået

  Gressklipperknivene må sitte helt vannrett på tvers. Sjekk at de gjør det hver gang du monterer klippeenheten, eller hvis du ser at plenen ble ujevnt klippet.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til NøYTRAL, LåST stilling, slå av motoren, ta nøkkelen ut av tenningen, aktiver parkeringsbremsen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater førersetet.

  3. Roter knivene forsiktig fra side til side.

  4. Mål avstanden mellom de ytterste knivkantene og det flate underlaget (Figur 67).

   Note: Hvis begge målene ikke er innenfor 5 mm, er det nødvendig med justering. Se Rette opp klippeenheten.

   g007202

  Sjekke knivens helling på langs

  Knivens hellingsvinkel på langs må sjekkes hver gang klippeenheten monteres. Hvis den fremre delen av klippeenheten er mer enn 7,9 mm lavere enn den bakre delen av klippeenheten, må du justere knivnivået ved hjelp av følgende instruksjoner:

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble ut knivkontrollbryteren.

  2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til NøYTRAL, LåST stilling, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, ta nøkkelen ut av tenningen, og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.

  3. Roter knivene forsiktig slik at de står på langs (Figur 68).

  4. Mål fra tuppen på den fremre kniven til den flate overflaten, og tuppen på den bakre kniven til den flate overflaten (Figur 68).

   Note: Fortsett til Rette opp klippeenheten-prosedyren hvis den fremre knivtuppen ikke er 1,6 til 7,9 mm lavere enn den bakre knivtuppen.

   g007199

  Rette opp klippeenheten

  1. Still antiskalperingsvalsene til topphullene eller fjern dem fullstendig for denne prosedyren. Se Justere antiskalperingsvalsene.

  2. Sett klippehøydespaken til 76 mm-posisjonen. Se Justere klippehøyden.

  3. Plasser to blokker, med en tykkelse på 6,6 cm hver, under hver side av kanten foran på klippeenheten, men ikke under brakettene til antiskalperingsvalsene (Figur 69).

  4. Plasser to blokker, med en tykkelse på 7,3 cm hver, under den bakre kanten på klippeenheten, én på hver side av klippeenheten (Figur 69).

   g024428
  5. Løsne på justeringsboltene på alle fire hjørnene slik at klippeenheten sitter trygt på alle fire blokkene (Figur 70).

   g024313
  6. Sikre at det er spenning i alle fire kjedene (Figur 70).

  7. Stram de fire justeringsboltene (Figur 70).

  8. Påse at blokkene passer godt under klippeenhetskanten og at alle boltene er stramme.

  9. Bekreft at klippeenheten er plan ved å sjekke at kniven er rettet opp på tvers og knivens helling på langs. Gjenta prosedyren for oppretting av klippeenheten om nødvendig.

  Demontere klippeenheten

  Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, flytt bevegelseskontrollspakene utover til NøYTRAL, LåST stilling, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, ta nøkkelen ut av tenningen, og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.

  Senk gressklipperen til laveste klippehøyde. Velg én av de følgende prosedyrene, avhengig av størrelsen på den monterte klippeenheten, for å fullføre demonteringen.

  Klargjøre for fjerning av klippeenheten

  1. Senk gressklipperen til en klippehøyde på 76 mm.

  2. Løsne på de to nedre boltene som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  3. Fjern klipperremmen fra motorremskiven, se Skifte klipperremmen.

  Demontere klippeenheten

  1. Fjern hårnålssplinten og skiven som sikrer leddtappen til rammen og klippeenheten, og fjern leddstangen (Figur 71).

   g028276
  2. Løft opp klippeenheten for å fjerne spenningen fra klippeenheten.

  3. Fjern kjedene fra krokene på klippeenhetens løfterarmer (Figur 72).

   g024313
  4. Hev klippehøyden til transportstillingen.

  5. Fjern remmen fra clutchremskiven på motoren.

  6. Dytt klippeenheten ut under maskinen.

   Note: Ta vare på alle deler for fremtidig montering.

  Montere klippeenheten

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til NøYTRAL, LåST stilling, slå av motoren, ta nøkkelen ut av tenningen, aktiver parkeringsbremsen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater førersetet.

  3. Skyv klippeenheten under maskinen.

  4. Sett klippehøyden til den laveste posisjonen.

  5. Plasser klippehøydepinnen i låsestillingen for laveste klippehøyde.

  6. Løft bakre del av klippeenheten og fest kjedene til de bakre løftearmene (Figur 72).

  7. Fest de fremre kjedene til de fremre løftearmene (Figur 72).

  8. Monter den lange leddstangen gjennom rammehengeren og klippeenheten.

  9. Fest leddtappen med hårnålssplintene og skivene du fjernet tidligere (Figur 71).

  10. Monter klipperremmen på motorremskiven. Se Skifte klipperremmen.

  11. Trekk til de to nedre boltene som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  Skifte gressavlederen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller om gressavlederen er skadet.
 • Advarsel

  En utildekket utslippsåpning kan føre til at gressklipperen slynger objekter mot deg eller andre i nærheten, noe som kan resultere i alvorlig skade. Det kan også oppstå kontakt med kniven.

  Du må aldri bruke gressklipperen uten at du har montert en kvernplate, utslippsavleder eller gressoppsamler.

  Sjekk om gressavlederen er skadet før bruk. Skift ut ødelagte deler før bruk.

  1. Monter hårnålssplinten (Figur 73).

  2. Koble fjæren fra hakket i avlederbraketten og før stangen ut av de sveisede klippeenhetsbrakettene, fjær og utslippsavlederen (Figur 73).

   g190642
  3. Fjern den skadde eller slitte utslippsavlederen.

  4. Plasser den nye utslippsavlederen med brakettendene mellom de sveisede brakettene på klippeenheten som vist i Figur 74.

  5. Monter fjæren på den rette enden av stangen.

  6. Plasser fjæren på stangen som vist slik at den kortere enden kommer fra under stangen før krummingen og går over stangen når den kommer tilbake fra krummingen.

  7. Flytt den løkkeenden av fjæren og plasser den i hakket på avlederbraketten (Figur 74).

   g017618
  8. Fest stang- og fjærenheten ved å vri den slik at den korte enden av stangen plasseres bak den fremre braketten sveiset til klippeenheten (Figur 74).

   Important: Gressavlederen må være fjærbelastet i den nedre posisjonen. Løft avlederen for å teste at den smekker ned til den nederste posisjonen.

  9. Monter hårnålssplinten (Figur 73).

  Vedlikehold av gressklipperrem

  Kontrollere remmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Kontroller remmene for slitasje/sprekker.
 • Kontroller at remmene ikke har sprekker, frynsete kanter, brennmerker eller annen skade. Skift ut ødelagte remmer.

  Skifte klipperremmen

  Hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førersetet må du stanse motoren, ta nøkkelen ut av tenningen, og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Senk gressklipperen til en klippehøyde på 76 mm.

  4. Fjern klippeenhetsforhenget. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  5. For hvert remdeksel løsner du de to boltene uten å fjerne dem.

  6. Skyv dekselet helt til det er fritt for bolter, og løft det opp og ut for å fjerne det.

  7. Fjern gulvpanelet for å få tilgang til lederullen.

  8. Bruk et fjærfjerningsverktøy (Toro-delenr. 92-5771) til å fjerne ledefjæren fra klippeenhetstappen for å fjerne spenningen på lederullen (Figur 75).

   g028279
  9. Senk gressklipperen til laveste klippehøyde og plasser klippehøydepinnen i låsestillingen for laveste klippehøyde.

  10. Fjern remmen fra klippeenhetens remskiver og fjern den eksisterende remmen.

  11. Monter den nye remmen rundt knivremskivene og clutchremskiven under motoren (Figur 75).

   Advarsel

   Fjæren er under spenning når den monteres og den kan forårsake personskade.

   Vær forsiktig når du fjerner remmen.

  12. Bruke et fjærfjerningsverktøy (Toro-delenr. 92-5771) til å montere ledefjæren over klippeenhetstappen og tilføre spenningen til lederullen og klipperremmen (Figur 75).

  13. Påse at remmen er godt festet i alle remskiver.

  14. For å montere remdekslene setter du tappene på hvert deksel inn i korresponderende slisse på klippeenhetsbraketten og sjekker at de sitter i.

  15. Vri dekselet på klippeenheten, og skyv hakkene under de løsnede boltene helt til de sitter på.

  16. Stram til boltene for å feste dekselet til klippeenheten.

  17. Monter klippeenhetsforhenget. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  Rengjøring

  Vaske plentraktorens underside

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter hver bruk
 • Rengjør gressklipperhuset.
 • Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, under setet, rundt motoren, de hydrauliske pumpene og motorene.

  Etter bruk vasker du alltid undersiden av gressklipperen for å hindre oppsamling av gress. Slik oppnår du forbedret oppmaling og fordeling av gressrester.

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble ut knivkontrollbryteren.

  2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til NøYTRAL, LåST stilling, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, ta nøkkelen ut av tenningen, og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.

  3. Fest slangekuplingen til enden av klippeenhetens vanninntaksnippel, og skru på vannet (Figur 76).

   Note: Smør vaselin på vanninntaksnippelens o-ring for å gjøre det enklere å feste kuplingen og for å beskytte o-ringen.

   g017966
  4. Senk gressklipperen til laveste klippehøyde.

  5. Sitt i setet når du starter motoren.

  6. Koble inn knivkontrollbryteren, og la gressklipperen kjøre i ett til tre minutter.

  7. Koble fra knivkontrollbryteren, stopp motoren, ta nøkkelen ut av tenningen, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  8. Skru av vannet og fjern koblingen fra vanninntaksnippelen.

   Note: Hvis klippeenheten ikke er ren etter en vask, bløter du den og lar den stå i 30 minutter. Deretter gjentar du prosessen.

  9. Kjør gressklipperen igjen i ett til tre minutter for å fjerne overflødig vann.

   Advarsel

   Hvis vanninntaksnippelen er skadet eller mangler, kan du selv eller andre i nærheten risikere å bli truffet av gjenstander som blir slengt gjennom luften, eller komme i kontakt med kniven. Kontakt med gjenstander som blir slengt gjennom luften, eller kontakt med kniven vil forårsake skader eller dødsulykker.

   • Hvis vanninntaksnippelen er skadet eller mangler, må det monteres en ny nippel øyeblikkelig, og før plentraktoren brukes igjen.

   • Stikk aldri hender eller føtter under plentraktoren eller gjennom åpninger i plentraktoren.

  Avhending av avfall

  Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

  Lagring

  Rengjøring og lagring

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), sett på parkeringsbremsen, vri nøkkelen til AV-stillingen, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Rengjør hele alle utvendige deler på maskinen for gress, smuss og skitt, spesielt motoren og det hydrauliske systemet. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylindertoppribber og viftehus.

   Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, motoren og de hydrauliske pumpene og motorene.

  3. Kontroller at parkeringsbremsen virker. Se Bruke parkeringsbremsen.

  4. Vedlikehold luftrenseren, se Overhale luftrenseren.

  5. Bytte veivhusolje, se Bytte motorolje og oljefilter.

  6. Kontroller trykket i dekkene, se Sjekke trykket i dekkene.

  7. Bytt ut batteriet, se Lade batteriet.

  8. Skrap bort oppsamlet gress og skitt fra gressklipperens underside, og spyl den med en hageslange.

   Note: Kjør maskinen med knivkontrollbryteren (kraftuttak) innkoblet og motoren på høy tomgang i 2 til 5 minutter etter vask.

  9. Kontroller knivenes tilstand. Se Overhale gressklipperknivene.

  10. Gjør maskinen klar for oppbevaring når det er flere enn 30 dager til du skal bruke den igjen. Slik gjør du maskinen klar for lagring:

   1. Bland et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet på tanken. Følg blandingsinstruksjonene fra produsenten av stabiliseringsmiddelet. Stabiliseringsmidler med alkoholbase (etanol eller metanol) må ikke brukes.

    Note: Et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel er mest effektivt når det blandes med ferskt drivstoff og brukes til enhver tid.

   2. Kjør motoren for å fordele det behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet (fem minutter).

   3. Slå av motoren, la den kjøles ned og tøm drivstofftanken.

   4. Start motoren og kjør den til den stopper.

   5. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler drivstoffet i samsvar med lokale forskrifter.

    Important: Drivstoff som inneholder et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, må ikke oppbevares i flere enn 90 dager.

  11. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.

  12. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.

  13. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Ta nøkkelen ut av tenningen og oppbevar den på et sted utenfor barns eller andre autoriserte brukeres rekkevidde. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Drivstofftanken viser tegn på at den bryter sammen, eller maskinen går stadig tom for drivstoff.
  1. Luftfilterets papirelement er tilstoppet.
  1. Rengjør papirelementet.
  Motoren overopphetes.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  3. Kjøleribbene og luftpassasjene under motorviftehuset er tilstoppet.
  4. Luftrenseren er skitten.
  5. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Tilsett olje til veivhuset.
  3. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  4. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted
  Startmotoren kjører ikke.
  1. Bevegelseskontrollspakene står ikke i nøytral, låst stilling.
  2. Parkeringsbremsen er frakoblet.
  3. Batteriet er flatt.
  4. De elektriske forbindelsene er korroderte eller løse.
  5. En sikring har gått.
  6. Et relé eller en bryter er skadd.
  1. Flytt bevegelseskontrollspakene til nøytral, låst, stilling.
  2. Sett på parkeringsbremsen.
  3. Lad opp batteriet.
  4. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt.
  5. Bytt ut sikringen.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren vil ikke starte, er vanskelig å starte eller går ikke.
  1. Drivstofftanken er tom.
  2. Choken er ikke på.
  3. Luftrenseren er skitten.
  4. Tennpluggkabelen/-kablene er løs(e) eller frakoblet.
  5. Tennpluggen(e) er ripet(e) eller sprukket, eller åpningen er feil.
  6. Det er smuss i drivstoffilteret.
  7. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  8. Det er feil drivstoff på drivstofftanken.
  9. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  1. Fyll drivstofftanken.
  2. Flytt chokespaken til På.
  3. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  4. Fest ledningen(e) til tennpluggen.
  5. Monter ny(e) tennplugg(er) med korrekt åpning.
  6. Bytt ut drivstoffilteret.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  8. Tøm tanken og fyll på riktig drivstoff.
  9. Tilsett olje til veivhuset.
  Motoren mister kraft.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Luftrenseren er skitten.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Kjøleribbene og luftpassasjene under motorviftehuset er tilstoppet.
  5. Tennpluggen(e) er ripet(e) eller sprukket, eller åpningen er feil.
  6. Drivstofftanklufteåpningen er blokkert.
  7. Det er smuss på drivstoffilteret.
  8. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  9. Det er feil drivstoff på drivstofftanken.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Rengjør luftrenserelementet.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  5. Monter ny(e) tennplugg(er) med korrekt åpning.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Bytt ut drivstoffilteret.
  8. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  9. Tøm tanken og fyll på riktig drivstoff.
  Maskinen kjører ikke.
  1. Omløpsventilene er åpne.
  2. Trekkremmene er slitte, løse eller ødelagte.
  3. Trekkremmene har gått av lederullene.
  4. Girkassen har sviktet.
  1. Lukk taueventilene.
  2. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  3. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  4. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Det er unormal vibrasjon.
  1. Monteringsboltene i motoren er løse.
  2. En motorremskive, lederull eller knivremskive er løs.
  3. Motorremskiven er ødelagt.
  4. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e).
  5. En knivmonteringsbolt er løs.
  6. En knivspindel er bøyd.
  1. Trekk til monteringsboltene i motoren.
  2. Stram til den aktuelle skiven.
  3. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  4. Monter ny(e) gressklipperkniv(er).
  5. Stram til knivmonteringsbolten.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Klippehøyden er ujevn.
  1. Kniven(e) er ikke skarpe.
  2. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e).
  3. Klippeenheten er ikke rettet opp.
  4. Et antiskalperingshjul er ikke riktig justert.
  5. Plentraktorens underside er skitten.
  6. Trykket i dekkene er feil.
  7. En knivspindel er bøyd.
  1. Slip kniven(e).
  2. Monter ny(e) gressklipperkniv(er).
  3. Rett opp klippeenheten på tvers og på langs.
  4. Juster høyden på antiskalperingshjulet.
  5. Rengjør gressklipperens underside.
  6. Juster trykket i dekkene.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Knivene roterer ikke.
  1. Knivens drivrem er slitt, løs eller ødelagt.
  2. Drivremmen har gått av lederullen.
  3. Bryteren for kraftuttaket (PTO) eller kraftuttaksclutchen er defekt.
  4. Klipperremmen er slitt, løs eller ødelagt.
  1. Monter en ny drivrem.
  2. Monter ny drivrem, og kontroller justeringsakslene og remførerne for korrekt stilling.
  3. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  4. Monter en ny klipperrem.

  Skjemaer

  Koblingsskjema

  g203461