Introduktion

Denna åkgräsklippare med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder och yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är primärt konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder eller kommersiella anläggningar. Den är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

g188704

Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför så är de lätta att hitta:

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Totala hästkrafter

Motorns totala eller nettoeffekt verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav.

Gå in på www.Toro.com om du vill se specifikationerna för din gräsklipparmodell.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn. Se till att alla som använder den här produkten förstår varningarna och vet hur produkten ska användas.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Du hittar mer säkerhetsinformation i respektive avsnitt i denna bruksanvisning.

Lutningsindikator

g011841

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decaloemmarkt
decal121-2989b
decalbatterysymbols
decal131-1097
decal132-0872
decal130-0731
decal130-0765
decal117-1194
decal130-0654
decal131-3948
decal133-9255
decal133-9263
decal136-4243
decal136-4244
decal136-5596

Produktöversikt

g188739

Bekanta dig med alla reglage i Figur 5 och Figur 6 innan du startar motorn och kör maskinen.

g188738
g188776

Bränslemätare

Bränslemätaren visar hur mycket bränsle som finns i tanken (Figur 6).

Gasreglage

Gasreglaget styr motorhastigheten och har en steglös reglerbar inställning från LåNGSAMT till SNABBT (Figur 5).

Choke

Använd choken för att starta en kall motor. Dra choken uppåt för att koppla in den. Tryck in choken för att koppla ur den.

Timmätare

Timmätaren registrerar antalet timmar som motorn har arbetat. Den är aktiv när motorn är igång. Använd dessa tider för att schemalägga regelbundet underhåll (Figur 5).

Rörelsereglage

Rörelsereglagespakarna är hastighetskänsliga och styr hjulmotorerna oberoende av varandra. Om du för ett reglage framåt eller bakåt snurrar hjulet på samma sida framåt eller bakåt, hjulets hastighet beror på hur långt reglaget förs. För reglagespakarna utåt från mitten till NEUTRALLåSLäGET och kliv ned från maskinen (Figur 4). Sätt alltid rörelsereglagespakarna i NEUTRALLåSLäGET när du stannar maskinen eller lämnar den utan uppsikt.

Parkeringsbromsspak

Parkeringsbromsspaken sitter på konsolens vänstra sida (Figur 4). Bromsspaken aktiverar parkeringsbromsen på drivhjulen.

Lägg i parkeringsbromsen genom att dra den uppåt tills den hamnar i skåran.

Lossa parkeringsbromsen genom att föra den ur skåran och sedan emot dig. Tryck sedan ned den.

Fotpedalstyrt däcklyftsystem

Tack vare det fotpedalstyrda däcklyftsystemet kan du höja och sänka däcket från förarplatsen. Du kan använda fotpedalen för att lyfta däcket något och undvika hinder, eller låsa däcket i läget för den högsta klipphöjden eller transportläget (Figur 4).

Smart Speed

Smart Speed™-styrsystemspaken, som sitter nedanför förarsätet, ger dig möjlighet att välja mellan tre hastighetsintervall som maskinen kan köras i – kant, bogsering och klippning (Figur 24).

12 V-eluttag

Använd eluttaget för att driva tillbehör på 12 V (Figur 5).

Important: För in gummipluggen för att förhindra skador på 12 V-eluttaget när det inte används.

Tändningslås

Använd tändningslåset för att starta klipparens motor. Det har tre lägen: STARTA, KöR och AV.

Knivreglage (kraftuttag)

Knivreglagebrytaren (kraftuttaget) kopplar på och av strömmen till klipparknivarna (Figur 5).

Klipphöjdsreglage

Klipphöjdsreglaget fungerar tillsammans med fotpedalen för att låsa däcket i en viss klipphöjd. Justera endast klipphöjden när maskinen står stilla (Figur 4).

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

 • Undersök terrängen för att avgöra vad som är lämplig utrustning och vilka redskap eller tillbehör som eventuellt krävs för att använda maskinen på ett korrekt och säkert sätt.

Bränslesäkerhet

 • Var mycket försiktig när du hanterar bränsle så att du undviker personskador och materiella skador. Bränsleångor är brandfarliga och explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och alla andra antändningskällor.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång.

 • Fyll inte på bränsle i maskinen inomhus.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan maskin.

 • Fyll inte på dunkar inuti ett fordon eller på ett lastbilsflak eller släp med plastklädsel. Ställ alltid dunkar på marken, en bit bort från ditt fordon före påfyllning.

 • Ta bort utrustningen från lastbilen eller släpet och fyll på bränsle när den står på marken. Fyll hellre på maskinen från en dunk än med munstycket på en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från släpet.

 • Kör inte maskinen utan att ha hela avgassystemet på plats och i gott fungerande skick.

 • Se till att bensinpumpens munstycke hela tiden har kontakt med kanten på bränsletankens eller dunkens öppning tills tankningen är klar. Använd inte en låsöppningsanordning för munstycket.

 • Byt omedelbart kläder om du råkar spilla bränsle på dem. Torka upp utspillt bränsle.

 • Överfyll aldrig bränsletanken. Sätt på tanklocket och dra åt det ordentligt.

 • Förvara bränslet i en godkänd dunk och håll den utom räckhåll från barn. Köp aldrig mer bränsle än vad som går åt inom en månad.

 • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6 till 13 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

  • Håll ansiktet borta från munstycket och bränsletankens öppning.

  • Undvik hudkontakt och tvätta bort spill med tvål och vatten.

Rekommenderat bränsle

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod [R+M]/2).

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Använda stabiliserare/konditionerare

En bränslestabiliserare/-konditionerare i maskinen ger följande fördelar:

 • Bränslet förblir färskt vid förvaring i upp till 90 dagar (tappa ur bränsletanken om maskinen ska förvaras i mer än i 90 dagar).

 • Rengör motorn under körning.

 • Motverkar att gummiliknande beläggningar bildas i bränslesystemet, något som orsakar trög start.

  Important: Använd inte bränsletillsatser som innehåller metanol eller etanol.

  Tillsätt rätt mängd stabiliserare/konditionerare till bränslet.

  Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar som mest effektivt när den blandas med färskt bränsle. Använd alltid bränslestabiliserare så minimeras risken för avlagringar i bränslesystemet.

Fylla på bränsletanken

 1. Parkera maskinen på en plan yta.

 2. Lägg i parkeringsbromsen.

 3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 4. Gör rent omkring tanklocket.

 5. Fyll bränsletanken tills du når bränslemätarens markering för full tank (Figur 7).

  Note: Fyll inte tanken helt full. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  g197123

Kontrollera oljenivån i motorn

Innan du startar motorn och använder maskinen ska du kontrollera vevhusets oljenivå; se Kontrollera oljenivån i motorn.

Köra in en ny maskin

Det tar tid för nya maskiner att komma upp i sin fulla prestanda. Nya klippdäck och drivsystem har högre friktion vilket belastar motorn ytterligare. Räkna med att det tar 40 till 50 timmar att köra in nya maskiner så att de får full kraft och optimal prestanda.

Säkerheten främst

Läs alla säkerhetsanvisningar och symboler i avsnittet om säkerhet. Att känna till denna information kan hjälpa dig och kringstående att undvika skada.

Fara

Körning på vått gräs eller i branta sluttningar kan orsaka slirning eller att du förlorar kontrollen.

 • Kör inte i backar vars lutning överstiger 15 grader.

 • Minska hastigheten och var ytterst försiktig på sluttningar.

 • Kör inte maskinen nära vattendrag.

Fara

Hjul som glider över en kant kan orsaka vältolyckor vilket kan resultera i allvarliga skador, dödsfall eller drunkning.

Kör inte maskinen nära stup.

g000513

Var försiktig

Denna maskin ger ljudnivåer vid förarens öra som överstiger 85 dBA och kan orsaka hörselskador vid längre arbetspass.

Använd hörselskydd när du kör denna maskin.

Använd skyddsutrustning för ögonen, öronen, händerna, fötterna och huvudet.

g009027

Använda säkerhetssystemet

Varning

Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket kan leda till personskador.

 • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

Säkerhetssystemets funktioner

Säkerhetssystemet är konstruerat så att motorn inte kan startas om inte

 • knivreglagebrytaren (kraftuttaget) är urkopplad

 • rörelsereglagen är i det NEUTRALA LåSLäGET.

 • Parkeringsbromsen är åtdragen.

Säkerhetssystemet har också konstruerats så att motorn stängs av om du reser dig upp från sätet när reglagespakarna inte är i det NEUTRALA LåSLäGET.

Testa säkerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Testa säkerhetssystemet före varje användningstillfälle. Låt en auktoriserad serviceverkstad reparera systemet omedelbart om det inte fungerar enligt nedanstående beskrivning.

  1. Sitt på sätet, dra åt parkeringsbromsen och KOPPLA IN knivreglagebrytaren (kraftuttaget). Försök att starta motorn – den ska inte dras runt.

  2. Sitt på sätet, dra åt parkeringsbromsen och KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget). Flytta något av rörelsereglagen (från det NEUTRALA LåSLäGET). Försök starta motorn – den ska inte dras runt. Upprepa samma sak med det andra reglaget.

  3. Sitt på sätet, dra åt parkeringsbromsen, KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET. Starta motorn. Frigör parkeringsbromsen, koppla in knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och res dig något från sätet medan motorn är igång. Motorn ska stängas av.

  4. Sitt på sätet, dra åt parkeringsbromsen, KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET. Starta motorn. För ett av rörelsereglagen mot mitten och rör det framåt eller bakåt medan motorn är igång. Motorn ska stängas av. Upprepa samma sak med det andra rörelsereglaget.

  5. Sitt på sätet, frigör parkeringsbromsen, KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET. Försök att starta motorn – den ska inte dras runt.

  Ställa in sätet

  Sätet kan flyttas framåt och bakåt. Ställ in sätet så att du har bäst kontroll över maskinen och sitter bekvämt.

  För spaken i sidled för att låsa upp sätet och justera det (Figur 10).

  g027632

  Justera rörelsereglagespakarna

  Justera höjden

  Du kan höja eller sänka rörelsereglagespakarna för maximal komfort (Figur 11).

  g027252

  Justera lutningen

  Du kan justera rörelsereglagespakarna framåt eller bakåt så att det blir bekvämt för dig.

  1. Lossa den övre skruven som fäster reglagespaken vid reglagearmen.

  2. Lossa den nedre skruven såpass mycket att du kan svänga reglagespaken framåt och bakåt (Figur 11).

  3. Dra åt båda skruvarna för att fästa spaken i det nya läget.

  4. Gör likadant med den andra reglagespaken.

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, halkfria och ordentliga skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte smycken.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är ilagd och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Håll händer och fötter borta från klippenheterna. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Klipp inte gräset nära stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig.

  • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

  • Stanna maskinen och undersök knivarna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Koppla ur drivningen till klippenheten och stäng av motorn innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan justera den från förarplatsen).

  • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa utkastaren) ska du göra följande:

   • Stanna maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ned redskapen.

   • Dra åt parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd inte maskinen som bogserfordon.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  • Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av Toro.

  Säkerhet på sluttningar

  • Sakta ned maskinen och var extra försiktig i sluttningar. Kör rakt upp och ned i sluttningar. Gräsförhållandena kan påverka maskinens stabilitet.

  • Undvik att svänga med maskinen i sluttningar. Om du måste svänga så gör det om möjligt långsamt och gradvis nedför.

  • Sväng inte maskinen tvärt. Var försiktig när du backar maskinen.

  • Var extra försiktig när du kör maskinen med redskap – de kan påverka maskinens stabilitet.

  • Ett vältskydd (ROPS, Rollover Protection System) med två stolpar finns som tillbehör till maskinen. Vältskydd rekommenderas om du ska klippa i närheten av stup, vattendrag eller branta flodbäddar, vilket kan leda till att maskinen välter. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för mer information.

  Använda parkeringsbromsen

  Lägg alltid i parkeringsbromsen när du stannar maskinen eller lämnar den utan uppsikt.

  Lägga i parkeringsbromsen

  Varning

  Parkeringsbromsen kanske inte kan hålla maskinen parkerad på lutande underlag. Detta kan orsaka personskador eller skador på egendom.

  Vid eventuell parkering i en sluttning måste hjulen alltid kilas fast eller blockeras på något sätt.

  Lägg i parkeringsbromsen genom att dra den uppåt tills den hamnar i skåran (Figur 12).

  g188778

  Lossa parkeringsbromsen.

  Lossa parkeringsbromsen genom att föra den ur skåran och sedan emot dig. Tryck sedan ned den (Figur 13).

  g188777

  Använda knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

  Med knivreglagebrytaren (kraftuttaget) startas och stoppas klipparens knivar och eventuella motordrivna redskap.

  Koppla in knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

  g008945

  Note: Ha alltid gasreglaget i det SNABBA läget när du kopplar in knivarna (Figur 15).

  g187516

  Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

  g009174

  Använda gasreglaget

  Du kan flytta gasreglaget mellan det SNABBA och det LåNGSAMMA läget (Figur 17).

  Använd alltid det SNABBA läget när du startar klippdäcket med knivreglagebrytaren (kraftuttaget).

  g187517

  Använda choken

  Använd choken för att starta en kall motor.

  1. Om motorn är kall ska du använda choken när du startar den.

  2. Dra upp chokereglaget så att choken aktiveras innan du använder tändningslåset (Figur 18).

  3. Skjut ned choken så att den avaktiveras när motorn har startats (Figur 18).

   g008959

  Använda tändningslåset

  1. Vrid nyckeln till STARTLäGET (Figur 19).

   Note: Släpp nyckeln när motorn startar.

   Important: Låt inte startmotorn gå i mer än 5 sekunder åt gången. Om motorn inte startar ska du låta den svalna i 15 sekunder mellan startförsöken. Om du inte följer de här anvisningarna kan startmotorn brännas ur.

   Note: Det kan krävas flera försök att starta motorn om du startar den första gången efter att bränslesystemet har tömts helt på bränsle.

   g008947
  2. Vrid nyckeln för att stänga av motorn.

  Starta och stänga av motorn

  Starta motorn

  Note: En varm eller het motor behöver eventuellt inte chokas.

  Important: Låt inte startmotorn gå i mer än 5 sekunder åt gången. Om startmotorn går i mer än 5 sekunder kan den skadas. Om motorn inte startar väntar du 10 sekunder innan du använder startmotorn igen.

  g189354

  Stänga av motorn

  1. Koppla ur knivarna genom att föra knivreglaget till läget AV (Figur 20).

  2. För gasreglaget till det SNABBA läget.

  3. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA LäGET och ta ur nyckeln.

  Använda rörelsereglagespakarna

  g004532

  Köra maskinen

  Drivhjulen svänger oberoende av varandra och drivs av hydraulmotorer på varje axel. Du kan svänga ena sidan bakåt och den andra framåt så att maskinen snurrar istället för att svänga. Detta gör maskinen mycket mer lättmanövrerad, men det kan ta en stund att vänjas sig vid rörelserna.

  Med gasreglaget styrs motorns varvtal mätt i rpm (varv per minut). Sätt gasreglaget i det SNABBA läget för bästa prestanda. Kör alltid med full gas vid klippning.

  Var försiktig

  Maskinen kan rotera väldigt snabbt, vilket kan medföra att du förlorar kontrollen. Detta kan leda till personskador eller skador på maskinen.

  • Var försiktig i svängar.

  • Sakta ned innan du gör en skarp sväng.

  Köra framåt

  Note: Motorn stängs av om rörelsereglaget flyttas när parkeringsbromsen är åtdragen.

  Stanna maskinen genom att föra rörelsereglagen till NEUTRALLäGET.

  1. Lossa parkeringsbromsen. Se Lossa parkeringsbromsen..

  2. För reglagen till mittläget, olåst läge.

  3. Kör framåt genom att försiktigt föra rörelsereglagespakarna framåt (Figur 22).

   g008952

  Köra bakåt

  1. För reglagen till mittläget, olåst läge.

  2. Backa genom att försiktigt dra rörelsereglagespakarna bakåt (Figur 23).

   g008953

  Använda Smart Speed

  Smart SpeedTM-styrsystemspaken, som sitter nedanför förarsätet (Figur 24), ger föraren möjlighet att välja mellan tre hastighetsintervall som maskinen kan köras i – kant, bogsering och klippning.

  g027625

  Så här ändrar du hastigheten:

  1. För rörelsereglagespakarna till neutralläget och utåt till det NEUTRALA LåSLäGET.

  2. Koppla ur knivreglagebrytaren.

  3. Justera spaken till önskat läge.

  Den information som följer ska endast ses som en rekommendation. Vilka justeringar som bör göras varierar beroende på grästyp, fukthalt och gräsets höjd.

  Lämplig användning:KantBogseringKlippning
  ParkeringX  
  Tungt, vått gräsX  
  UtbildningX  
  Uppsamling X 
  Mullning X 
  Normal klippning  X
  Transport  X

  Kant

  Det här är den långsammaste hastigheten. Hastigheten passar till följande:

  • Parkering

  • Klippning av tungt, vått gräs

  • Utbildning

  Bogsering

  Det här är mellanhastigheten. Hastigheten är lämplig för uppsamling och mullning.

  Klippning

  Det här är den snabbaste hastigheten. Hastigheten är lämplig för normal klippning och transport av maskinen.

  Stanna maskinen

  Du stannar maskinen genom att föra rörelsereglagen till neutralläget och därefter till låsläget, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och vrida nyckeln till det AVSTäNGDA läget.

  Lägg i parkeringsbromsen varje gång du lämnar maskinen. Se Lägga i parkeringsbromsen. Glöm inte bort att ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  Var försiktig

  Barn eller kringstående kan skadas om de flyttar eller försöker köra en maskin som har lämnats utan uppsikt.

  Ta alltid ut nyckeln ur tändningslåset och lägg i parkeringsbromsen när du lämnar maskinen utan tillsyn, även om det bara är för några minuter.

  Använda sidoutkastaren

  Klipparen har en fällbar gräsriktare som sprider ut det klippta gräset åt sidan och ner i gräsmattan.

  Fara

  Om ingen gräsriktare, utkastarlucka eller komplett gräsuppsamlare har monterats kan du och andra komma i kontakt med knivarna eller träffas av utslungat skräp. Kontakt med roterande kniv(ar) och utslungat skräp kan orsaka skador eller innebära livsfara.

  • Ta aldrig bort gräsriktaren från klipparen eftersom den riktar avfallet ned mot gräset. Byt omedelbart ut gräsriktaren om den skadas.

  • För aldrig in händerna eller fötterna under klipparen.

  • Försök aldrig att rensa utkastaren eller knivarna utan att först KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget), vrida tändningslåset till det AVSTäNGDAläget och sedan ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  • Se till att gräsriktaren är i nedfällt läge.

  Justera klipphöjden

  Maskinen är utrustad med ett fotpedalstyrt däcklyftsystem. Du kan använda fotpedalen för att lyfta däcket något och undvika hinder, eller låsa däcket i läget för den högsta klipphöjden eller transportläget. Du kan använda klipphöjdsspaken tillsammans med fotpedalen för att låsa däcket i en viss klipphöjd.

  Använda det fotpedalstyrda däcklyftsystemet

  • Tryck ned däcklyftpedalen för att höja däcket. Fortsätt att trycka ned pedalen tills däcket låses i transportläget (Figur 25).

  • Tryck på däcklyftpedalen med foten och dra transportlåshandtaget bakåt för att koppla ur transportlåset (Figur 25).

  g024409

  Justera klipphöjden

  Klipphöjden kan justeras från 38 till 114 mm i steg om 6 mm genom att flytta klipphöjdssprinten till olika hål.

  1. Tryck på däcklyftpedalen med foten och höj klippdäcket till det låsta transportläget (även klipphöjdsläget på 114 mm) enligt Figur 26.

  2. Justera inställningen genom att ta ut sprinten ur klipphöjdsfästet (Figur 26).

  3. Sätt i sprinten i det hål i klipphöjdssystemet som motsvarar den önskade klipphöjden (Figur 26).

  4. Tryck på däcklyftpedalen med foten och dra handtaget bakåt för att koppla ur transportlåset (Figur 25).

  5. Sänk däcket sakta tills spaken kommer i kontakt med sprinten.

   g188850

  Justera antiskalvalsarna

  Varje gång du ändrar klipphöjden bör du även justera antiskalvalsarnas höjdinställning.

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Justera antiskalvalsarna enligt Figur 27.

   g029955

  Övergå till sidoutkastet på ett klippdäck på 122 cm

  Det klippdäck och de klipparknivar som levereras med den här maskinen har utformats för optimal mullning och sidoutkast.

  Montera fästelementen i de hål i klippdäcket som de ursprungligen satt i. På så sätt kan du vara säker på att inga hål är öppna när du använder klippdäcket.

  Fara

  Om det finns öppna hål i klipparen kan skräp slungas ut på dig och andra. Skräp som slungas ut ur klipparens hål kan leda till personskador.

  • Kör aldrig klipparen utan att fästelement har monterats i alla hål.

  • Montera fästelementen i monteringshålen när du tar bort skärmen.

  Ta bort mullningsskärmen

  1. Parkera maskinen på en plan yta och koppla ur knivreglaget.

  2. För rörelsereglagespakarna utåt till det NEUTRALA LåSLäGET, dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln från tändningslåset och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort klippdäcket. Se Demontera klippdäcket.

  4. Lossa de två låsmuttrarna (5/16 tum) som sitter på den vänstra skärmens svetsade tappar ovanpå klippdäcket i mitten och till vänster om mitten (Figur 28).

   g011149
  5. Lossa den vagnskruv och låsmutter på klippdäckets sida som fäster den vänstra skärmen vid däcket.

  6. Ta bort den vänstra skärmen från klippdäcket enligt Figur 28.

  7. Ta bort de två vagnsskruvar (5/16 x 3/4 tum) och låsmuttrar (5/16 tum) som fäster den monterade högra skärmen och skärmskyddet vid klippdäcket (Figur 29).

   g191136
  8. Ta bort de två låsmuttrarna (5/16 tum) som sitter på den högra skärmens svetsade tappar ovanpå klippdäcket i mitten och till höger om mitten (Figur 30).

   Note: Ta bort den högra skärmen från klippdäcket.

   g010704
  9. Leta reda på kantskärmen i påsen med lösa delar och ta bort fästelementen från avlastningsplattans bakre hål (Figur 31).

   g190734
  10. Montera skärmen vid klippdäckets sidoutkastaröppning.

  11. Använd de borttagna fästelementen för att fästa kantskärmen vid däcket.

  12. Montera klippdäcket. Se Montera klippdäcket.

  Övergå till sidoutkastet på ett klippdäck på 137 cm

  Montera fästelementen i de hål i däcket som de ursprungligen satt i. På så sätt kan du vara säker på att inga hål är öppna när du använder klippdäcket.

  Fara

  Om det finns öppna hål i klipparen kan skräp slungas ut på dig och andra. Skräp som slungas ut ur klipparens hål kan leda till personskador.

  • Kör aldrig klipparen utan att fästelement har monterats i alla hål.

  • Montera fästelementen i monteringshålen när du tar bort skärmen.

  Ta bort mullningsskärmen

  1. Parkera maskinen på en plan yta och koppla ur knivreglaget.

  2. För rörelsereglagespakarna utåt till det NEUTRALA LåSLäGET, dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln från tändningslåset och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort klippdäcket. Se Demontera klippdäcket.

  4. Ta bort de tre låsmuttrarna (5/16 tum) som sitter på den vänstra skärmens svetsade tappar ovanpå klippdäcket i mitten, till vänster om mitten och till vänster (Figur 32).

   g011149
  5. Ta bort den vagnsskruv och låsmutter på klippdäckets sida som fäster den vänstra skärmen vid däcket (Figur 32).

  6. Ta bort den vänstra skärmen från klippdäcket (Figur 32).

  7. Leta reda på de två skruvarna bland de lösa delarna och använd de befintliga låsmuttrarna och montera dessa fästelement ovanpå klippdäcket i hålen som visas i Figur 32, för att förhindra att skräp slungas omkring.

   Note: Montera skruven från däckets undersida och fäst med en befintlig låsmutter från ovansidan.

   Varning

   Om det finns öppna hål i klipparen riskerar du och andra personer att träffas av utslungat skräp som kan orsaka allvarliga personskador.

   • Kör aldrig klipparen utan att fästelement har monterats i alla hål i gräsklipparkåpan.

   • Montera fästelementen i monteringshålen när du tar bort mullningsskärmen.

  8. Lossa vagnskruven (5/16 x 3/4 tum) och låsmuttern (5/16 tum) som fäster skärmen vid däcket på klippdäckets bakre vägg (Figur 33).

   g190737
  9. Leta reda på skärmskyddet vid sidoutkastaröppningens framkant (Figur 33).

  10. Lossa de fästelement som fäster skärmskyddet och den högra skärmen vid klippdäcket (Figur 33).

   Note: Ta bort skärmskyddet och spara alla fästelement.

  11. Lossa de två låsmuttrarna (5/16 tum) som sitter på den högra skärmens svetsade tappar ovanpå klippdäcket i mitten och till höger om mitten (Figur 34).

   g010704
  12. Ta bort vagnskruven och låsmuttern som håller fast den högra skärmen högst upp på däcket och ta bort den högra skärmen från klippdäcket (Figur 34).

  13. Montera de fästelement som du tog bort tidigare i avlastningsplattans främre hål och däckets främsta hål (Figur 33).

  14. Hitta kantskärmen i påsen med lösa delar, ta bort fästelementen från avlastningsplattans bakre hål och montera skärmen vid klippdäckets sidoutkastaröppning (Figur 35).

   g190735
  15. Använd de borttagna fästelementen för att fästa kantskärmen vid däcket.

  16. Montera klippdäcket. Se Montera klippdäcket.

  Använda redskap och tillbehör

  Använd bara Toro-godkända redskap och tillbehör.

  Om du vill montera en skopa på motorskyddet ska den fästas med en rem.

  Important: Om skopan på motorskyddet ska lyfta mer än 4,5 kg bör maskinen utrustas med skopstödsatsen.

  Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Arbetstips

  Använda det snabba läget

  Kör motorn i det SNABBA läget för bästa klippning och maximal luftcirkulation. Det krävs luft för att klippa gräset ordentligt. Ställ inte in för låg klipphöjd så att klipparen helt omges av oklippt gräs. Försök att alltid se till att en sida av klipparen är fri från oklippt gräs, vilket medför att luft kan sugas in i klipparen.

  Klippa en gräsmatta för första gången

  Klipp gräset något längre än normalt så att inte klipparen skalperar ojämn mark. Den klipphöjd som använts tidigare är vanligtvis den bästa. Vid klippning av gräs som är längre än 15 cm kan du behöva klippa två gånger för att få ett acceptabelt klippresultat.

  Klippa en tredjedel av grässtrået

  Det är bäst att bara klippa av cirka en tredjedel av grässtrået. Mer än så rekommenderas bara om gräset är glest eller om det är sent på hösten då gräset växer saktare.

  Byta klippriktningen

  Växla klippriktning för att hålla gräset rakt. Det underlättar också fördelningen av det klippta gräset, vilket förbättrar nedbrytningen och gödningen.

  Klipp tillräckligt ofta

  Gräs växer i olika takt beroende på årstiden. För att hålla samma längd på gräset ska man klippa oftare tidigt på våren. Klipp mer sällan när tillväxten avtar mot mitten av sommaren. Klipp med högre klipphöjd och klipp sedan igen efter två dagar med lägre klipphöjd om du inte kan klippa under en längre tidsperiod.

  Använda en långsammare klipphastighet

  Du kan köra saktare för att få ett bättre klippresultat under vissa förhållanden.

  Klipp inte för kort

  Höj klipphöjden vid klippning av en ojämn gräsmatta så att inte gräsmattan skalas av.

  Stanna maskinen

  Om du måste stanna maskinen under klippningen kan en klump med gräsklipp falla ner på gräsmattan. Kör till ett område som du redan har klippt medan knivarna är inkopplade för att undvika detta eller koppla bort klippardäcket samtidigt som du kör framåt.

  Håll undersidan av klipparen ren

  Rensa bort gräsklipp och smuts från undersidan av klipparen efter varje klippning. Om gräs och smuts ansamlas inuti klipparen blir klippresultatet till slut inte tillfredsställande.

  Underhålla kniven/knivarna

  Se till att hålla kniven vass under klippsäsongen, eftersom en vass kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar. Kontrollera knivarna efter varje användning för att se till att de inte är slöa, slitna eller skadade. Fila ned eventuella hack och slipa knivarna om så behövs. Om en kniv är skadad eller sliten ska den bytas ut omedelbart mot en originalkniv från Toro.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring och transport.

  • Koppla ur redskapets drivning när du transporterar maskinen eller inte använder den.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert med spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både de främre och bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  Skjuta maskinen för hand

  Important: Skjut alltid maskinen för hand. Bogsera inte maskinen då den kan skadas.

  Skjuta maskinen framåt

  1. Parkera maskinen på en plan yta och koppla ur knivreglaget.

  2. Lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  3. Lokalisera förbikopplingsspakarna på ramen på båda sidor av motorn.

  4. För förbikopplingsreglagen framåt genom nyckelhålet och nedåt för att låsa dem på plats (Figur 36).

   Note: Gör detta för alla reglage.

  5. Lossa parkeringsbromsen.

   Note: Starta inte maskinen.

   g188854

  Använda maskinen

  För förbikopplingsreglagen bakåt genom nyckelhålet och nedåt för att låsa dem på plats enligt Figur 36.

  Note: Gör detta för alla reglage.

  Transportera maskinen

  Använd en släpvagn eller lastbil för tung last för att transportera maskinen. Kontrollera att släpvagnen eller lastbilen är utrustad med alla bromsar, lampor och markeringar som krävs enligt lag. Läs alla säkerhetsanvisningarna noga. Risken för att du, din familj, dina husdjur eller kringstående skadas minskar om du känner till denna information.

  Varning

  Det är farligt att köra på gator eller vägar utan blinkers, strålkastare och reflexer, eller utan en skylt för långsamtgående fordon, och det kan orsaka olyckor med personskador som följd.

  Kör inte maskinen på allmän väg.

  1. Om du använder en släpvagn ska den kopplas till det bogserande fordonet och säkras med säkerhetskedjor.

  2. Anslut släpvagnsbromsarna om tillämpligt.

  3. Lasta maskinen på släpvagnen eller lastbilen.

  4. Stäng av motorn, ta ut nyckeln, dra åt parkeringsbromsen och stäng bränslekranen.

  5. Bind fast maskinen nära de främre svänghjulen och den bakre stötdämparen (Figur 37).

   g027708

  Lasta maskinen

  Var mycket försiktigt när du lastar på eller av maskiner på ett släp eller en lastbil. Använd en fullbreddsramp som är bredare än maskinen för den här proceduren. Backa maskinen uppför rampen och kör den framåt nedför rampen (Figur 38).

  g027995

  Important: Använd inte smala, åtskilda ramper för maskinens båda sidor.

  Varning

  Om man lastar på en maskin på ett släp eller en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebära livsfara (Figur 39).

  • Var mycket försiktig vid körning på en ramp.

  • Använd endast en fullbreddsramp. Använd inte åtskilda ramper för var sida av maskinen.

  • Kontrollera att lutningen mellan rampen och marken, eller mellan rampen och släpet eller lastbilen, inte är större än 15 grader.

  • Kontrollera att rampen är minst fyra gånger så lång som släpvagns- eller lastbilsflakets höjd från marken. Det tillförsäkrar att rampens vinkel inte överstiger 15 grader på plan mark.

  • Backa uppför ramper och kör framåt nedför ramper.

  • Undvik plötslig acceleration eller inbromsning när du kör maskinen på en ramp, eftersom det kan orsaka att du tappar kontrollen eller tippar.

  g027996

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Kontrollera om det finns några smutsiga, lösa eller skadade delar i luftrenaren.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Rengör luftintagsgallret.
 • Kontrollera knivarna.
 • Kontrollera att gräsriktaren inte är skadad.
 • Efter varje användning
 • Rengör klippardäckkåpan.
 • Var 25:e timme
 • Rengör luftrenarens skumplastinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera att remmarna inte är slitna eller spruckna.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut luftrenarens skumplastinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Serva luftrenarens pappersinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Byt ut motoroljan(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Byt oljefiltret(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera tändstiftet (-stiften).
 • Kontrollera det inbyggda bränslefiltret.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut luftrenarens pappersinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Sätt tillbaka tändstiftet/tändstiften.
 • Byt ut det inbyggda bränslefiltret.
 • Före förvaring
 • Ladda batteriet och lossa batterikablarna.
 • Utför alla underhållsprocedurer i listan ovan före förvaring.
 • Måla i eventuella lackskador.
 • Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Förberedelser för underhåll

  Säkerhet vid underhåll och förvaring

  • Innan du reparerar maskinen ska du göra följande:

   • Koppla bort drivenheterna.

   • Dra åt parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Lossa tändkabeln.

  • Parkera maskinen på ett jämnt underlag.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheten, drivhjulen, ljuddämparna och motorn för att undvika eldsvåda.

  • Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Låt motorn svalna före förvaring av maskinen.

  • Förvara inte maskinen eller bränsle i närheten av öppna lågor, och tappa inte ur bränsle inomhus.

  • Låt inte obehöriga personer serva maskinen.

  • Stötta upp maskinen och/eller dess komponenter med domkrafter när det behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  • Koppla ifrån batteriet eller dra ur tändkabeln innan du utför några reparationer. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Svep något omkring kniven/knivarna eller bär tjockt vadderade handskar, och var försiktig vid underhåll. Du ska endast byta ut knivarna och inte räta ut eller svetsa dem.

  • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör helst inga justeringar när motorn är igång.

  • Håll alla delar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna, i synnerhet knivskruvarna. Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Mixtra aldrig med den avsedda funktionen hos en säkerhetsbrytare, och reducera inte det skydd en säkerhetsbrytare ger. Kontrollera regelbundet att säkerhetsbrytarna fungerar som de ska.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  • Kontrollera parkeringsbromsens funktion ofta. Justera och underhåll om så erfordras.

  Lossa klippdäckets kjol

  Lossa de två nedre skruvarna på kjolen för att få åtkomst till klippdäckets ovansida (Figur 40).

  g027794

  Note: Dra alltid åt bultarna igen för att montera kjolen efter underhåll.

  Motorunderhåll

  Varning

  Vid kontakt med heta ytor kan personskador uppstå.

  Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar samt kläder på avstånd från ljuddämparen och andra heta ytor.

  Motorsäkerhet

  Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera om det finns några smutsiga, lösa eller skadade delar i luftrenaren.
 • Note: Utför service på luftrenaren oftare (med några timmars mellanrum) vid extremt dammiga och sandiga arbetsförhållanden.

  Ta bort insatserna

  1. Parkera maskinen på en plan yta och koppla ur knivreglaget (PTO).

  2. Lägg i parkeringsbromsen, stanna motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  3. Gör rent omkring luftrenaren så att inte smuts faller ned i motorn och orsakar skador.

  4. Lyft kåpan och vrid luftrenaren ut ur motorn (Figur 41).

   g027800g027801
  5. Ta bort skumplastinsatsen från pappersinsatsen (Figur 42).

   g027802

  Utföra service på skumplastinsatsen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Rengör luftrenarens skumplastinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Var 100:e timme
 • Byt ut luftrenarens skumplastinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Tvätta skumplastinsatsen med vatten och byt ut den om den är skadad.

  Utföra service på pappersinsatsen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Serva luftrenarens pappersinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Var 200:e timme
 • Byt ut luftrenarens pappersinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
  1. Knacka insatsen lätt mot ett plant underlag så att damm och smuts lossnar.

  2. Kontrollera att insatsen inte är sprucken, att gummitätningen inte har gått sönder samt att det inte finns någon oljebeläggning på insatsen.

   Important: Blås inte rent pappersinsatsen med tryckluft eller vätska, t.ex. lösningsmedel, bensin eller fotogen. Byt ut insatsen om den är skadad eller inte kan rengöras ordentligt.

  Serva motoroljan

  Oljetyp: Renad olja (API service SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Vevhusvolym: 2,4 liter med filter

  Viskositet: Se tabellen nedan.

  g029683

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Note: Kontrollera oljenivån när motorn är kall.

  Varning

  Vid kontakt med heta ytor kan personskador uppstå.

  Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar samt kläder på avstånd från ljuddämparen och andra heta ytor.

  Important: Om du fyller på för mycket eller för lite olja i motorns vevhus och startar motorn kan den skadas.

  1. Parkera maskinen på plan mark, koppla ur knivreglaget, stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Säkerställ att motorn är avstängd, står på ett jämnt underlag och har svalnat så att oljan har hunnit rinna ned i sumpen.

  3. Rengör området runt oljepåfyllningslocket och oljestickan innan du tar bort stickan så att smuts och gräsklipp inte hamnar i motorn (Figur 44).

  4. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  g029368

  Byta motoroljan och oljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljan(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Byt oljefiltret(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Note: Byt motoroljefiltret oftare vid mycket dammiga eller sandiga arbetsförhållanden.

  Note: Kassera spilloljan på en återvinningsstation.

  1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag för att försäkra att oljan töms helt.

  2. Koppla ur kraftuttaget och kontrollera att parkeringsbromsen är ilagd.

  3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  4. Tappa ur motoroljan.

   g027799g029570
  5. Byt ut motoroljefiltret (Figur 46).

   Note: Kontrollera att oljefilterpackningen ligger mot motorn och vrid sedan filtret ytterligare 3/4 varv.

   g027477
  6. Häll långsamt cirka 80 procent av den angivna oljan i påfyllningsröret och tillsätt långsamt ytterligare olja tills den når markeringen Full (Figur 47).

   g027484

  Serva tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera tändstiftet (-stiften).
 • Var 200:e timme
 • Sätt tillbaka tändstiftet/tändstiften.
 • Se till att luftgapet mellan mitt- och sidoelektroderna är rätt innan tändstiftet monteras. Använd en tändstiftsnyckel vid demontering och montering och ett bladmått för kontroll och justering av mellanrummet. Montera vid behov nya tändstift.

  Typ: Champion® RN9YC eller NGK® BPR6ES

  Luftgap: 0,76 mm

  Ta bort tändstiftet

  1. Koppla ur kraftuttaget och kontrollera att parkeringsbromsen är ilagd.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

   g027478

   Note: Eftersom nedsänkningen runt tändstiftet är så djup, går det lättast att blåsa rent hålrummet med tryckluft. Det går lättast att nå tändstiftet när fläkthuset tas bort för rengöring.

  Kontrollera tändstiftet

  Important: Rengör inte tändstiftet/-stiften. Byt alltid ut tändstiftet om det har en svart beläggning, slitna elektroder, en oljefilm eller sprickor.

  Om isolatorn är ljust brun eller grå fungerar motorn korrekt. En svart beläggning på isolatorn betyder vanligen att luftrenaren är smutsig.

  Ställ in gapet till 0,76 mm.

  g027479

  Montera tändstiftet

  Dra åt tändstiftet/-stiften till 25–30 N·m.

  g027960

  Rengöra kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör luftintagsgallret.
 • Ta bort gräs och skräp från luftintagsgallret före varje användningstillfälle.

  1. Koppla ur knivreglaget och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort luftfiltret från motorn.

  4. Ta bort motorhöljet.

  5. Montera luftfiltret på filterbasen för att förhindra att skräp kommer in i luftintaget.

  6. Avlägsna skräp och gräs från delarna.

  7. Ta bort luftfiltret och montera motorhöljet.

  8. Montera luftfiltret.

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Utför bränslerelaterat underhåll när motorn är kall. Gör det utomhus på en öppen plats. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

  • Rök aldrig när du tömmer ut bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där bränsleångorna kan antändas av gnistor.

  Byta ut det inbyggda bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera det inbyggda bränslefiltret.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut det inbyggda bränslefiltret.
 • Important: Sätt aldrig tillbaka ett smutsigt filter om det har tagits bort från bränsleslangen.

  1. Parkera maskinen på en plan yta och koppla ur knivreglaget.

  2. Kontrollera att bromsen är ilagd, stäng av motorn, ta ut nyckeln ur tändningslåset och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

   g027939g033082

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Service av batteriet

  Demontering av batteri

  Varning

  Batteriets kabelanslutningar eller metalldelar kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  1. Parkera maskinen på en plan yta och koppla ur knivreglaget.

  2. Kontrollera att parkeringsbromsen är ilagd, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  3. Vrid de två fästelementen på batterilocket motsols ett kvarts varv för att lossa dem och ta bort batterikåpan (Figur 52).

   g190587
  4. Lossa den jordade minuskabeln (svart) från batteripolen (Figur 53).

   Note: Spara alla fästelement.

   Varning

   Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

   • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  5. Dra upp gummihöljet på pluskabeln (röd).

  6. Lossa pluskabeln (röd) från batteripolen (Figur 53).

   Note: Spara alla fästelement.

  7. Ta bort batteriets låsfäste (Figur 53) och lyft ut batteriet ur batterilådan.

   g188903

  Ladda batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Före förvaring
 • Ladda batteriet och lossa batterikablarna.
  1. Ta bort batteriet från chassit. Se Demontering av batteri.

  2. Ladda batteriet i minst en timme vid 6–10 A.

   Note: Överladda inte batteriet.

  3. När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort från eluttaget först, och sedan ska laddningskablarna lossas från batteripolerna (Figur 54).

   g000538

  Montera batteriet

  1. Placera batteriet i lådan (Figur 53).

  2. Anslut pluskabeln (röd) till batteriets pluspol (+) med de fästelement som togs bort tidigare.

  3. Anslut minuskabeln till batteriets minuspol (–) med de fästelement som du tog bort tidigare.

  4. Trä på den röda anslutningsskon på batteriets pluspol (röd).

  5. Fäst batteriet med låsfästet (Figur 53).

  6. Montera batterikåpan genom att trycka ned och vrida de två fästelementen medurs (Figur 52).

  Serva säkringarna

  Elsystemet skyddas av säkringar. Den kräver inget underhåll, men om en säkring går bör du dock undersöka komponenten/kretsen för funktionsfel eller kortslutning.

  Typ av säkring:

  • Huvudsäkring – F1 (15 A, flatsäkring)

  • Laddningskrets – F2 (25 A, flatsäkring)

  Byt ut huvudsäkringen (15 A) genom att sträcka in handen i konsolens sidoöppning och ta bort den. Sätt i en ny säkring (15 A) (Figur 55).

  g190588

  Byt ut laddningskretsens säkring (25 A) genom att leta reda på säkringen till vänster om batteriet och ta bort den. Sätt i en ny säkring (25 A) (Figur 56).

  g190589

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Håll lufttrycket i fram- och bakdäcken enligt specifikationerna. Ojämnt lufttryck i däcken kan orsaka ojämn klippning. Kontrollera trycket vid ventilskaftet (Figur 57). Mät trycket när däcken är kalla för att få en så exakt avläsning som möjligt.

  Se det maximitryck som föreslås av däcktillverkaren på sidan av svänghjulen.

  Pumpa upp de främre svänghjulen till 103 kPa.

  Pumpa upp de bakre drivhjulen till 0,9 bar.

  g000554

  Underhåll

  Serva knivarna

  För bästa klippresultat ska knivarna hållas vassa. Ha extraknivar till hands för att lätt kunna slipa och byta ut dem.

  Knivsäkerhet

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om man försöker reparera en skadad kniv kan detta resultera i att produktens säkerhetscertifiering upphör att gälla.

  • Kontrollera om knivarna är slitna eller skadade med jämna mellanrum.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i något eller ta på dig handskar, och var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när en kniv roteras på maskiner med flera knivar, eftersom den kan få även andra knivar att börja rotera.

  Gör följande innan du kontrollerar eller servar knivarna

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla bort tändkablarna från tändstiften.

  Kontrollera knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivarna.
  1. Kontrollera eggarna (Figur 58).

  2. Ta bort kniven och slipa den om eggarna är slöa eller har fått hack, se Slipa knivarna.

  3. Kontrollera knivarna, speciellt den böjda delen.

  4. Montera omedelbart en ny kniv om du upptäcker sprickor, slitage eller spårbildning i detta område (Figur 58).

   g006530

  Kontrollera om knivarna är böjda

  Note: Maskinen måste stå på en plan yta när följande procedur utförs.

  1. Höj klippdäcket till det högsta klippläget.

  2. Bär tjocka vadderade handskar eller annat lämpligt handskydd och rotera långsamt kniven till ett läge så att du kan mäta avståndet mellan knivseggen och det plana underlag som maskinen står på (Figur 59).

   g014972
  3. Mät från knivspetsen till den plana ytan (Figur 60).

   g014973
  4. Rotera samma kniv 180 grader så att den motsatta skäreggen nu är i samma läge (Figur 61).

   g014974
  5. Mät från knivspetsen till den plana ytan (Figur 62).

   Note: Skillnaden bör inte vara mer större än 3 mm.

   g014973
   1. Om skillnaden mellan A och B är större än 3 mm ska kniven bytas ut mot en ny. Se Demontera knivarna och Montera knivarna.

    Note: Om en böjd kniv byts ut mot en ny, men skillnaden fortfarande är större än 3 mm, kan knivspindeln vara böjd. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för service.

   2. Om skillnaden ligger inom de godkända värdena går du vidare till nästa kniv.

  6. Upprepa proceduren på samtliga knivar.

  Demontera knivarna

  Knivarna måste bytas ut om du kör på ett hårt föremål, om kniven är i obalans eller om kniven är böjd. Använd alltid Toros originalknivar för att säkerställa bästa möjliga prestanda och även fortsättningsvis hålla maskinen säker. Om du använder ersättningsknivar från andra tillverkare kan det resultera i att maskinen inte uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

  1. Håll knivänden med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  2. Avlägsna knivskruven, den böjda brickan och kniven från spindelaxeln (Figur 63).

   g010341

  Slipa knivarna

  1. Slipa eggarna i båda ändarna av kniven med en fil (Figur 64).

   Note: Behåll ursprungsvinkeln.

   Note: Kniven behåller balanseringen om samma mängd material avlägsnas från båda eggarna.

   g000552
  2. Kontrollera knivens balans med en knivbalanserare (Figur 65).

   Note: Om kniven stannar kvar i ett horisontellt läge är den i balans och kan användas.

   Note: Om kniven inte är balanserad kan du fila bort lite metall från knivens segeldel (Figur 64).

   g000553
  3. Upprepa proceduren tills kniven är balanserad.

  Montera knivarna

  1. Montera kniven på spindelaxeln (Figur 63).

   Important: Knivens böjda del måste alltid peka uppåt, mot gräsklipparens insida, för att klippningen ska bli rätt.

  2. Montera den böjda brickan (den kupade sidan mot kniven) och knivskruven (Figur 63).

  3. Dra åt knivskruven till 135–150 N·m.

   g004536

  Balansera klippdäcket

  Kontrollera att klippdäcket är i våg när du monterar det eller om du märker att gräsmattan blir ojämnt klippt.

  Kontrollera att klippdäckets knivar inte är böjda innan balansering. Ta bort och byt ut alla böjda knivar. Se Kontrollera om knivarna är böjda innan du fortsätter.

  Ställ in klippdäckets lutning i sidled innan du justerar den främre-bakre lutningen.

  Krav:

  Kontrollera lutningen i sidled

  Klipparknivarna måste ligga vågrätt i sidled. Kontrollera lutningen varje gång du monterar klippaggregatet eller om du upptäcker att din gräsmatta blir ojämnt klippt.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag och koppla ur knivreglaget.

  2. För rörelsereglagespakarna utåt till det NEUTRALA LåSLäGET, stäng av motorn, ta ut nyckeln ur tändningslåset, lägg i parkeringsbromsen och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Vrid försiktigt på knivarna så att de pekar åt samma håll.

  4. Mät mellan de yttre knivseggarna och den plana ytan (Figur 67).

   Note: Om inte båda måtten är inom 5 mm krävs en justering. Se Balansera klippdäcket.

   g007202

  Kontrollera den främre-bakre knivlutningen

  Kontrollera knivens främre-bakre lutning varje gång du monterar klippaggregatet. Om klipparens främre del är mer än 7,9 mm lägre än klipparens bakre del justerar du knivens lutning på följande sätt:

  1. Parkera maskinen på en plan yta och koppla ur knivreglaget.

  2. För rörelsereglagespakarna utåt till det NEUTRALA LåSLäGET, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln ur tändningslåset och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Rotera försiktigt knivarna så att de är riktade framåt-bakåt (Figur 68).

  4. Mät från den främre knivens spets till den plana ytan, och från den bakre knivens spets till den plana ytan (Figur 68).

   Note: Om den främre knivens spets inte är 1,6–7,9 mm lägre än den bakre knivens spets ska du fortsätta till proceduren Balansera klippdäcket.

   g007199

  Balansera klippdäcket

  1. Ställ in antiskalvalsarna i de översta hålen eller ta bort dem helt när du utför den här proceduren. Se Justera antiskalvalsarna.

  2. Ställ in klipphöjdsreglaget på läget 76 mm. Se Justera klipphöjden.

  3. Lägg två klossar, var och en med en tjocklek på 6,6 cm, under var sida av däckets framkant, men inte under antiskalvalsens fästen (Figur 69).

  4. Lägg två klossar, var och en med en tjocklek på 7,3 cm, under klippdäckskjolens bakkant; en på var sida av klippdäcket (Figur 69).

   g024428
  5. Lossa justerskruvarna i alla fyra hörnen så att däcket vilar säkert mot samtliga fyra block (Figur 70).

   g024313
  6. Kontrollera att det finns spänning på alla fyra kedjorna (Figur 70).

  7. Dra åt de fyra justerskruvarna (Figur 70).

  8. Kontrollera att klossarna sitter säkert under däckkjolen och att skruvarna är åtdragna.

  9. Verifiera att däcket är i våg genom att kontrollera däckets lutning i sidled och knivarnas främre-bakre lutning. Upprepa vid behov proceduren för att balansera däcket.

  Demontera klippdäcket

  Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla ur knivreglagebrytaren, för rörelsereglagespakarna utåt till det NEUTRALA LåSLäGET, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln ur tändningslåset och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  Sänk klipparen till lägsta klipphöjd. Välj någon av nedanstående procedurer beroende på klipparens däckstorlek för att slutföra borttagningen.

  Förbereda för att demontera klippdäcket

  1. Sänk klipparen till en klipphöjd på 76 mm.

  2. Lossa de två nedre skruvarna som fäster klippdäckets kjol vid klippdäcket. Se Lossa klippdäckets kjol.

  3. Ta bort klipparremmen från motorremskivan. Se (Byta ut klipparremmen).

  Demontera klippdäcket

  1. Ta bort hårnålssprinten och brickan som fäster länkpinnen till ramen och däcket, och ta bort länkstången (Figur 71).

   g028276
  2. Minska spänningen från klippdäcket genom att lyfta upp det.

  3. Ta bort kedjorna från krokarna på däcklyftarmarna (Figur 72).

   g024313
  4. Höj klipphöjden till transportläget.

  5. Ta bort remmen från kopplingsskivan på motorn.

  6. Dra ut klipparen från maskinens undersida.

   Note: Spara alla delar för framtida montering.

  Montera klippdäcket

  1. Parkera maskinen på en plan yta och koppla ur knivreglaget.

  2. För rörelsereglagespakarna utåt till det NEUTRALA LåSLäGET, stäng av motorn, ta ut nyckeln ur tändningslåset, lägg i parkeringsbromsen och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Skjut in klipparen under maskinen.

  4. Sänk ner klipphöjdsreglaget till lägsta klipphöjd.

  5. Sätt klipphöjdsprinten i låsläget för den lägsta klipphöjden.

  6. Lyft upp klippardäckets bakre del och fäst kedjorna på de bakre lyftarmarna (Figur 72)

  7. Fäst de främre kedjorna på de främre lyftarmarna (Figur 72).

  8. Montera den långa länkstången genom ramstaget och däcket.

  9. Fäst länkpinnen med hårnålssprintarna och brickorna som togs bort tidigare (Figur 71).

  10. Montera klipparremmen på motorremskivan. Se Byta ut klipparremmen.

  11. Dra åt de två nedre skruvarna som håller fast klippdäckets kjol vid klippdäcket. Se Lossa klippdäckets kjol.

  Byta ut gräsriktaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att gräsriktaren inte är skadad.
 • Varning

  Om utkastaröppningen inte är täckt kan gräsklipparen slunga ut föremål i riktning mot föraren eller kringstående och därmed orsaka allvarliga skador. Det skulle också kunna medföra kontakt med knivarna.

  Kör aldrig gräsklipparen utan en mullplåt, en gräsriktare eller ett gräsuppsamlingssystem.

  Kontrollera att gräsriktaren inte är skadad före varje användning. Byt ut skadade delar före användning.

  1. Ta bort saxpinnen (Figur 73).

  2. Lossa fjädern från spåret i riktarfästet och skjut ut stången ur de svetsade däckfästena, fjädern och utkastarriktaren (Figur 73).

   g190642
  3. Demontera den skadade eller slitna gräsriktaren.

  4. Placera den nya utkastargräsriktaren med fästenas ändar mellan de svetsade fästena på däcket enligt Figur 74.

  5. Montera fjädern på stångens raka ände.

  6. Sätt fjädern på stången enligt bilden så att den kortare fjäderänden kommer fram under stången innan böjen och över stången efter böjen.

  7. Lyft upp fjäderns ögleände och placera den i utkastarfästets spår (Figur 74).

   g017618
  8. Fäst stången och fjädern genom att vrida dem så att stångens korta ände placeras bakom det främre fästet som svetsats fast på däcket (Figur 74).

   Important: Gräsriktaren måste vara fjäderupphängd i nedåtriktat läge. Lyft upp riktaren för att kontrollera att den snäpper ner helt i sitt läge.

  9. Montera saxpinnen (Figur 73).

  Underhålla klipparremmen

  Kontrollera remmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera att remmarna inte är slitna eller spruckna.
 • Se till att remmarna inte är spruckna, har fransiga kanter, brännmärken eller andra skador. Byt ut skadade remmar.

  Byta ut klipparremmen

  Tjut när remmen roterar, slirande knivar vid gräsklippning, fransiga remkanter, brännmärken och sprickor är tecken på en sliten klipparrem. Byt ut klipparremmen om något av dessa tillstånd uppkommer.

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln ur tändningslåset och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Sänk klipparen till en klipphöjd på 76 mm.

  4. Ta bort klippdäckets kjol enligt Lossa klippdäckets kjol.

  5. Lossa de två skruvarna för varje remkåpa, men ta inte bort dem.

  6. Skjut av kåpan tills den går fri från skruvarna och lyft den uppåt och utåt för att ta bort den.

  7. Ta bort fotplattan för att komma åt mellanremskivan.

  8. Använd ett fjäderborttagningsverktyg (Toro-artikelnr 92-5771) och ta bort mellanremskivfjädern från däcktappen för att lätta på mellanremskivans spänning (Figur 75).

   g028279
  9. Sänk klipparen till den lägsta klipphöjden och för in klipphöjdssprinten i låsläget för den lägsta klipphöjden.

  10. Ta bort remmen från klippremskivorna och ta bort den befintliga remmen.

  11. Montera en ny rem runt klipparremsskivorna och kopplingsskivan under motorn (Figur 75).

   Varning

   Fjädern är spänd när den är monterad och kan orsaka personskador.

   Var försiktig när du tar loss remmen.

  12. Använd ett fjäderborttagningsverktyg (Toro-artikelnr 92-5771) och montera mellanremskivfjädern på däcktappen för att öka mellanremskivans och klipparremmens spänning (Figur 75).

  13. Säkerställ att remmen sitter ordentligt kring alla remskivorna.

  14. Montera remkåporna genom att fästa kåpornas hakar i motsvarande skåror på däckfästet och kontrollera att de sitter säkert.

  15. Vrid kåpan mot däcket och skjut skårorna under de skruvar som lossats tills de sitter fast.

  16. Dra åt skruvarna för att fästa kåpan på däcket.

  17. Montera klippdäckets kjol enligt Lossa klippdäckets kjol.

  Rengöring

  Tvätta klipparens undersida

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Rengör klippardäckkåpan.
 • Important: Du kan tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära kontrollpanelen, under sätet samt kring motorn, hydraulpumparna och motorerna.

  Tvätta klipparens undersida efter varje användning för att förhindra att gräs samlas på undersidan. På så sätt förbättras uppsamlingen och spridningen av gräsklippet.

  1. Parkera maskinen på en plan yta och koppla ur knivreglaget.

  2. För rörelsereglagespakarna utåt till det NEUTRALA LåSLäGET, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln ur tändningslåset och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Anslut slangkopplingen till klipparens tvättkoppling och vrid på vattnet ordentligt (Figur 76).

   Note: Smörj in tvättkopplingens o-ring med vaselin för att kopplingen ska glida på lättare och skydda o-ringen.

   g017966
  4. Sänk ned klipparen till lägsta klipphöjd.

  5. Sätt dig på sätet och starta motorn.

  6. Koppla in knivreglaget och låt klipparen gå i en till tre minuter.

  7. Koppla ur knivreglaget, stäng av motorn, ta ut nyckeln ur tändningslåset och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  8. Stäng av vattnet och avlägsna kopplingen från tvättkopplingen.

   Note: Lägg klipparen i blöt i 30 minuter om den inte är ren efter en tvätt. Upprepa därefter proceduren.

  9. Kör klipparen igen i en till tre minuter för att avlägsna överflödigt vatten.

   Varning

   Om tvättkopplingen är trasig eller saknas kan du och andra träffas av utslungade föremål eller komma i kontakt med kniven. Kontakt med en kniv eller ett kringflygande föremål kan orsaka skador och innebära livsfara.

   • Ersätt omedelbart tvättkopplingen om den är trasig eller saknas innan klipparen körs igen.

   • Stoppa aldrig in händerna eller fötterna under klipparen eller genom hål i kåpan.

  Avfallshantering

  Motorolja, batterier, hydraulvätska och kylarvätska förorenar miljön. Kassera dessa produkter i enlighet med gällande statliga och lokala föreskrifter.

  Förvaring

  Rengöring och förvaring

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), lägg i parkeringsbromsen, vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA LäGET och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Avlägsna gräsklipp, smuts och smörja från maskinens utvändiga delar. Var särskilt noga med motorn och hydraulsystemet. Rensa bort smuts och skräp från utsidan av motorns kylflänsar och fläkthus.

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära kontrollpanelen, motorn, hydraulpumparna och motorerna.

  3. Kontrollera parkeringsbromsens funktion. Se Använda parkeringsbromsen.

  4. Serva luftrenaren. Se Serva luftrenaren.

  5. Byt oljan i vevhuset; se Byta motoroljan och oljefiltret.

  6. Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera däcktrycket.

  7. Ladda batteriet, se Ladda batteriet.

  8. Skrapa bort eventuella ansamlingar av gräs och smuts från klipparens undersida, och tvätta sedan klipparen med en trädgårdsslang.

   Note: Kör maskinen med knivreglagebrytaren (kraftuttaget) inkopplad och motorn på hög tomgång under 2 till 5 minuter efter tvätt.

  9. Kontrollera knivarnas skick, se Serva knivarna.

  10. Förbered maskinen för förvaring om den ska stå oanvänd i över 30 dagar. Förbered maskinen för förvaring på följande sätt:

   1. Fyll på en oljebaserad bränslestabiliserare/-konditionerare i bränslet i tanken. Följ blandningsanvisningarna från tillverkaren. Använd inte en alkoholbaserad stabiliserare (etanol eller metanol).

    Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar effektivast när den blandas med färskt bränsle och alltid används.

   2. Kör motorn så att det stabiliserade bränslet fördelas i bränslesystemet (5 minuter).

   3. Stäng av motorn, låt den svalna och töm bränsletanken.

   4. Starta motorn igen och kör den tills den stannar.

   5. Kassera bränslet på lämpligt sätt. Återvinn bränsle enligt lokala föreskrifter.

    Important: Förvara inte stabiliserat/konditionerat bränsle i mer än 90 dagar.

  11. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.

  12. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos din närmaste auktoriserade återförsäljare.

  13. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Ta ut nyckeln ur tändningslåset och förvara den utom räckhåll för barn eller andra obehöriga användare. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Bränsletanken uppvisar tecken på kollaps eller maskinen uppvisar tecken på att ofta få bensinstopp.
  1. Luftrenarens pappersinsats är igensatt.
  1. Rengör pappersinsatsen.
  Motorn överhettas.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Oljenivån i vevhuset är låg.
  3. Kylflänsarna och luftkanalerna under motorns fläkthus är igensatta.
  4. Luftrenaren är smutsig.
  5. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Fyll på olja i vevhuset.
  3. Ta bort hindret från kylflänsarna och luftkanalerna.
  4. Rengör eller byt ut luftrenarinsatsen.
  5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Startmotorn startar inte.
  1. Rörelsereglagen är inte i det neutrala låsläget.
  2. Parkeringsbromsen är urkopplad.
  3. Batteriet är urladdat.
  4. De elektriska anslutningarna har korroderat eller lossnat.
  5. En säkring har gått.
  6. Ett relä eller en brytare är defekt.
  1. För rörelsereglagen till det neutrala låsläget.
  2. Dra åt parkeringsbromsen.
  3. Ladda batteriet.
  4. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt.
  5. Byt ut säkringen.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Motorn startar inte, är trögstartad eller stannar efter en stund.
  1. Bränsletanken är tom.
  2. Choken är inte igång.
  3. Luftrenaren är smutsig.
  4. Tändkabeln/-kablarna är lös(a) eller urkopplad(e).
  5. Tändstiftet/-stiften är anfrätt(a), skadat(skadade) eller avståndet är felaktigt inställt.
  6. Det finns smuts i bränslefiltret.
  7. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  8. Bränslesystemet innehåller felaktigt bränsle.
  9. Oljenivån i vevhuset är låg.
  1. Fyll bränsletanken.
  2. För choken till På.
  3. Rengör eller byt ut luftrenarinsatsen.
  4. Sätt på tändkabeln/-kablarna på tändstiftet.
  5. Montera ett nytt tändstift (nya tändstift) med korrekt avstånd.
  6. Byt ut bränslefiltret.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  8. Töm tanken och byt ut bränslet mot rätt typ.
  9. Fyll på olja i vevhuset.
  Motorn tappar kraft.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Luftrenaren är smutsig.
  3. Oljenivån i vevhuset är låg.
  4. Kylflänsarna och luftkanalerna under motorns fläkthus är igensatta.
  5. Tändstiftet/-stiften är anfrätt(a), skadat(skadade) eller avståndet är felaktigt inställt.
  6. Bränsletankens ventil är blockerad.
  7. Det finns smuts i bränslefiltret.
  8. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  9. Bränslesystemet innehåller felaktigt bränsle.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Rengör luftrenarinsatsen.
  3. Fyll på olja i vevhuset.
  4. Ta bort hindret från kylflänsarna och luftkanalerna.
  5. Montera ett nytt tändstift (nya tändstift) med korrekt avstånd.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  7. Byt ut bränslefiltret.
  8. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  9. Töm tanken och byt ut bränslet mot rätt typ.
  Maskinen driver inte.
  1. Överströmningsventilerna är öppna.
  2. Drivremmarna är slitna, lösa eller trasiga.
  3. Drivremmarna har lossnat från remskivorna.
  4. Misslyckad transmission.
  1. Stäng bogserventilerna.
  2. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  3. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  4. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Det vibrerar onormalt.
  1. Motorns fästskruvar är lösa.
  2. Det finns en lös motorremskiva, mellanremskiva eller knivremskiva.
  3. Motorremskivan är skadad.
  4. Kniven/knivarna är böjd(a) eller obalanserad(e).
  5. En fästskruv för en kniv är lös.
  6. En knivspindel är böjd.
  1. Dra åt motorns fästskruvar.
  2. Dra åt aktuell remskiva.
  3. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  4. Montera nya knivar.
  5. Dra åt knivens fästskruv.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Klipphöjden är ojämn.
  1. Kniven/knivarna är inte skarp/skarpa.
  2. Kniven/knivarna är böjd(a).
  3. Klipparen är inte balanserad.
  4. Ett antiskalhjul är felaktigt inställt.
  5. Klipparens undersida är smutsig.
  6. Däcktrycket är felaktigt.
  7. En knivspindel är böjd.
  1. Slipa kniven/knivarna.
  2. Montera nya knivar.
  3. Balansera klipparens lutning i sidled och den främre-bakre lutningen.
  4. Justera antiskalhjulets höjd.
  5. Rengör klipparens undersida.
  6. Justera däcktrycket.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Knivarna roterar inte.
  1. Drivremmen är sliten, lös eller skadad.
  2. Drivremmen har lossnat från remskivan.
  3. Kraftuttagsbrytaren eller kraftuttagskopplingen är trasig.
  4. Klipparremmen är sliten, lös, eller trasig.
  1. Montera en ny drivrem.
  2. Montera drivremmen och kontrollera justeringsaxlarna och remstyrningarna för rätt position.
  3. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  4. Montera en ny klipparrem.

  Scheman

  Elschema

  g203461