Wprowadzenie

Naley przeczyta uwanie ponisze informacje, aby pozna zasady waciwej obsugi i konserwacji urzdzenia, nie uszkodzi go i unikn obrae ciaa. Odpowiedzialno za prawidowe i bezpieczne uytkowanie produktu spoczywa na uytkowniku.

Aby uzyska informacje na temat urzdzenia i akcesoriw, znale dystrybutora lub zarejestrowa swoje urzdzenie, skontaktuj si bezporednio z firm Toro za pomoc witryny internetowej www.Toro.com.

Aby skorzysta z serwisu, zakupi oryginalne czci firmy Toro lub uzyska dodatkowe informacje, naley skontaktowa si z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsugi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Figure 1 przedstawia pooenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urzdzeniu. Naley zapisa je w przewidzianym na to miejscu.

g002070

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagroe, a zawarte w niej ostrzeenia zostay oznaczone symbolem ostrzegawczym (Figure 2), ktry sygnalizuje niebezpieczestwo mogce spowodowa powane obraenia lub mier w razie zlekcewaenia zalecanych rodkw ostronoci.

g000502

W niniejszej instrukcji wystpuj dwa sowa podkrelajce wag informacji. Wane zwraca uwag na szczeglne informacje techniczne, a Uwaga podkrela informacje oglne wymagajce uwagi.

Ostrzeżenie

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Układ wydechowy silnika wysokoprężnego i niektóre jego elementy mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Niniejsza maszyna to pojazd uytkowy przeznaczony do uytku przez profesjonalnych operatorw do zastosowa komercyjnych. Jest ona przeznaczona gwnie do transportu sprztu uywanego w takich zastosowaniach. Maszyna umoliwia bezpieczny transport operatora i jednego pasaera w oddzielnych fotelach. Platforma tej maszyny nie jest przeznaczona do przewozu osb.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegowe informacje mona znale w osobnej deklaracji zgodnoci produktu (DOC) dotyczcej tego wyrobu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez dziaajcego tumika z iskrochronem wedug punktu 4442 kodeksu dotyczcego ochrony dbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myl o ochronie przeciwpoarowej i odpowiednio wyposaonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tego kodeksu.

Close section

Bezpieczeństwo

Nieprawidowe uytkowanie lub czynnoci serwisowe przeprowadzane przez operatora lub waciciela mog doprowadzi do obrae ciaa. W celu zmniejszenia ryzyka obrae ciaa postpuj zgodnie z tymi zasadami bezpieczestwa i zawsze zwracaj uwag na ostrzegawcze symbole bezpieczestwa, ktre oznaczaj: Przestroga, Ostrzeenie lub Niebezpieczestwo — zasady bezpieczestwa osobistego. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczestwa moe doprowadzi do obrae lub mierci.

Maszyna spenia wymagania normy SAE J2258.

Important: Dane wymagane przepisami CE mona znale w Deklaracji Zgodnoci dostarczonej wraz z maszyn.

Zasady bezpiecznej obsugi

Important: Ta maszyna zostaa zaprojektowana do uytku gwnie w terenie i nie jest przeznaczona do czstego uywania na drogach publicznych.Podczas uytkowania pojazdu na drogach publicznych naley przestrzega wszystkich przepisw ruchu drogowego i stosowa wszelkie wyposaenie dodatkowe wymagane przepisami prawa, takie jak owietlenie, kierunkowskazy, oznakowanie pojazdw wolnobienych i inne wedle wymaga.

Ten pojazd zosta zaprojektowany i przetestowany pod ktem zapewnienia bezpiecznej pracy pod warunkiem poprawnej obsugi i konserwacji. Pomimo e kontrola zagroe i zapobieganie wypadkom zale od konstrukcji i konfiguracji maszyny, czynniki te s rwnie zalene od wiadomoci, uwagi i odpowiedniego przeszkolenia operatora oraz konserwacji i przechowywania maszyny. Nieprawidowe uytkowanie lub konserwacja maszyny mog spowodowa obraenia lub mier.

Ten pojazd bdzie si rni w prowadzeniu od samochodw osobowych lub ciarowych. Warto wic powici czas na zapoznanie si z pojazdem.

W instrukcji tej nie opisano caego osprztu pasujcego do pojazdu. Dodatkowe instrukcje dotyczce bezpieczestwa mona znale w instrukcji obsugi dostarczanej z kadym urzdzeniem.

Aby zmniejszy ryzyko obrae lub mierci, przestrzegaj poniszych zalece dotyczcych bezpieczestwa.

Zakres odpowiedzialnoci kierownika

Upewnij si, e operatorzy zostali dokadnie przeszkoleni i zapoznali si z instrukcj obsugi oraz wszystkimi etykietami na maszynie.

Close section

Przed rozpoczciem eksploatacji

 • Ten pojazd jest przeznaczony do przewoenia jedynie operatora i jednego pasaera na fotelu dostarczonym przez producenta. Pojazdem nie wolno przewozi adnych innych pasaerw.

 • Naley zapozna si ze wszystkimi elementami sterujcymi i dowiedzie si, jak szybko wyczy silnik.

 • Nie wolno obsugiwa pojazdu, bdc chorym, zmczonym, w stanie nietrzewoci lub pod wpywem narkotykw.

 • Naley nosi pene obuwie na przeciwpolizgowej podeszwie. Nie no lunego ubrania, zwi wosy jeli s dugie i nie no biuterii.

 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsugiwa maszyny. Nigdy nie pozwalaj dorosym obsugiwa maszyny bez odpowiednich instrukcji. Jedynie przeszkolone i upowanione osoby mog obsugiwa ten pojazd.

 • Zawsze miej wiadomo tego, gdzie znajduj si osoby postronne.

 • Wszystkie osony, urzdzenia zabezpieczajce i etykiety musz znajdowa si na swoich miejscach. Jeeli osona, urzdzenie zabezpieczajce lub etykieta nie dziaa poprawnie, jest nieczytelna lub uszkodzona, naley je naprawi lub wymieni przed rozpoczciem pracy z maszyn.

 • Unikaj jazdy po zmroku, zwaszcza po nieznanych obszarach. Jeli musisz jecha, gdy jest ciemno, jed ostronie, uywaj reflektorw.

 • Przed rozpoczciem uytkowania pojazdu zawsze sprawd wszystkie jego czci i cay osprzt. W razie jakichkolwiek problemw zaprzesta uytkowania maszyny. Przed wznowieniem uytkowania maszyny lub osprztu upewnij si, e problem zosta usunity.

 • Pojazd mona uytkowa jedynie na zewntrz lub w dobrze wentylowanym obszarze.

Close section

Bezpieczne obchodzenie si z paliwami

 • Aby unikn obrae i zniszczenia mienia, zachowaj szczegln ostrono podczas wlewania paliwa. Paliwo jest substancj atwopaln, a jego opary maj waciwoci wybuchowe.

 • Nie pal tytoniu w pobliu maszyny.

 • Uywaj wycznie niemetalowych, zatwierdzonych przenonych kanistrw.

 • Wyadowanie elektrostatyczne moe zapali opary paliwa w nieuziemionym kanistrze. Nie napeniaj zbiornikw w maszynie, na samochodzie ciarowym ani na przyczepie z wykadzin z tworzywa sztucznego. Przed napenieniem zdejmij kanister z platformy pojazdu i ustaw go na ziemi daleko od maszyny.

 • W czasie napeniania utrzymuj kocwk wa do tankowania w kontakcie z napenianym kanistrem. Przed napenieniem urzdzenia paliwem zdejmij je z platformy pojazdu. Nie stosowa blokady zaworu pistoletu.

 • Nigdy nie wyjmuj korka wlewu paliwa ani nie dolewaj paliwa przy pracujcym silniku.

 • Przed nalewaniem paliwa odczeka, a silnik ostygnie.

 • Nigdy nie tankowa maszyny w pomieszczeniu.

 • Nie wolno przechowywa maszyny lub kanistra na paliwo w pobliu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urzdzeniach.

 • Zdj sprzt z samochodu ciarowego lub przyczepy i zatankowa go na ziemi. Jeli nie jest to moliwe, zatankuj to urzdzenie za pomoc przenonego kanistra, a nie z dystrybutora paliwa.

 • W razie rozlania paliwa na odzie naley natychmiast je zmieni.

 • Nie wlewa nadmiernej iloci paliwa do zbiornika. Zaoy korek paliwa i mocno go dokrci.

Close section

Obsuga

 • Operator i pasaer musz uywa pasw bezpieczestwa i siedzie, gdy pojazd znajduje si w ruchu. Trzymaj obie rce na kierownicy, zawsze gdy jest to moliwe, i pilnuj, aby pasaer uywa zamontowanych uchwytw do rk. Zawsze trzymaj ramiona i nogi wewntrz maszyny. Nie wolno przewozi pasaerw w skrzyni ani na osprzcie. Pamitaj, e pasaer moe si nie spodziewa hamowania lub skrtu i moe nie by na nie przygotowany.

 • Nie przeciaj maszyny. Tabliczka znamionowa (znajdujca si pod rodkow czci tablicy rozdzielczej) podaje graniczne wartoci obcienia pojazdu. Nie wolno przepenia osprztu ani przekracza dopuszczalnej masy cakowitej pojazdu (DMC).

 • Podczas uruchamiania silnika:

  1. Usid na fotelu operatora i zacignij hamulec postojowy.

  2. Zwolnij wa odbioru mocy i ukad hydrauliczny o wysokim wydatku (jeeli stanowi cz wyposaenia) i ustaw rczn dwigni przepustnicy (jeeli stanowi cz wyposaenia) w pooeniu WYCZONYM.

  3. Ustaw dwigni biegw w pooeniu NEUTRALNYM i nacinij peda sprzga.

  4. Upewnij si, e dwignia podnonika hydraulicznego znajduje si w pooeniu rodkowym.

  5. Zdejmij stop z pedau przyspieszania.

  6. Ustaw wycznik zaponu w pozycji WCZENIA.

   Note: Gdy lampka wskanika wiec arowych zganie, silnik jest gotowy do uruchomienia.

  7. Przekr wycznik zaponu do pooenia ROZRUCHU.

   Note: Gdy silnik si uruchomi, natychmiast zwolnij kluczyk i pozwl mu powrci do pooenia PRACY.

  Note: Wskanik wiecy arowej wczy si na dodatkowe 15 sekund, gdy przecznik powrci do pooenia PRACA.

  Note: Nie uruchamiaj rozrusznika na wicej ni 10 sekund naraz, w przeciwnym razie moe to spowodowa przedwczesn awari rozrusznika. Jeli silnik nie uruchomi si po 10 sekundach, przekr kluczyk do pooenia WYCZENIA. Sprawd elementy sterujce i procedur uruchamiania, odczekaj dodatkowe 10sekund, a nastpnie powtrz czynno uruchamiania.

 • Uytkowanie pojazdu bez przestrzegania zasad bezpieczestwa moe doprowadzi do wypadku, przewrcenia si pojazdu i/lub powanych obrae lub mierci. Aby unikn przewrcenia pojazdu lub utraty kontroli nad pojazdem, stosuj nastpujce rodki ostronoci:

  • Zachowaj najwysz ostrono, zmniejsz prdko i zachowaj bezpieczn odlego od piaskownikw, roww, strumieni, wzniesie, wszelkich nieznanych obszarw i innych zagroe.

  • Uwaaj na dziury i inne ukryte zagroenia.

  • Podczas jazdy maszyn po terenie pochyym naley zachowa ostrono. Staraj si jedzi po paskim terenie i w d terenw pochyych. Podczas wykonywania ostrych skrtw oraz podczas skrcania na pochyociach naley ograniczy prdko. W miar moliwoci unikaj skrcania na zboczach.

  • Zachowaj szczegln ostrono podczas prowadzenia pojazdu na mokrych nawierzchniach, z wiksz prdkoci lub gdy pojazd jest w peni zaadowany. Czas zatrzymywania wydua si w przypadku penego obcienia. Zmie bieg na niszy przed wjazdem pod gr lub zjazdem w d zbocza.

  • Przy adowaniu platformy rwno roz adunek. Zachowaj szczegln ostrono, jeli adunek wykracza poza wymiary pojazdu/platformy. Obsuguj pojazd ze szczegln ostronoci podczas jazdy z adunkami, ktrych rodek cikoci nie wypada na rodku pojazdu i ktrego nie mona umieci na rodku. Utrzymuj rwnowag adunku, dbajc o to, aby si nie przemieszcza.

  • Unikaj nagego zatrzymywania pojazdu i ruszania. Nie przechod z biegu wstecznego na ruch do przodu ani z ruchu do przodu na bieg wsteczny bez uprzedniego penego zatrzymania.

  • Nie prbuj wykonywa ostrych skrtw ani nagych manewrw lub innych niebezpiecznych dziaa, ktre mog doprowadzi do utraty kontroli nad pojazdem.

  • Podczas rozadunku naley pilnowa, aby nikt nie sta za pojazdem i uwaa, aby nie wyadowa adunku na czyje stopy. Zaczepy klapy tylnej naley zwalnia, stojc z boku skrzyni, a nie z tyu.

  • Osoby postronne powinny si odsun. Przed cofaniem naley spojrze do tyu, by upewni si, e za maszyn nikogo nie ma. Cofaj pojazd powoli.

  • Zwracaj uwag na pozostaych uczestnikw ruchu drogowego podczas przejedania przez jezdni lub poruszania si w jej pobliu. Zawsze ustpuj pierwszestwa pieszym i innym pojazdom. Maszyna nie zostaa zaprojektowana do uytku na drogach publicznych ani autostradach. Zawsze sygnalizuj zamiar skrtu lub zatrzymania odpowiednio wczenie, aby inne osoby wiedziay, co chcesz zrobi. Przestrzegaj wszystkich zasad i przepisw ruchu drogowego.

  • Nigdy nie uywaj pojazdu w miejscu, gdzie w powietrzu wystpuj wybuchowe pyy lub opary, ani te w pobliu takiego miejsca. Ukad elektryczny i wydechowy pojazdu mog wytwarza iskry mogce zapali materiay wybuchowe.

  • Zawsze zwracaj uwag na nisko wiszce elementy, takie jak konary drzew, ocienice drzwi, kadki dla pieszych itp., i staraj si ich unika. Upewnij si, e nad pojazdem znajduje si wystarczajca ilo przestrzeni na pojazd i twoj osob.

  • Jeeli masz wtpliwoci dotyczce bezpiecznej obsugi pojazdu, przerwij prac i zapytaj swojego kierownika.

 • Nie dotykaj silnika, skrzyni biegw, chodnicy, tumika ani kolektora wydechowego, gdy silnik jest wczony lub krtko po jego zatrzymaniu, poniewa elementy te mog by na tyle gorce, aby spowodowa oparzenia.

 • Jeli maszyna kiedykolwiek zacznie drga w sposb odbiegajcy od normy, natychmiast si zatrzymaj, wycz silnik, poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchw roboczych i sprawd uszkodzenie. Napraw wszystkie uszkodzenia przed wznowieniem pracy.

 • Przed wstaniem z fotela:

  1. Zatrzymaj maszyn.

  2. Zacignij hamulec postojowy.

  3. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   Note: Jeeli pojazd znajduje si na pochyej nawierzchni, po opuszczeniu pojazdu zablokuj koa.

 • Raenie piorunem moe spowodowa powane obraenia lub mier. Jeli pojawi si byskawice, zaprzesta uywania maszyny i znajd miejsce, w ktrym mona si schroni.

Hamowanie

 • Zmniejsz prdko pojazdu przed zblieniem si do przeszkody. Daje to dodatkowy czas na zatrzymanie lub skrt. Uderzenie w przeszkod moe spowodowa obraenia u kierowcy i pasaera. Ponadto uderzenie w przeszkod moe uszkodzi pojazd i przewoone nim adunki.

 • Cakowita masa pojazdu ma istotny wpyw na zdolno do zatrzymania i/lub skrcenia. Ciki adunek i ciszy osprzt powoduje, e pojazd jest trudniej zatrzyma i nim skrci. Im ciszy adunek, tym dusza jest droga hamowania.

 • Zmniejsz prdko jazdy, jeeli skrzynia adunkowa jest zdjta i do pojazdu nie jest zamocowany aden osprzt. Ze wzgldu na zmian charakterystyki hamowania gwatowne hamowanie moe spowodowa zablokowanie k tylnych, co moe wpywa na kontrol nad maszyn.

 • Dar i bruk s bardziej liskie, gdy s mokre. Droga hamowania na mokrych nawierzchniach jest 2 do 4 razy dusza ni na suchych. Jeli przejedasz przez stojc wod wystarczajco gbok, aby zamoczy hamulce, nie bd one dziaa poprawnie, dopki nie wyschn. Po przejechaniu przez wod naley sprawdzi hamulce, aby upewni si, e dziaaj poprawnie. Jeli tak nie jest, jed powoli po poziomym terenie, lekko naciskajc peda hamulca. Pozwoli to wysuszy hamulce.

Close section

Eksploatacja na terenach pochyych

Ostrzeżenie

Podczas uywania pojazdu na pochyociach moe doj do jego przewrcenia si lub stoczenia w d, lub te silnik moe si zatrzyma, a maszyna straci prdko niezbdn do wjechania pod gr. Moe to grozi obraeniami ciaa.

 • Nie uywaj pojazdu na bardzo stromych zboczach.

 • Unikaj gwatownego przyspieszania lub hamowania podczas jazdy w ty w d zbocza, w szczeglnoci jeli pojazd przewozi adunki.

 • Jeeli silnik zganie lub maszyna straci prdko niezbdn do wjechania pod gr, jadc powoli do tyu, zjed ze zbocza. Nigdy nie prbuj zawraca na zboczu.

 • Jed powoli i zachowaj ostrono.

 • Unikaj skrcania na wzgrzach.

 • Zmniejsz obcienie i prdko jazdy.

 • Unikaj zatrzymywania si na wzniesieniach, w szczeglnoci z obcieniem.

Podczas jazdy pojazdem po stromym terenie pochyym stosuj si do tych rodkw ostronoci.

 • Przed ruszaniem pod grk lub z grki zmniejsz prdko jazdy.

 • Jeeli silnik zganie lub maszyna straci prdko niezbdn do wjechania pod gr, stopniowo nacinij peda hamulca w celu zatrzymania si, a nastpnie jadc powoli do tyu, zjed ze zbocza.

 • Zawracanie podczas wjedania na wzniesienia lub zjedania z nich moe by niebezpieczne. Jeli musisz skrci na zboczu, zrb to powoli i z zachowaniem ostronoci. Nigdy nie wykonuj ostrych ani szybkich skrtw.

 • Ciki adunek wpywa na stabilno. Zmniejsz mas adunku i prdko jazdy podczas poruszania si po wzniesieniach lub jeli adunek ma wysoko umieszczony rodek cikoci. Zamocuj adunek do skrzyni adunkowej maszyny, aby zapobiec jego przemieszczaniu si. Zachowaj szczegln ostrono podczas przewoenia adunkw mogcych si atwo przemieci (ciecze, kamienie, piasek itp.).

 • Unikaj zatrzymywania si na wzniesieniach, w szczeglnoci z obcieniem. Zatrzymanie pojazdu podczas zjazdu ze zbocza wymaga duszej drogi ni na paskim terenie. Jeeli musisz zatrzyma pojazd, unikaj gwatownych zmian prdkoci, gdy mog sta si one przyczyn przewrcenia lub stoczenia si pojazdu. Nie hamuj gwatownie podczas jazdy w ty, gdy mogoby to spowodowa przewrcenie si maszyny do tyu.

Close section

Eksploatacja na nierwnym terenie

Podczas uytkowania pojazdu na nierwnym terenie oraz w pobliu krawnikw, dziur i innych miejsc o nagej zmianie uksztatowania zmniejsz prdko jazdy i adunek wieziony na maszynie. Moe doj do przemieszczenia si adunku i utraty stabilnoci pojazdu.

Ostrzeżenie

Nage zmiany uksztatowania terenu mog spowodowa niespodziewane ruchy kierownicy skutkujce obraeniami doni i rk.

 • Zmniejsz prdko podczas jazdy po nierwnym terenie lub w pobliu krawnikw.

 • Chwy luno koo kierownicy, trzymajc kciuki na kole poza ramionami kierownicy.

Close section

Zaadunek i rozadunek

Masa i pooenie adunku i pasaera mog zmieni stabilno i prowadzenie si pojazdu. Zwracaj uwag na nastpujce sytuacje, aby unikn przewrcenia pojazdu lub utraty kontroli nad pojazdem.

 • Przy przewoeniu adunkw na skrzyni adunkowej i/lub holowaniu przyczepy nie przekraczaj nominalnej adownoci maszyny, patrz Specyfikacje.

 • Zachowaj ostrono podczas uytkowania maszyny na zboczu gry lub na nierwnym terenie, w szczeglnoci przy przewoeniu adunkw na skrzyni adunkowej i/lub holowaniu przyczepy.

 • Pamitaj, e podczas przewoenia na skrzyni adunkw o rozkadzie ciaru dalekim od idealnego stabilno i zdolno kontrolowania maszyny ulegaj pogorszeniu.

 • Przewoenie na skrzyni adunkw o nadmiernych wymiarach zmienia stabilno maszyny.

 • Zdolno kierowania, hamowania i stabilno maszyny ulegaj pogorszeniu podczas przewoenia materiaw, ktrych masa nie jest cile powizana z pojazdem, na przykad cieczy w zbiorniku o duej pojemnoci.

  Ostrzeżenie

  Skrzynia ma du mas. Wystpuje ryzyko zmiadenia doni lub innych czci ciaa.

  • Podczas opuszczania skrzyni nie zbliaj rk ani innych czci ciaa.

  • Uwaaj, aby nie wyadowa materiaw na osoby postronne.

 • Nigdy nie wyadowuj adunku ze skrzyni, gdy maszyna stoi na pochyoci bokiem w stron szczytu. Zmiana rozkadu masy mogaby spowodowa przewrcenie si maszyny.

 • Podczas przewoenia cikiego adunku na skrzyni adunkowej zmniejsz prdko jazdy i uwzgldnij odpowiedni drog hamowania. Nie hamuj gwatownie. Na pochyociach zachowaj podwyszon ostrono.

 • Pamitaj, e cikie adunki wyduaj drog hamowania i zmniejszaj zdolno do szybkiego skrtu niegrocego przewrceniem.

 • Przestrze adunkowa z tyu jest przeznaczona wycznie do przewozu adunkw, a nie pasaerw.

Close section
Close section

Konserwacja

Ostrzeżenie

Olej hydrauliczny uwalniajcy si pod cinieniem moe przedosta si przez skr i spowodowa powane obraenia. Ze wzgldu na ryzyko wdania si gangreny olej hydrauliczny, ktry dosta si pod skr, musi zosta usunity w cigu kilku godzin przez chirurga obeznanego ze sposobem opatrywania tego typu ran.

Utrzymuj swoje ciao i rce z dala od wyciekw z otworw na koki i dysz, z ktrych wydostaje si olej hydrauliczny pod wysokim cinieniem. Do sprawdzania wyciekw uywaj papieru lub kartonu – nie doni.

 • Przed przystpieniem do serwisowania lub regulacji maszyny ustaw maszyn na rwnej nawierzchni, zacz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu maszyny.

 • Nigdy nie pracuj pod uniesion platform bez umieszczenia podpory zabezpieczajcej platformy na cakowicie wysunitym toku siownika.

 • Przed zwikszeniem cinienia w ukadzie upewnij si, e wszystkie zcza przewodu hydraulicznego s dokrcone, a wszystkie elastyczne i nieelastyczne przewody hydrauliczne s w dobrym stanie.

 • Przed odczeniem ukadu hydraulicznego lub przeprowadzeniem jakichkolwiek prac z nim zwizanych naley zredukowa cinienie, wyczajc silnik i przeczajc zawr spustowy z pooenia podnoszenia do opuszczania i/lub opuszczajc skrzyni i osprzt. Ustaw dwigni zdaln ukadu hydraulicznego w pooeniu luzu. Jeli skrzynia musi pozosta uniesiona, zabezpiecz j podpor zabezpieczajc.

 • Aby mie pewno, e caa maszyna jest w dobrym stanie, sprawdzaj, czy wszystkie nakrtki, ruby i wkrty s waciwie dokrcone.

 • Aby zmniejszy niebezpieczestwo poaru, usuwaj z silnika nadmiar smaru, traw, licie i nagromadzone zabrudzenia.

 • Jeeli istnieje konieczno uruchomienia silnika w celu wykonania prac konserwacyjnych, rce, stopy, odzie i czci ciaa trzymaj z dala od silnika i czci ruchomych. Utrzymuj wszystkie osoby z dala od maszyny.

 • Nie zmieniaj ustawie regulatora w celu zwikszenia obrotw silnika. Maksymalna prdko obrotowa silnika wynosi 3650obr./min. W celu zapewnienia bezpieczestwa i precyzji zle autoryzowanemu przedstawicielowi firmy Toro sprawdzenie maksymalnej wartoci obrotw silnika za pomoc tachometru.

 • W razie koniecznoci przeprowadzenia powanych napraw lub uzyskania pomocy skontaktuj si z autoryzowanym przedstawicielem firmy Toro.

 • Aby zapewni optymaln wydajno i bezpieczestwo, zawsze kupuj oryginalne czci zamienne i akcesoria firmy Toro. Czci zamienne i akcesoria innych producentw mog by niebezpieczne. Jakiekolwiek modyfikacje wprowadzane w maszynie mog wpyn na jej dziaanie, osigi i wytrzymao, a uytkowanie zmodyfikowanej maszyny moe spowodowa obraenia lub mier. Takie uytkowanie moe uniewani gwarancj na produkt udzielan przez firm The Toro® Company.

Close section

Ukad zabezpieczajcy przed przewrceniem (ROPS)

 • Ukad ROPS stanowi integralne i efektywne zabezpieczenie. Podczas obsugi maszyny z ukadem ROPS zawsze korzystaj z pasa bezpieczestwa.

 • Upewnij si, e pas bezpieczestwa moe by szybko rozpity w sytuacji awaryjnej.

 • Przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami (np. konarami lub przewodami elektrycznymi) albo przez drzwi sprawd dokadnie woln przestrze nad maszyn, aby unikn zderzenia.

 • Naley utrzymywa ROPS w dobrym stanie, przeprowadzajc okresowe kontrole ukadu pod ktem uszkodze i stanu dokrcenia cznikw.

 • Uszkodzony ukad ROPS naley wymieni, nie naprawia.

 • Zabrania si demontau ukadu ROPS.

 • Wszelkie modyfikacje ukadu musz by zatwierdzone przez producenta.

Close section
Close section

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczce bezpieczestwa oraz instrukcje s wyranie widoczne dla operatora i znajduj si w pobliu wszystkich miejsc potencjalnego zagroenia. Uszkodzone i brakujce etykiety naley wymieni.

decal106-6755
decal115-7813
decal115-2047
decal136-1163
decal115-7723
decal121-9776
decal106-2355
decal115-7741
decal106-2353
decal105-4215
decal93-9868
decalbatterysymbols
decal115-7739
decal93-9899
decal115-7756
decal93-9879
decal93-9850
decal106-7767
decal106-2377
decal115-2281
decal121-6286
decal121-6287
decal93-9852
decal115-2282
decal115-7814
Close section
Close section

Montaż

Note: Okrel lew i praw stron maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Monta koa kierownicy

Tylko modele TC

Części potrzebne do tej procedury:

Kierownica1
 1. Zwolnij zatrzaski z tyu koa kierownicy mocujce centraln oson i zdejmij oson z piasty koa kierownicy.

 2. Odkr nakrtk zabezpieczajc i zdejmij podkadk z wau kierownicy.

 3. Wsu kierownic i podkadk na wa kierownicy.

  Note: Ustaw koo kierownicy na wale w taki sposb, aby przy koach pojazdu ustawionych na wprost poprzeczne ramiona kierownicy znajdoway si poziomo, a grubsze rami byo skierowane w d.

 4. Zamocuj kierownic do wau nakrtk zabezpieczajc i dokr j momentem od 24 do 29N∙m w sposb pokazany na Figure 3.

  g205931
 5. Ustaw zatrzaski osony rwno z wyciciami w kole kierownicy, a nastpnie nasu oson na piast koa kierownicy (Figure 3).

Close section

Monta ukadu zabezpieczajcego przed przewrceniem (ROPS)

Części potrzebne do tej procedury:

Rama ukadu ROPS1
ruba (cala)6
 1. Dopasuj kad stron ROPS do otworw montaowych w ramie z kadej strony maszyny w sposb pokazany na Figure 4.

  g009812
 2. Zamocuj kad stron ramy ROPS do ramy pojazdu za pomoc trzech rub konierzowych (1/2 x 1 1/4cala) i dokr je momentem 115Nm.

Close section

Sprawdzanie poziomu pynw

 1. Sprawd poziom oleju silnikowego przed i po pierwszym uruchomieniu silnika; patrz rozdzia Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

 2. Sprawd poziom oleju hydraulicznego/w skrzyni biegw przed pierwszym uruchomieniem silnika; patrz rozdzia Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego/w skrzyni biegw.

 3. Sprawd poziom pynu hamulcowego przed pierwszym uruchomieniem silnika; patrz rozdzia Sprawdzenie poziomu pynu hamulcowego.

Close section

Regulacja przecznika kulowego

 1. Ustaw dwigni zmiany biegw w pooeniu NEUTRALNYM.

 2. Upewnij si, e przecznik kulowy znajduje si przed wybrzuszeniem na dwigni zmiany biegw (Figure 5).

  g033804
 3. Wyreguluj gboko osadzenia przecznika kulowego, aby odlego od wybrzuszenia na dwigni zmiany biegw do powierzchni czoowej przecznika wyniosa 1,5mm (Figure 5).

 4. Podcz przyrzd do pomiaru cigoci obwodu (miernik uniwersalny lub prbnik) do zaciskw przecznika kulowego.

 5. Zmieniaj przeoenie midzy PIERWSZYM biegiem a biegiem WSTECZNYM.

  Note: Przecznik kulowy wykazuje chwilow cigo obwodu podczas przeczania midzy przeoeniem neutralnym a biegiem wstecznym.

Close section

Docieranie hamulcw

Aby zapewni optymaln wydajno ukadu hamulcowego, dotrzyj hamulce przed rozpoczciem uytkowania.

 1. Rozpd maszyn do penej prdkoci i wcz hamulce, aby gwatownie j zatrzyma bez blokowania k.

 2. Powtrz t procedur 10 razy, odczekujc 1 minut midzy zatrzymaniami, aby unikn przegrzania hamulcw.

  Important: Procedura ta jest najskuteczniejsza, gdy maszyna jest obciona adunkiem 454kg.

Close section
Close section

Przegląd produktu

Note: Ustal lew i praw stron maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Peda przyspieszania

Peda przyspieszania (Figure 6) daje operatorowi moliwo zmiany prdkoci silnika i jazdy pojazdu, gdy jest wczony bieg. Nacinicie pedau spowoduje zwikszenie prdkoci obrotowej silnika i prdkoci jazdy. Zwolnienie pedau spowoduje zmniejszenie prdkoci obrotowej silnika i prdkoci jazdy pojazdu.

g036549
Close section

Peda sprzga

Peda sprzga (Figure 6) musi by cakowicie wcinity, aby rozczy sprzgo podczas uruchamiania silnika lub zmiany biegw. Zwalniaj peda pynnie, gdy bieg jest wczony, aby unikn zbdnego zuycia przekadni i innych powizanych czci.

Important: Nie manipuluj pedaem sprzga podczas pracy. Peda sprzga musi by cakowicie zwolniony, w przeciwnym razie sprzgo bdzie si lizga, nagrzewa i zuywa. Nie wolno zatrzymywa pojazdu na wzniesieniu za pomoc pedau sprzga. Sprzgo mogoby ulec uszkodzeniu.

Close section

Peda hamulca

Peda hamulca (Figure 6) suy do uruchamiania hamulca zasadniczego w celu zatrzymania lub zmniejszenia prdkoci maszyny.

Ostrożnie

Zuyte lub nieprawidowo wyregulowane hamulce mog spowodowa obraenia.

Jeli peda hamulca daje si nacisn do punktu oddalonego o 3,8cm od podogi maszyny, naley wyregulowa lub naprawi hamulce.

Close section

Dwignia zmiany biegw

Cakowicie nacinij peda sprzga i przesu dwigni zmiany biegw (Figure 7) do pooenia danego biegu. Schemat zmiany biegw znajduje si poniej.

g009160

Important: Nie przeczaj mostu pdnego na bieg do tyu lub do przodu, jeli maszyna znajduje si w ruchu. Most pdny mgby ulec uszkodzeniu.

Ostrożnie

Zmiana biegw w d przy zbyt duej prdkoci moe powodowa polizg tylnych k prowadzcy do utraty kontroli nad pojazdem oraz uszkodzenie sprzga i/lub skrzyni biegw.

Zmieniaj biegi pynnie, aby unikn cierania k zbatych.

Close section

Blokada mechanizmu rnicowego

Blokada mechanizmu rnicowego pozwala na zablokowanie tylnej osi w celu zwikszenia przyczepnoci. Blokad mechanizmu rnicowego mona wczy, gdy pojazd jest w ruchu (Figure 8). Przesu dwigni do przodu i w prawo, aby wczy blokad.

Note: Aby mona byo wczy lub wyczy blokad mechanizmu rnicowego, pojazd musi znajdowa si w ruchu i lekko skrca.

Ostrożnie

Skrcanie przy wczonej blokadzie mechanizmu rnicowego moe spowodowa utrat kontroli nad pojazdem.

Podczas wykonywania ostrych skrtw lub przy duych prdkociach nie naley uywa blokady mechanizmu rnicowego; patrz rozdzia Korzystanie z blokady mechanizmu rnicowego.

g002381
Close section

Hamulec postojowy

Aby zapobiec przypadkowemu przemieszczeniu si pojazdu, po kadym wyczeniu silnika zacignij hamulec postojowy (Figure 8).

 • Aby zacign hamulec postojowy, pocignij jego dwigni do tyu.

 • Aby go zwolni, przesu dwigni do przodu.

  Note: Zwolnij hamulec postojowy przed ruszeniem pojazdem.

W przypadku parkowania pojazdu na stromym podou wcz hamulec postojowy, ustaw skrzyni biegw na pierwszy bieg przy parkowaniu pod gr lub bieg wsteczny przy parkowaniu w d i zablokuj koa, kadc kliny po pooonej niej stronie k.

Close section

Podnonik hydrauliczny

Podnonik hydrauliczny suy do podnoszenia i opuszczania platformy. Przesu dwigni do tyu, aby unie platform, lub do przodu, aby j opuci (Figure 8).

Important: Podczas opuszczania platformy przytrzymaj dwigni w pooeniu przednim przez 1 lub 2 sekundy po zetkniciu si platformy z ram, aby zamocowa j w pooeniu opuszczonym. Nie przytrzymuj dwigni podnonika hydraulicznego w pooeniu uniesionym lub opuszczonym przez wicej ni 5 sekund po tym, jak siowniki osign koniec ich skoku.

Close section

Blokada podnonika hydraulicznego

Blokada podnonika hydraulicznego blokuje dwigni podnonika, aby siowniki hydrauliczne nie uruchamiay si, gdy pojazd nie jest wyposaony w platform (Figure 8). Blokuje te dwigni podnonika w pooeniu WCZONYM podczas uywania ukadu hydraulicznego do osprztu.

Close section

Dwignia zmiany zakresu prdkoci wysoka-niska

Dwignia zmiany zakresu wysoka-niska dodaje 3 dodatkowe prdkoci pozwalajce precyzyjnie sterowa prdkoci (Figure 8).

 • Pojazd musi zosta cakowicie zatrzymany przed przeczeniem zakresw prdkoci WYSOKA — NISKA.

 • Zakres mona zmienia tylko na paskim podou.

 • Wcinij do koca peda sprzga.

 • Przesu dwigni do koca do przodu w celu wczenia zakresu prdkoci WYSOKIEJ i do koca do tyu w celu wczenia zakresu prdkoci NISKIEJ.

Zakres prdkoci wysokiej suy do jazdy z du prdkoci po paskich, suchych powierzchniach z niewielkimi obcieniami.

Zakres prdkoci niskiej suy do jazdy z nisk prdkoci. Zakres ten powinien by uywany, gdy jest wymagana wiksza moc lub kontrola ni standardowo. Na przykad na stromych zboczach, w trudnym terenie, przy duych obcieniach, przy maych prdkociach, ale duych prdkociach obrotowych silnika (opryskiwanie).

Important: Midzy pooeniem prdkoci WYSOKIEJ i NISKIEJ znajduje si miejsce, w ktrym most pdny nie ma wczonego adnego zakresu. Nie naley uywa tego pooenia jako pooenia NEUTRALNEGO, poniewa maszyna moe nieoczekiwanie poruszy si w razie dotknicia dwigni zmiany zakresu prdkoci przy wczonym biegu.

Close section

Przecznik kluczykowy

Wycznik zaponu (Figure 9) suy do uruchamiania i zatrzymywania silnika. Ma trzy pooenia: WYCZENIE, ZAPON oraz ROZRUCH. Obr kluczyk w prawo do pooenia ROZRUCHU, aby wczy rozrusznik. Gdy tylko silnik uruchomi si, zwolnij kluczyk. Kluczyk automatycznie przekrci si do pozycji ZAPON. Aby wyczy silnik, przekr kluczyk w lewo do pozycji WYCZENIA.

g010310
Close section

Licznik godzin

Licznik godzin wskazuje cakowit liczb godzin pracy maszyny. Licznik godzin (Figure 9) uruchamia si po przekrceniu kluczyka do pooenia WCZENIA zaponu lub podczas pracy silnika.

Close section

Przecznik blokady wysokiej prdkoci na 3.biegu

Ustaw przecznik blokady wysokiej prdkoci na 3. biegu (Figure 9) w pooenie WOLNEJ jazdy i wyjmij kluczyk, aby zapobiec korzystaniu z trzeciego biegu podczas pracy z zakresem WYSOKIEJ prdkoci. Silnik si wyczy, gdy dwignia zmiany biegw zostanie ustawiona na trzecim biegu podczas pracy z zakresem WYSOKIEJ prdkoci.

Note: Kluczyk mona wyj w kadym pooeniu.

Close section

Przecznik wiate

Nacinij przecznik wiate (Figure 9), aby wczy/wyczy reflektory.

Close section

Kontrolka ostrzegawcza cinienia oleju

Lampka ostrzegawcza cinienia oleju zapala si (Figure 9), gdy przy uruchomionym silniku cinienie oleju silnikowego spadnie poniej bezpiecznego poziomu. Jeli kontrolka miga lub pozostaje zapalona, zatrzymaj maszyn, wycz silnik i sprawd poziom oleju. Jeli poziom oleju jest niski, ale dolanie oleju nie powoduje zganicia lampki po uruchomieniu silnika, natychmiast wycz silnik i skontaktuj si z lokalnym przedstawicielem firmy Toro w celu uzyskania pomocy.

Sprawd dziaanie kontrolek ostrzegawczych w nastpujcy sposb:

 1. Zacignij hamulec postojowy.

 2. Przekr kluczyk zaponu do pooenia WCZENIA/NAGRZEWANIA, ale nie uruchamiaj silnika.

  Note: Lampka cinienia oleju powinna wieci na czerwono. Jeli kontrolka nie dziaa, arwka jest przepalona albo w ukadzie wystpuje awaria, ktr naley naprawi.

  Note: Jeli silnik wanie zosta wyczony, na zganicie kontrolki trzeba poczeka 1 do 2 minut.

Close section

Wskanik wiecy arowej

Wskanik wiecy arowej (Figure 9) wieci na czerwono, gdy wiece arowe s wczone.

Important: Wskanik wiecy arowej wczy si na dodatkowe 15 sekund, gdy przecznik powrci do pooenia ROZRUCHU.

Close section

Lampka kontrolna i wskanik temperatury pynu chodzcego

Wskanik i kontrolka rejestruj temperatur pynu chodzcego w silniku i dziaaj tylko przy wyczniku zaponu ustawionym w pooeniu WCZONYM (Figure 9). Kontrolka miga na czerwono, jeli silnik si przegrzewa.

Close section

Wskanik adowania

Wskanik adowania wieci si, gdy akumulator jest rozadowywany. Jeli lampka wieci si podczas pracy, zatrzymaj pojazd, wycz silnik i wyszukaj moliwe przyczyny, takie jak pasek alternatora (Figure 9).

Important: Jeli pasek alternatora jest poluzowany lub zerwany, nie uywaj maszyny do chwili zakoczenia regulacji lub naprawy. Nieprzestrzeganie tej zasady moe spowodowa uszkodzenie silnika.

Sprawd dziaanie lampek ostrzegawczych w nastpujcy sposb:

 • Zacignij hamulec postojowy.

 • Przekr kluczyk zaponu do pooenia WCZENIA/NAGRZEWANIA, ale nie uruchamiaj silnika. Powinny zawieci si lampki kontrolne temperatury pynu chodzcego, adowania i cinienia oleju. Jeli ktrakolwiek z kontrolek nie dziaa, oznacza to, e arwka jest przepalona albo w ukadzie wystpuje awaria, ktr naley usun.

Close section

Wskanik paliwa

Wskanik paliwa wskazuje ilo paliwa w zbiorniku. Dziaa on tylko wtedy, gdy wycznik zaponu znajduje si w pooeniu WCZENIA (Figure 9). Czerwony kolor oznacza niski poziom paliwa, a miganie na czerwono oznacza, e zbiornik jest prawie pusty.

Close section

Przecznik ukadu hydraulicznego o wysokim wydatku

Tylko modele TC

Wcz przecznik, aby uaktywni ukad hydrauliczny o wysokim wydatku (Figure 9).

Close section

Przycisk klaksonu

Tylko modele TC

Nacinicie przycisku klaksonu uaktywnia klakson (Figure 9).

Close section

Obrotomierz

Wskazuje prdko obrotow silnika (Figure 9 oraz Figure 10). Biay trjkt oznacza prac WOM z prdkoci obrotow 540obr./min. (Figure 10).

g010514
Close section

Prdkociomierz

Prdkociomierz wskazuje prdko jazdy maszyny (Figure 9). Jest on wyskalowany w milach/godz., ale mona atwo go przestawi na km/godz.; patrz rozdzia Skalowanie prdkociomierza

Close section

Punkt zasilania

Punkt zasilania (Figure 9) suy do zasilania opcjonalnych akcesoriw o napiciu 12V.

Close section

Uchwyt dla pasaera

Uchwyt do rk pasaera znajduje si na tablicy rozdzielczej (Figure 11).

g009815
Close section

Dwignia regulacji fotela

Fotele mona przesuwa do przodu i do tyu w celu uzyskania komfortowej pozycji (Figure 12).

g021227
Close section

Note: Specyfikacje i konstrukcja mog ulec zmianie bez wczeniejszego powiadamiania.

Wymiary
Szeroko cakowita160 cm
Dugo cakowitaBez platformy: 326cm
Z platform o penej dugoci: 331cm
Z platform o dugoci 2/3 zamontowanej w tylnym pooeniu: 346cm
Masa podstawowa (sucha)Model 07385 – 887kg
Model 07385H – 887kg
Model 07385TC – 924kg
Model 07387 – 914kg
Model 07387H – 914kg
Model 07387TC – 951kg
Udwig znamionowy(cznie z operatorem o masie ciaa 91kg, pasaerem o masie ciaa 91kg i zaadowanym osprztem)Model 07385 – 1471kg
Model 07385TC – 1435kg
Model 07387 – 1445kg
Model 07387TC – 1408kg
Dopuszczalna masa cakowita pojazdu2359kg
Zdolno holowaniaPionowy nacisk na hak przyczepy: 272kg
Maksymalna masa przyczepy: 1587kg
Przewit18 cm bez obcienia
Rozstaw osi118 cm
Rozstaw k (od osi rodkowej do osi rodkowej)Przd: 117cm
Ty: 121cm
Wysoko191cm do grnej krawdzi ramy ROPS

Osprzt/akcesoria

Dostpna jest gama osprztu i akcesoriw akceptowanych przez firm Toro przeznaczonych do stosowania z urzdzeniem i zwikszajcych jego moliwoci. Skontaktuj si z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem, lub odwied stron www.Toro.com, aby uzyska list zatwierdzonego osprztu i zatwierdzonych akcesoriw.

Close section
Close section

Działanie

Note: Naley ustali lew i praw stron maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Ostrożnie

W przypadku uniesienia platformy napenionej materiaem moe doj do jej nagego obnienia si, jeeli nie jest zabezpieczona podprk. Wykonywanie prac pod uniesion i niepodpart platform moe by przyczyn obrae ciaa osoby wykonujcej prace lub osb postronnych.

 • Przed przystpieniem do serwisowania lub regulacji maszyny zaparkuj j na rwnej nawierzchni, zacz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk.

 • Przed przystpieniem do pracy pod uniesion platform usu cay adunek z platformy lub innego osprztu i za podprk na toczysko siownika podnoszcego po jego cakowitym wysuniciu.

Korzystanie ze skrzyni adunkowej

Note: W miar moliwoci staraj si umieszcza adunki blisko rodka skrzyni.

Note: Przed uniesieniem skrzyni w gr w celu przeprowadzenia prac przy pojedzie wyjmij ze skrzyni wszystkie adunki.

Podnoszenie skrzyni adunkowej

Ostrzeżenie

Jazda z uniesion skrzyni adunkow powoduje, e maszyna jest bardziej podatna na przewrcenie. Korzystanie z pojazdu z uniesion skrzyni moe spowodowa uszkodzenie konstrukcji skrzyni.

 • Podczas uytkowania maszyny skrzynia adunkowa musi by zawsze opuszczona do koca.

 • Opu skrzyni adunkow po wyadowaniu z niej adunku.

Aby unie skrzyni adunkow, przesu dwigni do tyu (Figure 13).

g024612
Close section

Opuszczanie skrzyni

Ostrzeżenie

Skrzynia ma du mas. Wystpuje ryzyko zmiadenia doni lub innych czci ciaa.

Podczas opuszczania skrzyni nie zbliaj rk ani innych czci ciaa.

Aby opuci skrzyni, przesu dwigni do przodu (Figure 13).

Close section

Otwieranie tylnej burty

 1. Upewnij si, e skrzynia adunkowa jest cakowicie opuszczona.

 2. Otwrz zaczepy po lewej i prawej stronie skrzyni, a nastpnie opu tyln burt (Figure 14).

  g026141
Close section
Close section

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Rodzaj oleju silnikowego: zawierajcy detergenty olej silnikowy o klasie serwisowej API SJ lub wyszej

Lepko oleju silnikowego: 10W-30; Wybierz lepko oleju silnikowego zalenie od temperatury otoczenia, korzystajc z tabeli na Figure 15.

g016095

Silnik jest dostarczany ze skrzyni korbow zalan olejem, jednak poziom oleju naley sprawdzi przed pierwszym uruchomieniem silnika i po nim.

Note: Olej najlepiej sprawdza, gdy silnik jest zimny, przed uruchomieniem. Jeli silnik zosta ju wczony, zanim rozpoczniesz sprawdzanie odczekaj co najmniej 10 minut, a olej spynie do miski olejowej. Jeli poziom oleju znajduje si na rwni lub poniej oznaczenia Add (dolej) na wskaniku poziomu, dolej go tyle, aby poziom siga oznaczenia Full (peny). Nie dolewaj za duo oleju. Dolewanie oleju nie jest konieczne, jeli jego poziom znajduje si pomidzy oznaczeniami dolej i peny.

 1. Ustaw maszyn na paskim podou.

 2. Wycignij wskanik poziomu i przetrzyj go czyst szmatk (Figure 16).

  g028637
 3. Wsu wskanik poziomu do rurki i upewnij si, e jest wsunity do koca (Figure 16).

 4. Wyjmij wskanik poziomu i sprawd poziom oleju (Figure 16).

 5. Jeeli poziom oleju jest niski, odkr korek wlewu (Figure 16) i wlej tak ilo oleju, aby poziom na wskaniku poziomu siga oznaczenia Peny.

  Note: Podczas dolewania oleju wyjmij wskanik poziomu, aby zapewni poprawn wentylacj. Wlewaj olej powoli i w trakcie tej czynnoci sprawdzaj jego poziom. Nie dolewaj za duo oleju.

  Important: Podczas dolewania lub nalewania oleju naley zachowa odstp midzy urzdzeniem do nalewania oleju i otworem wlewu oleju w pokrywie zaworu, co zostao pokazane na Figure 17. Odstp ten jest niezbdny do zapewnienia wentylacji podczas nalewania, co zapobiega przelaniu si oleju do odpowietrznika.

  g002373
 6. Wsu wskanik poziomu do oporu w swoje miejsce (Figure 16).

Close section

Dolewanie paliwa

Pojemno zbiornika paliwa: 22litry

Naley uywa wycznie czystego, wieego oleju napdowego lub oleju typu biodiesel o niskiej (< 500ppm) albo bardzo niskiej (< 15ppm) zawartoci siarki. Minimalna liczba cetanowa to 40. Aby zapewni waciw jako paliwa, paliwo naley nabywa w takich ilociach, ktre mona zuy w cigu 180 dni.

 • W temperaturach powyej -7°C uywa letniego oleju napdowego (nr 2-D), a poniej tej temperatury – zimowego (nr 1-D lub mieszanki 1-D/2-D).

 • Stosowanie zimowego oleju napdowego w niskich temperaturach powoduje, e temperatura zaponu jest nisza, a charakterystyka przepywu dostosowana jest do niskich temperatur, co uatwia uruchamianie i zmniejsza czstotliwo zatykania si filtra paliwa.

Note: Stosowanie letniego oleju napdowego w temperaturze wyszej ni -7°C przyczynia si do wyduenia trwaoci pompy paliwowej i zwikszenia mocy w porwnaniu z olejem zimowym.

Important: Nie naley zamiast oleju napdowego uywa nafty ani benzyny. Nieprzestrzeganie tego ostrzeenia spowoduje uszkodzenie silnika.

Ostrzeżenie

Poknicie paliwa jest szkodliwe i moe prowadzi do mierci. Dugotrwaa ekspozycja na opary moe spowodowa powane obraenia ciaa lub chorob.

 • Unika dugotrwaego wdychania oparw paliwa.

 • Nie zbliaj twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa, otworu zbiornika paliwa ani otworu zbiornika na dodatki do paliwa.

 • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i skr.

Niebezpieczeństwo

W niektrych warunkach olej napdowy i opary paliwa s bardzo atwopalne i wybuchowe. Zapon lub wybuch paliwa moe poparzy operatora i osoby postronne oraz spowodowa straty materialne.

 • Przed odkrceniem korka wlewu paliwa upewnij si, e maszyna jest ustawiona na poziomej powierzchni. Zawsze odkrcaj korek wlewu paliwa powoli.

 • Naley uywa lejka i napenia zbiornik paliwa na zewntrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest wyczony i zimny. Usu paliwo, ktre si rozlao.

 • Nie napenia zbiornika paliwa do pena. Paliwo do zbiornika paliwa naley dolewa do poziomu 25 mm poniej dolnej czci szyjki wlewu. Ta pusta przestrze w zbiorniku umoliwia rozpranie si paliwa.

 • Nigdy nie pal tytoniu podczas obchodzenia si z paliwem i pozosta z dala od otwartego ognia i miejsc, w ktrych opary paliwa mog zapali si od iskry.

 • Przechowuj paliwo w czystym, zamknitym kanistrze z certyfikatem bezpieczestwa.

Biopaliwa

Do napdu maszyny mona uywa mieszanki oleju napdowego zawierajcej do 20% oleju napdowego bio (i 80% standardowego oleju napdowego). Zawarto siarki w konwencjonalnym oleju napdowym powinna by niska lub bardzo niska. Naley pamita o nastpujcych zastrzeeniach:

 • Komponent bio musi spenia norm ASTM D6751 lub EN14214.

 • Zmieszane paliwo musi spenia norm ASTM D975 lub EN590.

 • Powierzchnie z powok malarsk mog zosta uszkodzone przez mieszank biodiesla.

 • Przy niskiej temperaturze naley uywa paliwa B5 (o 5% lub mniejszej zawartoci biooleju).

 • Kontroluj stan uszczelek i przewodw majcych styczno z paliwem, bo z czasem moe on ulec pogorszeniu.

 • Jaki czas po przejciu na mieszank paliwow z udziaem olejw rolinnych mona oczekiwa zatkania filtra paliwa.

 • Wicej informacji na temat oleju napdowego bio mona uzyska od dystrybutora.

 1. Oczy obszar wok korka zbiornika paliwa.

 2. Odkr korek zbiornika paliwa (Figure 18).

  g009814
 3. Napenij zbiornik do poziomu nieco poniej grnej czci zbiornika (dolnej krawdzi szyjki wlewu), a nastpnie przykr korek.

  Note: Nie wlewaj nadmiernej iloci paliwa do zbiornika.

 4. Usu rozlane paliwo, aby nie dopuci do poaru.

Close section
Close section

Sprawdzanie poziomu chodziwa

Pojemno ukadu chodzenia:3,7 litra

Typ pynu chodzcego:Mieszanina wody i rodka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu etylenowego w proporcjach 50:50.

Ostrożnie

Po pewnym czasie pracy silnika pyn chodzcy moe wydosta si na zewntrz pod cinieniem i spowodowa oparzenia.

 • Nie otwieraj korka chodnicy.

 • Odczekaj co najmniej 15 minut, a silnik ostygnie lub do czasu, a korek zbiornika wyrwnawczego bdzie wystarczajco chodny, aby mona go byo dotkn bez ryzyka poparzenia.

 • Do odkrcania korka zbiornika wyrwnawczego uyj szmatki i odkrcaj go powoli, pozwalajc wydosta si nagromadzonej parze.

 • Nie naley sprawdza poziomu pynu chodzcego przy chodnicy, lecz w zbiorniku zapasowym.

 1. Zaparkuj maszyn na paskim podou.

 2. Sprawd poziom pynu chodzcego w zbiorniku zapasowym (Figure 19).

  Note: Poziom pynu chodzcego przy zimnym silniku powinien siga dolnej krawdzi szyjki wlewu.

  g026143
 3. Jeli poziom pynu chodzcego jest niski, odkr korek zbiornika wyrwnawczego i dolej mieszanin wody i trwaego rodka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu etylenowego w proporcjach 50:50.

  Note: Nie przepenij zbiornika zapasowego pynem chodzcym.

 4. Za korek zbiornika rezerwowego.

Close section

Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego/w skrzyni biegw

Typ oleju w skrzyni biegw: Dexron III ATF

 1. Ustaw maszyn na paskim podou.

 2. Oczyci obszar wok wskanika poziomu (Figure 20).

  g002376
 3. Odkr wskanik poziomu u gry mostu pdnego i przetrzyj go czyst szmatk.

 4. Dokr wskanik poziomu do mostu pdnego i upewnij si, e wszed do oporu.

 5. Odkr wskanik poziomu i sprawd poziom pynu.

  Note: Pyn powinien siga do grnej, paskiej czci wskanika poziomu.

 6. Jeli poziom jest niski, dolej olej, aby osign waciwy poziom.

Close section

Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego o wysokim wydatku

Tylko modele TC

Typ oleju hydraulicznego:Wielosezonowy pyn hydrauliczny Toro klasy Premium (dostpny w wiadrach po 19l i beczkach po 209l. Numery katalogowe: patrz katalog lub skontaktuj si z dystrybutorem firmy Toro).

Alternatywne oleje: jeli olej hydrauliczny firmy Toro nie jest dostpny, uyj innego dogodnego oleju na bazie ropy naftowej, zakadajc, e zapewnia on ponisze waciwoci materiau i specyfikacje branowe. Aby okreli odpowiedni produkt, skontaktuj si z dystrybutorem rodkw smarujcych.

Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek szkody powstae na skutek wykorzystania niewaciwych zamiennikw. Dlatego te naley korzysta wycznie z produktw markowych, ktrych prawidowa praca jest gwarantowana przez producenta.

Chronicy przed zuyciem olej hydrauliczny o wysokim wskaniku lepkoci / niskiej temperaturze krzepnicia, ISO VG 46

Waciwoci materiau:

 • Lepko – ASTM D445 cSt przy 40°C: 44 do 48/cSt przy 100°C: od 7,9 do 8,5

 • Wskanik lepkoci, ASTM D2270 – 140 do 152

 • Temperatura krzepnicia, ASTM D97 – -37°C do -43°C

 • FZG, etap niepowodzenia – 11 lub lepiej

 • Zawarto wody (nowy pyn) – 500 ppm (maksymalnie)

Dane techniczne:

Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

 1. Oczy obszar wok szyjki wlewu i korka zbiornika hydraulicznego (Figure 21).

 2. Odkr korek szyjki wlewu.

  g010324
 3. Wyjmij wskanik poziomu (Figure 21) z szyjki wlewu i przetrzyj go czyst szmatk.

 4. W wskanik poziomu w otwr wlewu, wyjmij go i odczytaj poziom oleju.

  Note: Poziom oleju hydraulicznego powinien by pomidzy dwoma oznaczeniami na wskaniku.

 5. Jeli jest niej, dolej odpowiedniego oleju, aby podnie poziom do grnego oznaczenia; patrz rozdzia Wymiana oleju hydraulicznego o duym wydatku wraz z filtrem.

 6. Wsu wskanik poziomu na swoje miejsce i zakr korek na szyjce wlewu.

 7. Uruchom silnik i wcz osprzt.

  Note: Pozwl im pracowa przez okoo 2 minuty w celu usunicia powietrza z ukadu.

  Important: Silnik pojazdu musi by uruchomiony przed wczeniem ukadu hydraulicznego o wysokim wydatku.

 8. Wycz silnik i osprzt i sprawd, czy nie ma wyciekw.

  Ostrzeżenie

  Pyn hydrauliczny wydostajcy si pod cinieniem moe dosta si pod skr i spowodowa obraenia.

  • Przed wprowadzeniem pynu pod cinieniem w ukadzie hydraulicznym upewni si, czy wszystkie przewody hydrauliczne s w dobrym stanie i czy wszystkie zcza hydrauliczne oraz armatura s szczelne.

  • Uwaaj, aby nie przysuwa si do wyciekw z otworw sworzni lub dysz, ktre wyrzucaj pyn hydrauliczny pod duym cinieniem.

  • Wycieki pynu hydraulicznego mona zlokalizowa za pomoc kartonu lub papieru.

  • Przed wykonaniem czynnoci przy tym ukadzie naley dokona w sposb bezpieczny cakowitej dekompresji w ukadzie hydraulicznym.

  • Jeli olej przedostanie si pod skr, natychmiast wezwij pomoc medyczn.

Close section

Sprawdzanie poziomu oleju w przednim mechanizmie rnicowym

Tylko modele z napdem na cztery koa

Typ oleju w przednim mechanizmie rnicowym: Olej hydrauliczny Mobil 424

 1. Ustaw maszyn na paskim podou.

 2. Oczy obszar wok korka wlewu/kontroli z boku mechanizmu rnicowego (Figure 22).

  g010510
 3. Wyjmij korek wlewu/kontroli i sprawd poziom oleju.

  Note: Poziom oleju powinien siga do otworu.

 4. Jeli poziom oleju jest za niski, dolej oleju podanego w specyfikacji.

 5. Za korek wlewu/kontroli.

Close section

Sprawdzanie momentu obrotowego nakrtek k

Ostrzeżenie

Dokrcenie nakrtek k niewaciwym momentem obrotowym moe spowodowa utrat koa i obraenia.

Po upywie od 1 do 4 godzin pracy dokr nakrtki przednich i tylnych k momentem od 109 do 122N∙m. Zrb to ponownie po 10 godzinach pracy. Nastpnie dokrcaj je co 200 godzin.

Close section

Sprawdzanie cinienia w oponach

Cinienie powietrza w oponach k przednich powinno wynosi 220kPa, a w oponach k tylnych – 124kPa.

Important: Czsto sprawdzaj cinienie, aby zapewni odpowiednie napompowanie. Jeli opony nie s napompowane do odpowiedniego cinienia, zuyj si one przedwczenie i mog powodowa blokowanie si napdu na cztery koa w pozycji zaczonej.

Figure 23 jest przykadem zuycia opony spowodowanego zbyt niskim cinieniem.

g010294

Figure 24 jest przykadem zuycia opony spowodowanego za wysokim cinieniem.

g010293
Close section

Sprawdzenie poziomu pynu hamulcowego

Typ pynu hamulcowego:Pyn hamulcowy DOT 3

Zbiornik pynu hamulcowego znajduje si pod tablic rozdzielcz.

 1. Zaparkuj maszyn na paskim podou.

 2. Poziom pynu powinien znajdowa si na wysokoci linii Full (peny) na zbiorniku (Figure 25).

  g002379
 3. Jeli poziom pynu jest niski, oczy obszar wok korka, odkr korek zbiornika i napenij zbiornik do odpowiedniego poziomu pynem podanego typu (Figure 25).

  Note: Nie przepenij zbiornika pynem hamulcowym.

Note: Moesz usun dostp do zbiornika od przodu maszyny (Figure 26).

g009817
Close section

Uruchamianie silnika

 1. Usid na fotelu operatora i zacignij hamulec postojowy.

 2. Zwolnij wa odbioru mocy i ukad hydrauliczny o wysokim wydatku (jeeli stanowi cz wyposaenia) i ustaw rczn dwigni przepustnicy (jeeli stanowi cz wyposaenia) w pooeniu WYCZONYM.

 3. Ustaw dwigni biegw w pooeniu NEUTRALNYM i nacinij peda sprzga.

 4. Upewnij si, e dwignia podnonika hydraulicznego znajduje si w pooeniu rodkowym.

 5. Zdejmij stop z pedau przyspieszania.

 6. Ustaw wycznik zaponu w pozycji WCZENIA.

  Note: Gdy lampka wskanika wiec arowych zganie, silnik jest gotowy do uruchomienia.

 7. Przekr wycznik zaponu do pooenia ROZRUCHU.

  Note: Gdy silnik si uruchomi, natychmiast zwolnij kluczyk i pozwl mu powrci do pooenia PRACY.

Note: Wskanik wiecy arowej wczy si na dodatkowe 15 sekund, gdy przecznik powrci do pooenia PRACA.

Note: Nie uruchamiaj rozrusznika na wicej ni 10 sekund naraz, w przeciwnym razie moe to spowodowa przedwczesn awari rozrusznika. Jeli silnik nie uruchomi si po 10 sekundach, przekr kluczyk do pooenia WYCZENIA. Sprawd elementy sterujce i procedur uruchamiania, odczekaj dodatkowe 10sekund, a nastpnie powtrz czynno uruchamiania.

Close section

Kierowanie urzdzeniem

 1. Wycz hamulec postojowy.

 2. Cakowicie wcinij peda sprzga.

 3. Ustaw dwigni zmiany biegw w pooeniu pierwszego biegu.

 4. Pynnie zwalniaj peda sprzga, naciskajc peda przyspieszania.

 5. Gdy pojazd rozpdzi si wystarczajco, zdejmij stop z pedau przyspieszania, cakowicie wcinij peda sprzga, ustaw dwigni zmiany biegw w pooeniu nastpnego biegu, a nastpnie zwolnij peda sprzga, naciskajc peda przyspieszania.

 6. Powtarzaj t procedur a do osignicia danej prdkoci.

  Important: Zawsze zatrzymuj pojazd przed przeczeniem si z biegu do jazdy do przodu na bieg do jazdy do tyu lub odwrotnie.

  Note: Unikaj dugich okresw pracy silnika na luzie.

  Uyj poniszej tabeli do okrelenia prdkoci jazdy maszyny przy 3600obr./min.

  BiegZakresPrzeoeniePrdko (w kilometrach na godzin)Prdko (w milach na godzin)
  1L82,83 : 14,72,9
  2L54,52 : 17,24,5
  3L31,56 : 112,57,7
  1H32,31 : 112,27,6
  2H21,27 : 118,511,5
  3H12,31 : 131,919,8
  RL86,94 : 14,52,8
  RH33,91 : 111,67,1

  Important: Nie prbuj pcha ani holowa pojazdu w celu jego uruchomienia. Moe to spowodowa uszkodzenie ukadu przeniesienia napdu.

Close section

Zatrzymywanie maszyny

Aby zatrzyma pojazd, zdejmij stop z pedau przyspieszania, nacinij peda sprzga, a nastpnie peda hamulca.

Close section

Zatrzymywanie silnika

Aby wyczy silnik, przekr wycznik zaponu do pooenia WYCZENIA i wcz hamulec postojowy. Wyjmij kluczyk zaponu, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika.

Close section

Docieranie nowego pojazdu

Aby zapewni odpowiedni wydajno i dugi okres eksploatacji pojazdu, przez pierwsze 100 godzin pracy przestrzegaj nastpujcych wytycznych.

 • Upewnij si, e hamulce s dotarte; patrz rozdzia Docieranie hamulcw.

 • Regularnie sprawdzaj poziomy pynw i oleju silnikowego oraz zwracaj uwag na objawy przegrzania jakiegokolwiek elementu maszyny.

 • Po uruchomieniu zimnego silnika, pozostaw go do rozgrzania na okoo 15 sekund przed wczeniem biegu.

 • Unikaj nadmiernego gazowania silnika.

 • Zmieniaj prdko pojazdu podczas pracy. Unikaj dugotrwaej pracy na biegu jaowym. Unikaj gwatownego przyspieszania i nagego hamowania.

 • Do docierania silnika nie jest wymagany specjalny olej. Oryginalny olej silnikowy jest tego samego typu, co okrelony dla regularnych wymian oleju.

 • Informacje na temat specjalnych kontroli przy niewielkiej liczbie przepracowanych godzin mona znale w rozdziale .

Close section

Sprawdzanie ukadu blokad bezpieczestwa

Ukad blokad bezpieczestwa suy do zapobiegania rozruchowi silnika, jeli nie jest wcinity peda sprzga.

Ostrożnie

Jeli wyczniki blokad bezpieczestwa s odczone lub uszkodzone, pojazd moe zosta nieoczekiwanie uruchomiony, powodujc obraenia ciaa.

 • Nie manipulowa przy wycznikach blokad.

 • Codziennie przed przystpieniem do obsugi maszyny, sprawdzaj dziaanie wycznikw blokad i wymieniaj wszystkie uszkodzone wyczniki.

Note: Procedury sprawdzania ukadu blokad osprztu mona znale w instrukcji obsugi osprztu.

Kontrola wycznika blokady sprzga

 1. Usid na fotelu operatora i zacignij hamulec postojowy.

 2. Ustaw dwigni zmiany biegw w pooeniu NEUTRALNYM.

  Note: Silnika nie bdzie mona uruchomi, jeeli dwignia podnonika hydraulicznego zostanie zablokowana w pooeniu przednim.

 3. Nie naciskajc pedau sprzga, przekr wycznik zaponu w prawo, do pooenia ROZRUCHU.

  Note: Jeli silnik bdzie si obraca lub uruchomi si, w ukadzie blokad wystpuje awaria, ktr naley naprawi przed przystpieniem do uytkowania pojazdu.

Close section

Kontrola wycznika blokady dwigni podnonika hydraulicznego

 1. Usid na fotelu operatora i zacignij hamulec postojowy.

 2. Ustaw dwigni zmiany biegw w pooeniu NEUTRALNYM i upewnij si, e dwignia podnonika hydraulicznego znajduje si w pooeniu rodkowym.

 3. Nacinij peda sprzga.

 4. Przesu dwigni podnonika hydraulicznego do przodu i przekr wycznik zaponu w prawo do pooenia ROZRUCHU.

  Note: Jeli silnik bdzie si obraca lub si uruchomi, w ukadzie blokad wystpuje awaria, ktr naley naprawi przed przystpieniem do uytkowania pojazdu.

Close section
Close section

Zapewnienie bezpieczestwa pasaera

Gdy w pojedzie znajduje si pasaer, upewnij si, e zapi pas bezpieczestwa i pewnie trzyma si uchwytu. Jed wolniej i skrcaj agodniej, poniewa pasaer nie wie, co zrobisz za chwil i moe nie by przygotowany na skrt, hamowanie, przyspieszanie i wyboje.

Operator i pasaer powinni zawsze siedzie oraz trzyma ramiona i nogi wewntrz maszyny. Zawsze gdy jest to moliwe, operator powinien trzyma obie rce na kierownicy, a pasaer powinien uywa zamontowanych uchwytw do rk (Figure 27 i Figure 28).

g009815
g009819

Nie wolno przewozi pasaerw w skrzyni adunkowej ani na adnym innym osprzcie. Maszyna jest przeznaczona dla jednego kierowcy i tylko jednego pasaera.

Close section

Jazda z waciw prdkoci

Prdko jest wan zmienn prowadzc do wypadkw. Zbyt szybka jazda w stosunku do warunkw moe spowodowa utrat kontroli i wypadek. Prdko moe rwnie przyczyni si do pogorszenia skutkw niewielkich wypadkw. Wjechanie w drzewo przy maej prdkoci moe spowodowa obraenia i szkody, ale wjechanie w drzewo przy duej prdkoci moe zniszczy maszyn oraz spowodowa mier kierowcy i pasaera.

Nie wolno jedzi zbyt szybko w stosunku do warunkw. Jeli nie wiesz, z jak prdkoci jecha, zwolnij.

Podczas uywania cikiego osprztu wacego powyej 454kg, takiego jak opryskiwacze, urzdzenia do nawoenia pogwnego lub rozcielarki itp., ogranicz prdko robocz, ustawiajc przecznik nadzoru w pozycji wolnej jazdy.

Close section

Skrcanie we waciwy sposb

Skrcanie jest kolejn wan zmienn prowadzc do wypadkw. Zbyt ostre skrty w stosunku do warunkw mog powodowa utrat przyczepnoci maszyny i jej polizg, a nawet przewrcenie.

Mokre, zapiaszczone i liskie powierzchnie powoduj, e skrty s trudniejsze i bardziej niebezpieczne. Im szybciej jedziesz, tym sytuacja staje si trudniejsza do opanowania, zwolnij wic przed zakrtem.

Podczas ostrych zakrtw przy duych prdkociach wewntrzne koo tylne moe si unie nad ziemi. To nie jest bd projektowy, tak si zdarza w wikszoci pojazdw czterokoowych, cznie z samochodami osobowymi. Jeli tak si dzieje, oznacza to, e skrcasz za ostro w stosunku do prdkoci jazdy.

Close section

Hamowanie we waciwy sposb

Dobr zasad jest zmniejszenie prdkoci przed zblieniem si do przeszkody. Daje to dodatkowy czas na zatrzymanie lub skrt. Uderzenie w przeszkod moe uszkodzi pojazd i jego zawarto. Co waniejsze, moe to spowodowa obraenia u kierowcy i pasaera. Cakowita masa pojazdu ma istotny wpyw na zdolno do zatrzymania i/lub skrcenia. Wiksze obcienia i ciszy osprzt powoduj, e trudniej jest zatrzyma maszyn i ni skrci. Im ciszy adunek, tym dusza jest droga hamowania.

Charakterystyki hamowania zmieniaj si rwnie przy braku platformy lub osprztu. Szybkie zatrzymanie moe spowodowa zablokowanie k tylnych, zanim zostan zablokowane koa przednie, co moe wpywa na kontrol nad pojazdem. W razie braku platformy lub osprztu warto zmniejszy prdko pojazdu.

Dar i bruk s bardziej liskie, gdy s mokre. Zatrzymanie pojazdu na mokrych nawierzchniach moe trwa 2 do 4 razy duej ni na suchych.

Jeli przejedasz przez stojc wod wystarczajco gbok, aby zamoczy hamulce, nie bd one dziaa poprawnie, dopki nie wyschn. Po przejechaniu przez wod naley sprawdzi hamulce, aby upewni si, e dziaaj poprawnie. Jeli tak nie jest, jed powoli na pierwszym biegu, lekko naciskajc peda hamulca. Pozwoli to wysuszy hamulce.

Nie obniaj biegu podczas hamowania na zalodzonych lub liskich nawierzchniach (mokra trawa) lub w czasie zjazdu po zboczu, poniewa hamowanie silnikiem moe spowodowa polizg i utrat kontroli. Zmie bieg na niszy przed zjazdem z gry.

Close section

Zapobieganie wywrceniu si maszyny

Pojazd jest wyposaony w pak bezpieczestwa, oparcia dla bioder, pasy bezpieczestwa i uchwyt do rk. Ukad zabezpieczajcy przed przewrceniem (ROPS) uywany w tym pojedzie zmniejsza niebezpieczestwo powanych lub miertelnych obrae w mao prawdopodobnej sytuacji przewrcenia pojazdu, jednak ukad ten nie moe uchroni operatora przed wszystkimi moliwymi obraeniami.

Uszkodzony ukad ROPS naley wymieni, nie naprawia. Kada modyfikacja ukadu ROPS musi by zatwierdzona przez jego producenta.

Najlepszym sposobem zapobiegania wypadkom z udziaem maszyn uytkowych jest cige nadzorowanie i szkolenie operatorw oraz zwracanie cigej uwagi na obszar, na ktrym uytkuj oni maszyn.

Aby zapobiec powanym obraeniom lub mierci wasnej lub innych osb, operatorzy powinni zapozna si z poprawn obsug maszyny uytkowej, zachowywa ostrono i unika czynnoci lub warunkw, ktre mog by przyczyn wypadku. W przypadku przewrcenia niebezpieczestwo powanych obrae lub mierci zmniejsza si, jeli operator uywa ukadu ROPS i pasw bezpieczestwa oraz przestrzega podanych instrukcji.

Close section

Eksploatacja na terenach pochyych

Ostrzeżenie

Przewrcenie si pojazdu lub jego stoczenie si ze wzgrza moe doprowadzi do powanych obrae ciaa.

 • Nie uywaj maszyny na stromych terenach pochyych.

 • Jeeli silnik zganie lub jeli okae si, e nie masz wolnej drogi przejazdu na zboczu, nie staraj si zawrci maszyny.

 • Zawsze cofaj si prosto w d wzgrza na biegu wstecznym.

 • Nigdy nie cofaj si na biegu jaowym ani z nacinitym sprzgem, korzystajc jedynie z hamulcw.

 • Nigdy nie prowad w poprzek stromego zbocza. Zawsze jed prosto w gr lub w d.

 • Unikaj skrcania na wzgrzach.

 • Nie zdejmuj gwatownie nogi ze sprzga ani nie naciskaj gwatownie hamulcw. Naga zmiana prdkoci moe spowodowa przewrcenie.

Na zboczach naley zachowa zwikszon ostrono. Nigdy nie wjedaj na zbocza, ktre s wyjtkowo strome. Zatrzymanie pojazdu podczas zjazdu ze zbocza wymaga duszej drogi ni na paskim terenie. Skrcanie podczas jazdy w gr lub w d zbocza jest bardziej niebezpieczne ni skrcanie na paskim terenie. Skrcanie podczas zjazdu ze zbocza, zwaszcza przy wczonych hamulcach, i skrcanie pod gr podczas jazdy w poprzek zbocza s szczeglnie niebezpieczne. Nawet przy maej prdkoci i bez obcienia atwo jest doprowadzi do przewrcenia podczas skrcania na zboczu.

Zwolnij i zmie bieg na niszy przed wjazdem pod gr lub w d zbocza. Jeli musisz skrci na zboczu, zrb to tak wolno i ostronie, jak tylko moliwe. Nigdy nie wykonuj ostrych ani szybkich skrtw na zboczu.

Jeli silnik zganie lub okae si, e podczas wjazdu na strome zbocze stracisz rozpd, szybko nacinij peda hamulca, ustaw bieg neutralny, ponownie uruchom silnik i wcz bieg wsteczny. Na biegu jaowym opr silnika i mostu pdnego wspieraj hamulce w kontrolowaniu prdkoci maszyny na zboczu i pomagaj bezpieczniej zjecha ze zbocza.

Zmniejsz mas adunku, jeli jest to strome zbocze lub jeli adunek ma wysoko umieszczony rodek cikoci. Pamitaj – adunki mog si przesuwa, zamocuj je.

Note: Ten pojazd ma doskonae zdolnoci wjazdu na wzniesienia. Jego moliwoci zwiksza blokada mechanizmu rnicowego. Przyczepno podczas wjazdu na zbocze mona rwnie polepszy, zwikszajc obcienie tyu maszyny w jeden z nastpujcych sposobw:

 • Podczas umieszczania adunku wewntrz skrzyni pamitaj o jego zabezpieczeniu.

 • Montujc obciniki k do k tylnych.

 • Dodajc pynny balast (chlorek wapnia) do tylnych opon.

 • Przyczepno poprawia si, gdy nie ma pasaera na przednim siedzeniu.

Close section

Zaadunek i rozadunek

Masa i pooenie adunku i pasaera mog zmieni rodek cikoci i wpywa na sposb prowadzenia pojazdu. Aby unikn utraty kontroli mogcej prowadzi do obrae, przestrzegaj poniszych zalece.

Nie przewo adunkw przekraczajcych granice adownoci podane na etykiecie mas pojazdu.

Ostrzeżenie

Platforma opuszcza si zawsze po naciniciu dwigni rozadunku w d, nawet gdy silnik jest wyczony. Wyczenie silnika nie zapobiegnie obnieniu skrzyni.

Aby podtrzyma skrzyni, zawsze umieszczaj podpor zabezpieczajc na wyduonym siowniku podnoszenia, jeli nie chcesz jej od razu opuci.

Pojazd ma dostpnych kilka kombinacji skrzy, platform i osprztu. Mona ich uywa w rnych zestawieniach zapewniajcych maksymalny udwig i wszechstronno. Penowymiarowa skrzynia ma szeroko 140cm i dugo 165cm oraz moe przewie do 1477kg rwnomiernie rozoonego adunku.

adunki rni si sposobem rozmieszczenia. Piasek rozkada si rwnomiernie i do nisko. Inne elementy, takie jak cegy, nawz lub drewno do ksztatowania krajobrazu, ukadaj si wyej w skrzyni.

Wysoko i masa adunku ma istotny wpyw na wywrotno pojazdu. Im wyej jest uoony adunek, tym wiksze jest prawdopodobiestwo przewrcenia. Moe si okaza, e adunek o masie 1477kg bdzie umieszczony za wysoko z punktu widzenia bezpiecznej pracy. Zmniejszenie masy cznej jest jednym ze sposobw zmniejszenia niebezpieczestwa przewrcenia. Rozoenie adunku jak najniej to inny sposb na zmniejszenie niebezpieczestwa przewrcenia.

Jeli adunek jest umieszczony przy jednym z bokw, prawdopodobiestwo przewrcenia si maszyny na t stron wzrasta. Jest to moliwe zwaszcza podczas skrtw, gdy adunek znajduje si po zewntrznej stronie skrtu.

Nie wolno umieszcza cikich adunkw za tyln osi. Jeli adunek jest umieszczony tak daleko z tyu, e znajdzie si za tyln osi, zmniejszy on obcienie k przednich, co w rezultacie zmniejszy przyczepno k kierowanych. Przy adunku umieszczonym cakowicie z tyu koa przednie mog nawet unie si nad ziemi podczas jazdy po wybojach lub pod gr. Spowoduje to utrat moliwoci kierowania i moe doprowadzi do przewrcenia maszyny.

Zasadniczo naley rozmieci adunek rwnomiernie od przodu do tyu oraz z boku do boku.

Jeli adunek nie jest zabezpieczony lub jeli przewoony jest pyn w duym zbiorniku, takim jak opryskiwacz, moe si on przemieci. Do przemieszczania dochodzi najczciej podczas skrtw, wjedania pod gr lub zjedania w d zbocza, nagej zmiany prdkoci lub jazdy po nierwnych powierzchniach. Przemieszczenie si adunku moe doprowadzi do przewrcenia maszyny. Zawsze zabezpieczaj adunki tak, aby si nie przemieszczay. Nie rozadowuj adunku, gdy pojazd stoi w poprzek zbocza.

Cikie adunki zwikszaj dugo hamowania i zmniejszaj zdolno do szybkiego skrtu niegrocego przewrceniem.

Przestrze adunkowa z tyu jest przeznaczona wycznie do przewozu adunkw, a nie pasaerw.

Close section

Korzystanie z blokady mechanizmu rnicowego

Blokada mechanizmu rnicowego poprawia przyczepno maszyny dziki zablokowaniu k tylnych tak, aby niemoliwe byo obracanie si tylko jednego koa. Moe to pomc podczas holowania cikich adunkw na liskich obszarach, podczas jazdy w gr zbocza i na piasku. Naley jednak pamita, e z tej dodatkowej przyczepnoci mona korzysta tylko czasowo i w ograniczonym zakresie. Jej uycie nie zastpuje bezpiecznej jazdy omwionej wczeniej w kontekcie stromych zboczy i cikich adunkw.

Blokada mechanizmu rnicowego powoduje, e koa tylne obracaj si z t sam prdkoci. W czasie korzystania z blokady mechanizmu rnicowego zdolno do wykonywania ostrych skrtw jest nieco ograniczona i moe wystpowa zdzieranie darni. Z blokady mechanizmu rnicowego naley korzysta tylko w razie potrzeby, przy maych prdkociach i tylko na pierwszym lub drugim biegu.

Ostrzeżenie

Przewrcenie si pojazdu lub jego stoczenie si ze wzgrza moe doprowadzi do powanych obrae ciaa.

 • Dodatkowa przyczepno uzyskana dziki zastosowaniu blokady mechanizmu rnicowego moe sta si przyczyn niebezpiecznych sytuacji, takich jak wjazd na teren pochyy zbyt stromy, aby mona byo zawrci. Podczas pracy z blokad mechanizmu rnicowego naley zachowa szczegln ostrono, zwaszcza na stromych terenach pochyych.

 • Jeli podczas ostrego skrtu przy duej prdkoci wczona jest blokada mechanizmu rnicowego i jeli wewntrzne tylne koo uniesie si nad ziemi, moe doj do utraty kontroli nad maszyn (moe ona wpa w polizg). Blokady mechanizmu rnicowego naley uywa tylko przy niszych prdkociach.

Close section

Korzystanie z napdu na cztery koa

Tylko modele z napdem na cztery koa

Automatyczna funkcja napdu na cztery koa wczana zalenie od zapotrzebowania w tej maszynie nie wymaga uaktywnienia przez operatora. Napd na koa przednie nie zostanie wczony (do k przednich nie bdzie dostarczana adna moc) do chwili, gdy koa tylne nie zaczn traci przyczepnoci. Sprzgo dwukierunkowe wyczuwa polizg k tylnych, wcza napd k przednich i dostarcza moc do k przednich. Ukad napdu na cztery koa dostarcza moc do k przednich, dopki koa tylne nie zyskaj wystarczajcej przyczepnoci, aby napdza maszyn bez polizgu. Gdy to nastpi, ukad przestanie dostarcza moc do k przednich i charakterystyki kierowania stan si podobne do tych dotyczcych pojazdu z napdem na dwa koa. Ukad napdu na cztery koa dziaa zarwno przy jedzie do przodu, jak i do tyu, jednak podczas skrtu koa tylne bd si nieznacznie lizga, zanim moc zostanie dostarczona do k przednich.

Ostrzeżenie

Przewrcenie si pojazdu lub jego stoczenie si ze wzgrza moe doprowadzi do powanych obrae ciaa.

Dodatkowa przyczepno uzyskana dziki zastosowaniu napdu na cztery koa moe sta si przyczyn niebezpiecznych sytuacji, takich jak wjazd na zbocze zbyt strome, aby mona byo zawrci. Podczas uytkowania pojazdu naley zachowa ostrono, szczeglnie na stromych terenach pochyych.

Close section

Transportowanie urzdzenia

Do przemieszczania pojazdu na due odlegoci naley uy przyczepy. Upewnij si, e pojazd jest zamocowany do przyczepy. Rozmieszczenie punktw mocowania jest podane na Figure 29 i Figure 30.

Note: Zaaduj pojazd na przyczep przodem pojazdu skierowanym do przodu. Jeli nie jest to moliwe, zamocuj mask pojazdu do ramy pasem lub zdejmij mask oraz transportuj j i zamocuj oddzielnie, w przeciwnym razie maska moe zosta zdmuchnita podczas transportu.

g009820
g009821
Close section

Holowanie maszyny

W przypadku sytuacji awaryjnej maszyn mona holowa na krtkim dystansie. Jednak firma Toro nie zaleca stosowania tego rozwizania jako procedury standardowej.

Ostrzeżenie

Holowanie z nadmiern prdkoci moe spowodowa utrat moliwoci kierowania pojazdem.

Nie wolno holowa pojazdu z prdkoci wiksz ni 8km/h.

Holowanie maszyny wymaga dwch osb. Zamocuj lin holownicz do ramy przedniej. Ustaw dwigni zmiany biegw w pooeniu NEUTRALNYM i zwolnij hamulec postojowy. Pojazd wymagajcy przemieszczenia na znaczne odlegoci naley transportowa na ciarwce lub przyczepie.

Note: Wspomaganie ukadu kierowniczego nie bdzie dziaa, co spowoduje utrudnienie kierowania.

Close section

Holowanie przyczepy za pomoc pojazdu

Opisywany pojazd moe cign przyczepy i osprzt o masie wikszej ni sam pojazd.

Dla pojazdu dostpne s rne typy hakw holowniczych w zalenoci od zastosowania. O szczegy zapytaj autoryzowanego dystrybutora firmy Toro.

Maszyna wyposaona w hak holowniczy przykrcony do obudowy tylnej osi moe holowa przyczepy lub osprzt o masie cakowitej przyczepy (MCP) do 1587kg. Zawsze aduj przyczep, umieszczajc do 60% masy adunku z przodu przyczepy. Dziki temu okoo 10% (maks. 272kg) masy cakowitej przyczepy (MCP) bdzie obcia hak holowniczy pojazdu.

Podczas przewoenia adunku lub holowania przyczepy (osprztu) nie wolno przecia maszyny ani przyczepy. Przecienie moe pogorszy sprawno lub uszkodzi hamulce, o, silnik, most pdny, kierowanie, zawieszenie, konstrukcj nadwozia lub opony.

Important: Aby zmniejszy ryzyko uszkodzenia napdu, uywaj niskiego zakresu.

Podczas holowania osprztu mocowanego do zaczepu siodowego, takiego jak urzdzenie do napowietrzania trawy, zawsze montuj wspornik zapobiegajcy przewrceniu (doczany do zestawu zaczepu siodowego), aby zapobiec unoszeniu k przednich, jeli ruch osprztu zostanie nagle zakcony.

Close section

Korzystanie ze sterowania ukadem hydraulicznym

Sterowanie ukadem hydraulicznym dostarcza moc hydrauliczn z pompy pojazdu przy pracujcym silniku. Moc mona wykorzysta za pomoc szybkozczek z tyu pojazdu.

Ostrożnie

Olej hydrauliczny uwalniajcy si pod cinieniem moe przedosta si przez skr i spowodowa powane obraenia.

Zachowaj ostrono podczas podczania i odczania szybkozczek hydraulicznych. Wycz silnik, wcz hamulec postojowy, opu osprzt i ustaw zawr hydrauliczny w pooeniu blokady luzu, aby spuci cinienie hydrauliczne przed podczeniem lub odczeniem szybkozczek.

Important: Jeli kilka pojazdw uywa tego samego osprztu, moe wystpi zanieczyszczenie krzyowe oleju przekadniowego. Czciej wymieniaj olej przekadniowy.

Uywanie dwigni hydraulicznego podnonika platformy do sterowania osprztem z napdem hydraulicznym

 • POOENIE OFF (WY.)

  Jest to normalne pooenie zaworu sterujcego, gdy nie jest on uywany. W tym pooeniu otwory robocze zaworu sterujcego s zablokowane i kady adunek bdzie utrzymywany przez zawory zwrotne w obu kierunkach.

 • POOENIE RAISE (PODNIE) (pooenie szybkozczki A)

  W pooeniu tym unoszona jest platforma, osprzt na tylnym zaczepie lub do szybkozczki A jest dostarczane cinienie. Umoliwia ono rwnie powrt oleju hydraulicznego z szybkozczki B do zaworu, a nastpnie do zbiornika. Jest to pooenie chwilowe i zwolnienie dwigni powoduje jej powrt do rodkowego pooenia WYCZENIA.

  g009822
 • POOENIE LOWER (OPU) (pooenie szybkozczki B)

  W pooeniu tym opuszczana jest platforma, osprzt na tylnym zaczepie lub do szybkozczki B jest dostarczane cinienie. Umoliwia ono rwnie powrt oleju hydraulicznego z szybkozczki A do zaworu, a nastpnie do zbiornika. Jest to pooenie chwilowe i zwolnienie dwigni powoduje jej powrt do rodkowego pooenia wyczenia. Chwilowe przytrzymanie, a nastpnie zwolnienie dwigni sterowania w tym pooeniu zapewnia dopyw oleju hydraulicznego do szybkozczki B, co powoduje zmniejszenie zasilania tylnego zaczepu. Po zwolnieniu cinienie na zaczepie zostaje utrzymane.

  Important: W przypadku korzystania z siownika hydraulicznego przytrzymanie dwigni sterowania w pooeniu opuszczania spowoduje przepyw oleju hydraulicznego z pominiciem zaworu bezpieczestwa, co moe uszkodzi ukad hydrauliczny.

 • POOENIE ON (W.)

  Pooenie to jest analogiczne do pooenia opuszczania (pooenia szybkozczki B). Rwnie kieruje olej hydrauliczny do szybkozczki B, ale dwignia jest utrzymywana w tym pooeniu przez zapadk dwigni w panelu sterowania. Umoliwia to cigy przepyw oleju hydraulicznego do osprztu uywajcego silnika hydraulicznego. Pooenia tego mona uywa tylko w przypadku osprztu z doczonym silnikiem hydraulicznym.

  Important: W przypadku korzystania z siownika hydraulicznego lub braku osprztu pooenie WCZENIA spowoduje przepyw oleju hydraulicznego z pominiciem zaworu bezpieczestwa, co moe uszkodzi ukad hydrauliczny. Pooenia tego mona uywa tylko chwilowo lub przy zaczonym silniku.

  Important: Po zamontowaniu osprztu sprawd poziom oleju hydraulicznego. Sprawd dziaanie osprztu, kilka razy wczajc go i wyczajc, aby usun powietrze z ukadu, a nastpnie ponownie sprawd poziom oleju hydraulicznego. Siownik osprztu nieznacznie wpywa na poziom oleju w skrzyni biegw. Uytkowanie maszyny przy niskim poziomie oleju moe spowodowa uszkodzenie pompy, zdalnego ukadu hydraulicznego, wspomagania kierownicy i skrzyni biegw maszyny.

Close section

Podczanie szybkozczek

Important: Usu zabrudzenia z szybkozczek przed ich podczeniem. Zabrudzone zczki mog spowodowa przedostanie si zanieczyszcze do ukadu hydraulicznego.

 1. Pocignij piercie blokujcy zczki do tyu.

 2. Wsu cznik wa do zczki a zostanie zatrzanity na miejscu.

Note: Podczas podczania zdalnego sprztu do szybkozczek okrel, ktra strona wymaga cinienia, a nastpnie podcz ten w do zczki B, ktra bdzie pod cinieniem, gdy dwignia sterowania zostanie popchnita do przodu lub zablokowana w pooeniu WCZENIA.

Close section

Odczanie szybkozczek

Note: Przy wyczonej maszynie i osprzcie przesu dwigni podnonika do tyu i do przodu, aby zredukowa cinienie w ukadzie i uatwi odczanie szybkozczek.

 1. Pocignij piercie blokujcy zczki do tyu.

 2. Zdecydowanym ruchem wycignij w ze zczki.

  Important: Oczy i za korek przeciwpyowy i pokrywy przeciwpyowe na koce szybkozczek, gdy nie s one uywane.

Close section

Rozwizywanie problemw ze sterowaniem ukadu hydraulicznego

 • Trudnoci z podczaniem i odczaniem szybkozczek.

  Brak redukcji cinienia (szybkozczka pod cinieniem).

 • Wspomaganie kierownicy – obracanie kierownicy wymaga znacznej siy lub nie da si obrci kierownicy.

  • Niski poziom oleju hydraulicznego.

  • Wysoka temperatura oleju hydraulicznego.

  • Pompa nie dziaa.

 • Wycieki oleju hydraulicznego.

  • Obluzowane zcza.

  • Brak piercienia o-ring w jednym ze zcz.

 • Osprzt nie dziaa.

  • Szybkozczki nie s w peni poczone.

  • Szybkozczki zostay zamienione.

 • Wystpuje skrzypicy dwik.

  • Zawr zdalny pozosta w pooeniu WCZONYM blokady, powodujc przepyw oleju hydraulicznego z pominiciem zaworu bezpieczestwa.

  • Zbyt luny pasek napdowy.

 • Silnik nie uruchamia si.

  Dwignia hydrauliczna jest zablokowana w pooeniu DO PRZODU.

Close section
Close section
Close section

Konserwacja

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
After the first 2 operating hours
 • Dokr nakrtki przednich i tylnych k.
 • After the first 8 operating hours
 • Sprawd stan i napicie paska alternatora.
 • After the first 10 operating hours
 • Dokr nakrtki przednich i tylnych k.
 • Sprawd regulacj cigien zmiany biegw.
 • Sprawd regulacj hamulca postojowego.
 • Wymie filtr oleju hydraulicznego.
 • Wymie filtr oleju hydraulicznego o wysokim wydatku (tylko modele TC)
 • After the first 50 operating hours
 • Wymieni olej silnikowy i filtr.
 • Wyreguluj szczeliny zaworw silnika.
 • Before each use or daily
 • Sprawd poziom oleju w silniku.
 • Sprawd poziom pynu chodzcego.
 • Sprawd poziom oleju hydraulicznego/w skrzyni biegw. Sprawd poziom oleju przed pierwszym uruchomieniem silnika, a nastpnie co 8 godzin lub raz dziennie.
 • Sprawd poziom oleju hydraulicznego o wysokim wydatku (tylko modele TC); (sprawd poziom oleju hydraulicznego przed pierwszym uruchomieniem silnika i powtarzaj t czynno codziennie).
 • Sprawdzi cinienie w oponach.
 • Sprawd poziom pynu hamulcowego.(Sprawd poziom przed pierwszym uruchomieniem silnika, a nastpnie co 8 godzin lub raz dziennie.)
 • Sprawd dziaanie ukadu blokad bezpieczestwa.
 • Codziennie spuszczaj wod i inne zanieczyszczenia z separatora wody.
 • Usu zanieczyszczenia z silnika i chodnicy(czy czciej w zapylonych rodowiskach).
 • Every 25 hours
 • Zdejmij pokryw filtra powietrza i usu zanieczyszczenia.
 • Every 50 hours
 • Sprawd poziom elektrolitu w akumulatorze(co 30 dni podczas przechowywania).
 • Sprawd, czy przewody akumulatora s podczone poprawnie.
 • Every 100 hours
 • Sprawd poziom oleju w przednim mechanizmie rnicowym (tylko modele z napdem na cztery koa).
 • Nasmaruj wszystkie oyska i tuleje(Smaruj czciej w przypadku pracy w cikich warunkach).
 • Wymie filtr powietrza(Czciej w warunkach zapylenia lub zabrudzenia).
 • Sprawd stan opon.
 • Every 200 hours
 • Dokr nakrtki przednich i tylnych k.
 • Wymieni olej silnikowy i filtr.
 • Sprawd oson przegubu homokinetycznego pod ktem pkni, dziur lub poluzowanej obejmy(tylko modele z napdem na cztery koa).
 • Sprawd regulacj cigien zmiany biegw.
 • Sprawd ustawienie cigna przeczania prdkoci wysokiej na nisk.
 • Sprawd wyregulowanie linki blokady mechanizmu rnicowego.
 • Sprawd regulacj hamulca postojowego.
 • Sprawd regulacj pedau hamulca.
 • Sprawd stan i napicie paska alternatora.
 • Sprawd regulacj pedau sprzga.
 • Sprawd hamulec gwny i postojowy.
 • Every 400 hours
 • Sprawd przewody paliwowe i poczenia.
 • Wymie filtr paliwa.
 • Sprawd geometri przedniej osi.
 • Wzrokowo sprawd, czy klocki hamulcowe nie s zuyte.
 • Every 600 hours
 • Wyreguluj szczeliny zaworw silnika.
 • Every 800 hours
 • Wymie olej w przednim mechanizmie rnicowym(tylko modele z napdem na cztery koa).
 • Wymie olej hydrauliczny i oczy filtr siatkowy.
 • Wymie filtr oleju hydraulicznego.
 • Wymie olej hydrauliczny o wysokim wydatku wraz z filtrem (tylko modele TC)
 • Every 1,000 hours
 • Wymie pyn hamulcowy.
 • Oprnij/przepucz zbiornik paliwa.
 • Przepucz lub wymie pyn w ukadzie chodzenia.
 • Note: Ustal lew i praw stron maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Niebezpieczeństwo

  Tylko wykwalifikowany i upowaniony personel powinien by dopuszczony do konserwacji, napraw, regulacji i kontrolowania pojazdu.

  Naley unika zagroe poarowych i zapewni obecno sprztu przeciwpoarowego na obszarze roboczym. Podczas sprawdzania wyciekw paliwa, elektrolitu akumulatora lub pynu chodzcego nie wolno uywa otwartego ognia. Do czyszczenia czci nie wolno uywa otwartych misek z paliwem lub palnymi pynami do czyszczenia.

  Ostrożnie

  W przypadku pozostawienia kluczyka w stacyjce przypadkowa osoba moe uruchomi silnik i spowodowa powane obraenia ciaa operatora lub osb postronnych.

  Przez przystpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnoci konserwacyjnych wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  Uywanie pojazdu w cikich warunkach

  Important: Jeli pojazd zostanie poddany dziaaniu jednego z poniszych warunkw, konserwacj naley wykonywa dwa razy czciej:

  • Praca na pustyni

  • Eksploatacja w warunkach klimatu zimnego poniej 0°C

  • Holowanie przyczepy

  • Czsta praca na zapylonych drogach

  • Prace budowlane

  • Po dugim czasie pracy w bocie, piasku, wodzie lub w podobnych zapylonych rodowiskach naley jak najszybciej sprawdzi i oczyci hamulce. Zapobiega to nadmiernemu zuyciu spowodowanemu przez materiay cierne.

  Close section

  Przed wykonaniem konserwacji

  Wiele tematw opisanych w tym rozdziale dotyczcym konserwacji wymaga podnoszenia i opuszczania platformy. Aby unikn powanych obrae lub mierci, stosuj nastpujce rodki ostronoci:

  Ostrzeżenie

  W przypadku uniesienia platformy napenionej materiaem moe doj do jej nagego obnienia si, jeeli nie jest zabezpieczona podprk. Wykonywanie prac pod uniesion i niepodpart platform moe by przyczyn obrae ciaa osoby wykonujcej prace lub osb postronnych.

  • Przed przystpieniem do serwisowania lub regulacji maszyny zaparkuj j na rwnej nawierzchni, zacz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk.

  • Przed przystpieniem do pracy pod uniesion platform usu cay adunek z platformy lub innego osprztu i za podprk na toczysko siownika podnoszcego po jego cakowitym wysuniciu.

  Korzystanie z podpory platformy

  Important: Podpor platformy naley zawsze montowa i demontowa od zewntrz platformy.

  1. Podno platform a siowniki podnoszenia bd cakowicie wysunite.

  2. Zdejmij podpor platformy ze wspornikw mocujcych z tyu panelu ukadu ROPS (Figure 32).

   g026142
  3. Wcinij podpor platformy na toczysko siownika, upewniajc si, e wystpy kocowe podpory s oparte na kocu gowicy siownika i na kocu toczyska siownika (Figure 33).

   g009164
  4. Zdejmij podpor platformy z siownika i umie j z powrotem we wspornikach z tyu panelu ukadu ROPS.

   Important: Nie wolno prbowa opuszcza platformy przy podporze zabezpieczajcej zaoonej na siownik.

  Close section

  Demonta penej platformy

  1. Uruchom silnik, zacz dwigni podnonika hydraulicznego i opuszczaj platform, a siowniki bd poluzowane w gniazdach.

  2. Zwolnij dwigni podnonika i wycz silnik.

  3. Wyjmij zawleczki z zewntrznych kocw sworzni z bem paskim toka siownika (Figure 34).

   g002368
  4. Usu sworznie z bem paskim mocujce koce toczysk siownikw do pyt montaowych platformy, wciskajc sworznie do wewntrz (Figure 34).

  5. Wyjmij zawleczki i sworznie z bem paskim mocujce wsporniki osi obrotu do kanaw ramy (Figure 34).

  6. Unie platform i zdejmij j z pojazdu.

   Important: Pena platforma way okoo 148kg, nie naley wic prbowa jej montowa ani demontowa samodzielnie.Uyj wcignika/suwnicy lub skorzystaj z pomocy dwch lub trzech osb.

  7. Zamocuj siowniki w zaciskach mocujcych.

  8. Wcz blokad dwigni podnonika hydraulicznego pojazdu, aby unikn przypadkowego wysunicia siownikw podnoszenia.

  Close section

  Monta penej platformy

  Note: Jeli boki platformy bd montowane na paskiej platformie, atwiej jest je zamontowa przed zamontowaniem platformy na maszynie.

  Note: Upewnij si, e tylne pyty osi obrotu s przykrcone rubami do ramy/kanau platformy tak, aby dolny koniec by ustawiony pod ktem do tyu (Figure 35).

  g002369

  Important: Pena platforma way okoo 148kg, nie naley wic prbowa jej montowa ani demontowa samodzielnie.Uyj wcignika/suwnicy lub skorzystaj z pomocy dwch lub trzech osb.

  Note: Upewnij si, e wsporniki przekadek i nakadki (Figure 36) s zamontowane tak, aby by rub podsadzanych znajdoway si wewntrz maszyny.

  g002370
  1. Upewnij si, e siowniki podnoszenia s cakowicie wsunite.

  2. Ostronie ustaw platform na ramie pojazdu, dopasowujc otwory osi obrotu z tyu platformy do otworw w kanale tylnej czci ramy, i zamontuj dwa sworznie z bem paskim i zawleczki (Figure 36).

  3. Przy opuszczonej platformie zamocuj koniec toka kadego siownika w odpowiednich gniazdach w pytach montaowych platformy za pomoc sworznia z bem paskim i zawleczki.

  4. Sworze z bem paskim w od zewntrz platformy zawleczk skierowan na zewntrz (Figure 36).

   Note: Tylne gniazda su do montau penej platformy, a przednie gniazda – platformy 2/3.

   Note: Aby dopasowa otwory, konieczne moe si okaza uruchomienie silnika pozwalajce wysun lub wsun siowniki.

   Note: Nieuywane gniazdo mona zalepi rub z nakrtk w celu uniknicia bdw montau.

  5. Uruchom silnik i wcz dwigni podnonika hydraulicznego, aby unie platform.

  6. Zwolnij dwigni podnonika i wycz silnik.

  7. Zamontuj podpor zabezpieczajc platform, aby zapobiec przypadkowemu opuszczeniu platformy; patrz rozdzia Korzystanie z podpory platformy.

  8. Zamontuj zawleczki w zewntrznych kocach sworzni z bem paskim.

   Note: Jeli na platformie zostao zamontowane automatyczne zwalnianie klapy tylnej, przed woeniem zawleczki upewnij si, e przedni prt cigna rozadunku zosta umieszczony po wewntrznej stronie lewego sworznia z bem paskim.

  Close section

  Podnoszenie pojazdu

  Niebezpieczeństwo

  Pojazd na podnoniku moe by niestabilny i moe zelizgn si z podnonika, powodujc obraenia u osb znajdujcych si pod nim.

  • Nie uruchamiaj silnika pojazdu, gdy znajduje si on na podnoniku.

  • Przed opuszczeniem pojazdu zawsze wyjmuj kluczyk z wycznika zaponu.

  • Blokuj koa, gdy pojazd znajduje si na podnoniku.

  • Nie uruchamiaj silnika, gdy pojazd znajduje si na podnoniku, poniewa drgania silnika lub ruch koa mogyby spowodowa zelizgnicie si pojazdu z podnonika.

  • Nie wolno pracowa pod pojazdem bez podparcia go na podporach. Pojazd moe zelizgn si z podnonika, powodujc obraenia u znajdujcych si pod nim osb.

  • Podczas podnoszenia przodu maszyny zawsze umieszczaj midzy podnonikiem a ram maszyny klocek drewniany (lub z podobnego materiau).

  • Miejsce przyoenia podnonika z przodu pojazdu znajduje si pod przednim rodkowym wspornikiem ramy (Figure 37), a z tyu – pod osi (Figure 38).

   g009823
   g009824
  Close section

  Zdejmowanie maski

  1. Trzymajc przedni pokryw pojazdu za otwory reflektorw, unie j, aby uwolni dolne wystpy montaowe z wyci w ramie (Figure 39).

   g010314
  2. Odchyl d maski do gry, a bdzie mona wycign grne wystpy montaowe ze szczelin ramy (Figure 39).

  3. Odchyl gr maski do przodu i odcz zcza przewodw od reflektorw (Figure 39).

  4. Zdejmij mask.

  Close section

  Zakadanie pokrywy

  1. Podczy reflektory.

  2. Wsu grne wystpy montaowe w szczeliny ramy.

  3. Wsu dolne wystpy montaowe w szczeliny ramy.

  4. Upewnij si, e maska dokadnie wesza w grne, boczne i dolne rowki.

  Close section
  Close section

  Smarowanie

  Smarowanie oysk i tulei

  Maszyna wyposaona jest w smarowniczki, ktre naley regularnie smarowa smarem nr 2 na bazie litu.

  Pooenie i liczba smarowniczek:

  • Zcza kulowe (4), drki kierownicze (2), mocowania osi obrotu (2) i siownik kierowania (2), jak przedstawiono na Figure 40

  • Spryna (2), jak przedstawiono na Figure 41

  • Sprzgo (1), przyspieszanie (1) i hamulec (1), jak przedstawiono na Figure 42

  • Zcze w ksztacie litery U (18) i wa napdu na cztery koa (3), jak przedstawiono na Figure 43

  Important: Podczas smarowania krzyakw uniwersalnego oyska wau napdowego pompuj smar, a wypynie on ze wszystkich 4 zalepek kadego krzyaka.

  1. Oczyci kad smarowniczk do czysta tak, aby adne ciaa obce nie przedostay si do oysk lub tulei.

  2. Wpompuj smar do kadego oyska lub tulei.

  3. Wytrzyj nadmiar smaru.

  g010360
  g010571
  g002394
  g010359
  Close section
  Close section

  Konserwacja silnika

  Konserwacja filtra powietrza

  Okresowo sprawdzaj filtr i przewody powietrza, aby zachowa maksymaln ochron silnika i zapewni maksymalny okres eksploatacji. Sprawd obudow filtra powietrza pod ktem uszkodze, ktre mog by przyczyn nieszczelnoci i uchodzenia powietrza. Wymie uszkodzony korpus filtra powietrza.

  Sprawd i wymie wkad filtra powietrza w sposb opisany w poniszej procedurze:

  1. Zwolnij zatrzaski znajdujce si na filtrze powietrza i zdejmij pokryw filtra powietrza z obudowy filtra (Figure 44).

   g002401
  2. cinij boki pokrywki przeciwpyowej, aby j otworzy; wytrzep py.

  3. Delikatnie wysu filtr powietrza z obudowy (Figure 44).

   Note: Nie wytrzepuj filtra o cianki obudowy.

   Note: Nie prbuj oczyszcza filtra.

  4. Sprawd nowy filtr pod ktem uszkodze, zagldajc do jego wntrza przy silnym owietleniu z zewntrz.

   Note: Dziury w filtrze wygldaj jak jasne plamki.

   Note: Sprawd wkad pod ktem rozdar, warstwy oleju i uszkodzenia gumowej uszczelki. Jeli filtr jest uszkodzony, nie uywaj go.

   Note: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, wczaj go tylko wtedy, gdy filtr powietrza i pokrywa s na swoich miejscach.

   Note: Zwr szczegln uwag na to, aby czstki pyu nie dostay si do czystych obszarw obudowy filtra powietrza.

  5. Ostronie nasu filtr na rur korpusu (Figure 44).

   Note: Upewnij si, e zosta mocno osadzony, naciskajc zewntrzn krawd filtra podczas montau.

  6. Za pokryw filtra powietrza bokiem do gry i zabezpiecz zatrzaskami (Figure 44).

  Close section

  Wymiana oleju silnikowego i filtra

  Ilo oleju silnikowego: 3,2l (z filtrem)

  Rodzaj oleju silnikowego: zawierajcy detergenty olej silnikowy o klasie serwisowej API SJ lub wyszej

  Lepko oleju silnikowego: 10W-30; wybierz lepko oleju silnikowego zalenie od temperatury otoczenia, korzystajc z tabeli na Figure 45.

  g016095
  1. Unie platform (jeeli wystpuje) i umie podpor zabezpieczajc na wysunitym siowniku podnoszenia, aby podtrzyma platform w pozycji uniesionej.

  2. Odkr korek spustowy i poczekaj, a olej cieknie do naczynia do spuszczania oleju (Figure 46).

   g021292
  3. Gdy olej przestanie spywa, zaoy korek spustowy.

  4. Wyjmij filtr oleju (Figure 46).

  5. Na cienk warstw czystego oleju na uszczelk nowego filtra przed jego przykrceniem.

  6. Przykr filtr, a uszczelka zetknie si z pyt montaow, a nastpnie dokr filtr o dodatkowe p do 2/3 obrotu.

   Note: Nie dokrcaj zbyt mocno.

  7. Dolej podany rodzaj oleju do skrzyni korbowej.

  Close section
  Close section

  Konserwacja układu paliwowego

  Sprawdzanie przewodw i pocze paliwowych

  Skontroluj przewody paliwowe i zcza pod ktem pogorszenia stanu, uszkodzenia lub poluzowania.

  Close section

  Czynnoci konserwacyjne filtra paliwa/separatora wody

  Usuwanie wody z filtra paliwa/separatora wody

  1. Pod filtr paliwa podstaw czysty pojemnik (Figure 47).

  2. Odkr korek spustowy na dole obudowy filtra.

   g007367
  3. Przykr korek spustowy na dole obudowy filtra.

  Close section

  Wymiana filtra paliwa

  1. Spu wod z odwadniacza, patrz rozdzia Usuwanie wody z filtra paliwa/separatora wody.

  2. Wyczy obszar w miejscu zamontowania filtra (Figure 47).

  3. Wyjmij filtr i oczy jego powierzchni montaow.

  4. Nasmaruj uszczelk filtra czystym olejem.

  5. Rcznie wkrcaj filtr, dopki uszczelka nie dotknie powierzchni uszczelniajcej, nastpnie dokr obudow o dodatkowe p obrotu.

  6. Przykr korek spustowy na dole obudowy filtra.

  Close section
  Close section
  Close section

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Konserwacja bezpiecznikw

  Bezpieczniki instalacji elektrycznej znajduj si pod rodkow czci panelu tablicy rozdzielczej (Figure 48 i Figure 49).

  g010328
  decal115-7813
  Close section

  Uruchamianie silnika za pomoc kabli rozruchowych

  Ostrzeżenie

  Uruchamianie silnika za pomoc kabli rozruchowych moe by niebezpieczne i moe spowodowa obraenia lub uszkodzenia elektrycznych elementw w pojedzie.

  • Nigdy nie uruchamiaj pojazdu ze rda o napiciu wikszym ni 15VDC. Spowoduje to uszkodzenie instalacji elektrycznej.

  • Nigdy nie uruchamiaj rozadowanego akumulatora, ktry jest zamarznity. Moe on pkn lub wybuchn podczas uruchamiania z zewntrznego rda.

  • Podczas uruchamiania maszyny z zewntrznego rda zasilania przestrzegaj wszystkich ostrzee dotyczcych akumulatora.

  • Upewnij si, e uruchamiany pojazd nie dotyka pojazdu dostarczajcego zasilanie.

  • Podczenie przewodw do nieodpowiedniego bieguna moe spowodowa obraenia i/lub uszkodzenie ukadu elektrycznego.

  1. cinij pokryw akumulatora, aby uwolni wypustki z podstawy akumulatora, nastpnie zdejmij pokryw akumulatora z podstawy (Figure 50).

   g010326
  2. Pocz kablem bieguny dodatnie obu akumulatorw (Figure 51).

   Note: Biegun dodatni mona zidentyfikowa za pomoc znaku + na grze pokrywy akumulatora.

  3. Podcz jeden koniec drugiego przewodu do ujemnego bieguna akumulatora w drugim pojedzie.

   Note: Zacisk ujemny jest oznaczony napisem NEG na pokrywie akumulatora.

   Note: Nie podczaj drugiego koca przewodu do bieguna ujemnego rozadowanego akumulatora. Podcz kabel do silnika lub ramy. Nie podczaj przewodu do ukadu paliwowego.

   g010325
  4. Uruchom silnik w pojedzie sucym za rdo zasilania.

   Note: Pozwl mu pracowa przez kilka minut, a nastpnie uruchom silnik w uruchamianym pojedzie.

  5. W pierwszej kolejnoci odcz ujemny przewd od silnika, a nastpnie od akumulatora drugiego pojazdu.

  6. Za pokryw akumulatora na podstaw akumulatora.

  Close section

  Konserwacja akumulatora

  Ostrzeżenie

  CALIFORNIA

  Proposition 65 Warning

  Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

  Niebezpieczeństwo

  Elektrolit akumulatora zawiera kwas siarkowy, ktry jest miertelnie trujcy i powoduje powane poparzenia.

  • Nie pi elektrolitu. Unika kontaktu elektrolitu ze skr, oczami i odzie. Nos okulary ochronne, aby chroni oczy, oraz gumowe rkawice, aby chroni rce.

  • Napeniaj akumulator w miejscu, w ktrym jest zawsze dostp do czystej wody do przepukania skry.

  • Utrzymuj waciwy poziom elektrolitu w akumulatorze.

  • Utrzymuj gr akumulatora w czystoci, okresowo przemywajc j pdzlem zmoczonym w wodnym roztworze amoniaku lub sody oczyszczonej. Po czyszczeniu spucz grn cz akumulatora wod. Podczas czyszczenia nie zdejmuj korkw ogniw.

  • Upewnij si, e przewody akumulatora s mocno osadzone na zaciskach, aby zapewni dobry styk elektryczny.

  • Jeli zaciski akumulatora skoroduj, zdejmij pokryw akumulatora, odcz przewody (w pierwszej kolejnoci przewd ujemny (-)) i osobno oskrob zaciski oraz klemy z rdzy. Podcz kable z powrotem (wpierw czerwony dodatni) i pokryj bieguny oraz klemy warstw wazeliny technicznej.

  • Poziom elektrolitu w ogniwach akumulatora utrzymuj, dolewajc do nich wod destylowan lub demineralizowan. Nie napeniaj ogniw powyej poziomu wyznaczonego przez spody separatorw pyt.

  • Jeli maszyna jest przechowywana w miejscu, gdzie temperatury s wyjtkowo wysokie, akumulator rozaduje si szybciej ni w maszynie przechowywanej w niskich temperaturach.

  Close section
  Close section

  Konserwacja układu napędowego

  Wymiana oleju w przednim mechanizmie rnicowym

  Tylko modele z napdem na cztery koa

  Specyfikacja oleju w przednim mechanizmie rnicowym: Olej hydrauliczny Mobil 424

  1. Zaparkuj maszyn na rwnej nawierzchni, zacz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Oczy obszar wok korka spustowego z boku mechanizmu rnicowego (Figure 52).

  3. Umieci misk drenaow pod korkiem.

   g010510
  4. Odkr korek spustowy i poczekaj, a olej spynie do miski drenaowej.

  5. Za i dokr korek, gdy olej przestanie spywa.

  6. Oczy obszar wok korka wlewu/kontroli na dole mechanizmu rnicowego.

  7. Odkr korek wlewu/kontroli i dolej zalecanego oleju hydraulicznego, a osignie poziom otworu.

  8. Za korek wlewu/kontroli.

  Close section

  Sprawdzanie osony gumowej przegubu homokinetycznego

  Tylko modele z napdem na cztery koa

  Sprawd oson przegubu homokinetycznego pod ktem pkni, dziur lub poluzowanej obejmy. Jeli znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenie, skontaktuj si z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro w celu dokonania naprawy.

  Close section

  Regulacja cigien zmiany biegw

  1. Ustaw dwigni zmiany biegw w pooeniu NEUTRALNYM.

  2. Usu sworznie z cznikw mocujcych cigna zmiany biegw do ramion zmiany biegw skrzyni biegw (Figure 53).

   g002424
  3. Odkr przeciwnakrtki cznika kabkowego i wyreguluj kady cznik tak, aby luz na cignie by taki sam do przodu i do tyu w stosunku do otworu w ramieniu zmiany biegw skrzyni biegw (przy skasowanym luzie dwigni skrzyni biegw w tym samym kierunku).

  4. Po zakoczeniu za sworznie z bem paskim i dokr przeciwnakrtki.

  Close section

  Regulacja cigna przeczania prdkoci wysokiej na nisk

  1. Usu sworze z cznika mocujcego cigno prdkoci wysokiej-niskiej do ramienia skrzyni biegw (Figure 53).

  2. Odkr przeciwnakrtk strzemienia i wyreguluj strzemi tak, aby otwr strzemienia by dopasowany do otworu we wsporniku mostu pdnego.

  3. Po zakoczeniu za sworze z bem paskim i dokr przeciwnakrtk.

  Close section

  Regulacja linki blokady mechanizmu rnicowego

  1. Ustaw dwigni blokady mechanizmu rnicowego w pooeniu WYCZONYM.

  2. Odkr przeciwnakrtki mocujce link blokady mechanizmu rnicowego do wspornika na skrzyni biegw (Figure 54).

   g002425
  3. Wyreguluj przeciwnakrtki tak, aby uzyska odstp od 0,25 do 1,5 mm pomidzy zaczepem spryny a rednic zewntrzn otworu w dwigni skrzyni biegw.

  4. Po zakoczeniu dokr przeciwnakrtki.

  Close section

  Sprawdzanie opon

  Cinienie powietrza w oponach k przednich powinno wynosi 220kPa, a w oponach k tylnych – 124kPa.

  Wypadki podczas pracy, takie jak uderzenia w krawnik, mog uszkodzi opon lub obrcz oraz rozregulowa zbieno k, naley wic sprawdza stan opon po wypadku.

  Important: Czsto sprawdzaj cinienie, aby zapewni odpowiednie napompowanie. Jeli opony nie s napompowane do odpowiedniego cinienia, zuyj si one przedwczenie i mog powodowa blokowanie si napdu na cztery koa w pozycji zaczonej.

  Figure 55 jest przykadem zuycia opony spowodowanego zbyt niskim cinieniem.

  g010294

  Figure 56 jest przykadem zuycia opony spowodowanego za wysokim cinieniem.

  g010293
  Close section

  Sprawdzanie geometrii przedniej osi

  1. Upewnij si, e opony s skierowane na wprost.

  2. Zmierz odlego midzy rodkami (na wysokoci osi) z przodu i z tyu k kierowanych (Figure 57).

   Note: Pomiar musi si mieci w granicach 0 3 mm dla przodu opony wzgldem tyu opony. Obr opon o 90° i ponownie sprawd wynik pomiaru.

   Important: Sprawd pomiary dla spjnych miejsc na oponie. Pojazd powinien znajdowa si na paskim terenie z koami skierowanymi na wprost.

   g009169
  3. Wyreguluj odlego midzy rodkami w nastpujcy sposb:

   1. Odkr przeciwnakrtk na rodku drka kierowniczego (Figure 58).

    g010329
   2. Obr drek kierowniczy tak, aby poruszy przd opony do wewntrz lub na zewntrz w celu okrelenia odlegoci midzy rodkami od przodu do tyu.

   3. Dokr przeciwnakrtk drka kierowniczego po zakoczeniu regulacji.

   4. Upewnij si, e opony obracaj si tak samo w prawo i w lewo.

    Note: Jeli opony obracaj si w rny sposb, zapoznaj si z procedur regulacji w instrukcji serwisowej pojazdu Workman.

  Close section
  Close section

  Konserwacja układu chłodzenia

  Usuwanie zanieczyszcze z ukadu chodniczego

  1. Wycz silnik i oczy okolice silnika ze wszystkich zanieczyszcze.

  2. Odblokuj i zdejmij oson chodnicy z przodu chodnicy (Figure 59).

   g010315
  3. Obr zaczepy, jeeli stanowi cz wyposaenia, i odchyl chodnic oleju od chodnicy (Figure 60).

   g010316
  4. Dokadnie oczy chodnic, chodnic oleju i oson spronym powietrzem.

   Note: Przedmuchaj chodnic w celu usunicia zanieczyszcze. Do czyszczenia zewntrznych powierzchni chodnicy nie uywaj wody.

  5. Zamontuj chodnic oleju i oson na chodnicy.

  Close section

  Wymiana pynu chodzcego silnik

  Typ pynu chodzcego:Mieszanina wody i rodka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu etylenowego w proporcjach 50/50.

  Note: Aby waciwie przepuka ukad i wymieni pyn chodzcy silnik, konieczne moe by wykonanie powyszej procedury wiele razy.

  1. Zaparkuj maszyn na paskim podou.

  2. Unie platform (jeeli wystpuje) i umie podpor zabezpieczajc na wysunitym siowniku podnoszenia, aby podtrzyma platform w pozycji uniesionej.

   Ostrożnie

   Po pewnym czasie pracy silnika pyn chodzcy moe wydosta si na zewntrz pod cinieniem i spowodowa oparzenia.

   • Nie odkrcaj korka zbiornika wyrwnawczego przy pracujcym silniku.

   • Odczekaj co najmniej 15 minut a silnik ostygnie lub do czasu, a korek zbiornika wyrwnawczego bdzie wystarczajco chodny, aby mona go byo dotkn bez ryzyka poparzenia.

   • Do odkrcania korka zbiornika zapasowego uyj szmatki i zdejmuj go powoli, pozwalajc wydosta si nagromadzonej parze.

  3. Odkrci korek chodnicy.

   g010331
  4. Odkr korek zbiornika zapasowego (Figure 62).

   g026143
  5. Odcz dolny w chodnicy i spu pyn chodzcy do miski drenaowej.

  6. Gdy pyn chodzcy przestanie wypywa, podcz dolny w chodnicy.

  7. Odkr korek spustowy pynu chodzcego w silniku i spu pyn chodzcy do miski drenaowej.

  8. Gdy pyn chodzcy przestanie wypywa, przykr korek spustowy.

  9. Powoli napenij chodnic roztworem wody i staego rodka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu etylenowego w proporcjach 50/50.

  10. Za korek wlewu chodnicy.

  11. Napeniaj zbiornik zapasowy, a poziom pynu signie dolnej krawdzi szyjki wlewu.

  12. Uruchom silnik i pozostaw go na obrotach biegu jaowego.

  13. Po wydostaniu si nadmiaru powietrza dopenij zbiornik do dolnej krawdzi szyjki wlewu.

   Note: Nie pozwl, aby silnik rozgrza si do temperatury pracy.

  14. Za korek zbiornika rezerwowego.

  15. Odczekaj, a silnik pojazdu osignie temperatur pracy.

  16. Wycz silnik pojazdu i odczekaj, a ostygnie.

  17. Ponownie sprawd poziom pynu chodzcego i uzupenij w razie potrzeby.

  Close section
  Close section

  Konserwacja hamulców

  Regulacja hamulca postojowego

  1. Zdejmij gumowy uchwyt z dwigni hamulca postojowego (Figure 63).

   g033487
  2. Poluzuj rub ustalajc mocujc gak do dwigni hamulca postojowego (Figure 64).

   g033488
  3. Obracaj pokrto do chwili, gdy do przesunicia dwigni bdzie wymagana sia 20 do 22kg.

  4. Po zakoczeniu dokr rub mocujc.

   Note: Jeli nie mona wyregulowa uchwytu, odkr uchwyt do poowy przedziau regulacji i wyreguluj link z tyu, a nastpnie powtrz krok 3.

  5. Za gumowy uchwyt na dwigni hamulca postojowego.

  Close section

  Regulacja pedau hamulca

  Note: Zdejmij przedni mask, aby uatwi sobie procedur regulacji.

  1. Wyjmij zawleczk i sworze cznika mocujcy gwne jarzmo siownika do obrotowego mocowania pedau hamulca (Figure 65).

   g002417
  2. Unie peda hamulca (Figure 66) a dotknie ramy.

  3. Odkr przeciwnakrtki mocujce jarzmo do gwnego wau siownika (Figure 66).

  4. Reguluj jarzmo, a jego otwory znajd si rwno z otworem w obrotowym mocowaniu pedau hamulca.

  5. Zamocuj jarzmo do osi obrotu pedau za pomoc sworznia z bem paskim i zawleczki.

  6. Dokr przeciwnakrtki mocujce jarzmo do gwnego wau siownika.

   Note: Gwny siownik hamulca powinien redukowa cinienie, jeli zosta poprawnie wyregulowany.

   g036549
  Close section
  Close section

  Konserwacja pasków napędowych

  Regulacja paska alternatora

  1. Unie platform (jeeli wystpuje) i ustaw podpor zabezpieczajc na wysunitym siowniku podnoszenia, aby podtrzyma platform w pozycji uniesionej.

  2. Sprawd napicie, naciskajc pasek w poowie rozpitoci midzy koami pasowymi wau korbowego i alternatora z si 10kg (Figure 67).

   Note: Nowy pasek powinien ugi si o 8 do 12 mm.

   Note: Uywany pasek powinien ugi si o 10 do 14 mm. Jeli ugicie jest nieprawidowe, przejd do nastpnego kroku. Jeli jest prawidowe, kontynuuj prac.

  3. Aby wyregulowa napicie paska, wykonaj nastpujce czynnoci:

   1. Poluzuj 2 ruby mocujce alternatora (Figure 67).

    g026144
   2. Za pomoc prta obracaj alternator, dopki nie zostanie uzyskane odpowiednie napicie paska, a nastpnie dokr ruby mocujce (Figure 67).

  Close section
  Close section

  Konserwacja elementów sterowania

  Regulacja pedau przyspieszania

  1. Zaparkuj maszyn na rwnej nawierzchni, zacz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Wyreguluj przegub kulowy na lince przyspieszania (Figure 68) tak, aby uzyska odstp od 2,54 do 6,35mm midzy ramieniem pedau przyspieszania a grn powierzchni ebrowanej pyty podogowej (Figure 69), gdy do rodka pedau zostanie przyoona sia 11,3kg.

   Note: Silnik nie moe pracowa, a spryna powrotna musi by podczona.

  3. Dokr nakrtk zabezpieczajc (Figure 68).

   g019537
   g002412

  Important: Maksymalna prdko obrotowa wysokich obrotw biegu jaowego wynosi 3650obr./min. Nie naley regulowa ogranicznika wysokich obrotw biegu jaowego.

  Close section

  Regulacja pedau sprzga

  Note: Link pedau sprzga mona wyregulowa w obudowie w ksztacie dzwonu lub na obrotowym mocowaniu pedau sprzga. Aby uatwi dostp do obrotowego mocowania pedau, mona zdj przedni mask.

  1. Odkr przeciwnakrtki mocujce link sprzga do wspornika na obudowie w ksztacie dzwonu (Figure 70).

   Note: Jeli potrzebna jest dodatkowa regulacja, moesz zdj i obrci przegub kulowy.

   g009592
  2. Odcz spryn powrotn od dwigni sprzga.

  3. Reguluj przeciwnakrtki lub przegub kulowy do momentu, gdy po przyoeniu do pedau siy o wartoci 1,8kg tylna krawd pedau sprzga znajdzie si w odlegoci od 9,2 do 9,8cm od grnej krawdzi ebrowanej pyty podogowej (Figure 71).

   g009276

   Note: Przykadana jest taka sia, aby oysko wysprzglania delikatnie dotykao wystpw pyty dociskowej.

  4. Po zakoczeniu regulacji dokr przeciwnakrtki.

  5. Ponownie sprawd odlego 9,2 do 9,8cm po dokrceniu przeciwnakrtek, aby upewni si, e ustawienie jest prawidowe.

   Note: W razie potrzeby ponw regulacj.

  6. Podcz spryn powrotn do dwigni sprzga.

   Important: Upewnij si, e koniec cigna jest umieszczony rwno wzgldem kuli, nie jest skrcony i pozostaje rwnolegy do pedau sprzga po dokrceniu przeciwnakrtek (Figure 72).

   g009277

   Note: Swobodny luz sprzga nigdy nie powinien by mniejszy ni 19mm.

  Close section

  Skalowanie prdkociomierza

  Prdkociomierz mona przeskalowa z mil na godzin na kilometry na godzin i odwrotnie.

  1. Zaparkuj maszyn na rwnej nawierzchni, zacz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Zdejmij mask; patrz rozdzia Zdejmowanie maski.

  3. Znajd dwa lune przewody obok prdkociomierza.

  4. Odcz wtyk zcza od wizki i pocz przewody ze sob.

   Note: Prdkociomierz przeczy si na kilometry na godzin lub na mile na godzin.

  5. Za mask.

  Close section
  Close section

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Wymiana oleju hydraulicznego i czyszczenie filtra siatkowego

  Objto oleju hydraulicznego: 7litrw

  Typ oleju hydraulicznego: Dexron III ATF

  1. Zaparkuj maszyn na rwnej nawierzchni, zacz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Odkr korek spustowy z boku zbiornika i spu olej hydrauliczny do miski drenaowej (Figure 73).

   g009623
  3. Zanotuj orientacj wa hydraulicznego i zczki ktowej 90° podczonej do filtra siatkowego z boku zbiornika (Figure 74).

  4. Odcz w hydrauliczny i zczk ktow 90°.

  5. Zdemontuj filtr siatkowy i oczy go, przepukujc go do tyu czystym rodkiem odtuszczajcym.

   Note: Pozostaw na powietrzu do wyschnicia przed montaem.

   g002416
  6. Zamontuj filtr siatkowy.

  7. Podcz w hydrauliczny i zczk ktow 90° do filtra siatkowego w takiej samej orientacji.

  8. Za i przykr korek spustowy.

  9. Wlej do skrzyni korbowej ok. 7 l zalecanego oleju hydraulicznego; patrz rozdzia Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego/w skrzyni biegw.

  10. Uruchom silnik i zacznij uywa pojazd, aby napeni ukad hydrauliczny.

  11. Sprawd poziom oleju hydraulicznego i w razie potrzeby uzupenij.

  Important: Stosuj wycznie zalecane oleje hydrauliczne. Inne pyny mog uszkodzi ukad.

  Close section

  Wymiana filtra oleju hydraulicznego

  Important: Uycie innego filtra moe spowodowa utrat gwarancji na niektre elementy.

  1. Zaparkuj maszyn na rwnej nawierzchni, zacz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Oczyci obszar wok miejsca zamocowania filtra.

  3. Umie misk drenaow pod filtrem i wyjmij filtr (Figure 75).

   g010332
  4. Nasmaruj uszczelk nowego filtra.

  5. Upewnij si, e miejsce montau filtra jest czyste.

  6. Dokrcaj filtr do momentu, a uszczelka dotknie pyty montaowej, a nastpnie dokr filtr jeszcze o 1/2 obrotu.

  7. Uruchom silnik i pozwl mu pracowa przez okoo dwie minuty w celu usunicia powietrza z ukadu.

  8. Wycz silnik i sprawd poziom oleju hydraulicznego oraz skontroluj, czy nie ma wyciekw.

  Close section

  Wymiana oleju hydraulicznego o duym wydatku wraz z filtrem

  Tylko modele TC

  Objto oleju hydraulicznego: okoo 15 litrw

  Typ oleju hydraulicznego:Wielosezonowy pyn hydrauliczny Toro klasy Premium (dostpny w wiadrach po 19l i beczkach po 209l. Numery katalogowe: patrz katalog lub skontaktuj si z dystrybutorem firmy Toro).

  Alternatywne oleje: jeli olej hydrauliczny firmy Toro nie jest dostpny, uyj innego dogodnego oleju na bazie ropy naftowej, zakadajc, e zapewnia on ponisze waciwoci materiau i specyfikacje branowe. Aby okreli odpowiedni produkt, skontaktuj si z dystrybutorem rodkw smarujcych.

  Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek szkody powstae na skutek wykorzystania niewaciwych zamiennikw. Dlatego te naley korzysta wycznie z produktw markowych, ktrych prawidowa praca jest gwarantowana przez producenta.

  Chronicy przed zuyciem olej hydrauliczny o wysokim wskaniku lepkoci / niskiej temperaturze krzepnicia, ISO VG 46

  Waciwoci materiau:

  • Lepko – ASTM D445 cSt przy 40°C: 44 do 48/cSt przy 100°C: od 7,9 do 8,5

  • Wskanik lepkoci, ASTM D2270 – 140 do 152

  • Temperatura krzepnicia, ASTM D97 – -37°C do -43°C

  • FZG, etap niepowodzenia – 11 lub lepiej

  • Zawarto wody (nowy pyn) – 500 ppm (maksymalnie)

  Dane techniczne:

  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Note: Wikszo pynw hydraulicznych jest niemal bezbarwna, co utrudnia obserwacj potencjalnych nieszczelnoci. Dostpny jest czerwony barwnik do oleju w ukadzie hydraulicznym, w butelkach po 20ml. Butelka wystarcza na 15 do 22litrw oleju hydraulicznego. Naley zamwi cz nr 44-2500 u autoryzowanego dystrybutora Toro.

  Note: Jeeli olej zostanie zanieczyszczony, skontaktuj si z lokalnym dystrybutorem Toro, poniewa ukad naley przepuka. Zanieczyszczony olej moe mie mleczny lub czarny kolor w porwnaniu do czystego oleju. W przypadku uywania wielu rodzajw osprztu moe okaza si konieczne skrcenie okresu midzyprzegldowego, poniewa olej moe szybciej zosta zanieczyszczony ze wzgldu na mieszanie si rnych olejw hydraulicznych.

  1. Oczyci powierzchni wok miejsca montau filtra o wysokim wydatku (Figure 75).

  2. Umie misk drenaow pod filtrem i wyjmij filtr.

   Note: Jeli olej nie bdzie spuszczany, odcz i zatkaj przewd hydrauliczny prowadzcy do filtra.

  3. Nasmaruj uszczelk nowego filtra i dokrcaj rkoma filtr do gowicy filtra, a uszczelka dotknie gowicy filtra. Nastpnie dokr o 3/4 obrotu. Filtr powinien zosta uszczelniony.

  4. Napenij zbiornik hydrauliczny okoo 15 litrami oleju hydraulicznego.

  5. Uruchom maszyn i pozwl jej pracowa na biegu jaowym przez okoo dwie minuty, aby umoliwi rozprowadzenie oleju po ukadzie i usunicie uwizionego powietrza.

  6. Zatrzymaj maszyn i sprawd poziom oleju.

  7. Sprawd poziom oleju.

  8. Odpowiednio zutylizuj olej i filtr.

  Close section

  Podnoszenie skrzyni adunkowej w sytuacji awaryjnej

  W sytuacji awaryjnej skrzyni mona podnie bez uruchamiania silnika, uruchamiajc rozrusznik lub chwilowo uruchamiajc ukad hydrauliczny z innego rda.

  Podnoszenie skrzyni adunkowej za pomoc rozrusznika

  Wcz rozrusznik, trzymajc dwigni podnonika w pooeniu podnoszenia. Uruchom rozrusznik na 10 sekund, a nastpnie odczekaj 60 sekund przed ponownym uruchomieniem rozrusznika. Jeli silnik si nie obraca, musisz usun obcienie i skrzyni (osprzt), aby naprawi silnik lub most pdny.

  Close section

  Podnoszenie skrzyni za pomoc uruchomienia ukadu hydraulicznego z innego rda

  Ostrożnie

  W przypadku uniesienia platformy napenionej materiaem moe doj do jej nagego obnienia si, jeeli nie jest zabezpieczona podprk. Wykonywanie prac pod uniesion i niepodpart platform moe by przyczyn obrae ciaa osoby wykonujcej prace lub osb postronnych.

  • Przed przystpieniem do serwisowania lub regulacji maszyny zaparkuj j na rwnej nawierzchni, zacz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk.

  • Przed przystpieniem do pracy pod uniesion platform usu cay adunek z platformy lub innego osprztu i za podprk na toczysko siownika podnoszcego po jego cakowitym wysuniciu.

  Do wykonania tej operacji bd potrzebne dwa we hydrauliczne, kady z msk i esk szybkozczk, pasujce do zczek maszyny.

  1. Zaparkuj inny pojazd od tyu niesprawnego pojazdu.

   Important: W ukadzie hydraulicznym pojazdu uywany jest olej Dexron III ATF. Aby unikn zanieczyszczenia ukadu, upewnij si, e w maszynie sucej do uruchomienia ukadu hydraulicznego jest uywany analogiczny olej.

  2. W obu pojazdach odcz dwa we z szybkozczkami od wy zamocowanych do wspornika zczki (Figure 76).

   g009822
  3. W niesprawnym pojedzie podcz dwa we uruchamiajce do odczonych wy (Figure 77).

  4. Zalep nieuywane poczenia.

   g002429
  5. W drugim pojedzie podcz dwa we do zczki nadal znajdujcej si we wsporniku zczki (podcz grny w do grnej zczki i dolny w do dolnej zczki) (Figure 78).

  6. Zalep nieuywane poczenia.

   g019543
  7. Nie dopuszczaj osb postronnych w poblie pojazdw.

  8. Uruchom drugi pojazd i przesu dwigni podnonika do pooenia podnoszenia, co spowoduje podniesienie skrzyni niesprawnego pojazdu.

  9. Przestaw dwigni podnonika hydraulicznego do pooenia NEUTRALNEGO i wcz blokad dwigni podnonika.

  10. Zamontuj podpor zabezpieczajc platform na wysunitym siowniku podnoszenia, patrz rozdzia Korzystanie z podpory platformy.

   Note: Przy wyczonych obu pojazdach przesu dwigni podnonika do tyu i do przodu, aby usun cinienie z ukadu i uatwi odczanie szybkozczek.

  11. Po zakoczeniu operacji usu we uruchamiajce i podcz we hydrauliczne w obu pojazdach.

   Important: Sprawd poziomy oleju hydraulicznego w obu maszynach przed wznowieniem pracy.

  Close section
  Close section
  Close section

  Mycie pojazdu

  W razie potrzeby umyj pojazd. Naley stosowa czyst wod, ewentualnie z dodatkiem agodnego rodka myjcego. Maszyn mona my szmat.

  Important: Do mycia maszyny nie naley uywa myjek wysokocinieniowych. Urzdzenia do mycia wod pod cinieniem mog uszkodzi instalacj elektryczn, spowodowa odklejenie wanych etykiet lub wypuka niezbdny smar z punktw tarcia. Unikaj stosowania nadmiernej iloci wody, zwaszcza w pobliu panelu sterowania, silnika oraz akumulatora.

  Important: Nie myj pojazdu przy wczonym silniku. Mycie maszyny przy wczonym silniku mogoby spowodowa wewntrzne uszkodzenie silnika.

  Close section
  Close section

  Przechowywanie

  1. Zaparkuj maszyn na rwnej nawierzchni, zacz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Usu zabrudzenia i zanieczyszczenia z caej maszyny cznie z zewntrzn czci oson gowicy cylindra silnika i obudow dmuchawy.

  3. Sprawd hamulce, patrz rozdzia Sprawdzenie poziomu pynu hamulcowego.

  4. Wyczyci filtr powietrza (patrz Konserwacja filtra powietrza).

  5. Zaklej wlot powietrza i wydech tam odporn na warunki atmosferyczne.

  6. Nasmaruj maszyn; patrz Smarowanie oysk i tulei.

  7. Wymie olej silnikowy wraz z filtrem, patrz Wymiana oleju silnikowego i filtra.

  8. Przepucz zbiornik paliwa wieym, czystym olejem napdowym.

  9. Zamocuj wszystkie elementy mocujce ukadu paliwowego.

  10. Sprawd cinienie w oponach; patrz Sprawdzanie cinienia w oponach).

  11. Sprawd, czy roztwr przeciwko zamarzaniu skada si z glikolu etylenowego i wody w proporcjach 50:50 i czy jest to odpowiednie wobec oczekiwanej temperatury minimalnej w danym obszarze.

  12. Wyjmij akumulator z podwozia, sprawd poziom elektrolitu i naaduj go do pena, patrz rozdzia Konserwacja akumulatora.

   Note: Podczas przechowywania przewody akumulatory powinny by odczone od biegunw akumulatora.

   Important: Akumulator musi by w peni naadowany, aby zapobiec jego zamarzaniu i uszkodzeniu w temperaturach poniej 0°C. W peni naadowany akumulator pozostaje naadowany przez okoo 50 dni w temperaturach poniej 4°C. Jeli temperatury bd wysze ni 4°C, co 30 dni sprawdzaj poziom wody w akumulatorze i aduj go co 30 dni.

  13. Sprawdzi i dokrci wszystkie ruby, nakrtki i wkrty. Napraw lub wymie wszystkie czci, ktre s uszkodzone.

  14. Pomaluj wszystkie porysowane i goe powierzchnie metalowe.

   Lakier mona kupi w autoryzowanym punkcie serwisowym Toro.

  15. Maszyn naley przechowywa w czystym, suchym pomieszczeniu.

  16. Przykryj urzdzenie w sposb, ktry pozwoli j ochroni i utrzyma w czystoci.

  Close section