Wprowadzenie

Ta maszyna jest kompaktowym nośnikiem narzędzi przeznaczonym do przemieszczania ziemi i różnorodnych materiałów podczas prac budowlanych i prac związanych z kształtowaniem terenów zielonych. Zaprojektowana została do pracy z różnorodnymi typami osprzętu, z których każdy wykonuje określoną funkcję.

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Z firmą Toro można skontaktować się bezpośrednio poprzez stronę www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

g031207

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnej deklaracji zgodności produktu (DOC) dotyczącej tego wyrobu.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Niebezpieczeństwo

W obszarze roboczym mogą występować podziemne instalacje elektryczne, gazowe i/lub linie telefoniczne. Dokopanie się do nich może doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu.

Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i nie kopać w oznaczonych obszarach. Skontaktuj się z lokalną firmą wykonującą oznakowania lub przedsiębiorstwem komunalnym w celu oznakowania terenu (dla przykładu na terenie USA krajowa usługa wykonywania znakowań jest dostępna pod numerem 811, natomiast w Australii – pod numerem 1100).

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia dotyczącego kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Egzemplarze zastępcze zamówić można u producenta silnika.

Bezpieczeństwo

Nieprawidłowe użytkowanie lub czynności serwisowe przeprowadzane przez operatora lub właściciela mogą doprowadzić do obrażeń ciała. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała postępuj zgodnie z tymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracaj uwagę na ostrzegawcze symbole bezpieczeństwa Graphic, które brzmią : Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – zasady bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Zasady bezpiecznej obsługi

Występuje ryzyko obcięcia dłoni i stóp. Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci.

Ostrzeżenie

Spaliny silnikowe zawierają tlenek węgla, bezwonny gaz, którego wdychanie może doprowadzić do śmierci.

Nie wolno uruchamiać silnika wewnątrz pomieszczenia ani w zamkniętej przestrzeni.

Szkolenie

 • Przeczytaj Instrukcję obsługi i pozostałe materiały szkoleniowe. Jeśli operator lub mechanik ma dostęp tylko do instrukcji w języku angielskim, a nie zna tego języka, właściciel maszyny ma obowiązek zapoznania go z treścią instrukcji.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Wszyscy operatorzy i mechanicy powinni być przeszkoleni. Właściciel maszyny jest odpowiedzialny za przeszkolenie użytkowników.

 • Nigdy nie dopuszczaj do użytkowania lub serwisowania sprzętu przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone. Lokalne przepisy prawa mogą ograniczać wiek operatora.

 • Właściciel/użytkownik może zapobiegać i jest odpowiedzialny za wypadki oraz obrażenia ciała u samego siebie i innych osób oraz uszkodzenia mienia.

Przygotowanie

Niebezpieczeństwo

W obszarze roboczym mogą występować podziemne instalacje elektryczne, gazowe i/lub linie telefoniczne. Dokopanie się do nich może doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu.

Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i nie kopać w oznaczonych obszarach. Skontaktuj się z lokalną firmą wykonującą oznakowania lub przedsiębiorstwem komunalnym w celu oznakowania terenu (dla przykładu na terenie USA krajowa usługa wykonywania znakowań jest dostępna pod numerem 811, natomiast w Australii – pod numerem 1100).

 • Należy dokonać oceny terenu w celu określenia, jakie akcesoria i osprzęt będą potrzebne do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania pracy. Używaj jedynie akcesoriów i osprzętów zatwierdzonych przez producenta.

 • Noś odpowiednią odzież, w tym rękawice, ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś biżuterii.

 • Dokonaj oceny obszaru, na którym będziesz używać sprzętu, i usuń wszystkie obiekty, takie jak: kamienie, zabawki i druty, które mogą zostać wyrzucone przez maszynę.

 • Należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z paliwem. Paliwo jest łatwopalne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

  • Używać tylko atestowanego kanistra na paliwo.

  • Nigdy nie wyjmuj korka wlewu paliwa ani nie dolewaj paliwa przy pracującym silniku. Przed dolaniem paliwa zaczekać, aż silnik ostygnie. Palenie tytoniu jest zabronione.

  • Nigdy nie tankuj i nie spuszczaj paliwa w zamkniętych pomieszczeniach.

 • Należy sprawdzić czy elementy wykrywające obecność operatora, wyłączniki bezpieczeństwa i osłony znajdują się na swoim miejscu i działają prawidłowo. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

Obsługa

 • Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkniętej przestrzeni.

 • Używaj maszyny tylko przy dobrym oświetleniu, z dala od dziur i ukrytych zagrożeń.

 • Zanim uruchomisz silnik upewnij się, że wszystkie napędy są w pozycji neutralnej, a hamulec postojowy jest załączony. Uruchamiaj silnik tylko z pozycji operatora.

 • Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Pamiętaj, aby na pochyłościach terenu jechać zgodnie z zalecanym kierunkiem ruchu. Stan murawy może mieć wpływ na stabilność maszyny.

 • Podczas skręcania, przejeżdżania przez drogi i chodniki oraz zmiany kierunku na pochyłościach należy zwolnić i zachować ostrożność.

 • Nie używaj maszyny, jeśli wszystkie elementy ochronne nie są odpowiednio zamocowane na swoich miejscach. Upewnij się, że wszystkie blokady są zamontowane, wyregulowane i działają prawidłowo.

 • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika i nie stosuj nadmiernej prędkości obrotowej silnika.

 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz opuścić stanowisko operatora, zaparkuj maszynę na równym podłożu, opuść osprzęt, odłącz hydraulikę pomocniczą, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk zapłonu.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od ruchomego osprzętu.

 • Zanim rozpoczniesz cofanie, popatrz za siebie oraz w dół, aby upewnić się, że teren za maszyną jest pusty.

 • Nigdy nie przewoź pasażerów i trzymaj z dala zwierzęta oraz osoby postronne.

 • Podczas skręcania i przejeżdżania przez drogi i chodniki zwolnij i zachowaj ostrożność.

 • Używanie maszyny przez operatora, który jest zmęczony, chory, nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków, jest zabronione.

 • Zachowaj ostrożność podczas ładowania lub rozładowywania maszyny z naczepy lub ciężarówki.

 • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do ślepych zaułków, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

 • Przeczytaj wszystkie instrukcje obsługi osprzętu.

 • Przed uruchomieniem maszyny sprawdź, czy w pobliżu nie znajdują się osoby postronne. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

 • Nie zostawiaj maszyny bez nadzoru. Przed opuszczeniem maszyny zawsze obniżaj ramiona ładowarki, wyłączaj silnik, załączaj hamulec postojowy i wyjmuj kluczyk zapłonu.

 • Nie przekraczaj zalecanej znamionowej wartości obciążenia, ponieważ maszyna może stać się niestabilna, co może spowodować utratę panowania nad nią.

 • Nie przewoź ładunku z uniesionymi ramionami maszyny. Zawsze przewoź ładunki blisko podłoża.

 • Unikaj przeciążania osprzętu i zawsze utrzymuj ładunek w pozycji poziomej w czasie unoszenia ramion ładowarki. Kłody, deski i inne elementy mogą stoczyć się z ramion ładowarki i zranić operatora.

 • Nigdy nie szarp elementów sterujących; stosuj jednostajny ruch.

 • W czasie pracy w pobliżu skrzyżowań i przekraczania, ich zwracaj uwagę na ruch uliczny.

 • Nie dotykaj części, które mogą rozgrzać się podczas pracy. Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych, regulacyjnych lub serwisowych w maszynie zaczekaj, aż części te się ochłodzą.

 • Przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami (na przykład konarami, przewodami elektrycznymi, przez drzwi) sprawdź, czy jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni nad maszyną.

 • Maszyny można używać jedynie na obszarach, na których nie występują przeszkody znajdujące się w bliskiej odległości. Niezachowanie odpowiedniej odległości od drzew, murów i innych przeszkód może spowodować obrażenia ciała, gdyż maszyna może cofnąć się podczas pracy, jeżeli operator nie zwraca uwagi na otoczenie. Maszyny można używać jedynie w obszarach, w których jest dostatecznie dużo miejsca na bezpieczne manewrowanie.

 • Zwróć uwagę na lokalizację obiektów i struktur, które nie zostały oznaczone, takich jak podziemne zbiorniki, studnie i szamba.

 • Znajdź obszary punktów stwarzających ryzyko zmiażdżenia na maszynie i osprzęcie; trzymaj ręce i stopy z dala od tych obszarów.

 • Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny z osprzętem upewnij się, że użyty jest oryginalny osprzęt marki Toro i że został on prawidłowo zainstalowany.

 • Jeżeli maszyna jest wyposażona w platformę, nie wsuwaj pod nią stopy.

 • Rażenie piorunem może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli nad obszarem pracy widać błyski lub słychać grzmoty, zaprzestań używania maszyny i znajdź miejsce, w którym można się schronić.

Praca na zboczach

Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Wszystkie zbocza wymagają zachowania szczególnej ostrożności.

 • Nie używaj maszyny na zboczach czy pagórkach, których kąt nachylenia przekracza wartości zalecane w Dane dotyczące stabilności, oraz wartości wymienione w Instrukcji obsługi osprzętu. Patrz także .

 • W górę i w dół zbocza należy jeździć z cięższą stroną maszyny skierowaną pod górę. Rozkład ciężaru ulega zmianie. Pusta łyżka sprawia, że tylna część maszyny jest stroną cięższą, a pełna sprawia, że cięższą stroną jest przednia część maszyny. Większość pozostałego osprzętu sprawia, że przód maszyny jest jej cięższą stroną.

 • Unoszenie ramion ładowarki na zboczu wpływa na stabilność maszyny. W miarę możliwości, w czasie pracy na zboczach utrzymuj ramiona ładowarki w pozycji opuszczonej.

 • Nie przeprowadzaj podłączania ani odłączania osprzętu na pochyłości.

 • Usuń z obszaru pracy przeszkody, takie jak kamienie, korzenie drzew itp. Uważaj na dziury, koleiny i wyboje, ponieważ na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może ukrywać te przeszkody.

 • Używaj jedynie osprzętu zatwierdzonego przez Toro. Osprzęt może zmienić stabilność i charakterystykę pracy maszyny. Używanie z maszyną niezatwierdzonego osprzętu może skutkować utratą gwarancji.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy.

 • Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny na zboczu. Jeżeli maszyna straci przyczepność, zjedź powoli i prosto w dół zbocza.

 • Unikaj skręcania na zboczach. Jeśli musisz skręcić, zrób to powoli i ustaw cięższy koniec maszyny w kierunku pod górę.

 • Nie pracuj w pobliżu skarp, rowów i nasypów. Maszyna może się nagle przewrócić, jeśli gąsienica przejedzie przez skraj urwiska lub rowu albo skraj zapadnie się.

 • Podczas pracy na mokrej trawie zachowaj ostrożność. Zmniejszona przyczepność może powodować poślizg.

 • Nie parkuj maszyny na stoku lub na zboczu bez opuszczenia osprzętu na podłoże, załączenia hamulca postojowego (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) i zablokowania gąsienic.

 • W maszynach z platformą operatora nie próbuj stabilizować zespołu jezdnego poprzez ustawienie stopy na ziemi.

Konserwacja i przechowywanie

 • Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, odłącz hydraulikę pomocniczą, opuść osprzęt, załącz hamulec postojowy (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona), wyłącz silnik i wyjmij kluczyk. Przed przystąpieniem do regulacji, czyszczenia, naprawy lub przed przechowywaniem sprzętu należy zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

 • Oczyszczenie osprzętu, napędów, tłumika i silnika z zanieczyszczeń pozwoli uniknąć zagrożenia pożarem. Wytrzyj rozlany olej lub rozlane paliwo.

 • Przed przechowywaniem należy odczekać, aż silnik ostygnie, a ponadto zabrania się przechowywania maszyny w pobliżu źródeł ognia.

 • Nigdy nie pozwalaj nieprzeszkolonym osobom serwisować maszyny.

 • Jeśli zajdzie taka potrzeba, użyj podpór do podparcia elementów maszyny.

 • Ostrożnie uwalniać ciśnienie z układów ze zmagazynowaną energią.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części ruchomych. W miarę możliwości nie dokonywać żadnych regulacji przy włączonym silniku.

 • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw odłączyć akumulator; patrz Korzystanie z odłącznika akumulatora.

 • Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i ognia. Należy wyłączać ładowarkę przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora. Należy nosić odzież ochronną i używaj narzędzi izolowanych.

 • Kwas z akumulatora jest trujący i może spowodować poparzenia. Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. W czasie pracy z akumulatorem należy chronić twarz, oczy i odzież.

 • Gazy z akumulatora mogą eksplodować. Akumulator należy trzymać z dala od papierosów, źródła iskier i ognia.

 • Utrzymuj wszystkie części w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone. Należy wymieniać wszystkie zużyte lub uszkodzone naklejki.

 • Jeżeli jakikolwiek rodzaj konserwacji lub naprawy wymaga uniesienia ramion ładowarki, należy je zabezpieczyć w pozycji uniesienia za pomocą blokad(y) siłownika/ów hydraulicznego/ych.

 • Zabezpiecz zawór ramion ładowarki za pomocą blokady zaworów (jeżeli maszyna jest w nie wyposażona) za każdym razem, gdy chcesz zatrzymać maszynę z uniesionymi ramionami.

 • Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich nakrętek i śrub. Utrzymuj sprzęt w dobrym stanie.

 • Nie wolno manipulować przy urządzeniach zabezpieczających.

 • Dbaj, aby na maszynie nie gromadziła się trawa, liście lub inne odpady. Wytrzyj rozlany olej lub rozlane paliwo. Przed przekazaniem jej do przechowania należy zaczekać na schłodzenie się wiertnicy.

 • Należy zachować dodatkową ostrożność podczas obchodzenia się z paliwem. Jest ono łatwopalne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

  • Używać tylko atestowanego kanistra na paliwo.

  • Nigdy nie zdejmuj korka wlewu paliwa ani nie dolewaj paliwa przy pracującym silniku. Przed dolaniem paliwa zaczekać, aż silnik ostygnie. Palenie tytoniu jest zabronione.

  • Nigdy nie uzupełniaj paliwa w zamkniętych pomieszczeniach.

  • Maszyny i kanistra z paliwem nie należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym znajduje się źródło otwartego ognia, np. w pobliżu podgrzewacza wody lub pieca.

  • Nigdy nie napełniaj kanistra, gdy znajduje się wewnątrz pojazdu, bagażnika, powierzchni ładunkowej furgonetki czy jakiejkolwiek powierzchni innej niż podłoże.

  • W czasie napełniania utrzymuj wlew kanistra w kontakcie ze zbiornikiem.

  • Nie przechowuj paliwa w pobliżu ognia ani nie spuszczaj paliwa w pomieszczeniu.

 • Jeśli uderzysz w jakikolwiek przedmiot, zatrzymaj się i sprawdź maszynę. Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.

 • Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych Toro.

 • Trzymaj ciało i ręce z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają płyn hydrauliczny pod dużym ciśnieniem. Aby znaleźć wycieki płynu hydraulicznego, użyj kartonu lub papieru; nigdy nie używaj rąk do wykonania tej czynności. Olej hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może dostać się pod skórę i spowodować obrażenia wymagające ingerencji chirurgicznej, którą powinien wykonać w ciągu kilku godzin wykwalifikowany chirurg, ponieważ w przeciwnym razie może rozwinąć się zgorzel.

Dane dotyczące stabilności

W poniższych tabelach podano maksymalne nachylenie zalecane dla zespołu jezdnego w pozycjach wymienionych w tabelach. Zbocza przekraczające określony kąt mogą spowodować niestabilność zespołu jezdnego. Dane podane w tabelach zakładają, że ramiona ładowarki zostały całkowicie opuszczone; uniesione ramiona mogą wpływać na stabilność maszyny.

W każdej instrukcji obsługi osprzętu występuje zestaw trzech parametrów stabilności, po jednym dla każdej pozycji na zboczu. Aby określić maksymalny kąt nachylenia zbocza, możesz je przejechać z zainstalowanym osprzętem i znaleźć stopień nachylenia zbocza, który odpowiada parametrom stabilności osprzętu. Przykład: Jeśli osprzęt zamontowany do zespołu jezdnego TX model 22327 ma parametr jazdy przodem w górę zbocza wynoszący B, jazdy tyłem w górę zbocza D oraz jazdy ukośnie do zbocza C, możesz wjeżdżać przodem na zbocze o nachyleniu 19°, tyłem na zbocze o nachyleniu 11° lub ukośnie na zbocze o nachyleniu 11°, jak zostało to przedstawione w poniższej tabeli.

Modele 22327, 22327G oraz 22327HD
KonfiguracjaMaksymalne zalecane zbocze w czasie pracy:
Przodem pod góręTyłem pod góręUkośnie pod górę
GraphicGraphicGraphic
Zespół jezdny bez osprzętu15°19°16°
Zespół jezdny z osprzętem o jednym z poniższych parametrów stabilności dla każdej pozycji na zboczu:*   
A25°25°20°
B19°20°15°
C16°17°11°
D14°11°
E
Modele 22328 i 22328HD
KonfiguracjaMaksymalne zalecane zbocze w czasie pracy:
Przodem pod góręTyłem pod góręUkośnie pod górę
GraphicGraphicGraphic
Zespół jezdny bez osprzętu16°19°19°
Zespół jezdny z osprzętem o jednym z poniższych parametrów stabilności dla każdej pozycji na zboczu:*   
A25°25°23°
B21°19°18°
C18°15°14°
D15°10°10°
E

Wskaźnik nachylenia terenu

g011841

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal93-6681
decal93-7814
decal93-9084
decal115-2047
decal115-4855
decal115-4858
decal115-4865
decal117-2718
decal117-3276
decal120-0625
decal130-2836
decal130-7637
decal131-0709
decal131-0711
decal131-8026
decal136-5750
decal131-0597
decal131-0708
decal131-0710
decal136-5824

Przegląd produktu

g031208g031209

Zanim uruchomisz silnik i rozpoczniesz pracę z zespołem jezdnym, zapoznaj się ze wszystkimi elementami sterowania (Rysunek 5).

Panel sterowania

g205233

Przełącznik kluczykowy

Przełącznik kluczykowy, używany do uruchamiania i wyłączania silnika, ma trzy pozycje: WYłąCZENIE, PRACAi ROZRUCH. Patrz Uruchamianie silnika.

Dźwignia przepustnicy

Przestaw do przodu, aby zwiększyć obroty silnika lub do tyłu, aby zmniejszyć.

Drążek wzorcowy

Podczas kierowania zespołem jezdnym należy skorzystać z drążka wzorcowego jako uchwytu i punktu podparcia, aby sterować dźwignią sterującą zespołem jezdnym oraz dźwignią hydrauliki pomocniczej. Aby zapewnić płynną, kontrolowaną pracę, podczas obsługiwania maszyny nie należy zdejmować obu dłoni jednocześnie z drążka wzorcowego.

Dźwignia sterowania zespołem jezdnym

g029289
 • Aby jechać do przodu, ustaw dźwignię sterowania zespołem jezdnym do przodu (Rysunek 7).

  g029285
 • Aby jechać do tyłu, ustaw dźwignię sterowania zespołem jezdnym do tyłu (Rysunek 8).

  Important: Podczas cofania spoglądaj do tyłu, zwracając uwagę na przeszkody, i trzymaj obie dłonie na drążku wzorcowym.

  g029286
 • Aby skręcić w prawo, obróć dźwignię sterowania zespołem jezdnym zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (Rysunek 9).

  g029288
 • Aby skręcić w lewo, obróć dźwignię sterowania zespołem jezdnym przeciwnie do kierunku wskazówek zegara (Rysunek 10).

  g029287
 • Aby zatrzymać maszynę, zwolnij dźwignię sterowania jazdą (Rysunek 6).

Note: Im dalej przesuniesz dźwignię sterowania jazdą w danym kierunku, tym szybciej zespół jezdny będzie jechać w tym kierunku.

Dźwignia uniesienia ramion/przechyłu osprzętu

 • Aby przechylić osprzęt do przodu, powoli przesuń dźwignię w prawo (Rysunek 11).

 • Aby przechylić osprzęt do tyłu, powoli przesuń dźwignię w lewo (Rysunek 11).

 • Aby opuścić ramiona ładowarki, powoli przesuń dźwignię do przodu (Rysunek 11).

 • Aby unieść ramiona ładowarki, powoli przesuń dźwignię do tyłu (Rysunek 11).

 • Aby opuścić ramiona ładowarki do pozycji zapadki (pływającej), przesuń dźwignię do oporu do przodu (Rysunek 11).

  Note: Dzięki temu osprzęt taki, jak lemiesz poziomujący lub lemiesz hydrauliczny, będą podczas wyrównywania podążać za kształtem podłoża (tzw. pozycja pływająca).

g029293

Przesuwając dźwignię do pozycji pośredniej (na przykład do przodu i w lewo), możesz jednocześnie unosić ramiona ładowarki i przechylać osprzęt.

Blokada zaworu ładowarki

Blokada zaworu ładowarki zabezpiecza dźwignię uniesienia ramion/przechyłu osprzętu, przez co nie można popchnąć ich do przodu. Dzięki temu nikt nie opuści przypadkowo ramion ładowarki w czasie przeprowadzania czynności konserwacyjnych. Zabezpiecz ramiona ładowarki za pomocą blokady w każdym momencie, gdy chcesz zatrzymać maszynę z uniesionymi ramionami.

Aby załączyć blokadę, należy ją unieść do momentu, aż ukaże się otwór w panelu sterowania, a następnie przesunąć w lewo przed dźwignię unoszenia ramion ładowarki, po czym docisnąć do pozycji zablokowania (Rysunek 12).

g029981

Drążek wzorcowy dźwigni sterujących ładowarki

Drążek wzorcowy sterowania ładowarką pomaga ustabilizować pozycję dłoni podczas obsługiwania dźwigni unoszenia ramion/przechyłu osprzętu ładowarki (Rysunek 4).

Dźwignia hydrauliki pomocniczej

 • Aby włączyć osprzęt hydrauliczny w kierunku do przodu, przesuń dźwignię hydrauliki pomocniczej do przodu (Rysunek 13).

 • Aby uruchomić osprzęt hydrauliczny w kierunku do tyłu, przesuń dźwignię hydrauliki pomocniczej do tyłu (Rysunek 13).

Note: Jeżeli zwolnisz dźwignię w pozycji DO PRZODU lub DO TYłU, automatycznie powróci ona do pozycji NEUTRALNEJ (Rysunek 13).

g029294

Przełącznik blokady hydrauliki pomocniczej

Naciśnij prawą stopą przełącznik blokady hydrauliki pomocniczej, aby zablokować dźwignię hydrauliki pomocniczej w pozycji DO PRZODU lub DO TYłU i umożliwić obsługę rękoma innych elementów sterujących (Rysunek 5).

g205234

Dźwignia hamulca postojowego

 • Aby załączyć hamulec postojowy, przekręć dźwignię w lewo (Rysunek 15).

  Note: Przed załączeniem hamulca na kole napędowym zespół jezdny może się nieznacznie przemieścić.

 • Aby zwolnić hamulec, przekręć dźwignię hamulca w prawo.

  Note: Konieczne może być lekkie przesunięcie dźwigni napędu jezdnego w celu zwolnienia sworzni hamulca i przekręcenia dźwigni.

g030721

Wskaźnik poziomu paliwa

Ten wskaźnik pokazuje ilość paliwa w zbiorniku/ach paliwa.

Wyświetlacz komunikatów

Lampka temperatury płynu chłodzącego silnik

Jeżeli ciecz chłodząca osiągnie zbyt wysoką temperaturę, lewa lampka kontrolna zacznie migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy (Rysunek 16). W takiej sytuacji należy wyłączyć układ hydrauliki pomocniczej i pozostawić silnik pracujący na wysokich obrotach biegu jałowego, aby układ chłodzenia mógł obniżyć temperaturę maszyny. Po całkowitym ostygnięciu silnika sprawdzić poziom płynu chłodzącego.

Important: Nie wyłączaj silnika, gdyż może to spowodować przegrzanie się maszyny.

g029666

Lampka ciśnienia oleju silnikowego

Jeżeli ciśnienie oleju silnikowego będzie zbyt niskie, lampka kontrolna po lewej zapali się na stałe (Rysunek 17). W takiej sytuacji natychmiast wyłącz silnik i sprawdź poziom oleju. Jeśli poziom jest niski, dolej oleju i obejrzyj układ pod kątem ewentualnych wycieków.

g029665

Kontrolka świecy żarowej

Prawa lampka kontrolna zaczyna migać, gdy świece żarowe są zasilane w celu rozgrzania silnika (Rysunek 18).

g029668

Lampka ładowania akumulatora

Gdy poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, prawa lampka kontrolna zapali się na stałe (Rysunek 19). W takiej sytuacji wyłącz silnik, a następnie naładuj lub wymień akumulator. Patrz Serwisowanie akumulatora.

g029667

Licznik godzin

Licznik motogodzin wyświetla liczbę godzin pracy zapisaną w zespole jezdnym i zawiera następujące wskaźniki:

 • Silnik pracuje – zapala się po uruchomieniu silnika

  g029974
 • Hamulec postojowy – zapala się, gdy hamulec postojowy jest wyłączony

  g030520
 • Położenie neutralne napędu jezdnego – zapala się, gdy dźwignia napędu jezdnego jest w pozycji NEUTRALNEJ

  g029211
 • Położenie neutralne dźwigni hydrauliki pomocniczej – zapala się, gdy dźwignia hydrauliki pomocniczej jest w pozycji NEUTRALNEJ

  g029975

Note: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania.

Model 22327
Szerokość85 cm
Długość256 cm
Wysokość138 cm
Masa1 234 kg
Udźwig roboczy (ze standardową łyżką)454 kg)
Udźwig wywracający (ze standardową łyżką)1 296 kg
Rozstaw osi104 cm
Wysokość zrzutu (ze standardową łyżką)155 cm
Wysięg – całkowicie uniesiona (ze standardową łyżką)62 cm
Wysokość do sworznia zawiasu (ze standardową łyżką w najwyższej pozycji)206 cm
Model 22328
Szerokość103 cm
Długość256 cm
Wysokość138 cm
Masa1 297 kg
Udźwig roboczy (ze standardową łyżką)454 kg)
Udźwig wywracający (ze standardową łyżką)1 296 kg
Rozstaw osi104 cm
Wysokość zrzutu (ze standardową łyżką)155 cm
Wysięg – całkowicie uniesiona (ze standardową łyżką)62 cm
Wysokość do sworznia zawiasu (ze standardową łyżką w najwyższej pozycji)206 cm

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów akceptowanych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z urządzeniem i zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem, lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę zatwierdzonego osprzętu i zatwierdzonych akcesoriów.

Important: Używaj jedynie osprzętu zatwierdzonego przez Toro. Inny osprzęt może stworzyć niebezpieczne środowisko pracy lub spowodować uszkodzenie zespołu jezdnego.

Aby chronić urządzenie i zachować jego optymalną wydajność, stosuj oryginalne części Toro. Jeśli chodzi o niezawodność, Toro dostarcza części zamienne zaprojektowane z myślą o parametrach technicznych określonej maszyny. Używaj zawsze oryginalnych części zamiennych Toro.

Działanie

Note: Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Important: Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić poziom płynów oraz usunąć zanieczyszczenia z zespołu jezdnego. Upewnij się także, czy w obszarze pracy nie ma osób postronnych i obcych obiektów. Należy również poznać i oznaczyć miejsca wszystkich linii zasilających.

Bezpieczeństwo to podstawa

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Zapoznaj się z symbolami znajdującymi się w części dotyczącej bezpieczeństwa. Pomoże to uniknąć obrażeń ciała operatora lub osób postronnych.

Ostrożnie

Poziom hałasu wytwarzany przez maszynę może doprowadzić do utraty słuchu.

Podczas eksploatacji maszyny należy korzystać z ochraniaczy słuchu.

Używaj odpowiedniego sprzętu do ochrony oczu, słuchu, dłoni, stóp oraz głowy.

g009027

Ostrzeżenie

W czasie pracy istnieje ryzyko upadku z platformy i odniesienia poważnych obrażeń ciała.

Nie jedź maszyną, dopóki nie staniesz obiema stopami na platformie, a rękami nie złapiesz dźwigni.

Dolewanie paliwa

Niebezpieczeństwo

W niektórych warunkach paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

 • Napełniaj zbiorniki na paliwo na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, przy zimnym silniku. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

 • Nigdy nie napełniaj zbiorników na paliwo wewnątrz zamkniętej przyczepy.

 • Nigdy nie pal tytoniu podczas obchodzenia się z paliwem i zachowaj odpowiednią odległość od otwartego ognia i miejsc, w których opary paliwa mogą zapalić się od iskry.

 • Paliwo należy przechowywać w przeznaczonym do tego celu pojemniku i poza zasięgiem dzieci. Nie przygotowuj zapasów paliwa większych niż 30-dniowe.

 • Nie rozpoczynaj pracy bez przygotowania i sprawdzenia układu wydechowego.

Niebezpieczeństwo

W pewnych sytuacjach podczas uzupełniania paliwa może nastąpić wyzwolenie się elektryczności statycznej, powstanie iskry i zapłon oparów paliwa. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

 • Przed napełnieniem zawsze stawiaj kanistry z paliwem na podłożu, z dala od pojazdu.

 • Nie uzupełniaj zbiornika paliwa w ciężarówce lub na naczepie. Wewnętrzne wykładziny albo inne osłony mogą spowolnić rozładowywanie się elektryczności statycznej zgromadzonej na pojemniku, odizolowując go.

 • Jeśli to możliwe, sprowadź maszynę z platformy lub przyczepy i zatankuj ją na podłożu.

 • Jeśli nie jest to możliwe, należy uzupełniać paliwo z kanistra, a nie bezpośrednio z pistoletu dystrybutora paliwa.

 • Jeśli musisz zatankować, używając pistoletu, zwróć uwagę na to, aby przez cały czas tankowania dotykał on otworu zbiornika lub kanistra.

Ostrzeżenie

Połknięcie paliwa jest szkodliwe i może prowadzić do śmierci. Długotrwała ekspozycja na opary może spowodować poważne obrażenia ciała lub chorobę.

 • Unikać długotrwałego wdychania oparów paliwa.

 • Nie zbliżaj twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa ani do otworu zbiornika paliwa.

 • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i skórą.

Zalecenia dotyczące paliwa

Należy używać wyłącznie czystego, świeżego oleju napędowego lub oleju ekologicznego o niskiej (<500 ppm) albo bardzo niskiej (<15 ppm) zawartości siarki. Minimalna liczba cetanowa to 40. Olej napędowy należy kupować w ilościach, które można zużyć w ciągu 180 dni, co zagwarantuje jego świeżość.

W temperaturach powyżej -7°C używać letniego oleju napędowego (nr 2-D), a poniżej tej temperatury – zimowego (nr 1-D lub mieszanki 1-D/2-D). Stosowanie zimowego oleju napędowego w niskich temperaturach powoduje, że temperatura zapłonu jest niższa, a charakterystyka przepływu dostosowana jest do niskich temperatur, co ułatwia uruchamianie i zmniejsza częstotliwość zatykania się filtra paliwa.

Stosowanie letniego oleju napędowego w temperaturze wyższej niż -7°C przyczynia się do wydłużenia trwałości pompy paliwowej i zwiększenia mocy w porównaniu z olejem zimowym.

Important: Nie należy zamiast oleju napędowego używać nafty ani benzyny. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia spowoduje uszkodzenie silnika.

Silnik dostosowany do oleju napędowego biodiesel

Do napędu maszyny można używać mieszanki oleju napędowego zawierającej do 20% oleju napędowego bio (i 80% standardowego oleju napędowego). Zawartość siarki w konwencjonalnym oleju napędowym powinna być niska lub bardzo niska. Należy pamiętać o następujących zastrzeżeniach:

 • Komponent bio musi spełniać normę ASTM D6751 lub EN14214.

 • Zmieszane paliwo musi spełniać normę ASTM D975 lub EN590.

 • Powierzchnie z powłoką malarską mogą zostać uszkodzone przez mieszankę biodiesla.

 • Przy niskiej temperaturze należy używać paliwa B5 (o 5% lub mniejszej zawartości biooleju).

 • Należy sprawdzać uszczelki i przewody mające styczność z paliwem, bowiem ich stan może ulec pogorszeniu.

 • Przez pewien czas po przejściu na mieszankę paliwową z udziałem olejów roślinnych można oczekiwać zatkania filtra paliwa.

 • Aby uzyskać więcej informacji o oleju napędowym typu biodiesel, skontaktuj się z jego dystrybutorem.

Uzupełnianie paliwa w zbiornikach

Pojemność zbiornika paliwa: 41 litrów

Napełnij zbiorniki paliwa w sposób pokazany na Rysunek 25.

Note: Po bezpiecznym zamknięciu korka wlewu paliwa słychać kliknięcie. Użyj wspornika do zablokowania zbiorników paliwa.

g029669

Wykonywanie codziennych czynności konserwacyjnych

Każdego dnia przed uruchomieniem maszyny wykonuj wymienione w rozdziale czynności kontrolne wykonywane codzienne lub przy każdym użyciu.

Important: Przed pierwszym uruchomieniem silnika sprawdź poziom oleju hydraulicznego i wykonaj odpowietrzenie układu paliwowego, zapoznaj się z Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego i Odpowietrzanie układu paliwowego.

Uruchamianie silnika

 1. Upewnij się, że dźwignia hydrauliki pomocniczej i dźwignie jazdy znajdują się w położeniu NEUTRALNYM.

 2. Ustaw dźwignię przepustnicy w połowie między pozycjami WOLNą a SZYBKą.

 3. Wsuń kluczyk do wyłącznika zapłonu i obróć go do położenia WłąCZENIA (On).

 4. Odczekaj, aż wskaźnik świecy żarowej przestanie migać.

 5. Obróć kluczyk do pozycji ROZRUCH. Gdy silnik uruchomi się, puść kluczyk.

  Important: Przy rozruchu silnika nie kręć rozrusznikiem dłużej niż przez 10 sekund. Jeśli silnik nie daje się uruchomić, odczekaj 30 sekund, aby rozrusznik mógł ostygnąć pomiędzy kolejnymi próbami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować spalenie rozrusznika.

 6. Ustaw dźwignię przepustnicy w wymaganym położeniu.

  Important: Praca silnika na wysokich obrotach, gdy układ hydrauliczny jest zimny (tzn. gdy temperatura powietrza jest bliska zera lub niższa), może spowodować uszkodzenie układu hydraulicznego. Podczas uruchamiania silnika w niskich temperaturach pozwól silnikowi pracować w pozycji środkowego położenia dźwigni przepustnicy od 2 do 5 minut przed przestawieniem dźwigni przepustnicy do ustawienia SZYBKIEGO.

  Note: Jeżeli temperatura na zewnątrz jest poniżej zera, przechowuj zespół jezdny w garażu. Dzięki temu będzie się łatwiej uruchamiał.

Kierowanie urządzeniem

Dźwignie jazdy służą do sterowania ruchem maszyny. Im dalej przesuniesz dźwignie sterowania jazdą w danym kierunku, tym szybciej zespół jezdny będzie jechać w tym kierunku. Aby zatrzymać maszynę, zwolnij dźwignie sterowania jazdą.

Ostrożnie

Podczas cofania można wjechać tyłem na nieruchome przedmioty lub osoby postronne, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Spoglądaj do tyłu, zwracając uwagę na przeszkody lub osoby postronne, i trzymaj obie dłonie na drążku wzorcowym.

Przepustnica kontroluje prędkość obrotową silnika, wyrażoną w obr./min (obrotach na minutę). Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji SZYBKO dla uzyskania najwyższych osiągów. Możliwość zmiany ustawienia przepustnicy może być także wykorzystana do pracy przy niskich prędkościach.

Zatrzymywanie silnika

 1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) i opuść ramiona ładowarki.

 2. Upewnij się, że dźwignia hydrauliki pomocniczej jest w pozycji NEUTRALNEJ.

 3. Przesuń dźwignię przepustnicy do położenia WOLNEGO.

 4. Jeżeli silnik ciężko pracował lub jest gorący, przed przekręceniem kluczyka w stacyjce do pozycji WYłąCZENIA pozwól mu pracować przez minutę na biegu jałowym.

  Note: Pomaga to schłodzić silnik przed jego wyłączeniem. W sytuacji awaryjnej dopuszcza się natychmiastowe wyłączenie silnika.

 5. Przekręć przełącznik z kluczykiem do pozycji WYł. (Off) i wyjmij kluczyk.

Ostrożnie

Dziecko lub niewykwalifikowana osoba postronna może próbować włączyć zespół jezdny i doznać obrażeń ciała.

Kiedy opuszczasz zespół jezdny nawet na chwilę, wyjmij kluczyk zapłonu.

Przemieszczanie niesprawnej maszyny

Important: Nie holuj ani nie ciągnij maszyny bez uprzedniego otwarcia zaworów holowniczych; w przeciwnym razie układ hydrauliczny zostanie uszkodzony.

 1. Wyłącz silnik.

 2. Otwórz maskę i oprzyj ją na podpórce.

 3. Zdejmij osłony boczne; patrz Zdejmowanie osłon bocznych.

 4. Przy użyciu klucza przekręć dwukrotnie zawory holownicze na pompach hydraulicznych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rysunek 26).

  g031210g031211
 5. Teraz możesz holować maszynę stosownie do potrzeb.

 6. Po naprawieniu maszyny zamknij zawory holownicze przed przystąpieniem do jej użytkowania.

Używanie osprzętu

Instalowanie osprzętu

Important: Używaj jedynie osprzętu zatwierdzonego przez Toro. Osprzęt może zmienić stabilność i charakterystykę pracy maszyny. Stosowanie maszyny wraz z niezatwierdzonym osprzętem może prowadzić do unieważnienia gwarancji na maszynę.

Important: Przed zainstalowaniem osprzętu upewnij się, że płyty montażowe są wolne od brudu i zanieczyszczeń, a sworznie obracają się swobodnie. Jeśli sworznie nie obracają się swobodnie, nasmaruj je.

 1. Ustaw osprzęt na równej powierzchni z wystarczającą ilością miejsca za nim, aby podpiąć go do maszyny.

 2. Uruchom silnik.

 3. Przechyl płytę montażową osprzętu do przodu.

 4. Ustaw płytę montażową w górnej krawędzi płyty odbiornika osprzętu (Rysunek 27).

  g003710
 5. Unieś ramiona ładowarki, jednocześnie przechylając płytę montażową do tyłu.

  Important: Unieś osprzęt na tyle, aby oderwać go od ziemi, a następnie przechyl płytę montażową całkowicie do tyłu.

 6. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 7. Załóż sworznie szybkomocujące upewniając się, że zostały całkowicie osadzone w płycie montażowej (Rysunek 28).

  Important: Jeśli sworznie nie chcą obrócić się do pozycji załączonej, oznacza to, że płyta montażowa nie została dobrze wyrównana z otworami w płycie odbiornika osprzętu. Sprawdź i w razie potrzeby wyczyść płytę odbiornika.

  g003711

  Ostrzeżenie

  Jeśli nie osadzisz prawidłowo sworzni szybkomocujących w płycie montażowej osprzętu, osprzęt może spaść z maszyny, przygniatając operatora lub osoby postronne.

  Sprawdź, czy sworznie szybkomocujące zostały całkowicie osadzone w płycie montażowej osprzętu.

Podłączanie przewodów hydraulicznych

Ostrzeżenie

Płyn hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może dostać się pod skórę i spowodować obrażenia. Płyn, który przedostał się przez skórę, musi być usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza zaznajomionego z tego typu obrażeniami; w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia zgorzeli.

 • Trzymaj ciało i ręce z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają płyn hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

 • Aby znaleźć wycieki płynu hydraulicznego, użyj kartonu lub papieru; nigdy nie używaj rąk do wykonania tej czynności.

Ostrożnie

Złącza hydrauliczne, przewody/zawory hydrauliczne oraz płyn hydrauliczny mogą być gorące. Dotknięcie gorących elementów może spowodować poparzenie.

 • Do pracy ze złączami hydraulicznymi używaj rękawic.

 • Przed dotknięciem elementów hydraulicznych zaczekaj, aż maszyna ostygnie.

 • Nie dotykaj rozlanego płynu hydraulicznego.

Jeśli do działania osprzętu potrzebny jest układ hydrauliczny, podłącz przewody hydrauliczne w następujący sposób:

 1. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 2. Aby uwolnić ciśnienie ze złączek hydraulicznych, przestaw dźwignię hydrauliki pomocniczej do przodu, do tyłu i z powrotem do pozycji NEUTRALNEJ.

 3. Zdejmij pokrywy ochronne ze złączek hydraulicznych maszyny.

 4. Upewnij się, że złącza hydrauliczne są wolne od zanieczyszczeń i brudu.

 5. Wciśnij złącze męskie osprzętu do złącza żeńskiego w maszynie.

  Note: Podłączenie męskiego złącza osprzętu najpierw spowoduje uwolnienie ciśnienia z osprzętu.

 6. Wciśnij złącze żeńskie osprzętu na złącze męskie w maszynie.

 7. Upewnij się, że połączenie jest mocne, pociągając za przewody.

Demontowanie osprzętu

 1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

 2. Opuść osprzęt na podłoże.

 3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 4. Rozłącz sworznie szybkomocujące obracając je na zewnątrz.

 5. Jeżeli osprzęt wykorzystuje napęd hydrauliczny, przestaw dźwignię hydrauliki pomocniczej do przodu, do tyłu i z powrotem do pozycji NEUTRALNEJ w celu uwolnienia ciśnienia ze złączek hydraulicznych.

 6. Jeśli osprzęt wykorzystuje hydraulikę, wsuń kołnierze z powrotem na złączki hydrauliczne i rozłącz je.

  Important: Połącz ze sobą przewody osprzętu, aby zapobiec zanieczyszczeniu układu hydraulicznego w czasie przechowywania.

 7. Załóż pokrywy ochronne na złączki hydrauliczne maszyny.

 8. Uruchom silnik, przechyl płytę montażową do przodu i odjedź maszyną od osprzętu.

Transportowanie urządzenia

Do transportu maszyny należy użyć przyczepy lub ciężarówki o dużej nośności. Używaj najazdów o pełnej szerokości. Upewnij się, że przyczepa lub ciężarówka wyposażone są w niezbędne hamulce, oświetlenie i oznaczenia wymagane przez prawo. Dokładnie przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Wiedza ta pomoże uniknąć obrażeń u operatora, rodziny, zwierząt lub osób postronnych. Przestrzegaj lokalnych rozporządzeń określających wymagania dotyczące przyczep i mocowań.

Ostrzeżenie

Jazda po ulicy lub drodze bez kierunkowskazów, oświetlenia, oznaczeń odblaskowych lub symbolu pojazdu wolnobieżnego jest niebezpieczna i może prowadzić do wypadków powodujących obrażenia ciała.

Maszyną nie wolno jechać po drogach publicznych.

Wybór przyczepy

Ostrzeżenie

Ładowanie maszyny na przyczepę lub ciężarówkę zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci (Rysunek 29).

 • Używaj tylko pochylni o pełnej szerokości. Nie używaj oddzielnych pochylni z każdej strony maszyny.

 • Nie przekraczaj kąta 15 stopni między pochylnią a podłożem lub między pochylnią a platformą przyczepy lub ciężarówki.

 • Upewnij się, że pochylnia jest co najmniej 4 dłuższa niż wysokość platformy przyczepy lub ciężarówki. Dzięki temu kąt pochylni względem podłoża nie przekroczy 15 stopni.

g027996

Załadunek maszyny

Ostrzeżenie

Ładowanie maszyny na przyczepę lub ciężarówkę zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

 • Podczas obsługi maszyny na pochylni należy zachować szczególną ostrożność.

 • Załadunek i wyładunek maszyny wykonuj tak, aby jej cięższa strona znajdowała się po wyższej stronie pochylni.

 • Podczas jazdy maszyną po pochylni unikaj nagłego przyspieszania lub hamowania, gdyż mogłoby to spowodować utratę kontroli lub przewrócenie się maszyny.

 1. Przed użyciem przyczepy zamocuj ją do pojazdu holującego i podłącz łańcuchy zabezpieczające.

 2. Podłącz przewody hamulców przyczepy, jeśli są stosowane.

 3. Obniż pochylnię i upewnij się, że kąt pochylni względem podłoża nie przekracza 15 stopni (Rysunek 29).

 4. Opuść ramiona ładowarki.

 5. Załadunek maszyny na przyczepę wykonuj tak, aby cięższa jej strona była po wyższej stronie pochylni, ładunek przewoź nisko (Rysunek 30).

  • Jeżeli maszyna posiada załadowany osprzęt do przewozu ładunku (na przykład łyżkę lub regulowane widły) lub osprzęt nie służący do przewozu ładunku (na przykład karczownicę do pniaków), wjeżdżaj po pochylni przodem.

  • Jeżeli maszyna posiada opróżniony osprzęt do przewozu ładunku lub nie posiada zamocowanego osprzętu, wjeżdżaj po pochylni tyłem.

  g204457
 6. Opuść do końca ramiona ładowarki.

 7. Zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i załącz hamulec postojowy.

 8. Zamocuj maszynę do przyczepy lub ciężarówki za pomocą pasów, łańcuchów lub lin, mocując je do metalowych uch na maszynie (Rysunek 31). Zastosuj się do obowiązujących przepisów określających wymogi dotyczące mocowania maszyny.

  g031331

Rozładunek urządzenia

 1. Obniż pochylnię i upewnij się, że kąt pochylni względem podłoża nie przekracza 15 stopni (Rysunek 30).

 2. Wyładunek maszyny wykonuj tak, aby cięższa jej strona była po wyższej stronie pochylni, ładunek przewoź nisko (Rysunek 32).

  • Jeżeli maszyna posiada załadowany osprzęt do przewozu ładunku (na przykład łyżkę lub regulowane widły) lub osprzęt nie służący do przewozu ładunku (na przykład karczownicę do pniaków), zjeżdżaj po pochylni tyłem.

  • Jeżeli maszyna posiada opróżniony osprzęt do przewozu ładunku lub nie posiada zamocowanego osprzętu, zjeżdżaj po pochylni przodem.

  g204458

Podnoszenie maszyny

Maszynę można unieść za pomocą uch mocujących/do podnoszenia, stanowiących punkty podnoszenia, patrz Rysunek 31.

Konserwacja

Note: Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

Ostrożnie

W przypadku pozostawienia kluczyka w stacyjce przypadkowa osoba może uruchomić silnik i spowodować poważne obrażenia ciała operatora lub osób postronnych.

Przed przeprowadzeniem konserwacji wyjmij kluczyk z wyłącznika zapłonu i odłącz przewody od świec zapłonowych. Ułóż przewody w znacznej odległości, aby nie zetknęły się przypadkowo ze świecami zapłonowymi.

Ostrzeżenie

Niewłaściwa konserwacja maszyny może doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia układów maszyny, co może stanowić zagrożenie dla operatora lub osób postronnych.

Maszynę należy regularnie konserwować i utrzymywać w dobrym stanie technicznym zgodnie ze wskazówkami w niniejszej instrukcji.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszych 8 godzinach
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej silnikowy i filtr.
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmarować maszynę.(Nasmaruj niezwłocznie po każdym myciu.)
 • Sprawdź wskaźnik serwisowy filtra powietrza.
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Usuń wodę i inne zanieczyszczenia z filtra paliwa/separatora wody.
 • Oczyść gąsienice.
 • Sprawdzaj gąsienice pod kątem nadmiernego zużycia i prawidłowego naprężenia.
 • Oczyść osłonę, chłodnicę oleju oraz przednią stronę chłodnicy silnika (częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Należy sprawdzać poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym.
 • Sprawdź hamulec postojowy..
 • Usuń zanieczyszczenia z maszyny.
 • Sprawdź poluzowane łączniki.
 • Co 25 godzin
 • Zdejmij pokrywę filtra powietrza, usuń zanieczyszczenia i sprawdź wskaźnik serwisowy filtra powietrza.
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
 • Co 50 godzin
 • Należy sprawdzać stan akumulatora.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.(Filtr należy serwisować częściej w niezwykle zakurzonych lub piaszczystych warunkach).
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Sprawdź przewody układu chłodzenia.
 • Sprawdź napięcie paska alternatora/wentylatora (skorzystaj z instrukcji w Podręczniku obsługi silnika).
 • Sprawdź przewody hydrauliczne pod kątem wycieków, luźnych połączeń, zagięć, niedokręconych wsporników montażowych, zużycia oraz uszkodzeń pod wpływem czynników środowiskowych i chemicznych.Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.
 • Sprawdź, czy na podwoziu nie nagromadziły się zabrudzenia.
 • Co 200 godzin
 • Wymień filtr oleju.(Filtr należy serwisować częściej w niezwykle zakurzonych lub piaszczystych warunkach).
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Co 400 godzin
 • Wymień wkład filtra paliwa i przelotowy filtr paliwa.
 • Sprawdź przewody i połączenia paliwowe pod kątem zużycia, uszkodzeń lub obluzowanych połączeń.
 • Wymienić płyn hydrauliczny.
 • Co 500 godzin
 • Wymień pasek alternatora/wentylatora (skorzystaj z instrukcji w Podręczniku obsługi silnika).
 • Co 1500 godzin
 • Wymień wszystkie luźne przewody hydrauliczne.
 • Co rok
 • Wymień płyn chłodzący silnik (tylko przedstawiciel autoryzowanego serwisu).
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Poprawki lakiernicze odprysków.
 • Co 2 lata
 • Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa (tylko autoryzowany serwis).
 • Przed wykonaniem konserwacji

  Używanie blokad siłowników

  Ostrzeżenie

  Podniesione ramiona ładowarki mogą się opuścić, przygniatając każdego, kto znajduje się pod nimi.

  Przed przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych wymagających uniesienia ramion ładowarki zainstaluj blokady siłowników.

  Instalowanie blokad siłowników

  1. Odłącz osprzęt.

  2. Unieś ramiona ładowarki do pozycji całkowicie podniesionej.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Wyjmij 2 sworznie mocujące blokadę siłownika do słupków po obu stronach maszyny.

  5. Nałóż blokadę siłownika na tłoczysko siłownika podnoszenia (Rysunek 33).

   g031214
  6. Powtórz kroki od 4 do 5 dla drugiej strony maszyny.

  7. Powoli opuść ramiona ładowarki, aż blokady siłowników dotkną korpusów siłowników i główek tłoczysk.

  Demontaż i przechowywanie blokad siłowników

  Important: Przed przystąpieniem do eksploatacji maszyny zdejmij blokady siłowników z tłoczysk i poprawnie zamocuj je w położeniu przechowywania.

  1. Uruchom silnik.

  2. Unieś ramiona ładowarki do pozycji całkowicie podniesionej.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Wyjmij sworznie mocujące blokady siłowników.

  5. Nałóż blokady siłowników na słupki po obu stronach maszyny i zabezpiecz je zawleczkami.

  6. Opuść ramiona ładowarki.

  Dostęp do elementów wewnętrznych

  Ostrzeżenie

  Otwarcie lub zdjęcie osłon, pokryw i siatek przy pracującym silniku umożliwi kontakt z ruchomymi częściami, powodując poważne obrażenia.

  Przed zdjęciem jakichkolwiek osłon, pokryw i siatek wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  Otwieranie maski silnika

  1. Poluzuj śrubę blokującą maskę (Rysunek 34).

   g031215
  2. Przekręć zaczep maski w prawo (Rysunek 34).

  3. Unieś maskę do góry za ucha (Rysunek 34).

  4. Ustaw podpórkę maski.

  Zamykanie maski

  1. Unieś za uchwyt zabezpieczający podpórkę (Rysunek 35)

   g031216
  2. Opuść maskę i zatrzaśnij ją, naciskając przednią część maski do momentu pełnego zamknięcia maski.

  3. Dokręć śrubę mocującą maskę, unieruchamiając zaczep (Rysunek 34).

  Otwieranie tylnej pokrywy dostępowej

  1. Zdejmij element mocujący (Rysunek 36).

   g031217
  2. Unieś tylną pokrywę dostępową, aby uzyskać dostęp do elementów wewnętrznych (Rysunek 36).

  3. Opuść tylną pokrywę dostępową i załóż element mocujący, aby ją zablokować.

  Zdejmowanie osłon bocznych

  1. Otwórz maskę i oprzyj ją na podpórce.

  2. Przesuń osłony boczne (Rysunek 37) do góry, wysuwając z otworów w przedniej osłonie i ramie.

   g030720

  Zdejmowanie przedniej osłony

  1. Otwórz maskę i oprzyj ją na podpórce.

  2. Poluzuj 2 górne śruby i 2 przednie śruby.

   g031218
  3. Zdejmij osłonę.

  Zdejmowanie przedniej osłony

  1. Odkręć 2 górne śruby (3/8 x 1 cal), 2 podkładki oraz 2 dolne śruby (5/16 x 5/8 cala) z przedniej pokrywy.

  2. Zdejmij przednią osłonę.

  g204032

  Smarowanie

  Smarowanie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmarować maszynę.(Nasmaruj niezwłocznie po każdym myciu.)
 • Typ smaru: Smar ogólnego zastosowania.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Oczyść smarowniczki za pomocą szmatki.

  4. Podłącz smarownicę do każdej ze smarowniczek (Rysunek 40, Rysunek 41 i Rysunek 42).

   Note: Przed wtłoczeniem smaru w smarowniczki pokazane na Rysunek 42 unieś ramiona ładowarki.

   g031219
   g004209
   g029953
  5. Następnie pompować smar do smarowniczek, aż zacznie wyciekać z łożysk (w przybliżeniu 3 wtłoczenia).

  6. Wytrzeć nadmiar smaru.

  Konserwacja silnika

  Serwisowanie filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź wskaźnik serwisowy filtra powietrza.
 • Co 25 godzin
 • Zdejmij pokrywę filtra powietrza, usuń zanieczyszczenia i sprawdź wskaźnik serwisowy filtra powietrza.
 • Serwisowanie pokrywy i korpusu filtra powietrza

  Important: Filtr powietrza wymieniaj tylko wtedy, gdy wskaźnik serwisowy wskazuje kolor czerwony (Rysunek 43). Zbyt wczesna wymiana filtra powietrza może jedynie zwiększyć ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń do silnika po zdjęciu filtra.

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwórz maskę i oprzyj ją na podpórce (jeżeli maszyna jest w nią wyposażona).

  4. Sprawdź korpus filtra powietrza pod kątem uszkodzeń mogących być przyczyną nieszczelności i uchodzenia powietrza. Przejrzyj cały układ dolotowy powietrza pod kątem nieszczelności, uszkodzeń, obluzowanych obejm przewodów.

   Wymień lub napraw wszelkie uszkodzone komponenty.

  5. Zwolnij zatrzaski znajdujące się na filtrze powietrza i zdejmij pokrywę filtra powietrza z obudowy filtra (Rysunek 43).

   Important: Nie wyjmuj filtra powietrza.

   g031236
  6. Ściśnij boki pokrywki przeciwpyłowej, aby ją otworzyć; wytrzep pył.

  7. Wyczyść wnętrze pokrywy filtra powietrza za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu nieprzekraczającym 2,05 bar.

  8. Sprawdź wskaźnik serwisowy.

   • Jeżeli wskaźnik serwisowy jest przezroczysty, zamontuj pokrywę filtra powietrza wraz z osłoną przeciwpyłową, skierowaną w dół i zamocuj zatrzaski (Rysunek 43).

   • Jeżeli wskaźnik serwisowy jest czerwony, wymień filtr powietrza zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Wymiana filtra.

  Wymiana filtra

  Important: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, włączaj go tylko wtedy, gdy filtr powietrza i pokrywa są na swoich miejscach.

  1. Delikatnie wysuń filtr powietrza z obudowy (Rysunek 43).

   Note: Nie wytrzepuj filtra o ścianki obudowy.

   Important: Nie próbuj oczyszczać filtra.

  2. Sprawdź nowy filtr pod kątem rozdarć, warstwy oleju i uszkodzenia gumowej uszczelki. Sprawdź filtr pod kątem uszkodzeń, zaglądając do wnętrza filtra przy jego silnym oświetleniu z zewnątrz. Dziury w filtrze będą wyglądać jak jasne plamki.

   Jeśli filtr jest uszkodzony, nie używaj go.

  3. Ostrożnie zamontuj filtr (Rysunek 43).

   Note: Upewnij się, że filtr został mocno osadzony, dociskając zewnętrzną krawędź filtra podczas montażu.

   Important: Nie naciskaj miękkiej, wewnętrznej powierzchni filtra.

  4. Zamontuj pokrywę filtra powietrza wraz z osłoną przeciwpyłową skierowaną w dół i zamocuj zatrzaski (Rysunek 43).

  5. Zamknij maskę.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej silnikowy i filtr.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.(Filtr należy serwisować częściej w niezwykle zakurzonych lub piaszczystych warunkach).
 • Co 200 godzin
 • Wymień filtr oleju.(Filtr należy serwisować częściej w niezwykle zakurzonych lub piaszczystych warunkach).
 • Typ oleju: Olej do silników Diesla z dodatkiem substancji czyszczących (klasa API CH-4 lub wyższa)

  Pojemność skrzyni korbowej: z filtrem – 5,7 litra

  Lepkość: Patrz tabela poniżej.

  g001061

  Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż silnik ochłodzi się.

  3. Otwórz maskę i oprzyj ją na podpórce.

  4. Wyczyść obszar wokół wskaźnika poziomu oleju i korka wlewu oleju (Rysunek 45).

   g029940
  5. Sprawdź poziom oleju; w razie potrzeby uzupełnij jego poziom (Rysunek 46).

   Important: Nie napełniaj skrzyni korbowej zbyt dużą ilością oleju; Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

   g029301

  Wymiana oleju silnikowego

  1. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez pięć minut.

   Note: Dzięki temu olej zostanie podgrzany i łatwiej spłynie.

  2. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  3. Unieś ramiona ładowarki i zamocuj je za pomocą blokad siłowników; patrz Instalowanie blokad siłowników.

  4. Załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  5. Spuść olej pod platformą (Rysunek 47).

   Ostrożnie

   Jeżeli maszyna była uruchomiona, elementy będą gorące. Dotknięcie gorących elementów może spowodować poparzenie.

   Uważaj, aby podczas wymiany oleju i/lub filtra nie dotknąć gorących podzespołów.

   g031212g029385
  6. Wykręć korek wlewu oleju i powoli wlej około 80% podanej ilości oleju przez pokrywę zaworów.

  7. Sprawdź poziom oleju.

  8. Powoli dolewaj oleju, aby podnieść jego poziom do otworu na wskaźniku.

  9. Wkręć korek wlewu oleju.

  Wymiana filtra oleju

  1. Unieś ramiona ładowarki i zamocuj je za pomocą blokad siłowników; patrz Instalowanie blokad siłowników.

  2. Załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  3. Zdejmij osłonę przednią; patrz Zdejmowanie przedniej osłony.

  4. Spuść olej z silnika; patrz Wymiana oleju silnikowego.

  5. Umieść pod filtrem płytką tackę lub szmatkę, aby zapobiec rozlaniu się wypływającego oleju.

  6. Wymień filtr oleju (Rysunek 48).

   g029749
  7. Wykręć korek wlewu oleju i powoli wlej około 80% podanej ilości oleju przez pokrywę zaworów.

  8. Sprawdź poziom oleju.

  9. Powoli dolewaj oleju, aby podnieść jego poziom do otworu na wskaźniku.

  10. Wkręć korek wlewu oleju.

  11. Zamontuj osłonę przednią, patrz Zdejmowanie przedniej osłony.

  Konserwacja układu paliwowego

  Niebezpieczeństwo

  W niektórych warunkach paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

  Pełną listę ostrzeżeń dotyczących paliwa można znaleźć w Dolewanie paliwa.

  Usuwanie wody z filtra paliwa/separatora wody

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Usuń wodę i inne zanieczyszczenia z filtra paliwa/separatora wody.
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwórz tylną pokrywę dostępową, patrz Otwieranie tylnej pokrywy dostępowej.

  4. Zlokalizuj filtr paliwa w tylnej części silnika (Rysunek 49) i umieść pod nim czysty pojemnik.

   g029408
  5. Odkręć zawór spustowy na dole obudowy filtra i odczekaj, aż woda spłynie.

  6. Po zakończeniu zakręć zawór spustowy.

  7. Zamknij tylną pokrywę dostępową i zamocuj elementem mocującym.

  Wymiana wkładu filtra paliwa i przelotowego filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymień wkład filtra paliwa i przelotowy filtr paliwa.
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwórz tylną pokrywę dostępową, patrz Otwieranie tylnej pokrywy dostępowej.

  4. Zlokalizuj filtry paliwa po prawej stronie silnika (Rysunek 49) i umieść pod nimi czysty pojemnik.

  5. Wyczyść obszar wokół uchwytów wkładu filtra (Rysunek 49).

  6. Wyjmij wkład filtra i oczyść jego powierzchnię montażową (Rysunek 49).

  7. Nasmaruj uszczelkę na obudowie nowego filtra świeżym olejem.

  8. Napełnij obudowę paliwem.

  9. Przykręcaj ręcznie wkład filtra, aż uszczelka zetknie się z powierzchnią montażową, a następnie obróć o dodatkowe pół obrotu (Rysunek 49).

  10. Zlokalizuj filtr przelotowy po lewej stronie obudowy filtra paliwa (Rysunek 49) i zwróć uwagę na kierunek przepływu wskazywany przez strzałkę z boku filtra przelotowego.

  11. Rozłącz obejmy po obu końcach filtra przelotowego i zsuń z niego przewody (Rysunek 49). Wyrzuć filtr.

  12. Nasuń przewody na króćce nowego filtra (Rysunek 49), upewniając się, że strzałka na filtrze jest skierowana w kierunku silnika lub elektrycznej pompy paliwa.

  13. Zamocuj przewody obejmami do filtra.

  14. Zamknij tylną pokrywę dostępową i zamocuj elementem mocującym.

  Sprawdzanie przewodów i połączeń paliwowych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Sprawdź przewody i połączenia paliwowe pod kątem zużycia, uszkodzeń lub obluzowanych połączeń.
 • Sprawdź przewody paliwowe i ich połączenia pod kątem zużycia, uszkodzeń lub obluzowanych połączeń. Dokręć wszelkie obluzowane połączenia i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu w celu pomocy przy naprawie uszkodzonych przewodów paliwowych.

  Odpowietrzanie układu paliwowego

  Należy odpowietrzyć układ paliwowy przed uruchomieniem silnika, jeśli zaistniała któraś z następujących sytuacji:

  • Pierwsze uruchomienie nowej maszyny

  • Silnik przestał pracować z powodu braku paliwa.

  • Wykonane były prace konserwacyjne związane z układem paliwowym, takie jak wymiana filtra paliwa itp.

  1. Obróć kluczyk do pozycji PRACA.

  2. Przed uruchomieniem maszyny pozwól, aby pompa paliwa pracowała przez 2 minuty.

  Opróżnianie zbiorników paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 2 lata
 • Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa (tylko autoryzowany serwis).
 • Oddaj maszynę do przedstawiciela autoryzowanego serwisu w celu opróżnienia i oczyszczenia zbiorników paliwa.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Serwisowanie akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Należy sprawdzać stan akumulatora.
 • Ostrzeżenie

  KALIFORNIA

  Propozycja 65 ostrzeżenie

  Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

  Important: Przed przystąpieniem do spawania w urządzeniu należy odłączyć przewód ujemny od akumulatora.

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe poprowadzenie przewodów akumulatora może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów z powodu iskrzenia. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

  • Należy zawsze odłączyć ujemny (czarny) przewód akumulatora przed odłączeniem dodatniego (czerwonego) przewodu.

  • Należy zawsze podłączyć dodatni (czerwony) przewód akumulatora przed podłączeniem ujemnego (czarnego) przewodu.

  Ostrzeżenie

  Zaciski akumulatora i metalowe narzędzia mogą powodować zwarcie z elementami metalowymi, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

  • Podczas wyjmowania lub instalowania akumulatora nie dopuść, by doszło do zetknięcia się zacisków akumulatora z jakimikolwiek metalowymi częściami zespołu jezdnego.

  • Nie dopuścić do zwarcia pomiędzy zaciskami akumulatora a metalowymi częściami zespołu jezdnego przez metalowe narzędzia.

  Korzystanie z odłącznika akumulatora

  Ostrzeżenie

  Dotykanie gorących powierzchni może powodować obrażenia ciała.

  Trzymaj ręce, stopy, twarz, inne części ciała i odzież w bezpiecznej odległości od tłumika i innych gorących powierzchni.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwórz maskę, oprzyj ją na podpórce i zdejmij lewą osłonę boczną.

  4. Przekręć odłącznik akumulatora do pozycji ON (wł.) lub OFF (wył.), aby wykonać następującą czynność:

   • Aby włączyć zasilanie elektryczne maszyny, przekręć odłącznik akumulatora w prawo do pozycji ON (Rysunek 50).

   • Aby odłączyć zasilanie elektryczne maszyny, przekręć odłącznik akumulatora w lewo do pozycji OFF (Rysunek 50).

   g033901

  Demontaż akumulatora

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Wymontuj akumulator zgodnie z Rysunek 51.

  g204573

  Ładowanie akumulatora

  Ostrzeżenie

  W czasie ładowania akumulator wytwarza gazy, które mogą wybuchnąć.

  Nigdy nie pal tytoniu w pobliżu akumulatora; utrzymuj akumulator z dala od źródeł iskier i płomieni.

  Important: Zawsze utrzymuj akumulator w pełni napełniony (ciężar właściwy elektrolitu 1,265). Jest to szczególnie ważne, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C.

  1. Zdemontuj akumulator z maszyny; patrz Demontaż akumulatora.

  2. Ładuj akumulator prądem o natężeniu od 3 do 4 A przez 4 do 8 godzin (Rysunek 52). Nie dopuszczać do przeładowania akumulatora.

   g003792
  3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć przewody ładowarki od biegunów akumulatora (Rysunek 52).

  Czyszczenie akumulatora

  Note: Zaciski i obudowa akumulatora muszą być czyste, ponieważ zabrudzenia prowadzą do jego powolnego wyładowania.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Zdemontuj akumulator z maszyny; Demontaż akumulatora.

  4. Całą obudowę akumulatora przemyj roztworem wody z sodą oczyszczoną.

  5. Opłucz akumulator czystą wodą.

  6. Posmarować styki akumulatora i złącza kabli smarem Grafo 112X (nr części Toro 505-47) lub wazeliną, aby zapobiec korozji.

  7. Zamontuj akumulator, patrz Instalacja akumulatora.

  Instalacja akumulatora

  Zamontuj akumulator zgodnie z Rysunek 53.

  g204572

  Konserwacja nowego akumulatora po wymianie

  Oryginalny akumulator jest bezobsługowy i nie wymaga prac konserwacyjnych. Odpowiednie informacje dotyczące konserwacji zamiennego akumulatora można znaleźć w instrukcji producenta.

  Uruchamianie silnika za pomocą kabli rozruchowych

  Ostrzeżenie

  Dotykanie gorących powierzchni może powodować obrażenia ciała.

  Trzymaj ręce, stopy, twarz, inne części ciała i odzież w bezpiecznej odległości od tłumika i innych gorących powierzchni.

  Ostrzeżenie

  Przy uruchamianiu silnika za pomocą kabli rozruchowych w akumulatorze powstają wybuchowe gazy.

  Nigdy nie pal papierosów w pobliżu akumulatora i dopilnuj, aby w pobliżu akumulatora nie występowały iskry ani płomienie.

  1. Otwórz maskę, oprzyj ją na podpórce i zdejmij lewą osłonę boczną.

  2. Zdjąć osłonę z bieguna rozruchowego (Rysunek 54).

   g033902
  3. Podłącz jeden koniec dodatniego (+) przewodu rozruchowego do bieguna rozruchowego (Rysunek 54).

  4. Drugi koniec dodatniego (+) przewodu rozruchowego podłącz do dodatniego bieguna akumulatora w drugim pojeździe.

  5. Podłącz jeden koniec ujemnego (-) przewodu rozruchowego do ujemnego bieguna akumulatora w drugim pojeździe.

  6. Drugi koniec ujemnego (-) przewodu rozruchowego podłącz do masy pojazdu, na przykład do niemalowanej śruby lub elementu ramy.

  7. Uruchom silnik w drugim pojeździe. Pozwól mu pracować przez kilka minut, a następnie uruchom silnik w uruchamianym pojeździe.

  8. Przewody odłączaj w kolejności odwrotnej niż przy podłączaniu.

  9. Załóż pokrywę bieguna rozruchowego.

  Konserwacja bezpieczników

  Instalacja elektryczna jest zabezpieczona za pomocą bezpieczników. Nie wymaga ona konserwacji, jeśli jednak przepali się bezpiecznik, sprawdź element/obwód pod kątem uszkodzeń lub zwarć. Rysunek 55 przedstawia widok skrzynki bezpieczników i lokalizację poszczególnych bezpieczników.

  g029409

  Note: Jeżeli maszyna nie daje się uruchomić, bezpiecznik obwodu głównego lub bezpiecznik panelu sterowania/przekaźnika mogą być przepalone.

  Po prawej stronie maszyny znajduje się także bezpiecznik (50 A). Unieś ramiona ładowarki, załóż blokadę siłownika i zdejmij prawą pokrywę dostępową. Bezpiecznik znajduje się blisko, po wewnętrznej stronie ramy.

  g205353

  Konserwacja układu napędowego

  Serwisowanie gąsienic

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść gąsienice.
 • Sprawdzaj gąsienice pod kątem nadmiernego zużycia i prawidłowego naprężenia.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Czyszczenie gąsienic

  1. Zaparkuj maszynę na płaskim terenie i załącz hamulec postojowy.

  2. Gdy łyżka jest zamocowana i jest skierowana w dół, opuść ją na podłoże tak, aby przód zespołu jezdnego uniósł się kilkanaście centymetrów nad podłoże.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Korzystając z węża z wodą lub myjki ciśnieniowej, usuń zabrudzenia z każdego systemu gąsienic.

  Important: Upewnij się, że używasz wody pod dużym ciśnieniem jedynie do mycia obszaru gąsienic. Nie używaj wody pod dużym ciśnieniem do mycia pozostałej części zespołu jezdnego. Nie polewaj obszaru między kołem napędowym a zespołem jezdnym wodą pod dużym ciśnieniem, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie uszczelnień silnika. Mycie pod wysokim ciśnieniem może uszkodzić instalację elektryczną i zawory hydrauliczne lub wypłukać smar.

  Important: Pamiętaj o dokładnym oczyszczeniu kół jezdnych, koła przedniego oraz koła napędowego (Rysunek 57). Po oczyszczeniu koła jezdne powinny swobodnie się obracać.

  g029756

  Regulacja napięcia gąsienic

  Upewnij się, że blok napinający znajduje się równo z zieloną wskazówką na naklejce lub w odległości 1,3 cm od końca prowadnicy rury napinającej (Rysunek 58). Jeżeli tak nie jest, należy skorygować napięcie gąsienicy w następujący sposób:

  g203962
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Odkręć śrubę zabezpieczającą i nakrętkę (Rysunek 59).

   g029758
  4. Używając klucza grzechotkowego z zabierakiem 1/2 cala obracaj śrubę napinającą w lewo, aż blok napinający zrówna się z zieloną wskazówką na naklejce lub znajdzie się w odległości 1,3 cm od tylnej krawędzi rury (Rysunek 58).

  5. Ustaw najbliższe nacięcie na śrubie napinającej równo z otworem śruby zabezpieczającej i unieruchom śrubę za pomocą śruby zabezpieczającej i nakrętki (Rysunek 59).

  6. Powtórz procedurę dla drugiej gąsienicy.

  Wymiana gąsienic wąskich

  Gąsienice należy wymieniać, jeśli są nadmiernie zużyte.

  Note: Posiadany model ma gąsienice wąskie, jeżeli szerokość wynosi mniej niż 15,5 cm.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Unieś/podeprzyj stronę maszyny, przy której będziesz pracował, aby gąsienica uniosła się od 7,6 do 10 cm ponad powierzchnię podłoża.

  4. Odkręć śrubę zabezpieczającą i nakrętkę (Rysunek 59).

  5. Za pomocą klucza grzechotkowego z zabierakiem 1/2 cala uwolnij napięcie gąsienicy, obracając śrubę napinającą w prawo (Rysunek 59 oraz Rysunek 60).

   g029759
  6. Poluzuj tylną śrubę w pobliżu koła napędzającego (Rysunek 60).

   Note: Dzięki temu koło napędzające będzie mogło się przesunąć do przodu i zwolni napięcie gąsienicy. Jeżeli koło się nie przesunie, uruchom silnik i nieznacznie przejedź maszyną do przodu.

  7. Zdejmij gąsienicę od góry przedniego koła, ściągając ją z koła i jednocześnie obracając ją do przodu.

  8. Po zdjęciu gąsienicy z przedniego koła zdejmij ją z koła napędowego oraz kół jezdnych (Rysunek 60).

  9. Rozpoczynając od koła napędowego, nawiń wokół niego nową gąsienicę, upewniając się, że zęby gąsienicy wpasowały się między przekładki koła napędowego (Rysunek 60).

  10. Wepchnij gąsienicę pod oraz pomiędzy koła jezdne (Rysunek 60).

  11. Zaczynając od dołu przedniego koła, zamocuj gąsienicę wokół koła, obracając ją w kierunku wstecznym, jednocześnie dopychając kołnierze do koła.

  12. Używając klucza grzechotkowego z zabierakiem 1/2 cala obracaj śrubę napinającą w lewo, aż śruba napinająca zostanie odkręcona do końca (Rysunek 61).

   g203963
  13. Ustaw najbliższe nacięcie na śrubie napinającej równo z otworem śruby zabezpieczającej i unieruchom śrubę za pomocą śruby zabezpieczającej i nakrętki.

  14. Dokręć tylną śrubę z momentem od 108 do 122 N·m.

  15. Opuść maszynę na podłoże.

  16. Powtórz procedurę, aby wymienić gąsienicę po drugiej stronie maszyny.

  17. Jedź maszyną, a następnie zaparkuj ją na równej nawierzchni, włącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  18. Upewnij się, że śruba napinająca została odkręcona do końca.

   Note: Po pewnym czasie użytkowania gąsienice staną się niewystarczająco naprężone.

  19. Wyreguluj naprężenie gąsienic tak, aby blok napinający zrównał się z zieloną wskazówką na naklejce lub znalazł się w odległości 1,3 cm od końca prowadnicy rury napinającej, patrz Regulacja napięcia gąsienic.

  Wymiana gąsienic szerokich

  Gąsienice należy wymieniać, jeśli są nadmiernie zużyte.

  Note: Posiadany model ma gąsienice szerokie, jeżeli szerokość wynosi więcej niż 23 cm.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Unieś/podeprzyj stronę maszyny, przy której będziesz pracował, aby gąsienica uniosła się od 7,6 do 10 cm ponad powierzchnię podłoża.

  4. Odkręć śrubę zabezpieczającą i nakrętkę (Rysunek 59).

  5. Za pomocą klucza grzechotkowego z zabierakiem 1/2 cala uwolnij napięcie gąsienicy, obracając śrubę napinającą w prawo (Rysunek 59 oraz Rysunek 60).

  6. Poluzuj tylną śrubę w pobliżu koła napędzającego (Rysunek 60).

  7. Odkręć nakrętkę mocującą zewnętrzne koło przednie, a następnie zdejmij koło (Rysunek 62).

   g029760
  8. Zdejmij gąsienicę (Rysunek 62).

  9. Zdejmij dwie duże podkładki z kół zewnętrznych, jedną po każdej stronie każdego z kół (Rysunek 62).

  10. Usuń stary smar i zanieczyszczenia z obszaru między lokalizacją podkładek a łożyskami wewnątrz kół, następnie wypełnij ten obszar po obu stronach każdego koła świeżym smarem.

  11. Nałóż duże podkładki na obszar koła pokryty smarem.

  12. Załóż nową gąsienicę (Rysunek 62).

   Note: Upewnij się, że zęby gąsienicy wpasowały się między przekładki w środku koła napędowego.

  13. Załóż zewnętrzne koło przednie i zabezpiecz je wcześniej odkręconą nakrętką (Rysunek 62).

  14. Dokręć nakrętkę z momentem 407 N·m.

  15. Obracaj śrubę napinającą w lewo, aż śruba napinająca zostanie odkręcona do końca.

  16. Ustaw najbliższe nacięcie na śrubie napinającej równo z otworem śruby zabezpieczającej i unieruchom śrubę za pomocą śruby zabezpieczającej i nakrętki.

  17. Dokręć tylną śrubę z momentem od 108 do 122 N·m.

  18. Opuść maszynę na podłoże.

  19. Powtórz procedurę, aby wymienić gąsienicę po drugiej stronie maszyny.

  20. Jedź maszyną, a następnie zaparkuj ją na równej nawierzchni, włącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  21. Upewnij się, że śruba napinająca została odkręcona do końca (Rysunek 61).

   Note: Po pewnym czasie użytkowania gąsienice staną się niewystarczająco naprężone.

  22. Wyreguluj naprężenie gąsienic tak, aby blok napinający zrównał się z zieloną wskazówką na naklejce lub znalazł się w odległości 1,3 cm od końca prowadnicy rury napinającej, patrz Regulacja napięcia gąsienic.

  Konserwacja układu chłodzenia

  Serwisowanie układu chłodzenia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść osłonę, chłodnicę oleju oraz przednią stronę chłodnicy silnika (częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Należy sprawdzać poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź przewody układu chłodzenia.
 • Co rok
 • Wymień płyn chłodzący silnik (tylko przedstawiciel autoryzowanego serwisu).
 • Niebezpieczeństwo

  Gdy silnik jest uruchomiony, gorący płyn chłodzący pod ciśnieniem może wydostać się na zewnątrz i spowodować poważne oparzenia.

  • Nie odkręcać korka chłodnicy, gdy silnik jest gorący. Przed odkręceniem korka chłodnicy poczekaj co najmniej 15 minut aż silnik ostygnie, lub do czasu aż korek chłodnicy będzie wystarczająco chłodny, aby dotknąć go ręką bez ryzyka poparzenia.

  • Nie dotykaj gorącej chłodnicy ani otaczających ją części.

  • Do odkręcania korka użyj szmatki i odkręcaj go powoli, pozwalając wydostać się nagromadzonej parze.

  Niebezpieczeństwo

  Obracający się wał i wentylator mogą spowodować obrażenia ciała.

  • Nie używaj maszyny, jeżeli wszystkie pokrywy nie znajdują się na swoich miejscach.

  • Palce, ręce i odzież należy trzymać w bezpiecznej odległości od obracającego się wentylatora i wału napędowego.

  • Przed przystąpieniem do prac serwisowych zaparkuj maszynę na równym podłożu, opuść ramiona ładowarki, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk zapłonu.

  Ostrożnie

  Połknięcie płynu chłodzącego silnik może spowodować zatrucie.

  • Nie wolno połykać płynu chłodzącego silnik.

  • Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

  Czyszczenie osłony chłodnicy

  Przed każdym użyciem sprawdź i oczyść osłonę chłodnicy znajdującą się przed platformą operatora. Za pomocą sprężonego powietrza usuń z osłony chłodnicy trawę, brud lub inne zanieczyszczenia.

  Sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej silnik.

  Układ chłodzenia jest napełniony roztworem wody i trwałego środka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu etylenowego w proporcjach 50/50.

  1. Ustaw maszynę na równej nawierzchni, opuść ramiona ładowarki, załącz hamulec postojowy i wyłącz silnik.

  2. Wyjmij kluczyk zapłonu i zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  3. Należy sprawdzać poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym (Rysunek 63).

   Powierzchnia płynu chłodzącego powinna znajdować się na lub powyżej oznaczenia na boku zbiornika.

   g029314
  4. W przypadku niskiego poziomu płynu chłodzącego odkręć korek zbiornika wyrównawczego i dodaj mieszankę wody i trwałego środka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu etylenowego w proporcji 50/50.

   Important: Nie wlewaj nadmiernej ilości płynu do zbiornika wyrównawczego.

  5. Zakręć korek zbiornika wyrównawczego.

  Wymiana płynu chłodzącego silnik

  Raz w roku należy oddać maszynę do przedstawiciela autoryzowanego serwisu w celu wymiany płynu chłodzącego silnik.

  W celu dolania płynu chłodzącego silnik zapoznaj się z Sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej silnik..

  Konserwacja hamulców

  Sprawdzanie hamulca postojowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź hamulec postojowy..
  1. Załącz hamulec postojowy; patrz Dźwignia hamulca postojowego.

  2. Uruchomić silnik.

  3. Spróbuj powoli jechać maszyną do przodu lub do tyłu.

  4. Jeśli maszyna porusza się, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Toro w celu przeprowadzenia naprawy.

  Konserwacja pasków napędowych

  Sprawdzanie naprężenia paska alternatora/wentylatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź napięcie paska alternatora/wentylatora (skorzystaj z instrukcji w Podręczniku obsługi silnika).
 • Co 500 godzin
 • Wymień pasek alternatora/wentylatora (skorzystaj z instrukcji w Podręczniku obsługi silnika).
 • Konserwacja elementów sterowania

  Regulacja dźwigni sterujących

  Elementy sterujące są regulowane fabrycznie przed wysłaniem maszyny. Jednakże po wielu godzinach eksploatacji konieczne może okazać się wyosiowanie dźwigni sterowania zespołem jezdnym, POłOżENIA NEUTRALNEGO dźwigni sterowania zespołem jezdnym oraz sprawdzenie zdolności jazdy zespołu jezdnego na wprost przy ustawieniu dźwigni sterowania zespołem jezdnym w położeniu ruchu do przodu.

  Aby dokonać regulacji elementów sterujących w swojej maszynie, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Specyfikacja oleju hydraulicznego

  Należy korzystać wyłącznie z jednego z poniższych rodzajów płynów hydraulicznych:

  • Toro Premium Transmission (płyn przekładniowy Toro)/Hydraulic Tractor Fluid (płyn hydrauliczny do ciągnika) (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Toro)

  • Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (wielosezonowy płyn hydrauliczny Toro) (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Toro)

  • Jeżeli niedostępny jest którykolwiek z powyższych płynów Toro, możesz użyć innego uniwersalnego oleju hydraulicznego do traktorów (UTHF), przy czym olej ten musi być standardowym produktem na bazie ropy. Specyfikacja płynu musi zgadzać się z warunkami wymienionymi na liście (zgodność ze wszystkimi właściwościami płynu) oraz sam płyn musi być zgodny z danymi standardami branżowymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności z wymienionymi specyfikacjami, należy skontaktować się z dostawcą oleju hydraulicznego.

   Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe na skutek wykorzystania niewłaściwych zamienników, dlatego też należy korzystać wyłącznie z markowych produktów, których producent gwarantuje ich prawidłową pracę.

   Właściwości materiału
   Lepkość, ASTM D445cSt w 40°C: od 55 do 62
   cSt w 100°C: od 9,1 do 9,8
   Wskaźnik lepkości, ASTM D2270140 do 152
   Temperatura krzepnięcia, ASTM D97Od -37 do -43°C
   Standardy przemysłowe
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 oraz Volvo WB-101/BM

   Note: Większość płynów hydraulicznych jest niemal bezbarwna, co utrudnia obserwację potencjalnych nieszczelności. Czerwony barwnik do oleju układu hydraulicznego jest dostępny w butelkach 20ml (2/3 uncji objętości). Jedna butelka wystarcza na 15 do 22 litrów oleju hydraulicznego. Zamów część o numerze katalogowym Toro 44-2500 u autoryzowanego dealera Toro.

  Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
 • Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego: 37,9 litra

  Specyfikację oleju hydraulicznego można znaleźć w Specyfikacja oleju hydraulicznego.

  Important: Należy zawsze stosować odpowiedni płyn hydrauliczny. Płyny o nieokreślonych właściwościach mogą uszkodzić układ hydrauliczny.

  1. Odłącz cały osprzęt.

  2. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  3. Unieś ramiona ładowarki i załóż blokady siłowników.

  4. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  5. Otwórz maskę i oprzyj ją na podpórce.

  6. Zdejmij prawą osłonę.

  7. Wyczyść obszar wokół szyjki wlewu zbiornika oleju hydraulicznego (Rysunek 64).

   g029748
  8. Odkręć korek z szyjki wlewu i sprawdź poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 65).

   Note: Poziom oleju hydraulicznego powinien znajdować się pomiędzy dwoma nacięciami na wskaźniku, gdy ramiona są opuszczone, lub przy dolnym nacięciu, gdy ramiona są uniesione.

   g029729
  9. Jeśli poziom jest niski, dolej tyle płynu, aby podnieść go do odpowiedniego poziomu.

  10. Załóż korek na szyjkę wlewu.

  11. Zamontuj osłonę boczną.

  12. Zamknij maskę.

  13. Wymontuj i umieść w bezpiecznym miejscu blokady siłowników i opuść ramiona ładowarki.

  Wymiana filtra oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Co 200 godzin
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Important: Nie stosuj samochodowych zamienników filtra oleju, ponieważ może dojść do poważnego uszkodzenia układu hydraulicznego.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwórz maskę i oprzyj ją na podpórce.

  4. Umieść miskę spustową pod filtrem i wymień filtr (Rysunek 66).

   g205342
  5. Wytrzyj rozlany płyn.

  6. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez około dwie minuty w celu usunięcia powietrza z układu.

  7. Wyłącz silnik i sprawdź, czy nie ma wycieków.

   Ostrzeżenie

   Płyn hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może dostać się pod skórę i spowodować obrażenia. Płyn, który przedostał się przez skórę, musi być usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza zaznajomionego z tego typu obrażeniami; w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia zgorzeli.

   • Trzymaj ciało i ręce z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają płyn hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

   • Aby znaleźć wycieki płynu hydraulicznego, użyj kartonu lub papieru; nigdy nie używaj rąk do wykonania tej czynności.

  8. Sprawdź poziom płynu w zbiorniku hydraulicznym (patrz Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego) i dolej płynu, aż poziom dojdzie do oznaczenia na wskaźniku.

   Important: Nie przepełnij zbiornika.

  9. Zamknij maskę.

  Wymiana płynu hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymienić płyn hydrauliczny.
  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  2. Unieś ramiona ładowarki i załóż blokady siłowników.

  3. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż silnik ochłodzi się.

  4. Otwórz maskę i oprzyj ją na podpórce.

  5. Zdejmij prawą osłonę; patrz Zdejmowanie osłon bocznych.

  6. Wykręć korek zbiornika oleju hydraulicznego i wskaźnik poziomu oleju (Rysunek 67).

   g029729
  7. Umieść duży pojemnik o pojemności co najmniej 57 litrów pod korkiem spustowym z przodu maszyny (Rysunek 68).

   g031213
  8. Odkręć korek spustowy i poczekaj, aż olej ścieknie do pojemnika (Rysunek 68).

  9. Po zakończeniu spuszczania oleju załóż i dokręć korek spustowy.

   Note: Oddaj zużyty olej do odpowiedniego centrum utylizacji.

  10. Wlej do zbiornika oleju hydraulicznego około 38 litrów oleju hydraulicznego typu podanego powyżej.

  11. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez kilka minut.

  12. Wyłącz silnik.

  13. Sprawdź poziom oleju hydraulicznego i w razie potrzeby dolej oleju do zbiornika; patrz Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego.

  14. Zamknij maskę.

  Sprawdzanie przewodów hydraulicznych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź przewody hydrauliczne pod kątem wycieków, luźnych połączeń, zagięć, niedokręconych wsporników montażowych, zużycia oraz uszkodzeń pod wpływem czynników środowiskowych i chemicznych.Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.
 • Co 1500 godzin
 • Wymień wszystkie luźne przewody hydrauliczne.
 • Ostrzeżenie

  Płyn hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może dostać się pod skórę i spowodować obrażenia. Płyn, który przedostał się przez skórę, musi być usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza zaznajomionego z tego typu obrażeniami; w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia zgorzeli.

  • Trzymaj ciało i ręce z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają płyn hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Aby znaleźć wycieki płynu hydraulicznego, użyj kartonu lub papieru; nigdy nie używaj rąk do wykonania tej czynności.

  Czyszczenie

  Usuwanie zanieczyszczeń

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Usuń zanieczyszczenia z maszyny.
 • Important: Eksploatacja silnika z zablokowanymi osłonami lub bez kanałów chłodzących spowoduje jego uszkodzenie z powodu przegrzania.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż silnik ochłodzi się.

  3. Otwórz maskę i oprzyj ją na podpórce.

  4. Usuń zanieczyszczenia z przedniej i bocznych osłon.

  5. Zetrzyj brud z filtra powietrza.

  6. Usuń zanieczyszczenia nagromadzone na silniku oraz na żeberkach chłodnicy oleju szczotką lub dmuchawą.

   Important: Eksploatacja silnika z zatkanymi osłonami i/lub bez kanałów chłodzących spowoduje uszkodzenie silnika z powodu przegrzania.

  7. Usuń zanieczyszczenia z otworu maski, tłumika, osłon termicznych i osłony chłodnicy (jeżeli występuje).

  8. Zamknij maskę.

  Czyszczenie podwozia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź, czy na podwoziu nie nagromadziły się zabrudzenia.
 • W miarę upływu czasu na podwoziu pod silnikiem gromadzą się zanieczyszczenia, które trzeba usuwać. Regularnie otwieraj maskę i korzystając z latarki sprawdzaj obszar pod silnikiem. Czyszczenie podwozia zespołu jezdnego przeprowadź, gdy grubość warstwy zanieczyszczeń osiągnie od 2,5 do 5 cm.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Podnieś przód maszyny tak, aby odchylić ją do tyłu ukośnie do podłoża.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Wykręć 2 śruby mocujące osłonę dolną i zdejmij ją (Rysunek 69).

   g031235
  5. Zdejmij osłonę przednią; patrz Zdejmowanie przedniej osłony.

  6. Spłukuj podwozie wodą, aby oczyścić je z pyłu i zanieczyszczeń.

   Note: Woda będzie spływać z tyłu maszyny.

   Important: Nie spryskuj wodą silnika.

  7. Nasmaruj maszynę; patrz Smarowanie maszyny.

  8. Zamontuj osłonę dolną (Rysunek 69).

  9. Zamontuj osłonę przednią.

  10. Opuść maszynę.

  Przechowywanie

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Usunąć zanieczyszczenia i brud z całego urządzenia.

   Important: Urządzenie można myć łagodnym detergentem i wodą. Nie myć urządzenia metodami ciśnieniowymi. Unikać użycia nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania, silnika, pomp hydraulicznych i silników elektrycznych.

  4. Wyczyścić filtr powietrza (patrz Serwisowanie filtra powietrza).

  5. Nasmaruj wiertnicę (patrz Smarowanie maszyny).

  6. Wymień olej silnikowy, patrz rozdział Wymiana oleju silnikowego.

  7. Naładować akumulator (patrz Ładowanie akumulatora.

  8. Sprawdzić i wyregulować napięcie gąsienicy (patrz Regulacja napięcia gąsienic).

  9. Sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Naprawić lub wymienić wszystkie części, które są uszkodzone.

  10. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe. Lakier jest do zakupu w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

  11. Maszynę należy przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu. Wyjąć kluczyk ze stacyjki i przechować w łatwym do zapamiętania miejscu.

  12. Przykryj urządzenie w sposób, który pozwoli ją ochronić i utrzymać w czystości.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Rozrusznik nie działa.
  1. Połączenia elektryczne skorodowały lub poluzowały się.
  2. Bezpiecznik przepalił się lub poluzował.
  3. Akumulator rozładował się.
  4. Przekaźnik lub przełącznik jest uszkodzony.
  5. Doszło do uszkodzenia rozrusznika lub jego cewki elektromagnetycznej.
  6. Doszło do zatarcia wewnętrznych elementów w silniku.
  7. Blokada bezpieczeństwa jest załączona.
  1. Sprawdź połączenia elektryczne pod kątem prawidłowego styku.
  2. Popraw lub wymień bezpiecznik.
  3. Naładuj lub wymień akumulator.
  4. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Sprawdź, czy dźwignie napędu jezdnego i hydrauliki pomocniczej są w położeniu neutralnym.
  Wał korbowy obraca się, ale silnik się nie uruchamia.
  1. Procedura rozruchu jest nieprawidłowa.
  2. Zbiornik paliwa jest pusty.
  3. Zawór odcinający paliwo jest zamknięty.
  4. W układzie paliwowym są zanieczyszczenia, woda, stare lub nieprawidłowe paliwo.
  5. Filtr paliwa jest zatkany.
  6. Paliwo jest zapowietrzone.
  7. Świece żarowe nie działają.
  8. Wał korbowy obraca się wolno.
  9. Filtry powietrza są zanieczyszczone.
  10. Filtr paliwa jest zatkany.
  11. W maszynie znajduje się gatunek paliwa nieprawidłowy do warunków zimowych.
  12. Niskie sprężanie.
  13. Dysze wtryskowe są uszkodzone.
  14. Ustawienie synchronizacji pompy wtryskowej jest nieprawidłowe.
  15. Pompa wtryskowa jest uszkodzona.
  16. Cewka elektrozaworu ETR jest uszkodzona.
  1. Patrz rozdział Uruchamianie silnika.
  2. Napełnij zbiornik paliwa świeżym paliwem.
  3. Otwórz zawór odcięcia paliwa.
  4. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  5. Wyczyść lub wymień przewody paliwowe.
  6. Odpowietrz dysze i sprawdź pod kątem wycieków przy połączeniach przewodów paliwowych i złączach pomiędzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  7. Sprawdź bezpiecznik, świece żarowe i okablowanie.
  8. Sprawdź akumulator, lepkość oleju i rozrusznik (skontaktuj się z autoryzowanym serwisem).
  9. Przeprowadź serwisowanie filtrów powietrza.
  10. Wymień filtr paliwa.
  11. Spuść paliwo z układu paliwowego i wymień filtr paliwa. Dolej świeżego paliwa o jakości odpowiedniej do temperatury otoczenia. Konieczne może być podgrzanie całego zespołu jezdnego.
  12. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  13. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  14. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  15. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  16. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik uruchamia się, ale po chwili gaśnie.
  1. Odpowietrznik zbiornika paliwa jest zatkany.
  2. W układzie paliwowym są zanieczyszczenia lub woda.
  3. Filtr paliwa jest zatkany.
  4. Paliwo jest zapowietrzone.
  5. W maszynie użyty został gatunek paliwa nieprawidłowy do warunków zimowych.
  6. Ekran iskrochronu jest zatkany.
  7. Pompa paliwowa jest uszkodzona.
  1. Poluzuj korek. Jeśli silnik pracuje z odkręconym korkiem, wymień korek.
  2. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  3. Wymień filtr paliwa.
  4. Odpowietrz dysze i sprawdź pod kątem wycieków przy połączeniach przewodów paliwowych i złączach pomiędzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  5. Spuść paliwo z układu paliwowego i wymień filtr paliwa. Dolej świeżego paliwa o jakości odpowiedniej do temperatury otoczenia.
  6. Wyczyść lub wymień wkład iskrochronu.
  7. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik pracuje, ale stuka lub pracuje w sposób przerywany.
  1. W układzie paliwowym są zanieczyszczenia, woda, stare lub nieprawidłowe paliwo.
  2. Silnik przegrzewa się.
  3. Paliwo jest zapowietrzone.
  4. Dysze wtryskowe są uszkodzone.
  5. Niskie sprężanie
  6. Wyprzedzenie pompy wtryskowej jest nieprawidłowe.
  7. Występuje nadmierne nagromadzanie się węgla.
  8. Zużycie wewnętrzne lub uszkodzenie.
  1. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  2. Patrz rozdział Silnik przegrzewa się”.
  3. Odpowietrz dysze i sprawdź pod kątem wycieków przy połączeniach przewodów paliwowych i złączach pomiędzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  4. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  8. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik nie pracuje na jałowych obrotach.
  1. Odpowietrznik zbiornika paliwa jest zatkany.
  2. W układzie paliwowym są zanieczyszczenia, woda, stare lub nieprawidłowe paliwo.
  3. Filtry powietrza są zanieczyszczone.
  4. Filtr paliwa jest zatkany.
  5. Paliwo jest zapowietrzone.
  6. Pompa paliwowa jest uszkodzona.
  7. Niskie sprężanie
  1. Poluzuj korek. Jeśli silnik pracuje z odkręconym korkiem, wymień korek.
  2. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  3. Przeprowadź serwisowanie filtrów powietrza.
  4. Wymień filtr paliwa.
  5. Odpowietrz dysze i sprawdź pod kątem wycieków przy połączeniach przewodów paliwowych i złączach pomiędzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik przegrzewa się.
  1. Potrzeba więcej płynu chłodzącego.
  2. Ograniczony przepływ powietrza do chłodnicy.
  3. Poziom oleju w skrzyni korbowej jest nieprawidłowy.
  4. Zbyt wysokie obciążenie silnika.
  5. W układzie paliwowym jest nieprawidłowy rodzaj paliwa.
  6. Termostat jest uszkodzony.
  7. Pasek wentylatora jest luźny lub zerwany.
  8. Czasy wtrysków są nieprawidłowe.
  9. Pompa układu chłodzącego jest uszkodzona.
  1. Sprawdź poziom i dolej płynu chłodzącego.
  2. Przed każdym użyciem maszyny sprawdź i wyczyść osłonę chłodnicy.
  3. Dolej lub spuść jego nadmiar do poziomu zaznaczenia Full (Pełny).
  4. Zmniejsz obciążenie, jedź z niższą prędkością.
  5. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  8. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  9. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik traci moc.
  1. Zbyt wysokie obciążenie silnika.
  2. Poziom oleju w skrzyni korbowej jest nieprawidłowy.
  3. Filtry powietrza są zanieczyszczone.
  4. W układzie paliwowym są zanieczyszczenia, woda, stare lub nieprawidłowe paliwo.
  5. Silnik przegrzewa się.
  6. Ekran iskrochronu jest zatkany.
  7. Paliwo jest zapowietrzone.
  8. Niskie sprężanie
  9. Odpowietrznik zbiornika paliwa jest zatkany.
  10. Wyprzedzenie pompy wtryskowej jest nieprawidłowe.
  11. Pompa wtryskowa jest uszkodzona.
  1. Zmniejsz obciążenie, jedź z niższą prędkością.
  2. Dolej lub spuść jego nadmiar do poziomu zaznaczenia Full (Pełny).
  3. Przeprowadź serwisowanie filtrów powietrza.
  4. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  5. Patrz rozdział Silnik przegrzewa się”.
  6. Wyczyść lub wymień wkład iskrochronu.
  7. Odpowietrz dysze i sprawdź pod kątem wycieków przy połączeniach przewodów paliwowych i złączach pomiędzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  8. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  9. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  10. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  11. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Z układu wydechowego wydziela się nadmierna ilość czarnego dymu.
  1. Zbyt wysokie obciążenie silnika.
  2. Filtry powietrza są zanieczyszczone.
  3. W układzie paliwowym jest nieprawidłowy rodzaj paliwa.
  4. Wyprzedzenie pompy wtryskowej jest nieprawidłowe.
  5. Pompa wtryskowa jest uszkodzona.
  6. Dysze wtryskowe są uszkodzone.
  1. Zmniejsz obciążenie, jedź z niższą prędkością.
  2. Przeprowadź serwisowanie filtrów powietrza.
  3. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  4. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Z układu wydechowego wydziela się nadmierna ilość białego dymu.
  1. Kluczyk został przekręcony do pozycji rozruchu zanim zgasła lampka świecy żarowej.
  2. Temperatura silnika jest za niska.
  3. Świece żarowe nie działają.
  4. Wyprzedzenie pompy wtryskowej jest nieprawidłowe.
  5. Dysze wtryskowe są uszkodzone.
  6. Niskie sprężanie.
  1. Przed uruchomieniem silnika przekręć kluczyk do pozycji pracy i zaczekaj, aż lampka świecy żarowej zgaśnie.
  2. Sprawdź termostat.
  3. Sprawdź bezpiecznik, świece żarowe i okablowanie.
  4. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Maszyna nie jedzie.
  1. Hamulec postojowy jest zaciągnięty.
  2. Niski poziom oleju hydraulicznego.
  3. Układ płynu hydraulicznego jest uszkodzony.
  4. Zawory holownicze są otwarte.
  5. Dźwignia zaworu rozdzielacza przepływu jest w pozycji godziny 9.
  6. Łącznik napędu pompy jezdnej jest poluzowany lub uszkodzony.
  7. Pompa i/lub koło zamachowe jest uszkodzone.
  8. Zawór sterujący jest uszkodzony.
  9. Zawór nadmiarowy jest uszkodzony.
  1. Wyłącz hamulec postojowy.
  2. Dolej płynu hydraulicznego do zbiornika.
  3. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  4. Zamknij zawory holownicze.
  5. Przestaw dźwignię do pozycji między godziną 10 a 12.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  8. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  9. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Schematy

  Schemat elektryczny

  g205307

  Schemat hydrauliczny

  g206362