Úvod

Tento stroj je kompaktný nosič nástrojov určený pre pohyb rôznych zemín a materiálov pre terénne úpravy a stavebné práce. Je navrhnutý tak, aby ho bolo možné používať s celým radom nadstavcov, pričom každý plní špecializovanú funkciu.

Pozorne si prečítajte tieto informácie s cieľom oboznámiť sa, ako správne prevádzkovať a udržiavať produkt a tiež ako predchádzať zraneniam a poškodeniu produktu. Nesiete zodpovednosť za správnu a bezpečnú prevádzku produktu.

Spoločnosť Toro možno kontaktovať priamo na lokalite www.Toro.com, kde môžete získať bezpečnostné a prevádzkové školiace materiály, informácie o príslušenstve či pomoc pri hľadaní predajcu, prípadne zaregistrovať svoj produkt.

Ak potrebujete servis, originálne diely od spoločnosti Toro alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo stredisko služieb zákazníkom spoločnosti Toro a pripravte si číslo modelu a sériové číslo svojho produktu. Obrázok 1 identifikuje umiestnenie čísla modelu a sériového čísla na výrobku. Čísla napíšte do poskytnutého priestoru.

g031207

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká. Bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že v prípade nedodržania odporúčaných opatrení môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

g000502

V tejto príručke sa používajú na zvýraznenie informácií dve slová. Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode.

Dôležité upozornenie

KALIFORNIE

Dôležité upozornenie, poučka 65

Výfukový plyn z tohto výrobku obsahuje chemikálie, ktoré sú v štáte Kalifornia známe tým, že spôsobujú rakovinu, vrodené poruchy alebo iné reprodukčné poškodenie.

Nebezpečie

V pracovnom priestore sa môžu pod zemou nachádzať elektrické či telefónne káble alebo plynové potrubia. Ak do nich zakopnete, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

Dajte označiť podzemné vedenia na pozemku alebo v pracovnom priestore a v takýchto označených oblastiach nekopte. Na účely označenia pozemku sa obráťte na miestnu značkovaciu službu alebo príslušnú energetickú spoločnosť (v Spojených štátoch amerických môžete napríklad zavolať na číslo 811, prípadne v Austrálii na číslo 1100 a obrátiť sa na celonárodnú značkovaciu službu).

V prípade používania alebo prevádzkovania motora v akomkoľvek lesnom, krovinovom alebo trávnatom prostredí ak nie je vybavený zachytávačom iskier, ako je uvedené v časti 4442, ktorý je udržiavaný v efektívnom prevádzkyschopnom stave alebo motorom skonštruovaným, vybaveným a udržiavaným tak, aby sa predchádzalo požiaru, ide o porušenie Kalifornského zákonníka pre verejné zdroje 4442 alebo 4443.

Priložený návod na obsluhu motora poskytuje informácie týkajúce sa americkej Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) a kalifornského nariadenia o kontrole emisií týkajúceho sa emisných systémov, údržby a záruky. Náhradné diely si môžete objednať od výrobcu motora.

Bezpečnosť

V dôsledku nesprávneho používania alebo údržby produktu obsluhou alebo vlastníkom môže dôjsť k zraneniu. Aby sa znížilo potenciálne riziko poranenia, dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a vždy venujte pozornosť symbolu bezpečnostného upozornenia Graphic, ktorý znamená: Výstraha, Upozornenie alebo Nebezpečenstvo. Ide o pokyny na zaistenie osobnej bezpečnosti. Nedodržanie týchto pokynov môže zapríčiniť zranenie alebo smrť.

Bezpečné prevádzkové postupy

Tento produkt môže amputovať ruky a nohy. Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby nedošlo k vážnemu poraneniu alebo usmrteniu.

Dôležité upozornenie

Výfukové plyny z motora obsahujú oxid uhoľnatý, čo je plyn bez zápachu, ktorý vás môže v prípade vdýchnutia zabiť.

Motor neprevádzkujte v interiéri alebo v uzavretom priestore.

Školenie

 • Prečítajte si návod na obsluhu a ďalšie školiace materiály. Ak prevádzkovateľ(-ia) alebo mechanik(-ci) nedokážu čítať slovenský text, tento materiál im musí vysvetliť jeho vlastník.

 • Oboznámte sa s bezpečnou prevádzkou zariadenia, používateľskými ovládačmi a bezpečnostnými označeniami.

 • Všetci prevádzkovatelia a mechanici musia byť vyškolení. Vlastník je zodpovedný za vyškolenie používateľov.

 • Nikdy nedovoľte deťom alebo nevyškoleným osobám prevádzkovať alebo opravovať zariadenie. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy.

 • Vlastník/používateľ môže zabrániť nehodám alebo zraneniam, pričom je aj zodpovedný za nehody alebo zranenia, ktoré vzniknú jemu, iným osobám alebo na majetku.

Príprava

Nebezpečie

V pracovnom priestore sa môžu pod zemou nachádzať elektrické či telefónne káble alebo plynové potrubia. Ak do nich zakopnete, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

Dajte označiť podzemné vedenia na pozemku alebo v pracovnom priestore a v takýchto označených oblastiach nekopte. Na účely označenia pozemku sa obráťte na miestnu značkovaciu službu alebo príslušnú energetickú spoločnosť (v Spojených štátoch amerických môžete napríklad zavolať na číslo 811, prípadne v Austrálii na číslo 1100 a obrátiť sa na celonárodnú značkovaciu službu).

 • Vyhodnoťte terén, aby ste zistili, aké príslušenstvo a doplnky sú potrebné na riadne a bezpečné vykonávanie práce. Používajte len príslušenstvo a doplnky schválené výrobcom.

 • Noste vhodný odev vrátane rukavíc, ochranných okuliarov, dlhých nohavíc, nevyhnutnej protišmykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte dozadu a nenoste šperky.

 • Skontrolujte oblasť, v ktorej budete zariadenie používať, a odstráňte všetky predmety, ako sú kamene, hračky a káble, ktoré by mohol stroj zachytiť.

 • Pri manipulácii s palivom buďte zvlášť opatrní. Palivo je horľavé a jeho výpary sú výbušné.

  • Používajte iba schválené nádoby.

  • Počas chodu motora nikdy neotvárajte uzáver palivovej nádrže a nedopĺňajte palivo. Pred doplňovaním paliva nechajte motor vychladnúť. Nefajčite.

  • Nikdy nedopĺňajte ani nevypúšťajte palivo zo stroja v interiéri.

 • Skontrolujte, či sú pripojené a správne fungujú ovládače prítomnosti prevádzkovateľa, bezpečnostné spínače a štíty. Ak nefungujú správne, stroj nepoužívajte.

Prevádzka

 • Motor nikdy neprevádzkujte v uzavretom priestore.

 • Stroj prevádzkujte len pri dobrom svetle, ďaleko od otvorov a skrytých nebezpečenstiev.

 • Pred naštartovaním motora sa uistite, že sú všetky pohony v neutrálnej polohe a so zatiahnutou parkovacou brzdou. Motor štartujte len z pozície operátora.

 • Na svahoch spomaľte a dbajte na zvýšenú opatrnosť. Na svahoch sa uistite, že cestujete v odporúčanom smere. Trávnaté podložie môže ovplyvniť stabilitu stroja.

 • Pri jazde do zákrut, na križovatkách a chodníkoch a pri zmene smeru na svahoch spomaľte a buďte veľmi opatrní.

 • Stroj nepoužívajte bez štítov pevne pripevnených na svojom mieste. Uistite sa, že sú všetky blokovacie prvky pripojené, nastavené a fungujú správne.

 • Nemeňte nastavenie regulátora motora ani nezvyšujte počet otáčok motora.

 • Pred opustením pozície obsluhy z akéhokoľvek dôvodu zaparkujte stroj na rovnom povrchu, spustite príslušenstvo, vypnite pomocnú hydrauliku, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

 • Udržujte ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých nadstavcov.

 • Pred cúvaním sa pozrite dozadu a dole, aby ste sa uistili, že máte voľnú cestu.

 • Nikdy neprepravujte pasažierov a udržiavajte zvieratá a osoby v bezpečnej vzdialenosti.

 • Pri zatáčaní do zákrut, na križovatkách a chodníkoch spomaľte a buďte veľmi opatrní.

 • Nepracujte so strojom ak ste unavený, chorý alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.

 • Pri nakladaní a vykladaní stroja do vlečky alebo kamiónu buďte opatrní.

 • Pri prechode do neprehľadných oblastí, kríkov, stromov alebo iných objektov, ktoré by mohli obmedziť viditeľnosť, buďte opatrní.

 • Prečítajte si všetky príručky k príslušenstvu.

 • Pred spustením stroja sa uistite, že sa v oblasti nenachádzajú ďalšie osoby. Ak niekto vstúpi do priestoru, zastavte stroj.

 • Nikdy nenechávajte bežať stroj bez dozoru. Vždy pred opustením stroja spustite nadol nakladacie ramená, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

 • Neprekračujte menovitú prevádzkovú kapacitu, pretože to môže viesť k nestabilite stroja a k strate kontroly.

 • Neprepravujte náklad so zdvihnutými ramenami. Náklad vždy prepravujte blízko k zemi.

 • Nepreťažujte nadstavce a vždy pri zvyšovaní nakladacích ramien udržiavajte náklad vyrovnaný. Brvná, dosky a ďalšie predmety sa môžu zosunúť a zraniť vás.

 • Nikdy netrhajte ovládacími prvkami; používajte plynulý pohyb.

 • Pri práci v blízkosti ciest alebo križovatiek dávajte pozor na premávku.

 • Nedotýkajte sa častí, ktoré sa môžu počas prevádzky zohriať na vysokú teplotu. Pred údržbou, nastavením alebo servisom stroja ich nechajte vychladnúť.

 • Pred jazdou pod akýmikoľvek objektmi skontrolujte voľný priestor nad hlavou (t. j. konáre, vchody a elektrické vodiče) a zabráňte kontaktu s nimi.

 • Stroj prevádzkujte v oblastiach, kde sa v tesnej blízkosti operátora nenachádzajú žiadne prekážky. Ak nedávate pozor na okolie, nedodržanie primeranej vzdialenosti od stromov, stien a ďalších prekážok pri cúvaní so strojom môže spôsobiť poranenie. Stroj používajte len v priestoroch, v ktorých má operátor dostatok voľného priestoru na bezpečné manévrovanie.

 • Dávajte tiež pozor na umiestnenie neoznačených objektov a štruktúr, ako sú podzemné skladovacie nádrže, studne a septické systémy.

 • Nájdite oblasti bodov náklonu označené na stroji a nadstavcoch a udržujte ruky a nohy mimo týchto oblastí.

 • Pred začatím prevádzky stroja s nadstavcom sa uistite, že je nadstavec správne nainštalovaný a že ide o originálny nadstavec Toro.

 • Ak je na stroji namontovaná plošina, neumiestňujte pod ňu nohy.

 • Blesk môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Ak sa blýska alebo hrmí, nepoužívajte stroj; nájdite úkryt.

Prevádzka na svahoch

Svahy sú hlavným faktorom pri nehodách kvôli strate ovládania a pri prevrátení, ktoré môžu mať za následok vážne poranenie alebo smrť. Všetky svahy vyžadujú osobitnú opatrnosť.

 • Neprevádzkujte stroj na kopcoch ani svahoch presahujúcich uhly odporúčané v časti Údaje o stabilite ani uhly, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu k príslušenstvu. Pozri tiež .

 • Pri vychádzaní na kopec alebo schádzaní z kopca stroj prevádzkujte s ťažším koncom smerujúcim do kopca. Rozloženie hmotnosti sa zmení. V prípade prázdneho naberača je ťažšia zadná časť stroja a v prípade plného naberača je ťažšia predná časť stroja. Pri väčšine ďalších nadstavcov bude ťažšia predná časť stroja.

 • Zdvíhanie nakladacích ramien na svahu má vplyv na stabilitu stroja. Vždy, keď je to možné, na svahoch udržujte nakladacie ramená v spodnej polohe.

 • Nadstavce demontujte alebo pridávajte na rovnom podklade.

 • Odstráňte z pracovného priestoru prekážky, ako sú kamene, konáre stromov atď. Dávajte si pozor na diery, vyjazdené koľaje alebo hrby, pretože nerovný terén môže spôsobiť prevrátenie stroja. Vysoká tráva môže skryť prekážky.

 • Používajte len nadstavce schválené spoločnosťou Toro. Nadstavce môžu zmeniť stabilitu a prevádzkové vlastnosti stroja. Pri používaní stroja s neschválenými nadstavcami môže dôjsť k strate záruky na stroj.

 • Na svahu sa vždy pohybujte pomaly a plynulo. Nevykonávajte náhle zmeny rýchlosti alebo smeru.

 • Vyhnite sa štartovaniu a zastavovaniu stroja na svahu. V prípade, že stroj stratí trakciu, postupuje po svahu pomaly a rovno nadol.

 • Na svahoch sa vyhnite zatáčaniu. Ak musíte zabočiť, so strojom zatáčajte pomaly a udržiavajte ťažší koniec nasmerovaný do kopca.

 • Nepracujte v blízkosti zrázov, priekop alebo násypov. Stroj by sa mohol náhle prevrátiť v prípade, že stopa vedie cez okraj útesu alebo priekopy, alebo ak sa okraj zosype.

 • Pri práci na mokrej tráve postupujte opatrne. Znížená trakcia môže spôsobiť šmýkanie.

 • Stroj neparkujte na svahu ani kopci bez spustenia nadstavca na zem, zatiahnutia parkovacej brzdy (ak je ňou stroj vybavený) a zaklinovania stopy.

 • Na strojoch s obslužnou plošinou sa nepokúšajte stroj stabilizovať umiestnením nohy na zem.

Údržba a skladovanie

 • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, uvoľnite pomocnú hydrauliku, spustite nadstavec, zatiahnite parkovaciu brzdu (ak je ňou stroj vybavený), vypnite motor a vyberte kľúč. Pred nastavením, čistením, skladovaním alebo opravou počkajte, kým sa nezastaví všetok pohyb, a nechajte stroj vychladnúť.

 • Očistite usadeniny z nadstavcov, pohonov, tlmičov a motora, aby ste predchádzali vzniku požiaru. Poutierajte všetok rozliaty olej alebo palivo.

 • Pred skladovaním nechajte motor vychladnúť a stroj neskladujte v blízkosti ohňa.

 • Nikdy nedovoľte, aby stroj opravoval nevyškolený personál.

 • V prípade potreby podpory komponentov použite stojany.

 • Opatrne uvoľnite tlak z komponentov s uloženou energiou.

 • Udržujte ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí. Pokiaľ je to možné, nevykonávajte nastavovanie pri spustenom motore.

 • Pred vykonaním akejkoľvek opravy odpojte batériu. Pozrite si časť Používanie spínača na odpojenie batérie.

 • Batériu nabíjajte v otvorenom a dobre vetranom priestore, ďaleko od iskier a plameňov. Pred pripojením alebo odpojením od batérie odpojte nabíjačku. Používajte ochranný odev a používajte izolované nástroje.

 • Kyselina v batérii je jedovatá a môže spôsobiť popáleniny. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Pri práci s batériou chráňte svoju tvár, oči a oblečenie.

 • Plyny z batérie môžu explodovať. Udržujte cigarety, iskry a plameň mimo batérie.

 • Všetky diely udržujte v dobrom stave a technické vybavenie dotiahnuté. Vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené nálepky.

 • V prípade, že sa pri údržbe alebo opravách vyžaduje, aby boli nakladacie ramená v zdvihnutej polohe, zaistite ramená v zdvihnutej polohe pomocou hydraulických valcových zámkov.

 • Ventil nakladacích ramien zaistite pomocou zámku ventilu nakladača (ak je ním stroj vybavený), vždy keď budete potrebovať zastaviť stroj so zdvihnutými nakladacími ramenami.

 • Udržujte všetky matice a skrutky dotiahnuté. Udržujte zariadenie v dobrom stave.

 • Nikdy nemanipulujte s bezpečnostnými zariadeniami.

 • Stroj udržujte bez trávy, lístia alebo iných nahromadených nečistôt. Poutierajte všetok rozliaty olej alebo palivo. Pred skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

 • Pri manipulácii s palivom buďte zvlášť opatrní. Palivo je horľavé a jeho výpary sú výbušné.

  • Používajte iba schválené nádoby.

  • Nikdy neotvárajte uzávery palivovej nádrže a nedopĺňajte palivo, keď je motor v chode. Pred doplňovaním paliva nechajte motor vychladnúť. Nefajčite.

  • Nikdy nedopĺňajte palivo do stroja v interiéri.

  • Nikdy neskladujte stroj ani nádobu na palivo na miestach, kde je otvorený oheň, napríklad v blízkosti ohrievača vody alebo pece.

  • Nikdy nenapĺňajte nádobu, keď je vnútri vozidla, v kufri, na korbe vozidla alebo na inom povrchu ako na zemi.

  • Počas plnenia udržiavajte dýzu nádoby v kontakte s nádržou.

  • Palivo neskladujte v blízkosti ohňa alebo odtokov.

 • Ak narazíte do objektu, zastavte a skontrolujte zariadenie. Pred naštartovaním vykonajte nevyhnutné opravy.

 • Používajte iba originálne náhradné diely Toro.

 • Nepribližujte sa žiadnou časťou tela ani rukami k otvorom ani dýzam, z ktorých uniká hydraulická kvapalina pod vysokým tlakom. Na zisťovanie únikov hydraulickej kvapaliny používajte kartón alebo papier; nikdy nepoužívajte svoje ruky. Hydraulická kvapalina unikajúca pod tlakom môže preniknúť do kože a spôsobiť poranenie, ktoré vyžaduje vykonanie chirurgického zákroku kvalifikovaným lekárom v priebehu niekoľkých hodín, inak môže dôjsť ku gangréne.

Údaje o stabilite

V nasledujúcich tabuľkách je uvedený maximálny sklon odporúčaný pre trakčné jednotky v polohách uvedených v tabuľkách. Svahy, ktoré majú väčší ako uvedený uhol, môžu spôsobiť nestabilitu trakčnej jednotky. Údaje v tabuľkách predpokladajú, že nakladacie ramená sú úplne znížené; zdvihnuté ramená môžu mať vplyv na stabilitu.

V každom návode k nadstavcu je súprava troch hodnotení stability, jedna pre každú polohu kopca. Ak chcete určiť maximálny sklon, cez ktorý môžete prechádzať s nainštalovaným nadstavcom, nájdite stupeň svahu, ktorý zodpovedá hodnoteniu stability nadstavca. Príklad: Ak má nadstavec nainštalovaný na modeli trakčnej jednotky TX 22327 hodnotenie B pre prednú časť smerujúcu do kopca, hodnotenie D pre zadnú časť smerujúcu do kopca a hodnotenie C pre bočnú časť smerujúcu do kopca, môžete ísť dopredu do kopca so sklonom do 19°, dozadu do kopca so sklonom do 11° alebo do strany do kopca so sklonom do 11°, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Modely 22327, 22327G a 22327HD
KonfiguráciaMaximálny odporúčaný sklon pri prevádzke s:
Predná časť smeruje do kopcaZadná časť smeruje do kopcaBočná časť smeruje do kopca
GraphicGraphicGraphic
Trakčná jednotka bez nadstavca15°19°16°
Trakčná jednotka s nadstavcom, ktorý má jedno z týchto hodnotení stability pre jednotlivé polohy svahu:*   
A25°25°20°
B19°20°15°
C16°17°11°
D14°11°
E
Modely 22328 a 22328HD
KonfiguráciaMaximálny odporúčaný sklon pri prevádzke s:
Predná časť smeruje do kopcaZadná časť smeruje do kopcaBočná časť smeruje do kopca
GraphicGraphicGraphic
Trakčná jednotka bez nadstavca16°19°19°
Trakčná jednotka s nadstavcom, ktorý má jedno z týchto hodnotení stability pre jednotlivé polohy svahu:*   
A25°25°23°
B21°19°18°
C18°15°14°
D15°10°10°
E

Indikátor sklonu svahu

g011841

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi sú pre operátora ľahko viditeľné a nachádzajú sa v blízkosti každej oblasti potenciálneho nebezpečenstva. Akýkoľvek poškodený alebo chýbajúci štítok nahraďte za nový.

decal93-6681
decal93-7814
decal93-9084
decal115-2047
decal115-4855
decal115-4858
decal115-4865
decal117-2718
decal117-3276
decal120-0625
decal130-2836
decal130-7637
decal131-0709
decal131-0711
decal131-8026
decal136-5750
decal131-0597
decal131-0708
decal131-0710
decal136-5824

Súčasti stroja

g031208g031209

Pred naštartovaním motora a prevádzkou trakčnej jednotky sa zoznámte so všetkými ovládacími prvkami (Obrázok 5).

Ovládací panel

g205233

Kľúčový spínač

Kľúčový spínač, ktorý sa používa na spustenie a vypnutie motora, má 3 polohy: VYPNUTé, BEH a ŠTART. Pozri Naštartovanie motora.

Páka škrtiacej klapky

Pre zvýšenie otáčok motora posuňte ovládač dopredu a pre zníženie rýchlosti dozadu.

Referenčná tyč

Pri jazde trakčnej jednotky použite referenčnú tyč ako držiak a pákový bod na ovládanie riadenia trakcie a páky pomocnej hydrauliky. Pre zaistenie plynulej, kontrolovanej prevádzky, počas prevádzky stroja z referenčnej páky neskladajte obe ruky.

Ovládanie trakcie

g029289
 • Pre pohyb vpred posuňte ovládač trakcie dopredu (Obrázok 7).

  g029285
 • Pre pohyb dozadu posuňte ovládač trakcie dozadu (Obrázok 8).

  Important: Pri cúvaní sledujte prekážky za sebou a udržiavajte ruky na referenčnej tyči.

  g029286
 • Pre odbočenie vpravo otočte ovládač trakcie v smere hodinových ručičiek (Obrázok 9).

  g029288
 • Pre odbočenie vľavo otočte ovládač trakcie proti smeru hodinových ručičiek (Obrázok 10).

  g029287
 • Ak chcete zastaviť stroj, uvoľnite ovládač trakcie (Obrázok 6).

Note: Čím viac posuniete ovládač trakcie do akéhokoľvek smeru, tým rýchlejšie sa bude pohybovať stroj v tomto smere.

Nakladacie rameno/páka na náklon nadstavca

 • Ak chcete nakloniť nadstavec dopredu, pomaly posuňte páku doprava (Obrázok 11).

 • Ak chcete nakloniť nadstavec dozadu, pomaly posuňte páku doľava (Obrázok 11).

 • Ak chcete znížiť nakladacie ramená, pomaly posuňte páku dopredu (Obrázok 11).

 • Ak chcete zvýšiť nakladacie ramená, pomaly posuňte páku dozadu (Obrázok 11).

 • Ak chcete znížiť nakladacie ramená do uzatváracej (plávacej) polohy, zatlačte páku úplne dopredu (Obrázok 11).

  Note: Vďaka tomu bude môcť nadstavec, napr. vyrovnávač a hydraulická lopata, pri vyrovnávaní sledovať tvar terénu (t.j. plávať).

g029293

Posunutím páky do spoločnej polohy (napr. vpred a vľavo) môžete presunúť nakladacie ramená a zároveň nakláňať nadstavec.

Zámok ventilu nakladača

Zámok ventilu nakladača zaisťuje páku nakladacieho ramena/náklonu nadstavca, takže ju nemôžete zatlačiť dopredu. Pomáha to zabezpečiť, že počas údržby nikto nespustí nakladacie ramená. Vždy keď potrebujete vypnúť stroj so zdvihnutými nakladacími ramenami, zaistite nakladacie ramená pomocou zámku.

Ak chcete nastaviť zámok, zdvihnite ho tak, aby odkryl otvor v ovládacom paneli, otočte ho doľava pred páku nakladacieho ramena a potom ho zatlačte nadol do uzamknutej polohy (Obrázok 12).

g029981

Referenčná tyč ovládania nakladača

Referenčná tyč ovládania nakladača pomáha stabilizovať vaše ruky pri práci s pákou nakladacieho ramena/náklonu nadstavca (Obrázok 4).

Páka pomocnej hydrauliky

 • Pre ovládanie hydraulického nadstavca smerom dopredu posuňte páku pomocnej hydrauliky dopredu (Obrázok 13).

 • Ak chcete posunúť hydraulický nadstavec smerom dozadu, posuňte páku pomocnej hydrauliky dozadu (Obrázok 13).

Note: Ak uvoľníte páku v polohe DOPREDU alebo DOZADU, páka sa automaticky vráti do NEUTRáLNEJ polohy (Obrázok 13).

g029294

Blokovací spínač pomocnej hydrauliky

Pomocou pravého pedála stlačte spínač pomocnej hydrauliky, uzamknite páku pomocnej hydrauliky v polohe DOPREDU alebo DOZADU a budete mať voľnú ruku pre iné ovládacie prvky (Obrázok 5).

g205234

Páka parkovacej brzdy

 • Ak chcete zatiahnuť parkovaciu brzdu, otočte túto páku doľava (Obrázok 15).

  Note: Predtým, než sa brzdy zapoja do hnacieho reťazového kolesa, trakčná jednotka sa môže mierne posunúť.

 • Ak chcete uvoľniť brzdu, otočte páku brzdy doprava.

  Note: Aby ste mohli uvoľniť kolík brzdy a otočiť páku, možno budete musieť upraviť ovládanie trakcie.

g030721

Ukazovateľ paliva

Tento ukazovateľ meria objem paliva v palivových nádržiach.

Zobrazenie správy

Indikátor teploty chladiacej kvapaliny motora

V prípade, že je chladiaca kvapalina motora príliš vysoká, bliká kontrolka na ľavej strane a ozýva sa klaksón (Obrázok 16). Ak k tomu dôjde, vypnite pomocné hydrauliky a nechajte stroj bežať pri vysokých voľnobežných otáčkach, aby chladiaci systém ochladil stroj. Keď je motor celkom ochladený, skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.

Important: Nevypínajte motor, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie stroja.

g029666

Indikátor tlaku motorového oleja

V prípade, že je tlak motorového oleja príliš nízky, svieti kontrolka na ľavej strane (Obrázok 17). Ak k tomu dôjde, okamžite vypnite motor a skontrolujte hladinu oleja. Ak je hladina oleja nízka, doplňte olej a nájdite prípadné úniky.

g029665

Indikátor žeraviacej sviečky

Svetlo na pravej strane bliká, keď sú žeraviace sviečky pod napätím a motor sa zohrieva (Obrázok 18).

g029668

Indikátor nabitia batérie

Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, svieti svetlo na pravej strane (Obrázok 19). Ak k tomu dôjde, vypnite motor a nabite alebo vymeňte batériu. Pozri Údržba batérie.

g029667

Merač hodín

Merač hodín zobrazuje počet prevádzkových hodín, ktoré boli zaznamenané na trakčnej jednotke, a obsahuje nasledujúce indikátory:

 • Štart motora – zobrazí sa, keď štartujete motor

  g029974
 • Parkovacia brzda – zobrazí sa, keď uvoľníte parkovaciu brzdu

  g030520
 • Neutrálna poloha trakcie – zobrazí sa, keď je ovládanie trakcie v NEUTRáLNEJ polohe

  g029211
 • Neutrálna poloha pomocnej páky – zobrazí sa, keď je pomocná páka v NEUTRáLNEJ polohe

  g029975

Note: Parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Model 22327
Šírka85 cm
Dĺžka256 cm
Výška138 cm
Hmotnosť1234 kg
Prevádzková kapacita (so štandardnou lopatou)454 kg
Kapacita vyklápania (so štandardnou lopatou)1296 kg
Rázvor104 cm
Výška výsypky (so štandardnou lopatou)155 cm
Dosah – úplné zdvihnutie (so štandardnou lopatou)62 cm
Výška k čapu závesu (so štandardnou lopatou v najvyššej polohe)206 cm
Model 22328
Šírka103 cm
Dĺžka256 cm
Výška138 cm
Hmotnosť1297 kg
Prevádzková kapacita (so štandardnou lopatou)454 kg
Kapacita vyklápania (so štandardnou lopatou)1296 kg
Rázvor104 cm
Výška výsypky (so štandardnou lopatou)155 cm
Dosah – úplné zdvihnutie (so štandardnou lopatou)62 cm
Výška k čapu závesu (so štandardnou lopatou v najvyššej polohe)206 cm

Nadstavce/príslušenstvo

K dispozícii je celý rad schválených nadstavcov a príslušenstva značky Toro na použitie so strojom pre posilnenie a rozšírenie jeho možností. Pre zoznam všetkých schválených nadstavcov a príslušenstva sa obráťte na autorizovaného servisného predajcu alebo distribútora alebo navštívte stránku www.Toro.com.

Important: Používajte iba schválené nadstavce Toro. Iné príslušenstvo môže vytvoriť nebezpečné prevádzkové prostredie alebo môže viesť k poškodeniu trakčnej jednotky.

Najlepší spôsob, ako ochrániť svoje investície a dosahovať optimálnu prevádzku zariadenia Toro, je spoliehať sa na náhradné diely Toro. Z hľadiska spoľahlivosti poskytuje spoločnosť Toro náhradné diely navrhnuté tak, aby presne zodpovedali technickým špecifikáciám nášho zariadenia. Ak chcete svoj stroj používať s pokojom v duši, trvajte na originálnych dieloch Toro.

Obsluha

Note: Určite ľavú a pravú stranu stroja pri normálnej prevádzkovej polohe.

Important: Pred uvedením do prevádzky skontrolujte hladiny paliva a odstráňte nečistoty z trakčnej jednotky. Uistite sa, že sa v príslušnej oblasti nenachádzajú ľudia ani nečistoty. Musíte tiež poznať a mať označené umiestnenie všetkých inžinierskych sietí.

Bezpečnosť na prvom mieste

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a symboly uvedené v sekcii o bezpečnosti. Znalosť týchto informácií môže pomôcť vám alebo okolitým osobám predísť zraneniu.

Výstraha

Tento stroj produkuje hladinu hluku, ktorá môže počas dlhšieho vystavenia spôsobiť stratu sluchu.

Pri prevádzke tohto stroja používajte ochranu sluchu.

Používajte ochranné prostriedky na oči, uši, ruky, nohy a hlavu.

g009027

Dôležité upozornenie

Počas prevádzky by ste mohli vypadnúť z plošiny a vážne sa zraniť.

Nepohybujte sa so strojom, kým nestojíte oboma nohami na plošine a rukami sa nepridržiavate rukovätí.

Pridávanie paliva

Nebezpečie

Za určitých podmienok je palivo extrémne horľavé a veľmi výbušné. Požiar alebo výbuch paliva môže popáliť vás a iné osoby a môže spôsobiť poškodenie majetku.

 • Palivové nádrže napĺňajte v exteriéri, v otvorenom priestore, keď je motor studený. Rozliate palivo poutierajte.

 • Nikdy nenapĺňajte palivové nádrže vo vnútri uzavretej vlečky.

 • Pri manipulácii s palivom nikdy nefajčite a nepribližujte sa k otvorenému ohňu ani k miestam, kde sa palivové výpary môžu vznietiť od iskry.

 • Palivo skladujte v schválenej nádobe a udržiavajte ho mimo dosahu detí. Nikdy nenakupujte viac ako 30dňovú dodávku paliva.

 • Stroj neprevádzkujte, ak nie je celý výfukový systém na svojom mieste a v dobrom prevádzkovom stave.

Nebezpečie

Za určitých podmienok môže počas tankovania vzniknúť statická elektrina, ktorá spôsobuje iskrenie, ktoré môže vznietiť palivové výpary. Požiar alebo výbuch paliva môže popáliť vás a iné osoby a môže spôsobiť poškodenie majetku.

 • Palivové nádoby pred naplnením vždy postavte na zem, ďaleko od vozidla.

 • Palivové nádoby nenapĺňajte vo vnútri vozidla ani na korbe nákladného vozidla alebo vlečky, pretože koberce alebo plastové vložky v interiéri môžu izolovať nádobu a spomaliť stratu akéhokoľvek statického náboja.

 • Pokiaľ je to možné, odstráňte zariadenie z nákladného vozidla alebo vlečky a natankujte zariadenie s kolesami na zemi.

 • Ak to nie je možné, tankujte na nákladnom vozidle alebo vlečke z prenosného kontajnera namiesto pištole z výdajného stojana.

 • Ak musíte použiť pištoľ z výdajného stojana, po celú dobu až do dokončenia tankovania ju udržiavajte v kontakte s okrajom palivovej nádrže alebo kontajnera.

Dôležité upozornenie

Palivo je po požití škodlivé alebo smrteľné. Dlhodobé vystavenie výparom môže spôsobiť vážne zranenia a ochorenia.

 • Vyhnite sa dlhodobému vdychovaniu výparov.

 • Udržujte tvár čo najďalej od dýzy a otvoru palivovej nádrže.

 • Palivo uchovávajte mimo očí a pokožky.

Odporúčania týkajúce sa paliva

Používajte len čistú, čerstvú motorovú naftu alebo bionaftu s malým (< 500 ppm) alebo ultra nízkym (< 15 ppm) obsahom síry. Minimálne hodnotenie cetánu by malo byť 40. Kupujte také množstvo paliva, ktoré dokážete spotrebovať do 180 dní, aby ste zabezpečili jeho čerstvosť.

Pri teplote vyššej ako –7 °C používajte letnú motorovú naftu (č. 2-D) a pri nižšej teplote zimnú motorovú naftu (č. 1-D alebo zmes č. 1-D/2-D). Používanie zimného paliva pri nižšej teplote zabezpečuje nižší bod vzplanutia a parametre studeného prúdenia, ktoré zjednodušujú štartovanie a znižujú upchávanie palivového filtra.

Používanie letného paliva pri teplote vyššej ako –7 °C prispieva k predĺženiu životnosti palivového čerpadla a zvýšeniu výkonu v porovnaní so zimným palivom.

Important: Nepoužívajte namiesto nafty petrolej alebo benzín. Nedodržanie tohto upozornenia môže viesť k poškodeniu motora.

Pripravené pre bionaftu

Tento stroj môže používať zmes paliva s bionaftou až do B20 (20 % bionafty, 80 % petrodieselu). Časť s petrodieselom musí mať nízky alebo veľmi nízky obsah síry. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

 • Časť bionafty v palive musí spĺňať špecifikáciu ASTM D6751 alebo EN 14214.

 • Zmiešané zloženie paliva musí spĺňať ASTM D975 alebo EN 590.

 • Zmes bionafty môže poškodiť lakované povrchy.

 • V chladnom počasí použite zmesi B5 (obsah bionafty 5 %) alebo menej.

 • Sledujte uzávery, hadice a tesnenia, ktoré sú v kontakte s palivom, pretože v priebehu času sa môžu zhoršiť ich vlastnosti.

 • Po určitom čase po prechode na zmes bionafty sa môže upchať palivový filter.

 • Ak chcete získať ďalšie informácie o bionafte, obráťte sa na svojho distribútora.

Plnenie palivových nádrží

Objem palivovej nádrže: 41 l

Naplňte palivové nádrže, ako je znázornené v Obrázok 25.

Note: Viečka palivových nádrží po ich bezpečnom zatvorení zacvaknú. Na zamknutie palivových nádrží použite držiaky.

g029669

Vykonávanie dennej údržby

Každý deň pred naštartovaním stroja vykonajte postupy pred každým použitím/každodennej údržby uvedené v časti .

Important: Pred prvým naštartovaním motora skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny a odvzdušnite palivový systém. Pozrite si pokyny v častiach Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny a Odvzdušnenie palivového systému.

Naštartovanie motora

 1. Uistite sa, že je páka pomocnej hydrauliky a páka ovládania trakcie v NEUTRáLNEJ polohe.

 2. Posuňte páku škrtiacej klapky uprostred medzi polohy POMALY a RýCHLO.

 3. Vložte kľúč do zapaľovania a otočte ho do polohy ZAPNUTé.

 4. Počkajte, kým indikátor žeraviacej sviečky prestane blikať.

 5. Otočte kľúč do polohy ŠTART. Po naštartovaní motora uvoľnite kľúč.

  Important: Nenechajte štartér bežať naraz dlhšie než 10 sekúnd. Ak motor nenaštartuje, pred ďalším pokusom počkajte 30 sekúnd, kým nevychladne štartér. V prípade nedodržania týchto pokynov by mohlo dôjsť k spáleniu štartéra motora.

 6. Presuňte páku škrtiacej klapky do požadovanej polohy.

  Important: Ak používate motor pri vysokých otáčkach, keď je hydraulický systém studený (t. j. keď je teplota okolitého vzduchu na bode mrazu alebo nižšia), mohlo by dôjsť k poškodeniu hydraulického systému. Pri štartovaní motora v chladných podmienkach ho nechajte bežať v strednej polohe škrtiacej klapky 2 až 5 minút pred presunutím škrtiacej klapky do polohy RýCHLO.

  Note: Ak je vonkajšia teplota pod bodom mrazu, skladujte trakčnú jednotku v garáži, aby ste ju udržali teplejšiu a aby sa zjednodušilo štartovanie.

Jazda so strojom

Na posun stroja používajte ovládacie prvky trakcie. Čím viac posuniete ovládacie prvky trakcie do akéhokoľvek smeru, tým rýchlejšie sa bude pohybovať stroj v tomto smere. Ak chcete stroj zastaviť, uvoľnite ovládacie prvky trakcie.

Výstraha

Pri cúvaní môžete naraziť do statických objektov alebo okolostojacich osôb a spôsobiť tak vážne zranenie alebo smrť.

Pozerajte sa dozadu, sledujte prekážky alebo okolostojace osoby a udržiavajte ruky na referenčnej tyči.

Ovládací prvok škrtiacej klapky reguluje otáčky motora, ktoré sa merajú ako otáčky za minútu. Najlepší výkon dosiahnete posunutím páky škrtiacej klapky do polohy RýCHLO. Polohu škrtiacej klapky však môžete používať na prevádzku pri nižších otáčkach.

Vypnutie motora

 1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu (ak je súčasťou výbavy) a spustite nakladacie ramená.

 2. Uistite sa, že je páka pomocnej hydrauliky v NEUTRáLNEJ polohe.

 3. Posuňte páku škrtiacej klapky do polohy POMALY.

 4. Ak bol motor veľmi zaťažený alebo je horúci, pred otočením kľúča do polohy VYPNUTé ho nechajte jednu minútu bežať na voľnobehu.

  Note: Pomôže to ochladiť motor pred vypnutím. V prípade núdze môžete motor vypnúť ihneď.

 5. Otočte kľúč do polohy VYPNUTé a vyberte ho.

Výstraha

Dieťa alebo nevyškolená osoba by sa mohla pokúsiť prevádzkovať trakčnú jednotku a mohlo by dôjsť k zraneniu.

Pri odchode z trakčnej jednotky, aj keď len na pár sekúnd, vyberte kľúč zo zapaľovania.

Presun nefunkčného stroja

Important: Stroj neodťahujte ani neťahajte bez otvorenia ťažných ventilov, inak dôjde k poškodeniu hydraulického systému.

 1. Vypnite motor.

 2. Otvorte kapotu a zaistite oporu kapoty.

 3. Odstráňte bočné mriežky; pozri Odstránenie bočných mriežok.

 4. Pomocou kľúča otočte ťažné ventily na hydraulických čerpadlách dvakrát proti smeru hodinových ručičiek (Obrázok 26).

  g031210g031211
 5. Stroj ťahajte podľa potreby.

 6. Po opravení stroja, pred jeho používaním zatvorte ťažné ventily.

Používanie nadstavcov

Inštalácia nadstavca

Important: Používajte len nadstavce schválené spoločnosťou Toro. Nadstavce môžu zmeniť stabilitu a prevádzkové vlastnosti stroja. Pri používaní neschválených nadstavcov môže dôjsť k strate záruky na stroj.

Important: Pred inštaláciou nadstavca sa uistite, že sú montážne dosky bez nečistôt alebo úlomkov a že sa čapy voľne otáčajú. V prípade, že sa čapy neotáčajú voľne, namažte ich.

 1. Umiestnite nadstavec na rovný povrch s dostatočným voľným priestorom za ním, aby sa zaň zmestil stroj.

 2. Naštartujte motor.

 3. Nakloňte montážnu dosku nadstavca smerom dopredu.

 4. Umiestnite montážnu dosku na horný okraj prijímacej dosky nadstavca (Obrázok 27).

  g003710
 5. Zdvihnite nakladacie ramená pri súčasnom nakláňaní montážnej dosky dozadu.

  Important: Zdvihnite nadstavec dostatočne nad zem a montážnu dosku nakloňte úplne dozadu.

 6. Vypnite motor a vyberte kľúč.

 7. Pripojte čapy na rýchle spojenie a uistite sa, že úplne sedia v montážnej doske (Obrázok 28).

  Important: V prípade, že sa čapy neotočia do spájacej polohy, montážna doska nie je úplne zarovnaná s otvormi v prijímacej doske nadstavca. Skontrolujte prijímaciu dosku a v prípade potreby ju vyčistite.

  g003711

  Dôležité upozornenie

  Ak ste úplne nenasadili čapy na rýchle pripojenie prostredníctvom montážnej dosky nadstavca, nadstavec môže spadnúť zo stroja na vás alebo okolostojace osoby.

  Uistite sa, že čapy na rýchle pripojenie sú úplne zasadené v montážnej doske nadstavca.

Pripojenie hydraulických hadíc

Dôležité upozornenie

Hydraulická kvapalina unikajúca pod tlakom môže preniknúť do kože a spôsobiť poranenie. Kvapalinu, ktorá prenikne do kože, musí chirurgicky odstrániť lekár so skúsenosťami s týmto typom poranenia. V opačnom prípade môže dôjsť ku gangréne.

 • Nepribližujte sa žiadnou časťou tela ani rukami k otvorom ani dýzam, z ktorých uniká hydraulická kvapalina pod vysokým tlakom.

 • Na zisťovanie únikov hydraulickej kvapaliny používajte kartón alebo papier; nikdy nepoužívajte svoje ruky.

Výstraha

Hydraulické spojky, hydraulické potrubia/ventily a hydraulická kvapalina môžu byť horúce. Pri kontakte s horúcimi komponentmi sa môžete popáliť.

 • Pri manipulácii s hydraulickými spojkami používajte rukavice.

 • Skôr než sa dotknete hydraulických komponentov, nechajte stroj vychladnúť.

 • Nedotýkajte sa vyliatej hydraulickej kvapaliny.

Ak nadstavec na prevádzku vyžaduje hydrauliku, pripojte hydraulické hadice nasledujúcim spôsobom:

 1. Vypnite motor a vyberte kľúč.

 2. Posuňte páku pomocnej hydrauliky dopredu, dozadu a späť do NEUTRáLNEJ polohy, aby sa uvoľnil tlak v hydraulických spojkách.

 3. Zložte ochranné kryty z hydraulických spojok na stroji.

 4. Uistite sa, že sa na hydraulických spojkách nenachádza žiadny cudzí materiál.

 5. Zatlačte vonkajší konektor nadstavca do vnútorného konektora na stroji.

  Note: Keď prvýkrát pripojíte vonkajší konektor nadstavca, uvoľní sa určitý tlak, ktorý sa nahromadil v nadstavci.

 6. Zatlačte vnútorný konektor nadstavca do vonkajšieho konektora na stroji.

 7. Potiahnutím hadice sa uistite, že spojenie je pevné.

Odstránenie nadstavca

 1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

 2. Spustite nadstavec na zem.

 3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

 4. Uvoľnite čapy na rýchle pripojenie ich otočením do vonkajšej strany.

 5. Ak nadstavec používa hydrauliku, posuňte páku pomocnej hydrauliky dopredu, dozadu a späť do NEUTRáLNEJ polohy, aby sa uvoľnil tlak v hydraulických spojkách.

 6. Ak nadstavec používa hydrauliku, posuňte rozpery späť na hydraulické spojky a odpojte ich.

  Important: Spojte hadice nadstavca dokopy, aby sa zabránilo znečisteniu hydraulického systému počas skladovania.

 7. Namontujte ochranné kryty na hydraulické spojky na stroji.

 8. Naštartujte motor, nakloňte montážnu dosku smerom dopredu a odpojte stroj od nadstavca.

Preprava stroja

Na prepravu stroja použite ťažkotonážny príves alebo kamión. Použite rampy s úplnou šírkou. Uistite sa, že príves alebo kamión má všetky potrebné brzdy, osvetlenie a značenie v súlade so zákonom. Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Znalosť týchto informácií pomôže predísť zraneniu vás, vašej rodiny, zvierat alebo okolostojacich osôb. Postupujte podľa miestnych vyhlášok pre prívesy a požiadaviek na zväzovanie.

Dôležité upozornenie

Jazda na ulici alebo na ceste bez smeroviek, svetiel, reflexného značenia alebo označenia pomaly idúceho vozidla je nebezpečná a môže viesť k nehode s následným zranením.

So strojom nejazdite po verejnej ulici ani po ceste.

Výber prívesu

Dôležité upozornenie

Nakladanie stroja na príves alebo nákladné vozidlo zvyšuje možnosť prevrátenia a mohlo by pri ňom dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti (Obrázok 29).

 • Používajte len rampu na celú šírku stroja. Nepoužívajte samostatné rampy na každú stranu stroja.

 • Medzi rampou a zemou alebo medzi rampou a prívesom či nákladným vozidlom zachovávajte maximálne15-stupňový uhol.

 • Uistite sa, že rampa je v porovnaní s výškou plošiny prívesu alebo nákladného vozidla od zeme minimálne štyrikrát dlhšia. Zaručí sa tým, že uhol rampy neprekročí 15 stupňov od rovného povrchu.

g027996

Nakladanie stroja

Dôležité upozornenie

Nakladanie stroja na príves alebo nákladné vozidlo zvyšuje možnosť prevrátenia a mohlo by pri ňom dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

 • Pri používaní stroja na rampe postupujte zvlášť opatrne.

 • Stroj nakladajte a vykladajte s ťažším koncom smerujúcim k rampe.

 • Pri jazde so strojom na rampe sa vyhnite náhlemu zrýchleniu alebo spomaleniu, pretože by ste mohli stratiť kontrolu nad strojom alebo by sa stroj mohol prevrátiť.

 1. Ak používate príves, pripojte ho k ťažnému vozidlu a pripojte bezpečnostné reťaze.

 2. Ak je to možné, pripojte brzdy prívesu.

 3. Spustite rampu, pričom zaistite, aby uhol medzi rampou a zemou nepresiahol 15 stupňov (Obrázok 29).

 4. Spustite nakladacie ramená.

 5. Stroj nakladajte na príves ťažším koncom smerujúcim k rampe, pričom náklad prepravujte v malej výške (Obrázok 30).

  • Ak je nadstavec stroja na prepravu nákladu (napríklad naberač alebo nastaviteľné vidlice) plný alebo ak je stroj vybavený nadstavcom, ktorý nie je určený na prepravu nákladu (napríklad brúska kmeňov), po rampe jazdite nahor so strojom otočeným dopredu.

  • Ak je nadstavec stroja na prepravu nákladu prázdny alebo nie je na stroji žiadny nadstavec, pri jazde po rampe nahor so strojom cúvajte.

  g204457
 6. Nakladacie ramená spustite úplne nadol.

 7. Vypnite motor, vyberte kľúč a zatiahnite parkovaciu brzdu.

 8. Použite kovové zväzovacie slučky na stroji pre pevné upevnenie zariadenia k prívesu alebo kamiónu pomocou popruhov, reťazí, káblov alebo lán (Obrázok 31). Požiadavky týkajúce sa zväzovania nájdete v miestnych predpisoch.

  g031331

Vykladanie stroja

 1. Spustite rampu, pričom zaistite, aby uhol medzi rampou a zemou nepresiahol 15 stupňov (Obrázok 30).

 2. Stroj vykladajte z prívesu ťažším koncom smerujúcim k rampe, pričom náklad prepravujte v malej výške (Obrázok 32).

  • Ak je nadstavec stroja na prepravu nákladu (napríklad naberač alebo nastaviteľné vidlice) plný alebo ak je stroj vybavený nadstavcom, ktorý nie je určený na prepravu nákladu (napríklad brúska kmeňov), po rampe cúvajte nadol so strojom otočeným dopredu.

  • Ak je nadstavec stroja na prepravu nákladu prázdny alebo nie je na stroji žiadny nadstavec, po rampe jazdite nadol so strojom otočeným dopredu.

  g204458

Zdvíhanie stroja

Stroj môžete zdvíhať použitím zväzovacích/zdvíhacích slučiek ako zdvíhacích bodov. Pozrite si časť Obrázok 31.

Údržba

Note: Určite ľavú a pravú stranu stroja pri normálnej prevádzkovej polohe.

Important: Pre ďalšie postupy údržby si prečítajte používateľskú príručku k motoru.

Výstraha

Ak necháte kľúč v zapaľovaní, iná osoba by mohla náhodne naštartovať motor a vážne zraniť vás alebo iné okolostojace osoby.

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vyberte kľúč zo zapaľovania a odpojte káble zo zapaľovacích sviečok. Káble odložte nabok, aby sa náhodne nedostali do kontaktu so zapaľovacími sviečkami.

Dôležité upozornenie

Nesprávna údržba stroja by mohla zapríčiniť predčasnú poruchu systémov stroja a následne možné zranenie obsluhy alebo okolostojacich osôb.

Stroj udržiavajte správnym spôsobom a v dobrom prevádzkovom stave, ako je uvedené v týchto pokynoch.

Odporúčaný harmonogram údržby

Servisný intervalPostup pri údržbe
Po prvých 8 hodinách
 • Vymeňte hydraulický filter.
 • Po prvých 50 hodinách
 • Vymeňte motorový olej a filter.
 • Skontrolujte a upravte napnutie pásu.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Namažte stroj.(Namažte okamžite po každom umytí.)
 • Skontrolujte servisný indikátor vzduchového filtra.
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.
 • Vypustite vodu a iné nečistoty z palivového filtra/oddeľovača vody.
 • Vyčistite pásy.
 • Skontrolujte, či pásy nie sú nadmerne opotrebované a či sú správne napnuté.
 • Vyčistite mriežku, olejový chladič a prednú časť radiátora (alebo v prípade extrémne prašných a znečistených podmienok aj častejšie).
 • Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny vo vyrovnávacej nádrži.
 • Vyskúšajte parkovaciu brzdu.
 • Odstráňte zo stroja nečistoty.
 • Skontrolujte uvoľnenie spojovacích prvkov.
 • Po každých 25 hodinách prevádzky
 • Zložte kryt vzduchového filtra, odstráňte nečistoty a skontrolujte servisný indikátor vzduchového filtra.
 • Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.
 • Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte stav batérie.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte motorový olej.(Servis vykonávajte častejšie, ak sú podmienky extrémne prašné alebo piesčité.)
 • Skontrolujte a upravte napnutie pásu.
 • Skontrolujte hadice chladiaceho systému.
 • Skontrolujte napnutie remeňa alternátora/ventilátora (pokyny nájdete v používateľskej príručke k motoru).
 • Skontrolujte tesnosť hydraulických potrubí, či nie sú uvoľnené spoje, zlomené potrubie, uvoľnené montážne podpery, opotrebenie a chemické poškodenie alebo poškodenie vplyvom počasia.(Pred začatím prevádzky vykonajte nevyhnutné opravy.)
 • Skontrolujte, či na podvozku nie sú usadené nečistoty.
 • Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Vymeňte olejový filter.(Servis vykonávajte častejšie, ak sú podmienky extrémne prašné alebo piesčité.)
 • Vymeňte hydraulický filter.
 • Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vymeňte kanister palivového filtra a radový filter.
 • Skontrolujte, či palivové potrubie a prípojky nie sú opotrebené, poškodené alebo uvoľnené.
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu.
 • Po každých 500 hodinách prevádzky
 • Vymeňte remeň alternátora/ventilátora (pokyny nájdete v používateľskej príručke k motoru).
 • Po každých 1500 hodinách prevádzky
 • Vymeňte všetky pohyblivé hydraulické hadice.
 • Každý rok
 • Vymeňte chladiacu kvapalinu motora (iba autorizovaný servisný zástupca).
 • Každý rok alebo pred uskladnením
 • Skontrolujte a upravte napnutie pásu.
 • Opravte odlúpenú farbu.
 • Každé 2 roky
 • Vypustite a vyčistite palivovú nádrž (iba autorizovaný servisný zástupca).
 • Postupy pred údržbou stroja

  Použitie cylindrických zámkov

  Dôležité upozornenie

  Keď je nakladacie rameno v zdvihnutej polohe, môže sa spustiť a rozmliaždiť osoby nachádzajúce sa pod ním.

  Pred vykonávaním údržby, ktorá vyžaduje zdvihnuté nakladacie ramená, nainštalujte cylindrické zámky.

  Inštalácia cylindrických zámkov

  1. Odstráňte nadstavec.

  2. Zdvihnite nakladacie ramená do úplne zdvihnutej polohy.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Odstráňte dva kolíky, ktoré zaisťujú cylindrický zámok na stĺpikoch na bočnej strane stroja.

  5. Nasuňte cylindrický zámok cez zdvíhaciu cylindrickú tyč (Obrázok 33).

   g031214
  6. Zopakujte kroky 4 až 5 na druhej strane stroja.

  7. Pomaly spúšťajte nakladacie ramená, kým sa cylindrické zámky nedotknú cylindrických telies a koncov tyče.

  Demontáž a skladovanie cylindrických zámkov

  Important: Pred prevádzkou stroja demontujte cylindrické zámky z tyčí a nechajte ich úplne zaistené v skladovacej polohe.

  1. Naštartujte motor.

  2. Zdvihnite nakladacie ramená do úplne zdvihnutej polohy.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Vyberte kolíky zaisťujúce cylindrické zámky.

  5. Umiestnite cylindrické zámky na stĺpiky na bočných stranách stroja a zaistite ich pomocou kolíkov.

  6. Spustite nakladacie ramená.

  Prístup k vnútorným komponentom

  Dôležité upozornenie

  Po otvorení alebo zložení krytov, kapôt a mriežok, kým motor beží, sa môžete dostať do kontaktu k pohyblivými časťami, ktoré vás môžu vážne zraniť.

  Pred otvorením akýchkoľvek krytov, kapôt a mriežok vypnite motor, vyberte kľúč zo zapaľovania a nechajte motor vychladnúť.

  Otvorenie kapoty

  1. Uvoľnite poistnú skrutku kapoty (Obrázok 34).

   g031215
  2. Otočte západky kapoty v smere hodinových ručičiek (Obrázok 34).

  3. Zdvihnite rukoväť a vyklopte kapotu nahor (Obrázok 34).

  4. Zaistite opornú tyč.

  Zatvorenie kapoty

  1. Zdvihnite držiak zaisťujúci opornú tyč (Obrázok 35).

   g031216
  2. Spustite kapotu a zaistite ju zatlačením prednej časti, kým nezapadne na miesto.

  3. Utiahnite upevňovaciu skrutku kapoty pre zaistenie západky (Obrázok 34).

  Otvorenie krytu pre prístup zozadu

  1. Vyberte príchytku (Obrázok 36).

   g031217
  2. Zdvihnite kryt pre prístup zozadu pre prístup k vnútorným komponentom (Obrázok 36).

  3. Spustite kryt pre prístup zozadu a nainštalujte príchytku na zatvorenie krytu.

  Odstránenie bočných mriežok

  1. Otvorte kapotu a zaistite oporu kapoty.

  2. Posuňte bočné mriežky (Obrázok 37) nahor a von z otvorov v prednej mriežke a ráme.

   g030720

  Demontáž predného skla

  1. Otvorte kapotu a zaistite oporu kapoty.

  2. Uvoľnite 2 horné skrutky a 2 predné skrutky.

   g031218
  3. Odstráňte mriežku.

  Zloženie predného krytu

  1. Z predného krytu demontujte dve vrchné skrutky (3/8 x 1 palec), dve podložky a dve spodné skrutky (5/16 x 5/8 palca).

  2. Zložte predný kryt.

  g204032

  Mazanie

  Mazanie stroja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Namažte stroj.(Namažte okamžite po každom umytí.)
 • Typ maziva: univerzálne mazivo.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a spustite nakladacie ramená.

  2. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Namazané časti vyčistite handrou.

  4. Pripojte mazací lis na každý spoj (Obrázok 40, Obrázok 41 a Obrázok 42).

   Note: Pred mazaním spojov v Obrázok 42 zdvihnite nakladacie ramená.

   g031219
   g004209
   g029953
  5. Načerpajte mazivo do spojov tak, aby mazivo začalo vytekať z ložísk (približne 3 čerpania).

  6. Utrite prebytočné mazivo.

  Údržba motoru

  Údržba vzduchového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte servisný indikátor vzduchového filtra.
 • Po každých 25 hodinách prevádzky
 • Zložte kryt vzduchového filtra, odstráňte nečistoty a skontrolujte servisný indikátor vzduchového filtra.
 • Servis krytu a telesa vzduchového filtra

  Important: Vzduchový filter vymieňajte iba vtedy, keď servisný indikátor svieti načerveno (Obrázok 43). Výmena vzduchového filtra predtým, než je to potrebné, iba zvyšuje možnosť vstupu nečistôt do motora po vybratí filtra.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu (ak je súčasťou výbavy) a spustite nakladacie ramená.

  2. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Otvorte kapotu a zaistite opornú tyč (ak je to potrebné).

  4. Skontrolujte, či nie je poškodené teleso vzduchového filtra, čo by mohlo viesť k úniku vzduchu. Skontrolujte tesnosť celého systému sania, poškodenie alebo uvoľnené hadicové spony.

   Vymeňte alebo opravte všetky poškodené komponenty.

  5. Uvoľnite západky na vzduchovom filtri a vytiahnite kryt čističa vzduchu z telesa čističa vzduchu (Obrázok 43).

   Important: Neodstraňujte vzduchový filter.

   g031236
  6. Stlačte bočné strany protiprachového viečka, aby ste ho otvorili a vysypali z neho prach.

  7. Vyčistite vnútorné časti krytu čističa vzduchu pomocou natlakovaného vzduchu do 205 kPa (30 psi).

  8. Skontrolujte servisný indikátor.

   • Ak servisný indikátor svieti nabielo, nainštalujte kryt vzduchového filtra s protiprachovým viečkom otočeným nadol a zistite západky (Obrázok 43).

   • Ak je servisný indikátor červený, vymeňte vzduchový filter podľa popisu v Výmena filtra.

  Výmena filtra

  Important: Aby nedošlo k poškodeniu motora, vždy používajte motor so vzduchovým filtrom a nainštalovaným krytom.

  1. Opatrne vysuňte filter z telesa čističa vzduchu (Obrázok 43).

   Note: Vyhnite sa klepaniu filtra o bočné steny telesa.

   Important: Nepokúšajte sa vyčistiť filter.

  2. Skontrolujte, či nie je nový filter roztrhnutý, či na ňom nie je mastný film alebo či nie je poškodené gumové tesnenie. Posvieťte na filter zvonku jasným svetlom a pozrite sa doň. Diery vo filtri uvidíte ako jasné body.

   Ak je filter poškodený, nepoužívajte ho.

  3. Opatrne nainštalujte filter (Obrázok 43).

   Note: Uistite sa, že je filter pevne nasadený tak, že počas inštalácie zatlačíte na vonkajší okraj filtra.

   Important: Nestláčajte mäkké vnútorné časti filtra.

  4. Nainštalujte kryt vzduchového filtra s protiprachovým viečkom otočeným nadol a zistite západky (Obrázok 43).

  5. Zatvorte kapotu.

  Servis motorového oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 50 hodinách
 • Vymeňte motorový olej a filter.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte motorový olej.(Servis vykonávajte častejšie, ak sú podmienky extrémne prašné alebo piesčité.)
 • Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Vymeňte olejový filter.(Servis vykonávajte častejšie, ak sú podmienky extrémne prašné alebo piesčité.)
 • Typ oleja: detergentný olej pre vznetový motor (API služba CH-4 alebo vyššia)

  Kapacita kľukovej skrine: s filtrom 5,7 l

  Viskozita: pozri tabuľku nižšie.

  g001061

  Kontrola hladiny motorového oleja

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a spustite nakladacie ramená.

  2. Vypnite motor, vyberte kľúč a nechajte motor vychladnúť.

  3. Otvorte kapotu a zaistite opornú tyč.

  4. Očistite okolie olejovej mierky a viečka plniaceho hrdla oleja (Obrázok 45).

   g029940
  5. Skontrolujte olej a podľa potreby pridajte ďalší olej (Obrázok 46).

   Important: Do kľukovej skrine nalejte len potrebný objem oleja. Ak je hladina oleja v kľukovej skrini príliš vysoká a naštartujete motor, môžete ho poškodiť.

   g029301

  Výmena motorového oleja

  1. Naštartujte motor a nechajte ho bežať po dobu 5 minút.

   Note: Tým sa olej zohreje a ľahšie vytečie.

  2. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  3. Zdvihnite nakladacie ramená a zaistite ich cylindrickými zámkami. Pozrite si časť Inštalácia cylindrických zámkov.

  4. Zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

  5. Vypustite olej pod plošinou (Obrázok 47).

   Výstraha

   Ak stroj beží, komponenty budú horúce. Ak sa dotknete horúcich komponentov, môžete sa popáliť.

   Pri výmene oleja alebo filtra postupujte opatrne, aby ste sa nedotkli horúcich komponentov.

   g031212g029385
  6. Odstráňte viečko na plnenie oleja a pomaly nalejte cca 80 % špecifikovaného množstva oleja cez kryt ventilu.

  7. Skontrolujte hladinu oleja.

  8. Pomaly pridávajte ďalší olej, aby hladina dosiahla horný otvor na mierke.

  9. Nasaďte plniaci uzáver.

  Výmena olejového filtra

  1. Zdvihnite nakladacie ramená a zaistite ich cylindrickými zámkami. Pozrite si časť Inštalácia cylindrických zámkov.

  2. Zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Zložte predný kryt. Pozrite si časť Zloženie predného krytu.

  4. Vypustite olej z motora; pozri Výmena motorového oleja.

  5. Umiestnite plytkú nádobu alebo handru pod filter na zachytenie oleja.

  6. Vymeňte olejový filter (Obrázok 48).

   g029749
  7. Odstráňte viečko na plnenie oleja a pomaly nalejte cca 80 % špecifikovaného množstva oleja cez kryt ventilu.

  8. Skontrolujte hladinu oleja.

  9. Pomaly pridávajte ďalší olej, aby hladina dosiahla horný otvor na mierke.

  10. Nasaďte plniaci uzáver.

  11. Nainštalujte predný kryt. Pozrite si časť Zloženie predného krytu.

  Údržba palivového systému

  Nebezpečie

  Za určitých podmienok je palivo extrémne horľavé a veľmi výbušné. Požiar alebo výbuch paliva môže popáliť vás a iné osoby a môže spôsobiť poškodenie majetku.

  Úplný zoznam bezpečnostných opatrení týkajúcich sa paliva nájdete v časti Pridávanie paliva.

  Vypustenie palivového filtra/oddeľovača vody

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Vypustite vodu a iné nečistoty z palivového filtra/oddeľovača vody.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a spustite nakladacie ramená.

  2. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Otvorte kryt na prístup zozadu. Pozrite si časť Otvorenie krytu pre prístup zozadu.

  4. Nájdite palivový filter na zadnej strane motora (Obrázok 49) a umiestnite pod filter čistú nádobu.

   g029408
  5. Uvoľnite vypúšťací ventil na spodnej strane kanistra filtra a nechajte vodu odtiecť.

  6. Po dokončení utiahnite vypúšťací ventil.

  7. Zatvorte kryt na prístup zozadu a zaistite ho príchytkou.

  Výmena kanistra palivového filtra a radového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vymeňte kanister palivového filtra a radový filter.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a spustite nakladacie ramená.

  2. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Otvorte kryt na prístup zozadu. Pozrite si časť Otvorenie krytu pre prístup zozadu.

  4. Nájdite palivové filtre na pravej strane motora (Obrázok 49) a umiestnite pod filter čistú nádobu.

  5. Vyčistite priestor, kde sa montuje kanister filtra (Obrázok 49).

  6. Vyberte filtračný kanister a vyčistite montážne plochy (Obrázok 49).

  7. Pomocou čistého oleja namažte tesnenie na novom filtračnom kanistri.

  8. Kanister naplňte palivom.

  9. Ručne namontujte filtračný kanister, aby sa tesnenie dotýkalo montážneho povrchu, potom ho otočte o ďalšiu polotáčku (Obrázok 49).

  10. Nájdite radový filter naľavo od palivového filtračného kanistra (Obrázok 49) a poznačte si smer šípky pre smer prietoku na bočnej strane radového filtra.

  11. Otvorte svorky na každom konci radového filtra a vysuňte z nich hadice (Obrázok 49). Zlikvidujte filter.

  12. Nasuňte hadice cez koniec nového filtra (Obrázok 49) a uistite sa, že šípka na filtri je otočená smerom k motoru alebo elektrickému palivovému čerpadlu.

  13. Hadice na filtri zaistite pomocou hadicových svoriek.

  14. Zatvorte kryt na prístup zozadu a zaistite ho príchytkou.

  Kontrola palivových potrubí a prípojok

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte, či palivové potrubie a prípojky nie sú opotrebené, poškodené alebo uvoľnené.
 • Preskúmajte, či palivové potrubie a prípojky nie sú opotrebené, poškodené alebo uvoľnené. Utiahnite všetky uvoľnené spoje a obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu o pomoc pri opravovaní poškodeného palivového potrubia.

  Odvzdušnenie palivového systému

  Palivový systém musíte odvzdušniť pred naštartovaním motora, ak došlo k niektorej z nasledujúcich situácií:

  • Prvé naštartovanie nového stroja

  • Motor prestal bežať z dôvodu nedostatku paliva.

  • Bola vykonaná údržba komponentov palivového systému (napr. výmena filtra).

  1. Otočte kľúč do polohy RUN (SPUSTIŤ).

  2. Pred naštartovaním stroja nechajte dve minúty bežať palivové čerpadlo.

  Vypúšťanie palivových nádrži

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každé 2 roky
 • Vypustite a vyčistite palivovú nádrž (iba autorizovaný servisný zástupca).
 • Palivové nádrže môže vypúšťať a čistiť iba autorizovaný servisný zástupca.

  Údržba elektrického systému

  Údržba batérie

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte stav batérie.
 • Dôležité upozornenie

  KALIFORNIE

  Dôležité upozornenie, poučka 65

  Používanie tohto produktu môže spôsobiť vystavenie pôsobeniu chemických látok, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a vrodené chyby alebo poškodzujú reprodukčné orgány.

  Important: Pred zváraním na stroji odpojte záporný kábel od batérie.

  Dôležité upozornenie

  Nesprávne vedenie káblov batérie by mohlo viesť k poškodeniu stroja a káblov a spôsobiť iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

  • Pred odpojením kladného (červeného) kábla vždy najskôr odpojte záporný (čierny) kábel.

  • Pred pripojením záporného (čierneho) kábla vždy najskôr pripojte kladný (červený) kábel.

  Dôležité upozornenie

  Svorky batérie alebo kovové nástroje by mohli spôsobiť skrat cez kovové komponenty a iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

  • Pri demontáži alebo montáži batérie nedovoľte, aby sa póly batérie dotkli kovových častí trakčnej jednotky.

  • Nedovoľte, aby kovové nástroje spôsobili skrat medzi svorkami batérie a kovovými časťami trakčnej jednotky.

  Používanie spínača na odpojenie batérie

  Dôležité upozornenie

  Dotknutie sa horúcich povrchov môže spôsobiť zranenie osôb.

  Ruky, nohy, tvár, odev a ostatné časti tela udržiavajte mimo tlmiča a ďalších horúcich povrchov.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a spustite nakladacie ramená.

  2. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Otvorte kapotu, zaistite opornú tyč a vyberte ľavú mriežku.

  4. Otočením spínača odpojenia batérie do polohy ON (ZAPNUTé) alebo OFF (VYPNUTé) môžete:

   • zapnúť napájanie elektrických systémov stroja – spínač odpojenia batérie otočte v smere hodinových ručičiek do polohy ON (ZAPNUTÉ) (Obrázok 50),

   • vypnúť napájanie elektrických systémov stroja – spínač odpojenia batérie otočte proti smeru hodinových ručičiek do polohy OFF (VYPNUTé) (Obrázok 50).

   g033901

  Vybratie batérie

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a spustite nakladacie ramená.

  2. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Batériu vyberte tak, ako je zobrazené na Obrázok 51.

  g204573

  Nabitie batérie

  Dôležité upozornenie

  Pri nabíjaní batérie sa vytvárajú plyny, ktoré môžu explodovať.

  Nikdy nefajčite v blízkosti batérie a udržiavajte iskry a plamene mimo batérie.

  Important: Batériu vždy udržiavajte úplne nabitú (hodnota mernej hustoty 1,265). Zvlášť dôležité je to na zabránenie poškodenia batérie pri teplote nižšej ako 0 °C.

  1. Vyberte batériu zo stroja. Pozrite si časť Vybratie batérie.

  2. Batériu nabíjajte štyri až osem hodín pri prúde 3 až 4 A (Obrázok 52). Batériu neprebíjajte.

   g003792
  3. Ak je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky a potom odpojte vodiče nabíjačky od kolíkov batérie (Obrázok 52).

  Čistenie batérie

  Note: Udržujte svorky a celý kryt batérie čisté, pretože znečistená batéria sa pomaly vybíja.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a spustite nakladacie ramená.

  2. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Vyberte batériu zo stroja; Vybratie batérie.

  4. Umyte celý kryt roztokom jedlej sódy a vody.

  5. Opláchnite batériu čistou vodou.

  6. Kolíky batérie a káblové konektory natrite mazivom Grafo 112X (po celom povrchu) (číslo dielu Toro 505-47) alebo vazelínou, aby sa zabránilo korózii.

  7. Nainštalujte batériu. Pozrite si časť Inštalácia batérie.

  Inštalácia batérie

  Batériu nainštalujte tak, ako je zobrazené na Obrázok 53.

  g204572

  Servis náhradnej batérie

  Originálna batéria nevyžaduje údržbu ani servis. Informácie o servise náhradnej batérie nájdete v pokynoch od výrobcu batérie.

  Štartovanie stroja s pomocnou batériou

  Dôležité upozornenie

  Dotknutie sa horúcich povrchov môže spôsobiť zranenie osôb.

  Ruky, nohy, tvár, odev a ostatné časti tela udržiavajte mimo tlmiča a ďalších horúcich povrchov.

  Dôležité upozornenie

  Pri štartovaní s pomocnou batériou môžu v batérii vznikať výbušné plyny.

  V blízkosti batérie nefajčite a k batérii nepribližujte iskry ani plamene.

  1. Otvorte kapotu, zaistite opornú tyč a vyberte ľavú mriežku.

  2. Zložte kryt z koncovky štartovania s pomocnou batériou (Obrázok 54).

   g033902
  3. Pripojte koniec kladného (+) kábla štartovania s pomocnou batériou ku koncovke štartovania s pomocnou batériou (Obrázok 54).

  4. Pripojte druhý koniec kladného (+) kábla štartovania s pomocnou batériou ku kladnému pólu batérie druhého stroja.

  5. Pripojte koniec záporného (–) kábla štartovania s pomocnou batériou k zápornému pólu druhého stroja.

  6. Pripojte druhý koniec záporného (–) kábla štartovania s pomocnou batériou k uzemňovaciemu bodu, ako je skrutka bez náteru alebo prvok karosérie.

  7. Naštartujte motor druhého stroja. Nechajte ho spustený niekoľko minút, potom naštartujte motor svojho stroja.

  8. Odpojte káble v opačnom poradí, ako ste ich pripájali.

  9. Nasaďte kryt koncovky štartovania s pomocnou batériou.

  Servis poistiek

  Elektrický systém je chránený poistkou. Poistky nevyžadujú žiadnu údržbu; avšak v prípade prepálenia poistky skontrolujte, či nie je prítomná porucha alebo skrat komponentov/obvodu. Obrázok 55 znázorňuje blok poistiek a polohy poistiek.

  g029409

  Note: Ak stroj nie je možné naštartovať, môže byť vypálená poistka hlavného obvodu alebo ovládacieho panela/relé.

  Poistka (50 A) sa nachádza aj na pravej strane stroja. Zdvihnite nakladacie ramená, nainštalujte cylindrický zámok a zložte kryt prístupu z pravej strany. Poistka sa nachádza priamo vnútri rámu.

  g205353

  Údržba hnacej sústavy

  Servis pásov

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 50 hodinách
 • Skontrolujte a upravte napnutie pásu.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Vyčistite pásy.
 • Skontrolujte, či pásy nie sú nadmerne opotrebované a či sú správne napnuté.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte a upravte napnutie pásu.
 • Čistenie pásov

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Nainštalovanú lopatu smerujúcu nadol spustite na zem tak, aby bola predná časť trakčnej jednotky mierne zdvihnutá nad zemou.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Pomocou vodnej hadice alebo tlakového čističa odstráňte nečistoty zo všetkých pásových systémov.

  Important: Uistite sa, že vysoký tlak vody používate len na umývanie oblastí pásu. Nepoužívajte vysokotlakový čistič na čistenie ostatných častí trakčnej jednotky. Nepoužívajte vysoký tlak vody medzi hnacím reťazovým kolesom a trakčnou jednotkou, lebo môže dôjsť k poškodeniu tesnenia motora. Umývanie vysokým tlakom môže poškodiť elektrický systém a hydraulické ventily alebo vymyť mazivo.

  Important: Uistite sa, že ste úplne vyčistili kolesá vozidla, predné koleso a hnacie reťazové koleso (Obrázok 57). Kolesá vozidla sa musia po vyčistení voľne otáčať.

  g029756

  Nastavenie napnutia pásu

  Overte, či je napínacia kladka zarovnaná so zelenou značkou na štítku alebo či sa kladka nachádza vo vzdialenosti 1,3 cm od zadnej časti štrbiny napínacej rúrky (Obrázok 58). Ak tomu tak nie je, nastavte napnutie pásov pomocou nasledujúceho postupu:

  g203962
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a spustite nakladacie ramená.

  2. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Odstráňte zaisťovaciu skrutku a maticu (Obrázok 59).

   g029758
  4. Pomocou 1/2-palcového račňového kľúča otáčajte napínaciu skrutku proti smeru hodinových ručičiek, kým sa napínacia kladka nezarovná so zelenou značkou na štítku alebo kým sa nebude nachádzať vo vzdialenosti 1,3 cm od zadnej časti štrbiny napínacej rúrky (Obrázok 58).

  5. Vyrovnajte najbližší zárez v napínacej skrutke s otvorom poistnej západky a zaistite skrutku pomocou poistnej západky a matice (Obrázok 59).

  6. Pri druhom páse opakujte celý postup.

  Výmena úzkych pásov

  Vymeňte pásy, keď sú veľmi opotrebované.

  Note: Úzke pásy používate, ak máte pásy so šírkou menšou ako 15,5 cm.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a spustite nakladacie ramená.

  2. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Zdvihnite/podoprite bočnú stranu stroja, na ktorej sa bude pracovať, aby bol pás zdvihnutý 7,6 až 10 cm od zeme.

  4. Odstráňte zaisťovaciu skrutku a maticu (Obrázok 59).

  5. Pomocou 1/2-palcového račňového kľúča uvoľnite napnutie jednotky otočením napínacej skrutky v smere hodinových ručičiek (Obrázok 59 a Obrázok 60).

   g029759
  6. Uvoľnite zadnú skrutku v blízkosti hnacieho kolesa (Obrázok 60).

   Note: To umožní, že sa hnacie koleso bude otáčať dopredu a uvoľní napnutie pásu. Ak sa neotočí, naštartujte motor a mierne posuňte ovládanie trakcie dopredu.

  7. Odstraňujte pás v hornej časti predného kolesa, stiahnite ho z kolesa súčasným otáčaním pásu smerom dopredu.

  8. Keď je pás zložený z predného kolesa, odstráňte ho z hnacieho kolesa a kolies vozidla (Obrázok 60).

  9. Začnite s hnacím reťazovým kolesom, naviňte nový pás okolo ozubeného kolesa a uistite sa, že sú výstupky na páse umiestnené medzi dištančnými rozperami na reťazovom kolese (Obrázok 60).

  10. Zatlačte pás pod a medzi kolesá vozidla (Obrázok 60).

  11. Začnite spodnou časťou predného kolesa, namontujte pás okolo kolesa otáčaním pásu dozadu pri zatláčaní výstupkov do kolesa.

  12. Pomocou 1/2-palcového račňového kľúča otáčajte napínaciu skrutku proti smeru hodinových ručičiek, kým sa napínacia skrutka nedostane do najnižšej polohy (Obrázok 61).

   g203963
  13. Vyrovnajte najbližší zárez v napínacej skrutke s otvorom poistnej západky a zaistite skrutku pomocou poistnej západky a matice.

  14. Dotiahnite zadnú skrutku momentom do 108 až 122 N∙m.

  15. Spustite stroj na zem.

  16. Pri výmene ďalšieho pásu opakujte celý postup.

  17. Jazdite so strojom, potom ho zaparkujte na rovnom povrchu, zaistite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

  18. Overte, či sa napínacia skrutka dostala do najnižšej polohy.

   Note: Po určitom čase používania napnutie pásu povolí.

  19. Napnutie pásu upravte tak, aby sa napínacia kladka zarovnala so zelenou značkou na štítku alebo aby sa nachádzala vo vzdialenosti 1,3 cm od zadnej časti štrbiny napínacej rúrky. Pozrite si časť Nastavenie napnutia pásu.

  Výmena širokých pásov

  Vymeňte pásy, keď sú veľmi opotrebované.

  Note: Široké pásy používate, ak máte pásy so šírkou väčšou ako 23 cm.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a spustite nakladacie ramená.

  2. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Zdvihnite/podoprite bočnú stranu jednotky, na ktorej sa bude pracovať, aby bol pás zdvihnutý 7,6 až 10 cm od zeme.

  4. Odstráňte zaisťovaciu skrutku a maticu (Obrázok 59).

  5. Pomocou 1/2-palcového račňového kľúča uvoľnite napnutie jednotky otočením napínacej skrutky v smere hodinových ručičiek (Obrázok 59 a Obrázok 60).

  6. Uvoľnite zadnú skrutku v blízkosti hnacieho kolesa (Obrázok 60).

  7. Odstráňte maticu zaisťujúcu vonkajšie predné koleso a odstráňte koleso (Obrázok 62).

   g029760
  8. Odstráňte pás (Obrázok 62).

  9. Vytiahnite 2 veľké podložky z vonkajších kolies, 1 na každej strane každého kolesa (Obrázok 62).

  10. Odstráňte staré mazivo a nečistoty z priestoru, v ktorom boli nainštalované podložky a ložiská vo vnútri kolesa, potom vyplňte túto oblasť na každej strane všetkých kolies mazivom.

  11. Nainštalujte veľké podložky na kolesá s mazivom.

  12. Nainštalujte nový pás (Obrázok 62).

   Note: Uistite sa, že výstupky v páse sú umiestnené medzi dištančnými rozperami v strede hnacieho reťazového kolesa.

  13. Nasaďte vonkajšie predné koleso a zaistite ho predtým odstránenou maticou (Obrázok 62).

  14. Dotiahnite maticu momentom do 407 N∙m.

  15. Napínaciu skrutku otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nedostane do najnižšej polohy.

  16. Vyrovnajte najbližší zárez v napínacej skrutke s otvorom poistnej západky a zaistite skrutku pomocou poistnej západky a matice.

  17. Dotiahnite zadnú skrutku momentom do 108 až 122 N∙m.

  18. Spustite stroj na zem.

  19. Pri výmene ďalšieho pásu opakujte celý postup.

  20. Jazdite so strojom, potom ho zaparkujte na rovnom povrchu, zaistite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

  21. Overte, či sa napínacia skrutka dostala do najnižšej polohy (Obrázok 61).

   Note: Po určitom čase používania napnutie pásu povolí.

  22. Napnutie pásu upravte tak, aby sa napínacia kladka zarovnala so zelenou značkou na štítku alebo aby sa nachádzala vo vzdialenosti 1,3 cm od zadnej časti štrbiny napínacej rúrky. Pozrite si časť Nastavenie napnutia pásu.

  Údržba chladiaceho systému

  Servis chladiaceho systému

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Vyčistite mriežku, olejový chladič a prednú časť radiátora (alebo v prípade extrémne prašných a znečistených podmienok aj častejšie).
 • Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny vo vyrovnávacej nádrži.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte hadice chladiaceho systému.
 • Každý rok
 • Vymeňte chladiacu kvapalinu motora (iba autorizovaný servisný zástupca).
 • Nebezpečie

  Ak je motor v chode, môže pod tlakom unikať horúca chladiaca kvapalina a spôsobiť vážne popáleniny.

  • Neodstraňujte viečko radiátora, keď je motor horúci. Vždy pred odstránením viečka radiátora nechajte motor vychladnúť aspoň na 15 minút alebo počkajte, kým nebude viečko chladiča dosť chladné na dotyk, aby ste si nepopálili ruky.

  • Nedotýkajte sa radiátora a okolitých častí, ktoré sú horúce.

  • Pri otváraní viečka radiátora používajte handru a viečko otvárajte pomaly, aby mohla unikať para.

  Nebezpečie

  Rotujúci hriadeľ a ventilátor môžu spôsobiť zranenie osôb.

  • Nepoužívajte stroj bez umiestnených krytov.

  • Prsty, ruky a odev udržiavajte mimo otáčajúceho sa ventilátora a hnacieho hriadeľa.

  • Pred vykonaním údržby zaparkujte stroj na rovnom povrchu, spustite nakladacie ramená, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč zo zapaľovania.

  Výstraha

  Chladiaca kvapalina môže po požití spôsobiť otravu.

  • Neprehĺtajte chladiacu kvapalinu motora.

  • Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

  Čistenie mriežky radiátora

  Pred každým použitím skontrolujte a očistite mriežku radiátora, ktorý sa nachádza v prednej časti plošiny operátora. Pomocou stlačeného vzduchu odstráňte z mriežky radiátora všetku nahromadenú trávu, nečistoty a iné úlomky.

  Kontrola hladiny chladiacej kvapaliny motora

  Chladiaci systém je naplnený roztokom vody a trvalej etylénglykolovej nemrznúcej kvapaliny v pomere 50/50.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite nakladacie ramená, zatiahnite parkovaciu brzdu a vypnite motor.

  2. Vyberte kľúč zo zapaľovania a nechajte motor vychladnúť.

  3. Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny vo vyrovnávacej nádrži (Obrázok 63).

   Hladina chladiacej kvapaliny by mala byť na alebo nad značkou na bočnej strane nádrže.

   g029314
  4. Ak je hladina chladiacej kvapaliny nízka, odstráňte viečko vyrovnávacej nádrže a pridajte zmes vody a trvalej etylénglykolovej nemrznúcej kvapaliny v pomere 50/50.

   Important: Neprepĺňajte vyrovnávaciu nádrž.

  5. Namontujte viečko vyrovnávacej nádrže.

  Výmena chladiacej kvapaliny motora

  Raz ročne nechajte vymeniť chladiacu kvapalinu motora autorizovaným servisným zástupcom.

  Ak potrebujete doplniť chladiacu kvapalinu motora, prečítajte si Kontrola hladiny chladiacej kvapaliny motora.

  Údržba bŕzd

  Skúška parkovacej brzdy

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Vyskúšajte parkovaciu brzdu.
  1. Zatiahnite parkovaciu brzdu. Pozrite si časť Páka parkovacej brzdy.

  2. Naštartujte motor.

  3. Pomaly sa pokúste jazdiť so strojom dopredu alebo dozadu.

  4. Ak sa stroj hýbe, požiadajte o servis autorizovaného predajcu značky Toro.

  Údržba remeňov

  Kontrola napnutia remeňa alternátora/ventilátora

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte napnutie remeňa alternátora/ventilátora (pokyny nájdete v používateľskej príručke k motoru).
 • Po každých 500 hodinách prevádzky
 • Vymeňte remeň alternátora/ventilátora (pokyny nájdete v používateľskej príručke k motoru).
 • Údržba ovládacích prvkov

  Nastavenie ovládacích prvkov

  Výrobca nastaví ovládacie prvky pred odoslaním stroja. Po mnohých hodinách používania však možno budete musieť upraviť zarovnanie ovládania trakcie, NEUTRáLNU polohu ovládania trakcie a sledovanie ovládania trakcie v úplne prednej polohe.

  Pre nastavenie ovládacích prvkov stroja sa obráťte na autorizovaného servisného zástupcu.

  Údržba hydraulického systému

  Špecifikácie hydraulickej kvapaliny

  V hydraulickom systéme používajte len jednu z nasledujúcich kvapalín:

  • Prémiový prevodový olej/hydraulická kvapalina od spoločnosti Toro pre traktory (ďalšie informácie vám poskytne autorizovaný predajca spoločnosti Toro)

  • Prémiovú hydraulickú kvapalinu od spoločnosti Toro pre všetky ročné obdobia (ďalšie informácie vám poskytne autorizovaný predajca spoločnosti Toro)

  • Ak nie je k dispozícii žiadna z vyššie uvedených kvapalín od spoločnosti Toro, môžete použiť inú univerzálnu hydraulickú kvapalinu pre traktory, musí však ísť len o bežné produkty na báze nafty. Špecifikácie musia zodpovedať rozsahu uvedenému v zozname pre všetky nasledujúce vlastnosti materiálu a kvapalina musí spĺňať uvedené priemyselné normy. Informácie o tom, či kvapalina spĺňa tieto špecifikácie, vám poskytne dodávateľ hydraulickej kvapaliny.

   Note: Spoločnosť Toro nebude niesť zodpovednosť za škody spôsobené použitím nevhodných náhradných produktov. Používajte preto len produkty od renomovaných výrobcov, ktorí ručia za svoje odporúčania.

   Vlastnosti materiálu
   Viskozita, ASTM D445cst pri 40 °C: 55 až 62
   cst pri 100 °C: 9,1 až 9,8
   Index viskozity, ASTM D2270140 až 152
   Bod tuhnutia, ASTM D97-37 až -43 °C
   Priemyselné normy
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 a Volvo WB-101/BM

   Note: Mnoho hydraulických kvapalín je takmer bezfarebných, takže je ťažké zistiť netesnosti. K dispozícii je prísada do systémovej hydraulickej kvapaliny s červeným farbivom dodávaná vo fľašiach s objemom 20 ml. Jedna fľaša postačuje na 15 – 22 l hydraulickej kvapaliny. Objednajte si diel č. 44-2500 od autorizovaného predajcu produktov Toro.

  Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 25 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.
 • Objem nádrže na hydraulickú kvapalinu: 37,9 l

  Špecifikácie hydraulickej kvapaliny nájdete v časti Špecifikácie hydraulickej kvapaliny.

  Important: Vždy používajte správnu hydraulickú kvapalinu. Nešpecifikované kvapaliny poškodia hydraulický systém.

  1. Demontujte všetky nástavce.

  2. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  3. Zdvihnite nakladacie ramená a nainštalujte cylindrické zámky.

  4. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  5. Otvorte kapotu a zaistite opornú tyč.

  6. Zložte pravú bočnú mriežku.

  7. Vyčistite priestor okolo plniaceho hrdla hydraulickej nádrže (Obrázok 64).

   g029748
  8. Zložte viečko plniaceho hrdla a pomocou mierky skontrolujte hladinu kvapaliny (Obrázok 65).

   Note: Hladina kvapaliny by mala byť medzi 2 zárezmi na mierke, keď sú ramená spustené alebo na spodnom záreze, keď sú ramená zdvihnuté.

   g029729
  9. Ak je hladina nízka, pridajte dostatočné množstvo kvapaliny na jej zvýšenie na správnu hladinu.

  10. Namontujte viečko plniaceho hrdla.

  11. Namontujte bočnú mriežku.

  12. Zatvorte kapotu.

  13. Demontujte a odložte cylindrické zámky a spustite nakladacie ramená.

  Výmena hydraulického filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 8 hodinách
 • Vymeňte hydraulický filter.
 • Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Vymeňte hydraulický filter.
 • Important: Nepoužívajte automobilový olejový filter, inak sa môže vyskytnúť vážne poškodenie hydraulického systému.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a spustite nakladacie ramená.

  2. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Otvorte kapotu a zaistite opornú tyč.

  4. Umiestnite odkvapkávaciu nádobu pod filter a vymeňte filter (Obrázok 66).

   g205342
  5. Utrite rozliatu kvapalinu.

  6. Naštartujte motor a nechajte ho bežať asi 2 minúty, aby sa vyčistil vzduch v systéme.

  7. Vypnite motor a skontrolujte tesnosť.

   Dôležité upozornenie

   Hydraulická kvapalina unikajúca pod tlakom môže preniknúť do kože a spôsobiť poranenie. Kvapalinu, ktorá prenikne do kože, musí chirurgicky odstrániť lekár so skúsenosťami s týmto typom poranenia. V opačnom prípade môže dôjsť ku gangréne.

   • Nepribližujte sa žiadnou časťou tela ani rukami k otvorom ani dýzam, z ktorých uniká hydraulická kvapalina pod vysokým tlakom.

   • Na zisťovanie únikov hydraulickej kvapaliny používajte kartón alebo papier; nikdy nepoužívajte svoje ruky.

  8. Skontrolujte hladinu kvapaliny v hydraulickej nádrži; prečítajte si Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny a pridajte kvapalinu tak, aby sa hladina zvýšila až po značku na mierke.

   Important: Neprepĺňajte nádrž.

  9. Zatvorte kapotu.

  Výmena hydraulickej kvapaliny

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Zdvihnite nakladacie ramená a nainštalujte cylindrické zámky.

  3. Vypnite motor, vyberte kľúč a nechajte motor vychladnúť.

  4. Otvorte kapotu a zaistite oporu kapoty.

  5. Zložte pravú bočnú mriežku; pozri Odstránenie bočných mriežok.

  6. Odstráňte viečko a mierku hydraulickej nádrže (Obrázok 67).

   g029729
  7. Umiestnite veľkú vypúšťaciu nádobu s objemom 57 l pod vypúšťaciu zátku na prednej strane stroja (Obrázok 68).

   g031213
  8. Odstráňte vypúšťaciu zátku a nechajte olej vytiecť do nádoby (Obrázok 68).

  9. Po dokončení vypúšťania oleja namontujte a utiahnite vypúšťaciu zátku.

   Note: Použité oleje likvidujte v certifikovanom recyklačnom stredisku.

  10. Nalejte do nádrže na hydraulickú kvapalinu cca 38 l hydraulickej kvapaliny, ako je uvedené v predchádzajúcej časti.

  11. Naštartujte motor a nechajte ho bežať po dobu niekoľkých minút.

  12. Vypnite motor.

  13. Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny a v prípade potreby ju doplňte. Pozrite si časť Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny.

  14. Zatvorte kapotu.

  Kontrola hydraulických potrubí

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte tesnosť hydraulických potrubí, či nie sú uvoľnené spoje, zlomené potrubie, uvoľnené montážne podpery, opotrebenie a chemické poškodenie alebo poškodenie vplyvom počasia.(Pred začatím prevádzky vykonajte nevyhnutné opravy.)
 • Po každých 1500 hodinách prevádzky
 • Vymeňte všetky pohyblivé hydraulické hadice.
 • Dôležité upozornenie

  Hydraulická kvapalina unikajúca pod tlakom môže preniknúť do kože a spôsobiť poranenie. Kvapalinu, ktorá prenikne do kože, musí chirurgicky odstrániť lekár so skúsenosťami s týmto typom poranenia. V opačnom prípade môže dôjsť ku gangréne.

  • Nepribližujte sa žiadnou časťou tela ani rukami k otvorom ani dýzam, z ktorých uniká hydraulická kvapalina pod vysokým tlakom.

  • Na zisťovanie únikov hydraulickej kvapaliny používajte kartón alebo papier; nikdy nepoužívajte svoje ruky.

  Čistenie

  Odstránenie nečistôt

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Odstráňte zo stroja nečistoty.
 • Important: Používanie motora s blokovanými mriežkami alebo odstránenými krytmi chladenia bude mať za následok poškodenie motora z dôvodu prehriatia.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu a spustite nakladacie ramená.

  2. Vypnite motor, vyberte kľúč a nechajte motor vychladnúť.

  3. Otvorte kapotu a zaistite opornú tyč.

  4. Odstráňte všetky nečistoty z predných a bočných mriežok.

  5. Odstráňte nečistoty z čističa vzduchu.

  6. Kefou alebo dúchadlom odstráňte všetky nečistoty nahromadené na motore a na lopatkách olejového chladiča.

   Important: Používanie motora s blokovanými mriežkami alebo odstránenými krytmi chladenia bude mať za následok poškodenie motora z dôvodu prehriatia.

  7. Odstráňte nečistoty z priestoru pod kapotou, tlmiča, tepelných štítov a mriežky chladiča (ak je to potrebné).

  8. Zatvorte kapotu.

  Čistenie podvozku

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte, či na podvozku nie sú usadené nečistoty.
 • Po určitom čase sa na podvozku pod motorom nahromadia nečistoty, ktoré je potrebné odstrániť. Otvorte kapotu a pomocou baterky skontrolujte priestor pod motorom. Túto činnosť vykonávajte pravidelne. Ak majú usadeniny hrúbku 2,5 až 5 cm, vyčistite podvozok.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a spustite nakladacie ramená.

  2. Zdvihnite prednú časť stroja tak, aby bol stroj naklonený dozadu.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Odstráňte 2 skrutky, ktoré upevňujú spodnú dosku a odstráňte spodnú dosku (Obrázok 69).

   g031235
  5. Odstráňte prednú mriežku; pozri Demontáž predného skla.

  6. Nečistoty a usadeniny na podvozku odstráňte prúdom vody.

   Note: Voda bude odtekať zo zadnej časti stroja.

   Important: Nestriekajte vodu do motora.

  7. Namažte stroj; pozri Mazanie stroja.

  8. Nainštalujte spodnú dosku (Obrázok 69).

  9. Nainštalujte prednú mriežku.

  10. Spustite stroj nadol.

  Uskladnenie

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a spustite nakladacie ramená.

  2. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Odstráňte nečistoty a špinu z celého stroja.

   Important: Stroj môžete umývať jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Na umývanie stroja nepoužívajte tlak. Vyhnite sa nadmernému používaniu vody, najmä v blízkosti ovládacieho panela, motora, hydraulických čerpadiel a motorov.

  4. Vykonajte servis čističa vzduchu; pozri Údržba vzduchového filtra.

  5. Namažte stroj; pozri Mazanie stroja.

  6. Vymeňte motorový olej. Pozrite si časť Výmena motorového oleja.

  7. Nabite batériu; pozri Nabitie batérie.

  8. Skontrolujte a upravte napnutie pásu; pozri Nastavenie napnutia pásu.

  9. Skontrolujte a utiahnite všetky západky, matice a skrutky. Opravte alebo vymeňte všetky poškodené diely.

  10. Natrite všetky poškriabané alebo kovové plochy. Farbu na takýto náter dodáva autorizovaný servisný predajca.

  11. Stroj skladujte v čistej a suchej garáži alebo skladovacom priestore. Vyberte kľúč zo spínacej skrinky a odložte ho na dobre zapamätateľnom mieste.

  12. Stroj zakryte, aby ste ho chránili, a udržiavajte ho v čistote.

  Odstraňovanie závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Štartér nenaštartujte motor.
  1. Elektrické pripojenia sú skorodované alebo uvoľnené.
  2. Poistka je prepálená alebo uvoľnená.
  3. Batéria je vybitá.
  4. Relé alebo spínač je poškodený.
  5. Štartér alebo elektromagnet štartéra je poškodený.
  6. Vnútorné súčasti motora sú zadreté.
  7. Je aktivované bezpečnostné blokovacie zariadenie.
  1. Skontrolujte správnosť kontaktov elektrického zapojenia.
  2. Opravte alebo vymeňte poistku.
  3. Nabite batériu alebo ju vymeňte.
  4. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  5. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  6. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  7. Skontrolujte neutrálne nastavenie trakcie a pomocných ovládačov.
  Motor sa štartuje, ale nenaštartuje.
  1. Postup štartovania je nesprávny.
  2. Palivová nádrž je prázdna.
  3. Uzatvárací ventil paliva je uzavretý.
  4. V palivovom systéme sú nečistoty, voda, staré palivo alebo nesprávne palivo.
  5. Palivové potrubie je upchaté.
  6. V palive je vzduch.
  7. Žeraviace sviečky sú nefunkčné.
  8. Štartovanie je pomalé.
  9. Filtre čističa vzduchu sú znečistené.
  10. Palivový filter je upchatý.
  11. V stroji sa používa palivo s nesprávnym stupňom pre studené počasie.
  12. Kompresia je nízka.
  13. Vstrekovacie trysky sú poškodené.
  14. Časovanie vstrekovacieho čerpadla je nesprávne.
  15. Vstrekovacie čerpadlo je poškodené.
  16. Solenoid ETR je poškodený.
  1. Pozrite si časť Naštartovanie motora.
  2. Naplňte nádrž čerstvým palivom.
  3. Otvorte uzatvárací ventil paliva.
  4. Vypustite a prepláchnite palivový systém; pridajte čerstvé palivo.
  5. Vyčistite alebo vymeňte palivové potrubie.
  6. Odvzdušnite dýzy a skontrolujte únik vzduchu v spojoch a armatúrach palivového potrubia medzi palivovou nádržou a motorom.
  7. Skontrolujte poistku, žeraviace sviečky a kabeláž.
  8. Skontrolujte batériu, viskozitu oleja a štartovanie motora (obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu).
  9. Opravte vzduchové filtre.
  10. Vymeňte palivový filter.
  11. Vypustite palivový systém a vymeňte palivový filter. Pridajte čerstvé palivo so správnym stupňom pre okolité teplotné podmienky. Možno budete musieť zohriať celú trakčnú jednotku.
  12. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  13. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  14. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  15. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  16. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Motor sa naštartuje, ale nezostane bežať.
  1. Vetranie palivovej nádrže je obmedzené.
  2. V palivovom systéme sú nečistoty alebo voda.
  3. Palivový filter je upchatý.
  4. V palive je vzduch.
  5. V stroji sa používalo palivo s nesprávnym stupňom pre studené počasie.
  6. Mriežka lapača iskier je upchatá.
  7. Palivové čerpadlo je poškodené.
  1. Uvoľnite viečko. Keď motor beží s uvoľneným viečkom, vymeňte viečko.
  2. Vypustite a prepláchnite palivový systém; pridajte čerstvé palivo.
  3. Vymeňte palivový filter.
  4. Odvzdušnite trysky a skontrolujte únik vzduchu v spojoch a armatúrach palivového potrubia medzi palivovou nádržou a motorom.
  5. Vypustite palivový systém a vymeňte palivový filter. Pridajte čerstvé palivo so správnym stupňom pre okolité teplotné podmienky.
  6. Vyčistite alebo vymeňte mriežku lapača iskier.
  7. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Motor beží, ale klepe alebo vynecháva.
  1. V palivovom systéme sú nečistoty, voda, staré palivo alebo nesprávne palivo.
  2. Motor sa prehrieva.
  3. V palive je vzduch.
  4. Vstrekovacie trysky sú poškodené.
  5. Kompresia je nízka.
  6. Časovanie vstrekovacieho čerpadla je nesprávne.
  7. Dochádza k nadmernému hromadeniu uhlíka.
  8. Je prítomné vnútorné opotrebenie alebo poškodenie.
  1. Vypustite a prepláchnite palivový systém; pridajte čerstvé palivo.
  2. Pozrite si časť Prehrievanie motora.
  3. Odvzdušnite dýzy a skontrolujte únik vzduchu v spojoch a armatúrach palivového potrubia medzi palivovou nádržou a motorom.
  4. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  5. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  6. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  7. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  8. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Motor nefunguje na voľnobeh.
  1. Vetranie palivovej nádrže je obmedzené.
  2. V palivovom systéme sú nečistoty, voda, staré palivo alebo nesprávne palivo.
  3. Filtre čističa vzduchu sú znečistené.
  4. Palivový filter je upchatý.
  5. V palive je vzduch.
  6. Palivové čerpadlo je poškodené.
  7. Kompresia je nízka.
  1. Uvoľnite viečko. Keď motor beží s uvoľneným viečkom, vymeňte viečko.
  2. Vypustite a prepláchnite palivový systém; pridajte čerstvé palivo.
  3. Opravte vzduchové filtre.
  4. Vymeňte palivový filter.
  5. Odvzdušnite trysky a skontrolujte únik vzduchu v spojoch a armatúrach palivového potrubia medzi palivovou nádržou a motorom.
  6. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  7. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Motor sa prehrieva.
  1. Je potrebné väčšie množstvo chladiacej kvapaliny.
  2. Je obmedzený prietok vzduchu k chladiču.
  3. Hladina oleja v kľukovej skrini je nesprávna.
  4. Zaťaženie motora je príliš vysoké.
  5. Nesprávne palivo v palivovom systéme.
  6. Termostat je poškodený.
  7. Remeň ventilátora je uvoľnený alebo zlomený.
  8. Časovanie vstrekovania je nesprávne.
  9. Čerpadlo chladiacej kvapaliny je poškodené.
  1. Skontrolujte a pridajte chladiacu kvapalinu.
  2. Pri každom použití skontrolujte a vyčistite mriežku radiátora.
  3. Doplňte alebo vypustite kvapalinu po značku plnej nádrže.
  4. Znížte záťaž a jazdite pomalšie.
  5. Vypustite a prepláchnite palivový systém; pridajte čerstvé palivo.
  6. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  7. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  8. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  9. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Motor stráca výkon.
  1. Zaťaženie motora je príliš vysoké.
  2. Hladina oleja v kľukovej skrini je nesprávna.
  3. Filtre čističa vzduchu sú znečistené.
  4. V palivovom systéme sú nečistoty, voda, staré palivo alebo nesprávne palivo.
  5. Motor sa prehrieva.
  6. Mriežka lapača iskier je upchatá.
  7. V palive je vzduch.
  8. Kompresia je nízka.
  9. Vetranie palivovej nádrže je obmedzené.
  10. Časovanie vstrekovacieho čerpadla je nesprávne.
  11. Vstrekovacie čerpadlo je poškodené.
  1. Znížte záťaž a jazdite pomalšie.
  2. Doplňte alebo vypustite kvapalinu po značku plnej nádrže.
  3. Opravte vzduchové filtre.
  4. Vypustite a prepláchnite palivový systém; pridajte čerstvé palivo.
  5. Pozrite si časť Prehrievanie motora.
  6. Vyčistite alebo vymeňte mriežku lapača iskier.
  7. Odvzdušnite trysky a skontrolujte únik vzduchu v spojoch a armatúrach palivového potrubia medzi palivovou nádržou a motorom.
  8. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  9. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  10. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  11. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Z výfukového potrubia uniká nadmerné množstvo čierneho dymu.
  1. Zaťaženie motora je príliš vysoké.
  2. Filtre čističa vzduchu sú znečistené.
  3. Nesprávne palivo v palivovom systéme.
  4. Časovanie vstrekovacieho čerpadla je nesprávne.
  5. Vstrekovacie čerpadlo je poškodené.
  6. Vstrekovacie trysky sú poškodené.
  1. Znížte záťaž a jazdite pomalšie.
  2. Opravte vzduchové filtre.
  3. Vypustite a prepláchnite palivový systém; pridajte čerstvé palivo.
  4. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  5. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  6. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Z výfukového potrubia uniká nadmerné množstvo bieleho dymu.
  1. Kľúč bol otočený do polohy Štart pred vypnutím indikátora žeraviacich sviečok.
  2. Teplota motora je nízka.
  3. Žeraviace sviečky sú nefunkčné.
  4. Časovanie vstrekovacieho čerpadla je nesprávne.
  5. Vstrekovacie trysky sú poškodené.
  6. Kompresia je nízka.
  1. Otočte kľúč do polohy behu a pred naštartovaním motora počkajte, kým nezhasne indikátor žeraviacich sviečok.
  2. Skontrolujte termostat.
  3. Skontrolujte poistku, žeraviace sviečky a kabeláž.
  4. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  5. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  6. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Stroj nejazdí.
  1. Parkovacia brzda je zatiahnutá.
  2. Nízka hladina hydraulickej kvapaliny.
  3. Hydraulický systém je poškodený.
  4. Ťažné ventily sú otvorené.
  5. Páka ventilu rozdeľovača prietoku je v polohe deviatich hodín.
  6. Spojka trakčného pohonu čerpadla je uvoľnená alebo zlomená.
  7. Čerpadlo alebo koleso motora je poškodené.
  8. Regulačný ventil je poškodený.
  9. Poistný ventil je poškodený.
  1. Uvoľnite parkovaciu brzdu.
  2. Pridajte hydraulickú kvapalinu do zásobníka.
  3. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  4. Zatvorte ťažné ventily.
  5. Presuňte páku do polohy 12 hodín a 10 hodín.
  6. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  7. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  8. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  9. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.

  Schémata

  Elektrická schéma

  g205307

  Hydraulická schéma

  g206362