Johdanto

Tämä kone on ajettava hyötyajoneuvo, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa hiekkavallien kunnostukseen golfkentillä ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueilla.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Nämä numerot on leimattu vasemmassa runkokaiteessa sijaitsevaan kilpeen. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 1) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Tämä kipinäsytytysjärjestelmä on Kanadan ICES-002-standardin mukainen.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin ANSI B71.4-2012 mukaisesti. Jos koneeseen lisätään lisälaitteita, standardien vaatimusten täyttymiseksi vaaditaan lisäpainoja.

Yleinen turvallisuus

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset ja lemmikit turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna lasten käyttää tätä laitetta.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän käyttöoppaan eri kohdissa.

Turvalliset käyttötavat

Koulutus

 • Lue käyttöopas ja muu koulutusmateriaali huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin, turvamerkintöihin ja laitteen oikeaoppiseen käyttöön.

 • Jos käyttäjä tai mekaanikko ei ymmärrä käyttöoppaan kieltä, omistajan on selitettävä hänelle sen sisältö.

 • Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää tai huoltaa tätä konetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 • Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä (varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

 • Älä kuljeta mukana matkustajia.

 • Konetta käyttävien ja sitä huoltavien henkilöiden tulee vaatia ja saada ammattitaitoista ja käytännöllistä opastusta. Omistaja vastaa käyttäjien koulutuksesta. Opastuksen tulee painottaa seuraavia seikkoja:

  • Ajoleikkureilla on työskenneltävä huolellisesti ja keskittyneesti.

  • Rinteessä luisuvaa ajoleikkuria ei saada takaisin hallintaan painamalla jarrua. Hallinnan menettämisen yleisimmät syyt ovat

   • pyörien riittämätön pito

   • liian suuri ajonopeus

   • puutteellinen jarrutus

   • konetyypin sopimattomuus tehtävään

   • piittaamattomuus maaperän ominaisuuksista, varsinkin kaltevuudesta

   • virheellinen kiinnitys tai kuorman jakauma.

 • Omistaja/käyttäjä voi estää tapaturmat, loukkaantumiset sekä omaisuusvahingot ja on vastuussa niistä.

Valmistelut

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä koruja.

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja -varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

 • Kostuta pinnat tarvittaessa ennen kunnostusta, jotta pölyä muodostuu vähemmän.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja kilvet ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

Polttoaineiden turvallinen käsittely

 • Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot käsittelemällä polttoainetta erittäin varovasti. Polttoaine on erittäin tulenarkaa, ja höyryt ovat räjähdysherkkiä.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä.

 • Anna moottorin jäähtyä ennen tankkausta.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.

 • Asenna polttoainesäiliön korkki ja kiristä se huolellisesti.

Käyttö

 • Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkää ja muita pakokaasuja.

 • Käytä konetta vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

 • Vapauta kaikki lisälaitteet, siirrä vaihde vapaalle ja kytke seisontajarru, ennen kuin käynnistät moottorin.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle.

 • Koneen käyttäminen vaatii valppautta. Toimi seuraavasti, jotta et menettäisi ajoneuvon hallittavuutta ja jotta se ei kaatuisi:

  • Varo kuoppia tai muita kätkössä olevia vaaranpaikkoja.

  • Käytä konetta jyrkissä rinteissä erityisen varovasti. Hidasta vauhtia, kun teet jyrkkiä käännöksiä tai käännyt rinteissä.

  • Vältä äkkilähtöjä ja -pysäytyksiä. Älä vaihda peruutuksesta eteenpäin ajoon, ennen kuin olet pysähtynyt ensin kokonaan.

  • Katso taaksesi ennen peruuttamista ja varmista, ettei koneen takana ole ketään.

  • Varo liikennettä lähellä risteyksiä ja ylittäessäsi niitä. Väistä aina muita tiellä liikkujia.

 • Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena vetokoukku, osanro 110-1375, katso enimmäisvetokuorma lisälaitteen käyttöoppaasta.

 • Ole varovainen vetäessäsi kuormia tai käyttäessäsi raskaita laitteita.

  • Käytä vain hyväksyttyjä kiinnityskohtia.

  • Käytä vain turvallisesti hallittavissa olevia kuormia.

  • Älä tee jyrkkiä käännöksiä. Ole varovainen peruuttaessasi.

 • Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

 • Älä koskaan käytä konetta, jonka suojukset tai suojalevyt ovat vaurioituneet tai jossa ei ole suojalaitteita. Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan, että ne on säädetty oikein ja että ne toimivat oikein.

 • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

 • Ennen käyttäjän paikalta poistumista

  • pysähdy tasaiselle alustalle

  • vapauta ajopoljin ja laske lisälaitteet alas

  • kytke seisontajarru

  • sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 • Kytke lisälaitteiden käyttö pois, kun konetta siirretään tai se ei ole käytössä.

 • Pysäytä moottori ja kytke lisälaitteen käyttö pois

  • ennen polttoainesäiliön täyttämistä

  • ennen koneen tarkastamista, puhdistamista tai huoltamista

  • jos leikkuri osuu vieraaseen esineeseen tai värisee poikkeavasti. Tarkasta, onko koneessa vaurioita, ja korjaa ne ennen koneen käynnistämistä ja käyttämistä.

 • Pienennä kaasuasetusta moottorin pysäytyksen aikana, ja jos moottorissa on sulkuventtiili, katkaise polttoaineen syöttö, kun lopetat käytön.

 • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa katsomalla taakse ja alas.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä teitä ja jalkakäytäviä ylittäessäsi.

 • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

 • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muuta näkyvyyttä haittaavaa.

Kunnossapito ja varastointi

 • Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta konetta on turvallista käyttää.

 • Älä säilytä konetta, jonka säiliössä on polttoainetta, sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa.

 • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

 • Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja polttoaineen säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta palovaaran vähentämiseksi.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikki laitteiden ja hydrauliosien kiinnitykset tiukalla. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat ja tarrat.

 • Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.

 • Varo konetta säätäessäsi, etteivät sormet jää jumiin koneen liikkuvien ja kiinteiden osien väliin.

 • Vapauta kaikki käytöt, laske lisälaite alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain. Odota ennen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista, että kaikki osat pysähtyvät kokonaan.

 • Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.

 • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

 • Irrota akun kaapelit ja irrota johto sytytystulpasta ennen mitään huoltotoimia. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke ensin plusnapaan ja vasta sitten miinusnapaan.

 • Pidä kädet ja jalat poissa liikkuvista osista. Älä tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.

 • Lataa akut avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, poissa kipinöiden ja liekkien ulottuvilta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

 • Varmista ennen järjestelmän paineen lisäämistä, että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla ja että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa.

 • Pidä kehosi ja kätesi kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä. Etsi vuotokohtia paperin tai pahvin avulla, älä käsilläsi. Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vakavia vammoja. Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

 • Ennen kuin kytket hydraulijärjestelmän pois päältä tai huollat sitä, järjestelmästä on poistettava kaikki paine sammuttamalla moottori ja laskemalla lisälaitteet alas.

 • Tarkista kaikkien polttoaineletkujen liitännät ja kunto säännöllisesti. Kiristä tai korjaa tarvittaessa.

 • Jos moottorin on oltava käynnissä huoltosäädön aikana, pidä kätesi, jalkasi, vaatteesi ja kaikki kehosi osat kaukana lisälaitteista, moottorista ja liikkuvista osista (erityisesti moottorin sivulla sijaitsevasta sihdistä). Älä päästä ulkopuolisia lähelle.

 • Turvallisuus- ja tarkkuussyistä johtuen valtuutetun Toro-jälleenmyyjän on tarkistettava moottorin suurin käyntinopeus kierrosnopeusmittarilla.

 • Jos ajoneuvo vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

 • Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Kuljetus

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

 • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

 • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-7272
decal93-9051
decal117-2718
decalbatterysymbols
decal108-8484
decal132-4422
decal136-6164
decal132-4429

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Note: Irrota ja hävitä kaikki kuljetustuet ja -kiinnikkeet.

Ohjauspyörän asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ohjauspyörä1
Vaahtomuoviolake1
Aluslaatta1
Lukkomutteri1
Ohjauspyörän suojus1
 1. Siirrä etupyörää niin, että se osoittaa suoraan eteenpäin.

 2. Liu’uta vaahtomuoviolake pienempi pää edellä ohjausakseliin (Kuva 2).

  g025723
 3. Liu’uta ohjauspyörä ohjausakseliin (Kuva 2).

 4. Kiinnitä ohjauspyörä ohjausakseliin aluslaatalla ja lukkomutterilla (Kuva 2).

 5. Kiristä lukkomutteri momenttiin 27–35 N·m.

 6. Paina ohjauspyörän suojus paikalleen ohjauspyörän päälle (Kuva 2).

Akun irrotus

Irrota kaksi siipimutteria ja aluslaattaa, jotka kiinnittävät akun yläpidikkeen sen sivupidikkeisiin (Kuva 3). Irrota akun yläpidike ja poista akku.

g002701

Akun käyttöönotto ja lataus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Akkunestettä, ominaispaino 1,260 (hankittava erikseen)

Vaara

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

Jos akkua ei ole täytetty akkunesteellä tai sitä ei ole otettu käyttöön, paikallisesta akkutarvikeliikkeestä on ostettava akkunestettä (ominaispaino 1,260), jota lisätään akkuun.

Hengenvaara

Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappavaa nieltynä ja aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

 • Älä juo akkunestettä äläkä anna sen päästä kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

 • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

 1. Irrota täyttöaukkojen korkit akusta ja täytä hitaasti kaikki kennot, kunnes akkunesteen pinta ulottuu täyttöviivaan asti.

 2. Asenna täyttöaukkojen korkit ja kytke 3–4 A:n akkulaturi akun napoihin. Lataa akkua 3–4 A:n virralla 4–8 tunnin ajan.

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

 3. Kun akku on latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja akun navoista. Anna akun olla 5–10 minuuttia.

 4. Irrota täyttöaukkojen korkit.

 5. Lisää jokaiseen kennoon hitaasti akkunestettä, kunnes nesteen pinta ulottuu täyttöviivaan asti.

  Important: Älä ylitäytä akkua. Akkuneste vuotaa yli koneen muihin osiin ja aiheuttaa vakavaa ruostumista ja muita vaurioita.

 6. Asenna täyttöaukkojen korkit.

Akun asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Pultti (1/4 × 5/8 tuumaa)2
Lukkomutteri (1/4 tuumaa)2
 1. Aseta akku paikalleen siten, että miinusnapa on koneen takaosaan päin (Kuva 4).

  g002701

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita ja aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja laitteen metalliosien välille.

 2. Kiinnitä pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) pultilla (1/4 × 5/8 tuumaa) ja lukkomutterilla (Kuva 5).

  g004027
 3. Kiinnitä pieni musta johto ja miinuskaapeli (musta) akun miinusnapaan (–) pultilla (1/4 × 5/8 tuumaa) ja lukkomutterilla (1/4 tuumaa) (Kuva 5).

 4. Voitele navat ja kiinnittimet vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

 5. Työnnä kumisuojus plusnavan (+) päälle mahdollisen oikosulun ehkäisemiseksi.

 6. Asenna akun yläpidike sen sivupidikkeisiin, ja kiinnitä se siipimuttereilla ja aluslaatoilla.

Etupainojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Etupainosarja(t) tarpeen mukaan

Tämä kone on suunniteltu standardin ANSI B71.4-2012 mukaisesti. Jos koneeseen lisätään lisälaitteita, standardien vaatimusten täyttymiseksi vaaditaan lisäpainoja.

Määritä tarvittavat lisäpainoyhdistelmät seuraavan taulukon avulla. Tilaa osat paikalliselta valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

LisälaiteTarvittava etulisäpainoPainosarjan osanumeroPainon kuvausKpl
Piikkirullasarja (08755)23 kg100-64428 x 3 kg:n levypaino1
Rahn-tasaaja23 kg100-64428 x 3 kg:n levypaino1
QAS-tarvikelaatikko23 kg100-64428 x 3 kg:n levypaino1

Note: Lisäpainoa ei tarvita, jos koneessa on hydraulinen etunostin (malli 08712).

Laitteen yleiskatsaus

g012207

Ajo- ja pysäytyspoljin

Ajopolkimella (Kuva 7) on kolme toimintoa: eteenpäin ajo, peruutus ja koneen pysäytys. Käytä poljinta oikean jalan varpailla ja kantapäällä. Kun haluat liikkua eteenpäin, paina polkimen yläosaa. Kun haluat liikkua taaksepäin tai nopeuttaa pysähtymistä eteenpäin ajettaessa, paina polkimen alaosaa (Kuva 8). Kun päästät tai siirrät polkimen VAPAALLE, kone pysähtyy. Käyttömukavuuden takaamiseksi älä pidä kantapäätäsi peruutuspolkimella, kun ajat eteenpäin.

g002708
g002709

Ajonopeus riippuu siitä, kuinka syvälle painat ajopoljinta. Jos haluat enimmäisajonopeuden, säädä kaasu NOPEALLE ja paina poljin pohjaan. Jos haluat enimmäistehon tai ajat ylämäkeen, säädä kaasu NOPEALLE ja paina ajopoljinta kevyesti, jotta moottorin nopeus pysyy korkeana. Jos moottorin nopeus alkaa laskea, vapauta ajopoljinta hieman, jotta moottorin nopeus nousee.

Important: Suurin vetoteho saadaan säätämällä kaasu NOPEALLE ja painamalla kevyesti ajopoljinta.

Varoitus

Käytä suurinta ajonopeutta vain siirtyessäsi alueelta toiselle.

Enimmäisnopeutta ei suositella käytettäessä kiinnitettyä tai hinattavaa lisälaitetta.

Important: Älä peruuta konetta lisälaitteen ollessa alhaalla käyttöasennossa. Lisälaite saattaa vaurioitua vakavasti.

Virtalukko

Moottori käynnistetään ja sammutetaan virtalukosta (Kuva 9). Siinä on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä ja KäYNNISTYS. Kytke käynnistysmoottori kääntämällä avainta myötäpäivään KäYNNISTYS-asentoon. Vapauta avain moottorin käynnistyttyä, jolloin avain siirtyy KäYNNISSä-asentoon. Sammuta moottori kääntämällä avain vastapäivään PYSäYTYS-asentoon.

g002710

Rikastimen vipu

Kun käynnistät kylmää moottoria, sulje kaasuttimen rikastin siirtämällä rikastimen vipu (Kuva 9) ylös KIINNI-asentoon. Kun moottori on käynnistynyt, pidä moottorin käynti tasaisena rikastinta säätämällä. Avaa rikastin mahdollisimman pian siirtämällä sen vipu alas AUKI-asentoon. Lämmin moottori vaatii vain vähän tai ei ollenkaan rikastinta.

Kaasuvipu

Kaasuvipu (Kuva 9) yhdistää kaasuvivuston kaasuttimeen ja käyttää sitä. Vivussa on kaksi asentoa: HIDAS ja NOPEA. Moottorin nopeutta voidaan vaihdella näiden kahden asetuksen välillä.

Note: Kaasuvivulla ei voi sammuttaa moottoria.

Nostovipu

Kun haluat nostaa lisälaitteen, vedä nostovipua (Kuva 10) taaksepäin. Kun haluat laskea lisälaitteen, työnnä vipua eteenpäin. KELLUNTA-asentoa varten vipu on siirrettävä pidäkkeeseen. Kun haluttu asento saavutetaan, vapauta vipu, niin se palautuu vapaalle.

g002711

Note: Tässä koneessa on kaksitoiminen nostosylinteri. Lisälaitteen painetta voidaan lisätä tiettyjä käyttöolosuhteita varten.

Seisontajarru

Seisontajarru (Kuva 10) kytketään vetämällä seisontajarruvivusta. Vapauta seisontajarru työntämällä vipua eteenpäin.

Note: Saatat joutua kiertämään ajopoljinta hitaasti eteen- ja taaksepäin seisontajarrun vapauttamiseksi.

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri (Kuva 10) ilmoittaa koneen käyttötuntien kokonaismäärän. Tuntilaskuri käynnistyy aina, kun käännät virta-avaimen KäYNNISSä-asentoon (On).

Istuimen säätövipu

Siirrä istuimen vasemmalla puolella olevaa vipua (Kuva 11) eteenpäin, liu'uta istuin haluamaasi asentoon ja vapauta vipu, niin istuin lukittuu asentoonsa.

g017820

Polttoaineen sulkuventtiili

Sulje polttoaineen sulkuventtiili (Kuva 12) koneen varastoinnin ja perävaunulla kuljetuksen ajaksi.

g002713

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Leveys ilman lisälaitetta148 cm
Leveys harava asennettuna (malli 08751)191 cm
Pituus ilman lisälaitetta164 cm
Korkeus115 cm
Akseliväli109 cm
Nettopaino 
Malli 08703452 kg
Malli 08705461 kg

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia suojaat investointisi parhaiten ja ylläpidät Toro-laitteen erinomaista suorituskykyä. Toro toimittaa alkuperäisiä varaosia, jotka on suunniteltu erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten mukaisesti. Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla huoletta.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Muista aina turvallisuus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta.

Hengenvaara

Käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan menetyksen.

Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema.

Lue kaatumissuojausohjeet ja -varoitukset ja noudata niitä.

Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi ja kaatumisen ehkäisemiseksi.

 • Älä käytä pudotusten tai veden lähellä.

 • Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.

 • Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

Varoitus

Tämän koneen tuottama äänitaso saattaa aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa altistuksessa.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

Silmiä, korvia, käsiä, jalkoja ja päätä suojaavien varusteiden käyttö on suositeltavaa.

g009027

Moottoriöljyn määrän tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä. Öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Kampikammion ja suodattimen yhteistilavuus on noin 1,66 litraa.

  Käytä seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista moottoriöljyä:

  • API-luokitus: SL tai korkeampi

  • Suositus: SAE 30 (yli 4 °C)

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Käännä istuinta eteenpäin.

  3. Vedä mittatikku (Kuva 14) esiin ja pyyhi se puhtaalla liinalla.

   g002702
  4. Asenna mittatikku putkeen ja varmista, että se asettuu kokonaan paikalleen. Irrota mittatikku putkesta ja tarkista öljymäärä. Jos öljyä on vähän, irrota täyttökorkki venttiilikopasta ja lisää öljyä sen verran, että öljyn pinta nousee mittatikun Full-merkin tasalle.

   Important: Pidä öljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä, seurauksena voi olla moottorivika.

  5. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.

   Important: Mittatikun on oltava täysin paikallaan putkessa, jotta moottorin kampikammion tiivistys on riittävä. Jos kampikammion tiivistys on huono, seurauksena voi olla moottorivaurio.

  6. Käännä istuin alas.

  Polttoainesäiliön täyttö

  • Polttoainesäiliön tilavuus: 25 litraa

  • Suositeltu polttoaine:

   • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

   • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

   • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

   • Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

   • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

   Important: Älä käytä muita polttoaineen lisäaineita kuin stabilointiainetta tai varastointia parantavaa ainetta. Älä käytä alkoholipohjaisia stabilointiaineita, kuten etanolia, metanolia tai isopropanolia.

  Hengenvaara

  Tietyissä olosuhteissa polttoainesäiliön täytön aikana staattinen sähkö saattaa muodostaa kipinän, joka voi sytyttää polttoainehöyryt. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Aseta polttoaineastiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

  • Polttoaineastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

  • Siirrä polttoainekäyttöinen laite alas kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.

  • Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite kuljetusajoneuvon tai perävaunun lavalla mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

  • Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

  Vaara

  Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

  • Vältä höyryjen hengittämistä.

  • Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä tai lisäaineaukosta.

  • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

  1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö (Kuva 15).

  2. Irrota polttoainesäiliön korkki.

  3. Täytä säiliö noin 25 mm säiliön yläreunan (täyttökaulan alareunan) alapuolelle. Älä täytä liikaa.

   g027112
  4. Asenna korkki.

  5. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois palovaaran välttämiseksi.

   Important: Älä koskaan käytä metanolia, metanolia sisältävää bensiiniä tai bensiinin ja alkoholin seosta, jonka etanolipitoisuus on yli 10 %, koska ne voivat vaurioittaa moottorin polttoainejärjestelmää. Älä sekoita bensiiniin öljyä.

  Hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Säiliöön on lisätty tehtaalla noin 18,9 litraa korkealaatuista hydraulinestettä. Hydraulineste on parasta tarkistaa, kun se on viileää. Koneen on oltava kuljetuskokoonpanossa. Jos nesteen taso on mittatikun Add-merkinnän alapuolella, lisää nestettä hyväksyttävän alueen keskitasoon saakka. Älä ylitäytä säiliötä. Jos nesteen taso on mittatikun Full- ja Add-merkintöjen välissä, nestettä ei tarvitse lisätä. Tarkista hydraulinesteen taso ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.

  Suositettu neste:

   Toro Premium All Season -hydraulineste (Saatavissa 19 litran säiliöissä tai 208 litran tynnyreissä. Katso osanumerot osaluettelosta tai pyydä Toro-jälleenmyyjältä.)

  Suositeltava hydraulineste: Toro Premium All Season Hydraulic Fluid

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia, öljypohjaisia nesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Tarkista nesteen toimittajalta, täyttääkö neste nämä määritykset.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten on käytettävä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46 -moniasteneste
  Ominaisuudet:
  Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 44–48cSt / 100 °C 7,9–9,1
  Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140 tai korkeampi
  Jähmepiste, ASTM D97–37 °C...–45 °C
  FZG, Fail stage11 tai parempi
  Vesipitoisuus (uusi neste):500 ppm (enintään)
  Standardit:
  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Asianmukaisten hydraulinesteiden määritysten on vastattava liikkuvia koneita (teollisuuslaitoskäytön sijaan), niiden on oltava monipainotyyppisiä sekä niissä on oltava kulumista estävä lisäainepaketti ZnDTP tai ZDDP (ei tuhkattoman tyyppistä nestettä).

  Important: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa osa numero 44-2500 valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Synteettinen, luonnossa hajoava hydraulineste

  (Saatavissa 19 litran säiliöissä tai 208 litran tynnyreissä. Katso osanumerot osaluettelosta tai pyydä Toro-jälleenmyyjältä.)

  Tämä korkealaatuinen, synteettinen, luonnossa hajoava neste on testattu ja todettu sopivaksi tälle Toro-mallille. Muunmerkkiset synteettiset nesteet eivät välttämättä ole yhteensopivia tiivisteen kanssa. Toro ei ota mitään vastuuta, jos käytetään valtuuttamattomia nesteitä.

  Note: Tämä synteettinen neste ei sovi yhteen aiemmin myydyn luonnossa hajoavan Toro-nesteen kanssa. Lisätietoja saa Toro-jälleenmyyjältä.

  Vaihtoehtoiset nesteet:

  • Mobil EAL Envirosyn H 46 (Yhdysvallat)

  • Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (kansainvälinen)

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Puhdista hydraulisäiliön korkkia ympäröivä alue, jotta säiliöön ei pääse likaa (Kuva 16).

   g002704
  3. Irrota korkki säiliöstä.

  4. Vedä mittatikku ulos täyttökaulasta ja pyyhi tikku puhtaalla liinalla.

  5. Työnnä mittatikku täyttökaulaan, vedä se taas ulos ja tarkista nesteen pinta.

   Note: Nesteen pinnan on oltava mittatikun ylemmän ja alemman merkin (lovettu alue) puolivälissä (Kuva 17).

   g035109
  6. Jos nestettä on liian vähän, täytä säiliö hitaasti oikealla hydraulinesteellä, kunnes nesteen pinta on mittatikun lovetun alueen tasalla.

   Note: Älä ylitäytä säiliötä.

  7. Laita säiliön korkki paikalleen.

   Important: Puhdista hydraulinesteastioiden kannet ennen avaamista, jotta hydraulijärjestelmään ei joudu likaa. Tarkista, että kaatonokka ja suppilo ovat puhtaat.

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista rengaspaine ennen koneen käyttöä (Kuva 18). Etu- ja takapyörien oikeat rengaspaineet ovat seuraavanlaiset:

  • Kuviorenkaat: 0,7 bar

   Note: Jos terien käyttöön tarvitaan lisäkitkaa, vähennä paine 0,55 bariin.

  • Sileät renkaat: 0,55–0,7 bar

  g002706

  Pyöränmuttereiden kiristäminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Kiristä pyöränmutterit momenttiin 95–122 N·m.

  Moottorin käynnistys ja sammutus

  1. Ota jalka pois ajopolkimelta, varmista, että poljin on VAPAALLA, ja kytke seisontajarru.

  2. Siirrä rikastin PääLLä-asentoon (kylmää moottoria käynnistettäessä) ja kaasuvipu HITAALLE.

   Important: Kun konetta käytetään alle 0 °C:n lämpötiloissa, anna sen lämmetä ennen käyttöä. Näin estetään hydrostaatin ja vetosilmukan vaurioituminen.

  3. Käynnistä moottori työntämällä avain virtalukkoon ja kiertämällä sitä myötäpäivään. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy.

   Note: Pidä moottorin käynti tasaisena rikastinta säätämällä.

   Important: Käytä käynnistysmoottoria korkeintaan 10 sekuntia, jotta se ei ylikuumene. Odota 10 sekunnin yhtäjaksoisen käynnistämisen jälkeen minuutin verran, ennen kuin yrität uudelleen.

  4. Sammuta moottori siirtämällä kaasuvipu HITAALLE ja kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

   Note: Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

  5. Sulje polttoaineventtiili ennen koneen varastoimista.

   Varoitus

   Koneen tarkastaminen moottorin ollessa käynnissä voi johtaa loukkaantumiseen.

   Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ennen kuin tarkistat öljyvuodot, irtonaiset osat tai muut viat.

  Turvajärjestelmän tarkastus

  Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Turvajärjestelmän tehtävänä on estää moottoria pyörimästä tai käynnistymästä, ellei ajopoljin ole VAPAA-asennossa. Lisäksi moottorin pitäisi sammua, jos ajopoljinta siirretään joko eteen- tai taaksepäin, kun käyttäjä ei ole istuimella.

  1. Aseta kone laajalle ja avoimelle alueelle, jossa ei ole esteitä tai sivullisia. Sammuta moottori.

  2. Istuudu istuimelle ja kytke seisontajarru.

  3. Paina ajopoljinta eteen- ja taaksepäin yrittäessäsi käynnistää moottoria.

   Note: Jos moottori käynnistyy, turvajärjestelmässä saattaa olla vika. Vika on korjattava välittömästi.Jos moottori ei käynnisty, järjestelmä toimii oikein.

  4. Istu ajoistuimella ajopoljin VAPAALLA ja seisontajarru kytkettynä ja käynnistä sitten moottori.

  5. Nouse istuimelta ja paina ajopoljinta hitaasti.

   Note: Moottorin tulisi sammua 1–3 sekunnin kuluessa. Korjaa vika, jos järjestelmä ei toimi kunnolla.

  Laitteen hinaus

  Hätätapauksessa konetta voidaan hinata lyhyen matkaa. Sitä ei kuitenkaan suositella tavanomaiseksi käytännöksi.

  Important: Koneen suurin hinausnopeus on 1,6 km/h, jotta vetojärjestelmä ei voi vahingoittua. Jos konetta on siirrettävä yli 50 metriä, käytä kuljetukseen perävaunua tai lava-autoa. Renkaat saattavat lukittua, jos konetta hinataan liian nopeasti. Jos näin käy, lopeta koneen hinaus ja odota, että vetopiirin paine vakiintuu, ennen kuin jatkat hinaamista alhaisemmalla nopeudella.

  Laitteen sisäänajo

  Uusissa moottoreissa täyden voiman saavuttaminen kestää jonkin aikaa. Uuden laitteen vetojärjestelmissä on enemmän moottoria kuormittavaa kitkaa.

  Sisäänajoon tarvitaan noin kahdeksan käyttötuntia.

  Koska ensimmäiset käyttötunnit ovat erittäin tärkeitä koneen tulevan luotettavuuden kannalta, seuraa sen toimintoja ja toimintaa tarkkaavaisesti, jotta mahdolliset pienet viat voidaan korjata ennen kuin ne pahenevat. Tarkasta kone usein sisäänajojakson aikana öljynvuodon merkkien, löysien kiinnittimien tai muiden vikojen varalta.

  Koneeseen tutustuminen

  Lisätietoja lisälaitteen käytöstä on lisälaitteen käyttöoppaassa.

  Harjoittele koneella ajamista, koska sen käyttöominaisuudet poikkeavat joistain hyötyajoneuvoista. Ajoneuvoa käytettäessä on huomioitava vaihteisto ja moottorin nopeus.

  Kun moottorin nopeus halutaan pitää jokseenkin tasaisena, ajopoljinta on painettava hitaasti. Näin moottori pysyy ajoneuvon ajonopeuden tahdissa. Vastaavasti jos ajopoljin painetaan alas nopeasti, moottorin nopeus laskee, minkä seurauksena vääntövoimaa ei ole riittävästi ajoneuvon liikuttamiseen. Pyöriin saadaan suurin mahdollinen teho siirtämällä kaasu NOPEALLE ja painamalla ajopoljinta hieman. Toisaalta suurin mahdollinen ajonopeus ilman kuormaa saavutetaan, kun kaasu on NOPEALLA ja ajopoljin painetaan hitaasti kokonaan alas. Moottorin nopeus on siis pidettävä aina riittävän suurena, jotta pyöriin saadaan suurin mahdollinen vääntövoima.

  Varoitus

  Ajoneuvon käyttö vaatii valppautta, ettei ajoneuvo kaadu ja ettet menetä sen hallintaa.

  • Ole varovainen siirtyessäsi hiekkaesteille ja poistuessasi niiltä.

  • Ole erittäin varovainen ojien, purojen ja muiden vaarallisten paikkojen ympärillä.

  • Käytä konetta jyrkissä rinteissä erityisen varovasti.

  • Hidasta vauhtia, kun teet jyrkkiä käännöksiä tai käännyt rinteissä.

  • Vältä äkkilähtöjä ja -pysäytyksiä.

  • Älä vaihda peruutuksesta eteenpäin ajoon, ennen kuin olet pysähtynyt ensin kokonaan.

  Note: Jos lisälaitteen sovitin juuttuu kiinni ajoyksikön sovittimeen, irrota osat vääntöaukkoon asetetulla sorkkaraudalla tai ruuvitaltalla (Kuva 19).

  g003783

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ennen huollon aloitusta.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin(useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista hydrauliletkujen ja -putkien kunto.
 • Tarkasta ja puhdista kone.
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Tarkista kaapelien liitännät ja akkunesteen määrä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Rasvaa kone.
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin(useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • 200 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmanpuhdistin (useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Vaihda ilmansuodatin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste ja -suodatin.
 • Puhdista öljynjäähdytin.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulpat.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Poista palokammiosta karsta.
 • Säädä venttiilit ja kiristä kansipultit.
 • Tarkista moottorin käyntinopeus (joutokäynnillä ja täydellä kaasulla).
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda liikkuvat letkut.
 • Vaihda vapaan vaihteen ja istuimen turvakytkimet.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.

  Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista ohjauksen toiminta.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista ilmansuodattimen kunto.       
  Puhdista moottorin jäähdytysrivat.       
  Tarkista, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.       
  Tarkista, kuuluuko käytön aikana epätavallisia ääniä.       
  Tarkista hydraulinesteen määrä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       
  Todetut viat
  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Important: Tämän koneen suojusten kiinnikkeiden on tarkoitus pysyä kiinni suojuksessa sen irrotuksen jälkeen. Löysää kunkin suojuksen kaikkia kiinnikkeitä muutama kierros niin, että suojus on löysällä mutta kuitenkin yhä paikallaan. Löysää sitten kiinnikkeitä lisää, kunnes suojus irtoaa. Näin vältetään pulttien irtoaminen vahingossa pidikkeistä.

  Koneen nosto

  Vaara

  Mekaaniset tai hydrauliset tunkit saattavat pettää ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

  Tue kone akselipukeilla.

  Nostopisteet ovat seuraavat:

  • Vasemmalla tai oikealla puolella takanapamoottorin tai rungon alla (Kuva 20).

   g002718
  • Edessä rungon alla etupyörän takana (Kuva 21).

   g002719

  Voitelu

  Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumpohjaisella rasvalla nro 2 sadan käyttötunnin välein.

  Voitele seuraavat laakerit ja holkit:

  • Etupyörän laakeri (1) (Kuva 22).

   g002714
  • Ajopolkimen tappi (1) (Kuva 23)

   g002715
  • Takakoukku (5) (Kuva 24)

   g002716
  • Ohjaussylinterin tangon pää (1) – vain malli 08705 (Kuva 25)

   g002717
  • Ohjauslaakeri (Kuva 26)

   Note: Ohjauslaakerin tasonipan (Kuva 26) rasvaamiseen tarvitaan voitelupistoolin adapteri. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (Toro-osanro 107–1998).

   g007452

  Koneen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kone.
  1. Pyyhi rasvanippa puhtaaksi, ettei epäpuhtauksia pääse laakeriin tai holkkiin.

  2. Pumppaa laakeriin tai holkkiin rasvaa.

  3. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  Moottorin huolto

  Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin(useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin(useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Irrota tyhjennystulppa (Kuva 27) ja anna öljyn valua tyhjennysastiaan. Kun öljyä ei enää valu, asenna tyhjennystulppa takaisin.

   g002720
  3. Irrota öljynsuodatin (Kuva 27).

  4. Levitä ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen tiivisteeseen.

  5. Kierrä suodatinta käsin paikalleen, kunnes tiiviste koskettaa suodattimen istukkaa. Kiristä sitten vielä 0,5–0,75 kierrosta.

   Important: Älä kiristä suodatinta liikaa.

  6. Lisää öljyä kampikammioon. Katso Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  7. Hävitä käytetty öljy asianmukaisesti.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmanpuhdistin (useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
  • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda vaurioituneet osat. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  • Älä vaihda ilmansuodatinta tarpeettomasti. Se kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  • Tarkista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  Ilmansuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmansuodatin.
  1. Vapauta lukitsimet, joilla ilmanpuhdistimen suojus on kiinni ilmanpuhdistimen rungossa (Kuva 28).

   g002721
  2. Irrota ilmanpuhdistimen rungon suojus.

  3. Ennen kuin irrotat suodattimen, poista pääsuodattimen ja kotelon väliin kertynyt lika matalapaineisella (2,76 bar, puhdas ja kuiva) ilmalla.

   Important: Älä käytä korkeapaineista ilmaa, sillä se voi työntää lian suodattimen läpi ilmanottokanavaan. Puhdistaminen estää lian joutumisen ilmanottoon pääsuodattimen irrottamisen yhteydessä.

  4. Irrota ja vaihda suodatin.

   Note: Tarkista, että uudessa suodattimessa ei ole kuljetusvaurioita tarkastamalla suodattimen tiivistetty pää ja runko. Älä käytä viallista elementtiä. Työnnä uusi suodatin paikoilleen puristamalla samalla elementin ulkokehää, jotta se asettuu koteloon. Älä paina suodattimen joustavaa keskikohtaa.

   Note: Älä puhdista käytettyä elementtiä, sillä elementin materiaali saattaa vaurioitua.

  5. Puhdista irrotettavassa suojuksessa oleva lianpoistoaukko.

  6. Irrota kuminen poistoventtiili suojuksesta, puhdista ontelo ja asenna poistoventtiili takaisin.

  7. Asenna suojus siten, että kuminen poistoventtiili osoittaa alaspäin, eli noin kello viiden ja kello seitsemän välille päästä katsottuna.

  8. Kiinnitä lukitsimet.

  Sytytystulppien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulpat.
 • Tyyppi: Champion RC14YC (tai vastaava)

  Kärkiväli: 0,76 mm

  Note: Sytytystulpat kestävät yleensä pitkään, mutta ne on irrotettava ja tarkistettava, jos moottorissa on toimintahäiriöitä.

  1. Puhdista kunkin sytytystulpan ympäristö, jotta sylinteriin ei pääse epäpuhtauksia, kun tulppa irrotetaan.

  2. Vedä johdot irti sytytystulpista ja irrota tulpat sylinterin kannesta.

  3. Tarkista, että sivu- ja keskielektrodit sekä eriste eivät ole vahingoittuneet.

   Important: Vaihda säröinen, likainen tai muuten viallinen sytytystulppa. Älä hiekkapuhalla, raaputa tai puhdista elektrodeja teräsharjalla, sillä tulpasta saattaa irrota karstaa sylinteriin. Tämä vahingoittaa yleensä moottoria.

  4. Aseta keski- ja sivuelektrodien kärkiväliksi 0,76 mm (katso Kuva 29). Asenna oikealla kärkivälillä varustettu sytytystulppa tiivisteineen ja kiristä tulppa momenttiin 23 N·m. Jos käytössä ei ole momenttiavainta, kiristä tulppa tiukasti.

   g002724

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Polttoaineletkussa on rivisuodatin. Toimi seuraavasti, kun suodatin on vaihdettava:

  1. Sulje polttoaineen sulkuventtiili, löysää kaasuttimen puolella olevaa suodattimen letkuliitintä ja irrota polttoaineputki suodattimesta (Kuva 30).

   g002729
  2. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle, löysää jäljellä olevaa letkunkiristintä ja irrota suodatin.

  3. Asenna uusi suodatin siten, että suodattimessa oleva nuoli osoittaa pois polttoainesäiliöstä (kaasuttimeen päin).

  4. Työnnä letkunkiristimet polttoaineletkujen päihin.

  5. Työnnä polttoaineletkut polttoainesuodattimeen ja kiinnitä ne letkukiristimillä.

   Note: Tarkista, että suodattimen sivulla oleva nuoli osoittaa kaasuttimeen päin.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  Koneen käynnistäminen kaapeleilla

  Jos kone on käynnistettävä kaapeleilla, vaihtoehtoista plusnapaa (käynnistyssolenoidissa) voidaan käyttää akun plusnavan sijaan (Kuva 31).

  g002735

  Sulakkeiden vaihto

  Sulakerasia (Kuva 32) sijaitsee istuimen alla.

  g002736

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista kaapelien liitännät ja akkunesteen määrä.
 • Pidä akkunesteen määrä oikeana ja akun yläosa puhtaana. Jos kone varastoidaan erityisen lämpimään paikkaan, akku tyhjenee nopeammin kuin viileässä.

  Hengenvaara

  Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappavaa nieltynä ja aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

  • Älä juo akkunestettä.

  • Älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

  • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  Pidä akun yläosa puhtaana pesemällä se ajoittain ammoniakkiin tai ruokasoodaliuokseen kastetulla harjalla. Huuhtele yläosan pinta vedellä puhdistuksen jälkeen. Älä irrota täyttöaukon korkkia puhdistuksen ajaksi.

  Akun kaapeleiden on oltava tiukasti kiinni akun navoissa, jotta sähkökytkentä toimii hyvin.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa laitetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  Jos akun navat ruostuvat, irrota kaapelit – miinuskaapeli (–) ensin – ja raaputa liittimiä ja napoja erikseen. Kytke kaapelit – pluskaapeli (+) ensin – ja levitä napojen päälle vaseliinia.

  • Tarkista akkunesteen määrä 25 käyttötunnin välein tai koneen ollessa varastoituna 30 päivän välein.

  • Pidä akkunesteen pinta kennojen tasolla tislatulla vedellä tai vedellä, josta on poistettu suolat. Älä täytä kennoja täyttöviivan yli.

  Vetojärjestelmän huolto

  Vetopyörän säätö vapaalle

  Jos kone liikkuu, kun ajopoljin on vapaalla, vetonokka kaipaa säätöä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Löysää kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät keskimmäisen suojapeitteen koneeseen ja irrota suojapeite (Kuva 33).

   g002727
  3. Nosta etupyörä ja toinen takapyöristä irti maasta ja aseta rungon alle tukipölkyt.

   Vaara

   Etupyörä ja toinen takapyöristä on nostettava irti maasta, ettei kone pääse liikkumaan säädön aikana. Tämä saattaa aiheuttaa koneen kaatumisen ja vahingoittaa sen alla olevaa henkilöä.

   Varmista, että kone on tuettu riittävästi, niin että etupyörä ja yksi takapyörä on kohotettu maasta.

  4. Löysää vedon säätönokan lukkomutteria (Kuva 34).

   g027230

   Vaara

   Moottorin on oltava käynnissä vedon säätönokan lopullista säätöä varten. Kosketus liikkuviin osiin tai kuumiin pintoihin voi aiheuttaa tapaturman.

   Pidä kädet, jalat, kasvot ja muut ruumiinosat etäällä pyörivistä osista, äänenvaimentimesta ja muista kuumista osista.

  5. Käynnistä moottori ja kierrä nokan päätä (Kuva 34) kumpaankin suuntaan, jotta löydät vapaa-alueen keskikohdan.

  6. Lukitse säätö kiristämällä lukkomutteri.

  7. Sammuta moottori.

  8. Asenna keskimmäinen suojapeite.

  9. Poista tunkit ja laske kone maahan.

  10. Koeaja kone ja varmista, ettei se kulje, kun ajopoljin on vapaalla.

  Ajon turvakytkimen säätö

  1. Säädä vaihteiston vapaa-asento (katso Vetopyörän säätö vapaalle).

  2. Käytä pumpun vipua ja varmista, että kaikki osat toimivat vapaasti ja ovat kunnolla paikoillaan.

  3. Säädä ruuvia, kunnes kärkiväli on 0,8–2,3 mm (katso Kuva 34).

  4. Tarkista toiminta.

  Kuljetusnopeuden säätö

  Enimmäiskuljetusnopeus

  Ajopoljin on säädetty tehtaalla enimmäiskuljetusnopeudelle ja peruutukselle, mutta säätö voi olla tarpeen, jos poljin saavuttaa täyden iskunpituuden ennen kuin pumpun vipu saavuttaa täyden iskunpituuden tai jos kuljetusnopeutta halutaan vähentää.

  Enimmäiskuljetusnopeus saavutetaan painamalla ajopoljin alas. Jos poljin koskettaa pysäytintä (Kuva 35) ennen kuin pumpun vipu saavuttaa täyden iskunpituuden, säädä sitä:

  g002732
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Löysää mutteri, joka pitää polkimen pysäyttimen paikallaan.

  3. Kiristä polkimen pysäytintä, kunnes se ei kosketa ajopolkimeen.

  4. Paina ajopoljinta edelleen kevyesti ja säädä polkimen pysäytintä siten, että se koskettaa juuri ja juuri polkimen tankoon tai kun polkimen tangon ja pysäyttimen välissä on 2,5 mm:n rako.

  5. Kiristä mutterit.

  Kuljetusnopeuden alentaminen

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Löysää mutteri, joka pitää polkimen pysäyttimen paikallaan.

  3. Kierrä polkimen pysäytintä ulos, kunnes haluttu kuljetusnopeus on saavutettu.

  4. Kiristä mutteri, joka pitää polkimen pysäyttimen paikallaan.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Nostovivun säätö

  Säädä nostovivun pidätinlevyä (Kuva 37), jos lisälaite ei kellu oikein (seuraa maan muotoja) käytön aikana.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja kiilaa pyörät.

  2. Irrota neljä ruuvia, joilla ohjauspaneeli on kiinni rungossa (Kuva 36).

   g002733
  3. Löysää kaksi pulttia, joilla pidätinlevy on kiinni lokasuojassa ja rungossa.

   g002734

   Vaara

   Moottorin on oltava käynnissä pidätinlevyn säätöä varten. Kosketus liikkuviin osiin tai kuumiin pintoihin voi aiheuttaa tapaturman.

   Pidä kädet, jalat, kasvot ja muut ruumiinosat etäällä pyörivistä osista, äänenvaimentimesta ja muista kuumista osista.

  4. Käynnistä moottori.

  5. Kun moottori on käynnissä ja nostovipu KELLUNTA-asennossa, liu’uta pidätinlevyä, kunnes nostosylinteriä voidaan ojentaa ja vetää käsin.

  6. Lukitse säätö kiristämällä molemmat asennusruuvit.

  Moottorin ohjauslaitteiden säätö

  Kaasuvivun säätö

  Kaasu toimii oikein vain, jos kaasuvipu on oikein säädetty. Ennen kuin säädät kaasutinta, varmista, että kaasuvipu toimii asianmukaisesti.

  1. Käännä istuin ylös.

  2. Löysää kaasuvaijerin pidätinruuvia, joka kiinnittää vaijerin moottoriin (Kuva 38).

   g002722
  3. Siirrä kaasuvipu eteenpäin NOPEA-asentoon.

  4. Vedä tiukasti kaasuvaijeria, kunnes kiertolaakerin takaosa ottaa kiinni pysäyttimeen (Kuva 38).

  5. Kiristä vaijerin pidätinruuvi ja tarkista moottorin nopeus:

   • Korkea joutokäyntinopeus: 3 350 – 3 450 kierr./min

   • Alhainen joutokäyntinopeus: 1 650 – 1 850 kierr./min

  Rikastimen vivun säätö

  1. Käännä istuin ylös.

  2. Löysää rikastimen vaijerin pidätinruuvia, joka kiinnittää vaijerin moottoriin (Kuva 38).

  3. Siirrä rikastimen vipu eteenpäin KIINNI-asentoon.

  4. Kiristä rikastimen kaapelia, (Kuva 38) kunnes rikastimen läppä on kokonaan kiinni. Kiristä sitten pidätinruuvi.

  Moottorin kierrosnopeuden säätimen säätö

  Important: Varmista ennen moottorin kierrosnopeuden säätimen säätöä, että kaasuvipu ja rikastimen vipu on säädetty asianmukaisesti.

  Vaara

  Moottorin pitää olla käynnissä moottorin kierrosnopeuden säätimen säädön aikana. Kosketus liikkuviin osiin tai kuumiin pintoihin voi aiheuttaa tapaturman.

  • Varmista, että ajopoljin on vapaalla ja seisontajarru kytkettynä ennen tämän toimenpiteen aloittamista.

  • Pidä vaatteet, kädet, jalat ja muut ruumiinosat etäällä pyörivistä osista, äänenvaimentimesta ja muista kuumista osista.

  Note: Alhainen joutokäyntinopeus säädetään tekemällä kaikki seuraavat vaiheet. Jos halutaan säätää vain korkein joutokäyntinopeus, säätäminen aloitetaan vaiheesta 5.

  1. Käynnistä moottori ja anna sen lämmetä puolella kaasulla noin viiden minuutin ajan.

  2. Siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon. Säädä joutokäynnin sulkuruuvia vastapäivään, kunnes se ei enää kosketa kaasuvipua.

  3. Taivuta joutokäynnin kiinnitysjousen kieltä (Kuva 39), kunnes joutokäyntinopeus on 1 675 – 1 175 kierr./min.

   Note: Varmista nopeus kierrosnopeusmittarilla.

   g002723
  4. Säädä joutokäynnin sulkuruuvia, kunnes joutokäynti ylittää vaiheessa 3 asetetun joutokäyntinopeuden 25–50 kierroksella minuutissa.

   Note: Lopullisen joutokäyntinopeuden on oltava 1 650 – 1 850 kierr./min.

  5. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  6. Taivuta enimmäisnopeuden kiinnitysjousen kieltä (Kuva 39), kunnes enimmäiskäyntinopeus on 3 350 – 3 450 kierr./min.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulinesteen ja -suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste ja -suodatin.
 • Käytä aina aitoa Toro-suodatinta.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Löysää kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät keskimmäisen suojapeitteen koneeseen ja irrota suojapeite (Kuva 40).

   g002727
  3. Aseta tyhjennysastia koneen vasemmalla puolella sijaitsevan hydraulisuodattimen alle (Kuva 41).

   g002726
  4. Puhdista suodattimen kiinnitysalueen ympäristö. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle. Löysää hydrauliöljyn suodatinta hitaasti, mutta älä irrota sitä, kunnes öljyä virtaa tiivisteen ohi ja tippuu suodattimen reunaa pitkin.

   Note: Jos koneessa on ulkopuolinen hydrauliikka, imuletku voidaan irrottaa pumpusta hydraulinesteen valuttamista varten.

  5. Irrota suodatin, kun nesteen virtaus hidastuu.

  6. Voitele vaihtosuodattimen tiivisterengas hydraulinesteellä ja kierrä se paikoilleen käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäätä. Kiristä sitten vielä 3/4-kierrosta.

   Note: Suodattimen pitäisi nyt olla tiivis.

  7. Lisää hydraulisäiliöön hydraulinestettä, kunnes sitä on mittatikun lovettuun alueeseen asti. Älä ylitäytä säiliötä. Katso Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  8. Käynnistä ja moottori ja anna sen käydä. Käytä nostosylinteriä, kunnes se alkaa toimia ja kone liikkuu eteen- ja taaksepäin.

  9. Sammuta moottori ja tarkista säiliön nestetaso. Lisää nestettä tarvittaessa.

  10. Tarkista, ettei liitännöissä ole vuotoja.

  11. Asenna keskimmäinen suojapeite.

  12. Hävitä käytetty öljy asianmukaisesti.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydrauliletkujen ja -putkien kunto.
 • Tarkista päivittäin, ettei hydrauliletkuissa ja -putkissa ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja etteivät letkut ole kiertyneet eivätkä kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät järjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista ruiskuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

  Hydraulijärjestelmän lataus

  Aina kun jokin hydraulijärjestelmän osa korjataan tai vaihdetaan, hydraulisuodatin on vaihdettava ja hydraulijärjestelmä ladattava.

  Varmista, että hydraulisäiliössä ja suodattimessa on nestettä aina, kun hydraulijärjestelmää ladataan.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Löysää kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät keskimmäisen suojapeitteen koneeseen ja irrota suojapeite (Kuva 42).

   g002727
  3. Nosta etupyörä ja toinen takapyöristä irti maasta ja aseta rungon alle tukipölkyt.

   Vaara

   Etupyörä ja toinen takapyöristä on nostettava irti maasta, ettei kone pääse liikkumaan säädön aikana. Tämä saattaa aiheuttaa koneen kaatumisen ja vahingoittaa sen alla olevaa henkilöä.

   Varmista, että kone on tuettu riittävästi, niin että etupyörä ja yksi takapyörä on kohotettu maasta.

  4. Käynnistä moottori ja säädä kaasu niin, että moottorin pyörintänopeus on noin 1 800 kierrosta minuutissa.

  5. Käytä nostoventtiilin vipua, kunnes nostosylinterin tanko liikkuu sisään ja ulos useita kertoja. Jos sylinterin tanko ei liiku 10–15 sekunnin jälkeen tai jos pumpusta kuuluu epätavallisia ääniä, sammuta moottori välittömästi ja määritä ongelman syy. Tarkasta seuraavat:

   • Löysä suodatin tai imuputki

   • Pumpussa löysä tai viallinen liitin

   • Tukkeutunut imuputki

   • Viallinen latauksen rajoitusventtiili

   • Viallinen latauspumppu

   Jos sylinteri liikkuu 10–15 sekunnin kuluessa, siirry vaiheeseen 6.

  6. Käytä ajopoljinta eteenpäin ja taaksepäin. Maasta irrallaan olevien pyörien pitäisi pyöriä oikeaan suuntaan.

   • Jos pyörät pyörivät väärään suuntaan, sammuta moottori, irrota letkut pumpun takaosasta ja vaihda niiden paikkaa.

   • Jos pyörät pyörivät oikeaan suuntaan, sammuta moottori ja säädä jousen säätötapin lukkomutteria (Kuva 43). Säädä vedon vapaa-asento (katso Vetopyörän säätö vapaalle).

    g027228
  7. Tarkista ajon turvakytkimen säätö (katso Ajon turvakytkimen säätö).

  8. Asenna keskimmäinen suojapeite.

  Puhdistus

  Koneen tarkastus ja puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta ja puhdista kone.
 • Pese kone käytön jälkeen huolellisesti puutarhaletkun avulla mutta ilman suutinta, jottei liiallinen vedenpaine likaa tai vaurioita tiivisteitä tai laakereita.

  Varmista, ettei jäähdytysrivoissa ja jäähdytysilmanoton ympärillä ole likaa tai roskia.

  Important: Öljynjäähdyttimen puhdistaminen vedellä edistää ruostumista ja osien vaurioitumista sekä pakkaa roskia järjestelmään (katso Öljynjäähdyttimen puhdistus).

  Tarkasta kone puhdistuksen jälkeen mahdollisten hydraulinestevuotojen ja hydrauliosien tai mekaanisten osien vaurioiden tai kulumien varalta.

  Öljynjäähdyttimen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Puhdista öljynjäähdytin.
  1. Irrota alasuojus (Kuva 44).

   g030411
  2. Puhalla sauvan avulla kompressoitua ilmaa puhaltimen terien väliin (Kuva 44), niin että roskat ja lika poistuvat tulosuuntaansa.

  3. Asenna suojus.

  Varastointi

  Laitteen valmistelu

  1. Puhdista laite, lisälaitteet ja moottori huolellisesti.

  2. Tarkista rengaspaine.

  3. Tarkista, etteivät kiinnikkeet ole löysällä, ja kiristä tarvittaessa.

  4. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  5. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet.

  6. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti:

   1. Irrota akkuliittimet akun navoista.

   2. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osa 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

   4. Lataa akku hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

    Note: Täysin ladatun akun ominaispaino on 1,250.

   Note: Varastoi akku viileään tilaan, jotta sen lataus purkautuu mahdollisimman hitaasti. Varmista, että akku on ladattu täyteen, jotta se ei jäädy.

  Moottorin valmistelu

  1. Vaihda moottorin öljy ja suodatin. Katso Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto.

  2. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä kahden minuutin ajan.

  3. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti. Katso Ilmanpuhdistimen huolto.

  4. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä suojateipillä.

  5. Tarkista öljyntäyttökorkki ja polttoainesäiliön kansi ja varmista, että ne ovat tiukasti paikoillaan.