Indledning

Dette er et arbejdskøretøj med førersæde, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Det er primært beregnet til vedligeholdelse af sandbunkere og velholdte golfbaner og kommercielle områder.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Disse tal er præget på en plade placeret på venstre stelvange. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 1), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som holdes i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Dette gnisttændingssystem er i overensstemmelse med de canadiske ICES-002.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med ANSI B71.4-2012. Når følgende værktøj er monteret på maskinen, kræves dog yderligere vægt for at overholde standarderne.

Generelt om sikkerhed

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold afstand til udblæsningsåbninger. Hold omkringstående og kæledyr på sikker afstand af maskinen.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk for motoren, før den efterses, fyldes med brændstof eller ryddes for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – "personlig sikkerhedsanvisning." Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne betjeningsvejledning.

Sikker betjeningspraksis

Uddannelse

 • Læs betjeningsvejledningen og andet uddannelsesmateriale omhyggeligt. Bliv fortrolig med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne, samt hvordan udstyret bruges korrekt.

 • Hvis operatøren eller mekanikeren ikke kan læse og forstå det sprog, som betjeningsvejledningen er skrevet på, er det ejerens ansvar at forklare dette materiale for dem.

 • Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne vejledning, bruge eller foretage eftersyn af maskinen. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren.

 • Klip aldrig græs, når der er mennesker, især børn, eller husdyr i nærheden.

 • Tag ikke passagerer med.

 • Alle førere og mekanikere skal indhente og få professionel og praktisk vejledning. Ejeren er ansvarlig for uddannelsen af brugerne. En sådan vejledning skal understrege:

  • behovet for omtanke og koncentration, når der arbejdes med plænetraktorer;

  • herredømmet over en plænetraktor, der glider på en bakkeskråning, kan ikke genvindes ved at bruge bremsen. Hovedårsagerne til mistet herredømme er:

   • utilstrækkeligt hjulgreb;

   • for hurtig kørsel;

   • utilstrækkelig opbremsning;

   • maskintypen er uegnet til formålet;

   • manglende kendskab til jordforholdenes betydning, især skråninger;

   • forkert bugsering og lastfordeling.

 • Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller personskader, som måtte ramme personer samt ejendom.

Forberedelser

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op. Bær ikke smykker.

 • Bedøm terrænet, så du kan vælge det nødvendige tilbehør og udstyr til korrekt og sikker udførelse af opgaven. Brug kun tilbehør og udstyr, der er godkendt af producenten.

 • Gør om nødvendigt kørefladerne våde før klargøring for at minimere mængden af støvdannelse.

 • Kontroller, at dødemandsgrebene, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, medmindre disse fungerer korrekt.

Sikker håndtering af brændstoffer

 • For at undgå person- eller tingsskade skal du være yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Brændstof er ekstremt brandfarlig, og dampene er eksplosive.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Afmonter aldrig brændstofdækslet, og tilføj aldrig brændstof, mens motoren kører.

 • Lad motoren køle af før genopfyldning.

 • Fyld aldrig brændstof på maskinen inden døre.

 • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Fyld aldrig beholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger med plastikforing. Stil altid beholdere på jorden med afstand fra køretøjet før påfyldning.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og fyld det op igen på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldning af udstyret finde sted med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Spidsen af slangen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet. Brug ikke en låseenhed til slangespidsen.

 • Fyld aldrig for meget på brændstoftanken.

 • Sæt brændstofdækslet på igen, og spænd det godt fast.

Betjening

 • Lad ikke motoren køre i et indelukket område, hvor der kan samles farlige kuliltedampe og andre udstødningsdampe.

 • Anvend kun maskinen i dagslys eller i godt, kunstigt lys.

 • Før du forsøger at starte motoren, skal du udkoble alle redskaber, sætte maskinen i neutral og aktivere parkeringsbremsen.

 • Anbring ikke hænder og fødder i nærheden af eller under roterende dele.

 • Det kræver koncentration at bruge maskinen. Sådan forhindres det, at maskinen vælter, eller at operatøren mister kontrollen over den:

  • Hold øje med huller eller andre skjulte farer.

  • Vær forsigtig, når du betjener maskinen på en stejl skråning. Reducer hastigheden, når du drejer skarpt eller vender på skråninger.

  • Undgå at stoppe og starte pludseligt. Gå ikke fra bakgear til fuld fart frem, uden at først stoppe helt.

  • Før du bakker, skal du se bagud og sikre dig, at der ikke står nogen bag maskinen.

  • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje. Hold altid tilbage for andre.

 • Hvis bugsertrækbøjlen (ekstraudstyr), delnr. 110-1375, er fastgjort på maskinen, kan du finde oplysninger om maksimal bugserlast i betjeningsvejledningen.

 • Vær forsigtig, når du trækker last eller benytter tungt udstyr.

  • Brug kun godkendte bugseringspunkter.

  • Begræns læs til typer, som du har fuld sikkerhedsmæssig kontrol over.

  • Drej ikke skarpt. Vær forsigtig, når du bakker.

 • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje.

 • Brug aldrig plæneklipperen med beskadigede værn, afskærmninger eller uden korrekt påmonterede sikkerhedsanordninger. Sørg for, at alle sikkerhedskontakter er påmonteret, korrekt justeret og fungerer korrekt.

 • Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren ved for høj hastighed. Hvis motoren betjenes ved for høj hastighed, kan risikoen for personskade øges.

 • Før du forlader førersædet:

  • stands på plan grund;

  • slip traktionspedalen, og sænk redskaberne,

  • aktiver parkeringsbremsen,

  • sluk motoren, og tag nøglen ud.

 • Sørg for at udkoble drevet til redskaberne, når du transporterer maskinen eller, når den ikke er i brug.

 • Sluk for motoren, og udkobl drevet til redskaberne

  • før du fylder brændstof på,

  • før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen,

  • efter at du har ramt et fremmedlegeme, eller hvis der forekommer en unormal vibration. Efterse maskinen for skader og foretag udbedringer, før du starter og betjener udstyret.

 • Du skal nedsætte motorens omdrejningstal, når motoren er ved at standse, og hvis motoren er udstyret med en afbryderventil, skal du lukke for brændstoftilførslen, når du er færdig med brug.

 • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

 • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil.

 • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i en sikker driftsmæssig stand.

 • Opbevar aldrig udstyret med brændstof i tanken i en bygning, hvor brandfarlige dampe kan nå åben ild eller gnister.

 • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

 • Reducer brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterirummet og brændstofopbevaringsområdet fri for græs, blade eller for meget fedt.

 • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag og hydraulikfittinger tilspændt. Udskift alle slidte eller beskadigede dele og mærkater.

 • Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette foregå udendørs.

 • Vær forsigtig, når du justerer maskinen, for at undgå at få fingrene ind mellem maskinens bevægelige og faste dele.

 • Udkobl alle drev, sænk redskabet, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og fjern nøglen. Vent på, at al bevægelse standser, før du justerer, rengør eller reparerer udstyret.

 • Brug om nødvendigt donkrafte til at understøtte komponenter.

 • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

 • Frakobl batteriet, og fjern tændrørskablet, før der foretages nogen form for reparation. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluskablet først og minuskablet sidst.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

 • Oplad batterierne på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

 • Sørg for, at alle hydraulikrørforbindelser er tilspændte, og at alle hydraulikslanger og -rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet.

 • Hold kroppen og hænderne væk fra små lækagehuller eller dyser, der sprøjter hydraulikvæske ud under højtryk. Brug papir eller pap, ikke dine hænder, til at finde lækager. Hydraulikvæske, der trænger ud under tryk, kan have tilstrækkelig kraft til at gå gennem huden og forårsage alvorlig personskade. Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.

 • Før du afbryder eller udfører arbejde på hydrauliksystemet, skal hele trykket tages af systemet ved at stoppe motoren og sænke redskaberne ned på jorden.

 • Kontroller regelmæssigt alle brændstofrørs tæthed og slid. Tilspænd eller reparer dem som nødvendigt.

 • Hvis motoren skal køre for at udføre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hænder, fødder, tøj og alle kropsdele væk fra redskaberne og eventuelle bevægelige dele, især skærmen ved siden af motoren. Hold alle personer på afstand.

 • Få en autoriseret Toro-forhandler til at kontrollere det maksimale motoromdrejningstal med en omdrejningstæller af hensyn til sikker og nøjagtig drift.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis større reparationer er nødvendige, eller hvis du har brug for anden hjælp.

 • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Bugsering

 • Vær forsigtig, når du læsser eller aflæsser maskinen på/fra en anhænger eller lastbil.

 • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

 • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og bageste stropper bør føres nedad og væk fra maskinen.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal93-7272
decal93-9051
decal117-2718
decalbatterysymbols
decal108-8484
decal132-4422
decal136-6164
decal132-4429

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Note: Fjern og kasser alle leveringsbeslag og fastgørelsesbolte.

Montering af rattet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Rat1
Skumkrave1
Spændeskive1
Låsemøtrik1
Ratovertræk1
 1. Stil forhjulet, så det peger lige fremad.

 2. Sæt skumkraven (med den smalle ende først) på ratakslen (Figur 2).

  g025723
 3. Sæt rattet på styretøjsakslen (Figur 2).

 4. Fastgør rattet til ratstammen med en spændingsskive og låsemøtrik (Figur 2).

 5. Tilspænd låsemøtrikken med et moment på 27 til 35 N·m.

 6. Tryk ratovertrækket på plads på rattet (Figur 2).

Afmontering af batteriet

Fjern de 2 vingemøtrikker og skiver, der fastgør øverste batteritilholder til side batteritilholdere (Figur 3). Fjern den øverste batteritilholder, og fjern batteriet.

g002701

Aktivering og opladning af batteriet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Elektrolyt med en densitet på 1,260 (følger ikke med)

Advarsel

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien, er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Hvis batteriet ikke fyldes med elektrolyt eller aktiveres, skal elektrolyt med en densitet på 1,260 købes hos en lokal batterileverandør og føjes til batteriet.

Fare

Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og forårsager alvorlige forbrændinger.

 • Drik ikke elektrolyt og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

 • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

 1. Fjern påfyldningsdækslerne fra batteriet, og fyld langsomt hver enkelt celle, indtil elektrolytstanden når op til opfyldningslinjen.

 2. Sæt påfyldningsdækslerne på plads, og slut en 3-4 A batterioplader til batteripolerne. Oplad batteriet ved 3-4 A i 4-8 timer.

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

 3. Når batteriet er opladet, tages opladeren ud af stikkontakten og frakobles batteripolerne. Lad batteriet hvile i 5–10 minutter.

 4. Fjern påfyldningsdækslerne.

 5. Tilfør langsomt elektrolyt til hver enkelt celle, indtil elektrolytstanden når op til påfyldningsgrænsen.

  Important: Fyld ikke for meget på batteriet. Elektrolyt vil løbe over, ramme andre dele af maskinen og medføre alvorlig korrosion og beskadigelse.

 6. Sæt påfyldningsdækslerne på.

Montering af batteriet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bolt (1/4 x 5/8 tomme)2
Låsemøtrik (1/4 tomme)2
 1. Sæt batteriet på plads med de negative poler placeret bagud på maskinen (Figur 4).

  g002701

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

 2. Fastgør pluskablet (rød) til den positive (+) pol med en bolt (1/4 x 5/8") og en låsemøtrik (Figur 5).

  g004027
 3. Fastgør den lille sorte ledning og det negative kabel (sort) til den negative (-) batteripol med en bolt (1/4 x 5/8") og en låsemøtrik (1/4") (Figur 5).

 4. Smør polerne og monteringsskruerne med vaseline for at forebygge korrosion.

 5. Skyd gummikappen ind over pluspolen (+) for at forhindre eventuel kortslutning.

 6. Monter den øverste batteritilholder på batteritilholderne i siden, og fastgør den med spændeskiver og vingemøtrikker.

Montering af forvægte

Dele, der skal bruges til dette trin:

Forvægtsæt efter behov

Denne maskine er designet i overensstemmelse med ANSI B71.4-2012. Når følgende værktøj er monteret på maskinen, kræves dog yderligere vægt for at overholde standarderne.

Brug dette diagram til at bestemme kombinationerne af yderligere påkrævet vægt. Du kan bestille dele hos din autoriserede Toro-forhandler.

RedskabYderligere påkrævet forvægtVægtsæt, reservedelsnummerVægtbeskrivelseAntal
Pigsæt (08755)23 kg100-64428 x 3 kg pladevægt1
Rahn-trimmer23 kg100-64428 x 3 kg pladevægt1
Værktøjskasse til QAS (lynkoblingssystem)23 kg100-64428 x 3 kg pladevægt1

Note: Yderligere vægt er ikke påkrævet, hvis maskinen er udstyret med hydraulisk forløftesæt (model 08712).

Produktoversigt

g012207

Traktions- og stoppedal

Traktionspedalen (Figur 7) har tre funktioner: at få maskinen til at køre fremad, bakke og stoppe. Brug højre fods hæl og tå til at trykke den øverste del af pedalen ned for at køre fremad, og den nederste del af pedalen til at bakke eller for at hjælpe med at stoppe, når der køres fremad (Figur 8). Lad pedalen bevæge sig, eller flyt den til NEUTRAL position for at stoppe maskinen. Af hensyn til førerkomforten skal du ikke hvile hælen på bakpedalen, når du kører maskinen fremad.

g002708
g002709

Kørehastigheden er proportional med, hvor langt du træder traktionspedalen ned. Hvis der skal køres med maksimal hastighed, skal pedalen trykkes helt ned, mens gashåndtaget står i positionen FAST (hurtig). For at opnå maksimal kraft eller ved kørsel op ad en bakke skal gashåndtaget stå i positionen FAST (hurtig), og pedalen skal trykkes let ned for at holde en høj motorhastighed. Når motorhastigheden begynder at falde, skal du slippe pedalen en anelse for at lade motorhastigheden stige.

Important: For at opnå maksimal trækkraft skal du flytte gashåndtaget til positionen FAST (hurtig) og trykke let på traktionspedalen.

Forsigtig

Brug kun maksimal fart, når der køres fra et område til et andet.

Brug ikke den maksimale hastighed, når der anvendes et monteret eller bugseret redskab.

Important: Kør ikke maskinen baglæns med redskabet nede (driftstilstand), da redskabet kan blive alvorligt beskadiget.

Tændingskontakt

Tændingskontakten (Figur 9), der bruges til at starte og slukke motoren, har tre positioner: OFF (fra), RUN (kør) og START. Drej nøglen med uret til positionen START for at aktivere startmotoren. Slip nøglen, når motoren starter, så nøglen vender tilbage til positionen ON (til). Drej nøglen mod uret til positionen OFF (fra) for at slukke motoren.

g002710

Choker

Hvis du skal starte en kold motor, skal du lukke karburatorchokeren ved at flytte chokerhåndtaget (Figur 9) op til positionen CLOSED (lukket). Når motoren starter, skal du regulere chokeren for at holde motoren jævnt kørende. Chokeren skal hurtigst muligt åbnes ved at trække den nedad til positionen OPEN(åben). En varm motor kræver ingen eller kun lidt choker.

Gashåndtag

Gashåndtaget (Figur 9) er forbundet til og styrer gashåndtagets forbindelse til karburatoren. Håndtaget har to indstillinger: SLOW (langsom) og FAST (hurtig). Motorhastigheden kan varieres mellem de to indstillinger.

Note: Du kan ikke slukke motoren ved at bruge gashåndtaget.

Løftearm

Hvis du vil hæve redskabet, skal du trække løftearmen (Figur 10) tilbage. Hvis du vil bugsere redskabet, skal du skubbe armen frem. Til positionen FLOAT (flydende) flyttes armen til låst position. Når du har opnået den ønskede position, slippes armen, og den vender tilbage til neutral.

g002711

Note: Maskinen har en dobbeltvirkende løftecylinder. Du kan trykke nedad på redskabet i visse brugssituationer.

Parkeringsbremse

Træk parkeringsbremsehåndtaget tilbage for at aktivere parkeringsbremsen (Figur 10). Den deaktiveres ved at skubbe håndtaget frem.

Note: Du skal muligvis dreje traktionspedalen langsomt frem og tilbage for at slippe parkeringsbremsen.

Timetæller

Timetælleren (Figur 10) angiver samlet antal timer af maskinbrug. Timetælleren starter, når du drejer tændingsnøglen til positionen TIL.

Sædejusteringshåndtag

Flyt håndtaget på venstre side af sædet (Figur 11) frem, skub sædet til den ønskede position, og slip håndtaget for at låse sædet på plads.

g017820

Brændstofafbryderventil

Luk brændstofafbryderventilen (Figur 12), når maskinen opbevares eller transporteres på en trailer.

g002713

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Bredde uden redskaber148 cm
Bredde med rive, model 08751191 cm
Længde uden redskaber164 cm
Højde115 cm
Akselafstand109 cm
Nettovægt 
Model 08703452 kg
Model 08705461 kg

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Sørg for at bruge originale Toro-reservedele for at beskytte din investering og sikre optimal ydelse fra dit Toro-udstyr. Med hensyn til driftssikkerhed leverer Toro reservedele, der opfylder den nøjagtige tekniske specifikation for vores udstyr. Originale Toro-dele – kvalitet du kan stole på.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, og gør dig bekendt med symbolerne i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade.

Fare

Betjening i vådt græs eller stejle skråninger kan forårsage udskridning og tab af herredømme over maskinen.

Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.

Læs og følg instruktionerne vedr. styrtbøjlebeskyttelsen samt advarslerne.

Følg disse retningslinjer for at undgå at miste herredømmet og risiko for væltning:

 • Klip ikke i nærheden af stejle skråninger eller vand.

 • Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger.

 • Undgå bratte drejninger og hurtige ændringer af hastigheden.

Forsigtig

Denne maskine afgiver støj, der kan medføre nedsat hørelse ved længere tids udsættelse.

Brug høreværn, når du betjener denne maskine.

Det anbefales at bruge beskyttelsesudstyr til øjne, ører, hænder, fødder og hoved.

g009027

Kontrol af motoroliestanden

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter de første 20 timer
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Motoren sendes med olie i krumtaphuset, men du skal alligevel kontrollere oliestanden, før og efter motoren startes første gang.

  Krumtaphusets oliekapacitet er ca. 1,66 l med filteret monteret.

  Brug motorolie af høj kvalitet, der overholder følgende specifikationer:

  • API-klassifikationsniveau: SL eller derover

  • Foretrukken olie: SAE 30 – over 4 °C

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Drej sæde fremad.

  3. Træk målepinden op (Figur 14), og tør den af med en ren klud.

   g002702
  4. Sæt målepinden i røret, og sørg for, at den er helt i bund. Tag målepinden ud af røret, og kontroller oliestanden. Hvis oliestanden er lav, skal påfyldningsdækslet tages af ventildækslet og tilstrækkeligt olie hældes på til at hæve niveauet til full-mærket på målepinden.

   Important: Sørg for at holde oliestanden mellem den øvre og nedre grænse på oliemåleren. Motorsammenbrud kan opstå som resultat af for meget eller for lidt motorolie.

  5. Sæt målepinden helt på plads.

   Important: Målepinden skal være helt i bund i røret for at sikre behørig forsegling af motorens krumtaphus. Hvis ikke krumtaphuset forsegles, kan det resultere i motorskade.

  6. Drej sædet ned.

  Opfyldning af brændstoftanken

  • Brændstoftankens kapacitet: 25 l

  • Anbefalet brændstof:

   • Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

   • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ddriftproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

   • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

   • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

   • Fyld ikke olie i benzin.

   Important: Brug ikke andre brændstofadditiver end en brændstofstabilisator. Brug ikke alkoholbaserede brændstofstabilisatorer som f.eks. ethanol, metanol eller isopropanol.

  Fare

  Under visse omstændigheder kan statisk elektricitet under påfyldning af brændstof antænde brændstofdampene. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • Anbring altid brændstofbeholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldningen påbegyndes.

  • Fyld ikke brændstofbeholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.

  • Når det er praktisk muligt, skal brændstofdrevet udstyr fjernes fra lastbilen eller anhængeren og påfyldes, mens hjulene står på jorden.

  • Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

  • Hvis det er nødvendigt at benytte benzinstanderen, skal mundstykket hele tiden være i kontakt med kanten af benzintankens eller dunkens åbning, indtil påfyldningen afsluttes.

  Advarsel

  Brændstof er farligt eller dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

  • Undgå længere tids indånding af dampe.

  • Hold ansigtet væk fra spidsen af slangen og brændstoftanken eller stabilisatoråbningen.

  • Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.

  1. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel (Figur 15).

  2. Fjern brændstofdækslet.

  3. Fyld tanken til ca. 25 mm under tankens kant (nederst på påfyldningsstudsen). Fyld ikke for meget på.

   g027112
  4. Sæt dækslet på.

  5. Tør eventuel benzin op, som kan være blevet spildt, for at undgå brandfare.

   Important: Der må aldrig anvendes metanol, benzin indeholdende metanol eller gasohol, der indeholder mere end 10% ethanol, da dette kan beskadige motorens brændstofsystem. Bland ikke olie i benzinen.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér hydraulikvæskestanden.
 • Beholderen fyldes på fabrikken med ca. 18,9 l hydraulikvæske af høj kvalitet. Det bedste tidspunkt at kontrollere hydraulikvæsken på er, når den er kold. Maskinen skal være i transportkonfigurationen. Hvis væskestanden befinder sig under mærket "Add" (tilføj) på målepinden, skal du tilsætte væske for at bringe væskestanden op på midten af det acceptable område. Fyld ikke for meget i beholderen. Hvis væskestanden er mellem mærket "Full" (fuld) og "Add" (tilføj), skal der ikke fyldes mere væske på. Kontrollér hydraulikvæskens niveau, før du starter motoren første gang, og dagligt derefter.

  Følgende udskiftningsvæske anbefales:

   Toro Premium All Season-hydraulikvæske (fås i beholdere på 19 l eller tromler på 208 l – reservedelsnumrene kan findes i reservedelsdokumentationen eller hos din Toro-forhandler)

  Anbefalet hydraulikvæske: Toro Premium All Season-hydraulikvæske

  Alternative væsker: Såfremt Toro-væsken ikke kan fås, kan der anvendes andre gængse mineraloliebaserede væsker, forudsat at de overholder alle følgende materialeegenskaber og branchespecifikationer. Spørg din væskeleverandør, om væsken overholder specifikationerne.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende Multigrade-hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46
  Materialeegenskaber:
  Viskositet, ASTM D445cSt ved 40° C 44 til 48cSt ved 100° C 7,9 til 9,1
  Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller højere
  Flydepunkt, ASTM D97-37° C til -45° C
  FZG, belastningstrin11 eller højere
  Vandindhold (ny væske):500 ppm (maksimum)
  Branchespecifikationer:
  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  De rette hydraulikvæsker skal angives for mobile maskiner (dvs. maskiner, der ikke bruges i industrielle anlæg), multivægttype, med slidbeskyttende ZnDTP- eller ZDDP-tilsætningsstoffer (ikke en askefri væsketype).

  Important: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. 1 flaske er nok til 15 til 22l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 fra en autoriseret Toro-forhandler.

  Syntetisk, bionedbrydelig hydraulikvæske

  (fås i beholdere på 19 l eller tromler på 208 l – reservedelsnumrene kan findes i reservedelsdokumentationen eller hos din Toro-forhandler)

  Denne syntetiske, bionedbrydelige væske af høj kvalitet er blevet testet og fundet forenelig med denne Toro-model. Syntetisk væske af andre mærker kan give kompatibilitetsproblemer i forhold til forsegling, og Toro kan ikke påtage sig ansvaret for uautoriserede erstatningsprodukter.

  Note: Den syntetiske væske er ikke forenelig med den tidligere solgte bionedbrydelige væske fra Toro. Tal med en Toro-forhandler for at få flere oplysninger.

  Alternative væsker:

  • Mobil EAL Envirosyn H 46 (USA)

  • Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internationalt)

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Rengør området omkring hydraulikoliebeholderens hætte for at forhindre snavs i at komme ned i tanken (Figur 16).

   g002704
  3. Fjern hætten fra beholderen.

  4. Fjern målepinden fra påfyldningsstudsen, og tør den af med en ren klud.

  5. Indfør oliemålepinden i påfyldningshalsen, tag den op igen, og kontroller væskestanden.

   Note: Væskestanden skal være mellem det øvre og nedre mærke (indsnøringsområdet) på målepinden (Figur 17).

   g035109
  6. Hvis væskestanden er lav, skal beholderen langsomt fyldes med passende hydraulikvæske, indtil niveauet når indsnøringsområdet på målepinden.

   Note: Fyld ikke for meget i beholderen.

  7. Sæt beholderens dæksel på.

   Important: Du kan forhindre forurening i systemet ved at rense hydraulikvæskebeholdernes låg, før de punkteres. Sørg for, at hældetuden og tragten er rene.

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller dæktrykket, før maskinen tages i brug (Figur 18). Det korrekte lufttryk i for- og bagdæk er følgende:

  • Slidbanedæk: 0,70 bar

   Note: Hvis der påkræves yderligere traktion i forbindelse med skæreknivsbetjening, skal trykket reduceres til 0,55 bar.

  • Glatte dæk: 0,55 til 0,70 bar

  g002706

  Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • For hver 100 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • Tilspænd låsemøtrikkerne med et moment på 95 til 122 N·m.

  Start og slukning af motoren

  1. Fjern foden fra traktionspedalen, sørg for, at pedalen er i positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Skub chokerhåndtaget frem til positionen TIL (ved start af kold motor) og gashåndtaget til positionen LANGSOM.

   Important: Når maskinen anvendes i temperaturer under 0° C, skal maskinen have tid til at varme op før brug. Dette forhindrer skader på hydrostaten og traktionssløjfen.

  3. Sæt nøglen i tændingen, og drej den med uret for at starte motoren. Slip nøglen, når motoren starter.

   Note: Juster chokeren for at sørge for, at motoren kører uden problemer.

   Important: Aktiver ikke starteren længere end 10 sekunder for at forhindre overophedning af startermotoren. Efter 10 sekunders fortsat tørning skal du vente i 60 sekunder, før startermotoren aktiveres igen.

  4. Sluk for motoren ved at flytte gashåndtaget til positionen SLOW (langsom) og dreje tændingsnøglen til OFF (fra).

   Note: Fjern nøglen fra tændingen for at forhindre utilsigtet start.

  5. Luk brændstofafbryderventilen før opbevaring af maskinen.

   Forsigtig

   Eftersyn af maskinen, mens motoren kører, kan medføre personskade.

   Sluk motoren, og vent på, at alle bevægelige dele stopper, før du kontrollerer, om der er olielækager, løse dele eller andre fejl.

  Kontrol af sikkerhedslåsesystemet

  Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Formålet med sikkerhedslåsesystemet er at forhindre motoren i at tørne eller starte, medmindre traktionspedalen er i NEUTRAL position. Der bør også slukkes for motoren, hvis traktionspedalen flyttes enten fremad eller bagud uden en operatør i sædet.

  1. Anbring maskinen i et åbent område ryddet for snavs og omkringstående personer. Sluk for motoren.

  2. Tag plads i sædet, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Tryk traktionspedalen ned i fremadgående og baglæns retning, mens motoren forsøges startet.

   Note: Hvis motoren tørner, kan der være en fejl i låsesystemet. Det skal omgående repareres.Hvis motoren ikke tørner, fungerer systemet korrekt.

  4. Bliv siddende i sædet med traktionspedalen i NEUTRAL position og parkeringsbremsen aktiveret, og start motoren.

  5. Løft dig fra sædet, og tryk langsomt traktionspedalen ned.

   Note: Motoren bør slukkes efter 1 til 3 sekunder. Afhjælp problemet, hvis systemet ikke fungerer korrekt.

  Bugsering af maskinen

  I nødstilfælde kan maskinen bugseres over en kort afstand. Vi anbefaler imidlertid ikke dette som standardprocedure.

  Important: Træk ikke maskinen hurtigere end 1,6 km/t, da drivsystemet kan blive beskadiget. Hvis maskinen skal flyttes mere end 50 meter, skal den transporteres på en lastbil eller anhænger. Hjulene kan låse, hvis maskinen bugseres for hurtigt. Hvis dette sker, skal du stoppe med at trække maskinen og vente, indtil traktionskredsløbspresset stabiliseres, før trækning af maskinen genoptages ved langsommere hastighed.

  Indkøring af maskinen

  Det tager tid, før nye motorer kommer op på fuld kraft. Drivsystemer har større friktion, når de er nye, hvilket betyder større motorbelastning.

  Afsæt de første otte timers drift til indkøringsperiode.

  Eftersom de første timers drift er afgørende for maskinens fremtidige pålidelighed, skal funktioner og ydelse overvåges nøje, så du kan opdage og udbedre mindre vanskeligheder, der kan føre til større problemer. Efterse maskinen hyppigt i indkøringsperioden for at opdage tegn på olietab, løse monteringsskruer eller andre fejl.

  Lær maskinen at kende

  Læs redskabets betjeningsvejledning for at få specifikke anvisninger i at betjene redskabet.

  Kørsel med maskinen skal øves, da dens køreegenskaber er anderledes end visse andre køretøjers. Der er to ting at være opmærksom på ved kørsel af maskinen, og det er transmissionshastighed og motorhastighed.

  Du kan opretholde en nogenlunde konstant motorhastighed ved at trykke traktionspedalen langsomt ned. Dette gør det muligt for motoren at holde trit med køretøjets hastighed. Hvis du derimod trykker hurtigt ned på traktionspedalen, nedsættes motorens motorhastighed, og derfor vil der ikke være nok moment til at flytte køretøjet. Derfor skal gashåndtaget flyttes til HURTIG, og traktionspedalen skal derefter trykkes let ned, for at overføre maksimal kraft til hjulene. Til sammenligning opnås maksimal kørehastighed uden læs, når gashåndtaget er i positionen HURTIG, og traktionspedalen langsomt trykkes helt ned. Sørg altid for, at motorens hastighed er høj nok til at levere maksimalt moment til hjulene.

  Forsigtig

  Brug af maskinen kræver opmærksomhed for at forhindre tipning eller manglende kontrol.

  • Vær forsigtig, når du kører ind og ud af bunkere.

  • Vær meget forsigtig ved grøfter, vandløb eller andre farer.

  • Vær forsigtig, når du betjener maskinen på en stejl skråning.

  • Reducer hastigheden, når du drejer skarpt eller vender på skråninger.

  • Undgå at stoppe og starte pludseligt.

  • Gå ikke fra bakgear til fuld fart frem, uden at først stoppe helt.

  Note: Hvis redskabsadapteren sætter sig fast i traktionsenhedens adapter, indsættes et koben eller en skruetrækker i vristerillen for at skille delene ad (Figur 19).

  g003783

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående personer.

  Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • Udskift hydraulikfilteret.
 • Efter de første 20 timer
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Skift motorolie og filter(hyppigere under ekstremt støvede eller snavsede forhold).
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontrollér hydraulikvæskestanden.
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller tilstanden af hydraulikrør og -slanger.
 • Efterse og rengør maskinen
 • Kontrol af sikkerhedslåsesystemets funktion.
 • For hver 25 timer
 • Kontroller ledningsforbindelserne og batterivæskestanden.
 • For hver 100 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • Smør maskinen.
 • Skift motorolie og filter(hyppigere under ekstremt støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 200 timer
 • Efterse luftfilteret (tidligere under ekstremt støvede eller snavsede forhold).
 • Udskift luftfilteret.
 • For hver 400 timer
 • Skift hydraulikvæsken og -filteret.
 • Rengør oliekøleren.
 • For hver 800 timer
 • Udskift tændrør.
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Dekarboniser forbrændingskammeret.
 • Juster ventilerne og momenthovedbolte.
 • Kontroller motorens hastighed (ved tomgang og fuld gas).
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • For hver 1500 timer
 • Udskift slanger, der bevæger sig.
 • Udskift neutral- og sædesikkerhedskontakter.
 • Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger om procedure for vedligeholdelse.

  Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til rutinemæssig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontrol af sikkerhedslåsesystemets funktion.       
  Kontroller styrefunktionen.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontrollér motoroliestanden.       
  Kontroller luftfilterets tilstand.       
  Rengør motorens køleribber.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller for usædvanlige driftslyde.       
  Kontrollér hydraulikvæskestanden.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontrol af instrumenternes funktion.       
  Reparation af beskadiget maling.       
  Bemærkninger om problemområder
  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Important: Fastgørelsesanordningerne på dækslerne til denne maskine er designet til at blive på dækslet, når det fjernes. Løsn alle fastgørelsesanordningerne på hvert dæksel et par omgange, så dækslet sidder løst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil dækslet kan komme af. På denne måde kommer du ikke til at trække boltene fri af holderne.

  Hævning af maskinen

  Advarsel

  Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.

  Brug donkrafte til at understøtte maskinen.

  Støttepunkterne er som følger:

  • Venstre eller højre side – under baghjulsmotoren eller stellet (Figur 20).

   g002718
  • Forrest – under stellet bag forhjulet (Figur 21).

   g002719

  Smøring

  Maskinen har smørenipler, som skal smøres jævnligt med litiumfedt nr. 2. efter hver 100 driftstimer.

  Smør følgende lejer og bøsninger:

  • Forreste hjulleje (1) (Figur 22)

   g002714
  • Traktionspedalens drejeled (1) (Figur 23)

   g002715
  • Bagtræk (5) (Figur 24)

   g002716
  • Styretøjsstangenden (1) – Kun model 08705 (Figur 25)

   g002717
  • Styretap (Figur 26)

   Note: For at kunne smøre de indfalsede fittinger på rullerne (Figur 26) skal der monteres en adapter på fedtpistolens dyse. Bestil Toro-reservedelsnr. 107-1998 hos din autoriserede Toro-forhandler.

   g007452

  Smøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør maskinen.
  1. Tør smøreniplen ren, så der ikke kan komme fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.

  2. Pump fedt ind i lejer eller bøsninger.

  3. Tør overskydende fedt af.

  Motorvedligeholdelse

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 20 timer
 • Skift motorolie og filter(hyppigere under ekstremt støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolie og filter(hyppigere under ekstremt støvede eller snavsede forhold).
  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Fjern aftapningsproppen (Figur 27), og lad olien flyde over i aftapningsbeholderen. Monter aftapningsproppen igen, når olien holder op med at løbe.

   g002720
  3. Fjern oliefilteret (Figur 27).

  4. Påfør et let lag ren olie på den nye filterpakning.

  5. Skru filteret på i hånden, indtil pakningen møder filteradapteren. Stram dernæst 1/2 til 3/4 gang mere.

   Important: Stram ikke filteret for hårdt.

  6. Fyld olie på krumtaphuset. Se Kontrol af motoroliestanden.

  7. Brugt olie skal bortskaffes på forsvarlig vis.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Efterse luftfilteret (tidligere under ekstremt støvede eller snavsede forhold).
  • Kontroller luftfilterhuset for beskadigelser, som kan medføre en luftlækage. Udskift beskadigede komponenter. Kontroller hele indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer.

  • Udskift ikke luftfilteret, før det er nødvendigt. Hvis du gør det, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  • Sørg for, at dækslet sidder korrekt og slutter tæt til luftfilterhuset.

  Udskiftning af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Udskift luftfilteret.
  1. Åbn låsene, der fastgør luftfilterdækslet til luftfilterhuset (Figur 28).

   g002721
  2. Fjern dækslet fra luftfilterhuset.

  3. Før du afmonterer filteret, skal du ved hjælp af trykluft med lavt tryk (276 kPa (40 psi), ren og tør luft) fjerne større ansamlinger af snavs, der har hobet sig op mellem ydersiden af primærfilteret og filterdåsen.

   Important: Undgå at bruge trykluft med højt tryk, som evt. kan presse snavs gennem filteret og ind i indsugningsrøret. Denne rengøringsmetode forhindrer, at der kommer snavs ind i indsugningen, når primærfilteret afmonteres.

  4. Afmonter og udskift filteret.

   Note: Efterse det nye filter for forsendelsesskader, og kontroller filterets forseglingsende og selve filterelementet. Benyt ikke et beskadiget filter. Isæt det nye filter ved at trykke på den udvendige kant af filterelementet og skubbe det på plads i filterskålen. Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

   Note: Det anbefales ikke at rengøre det brugte element, da der er risiko for at beskadige filtermediet.

  5. Rengør åbningen til udblæsning af snavs i det aftagelige dæksel.

  6. Afmonter gummiudløbsventilen i dækslet, rengør fordybningen, og udskift udløbsventilen.

  7. Monter dækslet således, at gummiudløbsventilen vender nedad – i en position mellem ca. klokken 5 og klokken 7 set fra enden.

  8. Fastgør låsene.

  Udskiftning af tændrør

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskift tændrør.
 • Type: Champion RC14YC (eller tilsvarende)

  Gnistgab: 0,76 mm

  Note: Tændrørene holder som regel længe, men du skal dog fjerne og efterse dem, hvis der er problemer med motoren.

  1. Rengør området omkring alle tændrørene, så fremmedlegemer ikke kan falde ned i cylinderen, når tændrøret fjernes.

  2. Træk tændrørsledningerne af tændrørene, og fjern tændrørene fra topstykket.

  3. Kontroller sideelektrodens, midterelektrodens og isolatorens tilstand for at sikre, at disse ikke er beskadiget.

   Important: Et revnet, snavset eller på anden måde fejlbehæftet tændrør skal udskiftes. Elektroderne må ikke sandblæses, skrabes eller renses med en stålbørste, fordi partikler kan komme fra tændrøret og falde ned i cylinderen. Resultatet er som regel en beskadiget motor.

  4. Indstil gnistgabet mellem den midterste elektrode og sideelektroderne til 0,76 mm. Se Figur 29. Fastgør tændrøret med korrekt gnistgab med pakningsforseglingen, og stram tændrøret til 23 N·m. Hvis der ikke anvendes en momentnøgle, skal tændrøret strammes godt til.

   g002724

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Udskiftning af brændstoffiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Et linjefilter er inkorporeret i brændstofledningen. Brug følgende procedurer, når udskiftning er nødvendig:

  1. Luk brændstofafbryderventilen, løsn slangeklemmen på karburatorsiden af filteret, og fjern brændstofledningen fra filteret (Figur 30).

   g002729
  2. Placer en aftapningsbakke under filteret, løsn den tilbageværende slangeklemme og fjern filteret.

  3. Monter det nye filter med pilen på filterhuset pegende væk fra brændstoftanken (mod karburatoren).

  4. Skub slangeklemmerne over på brændstofslangernes ender.

  5. Skub brændstofslangerne over på brændstoffilteret, og fastgør dem med slangeklemmerne.

   Note: Sørg for, at pilen på siden af filteret peger mod karburatoren.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Advarsel

  Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien, er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  Chokstart af maskinen

  Hvis maskinen skal chokstartes, kan du bruge den alternative pluspol (placeret på startermagnetventilen) i stedet for batteriets pluspol (Figur 31).

  g002735

  Udskiftning af sikringer

  Sikringsblokken (Figur 32) er placeret under sædet.

  g002736

  Vedligeholdelse af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontroller ledningsforbindelserne og batterivæskestanden.
 • Oprethold den rette batterielektrolytstand, og hold den øverste del af batteriet ren. Hvis maskinen opbevares på et sted, hvor temperaturerne er ekstremt høje, aflader batteriet hurtigere, end hvis maskinen opbevares på et sted med kølige temperaturer.

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt.

  • Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  Hold batteriet rent øverst oppe ved at vaske det periodisk med en børste dyppet i ammoniak eller en opløsning af tvekulsurt natron. Skyl overfladen med vand efter rengøring. Fjern ikke påfyldningsdækslet under rengøring.

  Batteriledningerne skal være strammet til på polerne for at sikre god elektrisk kontakt.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  Hvis der opstår korrosion på batteripolerne, skal ledningerne fjernes, minuskablet (-) først, og klemmerne og polerne skal skrabes separat. Tilslut ledningerne, pluskablet (+) først, og smør polerne med vaseline.

  • Kontroller elektrolytniveauet efter hver 25 timers brug, eller efter hver 30 dage hvis maskinen opbevares.

  • Vedligehold celleniveauet med destilleret eller demineraliseret vand. Fyld ikke cellerne over påfyldningslinjen.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af traktionsdrevet til neutral

  Hvis maskinen bevæger sig, når traktionspedalen er i neutral position, skal traktionsknasten justeres.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Løsn de to skruer, der fastgør den midterste afskærmning til maskinen, og fjern afskærmningen (Figur 33).

   g002727
  3. Hæv forhjulet og et baghjul fra gulvet, og anbring støtteblokke under stellet.

   Advarsel

   Forhjulet og et baghjul skal være hævet fra jorden, da maskinen ellers vil bevæge sig under justeringen. Dette kan forårsage, at maskinen vælter og kvæster nogen under maskinen.

   Sørg for, at maskinen er tilstrækkelig understøttet med forhjulet og et baghjul hævet fra jorden.

  4. Løsn låsemøtrikken på traktionsjusteringsknasten (Figur 34).

   g027230

   Advarsel

   Motoren skal køre, så du kan udføre den endelige justering af traktionsjusteringsknasten. Kontakt med bevægelige dele eller varme overflader kan forårsage personskader.

   Hold hænder, fødder, ansigt og andre kropsdele væk fra roterende dele, lydpotten og andre varme overflader.

  5. Start motoren, og drej den sekskantede justeringsknast (Figur 34) i begge retninger for at finde frem til neutralområdets midterposition.

  6. Stram låsemøtrikken, der fastgør justeringen.

  7. Sluk for motoren.

  8. Monter den midterste afskærmning.

  9. Fjern donkraftene, og sænk maskinen ned på gulvet.

  10. Prøvekør maskinen for at sikre, at den ikke bevæger sig, når traktionspedalen er i neutral.

  Justering af traktionssikkerhedskontakten

  1. Juster gearkassen til neutral. Se Justering af traktionsdrevet til neutral.

  2. Aktiver pumpearmen for at sikre, at alle dele fungerer frit og er fastgjort korrekt.

  3. Juster skruen, indtil gnistgabet er 0,8 til 2,3 mm. Se Figur 34.

  4. Kontroller, at det fungerer korrekt.

  Justering af transporthastighed

  Opnåelse af maksimal transporthastighed

  Traktionspedalen er justeret til maksimal transporthastighed og bak på fabrikken, men en justering kan være nødvendig, hvis pedalen når fuld vandringslængde, før pumpearmen når fuld vandringslængde, eller hvis en reduktion af transporthastigheden ønskes.

  Tryk ned på traktionspedalen for at opnå maksimal transporthastighed. Hvis pedalen når stoppet (Figur 35), før pumpearmen når fuld vandringslængde, skal den justeres:

  g002732
  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Løsn møtrikken, der fastgør pedalstop.

  3. Stram pedalstop, indtil den ikke længere er i kontakt med traktionspedalen.

  4. Fortsæt med at trykke let på transportpedalen, og juster pedalstoppet, så det netop berører, eller der er en afstand på 2,5 mm mellem pedalstangen og stoppet.

  5. Stram møtrikkerne.

  Reduktion af transporthastigheden

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Løsn møtrikken, der fastgør pedalstop.

  3. Skru pedalstoppet, indtil den ønskede transporthastighed opnås.

  4. Løsn møtrikken, der fastgør pedalstoppet.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af løftearmen

  Juster løftearmens låseplade (Figur 37), hvis redskabet ikke flyder korrekt (følger jordens overflade) under brug.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og bloker hjulene.

  2. Fjern de 4 skruer, der fastgør kontrolpanelet på stellet (Figur 36).

   g002733
  3. Løsn de to bolte, der fastgør låsepladen til to skærmen og rammen.

   g002734

   Advarsel

   Motoren skal køre, således at du kan justere låsepladen. Kontakt med bevægelige dele eller varme overflader kan forårsage personskader.

   Hold hænder, fødder, ansigt og andre kropsdele væk fra roterende dele, lydpotten og andre varme overflader.

  4. Start motoren.

  5. Med kørende motor og løftearmen i positionen FLOAT (flydende) skubbes låsepladen, indtil løftecylinderen kan trækkes ud og skubbes ind manuelt.

  6. Tilspænd begge monteringsskruer for at fastgøre justeringen.

  Justering af motorbetjeningsanordninger

  Justering af gashåndtaget

  Korrekt brug af gashåndtaget afhænger af korrekt justering af gashåndtaget. Før justering af karburatoren skal du sørge for, at gashåndtaget fungerer korrekt.

  1. Drej sædet opad.

  2. Løsn gaskablets tilspændingsskrue, som fastgør kablet til motoren (Figur 38).

   g002722
  3. Flyt fjerngashåndtaget frem til positionen FAST (hurtig).

  4. Hiv bestemt i gashåndtagskablet, indtil bagsiden af drej er i kontakt med stop (Figur 38).

  5. Stram kabeltilspændingsskruen, og kontroller motorens hastighed:

   • Høj tomgang: 3.350 til 3.450 o/min.

   • Lav tomgang: 1.650 til 1.850 o/min.

  Justering af chokeren

  1. Drej sædet opad.

  2. Løsn chokerens kabeltilspændingsskrue, der fastgør kablet til motoren (Figur 38).

  3. Flyt fjernchokeren frem til positionen CLOSED (lukket).

  4. Træk bestemt i chokerkablet (Figur 38), indtil chokerventilen er helt lukket. Stram dernæst kabeltilspændingsskruen.

  Justering af motorens fartregulatorindstilling

  Important: Før du justerer motorens fartreguleringsindstilling, skal du sørge for, at gashåndtaget og chokeren er korrekt indstillet.

  Advarsel

  Motoren skal køre under justering af motorens fartregulatorindstilling. Kontakt med bevægelige dele eller varme overflader kan forårsage personskader.

  • Sørg for, at traktionspedalen er i neutral, og aktiver parkeringsbremsen, før denne procedure udføres.

  • Hold hænder, fødder, tøj og andre kropsdele væk fra roterende dele, lydpotten og andre varme overflader.

  Note: Justering af lav tomgang udføres med følgende trin. Hvis kun høj tomgang skal justeres, skal du gå direkte til trin 5.

  1. Start motoren, og lad den køre ved halv gas i ca. fem minutter for at varme op.

  2. Flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom). Juster tomgangsstopskruen mod uret, indtil den ikke længere er i kontakt med gashåndtaget.

  3. Bøj den regulerede styrefjeders ankertap (Figur 39) for at opnå en tomgangshastighed på 1.675 til 1.175 o/min.

   Note: Kontroller farten med en omdrejningstæller.

   g002723
  4. Juster tomgangsstopskruen, indtil tomgangshastigheden øges med 25 til 50 o/min. over den tomgangshastighed, der er anført i trin 3.

   Note: Den endelige tomgangshastighed skal være 1.650 til 1.850 o/min.

  5. Flyt gashåndtaget til positionen FAST (hurtig).

  6. Bøj højhastighedsfjederens ankertap (Figur 39) for at opnå en høj hastighed på 3.350 til 3.450 o/min.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Udskiftning af hydraulikvæsken og -filteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Udskift hydraulikfilteret.
 • For hver 400 timer
 • Skift hydraulikvæsken og -filteret.
 • Udskift med et ægte Toro-filter.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Løsn de to skruer, der fastgør den midterste afskærmning til maskinen, og fjern afskærmningen (Figur 40).

   g002727
  3. Placer en drænbakke under hydraulikfilteret, som er placeret på maskinens venstre side (Figur 41).

   g002726
  4. Rengør det område, hvor filteret monteres. Placer en drænbakke under filteret. Løsn langsomt hydraulikfilteret, men det skal ikke fjernes, indtil olien flyder forbi pakningen og drypper ned langs filterets side.

   Note: Hvis maskinen er udstyret med et fjernhydrauliksæt, kan sugeslangen fjernes fra pumpen for at dræne hydraulikvæsken.

  5. Fjern filteret, når væskestrømmen stopper.

  6. Smør forseglingspakningen på det nye filter med ren hydraulikvæske, og monter det med hånden, indtil pakningen berører filterhovedet. Stram dernæst endnu 3/4 omgang.

   Note: Filteret skulle nu være forseglet.

  7. Fyld hydrauliktanken med hydraulikvæske, indtil standen når op til indsnøringsområdet på målepinden. Fyld ikke for meget på tanken. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  8. Start og kør motoren. Brug løftecylinderen, indtil den kan trækkes ud og skubbes ind, og fremadgående og baglæns hjulbevægelse opnås.

  9. Sluk for motoren, og kontroller væskestanden i beholderen. Tilføj eventuelt mere væske.

  10. Kontroller alle forbindelser for lækager.

  11. Monter den midterste afskærmning.

  12. Brugt olie skal bortskaffes på forsvarlig vis.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller tilstanden af hydraulikrør og -slanger.
 • Efterse dagligt hydraulikrør og -slanger for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, forringelser på grund af vejrlig og kemisk forringelse. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.

  Udskiftning af hydrauliksystemet

  Når en hydraulikkomponent repareres eller udskiftes, skal hydraulikfilteret udskiftes, og hydrauliksystemet oplades.

  Sørg for, at hydraulikbeholderen og filteret altid er fyldt med væske, når hydrauliksystemet oplades.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Løsn de to skruer, der fastgør den midterste afskærmning til maskinen, og fjern afskærmningen (Figur 42).

   g002727
  3. Hæv forhjulet og et af baghjulene fra gulvet, og anbring støtteblokke under stellet.

   Advarsel

   Forhjulet og et baghjul skal være hævet fra jorden, da maskinen ellers vil bevæge sig under justeringen. Dette kan forårsage, at maskinen vælter og kvæster nogen under maskinen.

   Sørg for, at maskinen er tilstrækkelig understøttet med forhjulet og et baghjul hævet fra jorden.

  4. Start motoren, og indstil gashåndtaget for at lade motoren køre ved ca. 1.800 o/min.

  5. Aktiver løfteventilarmen, indtil løftecylinderstangen bevæger sig ind og ud flere gange. Hvis cylinderstangen ikke bevæger sig efter 10–15 sekunder, eller pumpen udsender mærkelige lyde, skal der slukkes for motoren øjeblikkeligt, så årsagen til problemet kan findes. Kontroller for følgende:

   • Løse filtre eller sugelinjer

   • Løs eller fejlbehæftet kobling på pumpen

   • Blokeret sugelinje

   • Fejlbehæftet opladningsudløsningsventil

   • Fejlbehæftet opladningspumpe

   Hvis cylinderen bevæger sig i løbet af 10-15 sekunder, skal du fortsætte til trin 6.

  6. Bevæg traktionspedalen fremad og baglæns. Hjulene, der er hævet fra gulvet, bør rotere i den rette retning.

   • Hvis hjulene roterer i den forkerte retning, skal du slukke for motoren, fjerne linjerne fra pumpens bagside og bytte om på placeringerne.

   • Hvis hjulene roterer i den rigtige retning, skal du slukke for motoren og justere fjederjusteringslåsemøtrikken (Figur 43). Juster traktionens neutrale position. Se Justering af traktionsdrevet til neutral.

    g027228
  7. Kontroller justeringen af traktionssikkerhedskontakten. Se Justering af traktionssikkerhedskontakten.

  8. Monter den midterste afskærmning.

  Rengøring

  Eftersyn og rengøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse og rengør maskinen
 • Efter brug skal maskinen vaskes grundigt med en haveslange uden tud for at undgå, at et for højt vandtryk forårsager forurening og beskadiger pakninger og lejer.

  Sørg for, at køleribberne og området omkring luftkøleindtaget er fri for snavs.

  Important: Rengøring af oliekøleren med vand medvirker til, at der for tidligt opstår korrosionsskader på komponenterne, og at der ophober sig snavs. Se Rengøring af oliekøleren.

  Efter rengøring skal maskinen efterses for eventuelle hydraulikvæskelækager, skader eller slitage på hydrauliske og mekaniske komponenter.

  Rengøring af oliekøleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Rengør oliekøleren.
  1. Fjern den nederste afskærmning (Figur 44).

   g030411
  2. Blæs trykluft ind mellem ventilatorvingerne (Figur 44) ved hjælp af en stav for at tvinge materiale ud fra den retning, det kom ind.

  3. Monter afskærmningen.

  Opbevaring

  Klargøring af maskinen

  1. Rengør maskinen, redskaberne og motoren grundigt.

  2. Kontroller dæktrykket.

  3. Kontroller, at der ikke er løse dele, som skal være fastspændte, og efterspænd dem om nødvendigt.

  4. Smør alle fittings og drejepunkter med fedt eller olie. Tør overskydende smøremiddel af.

  5. Slib let med sandpapir og benyt pletreparationslak på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter.

  6. Udfør eftersyn på batteriet og kablerne som beskrevet herunder:

   1. Fjern batteriklemmerne fra batterierne.

   2. Rengør batteriet, klemmerne og polerne med en stålbørste og en opløsning med tvekulsurt natron.

   3. For at forebygge korrosion skal batteriets poler og kabelforbindelserne smøres med Grafo 112X-fedt (Toro delnr. 505-47) eller vaseline.

   4. Genoplad langsomt batteriet efter hver 60 dage i 24 timer for at forhindre blysulfatering af batteriet.

    Note: Densiteten på et fuldt opladet batteri er 1,250.

   Note: Opbevar batteriet et køligt sted for at undgå hurtig afladning af batteriet. For at forhindre at batteriet fryser til, skal du sørge for, at det er fuldt opladet.

  Klargøring af motoren

  1. Skift motorolie og filter. Se Udskiftning af motorolie og filter.

  2. Start motoren, og lad den køre i tomgang i to minutter.

  3. Rengør og efterse luftfilterenheden grundigt. Se Eftersyn af luftfilteret.

  4. Forsegl luftfilterindtaget og udstødningsåbningen med vejrbestandig tape.

  5. Kontroller oliepåfyldningsdækslet og brændstofstankdækslet for at sikre, at de sidder godt fast.