Úvod

Důležité upozornění

Tento vrobek obsahuje chemick ltky, kter jsou sttu Kalifornie (USA) znmy jako karcinogenn, mutagenn nebo reprotoxick.

Vfukov plyny vytven motorem tohoto stroje obsahuj chemick ltky, kter jsou sttu Kalifornie (USA) znmy jako karcinogenn, mutagenn nebo reprotoxick.

Pouit nebo provoz motoru v zalesnnch, kovinatch nebo travnatch mstech bez dn funknho a udrovanho lapae jisker (jak je uvedeno v sti 4442) nebo motoru, kter nen vhodnm zpsobem zkonstruovn, vybaven a udrovn kzajitn prevence vzniku poru, je poruenm Veejnho podku pro stt Kalifornii slo 4442 nebo 4443. Tento stroj nen standardn vybaven lapaem jisker. Soupravu lapae jisker muste namontovat ped pouitm tohoto stroje vKalifornii.

Tento systm jiskrovho zapalovn vyhovuje kanadskmu pedpisu ICES-002.

Piloen uivatelsk pruka kmotoru obsahuje informace opedpisech pro ochranu ivotnho prosted USA (EPA) akontrolu emis sttu Kalifornie pro emisn systmy, drb azruce. Nhradn uivatelskou pruku kmotoru je mon objednat uvrobce motoru.

Peliv si tuto pruku prostudujte, abyste se nauili stroj sprvn obsluhovat a udrovat, a pedeli tak zrann osob nebo pokozen vrobku. Jste odpovdni za dnou a bezpenou obsluhu stroje. Uschovejte pro pozdj informace.

Spolenost Toro mete kontaktovat pmo na adrese www.Toro.com zde najdete informace ovrobcch apsluenstv, mete vyhledat prodejce nebo zaregistrovat svj vrobek.

Kdykoli budete potebovat servis, originln dly Toro nebo doplujc informace, obrate se na autorizovan servisn stedisko nebo zkaznick servis Toro a uvete model a vrobn slo svho vrobku. Figure 1 znzoruje umstn typovho a sriovho sla na vrobku.

g017415

Vepite typov a sriov slo vrobku do mezery ne:

Tato pruka identifikuje potenciln rizika a obsahuje bezpenostn sdlen oznaen varovnm bezpenostnm symbolem (Figure 2) signalizujcm riziko, kter me zpsobit vn raz nebo usmrcen, nebudete-li dodrovat doporuen opaten.

g000502

V tto pruce jsou pro zdraznn informac pouvna dv slova. Dleit upozoruje na speciln technick informace a Poznmka zdrazuje obecn informace, kter stoj za zvltn pozornost.

U model, kde je uveden vkon motoru, byl celkov vkon laboratorn stanoven vrobcem motoru v souladu s normami SAEJ1349. V souladu s bezpenostnmi, emisnmi a provoznmi poadavky byl efektivn vkon motoru u stroje tto tdy nastaven na vrazn ni hodnotu.

Close section

Bezpečnost

Nsledujc st vnovan bezpenosti vychz znormy ANSIB71.4-2012 a EN14910.

Obecn bezpenostn informace

Tento vrobek me zranit ruce anohy aodmrovat pedmty. Dodrujte vdy vechny bezpenostn pokyny, abyste zamezili vnmu razu.

Pouvn tohoto vrobku pro jin ely, ne ke kterm je uren, me bt nebezpen uivateli aokolostojcm.

 • Ped sputnm motoru si pozorn pette tuto provozn pruku, abyste porozumli jejmu obsahu.

 • Nepibliujte ruce ani nohy do blzkosti rotujcch st stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou vechny jeho kryty ve sprvn poloze nebo pokud nejsou funkn dal bezpenostn ochrann zazen.

 • Zdrujte se vbezpen vzdlenosti od vech vyhazovacch otvor. Pihlejc osoby mus vdy zstat vbezpen vzdlenosti od stroje.

 • Dti se mus zdrovat vbezpen vzdlenosti od pracovnho prostoru. Nikdy nedovolte dtem stroj dit.

 • Ped provedenm drby, doplovnm paliva nebo uvolovnm ucpanho materilu zastavte stroj avypnte motor.

Nesprvn pouvn nebo drba tto sekaky mohou vst ke zrann. Zdvodu snen rizika zrann dodrujte tyto bezpenostn pokyny avdy vnujte pozornost vstranmu symbolu, kter oznauje upozornn, vstrahu nebo nebezpe – pokyny kzajitn osobn bezpenosti. Nedodren tchto pokyn me mt za nsledek zrann osob nebo jejich usmrcen.

Vpslunch kapitolch tto pruky naleznete doplkov bezpenostn informace.

Close section

Bezpenostn kroky ped pouitm

Obecn bezpenostn informace

 • Dobe se seznamte sbezpenm pouitm zazen, ovldacmi prvky avznamem bezpenostnch npis.

 • Pesvdte se, zda jsou vechny ochrann kryty abezpenostn prvky na svm mst azda sprvn funguj.

 • Vdy se pesvdte, zda roub, struna akotou ac jednotky stroje nejsou opoteben nebo pokozen.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj pouvat, aodstrate vechny pedmty, je mohou bt strojem vymrtny.

 • Pi nastavovn vky sekn mete pijt do kontaktu srotujcm acm kotouem, kter vm me zpsobit vn raz.

  • Vypnte motor apokejte, dokud se vechny pohybliv sousti nezastav.

  • Ped nastavovnm vky sekn odpojte kabel zapalovac svky od zapalovac svky.

Close section

Bezpenost tkajc se paliva

Nebezpečí

Palivo je extrmn holav avysoce vbun. Por nebo vbuch zpsoben palivem me poplit vs ijin osoby azpsobit kody na majetku.

 • Aby nedolo ke vzncen paliva od statickho nboje, polote ped tankovnm ndobu spalivem nebo sekaku pmo na zem, nikoli na vozidlo nebo jin pedmt.

 • Palivo doplujte do ndre venku na otevenm prostranstv api studenm motoru. Rozlit palivo utete.

 • Nemanipulujte spalivem vblzkosti otevenho ohn i jisker, nebo kdy koute.

 • Palivo skladujte ve schvlench ndobch aodstrate je zdosahu dt.

Důležité upozornění

Poit paliva me vst kvnmu zrann nebo mrt. Dlouhodob styk svpary me zpsobit vn jmy na zdrav aonemocnn.

 • Vyhbejte se delmu vdechovn vpar.

 • Ruce ani obliej nepibliujte ktrysce aotvoru palivov ndre.

 • Dvejte pozor, aby vm palivo nevniklo do o anedostalo se do kontaktu spokokou.

Close section
Close section

Bezpenost bhem pouit

Obecn bezpenostn informace

 • Pouvejte vhodn odv, vetn ochrany zraku, pevn protiskluzov obuvi achrni sluchu. Svate si dlouh vlasy anenoste perky.

 • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocn, unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • ac jednotka je ostr; pi kontaktu sdiskem nebo strunou me dojt kvnmu porann. Ped oputnm provozn pozice vypnte motor apokejte, dokud se vechny pohybliv sousti nezastav.

 • Po uvolnn ovldacho prvku ptomnosti obsluhy by se motor iac jednotka mly do 3sekund zastavit. Pokud se nezastav, pestate sekaku okamit pouvat akontaktujte autorizovan servisn stedisko.

 • Pracujte se strojem jen za dobr viditelnosti aza dobrho poas. Nepracujte se strojem, pokud hroz nebezpe zsahu bleskem.

 • Na mokr trv nebo list mete uklouznout api kontaktu se ac strunou si pivodit vn zrann. Sekejte pouze za sucha, pokud to podmnky umouj.

 • Bute velmi opatrn, blte-li se knepehlednm zatkm, kovinm, stromm nebo jinm objektm, kter vm mohou brnit ve vhledu.

 • Dvejte pozor na dry, vyjet koleje, hrboly, kameny nebo jin skryt objekty. Nerovn tern me bt pinou uklouznut apdu.

 • Pokud zashnete njak pedmt nebo jestlie stroj nadmrn vibruje, zastavte jej azkontrolujte ac jednotku. Ped obnovenm provozu provete vechny nezbytn opravy.

 • Ne opustte provozn pozici, vypnte motor apokejte, a se vechny pohybujc se sti zastav.

 • Pokud byl motor sputn, tlumi vfuku bude hav ame zpsobit vn poplen. Nepibliujte se ke havmu tlumii vfuku.

 • Pouvejte pouze psluenstv apdavn zazen schvlen spolenost The Toro® Company.

Close section

Bezpenost pi prci ve svahu

Důležité upozornění

Jestlie motor pracuje na svahu se sklonem vtm ne 25stup, me vdsledku nedostatenho mazn dojt kjeho vnmu pokozen. Tm me bt potenciln napklad pilepen ventil, vznik rh na pstech nebo splen loisek klikovho hdele.

 • Ped zahjenm prce na jakmkoli svahu je nutn prozkoumat pracovn prostor aurit stvajc sklon vmst, kde bude stroj pouvn.

 • Nepracujte stmto vrobkem, vybavenm 4dobm motorem Honda, na svazch se sklonem vtm ne 25stup.

 • Nesekejte mokrou trvu. patn postoj nebo patn pozice pi sekn mohou bt pinou uklouznut apdu.

 • Sekejte opatrn vblzkosti prudkch svah, pkop nebo nsp.

 • Pracujte se strojem s obma rukama na rukojeti.

 • Pokud seete na prudkm svahu shora dol apotebujete del dosah, nikdy stroj neuvazujte lanem – pouvejte schvlenou prodlouenou rukoje.

Close section
Close section

Bezpenostn kroky po pouit zazen

Obecn bezpenostn informace

 • Aby nedolo kporu, odstrate ze stroje trvu aneistoty. Msta potsnn uniklm olejem nebo palivem vdy oistte.

 • Ped uskladnnm stroje vjakchkoli uzavench prostorech nechejte vdy vychladnout motor.

 • Nikdy neskladujte stroj nebo ndobu spalivem vblzkosti otevenho ohn, zdroje jisker nebo tepla, napklad ohvae vody ajinch zazen.

Close section

Bezpenost pi peprav

 • Pi nakldn a vykldn stroje bute opatrn.

 • Zabezpete stroj.

 • Ke zvedn stroje nesm bt pouvn motor, nebo ostr hrany mohou zpsobit zrann.

Close section
Close section

Bezpenost pi provdn kon drby

 • Ped provdnm drby odpojte koncovku zapalovac svky.

 • Pi drb stroje pouvejte rukavice a ochrann brle.

 • Pi drb ac jednotky pouvejte rukavice.

 • Nikdy nemanipulujte s bezpenostnmi zazenmi. Pravideln kontrolujte jejich dn provoz.

 • Naklonn stroje me zpsobit vytkn paliva. Palivo je holav a vbun ame zpsobit zrann. Spotebujte palivo provozem nebo je oderpejte runm erpadlem; nikdy ne nsoskou.

Close section

Bezpečnostní a instrukční štítky

Important: Bezpenostn ttky a pokyny jsou umstny na mst viditelnm obsluhou a vblzkosti kadho prostoru pedstavujcho potenciln nebezpe. Vppad ztrty nebo pokozen pvodn nlepky nahrate nlepku novou.

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5392
decal94-8072
g017410
Close section
Close section

Nastavení

Note: Z normlnho msta obsluhy urete pravou a levou stranu stroje.

Sestaven rukojeti

 1. Zasute spodn st rukojeti do drky (Figure 3).

  g017374
 2. Ob strany zabezpete pojistnm kolkem azvlakou (Figure 3).

 3. Pipevnte non brzdu k prav sti doln rukojeti roubem M6, matic M6 a dvma podlokami (Figure 3).

 4. Non brzdu pipevnte krmu pojistnm kolkem azvlakou (Figure 3).

 5. Pipojte horn st rukojeti kjej doln sti tak, e postupn ob strany pipevnte Uroubem, podlokou M6 arunm kolekem (Figure 4).

  g017373
Close section

Doplnn oleje do motoru

Important: Vae sekaka nen dodvna s olejem v motoru. Ped nastartovnm motoru doplte do motoru olej.

Maximln npl: 0,59l, typ: vcestupov minerln olej 10W-30 sAPI klasifikac SF, SG, SH, SJ, SL nebo vy.

 1. Umstte stroj na rovnou plochu.

 2. Vythnte mrku (Figure 5).

  g017530
 3. Pomalu nalijte olej do plnicho otvoru, pokejte 3minuty azkontrolujte hladinu oleje mrkou tak, e mrku otete doista apak bez roubovn zasunete vko plnicho otvoru do otvoru (Figure 6).

  g017532

  Note: Naplte klikovou sk motoru olejem tak, aby mrka ukazovala, e je hladina motorovho oleje sprvn, jak je vidt na Figure 5. Pokud motor peplnte olejem, vypuste pebyten mnostv oleje podle pokyn vsti Vmna motorovho oleje.

 4. Nainstalujte mrku a rukou ji pevn uthnte.

  Important: Vymte motorov olej po prvnch 5hodinch provozu; nsledn jej vymujte jednou ron. Viz Vmna motorovho oleje.

Close section
Close section

Součásti stroje

g017382
g017377
Modelka ac stopyka produktu
0261540cm50cm
Close section

Obsluha

Doplovn paliva do ndre

 • Nejlepch vsledk doshnete, kdy budete pouvat pouze ist, erstv bezolovnat benzn s oktanovm slem kolem 87 nebo vym (metoda stanoven (R+M)/2).

 • Pijateln jsou i okyslien paliva a s 10% etanolu nebo 15% MTBE.

 • Nepouvejte etanolov smsi benznu, nap. E15 nebo E85 s vce ne 10% etanolu. Pokud tyto smsi pouijete, mete snit vkon motoru i jej pokodit, na co se nevztahuje zruka.

 • Nepouvejte benzn obsahujc metanol.

 • Neuchovvejte palivo pes zimu v palivov ndri nebo ndobch na palivo, ani byste do nj pidali stabiliztor paliva.

 • Nepidvejte do benznu olej.

Natankujte do ndre erstv normln bezolovnat benzn ze znakov erpac stanice (Figure 9).

Important: Abyste pedeli problmm se startovnm, pidvejte do paliva po celou seznu stabiliztor. Mchejte jej spalivem starm maximln 30dn.

Dodaten informace naleznete vnvodu kobsluze motoru.

g017531
Close section

Kontrola hladiny motorovho oleje

 1. Umstte stroj na rovnou plochu.

 2. Vythnte mrku a otete ji istm hadrem.

 3. Zasute mrku do plnicho otvoru oleje, ale nezaroubovvejte ji.

 4. Vythnte mrku a zkontrolujte ji.

 5. Sprvnou hladinu oleje na mrce urte podle Figure 10).

  g017530
 6. Pokud bude hladina oleje nzk, pomalu nalijte olej do plnicho otvoru, pokejte 3minuty azkontrolujte hladinu oleje na mrce tak, e mrku otete doista apak bez roubovn zasunete vko plnicho otvoru do otvoru.

  Note: Maximln npl: 0,59l, vcestupov minerln olej 10W-30 sAPI klasifikac SF, SG, SH, SJ, SL nebo vy.

  Note: Naplte klikovou sk motoru olejem tak, aby mrka ukazovala, e hladina motorovho oleje dosahuje sprvn ve, jak je vidt na Figure 10. Pokud motor peplnte olejem, vypuste pebyten mnostv oleje podle pokyn vsti Vmna motorovho oleje.

 7. Nainstalujte mrku a rukou ji pevn uthnte.

  Important: Vymte motorov olej po prvnch 5hodinch provozu; nsledn jej vymujte jednou ron. Viz Vmna motorovho oleje.

Close section

Nastaven vky sekn

Důležité upozornění

Pi nastavovn vky sekn se mete dostat do kontaktu s ac jednotkou, kter me zpsobit vn raz.

 • Vypnte motor apokejte, dokud se vechny pohybliv sousti nezastav.

 • Pi manipulaci s ac jednotkou pouvejte rukavice.

Výstraha

Pokud byl sputn motor, tlumi vfuku bude hav a me zpsobit vn poplen. Nepibliujte se ke havmu tlumii vfuku.

Nastavte vku sekn podle poteby.

 1. Pepnte pepna paliva do VYPNUT polohy.

 2. Odpojte koncovku zapalovac svky.

 3. Stroj naklnjte na stranu vdy tak, aby byla mrka oleje dole.

 4. Navlknte si ochrann rukavice a vyjmte nylonov ac lanko.

 5. Nainstalujte nylonovou ac strunu do poadovan vky.

  g017371
Close section

Sputn motoru

 1. Otevete ventilaci palivov ndre tak, e alespo dvakrt nebo tikrt otote ventilan knoflk proti smru hodinovch ruiek.

 2. Otote palivov ventil do ZAPNUT polohy (Figure 12).

  g017375
 3. Pidrte ovldac prvek ptomnosti obsluhy urukojeti.

  g017334
 4. Polote nohu na zkladnu sekaky a nahnte stroj smrem k sob (Figure 14).

  g017329
 5. Zathnte za dradlo runho startru.

  Note: Nedovolte, aby rukoje pi zatahovn udeila do motoru. Opatrn ji nechejte zathnout, zabrnte tak pokozen startru.

Note: Jestlie se sekaka nenastartuje ani po nkolika pokusech, obrate se na autorizovan servisn stedisko.

Close section

Nastaven polohy dradla

Informace orznch polohch dradla najdete na Figure 15.

g025627

Note: Informace osprvnm postupu pi uskladnn najdete na Pprava stroje k uskladnn.

Close section

Vypnut motoru

Chcete-li vypnout motor, uvolnte ovldac prvek ptomnosti obsluhy (Figure 16).

Important: Po uvolnn ovldacho prvku ptomnosti obsluhy by se motor iac struna mly do 5sekund zastavit. Pokud se dn nezastav, pestate sekaku okamit pouvat a kontaktujte autorizovan servisn stedisko.

g017546
Close section

Provozní tipy

Veobecn doporuen k sekn

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj pouvat, aodstrate vechny pedmty, je mohou bt strojem vymrtny.

 • Zabrate kontaktu acho lanka s tvrdmi pedmty. Nikdy zmrn nepejdjte sekakou pes dn pedmt.

 • Pokud sekaka naraz na tvrd pedmt nebo zane vibrovat, okamit vypnte motor, odpojte koncovku zapalovac svky a zkontrolujte, zda sekaka nen pokozen.

 • Kdosaen maximln vkonnosti namontujte ped zatkem sezny nov ac struny.

 • Vppad poteby vymte ac strunu za novou strunu Toro.

 • Nov ac struna mus bt stejn dlouh jako pvodn neopoteben ac struna.

Close section

Sekn trvy

 • Sekejte najednou vdy pouze asi tetinu vky trvy. Nenastavujte vku sekn ne, ne nejvy nastaven (30mm), jestlie trva nen dk nebo pokud nen pozdn podzim, kdy se rst trvy zpomaluje. Viz Nastaven vky sekn.

 • Nedoporuujeme sekn trvy vy ne 15cm. Je-li trva pli vysok, me se sekaka ucpat a motor se zastav.

 • Mokr trva a list maj tendenci tvoit chome a mohou ucpat sekaku nebo zastavit motor. Sekejte pouze za sucha, pokud to podmnky umouj.

  Důležité upozornění

  Na mokr trv nebo list mete uklouznout, dostat se do kontaktu s acm lankem a zpsobit si vn raz. Sekejte pouze za sucha, pokud to podmnky umouj.

 • Za velkho sucha dvejte pozor na riziko vzniku poru, dodrujte vechny mstn protiporn pokyny a odstraujte ze stroje zbytky such trvy a list.

 • Pokud vsledn vzhled trvnku nen uspokojiv, vyzkouejte nsledujc:

  • Zkontrolujte ac jednotku a/nebo vymte ac strunu.

  • Pohybujte se pi sekn pomaleji.

  • Nastavte na stroji vt vku sekn.

  • Sekejte trvu astji.

  • Postupujte v pekrvajcch se pruzch msto plnch pruh pi kadm prchodu.

Close section

Sekn list

 • Dbejte na to, aby po sekn trva polovinou sv vky pesahovala vrstvu list. Mon budete muset pejet sekakou pes list vcekrt.

 • Nedoporuujeme sekn trvy vy ne 15cm. Je-li vrstva list pli vysok, me se stroj ucpat amotor se petenm zastav.

 • Pokud sekaka nesek listy dostaten nadrobno, zpomalte.

Close section
Close section
Close section

Údržba

Note: Z normlnho msta obsluhy urete levou a pravou stranu stroje.

Doporučený harmonogram údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
After the first 5 operating hours
 • Vymte motorov olej.
 • Before each use or daily
 • Zkontrolujte hladinu motorovho oleje.
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 5sekund po uvolnn ovldacho prvku ptomnosti obsluhy.
 • Odstrate rozsekan kousky trvy a neistoty zcelho stroje.
 • Every 100 hours
 • Zkontrolujte zapalovac svku a v ppad poteby ji vymte.
 • Before storage
 • Ped provdnm oprav a ped uskladnnm sekaky vyprzdnte palivovou ndr.
 • Vyistte chladic systm, odstrate zbytky trvy, lomky a neistoty z chladicch eber motoru a startru. V podmnkch, kde se vyskytuje hodn neistot nebo ezanky, istte systm astji.
 • Yearly
 • Vymujte vzduchov filtr; astji pi provozu v pranm prosted.
 • Vymte motorov olej.
 • Pprava na drbu

  Důležité upozornění

  Naklonn stroje me zpsobit vytkn paliva. Palivo je holav, vbun ame zpsobit zrann.

  Spotebujte palivo provozem nebo je oderpejte runm erpadlem; nikdy nsoskou.

  1. Vypnte motor apokejte, dokud se vechny pohybliv sousti nezastav.

  2. Ped provdnm drby odpojte koncovku zapalovac svky (Figure 17).

   g017533
  3. Jakmile dokonte drbu, pipojte koncovku zpt kzapalovac svce.

   Important: Naklnjte sekaku na stranu vdy tak, aby mrka oleje byla dole. Pokud se stroj naklon vopanm smru, me olej naplnit ventilov rozvody. Odteen oleje zrozvod pak potrv minimln 30minut.

  Close section

  Vmna vzduchovho filtru

  1. Zatlate na zajiovac vstupky na krytu vzduchovho filtru (Figure 18).

   g017381
  2. Otevete kryt (Figure 18).

  3. Vyjmte filtr (Figure 18).

  4. Zkontrolujte vzduchov filtr.

   1. Je-li filtr pokozen nebo je navlhen olejem nebo palivem, vymte ho.

   2. Je-li filtr pinav, poklepejte jm nkolikrt o tvrd povrch nebo jej profouknte stlaenm vzduchem o tlaku nim ne 2,07bar ze strany filtru smujc k motoru.

    Note: Nesnate se vykartovat neistoty z filtru, kartovnm by se neistoty zatlaily do vlken.

  5. Odstrate neistoty z tlesa vzduchovho filtru vlhkm hadrem. Neutrejte neistoty smrem do vzduchovho veden.

  6. Vlote filtr do istie vzduchu (Figure 18).

  7. Upevnte kryt (Figure 18).

  Close section

  Vmna motorovho oleje

  1. Nkolik minut ped vmnou oleje spuste motor, aby se olej zahl.

   Note: Zaht olej m lep viskozitu a odn vce neistot.

  2. Vpalivov ndri nesm bt dn palivo nebo jen minimln mnostv, aby pi naklonn sekaky na stranu zndre nevytkalo.

  3. Odpojte koncovku zapalovac svky. Viz Pprava na drbu.

  4. Vythnte mrku.

  5. Naklote sekaku na stranu tak, aby mrka oleje byla dole, anechejte pouit olej vytct plnicm otvorem oleje.

  6. Vrate sekaku do provozn polohy.

  7. Pomalu nalijte olej do plnicho otvoru, pokejte 3minuty azkontrolujte hladinu oleje mrkou tak, e mrku otete doista apak bez roubovn zasunete vko plnicho otvoru do otvoru.

   Note: Maximln npl: 0,59l, typ: vcestupov minerln olej 10W-30 sAPI klasifikac SF, SG, SH, SJ, SL nebo vy.

   Note: Naplte klikovou sk motoru olejem tak, aby mrka ukazovala, e je hladina motorovho oleje sprvn, jak je vidt na (Figure 19). Pokud dojde k peplnn motoru olejem, vypuste pebyten mnostv oleje podle instrukc v kap 5.

   g017530
  8. Nainstalujte mrku a rukou ji pevn uthnte.

  9. Pouit olej nechte dn zlikvidovat v mstn recyklan stanici.

  Close section

  drba zapalovac svky

  Pouijte zapalovac svku Champion RN9YC nebo rovnocenn typ.

  1. Vypnte motor apokejte, dokud se vechny pohybliv sousti nezastav.

  2. Odpojte koncovku zapalovac svky.

  3. Vyistte okol zapalovac svky.

  4. Vythnte svku z hlavy vlce.

   Important: Prasklou, zanesenou nebo zneitnou svku vymte. Neistte elektrody, protoe neistoty pronikajc do vlce by mohly pokodit motor.

  5. Mezeru mezi elektrodami svky nastavte na 0,76mm, jak znzoruje Figure 20.

   g000533
  6. Namontujte zapalovac svku a nasate tsnn.

  7. Uthnte zapalovac svku na 20Nm.

  8. Pipojte koncovku zapalovac svky ke svce.

  Close section

  Vmna nylonovho acho lanka

  1. Pepnte palivov ventil do VYPNUT polohy azavete ventilan knoflk.

  2. Odpojte koncovku zapalovac svky.

  3. Stroj naklnjte na stranu vdy tak, aby mrka oleje smovala dol.

  4. Navlknte si ochrann rukavice a sejmte nylonov ac lanko.

  5. Nainstalujte jedno nylonov ac lanko do nastaven poadovan ac vky. Ujistte se, e na protj stran acho kotoue je vodpovdajc vce umstna struna stejn dlky.

  Note: Pouvte-li nhradn kotou, zkrate strunu na dlku 200mm.

  Close section

  itn stroje

  Důležité upozornění

  Zpod krytu sekaky se me uvolovat materil.

  • Pouvejte ochrann brle.

  • Neopoutjte pozici pi provozu (za rukojet).

  • Nedovolte, aby v blzkosti sekaky kdokoli stl.

  1. Stroj naklnjte na stranu vdy tak, aby mrka oleje byla dole.

  2. Kartem nebo stlaenm vzduchem odstrate trvu a zbytky po sekn z krytu vfuku, horn kapoty a pilehlch oblast zkladny.

  Close section
  Close section

  Uskladnění

  Stroj uskladnte na chladnm, istm, suchm mst.

  Pprava stroje k uskladnn

  Důležité upozornění

  Vpary zpaliva mohou explodovat.

  • Palivo neskladujte dle ne 30dn.

  • Neskladujte sekaku v uzavenm prostoru pobl otevenho ohn.

  • Ped uskladnnm sekaky nechte vychladnout motor.

  1. Pi poslednm tankovn v roce pidejte do paliva stabiliztor, jak doporuuje vrobce motoru.

  2. Nechte stroj pracovat, dokud se palivo nespotebuje a motor se nezastav.

  3. Nasyte motor a znovu jej spuste.

  4. Nechte motor pracovat, dokud se sm nezastav. Jakmile motor nejde nastartovat, je dostaten such.

  5. Pokud stroj skladujete zaven na zdi, pepnte palivov ventil do vypnut polohy azavete ventilan otvor uzvru palivov ndre.

  6. Odpojte koncovku zapalovac svky.

  7. Demontujte svku, do otvoru pro svku nalijte 30ml oleje ankolikrt pomalu zathnte za lanko startru, aby se olej rozmstil po celm vlci avobdob mimo seznu tak ve vlci nedochzelo ke korozi.

  8. Namontujte zapalovac svku authnte ji momentovm klem na utahovac moment 20Nm.

  9. Uthnte vechny matice a rouby.

  Close section
  Close section

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor nelze spustit.
  1. Kabel nen nasazen na zapalovac svce.
  2. Odvtrvac otvor palivovho uzvru je ucpan.
  3. Svka je zkorodovan nebo zneitn, poppad nem sprvnou vzduchovou mezeru.
  4. Palivov ndr je przdn nebo palivov systm obsahuje zvtral palivo.
  1. Pipojte koncovku zapalovac svky ke svce.
  2. Vyistte odvtrvac otvor palivovho uzvru nebo palivov uzvr vymte.
  3. Zkontrolujte zapalovac svku a, je-li teba, seite vzduchovou mezeru. Vymte zapalovac svku, jestlie je zkorodovan, zanesen nebo popraskan.
  4. Vypuste palivovou ndr a/nebo ji naplte erstvm palivem. Jestlie problm petrvv, kontaktujte autorizovan servisn stedisko.
  Motor obtn startuje nebo ztrc vkon.
  1. Ucpan odvzduovac otvor v uzvru palivov ndre.
  2. Vloka vzduchovho filtru je zanesena neistotami a omezuje proudn vzduchu.
  3. Spodn strana skn stroje obsahuje zbytky rozsekan trvy a neistoty.
  4. Svka je zkorodovan nebo zneitn, poppad nem sprvnou vzduchovou mezeru.
  5. Hladina oleje v motoru je pli nzk, pli vysok, nebo je olej nadmrn zneitn.
  6. Palivov ndr obsahuje zvtral palivo.
  1. Vyistte ventilan otvor uzvru palivov ndre nebo uzvr vymte.
  2. Vyistte vzduchov filtr nebo ho vymte.
  3. Vyistte spodn st skn stroje.
  4. Zkontrolujte zapalovac svku a, je-li teba, seite vzduchovou mezeru. Vymte zapalovac svku, jestlie je zkorodovan, zanesen nebo popraskan.
  5. Zkontrolujte stav oleje v motoru. Pokud bude olej zneitn, vymte jej a doplte nebo vypuste olej tak, aby hladina oleje byla na znace pln hladiny na mrce.
  6. Vypuste palivovou ndr anaplte ji erstvm palivem.
  Motor b nepravideln.
  1. Kabel nen nasazen na zapalovac svce.
  2. Svka je zkorodovan nebo zneitn, poppad nem sprvnou vzduchovou mezeru.
  3. Vloka vzduchovho filtru je zanesena neistotami a omezuje proudn vzduchu.
  1. Pipojte koncovku zapalovac svky ke svce.
  2. Zkontrolujte zapalovac svku a, je-li teba, seite vzduchovou mezeru. Vymte zapalovac svku, jestlie je zkorodovan, zanesen nebo popraskan.
  3. Vyistte vzduchov filtr nebo ho vymte.
  Stroj nebo motor se nadmrn chvj.
  1. Spodn strana skn stroje obsahuje zbytky rozsekan trvy a neistoty.
  2. Uvolnn upevovac rouby motoru.
  3. Uvolnn upevovac roub acho disku.
  1. Vyistte spodn st skn stroje.
  2. Dothnte upevovac rouby motoru.
  3. Upevovac roub acho disku uthnte.
  Sekn je nerovnomrn.
  1. Sekte travnatou plochu opakovan stejnm zpsobem.
  2. Spodn strana krytu sekaky obsahuje zbytky rozsekan trvy aneistoty.
  1. Zmte zpsob sekn.
  2. Vyistte spodn st skn stroje.
  Close section