Inleiding

Waarschuwing

Dit product bevat een of meerdere chemische stoffen waarvan de staat Californi weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen of schade aan de voortplantingsorganen veroorzaakt.

De uitlaatgassen van de motor van dit product bevatten chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken.

Als de machine wordt gebruikt in een bosgebied of op een met dicht struikgewas of gras begroeid terrein, handelt de bestuurder in strijd met de bepalingen van sectie4442 of 4443 van de Wet op de Openbare Hulpbronnen (Public Resources Code) van de Staat Californi tenzij de machine is voorzien van een goed werkende vonkenvanger of goed onderhouden brandveilige motor. Deze machine is standaard niet uitgerust met een vonkenvanger. Als u deze machine in Californi gaat gebruiken, dient u eerst de vonkenvangerset te monteren.

Het elektronische ontstekingssysteem voldoet aan de Canadese norm ICES-002.

De bij deze motor geleverde Gebruikershandleiding bevat informatie over het Environmental Protection Agency (EPA) in de Verenigde Staten, het California Emission Control Regulation voor emissiesystemen, en over onderhoud en garantie. Bestel vervangonderdelen bij de fabrikant van de motor.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine. Bewaren voor toekomstig gebruik.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Toro via www.Toro.com voor informatie over producten en accessoires, om een dealer te vinden of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op Figure 1.

g017415

U kunt het modelnummer en het serienummer noteren in de ruimte hieronder:

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd (Figure 2) met de volgende waarschuwingssymbolen, die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.

g000502

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Voor models waarvan het aantal PK is aangegeven, is de bruto PK door de motorfabrikant in laboratoriumomstandigheden gemeten volgens SAEJ1349. Omdat hij geconfigureerd is om te voldoen aan veiligheids-, emissie- en bedieningseisen, is de daadwerkelijke PK van de motor van deze klasse machines aanzienlijk lager.

Close section

Veiligheid

Het volgende veiligheidshoofdstuk is gebaseerd op ANSIB71.4-2012 en EN14910.

Algemene veiligheid

Dit product kan handen of voeten verwonden en voorwerpen uitwerpen. Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig letsel te voorkomen.

Gebruik van dit product voor andere doeleinden dan deze kan gevaarlijk zijn voor u of omstanders.

 • Lees de Gebruikershandleiding en verzeker dat u deze begrijpt voordat u de motor start.

 • Houd uw handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen van de machine.

 • Gebruik de machine niet als er schermen of andere beveiligingsmiddelen ontbreken of als deze niet werken.

 • Blijf altijd uit de buurt van afvoeropeningen. Houd omstanders op een veilige afstand van de machine.

 • Houd kinderen uit de buurt van het werkgebied. Laat kinderen nooit de machine bedienen.

 • Stop de machine en zet de motor uit voordat u servicewerkzaamheden uitvoert, brandstof bijvult of verstoppingen verwijdert.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Bijkomende veiligheidsinformatie over een aantal onderwerpen vindt u in de respectieve hoofdstukken van deze handleiding.

Close section

Veiligheid vr gebruik

Algemene veiligheid

 • Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en de veiligheidssymbolen, en weet hoe u de machine veilig kunt gebruiken.

 • Controleer of alle kappen en veiligheidsvoorzieningen zijn bevestigd en naar behoren werken.

 • Controleer altijd de machine om zeker te zijn dat de bout, draad en schijf van de maai-eenheid vrij zijn van slijtage of beschadiging.

 • Controleer het werkgebied en verwijder alle voorwerpen die de machine zou kunnen uitwerpen.

 • Bij het instellen van de maaihoogte kunt u in aanraking komen met een bewegende maaischijf. Dit kan letsel veroorzaken.

  • Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.

  • Trek de bougiekabel los van de bougie voordat u de maaihoogte afstelt.

Close section

Veilig omgaan met brandstof

Gevaar

Brandstof is uiterst ontvlambaar en zeer explosief. Brand of explosie van brandstof kan brandwonden bij u of anderen en materile schade veroorzaken.

 • Om te voorkomen dat een statische lading de brandstof tot ontbranding kan brengen, moet u het brandstofreservoir en/of de machine op de grond plaatsen voordat u de tank vult, niet op een voertuig of een ander object.

 • Vul de brandstoftank in de open lucht wanneer de motor koud is. Neem eventueel gemorste benzine op.

 • Rook niet als u omgaat met brandstof, en houd brandstof uit de buurt van open vuur of vonken.

 • Bewaar brandstof in een goedgekeurd vat of blik en buiten bereik van kinderen.

Waarschuwing

Brandstof is schadelijk of dodelijk bij inname. Langdurige blootstelling aan dampen kan leiden tot ernstig letsel en ziekte.

 • Voorkom dat u dampen lange tijd inademt.

 • Houd uw handen en gezicht uit de buurt van de vulpijp en de opening van de brandstoftank.

 • Houd brandstof uit de buurt van uw ogen en huid.

Close section
Close section

Veiligheid tijdens gebruik

Algemene veiligheid

 • Draag geschikte kleding en uitrusting, zoals oogbescherming, stevige schoenen met een gripvaste zool en gehoorbescherming. Draag lang haar niet los en draag geen juwelen.

 • Gebruik de machine niet als u ziek of moe bent of onder de invloed van alcohol of drugs bent.

 • De maai-eenheid is scherp; contact met de schijf of de draad kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

 • Als u de dodemanshendel loslaat, moeten de motor en de maai-eenheid binnen 3seconden stoppen. Als dit niet het geval is, mag u de machine niet meer gebruiken en moet u contact opnemen met een erkende servicedealer.

 • Gebruik de machine enkel bij een goede zichtbaarheid en in geschikte weersomstandigheden. Gebruik de machine niet als het kan bliksemen.

 • Als u nat gras en natte bladeren maait, kunt u uitglijden, in aanraking komen met de maai-eenheid en ernstig letsel oplopen. Maai uitsluitend in droge omstandigheden, indien mogelijk.

 • Wees uiterst voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen en andere objecten die uw zicht kunnen belemmeren.

 • Kijk uit voor gaten, geulen, hobbels, stenen of andere verborgen objecten. Oneffen terrein kan ongevallen veroorzaken waarbij de gebruiker wegglijdt en ten val komt.

 • Stop de machine en controleer de maai-eenheid als u een vreemd voorwerp heeft geraakt of als de machine abnormaal begint te trillen. Voer alle noodzakelijke reparaties uit voordat u de machine weer in gebruik neemt.

 • Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

 • Als de motor heeft gelopen, kan de geluiddemper heet zijn en ernstige brandwonden veroorzaken. Blijf uit de buurt van een hete geluiddemper.

 • Gebruik alleen accessoires en werktuigen die door The Toro® Company zijn goedgekeurd.

Close section

De machine veilig gebruiken op hellingen

Waarschuwing

Als u de motor laat lopen op hellingen steiler dan 25graden, zal een gebrek aan motorsmering de motor ernstig beschadigen. Mogelijk kunnen kleppen vast komen te zitten, zuigers gekrast worden of krukaslagers verbranden.

 • Onderzoek het terrein en bepaal de hoek van de helling waar u de eenheid wilt gebruiken voordat u een helling maait.

 • Gebruik de Honda-viertaktmotor van dit product niet op hellingen van meer dan 25graden.

 • Maai geen nat gras. Het niet goed neerzetten van de voeten kan ongevallen veroorzaken waarbij de gebruiker wegglijdt en ten val komt.

 • Maai voorzichtig in de buurt van steile hellingen, greppels of dijken.

 • Houd bij het werken met de machine altijd beide handen op de duwboom.

 • Als u vanaf de top van een steile helling maait en een groter bereik nodig hebt, bind de machine dan nooit aan een touw. Gebruik een goedgekeurde duwboomverlenging.

Close section
Close section

Veiligheid na gebruik

Algemene veiligheid

 • Verwijder gras en vuil van de machine om brand te voorkomen. Neem gemorste olie of brandstof op.

 • Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een afgesloten ruimte opslaat.

 • Bewaar de machine of brandstofhouder nooit bij een open vlam, vonk of waakvlam bij bijv. een geiser of andere apparaten.

Close section

De machine veilig vervoeren

 • Wees voorzichtig bij het in- of uitladen van de machine.

 • Bevestig de machine.

 • U mag de machine niet optillen aan de motor, want scherpe randen kunnen u verwonden.

Close section
Close section

De machine veilig onderhouden

 • Trek de bougiekabel los van de bougie voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

 • Draag handschoenen en oogbescherming wanneer u servicewerkzaamheden verricht.

 • Draag handschoenen als u werkzaamheden verricht aan de maai-eenheid.

 • Knoei nooit met de veiligheidsvoorzieningen. Controleer regelmatig of deze goed werken.

 • Als u de machine kantelt, kan er benzine uit de tank lekken. Benzine is ontvlambaar en explosief en kan lichamelijk letsel veroorzaken. Laat de motor drooglopen of pomp de brandstof met een handpomp uit de tank. Gebruik nooit een hevel.

Close section

Veiligheids- en instructiestickers

Important: Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5392
decal94-8072
g017410
Close section
Close section

Montage

Note: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van het voertuig.

De handgreep monteren

 1. Schuif de onderste handgreep in het frame (Figure 3).

  g017374
 2. Maak aan elke zijde vast met een borgpen en een R-pen (Figure 3).

 3. Bevestig de voetstop aan de rechterkant van de onderste handgreep met een M6-moer, M6-bout en 2 ringen (Figure 3).

 4. Bevestig de voetstop aan het frame met een borgpen en een R-pen (Figure 3).

 5. Verbind de bovenste handgreep met de onderste handgreep door elke zijde te bevestigen met een U-bout, een M6-ring en een handwiel (Figure 4).

  g017373
Close section

De motor bijvullen met olie

Important: Uw machine wordt geleverd zonder olie in het carter. Vul het carter met olie voordat u de motor start.

Maximaal vullen: 0,59l, type: Multigrade minerale olie 10W-30 met een minimale onderhoudsclassificatie van SF, SG, SH, SJ, SL van het American Petroleum Institute (API).

 1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.

 2. Verwijder de peilstok (Figure 5).

  g017530
 3. Giet langzaam olie in de vulbuis. Wacht 3minuten en controleer het oliepeil met de peilstok door de peilstok schoon te vegen en in de vulbuis te steken zonder deze vast te schroeven (Figure 6).

  g017532

  Note: Vul het carter van de motor met olie tot u een correct oliepeil afleest op de peilstok zoals getoond in Figure 5. Als u te veel olie in de motor hebt gedaan, moet u deze aftappen zoals wordt uitgelegd onder Motorolie verversen.

 4. Plaats de peilstok terug en draai deze goed vast.

  Important: Ververs de motorolie na de eerste 5bedrijfsuren; daarna moet dit elk jaar gebeuren. Zie Motorolie verversen.

Close section
Close section

Algemeen overzicht van de machine

g017382
g017377
TypeMaaibreedteProductbreedte
0261540cm50cm
Close section

Gebruiksaanwijzing

Brandstoftank vullen

 • Gebruik voor de beste resultaten uitsluitend schone, verse, loodvrije benzine met een octaangetal van 87 of hoger (indelingsmethode (R+M)/2).

 • Met zuurstof verrijkte benzine met ten hoogste 10% ethanol of 15% MTBE is geschikt.

 • Geen ethanolmengsels van benzine gebruiken (zoals E15 of E85) met meer dan 10% ethanol per volume. Dit kan leiden tot verminderde prestaties en/of motorschade die mogelijk niet gedekt wordt door de garantie.

 • Geen benzine gebruiken die methanol bevat.

 • Tijdens de winter geen brandstof bewaren in de brandstoftank of in brandstofblikken, tenzij een stabilizer aan de brandstof werd toegevoegd.

 • Meng nooit olie door benzine.

Vul de brandstoftank met verse loodvrije, normale benzine van een bekend merk (Figure 9).

Important: Om startproblemen bij het volgende seizoen te verminderen, moet u het hele seizoen een stabilizer toevoegen aan de benzine. Gebruik nooit brandstof die ouder is dan 30dagen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor voor verdere informatie.

g017531
Close section

Het motoroliepeil controleren

 1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.

 2. Verwijder de peilstok en veeg deze af met een schone doek.

 3. Steek de peilstok in de vulbuis maar schroef deze niet vast.

 4. Haal de peilstok eruit en controleer het oliepeil.

 5. Raadpleeg Figure 10 om het juiste oliepeil op de peilstok te bepalen.

  g017530
 6. Giet als het oliepeil te laag is langzaam olie in de vulbuis. Wacht 3minuten en controleer het oliepeil met de peilstok door de peilstok schoon te vegen en in de vulbuis te steken zonder deze vast te schroeven.

  Note: Maximaal vullen: 0,59l, type: Multigrade minerale olie 10W-30 met een minimale onderhoudsclassificatie van SF, SG, SH, SJ, SL van het American Petroleum Institute (API).

  Note: Vul het carter van de motor met olie tot u een correct oliepeil afleest op de peilstok zoals getoond in Figure 10. Als u te veel olie in de motor hebt gedaan, moet u deze aftappen zoals wordt uitgelegd onder Motorolie verversen.

 7. Plaats de peilstok terug en draai deze goed vast.

  Important: Ververs de motorolie na de eerste 5bedrijfsuren; daarna moet dit elk jaar gebeuren. Zie Motorolie verversen.

Close section

De maaihoogte instellen

Waarschuwing

Bij het instellen van de maaihoogte kunt u in aanraking komen met een bewegende maaieenheid. Dit kan ernstig letsel veroorzaken.

 • Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.

 • Gebruik handschoenen als u werkzaamheden verricht aan de maaieenheid.

Voorzichtig

Als de motor heeft gelopen, kan de geluiddemper heet zijn en ernstige brandwonden veroorzaken. Blijf uit de buurt van een hete geluiddemper.

Zet de maaihoogte op de gewenste stand.

 1. Zet de brandstofafsluitklep in de UIT-stand.

 2. Verwijder de bougiekabel van de bougie.

 3. Kantel de maaimachine op de zijkant, met de peilstok omlaag.

 4. Verwijder de nylon maaidraad. Draag hierbij beschermende handschoenen.

 5. Monteer de nylon maaidraad op de gewenste maaihoogte.

  g017371
Close section

De motor starten

 1. Open de brandstoftankventilatie door de ventilatieknop minstens 2 of 3 slagen linksom te draaien.

 2. Zet de brandstofafsluitklep in de AAN-stand (Figure 12).

  g017375
 3. Houd de dodemanshendel tegen de handgreep.

  g017334
 4. Zet uw voet op het dek en kantel de machine in uw richting (Figure 14).

  g017329
 5. Trek aan de handgreep van het startkoord.

  Note: Laat de startgreep niet terug tegen de motor slaan. Laat het startkoord zachtjes teruglopen om beschadiging van de starter te voorkomen.

Note: Als de motor na enkele pogingen niet wil starten, moet u contact opnemen met een erkende Service Dealer.

Close section

De handgreepstand instellen

Raadpleeg Figure 15 voor de verschillende standen van de handgreep.

g025627

Note: Raadpleeg Voorbereidingen voor stalling voor de juiste procedure om de maaier te stallen.

Close section

De motor afzetten

Om de motor te stoppen, moet u de dodemanshendel loslaten (Figure 16).

Important: Als u de dodemanshendel loslaat, moeten de motor en de maaidraad binnen 5seconden stoppen. Als dit niet gebeurt, mag u de machine niet verder gebruiken en moet u contact opnemen met een erkende servicedealer.

g017546
Close section

Tips voor bediening en gebruik

Algemene maaitips

 • Controleer het werkgebied en verwijder alle voorwerpen die de machine zou kunnen uitwerpen.

 • Zorg ervoor dat de maaidraad geen vaste voorwerpen raakt. Maai nooit met opzet over voorwerpen.

 • Als de maaimachine toch een voorwerp raakt en begint te trillen, moet u meteen de motor afzetten, de bougiekabel losmaken en de maaimachine op beschadiging controleren.

 • De beste resultaten krijgt u door nieuwe maaidraden te monteren voordat het maaiseizoen begint.

 • Vervang de maaidraad wanneer dat nodig is. Gebruik hiervoor een Toro-maaidraad.

 • Zorg dat de nieuwe maaidraad dezelfde lengte heeft als de oude.

Close section

Gras maaien

 • U moet telkens niet meer dan ongeveer n derde van de grassprieten afmaaien. Maai niet met een stand lager dan de hoogste instelling (30mm), tenzij de grasmat dun is, of als het laat in het najaar is wanneer het gras langzamer begint te groeien. Zie De maaihoogte instellen.

 • Het wordt afgeraden om gras te maaien dat langer is dan 15cm. Als het gras te hoog is, kan de machine verstopt raken en de motor afslaan.

 • Nat gras en natte bladeren gaan aankoeken, waardoor de maaimachine verstopt kan raken of de motor kan afslaan. Maai uitsluitend in droge omstandigheden, indien mogelijk.

  Waarschuwing

  Als u nat gras en natte bladeren maait, kunt u uitglijden, in aanraking komen met de maaidraad en ernstig letsel oplopen. Maai uitsluitend in droge omstandigheden, indien mogelijk.

 • Wees bedacht op het risico van brand in zeer droge omstandigheden; neem alle plaatselijke brandwaarschuwingen in acht en houd de machine vrij van droog gras en bladafval.

 • Als u met het uiterlijk van het voltooide gazon niet tevreden bent, probeer dan een of meer van de volgende stappen:

  • Controleer de maai-eenheid en/of vervang de maaidraad.

  • Loop langzamer tijdens het maaien.

  • Stel de maaimachine in op een hogere maaihoogte.

  • Maai het gras vaker.

  • Laat de maaibanen overlappen in plaats van steeds een volledig nieuwe baan te maaien.

Close section

Bladeren fijnmaken

 • Na het maaien moet altijd 50% van het gazon zichtbaar blijven door de bladerlaag. Dit kan een of meerdere rondgangen over de bladeren vereisen.

 • Het wordt afgeraden om gras te maaien dat langer is dan 15cm. Als het gras te dik is, kan de machine verstopt raken en de motor afslaan.

 • Als de maaimachine de bladeren niet fijn genoeg maakt, is het beter om wat langzamer te maaien.

Close section
Close section
Close section

Onderhoud

Note: Bepaal vanuit de normale bestuurderspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Aanbevolen onderhoudsschema

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
After the first 5 operating hours
 • Ververs de motorolie.
 • Before each use or daily
 • Het motoroliepeil controleren.
 • Controleer of de motor binnen 5seconden stopt nadat u de dodemanshendel hebt losgelaten.
 • Verwijder al het maaisel en vuil van de machine.
 • Every 100 hours
 • Bougie controleren en indien nodig vervangen.
 • Before storage
 • Laat de benzine uit de brandstoftank lopen voordat u vereiste reparaties uitvoert of de machine stalt.
 • Reinig het koelsysteem, verwijder maaisel of vuil van de koelribben van de motor en van de startmotor. Reinig het systeem vaker in vuile omstandigheden.
 • Yearly
 • Het luchtfilter vervangen (vaker als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).
 • Ververs de motorolie.
 • Voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden

  Waarschuwing

  Als u de machine kantelt, kan er benzine uit de tank lekken. Brandstof is ontvlambaar en explosief en kan brandwonden veroorzaken.

  Laat de motor drooglopen of pomp de brandstof met een handpomp uit de tank. Gebruik nooit een hevel.

  1. Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.

  2. Trek de bougiekabel los van de bougie (Figure 17) voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

   g017533
  3. Nadat u de onderhoudswerkzaamheden hebt uitgevoerd, moet u de kabel weer aansluiten op de bougie.

   Important: Kantel de maaimachine altijd op de zijkant, met de peilstok omlaag. Als u de machine in een andere richting kantelt, kan olie in de aftapleiding komen en moet u de olie minimaal 30minuten laten uitlopen.

  Close section

  Het luchtfilter vervangen

  1. Druk de lippen van de vergrendeling bovenop de luchtfilterdeksel omlaag (Figure 18).

   g017381
  2. Open het deksel (Figure 18).

  3. Verwijder het filter (Figure 18).

  4. Luchtfilter controleren.

   1. Als het filter is beschadigd of nat is van olie of brandstof, moet u het vervangen.

   2. Als het luchtfilter vuil is, klop er dan een paar keer mee op een harde ondergrond of blaas met perslucht onder een druk van minder dan 2,07bar door de zijde van het filter die naar de motor is gericht.

    Note: Borstel het vuil niet uit het filter, als u borstelt wordt het vuil in de vezels geduwd.

  5. Verwijder vuil van de luchtfilterbehuizing en het deksel met een vochtige doek. Veeg geen vuil in de luchtgang.

  6. Plaats het filter op de juiste plaats (Figure 18).

  7. Plaats het deksel terug (Figure 18).

  Close section

  Motorolie verversen

  1. Voordat u de olie ververst, moet u de motor enkele minuten laten lopen zodat de olie warm wordt.

   Note: Warme olie is vloeibaarder en voert vervuilingen beter mee.

  2. Controleer of de brandstoftank weinig of geen brandstof bevat zodat de brandstof niet lekt als u de maaier op de zijkant kantelt.

  3. Verwijder de bougiekabel van de bougie. Zie Voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden.

  4. Verwijder de peilstok.

  5. Kantel de machine op de zijkant (met de peilstok omlaag) om de gebruikte olie via de vulopening weg te laten lopen.

  6. Zet de maaimachine terug in de bedrijfsstand.

  7. Giet langzaam olie in de vulbuis. Wacht 3minuten en controleer het oliepeil met de peilstok door de peilstok schoon te vegen en in de vulbuis te steken zonder deze vast te schroeven.

   Note: Maximaal vullen: 0,59l, type: Multigrade mineral olie 10W-30 met een minimale onderhoudsclassificatie van SF, SG, SH, SJ, SL van het American Petroleum Institute (API).

   Note: Vul het carter van de motor met olie tot u een correct oliepeil afleest op de peilstok zoals getoond in (Figure 19). Als u te veel olie in de motor hebt gedaan, moet u dit aftappen zoals wordt uitgelegd onder 5.

   g017530
  8. Plaats de peilstok terug en draai deze goed vast.

  9. Geef de oude olie af bij een erkend inzamelpunt.

  Close section

  Onderhoud van de bougie

  Gebruik een Champion RN9YC bougie of een bougie van een equivalent type.

  1. Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.

  2. Verwijder de bougiekabel van de bougie.

  3. Maak de omgeving van de bougie schoon.

  4. Haal de bougie uit de cilinderkop.

   Important: Als de bougie gebarsten of vuil is, moet deze worden vervangen. U mag de elektroden niet reinigen omdat hierdoor gruis in de cilinder terecht kan komen. Dit leidt meestal tot beschadiging van de motor.

  5. Stel de elektrodenafstand in op 0,76mm zoals getoond in Figure 20.

   g000533
  6. Plaats de bougie en de pakkingafdichting.

  7. Draai de bougie vast met een torsie van 20Nm.

  8. Sluit de bougiekabel aan op de bougie.

  Close section

  De nylon maaidraad vervangen

  1. Draai de brandstofklep DICHT en sluit de ventilatieknop.

  2. Verwijder de bougiekabel van de bougie.

  3. Draai de maaimachine op de zijkant, met de peilstok omlaag.

  4. Verwijder de nylon maaidraad. Draag hierbij beschermende handschoenen.

  5. Breng een uiteinde van de nylon maaidraad in de gewenste maaihoogte-instelling. Zorg ervoor dat een andere draad met dezelfde lengte in de overeenkomende maaihoogte aan de andere kant van de maaischijf zit.

  Note: Als u een vervanghaspel gebruikt, snij de draad dan af tot een lengte van 20cm.

  Close section

  De machine schoonmaken

  Waarschuwing

  Er kan materiaal losraken dat zit vastgekoekt aan de onderkant van de maaimachine.

  • Draag oogbescherming.

  • Blijf in de bedrijfsstand (achter de handgreep).

  • Houd omstanders uit de buurt.

  1. Kantel de maaimachine op de zijkant, met de peilstok omlaag.

  2. Gebruik een borstel of perslucht om gras en vuil van het uitlaatscherm, de bovenste kap en de aangrenzende maaidekoppervlakken te verwijderen.

  Close section
  Close section

  Stalling

  Stal de maaimachine op een koele, schone, droge plaats.

  Voorbereidingen voor stalling

  Waarschuwing

  Brandstofdampen kunnen tot ontploffing komen.

  • Bewaar brandstof niet langer dan 30dagen.

  • Stal de machine nooit in een afgesloten ruimte in de nabijheid van open vuur.

  • Laat de motor afkoelen voordat u de machine stalt.

  1. Als u de tank voor de laatste keer van het jaar vult, moet u een stabilizer toevoegen aan de benzine volgens de voorschriften van de fabrikant.

  2. Laat de motor lopen totdat hij afslaat door gebrek aan brandstof.

  3. Gebruik de hulpstarter en start de motor nogmaals.

  4. Laat de motor lopen totdat deze afslaat. Als de motor niet meer wil starten, is de brandstof voldoende verbruikt.

  5. Als u de machine opgehangen aan een muur wilt stallen, schakel dan de brandstofklep uit en sluit de ventilatieknop van de brandstoftankdop.

  6. Verwijder de bougiekabel van de bougie.

  7. Verwijder de bougie, giet 30ml olie in de bougieopening en trek verschillende keren langzaam aan het startkoord om de olie over de cilinderwand te verspreiden teneinde corrosie in de stallingsperiode te voorkomen.

  8. Plaats de bougie en draai hem met behulp van een momentsleutel vast met een torsie van 20Nm.

  9. Draai alle moeren, bouten en schroeven goed aan.

  Close section
  Close section

  Problemen, oorzaak en remedie

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  De motor start niet.
  1. De bougiekabel is niet aangesloten op de bougie.
  2. De opening in de ontluchting van de brandstofdop is verstopt.
  3. De bougie is aangetast, vuil, of de elektrodenafstand is niet correct afgesteld.
  4. Brandstoftank leeg of oude benzine in het brandstofsysteem.
  1. Sluit de bougiekabel aan op de bougie.
  2. De ventilatieopening van de brandstofdop reinigen of de dop vervangen.
  3. De bougie controleren en indien nodig de elektrodenafstand afstellen. De bougie vervangen als deze aangetast, vuil of gebarsten is.
  4. Brandstoftank aftappen en/of vullen met verse brandstof. Neem contact op met een erkende Service Dealer, als het probleem aanhoudt.
  De motor start moeilijk of verliest vermogen.
  1. De ventilatieopening in de brandstoftankdop is verstopt.
  2. Het luchtfilterelement is vuil en belemmert de luchtstroom.
  3. De onderkant van de maaikast is bedekt met maaisel en vuil.
  4. De bougie is aangetast, vuil, of de elektrodenafstand is niet correct afgesteld.
  5. Het oliepeil is te laag, te hoog of de olie is heel erg vuil.
  6. De brandstoftank bevat oude benzine.
  1. De ventilatieopening van de brandstoftankdop reinigen of dop vervangen.
  2. Het luchtfilter reinigen en/of vervangen.
  3. De onderkant van de maaikast reinigen.
  4. De bougie controleren en indien nodig de elektrodenafstand afstellen. De bougie vervangen als deze aangetast, vuil of gebarsten is.
  5. Motoroliepeil controleren. Ververs de olie als deze vuil is of tap olie af tot het oliepeil tot de Vol-markering op de peilstok staat.
  6. Brandstoftank aftappen en vullen met verse brandstof.
  De motor loopt onregelmatig.
  1. De bougiekabel is niet aangesloten op de bougie.
  2. De bougie is aangetast, vuil, of de elektrodenafstand is niet correct afgesteld.
  3. Het luchtfilterelement is vuil en belemmert de luchtstroom.
  1. Sluit de bougiekabel aan op de bougie.
  2. De bougie controleren en indien nodig de elektrodenafstand afstellen. De bougie vervangen als deze aangetast, vuil of gebarsten is.
  3. Het luchtfilter reinigen en/of vervangen.
  De maaimachine of de motor trilt abnormaal.
  1. De onderkant van de maaikast is bedekt met maaisel en vuil.
  2. De bevestigingsbouten van de motor zitten los.
  3. De bevestigingsbout van de maaischijf zit los.
  1. De onderkant van de maaikast reinigen.
  2. De bevestigingsbouten van de motor vastdraaien.
  3. Draai de bout van de maaischijf vast.
  Ongelijkmatig maaipatroon.
  1. U maait steeds in hetzelfde patroon.
  2. De onderkant van de maaikast is bedekt met maaisel en vuil.
  1. In een ander patroon maaien.
  2. De onderkant van de maaikast reinigen.
  Close section