Wprowadzenie

Ostrzeżenie

Produkt zawiera substancj lub substancje chemiczne uznane przez Stan Kalifornia za powodujce raka, wady podu i upoledzenie podnoci.

Spaliny silnika tego produktu zawieraj substancje chemiczne uznane przez Stan Kalifornia za powodujce raka, wady podu i upoledzenie podnoci.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez dziaajcego tumika z iskrochronem wedug punktu 4442 kodeksu dotyczcego ochrony dbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myl o ochronie przeciwpoarowej i odpowiednio wyposaonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tego kodeksu. Ta maszyna nie jest standardowo wyposaana w odiskrownik. Przed uytkowaniem tej maszyny na obszarze Kalifornii naley zamontowa do niej zestaw odiskrownika.

System zaponu iskrowego jest zgodny z kanadyjsk norm ICES-002.

Zaczona Instrukcja obsugi silnika zawiera informacje na temat emisji silnika, konserwacji i gwarancji zgodnie z postanowieniami Amerykaskiej Agencji Ochrony rodowiska (US Environmental Protection Agency – EPA) oraz Kalifornijskiej Agencji Kontroli Emisji (California Emission Control Regulation). Czci zamienne mog by zamawiane u producenta silnika.

Przeczytaj uwanie ponisze informacje, aby pozna zasady waciwej obsugi i konserwacji urzdzenia, nie uszkodzi go i unikn obrae ciaa. Odpowiedzialno za prawidowe i bezpieczne uytkowanie produktu spoczywa na Tobie. Zachowaj do korzystania w przyszoci.

Aby uzyska informacje na temat urzdzenia i akcesoriw, znale dealera lub zarejestrowa swoje urzdzenie, skontaktuj si bezporednio z firm Toro za pomoc witryny internetowej www.Toro.com.

Aby skorzysta z serwisu, zakupi oryginalne czci Toro lub uzyska dodatkowe informacje, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsugi klienta firmy Toro, a take przygotuj numer modelu i numer seryjny urzdzenia. Figure 1 przedstawia pooenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie.

g017415

W miejscu poniej wpisz model produktu i numery seryjne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagroe, a zawarte w niej ostrzeenia zostay oznaczone symbolem ostrzegawczym (Figure 2), ktry sygnalizuje niebezpieczestwo mogce spowodowa powane obraenia lub mier w razie zlekcewaenia zalecanych rodkw ostronoci.

g000502

W niniejszej instrukcji wystpuj 2 sowa podkrelajce wag informacji. Wane zwraca uwag na szczeglne informacje techniczne, a Uwaga podkrela informacje oglne, wymagajce szczeglnej uwagi.

W przypadku modeli o okrelonej mocy silnika moc silnika brutto zostaa ustalona laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z norm SAE J1349. Rzeczywista moc silnika w maszynie tej klasy moe by znacznie nisza z powodu skonfigurowania w celu spenienia wymaga dotyczcych bezpieczestwa, emisji oraz eksploatacyjnych.

Close section

Bezpieczeństwo

Nastpujcy rozdzia dotyczcy bezpieczestwa jest adaptacj norm ANSIB71.4-2012 i EN14910.

Oglne zasady bezpieczestwa

Produkt ten moe spowodowa zranienie doni i stp oraz wyrzuca obiekty. Aby unikn powanych obrae ciaa, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczcych bezpieczestwa.

Uywanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem moe okaza si niebezpieczne dla operatora i osb postronnych.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika naley zapozna si z niniejsz instrukcj obsugi.

 • Nie zblia doni ani stp do ruchomych czci maszyny.

 • Zabronione jest uywanie maszyny bez zaoonych i dziaajcych wszystkich oson oraz innych urzdze ochronnych.

 • Nie zblia si do wyrzutnika. Osoby postronne powinny przebywa w bezpiecznej odlegoci od maszyny.

 • Nie zezwala dzieciom na podchodzenie w poblie obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsugiwa maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego naley zatrzyma maszyn i wyczy silnik.

Niewaciwe uytkowanie lub konserwacja maszyny moe spowodowa obraenia ciaa. Aby zmniejszy ryzyko urazu, naley postpowa zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczestwa i zawsze zwraca uwag na symbol dotyczcy bezpieczestwa, ktry oznacza UWAGA, OSTRZEENIE lub NIEBEZPIECZESTWO – instrukcja dotyczca bezpieczestwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyszych zasad moe doprowadzi do obrae ciaa lub mierci.

Dodatkowe informacje dotyczce bezpieczestwa mona znale w stosownych rozdziaach niniejszej instrukcji.

Close section

Bezpieczestwo przed rozpoczciem pracy

Oglne zasady bezpieczestwa

 • Naley zapozna si z bezpieczn obsug urzdze, elementami sterujcymi operatora i znakami bezpieczestwa.

 • Sprawd, czy wszystkie osony i urzdzenia zabezpieczajce s odpowiednio zamocowane i dziaaj prawidowo.

 • Zawsze sprawdzaj maszyn, aby upewni si, e ruba jednostki tncej oraz linka i tarcza tnca nie jest zuyta ani uszkodzona.

 • Sprawd obszar, w ktrym zamierzasz uywa maszyny, i usu wszelkie obiekty, ktre mogyby zosta podrzucone przez maszyn.

 • Regulacja wysokoci cicia moe doprowadzi do kontaktu z obracajc si tarcz tnc, ze skutkiem w postaci obrae ciaa.

  • Wycz silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci si zatrzymaj.

  • Przed przystpieniem do regulacji wysokoci koszenia odcz przewd od wiecy zaponowej.

Close section

Bezpieczestwo zwizane z paliwem

Niebezpieczeństwo

Paliwo jest niezwykle atwopalne i wybuchowe. Zapon lub wybuch paliwa moe poparzy operatora i osoby postronne oraz spowodowa straty materialne.

 • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez adunek elektrostatyczny, przed napenianiem ustaw kanister lub urzdzenie bezporednio na podou, a nie w pojedzie ani na innym przedmiocie.

 • Uzupeniaj zbiornik paliwa na zewntrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, ktre si rozlao.

 • Nie zbliaj si do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie moe znajdowa si w pobliu otwartego pomienia ani iskier.

 • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasigiem dzieci.

Ostrzeżenie

W przypadku poknicia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i moe prowadzi do mierci. Dugotrwae wystawienie na dziaanie oparw moe wywoa powane obraenia i choroby.

 • Unikaj dugotrwaego wdychania oparw paliwa.

 • Nie zbliaj rk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.

 • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skr.

Close section
Close section

Bezpieczestwo podczas pracy

Oglne zasady bezpieczestwa

 • Naley stosowa odpowiedni ubir, w tym ochron oczu, pene obuwie robocze z podeszw antypolizgow i ochronniki suchu. Zwi wosy, jeli s dugie, i nie no biuterii.

 • Nie uywaj maszyny, bdc chorym, zmczonym lub pod wpywem alkoholu lub narkotykw.

 • Element tncy jest ostry; kontakt z tarcz lub link moe doprowadzi do powanych obrae ciaa. Zanim opucisz stanowisko operatora, wycz silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci si zatrzymaj.

 • Po zwolnieniu dwigni obecnoci operatora silnik powinien si on wyczy, a element tncy powinien si zatrzyma w cigu 3sekund. Jeeli tak si nie stanie, natychmiast przesta korzysta z maszyny i skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

 • Korzystaj z urzdzenia tylko przy dobrej widocznoci i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie uywaj maszyny, jeeli wystpuje ryzyko wystpienia wyadowa atmosferycznych.

 • Mokra trawa lub licie mog doprowadzi do powanych obrae ciaa w przypadku polizgnicia si na nich i kontaktu z elementem tncym. W miar moliwoci ko wycznie w warunkach suchych.

 • Zachowaj szczegln ostrono, zbliajc si do zakrtw z ograniczon widocznoci, krzeww, drzew lub innych obiektw, ktre mog ogranicza widoczno.

 • Uwaaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Praca na nierwnym terenie moe spowodowa zelizgnicie si i upadek.

 • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystpienia odbiegajcych od normy drga zatrzymaj maszyn i sprawd elementy tnce. Przed kontynuowaniem pracy przeprowad wszystkie niezbdne naprawy.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wycz silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci si zatrzymaj.

 • Jeli silnik pracowa, tumik moe by gorcy i spowodowa powane oparzenia. Zachowaj odlego od gorcego tumika.

 • Uywaj wycznie akcesoriw i osprztu zatwierdzonych przez firm The Toro® Company.

Close section

Bezpieczestwo pracy na zboczu

Ostrzeżenie

Utrzymywanie pracujcego silnika na pochyociach o nachyleniu przekraczajcym 25 stopni spowoduje powane uszkodzenie silnika na skutek braku smarowania. Potencjalne uszkodzenia mog obejmowa zablokowanie si zaworw, zarysowania tokw oraz zatarte oyska wau korbowego.

 • Przed prac na jakiejkolwiek pochyoci naley przeprowadzi inspekcj terenow w celu okrelenia rzeczywistego nachylenia w miejscu pracy maszyny.

 • Nie uywaj silnika 4-suwowego Honda zamontowanego w tym produkcie na terenie o nachyleniu wikszym ni 25 stopni.

 • Unikaj koszenia mokrej trawy. Przy sabym oparciu stp o grunt mog wystpi spowodowane zelizgniciem si i upadkiem.

 • Zachowaj ostrono przy koszeniu w pobliu zboczy, roww lub nasypw.

 • Podczas korzystania z maszyny naley zawsze trzyma obie donie na uchwycie sterujcym.

 • Podczas koszenia stromych zboczy od szczytu wzniesienia, gdy konieczny jest wikszy zasig, nie naley przywizywa maszyny za pomoc liny, lecz zawsze skorzysta z dopuszczonego przeduonego uchwytu.

Close section
Close section

Bezpieczestwo po pracy

Oglne zasady bezpieczestwa

 • Oczy maszyn z trawy i innych pozostaoci, aby zapobiec ewentualnym poarom. Pamitaj, aby usun rozlany olej lub rozlane paliwo.

 • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, a silnik ostygnie.

 • Nie wolno przechowywa maszyny lub kanistra na paliwo w pobliu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urzdzeniach.

Close section

Bezpieczestwo podczas transportu

 • Zachowaj ostrono podczas umieszczania maszyny na przyczepie lub zjedania z niej.

 • Zamocuj maszyn.

 • Do podnoszenia maszyny nie naley uywa silnika, gdy ostre krawdzie mog spowodowa zranienia.

Close section
Close section

Zasady bezpieczestwa podczas konserwacji

 • Przed wykonaniem ktrejkolwiek z procedur konserwacyjnych odcz kabel wiecy zaponowej od wiecy.

 • Podczas serwisowania maszyny naley stosowa rkawice i okulary ochronne.

 • Podczas serwisowania elementu tncego, naley stosowa rkawice ochronne.

 • Nie manipuluj przy urzdzeniach zabezpieczajcych. Regularnie sprawdzaj prawidowo ich dziaania.

 • Wywrcenie maszyny moe spowodowa wyciek paliwa. Paliwo jest atwopalne, ma waciwoci wybuchowe i moe spowodowa obraenia ciaa. Poczekaj, a pracujcy silnik zganie z braku paliwa lub usu je pompk rczn; nie uywaj lewara.

Close section

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Important: Etykiety dotyczce bezpieczestwa oraz instrukcje s wyranie widoczne dla operatora i znajduj si w pobliu wszystkich miejsc potencjalnego zagroenia. Uszkodzone i brakujce etykiety naley wymieni.

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5392
decal94-8072
g017410
Close section
Close section

Montaż

Note: Okrel praw i lew stron maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Monta uchwytu

 1. Wsu dolny uchwyt do ramy (Figure 3).

  g017374
 2. Przymocuj kad stron sworzniem mocujcym i zawleczk (Figure 3).

 3. Przymocuj hamulec nony do prawej strony dolnego uchwytu za pomoc nakrtki M6 i ruby M6 oraz 2 podkadek (Figure 3).

 4. Przymocuj hamulec nony do ramy za pomoc sworznia mocujcego i szpilki (Figure 3).

 5. Pocz grny uchwyt z dolnym, mocujc kad ze stron za pomoc ruby w ksztacie U, podkadki M6 i pokrta (Figure 4).

  g017373
Close section

Uzupenianie oleju w silniku

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Przed uruchomieniem silnika napenij go olejem.

Maksymalna pojemno: 0,59l, typ: wielosezonowy olej mineralny o lepkoci 10W-30 i o klasyfikacji wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyszej.

 1. Ustaw maszyn na rwnym podou.

 2. Wyjmij wskanik poziomu (Figure 5).

  g017530
 3. Powoli wlej olej do otworu wlewu oleju, poczekaj 3minuty i sprawd poziom oleju wskanikiem, wycierajc go do czysta, a nastpnie wkadajc korek wlewu oleju do otworu bez wkrcania (Figure 6).

  g017532

  Note: Napenij skrzyni korbow silnika olejem tak, aby wedug wskanika poziomu by on prawidowy, zgodnie z Figure 5. W przypadku przepenienia silnika olejem usu nadmiar oleju, zgodnie ze wskazwkami w punkcie Wymiana oleju silnikowego.

 4. W wskanik poziomu, a nastpnie dokr go mocno rk.

  Important: Wymie olej po pierwszych 5 godzinach pracy; nastpnie wymieniaj go co roku. Patrz Wymiana oleju silnikowego.

Close section
Close section

Przegląd produktu

g017382
g017377
ModelSzeroko ciciaSzeroko produktu
0261540cm50cm
Close section

Działanie

Uzupenianie paliwa

 • W celu uzyskania najlepszych wynikw uywaj wycznie czystej, wieej benzyny bezoowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyszej (metoda szacowania (R+M)/2)

 • Akceptowalne jest paliwo z oksygenatami, zawierajce do 10% objtociowych etanolu lub 15% MTBE.

 • Nie uywaj mieszanin etanolu z benzyn, takich jak E15 lub E85, zawierajcych powyej 10% objtociowych etanolu. Moe to powodowa problemy dotyczce osigw i/lub uszkodzenia silnika, ktre mog nie by objte gwarancj.

 • Nie uywaj benzyny zawierajcej metanol.

 • Nie przechowuj zim paliwa w zbiorniku paliwa lub w kanistrach na paliwo, jeli do paliwa nie zosta dodany stabilizator.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Uzupeniaj zbiornik paliwa wie, zwyk benzyn bezoowiow zakupion na stacji renomowanego dostawcy paliw (Figure 9).

Important: Aby ograniczy problemy z rozruchem, dodawaj stabilizator do paliwa przez cay sezon, mieszajc go z paliwem majcym nie wicej ni 30dni.

Dodatkowe informacje zostay podane w instrukcji obsugi silnika.

g017531
Close section

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

 1. Ustaw maszyn na rwnym podou.

 2. Wyjmij wskanik poziomu i wyczy go czyst szmat.

 3. W, nie wkrcajc, wskanik poziomu do otworu wlewu oleju.

 4. Wyjmij wskanik poziomu i sprawd go.

 5. Aby okreli prawidowy poziom oleju na wskaniku poziomu, skorzystaj z Figure 10.

  g017530
 6. Jeli poziom oleju jest niski, powoli wlej olej do wlewu, poczekaj 3minuty i sprawd poziom oleju wskanikiem, wycierajc go do czysta, a nastpnie wkadajc, korek wlewu oleju do otworu bez wkrcania.

  Note: Maksymalna pojemno: 0,59l, wielosezonowy olej mineralny o lepkoci 10W-30 i o klasyfikacji wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyszej.

  Note: Napenij skrzyni korbow silnika olejem tak, aby wedug wskanika poziomu by on prawidowy, zgodnie z Figure 10. W przypadku przepenienia silnika olejem usu nadmiar oleju, zgodnie ze wskazwkami w punkcie Wymiana oleju silnikowego.

 7. W wskanik poziomu, a nastpnie dokr go mocno rk.

  Important: Wymie olej po pierwszych 5 godzinach pracy; nastpnie wymieniaj go co roku. Patrz Wymiana oleju silnikowego.

Close section

Regulacja wysokoci cicia

Ostrzeżenie

Regulacja wysokoci cicia moe doprowadzi do kontaktu z jednostk koszc, ze skutkiem w postaci powanych obrae ciaa.

 • Wycz silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci si zatrzymaj.

 • Podczas pracy przy jednostce tncej uywaj rkawic.

Ostrożnie

Jeli silnik pracowa, tumik moe by gorcy i spowodowa powane oparzenia. Zachowaj odlego od gorcego tumika.

Wyreguluj odpowiednio wysoko koszenia.

 1. Obr przecznik dopywu paliwa w pooenie OFF (WYCZONY).

 2. Odcz kabel od wiecy zaponowej.

 3. Przechyl maszyn na bok tak, aby wskanik poziomu by skierowany w d.

 4. Za rkawice ochronne i zdemontuj link tnc.

 5. Ustaw nylonow link tnc na danej wysokoci.

  g017371
Close section

Uruchamianie silnika

 1. Otwrz odpowietrznik zbiornika paliwa, obracajc jego pokrto o okoo 2 lub 3 obroty w lewo.

 2. Obr zawr paliwowy w pooenie ON (WCZONY) (Figure 12).

  g017375
 3. Przycignij dwigni obecnoci operatora do uchwytu.

  g017334
 4. Postaw stop na jednostce tncej i przechyl maszyn ku sobie (Figure 14).

  g017329
 5. Pocignij uchwyt rozrusznika linkowego.

  Note: Nie zezwalaj, aby uchwyt rozrusznika zatrzasn si z powrotem przy silniku. Cofnij go ostronie, aby unikn uszkodze rozrusznika.

Note: Jeli maszyna nie uruchamia si mimo kilku prb, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Close section

Regulacja pooenia dwigni

Patrz Figure 15 odnonie do innych pooe dwigni.

g025627

Note: Patrz Przygotowanie maszyny do przechowywania odnonie do prawidowej procedury przechowywania.

Close section

Zatrzymywanie silnika

Aby wyczy silnik, pu dwigni obecnoci operatora (Figure 16).

Important: Po zwolnieniu dwigni obecnoci operatora silnik powinien si zatrzyma, a linka tnca powinna si zatrzyma w cigu 5sekund. Jeli nie zatrzymaj si prawidowo, zatrzymaj natychmiast maszyn i skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

g017546
Close section

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

Oglne wskazwki dotyczce koszenia

 • Sprawd obszar, w ktrym zamierzasz uywa maszyny, i usu wszelkie obiekty, ktre mogyby zosta podrzucone przez maszyn.

 • Unikaj uderzania litych obiektw link tnc. Nigdy nie ko celowo nad adnym obiektem.

 • Jeli maszyna uderzy w jaki przedmiot lub zacznie wibrowa, natychmiast wycz silnik, odcz przewd wiecy zaponowej i sprawd, czy maszyna nie jest uszkodzona.

 • Aby uzyska najlepsz wydajno, nowe linki tnce zamontuj przez rozpoczciem sezonu koszenia.

 • W razie koniecznoci wymie link tnc na link Toro.

 • Upewnij si, e nowa linka tnca ma tak sam dugo jak nieskracana linka tnca.

Close section

Koszenie trawy

 • cinaj za jednym razem tylko okoo jednej trzeciej dba trawy. Nie ko przy ustawieniu wysokoci niszym od najwyszej wartoci (30mm) z wyjtkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub pn jesieni, kiedy wzrost trawy jest spowolniony. Patrz Regulacja wysokoci cicia.

 • Koszenie trawy o dugoci ponad 15cm nie jest zalecane. Jeeli trawa jest za duga, urzdzenie moe si zablokowa, co spowoduje zganicie silnika.

 • Mokra trawa i licie maj tendencj do tworzenia bry w ogrdku i powodowa zablokowanie maszyny lub zganicie silnika. W miar moliwoci ko wycznie w warunkach suchych.

  Ostrzeżenie

  Mokra trawa lub licie mog doprowadzi do powanych obrae ciaa w przypadku polizgnicia si na nich i kontaktu z lini tnc. W miar moliwoci ko wycznie w warunkach suchych.

 • Pamitaj, e bardzo suche warunki zwikszaj zagroenie poarem. Zwracaj uwag na lokalne ostrzeenia o zagroeniu poarowym. Maszyna musi si znajdowa z dala od suchej trawy i lici pozostaych po koszeniu.

 • Jeli wygld trawnika po zakoczeniu koszenia jest niezadowalajcy, sprbuj zastosowa jedn z nastpujcych metod:

  • Sprawd element tncy i/lub wymie link tnc.

  • Podczas koszenia przemieszczaj si wolniej.

  • Zwiksz wysoko koszenia maszyny.

  • Ko traw czciej.

  • Nakadaj pokosy na siebie zamiast kosi jeden pokos za kadym przejazdem.

Close section

Cicie lici

 • Po skoszeniu trawy sprawd, czy poowa trawnika jest widoczna spod pokrywy citych lici. Moe by konieczne wykonanie wicej ni jednego przejazdu nad limi.

 • Koszenie trawy o dugoci ponad 15cm nie jest zalecane. Jeeli trawa jest zbyt gsta, maszyna moe si zablokowa, co spowoduje zganicie silnika.

 • Jeli maszyna nie tnie lici wystarczajco drobno, zmniejsz prdko koszenia.

Close section
Close section
Close section

Konserwacja

Note: Okrel lew i praw stron maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
After the first 5 operating hours
 • Wymie olej silnikowy.
 • Before each use or daily
 • Sprawd poziom oleju w silniku.
 • Sprawd, czy silnik zatrzymuje si w cigu 5sekund po zwolnieniu dwigni obecnoci operatora.
 • Oczy ca maszyn z pozostaoci trawy i brudu.
 • Every 100 hours
 • Sprawd i w razie potrzeby wymie wiec zaponow.
 • Before storage
 • Oprnij zbiornik paliwa przed naprawami, zgodnie ze wskazwkami, oraz przed rozpoczciem posezonowego przechowywania.
 • Wyczy ukad chodzenia, usu cinki trawy, zanieczyszczenia lub brud z eberek chodzcych silnika i z rozrusznika. W warunkach duych zanieczyszcze lub obecnoci duej iloci sieczki czy ukad czciej.
 • Yearly
 • Wymie filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go czciej.
 • Wymie olej silnikowy.
 • Przygotowanie do konserwacji

  Ostrzeżenie

  Wywrcenie maszyny moe spowodowa wyciek paliwa. Paliwo jest atwopalne, ma waciwoci wybuchowe i moe spowodowa obraenia ciaa.

  Poczekaj, a pracujcy silnik zganie z braku paliwa lub usu paliwo pomp rczn; nie uywaj lewara.

  1. Wycz silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci si zatrzymaj.

  2. Przed wykonaniem ktrejkolwiek z procedur konserwacyjnych odcz kabel wiecy zaponowej od wiecy (Figure 17).

   g017533
  3. Po wykonaniu procedur konserwacyjnych podcz kabel wiecy zaponowej do wiecy.

   Important: Zawsze przewracaj maszyn na bok ze wskanikiem poziomu skierowanym w d. Przechylenie maszyny w innym kierunku moe spowodowa dostanie si oleju do rozrzdu i konieczne bdzie odczekanie co najmniej 30minut na jego spynicie.

  Close section

  Wymiana filtra powietrza

  1. Wcinij klapki zatrzasku na grze pokrywy filtra powietrza (Figure 18).

   g017381
  2. Otwrz pokryw (Figure 18).

  3. Wyjmij filtr (Figure 18).

  4. Sprawd filtr powietrza.

   1. Jeli filtr jest uszkodzony lub zawilgocony olejem lub paliwem, wymie go.

   2. Jeli filtr jest zanieczyszczony, uderz nim kilkakrotnie o tward powierzchni lub przedmuchaj spronym powietrzem o cinieniu poniej 2,07bar przez bok filtra skierowany do silnika.

    Note: Nie usuwaj zanieczyszcze z filtra szczotk; szczotkowanie powoduje wciskanie zanieczyszcze w wkna.

  5. Usuwaj zanieczyszczenia z korpusu filtra powietrza i pokrywy za pomoc wilgotnej tkaniny. Nie zmiataj zanieczyszcze do kanau powietrznego.

  6. W filtr do filtra powietrza (Figure 18).

  7. Zamontuj pokryw (Figure 18).

  Close section

  Wymiana oleju silnikowego

  1. Uruchom silnik na kilka minut przed wymian oleju, aby go rozgrza.

   Note: Rozgrzany olej atwiej wypywa i zawiera wicej zanieczyszcze.

  2. Upewnij si, e w zbiorniku paliwa jest mao paliwa lub jest pusty, tak aby paliwo nie wyciekao po przewrceniu maszyny na bok.

  3. Odcz kabel od wiecy zaponowej. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  4. Wyjmij wskanik poziomu.

  5. Przechyl maszyn na bok, ze wskanikiem poziomu skierowanym w d, aby spuci zuyty olej przez otwr wlewu.

  6. Przywr maszyn do pooenia roboczego.

  7. Powoli wlej olej do otworu wlewu oleju, poczekaj 3minuty i sprawd poziom oleju wskanikiem, wycierajc go do czysta, a nastpnie wkadajc korek wlewu oleju do otworu bez wkrcania.

   Note: Maksymalna pojemno: 0,59l, typ: wielosezonowy olej mineralny o lepkoci 10W-30 i o klasyfikacji wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyszej.

   Note: Napenij skrzyni korbow silnika olejem tak, aby wedug wskanika poziomu by on prawidowy, zgodnie z (Figure 19). W przypadku przepenienia silnika olejem usu nadmiar oleju, zgodnie ze wskazwkami w punkcie 5.

   g017530
  8. W wskanik poziomu, a nastpnie dokr go mocno rk.

  9. Oddaj zuyty olej do lokalnego centrum recyklingu.

  Close section

  Serwisowanie wiecy zaponowej

  Uywaj wiecy zaponowej Champion RN9YC lub odpowiednika.

  1. Wycz silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci si zatrzymaj.

  2. Odcz kabel od wiecy zaponowej.

  3. Wyczy obszar wok wiecy zaponowej.

  4. Wyjmij wiec zaponow z gowicy cylindra.

   Important: Wymie, jeli wieca jest pknita lub zanieczyszczona. Nie czy elektrod, poniewa drobne zanieczyszczenia, ktre dostan si do cylindra, mog uszkodzi silnik.

  5. Ustaw przerw na wiecy na 0,76mm w sposb widoczny na Figure 20.

   g000533
  6. Zamontuj wiec zaponow i uszczelk.

  7. Dokr wiec momentem 20Nm.

  8. Podcz kabel do wiecy zaponowej.

  Close section

  Wymiana nylonowej linki tncej

  1. Obr zawr paliwa w pooenie OFF (ZAMKNITE) i zamknij pokrto odpowietrzajce.

  2. Odcz kabel od wiecy zaponowej.

  3. Przekr maszyn na bok tak, aby wskanik poziomu by skierowany w d.

  4. Noszc rkawice ochronne zdemontuj link tnc.

  5. Umie jeden odcinek nylonowej linki tncej w danej pozycji odpowiadajcej wysokoci koszenia. Sprawd, czy drugi odcinek linki o takiej samej dugoci jest umieszczony w pozycji odpowiedniej wysokoci cicia na przeciwnej stronie tarczy tncej.

  Note: Jeli uywasz zapasowej rolki, utnij link na dugo 20cm.

  Close section

  Czyszczenie maszyny

  Ostrzeżenie

  Maszyna moe wyrzuca materia spod obudowy.

  • No oson oczu.

  • Pozostawaj w pozycji roboczej (za uchwytem).

  • Nie dopuszczaj do obszaru pracy osb postronnych.

  1. Przechyl maszyn na bok ze wskanikiem poziomu skierowanym w d.

  2. Za pomoc szczotki lub spronego powietrza usu traw i zanieczyszczenia z osony wydechu, grnej osony silnika i otaczajcych obszarw jednostki tncej.

  Close section
  Close section

  Przechowywanie

  Przechowuj maszyn w chodnym, czystym i suchym miejscu.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  Ostrzeżenie

  Opary paliwa mog eksplodowa.

  • Nie przechowuj paliwa duej ni przez 30dni.

  • Nie przechowuj maszyny w zamknitym pomieszczeniu w pobliu otwartego pomienia.

  • Przed przechowaniem maszyny zaczekaj, a silnik ostygnie.

  1. Przy ostatnim tankowaniu w roku dodaj stabilizatora paliwa, zgodnie z zaleceniami producenta silnika.

  2. Uruchom maszyn i pozwl jej pracowa, a silnik zatrzyma si z powodu braku paliwa.

  3. Podaj paliwo do silnika i uruchom go ponownie.

  4. Uruchom silnik i poczekaj, a sam si wyczy. Silnik bdzie dostatecznie suchy, kiedy nie bdzie mona go uruchomi.

  5. Jeli przechowujesz maszyn w pozycji zawieszonej na cianie, obr zawr paliwa do pooenia zamknicia i zamknij pokrto odpowietrzajce korka wlewu paliwa.

  6. Odcz kabel od wiecy zaponowej.

  7. Wykr wiec zaponow i wlej 30 ml oleju przez otwr wiecy, a nastpnie powoli pocignij kilka razy za link rozrusznika, aby rozprowadzi olej w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji podczas przechowywania poza sezonem.

  8. Wkr wiec zaponow i dokr j kluczem dynamometrycznym momentem 20Nm.

  9. Dokr wszystkie nakrtki, ruby i wkrty.

  Close section
  Close section

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Silnik nie uruchamia si.
  1. Kabel nie jest podczony do wiecy zaponowej.
  2. Zatkany otwr odpowietrznika w korku zbiornika paliwa.
  3. wieca zaponowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidowa.
  4. Zbiornik paliwa jest pusty lub ukad paliwowy zawiera zwietrzae paliwo.
  1. Podcz kabel do wiecy zaponowej.
  2. Oczy otwr odpowietrznika korka paliwa lub wymie korek paliwa.
  3. Sprawd wiec zaponow i w razie potrzeby ustaw przerw. Wymie wiec zaponow, jeli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pknita.
  4. Oprnij i/lub napenij zbiornik paliwa wieym paliwem. Jeli problem powtarza si, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik uruchamia si z trudem lub traci moc.
  1. Otwr odpowietrzajcy korka wlewu paliwa jest niedrony.
  2. Wkad filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepyw powietrza.
  3. Na spodzie obudowy maszyny znajduj si cinki i zanieczyszczenia.
  4. wieca zaponowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidowa.
  5. Poziom oleju silnikowego jest zbyt niski, zbyt wysoki lub jest on nadmiernie zanieczyszczony.
  6. Zbiornik paliwa zawiera zwietrzae paliwo.
  1. Wyczy otwr odpowietrzajcy korka wlewu paliwa lub wymie korek wlewu.
  2. Wyczy filtr powietrza i/lub wymie go.
  3. Wyczy spd obudowy maszyny.
  4. Sprawd wiec zaponow i w razie potrzeby ustaw przerw. Wymie wiec zaponow, jeli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pknita.
  5. Sprawd olej silnikowy. Wymie olej, jeli jest zanieczyszczony; dodaj lub spu olej, aby dostosowa poziom oleju do oznaczenia Full na wskaniku poziomu.
  6. Oprnij i napenij zbiornik paliwa wieym paliwem.
  Silnik pracuje nierwnomiernie.
  1. Kabel nie jest podczony do wiecy zaponowej.
  2. wieca zaponowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidowa.
  3. Wkad filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepyw powietrza.
  1. Podcz kabel do wiecy zaponowej.
  2. Sprawd wiec zaponow i w razie potrzeby ustaw przerw. Wymie wiec zaponow, jeli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pknita.
  3. Wyczy filtr powietrza i/lub wymie go.
  Maszyna lub silnik nadmiernie drga.
  1. Na spodzie obudowy maszyny znajduj si cinki i zanieczyszczenia.
  2. ruby mocujce silnika s poluzowane
  3. ruba tarczy tncej jest poluzowana.
  1. Wyczy spd obudowy maszyny.
  2. Dokr ruby mocujce silnika
  3. Dokr rub tarczy tncej.
  Wzr koszenia jest nierwny.
  1. Poruszasz si powtarzalnie po tym samym wzorze.
  2. Na spodzie obudowy maszyny znajduj si cinki i zanieczyszczenia.
  1. Zmie wzr koszenia.
  2. Wyczy spd obudowy maszyny.
  Close section