Indledning

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet.

g017365

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder.

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

For så vidt angår modeller med et angivet antal hestekræfter, er motorens nominelle bruttohestekræfter fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til SAE J1349. På grund af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil denne maskinklasse reelt have betydeligt færre hestekræfter.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold afstand til udblæsningsåbninger. Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk motoren, før den efterses, fyldes med brændstof eller ryddes for tilstopninger.

Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af denne plæneklipper kan medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning” for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i de relevante sektioner i denne manual.

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Efterse altid maskinen for at sikre, at skæreknivene, skæreknivsboltene og skæreknivsenheden ikke er slidte eller beskadigede.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Kontroller, at alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger er på plads og fungerer korrekt.

 • Når du justerer klippehøjden, kan du komme i kontakt med den roterende kniv, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

  • Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  • Kobl tændrørskablet fra tændrøret, når du justerer klippehøjden.

Brændstofsikkerhed

Fare

Brændstof er meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

 • For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.

 • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

 • Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.

 • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn.

Advarsel

Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

 • Undgå længere tids indånding af dampe.

 • Hold hænder og ansigt væk fra dysen og brændstoftankens åbning.

 • Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.

Sikkerhed under drift

Generelt om sikkerhed

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke smykker.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 • Når du udløser dødemandsgrebet, stopper motoren, og skærekniven bør standse inden for 3 sekunder. Hvis den ikke standser, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

 • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

 • Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med skærekniven. Undgå om muligt at klippe under våde forhold.

 • Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.

 • Hold udkig efter huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan medføre en faldulykke.

 • Stop maskinen, og efterse skæreknivene, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

 • Før du forlader betjeningspositionen, skal du slukke for motoren og vente, til alle bevægelige dele er standset.

 • Hvis motoren lige har kørt, er lydpotten meget varm, og den kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold afstand til den varme lydpotte.

 • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro® Company.

Sikkerhed på skråninger

Advarsel

Hvis motoren kører på skråninger med en større hældning end 45 grader, vil det medføre alvorlig beskadigelse af motoren grundet manglende smøring. Nogle af de potentielle skader indebærer fastklemte ventiler, ridsede stempler og brændte krumtaplejer.

 • Før maskinen betjenes på skråninger, bør en undersøgelse af området udføres for at afgøre den faktiske hældning på det område, enheden skal køre på.

 • Brug ikke Hondas 4-taktsmotor i dette produkt på skråninger med en større hældning end 45 grader.

 • Undgå at klippe vådt græs. Dårligt fodfæste kan medføre en faldulykke.

 • Klip med forsigtighed i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde.

 • Når du bruger maskinen, skal du altid have begge hænder på styrebøjlen.

 • Når du klipper fra toppen af en stejl skråning, og du har brug for længere rækkevidde, skal du bruge en godkendt, forlænget styrebøjle.

Sikkerhed efter drift

Generelt om sikkerhed

 • Rengør græs og affald fra maskinen for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

 • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

 • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

Sikkerhed ved bugsering

 • Vær forsigtig ved lastning og aflastning af maskinen.

 • Sørg for at sikre maskinen.

 • Motoren må ikke bruges til at løfte maskinen, da skarpe kanter kan forårsage personskade.

Sikkerhed ved vedligeholdelse

 • Kobl tændrørskablet fra tændrøret, før du udfører nogen form for vedligeholdelsesarbejde.

 • Bær handsker og beskyttelsesbriller ved vedligeholdelse og reparation af maskinen.

 • Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Bær handsker, når du efterser skærekniven.

 • Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

 • Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Brændstof er brandfarligt og eksplosivt og kan forårsage personskade. Lad motoren køre tør for at fjerne brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Important: Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren, og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal111-9826
decal111-5393
g017410

Opsætning

Samling af håndtaget

 1. Skub 2 bøsninger ind i stellet.

  g017333
 2. Placer det nederste håndtag mellem bøsningerne, og fastgør det med 1 styrebøjlebolt, 2 spændeskiver og 1 møtrik.

  Note: Placer det nederste håndtag mellem bøsningerne med støttestopbeslaget på højre side.

 3. Gentag på den modsatte side.

 4. Juster hullerne på det øverste håndtag med det nederste håndtag.

  g209291
 5. Monter bøjleskruen igennem det øverste og nederste håndtag, og fastgør den med en spændeskive og et håndhjul.

 6. Sæt gashåndtaget på ydersiden af styrebøjlen, og fastgør den med en møtrik og en rundhovedet skrue.

  g209280

Montering af fodstopperen

Fastgør fodstopperen på bolten på højre side af det nederste håndtag med en møtrik og to spændeskiver (Figur 6).

Note: Monter fodstopperen ved hjælp af det nederste hul i fodstopperen som vist i Figur 6.

g027870

Påfyldning af motorolie

Important: Din maskine leveres ikke med motorolie påfyldt. Før motoren startes, skal der fyldes olie på.

Påfyld maks.: 0,59 l. Type: Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation på SF, SG, SH, SJ, SL eller højere.

 1. Parker maskinen på en plan flade.

 2. Tag målepinden ud (Figur 7).

  g017332
 3. Hæld langsomt olie i oliepåfyldningshullet, vent 3 minutter, og kontroller oliestanden på målepinden ved at tørre målepinden ren og derefter sætte oliepåfyldningsdækslet i hullet uden at skrue det i (Figur 8).

  g017338

  Note: Fyld krumtaphuset med olie, indtil målepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt som vist i Figur 7. Hvis du fylder for meget olie på motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i Skift af motorolien.

 4. Sæt målepinden i, og spænd den godt fast med hånden.

  Important: Skift motorolien efter de første 5 driftstimer. Skift den derefter en gang om året. SeSkift af motorolien.

Produktoversigt

g017341
g017335
ModelKlippebreddeProduktbredde
02604510 mm635 mm
02606535 mm635 mm

Betjening

Opfyldning af brændstoftanken

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren og frisk blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Oxideret brændstof med op til 10 % ethanol eller 15 % MTBE (methyl-tertiær-butylether) pr. volumen accepteres.

 • Anvend ikke benzin iblandet ethanol (som f.eks. E15 eller E85) med mere end 10 % ethanol pr. volumen. Det kan medføre ydelsesproblemer og/eller motorskade, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere henover vinteren, medmindre der er hældt en brændstofstabilisator i brændstoffet.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Fyld brændstoftanken med frisk, blyfri, almindelig benzin fra en af de større benzinselskabers tankstationer (Figur 11).

Important: For at mindske evt. startproblemer skal du komme brændstofstabilisator i benzinen hele sæsonen. Den skal blandes med benzin, der ikke er mere end 30 dage gammel.

Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger.

g017340

Kontrol af motoroliestanden

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Fjern målepinden, og tør den af med en ren klud.

  3. Sæt målepinden i oliepåfyldningshullet uden at skrue den i.

  4. Tag målepinden op, og kontroller den.

  5. Se Figur 12 for at bestemme den korrekte oliestand på målepinden.

   g017332
  6. Hvis oliestanden er lav, skal du langsomt hælde olie i oliepåfyldningshullet, vente 3 minutter og kontrollere oliestanden på målepinden ved at tørre målepinden ren og derefter sætte oliepåfyldningsdækslet i hullet uden at skrue det i.

   Note: Påfyld maks.: 0,59 l.: Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation på SF, SG, SH, SJ, SL eller højere.

   Note: Fyld krumtaphuset med olie, indtil målepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt, som vist i Figur 12. Hvis du fylder for meget olie på motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i Skift af motorolien.

  7. Sæt målepinden i, og spænd den godt fast med hånden.

   Important: Skift motorolien efter de første 5 driftstimer. Skift den derefter en gang om året. Se Skift af motorolien.

  Justering af klippehøjden

  Advarsel

  Når du justerer klippehøjden, kan du komme i kontakt med den roterende kniv, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

  • Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  • Bær handsker, når du håndterer klippeenheden.

  Forsigtig

  Hvis motoren lige har kørt, er lydpotten meget varm, og den kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold afstand til den varme lydpotte.

  Juster klippehøjden som ønsket.

  1. Drej tændingen til positionen OFF (fra).

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

  3. Tip maskinen over på siden med målepinden nedad.

  4. Fjern skæreknivsbolten og klippeenheden – husk beskyttelseshandsker.

  5. Genanbring afstandsbøsningerne i den ønskede højde, og genmonter derefter klippeenheden som vist i Figur 13.

   g017336

   Note: Den store afstandsbøsning skal altid befinde sig direkte under pumpehjulet.

  6. Brug en momentnøgle til at tilspænde knivbolten med et moment på 25 N·m.

  Start af motoren

  1. Sæt gashåndtaget til chokerpositionen, og sørg for, at brændstofkontakten befinder sig i positionen ON (til).

   g017346
  2. Hold dødemandsgrebet ind mod håndtaget.

   g017334
  3. Placer din fod på skjoldet, og vip maskinen hen mod dig selv (Figur 16).

   g017329
  4. Træk i tilbageslagsstarterhåndtaget.

  Note: Hvis maskinen ikke starter efter flere forsøg, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Justering af chokeren

  Brug gashåndtaget til at justere chokeren (Figur 17).

  g017367

  Slukning af motoren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller, at motoren stopper inden for 3 sekunder efter, at du har udløst dødemandsgrebet.
 • Udløs dødemandsgrebet for at stoppe motoren (Figur 18).

  Important: Når du udløser dødemandsgrebet, bør både motoren og skærekniven standse inden for 3 sekunder. Hvis de ikke standser, som de skal, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  g017366

  Bugsering

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil.

  • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og de bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen.

  Tip vedrørende betjening

  Generelle tips om plæneklipning

  • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

  • Undgå at ramme faste genstande med skærekniven. Klip aldrig med vilje hen over en genstand.

  • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke motoren, frakoble tændrørskablet fra tændrøret og efterse maskinen for skader.

  • Monter en ny skærekniv før klippesæsonens start for at opnå den bedst mulige ydeevne.

  • Udskift kniven, når det er nødvendigt, med en Toro-kniv.

  Klipning af græs

  • Klip kun ca. en tredjedel af græsstråets længde af ad gangen. Klip ikke under den højeste indstilling (34 mm), medmindre græsset er tyndt, eller det er sent på efteråret, og græsset er begyndt at vokse langsommere. Se Justering af klippehøjden.

  • Det anbefales ikke at klippe græs, der er over 15 cm lang. Hvis græsset er for højt, kan maskinen blive tilstoppet, og det kan medføre, at motoren sætter ud.

  • Vådt græs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forårsage, at maskinen tilstoppes, eller at motoren sætter ud. Om muligt, bør du kun benytte plæneklipperen under tørre forhold.

   Advarsel

   Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med klippelinen. Om muligt, bør du kun benytte plæneklipperen under tørre forhold.

  • Vær opmærksom på den mulige brandfare, når det er meget tørt. Følg alle lokale brandadvarsler, og hold maskinen fri for tørt græs og bladaffald.

  • Hvis den færdigklippede plæne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsøge en eller flere af følgende ting:

   • Udskift skærekniven, eller få den slebet.

   • Gå langsommere, når du slår græs.

   • Hæv klippehøjden på maskinen.

   • Slå græsset hyppigere.

   • Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang.

  Klipning af blade

  • Når du har klippet plænen, skal du sikre dig, at halvdelen af plænen kan ses gennem det øverste dække af findelte blade. Du er muligvis nødt til at køre hen over bladene mere end én gang.

  • Det anbefales ikke at klippe græs, der er over 15 cm lang. Hvis bladdækket er for tykt, kan maskinen blive tilstoppet og resultere i, at motoren sætter ud.

  • Sæt klippehastigheden ned, hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontroller, at motoren stopper inden for 3 sekunder efter, at du har udløst dødemandsgrebet.
 • Fjern græsafklip og snavs fra hele maskinen.
 • Efter hver anvendelse
 • Fjern græsafklip og snavs fra hele maskinen.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller tændrøret, og udskift det om nødvendigt.
 • Årlig
 • Udskift luftfilteret; udskift det dog oftere under støvede driftsforhold.
 • Skift motorolien.
 • Udskift kniven, eller få den slebet (oftere hvis skæret hurtigt bliver sløvt).
 • Klargøring til vedligeholdelsesarbejde

  Advarsel

  Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Brændstof er brandfarligt og eksplosivt og kan forårsage personskade.

  Lad motoren køre tør, eller fjern brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.

  1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret (Figur 19), før du udfører nogen form for vedligeholdelsesarbejde.

   Important: Tip altid maskinen over på siden med målepinden nedad. Hvis maskinen vippes i en anden retning, kan olien fylde ventilerne, hvilket vil tage mindst 30 minutter at dræne.

   g017342
  3. Når du har udført vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen koble tændrørskablet til tændrøret.

  Udskiftning af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Udskift luftfilteret; udskift det dog oftere under støvede driftsforhold.
  1. Tryk nedad på låsetapperne oven på luftfilterdækslet (Figur 20).

   g017339
  2. Åbn dækslet.

  3. Fjern filteret (Figur 20).

  4. Efterse filteret, og udskift det, hvis det er beskadiget eller meget snavset.

  5. Efterse papirluftfilteret.

   1. Hvis filteret er beskadiget eller er vædet med olie eller brændstof, skal det udskiftes.

   2. Hvis filteret er snavset, skal det bankes mod en hård overflade flere gange, eller der skal blæses trykluft med mindre end 2,07 bar gennem den side af filteret, som vender mod motoren.

    Note: Børst ikke snavset af filteret, da børstning tvinger snavs ind i fibrene.

  6. Fjern snavs fra luftfilterhuset og -dækslet med en fugtig klud.

   Important: Tør ikke snavs ind i luftkanalen.

  7. Sæt filteret i luftfilteret.

  8. Monter dækslet.

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • Årlig
 • Skift motorolien.
  1. Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op, før du skifter den.

   Note: Varm olie flyder lettere og fører flere forureningsstoffer med sig ud.

  2. Sørg for, at brændstoftanken kun indeholder lidt eller intet brændstof, så der ikke løber brændstof ud, når du vipper maskinen om på siden.

  3. Kobl tændrørskablet fra tændrøret. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  4. Tag målepinden ud.

  5. Tip maskinen over på siden med målepinden nedad, så den brugte olie kan løbe ud gennem oliepåfyldningsrøret.

  6. Sæt maskinen tilbage i betjeningsposition.

  7. Hæld langsomt olie i oliepåfyldningshullet, vent 3 minutter, og kontroller oliestanden på målepinden ved at tørre målepinden ren og derefter sætte oliepåfyldningsdækslet i hullet uden at skrue det i.

   Note: Påfyld maks.: 0,59 l. Type: Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation på SF, SG, SH, SJ, SL eller højere.

   Note: Fyld krumtaphuset med olie, indtil målepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt som vist i (Figur 21). Hvis du fylder for meget olie på motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i 5.

   g017332
  8. Sæt målepinden i, og spænd den godt fast med hånden.

  9. Bortskaf den brugte olie på korrekt vis på et lokalt genbrugsanlæg.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller tændrøret, og udskift det om nødvendigt.
 • Brug et Champion RN9YC-tændrør eller tilsvarende.

  1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

  3. Rengør området rundt om tændrøret.

  4. Fjern tændrøret fra topstykket.

   Important: Udskift tændrøret, hvis det er revnet, beskadiget eller snavset. Rengør ikke elektroderne, da partikler, der kommer ind i cylinderen, kan forårsage motorskade.

  5. Indstil afstanden til tændrøret til 0,76 mm som vist i Figur 22.

   g017548
  6. Monter tændrøret og pakningsforseglingen.

  7. Tilspænd tændrøret med et moment på 20 N·m.

  8. Sæt tændrørskablet på tændrøret.

  Udskiftning af skærekniven

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Udskift kniven, eller få den slebet (oftere hvis skæret hurtigt bliver sløvt).
 • Important: Du skal bruge en momentnøgle for at kunne montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøgle eller ikke føler dig tryg ved at udføre dette arbejde, kan du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Efterse skærekniven, hver gang du løber tør for brændstof. Hvis skærekniven beskadiges eller revner, skal den straks udskiftes. Hvis skæreknivens skær bliver sløvt eller får hakker, skal den slibes eller udskiftes.

  Advarsel

  Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade.

  • Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

  • Bær handsker, når du udfører service på skærekniven.

  1. Kobl tændrørskablet fra tændrøret. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  2. Tip maskinen over på siden med målepinden nedad.

  3. Brug en træklods til at holde skærekniven fast.

   g209201
  4. Fjern skærekniven (drej knivbolten mod uret), og gem alle monteringsbolte og -møtrikker.

  5. Monter den nye skærekniv (drej knivbolten med uret) samt alle monteringsbolte og -møtrikker.

   Important: Placer skæreknivens krumme ender, så de peger opad mod maskinens hus.

  6. Brug en momentnøgle til at tilspænde knivbolten med et moment på 25 N·m.

   Important: En bolt, der er spændt med et moment på 25 N·m, sidder meget stramt. Mens du holder skærekniven fast med en træklods, skal du lægge al din vægt bag skralde- eller momentnøglen og spænde bolten godt fast. Denne bolt er meget vanskelig at overspænde.

  Rengøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjern græsafklip og snavs fra hele maskinen.
 • Efter hver anvendelse
 • Fjern græsafklip og snavs fra hele maskinen.
 • Advarsel

  Maskinen kan løsgøre materiale, der sidder fast under maskinens hus.

  • Bær beskyttelsesbriller.

  • Bliv altid i betjeningspositionen (bag håndtaget).

  • Lad ikke andre personer komme ind på klippeområdet.

  1. Tip maskinen over på siden med målepinden nedad.

  2. Brug en børste eller trykluft til at fjerne græs og snavs fra udstødningsværnet, overhætten og områderne omkring skjoldet.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren starter ikke.
  1. Tændrørskablet er ikke sat på tændrøret.
  2. Hullet i brændstofudluftningsdækslet er tilstoppet.
  3. Tændrøret er ødelagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  4. Brændstoftanken er tom, eller brændstofsystemet indeholder gammelt brændstof.
  1. Sæt tændrørskablet på tændrøret.
  2. Rengør hullet i brændstofudluftningsdækslet, eller udskift brændstofdækslet.
  3. Efterse tændrøret og juster gnistgabet om nødvendigt. Udskift tændrøret, hvis det er ødelagt, snavset eller revnet.
  4. Aftap, og/eller fyld brændstoftanken med frisk brændstof. Kontakt en autoriseret serviceforhandler, hvis problemet varer ved.
  Motoren er svær at starte eller mister kraft.
  1. Hullet i brændstofudluftningsdækslet er tilstoppet.
  2. Luftfilterindsatsen er snavset og begrænser luftstrømmen.
  3. Undersiden af maskinens hus indeholder afklippet græs og snavs.
  4. Tændrøret er ødelagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  5. Motoroliestanden er for lav, for høj eller olien er overdrevet snavset.
  6. Brændstoftanken indeholder gammelt brændstof.
  1. Rengør hullet i brændstofudluftningsdækslet, eller udskift brændstofdækslet.
  2. Rengør luftfilterets forfilter, og/eller udskift papirluftfilteret.
  3. Rengør under maskinens hus.
  4. Efterse tændrøret og juster gnistgabet om nødvendigt. Udskift tændrøret, hvis det er ødelagt, snavset eller revnet.
  5. Kontroller motorolien. Skift olien, hvis den er snavset. Påfyld eller dræn olien for at regulere oliestanden til Full-mærket på målepinden.
  6. Aftap og fyld brændstoftanken med frisk benzin.
  Motoren kører ujævnt.
  1. Tændrørskablet er ikke sat på tændrøret.
  2. Tændrøret er ødelagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  3. Luftfilterindsatsen er snavset og begrænser luftstrømmen.
  1. Sæt tændrørskablet på tændrøret.
  2. Efterse tændrøret og juster gnistgabet om nødvendigt. Udskift tændrøret, hvis det er ødelagt, snavset eller revnet.
  3. Rengør luftfilterets forfilter, og/eller udskift papirluftfilteret.
  Maskinen eller motoren ryster for meget.
  1. Undersiden af maskinens hus indeholder afklippet græs og snavs.
  2. Motorens monteringsbolte er løse.
  3. Skæreknivens monteringsbolt er løs.
  4. Skærekniven er bøjet eller ude af balance.
  1. Rengør under maskinens hus.
  2. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  3. Tilspænd skæreknivens monteringsbolt.
  4. Afbalancer skærekniven. Udskift skærekniven, hvis den er bøjet.
  Klippemønsteret er ujævnt.
  1. Du klipper i det samme mønster gentagne gange.
  2. Der er græsaffald og snavs på undersiden af maskinhuset.
  3. Skærekniven er sløv.
  1. Skift klippemønster.
  2. Rengør under maskinens hus.
  3. Slib og afbalancer skærekniven.