Bevezetés

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi megtekintés céljából.

Kapcsolatba léphet a termékekkel és a tartozékokkal kapcsolatos információkért, segítségért kereskedő keresésében, vagy terméke regisztrációjában a Toro vállalattal közvetlenül a www.Toro.com weboldalon.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálathoz, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. A(z) Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken.

g017365

Írja a termék típus- és sorozatszámát az alábbi helyre:

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, mely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben Ön nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A megadott teljesítményű motoroknál a motor összteljesítményét a motorgyártó laboratóriumban határozta meg a SAE J1349 előírásai szerint. A biztonsági, károsanyag-kibocsátási és üzemeltetési követelmények teljesítéséhez a motor tényleges teljesítménye ebben a géposztályban jelentősen alacsonyabb.

Biztonság

A gép tervezése az EN ISO 5395 szabvány alapján történt.

Általános óvintézkedések

A termék súlyos kéz- és lábsérülést okozhat, továbbá tárgyakat dobhat ki. A súlyos sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben állók biztonságát.

 • Olvassa el és minden részletében értse meg a Kezelői kézikönyvet, mielőtt elindítja a motort.

 • Ne tegye kezét vagy lábát a gép mozgó részei közelébe.

 • Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok és egyéb védőelemek nincsenek a helyükön és nem működnek.

 • Maradjon távol a kivezetőnyílásoktól. Tartsa az arra járókat biztonságos távolságban a géptől.

 • Tartsa távol a gyerekeket a működtetési területtől. Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék.

 • Szervizelés, üzemanyag-feltöltés és takarítás előtt állítsa le a gépet, és kapcsolja ki a motort.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumokra, melyek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély — személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

A kézikönyv megfelelő fejezeteiben további részletes biztonsági információkat találhat.

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

Általános óvintézkedések

 • Mindig ellenőrizze a gépet, hogy a kések, a kés csavarjai és a vágóegység nem kopottak vagy nem sérültek-e.

 • Vizsgálja meg a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el minden olyan tárgyat, amelyet a gép feldobhat.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Ellenőrizze, hogy a védőburkolatok és ez egyéb védőelemek a helyükön vannak és működőképesek.

 • A vágási magasság állításakor kapcsolatba kerülhet a mozgó késsel, amely súlyos sérülést okozhat.

  • Állítsa le a motort, és várja meg, amíg leállnak a mozgó alkatrészek.

  • Mielőtt beállítaná a vágási magasságot, húzza le a gyújtógyertyát.

Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

Veszély

Az üzemanyag rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

 • Annak megakadályozására, hogy a sztatikus feltöltődés begyújtsa az üzemanyagot, tankolás előtt a tartályt és/vagy a gépet közvetlenül a földre helyezze, ne egy járműre vagy tárgyra.

 • A tankolást kültéren, nyílt területen végezze, amikor a motor hideg. Törölje fel a kiömlött üzemanyagot.

 • Ne kezeljen üzemanyagot dohányzás közben vagy nyílt láng és szikrák közelében.

 • Üzemanyagot csak jóváhagyott üzemanyagtartályban tároljon, gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.

Figyelmeztetés

Az üzemanyag lenyelése sérülést vagy halált okozhat. A gőzök belégzése hosszabb távon súlyos sérülést és megbetegedést okozhat.

 • Kerülje a gőzök hosszabb távú belégzését.

 • Tartsa arcát és kezeit távol a fúvókától és az üzemanyag-betöltő nyílástól.

 • Az üzemanyag szemtől és bőrtől távol tartandó.

Biztonsági tudnivalók üzemeltetés közben

Általános óvintézkedések

 • Viseljen megfelelő ruházatot, beleértve a szemvédőt, csúszásgátlós és a célra megfelelő cipőt, továbbá hallásvédőt. A hosszú hajat kösse fel, és ne viseljen ékszert.

 • Ne üzemeltesse a gépet betegen, fáradtan, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.

 • A kés éles; ha hozzáér, súlyosan megsérülhet. Állítsa le a motort, és mielőtt a gépet üzemi helyzetből elmozdítaná, várja meg, amíg leállnak a mozgó alkatrészek.

 • Amikor elengedi a motorleállító kart, mind a motornak, mind a késnek 3 másodpercen belül le kell állnia. Ha nem így történik, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

 • A gépet csak megfelelő időjárás és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

 • A nedves fű vagy levelek súlyos sérülést okozhatnak, ha rajtuk megcsúszva hozzáér a késhez. Amennyiben lehetséges, fűnyírást csak száraz körülmények között végezzen.

 • Különösen ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz, vagy más olyan tárgyakhoz közelít, melyek eltakarhatják a kilátást.

 • Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, zökkenőkre, kövekre vagy egyéb rejtett tárgyakra. Az egyenetlen terep megcsúszással és eleséssel járó balesetet okozhat.

 • Állítsa le a gépet, és ellenőrizze a késeket, ha valamilyen tárgyat húztak be, vagy ha rendellenes vibrációt észlel. Az üzemeltetés folytatása előtt végezze el a szükséges javításokat.

 • Mielőtt elmozdítaná az üzemi helyzetből, állítsa le a motort, és várja meg, amíg leállnak a mozgó alkatrészek.

 • Ha járt a motor, a kipufogódob forró, ami súlyos égési sérülést okozhat. Maradjon távol a forró kipufogódobtól.

 • Csak a Toro® által jóváhagyott tartozékokat vagy adaptereket alkalmazzon.

Biztonsági tudnivalók lejtőn való használatkor

Figyelmeztetés

A motor üzemeltetése 45°-nál meredekebb lejtőn súlyos motorkárosodást okoz, mivel megszűnik a kenés. Ezek közé tartozik a szelepek beragadása, a dugattyúk megszorulása és a főtengelycsapágyak beégése.

 • Mielőtt lejtős terepen használná, mérje fel a terepet, hogy meghatározza azt a meredekséget, amelyen a gép üzemelni fog.

 • Ne járassa a 4 ütemű Honda motort 45°-nál meredekebb lejtőn.

 • Kerülje a nedves fű nyírását. A bizonytalan egyensúlyi helyzet megcsúszással és eleséssel járó balesetet okozhat.

 • Fokozott körültekintéssel vágjon füvet átvágások, árkok vagy feltöltések közelében.

 • A gép használatakor mindig tartsa mindkét kezét a kézikaron.

 • Amikor meredek lejtőn lefelé nyír és nagyobb munkavégzési távolságra van szüksége, használjon jóváhagyott hosszabbított kézikart.

Biztonsági tudnivalók az üzemeltetés után

Általános óvintézkedések

 • A tűzesetek megelőzése érdekében tisztítsa meg a gépet a fűtől és a törmeléktől. Törölje fel a kiömlött olajat és üzemanyagot.

 • Zárt térben való tárolás előtt mindig hagyja a gépet lehűlni.

 • Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más berendezéseken.

Biztonsági tudnivalók szállításkor

 • Járjon el fokozott körültekintéssel a gép be- és kirakodásakor.

 • Rögzítse a gépet.

 • A gépet ne a motornál fogva emelje, mivel az éles sarkok sérülést okozhatnak.

Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

 • Kösse le a gyújtógyertya kábelét, mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezdene.

 • A gép karbantartása során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.

 • A kés éles; ha hozzáér, súlyosan megsérülhet. A kés szervizelésekor viseljen védőkesztyűt.

 • Soha ne változtasson a biztonsági berendezéseken. Rendszeresen ellenőrizze a megfelelő működésüket.

 • A gép felbillentése az üzemanyag szivárgását okozhatja. Az üzemanyag gyúlékony, robbanásveszélyes és személyi sérülést okozhat. Járassa a gépet az üzemanyag kifogyásáig, vagy az üzemanyagot kézi szivattyúval távolítsa el; soha ne leszívócsővel.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Important: A biztonsági címkék és utasítások a gépkezelő számára jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. Cseréje ki vagy pótolja a megrongálódott vagy hiányzó címkét.

decal111-9826
decal111-5393
g017410

Felszerelés

A fogantyú összeszerelése

 1. Csúsztassa a 2 perselyt a vázba.

  g017333
 2. Helyezze be a fogantyú alsó részét a perselyek közé, és rögzítse 1 fogantyúcsavar, 2 alátét és 1 anya segítségével.

  Note: Helyezze a fogantyú alsó részét a perselyek közé úgy, hogy az ütközőegység a jobb oldalon legyen.

 3. Ismételje meg a műveletsort a másik oldalon.

 4. Igazítsa egymáshoz a fogantyú felső és alsó részét.

  g209291
 5. Csúsztassa át az U-csavart a fogantyú felső és alsó részén, majd rögzítse alátéttel és kézikerékkel.

 6. Rögzítse a gázkaregységet a fogantyú külső felére, majd rögzítse anyával és csavarral.

  g209280

A lábütköző felszerelése

Rögzítse a lábütközőt a fogantyú alsó részének jobb oldalán található csavarra egy csavaranyával és 2 alátéttel (Ábra 6).

Note: Szerelje fel a lábütközőt a rajta található alsó furat segítségével, lásd Ábra 6.

g027870

A motor feltöltése olajjal

Important: A gépét nem olajjal feltöltött állapotban szállítjuk. A motor indítását megelőzően töltse fel a motort olajjal.

Maximális mennyiség: 0,59 l, olajtípus: többfokozatú ásványi 10W-30 kenőolaj, SF, SG, SH, SJ, SL vagy magasabb API-specifikációval.

 1. Helyezze a gépet sík felületre.

 2. Vegye ki a nívópálcát (Ábra 7).

  g017332
 3. Lassan öntsön olajat az olajbetöltő nyílásba, várjon 3 percig, és ellenőrizze a nívópálcán az olajszintet a nívópálca tisztára törlésével, majd beillesztésével, azonban ne csavarja vissza az olajbetöltő nyílás sapkáját (Ábra 8).

  g017338

  Note: Töltse fel a motor forgattyúházát olajjal, amíg a nívópálca azt nem jelzi, hogy az olajszint megfelelő, lásd: Ábra 7. Ha a motort túltölti olajjal, távolítsa el a felesleges olajat, lásd: A motorolaj cseréje.

 4. Helyezze be a nívópálcát, és kézzel húzza meg.

  Important: Cseréljen motorolajat az első 5 üzemórát követően; ezután évente cserélje. Lásd: A motorolaj cseréje.

Termékáttekintés

g017341
g017335
ModellVágásszélességA termék szélessége
02604510 mm635 mm
02606535 mm635 mm

Üzemeltetés

Üzemanyag-utántöltés

 • A legjobb eredmény elérése érdekében csak tiszta, friss, ((R+M)/2 besorolási módszer szerint) legalább 87-es oktánszámú ólommentes benzint használjon.

 • Legfeljebb 10%(V/V) etanolt vagy 15%(V/V) MTBE-t tartalmazó, oxigéntartalmú üzemanyag használható.

 • Ne használjon etanolt vagy olyan benzinkeveréket, mint az E15 vagy E85, amely több mint 10%(V/V) etanolt tartalmaz. Ez teljesítményproblémákat és/vagy olyan motorkárosodást okozhat, amelyre a garancia nem terjed ki.

 • Ne használjon metanolt tartalmazó benzint.

 • Ne tároljon télen üzemanyagot sem az üzemanyagtartályban, sem más tartályban, kivéve, ha üzemanyag-stabilizátort kever az üzemanyaghoz.

 • Ne adjon olajat a benzinhez.

A tankot ismert márkanevű töltőállomásról származó ólmozatlan, normál benzinnel (Ábra 11) töltse fel.

Important: Az indítási problémák csökkentése érdekében adagoljon az általános üzemanyaghoz stabilizátort, 30 napnál nem régebbi benzinnel elkeverve.

További tudnivalókért lásd a motor kezelői kézikönyvét.

g017340

A motor olajszintjének ellenőrzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motor olajszintjét.
  1. Helyezze a gépet sík felületre.

  2. Vegye ki a nívópálcát, és törölje le egy tiszta ronggyal.

  3. Helyezze vissza, de ne csavarja be a nívópálcát az olajbetöltő nyílásba.

  4. Vegye ki a nívópálcát, és ellenőrizze.

  5. A nívópálcán a megfelelő olajszint meghatározásához lásd: Ábra 12).

   g017332
  6. Ha az olajszint alacsony, lassan öntsön olajat az olajbetöltő nyílásba, várjon 3 percig, és ellenőrizze a nívópálcán az olajszintet a nívópálca tisztára törlésével majd beillesztésével, azonban ne csavarja vissza az olajbetöltő nyílás sapkáját.

   Note: Maximális mennyiség: 0,59 l, többfokozatú ásványi 10W-30 kenőolaj SF, SG, SH, SJ, SL vagy magasabb API-specifikációval.

   Note: Töltse fel a motor forgattyúházát olajjal, amíg a nívópálca azt nem jelzi, hogy az olajszint megfelelő, lásd: Ábra 12. Ha a motort túltölti olajjal, távolítsa el a felesleges olajat, lásd: A motorolaj cseréje.

  7. Helyezze be a nívópálcát, és kézzel húzza meg.

   Important: Cseréljen motorolajat az első 5 üzemórát követően; ezután évente cserélje. Lásd: A motorolaj cseréje.

  A vágási magasság állítása

  Figyelmeztetés

  A vágási magasság állításakor kapcsolatba kerülhet a mozgó késsel, amely súlyos sérülést okozhat.

  • Állítsa le a motort, és várja meg, amíg leállnak a mozgó alkatrészek.

  • Viseljen védőkesztyűt a vágóegység kezelésekor.

  Vigyázat

  Ha előtte járt a motor, a kipufogódob forró, ami súlyos égési sérülést okozhat. Maradjon távol a forró kipufogódobtól.

  Állítsa be a kívánt vágási magasságot.

  1. Fordítsa az üzemanyagcsapot ZáRT helyzetbe.

  2. Kösse le a gyújtógyertya kábelét.

  3. Döntse oldalra a gépet, úgy, hogy a nívópálca lefelé nézzen.

  4. Védőkesztyűt viselve távolítsa el a kés csavarját és a vágóegységet.

  5. Helyezze a távtartókat a kívánt magasságra, majd szerelje vissza a vágóegységet, lásd: Ábra 13.

   g017336

   Note: A nagy távtartót mindig közvetlenül a járókerék alá kell szerelni.

  6. Nyomatékkulcs segítségével húzza meg a kés csavarját 25 N·m nyomatékkal.

  A motor beindítása

  1. Állítsa a gázkart hidegindítási helyzetbe, az üzemanyagcsap legyen ON (Nyitott) helyzetben.

   g017346
  2. Tartsa behúzva a motorleállító kart.

   g017334
  3. Helyezze lábát a fűnyíróasztalra, és billentse a gépet önmaga felé (Ábra 16).

   g017329
  4. Húzza meg a berántózsinór fogantyúját.

  Note: Ha a gép néhány próbálkozás után nem indul be, lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

  A hidegindító kar beállítása

  A hidegindító karral állíthat a hidegindító fojtószelep állásán (Ábra 17).

  g017367

  A motor leállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Győződjön meg arról, hogy a motor a motorleállító kar elengedését követően 3 másodpercen belül leáll.
 • A motor leállításához engedje el a motorleállító kart (Ábra 18).

  Important: Amikor elengedi a motorleállító kart, mind a motornak, mind a késnek 3 másodpercen belül le kell állnia. Ha nem állnak le megfelelően, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

  g017366

  Vontatás

  • Óvatosan járjon el a gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor, vagy levételekor.

  • Biztonságosan rögzítse le a gépet szíjak, láncok, kábelek vagy kötelek segítségével. Az elülső és hátsó szíjak is lefelé irányuljanak, a géppel ellenkező irányba.

  Üzemeltetési tanácsok

  Általános fűnyírási tanácsok

  • Vizsgálja meg a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el minden olyan tárgyat, amelyet a gép feldobhat.

  • Kerülje el a kés kemény tárgyakhoz csapódását. Szándékosan soha ne nyírjon tárgyak felett.

  • Ha a gép valamilyen tárgyba ütközik vagy rázkódni kezd, azonnal állítsa le a motort, kösse le a gyújtógyertyáról a kábelét, és vizsgálja át a gépet, nem sérült-e meg.

  • A legjobb teljesítmény eléréséhez szereljen fel új kést az idény kezdete előtt.

  • Szükség esetén cserélje ki a kést Toro cserekésre.

  Fűkaszálás

  • Egyszerre a fűszálaknak csak mintegy harmadrészét vágja le. Ne vágjon a legfelső (34 mm-es) beállítás alatt, hacsak nem gyér a fű, vagy késő ősszel, amikor lelassul a fű növekedése. Lásd: A vágási magasság állítása.

  • 15 cm-nél hosszabb fű nyírását nem javasoljuk. Ha a fű túl hosszú, a gép eltömődhet, és a motor lefulladhat.

  • A nedves fű és levelek hajlamosak összetapadni az udvaron, és a gép eltömődését vagy a motor leállását okozhatják. Amennyiben lehetséges, fűnyírást csak száraz körülmények között végezzen.

   Figyelmeztetés

   A nedves fű vagy levelek súlyos sérülést okozhatnak, ha megcsúszik, és hozzáér a vágószálhoz. Amennyiben lehetséges, fűnyírást csak száraz körülmények között végezzen.

  • Vegye figyelembe a rendkívül száraz időjárás esetén fennálló potenciális tűzveszélyt, kövesse e helyi tűzvédelmi figyelmeztetéseket és tartsa tisztán a gépet a száraz fűtől és törmelékektől.

  • Ha nem kielégítő a kész pázsit megjelenése, próbáljon ki egyet vagy akár többet a következő javaslatok közül:

   • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést.

   • Fűnyírás közben haladjon lassabb ütemben.

   • Növelje fel gépén a vágási magasságot.

   • Nyírja gyakrabban a füvet.

   • Alkalmazzon átfedést a rendek között, ahelyett, hogy külön minden soron teljes szélességű rendet nyírna.

  Levelek vágása

  • A pázsit nyírását követően győződjön meg arról, hogy a fű fele kilátszik a levágott levéllepel alól. Lehetséges, hogy egynél többször kell áthaladnia egy soron a levelek felett.

  • 15 cm-nél hosszabb fű nyírását nem javasoljuk. Ha a levéltakaró túl vastag, a gép eltömődhet, és a motor lefulladhat.

  • Ha a gép nem vágja elég finomra a leveleket, csökkentse a nyírás sebességét.

  Karbantartás

  Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • A motorolaj cseréje.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motor olajszintjét.
 • Győződjön meg arról, hogy a motor a motorleállító kar elengedését követően 3 másodpercen belül leáll.
 • Takarítsa le a gépről a szecskát és a szennyeződést.
 • Minden használat után
 • Takarítsa le a gépről a szecskát és a szennyeződést.
 • Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint cserélje.
 • Évente
 • Cserélje a légszűrőt gyakrabban poros üzemeltetési körülmények esetén.
 • A motorolaj cseréje.
 • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést (ha hamar kimegy az éle, gyakrabban).
 • Felkészülés karbantartásra

  Figyelmeztetés

  A gép felbillentése az üzemanyag szivárgását okozhatja. Az üzemanyag gyúlékony, robbanásveszélyes, és személyi sérülést okozhat.

  Járassa a gépet az üzemanyag kifogyásáig, vagy az üzemanyagot kézi szivattyúval távolítsa el; soha ne leszívócsővel.

  1. Állítsa le a motort, és várja meg, amíg leállnak a mozgó alkatrészek.

  2. Mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezdene, húzza le a gyertyapipát (Ábra 19).

   Important: A gép oldalra billentésekor a nívópálca nézzen lefelé. Ha a gépet más irányba dönti, akkor az olaj feltöltheti a vezérműrendszert, és a visszafolyás legalább 30 percig tart.

   g017342
  3. A karbantartási munka elvégzését követően dugja vissza a gyertyapipát.

  A légszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Cserélje a légszűrőt gyakrabban poros üzemeltetési körülmények esetén.
  1. Nyomja le a légszűrő tetején található biztosítófüleket (Ábra 20).

   g017339
  2. Nyissa fel a fedelet.

  3. Vegye ki a szűrőt (Ábra 20).

  4. Vizsgálja meg a szűrőt, és cserélje ki, ha károsodott vagy nagyon elszennyeződött.

  5. Vizsgálja meg a papír légszűrőt.

   1. Ha a szűrő sérült, vagy olajtól, üzemanyagtól nedves, cserélje ki.

   2. Ha a szűrő szennyezett, ütögesse több alkalommal egy kemény felülethez, vagy fúvassa át sűrített levegővel a gép felőli oldala felől kevesebb mint 2,07 bar nyomáson.

    Note: A szűrőből a szennyeződést ne keféléssel távolítsa el; a kefélés a szennyeződést a rostok közé erőlteti.

  6. Távolítsa el a szennyeződést a levegőszűrőházból, és fedje le a házat egy nedves ronggyal.

   Important: Ne törölje bele a port a szívócsatornába.

  7. Helyezze vissza a légszűrőt a szűrőházba.

  8. Szerelje helyére a fedelet.

  A motorolaj cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • A motorolaj cseréje.
 • Évente
 • A motorolaj cseréje.
  1. Néhány percig járassa a motort az olaj cseréje előtt, hogy felmelegedjen.

   Note: A meleg olaj jobban folyik, és több szennyezőanyagot szállít.

  2. Győződön meg arról, hogy az üzemanyagtartály kevés üzemanyagot tartalmaz vagy üres, így nem szivárog az üzemanyag, ha a gépet az oldalára billenti.

  3. Kösse le a gyújtógyertya kábelét. Lásd: Felkészülés karbantartásra.

  4. Vegye ki a nívópálcát.

  5. Billentse a gépet az oldalára lefelé néző nívópálcával, hogy leeressze a fáradt olajat az olajtöltő csövön keresztül.

  6. Fordítsa vissza a gépet üzemi helyzetébe.

  7. Lassan öntsön olajat az olajbetöltő nyílásba, várjon 3 percig, és ellenőrizze a nívópálcán az olajszintet a nívópálca tisztára törlésével, majd beillesztésével, azonban ne csavarja vissza az olajbetöltő nyílás sapkáját.

   Note: Maximális mennyiség: 0,59 l, olajtípus: többfokozatú ásványi 10W-30 kenőolaj, SF, SG, SH, SJ, SL vagy magasabb API-specifikációval.

   Note: Töltse fel a motor forgattyúházát olajjal, míg a nívópálca azt nem jelzi, hogy az olaj szintje megfelelő, lásd: Ábra 21. Ha a motort túltölti olajjal, távolítsa el a felesleges olajat, lásd: 5.

   g017332
  8. Helyezze be a nívópálcát, és kézzel húzza meg.

  9. A fáradt olaj ártalmatlanítását megfelelő módon végezze egy helyi újrahasznosító központban.

  A gyújtógyertya szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint cserélje.
 • Használjon Champion RN9YC vagy azzal egyenértékű gyújtógyertyát.

  1. Állítsa le a motort, és várja meg, amíg leállnak a mozgó alkatrészek.

  2. Kösse le a gyújtógyertya kábelét.

  3. Tisztítsa körbe a gyújtógyertyát.

  4. Szerelje ki a gyújtógyertyát a hengerfejből.

   Important: Cserélje ki a repedt, elszennyeződött, vagy piszkos gyújtógyertyát. Az elektródákat ne tisztítsa, mert a hengerbe bejutó szemcsék a motort károsíthatják.

  5. Állítsa a gyertyahézagot 0,76 mm-re a(z) Ábra 22. ábrán látható módon.

   g017548
  6. Szerelje be a gyújtógyertyát és a tömítőgyűrűt.

  7. Húzza meg a gyertyát 20 N·m nyomatékkal.

  8. Csatlakoztassa a gyertyakábelt a gyújtógyertyára.

  A kés cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést (ha hamar kimegy az éle, gyakrabban).
 • Important: A kés megfelelő felszereléséhez nyomatékkulcs szükséges. Ha nem rendelkezik nyomatékkulccsal, vagy nem szívesen végezné el ezt a műveletet, forduljon márkaszervizhez.

  Mielőtt tankol, minden esetben vizsgálja meg a kést. Ha a kés megsérült vagy elrepedt, azonnal cserélje ki. Ha a kés eltompult vagy kicsorbult, éleztesse meg, vagy cserélje ki.

  Figyelmeztetés

  A kés éles; ha hozzáér, súlyosan megsérülhet.

  • Kösse le a gyújtógyertya kábelét.

  • A kés szervizelésekor viseljen védőkesztyűt.

  1. Kösse le a gyújtógyertya kábelét. Lásd a Felkészülés karbantartásra c. szakaszt.

  2. Döntse oldalra a gépet, úgy, hogy a nívópálca lefelé nézzen.

  3. A kést ékelje ki egy fadarabbal.

   g209201
  4. Szerelje le a kést (a csavarját balra forgatva), és tartsa meg az összes csavart, alátétet.

  5. Szerelje fel az új kést (a csavarját az óra járása irányába forgatva) az összes csavarral, alátéttel.

   Important: A kés hajlított végei nézzenek a gép burkolata felé.

  6. Nyomatékkulcs segítségével húzza meg a kés csavarját 25 N·m nyomatékkal.

   Important: A 25 N·m nyomatékkal meghúzott csavar nagyon szoros. A kést egy fadarabbal kiékelve nehezedjen rá a racsnis hajtószárra vagy kulcsra, és húzza meg a csavart biztonságosan. Ezt a csavart nagyon nehéz túlhúzni.

  A gép tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Takarítsa le a gépről a szecskát és a szennyeződést.
 • Minden használat után
 • Takarítsa le a gépről a szecskát és a szennyeződést.
 • Figyelmeztetés

  A gép burkolata alól szilárd anyag repülhet ki.

  • Viseljen szemvédő eszközt.

  • Maradjon az üzemeltetési helyzetben (a fogantyú mögött).

  • Ne engedjen nézelődőket erre a területre.

  1. Döntse oldalra a gépet, úgy, hogy a nívópálca lefelé nézzen.

  2. Kefével vagy sűrített levegővel távolítsa el a füvet és a törmeléket a kipufogó védőeleméről, a felső burkolatról és a nyíróasztal körüli területekről.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A motor nem indul.
  1. A kábel nincs a gyújtógyertyára csatlakoztatva.
  2. A tanksapka szellőzőfurata eltömődött.
  3. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  4. Az üzemanyagtartály üres, vagy az üzemanyagrendszer állott üzemanyagot tartalmaz.
  1. Csatlakoztassa a gyertyakábelt a gyújtógyertyára.
  2. Tisztítsa ki a tanksapka szellőzőfuratát vagy cserélje ki a tanksapkát.
  3. Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint állítson az elektródahézagon. Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha az rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy repedt.
  4. Ürítse le a tartályt, és/vagy töltse fel friss üzemanyaggal. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.
  A motor nehezen indul, vagy veszít az erejéből.
  1. A tanksapka szellőzőfurata eltömődött.
  2. A légszűrő elszennyeződött, és korlátozza a légáramlást.
  3. A gép burkolatának alsó része szecskát és törmeléket tartalmaz.
  4. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  5. A motorolaj szintje túl alacsony, túl magas, vagy az olaj túlzottan szennyezett.
  6. Az üzemanyagtartály állott üzemanyagot tartalmaz.
  1. Tisztítsa ki a tanksapka szellőzőfuratát vagy cserélje ki a tanksapkát.
  2. Tisztítsa meg a légszűrő előszűrőjét, és/vagy cserélje ki a papír légszűrőbetétet.
  3. Tisztítsa meg alulról a gép burkolatát.
  4. Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint állítson az elektródahézagon. Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha az rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy repedt.
  5. Ellenőrizze a motorolajat. Cserélje le az olajat, ha szennyezett; töltsön hozzá olajat, vagy eresszen le belőle, hogy az olajszintet a nívópálca tele jelzéséhez állítsa be.
  6. Ürítse le a tartályt, és töltse fel friss üzemanyaggal.
  A motor egyenetlenül jár.
  1. A kábel nincs a gyújtógyertyára csatlakoztatva.
  2. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  3. A légszűrő elszennyeződött, és korlátozza a légáramlást.
  1. Csatlakoztassa a gyertyakábelt a gyújtógyertyára.
  2. Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint állítson az elektródahézagon. Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha az rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy repedt.
  3. Tisztítsa meg a légszűrő előszűrőjét, és/vagy cserélje ki a papír légszűrőbetétet.
  A gép vagy a motor túlzottan remeg.
  1. A gép burkolatának alsó része szecskát és törmeléket tartalmaz.
  2. A motor rögzítőcsavarjai kilazultak.
  3. A késrögzítő csavar laza.
  4. A kés elgörbült, vagy kiegyensúlyozatlanná vált.
  1. Tisztítsa meg alulról a gép burkolatát.
  2. Húzza meg a motor rögzítőcsavarjait.
  3. Húzza meg a kést rögzítő csavart.
  4. Egyensúlyozza ki a kést. Ha a kés elgörbült, cserélje ki.
  Egyenetlen a vágásminta.
  1. Ismételten ugyanabban a vágásmintában dolgozik.
  2. A gép burkolatának alsó része szecskát és törmeléket tartalmaz.
  3. A kés eltompult.
  1. Változtasson a vágásmintán.
  2. Tisztítsa meg alulról a gép burkolatát.
  3. Élezze meg, és egyensúlyozza ki a kést.