Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte. Behold denne håndboken for fremtidig referanse.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger service, originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert.

g017365

Noter produktets modell- og serienummer nedenfor:

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

For modeller med oppgitt motorhestekraft, var motorens brutto hestekraft fastsatt av motorprodusenten ved testing i overensstemmelse med SAE J1349. Konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil faktiske motorhestekrefter for maskin i denne klassen være betydelig lavere.

Sikkerhet

Denne maskinen er laget i henhold til EN ISO-standard 5395.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold andre på trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. Maskinen er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. Følg alltid disse forholdsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselsymbolet, som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon i de respektive delene gjennom hele håndboken.

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Undersøk alltid maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenheten er fri for skader og slitasje.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Kontroller at alle vern og sikkerhetsanordninger er på plass og fungerer korrekt.

 • Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med kniv i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.

  • Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Koble tennpluggledningen fra tennpluggen når du skal justere klippehøyden.

Drivstoffsikkerhet

Fare

Drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

 • Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert direkte på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

 • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

 • Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.

 • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde.

Advarsel

Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

 • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

 • Hold hendene og ansiktet unna dysen og drivstofftankåpningen.

 • Hold drivstoffet unna øyne og hud.

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

 • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, og ikke bruk smykker.

 • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

 • Når du slipper dødmannskontrollen, skal motoren slå seg av og kniven stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

 • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lyn.

 • Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade, hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med kniven. Unngå klipping i våte forhold, hvis mulig.

 • Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre objekter som kan hindre sikten din.

 • Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Ujevnt terreng kan føre til at du glir og faller.

 • Stopp maskinen og undersøk knivene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

 • Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

 • Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannsår. Ikke berør den varme lyddemperen.

 • Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av The Toro® Company.

Sikkerhet i bakker

Advarsel

Hvis du kjører motoren i skråninger på mer enn 45 grader, vil det føre til alvorlig motorskade på grunn av manglende smøring. Noen av de potensielle skadene kan inkludere ventiler som sitter fast, svidde stempler eller brente veivarmlagre.

 • Før du kjører i en skråning, bør du utføre en undersøkelse av området for å fastslå den faktiske hellingen der enheten skal brukes.

 • Ikke kjør 4-takts Honda-motoren i dette produktet i hellinger på mer enn 45 grader.

 • Unngå å klippe vått gress. Dårlig fotfeste kan føre til at du glir og faller.

 • Vær forsiktig når du klipper gress i nærheten av kanter, grøfter eller voller.

 • Ved bruk av maskinen, bruk alltid begge hendene på håndtaket.

 • Når du klipper fra toppen av en bratt bakke og trenger lengre rekkevidde, kan du bruke et godkjent forlenget håndtak.

Sikkerhet etter bruk

Generell sikkerhet

 • Fjern gress og rusk fra maskinen for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

 • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

Sikkerhet under transport

 • Vær forsiktig når du laster maskinen av eller på en lastebil eller tilhenger.

 • Fest maskinen.

 • Motoren skal ikke brukes til å løfte maskinen, da skarpe kanter kan forårsake personskader.

Sikkerhet ved vedlikehold

 • Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.

 • Bruk hansker og vernebriller når du vedlikeholder maskinen.

 • Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Bruk hansker når du utfører service på kniven.

 • Du må aldri fingre med sikkerhetsenhetene. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

 • Når du vender maskinen på siden kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt, og kan føre til personskader. Kjør motoren tom eller fjern drivstoffet med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Important: Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal111-9826
decal111-5393
g017410

Montering

Montere håndtaket

 1. Før to hylser inn på rammen.

  g017333
 2. Plasser nedre håndtak mellom hylsene, og fest det med én håndtaksskrue, to skiver og én mutter.

  Note: Plasser nedre håndtak mellom hylsene med kick stop-enheten på høyre side.

 3. Gjenta dette på motsatt side.

 4. Rett inn hullene på øvre håndtak med nedre håndtak.

  g209291
 5. Før U-bolten gjennom øvre og nedre håndtak og fest med en skive og et håndhjul.

 6. Fest gassen utenpå håndtaket, og fest den med en mutter og en panskrue.

  g209280

Montere håndtakssperren

Fest håndtakssperren til bolten på høyre side på nedre håndtak med en mutter og to skiver (Figur 6).

Note: Monter håndtakssperren ved å bruke det nedre hullet i håndtakssperren som vist i Figur 6.

g027870

Fylle olje på motoren

Important: Maskinen leveres ikke med olje i motoren. Før du starter motoren, fyll olje på motoren.

Maks. påfyll: 0,59 l, type: Multigrade Mineral 10W-30 olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.

 1. Flytt maskinen til en jevn flate.

 2. Fjern peilestaven (Figur 7).

  g017332
 3. Hell olje sakte i oljepåfyllingshullet, vent i tre minutter og kontroller oljenivået på peilestaven ved å tørke av peilestaven og så sette oljepåfyllingslokket, uten skru det på plass, inn i hullet (Figur 8).

  g017338

  Note: Fyll motorveivhuset med olje til peilestaven viser at motoroljenivået er korrekt, som vist i Figur 7. Hvis du fyller for mye olje på motoren, fjern den overflødige oljen som oppgitt i Skifte motorolje.

 4. Monter peilestaven og stram den til for hånd.

  Important: Skift motorolje etter de fem første driftstimene, deretter én gang i året. SeSkifte motorolje.

Oversikt over produktet

g017341
g017335
ModellKlippebreddeProduktbredde
02604510 mm635 mm
02606535 mm635 mm

Bruk

Fylle drivstofftanken

 • For best resultat må du bruke kun ren, fersk og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2)).

 • Oksidert drivstoff med opptil 10 % etanol eller 15 % MTBE i volum er godkjent.

 • Ikke bruk etanolblandinger av bensin (som f.eks. E15 eller E85) med mer enn 10 % etanol i volum. Det kan føre til ytelsesproblemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre det er tilsatt drivstoffstabilisator i drivstoffet.

 • Ikke bland olje i bensinen.

Fyll drivstofftanken med ny, blyfri bensin fra en av de store bensinstasjonskjedene (Figur 11).

Important: For å redusere oppstartsproblemer, ha drivstoffstabilisator i drivstoffet hele sesongen, og bland det med drivstoff som er mindre enn 30 dager gammel.

Se brukerhåndboken for motoren for mer informasjon.

g017340

Kontrollere motoroljenivået

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere motoroljenivået.
  1. Flytt maskinen til en jevn flate.

  2. Ta ut peilestaven og tørk den med en ren fille.

  3. Sett inn, men ikke skru inn, peilestaven i oljepåfyllingshullet.

  4. Fjern peilestaven og sjekk den.

  5. For å se oljenivået på peilestaven, se Figur 12.

   g017332
  6. Hvis oljenivået er lavt, hell olje sakte i oljepåfyllingshullet, vent i tre minutter og kontroller oljenivået på peilestaven ved å tørke peilestaven tørr og så sette, men ikke skru inn, oljepåfyllingslokket inn i hullet.

   Note: Maks. påfyll: 0,59 l, Multigrade Mineral 10W-30-olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.

   Note: Fyll motorveivhuset med olje til peilestaven viser at motoroljenivået er korrekt, som vist i Figur 12. Hvis du fyller for mye olje på motoren, fjern den overflødige oljen som oppgitt i Skifte motorolje.

  7. Monter peilestaven og stram den til for hånd.

   Important: Skift motorolje etter de fem første driftstimene, deretter én gang i året. Se Skifte motorolje.

  Justere klippehøyden

  Advarsel

  Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med kniv i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.

  • Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Bruk hansker når du håndterer klippeenheten.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannsår. Ikke berør den varme lyddemperen.

  Juster klippehøyden som ønsket.

  1. Vri drivstoffbryteren til AV-stillingen.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Vipp maskinen over på siden med peilestaven ned.

  4. Bruk vernehansker, og fjern knivbolten og klippeenheten.

  5. Juster avstandsstykkene til ønsket høyde, og monter klippeenheten på nytt, som vist i Figur 13.

   g017336

   Note: Det store avstandsstykket skal hele tiden være direkte under viftehjulet.

  6. Stram knivbolten med en momentnøkkel til 25 N·m.

  Starte motoren

  1. Sett gassen i chokestilling, og påse at drivstoffbryteren er i På-stillingen.

   g017346
  2. Hold dødmannskontrollen mot håndtaket.

   g017334
  3. Plasser foten på klippeenheten og vipp maskinen mot deg (Figur 16).

   g017329
  4. Trekk i tilbakespolingshåndtaket.

  Note: Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

  Justere choken

  Bruk gassen til å justere choken (Figur 17).

  g017367

  Slå av motoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller at motoren slås av innen tre sekunder etter at du slipper dødmannskontrollen.
 • Frigjør dødmannskontrollen for å slå av motoren (Figur 18).

  Important: Når du slipper dødmannskontrollen, skal både motoren og kniven stanse innen tre sekunder. Hvis maskinen ikke stopper som den skal, skal du umiddelbart slutte å bruke den. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

  g017366

  Transport

  • Vær forsiktig når du lesser eller avlesser maskinen på eller av en lastebil.

  • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må ledes nedover og utover fra maskinen.

  Brukstips

  Generelle klippetips

  • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

  • La ikke kniven treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.

  • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller starter å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, koble kabelen fra tennpluggen og undersøk maskinen for skade.

  • For best mulig resultat kan du montere en ny kniv før klippesesongen begynner.

  • Skift ut kniven med en original Toro-kniv når det er nødvendig.

  Klippe gress

  • Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. Ikke klipp lavere enn den høyeste innstillingen på 34 mm med mindre gresset er spredt, eller hvis det er sent på høsten og gresset vokser saktere. Se Justere klippehøyden.

  • Det anbefales ikke å klippe gress som er over 15 cm høyt. Hvis gresset er for langt, kan maskinen bli tettet og motoren stanse.

  • Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser. Bruk gressklipperen kun under tørre forhold hvis det er mulig.

   Advarsel

   Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade hvis du glir og kommer i kontakt med klippetråden. Bruk gressklipperen kun under tørre forhold hvis det er mulig.

  • Vær oppmerksom på brannfare ved svært tørre forhold, følg alle lokale brannvarsler og hold maskinen fri for tørt gress og løvrester.

  • Hvis den ferdig klipte gressplenen ikke ser bra ut, kan du prøve én gang til og gjøre følgende:

   • Skift ut kniven eller bryn den.

   • Gå saktere mens du klipper.

   • Hev klippehøydeinnstillingen på maskinen.

   • Klipp gresset oftere.

   • Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

  Klippe løv

  • Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.

  • Det anbefales ikke å klippe gress som er over 15 cm høyt. Hvis løvlaget er for tykt, kan maskinen bli tilstoppet og motoren stanse.

  • Reduser klippehastigheten hvis maskinen ikke klipper løvene fint nok.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere motoroljenivået.
 • Kontroller at motoren slås av innen tre sekunder etter at du slipper dødmannskontrollen.
 • Fjern gressrester og smuss fra hele maskinen.
 • Etter hver bruk
 • Fjern gressrester og smuss fra hele maskinen.
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk tennpluggen, og bytt den ut hvis det er nødvendig.
 • Årlig
 • Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
 • Skift motoroljen.
 • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).
 • Gjøre klar til vedlikehold

  Advarsel

  Når du vender maskinen på siden, kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig, eksplosivt og kan føre til personskader.

  Kjør motoren tom, eller fjern drivstoffet med en håndpumpe, sug det aldri opp med hevert.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen (Figur 19) før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.

   Important: Vend alltid maskinen over på siden med peilestaven ned. Hvis maskinen er vippet i en annen retning, kan olje fylle ventilrekken, og det tar minst 30 minutter å tappe den.

   g017342
  3. Når du har utført vedlikeholdsprosedyrer, koble tennpluggledningen til tennpluggen.

  Skifte luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
  1. Trykk ned låsetappene oppå luftrenserdekselet (Figur 20).

   g017339
  2. Åpne dekselet.

  3. Fjern filteret (Figur 20).

  4. Inspiser filteret og skift det hvis det er skadet eller skittent.

  5. Kontroller papirluftfilteret.

   1. Hvis filteret er skadet eller vått av olje eller drivstoff, bytt det ut.

   2. Hvis filteret er skittent, bank det noen ganger lett mot en hard overflate eller blås trykkluft på mindre enn 2,07 bar gjennom den siden av filteret som venter mot motoren.

    Note: Ikke børst smusset av filteret, dette skuver smusset inn i fibrene.

  6. Fjern smuss fra luftrenserkroppen og dekk til med en fuktig klut.

   Important: Ikke tørk smuss inn i luftkanalen.

  7. Sett filteret inn i luftrenseren.

  8. Sett på dekslet igjen.

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Årlig
 • Skift motoroljen.
  1. La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den.

   Note: Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

  2. Påse at drivstofftanken inneholder lite eller ikke noe drivstoff, slik at det ikke lekker ut når du vipper maskinen over på siden.

  3. Koble ledningen fra tennpluggen. Se Gjøre klar til vedlikehold.

  4. Fjern peilestaven.

  5. Vend maskinen over på siden, med peilestaven ned, for å tømme den brukte oljen ut gjennom oljefyllingsrøret.

  6. Sett maskinen i driftsstilling igjen.

  7. Hell olje sakte i oljepåfyllingshullet, vent i tre minutter og kontroller oljenivået på peilestaven ved å tørke av peilestaven og deretter sette oljepåfyllingslokket, uten skru det på plass, inn i hullet.

   Note: Maks. påfyll: 0,59 l, type: Multigrade Mineral 10W-30 olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.

   Note: Fyll motorveivhuset med olje til peilestaven viser at motoroljenivået er korrekt, som vist i Figur 21. Hvis du fyller for mye olje på motoren, fjern den overflødige oljen som oppgitt i 5.

   g017332
  8. Monter peilestaven og stram den til for hånd.

  9. Det gamle oljefilteret må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  Overhale tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Undersøk tennpluggen, og bytt den ut hvis det er nødvendig.
 • Bruk en tennplugg av typen Champion RN9YC eller en tilsvarende plugg.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Rengjør rundt tennpluggen.

  4. Fjern tennpluggen fra sylinderhodet.

   Important: En tennplugg som er sprukket eller skitten, må skiftes ut. Rengjør ikke elektrodene, siden partikler som kommer inn i sylinderen kan føre til at motoren skades.

  5. Juster åpningen på tennpluggen til 0,76 mm som vist i Figur 22.

   g017548
  6. Monter tennpluggen og pakningen.

  7. Stram pluggen med et moment på 20 N·m.

  8. Koble ledningen til tennpluggen.

  Skift ut kniven

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).
 • Important: Du trenger en momentnøkkel for å montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.

  Kontroller kniven hver gang gressklipperen går tom for drivstoff. Hvis kniven er skadet eller sprukket, må den skiftes ut omgående. Hvis kniveggen er sløv eller har hakk, skal den brynes eller skiftes ut.

  Advarsel

  Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

  • Koble ledningen fra tennpluggen.

  • Bruk hansker når du vedlikeholder på kniven.

  1. Koble tennpluggledningen fra tennpluggen. Se Gjøre klar til vedlikehold.

  2. Vend maskinen over på siden med peilestaven ned.

  3. Bruk en treblokk til å holde kniven fast.

   g209201
  4. Fjern knivene (drei knivbolten mot urviseren), og spar på alle skruer og muttere.

  5. Monter den nye kniven (drei knivbolten med urviseren) ved hjelp av skruene og mutrene du sparte.

   Important: Plasser knivens bueformede ender slik at de peker mot maskinhuset.

  6. Stram knivbolten med en momentnøkkel til 25 N·m.

   Important: En bolt med dreiemoment på 25 N·m er veldig godt tilstrammet. Hold fast kniven med en trekloss og legg vekten på skrallen eller momentnøkkelen og stram bolten godt til. Det er nesten umulig å stramme denne bolten for mye.

  Rengjøre maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern gressrester og smuss fra hele maskinen.
 • Etter hver bruk
 • Fjern gressrester og smuss fra hele maskinen.
 • Advarsel

  Maskinen kan løsne materiale fra under maskinhuset.

  • Bruk vernebriller.

  • Forbli i operatørstilling (bak håndtaket).

  • Pass på at det ikke er andre personer i området.

  1. Vipp maskinen over på siden med peilestaven ned.

  2. Bruk en børste eller trykkluft til å fjerne gress og rusk fra eksosvernet, det øvre dekslet og omliggende klippeenhetsområder.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren starter ikke.
  1. Kabelen er ikke koplet til tennpluggen.
  2. Hullet i drivstofflokkventilen er tilstoppet.
  3. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  4. Drivstofftanken er tom, eller det er gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  1. Koble ledningen til tennpluggen.
  2. Rengjør hullet i drivstofflokkventilen, eller skift ut drivstofflokket.
  3. Kontroller tennpluggen, og juster åpningen om nødvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  4. Tøm drivstofftanken, og/eller fyll den med nytt drivstoff. Hvis du fortsatt har problemer, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.
  Det er vanskelig å starte motoren, eller den går ikke skikkelig.
  1. Hullet i drivstofflokkventilen er tilstoppet.
  2. Luftfilterelementet er skittent og hindrer luftgjennomstrømningen.
  3. Det er gressrester og smuss på undersiden av maskinhuset.
  4. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  5. Motoroljenivået er for lavt eller høyt, eller oljen er skitten.
  6. Det er gammel bensin i drivstoffsystemet.
  1. Rengjør hullet i drivstofflokkventilen, eller skift ut drivstofflokket.
  2. Rengjør luftfilterets forfilter og/eller skift ut papirluftfilteret.
  3. Rengjør under maskinhuset.
  4. Kontroller tennpluggen, og juster åpningen om nødvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  5. Kontroller motoroljenivået. Skift oljen hvis den er skitten, fyll eller tøm olje for å justere oljenivået til Full-merket på peilestaven.
  6. Tøm drivstofftanken, og fyll den med nytt drivstoff.
  Motoren sviver ikke jevnt.
  1. Kabelen er ikke koplet til tennpluggen.
  2. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  3. Luftfilterelementet er skittent og hindrer luftgjennomstrømningen.
  1. Koble ledningen til tennpluggen.
  2. Kontroller tennpluggen, og juster åpningen om nødvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  3. Rengjør luftfilterets forfilter og/eller skift ut papirluftfilteret.
  Maskinen eller motoren vibrerer for mye.
  1. Det er gressrester og smuss på undersiden av maskinhuset.
  2. Monteringsboltene i motoren er løse.
  3. Knivmonteringsbolten er løs.
  4. Kniven er bøyd eller ubalansert.
  1. Rengjør under maskinhuset.
  2. Trekk til monteringsboltene.
  3. Stram til knivmonteringsbolten.
  4. Balanser kniven. Hvis kniven er bøyd, skifter du den ut.
  Klippemønsteret er ujevnt.
  1. Du klipper gjentatte ganger i det samme mønsteret.
  2. Det er gressrester og smuss på undersiden av maskinhuset.
  3. Kniven er sløv.
  1. Endre klippemønster.
  2. Rengjør under maskinhuset.
  3. Slip og balanser kniven.