Introduktion

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt samt undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer.

g017365

Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför så är de lätta att hitta:

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

För modeller med angivna motorhästkrafter beräknades motorns totala hästkrafter i verkstaden av motortillverkaren enligt SAE J1349. Den här klassens faktiska motorhästkrafter kan komma att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla gällande säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och förstå innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avståndet till utkastaröppningen. Håll kringstående på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Du hittar mer säkerhetsinformation i respektive avsnitt i denna bruksanvisning.

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Kontrollera alltid maskinen för att se om knivarna, knivbultarna och klippenheten är slitna eller skadade.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga omkring.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Kontrollera att alla skydd och säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar korrekt.

 • Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande kniv, vilket kan leda till allvarliga skador.

  • Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Lossa tändkabeln från tändstiftet när du ska justera klipphöjden.

Bränslesäkerhet

Fara

Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

 • Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

 • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

 • Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.

 • Förvara bränslet i en godkänd dunk och förvara den utom räckhåll från barn.

Varning

Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

 • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

 • Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.

 • Håll bränsle borta från ögon och hud.

Säkerhet under användning

Allmän säkerhet

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, halkfria och ordentliga skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte smycken.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ut.

 • När du släpper förarkontrollen ska motorn stängas av och kniven stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

 • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

 • Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Undvik om möjligt att klippa under våta förhållanden.

 • Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.

 • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämna underlag kan ge upphov till halkning och fall.

 • Stanna maskinen och undersök knivarna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

 • Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

 • Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

 • Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av The Toro® Company.

Säkerhet på sluttningar

Varning

Om du kör maskinen på sluttningar vars lutning överstiger 45 grader kommer motorn att skadas allvarligt på grund av bristande smörjning. Exempel på sådana skador är ventiler som fastnar, repade kolvar eller brända vevaxellager.

 • Före körning på en sluttning ska du inspektera området och fastställa hur brant sluttningen är där enheten ska köras.

 • Använd inte en Honda-fyrtaktsmotor i den här produkten på sluttningar vars lutning överstiger 45 grader.

 • Undvik att klippa vått gräs. Dåligt fotfäste kan göra att du halkar och faller.

 • Var försiktig när du klipper i närheten av stup, diken och flodbäddar.

 • Håll alltid båda händerna på handtaget när du använder maskinen.

 • Om du klipper från övre delen av en brant sluttning och du behöver längre räckvidd kan du använda ett godkänt förlängningshandtag.

Säkerhet efter användning

Allmän säkerhet

 • Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

 • Låt motorn svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, som t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

Säkerhet vid transport

 • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen.

 • Fäst maskinen.

 • Motorn ska inte användas för lyftning av maskinen eftersom vassa kanter kan orsaka personskador.

Säkerhet vid underhåll

 • Lossa tändkabeln från tändstiftet innan du utför underhåll.

 • Använd handskar och ögonskydd när du servar maskinen.

 • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Använd handskar då du handskas med kniven.

 • Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.

 • Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador. Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Important: Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal111-9826
decal111-5393
g017410

Montering

Montera handtaget

 1. För in två bussningar i ramen.

  g017333
 2. Sätt det nedre handtaget mellan bussningarna och fäst det med en handtagsskruv, två brickor och en mutter.

  Note: Sätt det nedre handtaget mellan bussningarna med kickstoppsanordningen på höger sida.

 3. Upprepa på motsatta sidan.

 4. Rikta in hålen i det övre handtaget efter det nedre handtaget.

  g209291
 5. För U-bulten genom det övre och nedre handtaget och fäst den med en bricka och ett handhjul.

 6. Sätt gasanordningen på utsidan av handtaget och fäst den med en mutter och en skruv med kullrigt huvud.

  g209280

Montera fotstödet

Fäst fotstödet på bulten på höger sida av det lägre handtaget med en mutter och två brickor (Figur 6).

Note: Montera fotstödet med hjälp av fotstödets lägre hål enligt Figur 6

g027870

Fylla på olja i motorn

Important: Maskinen levereras utan olja i motorn. Fyll på olja i motorn innan du startar den.

Maximal påfyllning: 0,59 l, typ: flergradig 10W-30-mineralolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.

 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Ta ut oljestickan (Figur 7).

  g017332
 3. Fyll långsamt på olja i påfyllningshålet, vänta i tre minuter och kontrollera oljenivån med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, men inte skruva fast, den i hålet (Figur 8).

  g017338

  Note: Fyll på olja i motorvevhuset tills oljestickan visar rätt oljenivå enligt Figur 7. Om du fyller på för mycket olja i motorn tar du bort överflödig olja så som beskrivs i Byta ut motoroljan.

 4. Sätt tillbaka oljestickan och dra åt ordentligt för hand.

  Important: Byt motorolja efter de första fem arbetstimmarna och därefter årligen. Se Byta ut motoroljan.

Produktöversikt

g017341
g017335
ModellKlippbreddProduktens bredd
02604510 mm635 mm
02606535 mm635 mm

Körning

Fylla på bränsletanken

 • Använd endast ren och färsk blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

 • Syresatta bränslen med upp till 10 % etanol eller 15 % MTBE baserat på volym är godkända.

 • Använd inte etanol-bensinblandningar (t.ex. E15 eller E85) som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym. Det kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn, vilka eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränslebehållare under vintern om inte stabiliserare har tillsatts till bränslet.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Fyll bränsletanken med färsk, blyfri regularbensin från en bensinmack som ingår i en av de större kedjorna (Figur 11).

Important: Tillsätt en stabiliserare till bränslet vid alla tidpunkter på året, för att få mindre startproblem. Blanda stabiliseraren med bensin som är max. 30 dagar gammal.

Du hittar mer information finns i motorns bruksanvisning.

g017340

Kontrollera oljenivån i motorn

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
  1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  2. Ta ut oljestickan och torka av den med en ren trasa.

  3. Sätt i, men skruva inte fast, oljestickan i påfyllningshålet.

  4. Ta ut oljestickan och kontrollera den.

  5. Information om rätt oljenivå på oljestickan finns i Figur 12).

   g017332
  6. Om oljenivån är låg fyller du långsamt på olja i påfyllningshålet, väntar i tre minuter och kontrollerar oljenivån med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, men inte skruva fast, den i hålet.

   Note: Maximal påfyllning: 0,59 l, flergradig 10W-30-mineralolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.

   Note: Fyll på olja i motorvevhuset tills oljestickan visar rätt oljenivå enligt Figur 12. Om du fyller på för mycket olja i motorn tar du bort överflödig olja så som beskrivs i Byta ut motoroljan.

  7. Sätt tillbaka oljestickan och dra åt ordentligt för hand.

   Important: Byt motorolja efter de första fem arbetstimmarna och därefter årligen. Se Byta ut motoroljan.

  Justera klipphöjden

  Varning

  Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande kniv, vilket kan leda till allvarliga skador.

  • Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd handskar när du hanterar klippenheten.

  Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

  Justera klipphöjden.

  1. Vrid bränsleomkopplaren till AVSTäNGT läge.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Tippa maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

  4. Använd skyddshandskar och ta bort knivskruven och klippenheten.

  5. Justera distansbrickorna för att få önskad höjd och sätt sedan tillbaka klippenheten enligt Figur 13.

   g017336

   Note: Den större distansbrickan ska alltid placeras direkt under impellern.

  6. Använd en skiftnyckel för att dra åt knivskruven till 25 N·m.

  Starta motorn

  1. För gasreglaget till chokeläget och kontrollera att bränsleomkopplaren är i det PåSLAGNA läget.

   g017346
  2. Håll förarkontrollen mot handtaget.

   g017334
  3. Sätt foten på klippdäcket och tippa maskinen mot dig (Figur 16).

   g017329
  4. Dra i startsnörehandtaget.

  Note: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera försök.

  Ställa in choken

  Använd gasreglaget för att ställa in choken (Figur 17).

  g017367

  Stänga av motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att förarkontrollen släpps.
 • Stäng av motorn genom att släppa förarkontrollen (Figur 18).

  Important: När du släpper förarkontrollen ska både motorn och kniven stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ordentligt slutar du genast att använda maskinen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

  g017366

  Transport

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen med spännremmar, kedjor, vajrar eller rep så att den sitter säkert. Både de främre och de bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

  Arbetstips

  Allmänna klipptips

  • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga omkring.

  • Undvik att låta kniven gå emot massiva objekt. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.

  • Stäng av motorn om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera. Ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera noga om klipparen har skadats.

  • Montera en ny kniv när klippsäsongen börjar för att garanterat få bästa resultat.

  • Byt efter behov ut kniven mot en Toro-originalkniv.

  Klippa gräs

  • Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp endast med den högsta inställningen (34 mm), såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare. Se Justera klipphöjden.

  • Vi rekommenderar inte att du klipper gräs som är höge än 15 cm. Om gräset är för högt kan klipparen täppas igen och det kan leda till motorstopp.

  • Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen. Klipp om möjligt endast vid torra förhållanden.

   Varning

   Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid klipptråden. Klipp om möjligt endast vid torra förhållanden.

  • Tänk på brandfaran vid mycket torra förhållanden, följ alla lokala brandvarningar och håll maskinen ren från torrt gräs och löv.

  • Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:

   • Byt ut kniven eller låt slipa den.

   • Gå saktare när du klipper.

   • Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.

   • Klipp gräset oftare.

   • Överlappa klippsvepningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

  Klippa löv

  • Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.

  • Vi rekommenderar inte att du klipper gräs som är höge än 15 cm. Om lövtäcket är för tjockt kan maskinen täppas igen och orsaka motorstopp.

  • Sänk klipphastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att förarkontrollen släpps.
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från hela maskinen.
 • Efter varje användning
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från hela maskinen.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera tändstiftet och byt ut det vid behov.
 • Årligen
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Byt oljan i motorn.
 • Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).
 • Underhållsförberedelser

  Varning

  Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador.

  Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bränsle med en handpump. Använd aldrig en hävert.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 19) innan du utför underhåll.

   Important: Tippa alltid maskinen på sidan med oljestickan nedåt. Om maskinen tippas i en annan riktning kan ventilmekanismen fyllas med olja, vilket tar minst 30 minuter att tömma.

   g017342
  3. Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du utfört underhåll.

  Byta luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
  1. Tryck ned spärrhakarna på luftrenarkåpan (Figur 20).

   g017339
  2. Öppna kåpan.

  3. Ta bort filtret (Figur 20).

  4. Undersök filtret och byt ut det om det är skadat eller mycket smutsigt.

  5. Kontrollera pappersluftfiltret.

   1. Byt ut filtret om det är skadat eller blött av olja eller bränsle.

   2. Om filtret är smutsigt knackar du det mot en hård yta flera gånger eller blåser tryckluft på mindre än 2,07 bar genom den sida av filtret som är vänd mot motorn.

    Note: Borsta inte bort smutsen från filtret, eftersom smutsen då tränger in i fibrerna.

  6. Ta bort smutsen från luftrenarhuset och -kåpan med en fuktig trasa.

   Important: För inte in smuts i luftkanalen.

  7. Sätt filtret i luftrenaren.

  8. Sätt tillbaka skyddet.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Årligen
 • Byt oljan i motorn.
  1. Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan.

   Note: Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

  2. Kontrollera att bränsletanken endast innehåller lite eller inget bränsle alls så att det inte läcker ut när du tippar klipparen på sidan.

  3. Lossa tändkabeln från tändstiftet. Se Underhållsförberedelser.

  4. Ta bort oljestickan.

  5. Tippa gräsklipparen på sidan (med oljestickan nedåt) för att tömma ut den använda oljan genom påfyllningsröret.

  6. Tippa tillbaka maskinen till arbetsläget.

  7. Fyll långsamt på olja i påfyllningshålet, vänta i tre minuter och kontrollera oljenivån med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, men inte skruva fast, den i hålet.

   Note: Maximal påfyllning: 0,59 l, typ: flergradig 10W-30-mineralolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.

   Note: Fyll på olja i motorvevhuset tills oljestickan visar rätt oljenivå enligt Figur 21. Om du fyller på för mycket olja i motorn tar du bort överflödig olja så som beskrivs i 5.

   g017332
  8. Sätt tillbaka oljestickan och dra åt ordentligt för hand.

  9. Kassera den använda oljan enligt lokala föreskrifter på en återvinningsstation.

  Utföra service på tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera tändstiftet och byt ut det vid behov.
 • Använd ett tändstift av typen Champion RN9YC eller motsvarande.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Rengör runt tändstiftet.

  4. Skruva bort tändstiftet från cylindertoppen.

   Important: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Rengör inte elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

  5. Ställ in gapet på det nya stiftet till 0,76 mm såsom visas i Figur 22.

   g017548
  6. Montera tändstiftet och packningen.

  7. Dra åt tändstiftet till 20 N·m.

  8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Byta ut kniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).
 • Important: För att montera kniven korrekt behöver du en skiftnyckel. Om du inte har någon skiftnyckel eller inte vill utföra den här proceduren kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

  Kontrollera kniven varje gång bränslet tar slut. Byt omedelbart ut kniven om den är skadad eller sönder. Byt ut kniven eller låt slipa den om bladet är slött eller repigt.

  Varning

  Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

  • Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  • Använd handskar då du handskas med kniven.

  1. Lossa tändkabeln från tändstiftet. Se Underhållsförberedelser.

  2. Tippa maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

  3. Håll kniven stilla med hjälp av en träkloss.

   g209201
  4. Avlägsna kniven (vrid knivskruven motsols) och spara alla monteringsdelar.

  5. Montera den nya kniven (vrid knivskruven medsols) och alla monteringsdelar.

   Important: Låt knivens böjda del peka mot klipparkåpan.

  6. Använd en skiftnyckel för att dra åt knivskruven till 25 N·m.

   Important: En skruv åtdragen till ett moment på 25 N·m är mycket hårt åtdragen. Lägg din tyngd på spärrhaken eller skiftnyckeln och dra åt skruven ordentligt, samtidigt som du håller fast kniven med en träkloss. Det är mycket svårt att dra åt skruven för mycket.

  Rengöra maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från hela maskinen.
 • Efter varje användning
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från hela maskinen.
 • Varning

  Det kan lossna material från under klipparkåpan.

  • Använd skyddsglasögon.

  • Stå kvar i körläge (bakom handtaget).

  • Håll kringstående på avstånd.

  1. Tippa maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

  2. Använd en borste eller tryckluft för att ta bort gräs och skräp från avgasskyddet, den övre huven och omgivande däckområden.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det går inte att starta motorn.
  1. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet.
  2. Hålet i tanklocket är igensatt.
  3. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  4. Bränsletanken är tom eller bränslesystemet innehåller gammalt bränsle.
  1. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
  2. Rengör hålet i tanklocket eller byt ut tanklocket.
  3. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  4. Töm och/eller fyll på bränsletanken med ny bensin. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemet kvarstår.
  Motorn är trög att starta eller tappar kraft.
  1. Hålet i tanklocket är igensatt.
  2. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet.
  3. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan.
  4. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  5. Motorns oljenivå är för låg, för hög eller så är motoroljan mycket smutsig.
  6. Bränsletanken innehåller gammalt bränsle.
  1. Rengör hålet i tanklocket eller byt ut tanklocket.
  2. Rengör luftfiltrets förrenare och/eller byt pappersluftfiltret.
  3. Rengör under klipparkåpan.
  4. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  5. Kontrollera motoroljan. Byt ut oljan om den är smutsig. Fyll på eller tappa ut olja för att justera oljenivån efter markeringen Full på oljestickan
  6. Töm och fyll på bränsletanken med ny bensin.
  Motorn går ojämnt.
  1. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet.
  2. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  3. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet.
  1. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
  2. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  3. Rengör luftfiltrets förrenare och/eller byt pappersluftfiltret.
  Maskinen eller motorn vibrerar för mycket.
  1. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan.
  2. Motorns fästskruvar är lösa.
  3. Knivens fästskruv är lös.
  4. Kniven är böjd eller ur balans.
  1. Rengör under klipparkåpan.
  2. Dra åt motorns fästskruvar.
  3. Dra åt knivens fästskruv.
  4. Balansera kniven. Byt ut kniven om den är böjd.
  Klippmönstret blir ojämnt.
  1. Du klipper i samma mönster om och om igen.
  2. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan.
  3. Kniven är slö.
  1. Byt klippmönster.
  2. Rengör under klipparkåpan.
  3. Slipa och balansera kniven.