Úvod

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění osob nebo poškození výrobku. Jste odpovědni za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje. Uschovejte si tuto příručku pro budoucí využití.

Na adrese www.Toro.com můžete přímo požádat společnost Toro o poskytnutí informací o bezpečnosti výrobku a podkladů pro zaškolení obsluhy, informací o příslušenství, o pomoc s vyhledáním prodejce, nebo můžete zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku.

g017365

Vepište typové a sériové číslo výrobku do mezery níže:

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a obsahuje bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může způsobit vážný úraz nebo usmrcení, nebudete-li dodržovat doporučená opatření.

g000502

V této příručce jsou pro zdůraznění informací používána dvě slova. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, které stojí za zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobnosti najdete na příslušném Prohlášení o shodě pro tento výrobek.

Čistý točivý moment: Hrubý či čistý točivý moment tohoto motoru byl laboratorně stanoven výrobcem motoru v souladu se specifikacemi SAE (Society of Automotive Engineers) J1349. V souladu s bezpečnostními, emisními a provozními požadavky byl efektivní točivý moment motoru u stroje této třídy nastaven na výrazně nižší hodnotu. Technické údaje o modelu svého stroje naleznete na stránkách www.Toro.com.

Neprovádějte nedovolené změny na řídicích prvcích motoru a neměňte otáčky nastavené regulátorem, jinak může vzniknout nebezpečný stav a dojít ke zranění osob.

Bezpečnost

Následující část věnovaná bezpečnosti vychází z normy ANSI B71.4-2012 a EN 14910.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může zranit ruce a nohy a odmršťovat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze nebo pokud nejsou funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od všech vyhazovacích otvorů. Přihlížející osoby musí vždy zůstat v bezpečné vzdálenosti od stroje.

 • Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Nikdy nedovolte dětem stroj řídit.

 • Před provedením údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj a vypněte motor.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu, který označuje upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

V příslušných kapitolách této příručky naleznete doplňkové bezpečnostní informace.

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Přesvědčte se, zda jsou všechny ochranné kryty a bezpečnostní prvky na svém místě a zda správně fungují.

 • Vždy se přesvědčte, zda šroub, struna a kotouč žací jednotky stroje nejsou opotřebené nebo poškozené.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

 • Při nastavování výšky sekání můžete přijít do kontaktu s rotujícím žacím kotoučem, který vám může způsobit vážný úraz.

  • Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  • Před nastavováním výšky sekání odpojte kabel zapalovací svíčky od zapalovací svíčky.

Bezpečnost týkající se paliva

Nebezpečí

Palivo je extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

 • Aby nedošlo ke vznícení paliva od statického náboje, položte před tankováním nádobu s palivem nebo sekačku přímo na zem, nikoli na vozidlo nebo jiný předmět.

 • Palivo doplňujte do nádrže venku na otevřeném prostranství a při studeném motoru. Rozlité palivo utřete.

 • Nemanipulujte s palivem v blízkosti otevřeného ohně či jisker, nebo když kouříte.

 • Palivo skladujte ve schválených nádobách a odstraňte je z dosahu dětí.

Důležité upozornění

Požití paliva může vést k vážnému zranění nebo úmrtí. Dlouhodobý styk s výpary může způsobit vážné újmy na zdraví a onemocnění.

 • Vyhýbejte se delšímu vdechování výparů.

 • Ruce ani obličej nepřibližujte k trysce a otvoru palivové nádrže.

 • Dávejte pozor, aby vám palivo nevniklo do očí a nedostalo se do kontaktu s pokožkou.

Bezpečnost během použití

Obecné bezpečnostní informace

 • Používejte vhodný oděv, včetně ochrany zraku, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste šperky.

 • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Žací jednotka je ostrá; při kontaktu s diskem nebo strunou může dojít k poranění. Před opuštěním provozní pozice vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

 • Po uvolnění ovládacího prvku přítomnosti obsluhy by se motor i žací jednotka měly do 3 sekund zastavit. Pokud se nezastaví, přestaňte sekačku okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

 • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

 • Na mokré trávě nebo listí můžete uklouznout a při kontaktu se žací strunou si přivodit vážné zranění. Sekejte pouze za sucha, pokud to podmínky umožňují.

 • Buďte velmi opatrní, blížíte-li se k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, které vám mohou bránit ve výhledu.

 • Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté objekty. Nerovný terén může být příčinou uklouznutí a pádu.

 • Pokud zasáhnete nějaký předmět nebo jestliže stroj nadměrně vibruje, zastavte jej a zkontrolujte žací jednotku. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

 • Než opustíte provozní pozici, vypněte motor a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

 • Pokud byl motor spuštěný, tlumič výfuku bude žhavý a může způsobit vážné popálení. Nepřibližujte se ke žhavému tlumiči výfuku.

 • Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení schválená společností The Toro® Company.

Bezpečnost při práci ve svahu

Důležité upozornění

Jestliže motor pracuje na svahu se sklonem větším než 45 stupňů, může v důsledku nedostatečného mazání dojít k jeho vážnému poškození. Tím může být potenciálně například přilepení ventilů, vznik rýh na pístech nebo spálení ložisek klikového hřídele.

 • Před zahájením práce na jakémkoli svahu je nutné prozkoumat pracovní prostor a určit stávající sklon v místě, kde bude stroj používán.

 • Nepracujte s tímto výrobkem, vybaveným 4dobým motorem Honda, na svazích se sklonem větším než 45 stupňů.

 • Nesekejte mokrou trávu. Špatný postoj nebo špatná pozice při sekání mohou být příčinou uklouznutí a pádu.

 • Sekejte opatrně v blízkosti prudkých svahů, příkopů nebo náspů.

 • Pracujte se strojem s oběma rukama na rukojeti.

 • Pokud sečete ze shora prudkého svahu a vyžadujete delší dosah, v takovém případě používejte schválenou prodlouženou rukojeť.

Bezpečnostní kroky po použití zařízení

Obecné bezpečnostní informace

 • Aby nedošlo k požáru, odstraňte ze stroje trávu a nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

 • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

 • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

Bezpečnost při přepravě

 • Při nakládání a vykládání stroje buďte opatrní.

 • Zabezpečte stroj.

 • Ke zvedání stroje nesmí být používán motor, neboť ostré hrany mohou způsobit zranění.

Bezpečnost při provádění úkonů údržby

 • Před prováděním údržby odpojte koncovku zapalovací svíčky.

 • Při údržbě stroje používejte rukavice a ochranné brýle.

 • Při údržbě žací jednotky používejte rukavice.

 • Nikdy nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte jejich řádný provoz.

 • Naklonění stroje může způsobit vytékání paliva. Palivo je hořlavé a výbušné a může způsobit zranění. Spotřebujte palivo provozem nebo je odčerpejte ručním čerpadlem; nikdy ne násoskou.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Important: Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na místě viditelném obsluhou a v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal111-9826
decal111-5392
g017410

Nastavení

Sestavení rukojeti

 1. Zasuňte do rámu 2 průchodky.

  g017333
 2. Vložte spodní část rukojeti mezi průchodky a zajistěte ji pomocí 1 šroubu rukojeti, 2 podložek a 1 matice.

  Note: Vložte spodní část rukojeti mezi průchodky se sestavou výkyvného vypínače na pravé straně.

 3. Tento postup zopakujte na druhé straně.

 4. Zarovnejte otvory v horní části rukojeti se spodní částí rukojeti.

  g209291
 5. Prostrčte horní i spodní částí rukojeti šroub ve tvaru písmene U a zajistěte jej pomocí podložky a ruční matice.

 6. Připevněte sestavu páky škrticí klapky (plynu) na vnější stranu rukojeti a zajistěte ji maticí a šroubem s kónickou hlavou.

  g209280

Instalace nožní brzdy

Připevněte nožní brzdu pomocí šroubu na pravé straně spodní rukojeti, matice a 2 podložek (Obrázek 6).

Note: Nainstalujte nožní brzdu pomocí spodního otvoru v nožní brzdě, viz Obrázek 6.

g027870

Doplnění oleje do motoru

Important: Vaše sekačka není dodávána s olejem v motoru. Před nastartováním motoru doplňte do motoru olej.

Maximální náplň: 0,59 l, typ: vícestupňový minerální olej 10W-30 s API klasifikací SF, SG, SH, SJ, SL nebo vyšší.

 1. Umístěte stroj na rovnou plochu.

 2. Vytáhněte měrku (Obrázek 7).

  g017332
 3. Pomalu nalijte olej do plnicího otvoru, počkejte 3 minuty a zkontrolujte hladinu oleje měrkou tak, že měrku otřete dočista a pak bez šroubování zasunete víčko plnicího otvoru do otvoru (Obrázek 8).

  g017338

  Note: Naplňte klikovou skříň motoru olejem tak, aby měrka ukazovala, že hladina motorového oleje dosahuje správné výše, viz Obrázek 7. Pokud motor přeplníte olejem, vypusťte přebytečné množství oleje podle pokynů v části Výměna motorového oleje.

 4. Nainstalujte měrku a rukou ji pevně utáhněte.

  Important: Vyměňte motorový olej po prvních 5 hodinách provozu; následně jej vyměňujte jednou ročně. VizVýměna motorového oleje.

Součásti stroje

g017341
g017335
ModelŠířka žací stopyŠířka produktu
02612457 mm574 mm

Obsluha

Doplňování paliva do nádrže

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý bezolovnatý benzín s oktanovým číslem kolem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

 • Přijatelná jsou i okysličená paliva až s 10 % etanolu nebo 15 % MTBE.

 • Nepoužívejte etanolové směsi benzínu, např. E15 nebo E85 s více než 10 % etanolu. Pokud tyto směsi použijete, můžete snížit výkon motoru či jej poškodit, na což se nevztahuje záruka.

 • Nepoužívejte benzín obsahující metanol.

 • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži nebo nádobách na palivo, aniž byste do něj přidali stabilizátor paliva.

 • Nepřidávejte do benzínu olej.

Natankujte do nádrže čerstvý normální bezolovnatý benzín ze značkové čerpací stanice (Obrázek 11).

Important: Abyste předešli problémům se startováním, přidávejte do paliva po celou sezónu stabilizátor. Míchejte jej s palivem starým maximálně 30 dnů.

Dodatečné informace naleznete v návodu k obsluze motoru.

g017340

Kontrola hladiny motorového oleje

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
  1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

  2. Vytáhněte měrku a otřete ji čistým hadrem.

  3. Zasuňte měrku do plnicího otvoru oleje, ale nezašroubovávejte ji.

  4. Vytáhněte měrku a zkontrolujte ji.

  5. Správnou hladinu oleje na měrce určíte podle Obrázek 12).

   g017332
  6. Pokud bude hladina oleje nízká, pomalu nalijte olej do plnicího otvoru, počkejte 3 minuty a zkontrolujte hladinu oleje na měrce tak, že měrku otřete dočista a pak bez šroubování zasunete víčko plnicího otvoru do otvoru.

   Note: Maximální náplň: 0,59 l, vícestupňový minerální olej 10W-30 s API klasifikací SF, SG, SH, SJ, SL nebo vyšší.

   Note: Naplňte klikovou skříň motoru olejem tak, aby měrka ukazovala, že hladina motorového oleje dosahuje správné výše, viz Obrázek 12. Pokud motor přeplníte olejem, vypusťte přebytečné množství oleje podle pokynů v části Výměna motorového oleje.

  7. Nainstalujte měrku a rukou ji pevně utáhněte.

   Important: Vyměňte motorový olej po prvních 5 hodinách provozu; následně jej vyměňujte jednou ročně. Viz Výměna motorového oleje.

  Nastavení výšky sekání

  Důležité upozornění

  Při nastavování výšky sekání se můžete dostat do kontaktu s pohyblivými součástmi, které mohou způsobit vážné zranění.

  • Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  • Při manipulaci s žací jednotkou používejte rukavice.

  Výstraha

  Pokud byl spuštěný motor, tlumič výfuku bude žhavý a může způsobit vážné popálení. Nepřibližujte se ke žhavému tlumiči výfuku.

  Nastavte výšku sekání podle potřeby.

  1. Přepněte přepínač paliva do vypnuté polohy.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Stroj naklánějte na stranu vždy tak, aby měrka oleje byla dole.

  4. Navlékněte si ochranné rukavice a demontujte upevňovací šroub a žací kotouč.

  5. Změňte polohu rozpěrek na požadovanou výšku a znovu instalujte žací kotouč (Obrázek 13).

   g029101

   Note: Velká vymezovací podložka se musí vždy nacházet přímo pod rotorem.

  6. Momentovým klíčem utáhněte šroub na utahovací moment 25 N·m.

  Spuštění motoru

  1. Nastavte ovládání škrticí klapky (plynu) do polohy aktivující SYTIč a ujistěte se, že je otevřen přívod paliva (přepínač je v ZAPNUTé poloze).

   g017346
  2. Přidržte ovládací prvek přítomnosti obsluhy u rukojeti.

   g017334
  3. Položte nohu na základnu sekačky a nahněte stroj směrem k sobě (Obrázek 16).

   g017329
  4. Zatáhněte za držadlo ručního startéru.

  Note: Jestliže se sekačka nenastartuje ani po několika pokusech, obraťte se na autorizované servisní středisko.

  Nastavení sytiče

  Pomocí sestavy páky škrticí klapky proveďte nastavení sytiče (Obrázek 17).

  g017367

  Vypnutí motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 3 sekund po uvolnění ovládacího prvku přítomnosti obsluhy.
 • Chcete-li vypnout motor, uvolněte ovládací prvek přítomnosti obsluhy (Obrázek 18).

  Important: Po uvolnění ovládacího prvku přítomnosti obsluhy by se motor i žací kotouč měly do 3 sekund zastavit. Pokud se řádně nezastaví, přestaňte sekačku okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

  g017366

  Provozní tipy

  Všeobecná doporučení k sekání

  • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

  • Zabraňte kontaktu žacího lanka s tvrdými předměty. Nikdy záměrně nepřejíždějte sekačkou přes žádný předmět.

  • Pokud sekačka narazí na tvrdý předmět nebo začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, odpojte koncovku zapalovací svíčky a zkontrolujte, zda sekačka není poškozená.

  • K dosažení maximální výkonnosti namontujte před začátkem sezóny nové žací struny.

  • V případě potřeby vyměňte žací strunu za novou strunu Toro.

  • Nová žací struna musí být stejně dlouhá jako původní neopotřebená žací struna.

  Sekání trávy

  • Sekejte najednou vždy pouze asi třetinu výšky trávy. Nenastavujte výšku sekání níže, než nejvyšší nastavení (30 mm), jestliže tráva není řídká nebo pokud není pozdní podzim, kdy se růst trávy zpomaluje. Viz Nastavení výšky sekání.

  • Nedoporučujeme sekání trávy vyšší než 15 cm. Je-li tráva příliš vysoká, může se sekačka ucpat a motor se zastaví.

  • Mokrá tráva a listí mají tendenci tvořit chomáče a mohou ucpat sekačku nebo zastavit motor. Sekejte pouze za sucha, pokud to podmínky umožňují.

   Důležité upozornění

   Na mokré trávě nebo listí můžete uklouznout, dostat se do kontaktu s žacím lankem a způsobit si vážný úraz. Sekejte pouze za sucha, pokud to podmínky umožňují.

  • Za velkého sucha dávejte pozor na riziko vzniku požáru, dodržujte všechny místní protipožární pokyny a odstraňujte ze stroje zbytky suché trávy a listí.

  • Pokud výsledný vzhled trávníku není uspokojivý, vyzkoušejte následující:

   • Zkontrolujte žací jednotku a/nebo vyměňte žací strunu.

   • Pohybujte se při sekání pomaleji.

   • Nastavte na stroji větší výšku sekání.

   • Sekejte trávu častěji.

   • Postupujte v překrývajících se pruzích místo plných pruhů při každém průchodu.

  Sekání listí

  • Dbejte na to, aby po sekání tráva polovinou své výšky přesahovala vrstvu listí. Možná budete muset přejet sekačkou přes listí vícekrát.

  • Nedoporučujeme sekání trávy vyšší než 15 cm. Je-li vrstva listí příliš vysoká, může se stroj ucpat a motor se přetížením zastaví.

  • Pokud sekačka neseká listy dostatečně nadrobno, zpomalte.

  Údržba

  Note: Z normálního místa obsluhy určete levou a pravou stranu stroje.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 5 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 3 sekund po uvolnění ovládacího prvku přítomnosti obsluhy.
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty z celého stroje.
 • Po každém použití
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty z celého stroje.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte zapalovací svíčku a v případě potřeby ji vyměňte.
 • Před uskladněním
 • Před prováděním oprav a před uskladněním sekačky vyprázdněte palivovou nádrž.
 • Vyčistěte chladicí systém, odstraňte zbytky trávy, úlomky a nečistoty z chladicích žeber motoru a startéru. V podmínkách, kde se vyskytuje hodně nečistot nebo řezanky, čistěte systém častěji.
 • Každý rok
 • Vyměňujte vzduchový filtr; častěji při provozu v prašném prostředí.
 • Vyměňte motorový olej.
 • Vyměňte žací strunu.
 • Příprava na údržbu

  Důležité upozornění

  Naklonění stroje může způsobit vytékání paliva. Palivo je hořlavé, výbušné a může způsobit zranění.

  Spotřebujte palivo provozem nebo je odčerpejte ručním čerpadlem; nikdy násoskou.

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Před prováděním údržby odpojte koncovku zapalovací svíčky (Obrázek 19).

   Important: Naklánějte sekačku na stranu vždy tak, aby měrka oleje byla dole. Pokud se stroj nakloní v opačném směru, může olej naplnit ventilové rozvody. Odtečení oleje z rozvodů pak potrvá minimálně 30 minut.

   g017342
  3. Jakmile dokončíte údržbu, připojte koncovku zpět k zapalovací svíčce.

  Výměna vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňujte vzduchový filtr; častěji při provozu v prašném prostředí.
  1. Zatlačte na zajišťovací výstupky na krytu vzduchového filtru (Obrázek 20).

   g017339
  2. Otevřete kryt.

  3. Vyjměte filtr (Obrázek 20).

  4. Filtr prohlédněte a pokud je poškozený nebo příliš znečištěný, vyměňte jej.

  5. Zkontrolujte papírový vzduchový filtr.

   1. Je-li filtr poškozen nebo je navlhčen olejem nebo palivem, vyměňte ho.

   2. Je-li filtr špinavý, poklepejte jím několikrát o tvrdý povrch nebo jej profoukněte stlačeným vzduchem o tlaku nižším než 2,07 bar ze strany filtru směřující k motoru.

    Note: Nesnažte se vykartáčovat nečistoty z filtru, kartáčováním by se nečistoty zatlačily do vláken.

  6. Odstraňte nečistoty z tělesa vzduchového filtru vlhkým hadrem. Neutírejte nečistoty směrem do vzduchového vedení.

  7. Vložte filtr do čističe vzduchu.

  8. Upevněte kryt.

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 5 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Každý rok
 • Vyměňte motorový olej.
  1. Několik minut před výměnou oleje spusťte motor, aby se olej zahřál.

   Note: Zahřátý olej má lepší viskozitu a odnáší více nečistot.

  2. V palivové nádrži nesmí být žádné palivo nebo jen minimální množství, aby při naklonění sekačky na stranu z nádrže nevytékalo.

  3. Odpojte koncovku zapalovací svíčky. Viz Příprava na údržbu.

  4. Vytáhněte měrku.

  5. Nakloňte sekačku na stranu tak, aby měrka oleje byla dole, a nechejte použitý olej vytéct plnicí trubicí.

  6. Vraťte sekačku do provozní polohy.

  7. Pomalu nalijte olej do plnicího otvoru, počkejte 3 minuty a zkontrolujte hladinu oleje měrkou tak, že měrku otřete dočista a pak bez šroubování zasunete víčko plnicího otvoru do otvoru.

   Note: Maximální náplň: 0,59 l, typ: vícestupňový minerální olej 10W-30 s API klasifikací SF, SG, SH, SJ, SL nebo vyšší.

   Note: Naplňte klikovou skříň motoru olejem tak, aby měrka ukazovala, že hladina motorového oleje dosahuje správné výše, viz (Obrázek 21). Pokud dojde k přeplnění motoru olejem, vypusťte přebytečné množství oleje podle instrukcí v kap 5.

   g017332
  8. Nainstalujte měrku a rukou ji pevně utáhněte.

  9. Použitý olej nechte řádně zlikvidovat v místní recyklační stanici.

  Údržba zapalovací svíčky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte zapalovací svíčku a v případě potřeby ji vyměňte.
 • Zapalovací svíčku zkontrolujte vždy po 100 hodinách provozu. Použijte zapalovací svíčku Champion RN9YC nebo ekvivalent.

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Vyčistěte okolí zapalovací svíčky.

  4. Vytáhněte svíčku z hlavy válce.

   Important: Prasklou, zanesenou nebo znečištěnou svíčku vyměňte. Nečistěte elektrody, protože nečistoty pronikající do válce by mohly poškodit motor.

  5. Mezeru mezi elektrodami svíčky nastavte na 0,76 mm (Obrázek 22).

   g017548
  6. Namontujte zapalovací svíčku a nasaďte těsnění.

  7. Zapalovací svíčku utáhněte momentem 20 N·m.

  8. Připojte koncovku kabelu k zapalovací svíčce.

  Výměna žací struny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňte žací strunu.
 • Important: Pro správné namontování montážního celku žacího kotouče budete potřebovat momentový klíč. Pokud nemáte momentový klíč nebo si provedením montáže nejste jistí, kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Po každém spotřebování paliva zkontrolujte montážní celek žacího nože. Je-li montážní celek žacího kotouče poškozen, neprodleně jej vyměňte.

  1. Odpojte koncovku zapalovací svíčky. Viz Příprava na údržbu.

  2. Stroj naklánějte na stranu vždy tak, aby měrka oleje byla dole.

  3. Otočením upevňovacího šroubu proti směru hodinových ručiček (Obrázek 23) demontujte žací disk a uschovejte všechny upevňovací součástky.

   g029101
  4. Nahraďte stávající žací struny dvěma novými, stejně dlouhými žacími strunami umístěnými oproti sobě.

  5. Namontujte žací kotouč otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček (Obrázek 23) a namontujte všechny upevňovací součástky.

  6. Momentovým klíčem utáhněte upevňovací šroub na utahovací moment 25 N·m.

   Important: Při použití momentu 25 N·m je šroub pevně utažen. Přidržujte žací kotouč rukou s nasazenou rukavicí a utahovákem nebo klíčem silou šroub pevně utáhněte. Přetáhnout šroub je velmi obtížné.

  Čištění stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty z celého stroje.
 • Po každém použití
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty z celého stroje.
 • Důležité upozornění

  Zpod krytu sekačky se může uvolňovat materiál.

  • Používejte ochranné brýle.

  • Neopouštějte pozici při provozu (za rukojetí).

  • Nedovolte, aby v blízkosti sekačky kdokoli stál.

  1. Stroj naklánějte na stranu vždy tak, aby měrka oleje byla dole.

  2. Kartáčem nebo stlačeným vzduchem odstraňte trávu a zbytky po sekání z krytu výfuku, horní kapoty a přilehlých oblastí základny.

  Uskladnění

  Stroj uskladněte na chladném, čistém, suchém místě.

  Příprava stroje k uskladnění

  Důležité upozornění

  Výpary z paliva mohou explodovat.

  • Palivo neskladujte déle než 30 dní.

  • Neskladujte sekačku v uzavřeném prostoru poblíž otevřeného ohně.

  • Před uskladněním sekačky nechte vychladnout motor.

  1. Při posledním tankování v roce přidejte do paliva stabilizátor, jak doporučuje výrobce motoru.

  2. Nechte stroj pracovat, dokud se palivo nespotřebuje a motor se nezastaví.

  3. Nasyťte motor a znovu jej spusťte.

  4. Nechte motor pracovat, dokud se sám nezastaví. Jakmile motor nejde nastartovat, je dostatečně suchý.

  5. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  6. Demontujte svíčku, do otvoru pro svíčku nalijte 30 ml oleje a několikrát pomalu zatáhněte za lanko startéru, aby se olej rozmístil po celém válci a v období mimo sezónu tak ve válci nedocházelo ke korozi.

  7. Namontujte zapalovací svíčku a utáhněte ji momentovým klíčem na utahovací moment 20 N·m.

  8. Utáhněte všechny matice a šrouby.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor nestartuje.
  1. Kabel není nasazen na zapalovací svíčce.
  2. Odvětrávací otvor palivového uzávěru je ucpaný.
  3. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě nemá správnou vzduchovou mezeru.
  4. Palivová nádrž je prázdná nebo palivový systém obsahuje zvětralé palivo.
  1. Připojte koncovku zapalovací svíčky ke svíčce.
  2. Vyčistěte odvětrávací otvor palivového uzávěru nebo palivový uzávěr vyměňte.
  3. Zkontrolujte zapalovací svíčku a, je-li třeba, seřiďte vzduchovou mezeru. Vyměňte zapalovací svíčku, jestliže je zkorodovaná, zanesená nebo popraskaná.
  4. Vypusťte zvětralý benzin nebo doplňte do palivové nádrže čerstvý motorový benzin. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor obtížně startuje nebo ztrácí výkon
  1. Odvětrávací otvor palivového uzávěru je ucpaný.
  2. Vložka vzduchového filtru je zanesena nečistotami a omezuje proudění vzduchu.
  3. Spodní strana skříně stroje obsahuje zbytky rozsekané trávy a nečistoty.
  4. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě nemá správnou vzduchovou mezeru.
  5. Hladina oleje v motoru je příliš nízká, příliš vysoká, nebo je olej nadměrně znečištěný.
  6. Palivová nádrž obsahuje zvětralé palivo.
  1. Vyčistěte odvětrávací otvor palivového uzávěru nebo palivový uzávěr vyměňte.
  2. Vyčistěte čistič vzduchového filtru nebo vyměňte papírový vzduchový filtr.
  3. Vyčistěte spodní část skříně stroje.
  4. Zkontrolujte zapalovací svíčku a, je-li třeba, seřiďte vzduchovou mezeru. Vyměňte zapalovací svíčku, jestliže je zkorodovaná, zanesená nebo popraskaná.
  5. Zkontrolujte stav oleje v motoru. Pokud bude olej znečištěný, vyměňte jej a doplňte nebo vypusťte olej tak, aby hladina oleje byla na značce plné hladiny na měrce.
  6. Vypusťte zvětralé palivo a doplňte do nádrže čerstvý motorový benzin.
  Motor běží nepravidelně
  1. Kabel není nasazen na zapalovací svíčce.
  2. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě nemá správnou vzduchovou mezeru.
  3. Vložka vzduchového filtru je zanesena nečistotami a omezuje proudění vzduchu.
  1. Připojte koncovku zapalovací svíčky ke svíčce.
  2. Zkontrolujte zapalovací svíčku a, je-li třeba, seřiďte vzduchovou mezeru. Vyměňte zapalovací svíčku, jestliže je zkorodovaná, zanesená nebo popraskaná.
  3. Vyčistěte čistič vzduchového filtru nebo vyměňte papírový vzduchový filtr.
  Stroj nebo motor nadměrně vibrují
  1. Spodní strana skříně stroje obsahuje zbytky rozsekané trávy a nečistoty.
  2. Uvolněné upevňovací šrouby motoru.
  3. Uvolněný šroub žací jednotky.
  1. Vyčistěte spodní část skříně stroje.
  2. Dotáhněte upevňovací šrouby motoru.
  3. Utáhněte šroub žací jednotky.
  Sečení je nerovnoměrné
  1. Sečete travnatou plochu opakovaně stejným způsobem.
  2. Spodní strana skříně stroje obsahuje zbytky rozsekané trávy a nečistoty.
  1. Změňte způsob sečení.
  2. Vyčistěte spodní část skříně stroje.