Wprowadzenie

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie. Zachowaj ten dokument w celu wykorzystania go w przyszłości.

W kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia z firmą Toro można skontaktować się bezpośrednio poprzez stronę www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie.

g017365

W miejscu poniżej wpisz model produktu i numery seryjne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich odnośnych dyrektyw europejskich. Szczegółowe informacje można znaleźć na osobnej deklaracji zgodności (DOC) dotyczącej danego produktu.

Moment obrotowy na wale: moment obrotowy na wale silnika został wyznaczony laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) J1349. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w maszynie tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji. Specyfikację danego modelu maszyny można znaleźć na stronie www.Toro.com.

Nie należy manipulować przy elementach sterujących silnika ani zmieniać prędkości regulatora. Może to spowodować wystąpienie niebezpiecznego stanu, prowadzącego do obrażeń ciała.

Bezpieczeństwo

Następujący rozdział dotyczący bezpieczeństwa jest adaptacją norm ANSI B71.4-2012 i EN 14910.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt ten może spowodować zranienie dłoni i stóp oraz wyrzucać obiekty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zbliżać się do wyrzutnika. Osoby postronne powinny przebywać w bezpiecznej odległości od maszyny.

 • Nie zezwalać dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa, który oznacza UWAGA, OSTRZEŻENIE lub NIEBEZPIECZEŃSTWO – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w stosownych rozdziałach niniejszej instrukcji.

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.

 • Sprawdź, czy wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające są odpowiednio zamocowane i działają prawidłowo.

 • Zawsze sprawdzaj maszynę, aby upewnić się, że śruba jednostki tnącej oraz linka i tarcza tnąca nie jest zużyta ani uszkodzona.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

 • Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z obracającą się tarczą tnącą, ze skutkiem w postaci obrażeń ciała.

  • Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Przed przystąpieniem do regulacji wysokości koszenia odłącz przewód od świecy zapłonowej.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

Niebezpieczeństwo

Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

 • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister lub urządzenie bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe ani na innym przedmiocie.

 • Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

 • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

 • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

Ostrzeżenie

W przypadku połknięcia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

 • Unikaj długotrwałego wdychania oparów paliwa.

 • Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.

 • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Należy stosować odpowiedni ubiór, w tym ochronę oczu, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś biżuterii.

 • Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Element tnący jest ostry; kontakt z tarczą lub linką może doprowadzić do obrażeń ciała. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

 • Po zwolnieniu dźwigni obecności operatora silnik powinien się on wyłączyć, a element tnący powinien się zatrzymać w ciągu 3 sekund. Jeżeli tak się nie stanie, natychmiast przestań korzystać z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

 • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

 • Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z elementem tnącym. W miarę możliwości koś wyłącznie w warunkach suchych.

 • Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

 • Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Praca na nierównym terenie może spowodować ześlizgnięcie się i upadek.

 • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań zatrzymaj maszynę i sprawdź elementy tnące. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

 • Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować poważne oparzenia. Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

 • Używaj wyłącznie akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez firmę The Toro® Company.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

Ostrzeżenie

Utrzymywanie pracującego silnika na pochyłościach o nachyleniu przekraczającym 45 stopni spowoduje poważne uszkodzenie silnika na skutek braku smarowania. Potencjalne uszkodzenia mogą obejmować zablokowanie się zaworów, zarysowania tłoków oraz zatarte łożyska wału korbowego.

 • Przed pracą na jakiejkolwiek pochyłości należy przeprowadzić inspekcję terenową w celu określenia rzeczywistego nachylenia w miejscu pracy maszyny.

 • Nie używaj silnika 4-suwowego Honda zamontowanego w tym produkcie na terenie o nachyleniu większym niż 45 stopni.

 • Unikaj koszenia mokrej trawy. Przy słabym oparciu stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane ześlizgnięciem się i upadkiem.

 • Zachowaj ostrożność przy koszeniu w pobliżu zboczy, rowów lub nasypów.

 • Podczas korzystania z maszyny należy zawsze trzymać obie dłonie na uchwycie sterującym.

 • Podczas koszenia stromych zboczy stojąc na szczycie wzniesienia, gdy konieczny jest większy zasięg, należy skorzystać z dopuszczonego przedłużonego uchwytu.

Bezpieczeństwo po pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Oczyść maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

 • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

 • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

Bezpieczeństwo podczas transportu

 • Zachowaj ostrożność podczas umieszczania maszyny na przyczepie lub zjeżdżania z niej.

 • Zamocuj maszynę.

 • Do podnoszenia maszyny nie należy używać silnika, gdyż ostre krawędzie mogą spowodować zranienia.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

 • Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy.

 • Podczas serwisowania maszyny należy stosować rękawice i okulary ochronne.

 • Podczas serwisowania elementu tnącego, należy stosować rękawice ochronne.

 • Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

 • Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała. Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nie używaj lewara.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Important: Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal111-9826
decal111-5392
g017410

Montaż

Montaż uchwytu

 1. Wsuń 2 tuleje w ramę.

  g017333
 2. Umieść dolny uchwyt pomiędzy tulejami i zabezpiecz go za pomocą 1 śruby uchwytu sterującego, 2 podkładek i 1 nakrętki.

  Note: Umieścić dolny uchwyt pomiędzy tulejami, z zamontowanym po prawej stronie dolnym modułem zatrzymania.

 3. Powtórzyć te czynności dla drugiej strony.

 4. Wyrównać otwory górnego uchwytu z dolnym uchwytem.

  g209291
 5. Wsunąć śrubę typu U przez górny i dolny uchwyt, a następnie dokręcić ją z wykorzystaniem podkładki i pokrętła.

 6. Zamontować zespół przepustnicy do zewnętrznej części uchwytu sterującego i dokręcić go za pomocą nakrętki i śruby.

  g209280

Montaż hamulca nożnego

Przymocuj hamulec nożny do śruby po prawej stronie dolnego uchwytu za pomocą nakrętki i 2 podkładek (Rysunek 6).

Note: Zamontuj hamulec nożny, używając dolnego otworu w hamulcu nożnym, patrz Rysunek 6.

g027870

Uzupełnianie oleju w silniku

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Przed uruchomieniem silnika napełnij go olejem.

Maksymalna pojemność: 0,59 l, typ: wielosezonowy olej mineralny o lepkości 10W-30 i o klasyfikacji wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyższej.

 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Wyjmij wskaźnik poziomu (Rysunek 7).

  g017332
 3. Powoli wlej olej do otworu wlewu oleju, poczekaj 3 minuty i sprawdź poziom oleju wskaźnikiem, wycierając go do czysta, a następnie wkładając korek wlewu oleju do otworu bez wkręcania (Rysunek 8).

  g017338

  Note: Napełnij skrzynię korbową silnika olejem tak, aby według wskaźnika poziomu był on prawidłowy, jak pokazano na Rysunek 7. W przypadku przepełnienia silnika olejem usuń nadmiar oleju, zgodnie ze wskazówkami w punkcie Wymiana oleju silnikowego.

 4. Włóż wskaźnik poziomu, a następnie dokręć go mocno ręką.

  Important: Wymień olej po pierwszych 5 godzinach pracy; następnie wymieniaj go co roku. PatrzWymiana oleju silnikowego.

Przegląd produktu

g017341
g017335
ModelSzerokość cięciaSzerokość produktu
02612457 mm574 mm

Działanie

Uzupełnianie paliwa

 • W celu uzyskania najlepszych wyników używaj wyłącznie czystej, świeżej benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda szacowania (R+M)/2)

 • Akceptowalne jest paliwo z oksygenatami, zawierające do 10% objętościowych etanolu lub 15% MTBE.

 • Nie używaj mieszanin etanolu z benzyną, takich jak E15 lub E85, zawierających powyżej 10% objętościowych etanolu. Może to powodować problemy dotyczące osiągów i/lub uszkodzenia silnika, które mogą nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Nie przechowuj zimą paliwa w zbiorniku paliwa lub w kanistrach na paliwo, jeśli do paliwa nie został dodany stabilizator.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Uzupełniaj zbiornik paliwa świeżą, zwykłą benzyną bezołowiową zakupioną na stacji renomowanego dostawcy paliw (Rysunek 11).

Important: Aby ograniczyć problemy z rozruchem, dodawaj stabilizator do paliwa przez cały sezon, mieszając go z paliwem mającym nie więcej niż 30 dni.

Dodatkowe informacje zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

g017340

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Wyjmij wskaźnik poziomu i wyczyść go czystą szmatą.

  3. Włóż, nie wkręcając, wskaźnik poziomu do otworu wlewu oleju.

  4. Wyjmij wskaźnik poziomu i sprawdź go.

  5. Aby określić prawidłowy poziom oleju na wskaźniku poziomu, skorzystaj z Rysunek 12.

   g017332
  6. Jeśli poziom oleju jest niski, powoli wlej olej do wlewu, poczekaj 3 minuty i sprawdź poziom oleju wskaźnikiem, wycierając go do czysta, a następnie wkładając, korek wlewu oleju do otworu bez wkręcania.

   Note: Maksymalna pojemność: 0,59 l, wielosezonowy olej mineralny o lepkości 10W-30 i klasyfikacji serwisowej wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyższej.

   Note: Napełnij skrzynię korbową silnika olejem tak, aby według wskaźnika poziomu był on prawidłowy, jak pokazano na Rysunek 12. W przypadku przepełnienia silnika olejem usuń nadmiar oleju, zgodnie ze wskazówkami w punkcie Wymiana oleju silnikowego.

  7. Włóż wskaźnik poziomu, a następnie dokręć go mocno ręką.

   Important: Wymień olej po pierwszych 5 godzinach pracy; następnie wymieniaj go co roku. Patrz Wymiana oleju silnikowego.

  Regulacja wysokości cięcia

  Ostrzeżenie

  Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z ruchomymi częściami, powodując poważne obrażenia ciała.

  • Zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  • Podczas pracy przy jednostce tnącej używaj rękawic.

  Ostrożnie

  Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować poważne oparzenia. Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

  Wyreguluj odpowiednio wysokość koszenia.

  1. Obrócić przełącznik dopływu paliwa do położenia wyłączenia.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Przechyl maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół.

  4. Mając założone rękawice ochronne odkręć śrubę mocującą i zdemontuj tarczę tnącą.

  5. Przesuń elementy dystansowe na żądaną wysokość, a następnie zamontuj ponownie tarczę tnącą (Rysunek 13).

   g029101

   Note: Duży element dystansowy musi zostać ustawiony bezpośrednio pod wirnikiem.

  6. Korzystając z klucza dynamometrycznego dokręć śrubę z momentem 25 N∙m.

  Uruchamianie silnika

  1. Ustaw dźwignię przepustnicy w położeniu SSANIA i sprawdź, czy zawór paliwa jest w położeniu OTWARTYM.

   g017346
  2. Przyciągnij dźwignię obecności operatora do uchwytu.

   g017334
  3. Postaw stopę na jednostce tnącej i przechyl maszynę ku sobie (Rysunek 16).

   g017329
  4. Pociągnij uchwyt rozrusznika linkowego.

  Note: Jeśli maszyna nie uruchamia się mimo kilku prób, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Regulacja ssania

  Regulację ssania przeprowadza się za pomocą zespołu przepustnicy (Rysunek 17).

  g017367

  Zatrzymywanie silnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni obecności operatora.
 • Aby wyłączyć silnik, puść dźwignię obecności operatora (Rysunek 18).

  Important: Po zwolnieniu dźwigni obecności operatora tarcza tnąca i silnik powinny zatrzymać się w ciągu 3 sekund. Jeśli nie zatrzymają się prawidłowo, zatrzymaj natychmiast maszynę i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  g017366

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Ogólne wskazówki dotyczące koszenia

  • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

  • Unikaj uderzania litych obiektów linką tnącą. Nigdy nie koś celowo nad żadnym obiektem.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, odłącz przewód świecy zapłonowej i sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona.

  • Aby uzyskać najlepszą wydajność, nowe linki tnące zamontuj przez rozpoczęciem sezonu koszenia.

  • W razie konieczności wymień linkę tnącą na linkę Toro.

  • Upewnij się, że nowa linka tnąca ma taką samą długość jak nieskracana linka tnąca.

  Koszenie trawy

  • Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Nie koś przy ustawieniu wysokości niższym od najwyższej wartości (30 mm) z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub późną jesienią, kiedy wzrost trawy jest spowolniony. Patrz Regulacja wysokości cięcia.

  • Koszenie trawy o długości ponad 15 cm nie jest zalecane. Jeżeli trawa jest za długa, urządzenie może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika.

  • Mokra trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w ogródku i powodować zablokowanie maszyny lub zgaśnięcie silnika. W miarę możliwości koś wyłącznie w warunkach suchych.

   Ostrzeżenie

   Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z linią tnącą. W miarę możliwości koś wyłącznie w warunkach suchych.

  • Pamiętaj, że bardzo suche warunki zwiększają zagrożenie pożarem. Zwracaj uwagę na lokalne ostrzeżenia o zagrożeniu pożarowym. Maszyna musi się znajdować z dala od suchej trawy i liści pozostałych po koszeniu.

  • Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną z następujących metod:

   • Sprawdź element tnący i/lub wymień linkę tnącą.

   • Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.

   • Zwiększ wysokość koszenia maszyny.

   • Koś trawę częściej.

   • Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden pokos za każdym przejazdem.

  Cięcie liści

  • Po skoszeniu trawy sprawdź, czy połowa trawnika jest widoczna spod pokrywy ściętych liści. Może być konieczne wykonanie więcej niż jednego przejazdu nad liśćmi.

  • Koszenie trawy o długości ponad 15 cm nie jest zalecane. Jeżeli trawa jest zbyt gęsta, maszyna może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika.

  • Jeśli maszyna nie tnie liści wystarczająco drobno, zmniejsz prędkość koszenia.

  Konserwacja

  Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni obecności operatora.
 • Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź i w razie potrzeby wymień świecę zapłonową.
 • Przed składowaniem
 • Opróżnij zbiornik paliwa przed naprawami, zgodnie ze wskazówkami, oraz przed rozpoczęciem posezonowego przechowywania.
 • Wyczyść układ chłodzenia, usuń ścinki trawy, zanieczyszczenia lub brud z żeberek chłodzących silnika i z rozrusznika. W warunkach dużych zanieczyszczeń lub obecności dużej ilości sieczki czyść układ częściej.
 • Co rok
 • Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
 • Wymień olej silnikowy.
 • Wymień linkę tnącą.
 • Przygotowanie do konserwacji

  Ostrzeżenie

  Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała.

  Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń paliwo pompą ręczną; nie używaj lewara.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy (Rysunek 19).

   Important: Zawsze przewracaj maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół. Przechylenie maszyny w innym kierunku może spowodować dostanie się oleju do rozrządu i konieczne będzie odczekanie co najmniej 30 minut na jego spłynięcie.

   g017342
  3. Po wykonaniu procedur konserwacyjnych podłącz kabel świecy zapłonowej do świecy.

  Wymiana filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
  1. Wciśnij klapki zatrzasku na górze pokrywy filtra powietrza (Rysunek 20).

   g017339
  2. Otwórz pokrywę.

  3. Wyjmij filtr (Rysunek 20).

  4. Sprawdź filtr. Wymień go, jeżeli jest uszkodzony lub nadmiernie zabrudzony.

  5. Sprawdź papierowy filtr powietrza.

   1. Jeśli filtr jest uszkodzony lub zawilgocony olejem lub paliwem, wymień go.

   2. Jeśli filtr jest zanieczyszczony, uderz nim kilkakrotnie o twardą powierzchnię lub przedmuchaj sprężonym powietrzem o ciśnieniu poniżej 2,07 bar przez bok filtra skierowany do silnika.

    Note: Nie usuwaj zanieczyszczeń z filtra szczotką; szczotkowanie powoduje wciskanie zanieczyszczeń w włókna.

  6. Usuwaj zanieczyszczenia z korpusu filtra powietrza i pokrywy za pomocą wilgotnej tkaniny. Nie zmiataj zanieczyszczeń do kanału powietrznego.

  7. Włóż filtr do zespołu filtra powietrza.

  8. Zamontuj pokrywę.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co rok
 • Wymień olej silnikowy.
  1. Uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać.

   Note: Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń.

  2. Upewnij się, że w zbiorniku paliwa jest mało paliwa lub jest pusty, tak aby paliwo nie wyciekało po przewróceniu maszyny na bok.

  3. Odłącz kabel od świecy zapłonowej. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  4. Wyjmij wskaźnik poziomu.

  5. Przechyl maszynę na bok, ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół, aby spuścić zużyty olej przez szyjkę wlewu.

  6. Przywróć maszynę do położenia roboczego.

  7. Powoli wlej olej do otworu wlewu oleju, poczekaj 3 minuty i sprawdź poziom oleju wskaźnikiem, wycierając go do czysta, a następnie wkładając korek wlewu oleju do otworu bez wkręcania.

   Note: Maksymalna pojemność: 0,59 l, typ: wielosezonowy olej mineralny o lepkości 10W-30 i o klasyfikacji wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyższej.

   Note: Napełnij skrzynię korbową silnika olejem tak, aby według wskaźnika poziomu był on prawidłowy, jak pokazano na (Rysunek 21). W przypadku przepełnienia silnika olejem usuń nadmiar oleju, zgodnie ze wskazówkami w punkcie 5.

   g017332
  8. Włóż wskaźnik poziomu, a następnie dokręć go mocno ręką.

  9. Oddaj zużyty olej do lokalnego centrum recyklingu.

  Serwisowanie świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź i w razie potrzeby wymień świecę zapłonową.
 • Sprawdzaj świecę zapłonową co 100 godzin pracy. Używaj świecy zapłonowej Champion RN9YC lub odpowiednika.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Wyczyść obszar wokół świecy zapłonowej.

  4. Wyjmij świecę zapłonową z głowicy cylindra.

   Important: Wymień, jeśli świeca jest pęknięta lub zanieczyszczona. Nie czyść elektrod, ponieważ drobne zanieczyszczenia, które dostaną się do cylindra, mogą uszkodzić silnik.

  5. Ustaw przerwę na świecy na 0,76 mm (Rysunek 22).

   g017548
  6. Zamontuj świecę zapłonową i uszczelkę.

  7. Dokręć świecę z momentem 20 N∙m.

  8. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Wymiana linki tnącej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień linkę tnącą.
 • Important: Do prawidłowego zamontowania zespołu tarczy tnącej wymagany jest klucz dynamometryczny. Jeżeli nie posiadasz klucza dynamometrycznego lub nie jesteś pewny swoich działań, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

  Zespół tarczy tnącej należy skontrolować za każdym razem, gdy w maszynie zabraknie paliwa. Jeżeli tarcza tnąca zostanie uszkodzona, należy ją natychmiast wymienić.

  1. Odłącz przewód od świecy zapłonowej. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Przechyl maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół.

  3. Zdejmij tarczę tnącą, odkręcając śrubę mocującą w lewo (Rysunek 23); zachowaj wszystkie elementy mocujące.

   g029101
  4. Wymień dotychczasowe linki tnące na 2 równe odcinki nowej linki tnącej umieszczone po przeciwnych stronach.

  5. Załóż nową tarczę tnącą, przykręcając śrubę w prawo (Rysunek 23) i używając wszystkich elementów mocowania tarczy.

  6. Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć śrubę mocującą z momentem 25 N·m.

   Important: Śruba dokręcona momentem 25 N∙m jest dokręcona bardzo mocno. Trzymając tarczę tnącą w rękawicach żyj swojego ciężaru ciała, aby napierając na klucz grzechotkowy lub płaski prawidłowo dokręcić śrubę. Pamiętaj, że tę śrubę bardzo trudno przekręcić.

  Czyszczenie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu.
 • Ostrzeżenie

  Maszyna może wyrzucać materiał spod obudowy.

  • Noś osłonę oczu.

  • Pozostawaj w pozycji roboczej (za uchwytem).

  • Nie dopuszczaj do obszaru pracy osób postronnych.

  1. Przechyl maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół.

  2. Za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza usuń trawę i zanieczyszczenia z osłony wydechu, górnej osłony silnika i otaczających obszarów jednostki tnącej.

  Przechowywanie

  Przechowuj maszynę w chłodnym, czystym i suchym miejscu.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  Ostrzeżenie

  Opary paliwa mogą eksplodować.

  • Nie przechowuj paliwa dłużej niż przez 30 dni.

  • Nie przechowuj maszyny w zamkniętym pomieszczeniu w pobliżu otwartego płomienia.

  • Przed przechowaniem maszyny zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  1. Przy ostatnim tankowaniu w roku dodaj stabilizatora paliwa, zgodnie z zaleceniami producenta silnika.

  2. Uruchom maszynę i pozwól jej pracować, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

  3. Podaj paliwo do silnika i uruchom go ponownie.

  4. Uruchom silnik i poczekaj, aż sam się wyłączy. Silnik będzie dostatecznie suchy, kiedy nie będzie można go uruchomić.

  5. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  6. Wykręć świecę zapłonową i wlej 30 ml oleju przez otwór świecy, a następnie powoli pociągnij kilka razy za linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji podczas przechowywania poza sezonem.

  7. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją kluczem dynamometrycznym momentem 20 N∙m.

  8. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Silnik nie uruchamia się
  1. Kabel nie jest podłączony do świecy zapłonowej.
  2. Zatkany otwór odpowietrznika w korku zbiornika paliwa.
  3. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  4. Zbiornik paliwa jest pusty lub układ paliwowy zawiera zwietrzałe paliwo.
  1. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.
  2. Oczyść otwór odpowietrznika korka paliwa lub wymień korek paliwa.
  3. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  4. Opróżnij i/lub napełnij zbiornik paliwa świeżą benzyną. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik uruchamia się z trudem lub traci moc.
  1. Zatkany otwór odpowietrznika w korku zbiornika paliwa.
  2. Wkład filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepływ powietrza.
  3. Na spodzie obudowy maszyny znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  4. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  5. Poziom oleju silnikowego jest zbyt niski, zbyt wysoki lub jest on nadmiernie zanieczyszczony.
  6. Zbiornik paliwa zawiera zwietrzałe paliwo.
  1. Oczyść otwór odpowietrznika korka paliwa lub wymień korek paliwa.
  2. Wyczyść wstępny filtr filtra powietrza i/lub wymień papierowy filtr.
  3. Wyczyść spód obudowy maszyny.
  4. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  5. Sprawdź olej silnikowy. Wymień olej, jeśli jest zanieczyszczony; dodaj lub spuść olej, aby dostosować poziom oleju do oznaczenia Full na wskaźniku poziomu.
  6. Opróżnij i napełnij zbiornik paliwa świeżą benzyną.
  Silnik pracuje nierównomiernie
  1. Kabel nie jest podłączony do świecy zapłonowej.
  2. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  3. Wkład filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepływ powietrza.
  1. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.
  2. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  3. Wyczyść wstępny filtr filtra powietrza i/lub wymień papierowy filtr.
  Maszyna lub silnik nadmiernie drga
  1. Na spodzie obudowy maszyny znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  2. Śruby mocujące silnika są poluzowane
  3. Śruba elementu tnącego jest poluzowana.
  1. Wyczyść spód obudowy maszyny.
  2. Dokręć śruby mocujące silnika
  3. Dokręć śrubę elementu tnącego.
  Wzór koszenia jest nierówny
  1. Kosisz, poruszając się zawsze w ten sam sposób.
  2. Na spodzie obudowy maszyny znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  1. Zmień sposób koszenia.
  2. Wyczyść spód obudowy maszyny.