Johdanto

Tämä kone on ajettava kelateräruohonleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa golfkenttien, puistojen, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa suoraan yhteyden Toroon osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää malli- ja sarjanumeron sijainnin ajoyksikön rungon oikeanpuoleisessa etupalkissa. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g009699

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on USA:n ympäristönsuojeluelimen EPA:n (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjen hallintaa koskevien määräysten päästöjärjestelmiä, kunnossapitoa ja takuuta koskevia tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu EN ISO 5395:2013- (kun koneessa on asianmukaiset ohjetarrat) ja ANSI B71.4-2012 -standardien mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset ja lemmikit turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän käyttöoppaan eri kohdissa.

Moottorin päästöhyväksyntä

Koneen moottori täyttää EPA Tier 4 Final -vaatimukset ja EU:n vaiheen 3b vaatimukset.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal117-4763
decal93-6680
decal93-6686
decal117-4765
decal117-4766
decal117-2718
decal106-6755
decal98-4387
decal93-6688
decal110-9642
decal125-8754
decal121-3887
decal121-3884
decal112-5019
decal93-6681
decal106-6754
decal125-4605
decal120-1670
decal130-1651
decalbatterysymbols
decal120-1683
decal120-1686

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Tukirullien säätö

Säädä tukirullia seuraavasti ajoyksikköön asennettavien leikkuuyksikköjen leveyden mukaan:

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 • Jos käytössä on 69 cm:n leikkuuyksiköt, asenna rullat tukikokoonpanon kiskojen ylempiin kiinnitysreikiin (Kuva 3).

 • Jos käytössä on 81 cm:n leikkuuyksiköt, asenna rullat tukikokoonpanon kiskojen alempiin kiinnitysreikiin (Kuva 3).

  g019541

Varoitustarran vaihto CE-vaatimusten täyttämiseksi

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Varoitustarra1

Koneissa, joiden on täytettävä CE-vaatimukset, CE-varoitustarra (osanro 120-1686) on kiinnitettävä vakiovaroitustarran (osanro 120-1683) päälle.

Konepellin lukon asennus CE-vaatimusten täyttämiseksi

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Konepellin lukitustuki 1
Niitti 2
Ruuvi (1/4 × 2 tuumaa)1
Litteä aluslaatta (1/4 tuumaa)2
Lukkomutteri (¼ tuumaa)1
 1. Irrota konepellin salpa sen tuesta (Kuva 4).

  g200373
 2. Irrota kaksi niittiä, jotka kiinnittävät konepellin salvan tuen konepeltiin (Kuva 5).

  g012628
 3. Irrota konepellin salvan tuki konepellistä.

 4. Kohdista kiinnitysreiät ja asenna CE-vaatimusten mukainen lukitustuki ja konepellin salvan tuki konepeltiin.

  Note: Lukitustuen on oltava konepeltiä vasten (Kuva 5).Älä irrota pultti- ja mutterikokoonpanoa lukitustuen varresta.

  g012629
 5. Kohdista aluslaatat konepellin sisäpuolella oleviin reikiin.

 6. Niittaa tuet ja aluslaatat konepeltiin (Kuva 6).

 7. Kiinnitä salpa sen tukeen (Kuva 7).

  g012630
 8. Lukitse salpa paikalleen ruuvaamalla pultti konepellin lukitustuen toiseen varteen (Kuva 8).

  g012631
 9. Kiristä pultti huolellisesti, mutta älä kiristä mutteria.

Leikkuuyksiköiden asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Etuletkunohjain (oikea)1
Etuletkunohjain (vasen)1
 1. Irrota kelamoottorit kuljetustuista.

 2. Irrota kuljetustuet ja hävitä ne.

 3. Ota leikkuuyksiköt pois pahvilaatikoista.

 4. Kokoa ja säädä leikkuuyksikön käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

 5. Varmista, että vastapaino (Kuva 9) asennetaan leikkuuyksikön oikeaan päähän leikkuuyksikön käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

  g003320
 6. Kaikissa leikkuuyksiköissä on toimitettaessa nurmentasausjousi asennettuna leikkuuyksikön oikealle puolelle. Nurmentasausjousi on asennettava leikkuuyksikköön samalle puolelle kuin kelamoottori. Sijoita nurmentasausjousi seuraavasti:

  1. Irrota kaksi lukkopulttia ja mutteria, joilla tangon kiinnike on kiinni leikkuuyksikön kielekkeissä (Kuva 10).

   g003949
  2. Irrota laippamutteri, jolla jousiputken pultti on kiinni kannattimen kielekkeessä (Kuva 10).

  3. Irrota kokoonpano.

  4. Asenna jousiputken pultti kannattimen vastakkaiseen kielekkeeseen ja kiinnitä laippamutterilla.

   Note: Aseta pultin pää kielekkeen ulkoreunalle (Kuva 11).

   g003967
  5. Asenna tangon kiinnike leikkuuyksikön kielekkeisiin lukkopulteilla ja muttereilla (Kuva 11). Leikkuuyksikön kohdalla vasemmanpuoleinen letkunohjain on kiinnitettävä leikkuuyksikön kielekkeiden eteen tangon kiinnikkeen asennuksen yhteydessä (Kuva 13).

   Important: Leikkuuyksiköissä 4 (edessä vasemmalla) ja 5 (edessä oikealla) letkunohjaimet on kiinnitettävä leikkuuyksikön kielekkeiden eteen tangon kiinnikkeen kiinnitysmuttereilla. Letkunohjainten on kallistuttava keskimmäistä leikkuuyksikköä kohti (Kuva 12 – Kuva 14).

   g031275
   g015160
   g019602

   Note: Leikkuuyksiköiden asennuksen ja irrotuksen yhteydessä on varmistettava, että sokka asennetaan jousitangon aukkoon, joka on tangon kiinnikkeen vieressä. Muussa tapauksessa sokka on asennettava tangon päässä olevaan aukkoon.

 7. Lisää takaleikkuuyksiköiden ohjautuvuutta irrottamalla kaksi nivelen välikappaletta, kuusiokoloruuvia ja laippalukkomutteria (Kuva 15) takaleikkuuyksiköiden kannattimista (leikkuuyksiköt 2 ja 3). Katso kohta Kuva 12.

  g033150
 8. Laske kaikki nostovarret kokonaan.

 9. Voitele kannattimen akseli puhtaalla rasvalla (Kuva 16).

  g015976
 10. Liu’uta etuleikkuuyksiköissä leikkuuyksikkö nostovarren alle ja työnnä samalla kannattimen akseli nostovarren tapin haarukkapäähän (Kuva 16). Varmista, että painealuslaatta on paikallaan kannattimen akselissa.

 11. Kiinnitä kannattimen akseli nostovarren haarukkapäähän rengassokalla (Kuva 16).

 12. Lukitse (kiinnitä) leikkuuyksiköiden ohjaus kiinnittämällä tapin haarukkapää kannattimeen lukkotapilla (Kuva 17).

  g015977

  Note: Kiinteää ohjausta suositellaan rinteissä leikattaessa.

 13. Toimi seuraavasti takaleikkuuyksiköissä, kun leikkuukorkeus on yli 1,9 cm.

  1. Irrota lukitussokka ja aluslaatta, joilla nostovarren tappi on kiinni nostovarressa ja liu’uta nostovarren tappi irti nostovarresta (Kuva 18).

   g003979
  2. Työnnä nostovarren haarukkapää kannattimen akseliin (Kuva 16).

  3. Työnnä nostovarren akseli nostovarteen ja kiinnitä se aluslaatalla ja lukitussokalla (Kuva 18).

 14. Kiinnitä nostovarren ketju ketjukiinnikkeeseen lukkotapilla (Kuva 19).

  Note: Käytä leikkuuyksikön käyttöoppaassa määritettyä määrää rengaslinkkejä.

  g003948
 15. Päällystä kelamoottorin ura-akseli puhtaalla rasvalla.

 16. Voitele kelamoottorin O-rengas ja asenna se moottorin laippaan.

 17. Asenna moottori kiertämällä sitä myötäpäivään niin, että moottorin laipat eivät koske pultteihin (Kuva 20).

  g004127
 18. Kierrä moottoria vastapäivään, kunnes laipat ympäröivät pultit. Kiristä sitten pultit.

  Important: Varmista, että kelamoottorin letkut eivät ole vääntyneet, mutkalla tai vaarassa joutua puristuksiin.

Nurmentasausjousen säätö

Nurmentasausjousi (Kuva 21) siirtää painoa eturullalta takarullalle. Näin voidaan vähentää aaltokuvioita nurmessa.

Important: Tee jousen säädöt leikkuuyksikön ollessa asennettuna ajoyksikköön, osoittaessa suoraan eteenpäin ja laskettuna työpajan lattialle.

 1. Varmista, että sokka on asennettuna tangon taimmaiseen aukkoon (Kuva 21).

  Note: Siirrä sokka nurmentasausjousen vieressä olevaan tangon aukkoon leikkuuyksikköä huollettaessa.

  g003863
 2. Kiristä tangon etupään kuusiomuttereita, kunnes jousen pituus puristettuna on 15,9 cm. Katso Kuva 21.

  Note: Vähennä jousen pituudesta 13 mm, jos konetta käytetään epätasaisessa maastossa. Maapinnan myötäily vähenee hieman.

  Note: Nurmentasausasetus on määritettävä uudelleen, jos leikkuukorkeus- tai aggressiivisuusasetusta muutetaan.

Leikkuuyksikön tukitelineen käyttö

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Leikkuuyksikön tukiteline1

Jos leikkuuyksikköä on kallistettava kiinteän terän / kelan esiin saamiseksi, nosta leikkuuyksikön takaosa tukitelineen varaan siten, että runkopalkin säätöruuvien takaosan mutterit eivät nojaa työpintaan (Kuva 22).

g003985

Kiinnitä tukiteline ketjukiinnikkeeseen lukkotapilla (Kuva 23).

g004144

Koneen voitelu

Kone on rasvattava ennen käyttöä, jotta voitelu olisi asianmukainen. Katso kohta Voitelu. Koneen rasvauksen laiminlyönti saattaa vioittaa tärkeitä osia ennenaikaisesti.

Nestemäärien tarkistus

 1. Tarkista taka-akselin voiteluaineen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä. Katso kohta Taka-akselin öljymäärän tarkistus.

 2. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

 3. Tarkista moottorin öljymäärä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Mittapalkin käyttö

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Mittapalkki1

Säädä leikkuuyksikköä käyttämällä mittapalkkia. Säätöohjeet ovat leikkuuyksikön käyttöoppaassa (Kuva 24).

g004552

Laitteen yleiskatsaus

Jarrupolkimet

Kahdella polkimella (Kuva 25) käytetään erillisiä pyöräjarruja. Niiden avulla voidaan helpottaa kääntymistä ja parantaa rinteensuuntaista pitoa.

Polkimen lukitussalpa

Polkimen lukitussalpa (Kuva 25) yhdistää polkimet seisontajarrun kytkemistä varten.

Seisontajarrun poljin

Kun haluat kytkeä seisontajarrun (Kuva 25), yhdistä polkimet toisiinsa polkimen lukitussalvalla, kytke varvaspoljin ja paina oikea jarrupoljin alas. Kun haluat vapauttaa seisontajarrun, paina yhtä jarrupoljinta, kunnes seisontajarrun salpa palautuu.

g015074

Ajopoljin

Ajopoljin (Kuva 25) ohjaa käyttöä eteen- ja taaksepäin. Polkimen yläosaa painamalla kone liikkuu eteenpäin ja polkimen alaosaa painamalla taaksepäin. Ajonopeus riippuu siitä, kuinka syvälle poljinta on painettu. Jos haluat kuormittamattoman maksiminopeuden, säädä kaasu Nopea-asentoon ja paina poljin pohjaan.

Kun haluat pysähtyä, nosta jalkaa ajopolkimelta ja anna polkimen palautua keskiasentoon.

Ohjauspyörän kallistuksen poljin

Kun haluat kallistaa ohjauspyörää itseesi päin, paina poljinta (Kuva 25) alas ja vedä ohjauspyörää itseäsi kohti miellyttävimpään asentoon. Vapauta sitten poljin.

Leikkuunopeuden rajoitin

Kun leikkuunopeuden rajoitin (Kuva 26) on nostettuna ylös, se rajoittaa leikkuunopeutta ja mahdollistaa leikkuuyksiköiden kytkemisen. Jokainen välikappale säätää leikkuunopeutta 0,8 km/h. Mitä enemmän välikappaleita pultin päällä on, sitä hiljaisempi nopeus. Vedä leikkuunopeuden rajoitin takaisin alas kuljetusta varten, niin kuljetusnopeus on suurin mahdollinen.

Nopeuden rajoitinruuvit

Ruuveja säätämällä (Kuva 26) rajoitetaan sitä, kuinka syvälle ajopoljinta voidaan painaa eteenpäin tai taaksepäin ajettaessa.

Important: Nopeudenrajoitusruuvin on pysäytettävä ajopoljin, ennen kuin pumppu saavuttaa täyden iskun pituuden. Muutoin pumppu voi vaurioitua.

g015075

Leikkuunohjausvipu

Tällä vivulla (Kuva 27) nostetaan ja lasketaan leikkuuyksikköjä. Sillä myös käynnistetään ja pysäytetään kelat, kun kelat ovat käytössä ja leikkuutilassa. Leikkuuyksiköitä ei voida laskea, kun leikkuunohjaus-/kuljetusvipu on kuljetusasennossa.

Avainkytkin

Avainkytkimessä (Kuva 27) on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä/ESILäMMITYS ja KäYNNISTYS.

Tietokeskus

Tietokeskuksen LCD-näytössä on muun muassa tietoja koneen käyttötilasta, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja (Kuva 27).

Voimanulosoton (PTO) kytkin

Voimanulosoton kytkimellä (Kuva 27) on kaksi asentoa: YLHääLLä (käynnistys) ja ALHAALLA (pysäytys). Kytke leikkuuyksikön terät vetämällä voimanulosoton kytkin ulos. Vapauta leikkuuyksikön terät painamalla painike sisään.

g021208

Moottorin nopeuskytkin

Moottorin nopeuskytkimessä (Kuva 27) on kaksi tilaa, joilla moottorin nopeutta voi muuttaa. Moottorin nopeutta voidaan lisätä tai laskea 100 kierr./min kerrallaan napauttamalla kytkintä. Kun kytkintä pidetään painettuna, moottori siirtyy suoraan korkeimmalle tai alhaisimmalle joutokäyntinopeudelle riippuen siitä, kumpaa kytkimen päätä painetaan.

Ajovalojen kytkin

Sytytä ajovalot kääntämällä kytkintä alaspäin (Kuva 27).

Pistorasia

Sähkötoimiset lisävarusteet saavat virtaa 12 voltin pistorasiasta (Kuva 28).

g010239

Pussin pidike

Käytä pussin pidikettä säilytykseen (Kuva 28).

Läppäysvivut

Läpätä kelat läppäysvivuilla (Kuva 29).

g015076

Istuimen säätö

Pitkittäissuunnan säätövipu

Siirrä istuinta pitkittäissuunnassa vetämällä vivusta (Kuva 30).

Istuimen käsinojan säätönuppi

Säädä istuimen käsinojan kulmaa kiertämällä nuppia (Kuva 30).

Istuimen selkänojan säätövipu

Säädä istuimen selkänojan kulmaa siirtämällä vipua (Kuva 30).

Painomittari

Painomittari näyttää, kun istuin on säädetty käyttäjän painon mukaan (Kuva 30). Korkeutta säädetään siten, että jousitus osuu vihreällä merkitylle alueelle.

g033323

Painon säätövipu

Säädä istuin käyttäjän painon mukaan (Kuva 30). Voit nostaa ilmanpainetta vetämällä vipua ylös ja laskea painetta painamalla vipua alas. Säätö on oikea, kun painomittari on vihreällä alueella.

Tietokeskuksen LCD-näytön käyttö

Tietokeskuksen LCD-näytössä on muun muassa tietoja koneen käyttötilasta, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja (Kuva 31). Tietokeskuksessa on odotusnäyttö ja päätietonäyttö. Odotusnäytön ja päätietonäytön välillä voidaan siirtyä milloin tahansa painamalla jotakin tietokeskuksen painiketta ja valitsemalla sitten sopiva nuolen suunta.

g020650
 • Vasenta painiketta, valikon käyttöpainiketta / takaisin-painiketta painamalla voi käyttää tietokeskuksen valikoita. Sen avulla voidaan myös siirtyä taaksepäin valikoissa.

 • Keskimmäisellä painikkeella voi selata valikoita alaspäin.

 • Oikealla painikkeella voi avata lisätietoja sisältävän valikon, jos oikealle osoittava nuoli on näkyvissä.

 • Manuaalinen taaksepäinpuhallus aktivoidaan painamalla vasenta ja oikeaa painiketta samanaikaisesti.

 • Äänimerkki kuuluu, kun leikkuupöytiä lasketaan, näytössä on ilmoituksia tai koneessa on vika.

  Note: Kunkin painikkeen käynnistämä toiminto vaihtelee tilanteen mukaan. Jokaisessa painikkeessa näkyy kuvake, joka ilmaisee painikkeen sillä hetkellä käytössä olevan toiminnon.

Tietokeskuksen kuvakkeiden selitykset

SERVICE DUEIlmoittaa, milloin on tehtävä määräaikaishuolto.
GraphicMoottorin käyntinopeus/tila ilmoittaa moottorin nopeuden.
GraphicTietokuvake
GraphicTuntilaskuri
GraphicNopea
GraphicHidas
GraphicTaaksepäinpuhallus ilmaisee, milloin puhallin puhaltaa taaksepäin.
GraphicRegeneraatio paikallaan ollessa tarpeen
GraphicIlmanoton lämmitin käytössä
GraphicNosta leikkuuyksiköt
GraphicLaske leikkuuyksiköt
GraphicKuljettajan on oltava istuimella.
GraphicSeisontajarrun ilmaisin kertoo, onko seisontajarru käytössä.
GraphicKäytössä ylempi nopeusalue
GraphicVapaa
GraphicKäytössä alempi nopeusalue
GraphicJäähdytysnesteen lämpötila osoittaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan joko celsius- tai fahrenheitasteina
GraphicLämpötila (kuuma)
GraphicEstetty tai kielletty
GraphicVoimanulosotto on kytkettynä
GraphicMoottorin käynnistys
GraphicPysäytys tai sammutus
GraphicMoottori
GraphicAvainkytkin
GraphicLeikkuuyksiköitä lasketaan
GraphicLeikkuuyksiköitä nostetaan
GraphicPIN-koodi
GraphicHydraulinesteen lämpötila
GraphicCAN-väylä
GraphicTietokeskus
GraphicViallinen tai epäonnistunut
GraphicPolttimo
GraphicTEC-ohjaimen tai johdinsarjan ohjaimen lähtöliitäntä
GraphicKorkea: yli sallitun alueen
GraphicMatala: alle sallitun alueen
Graphic/GraphicAlueen ulkopuolella
GraphicKytkin
GraphicKuljettajan on vapautettava kytkin.
GraphicKuljettajan on vaihdettava ilmoitettuun tilaan.
Symboleja käytetään usein yhdistelminä, jolloin ne muodostavat lauseita. Alla on joitakin esimerkkejä. 
GraphicVaihda kone vapaalle.
GraphicMoottoria ei voida käynnistää.
GraphicMoottori sammutetaan.
GraphicMoottorin jäähdytysneste on liian kuumaa.
GraphicHydraulineste on liian kuumaa.
GraphicHiukkassuodattimen tuhkakertymää koskeva ilmoitus. Lisätietoja on huoltoa käsittelevän osan kohdassa Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
GraphicIstuudu istuimelle tai kytke seisontajarru.

Valikoiden käyttö

Avaa tietokeskuksen valikko painamalla päänäytössä valikkopainiketta. Esiin tulee päävalikko. Valikkojen toiminnot on merkitty lyhyesti seuraaviin taulukoihin:

Päävalikko
Valikon kohtaKuvaus
ViatViat-valikossa on lueteltu koneen viimeaikaiset viat. Lisätietoja Viat-valikosta ja sen sisältämistä tiedoista saa huolto-oppaasta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.
HuoltoHuoltovalikossa on koneeseen liittyviä tietoja, kuten käyttötuntimerkintöjä ja muita vastaavia lukuja.
DiagnostiikkaDiagnostiikka-valikossa näkyy koneen kaikkien kytkinten, antureiden ja ohjainten ulostulojen tila. Sitä voi käyttää joidenkin ongelmien vianmääritykseen, koska siitä näkee helposti, mitkä koneen ohjaimet ovat käytössä ja mitkä pois käytöstä.
AsetuksetAsetukset-valikossa voi muokata tietokeskuksen näyttöasetusten muuttujia.
TietojaTietoja-valikossa on mainittu koneen mallinumero, sarjanumero ja ohjelmiston versio.
Huolto
Valikon kohtaKuvaus
HoursNäyttää kokonaisajan, jonka kone, moottori ja voimanulosotto ovat olleet käytössä, sekä ajan, jonka verran konetta on kuljetettu ja milloin se on huollettava.
CountsNäyttää koneen laskennat.
Vianmääritys
Valikon kohtaKuvaus
Cutting UnitsOsoittaa leikkuuyksiköiden nostamisessa ja laskemisessa käytetyt tulot ja lähdöt sekä määritykset.
Hi/Low RangeOsoittaa kuljetustilan aikana ajettaessa käytössä olevat tulot ja lähdöt sekä määritykset.
Voimanulosotto (PTO)Osoittaa voimanulosoton käytön mahdollistavat tulot ja lähdöt sekä määritykset.
Engine RunOsoittaa moottorin käynnistyksen aikana käytössä olevat sisään- ja ulostulot sekä määritykset.
BacklapOsoittaa läppäyksen käyttöön liittyvät tulot, määritykset ja lähdöt.
Asetukset
Valikon kohtaKuvaus
YksikötKontrolloi tietokeskuksen yksiköitä. Valikon vaihtoehdot ovat Englantilainen (brittiläiset mitat) tai Metrinen (metrijärjestelmä).
KieliTietokeskuksessa käyttävien kielten hallinta*
TaustavaloLCD-näytön kirkkauden säätö
KontrastiLCD-näytön kontrastin säätö
Etuläppäyksen kelanopeusSäätää etukelojen nopeutta läppäystilassa.
Takaläppäyksen kelanopeusSäätää takakelojen nopeutta läppäystilassa.
Suojatut valikotAntaa käyttäjän, jolle tämän yritys on antanut PIN-koodin, käyttää suojattuja valikoita.
Automaattinen joutokäyntiSäätelee aikaa, jonka jälkeen liikkumaton kone siirtyy joutokäyntitilaan.
Terien määräSäätää kelanopeuteen vaikuttavaa kelaterien määrää.
LeikkuunopeusSäätää kelanopeuden määrittämisessä käytettävää ajonopeutta.
LeikkuukorkeusValvoo leikkuukorkeutta kelanopeuden määrittämiseksi.
E kelan kierr.Näyttää etukelojen lasketun nopeusasennon. Keloja voidaan säätää myös manuaalisesti.
T kelan kierr.Näyttää takakelojen lasketun nopeusasennon. Keloja voidaan säätää myös manuaalisesti.

* Vain kuljettajalle tarkoitetut tekstit on käännetty. Viat-, Huolto- ja Diagnostiikka-näytöt on tarkoitettu huoltohenkilöstölle. Otsikot on käännetty valitulle kielielle, mutta valikkovaihtoehdot ovat englanniksi.

Tietoja
Valikon kohtaKuvaus
MalliNäyttää koneen mallinumeron.
SNNäyttää koneen sarjanumeron.
Koneen ohjainversioNäyttää pääohjaimen ohjelmiston version.
Tietokeskuksen versioNäyttää tietokeskuksen ohjelmiston version.
CAN-väyläNäyttää koneen tietoliikenneväylän tilan.

Suojatut valikot

Tietokeskuksen asetusvalikossa on seitsemän käyttökokoonpanoasetusta, joita voidaan säätää. Näitä ovat automaattisen joutokäynnin aikaviive, terien määrä, leikkuunopeus, leikkuukorkeus, E kelan Š ja T E kelan Š. Asetukset voidaan lukita suojatussa valikossa.

Note: Jälleenmyyjä ohjelmoi alkuperäisen käyttökoodin toimitushetkellä.

Suojattujen valikoiden käyttö

Note: Koneen oletus-PIN on joko 0000 tai 1234.Jos vaihdoit PIN-koodin ja unohdit uuden koodin, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

 1. Siirry PääVALIKOSTAASETUKSET-valikkoon keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta (Kuva 32).

  g028523
 2. Siirry ASETUKSET-valikossa SUOJATTUUN VALIKKOON keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta (Kuva 33A).

  g028522
 3. PIN-koodi annetaan painamalla keskimmäistä painiketta, kunnes oikea ensimmäinen numero ilmestyy, ja siirtymällä sitten toiseen numeroon painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 33B ja Kuva 33C). Toista tätä vaihetta, kunnes viimeinen numero on annettu, ja paina oikeanpuoleista painiketta vielä kerran.

 4. Vahvista PIN-koodi painamalla keskimmäistä painiketta (Kuva 33D).

  Odota, kunnes tietokeskuksen punainen merkkivalo syttyy.

  Note: Jos tietokeskus hyväksyy PIN-koodin ja suojattu valikko avataan, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy sana ”PIN”.

Note: Virta-avaimen kääntäminen PYSäYTYS-asentoon ja sitten KäYNNISSä-asentoon lukitsee suojatun valikon.

Suojatun valikon asetuksia voi tarkastella ja muuttaa. Kun olet siirtynyt suojattuun valikkoon, etsi kohta Suojaa asetukset. Muuta asetusta painamalla oikeanpuoleista painiketta. Suojaa asetukset voidaan määrittää POIS-tilaan. Tällöin asetuksia voidaan tarkastella ja muuttaa suojatussa valikossa ilman PIN-koodia. Jos Suojaa asetukset on PääLLä, suojatut vaihtoehdot eivät ole näkyvissä, ja niiden vaihtamiseksi suojatussa valikossa tarvitaan PIN-koodi. Kun PIN-koodi on asetettu, toiminto otetaan käyttöön ja tallennetaan kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja sitten takaisin KäYNNISSä-asentoon.

Automaattisen joutokäynnin asetus

 1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Automaattinen joutokäynti.

 2. Vaihda oikeaa painiketta painamalla automaattisen joutokäynnin asetukseksi Pois, 8S, 10S, 15S, 20S tai 30S.

Terien määrän asetus

 1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Terien määrä.

 2. Vaihda koneeseen 5-, 8- tai 11-lehtinen kela painamalla oikeaa painiketta.

Leikkuunopeuden asetus

 1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Leikkuunopeus.

 2. Valitse leikkuunopeus painamalla oikeaa painiketta.

 3. Valitse ajopolkimen mekaaniseen leikkuukorkeuden rajoittimeen asetettava leikkuunopeus keskimmäisellä ja oikealla painikkeella.

 4. Poistu leikkuunopeuden asetuksesta ja tallenna se painamalla vasenta painiketta.

Leikkuukorkeuden säätö

 1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Leikkuukorkeus.

 2. Valitse leikkuukorkeus painamalla oikeaa painiketta.

 3. Valitse sopiva leikkuukorkeusasetus keskimmäisellä ja oikeanpuoleisella painikkeella.

  Note: Jos näytössä ei ole täsmälleen sopivaa asetusta, valitse näytössä olevasta luettelosta lähin sopiva leikkuukorkeusasetus.

 4. Poistu asetuksesta ja tallenna se painamalla vasenta painiketta.

Etu- ja takakelan nopeuden asetus

Vaikka tietokeskus laskee etu- ja takakelojen nopeudet automaattisesti terien määrän, leikkuunopeuden ja leikkuukorkeuden avulla, asetusta voidaan muuttaa käsin erilaisiin leikkuuolosuhteisiin sopivaksi.

 1. Siirry valikon kohtaan E kelan kierr., T kelan kierr. tai molempiin.

 2. Muuta kelanopeutta painamalla oikeaa painiketta. Kun nopeusasetus muuttuu, näytössä näkyy edelleen aiemmin annettuihin terien määrään, leikkuunopeuteen ja leikkuukorkeuteen perustuva kelanopeus, mutta siinä näkyy myös uusi nopeus.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Ajoyksikön tekniset tiedot

Leikkuuleveys, 69 cm:n leikkuuyksiköt307 cm
Leikkuuleveys, 81 cm:n leikkuuyksiköt320 cm
Kokonaisleveys, 69 cm:n leikkuuyksiköt alhaalla345 cm
Kokonaisleveys, 81 cm:n leikkuuyksiköt alhaalla358 cm
Kokonaisleveys, leikkuuyksiköt ylhäällä (kuljetus)239 cm
Kokonaispituus370 cm
Korkeus kaatumissuojausjärjestelmä mukaan luettuna220 cm
Pyöräväli edessä229 cm
Pyöräväli, takana141 cm
Akseliväli171 cm
Nettopaino (ilman leikkuuyksiköitä tai nesteitä)1 574 kg

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta aina ennen leikkaamista, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmät ovat hyvässä käyttökunnossa.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Muista aina turvallisuus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta.

Hengenvaara

Käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan menetyksen.

Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen, hukkumisvaara tai kuolema.

Lue kaatumissuojausohjeet ja -varoitukset ja noudata niitä.

Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi ja kaatumisen ehkäisemiseksi.

 • Älä käytä pudotusten tai veden lähellä.

 • Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.

 • Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

Varoitus

Tämän koneen tuottama äänitaso saattaa aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa altistuksessa.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

g009027

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Jäähdytysjärjestelmän tarkastus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmä
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä jokaisen työpäivän alussa. Järjestelmän tilavuus on 12,3 litraa.

  1. Irrota jäähdyttimen korkki varovasti.

   Varoitus

   Jos moottori on juuri sammutettu, kuuma, paineenalainen jäähdytysneste saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

   • Älä aukaise jäähdyttimen korkkia moottorin käydessä.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

   g009702
  2. Tarkista jäähdyttimen jäähdytysnesteen määrä.

   Note: Jäähdytysnestettä on oltava täyttökaulan yläreunaan saakka ja paisuntasäiliön Full-merkkiin saakka (Kuva 35).

  3. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, lisää veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seosta (seossuhde 50/50).

   Note: Älä käytä pelkkää vettä tai alkoholi-/metanolipohjaista jäähdytysnestettä.

  4. Asenna jäähdyttimen korkki ja paisuntasäiliön korkki.

  Polttoainesäiliön täyttö

  Hengenvaara

  Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Täytä polttoainesäiliöt ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Älä täytä polttoainesäiliöitä suljetussa perävaunussa.

  • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehuurut.

  • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

  • Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

  Hengenvaara

  Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka voi sytyttää polttoainehöyryt. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Aseta polttoaineastiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

  • Polttoaineastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

  • Poista laite lavalta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.

  • Jos se ei ole mahdollista, tankkaa lavalla tai perävaunussa oleva laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

  • Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

  Vaara

  Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

  • Vältä höyryjen hengittämistä.

  • Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliön aukosta.

  • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

  Polttoaineen tiedot

  Important: Käytä vain erittäin vähärikkistä dieselpolttoainetta. Suuremman rikkipitoisuuden polttoaine haurastuttaa hapetuskatalysaattoria, mikä aiheuttaa käyttöongelmia ja lyhentää moottorin osien käyttöikää.Seuraavien varoitusten laiminlyönti saattaa vaurioittaa moottoria.

  • Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä.

  • Dieselpolttoaineeseen ei saa sekoittaa paloöljyä tai käytettyä moottoriöljyä.

  • Polttoainetta ei sää säilyttää säiliöissä, joiden sisäpinta on sinkitty.

  • Polttoaineen lisäaineita ei saa käyttää.

  Petrodiesel

  Setaaniluku: 45 tai korkeampi

  Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

  Polttoainetaulukko

  Dieselpolttoaineen tiedotSijainti
  ASTM D975Yhdysvallat
  Nro 1-D S15
  Nro 2-D S15
  EN 590Euroopan unioni
  ISO 8217 DMXKansainvälinen
  JIS K2204, luokitus nro 2Japani
  KSM-2610Korea
  • Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieselpolttoaineita.

  • Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

  Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D / nro 2-D -seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa.

  Note: Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

  Biodiesel

  Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä ja 80 % petrodieseliä (B20).

  Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

  Biodieselpolttoaineen tiedot: ASTM D6751 tai EN14214

  Polttoaineseoksen tiedot: ASTM D975, EN590 tai JIS K2204

  Important: Petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava erittäin alhainen.

  Noudata seuraavia varo-ohjeita:

  • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

  • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

  • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

  • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

  • Lisätietoja biodieselistä saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Polttoainesäiliön tilavuus

  83 litraa

  Polttoaineen lisäys

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö puhtaalla liinalla.

  3. Irrota polttoainesäiliön korkki (Kuva 36).

   g200372
  4. Lisää polttoainetta polttoainesäiliöön, kunnes pinta on täyttökaulan alareunan tasalla.

  5. Aseta polttoainesäiliön korkki tiukasti paikalleen, kun olet täyttänyt säiliön.

   Note: Täytä polttoainesäiliö aina käytön jälkeen, jos mahdollista. Tämä estää kosteutta tiivistymästä polttoainesäiliön sisälle.

  Hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Säiliöön on lisätty tehtaalla noin 28,4 litraa korkealaatuista hydraulinestettä. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.

  Suositettu neste: Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä. Katso näiden osien osanumerot osaluettelosta tai pyydä ne Toro-jälleenmyyjältä).

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia, öljypohjaisia nesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Tarkista öljyntoimittajalta, täyttääkö neste nämä määritykset.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten on käytettävä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46 Multigrade
   Ominaisuudet:
    Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 44–50cSt / 100 °C 7,9–9,1
    Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140 tai korkeampi (korkea viskositeetti-indeksi merkitsee moniasteista nestettä)
    Jähmepiste, ASTM D97-37 °C...-45 °C
    FZG, Fail Stage11 tai parempi
    Vesipitoisuus (uusi neste)500 ppm (enintään)
   Standardit:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Asianmukaisten hydraulinesteiden määritysten on vastattava liikkuvia koneita (teollisuuslaitoskäytön sijaan), niiden on oltava monipainotyyppisiä sekä niissä on oltava kulumista estävä lisäainepaketti ZnDTP tai ZDDP (ei tuhkattoman tyyppistä nestettä).

  Important: ISO VG 46 -moniastenesteen on todettu tarjoavan optimaaliset käyttöominaisuudet useissa lämpötiloissa. Jatkuvasti korkeissa lämpötiloissa (18–49 °C) työskenneltäessä ISO VG 68 -hydraulineste saattaa olla parempi vaihtoehto.

  Luonnossa hajoava hydraulineste – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H on ainoa Toron testaama ja hyväksymä luonnossa hajoava synteettinen neste. Neste on yhteensopiva Toro-hydraulijärjestelmissä käytettyjen elastomeerien kanssa, ja sitä voidaan käyttää useissa lämpötiloissa. Neste on yhteensopiva perinteisten nesteiden kanssa, mutta paras mahdollinen luonnossa hajoavuus ja suorituskyky saavutetaan huuhtelemalla perinteinen neste perusteellisesti pois hydraulijärjestelmästä. Nestettä on saatavana 19 litran säiliöissä tai 208 litran tynnyreissä Mobil-jälleenmyyjiltä.

  Important: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinesteelle tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä osa numero 44-2500.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  2. Puhdista hydraulinestesäiliön täyttökaulaa ja korkkia ympäröivä alue (Kuva 37).

   g200375
  3. Irrota korkki täyttökaulasta.

  4. Vedä mittatikku ulos täyttökaulasta ja pyyhi tikku puhtaalla liinalla.

  5. Työnnä mittatikku täyttökaulaan, vedä se taas ulos ja tarkista nesteen pinta.

   Nesteen pinnan täytyy ulottua mittatikun kahden merkinnän välille.

  6. Jos nestettä on liian vähän, lisää nestettä riittävästi, jotta pinta nousee ylempään merkkiin saakka.

  7. Työnnä mittatikku takaisin paikoilleen ja sulje täyttökaulan korkki.

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Renkaat on ylitäytetty kuljetusta varten. Vapauta siksi renkaista hieman ilmaa, jotta paine laskee. Renkaiden oikea ilmanpaine on 0,83–1,03 bar. Tarkista rengaspaine päivittäin.

  Important: Pidä renkaiden paineet suositelluissa rajoissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

  • Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

  • Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä. Pysy aina etäällä heittoaukosta.

  • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu.

  • Pysäytä leikkuuyksiköt aina, kun et leikkaa ruohoa.

  • Pysäytä kone ja tarkasta leikkuuyksiköt, mikäli kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Kytke leikkuuyksikön käyttö pois ja sammuta moottori ennen leikkuukorkeuden säätämistä (ellei sitä voi säätää käyttäjän paikalta).

  • Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Ennen käyttäjän paikalta poistumista (mukaan lukien ruohonkeräimien puhdistus tai suppilon tukoksen poistaminen):

   • Pysäköi kone tasaiselle maalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Älä käytä konetta hinaukseen.

  • Käytä vain Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita, varusteita ja varaosia.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Älä irrota kaatumissuojausjärjestelmää koneesta.

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda vaurioitunut kaatumissuojausjärjestelmä. Älä korjaa tai muuta sitä.

  Taittuvalla turvakaarella varustetut koneet

  • Käytä aina turvavyötä, kun turvakaari on nostettuna.

  • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen turvalaite. Taittuva turvakaari on pidettävä nostettuna ja lukitussa asennossa ja turvavyötä on käytettävä koneen käytön aikana, kun turvakaari on yläasennossa.

  • Laske taittuva turvakaari väliaikaisesti vain silloin, kun se on välttämätöntä. Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.

  • Huomaa, että kaatumissuojausta ei ole, kun taittuva turvakaari on alhaalla.

  • Tutki leikattava alue, äläkä koskaan taita taittuvaa turvakaarta alas alueilla, joilla on rinteitä, pudotuksia tai vettä.

  Turvallisuus rinteissä

  • Laadi omat toimintatavat ja ohjeet rinnekäyttöä varten. Ohjeissa on mainittava käyttöpaikan tarkastus, jonka aikana määritetään, missä rinteissä konetta voi käyttää turvallisesti. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Käytä konetta rinteissä pienemmällä nopeudella.

  • Jos koneen käyttö rinteessä ei vaikuta turvalliselta työskentelyn aikana, älä käytä konetta rinteessä.

  • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen. Korkea ruoho voi peittää esteet.

  • Valitse alhainen ajonopeus, jotta rinteessä ei tarvitse pysähtyä tai vaihtaa vaihdetta.

  • Kone voi kaatua jo ennen kuin renkaat menettävät pidon.

  • Vältä koneen käyttöä märällä ruoholla. Renkaat voivat menettää pidon, vaikka jarrut toimivat oikein.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä.

  • Liiku rinteissä hitaasti ja vähän kerrallaan. Älä muuta koneen nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

  • Älä käytä konetta pudotusten, ojien, maavallien tai vesialueiden lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille (kaksi koneen leveyttä).

  Moottorin käynnistys ja sammutus

  Moottorin käynnistys

  Important: Polttoainejärjestelmä voi olla tarpeen ilmata seuraavien tilanteiden yhteydessä:

  • Moottori on pysähtynyt polttoaineen loppumisen vuoksi.

  • Polttoainejärjestelmää on huollettu.

  1. Nosta jalka ajopolkimelta ja varmista, että poljin on VAPAA-asennossa.

   Note: Tarkista, että seisontajarru on kytkettynä.

  2. Siirrä moottorin nopeuskytkin ALHAISEN JOUTOKäYNNIN asentoon.

  3. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon.

   Note: Hehkutulppien merkkivalo syttyy.

  4. Kun hehkutulppien merkkivalo sammuu, käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon.

  5. Vapauta virta-avain heti moottorin käynnistyttyä ja anna sen palata KäYNNISSä-asentoon.

  6. Säädä moottorin käyntinopeutta.

   Important: Älä käytä käynnistysmoottoria yli 15 sekuntia yhdellä kertaa, koska se voi vaurioitua. Jos moottori ei käynnisty 15 sekunnin kuluessa, käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon, tarkista ohjauslaitteet ja toimenpiteet, odota 15 sekuntia ja yritä käynnistää uudelleen.

   Kun lämpötila on alle –7 °C, käynnistysmoottoria voidaan käyttää 30 sekuntia, mutta sen jälkeen on pidettävä 60 sekunnin tauko. Käynnistystä voidaan yrittää kaksi kertaa.

   Varoitus

   Kosketus liikkuviin osiin voi aiheuttaa loukkaantumisen.

   Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin tarkastat koneen öljyvuotojen, irtonaisten osien tai muiden vikojen varalta.

  Moottorin sammutus

  Important: Kun konetta on käytetty täydellä kuormalla, anna moottorin käydä joutokäynnillä viisi minuuttia, ennen kuin sammutat sen. Näin turboahdin ehtii jäähtyä ennen moottorin sammuttamista. Muutoin turboahtimeen voi tulla vikoja.

  Note: Laske leikkuuyksiköt maahan, kun pysäköit koneen. Tämä vähentää hydraulijärjestelmän kuormitusta, ehkäisee järjestelmän osien kulumista ja estää myös leikkuuyksiköiden laskemisen vahingossa.

  1. Palauta moottori alhaiselle joutokäyntinopeudelle.

  2. Siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  5. Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

  Moottorin nopeuskytkin

  Moottorin nopeuskytkimessä on kaksi tilaa, joilla moottorin nopeutta voi muuttaa. Moottorin nopeutta voidaan lisätä tai laskea 100 kierr./min kerrallaan napauttamalla kytkintä. Kun kytkintä pidetään painettuna, moottori siirtyy suoraan korkeimmalle tai alhaisimmalle joutokäyntinopeudelle sen mukaan, kumpaa kytkimen puolta painetaan.

  Ruohon leikkaaminen koneella

  Note: Ruohon leikkaaminen moottoria kuormittavalla nopeudella edistää hiukkassuodattimen regeneraatiota.

  1. Siirrä kone työalueelle ja kohdista kone leikkuualueen ulkopuolella ensimmäisen leikkuukaistan ajoa varten.

  2. Varmista, että voimanulosoton (PTO) kytkin on POIS KäYTöSTä -asennossa.

  3. Siirrä leikkuunopeuden rajoittimen vipu eteenpäin.

  4. Aseta moottori KORKEALLE JOUTOKäYNTINOPEUDELLE kaasukytkintä painamalla.

  5. Laske leikkuuyksiköt maahan hallintavivulla.

  6. Valmistele leikkuuyksiköt käyttöä varten voimanulosoton kytkintä painamalla.

  7. Nosta leikkuuyksiköt maasta hallintavivulla.

  8. Aloita koneen liikuttaminen kohti leikkuualuetta ja laske leikkuuyksiköt.

   Note: Ruohon leikkaaminen moottoria kuormittavalla nopeudella edistää hiukkassuodattimen regeneraatiota.

  9. Kun leikkuukaista on ajettu, nosta leikkuuyksiköt hallintavivulla.

  10. Tee pisaran muotoinen käännös seuraavaa ajoa varten.

  Hiukkassuodattimen regeneraatio

  Hiukkassuodatin (DPF) on osa pakokaasujärjestelmää. Hiukkassuodattimen hapetuskatalysaattori vähentää haitallisten kaasujen määrää, ja nokisuodatin poistaa nokea moottorin pakokaasuista.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiossa käytetään moottorin pakokaasujen lämpöä nokisuodattimeen kertyneen noen polttamiseen, jolloin noki muunnetaan tuhkaksi ja nokisuodattimen kanavat puhdistetaan, jotta suodatetut moottorin pakokaasut virtaavat ulos hiukkassuodattimesta.

  Moottorin tietokone valvoo noen kertymistä mittaamalla hiukkassuodattimen vastapaineen. Jos vastapaine on liian suuri, nokisuodattimen noki ei pala moottorin normaalin käytön seurauksena. Pidä seuraavat seikat mielessä, jotta hiukkasuodatin pysyy puhtaana noesta:

  • Passiivista regeneraatiota tehdään jatkuvasti moottorin ollessa käynnissä. Edistä hiukkassuodattimen regeneraatiota käyttämällä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan.

  • Jos vastapaine on liian suuri, moottorin tietokone ilmoittaa asiasta tietokeskuksen kautta lisäprosessien (apu- ja nollausregeneraatio) ollessa käynnissä.

  • Anna apu- ja nollausregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

  Pidä hiukkassuodattimen toiminta mielessä koneen käytön ja huollon aikana. Moottorin kuormitus korkealla joutokäyntinopeudella tuottaa yleensä riittävän pakokaasujen lämpötilan hiukkassuodattimen regeneraatioon.

  Important: Noen kertymistä nokisuodattimeen voidaan vähentää käyttämällä moottoria mahdollisimman vähän joutokäynnillä tai alhaisella nopeudella.

  Varoitus

  Pakokaasujen lämpötila on korkea (noin 600 °C) hiukkassuodattimen pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation aikana. Kuumat pakokaasut saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

  • Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.

  • Varmista, että pakokaasujärjestelmän lähellä ei ole syttyviä materiaaleja.

  • Älä kosketa kuumaa pakokaasujärjestelmän osaa.

  • Älä seiso koneen pakoputken lähellä.

  Hiukkassuodattimen noen kertymä

  • Hiukkassuodatin kerää nokea nokisuodattimeen ajan myötä. Moottorin tietokone valvoo hiukkassuodattimen nokitasoa.

  • Kun nokea on kertynyt tarpeeksi, tietokone ilmoittaa, että hiukkassuodatin on aika regeneroida.

  • Hiukkassuodattimen regeneraatiossa hiukkassuodatinta kuumennetaan, jotta noki muuttuu tuhkaksi.

  • Varoitusviestien lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri nokikertymätasoilla.

  Moottorin varoitusviestit – noen kertymä

  IlmoitustasoVikakoodiMoottorin teholuokitusSuositeltu toimenpide
  Taso 1: moottorivaroitus
  g213866
  Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiinSuorita pysäköintiregeneraatio mahdollisimman pian. Katso kohta Pysäköintiregeneraatio.
  Taso 2: moottorivaroitus
  g213867
  Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiinSuorita palautusregeneraatio mahdollisimman pian. Katso kohta Palautusregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen tuhkan kertymä

  • Kevyt tuhka poistetaan pakokaasujärjestelmän kautta, mutta raskas tuhka kerääntyy nokisuodattimeen.

  • Tuhkaa jää jäljelle regeneraation seurauksena. Ajan myötä hiukkassuodatin kerää tuhkaa, joka ei poistu moottorin pakokaasujen mukana.

  • Moottorin tietokone laskee hiukkassuodattimeen kertyneen tuhkan määrän.

  • Kun tuhkaa on kertynyt tarpeeksi, moottorin tietokone lähettää tietokeskukseen tiedon hiukkasuodattimen tuhkakertymästä järjestelmäilmoituksen tai moottorivian muodossa.

  • Ilmoitus ja viat ovat merkkejä siitä, että hiukkassuodatin on aika huoltaa.

  • Varoitusten lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri tuhkakertymätasoilla.

  Tietokeskuksen ilmoitus ja moottorin varoitusviestit – tuhkan kertymä

  IlmoitustasoIlmoitus tai vikakoodiMoottorin nopeuden vähennysMoottorin teholuokitusSuositeltu toimenpide
  Taso 1: järjestelmäilmoitus
  g213865
  100 %Ilmoita yrityksen huolto-osastolle, että ilmoitus #179 näkyy tietokeskuksessa.
  Taso 2: moottorivaroitus
  g213863
  Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
  Taso 3: moottorivaroitus
  g213864
  Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
  Taso 4: moottorivaroitus
  g214715
  Moottorin nopeus enimmäisvääntömomentilla + 200 kierr./minTietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka suoritetaan koneen ollessa käytössä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraation ehdotHiukkassuodattimen käytön kuvaus
  PassiivinenTehdään koneen normaalin käytön aikana suurella moottorin nopeudella tai kuormituksellaTietokeskuksessa ei näy passiivisen regeneraation kuvaketta.
  Passiivisen regeneraation aikana hiukkassuodatin käsittelee kuumia pakokaasuja, hapettaa haitallisia päästöjä ja polttaa nokea tuhkaksi.
  Katso kohta Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio.
  ApuTehdään moottorin alhaisen nopeuden tai kuormituksen tuloksena tai tietokoneen havaitessa vastapainetta hiukkassuodattimessaKun apu-/nollausregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, apuregeneraatio on käynnissä.
  Apuregeneraation aikana tietokone lisää pakokaasujen lämpötilaa imuventtiiliä ohjaamalla, mikä mahdollistaa apuregeneraation.
  Katso kohta Hiukkassuodattimen apuregeneraatio.
  NollausTehdään apuregeneraation jälkeen vain, jos tietokone havaitsee, että apuregeneraatio ei vähentänyt noen määrää riittävästiKun apu-/nollausregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, regeneraatio on käynnissä.
  Tehdään myös 100 tunnin välein anturien lähtökohtalukemien nollausta varten
  Nollausregeneraation aikana tietokone lisää pakokaasujen lämpötilaa regeneraation aikana imuventtiiliä ja polttoaineruiskuttimia ohjaamalla.
  Katso kohta Nollausregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka edellyttävät koneen pysäköintiä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraation ehdotHiukkassuodattimen käytön kuvaus
  PysäköintiNoen kertyminen johtuu pitkäkestoisesta käytöstä alhaisella moottorin nopeudella tai kuormituksella. Nokea saattaa myös kertyä, jos käytetään vääränlaista polttoainetta tai öljyäKun pysäköintiregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, regeneraatiota pyydetään.
  Tietokone havaitsee noen kertymisestä johtuvan vastapaineen ja pyytää pysäköintiregeneraatiota
   • Suorita pysäytysregeneraatio mahdollisimman pian, jotta palautusregeneraatiota ei tarvita.
  • Pysäköintiregeneraatio kestää 30–60 minuuttia.
  • Polttoainesäiliössä täytyy olla vähintään neljäsosan verran polttoainetta.
  • Kone on pysäköitävä palautusregeneraatiota varten.
  Katso kohta Pysäköintiregeneraatio.
  PalautusTehdään, jos pysäköintiregeneraatiopyynnöt ohitetaan ja käyttöä jatketaan, jolloin nokea kertyy lisää, kun hiukkassuodatin edellyttää jo pysäköintiregeneraatiotaKun palautusregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, palautusregeneraatiota pyydetään.
  Anna huoltoteknikon suorittaa palautusregeneraatio. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  • Palautusregeneraatio kestää enintään neljä tuntia.
  • Polttoainesäiliön täytyy olla vähintään puoliksi täynnä.
  • Kone on pysäköitävä palautusregeneraatiota varten.
  Katso kohta Palautusregeneraatio.

  Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio

  • Passiivinen regeneraatio tehdään moottorin normaalin käytön yhteydessä.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  Hiukkassuodattimen apuregeneraatio

  g214711
  • Apu-/nollausregeneraation kuvake näkyy tietokeskuksessa (Kuva 44).

  • Tietokone nostaa moottorin pakokaasujen lämpötilaa ohjaamalla imuventtiiliä.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  • Kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa apuregeneraation ollessa käynnissä.

  • Jos mahdollista, älä sammuta moottoria tai vähennä moottorin nopeutta apuregeneraation ollessa käynnissä.

   Important: Anna apuregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

   Note: Apuregeneraatio on valmis, kun kuvake Graphic katoaa tietokeskuksesta.

  Nollausregeneraatio

  g214711
  • Apu-/nollausregeneraation kuvake näkyy tietokeskuksessa (Kuva 45).

  • Tietokone nostaa moottorin pakokaasujen lämpötilaa ohjaamalla imuventtiiliä ja muuttamalla polttoaineruiskuttimien toimintaa.

   Important: Apu-/nollausregeneraation kuvake osoittaa, että koneesta poistettavien pakokaasujen lämpötila saattaa olla kuumempi kuin normaalin käytön aikana.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  • Kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa nollausregeneraation ollessa käynnissä.

  • Jos mahdollista, älä sammuta moottoria tai vähennä moottorin nopeutta nollausregeneraation ollessa käynnissä.

   Important: Anna nollausregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

   Note: Nollausregeneraatio on valmis, kun kuvake Graphic katoaa tietokeskuksesta.

  Pysäköintiregeneraatio

  g214713
  • Pysäköintiregeneraation pyyntökuvake näkyy tietokeskuksessa (Kuva 46).

  • Jos pysäköintiregeneraatiota tarvitaan, tietokeskus näyttää moottorivaroituksen SPN 3719, FMI 16 (Kuva 47) ja moottorin tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiin.

   g213866

   Important: Jos pysäköintiregeneraatiota ei suoriteta kahden tunnin kuluessa, moottorin tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.

  • Pysäköintiregeneraatio kestää 30–60 minuuttia.

  • Käyttäjä tarvitsee PIN-koodin pysäköintiregeneraation suorittamiseen, jos tähän on valtuutus käyttäjän yritykseltä.

  Pysäköinti- tai palautusregeneraation valmistelu

  1. Varmista, että koneen polttoainesäiliössä on vähintään neljäsosan verran polttoainetta.

  2. Siirrä kone ulos alueelle, jossa ei ole syttyviä materiaaleja.

  3. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  4. Varmista, että ajo- tai liikkeenohjausvivut ovat VAPAA-asennossa.

  5. Laske leikkuuyksiköt ja pysäytä ne tarvittaessa.

  6. Kytke seisontajarru.

  7. Siirrä kaasu alhaiselle JOUTOKäYNTINOPEUDELLE.

  Pysäköintiregeneraation suoritus

  Note: Ohjeita suojattujen valikoiden avaamiseen on kohdassa Suojattujen valikoiden käyttö.

  1. Käytä suojattua valikkoa ja avaa suojattujen asetusten alavalikko (Kuva 48). Katso kohta Suojattujen valikoiden käyttö.

   g028523
  2. Siirry PääVALIKKOON, selaa HUOLTOVALIKKOON keskimmäisellä painikkeella ja valitseHUOLTO painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 49).

   Note: Tietokeskuksen näytön oikeassa yläkulmassa pitäisi näkyä PIN-ilmaisin.

   g212371
  3. Paina HUOLTOVALIKOSSA keskimmäistä painiketta, kunnes DPF REGENERATION (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valinnat näkyvät, ja valitse DPF REGENERATION (Hiukkassuodattimen regeneraatio) painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 50).

   g212138
  4. Kun ”Initiate DPF Regen. Are you sure?” (Käynnistä hiukkassuodattimen regeneraatio. Oletko varma?) -viesti tulee näkyviin, paina keskimmäistä painiketta (Kuva 51).

   g212125
  5. Jos jäähdytysnesteen lämpötila on alle 60 °C, ”Insure Graphic is running and above 60C/140F” (Varmista, että X on käynnissä ja yli 60 °C) -viesti tulee näyttöön (Kuva 52).

   Tarkkaile näytön lämpötilaa ja käytä konetta täydellä kaasulla, kunnes lämpötila on 60 °C. Paina sitten keskimmäistä painiketta.

   Note: Jos jäähdytysnesteen lämpötila on yli 60 °C, tämä näyttö ohitetaan.

   g211986
  6. Siirrä kaasuvipu ALHAISELLE JOUTOKäYNTINOPEUDELLE ja paina keskimmäistä painiketta (Kuva 53).

   g212372
  7. Seuraavat viestit tulevat näyttöön, kun pysäköintiregeneraatio alkaa:

   1. ”Initiating DPF Regen.” (Käynnistetään hiukkassuodattimen regeneraatio) -viesti tulee näyttöön (Kuva 54).

    g212405
   2. ”Waiting on Graphic” (Odotetaan X) -viesti tulee näyttöön (Kuva 55).

    g212406
   3. Tietokone määrittää, suoritetaanko regeneraatio. Yksi seuraavista viesteistä näkyy tietokeskuksessa:

    • Jos regeneraatio sallitaan, ”Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion” (Regeneraatio käynnistetty. Tämä vaihe voi kestää 30 minuuttia) -viesti näkyy tietokeskuksessa. Odota, että kone suorittaa pysäköintiregeneraation (Kuva 56).

     g213424
    • Jos moottorin tietokone ei salli regeneraatiota, ”DPF Regen Not Allowed” (Hiukkassuodattimen regeneraatio ei ole sallittu) -viesti näkyy tietokeskuksessa (Kuva 57). Poistu alkunäyttöön painamalla vasemmanpuoleista painiketta.

     Important: Jos regeneraation kaikkia vaatimuksia ei täytetty tai jos edellisestä regeneraatiosta on alle 50 tuntia, ”DPF Regen Not Allowed” (Hiukkassuodattimen regeneraatio ei ole sallittu) -viesti tulee näyttöön.

     g212410
  8. Kun regeneraatio on käynnissä, tietokeskus palaa alkunäyttöön ja näyttää seuraavat kuvakkeet:

   GraphicMoottori on kylmä: odota.
   GraphicMoottori on lämmin: odota.
   GraphicMoottori on kuuma: regeneraatio käynnissä (prosenttia valmista).
  9. Pysäköintiregeneraatio on valmis, kun ”Regen Complete” (Regeneraatio valmis) -viesti näkyy tietokeskuksessa. Poistu alkunäyttöön painamalla vasemmanpuoleista painiketta (Kuva 58).

   g212404

  Palautusregeneraatio

  • Jos pysäköintiregeneraation pyyntö (näkyy tietokeskuksessa) ohitetaan ja koneen käyttöä jatketaan, hiukkassuodattimeen kertyy kriittinen määrä nokea.

  • Jos palautusregeneraatiota tarvitaan, tietokeskus näyttää moottorivaroituksen SPN 3719, FMI 16 (Kuva 59) ja moottorin tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiin.

   g213867

   Important: Jos palautusregeneraatiota ei suoriteta 15 minuutin kuluessa, moottorin tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.

  • Suorita palautusregeneraatio, kun moottorin tehoa häviää ja pysäköintiregeneraatio ei puhdista hiukkassuodatinta noesta riittävästi.

  • Palautusregeneraatio kestää enintään neljä tuntia.

  • Jakelijan teknikon on suoritettava palautusregeneraatio. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Nostovarren vastapainon säätö

  Takaleikkuuyksikön nostovarsien vastapainoa voidaan säätää erilaisia nurmiolosuhteita varten ja yhtenäisen leikkuukorkeuden saavuttamiseksi epätasaisissa olosuhteissa tai alueilla, joille on kertynyt olkia.

  Kukin vastapainon jousi voidaan säätää johonkin neljästä asennosta. Kukin asento lisää tai vähentää leikkuuyksikköön kohdistuvaa vastapainoa 2,3 kg. Jouset voidaan asettaa ensimmäisen jousiohjaimen takaosaan kaiken vastapainon poistamiseksi (neljäs asento).

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Työnnä putki tai vastaava esine jousen pitkään päähän jousikuormituksen vapauttamiseksi säädön aikana (Kuva 60).

   Varoitus

   Jouset ovat kireällä ja saattavat aiheuttaa henkilövahingon.

   Säädä jousia varovaisesti.

  3. Kun vapautat jousikuormitusta, irrota pultti ja lukkomutteri, joilla jousiohjain on kiinni kannattimessa (Kuva 60).

   g015078
  4. Siirrä jousiohjain haluttuun aukkoon ja kiinnitä se lukkomutterilla.

  5. Toista edellä mainitut toimenpiteet jäljellä olevalle jouselle.

  Nostovarren kääntymisasennon säätö

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Nostovarren kytkin sijaitsee oikeanpuoleisen etunostovarren takana (Kuva 61).

   g015079
  3. Löysää kytkimen asennusruuvit (Kuva 61) ja siirrä kytkintä ylöspäin, jos haluat lisätä nostovarren kääntökorkeutta, tai siirrä kytkintä alaspäin, jos haluat laskea nostovarren kääntökorkeutta.

  4. Kiristä asennusruuvit.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) taittaminen

  Kaatumissuojausjärjestelmän runko voidaan taittaa alas, jotta leikkurilla voidaan ajaa matalille alueille.

  Vaara

  Kun turvakaari on taitettuna alas, koneessa ei ole kaatumissuojausjärjestelmää (ROPS).

  Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on ala-asennossa.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Tue rungon yläosaa, kun poistat lukkosokat ja liitintapit kääntökannattimista (Kuva 62).

   g200378
  3. Laske runkoa varovasti alaspäin, kunnes se on pysäyttimien varassa.

  4. Varmista rungon yläosan tuki sen ala-asennossa asettamalla liitintapit alempiin aukkoihin ja kiinnittämällä ne lukkosokilla.

  5. Nosta runko seuraamalla näitä ohjeita vastakkaisessa järjestyksessä.

  Vaara

  Kaatumissuojausjärjestelmä ei välttämättä toimi, jos sen kiinnityspulttikokoonpanot ovat löysällä. Tämä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan, jos kone kaatuu.

  Kun kaatumissuojausjärjestelmä on pystyasennossa, molemmat kiinnityspulttikokoonpanot on asennettava ja kiristettävä täysin, jotta suojaus toimii.

  Vaara

  Kun turvakaarta nostetaan ja lasketaan, sormet voivat jäädä puristuksiin koneen ja turvakaaren väliin.

  Varo turvakaarta nostaessasi ja laskiessasi, etteivät sormet jää rakenteen kiinteän osan ja nivelosan väliin.

  • Huolehdi, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty asianmukaisesti, jotta laitetta on turvallista käyttää.

  • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden varmistamiseksi.

  • Varmista, että turvavyö ja kiinnikkeet ovat turvallisessa toimintakunnossa.

  • Käytä turvavyötä, kun turvakaari on ylhäällä. Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.

  Important: Turvakaari on keskeinen turvalaite. Pidä turvakaari nostettuna koneen käytön aikana. Laske turvakaari väliaikaisesti vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä.

  Turvakytkinten tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta turvakytkimet.
 • Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Koneen sähköjärjestelmässä on turvakytkimet. Näiden kytkimien tarkoituksena on sammuttaa moottori kuljettajan noustessa istuimelta ajopolkimen ollessa painettuna alas. Kuljettaja voi kuitenkin poistua istuimelta, kun moottori on käynnissä ja ajopoljin on vapaalla. Vaikka moottori pysyy käynnissä voimanulosoton kytkimen ja ajopolkimen vapautuksen jälkeen, suosittelemme ehdottomasti, että moottori sammutetaan ennen istuimelta poistumista.

  Tarkista turvakytkimien toiminta seuraavasti:

  1. Aja kone hitaasti laajalle ja pääosin avoimelle alueelle.

  2. Laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  3. Istuudu istuimelle ja paina ajopoljinta.

  4. Yritä käynnistää moottori.

   Note: Moottori ei saa käynnistyä. Jos moottori käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  5. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori.

  6. Nouse istuimelta ja siirrä voimanulosoton kytkin Päällä-asentoon.

   Note: Voimanulosoton vipu ei saa kytkeytyä päälle. Jos voimanulosoton vipu kytkeytyy päälle, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  7. Istuudu istuimelle, kytke seisontajarru ja käynnistä moottori.

  8. Siirrä ajopoljin pois VAPAA-asennosta.

   Note: Moottorin pitäisi sammua. Jos moottori ei sammu, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  Turvallisuus käytön jälkeen

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, äänenvaimentimista ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Sulje polttoaineen sulkuventtiili ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset ja erityisesti terien kiinnikkeet tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  Koneen työntäminen tai hinaaminen

  Hätätilanteessa konetta voidaan liikuttaa avaamalla hydraulisessa säätötilavuuspumpussa oleva ohitusventtiili ja asentamalla hydrauliletku ohittamaan sulkuventtiili. Tämän jälkeen konetta voidaan työntää tai hinata.

  Important: Konetta ei saa työntää tai hinata nopeammin kuin 3–4,8 km/h tai pidempää matkaa kuin 0,4 km, jotta vaihteisto ei vaurioidu. Ohitusventtiilin on oltava auki aina, kun konetta työnnetään tai hinataan. Lisäksi on asennettava hydrauliletku ohittamaan sulkuventtiili, jos konetta työnnetään tai hinataan taaksepäin.

  Jos konetta on työnnettävä tai hinattava, sitä on todennäköisesti liikutettava niin eteen- kuin taaksepäin. Siksi on järkevää valmistella kone sekä eteen- että taaksepäin työntämistä tai hinaamista varten, jotta vetojärjestelmä ei vaurioidu.

  Koneen valmistelu taaksepäin työntämistä tai hinaamista varten

  Important: Jos konetta on työnnettävä tai hinattava taaksepäin, nelivetojärjestelmän sulkuventtiili on ensin ohitettava.

  Sulkuventtiilin ohittamiseen tarvitaan seuraavat Toro-osat:

  • Toro-osanro 59-7410, vianmääritysliitin

  • Toro-osanro 354-79, vianmääritysliittimen suojus

  • Toro-osanro 95-8843, hydrauliletku

  • Toro-osanro 95-0985, letkuliitin (2)

  • Toro-osanro 340-77, hydrauliliitin (2)

  1. Asenna vianmääritysliitin ajon takajakelulohkon porttien M8 ja P2 välissä olevaan merkitsemättömään porttiin (Kuva 63).

   g033131
  2. Liitä hydrauliletku ajon takajakelulohkoon asennetun vianmääritysliittimen ja peruutusajon paineentestausportin väliin (Kuva 64).

   Note: Asenna letku tarvittavien hydrauli- ja letkuliittimien avulla.

   g033132
  3. Käännä ohitusventtiiliä 90° (1/4-kierros) kumpaan suuntaan tahansa, jolloin venttiili avautuu ja nesteen ohivirtaus alkaa (Kuva 65).

   Note: Koska neste ohittaa vaihteiston, konetta voidaan liikuttaa hitaasti vaurioittamatta vaihteistoa.Huomaa venttiilin asento avattaessa ja suljettaessa.

   g009703
  4. Kun koneen työntäminen tai hinaaminen ei enää ole tarpeen, asennettu hydrauliletku on poistettava.

  5. Asenna suojus peruutusajon paineentestausporttiin.

  6. Asenna vianmääritysliittimen suojus jakelulohkoon asentamaasi liittimeen.

  7. Käännä ohitusventtiiliä 90° (1/4-kierros) takaisin ennen moottorin käynnistämistä.

   Note: Käytä venttiilin sulkemiseen voimaa korkeintaan 7–11 N·m.

  Koneen työntäminen tai hinaaminen vain eteenpäin

  Jos konetta on työnnettävä tai hinattava vain eteenpäin, sulkuventtiilin kääntäminen riittää.

  Important: Jos konetta on työnnettävä tai hinattava taaksepäin, katso kohta Koneen valmistelu taaksepäin työntämistä tai hinaamista varten.

  1. Avaa konepelti ja irrota keskimmäinen suojapeite.

  2. Käännä ohitusventtiiliä 90° (1/4-kierros) kumpaan suuntaan tahansa, jolloin venttiili avautuu ja nesteen ohivirtaus alkaa (Kuva 65).

   Note: Koska neste ohittaa vaihteiston, konetta voidaan liikuttaa hitaasti eteenpäin vaurioittamatta vaihteistoa.Huomaa venttiilin asento avattaessa ja suljettaessa.

  3. Käännä ohitusventtiiliä 90° (1/4-kierros) takaisin ennen moottorin käynnistämistä.

   Note: Käytä venttiilin sulkemiseen voimaa korkeintaan 7–11 N·m.

  Koneen kuljetus

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Kiinnitä kone tiukasti.

  Nostokohtien sijainti

  Nostokohdat ovat seuraavissa paikoissa:

  • Koneen etuosassa rungossa vetävien pyörien sisäpuolella.

  • Koneen takaosassa akselin keskellä.

  Kiinnityspisteiden sijainti

  Kiinnityspisteet ovat seuraavissa paikoissa:

  • Rungon molemmilla sivuilla etuaskelmien alla.

  • Takapuskurissa.

  g200995

  Käyttöominaisuudet

  Harjoittele koneella ajamista, koska siinä on hydrostaattinen vaihteisto ja se on ominaisuuksiltaan erilainen kuin monet nurmikonhoitokoneet. Ajoyksikköä ja leikkuuyksiköitä käytettäessä on otettava huomioon muun muassa vaihteiston toiminta, moottorin käyntinopeus, leikkuuterien kuormitus sekä jarrujen toiminta.

  Jotta koneen käytettävissä on tarpeeksi tehoa käytön aikana, pidä moottorin nopeus korkeana ja suurin piirtein tasaisena ajopolkimen avulla. Hyvä ohje on vähentää ajonopeutta, kun leikkuuyksiköiden kuormitus kasvaa, ja lisätä ajonopeutta, kun kuormitus pienenee.

  Anna siis ajopolkimen liikkua taaksepäin moottorin nopeuden vähentyessä ja paina poljinta hitaasti nopeuden kasvaessa. Kun ajat työalueelta toiselle ilman kuormitusta ja leikkuuyksikkö ylhäällä, pidä kaasu Nopea-asennossa ja paina ajopoljin hitaasti pohjaan saakka, jotta kone liikkuu suurimmalla ajonopeudella.

  Huomionarvoinen seikka on myös jarruihin kytkettyjen poljinten toiminta. Jarruja voidaan käyttää apuna käännettäessä konetta. Käytä jarruja kuitenkin varovasti varsinkin pehmeässä tai kosteassa ruohikossa, koska nurmikko voi tällöin rikkoutua. Toinen jarruista saatava hyöty on ajotoiminnon ylläpitäminen. Esimerkiksi joissakin rinneolosuhteissa ylämäen pyörä voi luistaa ja menettää pidon. Paina tällaisessa tilanteessa ylämäen kääntöpoljinta vähitellen ja katkonaisesti, kunnes ylämäen puoleinen pyörä lakkaa luistamasta. Näin alamäen puoleisen pyörän pito paranee.

  Käytä konetta rinteissä erityisen varovasti. Tarkista, että istuimen salpa on kunnolla lukittuna, turvakaari on nostettu ja kiinnitetty ja että turvavyö on kiinni. Aja hitaasti ja vältä jyrkkiä käännöksiä rinteissä, jotta kone ei kaadu.

  Important: Kun konetta on käytetty täydellä kuormalla, anna moottorin käydä joutokäynnillä viisi minuuttia, ennen kuin sammutat sen. Näin turboahdin ehtii jäähtyä ennen moottorin sammuttamista. Muutoin turboahtimeen voi tulla vikoja.

  Ennen kuin sammutat moottorin, kytke kaikki ohjauslaitteet pois päältä ja siirrä kaasu HIDAS-asentoon. Kun kaasu siirretään HIDAS-asentoon, moottorin käyntinopeus pienenee ja melu ja tärinä vähenevät. Sammuta moottori kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  Käyttövihjeitä

  Koneeseen tutustuminen

  Ennen kuin alat leikata ruohoa, harjoittele koneen käyttöä avoimessa tilassa. Käynnistä ja sammuta moottori. Aja eteenpäin ja taaksepäin. Nosta ja laske leikkuuyksiköt ja kytke ja vapauta kelat. Kun tunnet olevasi riittävän perehtynyt koneeseen, harjoittele ajamista ylös ja alas rinteissä eri nopeuksilla.

  Tietoa varoitusjärjestelmästä

  Jos varoitusvalo syttyy käytön aikana, pysäytä kone välittömästi ja korjaa ongelma ennen käytön jatkamista. Jos konetta käytetään viallisena, seurauksena saattaa olla vakavia vaurioita.

  Leikkuu

  Käynnistä moottori ja siirrä moottorin nopeuskytkin NOPEA-asentoon. Siirrä leikkuunopeuden rajoitin LEIKKUU-asentoon. Siirrä voimanulosoton kytkin PääLLä-asentoon ja ohjaa leikkuuyksikköjä nostokytkimellä (etuleikkuuyksiköt on ajastettu laskeutumaan ennen takaleikkuuyksikköjä). Kun haluat liikkua eteenpäin ja leikata nurmea, paina ajopoljinta eteenpäin.

  Koneen ajaminen kuljetustilassa

  Siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon ja nosta leikkuuyksiköt kuljetusasentoon. Siirrä leikkuunopeuden rajoitin kuljetusasentoon. Ole varovainen, ettet vahingoita konetta tai leikkuuyksiköitä ajaessasi kapeista väleistä. Käytä konetta rinteissä erityisen varovasti. Aja hitaasti ja vältä jyrkkiä käännöksiä rinteissä, jotta kone ei kaadu.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda planeettapyörästön öljy.
 • Vaihda taka-akselin öljy.
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmä
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Tarkasta turvakytkimet.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät vedenerottimesta.
 • Poista lika moottorin alueelta, jäähdyttimestä ja öljynjäähdyttimestä.
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ja putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkit
 • Tarkasta akun kunto.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin. (Huolla ilmanpuhdistin aikaisemmin, jos huoltoilmaisin näyttää punaista. Huolla se useammin, jos olosuhteet ovat erittäin likaiset tai pölyiset.)
 • Tarkasta, ettei letkuissa ja liitännöissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Tarkista planeettapyörästön öljymäärä (tarkista myös ulkoiset vuodot).
 • Tarkista taka-akselin öljymäärä.
 • Tarkista taka-akselin vaihteiston voiteluaine.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Vaihda planeettapyörästön öljy(tai vuosittain sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin).
 • Vaihda taka-akselin öljy.
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
 • Vaihda hydraulineste.
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • 6000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatin,tai puhdista nokisuodatin, jos moottoriviat spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 tai spn 3720 fmi 16 näkyvät tietokeskuksessa.
 • Ennen varastointia
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tarkista rengaspaineet.
 • Tarkista kaikki kiinnikkeet.
 • Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet.
 • Maalaa kuluneet pinnat.
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista moottoriöljyn ja polttoaineen määrä.       
  Tarkista jäähdytysnesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodattimen huoltoilmaisin.       
  Tarkista, että jäähdyttimessä, öljynjäähdyttimessä ja säleikössä ei ole leikkuujätettä.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia käyntiääniä.1       
  Tarkista, kuuluuko käytön aikana epätavallisia ääniä.       
  Tarkista hydraulijärjestelmän nestemäärä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista kelan ja kiinteän terän kohdistus.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1. Tarkista hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos käynnistys on hidas, savua on liikaa tai käyntiääni on karkea.

  2. Välittömästi jokaisen pesun jälkeen, luettelon mukaisesta huoltovälistä riippumatta

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Katso moottorin käyttöoppaasta ja leikkuuyksikön käyttöoppaasta tietoja muista huoltotoimenpiteistä.

  Note: Koneen kytkentäkaavio ja hydraulikaavio ovat saatavissa osoitteesta www.Toro.com.

  Huoltovälitaulukko

  decal130-1651

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ennen huollon aloitusta.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Turvallisuus ennen huoltoa

  • Tee ennen koneen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista ja ennen koneelta poistumista seuraavat toimenpiteet:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä kaasun säätökytkin Alhainen joutokäyntinopeus -asentoon.

   • Vapauta leikkuuyksiköt.

   • Laske leikkuuyksiköt.

   • Varmista, että veto on vapaalla.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  Konepellin irrotus

  1. Avaa konepellin salvat (Kuva 68) ja nosta konepelti.

   g200373
  2. Irrota sokat, jotka kiinnittävät konepellin takakannattimet rungon tappeihin ja nosta konepelti irti.

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkit
 • Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumrasvalla nro 2. Jos konetta käytetään normaaliolosuhteissa, voitele kaikki laakerit ja holkit 50 käyttötunnin välein tai heti pesun jälkeen.

  Rasvanippojen sijainnit ja määrät ovat seuraavat:

  • Jarruakselin tappilaakerit (5) (Kuva 69)

   g009704
  • Taka-akselin tappiholkit (2) (Kuva 70)

   g009705
  • Ohjaussylinterin pallonivelet (2) (Kuva 71)

   g009706
  • Raidetangon pallonivelet (2) (kuvaKuva 71)

  • Olkatapin holkit (2) (Kuva 71). Olkatapin yläliitos voidellaan vain kerran vuodessa (2 pumppausta).

  • Nostovarren holkit (1/leikkuuyksikkö) (Kuva 72)

   g015159
  • Nostosylinterin holkit (2/leikkuuyksikkö) (Kuva 72)

  • Nostovarren tappiholkit (1/leikkuuyksikkö) (Kuva 73)

  • Leikkuuyksikön kannatin (2/leikkuuyksikkö) (Kuva 73)

  • Leikkuuyksikön nostovarren tappi (1/leikkuuyksikkö) (Kuva 73)

   g015158

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin. (Huolla ilmanpuhdistin aikaisemmin, jos huoltoilmaisin näyttää punaista. Huolla se useammin, jos olosuhteet ovat erittäin likaiset tai pölyiset.)
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda se, jos se on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  Huolla ilmanpuhdistimen suodatin vain silloin, kun huoltoilmaisin (Kuva 74) edellyttää sitä. Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen vain kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  g009709

  Important: Tarkista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain.

  2. Vedä salpaa ulospäin ja kierrä ilmanpuhdistimen suojusta vastapäivään (Kuva 75).

   g011503
  3. Irrota ilmanpuhdistimen rungon suojus.

  4. Ennen kuin irrotat suodattimen, poista pääsuodattimen ja kotelon väliin kertynyt lika matalapaineisella (2,75 bar, puhdas ja kuiva) ilmalla. Älä käytä korkeapaineista ilmaa, sillä se voi työntää lian suodattimen läpi ilmanottokanavaan.

   Puhdistaminen estää lian joutumisen ilmanottoon pääsuodattimen irrottamisen yhteydessä.

  5. Irrota ja vaihda pääsuodatin (Kuva 76).

   Älä puhdista käytettyä elementtiä, sillä elementin materiaali saattaa vaurioitua. Tarkasta, että uudessa suodattimessa ei ole kuljetusvaurioita tarkastamalla suodattimen tiivistetty pää ja runko. Älä käytä viallista elementtiä.

   Työnnä uusi suodatin paikoilleen puristamalla samalla elementin ulkokehää, jotta se asettuu koteloon. Älä paina suodattimen joustavaa keskikohtaa.

   g011504

   Important: Älä koskaan yritä puhdistaa varosuodatinta (Kuva 77). Vaihda varosuodatin uuteen joka kolmannella pääsuodattimen huoltokerralla.

   g011505
  6. Puhdista irrotettavassa suojuksessa oleva lianpoistoaukko.

  7. Irrota kuminen poistoventtiili suojuksesta, puhdista ontelo ja asenna poistoventtiili.

  8. Asenna suojus siten, että kuminen poistoventtiili osoittaa alaspäin, eli noin kello viiden ja kello seitsemän välille päästä katsottuna.

  9. Palauta ilmaisin (Kuva 74), jos se näyttää punaista.

  Moottoriöljyn huolto

  Öljyluokitus

  Käytä vähintään seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista, vähätuhkaista moottoriöljyä:

  • API-huoltoluokitus CJ-4 tai korkeampi

  • ACEA-huoltoluokitus E6

  • JASO-huoltoluokitus DH-2

  Important: Jos käytetään moottoriöljyä, jonka luokitus ei ole API CJ-4 tai korkeampi, ACEA E6 tai JASO DH-2, hiukkassuodatin saattaa tukkeutua tai moottori vahingoittua.

  Käytä seuraavaa moottoriöljyn viskositeettiluokitusta:

  • Suositus: SAE 15W-40 (yli 0 °C)

  • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (viskositeettiluokitus 15W-40 tai 10W-30). Katso osanumerot osaluettelosta.

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä, mutta öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Important: Tarkista moottoriöljy päivittäin. Jos moottoriöljyn määrä on mittatikun Full-merkin yläpuolella, moottoriöljyyn on ehkä sekoittunut polttoainetta.Jos moottoriöljyn määrä on Full-merkin yläpuolella, vaihda moottoriöljy.

  Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka.Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.

  Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Moottori saattaa pysähtyä, jos öljyä on sitä käytettäessä liian vähän tai liian paljon.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta konepellin salvat ja avaa konepelti.

  3. Poista mittatikku, pyyhi puhtaaksi, työnnä takaisin ja vedä uudestaan ulos.

   Öljyn pinnan on oltava oikealla alueella (Kuva 78).

   g020435
  4. Jos öljyn pinta jää oikean alueen alle, irrota täyttöaukon korkki (Kuva 78) ja lisää öljyä, kunnes pinta yltää Full-merkkiin saakka.

   Important: Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.

   Note: Kun käytät eri öljyä, tyhjennä kaikki vanha öljy kampikammiosta ennen uuden öljyn lisäämistä.

  5. Asenna öljyntäyttökorkki ja mittatikku.

  6. Sulje konepelti ja salpaa se kiinni.

  Kampikammion öljytilavuus

  5,7 l suodattimen kanssa

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota tyhjennystulppa (Kuva 79) ja anna öljyn valua tyhjennysastiaan.

   g009713
  3. Asenna tyhjennystulppa takaisin, kun öljyä ei enää valu.

  4. Irrota öljynsuodatin (Kuva 80).

   g008807
  5. Levitä ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen tiivisteeseen ennen sen asentamista.

   Note: Älä kiristä suodatinta liikaa.

  6. Lisää öljyä kampikammioon. Katso Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  6000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatin,tai puhdista nokisuodatin, jos moottoriviat spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 tai spn 3720 fmi 16 näkyvät tietokeskuksessa.
  • Jos ilmoitusviesti näkyy tietokeskuksessa, hiukkassuodattimen suositeltu aika hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huoltoon alkaa lähestyä.

   g213865
  • Jos moottoriviat (Tarkista moottori SPN 3251 FMI 0), (Tarkista moottori SPN 3720 FMI 0) tai (Tarkista moottori SPN 3720 FMI 16) näkyvät tietokeskuksessa (Kuva 82), puhdista nokisuodatin seuraavalla tavalla:

   g214715g213864g213863
   1. Tietoja hapetuskatalysaattorin ja hiukkassuodattimen nokisuodattimen purkamisesta ja kokoamisesta on huolto-oppaan moottoria koskevassa kohdassa.

   2. Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen varaosia tai huoltoa saa ottamalla yhteyden valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

   3. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään ja anna heidän nollata moottorin ECU puhtaan hiukkassuodattimen asennuksen jälkeen.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Hengenvaara

  Tietyissä olosuhteissa dieselpolttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa moottorin ollessa sammutettu ja jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta polttoainesäiliöön, kunnes pinta on 25 mm säiliön (ei täyttökaulan) yläreunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila antaa polttoaineen laajentua.

  • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  • Säilytä polttoaine puhtaassa, turvallisuushyväksytyssä säiliössä. Pidä korkki suljettuna.

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Ennen varastointia
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain.

  Tyhjennä ja puhdista säiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa. Huuhtele säiliö puhtaalla polttoaineella.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta, ettei letkuissa ja liitännöissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.
 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  Tarkista, että polttoaineputkissa ei ole haurastumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Vedenerottimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät vedenerottimesta.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Aseta puhdas astia polttoainesuodattimen alle.

  3. Löysää suodatinkotelon pohjassa olevaa tyhjennystulppaa.

   g007367
  4. Puhdista suodatinkotelon kiinnityskohdan ympäristö.

  5. Irrota suodatinkotelo ja puhdista asennuspinta.

  6. Voitele suodatinkotelon tiiviste puhtaalla öljyllä.

  7. Asenna suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  8. Kiristä suodatinkotelon pohjassa oleva tyhjennystulppa.

  Polttoainesuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Polttoainesuodatin on vaihdettava 400 käyttötunnin välein.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Puhdista polttoainesuodatinpään ympäristö (Kuva 84).

   g021291
  3. Irrota suodatin ja puhdista suodatinpään asennuspinta (Kuva 84).

  4. Voitele suodattimen tiiviste puhtaalla voitelevalla moottoriöljyllä. Katso lisätietoja koneen mukana toimitetusta moottorin käyttöoppaasta.

  5. Asenna kuiva suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäätä. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  6. Käynnistä moottori ja tarkista, ettei polttoainetta vuoda suodatinpään alueelta.

  Polttoaineputken sihdin puhdistus

  Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  Polttoainesäiliössä oleva polttoaineputki on varustettu sihdillä, joka estää roskien pääsyn polttoainejärjestelmään. Irrota polttoaineputki ja puhdista sihti tarvittaessa.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  Akun lataus ja liitännät

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Avaa käyttäjän konsolipaneelin salpa ja nosta paneeli (Kuva 85).

   g200376

   Hengenvaara

   Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappava myrkky ja aiheuttaa vakavia syöpymiä.

   • Älä juo akkunestettä äläkä anna sen päästä kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

   • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  3. Kytke 3–4 A:n akkulaturi akun napoihin.

  4. Lataa akkua 3–4 A:n virralla 4–8 tunnin ajan.

  5. Kun akku on latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja akun navoista.

   Vaara

   Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

   Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  6. Kiinnitä pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) ja miinuskaapeli (musta) akun miinusnapaan (–) (Kuva 86).

   g016643
  7. Kiinnitä kaapelit napoihin kantaruuveilla ja muttereilla.

   Varmista, että plusliitin (+) on kunnolla kiinni akun navassa ja että kaapeli on tiiviisti akkua vasten. Kaapeli ei saa koskettaa akun kantta.

  8. Työnnä kumisuojus plusnavan päälle mahdollisen oikosulun ehkäisemiseksi.

  9. Voitele molemmat akkuliitännät Grafo 112X -suojarasvalla, Toron osanro 505-47, vaseliinilla tai kevyellä rasvalla ruostumisen ehkäisemiseksi.

  10. Vedä kumisuojus akun plusnavan päälle.

  11. Sulje konsolipaneeli ja kiinnitä salpa.

   Vaara

   Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

   • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

   Vaara

   Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

   • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkasta akun kunto.
 • Important: Ennen kuin hitsaat konetta, irrota miinuskaapeli akusta, jotta sähköjärjestelmä ei vaurioidu.

  Note: Tarkista akun kunto viikoittain tai 50 käyttötunnin välein. Pidä akkukengät ja koko akkukotelo puhtaana, koska likainen akku purkautuu vähitellen.

  Puhdista akku seuraavalla tavalla:

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota akku koneesta.

  3. Pese koko kotelo liuoksella, jossa on ruokasoodaa ja vettä.

  4. Huuhtele kotelo puhtaalla vedellä.

  5. Päällystä akkunavat ja kaapeliliittimet Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla estämään ruostumista.

  Sulakkeiden tarkastus

  Sulakkeet sijaitsevat käyttäjän ohjauspaneelin alla.

  decal125-4605

  Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  Avaa salpa ja ota sulakkeet (Kuva 89) esiin nostamalla käyttäjän konsolipaneeli (Kuva 88).

  g200376
  g016642

  Vetojärjestelmän huolto

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  Vaara

  Mikäli pyöränmuttereiden kireyttä ei pidetä oikeana, pyörään voi tulla vika tai se voi irrota, mikä voi aiheuttaa tapaturman.

  Kiristä etu- ja takapyörien mutterit momenttiin 115–136 N·m 1–4 käyttötunnin jälkeen ja uudelleen kahdeksan käyttötunnin jälkeen. Kiristä pyöränmutterit tämän jälkeen 200 tunnin välein.

  Note: Etupyörän muttereiden kierre on 1/2–20 UNF. Takapyörän mutterit ovat M12 × 1,6-6H (metrijärjestelmän mukaan).

  Planeettapyörästön öljyn tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista planeettapyörästön öljymäärä (tarkista myös ulkoiset vuodot).
 • Tarkista öljymäärä 400 käyttötunnin välein. Lisää tarvittaessa korkealaatuista SAE 85W-140 -vaihteistoöljyä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Aseta pyörä siten, että yksi tarkistustulppa (Kuva 90) on kello 12:n asennossa ja toinen tulppa kello kolmen asennossa.

   g019500
  3. Irrota kello kolmen asennossa oleva tulppa (Kuva 90).

   Note: Öljyn pinnan tulee ulottua aukon alareunaan saakka.

  4. Jos öljyn pinta on matalalla, irrota kello 12:n asennossa oleva tulppa ja lisää öljyä, kunnes sitä alkaa virrata ulos kello kolmen asennossa olevasta aukosta.

  5. Asenna molemmat tulpat.

  6. Toista vaiheet 2–5 vastakkaisessa planeettapyörästössä.

  Planeettapyörästön öljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda planeettapyörästön öljy.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda planeettapyörästön öljy(tai vuosittain sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin).
 • Vaihda öljy ensimmäisen kerran 200 käyttötunnin jälkeen. Vaihda öljy tämän jälkeen 800 käyttötunnin välein tai vuosittain riippuen siitä, kumpi saavutetaan ensin. Lisää tarvittaessa korkealaatuista SAE 85W-140 -vaihteistoöljyä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Aseta pyörä siten, että yksi tarkistustulpista on alimmassa (kello kuuden) asennossa (Kuva 91).

   g008862
  3. Aseta tyhjennysastia planeettapyörän navan alle, irrota tulppa ja valuta öljy.

  4. Aseta tyhjennysastia jarrurummun alle, irrota tyhjennystulppa ja valuta öljy (Kuva 92).

   g019743
  5. Kun kaikki öljy on valunut molemmista paikoista, asenna tulppa jarrurumpuun.

  6. Käännä pyörää niin, että planeettapyörästön avoin tulpan aukko on kello 12:n asennossa.

  7. Lisää avoimen aukon kautta planeettapyörästöön hitaasti 0,65 litraa korkealaatuista SAE 85W-140 -vaihteistoöljyä.

   Important: Jos planeettapyörästö on täynnä ennen kuin öljyä on lisätty 0,65 litraa, odota yksi tunti tai asenna tulppa ja liikuta konetta noin kolme metriä, jotta öljy leviäisi jarrujärjestelmään. Irrota sitten tulppa ja lisää jäljellä oleva öljy.

  8. Asenna tulppa.

  9. Toista menettely vastakkaisella planeettapyörästö-/jarrukokoonpanolla.

  Taka-akselin öljymäärän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista taka-akselin öljymäärä.
 • Taka-akseli toimitetaan tehtaalta SAE 85W-140 -vaihteistoöljyllä täytettynä. Tarkista öljyn määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen 400 käyttötunnin välein. Järjestelmän tilavuus on 2,4 litraa. Tarkista järjestelmä silmämääräisesti vuotojen varalta päivittäin.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota tarkistustulppa akselin toisesta päästä (Kuva 93) ja varmista, että öljyn pinta on aukon alareunan tasolla. Jos öljyä on liian vähän, irrota täyttötulppa (Kuva 93) ja lisää riittävästi öljyä, jotta öljyn pinta nousee tarkistustulppien aukkojen alareunan tasolle.

   g009716

  Taka-akselin öljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda taka-akselin öljy.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda taka-akselin öljy.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Puhdista alue kolmen tyhjennystulpan ympäriltä, yksi kummassakin päässä ja yksi keskellä (Kuva 94).

   g009717
  3. Irrota öljyntarkistustulpat ja pääakselin ilmareiän suojus, jotta öljy valuu paremmin.

  4. Irrota tyhjennystulpat, jotta öljy pääsee virtaamaan astioihin.

  5. Asenna tulpat.

  6. Irrota tarkistustulppa ja lisää akseliin noin 2,37 litraa 85W-140-vaihteistoöljyä siten, että öljyn pinta ulottuu aukon alareunaan saakka.

  7. Asenna tarkistustulppa paikalleen.

  Taka-akselin vaihteiston voiteluaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista taka-akselin vaihteiston voiteluaine.
 • Käyttöpyörästön kotelo on täytetty SAE 85W-140 -vaihteistoöljyllä. Tarkista öljyn määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen 400 käyttötunnin välein. Järjestelmän tilavuus on 0,5 litraa. Tarkista järjestelmä silmämääräisesti vuotojen varalta päivittäin.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota tarkistus-/täyttötulppa käyttöpyörästön kotelon vasemmalta puolelta (Kuva 95) ja varmista, että voiteluaineen pinta on aukon alareunan tasolla. Jos voiteluainetta on vähän, lisää sitä, kunnes sen pinta on aukon alareunan tasolla.

   g011488

  Vetopyörän säätö vapaalle

  Kone ei saa liikkua eteenpäin, kun ajopoljin on vapautettu. Jos kone liikkuu eteenpäin, vaihteistoa on säädettävä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, aseta nopeussäätö alhaiselle alueelle ja laske leikkuuyksiköt.

  2. Paina vain oikeanpuoleista jarrupoljinta ja kytke seisontajarru.

  3. Nosta koneen vasen puoli ylös siten, että vasen eturengas nousee ylös maasta. Tue kone pukeilla, jotta se ei pääse kaatumaan.

  4. Käynnistä moottori ja anna sen käydä alhaisella joutokäynnillä.

  5. Säädä pumpputangon päässä olevia vastamuttereita ja siirrä pumpun ohjausputkea eteenpäin, kun haluat poistaa turhan liikkeen eteenpäin, tai taaksepäin, jos haluat poistaa turhan liikkeen taaksepäin (Kuva 96).

   g009987
  6. Kun pyörän pyörintä lakkaa, varmista säätö kiristämällä vastamutterit.

  7. Pysäytä moottori ja vapauta oikeanpuoleinen jarru.

  8. Poista tunkit ja laske kone maahan.

  9. Varmista koeajon avulla, että kone ei enää ryömi eteenpäin pysähdyttäessä.

  Takapyörien aurauskulmien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Mittaa keskeltä keskelle -etäisyys (akselikorkeudella) ohjaavien pyörien etu- ja takapuolella.

   Note: Etuosan mitan on oltava 3 mm pienempi kuin takaosan mitan (Kuva 97).

   g009169
  3. Jos aurauskulmaa on säädettävä, irrota sokka ja mutteri raidetangon jommastakummasta pallonivelestä (Kuva 98).

   g009718
  4. Irrota raidetangon pallonivel akselikotelon tuesta.

  5. Löysää raidetankojen molemmissa päissä olevat kiristimet (Kuva 98).

  6. Käännä irrotettua palloniveltä sisään- tai ulospäin yhden kokonaisen kierroksen verran.

  7. Kiristä raidetangon irrotetun pään kiristin.

  8. Käännä koko raidetankokokoonpanoa samaan suuntaan (sisään- tai ulospäin) yhden kokonaisen kierroksen verran.

  9. Kiristä raidetangon kiinnitetyn pään kiristin.

  10. Asenna pallonivel akselikotelon tukeen ja kiristä mutteri sormitiukkuuteen.

  11. Mittaa aurauskulma.

  12. Toista toimenpiteet tarvittaessa.

  13. Kiristä mutteri ja asenna uusi sokka, kun säätö on oikea.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  Moottorin jäähdytysjärjestelmän huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista lika moottorin alueelta, jäähdyttimestä ja öljynjäähdyttimestä.
 • Poista lika moottorin alueelta, jäähdyttimestä ja öljynjäähdyttimestä päivittäin. Puhdista ne useammin likaisissa olosuhteissa.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Vapauta ja avaa takasäleikkö (Kuva 99).

   g200377
  3. Puhdista säleikkö huolellisesti.

   Note: Jos haluat irrottaa säleikön, nosta saranan tapit ylös.

  4. Puhdista jäähdyttimen/öljynjäähdyttimen molemmat sivut (Kuva 100) perusteellisesti paineilmalla. Aloita edestä ja puhalla roskat pois taaksepäin. Puhdista sitten takaa alkaen ja puhalla eteenpäin. Toista useita kertoja, kunnes roskia ei enää ole.

   g020509

   Important: Jäähdyttimen/öljynjäähdyttimen puhdistaminen vedellä voi edistää ruostumista ja osien vaurioitumista sekä pakata roskia järjestelmään.

  5. Sulje takasäleikkö ja kiinnitä se salvalla.

  Jarrujen huolto

  Jarrujen säätö

  Säädä käyttöjarruja, jos jarrupolkimissa on vapaaliikettä yli 13 mm tai kun jarrut eivät toimi tehokkaasti. Vapaaliike on etäisyys, jonka jarrupoljin liikkuu, ennen kuin tunnet jarruvastuksen.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Vapauta lukitussalpa jarrupolkimista, jotta molemmat polkimet toimivat itsenäisesti toisiinsa nähden.

  3. Pienennä jarrupolkimien vapaaliikettä kiristämällä jarruja seuraavasti:

   1. Löysää jarrukaapelin kierteisessä päässä olevaa etummaista mutteria (Kuva 101).

    g009721
   2. Siirrä vaijeria taaksepäin kiristämällä takimmaista mutteria, kunnes jarrupolkimissa on 0–13 mm vapaaliikettä.

    Note: Varmista, että jarruissa ei ole kireyttä, kun poljin vapautetaan.

   3. Kiristä etummaiset mutterit, kun jarrut on säädetty oikein.

  Hihnan huolto

  Laturin hihnan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • Tarkista hihnojen kunto ja kireys (Kuva 102) 100 käyttötunnin välein.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Kireys on oikea, kun hihna painuu 10 mm painettaessa hihnaa 45 N:n voimalla hihnapyörien puolivälistä.

  3. Jos painuma ei ole 10 mm, löysää laturin kiinnityspultteja (Kuva 102).

   g008932
  4. Löysää tai kiristä laturin hihnaa ja kiristä pultit.

  5. Varmista oikea kireys tarkistamalla hihnan painuma uudelleen.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  Hydraulinesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste.
 • Vaihda hydraulineste 800 käyttötunnin välein normaaliolosuhteissa. Jos neste saastuu, ota yhteys paikalliseen Toro-jälleenmyyjääsi, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen nesteeseen verrattuna.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Nosta konepelti.

  3. Irrota paluuputki säiliön pohjasta ja anna hydraulinesteen valua suureen tyhjennysastiaan.

  4. Liitä putki, kun hydraulinestettä ei enää valu.

  5. Lisää säiliöön noin 28,4 litraa hydraulinestettä. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

   Important: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

  6. Laita säiliön korkki paikalleen.

  7. Käynnistä moottori ja käytä kaikkia hydraulisia laitteita, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään.

  8. Varmista, että vuotoja ei ole. Sammuta sitten moottori.

  9. Tarkista nestemäärä ja lisää nestettä mittatikun Full-merkintään saakka.

   Note: Älä täytä hydraulijärjestelmää liian täyteen.

  Hydraulisuodattimien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • Vaihda hydraulinesteen suodattimet (2) ensimmäisen kerran 200 käyttötunnin jälkeen. Vaihda sen jälkeen suodattimet 800 käyttötunnin välein normaaliolosuhteissa.

  Käytä Toron vaihtosuodattimia osanro 94-2621 koneen takaosassa (leikkuuyksikkö) ja osanro 75-1310 koneen etuosassa.

  Important: Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Puhdista suodattimen kiinnitysalueen ympäristö.

  3. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle ja irrota suodatin (Kuva 103 ja Kuva 104).

  4. Voitele uuden suodattimen tiiviste ja täytä suodatin hydraulinesteellä.

   g009723
   g200374
  5. Tarkista, että suodattimen asennuskohta on puhdas.

  6. Kierrä suodatinta, kunnes kumitiiviste koskettaa asennuslevyä. Kiristä sitten vielä puoli kierrosta.

  7. Käynnistä moottori ja anna sen käydä kaksi minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä.

  8. Sammuta moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ja putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet.
 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  Tarkista päivittäin, ettei hydrauliletkuissa ja -putkissa ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja etteivät letkut ole kiertyneet eivätkä kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät järjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

  Leikkuuyksikön huolto

  Leikkuuyksikön turvallisuus

  Kulunut tai vaurioitunut leikkuuyksikkö voi rikkoutua ja kelan tai kiinteän terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Leikkuuyksiköt on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Ole varovainen, kun tarkastat leikkuuyksiköitä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta keloja ja kiinteitä teriä huoltaessasi. Kelat ja kiinteät terät saa ainoastaan vaihtaa tai teroittaa. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  • Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä yhden kelan kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

  Leikkuuyksiköiden läppäys

  Vaara

  Kelojen tai muiden liikkuvien osien koskettaminen saattaa johtaa loukkaantumiseen.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä keloista ja muista liikkuvista osista.

  • Älä yritä kääntää keloja kädellä tai jalalla moottorin käydessä.

  Note: Läppäyksen aikana etuyksiköt toimivat yhdessä ja takayksiköt toimivat yhdessä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon.

  2. Irrota salpa ja nosta konepelti, jotta pääset käsiksi ohjaimiin.

  3. Tee kaikille läpättäville leikkuuyksiköille asianmukaiset kelan ja kiinteän terän kohdistukset läppäystä varten. Katso leikkuuyksikön käyttöopas.

  4. Määritä läpättävät kelat valitsemalla joko etu- tai takaläppäysvipu tai molemmat (Kuva 105).

  5. Käynnistä moottori ja anna sen käydä alhaisella joutokäynnillä.

   Hengenvaara

   Moottorin nopeuden muuttaminen läppäyksen aikana saattaa aiheuttaa kelojen pysähtymisen.

   • Älä muuta moottorin nopeutta läppäyksen aikana.

   • Läppää ainoastaan moottorin alhaisen joutokäynnin aikana.

   Hengenvaara

   Kosketus leikkuuyksiköihin saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

   Pysy etäällä leikkuuyksiköistä, kun siirryt seuraavaan toimenpiteeseen.

  6. Kun leikkuunopeuden rajoitin on LEIKKUU-asennossa, siirrä voimanulosoton kytkin PääLLä-asentoon.

  7. Aloita määritettyjen kelojen läppäys painamalla nostokytkintä.

  8. Lisää läppäysainetta pitkävartisella harjalla.

   Note: Älä käytä lyhytvartista harjaa.

   g015076
  9. Jos kelat pysähtyvät tai toimivat epäsäännöllisesti läppäyksen aikana, nosta tehoa, kunnes kela vakaantuu.

  10. Jos haluat säätää leikkuuyksikköjä läppäyksen aikana, pysäytä kelat painamalla nostokytkimen takaosaa, siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon ja sammuta moottori. Toista vaiheet 5–9 säädön jälkeen.

  11. Toista toimenpiteet kaikille läpättäville leikkuuyksiköille.

  12. Kun läppäys on tehty, palauta läppäysvivut LEIKKUU-asentoon, laske konepelti ja pese leikkuuyksiköistä läppäysaine pois. Kohdista leikkuuyksikön kela ja kiinteä terä tarvittaessa. Siirrä leikkuuyksikön kelan nopeuden säätimet haluttuun leikkuuasentoon.

   Important: Jos läppäyskytkintä ei palauteta POIS-asentoon läppäyksen jälkeen, leikkuuyksiköt eivät nouse eivätkä toimi oikein.

   Note: Lisäohjeita läppäyksestä ja siihen liittyvistä menettelyistä löytyy Toro Sharpening Reel & Rotary Mowers -oppaasta, lomakenro 80-300SL.

   Note: Saat paremman leikkuusärmän, jos pyyhkäiset kiinteän terän etusivua viilalla läppäyksen jälkeen. Tämä poistaa mahdolliset jäysteet ja vajaasyrjät, joita on saattanut muodostua leikkuusärmään.

  Varastointi

  Ajoyksikön valmistelu

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Puhdista ajoyksikkö, leikkuuyksiköt ja moottori huolellisesti.

  3. Tarkista rengaspaineet. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  4. Tarkista, että kiinnikkeet eivät ole löysällä, ja kiristä ne tarvittaessa.

  5. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  6. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  7. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti:

   1. Irrota akkuliittimet akun navoista.

   2. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

   4. Lataa akkua hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

  Moottorin valmistelu

  1. Tyhjennä moottoriöljy öljypohjasta ja aseta tyhjennystulppa paikalleen.

  2. Irrota ja hävitä öljynsuodatin. Asenna uusi öljynsuodatin.

  3. Lisää moottoriin määrityksen mukaista moottoriöljyä.

  4. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä parin minuutin ajan.

  5. Sammuta moottori.

  6. Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla polttoaineella.

  7. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  8. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti.

  9. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

  10. Tarkista pakkassuojaus ja lisää veden ja etyleeniglykolin seosta (50/50) alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.