Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med roterande knivar som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är primärt konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna parkgräsmattor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Det är inte avsett för att klippa snår, gräs och annat längs med motorvägen eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g197124

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2012.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Ytterligare säkerhetsinformation finns i den här bruksanvisningen.

Intyg om motoremission

Maskinens motor uppfyller kraven i EPA Tier 4 Final samt EU:s utsläppskrav steg 3b.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-7272
decal93-7818
decal100-5622
decal100-5623
decal100-5624
decal100-5693
decal100-5694
decal104-3578
decal104-3579
decal100-6578
decal106-6754
decal106-6755
decal114-0846
decal117-2718
decal117-4765
decal120-4159
decal121-3887
decal121-3884
decalbatterysymbols
decal125-9688
decal130-5355
decal130-0611
decal132-3600
decal120-6604
decal127-3700
decal130-0594
decal121-1599
decal120-8947
decal114-0849
decal130-5356
decal117-2754
decal117-2766
decal121-8378
decal130-6043
decal120-0250
decal130-6046

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Smörja maskinen

Innan maskinen används måste den smörjas så att den får rätt smörjegenskaper, se Smörja lager och bussningar. Om man inte smörjer maskinen riktigt kommer dess komponenter att gå sönder i förtid.

Byta ut varningsdekalen

Endast för CE-modeller

Delar som behövs till detta steg:

Varningsdekal1

Byt ut varningsdekalen med artikelnr 117-2754 mot varningsdekalen med artikelnr 117-2766 på maskiner som måste följa de CE-bestämmelser som gäller inom EU.

Produktöversikt

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

g196908

Gaspedal

Du stannar maskinen genom att försiktigt lyfta foten från gaspedalen och låta pedalen återgå till mittläget (Figur 3).

Bromspedaler

De finns två fotpedaler som styr separata hjulbromsar och gör det lättare att svänga, parkera och köra i backar. En låspinne kopplar ihop pedalerna vid parkeringsbromsning och transport (Figur 3).

Pedallåsspärr

Pedallåsspärren kopplar samman pedalerna så att parkeringsbromsen kan läggas i (Figur 3).

Rattlutningsspak

Tryck ned rattlutningsspaken för att luta ratten till önskat läge, och släpp sedan upp spaken för att låsa fast ratten i det läget (Figur 3).

Parkeringsbromsspärr

En knopp på vänstra sidan på konsolen aktiverar parkeringsbromsspärren (Figur 3).

Lägg i parkeringsbromsen genom att koppla ihop pedalerna med låsspärren, trampa ned båda pedalerna och dra ut parkeringsbromsspärren. Frigör parkeringsbromsen genom att trampa ned båda pedalerna tills parkeringsbromsspärren går tillbaka.

Omkopplare för varningslampor

Aktivera varningslamporna (Figur 3) genom att trycka på omkopplaren för varningslampor.

Blinkersomkopplare

Tryck på blinkersomkopplarens vänstra sida för att aktivera blinkersen för vänstersväng och på dess högra sida för att aktivera blinkersen för högersväng (Figur 3).

Tändningslås

Tändningslåset (Figur 4) har tre lägen: AV, På/FöRVäRMNING och START.

g028453

Motorhastighetsknapp

Motorhastighetsknappen har två lägen för ändring av motorhastigheten (Figur 4).

Om du trycker kort på knappen kan motorhastigheten ökas eller minskas i steg om 100 varv/minut. Om du håller knappen intryckt går maskinen automatiskt till HöG eller LåG TOMGåNG, beroende på vilken knapp som är nedtryckt.

Kraftuttagsbrytare

Kraftuttagsbrytaren har två lägen: UTDRAGEN (START) och INTRYCKT (STOPP). Dra ut kraftuttagsbrytaren för att koppla in klippdäckets knivar. Tryck in knappen för att koppla ur klippdäckets knivar (Figur 4).

Reglage för hög/låg hastighet

Reglaget för hög/låg hastighet tillåter ett högre hastighetsläge vid förflyttning av maskinen (Figur 4).

Klippdäcken fungerar inte i högt läge. För att du ska kunna växla mellan det HöGA och LåGA läget måste däcken vara uppfällda, kraftuttaget och farthållaren vara urkopplade, gaspedalen vara i NEUTRALLäGET och maskinen måste röra sig i en låg hastighet.

Lyftbrytare

Lyftbrytarna används för att höja och sänka klippdäcken (Figur 4). Tryck brytarna framåt för att sänka klippdäcken och bakåt för att höja klippdäcken. När du startar maskinen med klippdäcken i det nedre läget ska du trycka ned lyftbrytaren så att klippdäcken kan flyta och klippa.

Note: Det går inte att sänka däcken i det höga hastighetsläget, och det går varken att höja eller sänka dem om du inte sitter i sätet när motorn är igång. Däcken sänks när nyckeln är i läget På och du sitter i sätet.

Omkopplare för farthållaren

Omkopplaren för farthållaren låses i pedalläget så att önskad hastighet bibehålls (Figur 5). Om du trycker baktill på omkopplaren stängs farthållaren av, om omkopplaren är i mittläget aktiveras farthållaren och om du trycker framtill på omkopplaren ställs den önskade hastigheten in.

Note: Pedalläget inaktiveras också om du trycker på någon av bromspedalerna eller för gaspedalen till backläget i en sekund.

g028454

Kraftuttagsbrytare

Kraftuttagsbrytaren används för att driva extra elutrustning (Figur 5).

Sätesjusteringar

Sätesjusteringsspak

För spaken på sidan om sätet utåt, skjut sätet till önskat läge och släpp sedan spaken för att låsa sätet i det läget (Figur 6).

g008837

Justeringsratt för armstöd

Vrid på ratten för att justera armstödets vinkel (Figur 6).

Ryggstödsjusteringsspak

Flytta spaken för att justera ryggstödets vinkel (Figur 6).

Viktmätare

Viktmätaren anger när sätet har anpassats efter förarens vikt (Figur 6). Justera höjden genom att ställa in fjädringen i det gröna området.

Viktjusteringsspak

Använd den här spaken för att göra justeringar efter förarens vikt (Figur 6). Dra upp spaken för att öka lufttrycket och tryck ner spaken för att minska lufttrycket. Sätet är korrekt justerat när viktmätaren är i det gröna området.

Hyttreglage

g032672

Reglage för luftcirkulation

Reglaget för luftcirkulation ställer in cirkulation av befintlig luft i hytten eller luftintag utifrån (Figur 7)

 • Ställ in reglaget på luftcirkulation när luftkonditioneringen används.

 • Ställ in reglaget på luftintag när värmaren eller fläkten används.

Fläktreglage

Vrid fläktreglaget för att reglera fläktens hastighet (Figur 7).

Temperaturreglage

Vrid på temperaturreglaget för att reglera lufttemperaturen i hytten (Figur 7).

Omkopplare till vindrutetorkare

Använd den här omkopplaren för att slå på och av vindrutetorkarna (Figur 7).

Omkopplare för luftkonditionering

Använd den här brytaren för att slå på och av luftkonditioneringen (Figur 7).

Vindrutespärr

Lyft upp spärrarna för att öppna vindrutan (Figur 8). Tryck in spärren för att låsa vindrutan i öppet läge. Dra spärren utåt och nedåt för att stänga och säkra vindrutan.

g196911

Spärr till bakrutan

Lyft upp spärrarna för att öppna bakrutan. Tryck in spärren för att låsa fönstret i öppet läge. Dra spärren utåt och nedåt för att stänga och säkra rutan (Figur 8).

Important: Du måste stänga bakrutan innan du öppnar motorhuven, annars kan skador uppstå.

Använda InfoCenter

LCD-skärmen InfoCenter visar information om din maskin, som driftsstatus, diagnostik och övrig information om maskinen (Figur 9). InfoCenter har en startskärm och en huvudinformationsskärm. Du kan växla mellan startbilden och huvudinformationsbilden närsomhelst genom att trycka på någon av InfoCenter-knapparna och sedan välja lämplig riktningspil.

g020650
 • Vänster knapp, menyåtkomst-/tillbakaknapp – tryck på den här knappen för att öppna InfoCenter-menyerna. Du kan använda den för att stänga den meny som är aktiv just nu.

 • Mittenknapp – använd den här knappen för att bläddra nedåt i menyerna.

 • Högerknapp – använd den här knappen för att öppna en meny där en högerpil visar att det finns mer innehåll.

 • Pip – aktiveras när du sänker ned däcken eller för meddelanden och fel.

Note: Varje knapps funktion kan ändras beroende på vad tillfället kräver. Vid varje knapp visas en ikon som förklarar den aktuella funktionen.

Ikonbeskrivning InfoCenter

SERVICE DUEAnger när schemalagd service bör utföras
GraphicMotorvarvtal/-status – visar motorns varvtal
GraphicTimmätare
GraphicInfoikon
GraphicAnger den högsta hjuldrivningshastigheten
GraphicSnabbt
GraphicLångsamt
GraphicÄndring av fläktens blåsriktning – anger när fläktens blåsriktning ändras
GraphicBränslenivå
GraphicStationär regenerering krävs
GraphicLuftintagsvärmaren är aktiv
GraphicHöj vänster däck
GraphicHöj mittdäcket
GraphicHöj höger däck
GraphicFöraren måste sitta på stolen
GraphicParkeringsbromsindikator – anger när parkeringsbromsen är åtdragen
GraphicIdentifierar området som högt
GraphicNeutralläge
GraphicIdentifierar området som lågt
GraphicKylvätsketemperatur – visar temperaturen på motorns kylvätska i antingen °C eller °F
GraphicTemperatur (hög)
GraphicHjuldrivning eller gaspedal
GraphicNekas eller ej tillåtet
GraphicMotor, start
GraphicKraftuttaget – anger att kraftuttaget är inkopplat
GraphicStopp eller avstängning
GraphicMotor
GraphicTändningslås
GraphicAnger när klippdäcken sänks ned
GraphicAnger när klippdäcken höjs upp
GraphicPIN-kod
GraphicHydrauloljetemperatur – anger hydrauloljans temperatur
GraphicCAN-buss
GraphicInfoCenter
GraphicOgiltig eller misslyckad
GraphicMitten
GraphicHöger
GraphicVänster
GraphicLampa
GraphicUtmatning från TEC-styrenheten eller styrkabel i kablage
GraphicHögt: över tillåtet intervall
GraphicLågt: under tillåtet intervall
Graphic/GraphicUtanför området
GraphicBrytare
GraphicFöraren måste frisläppa brytaren
GraphicFöraren ska ändra till det angivna läget
Symbolerna kombineras ofta och skapar meningar. Vissa av exemplen visas nedan. 
GraphicFöraren ska ställa maskinen i neutralläget
GraphicMotorstart nekad
GraphicMotorn stängs av
GraphicMotorns kylvätska är för varm
GraphicHydraulvätskan är för varm
GraphicSitt ned eller lägg i parkeringsbromsen

Använda menyerna

Tryck på menyåtkomstknappen i huvudskärmen för att få åtkomst till InfoCenters menysystem. Då kommer du till huvudmenyn. Se följande tabeller för en sammanfattning av vilka alternativ som finns tillgängliga från menyerna:

Huvudmeny
MenyobjektBeskrivning
FelFelmenyn innehåller en lista med de senaste maskinfelen som uppstått. Läs servicehandboken eller kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för mer information om felmenyn och informationen som finns där.
ServiceServicemenyn innehåller information om maskinen som t.ex. antal brukstimmar och andra liknande siffror.
DiagnostikDiagnostikmenyn visar statusen för alla brytare, givare och styruteffekt på maskinen. Den kan användas för att felsöka vissa problem eftersom den snabbt visar vilka av maskinens reglage som är på och av.
InställningarMed hjälp av inställningsmenyn kan du anpassa och ändra konfigurationsvariabler på InfoCenter-skärmen.
OmI menyn Om står maskinens modellnummer, artikelnummer och programvaruversion.
Service
MenyobjektBeskrivning
HoursAnger det totala antal timmar som maskinen, motorn och fläkten har varit på samt antalet timmar som maskinen har transporterats och överhettats.
CountsVisar antalet förvärmningar och starter som har gjorts på maskinen.
Diagnostik
MenyobjektBeskrivning
Engine RunLäs servicehandboken eller kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för mer information om menyn Motor – Kör och informationen som finns där.
GlödstiftAnger om något av följande är aktivt: nyckelstart, begränsad timeout och glödstift
FläktVisar om fläkten är aktiv i följande fall: hög temperatur i motorn, hög temperatur för oljan, hög motor- eller hydraultemperatur och fläkt på
Inställningar
MenyobjektBeskrivning
EnheterStyr vilka enheter som används på InfoCenter. Det går att välja brittiska eller metriska.
SpråkStyr språken som används på InfoCenter*
BakgrundsbelysningStyr LCD-skärmens ljusstyrka
KontrastStyr LCD-skärmens kontrast
Låsta menyerMed en PIN-kod kan en person som har godkänts av företaget få åtkomst till låsta menyer.
Auto. tomgångStyr den tid det tar innan motorn går på tomgång när maskinen inte används
Klipphast.Styr den maximala hastigheten under klippning (lågt område)
Trans. hastStyr den maximala hastigheten under transport (högt område)
Smart PowerTack vare Smart Power-drivningen kör inte maskinen fast vid tufft gräs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan.

*Endast text som är riktad mot föraren är översatt. Skärmarna Fel, Service och Diagnostik visas vid service. Rubrikerna visas på det valda språket men menyobjekten är på engelska.

Om
MenyobjektBeskrivning
ModellVisar maskinens modellnummer
Art.nrVisar maskinens artikelnummer
Maskinstyrenhetens versionsnummerVisar versionsnumret för masterstyrenheten
InfoCenter-versionsnummerVisar versionsnumret för InfoCenter
CAN-bussVisar status för maskinens kommunikationsbuss

Låsta menyer

Det finns fyra inställningar för driftskonfigurering som kan justeras på inställningsmenyn i InfoCenter: tidsfördröjning för auto. tomgång, maximal klippningshastighet, maximal transporthastighet och Smart Power. Dessa inställningar finns i den låsta menyn.

Åtkomst till låsta menyer

Note: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är antingen 0000 eller 1234.Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta din Toro-auktoriserade återförsäljare för att få hjälp.

 1. På HUVUDMENYN bläddrar du ned till INSTäLLNINGSMENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 10).

  g028523
 2. På INSTäLLNINGSMENYN bläddrar du ned till den LåSTA MENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 11A).

  g028522
 3. Ange PIN-koden genom att trycka på mittknappen tills rätt första siffra visas. Tryck sedan på högerknappen för att gå till nästa siffra (Figur 11B och Figur 11C). Upprepa detta steg tills den sista siffran har skrivits in och tryck på högerknappen igen.

 4. Tryck på mittknappen för att ange PIN-koden (Figur 11D).

  Vänta tills den röda indikatorlampan på InfoCenter tänds.

  Note: Om InfoCenter bekräftar PIN-koden och den låsta menyn blir tillgänglig visas ordet ”PIN” i skärmens övre högra hörn.

Note: Spärra den låsta menyn genom att vrida tändningslåset till läget AV och sedan till läget På.

Du kan visa och ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har fått åtkomst till den låsta menyn bläddrar du ned till alternativet Lås inställn. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen. Om du ställer in Lås inställn. på AV kan du se och ändra inställningarna i den låsta menyn utan att ange PIN-koden. Om du ställer in Lås inställn. på På döljs de låsta alternativen och du måste ange PIN-koden för att ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har angivit PIN-koden vrider du tändningslåset till läget AV och tillbaka till läget På för att aktivera och spara funktionen.

Ställa in automatisk tomgång

 • Bläddra ned till Auto. tomgång i inställningsmenyn.

 • Tryck på högerknappen för att ändra tiden för automatisk tomgång mellan AV, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s och 30 s.

Ställa in den maximala tillåtna klipphastigheten

 • I huvudmenyn bläddrar du ned till Klipphast. och trycker på högerknappen.

 • Använd högerknappen för att öka den maximala klipphastigheten (50 %, 75 % eller 100 %).

 • Använd mittknappen för att minska den maximala klipphastigheten (50 %, 75 % eller 100 %).

 • Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

Ställa in den maximala tillåtna transporthastigheten

 • I huvudmenyn bläddrar du ned till Transporthastighet och trycker på högerknappen.

 • Använd högerknappen för att öka den maximala transporthastigheten (50 %, 75 % eller 100 %).

 • Använd mittknappen för att minska den maximala transporthastigheten (50 %, 75 % eller 100 %).

 • Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

När du är klar med den låsta menyn trycker du på vänsterknappen för att stänga huvudmenyn och sedan på vänsterknappen för att stänga menyn Kör.

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

g197050
BeskrivningFigur 12 referensMått och vikt
Höjd med hytt G237 cm
Höjd med störtbågeI218 cm
Total maskinlängdF342 cm
Längd vid förvaring och transportE338 cm
Klippbredd   
 totalC335 cm
 främre klippenhet 157 cm
 sidoklippenhet 107 cm
 främre klippenhet och en sidoklippenhet 246 cm
Total maskinbredd   
 med klippenheterna nereD345 cm
 med upphöjda klippenheter (transportläge)B183 cm
Hjulbas H141 cm
Spårvidd (däck mitt till mitt)   
 framA114 cm
 bakJ107 cm
Markfrigång 17 cm
Nettovikt med hytt 2 159 kg
Totalvikt med störtbåge 2 159 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta aldrig bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll aldrig på bränsle i maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan maskin.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Kontrollera oljenivån i motorn

Innan du startar motorn och använder maskinen ska du kontrollera oljenivån i motorns vevhus. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

Kontrollera kylsystemet

Innan du startar motorn och börjar använda maskinen bör du kontrollera kylsystemet; se Kontrollera kylsystemet.

Kontrollera hydraulsystemet

Innan du startar motorn och börjar använda maskinen bör du kontrollera hydraulsystemet; se Kontrollera hydraulvätskan.

Fylla bränsletanken

Bränsletankens kapacitet

Bränsletankens kapacitet:79 liter

Bränslespecifikation

Important: Använd endast dieselbränsle med mycket låg svavelhalt. Bränsle med högre svavelhalt försämrar dieseloxideringskatalysatorn (DOC), vilket orsakar funktionsproblem och förkortar livslängden på motorkomponenterna.Underlåtenhet att följa nedanstående försiktighetsåtgärder kan skada motorn.

 • Använd aldrig fotogen eller bensin istället för dieselbränsle.

 • Blanda aldrig fotogen eller använd motorolja med dieselbränslet.

 • Förvara aldrig bränsle i behållare med zinkplätering på insidan.

 • Använd inte bränsletillsatser.

Petroleumdiesel

Cetantal:45 eller högre

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Bränsletabell

Specifikationer för dieselbränslePlats
ASTM D975USA
Nr 1-D S15
Nr 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternationell
JIS K2204 klass nr 2Japan
KSM-2610Korea
 • Använd endast ren, färsk diesel eller biogasbränslen.

 • Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och bränsle för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C.

Note: Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att inte bränslefiltret sätts igen i lika hög grad.Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

Biodiesel

Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Specifikation för biodieselbränsle: ASTM D6751 eller SS-EN 14214

Specifikation för blandat bränsle: ASTM D975, SS-EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelens svavelhalt måste vara mycket låg.

Vidta följande säkerhetsåtgärder:

 • Biodieselblandningar kan skada målade ytor.

 • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt väder.

 • Kontrollera tätningar, slangar, packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras över tiden.

 • Vid byte till biodiesel kan bränslefiltret sättas igen efter en tid.

 • Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare om du vill ha mer information om biodiesel.

Fylla på bränsle

g196909

Fyll på tanken med dieselbränsle (nr 2-D) till ungefär 6–13 mm under tankens, inte påfyllningsrörets, övre kant.

Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minskar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

Kontrollera däcktrycket

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Fara

  Ett lågt däcktryck minskar maskinens stabilitet på lutande underlag. Detta kan göra så att maskinen välter, vilket i sin tur kan leda till personskador eller dödsfall.

  Däcken får inte vara för löst pumpade.

  Lufttrycket i däcken ska vara 1,72–2,07 bar.

  Important: Upprätthåll rekommenderat tryck i alla däck för att få god klippkvalitet och korrekt maskindrift. Däcken får inte vara för löst pumpade.Kontrollera lufttrycket i samtliga däck innan du kör maskinen.

  g001055

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragningsmoment.

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Dra åt hjulmuttrarna till 115–136 N·m i den ordning som visas i Figur 15 och Figur 16.

  g033358
  g033359

  Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt med korrekt åtdragningsmoment kan det leda till personskador.

  Dra åt hjulmuttrarna till rätt momentvärde.

  Kontrollera planetväxeloljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera planetväxeloljan(kontrollera om du upptäcker externa läckor).
 • Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum.
 • Använd en högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140 när du byter ut oljan.

  1. Ställ maskinen på en plan yta och placera hjulen så att en kontrollplugg är i läget klockan 12 och den andra är i läget klockan 3 (Figur 17).

   g019500
  2. Ta bort pluggen som sitter i läget klockan 3 (Figur 17).

   Note: Oljenivån ska vara vid botten av kontrollplugghålet.

  3. Om oljenivån är låg ska du ta bort pluggen som är i läget klockan tolv och fylla på med olja tills den rinner ut ur hålet som är i läget klockan 3.

  4. Sätt i båda pluggarna.

  Kontrollera oljan i bakaxeln

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera oljan i bakaxeln.
 • Bakaxeln är fylld med olja av typen SAE 85W-140. Kapaciteten är 2,4 liter. Gör en visuell läckagekontroll varje dag.

  1. Ställ maskinen på en plan yta.

  2. Ta bort en kontrollplugg från axelns ena sida och se till att oljan når upp till botten av hålet (Figur 18).

   Note: Ta bort påfyllningspluggen om nivån är låg, och tillsätt tillräckligt med olja så att nivån når botten av kontrollhålet.

   g011487

  Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda.
 • Växellådan är fylld med olja av typen SAE 85W-140. Kapaciteten är 0,5 liter. Gör en visuell läckagekontroll varje dag.

  1. Ställ maskinen på en plan yta.

  2. Ta bort kontroll-/påfyllningspluggen på växellådans vänstra sida och kontrollera att oljan når upp till botten av hålet (Figur 19).

   Note: Fyll på tillräckligt med olja så att den når botten av hålet om nivån är för låg.

   g011488

  Justera vältskyddssystemet

  Varning

  Undvik vältolyckor som kan leda till livshotande personskador genom att hålla vältskyddet i upprätt låst läge och använda säkerhetsbältet.

  Kontrollera att sätesspärren håller sätet på plats.

  Varning

  Det finns inget vältskydd om störtbågen är nedfälld.

  • Kör inte maskinen på ojämn mark eller i en sluttning med störtbågen nedfälld.

  • Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

  • Använd inte säkerhetsbältet om störtbågen är nedfälld.

  • Kör långsamt och försiktigt.

  • Fäll upp störtbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.

  • Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar, elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.

  Important: Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är i det uppfällda och låsta läget. Använd inte säkerhetsbälte när störtbågen är nedsänkt.

  Fälla ned störtbågen

  Important: Fäll endast ned störtbågen om det är absolut nödvändigt.

  Important: Kontrollera att sätesspärren håller sätet på plats.

  g033136

  Fälla upp störtbågen

  g033137

  Justera klipphöjden

  Främre klippdäck

  Det går att justera klipphöjden från 25 till 127 mm i steg om 13 mm. Justera det främre klippdäckets klipphöjd genom att placera svänghjulsaxlarna i svänghjulsgafflarnas övre eller nedre hål, lägga till eller ta bort lika många distansbrickor från svänghjulsgafflarna och fästa den bakre kedjan i önskat hål.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Starta motorn och höj klippdäcken för att ändra klipphöjd.

  3. Stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset när klippdäcket har höjts.

  4. Sätt svänghjulsaxlarna i samma hål i alla svänghjulsgafflar.

   g008866

   Note: Om du använder en klipphöjd på 64 mm eller mer måste du montera axelbulten i det nedre svänghjulsgaffelhålet för att undvika att gräs ansamlas mellan hjulet och gaffeln. Om du använder en klipphöjd som är lägre än 64 mm och märker att gräs ansamlas, ska du backa maskinen så att gräsklippet dras bort från hjul-/gaffelområdet.

  5. Ta bort spännlocket från spindelaxeln och skjut ut spindeln ur svänghjulsarmen (Figur 22).

  6. Placera de två mellanläggen på spindelaxeln såsom de satt från början.

   Note: Mellanläggen krävs för att man ska få jämn höjd över hela klippdäckens bredd. Skjut på ett lämpligt antal 13 mm distansbrickor (enligt tabellen nedan) på spindelaxeln för att få önskad klipphöjd. Skjut sedan på brickan på axeln.

   Ta hjälp av tabellen nedan för att kontrollera vilka distansbrickor som bör kombineras för inställningen (Figur 23):

   decal100-5622nc
  7. För svänghjulsspindeln genom den främre svänghjulsarmen och montera mellanläggen (så som de satt från början) och de återstående distansbrickorna på spindelaxeln.

  8. Sätt tillbaka spännlocket så att allt sitter stadigt.

  9. Ta bort hårnålssprinten och sprintbulten som fäster klipphöjdskedjorna på klippdäckets bakre del (Figur 24).

   g011596
  10. Montera klipphöjdskedjorna i önskat klipphöjdshål med hjälp av sprintbulten och hårnålssprinten (Figur 25).

   decal100-5624nc

  Note: Om du vill ha en klipphöjd på 25 mm, 38 mm eller 51 mm ska du flytta medarna och stödhjulen till det högsta läget.

  Sidoklippdäck

  Om du vill justera sidoklippdäckens klipphöjd ska du lägga till eller ta bort lika många distansbrickor från hjulgafflarna, sätta svänghjulsaxlarna i de höga eller låga klipphöjdshålen i svänghjulsgafflarna och fästa svängarmarna i de valda fästhålen för klipphöjdsinställningen.

  1. Sätt svänghjulsaxlarna i samma hål i alla svänghjulsgafflar (Figur 26 och Figur 28).

  2. Ta bort spännlocket från spindelaxeln och skjut ut spindeln ur svänghjulsarmen (Figur 26).

   g008866
  3. Placera de två mellanläggen på spindelaxeln såsom de satt från början. Mellanläggen krävs för att man ska få jämn höjd över hela klippdäckens bredd. För på ett lämpligt antal 13 mm-distansbrickor på spindelaxeln för att få önskad klipphöjd. För sedan på brickan på axeln.

   Note: Mellanläggen krävs för att man ska få jämn höjd över hela klippdäckens bredd. Skjut på ett lämpligt antal 13 mm distansbrickor (enligt tabellen nedan) på spindelaxeln för att få önskad klipphöjd. Skjut sedan på brickan på axeln.

   Ta hjälp av tabellen nedan för att kontrollera vilka distansbrickor som bör kombineras för inställningen (Figur 27).

   decal100-5622nc
  4. För svänghjulsspindeln genom den främre svänghjulsarmen och montera mellanläggen (så som de satt från början) och de återstående distansbrickorna på spindelaxeln.

  5. Ta bort hårnålssprinten och sprintbulten från svänghjulsarmarna (Figur 28).

  6. Vrid spännstången för att höja eller sänka svängarmen tills hålen befinner sig i linje med de utvalda fästhålen för klipphöjdsinställning i klippdäckens ram (Figur 28 och Figur 29).

   g004676
   decal100-5623nc
  7. Sätt i sprintbultarna och hårnålssprintarna.

  8. Vrid spännstången moturs och dra åt med handen för att spänna justeringen.

  9. Ta bort hårnålssprintarna och sprintbultarna som fäster motviktslänkarna vid klippdäckens fästen (Figur 30).

   Important: Motviktslänkens längd får aldrig justeras. Avståndet mellan hålens mitt ska vara 13,7 cm.

   g011549
  10. Rikta in motviktslänkarnas hål efter de fästhål för klipphöjdsinställningen som valts i klippdäckets ram, sätt i sprintbultarna och montera hårnålssprintarna (Figur 31).

   decal100-5694nc

  Justera medarna

  Montera medarna i det nedre läget när du använder klipphöjder över 64 mm och i det övre läget när du använder klipphöjder under 64 mm.

  Note: När medarna har slitits ned kan du vända på dem och sedan byta sida på dem. På så sätt kan du använda medarna längre innan du byter ut dem.

  Justera medarna (Figur 32).

  Important: Dra åt skruven längst fram på varje med till 9–11 N·m.

  g031063

  Justera klippdäckets valsar

  Montera klippdäckets valsar i det nedre läget när du använder klipphöjder över 64 mm och i det övre läget när du använder klipphöjder under 64 mm.

  g033113

  Korrigera en felpassning mellan klippdäcken

  På grund av varierande gräsförhållanden och olika motviktsinställningar på traktorenheten ska du provklippa en bit av gräsmattan och kontrollera utseendet innan du klipper hela området.

  1. Ställ in alla klippdäck på önskad klipphöjd. Se Justera klipphöjden.

  2. Kontrollera och justera trycket i fram- och bakdäcken till mellan 1,72 och 2,07 bar.

  3. Kontrollera och justera däcktrycket i alla svänghjulen till 3,45 bar.

  4. Kontrollera laddningen och motviktstrycket med motorn på HöG TOMGåNG och använd hydrauliska testportar.

   Note: Justera motvikten till 22,41 bar.

  5. Kontrollera att knivarna inte är böjda. Se Kontrollera om någon kniv är böjd.

  6. Klipp gräset på ett provområde och kontrollera att alla klippdäck klipper med samma höjd.

  7. Om det behövs ytterligare klippdäcksjusteringar ska du välja ut en plan yta med en rak kant på minst två meter.

  8. Öka klipphöjden till 7,6–10,1 cm för att göra det lättare att mäta knivplanet. Se Justera klipphöjden.

  9. Sänk ned klippdäcken på ett plant underlag och ta bort de kåpor som sitter ovanpå klippdäcken.

  10. Lossa flänsmuttern som fäster mellanremskivan för att minska remspänningen på respektive klippdäck.

  Inställning av det främre klippdäcket

  Rotera kniven på varje spindel tills ändarna vetter framåt/bakåt. Mät från golvet till längst fram på skäreggen. Justera mellanläggen på de främre svänghjulsgafflarna så att de stämmer överens med klipphöjdsdekalen (Figur 34). Se Mäta klippdäckets lutning.

  g008866

  Inställning av sidoklippdäcket

  Rotera kniven på varje spindel tills ändarna är riktade framåt/bakåt. Mät från golvet till längst fram på skäreggen. Justera mellanläggen på de främre svänghjulsarmarna så att de stämmer överens med klipphöjdsdekalen (Figur 35). När det endast gäller utsidesknivens spindel hänvisas till Justera det främre klippdäckets lutning.

  g011561

  Anpassa klipphöjden mellan klippdäck

  1. Placera kniven i sidled på den yttre spindeln på båda sidoklippdäcken.

   Note: Mät från golvet till spetsen på skäreggen på båda enheterna och jämför måtten. Måtten får inte skilja sig åt med mer än 3 mm. Gör inga inställningar just nu.

  2. Placera kniven i sidled på sidoklippdäckets inre spindel och motsvarande yttre spindel på det främre klippdäcket.

   Note: Mät från golvet till skäreggens spets på innerkanten av sidoklippdäcket och till motsvarande ytterkant på det främre klippdäcket, och jämför måtten. Sidoklippdäckets mått ska vara inom 3 mm från det främre klippdäcket.

   Note: Alla klippdäckets tre svänghjul ska stå kvar på marken när en motvikt används.

   Note: Om en justering krävs för att klippningen ska bli likadan med främre klippdäcket och sidoklippdäcken ska du enbart justera sidoklippdäcken.

  3. Om innerkanten på sidoklippdäcket är för hög i förhållande till ytterkanten på det främre klippdäcket tar du bort ett mellanlägg nedtill på sidoklippdäckets främre inre svänghjulsarm (Figur 35).

   Note: Kontrollera måtten mellan ytterkanterna på båda sidoklippdäcken och mellan innerkanten på sidoklippdäcket och ytterkanten på det främre klippdäcket igen.

  4. Om innerkanten fortfarande är för hög tar du bort ytterligare ett mellanlägg nedtill från sidoklippdäckets främre inre svänghjulsarm och ett mellanlägg från sidoklippdäckets främre yttre svänghjulsarm.

  5. Om innerkanten på sidoklippdäcket är för låg i förhållande till ytterkanten på det främre klippdäcket lägger du till ett mellanlägg nedtill på sidoklippdäckets främre inre svänghjulsarm.

   Note: Kontrollera måttet mellan ytterkanterna på båda sidoklippdäcken och mellan innerkanten på sidoklippdäcket till ytterkanten på det främre klippdäcket igen.

  6. Om innerkanten fortfarande är för låg lägger du till ytterligare ett mellanlägg nedtill på sidoklippdäckets främre inre svänghjulsarm och ett mellanlägg på sidoklippdäckets främre yttre svänghjulsarm.

  7. När klipphöjden är densamma vid det främre klippdäckets och sidoklippdäckens kanter ska du kontrollera att sidoklippdäckens lutning fortfarande är 8–11 mm.

   Note: Justera vid behov.

  Kontrollera säkerhetsbrytarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsbrytarna.
 • Maskinen har säkerhetsbrytare i det elektriska systemet. De här brytarna inaktiverar antingen hjuldriften eller kraftuttaget när du kliver ur sätet. Stäng av motorn innan du kliver ur förarsätet, även om motorn fortsätter att gå när du kopplar ur kraftuttaget och släpper upp gaspedalen.

  För att kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion utför du följande procedur:

  1. Kör maskinen sakta till ett stort, relativt öppet område. Sänk ned klippdäcket, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Sitt på sätet och tryck på gaspedalen. Försök att starta motorn. Motorn ska inte starta. Om motorn startar finns det ett funktionsfel i säkerhetssystemet som måste åtgärdas innan arbetet återupptas.

  3. Sitt på sätet och starta motorn. Res dig från sätet och för kraftuttagsbrytaren till läget ON. Kraftuttaget ska inte starta. Om kraftuttaget startar ändå finns det ett funktionsfel i säkerhetssystemet som bör åtgärdas innan arbetet återupptas.

  4. Sitt på sätet, lägg i parkeringsbromsen och starta motorn. Flytta gaspedalen så att den inte ligger i NEUTRALLäGET. InfoCenter bör visa ”traction not allowed” (hjuldrivning ej tillåten) och maskinen bör stå stilla. Om motorn inte står stilla föreligger ett funktionsfel i säkerhetssystemet som bör åtgärdas innan arbetet återupptas.

  Justera speglarna

  Endast modeller med hytt

  Backspegel

  Sitt på sätet när du justerar backspegeln, så att du får en så bra sikt som möjligt genom bakrutan (Figur 36) Dra spaken bakåt för att luta spegeln och minska ljusstyrkan och risken att bli bländad.

  Sidospeglar

  Sitt på sätet och be någon att hjälpa dig att justera sidospeglarna så att du ser sidorna av maskinen så bra som möjligt (Figur 36).

  g008870

  Rikta in strålkastarna

  1. Lossa monteringsmuttrarna och rikta in strålkastarna så de pekar rakt framåt.

   Note: Dra inte åt monteringsmuttern hårdare än vad som krävs för att hålla strålkastaren i rätt position.

  2. Lägg en platt plåt över strålkastarens framsida.

  3. Montera en magnetisk gradskiva på plåten.

  4. Håll enheten på plats, luta försiktigt strålkastaren nedåt 3 grader och dra sedan åt muttern.

  5. Upprepa proceduren med den andra strålkastaren.

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder samt skyddsglasögon, hörselskydd och rejäla, halkfria skor. Sätt upp långt hår och använd inte smycken.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Håll händer och fötter borta från klippenheterna. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

  • Stanna maskinen och undersök knivarna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Koppla ur drivningen till klippenheten och stäng av motorn innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan justera den från förarplatsen).

  • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa utkastaren) ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på en plan yta.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ned redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd inte maskinen som bogserfordon.

  • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro®.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut ett skadat vältskydd. Reparera eller ändra det inte.

  Maskiner med hytt

  • Vältskyddet är en integrerad och effektiv säkerhetsanordning.

  • En hytt som monteras av Toro har en störtbåge.

  • Använd alltid säkerhetsbältet.

  Maskiner med fällbar störtbåge

  • Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är uppfälld.

  • Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning. Håll den fällbara störtbågen i upprätt låst läge, och använd säkerhetsbältet när du kör maskinen med störtbågen uppfälld.

  • Störtbågen ska endast fällas ned tillfälligt när så behövs. Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.

  • Tänk på att det inte finns något vältskydd när störtbågen är nedfälld.

  • Kontrollera området som ska klippas och ha aldrig störtbågen nedfälld i närheten av sluttningar, stup eller vattendrag.

  Säkerhet i sluttningar

  • Skapa egna rutiner och regler för körning i sluttningar. Rutinerna ska innehålla en kartläggning av arbetsplatsen för att avgöra vilka sluttningar som är säkra för maskindrift. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av förlorad kontroll eller tippning. Sådana olyckor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

  • Kör maskinen i en lägre hastighet när du befinner dig i en sluttning.

  • Om du känner dig osäker när du kör maskinen i sluttningar ska du inte köra där.

  • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

  • Välj en låg hastighet så att du inte behöver stanna eller växla när du kör i en sluttning.

  • Maskinen kan välta innan däcken förlorar greppet.

  • Kör aldrig maskinen på vått gräs. Däcken kan förlora greppet oavsett om bromsarna är tillgängliga och fungerar.

  • Undvik att starta, stänga av eller vända maskinen i en sluttning.

  • Rörelse i sluttningar ska ske långsamt och gradvis. Ändra inte maskinens hastighet eller riktning tvärt.

  • Kör inte maskinen nära stup, diken, flodbäddar eller vattendrag. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden (två maskinbredder).

  Starta och stänga av motorn

  Starta motorn

  Important: Lufta bränslesystemet om något av följande har inträffat:

  • Motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut.

  • Underhåll har utförts på komponenter i bränslesystemet.

  1. Ta bort foten från gaspedalen och se till att pedalen är i NEUTRALLäGE. Kontrollera att parkeringsbromsen ligger i.

  2. För gasreglaget till läget för låg tomgångshastighet.

  3. Vrid tändningsnyckeln till KöRLäGET. Glödstiftsindikatorn ska tändas.

  4. Vid tändningsnyckeln till STARTLäGET när glödindikatorn slocknar.

   Important: Kör inte startmotorn i mer än 15 sekunder åt gången, annars kan det uppstå fel på startmotorn i förtid. Om motorn inte startar efter 15 sekunder vrider du nyckeln till det AVSTäNGDA läget. Kontrollera reglagen och procedurerna, vänta i ytterligare 15 sekunder och upprepa startproceduren.

  5. Släpp omedelbart nyckeln när motorn startar och låt den gå tillbaka till KöRLäGET.

  6. För gasreglaget till önskat läge.

   Om temperaturen är under –7 °C, kan startmotorn vara på i 30 sekunder och sedan vara avstängd i 60 sekunder under två försök.

   Important: Stäng av motorn och låt den svalna innan du kontrollerar om det finns oljeläckor, lösa delar eller andra problem.

  Stänga av motorn

  Important: Låt motorn gå på tomgång i fem minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Detta gör att turboladdaren hinner svalna innan motorn stängs av. Om detta inte görs kan det resultera i turboladdningsproblem.

  Note: Sänk ned klippdäcken till marken när maskinen har parkerats. Detta frigör systemet från den hydrauliska belastningen, förhindrar slitage på systemets delar och förebygger även att klippdäcken sänks ned av misstag.

  1. För gasreglaget bakåt till det LåNGSAMMA läget.

  2. För kraftuttagsbrytaren till URKOPPLAT läge.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

  4. Vrid tändningsnyckeln till läget AV.

  5. Ta ut nyckeln ur tändningslåset för att undvika oavsiktlig start.

  Förstå Smart Power

  Med Toro Smart Power™ behöver inte föraren lyssna på motorhastigheten vid svåra förhållanden. Tack vare Smart Power-drivningen kör inte maskinen fast vid tufft gräs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan. Föraren kan enkelt ställa in en maxhastighet som är bekväm, och klippa utan att behöva minska hjuldrivningshastigheten manuellt vid klippning i svåra förhållanden.

  Vända på fläktriktningen

  Fläktens hastighet styrs av hydraulvätskans temperatur och motorkylvätskans temperatur. Körning bakåt sker automatiskt när motorkylvätskan eller hydraulvätskan når en viss temperatur. Den omvända cykeln bidrar till att blåsa bort skräp från den bakre skärmen och sänka temperaturen på motorn och hydraulvätskan. Om du samtidigt trycker på höger- och vänsterknappen på InfoCenter genomför fläkten en manuellt startad körning bakåt. Kör fläkten bakåt manuellt innan du lämnar arbetsområdet, kör in i verkstaden eller förvaringsområdet.

  Förstå automatisk tomgång

  Maskinen är utrustad med automatisk tomgång som automatiskt låter motorn gå på tomgång när nedanstående funktioner inte används under en förinställd tid som har ställts in på InfoCenter.

  • Gaspedalen återgår till NEUTRALLäGET.

  • Kraftuttaget (PTO) är urkopplat.

  • Ingen av lyftbrytarna aktiveras.

   När någon av funktionerna ovan initieras återgår maskinen automatiskt till föregående gasläge.

  Använda farthållaren

  Omkopplaren för farthållaren låses i pedalläget så att önskad hastighet bibehålls. Om du trycker baktill på omkopplaren stängs farthållaren av, om omkopplaren är i mittläget aktiveras farthållaren och om du trycker framtill på omkopplaren ställs den önskade hastigheten in.

  Note: Pedalläget inaktiveras också om du trycker på någon av bromspedalerna eller för gaspedalen till BACKLäGET i en sekund.

  Klippa gräs med maskinen

  Note: Att klippa gräs med en hastighet som utsätter motorn för belastning förbättrar DPF-regenereringen.

  1. Flytta maskinen till arbetsområdet.

  2. Sätt om möjligt motorhastighetsomkopplaren till hög tomgång.

  3. Aktivera drivbrytaren.

  4. Tryck gradvis gaspedalen framåt och kör långsamt maskinen över klippområdet.

  5. Sänk klippenheterna när de främre klippenheterna befinner sig ovanför klippområdet.

  6. Klipp gräset så att knivarna kan klippa och mata ut klippet med hög hastighet och samtidigt ge en god klippkvalitet.

   Note: Om klipphastigheten är för hög kan klippkvaliteten försämras. Sänk maskinens körhastighet eller minska klippbredden för att återfå ett högt tomgångsvarvtal.

  7. När klippenheterna sitter över kanten längst ut på klippområdet ska du höja klippenheterna.

  8. Genomför en tårformad sväng för att snabbt komma i läge för nästa klippsträcka.

  Regeneration av dieselpartikelfilter

  Dieselpartikelfiltret (DPF) ingår i avgassystemet. Katalysatorn för dieseloxidering i dieselpartikelfiltret minskar mängden skadliga gaser och tar bort sot från motorns avgasrör.

  Dieselpartikelfiltrets regenereringsprocess använder värme från avgasröret till att förbränna sot som ansamlats på sotfiltret, vilket omvandlar sotet till aska och rensar kanalerna i sotfiltret så att filtrerade avgaser från motorn flödar ut ur dieselpartikelfiltret.

  Motorns dator övervakar mängden sot genom att mäta baktrycket i dieselpartikelfiltret. Om baktrycket är för högt kan sotet inte förbrännas i sotfiltret då motorn går normalt. Tänk på följande för att hålla dieselpartikelfiltret fritt från sot:

  • Passiv regenerering förekommer kontinuerligt medan motorn är igång. Kör motorn på fullt motorvarvtal när det är möjligt för att främja DPF-regenerering.

  • Om baktrycket är för högt talar motorns dator om via InfoCenter när ytterligare processer (stöd- och återställningsregenerering) är igång.

  • Låt processen för stöd- och återställningsregenerering slutföras innan du stänger av motorn.

  Använd och underhåll maskinen med dieselpartikelfiltrets funktioner i åtanke. Motorbelastning på tomgång med högt motorvarvtal producerar i allmänhet tillräcklig avgastemperatur för DPF-regenereringen.

  Important: Minimera tiden som motorn går på tomgång eller kör motorn på ett lägre varvtal för att minska ansamlingen av sot i sotfiltret.

  Var försiktig

  Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under den parkerade regenereringen eller återställningsregenereringen av dieselpartikelfiltret. Heta avgaser kan skada dig eller andra människor.

  • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns något brännbart material runt avgassystemet.

  • Rör aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • Stå aldrig vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

  Ansamling av sot i dieselpartikelfiltret

  • Med tiden samlas sot i dieselpartikelfiltrets sotfilter. Motorns dator övervakar sotnivån i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med sot har ansamlats meddelar datorn dig att det är dags att regenerera dieselpartikelfiltret.

  • DPF-regenerering är en process som värmer upp dieselpartikelfiltret, vilket omvandlar sotet till aska.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av sotansamling.

  Motorns varningsmeddelanden – sotansamling

  IndikeringsnivåFelkodMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Motorvarning
  g213866
  Datorn minskar motoreffekten till 85 %Utför en parkerad regenerering så snart som möjligt. Se Parkerad regenerering.
  Nivå 2: Motorvarning
  g213867
  Datorn minskar motoreffekten till 50 %Utför en återställningsregenerering så snart som möjligt. Se Återställningsregenerering.

  Ansamling av aska i dieselpartikelfiltret

  • Lättare aska töms ut genom avgassystemet. Tyngre aska ansamlas i sotfiltret.

  • Aska är en biprodukt av regenereringsprocessen. Med tiden ansamlas aska i dieselpartikelfiltret, som inte töms ut genom motorns avgasrör.

  • Motorns dator beräknar mängden aska som har ansamlats i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med aska ansamlats skickar motorns dator information till InfoCenter i form av ett systemmeddelande eller motorfel för att ange ansamling av aska i dieselpartikelfiltret.

  • Systemmeddelandet och felen är tecken på att dieselpartikelfiltret behöver servas.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av askansamling.

  Systemmeddelanden och motorvarningsmeddelanden i InfoCenter – ansamling av aska

  IndikeringsnivåMeddelande eller felkodMinskning av motorvarvtalMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Systemmeddelande
  g213865
  Ingen100 %Meddela serviceavdelningen att meddelande nr 179 visas i InfoCenter.
  Nivå 2: Motorvarning
  g213863
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 85 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 3: Motorvarning
  g213864
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 50 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 4: Motorvarning
  g214715
  Motorvarvtal vid högsta åtdragning + 200 varv/minutDatorn minskar motoreffekten till 50 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utförs när maskinen är igång:

  Typ av regenereringFörutsättningar för DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  PassivInträffar under normal användning av maskinen vid högt motorvarvtal eller hög motorbelastningInfoCenter visar inte en symbol som anger passiv regenerering.
  Under passiv regenerering utsänder dieselpartikelfiltret mycket varma avgaser, oxiderar skadliga utsläpp och bränner sot till aska.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  StödInträffar som ett resultat av lågt motorvarvtal, låg motorbelastning eller när datorn upptäcker baktryck i dieselpartikelfiltretNär symbolen för stöd-/återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter pågår en stödregenerering.
  Under stödregenerering styr datorn insugningsreglaget för att öka avgastemperaturen, vilket aktiverar stödregenereringen.
  Se DPF-stödregenerering.
  ÅterställningInträffar endast efter stödregenereringen om datorn upptäcker att stödregenereringen inte minskade sotnivån tillräckligtNär symbolen för stöd-/återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter pågår en regenerering.
  Det sker även var 100:e timme för att återställa de grundläggande sensoravläsningarna
  Under återställningsregenereringar styr datorn insugningsreglage och bränsleinsprutare för att öka avgastemperaturen under regenereringen.
  Se Återställningsregenerering.

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter där det är nödvändigt att parkera maskinen:

  Typ av regenereringFörutsättningar för DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  ParkeradSot ansamlas till följd av långvarig drift vid låga motorvarvtal eller låg motorbelastning. Detta kan också inträffa som följd av felaktig användning av bränsle eller oljaNär symbolen för parkerad regenerering (Graphic) visas i InfoCenter har en regenerering begärts.
  Datorn upptäcker baktryck på grund av att sot har ansamlats och begär en parkerad regenerering
   • Genomför en parkerad regenerering så snart som möjligt så att du slipper behöva genomföra en återställningsregenerering.
  • En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.
  • Tanken måste vara minst 1/4 full.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.
  Se Parkerad regenerering.
  ÅterställningInträffar om du har ignorerat begäran om parkerad regenerering och fortsatt köra enheten, vilket orsakar en ännu större ansamling av sot när dieselpartikelfiltret redan är i behov av en parkerad regenereringNär symbolen för återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter har en återställningsregenerering begärts.
  Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp av en servicetekniker, som utför återställningsregenereringen.
  • En återställningsregenerering tar upp till fyra timmar att slutföra.
  • Tanken måste vara minst halvfull.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.
  Se Återställningsregenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering genomförs som en del av motorns vanliga drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenereringen.

  DPF-stödregenerering

  g214711
  • Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visas i InfoCenter (Figur 43).

  • Datorn övertar kontrollen av insugsreglaget för att höja temperaturen på motorns avgaser.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  • Symbolen Graphic visas i InfoCenter medan stödregenereringen pågår.

  • Om möjligt, stäng inte av motorn eller minska motorns varvtal medan stödregenereringen pågår.

   Important: Låt maskinen slutföra stödregenereringsprocessen innan du stänger av motorn.

   Note: Stödregenereringen är slutförd när symbolen Graphic försvinner från InfoCenter.

  Återställningsregenerering

  g214711
  • Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visas i InfoCenter (Figur 44).

  • Datorn övertar kontrollen av insugsreglaget och ändrar processen för bränsleinsprutning för att höja temperaturen på motorns avgaser.

   Important: Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visar att maskinens avgastemperatur kan vara varmare än under regelbunden drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  • Symbolen Graphic visas i InfoCenter medan återställningsregenereringen pågår.

  • Om möjligt, stäng inte av motorn eller minska motorns varvtal medan återställningsregenereringen pågår.

   Important: Låt maskinen slutföra återställningsregenereringsprocessen innan du stänger av motorn.

   Note: Återställningsregenereringen är slutförd när symbolen Graphic försvinner från InfoCenter.

  Parkerad regenerering

  g214713
  • Symbolen för begäran om parkerad regenerering visas i InfoCenter (Figur 45).

  • Om en parkerad regenerering krävs visar InfoCenter motorvarning SPN 3719, FMI 16 (Figur 46) och motorns dator minskar motoreffekten till 85 %.

   g213866

   Important: Om du inte genomför en parkerad regenerering inom två timmar minskar motorns dator motoreffekten till 50 %.

  • En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.

  • Om du är auktoriserad av ditt företag måste du ange PIN-koden för att genomföra en parkerad regenerering.

  Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering

  1. Kontrollera att maskinens tank är minst 1/4 full.

  2. Flytta maskinen utomhus till ett område utan brandfarligt material.

  3. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  4. Kontrollera att gaspedalerna eller rörelsereglagespakarna är i NEUTRALLäGET.

  5. Sänk ned klippenheterna och stäng av dem (om tillämpligt).

  6. Koppla in parkeringsbromsen.

  7. Ställ in gasreglaget på LåG TOMGåNG.

  Utföra en parkerad regenerering

  Note: Anvisningar om hur du låser upp låsta menyer finns i avsnittet Åtkomst till låsta menyer.

  1. Gå till den låsta menyn och lås upp undermenyn med låsta inställningar (Figur 47). Se Åtkomst till låsta menyer.

   g028523
  2. Gå till HUVUDMENYN, tryck på mittknappen för att bläddra ned till SERVICEMENYN och tryck sedan på högerknappen för att välja alternativet SERVICE (Figur 48).

   Note: PIN-symbolen bör nu visas i skärmens övre högra hörn i InfoCenter.

   g212371
  3. I SERVICEMENYN ska du trycka på mittknappen tills alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) visas, och sedan trycker du på högerknappen för att välja alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) (Figur 49).

   g212138
  4. När ”Initiate DPF Regen. Are you sure?” (”Påbörja DPF-regen. Är du säker?”) visas trycker du på mittknappen (Figur 50).

   g212125
  5. Om kylvätsketemperaturen understiger 60 °C visas meddelandet ”Insure Graphic is running and above 60C/140F” (”Kontrollera att är igång och är över 60 °C”) (Figur 51).

   Övervaka temperaturen på displayen och kör motorn på full gas tills temperaturen når 60 °C, och tryck därefter på mittknappen.

   Note: Om kylvätsketemperaturen överstiger 60 °C hoppas denna skärm över.

   g211986
  6. För gasreglaget till LåG TOMGåNG och tryck på mittknappen (Figur 52).

   g212372
  7. Följande meddelanden visas när den parkerade regenereringen inleds:

   1. Meddelandet ”Initiating DPF Regen.” (”Startar DPF-regen.”) visas (Figur 53).

    g212405
   2. Meddelandet ”Waiting on Graphic” (”Väntar på ”) visas (Figur 54).

    g212406
   3. Datorn känner av huruvida regenereringen pågår. Ett av följande meddelanden visas i InfoCenter:

    • Om regenereringen är tillåten visas meddelandet ”Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion” (”Regen. har startats. Det kan ta upp till 30 minuter innan den är klar”) i InfoCenter. Vänta tills den parkerade regenereringsprocessen har slutförts (Figur 55).

     g213424
    • Om regenereringsprocessen inte tillåts av motorns dator visas meddelandet ”DPF Regen Not Allowed” (”DPF-regen. tillåts inte”) i InfoCenter (Figur 56). Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen.

     Important: Om inte alla krav för regenereringen uppfylls, eller om mindre än 50 timmar har gått sedan den senaste regenereringen, visas meddelandet ”DPF Regen Not Allowed” (”DPF-regen. tillåts inte”).

     g212410
  8. När regenereringen är igång återgår InfoCenter till startskärmen och visar följande symboler:

   GraphicMotorn är kall – vänta.
   GraphicMotorn är varm – vänta.
   GraphicMotorn varm – regenerering pågår (procentandel slutförd).
  9. Den parkerade regenereringen är genomförd när meddelandet ”Regen Complete” (”Regen. slutförd”) visas på InfoCenter. Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen (Figur 57).

   g212404

  Återställningsregenerering

  • Om du ignorerar begäran om en parkerad regenerering (visas i InfoCenter) och fortsätter att använda maskinen kan en kritisk mängd sot byggs upp i dieselpartikelfiltret.

  • Om en återställningsregenerering krävs visar InfoCenter motorvarning SPN 3719, FMI 16 (Figur 58) och motorns dator minskar motoreffekten till 85 %.

   g213867

   Important: Om du inte genomför en återställningsregenerering inom 15 minuter sänker motorns dator motoreffekten till 50 %.

  • Utför en återställningsregenerering när ett motorstopp inträffar och en parkerad regenerering inte effektivt kan rengöra dieselpartikelfiltret från sot.

  • En återställningsregenerering tar upp till fyra timmar att slutföra.

  • En tekniker från en återförsäljare måste utföra återställningsregenereringen. Kontakta en auktoriserad Toro-distributör.

  Använda motorhastighetsknappen

  Motorhastighetsknappen har två lägen för ändring av motorhastigheten. Om du trycker kort på knappen ökas eller minskas motorhastigheten i steg om 100 varv/minut. Om du håller knappen intryckt övergår maskinen automatiskt till HöG eller LåG TOMGåNG, beroende på vilken del av knappen du trycker på.

  Justera klipphastigheten

  Arbetsledare (låst meny)

  Med den här funktionen kan arbetsledaren ställa in den maximala klipphastigheten i steg om 50 %, 75 % eller 100 % som föraren kan klippa vid (lågt område).

  Mer information om hur du ställer in klipphastigheten finns i Ställa in den maximala tillåtna klipphastigheten.

  Operatör

  Med den här funktionen kan föraren justera den maximala klipphastigheten (lågt område) inom arbetsledarens förinställda inställningar. När du är på InfoCenters startskärm eller huvudskärm trycker du på mittknappen (ikonen Graphic) för att justera hastigheten.

  Note: När du växlar mellan låga och höga områden överförs inställningarna baserat på den tidigare inställningen. Inställningarna återställs när maskinen stängs av.

  Note: Den här funktionen kan även användas tillsammans med farthållaren.

  Justera transporthastigheten

  Arbetsledare (låst meny)

  Med den här funktionen kan arbetsledaren ställa in den maximala transporthastigheten i steg om 50 %, 75 % eller 100 % som föraren kan transportera vid (högt område).

  Mer information om hur du ställer in transporthastigheten finns i Ställa in den maximala tillåtna transporthastigheten.

  Operatör

  Med den här funktionen kan föraren justera den maximala transporthastigheten (högt område) inom arbetsledarens förinställda inställningar. När du är på InfoCenters startskärm eller huvudskärm trycker du på mittknappen (ikonen Graphic) för att justera hastigheten.

  Note: När du växlar mellan låga och höga områden överförs inställningarna baserat på den tidigare inställningen. Inställningarna återställs när maskinen stängs av.

  Note: Du kan även använda denna funktion tillsammans med farthållaren.

  Om maskinens driftegenskaper

  Öva att köra maskinen eftersom den har en hydrostatisk transmission och dess egenskaper skiljer sig från många gräsunderhållningsmaskiner.

  Med Toro Smart Power™ behöver du inte lyssna på motorhastigheten vid svåra förhållanden. Tack vare Smart Power-drivningen kör inte maskinen fast vid tufft gräs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan.

  Du kan använda bromsarna för att vända maskinen. Använd dem dock försiktigt, särskilt på mjukt eller vått gräs eftersom de kan skada gräsmattan. Du kan även använda bromsarna för att upprätthålla drivningen. Under vissa lutningsförhållanden slirar motlutshjulet och förlorar fästet. Om denna situation skulle uppstå trycker du ner motlutspedalen gradvis och med jämna mellanrum tills motlutshjulet slutat att slira, vilket därmed ökar drivningen på medlutshjulet.

  Hjuldrivning är nu automatiskt och kräver ingen åtgärd från föraren. När hjulet börjar slira delas flödet automatiskt mellan fram- och bakhjulen för att minimera hjulslirning och friktionsförlust.

  Var extra försiktig när du kör maskinen på lutande underlag. Kontrollera att sätesspärren är ordentligt fäst och att säkerhetsbältet är fastspänt. Kör sakta och undvik tvära svängar i sluttningar så att du inte välter. Klippdäcket måste sänkas vid körning nedför backar för att kunna kontrollera styrningen.

  Koppla ur samtliga reglage och för gasreglaget till det LåNGSAMMA läget innan du stänger av motorn. Om du för gasreglaget till det LåNGSAMMA läget sänks motorvarvtalet och bullernivån samtidigt som vibrationerna minskas. Vrid nyckeln till läget OFF för att stänga av motorn.

  Innan du transporterar maskinen höjer du upp klippdäcken och säkrar transportspärrarna (Figur 59).

  g011550

  Arbetstips

  Använda maskinen

  • Starta motorn och kör den på HALV TOMGåNG tills den är uppvärmd. För gasreglaget så långt framåt det går, höj klippdäcken, koppla ur parkeringsbromsen, trampa ned gaspedalen för framåtkörning och kör försiktigt till ett öppet område.

  • Öva på att köra framåt och backa samt starta och stanna maskinen. Stanna maskinen genom att ta bort foten från gaspedalen och låta pedalen återgå till NEUTRALLäGE, eller trampa ned backningspedalen.

   Note: När du kör nedför en sluttning med maskinen kan du behöva använda backningspedalen för att stanna.

  • Klipp sluttningar uppifrån och ned snarare än tvärs över när så är möjligt. Ha alltid klippdäcken sänkta när du kör nedför sluttningar för bättre manövrering. Sväng inte med maskinen i sluttningar.

  • Öva dig på att köra runt hinder med klippdäcken uppe och nere. Var försiktig när du kör i trånga utrymmen, så att inte maskinen eller klippdäcken skadas.

  • Kör alltid långsamt på ojämnt underlag.

  • Om det finns ett hinder i vägen höjer du klippdäcken så att du kan klippa runt hindret.

  • När maskinen transporteras från ett arbetsområde till ett annat ska klippdäcken höjas upp helt och hållet, kraftuttaget kopplas ur, skjutreglaget för klippning/transport föras till TRANSPORTLäGET och gasreglaget föras till det SNABBA läget.

  Ändra klippmönster

  Byt klippmönster ofta för att undvika ett dåligt klippresultat till följd av upprepad klippning i en och samma riktning.

  Motviktssystemets funktion

  Motviktssystemet bevarar det hydrauliska baktrycket på däcklyftcylindrarna. Detta motviktstryck överför klippdäckets vikt till klipparens drivhjul för att förbättra hjuldrivningen. Motviktstrycket har ställts in på fabriken för optimal jämvikt mellan klippresultat och dragkraft vid de flesta gräsförhållanden. Om du sänker motviktsinställningen kan du få ett stabilare klippdäck, men dragkraften kan minska. Om du ökar motviktsinställningen kan dragkraften öka, men klippresultatet kan bli sämre. Mer information om hur du justerar motviktstrycket finns i servicehandboken till traktorenheten.

  Lösa problem med klippresultatet

  Se felsökningsguiden för klippresultatsproblem på www.Toro.com.

  Använda rätt klippmetoder

  • Börja klippningen genom att koppla in klippdäcken och därefter köra långsamt mot det område som ska klippas. Sänk klippdäcken när de främre klippdäcken befinner sig ovanför klippområdet.

  • Om du vill klippa vissa områden i ett randigt mönster med räta linjer letar du reda på ett träd eller något annat föremål längre bort och kör rakt emot det.

  • Så snart de främre klippdäcken når klippområdets kant höjer du dem och gör en droppformad sväng, för att snabbt komma i läge för nästa klippsträcka.

  • Klippdäcken tenderar att kasta ut gräset på maskinens vänstra sida. Vid trimning runt bunkrar är det bäst att klippa medurs så att det avklippta gräset inte hamnar i bunkern.

  • Samlarskärmar som skruvas fast finns tillgängliga för klippdäcken. Samlarskärmarna fungerar utmärkt om du underhåller gräset regelbundet så att inte mer än 2,5 cm avlägsnas vid varje klippning. Om för mycket av gräsets längd klipps av när samlarskärmarna är monterade kan slutresultatet efter klippning försämras och behovet av större motoreffekt märkas. Samlarskärmarna fungerar även bra till att sönderdela löv på hösten.

  Klippa när gräset är torrt

  Klipp antingen en bit in på förmiddagen för att undvika daggen som får gräset att klumpa ihop sig eller sent på eftermiddagen för att undvika de skador som direkt solljus kan orsaka på den känsliga, nyklippta gräsmattan.

  Välja rätt klipphöjdsinställning för förhållandena

  Klipp av cirka 2,5 cm eller högst en tredjedel av grässtrået. Vid klippning av ovanligt frodigt och tätt gräs kan du behöva höja klipphöjdsinställningen ytterligare ett steg.

  Klippa med slipade knivar

  En slipad kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna som ett slött knivblad. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket försämrar tillväxten och ökar risken för sjukdomar. Kontrollera att kniven hålls i gott skick och att seglet är helt.

  Kontrollera klippdäckets skick

  Se till så att klippkamrarna är i bra skick. Räta ut eventuella böjda komponenter i kamrarna för att säkerställa korrekt spel mellan knivspets och kammare.

  Underhålla maskinen efter klippning

  Tvätta maskinen ordentligt efter klippningen. Använd en trädgårdsslang utan munstycke så att tätningar och lager inte förorenas eller skadas av ett för högt vattentryck. Se till att smuts och gräsklipp inte kommer i kontakt med kylaren och oljekylaren. Inspektera maskinen efter rengöring för att säkerställa att det inte finns några hydraulvätskeläckor och att hydrauliska och mekaniska delar inte är skadade eller slitna. Kontrollera även att klippdäckens knivar är vassa.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring och transport.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna, i synnerhet knivens fästelement.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  Knuffa eller bogsera maskinen

  I nödfall kan maskinen skjutas framåt genom att man aktiverar förbikopplingsventilen i den varierbara hydraulpumpen och sedan knuffar eller bogserar maskinen.

  Important: Knuffa eller bogsera inte maskinen snabbare än 3–4,8 km/h, eftersom transmissionen kan skadas. Förbikopplingsventilen måste alltid vara öppen när maskinen knuffas eller bogseras.

  1. Höj sätet och lokalisera förbikopplingsventilerna som är placerade under bränsletankens framsida (Figur 60).

   g020454
  2. Vrid varje ventil tre varv moturs för att öppna ventilen och låta olja avledas internt.

   Note: Öppna inte mer än tre varv. Eftersom vätskan avleds kan maskinen flyttas långsamt utan att transmissionen skadas.

  3. Stäng förbikopplingsventilerna innan du startar motorn.

  4. Dra åt varje ventil till 70 N·m för att stänga den.

  Important: Om du ska knuffa eller bogsera maskinen bakåt måste backventilen i fyrhjulsdrivningens grenrör förbikopplas. För att förbikoppla backventilen ska en slang kopplas till tryckkontrollporten för backdrift på hydrostaten och till porten mellan portarna M8 och P2 på bakhjuldrivningens grenrör, som sitter bakom framhjulet. Slangpaketet innefattar en slang (artikelnr 95–8843), två kopplingar (artikelnr 95–0985) och två hydraulkopplingar (artikelnr 340–77).

  Hitta domkraftspunkterna

  Det finns domkraftspunkter fram och bak på maskinen.

  Fara

  Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stödja maskinen utan kan orsaka allvarliga skador.

  • Använd en domkraft för att stötta maskinen.

  • Använd inte hydrauliska domkrafter.

  • På ramen på båda framhjulens insida

  • Mitt på bakaxeln

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert med spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både de främre och bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

  Hitta fästpunkterna

  Det finns fästpunkter fram och bak på maskinen (Figur 61).

  Note: Använd DOT-godkända spännband med korrekt märkvärde i de fyra hörnen när maskinen ska fästas.

  • Två framtill på förarplattformen

  • Bakre stötdämpare

  g196910

  Underhåll

  Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att gå till www.Toro.com där du klickar på länken Manuals och söker efter din maskin.

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Kontrollera kompressorremmens spänning.
 • Kontrollera knivdrivremmens spänning.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i den främre planetväxeln.
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Byt hydraulfiltret.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera säkerhetsbrytarna.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Töm ut vatten eller andra föroreningar från bränslefiltret/vattenseparatorn.
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Ta bort allt skräp och alla beläggningar från motorrummet, kylaren och oljekylaren.
 • Kontrollera säkerhetsbrytarens funktion
 • Var 25:e timme
 • Kontrollera elektrolytnivån.(Kontrollera en gång i månaden om maskinen står i förvaring.)
 • Var 50:e timme
 • Smörj samtliga lager och bussningar.
 • Kontrollera knivdrivremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar och klämmor.
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Kontrollera kompressorremmens spänning.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 250:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Rengör hyttens luftfilter. Byt ut dem om de är trasiga eller mycket smutsiga.
 • Rengör luftkonditioneringsenheten(oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Var 400:e timme
 • Kontrollera planetväxeloljan(kontrollera om du upptäcker externa läckor).
 • Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum.
 • Kontrollera oljan i bakaxeln.
 • Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda.
 • Serva luftrenaren (tidigare om indikatorn är röd, och oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Byt ut motorbränslefiltret.
 • Var 500:e timme
 • Smörj lagren i bakaxeln.
 • Var 800:e timme
 • Byt olja i den främre planetväxelneller årligen, beroende på vilket som inträffar först.
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
 • Inspektera knivdrivremmen.
 • Byt hydraulvätskan.
 • Byt hydraulfiltret.
 • Kontrollera sidoklippdäckens motvikt noga.
 • Kontrollera klippdäckets svänghjulsenheter.
 • Var 1000:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Kontrollera och justera ventilspelet.
 • Var 6000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltret,eller rengör sotfiltret, om motorfel spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 visas i InfoCenter.
 • Vartannat år
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Spola kylsystemet och byt ut kylvätskan.
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
  Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera vätskenivån i kylsystemet.       
  Töm vatten-/bränsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltret, dammkåpan och luftningsventilen.       
  Undersök ovanliga motorljud.2       
  Undersök om det finns skräp i kylaren eller gallret.       
  Kontrollera om det finns missljud vid körning/användning.       
  Kontrollera oljenivån i hydraulsystemet.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Smörj alla smörjnipplarna.2       
  Bättra på skadad lack.       

  1 Undersök glödstift och insprutningsmunstycken om motorn är svårstartad, om den avger överdrivet mycket rök eller vid ojämn gång.

  2 Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan.

  Important: Information om ytterligare underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     
     

  Serviceintervallstabell

  decal130-6046
  decal130-6043

  Förberedelser för underhåll

  Säkerhet före underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller reparerar maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Koppla ur klippenheterna.

   • Sänk klippenheterna.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  Förbereda maskinen för underhåll

  1. Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.

  2. Parkera maskinen på en plan yta.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

  4. Sänk ned klippdäcket eller klippdäcken vid behov.

  5. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  6. Vrid tändningsnyckeln till STOPPLäGET och ta ut den.

  7. Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  Demontera motorhuven

  1. Lossa och öppna motorhuven.

  2. Ta bort hårnålssprinten som fäster motorhuvstappen till fästskivorna (Figur 64).

   g031613
  3. Skjut motorhuven åt höger, lyft den andra sidan och drag ut den ur fästena.

  Note: Montera motorhuven genom att utföra stegen i omvänd ordning.

  Smörjning

  Smörja lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj samtliga lager och bussningar.
 • Var 500:e timme
 • Smörj lagren i bakaxeln.
 • Maskinen har smörjnipplar som måste smörjas regelbundet med fett nr 2 på litiumbas. Smörj även maskinen omedelbart efter varje tvätt.

  Smörjnipplarnas placering och antal:

  Traktorenhet

  • 2 främre och bakre axeltappsbussningar (Figur 65)

  • 2 kulleder för styrcylindern (Figur 66)

  • 2 kulleder för dragstången (Figur 66)

  • 2 axeltappsbussningar (Figur 66).Den översta nippeln på axeltappen ska bara smörjas en gång om året (2 pumpningar).

  g004687
  g011499

  Främre klippdäck

  • 2 bussningar för hjulgaffelaxeln (Figur 67)

  • 3 spindelaxellager – sitter under skivan (Figur 68)

  • 2 vridfästebussningar för mellandrevsarmen (Figur 68)

  g011557
  g017810

  Främre lyftanordningar

  • Två lyftarmcylinderbussningar (vardera sida) (Figur 69)

  • Två lyftarmskulleder (Figur 70)

  g020455
  g011551

  Sidoklippdäck

  • 1 bussning för hjulgaffelaxeln (Figur 71)

  • 2 spindelaxellager (vardera sida) – sitter under skivan

  • 1 vridfästebussning för mellandrevsarmen – sitter på mellandrevsarmen

  g011557

  Sidolyftanordningar

  • Sex huvudlyftarmsbussningar (Figur 72 och Figur 73)

  • Två vridfästebussningar till vinkelhävarmen (Figur 74)

  • Fyra bussningar till bakre armen (Figur 74)

  • Fyra lyftcylinderbussningar (Figur 75)

  g011552
  g011553
  g011554
  g011555

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva motoroljan

  Oljespecifikationer

  Använd högkvalitativ motorolja med låg askhalt som uppfyller eller överträffar följande specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller högre

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Om motorolja av annan typ än API CJ-4 eller högre, ACEA E6 eller JASO DH-2 används kan detta orsaka att dieselpartikelfiltret täpps igen eller att motorn skadas.

  Använd motorolja med följande viskositetsgrad:

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över 0 °C)

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos din auktoriserade Toro-återförsäljare. Se reservdelskatalogen för artikelnummer.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan och efter motorn startas första gången.

  Important: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivån är ovanför markeringen Full på oljestickan kan motoroljan vara utspädd med bränsle.Om oljenivån är ovanför markeringen Full ska du byta motoroljan.

  Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den. Fyll på olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen ”Add”.Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  Important: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan gå sönder om du kör den med för mycket eller för lite olja.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Kontrollera oljenivån i motorn (Figur 76).

   g031256

   Note: När du använder annan olja, bör du tappa ut all gammal olja ur vevhuset innan du fyller på ny olja.

  Vevhusvolym

  Cirka 5,7 liter med filtret.

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 250:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
  1. Starta motorn och låt den gå i fem minuter så att oljan värms upp.

  2. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, stäng av motorn, ta ur nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  3. Byt motorns olja och filter (Figur 77).

   g031675
  4. Fyll på olja i vevhuset.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren (tidigare om indikatorn är röd, och oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Undersök om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. Byt ut den om den är skadad. Kontrollera hela intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  Utför service på luftrenarfiltret bara när serviceindikatorn (Figur 78) anger att det krävs. Om du byter luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när du har avlägsnat filtret.

  g009709

  Important: Försäkra dig om att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenarhuset.

  1. Byt ut luftrenaren (Figur 79).

   g031861

   Note: Rengör inte det använda elementet, eftersom det kan skada filtermediet.

   Important: Försök aldrig att rengöra säkerhetsfiltret (Figur 80). Byt ut säkerhetsfiltret mot ett nytt var tredje gång huvudfiltret servas.

   g009712
  2. Nollställ indikatorn (Figur 78) om den är röd.

  Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 6000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltret,eller rengör sotfiltret, om motorfel spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 visas i InfoCenter.
  • Om systemmeddelande visas i InfoCenter är det nästan dags för service av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

   g213865
  • Om motorfel (Kontrollera motor), (Kontrollera motor) eller (Kontrollera motor) visas i InfoCenter (Figur 82) ska du rengöra sotfiltret genom att följa stegen nedan:

   g214715g213864g213863
   1. I avsnittet om motorn i servicehandboken finns information om demontering och montering av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

   2. Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare om du behöver reservdelar eller service för dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret.

   3. Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare så att de kan återställa motorns styrenhet när du har monterar ett rent dieselpartikelfilter.

  Underhålla bränslesystemet

  Serva bränslesystemet

  Tömma bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 1000:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Vartannat år
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Töm och rengör även tanken om bränslesystemet förorenas eller om du ställer maskinen i förvaring under en längre period. Använd rent bränsle för att spola ur tanken.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Undersök om bränsleledningarna och anslutningarna har skador eller har försämrats på annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Utföra service på vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm ut vatten eller andra föroreningar från bränslefiltret/vattenseparatorn.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Serva vattenseparatorn enligt Figur 83.

  g031412

  Serva bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut motorbränslefiltret.
  1. Gör rent området kring bränslefilterhuvudet (Figur 84).

   g021291
  2. Demontera filtret och rengör filterhuvudets monteringsyta (Figur 84).

  3. Smörj filterpackningen med ren motorsmörjolja. Mer information finns i bruksanvisningen till motorn.

  4. Montera den torra filterskålen för hand tills packningen kommer i kontakt med filterhuvudet, och vrid den sedan ytterligare ett halvt varv.

  5. Starta motorn och kontrollera om det finns bränsleläckor kring filterhuvudet.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Service av batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera elektrolytnivån.(Kontrollera en gång i månaden om maskinen står i förvaring.)
 • Important: Lossa minuskabeln från batteriet innan svetsning företas på maskinen så att skador på det elektriska systemet kan undvikas.

  Note: Kontrollera batteriets skick varje vecka eller var 50:e körtimme. Se till att hålla kabelanslutningarna och batterilådan rena eftersom ett smutsigt batteri långsamt kommer att laddas ur. Rengör batteriet genom att tvätta hela lådan med en lösning bestående av natriumbikarbonat och vatten. Skölj med rent vatten. Fetta in batteripoler och kabelskor med smörjfett av typen Grafo 112X (skinover) (Toro artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

  1. Öppna batterikåpan på sidan av höljet (Figur 85).

   Note: Tryck ned den plana ytan ovanför batterikåpan för att göra det enklare att ta bort kåpan (Figur 85).

   g020758
   g020451

   Varning

   Vid laddning av batteriet bildas explosiva gaser.

   Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  2. Ta bort gummiskon från plusterminalen och inspektera batteriet.

   Varning

   Batteriets kabelanslutningar eller verktyg av metall kan orsaka kortslutning mot metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

   • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

   Varning

   Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan pluskabeln (röd) lossas.

   • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  3. Fetta in båda batterianslutningar med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over), Toro-artikelnr 505-47, vaselin eller ett lättare fett för att förhindra korrosion.

  4. Trä gummiskon över den positiva anslutningen.

  5. Stäng batterikåpan.

  Leta reda på säkringarna

  Traktorenhetens säkringar sitter under elcentralens lock (Figur 87, Figur 88 och Figur 89).

  Ta bort de två skruvarna som håller fast elcentralens lock vid ramen och ta bort locket (Figur 87).

  g020440
  g020439
  decal121-1599

  Hyttsäkringarna sitter i säkringsdosan i hyttens takklädsel (Figur 90 och Figur 91).

  Note: Endast modeller med hytt

  g032673
  decal117-2787

  Underhålla drivsystemet

  Justera gaspedalens vinkel

  1. Lossa de två skruvarna och muttrarna som fäster gaspedalens vänstra sida vid fästet (Figur 92).

   g009745
  2. Justera pedalen till önskad funktionsvinkel och dra åt muttrarna (Figur 92).

  Byta planetväxeloljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i den främre planetväxeln.
 • Var 800:e timme
 • Byt olja i den främre planetväxelneller årligen, beroende på vilket som inträffar först.
 • Använd en högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140.

  1. Ställ maskinen på ett jämnt underlag och placera hjulen så att en kontrollplugg befinner sig i det lägsta läget (klockan 6) (Figur 93).

   g008862
  2. Placera kärlet under planetnavet, ta bort pluggen och låt oljan rinna ner i kärlet.

  3. Placera ett kärl under bromshuset, ta bort pluggen och låt oljan rinna ned i kärlet (Figur 94).

   g020680
  4. Sätt i pluggen i bromshuset när all olja har tappats av från båda ställena.

  5. Rotera hjulet tills det öppna plugghålet i planetväxlen är i läget klockan 12.

  6. Fyll långsamt på planetväxeln med 0,65 liter högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140 genom det öppna hålet.

   Important: Om planetväxeln blir full innan 0,65 liter olja har tillsatts ska du vänta i en timme eller sätta tillbaka pluggen och flytta maskinen cirka tre meter så att oljan fördelas i bromssystemet. Ta sedan bort pluggen och fyll på resterande olja.

  7. Montera pluggen igen.

  8. Upprepa proceduren på den motsatta planetväxeln/bromsen.

  Byt olja i bakaxeln

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Var 800:e timme
 • Byt olja i bakaxeln.
  1. Ställ maskinen på en plan yta.

  2. Gör rent runt de tre avtappningspluggarna; en på varje ände och en i mitten (Figur 95).

  3. Ta bort kontrollpluggarna så att oljan enklare kan rinna ut.

  4. Ta bort avtappningspluggarna så att oljan kan rinna ned i kärlen.

   g011509
  5. Rengör området kring avtappningspluggen på botten av växellådan (Figur 96).

  6. Ta bort avtappningspluggen från växellådan och låt oljan rinna ner i ett kärl.

   Note: Ta bort påfyllningspluggen så att oljan enklare kan rinna ut.

   g011558
  7. Fyll på tillräckligt med olja så att nivån når till botten av kontrollhålet. Se Byta planetväxeloljan.

  8. Montera pluggarna.

  Kontrollera bakhjulens skränkning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
  1. Mät avståndet från mitt till mitt (vid axelhöjd) framtill och baktill på styrhjulen.

   Note: Det främre måttet ska vara 6 mm mindre än det bakre måttet.

  2. Lossa klämmorna på dragstängernas bägge ändar för att justera avståndet.

  3. Vrid dragstångens ände för att flytta däckets främre del inåt eller utåt.

  4. Dra åt dragstängernas klämmor när justeringen är korrekt.

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  Kontrollera kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Kontrollera kylvätskenivån varje dag. Systemet rymmer 8,5 liter.

  1. Ta av kylarlocket locket till expansionstanken försiktigt (Figur 97).

  2. Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.

   Note: Kylaren ska fyllas upp till påfyllningsrörets översta del och expansionstanken ska fyllas upp till ”Full”-markeringen.

   g020441
  3. Tillsätt en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om kylmedelnivån är låg.

   Important: Använd inte enbart vatten och inte heller alkohol-/metanolbaserade kylvätskor eftersom skador kan uppstå.

  4. Sätt tillbaka kylarlocket och locket till expansionstanken.

  Serva motorns kylsystem

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar och klämmor.
 • Vartannat år
 • Spola kylsystemet och byt ut kylvätskan.
 • Ta bort skräp från kylaren/oljekylaren dagligen. Rengör dem oftare vid smutsiga förhållanden.

  Den här maskinen är försedd med ett hydrauldrivet fläktsystem som automatiskt (eller manuellt) körs bakåt när skräp behöver avlägsnas från kylaren/oljekylaren och gallret. Med den här funktionen går det snabbare att rengöra maskinens kylare/oljekylare, men den eliminerar inte behovet av rutinrengöring. Regelbunden rengöring och kontroll måste fortfarande utföras på kylaren/oljekylaren.

  1. Stäng av motorn och lyft upp motorhuven.

  2. Rengör motorområdet noga och ta bort allt skräp.

  3. Rengör på båda sidor om kylaren/oljekylaren ordentligt med tryckluft (Figur 98).

   Note: Börja från fläktsidan och blås skräpet bakåt. Rengör sedan bakifrån och blås framåt. Upprepa detta flera gånger tills alla beläggningar och allt skräp är borta.

   Important: Om du rengör kylaren/oljekylaren med vatten, kan det medföra att rost uppkommer tidigt och att delar skadas.

   g020452
  4. Stäng huven.

  Underhålla bromsarna

  Justera fotbromsarna

  Justera fotbromsarna om bromspedalens rörelseavstånd överstiger 25 mm eller om bromsarna inte fungerar effektivt. Det fria spelet är det avstånd bromspedalen förflyttar sig innan bromsmotståndet känns av.

  1. Koppla ur låsspärren från bromspedalen så att båda pedalerna fungerar oberoende av varandra.

  2. För att minska bromspedalernas fria spel ska du dra åt bromsarna som följer:

   1. Lossa frontmuttern på den gängade änden av bromsvajern (Figur 99).

    g009721
   2. Dra åt den bakre muttern för att dra vajern bakåt tills bromspedalernas rörelseavstånd är mellan 13 och 25 mm.

   3. Dra åt de främre muttrarna efter att bromsarna har justerats korrekt.

  Underhålla remmarna

  Serva generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Om remmen är korrekt spänd kan den böjas ned 10 mm med en kraft på 44 N·m mitt emellan remskivorna.

  Om nedböjningen inte är 10 mm lossar du generatorns fästbultar (Figur 100).

  Note: Öka eller minska generatorremmens spänning och dra åt bultarna. Kontrollera remmens nedböjning igen för att säkerställa att spännkraften är korrekt.

  g020460

  Serva kompressorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera kompressorremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera kompressorremmens spänning.
  1. Om remmen är korrekt spänd kan den böjas ned 10 mm med en kraft på 44 N·m mitt emellan remskivorna.

  2. Om nedböjningen inte är 10 mm ska du lossa mellanremskivans fästbult (Figur 100).

   Note: Öka eller minska kompressorremmens spänning och dra åt bulten. Kontrollera remmens nedböjning igen för att säkerställa att spännkraften är korrekt.

  Spänna knivdrivremmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera knivdrivremmens spänning.
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera knivdrivremmens spänning.
 • Vid korrekt spänning ska förlängningsfjäderns inre mått (från krok till krok) vara cirka 8,3 till 9,5 cm. När fjäderspänningen är korrekt ska du justera stoppskruven (vagnsskruven) tills det finns ett spel på cirka 2 till 5 mm mellan skruvens huvud och mellandrevsarmen (Figur 101).

  Note: Kontrollera att remmen sitter på fjädersidan av remstyrningen (Figur 101).

  g004717

  Byta ut knivdrivremmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Inspektera knivdrivremmen.
 • Knivdrivremmen spänns av en fjäderbelastad remskiva, och remmen är mycket hållbar. Efter många timmars användning kan dock remmen visa tecken på slitage. Tecken på remslitage är: gnissel när remmen roterar, slirande knivar vid gräsklippning, fransiga remkanter, brännmärken och sprickor. Byt ut remmen om något av dessa tillstånd uppkommer.

  1. Sänk ned klippdäcket till verkstadsgolvet och ta bort remkåporna från klippdäckets ovansida och lägg dem åt sidan.

  2. Lossa öglebulten så att du kan ta bort förlängningsfjädern (Figur 101).

  3. Lossa flänsmuttern som håller fast stoppskruven på monteringsfliken och flytta mellanremskivan bort från remmen för att minska remspänningen (Figur 101).

   Note: Lossa muttern tillräckligt för att mellandrevsarmen ska kunna passera stoppskruven.

   Note: Om du tar bort stoppskruven från monteringsfliken någon gång, ska du alltid sätta tillbaka den i det hål som medför att stoppskruvens huvud riktas in efter mellandrevsarmen.

  4. Avlägsna de bultar som fäster hydraulmotorn på klippdäcket (Figur 102).

   g011511
  5. Lyft av motorn från klippdäcket och lägg den ovanpå klippdäcket.

  6. Ta bort den gamla remmen runt spindelskivorna och mellanremskivan.

  7. Dra den nya remmen runt spindelskivorna och mellanremskiveenheten.

  8. Sätt tillbaka hydraulmotorn på klippdäcket när du har dragit remmen runt skivorna. Montera motorn på klippdäcket med de bultar som du tog bort tidigare.

   Note: Kontrollera att remmen sitter på fjädersidan av remstyrningen (Figur 101).

  9. Sätt fast förlängningsfjädern (Figur 101) i öglebulten och spänn remmen på följande sätt:

   • Vid korrekt spänning ska förlängningsfjäderns inre mått (från krok till krok) vara cirka 8,27–9,53 cm.

   • När du har uppnått korrekt fjäderspänning ska du justera stoppskruven (vagnsskruven) tills det finns ett spel på cirka 0,17–0,47 cm mellan skruvens huvud och mellandrevsarmen.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  Serva hydraulsystemet

  Kontrollera hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Hydraultanken fylls på fabriken med cirka 29 liter högkvalitativ hydraulvätska. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Rekommenderad utbytesvätska:

  Hydraulvätska av typen Toro Premium All Season (Finns i spannar om 19 liter eller fat om 208 liter. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-återförsäljare för artikelnummer).

  Alternativa vätskor: Om du inte har tillgång till Toro-vätskan kan du använda andra konventionella och petroleumbaserade vätskor, under förutsättning att de uppfyller följande materialegenskaper och branschspecifikationer. Kontrollera med din oljeleverantör att oljan uppfyller dessa specifikationer.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

  Materialegenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445St vid 40 °C: 44 till 50
   St vid 100 °C: 7,9 till 8,5
   Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 160
   Flytpunkt, ASTM D97–37 °C till –45 °C
  Branschspecifikationer:Vickers I-286-S (kvalitetsnivå), Vickers M-2950-S (kvalitetsnivå), Denison HF-0

  Lämpliga hydraulvätskor måste vara angivna för mobila maskiner (i motsats till användning på en industriell anläggning), av flerviktstyp, med nötningsförhindrande ZnDTP- eller ZDDP-tillsatspaket (inte en askfri vätsketyp).

  Hydraulvätska av typen Toro Synthetic Biodegradable (Finns i 19 liters spannar eller 208 liters fat. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-återförsäljare för artikelnummer)

  Den här syntetiska, biologiskt nedbrytbara vätskan av hög kvalitet har testats och anses vara kompatibel för denna Toro-modell. Syntetiska vätskor av andra märken kan ha problem med förseglingen och Toro ansvarar inte för icke godkända vätskor.

  Important: Denna syntetiska hydraulvätska är inte kompatibel med den biologiskt nedbrytbara hydraulvätskan från Toro som tidigare såldes. Kontakta din Toro-återförsäljare för mer information.

  Alternativa biologiskt nedbrytbara vätskor:

  Mobil EAL Envirosyn H 46 (USA)

  Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internationell)

  Important: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydrauloljan i flaskor om 20 ml. 1 flaska räcker till 15–22liter hydraulolja. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningen.

  2. Kontrollera hydraulvätskenivån (Figur 103).

   g031863

  Byta hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt hydraulvätskan.
 • Om den är förorenad, kontakta din lokala Toro-återförsäljare eftersom systemet måste spolas. Förorenad hydraulvätska är mjölkaktig eller svart jämfört med ren olja.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningen.

  2. Ta bort avtappningspluggen från tankens framsida och låt hydraulvätskan rinna ner i ett stort uppsamlingstråg.

  3. Sätt tillbaka och dra åt pluggen när hydraulvätskan har slutat rinna.

  4. Fyll tanken (Figur 104) med hydraulvätska. Se Kontrollera hydraulvätskan.

   Important: Använd endast specificerade hydrauloljor. Andra vätskor skadar systemet.

   g020456
  5. Sätt på tanklocket, starta motorn och använd samtliga hydraulreglage så att hydraulvätskan sprids i hela systemet.

   Note: Kontrollera även att det inte finns några läckor och stäng sedan av motorn.

  6. Kontrollera vätskenivån och fyll på tillräckligt så att nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan.

   Note: Fyll inte på för mycket.

  Byta hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt hydraulfiltret.
 • Var 800:e timme
 • Byt hydraulfiltret.
 • Använd Toro-ersättningsfilter med artikelnr 94-2621 på maskinens baksida (klippdäck) och artikelnr 75-1310 på dess framsida (laddning).

  Important: Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippdäcken, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningen.

  2. Byt ut hydraulfiltren (Figur 105).

   g031621
  3. Starta motorn och låt den gå i cirka två minuter så att systemet luftas. Stäng av motorn och undersök om det finns några läckor.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Vartannat år
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Undersök hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Justera motviktstrycket

  Kontrollporten för motvikt används för testning av trycket i motviktskretsen (Figur 106). Det motviktstryck som rekommenderas är 22,41 bar. Om du vill justera motviktstrycket lossar du låsmuttern, vrider ställskruven (Figur 106) medurs för att öka trycket eller moturs för att minska trycket och drar åt låsmuttern. Motorn måste vara igång, däcket vara nedsänkt och i det rörliga läget för att trycket ska kunna kontrolleras.

  Note: Alla tre klippdäckens svänghjul ska stå kvar på marken när motvikten justeras och en motvikt ska användas.

  g020446

  Klipparunderhåll

  Vända (luta) det främre klippdäcket till upprätt läge

  Note: Det främre klippdäcket kan vändas till ett upprätt läge. Detta är dock inte nödvändigt vid normalt underhåll. Luta klippdäcket på följande sätt.

  1. Lyft upp det främre klippdäcket en aning från golvet, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Ta bort hårnålssprinten och sprintbulten som håller fast däcktransportspärren på låsplattan och vrid spärren mot däckets bakre del.

  3. Ta bort hårnålssprinten och sprintbulten som fäster klipphöjdskedjorna på klippdäckets bakre del.

  4. Starta motorn, höj långsamt upp det främre klippdäcket, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  5. Fatta tag i klippdäckets främre del och lyft upp den till upprätt läge.

  6. Fäst vajeränden på tappen på klippdäckets lyftarm och säkra den med hårnålssprinten samtidigt som du håller klippdäcket upprätt (Figur 107).

   g020681

  Vända det främre klippdäcket nedåt

  1. Ta hjälp av någon för att hålla klippdäcket upprätt och ta bort hårnålssprinten som fäster vajeränden, och ta sedan bort vajern från tappen.

  2. Vänd (luta) klippdäcket nedåt.

  3. Förvara vajern under förarplattformen.

  4. Sitt på förarsätet, starta motorn och sänk ned klippdäcket tills det är strax över marken.

  5. Fäst klipphöjdskedjorna baktill på klippdäcket.

  6. Vrid transportspärren uppåt till rätt läge, och fäst den med sprintbulten och hårnålssprinten.

  Justera klippdäckets lutning

  Mäta klippdäckets lutning

  Klippdäckets lutning är skillnaden i klipphöjd mellan knivplanets framkant och dess bakkant. Toro rekommenderar en lutning på 8–11 mm. Det innebär att knivbladets bakkant är 8–11 mm högre än dess framkant.

  1. Placera maskinen på en jämn yta på verkstadsgolvet.

  2. Ställ in klippdäcket på önskad klipphöjd.

  3. Rotera en kniv så att den är riktad rakt framåt.

  4. Använd en kort linjal och mät från golvet till längst fram på knivbladet.

  5. Rotera knivspetsen så att den pekar bakåt och mät avståndet från golvet till knivens spets.

  6. Subtrahera frammåtten med bakmåtten för att räkna ut knivens lutning.

  Justera det främre klippdäckets lutning

  1. Lossa kontramuttrarna överst eller underst på klipphöjdskedjans U-bult (Figur 108).

  2. Justera den andra mutteruppsättningen för att höja eller sänka klippdäckets bakre del och få rätt lutning.

  3. Dra åt kontramuttrarna.

   g011490

  Justera sidoklippdäckens lutning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera sidoklippdäckens motvikt noga.
  1. Ta bort spännlocket från spindelaxeln och skjut ut spindeln ur svänghjulsarmen (Figur 109).

   Note: Lägg till eller ta bort mellanlägg efter behov för att höja eller sänka svänghjulet tills klippdäcket har korrekt lutning.

   g008866
  2. Sätt tillbaka spännlocket.

  Serva svänghjulsarmarnas bussningar

  På svänghjulsarmarna har bussningar pressats in i den övre och nedre delen av röret, och efter många körtimmar slits dessa bussningar. Kontrollera bussningarna genom att flytta hjulgafflarna bakåt och framåt och från ena sidan till den andra. Om svänghjulsspindeln sitter löst inuti bussningarna är bussningarna utslitna och måste bytas ut.

  1. Lyft upp klippdäcket så att hjulen lyfter från golvet och palla upp klippdäcket så att det inte kan falla.

  2. Ta bort spännlocket, distansbrickan eller -brickorna och tryckbrickan från svänghjulsspindelns ovansida.

  3. Dra ut svänghjulsspindeln ur monteringsröret.

   Note: Låt tryckbrickan och distansbrickan eller -brickorna sitta kvar längst ned på spindeln.

  4. Skjut in ett pinndorn upptill eller nedtill i monteringsröret och skjut ut bussningen ur röret (Figur 110).

   Note: Skjut också ut den andra bussningen ur röret. Rengör insidan på rören och ta bort all smuts.

   g004737
  5. Stryk på fett på insidan och utsidan av de nya bussningarna.

  6. Skjut in bussningarna i monteringsröret med hjälp av en hammare och en platt skiva.

  7. Undersök om svänghjulsspindeln är sliten och byt ut den om den är skadad.

  8. Skjut svänghjulsspindeln genom bussningarna och monteringsröret.

  9. Skjut på tryckbrickan och distansbrickan/-brickorna på spindeln och montera spännlocket på svänghjulsspindeln så att alla delar sitter stadigt.

  Serva svänghjulen och lagren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera klippdäckets svänghjulsenheter.
  1. Lossa låsmuttern från den skruv som håller fast svänghjulet mellan svänghjulsgaffeln (Figur 111) eller svänghjulsarmen (Figur 112).

   Note: Fatta tag i svänghjulet och skjut ut skruven ur gaffeln eller svängarmen.

   g004738
   g004739
  2. Ta bort lagret från hjulnavet och låt lagerdistansbrickan falla ut (Figur 111 och Figur 112).

  3. Ta bort lagret från hjulnavets motsatta sida.

  4. Kontrollera om lagren, distansbrickan eller insidan av hjulnavet är slitna och byt ut skadade delar.

  5. Montera ihop svänghjulet igen genom att skjuta in lagret i hjulnavet.

   Note: Tryck på den yttre lagerbanan när du monterar lagren.

  6. För in lagerdistansbrickan i hjulnavet och skjut in det andra lagret i den öppna änden på hjulnavet så att lagerdistansbrickan sitter fast inuti hjulnavet.

  7. Sätt svänghjulet i hjulgaffeln och fäst det med skruven och låsmuttern.

  Knivunderhåll

  Knivsäkerhet

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

  • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i något eller ta på dig handskar, och var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när en kniv roteras på maskiner med flera knivar, eftersom den kan få även andra knivar att börja rotera.

  Kontrollera om någon kniv är böjd

  Om du kör på något föremål ska nu noga kontrollera om maskinen har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kör maskinen. Dra åt samtliga muttrar på spindelskivorna till 176–203 N·m.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, höj upp klippdäcket, lägg i parkeringsbromsen, för gaspedalen till NEUTRALLäGET, för kraftuttagsspaken till AVSTäNGT läge, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

   Note: Palla upp klippdäcket för att förhindra att det oavsiktligt faller ned.

  2. Rotera kniven tills ändarna är riktade framåt och bakåt, och mät från klippdäckets insida till knivseggens spets (Figur 113).

   Note: Notera måttet.

   g004740
  3. Vrid motsatt ände på kniven framåt och mät avståndet mellan klippdäcket och knivseggen på samma ställe som i steg 2.

   Note: Skillnaden mellan måtten i steg 2 och 3 får inte överstiga 3 mm. Om detta mått överstiger 3 mm är kniven böjd och måste bytas ut. Se Demontera och montera klipparknivarna.

  Demontera och montera klipparknivarna

  Byt ut kniven om den har stött emot ett hårt föremål, är i obalans eller böjd. Använd alltid originalknivar från Toro för att garantera säkerhet och optimal prestanda.

  1. Höj upp klippdäcket till det högsta läget, dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

   Note: Palla upp klippdäcket för att förhindra att det oavsiktligt faller ned.

  2. Fatta tag i knivens ände med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  3. Ta bort knivskruven, antiskalbehållaren och kniven från spindelaxeln (Figur 114).

   g004741
  4. Montera kniven, knivtallriken och knivskruven och dra åt knivskruven till 115–149 N·m.

   Important: Knivens böjda del måste alltid peka mot klippdäckets insida för ordentlig klippning.

   Note: Om du har kört på något föremål ska du dra åt samtliga muttrar på spindelskivorna till 115–149 N·m.

  Kontrollera och vässa klipparknivarna

  Ägna särskild uppmärksamhet åt två områden när du kontrollerar och servar klipparkniven: seglet och knivseggen. Både eggar och segel (den uppåtvända delen mittemot eggen) bidrar till en god klippkvalitet. Seglet är viktigt eftersom det lyfter gräset rätt upp och därmed bidrar till en jämn klippning. Seglet slits dock gradvis under arbetet. I takt med att seglet slits försämras klippkvaliteten något, trots att eggarna är vassa. Knivens egg måste vara vass så att gräset klipps snarare än slits av. Om grässpetsarna ser bruna och avslitna ut är det ett tydligt tecken på att eggarna är slöa. Slipa dem i så fall för att åtgärda problemet.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, höj upp klippdäcket, lägg i parkeringsbromsen, för gaspedalen till NEUTRALLäGET, för kraftuttagsspaken till AVSTäNGT läge, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Undersök knivseggarna noggrant, i synnerhet där knivens flata och böjda del möts (Figur 115).

   Note: Kontrollera kniven innan du använder gräsklipparen, eftersom sand och slipande material kan slita bort metallen mellan knivens flata och böjda delar. Byt ut kniven om den är sliten (Figur 115).

   g004653
  3. Kontrollera samtliga knivseggar och vässa dem om de är slöa eller har fått hack (Figur 116).

   Note: Slipa endast knivseggens översta del och behåll den ursprungliga skärvinkeln för bästa skärpa (Figur 116). Kniven förblir balanserad om lika mycket metall avlägsnas från båda eggarna.

   g000276

   Note: Demontera knivarna och slipa dem med en slipmaskin. När du har slipat knivseggarna monterar du kniven med antiskalbehållaren och knivskruven. Se Demontera och montera klipparknivarna.

  Korrigera en felpassning mellan klippdäcken

  Om knivarna är felpassade på ett klippdäck kommer gräset att se randigt ut efter klippningen. Du kan korrigera problemet genom att se till att ingen kniv är böjd och att alla knivar klipper med samma klipphöjd.

  1. Parkera maskinen på en plan yta på verkstadsgolvet.

  2. Öka klipphöjden till det högsta läget. Se Justera klipphöjden.

  3. Sänk ned klippdäcket på ett plant underlag och ta bort de kåpor som sitter ovanpå klippdäcket.

  4. Lossa den flänsmutter som håller fast mellanremskivan för att lätta på remspänningen.

  5. Rotera knivarna tills ändarna är riktade framåt och bakåt, och mät från golvet till knivseggens spets.

   Note: Notera måttet. Rotera sedan samma kniv så att dess motsatta ände är riktad framåt, och mät avståndet på nytt. Skillnaden mellan måtten får inte överstiga 3 mm. Om skillnaden är större än 3 mm är kniven böjd och måste bytas ut. Mät alla knivarna.

  6. Jämför de yttre knivarnas mått med mittkniven.

   Note: Mittkniven får inte vara mer än 10 mm lägre än de yttre knivarna. Om mittkniven är mer än 10 mm lägre än de yttre knivarna ska du gå vidare till steg 7 och lägga till mellanlägg mellan spindelhuset och klippdäckets underdel.

  7. Ta bort skruvarna, planbrickorna, låsbrickorna och muttrarna från den yttre spindeln på den plats där mellanlägg måste läggas till.

   Note: Lägg till ett mellanlägg (artikelnr 3256–24) mellan spindelhuset och klippdäckets underdel för att höja upp eller sänka ned kniven. Fortsätt att kontrollera knivarnas inriktning och lägg till mellanlägg tills knivspetsarna befinner sig inom de mått som krävs.

   Important: Använd inte mer än tre mellanlägg vid något av hålen. Om fler än ett mellanlägg läggs till vid något av hålen, måste färre mellanlägg monteras vid de intilliggande hålen.

  8. Justera mellanremskivan och montera remkåporna.

  Underhåll av hytten

  Rengöra hyttens luftfilter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Rengör hyttens luftfilter. Byt ut dem om de är trasiga eller mycket smutsiga.
  1. Ta bort de skruvar och galler som sitter över luftfiltren både i och bakom hytten (Figur 117 och Figur 118).

   g028378
   g028379
  2. Rengör filtren genom att blåsa ren, oljefri tryckluft genom dem.

   Important: Om något filter har ett hål, en reva eller någon annan skada ska filtret i fråga bytas ut.

  3. Montera filtren och gallren igen med vingskruvarna.

  Rengöra luftkonditioneringsenheten

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Rengör luftkonditioneringsenheten(oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden).
  1. Utför underhållsförberedelserna. Se Förbereda maskinen för underhåll.

  2. Lossa kabeln för varje fläkt.

   g032323
  3. Avlägsna de två vreden och ta bort fläktenheten.

  4. Öppna de fyra spärrarna på luftkonditioneringsenheten och ta bort filtret.

   g032324
  5. Ta bort luftfiltren (se Figur 118).

  6. Rengör luftkonditioneringsenheten.

  7. Montera luftfiltren, filtret och fläktenheten igen (Figur 118, Figur 119 och Figur 120).

  8. Anslut kabeln för varje fläkt (Figur 119).

  Rengöring

  Important: Var försiktig runt hyttens tätningar och lampor (Figur 121). Om du använder en högtryckstvätt ska du hålla sprutpistolen minst 60 cm bort från maskinen. Rikta inte högtryckstvätten direkt mot tätningarna eller lamporna på hytten, och inte heller under överhänget på baksidan.

  g034330

  Förvaring

  Förberedelse inför säsongsförvaring

  Traktorenhet

  1. Rengör traktorenheten, klippdäcken och motorn noggrant.

  2. Kontrollera lufttrycket i däcken; se Kontrollera däcktrycket.

  3. Kontrollera om något av fästelementen är löst och dra åt om det behövs.

  4. Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter. Torka av överflödigt fett.

  5. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  6. Serva batteriet och kablarna på följande sätt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt upp batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.

  Motor

  1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll oljetråget med motorolja.

  4. Starta motorn och kör den på tomgång i cirka två minuter.

  5. Stäng av motorn.

  6. Spola bränsletanken med färskt, rent dieselbränsle.

  7. Dra åt alla anslutningar i bränslesystemet.

  8. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.

  9. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  10. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll på med en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om så behövs, så att du klarar de lägsta temperaturerna under vintern.