Innledning

Maskinen er en plentraktor med roterende kniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på allerede godt vedlikeholde parkplener, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Den er ikke beregnet på å klippe kratt, høyt gress og andre vekster langs motorveier eller for landbruksbrukere.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Modell- og serienummer finnes på en plate som er festet på venstre side av rammen under fotstøtten. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 1) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013 og ANSI-standard B71.4-2012.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren. Sørg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke det og forstår advarslene.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold andre på trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon i de respektive delene gjennom hele håndboken.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 105 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN 11094.

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykknivå på 93 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydtrykknivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Forsiktig

Langvarig eksponering for støy ved betjening av maskinen, kan føre til svekket hørsel.

Bruk egnet hørselsvern når du betjener maskinen i lengre perioder.

Vibrasjonsnivå

Hånd-arm

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 2,1 m/s2

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 2,4 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 1,18 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hele karosseriet

Målt vibrasjonsnivå = 0,9 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,45 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal93-6681
decal93-6689
decal93-7272
decal93-7818
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
r:\decal110-8869
decal110-8921
decal117-2718
decal117-0169
decal117-4764
decal120-4158
decalbatterysymbols
decal125-8754
decal125-2927
decal104-1086

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen i normal driftsstilling.

Justere kontrollarmstillingen

Du kan justere kontrollarmstillingen for bedre komfort.

 1. Fjern de to boltene som fester kontrollarmen til spaken til holdebraketten (Figur 2).

  g031681
 2. Drei kontrollarmen til ønsket stilling, og trekk til de to skruene.

Fjerne transportblokkene og -boltene

 1. Fjern og kast transportblokkene fra klippeenheten.

 2. Fjern og kast transportboltene fra klippeenhetens opphengsarm.

  Note: Transportboltene stabiliserer klippeenhetene under transport og må fjernes før de tas i bruk.

Justere valseskrapen (tilleggsutstyr)

Den bakre valseskrapen, som er tilleggsutstyr, fungerer best når det er en jevn åpning på 0,5 til 1 mm mellom skrapen og valsen.

 1. Løsne smørenippelen og monteringsskruen (Figur 3).

  g011346
 2. Før skrapen opp eller ned til det er en åpning på 0,5 til 1 mm mellom stangen og valsen.

 3. Trekk til smørenippelen og skruen vekselvis til 41 N·m.

Montere kvernskjermen (tilleggsutstyr)

 1. Rens alt rusk fra monteringshullene på bakveggen og venstre sidevegg i kammeret.

 2. Monter kvernskjermen i den bakre åpningen og fest med fem flenshodebolter (Figur 4).

  g011347
 3. Kontroller at kvernskjermen ikke kommer i veien for knivtuppene og ikke stikker ut på innsiden av av bakveggen i kammeret.

  Advarsel

  Ikke bruk kniv for klipping av høyt gress sammen med kvernskjermen. Dette kan føre til at kniven brekker og forårsake personskader eller dødsfall.

Klargjøre maskinen

Kontrollere trykket i dekkene

Kontroller trykket i dekkene før bruk. Se Kontrollere trykket i dekkene.

Important: Oppretthold trykket i alle dekkene for å sikre god klippekvalitet og at maskinen fungerer riktig. Ikke pump for lite trykk i dekkene.

Kontrollere væskenivåer

 1. Kontroller motoroljenivået før du starter motoren. Se Kontrollere motoroljenivået.

 2. Kontroller nivået på hydraulisk væske før du starter motoren. Se Kontrollere det hydrauliske systemet.

 3. Sjekk kjølesystemet før du starter motoren. Se Kontrollere kjølesystemet.

Smøre maskinen

Smør maskinen før bruk. Se Smøre lagrene og hylsene. Hvis du ikke smører maskinen, ødelegges viktige deler tidligere enn ellers.

Oversikt over produktet

Setejusteringsknott

Setejusteringsspaken (Figur 5) muliggjør at du kan justere setet foran og bak. Med vektjusteringsknotten kan du justerer setet i henhold til førerens vekt. Vektmåleren indikerer når setet er justert til din vekt. Høydejusteringsknotten justerer setet for høyden din.

g003954

Trekkpedal

Trekkpedalen (Figur 6) brukes til å kjøre framover og bakover. Trykk øverst på pedalen for å kjøre fremover og nederst for å kjøre bakover. Bakkehastigheten er avhengig av hvor mye du trykker ned pedalen. Hvis du vil oppnå maksimal hastighet når du kjører uten last, trykker du pedalen helt ned når gassen er i hurtigstilling.

Du stopper ved å redusere trykket fra foten på pedalen slik at den går tilbake til midtstillingen.

Hastighetsbegrenser for klipping

Når hastighetsbegrenseren for klipping (Figur 6) er vippet opp vil den kontrollere klippehastigheten og gjøre at klippeenhetene aktiveres. Hvert avstandsstykke justerer klippehastigheten med 0,8 km/t. Jo flere avstandsstykker du har oppå skruen, jo saktere vil du kjøre. For transport, vipp tilbake klippehastighetsbegrenseren og du kan oppnå maksimal transporthastighet.

Parkeringsbrems

For å aktivere parkeringsbremsen (Figur 6) trykker du ned parkeringsbremsepedalen og trykker toppen fremover for å låse. Når du vil ta av parkeringsbremsen trykker du begge bremsepedalene ned til parkeringsbremselåsen trekkes inn.

g003955

Bremsepedal

Trykk inn bremsepedalen (Figur 6) for å stoppe maskinen.

Pedal til vippejustering for ratt

For å vippe rattet mot deg trykker du ned fotpedalen (Figur 6) og trekker rattårnet mot deg til den mest komfortabel posisjonen og deretter slipper du pedalen.

Motorhastighetsbryter

Motorhastighetsbryteren (Figur 7) har to måter å endre motorhastigheten på. Trykk på bryteren for å øke eller redusere motorhastigheten i trinn på 100 o/min. Hold bryteren inne for å la motoren gå automatisk til høy eller lav tomgang, avhengig av hvilken ende av bryteren som trykkes ned.

g021208

Nøkkeltenning

Nøkkeltenningen (Figur 7) har tre stillinger: AV, På/FORVARME og START.

Kontrollspak for senking og heving av klippeenheten

Denne spaken (Figur 7) hever og senker klippeenhetene, og starter og stopper også klippeenhetene når de er aktivert i klippemodus. Når klippeenhetene startes i senket posisjon, vil denne spaken slå på klippeenhetene hvis kraftuttaket og klippehastighetsbegrenseren er aktivert.

Frontlysbryter

Trykk bryteren nedover for å slå på frontlyktene(Figur 7).

Bryter for aktivering/deaktivering

Bryteren for aktivering/deaktivering (Figur 7) brukes sammen med kontrollspaken for senking og heving av klippeenhetene for å drive klippeenhetene. Klippeenhetene kan ikke senkes når klippe-/transportbryteren er i transportstilling.

InfoCenter

InfoCenter LCD-displayet viser informasjon om maskinen, som driftsstatus, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen (Figur 7).

Indikator for hydraulisk filterbegrensning

Når motoren kjører ved normale driftstemperaturer, se på indikatoren (Figur 8), den skal være i den grønne sonen. Når indikatoren er i den røde sonen bør de hydrauliske filterne skiftes ut.

g031683

Stikkontakt

Stikkontakten er en strømkilde på 12 volt til elektriske enheter (Figur 9).

g031682

Bruke InfoCenter LCD-skjermen

InfoCenter LCD-displayet viser informasjon om maskinen, for eksempel driftsstatus og annen diagnostikk (Figur 10) InfoCenter har også et oppstartsskjermbilde og en hovedskjermbildet for informasjon. Du kan når som helst bytte mellom oppstartsskjermbildet og hovedskjermbildet for informasjon ved å trykke på en InfoCenter-knapp og velge en pil.

g020650
 • Venstre-knapp, Meny-/Tilbake-knapp – trykk på denne knappen for å få tilgang til InfoCenter-menyen. Du kan også bruke knappen til å gå ut av en meny du befinner deg i.

 • Midten-knapp – bruk denne knappen til å rulle ned i menyer.

 • Høyre-knapp – bruk denne knappen til å åpne en meny der en høyrepil angir at det finnes mer innhold.

Note: Hver enkelt knapp kan ha ulike formål avhengig av hva situasjonen krever. Hver knapp er merket med et ikon som viser dens gjeldende funksjon.

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

SERVICE DUEAngir når planlagt vedlikehold skal utføres
GraphicMotorturtall/-status – angir motorturtallet
GraphicTimeteller
GraphicInformasjonsikon
GraphicHurtig
GraphicSakte
GraphicDrivstoffnivå
GraphicStasjonær gjenoppbygging påkrevd
GraphicGlødepluggene er aktive
GraphicHev klippeenhetene.
GraphicSenk klippeenhetene.
GraphicSitt i setet
GraphicParkeringsbremsen er tilkoblet
GraphicOmrådet er høyt (transport)
GraphicFri
GraphicOmrådet er lavt (klipping)
GraphicKjølevæsketemperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (varm)
GraphicKraftuttaket er tilkoblet
GraphicSkal ikke brukes
GraphicStart motoren
GraphicSlå av motoren
GraphicMotor
GraphicNøkkelbryter
GraphicKlippeenheter senkes
GraphicKlippeenheter heves
GraphicPIN-kode
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicFeil eller mislykket
GraphicLyspære
GraphicUttak for TEC-kontroller eller kontrollkabelen i nettet
GraphicBryter
GraphicLøsne bryteren
GraphicEndre til angitt tilstand
Symboler brukes ofte til å forme setninger. Noen eksempler er vist nedenfor 
GraphicSett maskinen i nøytral
GraphicMotorstart er ikke tillatt
GraphicMotoren stanses
GraphicMotorkjølevæsken er for varm
GraphicVarsling om opphoping av DPF-aske. Se Regenerering av dieselpartikkelfilter for detaljer.
GraphicSitt ned eller sett på parkeringsbremsen

Bruke menyene

Trykk på knappen for menytilgang mens du er i hovedskjermbildet for å få tilgang til InfoCenter-menysystemet. Du vil da komme til hovedmenyen. Se følgende tabeller for en oversikt over alternativene som er tilgjengelige fra menyene:

Hovedmeny
MenyelementBeskrivelse
FeilMenyen Feil inneholder en liste over de siste maskinfeilene. Se servicehåndboken eller ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for mer informasjon om menyen Feil, og informasjonen den inneholder.
TjenesteMenyen Tjeneste inneholder informasjon om maskinen som for eksempel antall brukstimer og liknende.
DiagnostikkDiagnostikkmeny viser tilstanden til hver bryter, sensor og kontrollutgang for maskinen. Dette kan brukes til å feilsøke visse problemer, siden du raskt vil få greie på hvilke maskinkontroller som er av- og påslått.
InnstillingerMenyen Innstillinger gjør at du kan tilpasse og endre konfigurasjonsfaktorer på InfoCenter-skjermen.
OmMenyen Om viser modellnummeret, serienummeret og programvareversjonen til maskinen din.
Tjeneste
MenyelementBeskrivelse
HoursOppgir samlet antall timer som maskinen, motoren, og kraftuttaket har vært på, samt antall timer som maskinen har blitt transportert og trengt vedlikehold.
CountsLister opp diverse hendelser maskinen har opplevd.
Diagnostikk
MenyelementBeskrivelse
Cuttings UnitsIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for heving og senking av klippeenheter.
Hi/Low RangeIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for kjøring i transportmodus.
PTOIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av kraftuttakskretsen.
Engine RunIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av motoren.
Innstillinger
MenyelementBeskrivelse
EnheterKontrollerer enhetene som brukes i InfoCenter. Menyvalgene er Britisk og Metrisk
SpråkKontrollerer språkene som brukes i InfoCenter*.
BakgrunnKontrollerer lysstyrken til LCD-skjermen.
KontrastKontrollerer kontrasten til LCD-skjermen.
Beskyttede menyerGir en person som er autorisert av selskapet med PIN-koden, tilgang til beskyttede menyer.
MotvektKontrollerer hvor mye motvekt som benyttes for klippeenhetene.
Auto TomgangStyrer hvor lang tid som skal gå før motoren går tilbake til lav tomgangskjøring når maskinen står stille.

* Kun tekst som vises for føreren er oversatt. Skjermbilder for feil, tje og diagnostikk vises ved vedlikehold. Titlene vil være på valgt språk, men menyelementene vil være på engelsk.

Om
MenyelementBeskrivelse
ModellViser maskinens modellnummer.
SNViser maskinens serienummer.
Revisjon av maskinkontrollerViser programvarerevisjonen til hovedkontrolleren.
InfoCenter-revisjonViser programvarerevisjonen til InfoCenter.
CAN-busViser bus-status for maskinkommunikasjon.

Beskyttede menyer

Det finnes to innstillinger for konfigurasjonsinnstillinger som kan justeres i menyen Innstillinger i InfoCenter: Auto Tomgang og Motvekt. For å låse disse innstillingene må du bruke den beskyttede menyen.

Note: Passordkoden programmert av distributøren før levering.

Få tilgang til beskyttede menyer

Note: PIN-koden for maskinen din fra fabrikken er enten 0000 eller 1234.Hvis du har endret PIN-koden og glemt koden, kontakt din autoriserte Toro-forhandler.

 1. Fra HOVEDMENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til INNSTILLINGER-MENYEN og trykker på knappen til høyre (Figur 11).

  g028523
 2. I INNSTILLINGER-MENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til BESKYTTET MENY og trykker på knappen til høyre (Figur 12A).

  g028522
 3. Tast inn PIN-koden ved å trykke på midtknappen til det korrekte første sifferet vises, og trykk deretter på høyre knapp for å gå videre til neste siffer (Figur 12B og Figur 12C). Gjenta dette trinnet til det siste sifferet er angitt, og trykk på høyre knapp igjen.

 4. Trykk på den midtre knappen for å taste inn PIN-koden (Figur 12D).

  Vent til den røde indikatorlampen på InfoCenter lyser.

  Note: Hvis InfoCenter godtar PIN-koden og den beskyttede menyen er åpen, vises ordet "PIN" i øvre høyre hjørne av skjermen.

Note: Drei nøkkelbryteren til AV-stillingen og deretter til På-stillingen for å låse den beskyttede menyen.

Du har evnen til å vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen. Bla ned til alternativet for beskyttede innstillinger etter du har gått inn på den beskyttede menyen. Bruk den høyre knappen til å endre innstillingen. Angi de beskyttede innstillingene til AV. Dette vil gjøre det mulig å vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen uten å taste inn PIN-koden. Ved å angi beskyttede innstillinger til På vil de beskyttede alternativene skjules, og de vil bare kunne endres ved å oppgi en PIN-kode for å endre innstillingen i den beskyttede menyen. Etter at du har angitt PIN-koden, vrir du nøkkelbryteren AV og tilbake til På-stillingen for å aktivere og lagre denne funksjonen.

Tilgang til og endring av innstillingene i den beskyttede menyen

 1. Bla ned til beskyttelsesinnstillingene på den beskyttede menyen.

 2. For å se eller endre innstillingene uten en PIN-kode bruker du den høyre knappen for å endre Beskyttede innstillinger til OFF.

 3. For å se eller endre innstillingene med en PIN-kode bruker du den venstre knappen for å endre Beskyttede innstillinger til På, sett PIN-koden og vri nøkkelen i tenningen til AV-stillingen og så til På-stillingen.

Stille inn motvekt

 1. Bla ned til Motvekt i menyen Innstillinger.

 2. Trykk på den høyre knappen for å velge motvekt og skifte mellom lav, middels og høy innstilling.

Stille inn automatisk tomgang

 1. Bla ned til Auto tomgang i menyen Innstillinger.

 2. Trykk på høyre knapp for å endre tiden for automatisk tomgang mellom AV, 8 sek., 10 sek., 15 sek., 20 sek. og 30 sek.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Transportbredde226 cm
Klippebredde229 cm
Lengde320 cm
Høyde218 cm
Drivstofftankkapasitet51 liter
Transporthastighet0 til 16 km/t
Klippehastighet0 til 13 km/t
Nettovekt ** Med klippeenheter og væsker1,492 kg

Spesifikasjoner for klippeenhetene

Lengde86,4 cm
Bredde86,4 cm
Høyde24,4 cm til rammemontering26,7 cm ved 19 mm klippehøyde34,9 cm ved 102 mm klippehøyde
Vekt88 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk originale Toro-deler for å beskytte Toro-utstyret og opprettholde dets optimale ytelse. Når det gjelder pålitelighet, leverer Toro reservedeler designet for utstyrets nøyaktige tekniske spesifikasjoner. Insister på Toro-deler for ro i sinnet.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Les, forstå og følg alle instruksjoner på maskinen og i brukerhåndboken/-bøkene før du starter maskinen.

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene. Lær deg å stanse maskinen og motoren raskt.

 • Kontroller at alle sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som de skal. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene, veltebeskyttelsen og utstyret, gressoppsamleren eller utslippsåpningsskydd og bremsene. Ikke bruk maskinen med mindre alle sikkerhetsanordninger er på plass og fungerer som angitt av produsenten.

 • Undersøk alltid maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenheten er fri for skader og slitasje. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

 • Påse at alle drivverk står i NøYTRAL stilling, at parkeringsbremsen er satt på og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

Drivstoffsikkerhet

Fare

Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

 • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

 • Fyll aldri på drivstofftanken inni en lukket tilhenger.

 • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

 • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 180 dagers forbruk.

 • Ikke bruk maskinen uten at hele eksossystemet er på plass og i fungerende tilstand.

Advarsel

Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

 • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

 • Hold hendene og ansiktet unna dysen og drivstofftankåpningen.

 • Hold drivstoffet unna øyne og hud.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll drivstofftank på drivstofftanken mens motoren går.

 • Fyll aldri opp kanner inne i et kjøretøy, på en lastebil eller på en tilhenger med en plastledning. Sett alltid kannene på bakken og i god avstand fra kjøretøyet før du fyller drivstoff.

 • Fjern utstyret fra lastebilen eller tilhengeren og fyll på drivstoff mens det er på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll på drivstoff med en bærbar kanne heller enn direkte fra bensinpumpen.

 • Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle. Ikke bruk utstyr for låsing av munnstykket i åpen stilling.

 • Hvis du søler drivstoff på klærne dine, bytt klær umiddelbart.

 • Fyll på drivstofftanken helt til drivstoffnivået når opp til 25 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Ikke fyll for mye i drivstofftanken. Sett på drivstofftanklokket igjen og skru det godt fast.

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kontrollere kjølesystemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk kjølesystemet. Se Kontrollere kjølesystemet.

Kontrollere det hydrauliske systemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk hydraulikksystemet. Se Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene.

Fylle drivstofftanken

Drivstoffspesifikasjon

Important: Bruk kun diesel med ultralavt svovelinnhold. Drivstoff med høyere innhold av svovel forringer dieseloksideringskatalysatoren (DOC), noe som forårsaker driftsproblemer og forkorter levetiden til motorkomponenter.Dersom du unnlater å følge følgende advarsler, kan det skade motoren.

 • Bruk aldri parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff.

 • Bland aldri parafin eller brukt motorolje med dieseldrivstoffet.

 • Oppbevar aldri drivstoff i beholdere med sinkbelegg på innsiden.

 • Ikke bruk drivstofftilsetninger.

Petroleumdiesel

Cetaninnhold: 45 eller høyere

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Drivstofftabell

Spesifikasjon for dieseldrivstoffSted
ASTM D975USA
Nr. 1-D S15
Nr. 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternasjonalt
JIS K2204 klasse nr. 2Japan
KSM-2610Korea
 • Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff.

 • Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og drivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under den temperaturen.

Note: Når du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen, og gir økt effekt sammenlignet med drivstoff av vintertype.

Biodiesel

Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Spesifikasjon for biodieseldrivstoff: AASTM D6751 eller EN14214

Spesifikasjon for blandet drivstoff: AASTM D975, EN590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelen må ha ultralavt svovelinnhold.

Ta følgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan skade lakkerte overflater.

 • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

 • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Man kan forvente å oppleve tett drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

 • Ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler hvis du ønsker mer informasjon om biodiesel.

Drivstofftankens kapasitet

Drivstofftankkapasitet: 53 liter

Fylle drivstoff

g194207g031869

Fyll tanken opp til ca. 6–13 mm under toppen av tanken, ikke påfyllingshalsen, med diesel av type nr. 2-D.

Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondens inne i drivstofftanken.

Kontrollere trykket i dekkene

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Korrekt lufttrykk i for- og bakhjul er 0,83 til 1,03 bar.

  Important: Pass på at alle dekkene har det samme lufttrykket, slik at kvaliteten på klippingen blir god og maskinen virker riktig. Ikke pump for lite trykk i dekkene.Kontroller lufttrykket i alle dekkene før du bruker maskinen.

  g001055

  Kontrollere tilstrammingen av hjulenes hakemutre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122 N·m.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122 N·m.
 • Hver 250. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122 N·m.
 • Advarsel

  Hvis hjulmutterne ikke er strammet tilstrekkelig til, kan det hende at det oppstår en feil med et hjul, eller at det faller av. Dette kan føre til personskader.

  Stram fremre og bakre hjulmuttere til 94 til 122 N·m etter den første driftstimen, etter de ti første driftstimene og etter hver 250. driftstime deretter.

  Justere klippehøyden

  Important: Denne klippeenheten klipper ca. 6 mm lavere enn en spoleklippeenhet med samme innstilling. Det kan være nødvendig å stille inn disse roterende klippeenhetene 6 mm høyere enn det man gjør ved spoleklipping i samme område.

  Important: Tilgang til bakre klippeenheter er mye enklere dersom man fjerner klippeenheten fra traktoren. Hvis enheten er utstyrt med en Sidewinder®-sidespole, spol klippeenhetene mot høyre, fjern bakre klippeenhet og skyv den ut på høyre side.

  1. Senk klippeenheten til bakken, slå av motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Løsne bolten som fester hver klippehøydebrakett til klippehøydeplaten (foran og på hver side), som vist i Figur 15.

  3. Start med justering foran, fjern skruen.

   g011344
  4. Ta av avstandsstykket mens du støtter kammeret (Figur 15).

  5. Flytt kammeret til ønsket klippehøyde og monter et avstandsstykke i korresponderende klippehøydehull og spor (Figur 16).

   g026184
  6. Plasser den hullete platen på linje med avstandsstykket.

  7. Monter bolten, og skru til med fingrene.

  8. Gjenta trinn til for hver sidejustering.

  9. Trekk til alle tre boltene til 41 N·m. Stram alltid den fremste bolten først.

   Note: Justeringer på over 3,8 cm krever muligens midlertidig montering til en mellomliggende høyde for å hindre binding (f.eks. kan klippehøyden endres fra 3,1 til 7 cm).

  Kontrollere sperrebryterne

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller driften til sperrebryterne.
 • Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne utkobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Sperrebryterne stopper maskinen når føreren forlater setet og trekkpedalen er trykt ned. Føreren kan imidlertid forlate setet mens motoren går og trekkpedalen står i NøYTRAL. Selv om motoren fortsetter å gå hvis kraftuttaksbryteren kobles ut og trekkpedalen slippes opp, anbefales det sterkt at du stopper motoren før du forlater setet.

  Slik kontrollerer du at sperrebryterne fungerer:

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, stopp motoren og sett på parkeringsbremsen.

  2. Trykk ned trekkpedalen. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen.

   Note: Hvis motoren ikke starter, er det en feil i sperresystemet. Rett opp i feilen før du tar maskinen i bruk.

  3. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen, reis deg fra setet og flytt kraftuttaksbryteren til På-stillingen.

   Note: Kraftuttaket skal ikke kobles inn. Hvis kraftuttaket kobles inn, er det en feil i sperresystemet. Rett opp i feilen før du tar maskinen i bruk.

  4. Sett på parkeringsbremsen, vri tenningsnøkkelen til På-stillingen, start motoren og flytt trekkpedalen til en annen stilling enn NøYTRAL.

   Note: InfoCenter vil vise ”traction denied”, og maskinen skal ikke bevege seg. Hvis maskinen beveger på seg, er det en feil i sperresystemet. Rett opp i feilen før du tar maskinen i bruk.

  Kjøre inn maskinen

  For å sikre at optimal ytelse i parkeringsbremsesystemet er innfridd, må du kjøre inn bremsene før du tar maskinen i bruk. Still inn hastigheten fremover til 6 km/t for samsvar med hastigheten bakover. (Alle åtte avstandsstykkene flyttes øverst på klippehastighetskontrollen.) Med motoren i høyt tomgangsturtall, fortsett fremover med stoppen for klippehastighetskontrollen tilkoblet og kjør med bremsen på i 15 sekunder. Fortsett bakover i full hastighet og kjør med bremsen på i 15 sekunder. Gjenta dette fem ganger med ett minutt mellom hver fremover- og bakoverkjøring for å unngå at bremsene overopphetes. Det kan hende du må justere bremsene etter at du har kjørt inn maskinen – se Justere parkeringsbremsen.

  Velge en kniv

  Standard kombinasjonsknivving

  Denne kniven er laget for å gi utmerket løft og spredning under nesten alle forhold. Hvis det er nødvendig med mer eller mindre løft og utslippshastighet, vurder å bruke en annen kniv.

  Egenskaper: Utmerket løft og utslipp under nesten alle forhold.

  Skrå knivving

  Kniven klipper vanligvis best i lavere klippehøyder på 1,9 til 6,4 cm.

  Egenskaper

  • Utslippet blir jevnere i lavere klippehøyder.

  • Det klipte gresset kastes vanligvis ut til venstre, noe som gir et ryddigere utseende rundt voller og kanter.

  • Lavere strømkrav ved lavere klippehøyder og tett gress.

  Atomic-kniv

  Denne kniven er utformet for å gi utmerket løvkverning.

  Egenskaper: Utmerket løvkverning

  Diagnostikklampen

  Maskinen er utstyrt med en diagnostikklampe som indikerer hvis maskinen har oppdaget en feilfunksjon. Diagnostikklampen sitter på InfoCenter, over skjermen (Figur 17). Når maskinen fungerer korrekt og nøkkelbryteren flyttes til På/KJøR-stilling, tennes diagnostikklampen et øyeblikk for å indikere at den fungerer som den skal. Når det vises en maskinvarselsmelding, lyser lampen. Når det vises en feilmelding, blinker lampen til feilen er avklart..

  g021272

  Endre motvektsfjærene

  I forskjellige sesonger eller når gressforholdene varierer, kan man endre motvekten (oppoverløft) for klippenhetene pga. de endrede forholdene.

  1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Bla ned til Motvekt i InfoCenter-menyen Innstillinger.

  3. Trykk på den høyre knappen for å velge motvekt og skifte mellom lav, middels og høy innstilling.

   Note: Når justeringen har blitt fullført, flytt maskinen til et testområde og bruk maskinen med den nye innstillingen. Den nye motvektsinnstillingen kan endre den effektive klippehøyden.

  Velge tilbehør

  Konfigurering av tilleggsutstyr

   Kniv med skrå knivvingParallell knivving for klipping av høyt gress(Ikke bruk sammen med kvernskjerm)KvernskjermenValseskrape
  Klippe gress: 1,9 til 4,4 cm klippehøydeAnbefales for de fleste bruksområderKan fungere bra ved lett eller spredt gressdekkeHar vist seg å forbedre spredning og resultatet etter klipping for nordvendte gressplener som klippes minst tre ganger i uken og der mindre enn 1/3 av gresstrået fjernes. Ikke bruk sammen med parallell knivving for klipping av høyt gressKan brukes når gress bygger seg opp på valsene eller du ser store, flate gressklumper. Skrapene kan faktisk føre til at gresset klumper seg mer for visse bruksområder.
  Klippe gress: 5 til 6,4 cm klippehøydeAnbefales for tykt eller frodig gressdekkeAnbefales for tynt eller spredt gressdekke
  Klippe gress: 7 til 10 cm klippehøydeKan fungere godt i frodig gressAnbefales for de fleste bruksområder
  LøvkverningAnbefalt ved bruk av kvernskjerm Skal ikke brukesBruk kun med knivving med vinkel
  FordelerJevn fordeling ved lave klippehøyder. Renere utseende rundt bunkere og fairwayer. Lavere strømkrav.Høyere løft og utslippshastighet. Spredt eller tynt gress klippes ved høyere klippehøyder. Vått eller klebrig gress slippes ut på en effektiv måte.Kan forbedre spredning og utseende ved visse bruksområder.Reduserer oppsamling av gress på valse for visse bruksområder.
  UlemperLøfter ikke gresset godt ved høye klippehøyder. Vått eller klebrig gress har en tendens til å bygge seg opp i kammeret, noe som leder til dårlig klippekvalitet og høyere energiforbruk.Krever mer strøm for noen bruksområder. Tendens til å suge gress inn ved lave klippehøyder i frodig gress. Ikke bruk sammen med kvernskjerm.Gress bygger seg opp i kammeret dersom man prøver å fjerne for mye gress når skjermen er montert 

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre, og er ansvarlig for, ulykker som kan føre til skader på ham/henne, andre og på eiendom.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Bruk av vernesko og langbukser anbefales og er påbudt i henhold til enkelte lokale bestemmelser og forsikringsforskrifter. Sett opp langt hår, fest løse klær og ikke bruk smykker.

  • Vurder terrenget for å avgjøre det passende utstyret og eventuelt tilbehør som er nødvendig for å bruke maskinen korrekt og sikkert.

  • Hold alle kroppsdeler, inkludert hender og føtter, unna alle bevegelige deler.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Hold gressklipperens utslippsretning unna personer og kjæledyr.

  • Bruk kun gressklipperen i revers hvis det er helt nødvendig. Hvis du må bruke gressklipperen under rygging, se bak deg og ned for å kontrollere at det ikke er barn i veien før og under rygging av maskinen. Vær oppmerksom og stopp maskinen hvis barn kommer inn på området.

  • Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre objekter som kan hindre sikten din.

  • Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.

  • Ha aldri med passasjerer på maskinen.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lyn.

  • Ikke bruk gressklipperen på vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Du må aldri heve klippeenhetene mens knivene går rundt.

  • Stopp maskinen og undersøk knivene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Stopp knivene når du ikke klipper, spesielt når du kjører i løst terreng som grus.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Slå på de blinkende varsellysene på maskinen når du kjører på offentlig vei, unntatt når slik bruk er forbudt ved lov.

  • Koble ut drivkraften til utstyret og slå av motoren før du fyller på drivstoff og justerer klippehøyden.

  • Reduser gassen før du stopper motoren. Hvis det er en drivstoffavstengingsventil på motoren, stenger du drivstofftilførselen når du er ferdig med å bruke maskinen.

  • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

  • La aldri motoren stå uten tilsyn når den er i gang. Sett på parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen før du forlater førersetet.

  • Gjør følgende før du forlater førersetet:

   • Stans maskinen på jevnt underlag.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Du må ikke endre innstillingen av motorregulatoren eller ruse motoren. Hvis motoren går på for høyt turtall, økes muligheten for personskader.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av The Toro® Company.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern veltebeskyttelsen fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Ha alltid på sikkerhetsbeltet.

  • Kontroller nøye at du har klaring før du kjører maskinen under gjenstander, for eksempel greiner, døråpninger og strømledninger. Ikke vær nær dem.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • En skadet veltebeskyttelse skal skiftes ut. Den skal ikke repareres.

  • Enhver endring i veltebeskyttelsen må godkjennes av The Toro® Company.

  Sikkerhet i skråninger

  • Sakk ned farten og vær forsiktig i skråninger. Kjør i den anbefalte retningen i skråninger. Gressforhold kan påvirke maskinens stabilitet.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Hvis dekkene mister grepet, kobler du ut knivene og fortsetter sakte rett nedover bakken.

  • Ikke snu maskinen brått. Vær forsiktig når du rygger maskinen.

  • Når maskinen brukes i en skråning, skal alle klippeenhetene være senket.

  • Ikke sving maskinen i skråninger. Hvis du må svinge i en bakke, må du gjøre det sakte og gradvis nedover hvis det er mulig.

  • Vær ekstra forsiktig når maskinen brukes med tilbehør, da dette kan virke inn på maskinens stabilitet. Følg instruksjonene for bruk av maskinen i skråninger i denne brukerhåndboken.

  Starte og slå av motoren

  Important: Drivstoffsystemet tapper seg selv automatisk før du starter motoren hvis du starter motoren for første gang, hvis motoren har stoppet pga. mangel på drivstoff eller hvis du har utført vedlikehold på drivstoffsystemet.

  Starte motoren

  1. Sitt på setet, hold foten av trekkpedalen slik at den er i NøYTRAL stilling, aktiver parkeringsbremsen, sett motorhastighetsbryteren til den MIDTERSTE stillingen og kontroller at bryteren for aktivering/deaktivering er i DEAKTIVERT stilling.

  2. Vri tenningsbryteren til KJøR-stillingen.

  3. Når glødepluggindikatorlyset dempes, vrir du tenningsnøkkelen til START-stillingen. Slipp nøkkelen med en gang motoren starter, og la den gå tilbake til KJøR-stillingen.

  4. Kjør motoren på tomgang til den er varm.

  Stoppe motoren

  1. Flytt alle kontrollene til NøYTRAL stilling, sett på parkeringsbremsen, flytt motorhastighetsbryteren til LAV TOMGANGSPOSISJON og la motoren nå lav tomgangshastighet.

   Important: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med en turboladermotor.

  2. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen, og ta ut nøkkelen.

  Klippe gress med maskinen

  Note: Å klippe gresset ved en hastighet som øker belastningen på motoren, bidrar til DPF-regenerering.

  1. Flytt maskinen til arbeidsstedet.

  2. Når det er mulig, sett motorhastighetsbryteren til høy tomgang.

  3. Koble inn kraftuttaksbryteren.

  4. Flytt trekkpedalen gradvis fremover, og kjør maskinen sakte over området som skal klippes.

  5. Så snart fronten av klippeenhetene er på området som skal klippes, senker du dem.

  6. Klipp gresset slik at knivene kan kutte og slippe gressrester ved høy hastighet, og samtidig gir et klipperesultat av god kvalitet.

   Note: Hvis klippehastigheten er for høy, kan kvaliteten på klippingen bli dårligere. Senk maskinens bakkehastighet eller reduser klippebredden for å gjenopprette høy tomgangshastighet.

  7. Når klippeenhetene er over ytterkanten av området som skal klippes, løfter du dem.

  8. Foreta en dråpeformet sving for å komme hurtig på plass til neste lengde.

  Regenerering av dieselpartikkelfilter

  Dieselpartikkelfilteret (DPF) er del av eksossystemet. Dieseloksideringskatalysatoren av DPF reduserer skadelige gasser, og sotfilteret fjerner sot fra motoreksosen.

  DPF-regenereringsprosessen bruker varme fra motoreksosen til å brenne soten som har samlet seg på sotfilteret, slik at soten konverteres til aske, og tømmer kanalene til sotfilteret, slik at filtrert motoreksos strømmer ut av DPF.

  Motorens datamaskin overvåker oppsamlingen av sot ved å måle mottrykk i DPF. Hvis mottrykket er for høyt, brennes ikke soten i sotfilteret gjennom normal motordrift. For å holde DPF tom for sot, husk følgende:

  • Passiv regenerering skjer kontinuerlig mens motoren går – kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Hvis mottrykket er for høyt, signaliserer motorens datamaskin til deg gjennom InfoCenter når ytterligere prosesser (hjelp- og tilbakestill-regenerering) kjører.

  • La prosessen for hjelp- og tilbakestill-regenerering fullføres før du slår av motoren.

  Bruk og vedlikehold maskinen med funksjonen til DPF i tankene. Motorbelastning ved høy tomgangshastighet gir generelt tilstrekkelig eksostemperatur for DPF-regenerering.

  Important: Begrens hvor mye tid som motoren går på tomgang eller kjøres på lav hastighet, for å redusere oppsamlingen av sot i sotfilteret.

  Forsiktig

  Eksostemperaturen er varm (ca. 600°C) under parkert regenerering eller gjenopprettende regenerering av DPF. Varm eksos kan skade deg eller andre personer.

  • Bruk aldri motoren på et innestengt område.

  • Pass på at det ikke er brennbare materialer rundt eksossystemet.

  • Rør aldri en varm eksossystemkomponent.

  • Stå aldri nær eller rundt eksosrøret til maskinen.

  DPF-sotoppsamling

  • Med tiden samler DPF opp sot i sotfilteret. Datamaskinen for motoren overvåker sotnivået i DPF.

  • Når nok sot er samlet opp, informerer datamaskinen deg om at det er tid for å regenerere dieselpartikkelfilteret.

  • DPF-regenerering er en prosess som varmer opp DPF for å konvertere sot til aske.

  • I tillegg til advarselsmeldinger reduserer datamaskinen kraften produsert av motoren ved forskjellige sotoppsamlingsnivåer.

  Motoradvarselsmeldinger – sotoppsamling

  IndikasjonsnivåFeilkodeMotoreffektAnbefalt tiltak
  Nivå 1: Motoradvarsel
  g213866
  Datamaskinen reduserer motorkraften til 85 %Utfør en parkert regenerering så snart som mulig. Se Parkert regenerering.
  Nivå 2: Motoradvarsel
  g213867
  Datamaskinen reduserer motorkraften til 50 %Utfør en gjenopprettende regenerering så snart som mulig. Se Gjenopprettende regenerering.

  DPF-askeoppsamling

  • Den lettere asken slippes ut gjennom eksossystemet, mens den tyngre asken samles i sotfilteret.

  • Aske er rester av regenereringsprosessen. Med tiden samler dieselpartikkelfilteret opp aske som ikke slippes ut med eksosen.

  • Datamaskinen for motoren beregner hvor mye aske som er samlet opp i DPF.

  • Når nok aske er samlet opp, sender motorens datamaskin informasjon til InfoCenter i form av et systemvarsel eller en motorfeil for å angi oppsamlingen av aske i DPF.

  • Varselet og feilen er indikasjoner på at det er tid for å utføre service på DPF.

  • I tillegg til advarslene reduserer datamaskinen kraften produsert av motoren ved forskjellige askeoppsamlingsnivåer.

  InfoCenter-varsler og motoradvarselsmeldinger – askeoppsamling

  IndikasjonsnivåVarsel eller feilkodeMotorhastighetsreduksjonMotoreffektAnbefalt tiltak
  Nivå 1: Systemvarsel
  g213865
  Ingen100 %Informer serviceavdelingen din at varsel nr. 179 vises i InfoCenter.
  Nivå 2: Motoradvarsel
  g213863
  IngenDatamaskinen reduserer motorkraften til 85 %Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret
  Nivå 3: Motoradvarsel
  g213864
  IngenDatamaskinen reduserer motorkraften til 50 %Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret
  Nivå 4: Motoradvarsel
  g214715
  Motorhastighet ved maks. moment over 200 o/minDatamaskinen reduserer motorkraften til 50 %Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som utføres mens maskinen er i drift:

  Type regenereringBetingelser for DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  PassivOppstår under normal drift av maskinen ved høy motorhastighet eller høy motorbelastningInfoCenter viser ikke et ikon som viser passiv regenerering.
  Under passiv regenerering behandler DPF eksosgasser med høy varme, oksiderer skadelige utslipp og forbrenner sot til aske.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  HjelpOppstår som et resultat av lav motorhastighet, lav motorbelastning eller etter at datamaskinen registrerer mottrykk i DPFNår ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering Graphic vises i InfoCenter, pågår en hjelp-regenerering.
  Under hjelp-regenerering kontrollerer datamaskinen inntaksgassen for å øke eksostemperaturen, slik at hjelp-regenereringen kan utføres.
  Se Hjelp-DPF-regenerering.
  TilbakestillOppstår etter hjelp-regenerering kun hvis datamaskinen oppdager at hjelp-regenerering ikke tilstrekkelig reduserte sotnivåetNår ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering Graphic vises i InfoCenter, pågår en regenerering.
  Oppstår også hver 100. driftstime for å tilbakestille grunnsensoravlesningene
  Under tilbakestill-regenerering kontrollerer datamaskinen inntaksgassen og drivstoffinjektorene for å øke eksostemperaturen under regenerering.
  Se Tilbakestill-regenerering.

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som krever at du parkerer maskinen:

  Type regenereringBetingelser for DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  ParkertSotopphopning forekommer som et resultat av langvarig drift ved lav motorhastighet eller lav motorbelastning. Kan også oppstå som følge av bruk av feil drivstoff eller oljeNår ikonet for parkert regenerering Graphic vises i InfoCenter, er en regenerering forespurt.
  Datamaskinen registrerer mottrykk på grunn av sotopphopning og ber om en parkert regenerering
   • Utfør parkert regenerering så snart som mulig for å unngå å måtte trenge en gjenopprettende gjenoppbygging.
  • En parkert regenerering krever 30 til 60 minutter for å fullføres.
  • Du må ha minst en 1/4 tank med drivstoff i maskinen.
  • Du må parkere maskinen for å utføre en gjenopprettende regenerering.
  Se Parkert regenerering.
  GjenopprettendeOppstår som et resultat av å ignorere forespørsler om parkert regenerering og la driften fortsette, slik at mer sot legges til når DPF allerede trenger en parkert regenereringNår ikonet for gjenopprettende regenerering Graphic vises i InfoCenter, er en gjenopprettende regenerering forespurt.
  Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for å få en servicetekniker til å utføre den gjenopprettende regenereringen.
  • En gjenopprettende regenerering krever opptil 4 timer for å fullføres.
  • Du må ha minst en 1/2 tank med drivstoff i maskinen.
  • Du må parkere maskinen for å utføre en gjenopprettende regenerering.
  Se Gjenopprettende regenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering oppstår som en del av normal motorbruk.

  • Når du bruker maskinen, kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  Hjelp-DPF-regenerering

  g214711
  • Ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering vises i InfoCenter (Figur 24).

  • Datamaskinen tar kontroll over inntaksgassen for å øke temperaturen til motoreksosen.

  • Når du bruker maskinen, kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Ikonet Graphic vises i InfoCenter mens hjelp-regenereringen pågår.

  • Når det er mulig, ikke slå av motoren eller reduser motorhastigheten mens hjelp-regenerering pågår.

   Important: La maskinen fullføre prosessen for hjelp-regenerering før motoren slås av.

   Note: Hjelp-regenereringen er ferdig behandlet når ikonet Graphic forsvinner fra InfoCenter.

  Tilbakestill-regenerering

  g214711
  • Ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering vises i InfoCenter (Figur 25).

  • Datamaskinen tar kontroll over inntaksgassen og endrer drivstoffinnsprøytingen for å øke temperaturen til motoreksosen.

   Important: Ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering viser at temperaturen på eksosen som slippes ut av maskinen, kan være varmere enn under vanlig drift.

  • Når du bruker maskinen, kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Ikonet Graphic vises i InfoCenter mens tilbakestill-regenereringen pågår.

  • Når det er mulig, ikke slå av motoren eller reduser motorhastigheten mens tilbakestill-regenerering pågår.

   Important: La maskinen fullføre prosessen for tilbakestill-regenerering før motoren slås av.

   Note: Tilbakestill-regenereringen er ferdig behandlet når ikonet Graphic forsvinner fra InfoCenter.

  Parkert regenerering

  g214713
  • Ikonet for forespørsel om parkert regenerering vises i InfoCenter (Figur 26).

  • Hvis en parkert regenerering er nødvendig, viser InfoCenter motoradvarsel SPN 3719, FMI 16 (Figur 27), og motorens datamaskin reduserer motorkraften til 85 %.

   g213866

   Important: Hvis du ikke fullfører en parkert regenerering innen 2 timer, reduserer motorens datamaskin motorkraften til 50 %.

  • En parkert regenerering krever 30 til 60 minutter for å fullføres.

  • Hvis du er autorisert av selskapet ditt, trenger du PIN-koden for å utføre prosessen for parkert regenerering.

  Forberede utføringen av en parkert eller gjenopprettende regenerering

  1. Påse at maskinen har minst en 1/4 tank med drivstoff.

  2. Flytt maskinen ut til et område unna brennbare materialer.

  3. Parker maskinen på en jevn flate.

  4. Sørg for at trekkontroll- eller bevegelseskontrollspakene er i NøYTRAL stilling.

  5. Hvis aktuelt, senk klippeenhetene og slå dem av.

  6. Sett på parkeringsbremsen.

  7. Sett gassen til lav TOMGANG-stilling.

  Utføre en parkert regenerering

  Note: For instruksjoner om opplåsing av beskyttede menyer, se Få tilgang til beskyttede menyer.

  1. Få tilgang til den beskyttede menyen, og lås opp undermenyen for de beskyttede innstillingene (Figur 28). Se Få tilgang til beskyttede menyer.

   g028523
  2. Naviger til HOVEDMENYEN, trykk på midtknappen for å rulle ned til SERVICEMENYEN, og trykk på knappen til høyre for å velge SERVICE-alternativet (Figur 29).

   Note: InfoCenter skal vise PIN-indikatoren i øvre høyre hjørne av displayet.

   g212371
  3. I SERVICEMENYEN trykker du på den midtre knappen til alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) vises og trykker på knappen til høyre for å velge alternativet DPF REGENERATION (Figur 30).

   g212138
  4. Når meldingen "Initiate DPF Regen. Are you sure?" (Start DPF-regen. Er du sikker?) vises, trykker du på midtknappen (Figur 31).

   g212125
  5. Hvis kjølevæsketemperaturen er under 60 °C, vises meldingen «Insure Graphic is running and above 60C/140F» (Sørg for at X er i gang med en temperatur over 60 °C / 140 °F» (Figur 32).

   Observer temperaturen på skjermen, og kjør maskinen ved full hastighet til temperaturen når 60 °C, og trykk deretter på midtknappen.

   Note: Hvis kjølevæsketemperaturen er over 60 °C, hoppes det over denne skjermen.

   g211986
  6. Flytt gasskontrollen til LAV TOMGANG og trykk på midtknappen (Figur 33).

   g212372
  7. Følgende meldinger vises når prosessen for parkert regenerering begynner:

   1. Meldingen "Initiating DPF Regen." (Starter DPF-regen.) vises (Figur 34).

    g212405
   2. Meldingen «Waiting on Graphic» (Venter på X) vises (Figur 35).

    g212406
   3. Datamaskinen avgjør om regenereringen kjører. Én av følgende meldinger vises i InfoCenter:

    • Hvis regenerering er tillatt, vises meldingen "Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion" (Regenerering startet. Fullføringen kan ta opptil 30 minutter) i InfoCenter. Vent til maskinen har fullført prosessen for parkert regenerering (Figur 36).

     g213424
    • Hvis regenereringsprosessen ikke er tillatt av motorens datamaskin, vises meldingen "DPF Regen Not Allowed" (DPF-regenerering ikke tillatt) i InfoCenter (Figur 37). Trykk på knappen til venstre for å avslutte og gå tilbake til startskjermen

     Important: Hvis du ikke oppfyller alle kravene for regenerering, eller hvis mindre enn 50 timer har passert siden forrige regenerering, vises meldingen "DPF Regen Not Allowed" (DPF-regenerering ikke tillatt).

     g212410
  8. Når regenereringen er i gang, går InfoCenter tilbake til startskjermen og viser følgende ikoner:

   GraphicMotoren er kald – vent.
   GraphicMotoren er varm – vent.
   GraphicMotoren er varm – regenerering pågår (prosent fullført).
  9. Parkert regenerering er fullført når meldingen "Regen Complete" (Regenerering fullført) vises i InfoCenter. Trykk på knappen til venstre for å avslutte og gå tilbake til startskjermen (Figur 38).

   g212404

  Gjenopprettende regenerering

  • Hvis du ignorerer forespørselen om en parkert regenerering (vist i InfoCenter) og fortsetter å bruke maskinen, opphopes en kritisk mengde sot i DPF.

  • Hvis en gjenopprettende regenerering er nødvendig, viser InfoCenter motoradvarsel SPN 3719, FMI 16 (Figur 39), og motorens datamaskin reduserer motorkraften til 85 %.

   g213867

   Important: Hvis du ikke fullfører en gjenopprettende regenerering innen 15 minutter, reduserer motorens datamaskin motorkraften til 50 %.

  • Utfør en gjenopprettende regenerering når det er et tap av motorkraft og en parkert regenerering ikke effektivt kan rengjøre DPF for sot.

  • En gjenopprettende regenerering krever opptil 4 timer for å fullføres.

  • Du trenger en forhandlertekniker til å utføre prosessen for gjenopprettende regenerering. Kontakt en autorisert Toro-forhandler.

  Brukstips

  Gjøre deg kjent med maskinen

  Før du klipper gress bør du øve på å bruke maskinen i et åpent område. Start og lå av motoren. Bruk i fremover- og reversstilling. Senk og hev klippeenhetene og aktiver og deaktiver klippeenhetene. Når du føler at du kjenner maskinen kan du øve på å kjøre opp og ned skråninger ved ulike hastigheter.

  Klipping

  Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen, start motoren og flytt gassen til HURTIG-stillingen. Flytt aktiver/deaktiver-bryteren til AKTIVER-stillingen og bruk spaken for heving/senking av klippeenhetene for å kontrollere klippenhetene. For å kjøre fremover og klippe gress, trykk trekkpedalen fremover.

  Note: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med turboladeren.

  Klippe når gresset er tørt

  Klipp sent om morgenen for å unngå dugg, som fører til at gresset klumper seg, eller sent om ettermiddagen for å unngå skade som kan forårsakes av direkte sollys på det ømfintlige nyklipte gresset.

  Velge riktig klippehøyde etter forholdene

  Klipp omtrent 2,5 cm eller ikke mer enn en tredjedel av gresstrået når du klipper. I svært frodig og tett gress kan det hende at du må heve klippehøyden.

  Klippe med skarpe kniver

  En skarp kniv lager et jevnere kutt uten å rive eller trevle opp gresstråene slik en sløv kniv gjør. Riving og trevling fører til at gresset blir brunt på tuppene. Dette går ut over veksten til gresset og gjør det mer utsatt for sykdommer. Kontroller alltid at kniven er i god stand, og at knivvingen er hel.

  Kontrollere tilstanden til klippeenhetene

  Pass på at klippekamrene er i god stand. Rett ut evt. krumminger i kammerkomponentene for å sikre at korrekt klaring mellom knivtupp og kammer er innfridd.

  Kontrollere gressklipperhuset etter bruk

  Rengjør undersiden av gressklipperhuset for å sørge for optimal ytelse. Hvis du lar klipperester hope seg opp i gressklipperhuset, reduseres klippeytelsen til gressklipperen.

  Transportere maskinen

  Flytt aktiverings-/deaktiveringsbryteren til deaktiveringsstilling og hev klippeenhetene til transporteringsstilling. Flytt klippe-/transportspaken til transportstilling. Vær forsiktig når du kjører mellom gjenstander slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene ved et uhell. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i bakker. Kjør sakte, og unngå skarpe svinger i bakker, slik at gressklipperen ikke velter. Senk klippeenhetene ved kjøring i nedoverbakke for styringskontroll.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Steng drivstofftilførselen under oppbevaring eller transport på lastebiler.

  • Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer eller ikke bruker maskinen.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Sikkerhet ved tauing

  • Foreta kun tauing med en maskin som har en kobling som er beregnet for tauing. Ikke fest utstyr som skal taues i annet enn denne koblingen.

  • Følg anbefalingene fra produsenten for vektgrenser for taueutstyr og tauing i skråninger. I skråninger kan vekten på utstyret som taues medføre at man mister både trekkraft og kontroll.

  • Ikke la barn eller andre få lov til å sitte i eller på utstyr som taues.

  • Kjør sakte, og beregn ekstra avstand for å kunne stoppe under tauing.

  Identifisere festepunktene

  • Foran på maskinen – hullet i den rektangulære platen, under akselrøret, innenfor hvert forhjul (Figur 40).

   g031851
  • Baksiden av maskinen – på hver side av maskinen på den bakre rammen(Figur 41)

   g004555

  Skyve eller taue maskinen

  I nødstilfeller kan du bevege maskinen ved å aktivere omløpsventilen i den hydrauliske pumpen med variabelt fortrengningsvolum og deretter skyve eller taue den.

  Important: Ikke skyv eller tau maskinen med en større hastighet enn 3–4,8 km/t, da dette kan føre til skader i det interne drivverket. Omløpsventilen må være åpen når du skyver eller tauer maskinen.

  1. Finn omløpsventilen på venstre side av hydrostaten (Figur 42) og drei bolten halvannen omdreining for å åpne og la olje gå utenom internt.

   Note: Siden væsken ledes utenom, kan du flytte maskinen sakte uten at drivverket skades.

   g003995
  2. Lukk omløpsventilen før du starter motoren. Du må imidlertid ikke lukke ventilen med et moment på mer enn 7 til 11 N∙m.

   Important: Å kjøre motoren med omløpsventilen åpen vil føre til at drivverket overoppvarmes.

  Transportere maskinen

  Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Denne informasjonen kan hjelpe deg, din familie, kjæledyr eller andre i nærheten med å unngå ulykker.

  Advarsel

  Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker, som igjen forårsaker personskader.

  Ikke kjør maskinen på offentlige veier.

  1. Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.

  2. Koble til tilhengerbremsene, hvis aktuelt.

  3. Last maskinen på tilhengeren eller lastebilen.

  4. Stopp motoren, ta ut nøkkelen, sett på bremsen og lukk drivstoffventilen.

  5. Bruk metallbindeløkkene på maskinen (Figur 43) for å feste maskinen sikkert til tilhengeren eller lastebilen med remmer, kjettinger, vaier eller tau.

   g031607

  Laste maskinen

  Vær svært forsiktig når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil. Det anbefales å bruke én rampe som er bred nok til å rekke forbi bakhjulene, i stedet for individuelle ramper for hver side av maskinen (Figur 44). Den nedre, bakre delen av maskinrammen strekker seg bakover mellom bakhjulene og fungerer som en stopper for å velte bakover. En rampe med full bredde gir en overflate for rammedelene å støtte seg til hvis maskinen skulle begynne å tippe bakover. Hvis det ikke er mulig å bruke en rampe med full bredde, kan du bruke en individuell rampe til å simulere en kontinuerlig rampe med full bredde.

  Rampen må være lang nok til at vinklene ikke overskrider 15 grader (Figur 44). En brattere vinkel kan forårsake at deler på maskinen setter seg fast mens enheten beveges fra rampen til tilhengeren eller lastebilen. Brattere vinkler kan også føre til at maskinen velter bakover. Hvis du laster i nærheten av en skråning, plasser tilhengeren eller lastebilen nedover skråningen og rampen oppover. På denne måten minimeres rampevinkelen. Tilhengeren eller lastebilen skal være så jevne som mulig.

  Important: Ikke forsøk å dreie maskinen mens den er på rampen. Du kan miste kontrollen og kjøre av på siden.

  Unngå plutselig akselerasjon når du kjører opp en rampe, og plutselig bremsing når du rygger ned en rampe. Begge manøvrene kan føre til at maskinen tipper bakover.

  Fare

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter bakover og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker.

  • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

  • Bruk sikkerhetsbelte når maskinen lastes. Kontroller at veltebøylen ikke vil nå opp i taket på en lukket tilhenger.

  • Bruk en enkelt rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

  • Hvis du må bruke individuelle ramper må du bruke nok rampe til å skape en hel rampeoverflate som er bredere enn maskinen.

  • Ikke overstig en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.

  • Ikke akselerer plutselig mens du kjører maskinen opp en rampe, for å unngå å velte bakover.

  • Unngå å bremse plutselig mens du rygger ned maskinen på en rampe, for å unngå å velte bakover.

  g000951

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122 N·m.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122 N·m.
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller driften til sperrebryterne.
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Kontroller kjølevæskenivået i ekspansjonstanken, og rengjør rusk fra skjermen, oljekjøleren og radiatorens forside.
 • Fjern rusk fra skjermen og radiator/oljekjøler (oftere under skitne driftsforhold).
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse.
 • Hver 50. driftstime
 • Smør lagrene og hylsene. (Smør dem umiddelbart etter hver vask, uansett hva som står oppført i intervallisten.)
 • Kontroller batteriets tilstand og rengjør det.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk slangene for kjølesystemet.
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
 • Hver 250. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122 N·m.
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren. (Overhal luftrenseren tidligere hvis indikatoren lyser rødt. Overhal den oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold.)
 • Bytt ut motordrivstoffilteret.
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Kontroller om drivstoffslangene og koblingene er slitte, ødelagte eller løse.(Eller årlig, avhengig av hva som kommer først).
 • Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
 • Skift ut de hydrauliske filterne (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Skift den hydrauliske oljen.
 • Pakk bakhjulenes kulelagre.
 • Hver 6000. driftstime
 • Demonter, rengjør og monter sotfilteret til DPF,eller rengjør sotfilteret hvis motorfeil SPN 3720 FMI 16, SPN 3720 FMI 0 eller SPN 3720 FMI 16 vises i InfoCenter.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Annet hvert år
 • Tøm og fyll på ny kjølevæske.
 • Tøm og skyll den hydrauliske tanken.
 • Skift ut alle beveglige slanger.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Kontroller motorolje- og drivstoffnivået.       
  Tøm drivstoff-/vannutskilleren.       
  Kontroller luftfilterindikatoren.       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller på skjermen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller oljenivået i det hydrauliske systemet.       
  Kontroller indikatoren for det hydrauliske filteret.2       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått væskelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Kontroller knivenes tilstand.       
  Kontroller alle smøreniplene for smøring.3       
  Lakker over ødelagt maling.       

  1. Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene hvis maskinen er vanskelig å starte, hvis det kommer ut mye røyk, eller hvis motoren går ujevnt.

  2. Kontroller med motoren i gang og oljen ved driftstemperatur

  3. Straks etter hver vask, uansett hva som står oppført

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Note: Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydraliske skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

  Tabell for serviceintervaller

  decal125-2927

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  Forberedelse for vedlikehold

  Sikkerhet før vedlikehold

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt delene som fester knivene. Skift ut slitte eller skadde merker.

  • La aldri personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.

  • Før du justerer, rengjør eller reparerer maskinen må du gjøre følgende:

   1. Flytt maskinen til en jevn overflate.

   2. Koble fra drivverket.

   3. Senk klippeenhetene.

   4. Flytt trekkpedalen til NøYTRAL stilling.

   5. Sett på parkeringsbremsen.

   6. Flytt gassbryteren til stillingen for LAVT TOMGANGSTURTALL.

   7. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   8. Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Når du parkerer eller setter bort maskinen, eller lar den stå uten tilsyn, må du senke klippeenhetene, med mindre du bruker en mekanisk lås.

  • Ikke utfør vedlikehold på maskinen når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hvis du må kjøre motoren for å utføre vedlikehold på maskinen, hold hender, føtter, andre kroppsdeler og klær unna bevegelige deler, utslippsområdet og undersiden av gressklipperne.

  • Ikke rør deler på maskinen eller utstyret som kan være varme etter at du har brukt maskinen. La delene bli kalde før du foretar vedlikehold, justering eller reparasjon på dem.

  • Bruk jekkstøtter til å støtte maskinen og/eller maskinens komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  • Kontakt en Toro-forhandler hvis maskinen trenger store reparasjoner, eller du trenger hjelp.

  • Bruk utelukkende originale reservedeler og tilbehør fra Toro. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Heve maskinen

  Bruk følgende som punkter for å jekke opp maskinen:

  • Foran på maskinen – rektangulær plate, under akselrøret, innenfor hvert forhjul (Figur 46).

   g031850
  • Baksiden av maskinen – rektangulært akselrør på bakakselen.

  Smøring

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør lagrene og hylsene. (Smør dem umiddelbart etter hver vask, uansett hva som står oppført i intervallisten.)
 • Maskinen har smørenipler som må smøres regelmessig med litiumbasert smørefett nr. 2. Smør også maskinen umiddelbart etter hver gang den vaskes.

  Plassering av og antall smørenipler er som følger:

  • U-ledd for pumpedrivaksel (3) (Figur 47)

   g003962
  • Klippeenhetens løftearmsylindre (2 hver) (Figur 48)

   g011612
  • Løftearmsdreietapper (1 hver) (Figur 48)

  • Bærerammedreietapp for klippeenhet (1 hver) (Figur 49)

   g011613
  • Løftearmsdreietappaksel (1 hver) (Figur 50)

   g004157
  • Bakakselens parallellstag (2) (Figur 51)

   g003987
  • Akselstyringsdreietapp (1) (Figur 52)

   g004169
  • Styresylinderens kuleledd (2) og bakaksel (1) (Figur 53)

   g011614
  • Bremsepedal (1) (Figur 54)

   g011615
  • Spindelakselens kulelagre på klippeenheten (to per klippeenhet) (Figur 55)

   Note: Bruk den nippelen som er lettest tilgjengelig. Pump smørefett inn i nippelen inntil du ser en liten mengde smørefett nederst på spindelhuset (under klippeenheten).

   g008906
  • Bakre valselagre (2 per klippeenhet) (Figur 56)

   g008907

   Note: Påse at smørerillen på hver valse er på linje med smørehullet i hver ende av valseakselen. For å hjelpe deg å rette inn rillen og hullet finnes det et innrettingsmerke på den ene enden av valseakselen.

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren. (Overhal luftrenseren tidligere hvis indikatoren lyser rødt. Overhal den oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold.)
 • Kontroller hele inntakssystemet for lekkasjer, skade eller løse slangeklemmer. Ikke bruk et ødelagt luftfilter.

  Overhal filteret på luftrenseren kun når indikatoren tilsier det. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når du fjerner filteret.

  Important: Kontroller at dekslet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserkroppen.

  g031560g031351

  Kontrollere motoroljen

  Oljespesifikasjon

  Bruk motorolje av høy kvalitet med lavt askeinnhold som overholder eller overskrider følgende spesifikasjoner:

  • API-servicekategori CJ-4 eller høyere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Bruk av en annen motorolje enn API CJ-4 eller høyere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan føre til at dieselpartikkelfilteret tilstoppes eller forårsaker motorskade.

  Bruk følgende viskositetsklasse for motorolje:

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over 0 °C)

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din autoriserte Toro-forhandler med viskositetsklasse på enten 15W-40 eller 10W-30. Se delekatalogen for delenumre.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid sjekkes før og etter at motoren startes for første gang.

  Important: Kontroller motoroljenivået daglig. Hvis motoroljenivået er over Full-merket på peilestaven, kan motoroljen være fortynnet med drivstoff.Hvis motoroljenivået er over Full-merket, skift motorolje.

  Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under ”add”-merket på peilestaven, tilfør mer olje til oljenivået når ”full”-merket. Ikke overfyll motoren med olje.

  Important: Hold motoroljenivået mellom øvre og nedre grense på peilestaven. Motoren kan svikte hvis du kjører den med for mye eller for lite olje.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Kontroller motoroljenivået (Figur 58).

   g194204g031256

   Note: Når du skal bruke en annen olje, tapper du all den gamle oljen fra veivhuset før du fyller på ny olje.

  Veivhusets oljekapasitet

  Cirka 5,2 liter med filteret.

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter for å varme opp oljen.

  2. Før du forlater operatørsetet må du parkere maskinen på en jevn flate, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Skift motorolje og filter (Figur 59).

   g194203g031675
  4. Tilsett olje til veivhuset.

  Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 6000. driftstime
 • Demonter, rengjør og monter sotfilteret til DPF,eller rengjør sotfilteret hvis motorfeil SPN 3720 FMI 16, SPN 3720 FMI 0 eller SPN 3720 FMI 16 vises i InfoCenter.
  • Hvis varselmeldingen vises i InfoCenter, nærmer DPF seg det anbefalte punktet for vedlikehold av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret.

   g213865
  • Hvis motorfeilene , eller vises i InfoCenter (Figur 61), rengjør sotfilteret med følgende trinn:

   g214715g213864g213863
   1. Se delen om motoren i servicehåndboken for informasjon om demontering og montering av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret til DPF.

   2. Kontakt din autoriserte Toro-forhandler for reservedeler eller service av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret.

   3. Kontakt din autoriserte Toro-forhandler for å få dem til å tilbakestille motorens elektriske kontrollenhet etter at du monterer et rent DPF.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Vedlikeholde motordrivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Bytt ut motordrivstoffilteret.
 • Motordrivstoffilteret må byttes ut hver 400. driftstime.

  1. Rengjør området rundt drivstoffilterhodet (Figur 62).

   g021576
  2. Fjern filteret og rengjør hodemonteringsoverflaten (Figur 62).

  3. Smør filterpakningen med ren motorsmøreolje. Les brukerhåndboken for motoren for mer informasjon.

  4. Monter den tørre filterboksen for hånd til pakningen kommer i kontakt med filterhodet, og drei den deretter en halv omdreining til.

  5. Start motoren, og se etter drivstofflekkasjer rundt filterhodet.

  Bruke drivstoffoppsamlingsslangen

  Drivstoffoppsamlingsslangen, som finnes inne i drivstofftanken, er utstyrt med en skjerm som hindrer at smuss kommer inn i drivstoffsystemet. Fjern drivstoffoppsamlingsslangen og rengjør skjermen etter behov.

  Overhale vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • g031561g031662

  Overhale drivstoffsystemet

  Tømme drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Tøm og rengjør drivstofftanken hvis drivstoffsystemet blir forurenset, eller hvis du har tenkt å oppbevare maskinen i en lengre periode. Bruk rent drivstoff til å spyle tanken.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller om drivstoffslangene og koblingene er slitte, ødelagte eller løse.(Eller årlig, avhengig av hva som kommer først).
 • Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Batterisyre er giftig og kan forårsake brannskader. Pass på at du ikke får batterisyre på huden, i øynene eller på klærne. Beskytt ansiktet, øynene og klærne når du håndterer et batteri.

  • Batterigasser kan eksplodere. Hold sigaretter, gnister og flammer borte fra batteriet.

  • Lad batteriene i et åpent, godt ventilert område, borte fra gnister og åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  • Ikke bruk en trykkvasker i nærheten av elektroniske komponenter.

  Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser: kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  Finne sikringene

  Det er åtte sikringer i det elektriske systemet. Sikringsblokken (Figur 64) sitter bak kontrollarmens tilgangspanel.

  g021219
  decal117-0169

  Kontrollere batteriets tilstand

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller batteriets tilstand og rengjør det.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene
 • Important: Før du sveiser på maskinen, må du koble den negative kabelen fra batteriet for å forhindre at det elektriske systemet tar skade. Dessuten må du koble fra motoren, InfoCenter og maskinkontrollene før sveisearbeid utføres på maskinen.

  Note: Kontroller batteriets tilstand ukentlig eller etter hver 50. driftstime. Hold batteripolene og hele batterikassen ren. Et skittent batteri lades sakte ut. Du rengjør batteriet ved å vaske hele kassen med en oppløsning av natron og vann. Skyll med rent vann. Smør batteripolene og kabelskjøtestykkene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

  Lade batteriet

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Ikke røyk i nærheten av batteriet og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Batteriet må alltid være fulladet. Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0° C.

  1. Rengjør utsiden av batteriet og batteripolene.

   Note: Koble ledningene til batteriladeren til batteripolene før du kobler laderen til en strømkilde.

  2. Se på batteriet og identifiser de positive og negative batteripolene.

  3. Koble den positive ledningen på batteriladeren til den positive batteripolen (Figur 66).

   g003792
  4. Koble den negative ledningen på batteriladeren til den negative batteripolen (Figur 66).

  5. Koble batteriladeren til en strømkilde, og lad opp batteriet i henhold til batteriladetabellen som følger.

   Important: Batteriet må ikke overopplades.

  6. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømkilden, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 66).

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere trekkdrivet for fri

  Maskinen må ikke bevege seg når du slipper opp trekkpedalen. Hvis dette skjer, må maskinen justeres på følgende måte:

  1. Parker maskinen på en jevn flate, vri tenningsnøkkelen til AV-stilling, og senk klippeenhetene til gulvet.

  2. Jekk opp maskinen til alle dekkene er løftet av verkstedgulvet. Støtt maskinen med jekkstøtter, slik at den ikke kan falle ned ved et uhell.

  3. På den høyre siden av hydrostaten, løsne festeskruen på trekkjusteringskammen (Figur 67).

   g004147

   Advarsel

   Motoren må gå for at den endelige justeringen av trekkjusteringskammen skal kunne utføres. Dette kan føre til personskader.

   For å beskytte deg mot personskade må du holde hender, føtter, ansiktet og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen, andre varme deler i motoren og eventuelle deler som roterer.

  4. Vri om tenningsnøkkelen til På-stillingen, start motoren og roter den sekskantede kambolten i begge retninger til hjulene slutter å rotere.

  5. Trekk til låsemutteren for å sikre justeringen.

  6. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen, fjern jekkstøttene og senk maskinen til gulvet.

  7. Prøvekjør maskinen for å kontrollere at den ikke kryper.

  Justere bakhjulenes hjulspissing

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
  1. Vri rattet slik at bakhjulene peker rett fremover.

  2. Løsne låsemutteren på begge ender av parallellstaget (Figur 68).

   Note: Enden av parallellstaget med eksternt spor er venstregjenget.

   g031686
  3. Roter parallellstaget ved å bruke skrunøkkelslissen.

  4. Mål avstanden foran og bak på bakhjulene i akselhøyde.

   Note: Avstanden foran på bakhjulene skal være mindre enn 6 mm av avstanden som målt bak på bakhjulene.

  5. Gjenta prosedyren etter behov.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  Forsiktig

  Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket mens motoren er varm. La motoren nedkjøles i minst 15 minutter, eller helt til radiatorlokket er så kaldt at du kan ta på det uten å brenne deg, før du fjerner radiatorlokket.

  • Ikke ta på radiatoren og omsluttende deler som er varme.

  Fare

  Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølemiddel.

  • Ikke svelg kjølemiddel.

  • Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  Kontrollere kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kjølevæskenivået i ekspansjonstanken, og rengjør rusk fra skjermen, oljekjøleren og radiatorens forside.
 • Kjølesystemet er fylt med en oppløsning som er halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Kapasiteten til kjølesystemet er 9,5 liter.

  Fare

  De roterende viftene og drivremmene kan forårsake personskader.

  • Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivremmer.

  • Stans motoren og ta ut tenningsnøkkelen før du utfører vedlikehold.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjølevæske under trykk kommer ut, noe som kan forårsake brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket når motoren går.

  • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  1. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken (Figur 69).

   Note: Kjølemiddelnivået skal være mellom merkene på siden av tanken.

   g021866
  2. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, tar du av lokket på ekspansjonstanken og etterfyller systemet. Ikke fyll på for mye.

  3. Sett på ekspansjonstanklokket.

  Rengjøre kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern rusk fra skjermen og radiator/oljekjøler (oftere under skitne driftsforhold).
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk slangene for kjølesystemet.
 • Annet hvert år
 • Tøm og fyll på ny kjølevæske.
 • Fjern rusk fra den skjermen og radiator/oljekjøler daglig (rengjør oftere under skitne forhold).

  1. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen, og ta ut nøkkelen.

  2. Rengjør motorområdet nøye for alt rusk.

  3. Lås opp klemmen og sving bakre skjerm åpen (Figur 70).

   g004138
  4. Rengjør begge sidene av radiatoren og oljekjøleren (Figur 71) grundig med trykkluft.

   g022306
  5. Lukk skjermen og fest låsen.

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  Juster bremsene når det er mer enn 2,5 cm frigang (Figur 72) på bremsepedalen, eller når det kreves mer bremsekraft. Frigang er avstanden bremsepedalen kan beveges før du merker bremsemotstand.

  g026816

  Note: Bruk hjulmotorens motreaksjon til å vippe tromlene frem og tilbake for å sikre at tromlene har frigang før og etter justeringen.

  1. Hvis du vil redusere frigangen til bremsepedalene, strammer du bremsene ved å løsne den fremre mutteren på bremsekabelens gjengeende (Figur 73).

   g031689
  2. Trekk til den bakre mutteren for å flytte kabelen bakover til bremsepedalene har en frigang (Figur 72) på 6,3 til 12,7 mm, før hjulene låses.

  3. Stram de fremre mutterne og kontroller at begge kablene igangsetter bremsene samtidig. Pass på at kabelrøret ikke roteres ved stramming.

  Justere parkeringsbremselåsen

  Justering av bremsesperren kreves hvis parkeringsbremsen ikke aktiveres og låses.

  1. Løsne de to skruene som fester parkeringsbremsespaken til rammen (Figur 74).

   g031690
  2. Trykk parkeringsbremsepedalen fremover til bremsesperrehaken aktiveres fullstendig på bremsesperren (Figur 74).

  3. Stram de to skruene som låser justeringen.

  4. Trykk ned bremsepedalen for å koble fra parkeringsbremsen.

  5. Sjekk justeringen, og juster etter behov.

  Vedlikehold av remmer

  Overhale generatorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
  1. Remmen har riktig spenning når du kan trykke den ned 10 mm midt mellom remskivene med en kraft på 4,5 kg.

  2. Hvis du ikke kan trykke den ned 10 mm, løsner du monteringsboltene for generatoren (Figur 75). Øk eller reduser spenningen til generatorremmen, og stram til boltene. Kontroller hvor langt ned du kan trykke beltet, for å kontrollere at spenningen er riktig.

   g020537

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulisk system

  Advarsel

  Hydraulikkvæske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

  Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Maskinens hydraulikktank blir fylt på fabrikken med cirka 37,8 liter med høykvalitets hydraulikkvæske. Kontroller den hydrauliske væsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag. Anbefalte erstatningsvæsker er:

   Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (tilgjengelig i spann på 18,9 l eller fat på 208 l. Se delekatalogen eller kontakt din Toro-distributør for å få oppgitt delenumre.)

  Alternative væsker: Hvis Toro-væske ikke er tilgjengelig kan andre væsker brukes forutsatt at de oppfyller alle følgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Vi anbefaler ikke bruk av syntetisk olje. Forhør deg med oljeforhandleren din for å finne et egnet produkt.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som kan stå for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISO VG 46

   Materielle egenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 50cSt ved 100 °C 7,9 til 8,5
    Viskositetsindeks ASTM D2270140 til 160
    Flytepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
    Bransjespesifikasjoner:Vickers I-286-S (Quality Level), Vickers M-2950-S (Quality Level), Denison HF-0

  Important: Flergradsvæsken ISO VG 46 har vist seg å ha maksimal ytelse under en rekke ulike temperaturforhold. Når maskinen brukes i høye temperaturer (18 til 49 °C), kan den hydrauliske oljen ISO VG 68 gi forbedret ytelse.

  Premium biologisk nedbrytbar hydraulisk væske – MobilEAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H er den eneste syntetiske og biologisk nedbrytbare oljen som er godkjent av Toro. Denne oljen er kompatibel med elastomerne som benyttes i Toros hydraulikksystemer, og er egnet til en rekke temperaturforhold. Denne oljen er kompatibel med tradisjonelle mineraloljer, men for å oppnå maksimal biologisk nedbrytbarhet og ytelse, må hydraulikksystemet tømmes fullstendig for tradisjonell olje. Oljen er også tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter fra Mobil-forhandlere.

  Note: Mange hydraulikkvæsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for den hydrauliske oljen er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkolje. Bestill delenr. 44-2500 fra en Toro-distributør.

  1. Plasser maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, vri tenningsnøkkelen til AV-stilling.

  2. Kontroller nivået på den hydrauliske væsken (Figur 76).

   g031604g031605

  Skifte de hydrauliske filtrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift ut de hydrauliske filterne (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Det hydrauliske systemet er utstyrt med en serviceintervallindikator (Figur 77). Se på indikatoren med motoren er i gang – den skal være i den grønne sonen. Når indikatoren er i den røde sonen, bør de hydrauliske filtrene skiftes ut.

  g031683

  Important: Hvis du bruker eventuelle andre filter, kan dette føre til at garantien blir ugyldig for enkelte komponenter.

  1. Plasser maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  2. Skift begge de hydrauliske filtrene (Figur 78).

   g031625g031621
  3. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen start motoren, og la den gå i ca. 2 minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  4. Vri tenningsnøkkelen til AV-stilling, og undersøk om det er lekkasjer.

  Skifte hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift den hydrauliske oljen.
 • Annet hvert år
 • Tøm og skyll den hydrauliske tanken.
 • Hvis oljen blir forurenset, kontakter du en Toro-forhandler fordi systemet da må tømmes. Forurenset olje ser melkeaktig eller svart ut sammenlignet med ren olje.

  1. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen og åpne panseret.

  2. Plasser et stort tappefat under nippelen som er festet til bunnen av den hydrauliske væskebeholderen (Figur 79).

   g004139
  3. Koble slangen fra bunnen av nippelen og la den hydrauliske væsken renne ned i tappefatet.

  4. Monter på slangen når den hydrauliske oljen slutter å renne.

  5. Fyll beholderen med cirka 37,8 liter med hydraulikkvæske. Se Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken.

   Important: Bruk bare de hydrauliske oljene som er angitt. Andre væsker kan skade systemet.

  6. Sett lokket på beholderen.

  7. Vri tenningsnøkkelen til På-stilling, start motoren, og ta i bruk alle de hydrauliske kontrollene slik at hydraulikkvæsken blir fordelt ut i systemet. Kontroller så om det har oppstått lekkasjer.

  8. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen.

  9. Kontroller nivået på hydraulikkvæsken, og fyll på mer til nivået når opp til Full-merket på peilestaven.

   Important: Ikke fyll på for mye hydraulikkvæske.

  Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse.
 • Kontroller daglig hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Teste trykket i det hydrauliske systemet

  Teståpningene brukes til å teste trykket i det hydrauliske systemet. Kontakt en Toro-forhandler hvis du trenger hjelp.

  Funksjoner for hydraulisk solenoidventil

  Bruk listen under til å identifisere og beskrive de forskjellige funksjonene til solenoidene i den hydrauliske manifolden. Hver solenoid må aktiveres for å tillate at funksjonen inntreffer.

  SolenoidFunksjon
  PRV2Fremre klippekrets
  PRV1Bakre klippekrets
  PRVLøft/senk klippeenhetene
  S1Senk klippeenheter
  S2Senk klippeenheter

  Vedlikehold av klippeenhet

  Ta klippeenhetene av trekkenheten

  1. Plasser maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene ned til bakkenivå, vri tenningsnøkkelen til AV-stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Koble fra og fjern den hydrauliske motoren fra klippeenheten (Figur 80). Dekk over toppen av spindelen for å hindre at den blir skitten.

   g011351
  3. Fjern ringstiften som fester klippeenhetens bæreramme til løftearmens svingbolt (Figur 81).

   g031691
  4. Rull klippeenheten bort fra trekkenheten.

  Montere klippeenhetene på trekkenheten

  1. Plasser maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, vri tenningsnøkkelen til AV-stilling.

  2. Posisjoner klippeenheten foran trekkenheten.

  3. Træ klippeenhetens bæreramme inn på løftearmens svingbolt og fest den med splittpinnen (Figur 81).

  4. Monter den hydrauliske motoren på klippeenheten (Figur 80). Kontroller at O-ringen er på plass og ikke er skadet.

  5. Smør spindelen.

  Vedlikeholde fremre valse

  Undersøk fremre valse for slitasje, om den svinger mye eller sitter fast. Utfør vedlikehold på eller skift ut valsen eller komponenter dersom en av disse tilstandene er tilstede.

  Demontere fremre valse

  1. Fjern rullens festebolt (Figur 82).

  2. Sett inn kjørner gjennom enden av valsehuset og driv ut motsatt lager ved å dunke vekselvis på motsatt side av indre kulesete i lageret. Ca. 1,5 mm av kanten til det indre kulesetet skal være eksponert.

   g011356
  3. Skyv ut det andre lageret.

  4. Undersøk valsehus, lagre og avstandsstykke for lager for skader (Figur 82).

  5. Skift ut skadede komponenter og monter på nytt.

  Montere fremre valse

  1. Trykk det første lageret inn i valsehuset (Figur 82). Trykk enten på kun ytre kulesete eller både indre og ytre kulesete.

  2. Sett inn mellomstykket (Figur 82).

  3. Trykk det andre lageret inn i valsehuset (Figur 82) ved å trykke like mye på indre og ytre kulesete til indre kuleseter kommer i kontakt med avstandsstykket.

  4. Monter valsen på klippeenhetsrammen.

   Important: Hvis du fester valsen med en åpning på mer enn 1,5 mm, oppstår det en sidebelastning på lageret, noe som kan føre til at lageret svikter tidligere enn normalt.

  5. Kontroller at det ikke er en åpning på mer enn 1,5 mm mellom valsen og valsemonteringsbrakettene på klippeenhetens ramme. Hvis åpningen er større enn 1,5 mm, monter nok skiver med diameter på 5/8 tomme til å fylle tomrommet.

  6. Fest monteringsbolten med et moment på 108 N∙m.

  Lagring

  Gjøre maskinen klar til oppbevaring

  Klargjøre trekkenheten

  1. Rengjør trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  2. Kontroller trykket i dekkene. Fyll på alle klippeenhetens dekk til 0,82 til 1,03 bar.

  3. Kontroller alle festene. Stram dem om nødvendig.

  4. Smør alle smørepunkter og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  5. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  6. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

    Note: Koble alltid til den negative klemmen først og den positive klemmen sist. Koble alltid til den positive klemmen først og den negative klemmen sist.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  Klargjøre motoren

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen tilbake.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll på oljetanken med tilmålt mengde motorolje.

  4. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen start motoren, og la den gå på tomgang i ca. 2 minutter.

  5. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen.

  6. Tøm alt drivstoff fra drivstofftanken, slangene og drivstoffilteret/vannutskillerenheten.

  7. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff.

  8. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  9. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  10. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  11. Kontroller frostvæskebeskyttelsen og tilsett som nødvendig for forventet minimumstemperatur i ditt område.

  Oppbevare klippeenheten

  Hvis klippeenheten skilles fra trekkenheten for lengre perioder, skal man montere en spindelplugg på toppen av spindelen for å beskytte den mot støv og vann.