Bezpečnost

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpenostn ttky a pokyny jsou umstny na viditelnm mst vblzkosti kadho prostoru pedstavujcho potenciln nebezpe. Vppad ztrty nebo pokozen pvodn nlepky nahrate nlepku novou.

decal98-8688
decal98-8687
decal98-8676
Close section
Close section

Nastavení

Mont pvsu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Ploina pvsu1
Montn celek oje1
Hlava npravy2
Montn celek kola2
Njezdov ploina pvsu1
roub (3/8x 2palce)2
Rozprn krouek2
Nylonov pojistn matice (")2
Vratov rouby ("x 1")8
Pojistn matice (3/8palce)8
Upevovac matice8
Ty zvsu1
Drtov zvlaky2
 1. Pipevnte montn celek oje k montn konzole na spodn stran ploiny pvsu pomoc 2 roub (" x 2"), 2 rozprnch krouk a 2 pojistnch matic. Ve vtin ppad pouijte pedn sadu montnch otvor v oji a konzole (Figure 1).

  g012162
 2. Pomoc 4 vratovch roub a 4 pojistnch matic namontujte npravu ke spodn stran montnch konzol na kad stran ploiny pvsu. Npravu, vratov rouby a matice umstte do sprvn polohy, viz Figure 2.

  g216502
 3. Pipevnte montn celek kola ke kad hlav npravy pomoc 4 upevovacch matic (Figure 2). Matice uthnte na utahovac moment 108,47 Nm. Nahustte pneumatiky na tlak 34kPa (5 psi).

  Note: Abyste pedeli pedasnmu opoteben pneumatik, kola by mla mt sbhavost 0 a 3 mm, jsou-li v pmm smru. Chcete-li sbhavost zkontrolovat, ve stedu kad pneumatiky nakreslete ru. Zmte vzdlenost mezi stedy (Figure 3) ve vce nboje na pedn a zadn stran pneumatik. Nastavte montn konzoly npravy tak, aby vzdlenost na pedn stran pneumatiky byla men maximln o 3 mm ne vzdlenost na zadn stran pneumatiky.

  g012164

  Important: Vy tlak vzduchu v pneumatikch me vst k pokozen stroje.

 4. Pipevnte njezdovou ploinu pvsu k zadn sti ploiny pvsu pomoc tye zvsu a 2 drtovch zvlaek (Figure 4).

  Note: Ped mont aplikujte na ty zvsu malou vrstvu maziva.

  g012165
 5. Otote njezdovou ploinu pvsu nahoru a zasute zpadku ploiny do otvoru v horn sti vodtka kol (Figure 4).

Close section

Nastaven oje pvsu

Nastavte vku oje pvsu tak, aby byl pvs rovnobn se zem, respektive aby oj bylo mon pipojit k tanmu zvsu vozidla. Pemstte rozprky na horn nebo spodn stranu oje tak, abyste doshli poadovan polohy (Figure 5).

g012166
Close section

Naloen pvsu

 1. Uvolnte zpadku njezdov ploiny z vodtka kol a sklopte ploinu na zem.

 2. Prvn sadu ty na kola vyklopte nahoru.

 3. Sejmte koe ze stroje, uvolnte pohon vetena a pesute pku krtic klapky do nejpomalej polohy. Pomalu najdjte se strojem na pvs dokud pepravn kola nepijdou do kontaktu s dorazy pvsu (Figure 1).

 4. Vypnte motor azathnte parkovac brzdu.

 5. Prvn sadu ty na kola sklopte dol za pepravn kola (Figure 1).

 6. Tento postup zopakujte, pokud chcete pevet 2 stroje.

  Note: Prvn sadu ty na kola pouijte jako doraz pro druh stroj (Figure 6).

  g216504
 7. Otote njezdovou ploinu pvsu nahoru a zasute zpadku ploiny do otvoru v horn sti vodtka kol (Figure 4).

 8. Ulote koe do vlenho vozidla.

Close section
Close section

Obsluha

Provozn tipy

 • Pvs mete pouvat pro stroje Greensmaster 1000, 1010, 2000, Flex 21, 2100 a eFlex 2100. Mete jej rovn pouvat pro stroje Greensmaster 800, Flex 18, 1800 a eFlex 1800, jsou-li vybaveny sadou pepravnch kol (model 04123). Stroje Greensmaster 1600, 1610 nebo 2600 pasuj, pokud demontujete pepravn npravy ze stroje a sejmete vodic tye z ploiny pvsu. Pi vleen jinch vrobk se mohou pokodit npravy a pevodovky, je se pi vleen mohou dle otet.

 • Pouvejte pouze vozidlo s odpovdajc kapacitou pro vleen. Pvs a 2 sekaky green v piblin 363 kg. Podle doporuen vrobce vozidla se pesvdte, zda m brzdov systm a ovldn vlenho vozidla dostatenou kapacitu.

 • Ped naloenm nebo vyloenm stroj se pesvdte, e je pvs sprvn pipojen k vlenmu vozidlu, aby nedolo k nhlmu neoekvanmu pohybu nebo vymrtn oje nahoru.

 • Pvs zvyuje zaten vlenho vozidla. Jezdte s vozidlem bezpen.

  • Nejezdte se strojem na veejnch komunikacch nebo dlnicch.

  • Pi pibliovn k zatce a jejm projdn vdy tan vozidlo zpomalte.

  • Pi jzd v neznm oblasti nebo nronm ternu vdy tan vozidlo zpomalte.

  • Pi zmn smru jzdy nebo pprav k zastaven vdy vlen vozidlo zpomalte.

  • Pi zaten nebo jzd ve svazch vdy vlen vozidlo zpomalte.

  • Nezatejte nhle nebo prudce. Na svahu, njezdov ploin, ikmm povrchu, kopci nebo na obdobnm povrchu nemte nhle smr jzdy.

  • Pi vleen vdy pizpsobte rychlost jzdy vozidla stvajcm podmnkch povrchu, jako jsou mokr kluzk povrchy, psek i trk a podmnkm s nzkou viditelnost, jako je tlumen nebo ostr svtlo, mlha, mrholen nebo d.

  • Obzvlt opatrn si ponejte pi jzd s nadmrn zatenm vozidlem pi sjdn ze svahu dol. Po svahu, ikm ploe i v kopci jezdte s vozidlem ve smru nahoru nebo dol, kdykoli to je mon. Nejezdte nap svahem, je-li to mon. Hroz nebezpe pevren vozidla, co me vst k vnmu zrann nebo smrti.

 • Ped jzdou vzad se podvejte za sebe a pesvdte se, e se v prostoru nenachzej dn osoby a pedmty. Couvejte pomalu a peliv sledujte pohyb pvsu.

 • Pi couvn s tanm vozidlem a pvsem jezdte velmi pomalu a opatrn.

 • Pi pejdn silnic nebo vjejich blzkosti dvejte pozor na provoz. Vdy dejte pednost chodcm a jinm vozidlm.

 • Pokud pvs zane abnormln vibrovat, neprodlen zastavte. Vypnte motor tanho vozidla. Ped vleenm odstrate veker zvady.

 • Ped drbou nebo jakmkoli seizovnm pvsuprovete nsledujc:

  • zastavte vlen vozilo azathnte parkovac brzdu;

  • vypnte motor vlenho vozidla avyjmte kl.

 • Vechny matice, rouby a jin upnac prvky mjte bezpen utaen. Namontujte vechny dly, je byly demontovny bhem drby nebo seizovn.

Close section
Close section