Innledning

Maskinen er en plentraktor med roterende kniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på allerede godt vedlikeholde parkplener, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Den er ikke beregnet på å klippe kratt, høyt gress og andre vekster langs motorveier eller for landbruksbrukere.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

g028455

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013 og ANSI-standard B71.4-2012.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren. Sørg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke det og forstår advarslene.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold andre på trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon i de respektive delene gjennom hele håndboken.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 105 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i ISO 11094.

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykknivå på 87 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydtrykknivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Forsiktig

Langvarig eksponering for støy ved betjening av maskinen, kan føre til svekket hørsel.

Bruk egnet hørselsvern når du betjener maskinen i lengre perioder.

Vibrasjonsnivå

Hånd-arm vibrasjonsnivå

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 0,58 m/s2

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 0,63 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,32 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hele karosseriet

Målt vibrasjonsnivå = 0,26 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,13 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Sertifisering for motorutslipp

Motoren i denne maskinen er i samsvar med utslippskravene i EPA Tier 4 Final og EU trinn 3b.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal100-5622
decal100-5623
decal100-5624
decal100-5693
decal100-5694
decal104-3578
decal104-3579
decal100-6578
decal117-2754
decal117-2766
decal120-4159
decal121-3887
decal58-6520
decal121-3884
decal93-7272
decal117-2718
decalbatterysymbols
decal125-9688
decal130-5355
decal130-0611
decal132-3600
decal106-6754
decal106-6755
decal120-6604
decal127-3700
decal130-0594
decal121-1599
decal120-8947
decal120-4129
decal120-4130
decal114-0849
decal130-5356
decal114-0845
decal121-8378
decal114-0846
decal130-6046
decal120-0250

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Smøre maskinen

Før du bruker maskinen må den smøres godt for å sikre korrekte smøreegenskaper. Se Smøre lagrene og hylsene. Hvis du ikke smører maskinen, ødelegges viktige deler tidligere enn ellers.

Erstatte varselsmerke

Kun CE-modeller

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Varselmerke1

På maskiner som krever europeisk CE-samsvar, bytt ut varselsmerket med delenr. 117-2754 med varselsmerket med delenr. 117-2766.

Oversikt over produktet

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen i normal driftsstilling.

g020756

Trekkpedal

Du stopper ved å redusere trykket på pedalen slik at den går tilbake til midtstillingen (Figur 3).

Bremsepedaler

To fotpedaler brukes til å kontrollere bremsene enkeltvis, slik at det blir enklere å snu og parkere, og slik at du får bedre veigrep når du kjører på tvers av bakker. En lås kobler pedalene sammen når du skal bruke parkeringsbremsen eller transportere maskinen (Figur 3).

Pedallås

Pedallåsen () brukes til å koble pedalene sammen for å sette på parkeringsbremsen (Figur 3).

Vippejusteringsspak

Trykk vippejusteringsspaken ned for å vippe rattet til ønsket posisjon. Slipp så spaken for å låse justeringen (Figur 3).

Parkeringsbremselås

En knott på den venstre siden av konsollen brukes til å sette på parkeringsbremselåsen (Figur 3).

Når du vil sette på parkeringsbremsen, kobler du pedalene med låsen, trykker begge pedalene ned og trekker ut parkeringsbremselåsen. Trykk på begge pedalene til parkeringsbremselåsen trekkes tilbake for å slippe ut parkeringsbremsen.

Varsellysbryter (valgfri)

Trykk på varsellysbryteren for å aktivere varselsblinklysene (Figur 3).

Blinklysbryter

Trykk på venstre side av blinklysbryteren for å aktivere venstre blinklys, og på høyre side av bryteren for å aktivere høyre blinklys (Figur 3).

Nøkkeltenning

Nøkkeltenningen (Figur 4) har tre stillinger: AV, På/FORVARME og START.

g028453

Motorhastighetsbryter

Motorhastighetsbryteren har to måter å endre motorhastigheten på (Figur 4).

Den kan økes eller reduseres i trinn på 100 o/min ved å trykke lett på bryteren. Ved å holde bryteren nede vil motoren automatisk gå til HøYT eller LAVT tomgangsturtall, avhengig av hvilken del av bryteren som blir trykket ned.

Kraftuttaksbryter

Kraftuttaksbryteren har to stillinger: UT (START) og INN (STOPP). Trekk kraftuttaksknappen ut for å aktivere klippeenhetens kniver. Trykk knappen inn for å deaktivere klippeenhetens kniver (Figur 4).

Høy-lav hastighetskontrollbryter

Høy-lav hastighetskontrollbryter gir deg muligheten til å øke hastigheten når du kjører maskinen uten å klippe (Figur 4).

Klippeenheter fungerer ikke i høy hastighet. Du kan veksle mellom HøYE og LAVE hastighetsområder ved å heve klippeenhetene, koble ut kraftuttaket og den automatiske fartskontrollen, sette trekkpedalen i NøYTRAL og flytte maskinen med lav fart.

Hevebrytere

Løftebryteren for klippeenheten hever og senker klippeenheten (Figur 4). Trykk bryterne fremover for å senke klippeenhetene og bakover for å heve klippeenhetene. Når du starter maskinen, med klippeenhetene i senket stilling, trykk ned hevebryteren for å heve klippeenhetene til flytestilling og klippe.

Note: Klippeenhetene kan ikke senkes ved høy hastighet, og de kan ikke heves eller senkes hvis du forlater setet mens motoren er i gang. I tillegg vil klippeenhetene senkes med nøkkelen i På-stilling når du sitter i setet.

Fartskontrollbryter

Fartskontrollbryteren låser pedalstillingen for å opprettholde ønsket kjørehastighet (Figur 5). Trykk bak på bryteren for å slå av fartskontrollen, midt på bryteren for å aktivere fartskontrollfunksjonen og foran på bryteren for å stille inn ønsket kjørehastighet.

Note: Du kan også koble fra pedalstillingen ved å trykke på en av bremsepedalene eller flytte trekkpedalen i revers-stilling i ett sekund.

g028454

Stikkontaktbryter

Bruk stikkontaktbryteren til å gi strøm til elektrisk ekstrautstyr (Figur 5).

Setejusteringer

Setejusteringsspak

Flytt setejusteringsspaken på siden av setet utover, skyv setet til ønsket stilling og frigjør spaken slik at det låses i denne stillingen (Figur 6).

g008837

Justeringsknott for armlene

Roter knotten for å justere armlenets vinkel (Figur 6).

Justeringsspak for seterygg

Flytt spaken for å justere seteryggens vinkel (Figur 6).

Vektmåler

Vektmåleren indikerer førervekten setet er justert til (Figur 6). Juster høyden ved å posisjonere opphenget til innenfor det grønne området.

Vektjusteringsspak

Bruk denne spaken for å justere riktig vekt for føreren (Figur 6). Trekk opp spaken for å øke lufttrykket, og trykk ned for å redusere lufttrykket. Justeringen er korrekt når vektmåleren er i det grønne området.

Førerhuskontroller

g032672

Luftsirkulasjonskontroll

Luftsirkulasjonskontrollen styrer hvorvidt førerhuset resirkulerer inneluften eller trekker luft inn i førerhuset utenfra (Figur 7)

 • Sett den til å resirkulere luften når du bruker klimaanlegget.

 • Sett den til å trekke inn luft når du bruker varmeapparatet eller viften.

Viftekontroll

Drei viftekontrollknotten for å regulere viftehastigheten (Figur 7).

Temperaturkontroll

Drei temperaturkontrollknotten for å regulere lufttemperaturen i førerhuset (Figur 7).

Vindusviskerbryter

Bruk denne bryteren til å slå vindusviskerne på eller av (Figur 7).

Klimaanleggsbryter

Bruk denne bryteren til å slå klimaanlegget på eller av (Figur 7).

Frontrutelås

Løft opp låsene for å åpne frontruten (Figur 8). Trykk inn låsen for å låse opp frontruten. Trekk låsen ut og ned for å lukke og feste frontruten.

g008830

Bakrutelås

Løft opp låsene for å åpne bakruten. Trykk inn låsen for å låse frontruten i åpen stilling. Trekk låsen ut og ned for å lukke og feste ruten (Figur 8).

Important: Du må lukke bakvinduet før du åpner panseret, ellers kan det oppstå skade.

Bruke InfoCenter-kontrollen

InfoCenter LCD-displayet viser informasjon om maskinen, for eksempel driftsstatus, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen (Figur 9). InfoCenter har også et oppstartsskjermbilde og et hovedskjermbilde for informasjon. Du kan når som helst bytte mellom oppstartsskjermbildet og hovedskjermbildet for informasjon ved å trykke på en InfoCenter-knapp og velge en pil.

g020650
 • Venstre-knapp, Meny-/Tilbake-knapp – trykk på denne knappen for å få tilgang til InfoCenter-menyen. Du kan også bruke knappen for å avslutte en meny som du bruker.

 • Midten-knapp – bruk denne knappen til å rulle ned i menyer.

 • Høyre-knapp – bruk denne knappen til å åpne en meny der en høyrepil angir at det finnes mer innhold.

 • Pipealarm – aktiveres når klippeenhetene senkes, eller for varselsfeil og systemfeil.

Note: Hver enkelt knapp kan ha ulike formål avhengig av hva situasjonen krever. Hver knapp er merket med et ikon som viser dens gjeldende funksjon.

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

SERVICE DUEAngir når planlagt vedlikehold skal utføres
GraphicMotorturtall/-status – angir motorturtallet
GraphicTimeteller
GraphicInformasjonsikon
GraphicStiller inn maksimal trekkhastighet
GraphicHurtig
GraphicSakte
GraphicViftereversering – angir når viften er reversert
GraphicDrivstoffnivå
GraphicStasjonær gjenoppbygging påkrevd
GraphicLuftinntaksvarmeren er aktiv
GraphicHev venstre klippeenhet
GraphicHev midtre klippeenhet
GraphicHev høyre klippeenhet
GraphicFøreren må sitte i setet
GraphicParkeringsbremseindikator – angir at parkeringsbremsen er på
GraphicIdentifiserer hastigheten som høy
GraphicFri
GraphicIdentifiser hastigheten som lav
GraphicKjølemiddeltemperatur – Angir motorens kjølemiddeltemperatur i °C eller °F
GraphicTemperatur (varm)
GraphicTrekk eller trekkpedal
GraphicAvslått eller ikke tillatt
GraphicStarte motoren
GraphicPTO – indikerer at kraftuttaket er på.
GraphicStopp eller nedstengning
GraphicMotor
GraphicNøkkelbryter
GraphicAngir når klippeenhetene senkes
GraphicAngir når klippeenhetene heves
GraphicPIN-kode
GraphicHydraulikkoljetemperatur – angir temperaturen til hydraulikkoljen
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicFeil eller mislykket
GraphicMidtre
GraphicHøyre
GraphicVenstre
GraphicLyspære
GraphicUttak for TEC-kontroller eller kontrollkabelen i nettet
GraphicHøy: over tillatt område
GraphicLav: under tillatt område
Graphic/GraphicUtenfor rekkevidde
GraphicBryter
GraphicFøreren må slippe bryteren
GraphicFøreren må endre til angitt tilstand
Symboler brukes ofte til å forme setninger. Noen eksempler er vist nedenfor 
GraphicFøreren må sette maskinen i fri
GraphicMotorstart avslått
GraphicMotoren stanses
GraphicMotorkjølevæsken er for varm
GraphicHydraulikkvæsken er for varm
GraphicSitt ned eller sett på parkeringsbremsen

Bruke menyene

Trykk på knappen for menytilgang mens du er i hovedskjermbildet for å få tilgang til InfoCenter-menysystemet. Du vil da komme til hovedmenyen. Se følgende tabeller for en oversikt over alternativene som er tilgjengelige fra menyene:

Hovedmeny
MenyelementBeskrivelse
FeilMenyen Feil inneholder en liste over de siste maskinfeilene. Se servicehåndboken eller ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for mer informasjon om menyen Feil og informasjonen den inneholder.
TjenesteMenyen Service inneholder informasjon om maskinen som for eksempel antall brukstimer, samt batteribruk og -status.
DiagnostikkMenyen Diagnostikk viser tilstanden til hver bryter, sensor og kontrollutgang for maskinen. Dette kan brukes til å feilsøke visse problemer, siden du raskt vil få greie på hvilke maskinkontroller som er av- og påslått.
InnstillingerMenyen Innstillinger gjør at du kan tilpasse og endre konfigurasjonsfaktorer på InfoCenter-skjermen.
OmMenyen Om viser modellnummeret, serienummeret og programvareversjonen til maskinen din.
Tjeneste
MenyelementBeskrivelse
HoursOppgir samlet antall timer som maskinen, motoren, og viften har vært på, samt antall timer som maskinen har blitt transportert og overopphetet.
CountsViser antall oppvarminger og starter som maskinen har gått gjennom
Diagnostikk
MenyelementBeskrivelse
Engine RunSe servicehåndboken eller ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for mer informasjon om menyen Engine Run og informasjonen den inneholder.
GlødepluggerAngir om følgende elementer er aktive: Nøkkel start, tidsavbrudd begrenset og glødeplugger
VifteAngir om viften er aktiv i følgende tilfeller: Motor høy temp, olje høy temp, motor eller hydraulikk høy temp og vifte på
Innstillinger
MenyelementBeskrivelse
EnheterKontrollerer enhetene som brukes i InfoCenter, menyvalgene er britiske eller metriske.
SpråkKontrollerer språkene som brukes i InfoCenter*
BakgrunnKontrollerer lysstyrken til LCD-skjermen
KontrastKontrollerer kontrasten til LCD-skjermen
Beskyttede menyerGir en person som er autorisert av selskapet med PIN-koden, tilgang til beskyttede menyer.
Auto-tomgangKontrollerer tillatt tid som kan forløpe før motoren går på tomgang når maskinen ikke er i bruk
KlippehastighetKontrollerer maksimumshastigheten ved klipping (lav hastighet)
TransporthastighetKontroller maksimumshastigheten ved transport (høy hastighet)
Smart PowerSmart Power forhindrer at du kjører deg fast i tungt gress ved å automatisk regulere maskinens hastighet og optimalisere klippeytelsen.

*Kun tekst som vises for føreren er oversatt. Skjermbilder for feil, tjeneste og diagnostikk vises ved vedlikehold. Titlene vil være på valgt språk, men menyelementene vil være på engelsk.

Om
MenyelementBeskrivelse
ModellViser maskinens modellnummer
SNViser maskinens serienummer
Revisjon av maskinkontrollerViser programvarerevisjonen til hovedkontrolleren
InfoCenter-revisjonViser programvarerevisjonen til InfoCenter
CAN-busViser bus-status for maskinkommunikasjon

Beskyttede menyer

Det finnes fire innstillinger for konfigurasjonsinnstillinger som kan justeres i menyen for innstillinger i InfoCenter: tidsforsinkelse for auto tomgang, maksimal bakkehastighet for klipping, maksimal bakkehastighet for transport og Smart Power. Disse innstillingene finnes i den beskyttede menyen.

Åpne de beskyttede menyene

Note: PIN-koden for maskinen din fra fabrikken er enten 0000 eller 1234.Hvis du har endret PIN-koden og glemt koden, kontakt din autoriserte Toro-forhandler.

 1. Fra HOVEDMENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til INNSTILLINGER-MENYEN og trykker på knappen til høyre (Figur 10).

  g028523
 2. I INNSTILLINGER-MENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til BESKYTTET MENY og trykker på knappen til høyre (Figur 11A).

  g028522
 3. Tast inn PIN-koden ved å trykke på midtknappen til det korrekte første sifferet vises, og trykk deretter på høyre knapp for å gå videre til neste siffer (Figur 11B og Figur 11C). Gjenta dette trinnet til det siste sifferet er angitt, og trykk på høyre knapp igjen.

 4. Trykk på den midtre knappen for å taste inn PIN-koden (Figur 11D).

  Vent til den røde indikatorlampen på InfoCenter lyser.

  Note: Hvis InfoCenter godtar PIN-koden og den beskyttede menyen er åpen, vises ordet "PIN" i øvre høyre hjørne av skjermen.

Note: Drei nøkkelbryteren til AV-stillingen og deretter til På-stillingen for å låse den beskyttede menyen.

Du har evnen til å vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen. Bla ned til alternativet for beskyttede innstillinger etter du har gått inn på den beskyttede menyen. Bruk den høyre knappen til å endre innstillingen. Angi de beskyttede innstillingene til AV. Dette vil gjøre det mulig å vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen uten å taste inn PIN-koden. Ved å angi beskyttede innstillinger til På vil de beskyttede alternativene skjules, og de vil bare kunne endres ved å oppgi en PIN-kode for å endre innstillingen i den beskyttede menyen. Etter at du har angitt PIN-koden, vrir du nøkkelbryteren AV og tilbake til På-stillingen for å aktivere og lagre denne funksjonen.

Stille inn automatisk tomgang

 • Bla ned til Auto tomgang i menyen Innstillinger.

 • Trykk på høyre-knappen for å endre tiden for automatisk tomgang mellom Av, 8 sek., 10 sek., 15 sek., 20 sek. og 30 sek.

Stille inn maksimalt tillatt klippehastighet

 • Bla ned til Klippehastighet på menyen Innstillinger, og trykk på høyre-knappen.

 • Bruk høyre-knappen til å øke maksimal full klipperhastighet (50, 75 eller 100 prosent)

 • Bruk høyre-knappen til å øke maksimal full klipperhastighet (50, 75 eller 100 prosent)

 • Trykk på venstre-knappen for å avslutte.

Stille inn maksimalt tillatt transporthastighet

 • Bla ned til Transporthastighet på menyen Innstillinger, og trykk på høyre-knappen.

 • Bruk høyre-knappen til å øke maksimal full transporthastighet (50, 75 eller 100 prosent)

 • Bruk høyre-knappen til å øke maksimal full transporthastighet (50, 75 eller 100 prosent)

 • Trykk på venstre-knappen for å avslutte.

Når du er ferdig med den beskyttede menyen, trykker du på venstre-knappen for å gå ut av hovedmenyen, og igjen for å gå tilbake til menyen Kjør.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Klippebredde 
 Generell335 cm
 Fremre klippeenhet157 cm
 Sideklippeenhet107 cm
 Fremre og én ytre klippeenhet246 cm
Total bredde 
 Klippeenheter nede345 cm
 Klippeenheter oppe (transportstilling)183 cm
Total lengde342 cm
Høyde140 cm
Høyde med førerhus237 cm
Bakkeklaring17 cm
Hjulets slitebane (til midten av dekket) 
 Fremre114 cm
 Bakre119 cm
Hjulavstand141 cm
(Nettovekt med førerhus)2159 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene. Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at alle sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som de skal. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene, veltebeskyttelsen, tilbehøret og bremsene. Ikke bruk maskinen med mindre alle sikkerhetsanordninger er på plass og fungerer som angitt av produsenten.

 • Undersøk alltid maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenheten er fri for skader og slitasje. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

 • Vurder terrenget for å avgjøre det passende utstyret og eventuelt tilbehør som er nødvendig for å bruke maskinen korrekt og sikkert.

Drivstoffsikkerhet

Fare

Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

 • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

 • Fyll aldri på drivstofftanken inni en lukket tilhenger.

 • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

 • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 180 dagers forbruk.

 • Ikke bruk maskinen uten at hele eksossystemet er på plass og i fungerende tilstand.

Advarsel

Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

 • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

 • Hold hendene og ansiktet unna dysen og drivstofftankåpningen.

 • Hold drivstoffet unna øyne og hud.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll drivstofftank på drivstofftanken mens motoren går.

 • Fyll aldri opp kanner inne i et kjøretøy, på en lastebil eller på en tilhenger med en plastledning. Sett alltid kannene på bakken og i god avstand fra kjøretøyet før du fyller drivstoff.

 • Fjern utstyret fra lastebilen eller tilhengeren og fyll på drivstoff mens det er på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll på drivstoff med en bærbar kanne heller enn direkte fra bensinpumpen.

 • Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle. Ikke bruk utstyr for låsing av munnstykket i åpen stilling.

 • Hvis du søler drivstoff på klærne dine, bytt klær umiddelbart.

 • Fyll på drivstofftanken helt til drivstoffnivået når opp til 25 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Ikke fyll for mye i drivstofftanken. Sett på drivstofftanklokket igjen og skru det godt fast.

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kontrollere kjølesystemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk kjølesystemet. Se Kontrollere kjølesystemet.

Kontrollere det hydrauliske systemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk hydraulikksystemet. Se Kontrollere hydraulikkoljen.

Fylle drivstofftanken

Drivstofftankens kapasitet

Drivstofftankkapasitet:79 liter

Drivstoffspesifikasjon

Important: Bruk kun diesel med ultralavt svovelinnhold. Drivstoff med høyere innhold av svovel forringer dieseloksideringskatalysatoren (DOC), noe som forårsaker driftsproblemer og forkorter levetiden til motorkomponenter.Dersom du unnlater å følge følgende advarsler, kan det skade motoren.

 • Bruk aldri parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff.

 • Bland aldri parafin eller brukt motorolje med dieseldrivstoffet.

 • Oppbevar aldri drivstoff i beholdere med sinkbelegg på innsiden.

 • Ikke bruk drivstofftilsetninger.

Petroleumdiesel

Cetaninnhold: 45 eller høyere

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Drivstofftabell

Spesifikasjon for dieseldrivstoffSted
ASTM D975USA
Nr. 1-D S15
Nr. 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternasjonalt
JIS K2204 klasse nr. 2Japan
KSM-2610Korea
 • Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff.

 • Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og drivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under den temperaturen.

Note: Når du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen, og gir økt effekt sammenlignet med drivstoff av vintertype.

Biodiesel

Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Spesifikasjon for biodieseldrivstoff: AASTM D6751 eller EN 14214

Spesifikasjon for blandet drivstoff: AASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelen må ha ultralavt svovelinnhold.

Ta følgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan skade lakkerte overflater.

 • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

 • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Man kan forvente å oppleve tett drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du ønsker mer informasjon om biodiesel.

Fylle drivstoff

g031869

Fyll tanken opp til ca. 6–13 mm under toppen av tanken, ikke påfyllingshalsen, med diesel av type nr. 2-D.

Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondens inne i drivstofftanken.

Kontrollere trykket i dekkene

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Fare

  Et lavt dekktrykk reduserer maskinens stabilitet i skråninger. Dette kan føre til at maskinen velter, som igjen kan føre til skade eller død.

  Ikke pump for lite trykk i dekkene.

  Korrekt lufttrykk i dekkene er 25–30 psi.

  Important: Pass på at alle dekkene har det samme lufttrykket, slik at kvaliteten på klippingen blir god og maskinen virker riktig. Ikke pump for lite trykk i dekkene.Kontroller lufttrykket i alle dekkene før du bruker maskinen.

  g001055

  Kontrollere tilstrammingen av hjulenes hakemutre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram til hjulenes hakemutre.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram til hjulenes hakemutre.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram til hjulenes hakemutre.
 • Stram til hjulenes hakemutre med et moment på 115–136 N·m i rekkefølgen som vist i Figur 14 og Figur 15.

  g033358
  g033359

  Advarsel

  Hvis du ikke opprettholder korrekt tilstramming av hjulenes hakemutre, kan det føre til personskader.

  Stram til hjulenes hakemutre til korrekt tilstrammingsverdi.

  Kontrollere oljenivået i planetgiret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller oljenivået i planetgiret(kontroller hvis du oppdager ekstern lekkasje).
 • Kontroller for dødgang i planetdrevene.
 • Bruk SAE 85W-140-girolje av høy kvalitet.

  1. Med maskinen på en jevn flate, plasser hjulet slik at den ene kontrollpluggen peker mot urviserretning klokken tolv, og den andre klokken tre (Figur 16).

   g019500
  2. Ta ut pluggen som er i klokken tre-stilling (Figur 16).

   Note: Oljenivået bør være opptil bunnen av kontrollplugghullet.

  3. Hvis oljenivået er lavt, ta ut pluggen i klokken tolv-stilling og tilfør olje til den begynner å renne ut av hullet i klokken tre-stillingen.

  4. Sett inn begge pluggene.

  Kontrollere oljen på bakakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller oljen på bakakselen.
 • Bakakselen er fylt med SAE 85W-140-giroljen. Kapasiteten er 2,4 l. Se etter lekkasjer hver dag.

  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Ta ut en kontrollplugg på den ene enden av akselen, og kontroller at oljen når opp til bunnen av hullet (Figur 17).

   Note: Hvis nivået er lavt, fjerner du fyllepluggen og fyller olje til den når opp til bunnen av kontrollplugghullene.

   g011487

  Kontrollere giroljen på bakakselens girkasse

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller giroljen på bakakselens girkasse.
 • Girkassen er fylt med SAE 85W-140-girolje. Kapasiteten er 0,5 l. Se etter lekkasjer hver dag.

  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Ta ut kontroll-/påfyllingspluggen på venstre side av girkassen, og kontroller at oljen når opp til bunnen av hullet (Figur 18).

   Note: Hvis nivået er lavt, fyll på nok smøremiddel til at nivået når opp til bunnen av hullet.

   g011488

  Justere klippehøyden

  Fremre klippeenhet

  Klippehøyden er justerbar fra 25 til 127 mm i trinn på 13 mm. Hvis du vil justere klippehøyden, setter du styrehjulsakslene på den fremre klippeenheten i de øvre eller nedre hullene på styrehjulsgaflene. Deretter legger du til eller fjerner et likt antall avstandsstykker fra styrehjulsgaflene og fester den bakre kjeden i ønsket hull.

  1. Start motoren, og hev klippeenhetene for å endre klippehøyden.

  2. Slå av motoren, og ta ut nøkkelen av tenningen når klippeenheten er hevet.

  3. Plasser styrehjulakslene i samme hull i alle styregafler.

   g008866

   Note: Når klippehøyden er 64 mm eller høyere, må akselbolten være montert i det nedre styrehjulgaffelhullet for å forhindre oppsamling av gress mellom hjulet og gaffelen. Ved bruk ved klippehøyde på lavere enn 64 mm, sett maskinen i revers for å trekke gressrester bort fra hjul-/gaffelområder.

  4. Fjern spennhetten fra spindelakselen og før spindelen ut av styrearmen (Figur 19).

  5. Monter de to mellomleggene (3 mm) på spindelakselen slik de opprinnelig var montert.

   Note: Disse mellomleggene krever et plant nivå over hele bredden av klippeenhetene. Før det hensiktsmessige antallet 13 mm avstandsstykker (se diagrammet nedenfor) på spindelakselen for å oppnå ønsket klippehøyde, og før skiven over på akselen.

   Se følgende diagram for å avgjøre kombinasjonen for avstandsstykker for innstillingen (Figur 20):

   decal100-5622nc
  6. Skyv styrespindelen gjennom fremre styrearm, og monter mellomleggene (slik de opprinnelig var montert) og de gjenværende avstandsstykkene på spindelakselen.

  7. Monter spennhetten for å feste enheten.

  8. Fjern hårnålssplinten og ringstiften som fester klippehøydekjedene til bakre del av klippeenheten (Figur 21).

   g011596
  9. Monter klippehøydekjeden til ønsket klippehøydehull med ringstiften og hårnålssplinten (Figur 22).

   decal100-5624nc

  Note: Når du bruker 25 mm, 38 mm eller 51 mm klippehøyde, må du flytte støtteplatene og justeringshjulene til den høyeste stillingen.

  Sideklippeenheter

  Hvis du vil justere klippehøyden til sideklippeenhetene, legger du til eller fjerner et likt antall avstandsstykker fra styrehjulsgaflene. Deretter setter du styrehjulsakslene i hullet for høy eller lav klippehøyde i styrehjulsgaflene, og fester svingarmene i de ønskede hullene i klippehøydebraketten.

  1. Plasser styrehjulakslene i samme hull i alle styregafler (Figur 23 og Figur 25).

  2. Fjern spennhetten fra spindelakselen og før spindelen ut av styrearmen (Figur 23).

   g008866
  3. Plasser de to mellomleggene på spindelakselen slik de var montert opprinnelig. Disse mellomleggene er nødvendige for å oppnå samme høyde over hele bredden til klippeenhetene. Før det hensiktsmessige antallet 13 mm avstandsstykker på spindelakselen for å oppnå ønsket klippehøyde, og før skiven over på akselen.

   Note: Disse mellomleggene krever et plant nivå over hele bredden av klippeenhetene. Før det hensiktsmessige antallet 13 mm avstandsstykker (se diagrammet nedenfor) på spindelakselen for å oppnå ønsket klippehøyde, og før skiven over på akselen.

   Se følgende diagram for å avgjøre kombinasjonen for avstandsstykker for innstillingen (Figur 24).

   decal100-5622nc
  4. Skyv styrespindelen gjennom fremre styrearm, og monter mellomleggene (slik de opprinnelig var montert) og de gjenværende avstandsstykkene på spindelakselen.

  5. Fjern hårnålssplinten og ringstiften fra styresvingarmene (Figur 25).

  6. Roter strekkstangen for å heve eller senke svingarmen til hullene er på linje med braketthullene for valgt klippehøyde i klippeenhetens ramme (Figur 25 og Figur 26).

   g004676
   decal100-5623nc
  7. Sett inn ringstiften og hårnålssplintene.

  8. Roter strekkstangen mot klokken (stram til med fingrene) for å sette justeringen under spenning.

  9. Fjern hårnålssplintene og splittpinnene som fester demperkoblingene til brakettene på klippeenheten (Figur 27).

   Important: Lengden på demperkoblingen skal aldri justeres. Avstanden mellom midten av hullene skal være 13,7 cm.

   g011549
  10. Still demperkoblingshullene på linje med braketthullene for valgte klippehøyde på klippeenhetens ramme, sett inn splittpinnene og monter hårnålssplintene (Figur 28).

   decal100-5694nc

  Justere støtteplatene

  Monter støtteplatene i lavere stilling når du arbeider med klippehøyder høyere enn 64 mm, og i høyere stilling når du arbeider med klippehøyder lavere enn 64 mm.

  Note: Når støtteplatene blir slitte, kan du bytte dem til den andre siden av gressklipperen ved å vende dem rundt. Dette lar deg bruke støtteplatene lenger før du må bytte dem ut.

  Juster støtteplatene (Figur 29).

  Important: Stram skruen på framsiden av hver støtteplate til 9–11 N·m.

  g031063

  Justere klippeenhetens valser

  Valsene på klippeenheten skal monteres i nedre stilling når du arbeider med klippehøyder høyere enn 64 mm, og i øvre stilling når du arbeider med klippehøyder lavere enn 64 mm.

  g033113

  Korrigere feiljustering mellom klippeenheter

  På grunn av forskjeller i gressforhold og motvektsinnstillingen til trekkenheten, bør du prøveklippe litt av gressplenen og inspisere resultatet før du klipper hele området.

  1. Still inn alle klippeenheter til ønsket klippehøyde. Se Justere klippehøyden.

  2. Kontroller og juster trykket i for- og bakdekkene til 1,72–2,07 bar.

  3. Kontroller og juster trykket i alle styrehjul til 3,45 bar.

  4. Kontroller ladning- og motvekttrykk med motoren ved HøYT TOMGANGSTURTALL ved å bruke hydraulikktestportene.

   Note: Juster motvekten til 22,41 bar.

  5. Kontroller om noen av knivene er bøyde, se Kontrollere om en kniv er bøyd.

  6. Klipp gress i et testområde for å finne ut om alle klippeenhetene klipper i samme høyde.

  7. Hvis det fremdeles er nødvendig å justere klippeenhetene, finn en plan overflate med en rett kant på to meter eller lengre.

  8. Hev klippehøyden til 7,6–10,1 cm for å gjøre det lettere å måle om knivene er plane. Se Justere klippehøyden.

  9. Senk klippeenhetene ned på en jevn overflate og fjern dekslene fra toppen av klippeenhetene.

  10. Løsne flensmutteren, fest lederullen, for å løsne remspenningen på hver klippeenhet.

  Montering av fremre klippeenhet

  Roter kniven på hver spindel til endene vender fremover og bakover. Mål fra gulvet til fremre tupp av kniveggen. Juster de 3 mm tykke mellomleggene på de fremre styregaflene til å matche klippehøydemerket (Figur 31). Se Justere klippeenhetsstigningen.

  g008866

  Montering av sideklippeenhet

  Roter kniven på hver spindel til endene peker fremover og bakover. Mål fra gulvet til fremre tupp av kniveggen. Juster de 3 mm tykke mellomleggene på de fremre styrearmene til å matche klippehøydemerket (Figur 32). For kun ytre knivspindel, se Justere klippeenhetsstigningen.

  g011561

  Tilpasse klippehøyde mellom klippeenheter

  1. Plasser knivene ved siden av hverandre på ytre spindel på begge sideklippeenhetene.

   Note: Mål fra gulvet til fremre tupp av kniveggen på begge enhetene og sammenlikne. Tallene bør ikke ha en differanse som er større enn 3 mm. Ikke foreta noen justeringer på dette tidspunktet.

  2. Plasser knivene ved siden av hverandre på den indre spindelen på sideklippeenheten, og tilsvarende ytre spindel på fremre klippeenhet.

   Note: Mål fra gulvet til tuppen av kniveggen på indre kant på sideklippeenheten, til tilsvarende ytre kant på den fremre klippeenheten, og sammenlign. Sideklippeenhetens mål skal være innenfor 3 mm av den fremre klippeenheten.

   Note: Alle de tre styrehjulene på klippeenheten skal være i kontakt med underlaget når motvekten benyttes.

   Note: Hvis det må gjøres justeringer for at klippehøyden mellom fremre og sideklippeenhetene skal tilsvare hverandre, skal disse justeringene kun gjøres på sideklippeenhetene.

  3. Hvis den indre kanten på sideklippeenheten er for høy sammenliknet med den ytre kanten på fremre klippeenhet, fjern et mellomlegg på 3 mm nederst på fremre indre styrearm på sideklippeenheten (Figur 32).

   Note: Kontroller målene mellom ytre kant på begge sideklippeenhetene og innvendig kant på sideklippeenheten, til ytterkant på fremre klippeenhet igjen.

  4. Hvis den indre kanten fortsatt er for høy, fjern ytterligere 3 mm mellomlegg nederst på fremre, indre styrearm på sideklippeenheten, og et 3 mm mellomlegg fra fremre, ytre styrearm på sideklippeenheten.

  5. Hvis den indre kanten på sideklippeenheten er for lav sammenliknet med den ytre kanten på fremre klippeenhet, sett på et mellomlegg på 3 mm nederst på fremre indre styrearm på sideklippeenheten.

   Note: Kontroller målet mellom ytre kant på begge sideklippeenhetene og innvendig kant på sideklippeenheten, til ytterkant på fremre klippeenhet igjen.

  6. Hvis den indre kanten fortsatt er for lav, sett på ytterligere 3 mm mellomlegg nederst på fremre, indre styrearm på sideklippeenheten, og et 3 mm mellomlegg på fremre, ytre styrearm på sideklippeenheten.

  7. Når det er samsvar mellom klippehøyden til den fremre klippeenheten og sideklippeenhetene, kontrollerer du at sideklippeenhetens stigning fortsatt er 8–11 mm.

   Note: Juster etter behov.

  Kontrollere bryterne på sikkerhetssperresystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperrebryterne.
 • Maskinen har sperrebrytere i det elektriske systemet. Disse bryterne kobler enten fra funksjonene til trekkpedalen eller kraftuttaksbryteren når du forlater setet. Selv om motoren fortsetter å gå hvis du kobler fra kraftuttaksbryteren og utløser trekkpedalen, må du slå av motoren før du forlater setet.

  Slik kontrollerer du at sperrebryterne fungerer:

  1. Kjør maskinen sakte til et stort, relativt åpent område. Senk klippeenheten, slå av motoren og sett på parkeringsbremsen.

  2. Sitt i setet, og trykk ned trekkpedalen. Prøv å starte motoren. Motoren skal ikke starte. Hvis motoren starter, er det en feil i sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen.

  3. Sitt i setet når du starter motoren. Reis deg opp fra setet, og flytt kraftuttaksbryteren til På. Kraftuttaket skal ikke kobles inn. Hvis kraftuttaket kobles inn, er det en feil i sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen.

  4. Sitt i setet, sett på parkeringsbremsen, og start motoren. Flytt trekkpedalen ut av NøYTRALstillingen. InfoCenter skal vise "traction not allowed", og maskinen skal ikke bevege seg. Hvis motoren går, er det en feil i sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen.

  Justere speilene

  Kun modell med førerhus

  Bakspeil

  Sitt i setet, og juster bakspeilet for å oppnå best mulig sikt ut av bakvinduet (Figur 33). Trekk spaken bakover for å vippe speilet for å redusere lysreflekser og blending.

  Sidespeil

  Sitt i setet, og få hjelp til å justere sidespeilene for å oppnå best mulig sikt rundt siden av maskinen (Figur 33).

  g008870

  Sikte frontlysene

  1. Løsne monteringsmutterne, og sikt inn hvert frontlys slik at det peker rett fremover.

   Note: Stram monteringsmutteren akkurat nok til å holde frontlyset i riktig stilling.

  2. Plasser et flatt metallstykke over fremsiden av frontlyset.

  3. Plasser en magnetisk gradmåler på platen.

  4. Men du holder enheten på plass, justerer du frontlyset forsiktig 3 grader nedover og strammer så til mutteren.

  5. Gjenta prosedyren på det andre frontlyset.

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre, og er ansvarlig for, ulykker som kan føre til skader på ham/henne, andre og på eiendom.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Bruk av vernesko og langbukser anbefales og er påbudt i henhold til enkelte lokale bestemmelser og forsikringsforskrifter. Sett opp langt hår og ikke bruk smykker.

  • Påse at alle drivverk står i NøYTRAL stilling, at parkeringsbremsen er satt på og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Hold alle kroppsdeler, inkludert hender og føtter, unna alle bevegelige deler.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Hold gressklipperens utslippsretning unna personer og kjæledyr.

  • Bruk kun gressklipperen i revers hvis det er helt nødvendig. Hvis du må bruke gressklipperen under rygging, se bak deg og ned for å kontrollere at det ikke er barn i veien før og under rygging av maskinen. Vær oppmerksom og stopp maskinen hvis barn kommer inn på området.

  • Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre objekter som kan hindre sikten din.

  • Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.

  • Ha aldri med passasjerer på maskinen.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lyn.

  • Ikke bruk gressklipperen på vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Du må aldri heve klippeenhetene mens knivene går rundt.

  • Stopp maskinen og undersøk knivene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Stopp knivene når du ikke klipper, spesielt når du kjører i løst terreng som grus.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Slå på de blinkende varsellysene på maskinen når du kjører på offentlig vei, unntatt når slik bruk er forbudt ved lov.

  • Koble ut drivkraften til utstyret og slå av motoren før du fyller på drivstoff og justerer klippehøyden.

  • Reduser gassen før du slår av motoren. Hvis det er en drivstoffavstengingsventil på motoren, stenger du drivstofftilførselen når du er ferdig med å bruke maskinen.

  • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

  • La aldri motoren stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Gjør følgende før du forlater førersetet:

   • Stans maskinen på jevnt underlag.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren, og ta ut nøkkelen av tenningen.

   • Vent til alle bevegelige deler stanser før du forlater førerstillingen.

  • Du må ikke endre innstillingen av motorregulatoren eller ruse motoren. Hvis motoren går på for høyt turtall, økes muligheten for personskader.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av The Toro® Company.

  Veltebeskyttelsessystem/førerhus – Bruk og vedlikehold

  • Veltebeskyttelsen/førerhuset er en integrert og effektiv sikkerhetsenhet. Bruk sikkerhetsbeltet ved bruk av maskinen.

  • Kontroller at du raskt kan løsne sikkerhetsbeltet i nødtilfeller.

  • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

  • Sørg for at veltebeskyttelsen/førerhuset er i sikker driftstilstand ved å inspisere den/det grundig for skade med jevne mellomrom, og kontroller at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skift ut skadet veltebeskyttelse/førerhus. Den/det skal ikke repareres.

  • Ikke fjern veltebeskyttelsen/førerhuset.

  • Enhver endring i veltebeskyttelsen/førerhuset må godkjennes av produsenten.

  Sikkerhet i skråninger

  • Sakk ned farten og vær forsiktig i skråninger. Kjør i den anbefalte retningen i skråninger. Gressforhold kan påvirke maskinens stabilitet.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Hvis dekkene mister grepet, kobler du ut knivene og fortsetter sakte rett nedover bakken.

  • Ikke snu maskinen brått. Vær forsiktig når du rygger maskinen.

  • Når maskinen brukes i en skråning, skal alle klippeenhetene være senket.

  • Ikke sving maskinen i skråninger. Hvis du må svinge i en bakke, må du gjøre det sakte og gradvis nedover hvis det er mulig.

  • Vær ekstra forsiktig når maskinen brukes med tilbehør, da dette kan virke inn på maskinens stabilitet. Følg instruksjonene for bruk av maskinen i skråninger i denne brukerhåndboken.

  Starte og slå av motoren

  Starte motoren

  Important: Tapp drivstoffsystemet hvis noe av følgende har oppstått:

  • Motoren har stoppet på grunn av for lite drivstoff.

  • Vedlikeholdsarbeid har blitt utført på komponenter i drivstoffsystemet.

  1. Ta foten av trekkpedalen, og kontroller at den er i FRI. Kontroller at parkeringsbremsen er aktivert.

  2. Flytt gasskontrollen til stillingen for lavt tomgangsturtall.

  3. Vri tenningsnøkkelen til KJøR. Glødepluggindikatoren skal lyse.

  4. Når glødepluggindikatorlyset dempes, vrir du nøkkelen til START.

   Important: Ikke kjør startmotoren i mer enn 15 sekunder om gangen siden dette kan skade startmotoren. Hvis motoren ikke starter etter 15 sekunder, vrir du tenningsnøkkelen til AV-stillingen. Deretter sjekker du kontrollene og venter i 15 sekunder før du gjentar startforsøket.

  5. Slipp nøkkelen med en gang motoren starter, og la den gå tilbake til KJøR-stillingen.

  6. Flytt gasskontrollen til ønsket stilling.

   Hvis temperaturen er under -7 °C, kjører du startmotoren i 30 sekunder og lar den være av i 60 sekunder. Dette kan du gjøre to ganger.

   Important: Slå av motoren og la den kjøle seg ned før du ser etter eventuelle oljelekkasjer, løse deler eller andre feil.

  Slå av motoren

  Important: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. På denne måten kan turboladeren kjøle seg ned før motoren slås av. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med turboladeren.

  Note: Senk klippeenhetene til bakken når maskinen er parkert. Dette letter den hydrauliske belastningen på systemet, forhindrer slitasje på systemdeler og forhindrer også at klippeenhetene blir senket ved et uhell.

  1. Flytt gasskontrollen bakover til LANGSOM-stillingen.

  2. Sett kraftuttaksbryteren til AV-stillingen.

  3. Sett på parkeringsbremsen.

  4. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen.

  5. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

  Forstå Smart Power

  Med Toro Smart Power™ behøver føreren ikke å følge med på motorhastigheten i tunge forhold. Smart Power forhindrer at du kjører deg fast i tungt gress ved å automatisk regulere maskinens hastighet og optimalisere klippeytelsen. Føreren angir simpelheten en maksimal bakkehastighet som er komfortabel, og kan deretter klippe uten å manuelt måtte redusere trekkhastigheten ved klipping i tunge forhold.

  Reversere viften

  Viftehastigheten kontrolleres av temperaturen til hydraulikkvæsken og kjølevæsken. En reverssyklus startes automatisk når enten temperaturen på kjølevæsken eller hydraulikkvæsken når et visst punkt. Denne reverseringen bidrar til å blåse rusk vekk fra den bakre skjermen samt senke temperaturen til motoren og hydraulikkvæsken. Ved å trykke på de venstre og høyre knappene samtidig på InfoCenter vil viften gjennomføre en manuelt innledet reverssyklus. Utfør en manuell reverssyklus på viften før du forlater arbeidsområdet og kommer inn på verksteds- eller lagringsområdet.

  Forstå automatisk tomgang

  Maskinen er utstyrt med automatisk tomgang som automatisk lar maskinen gå på tomgang for en tidsperiode som er innstilt på forhånd i InfoCenter, når alle følgende funksjoner ikke er i bruk.

  • Trekkpedalen er i FRISTILLING.

  • Kraftuttaket er utkoblet.

  • Ingen av hevebryterne er aktivert.

   Når én av funksjonene nevnt ovenfor aktiveres, går maskinen automatisk tilbake til forrige gassposisjon.

  Bruke fartskontrollen

  Fartskontrollbryteren låser pedalstillingen for å opprettholde ønsket kjørehastighet. Trykk bak på bryteren for å slå av fartskontrollen, midt på bryteren for å aktivere fartskontrollfunksjonen og foran på bryteren for å stille inn ønsket kjørehastighet.

  Note: Du kan også koble fra pedalstillingen ved å trykke på en av bremsepedalene eller flytte trekkpedalen i REVERS-stilling i ett sekund.

  Klippe gress med maskinen

  Note: Å klippe gresset ved en hastighet som øker belastningen på motoren, bidrar til DPF-regenerering.

  1. Flytt maskinen til arbeidsstedet.

  2. Når det er mulig, sett motorhastighetsbryteren til høy tomgang.

  3. Koble inn kraftuttaksbryteren.

  4. Flytt trekkpedalen gradvis fremover, og kjør maskinen sakte over området som skal klippes.

  5. Så snart fronten av klippeenhetene er på området som skal klippes, senker du dem.

  6. Klipp gresset slik at knivene kan kutte og slippe gressrester ved høy hastighet, og samtidig gir et klipperesultat av god kvalitet.

   Note: Hvis klippehastigheten er for høy, kan kvaliteten på klippingen bli dårligere. Senk maskinens bakkehastighet eller reduser klippebredden for å gjenopprette høy tomgangshastighet.

  7. Når klippeenhetene er over ytterkanten av området som skal klippes, løfter du dem.

  8. Foreta en dråpeformet sving for å komme hurtig på plass til neste lengde.

  Regenerering av dieselpartikkelfilter

  Dieselpartikkelfilteret (DPF) er del av eksossystemet. Dieseloksideringskatalysatoren av DPF reduserer skadelige gasser, og sotfilteret fjerner sot fra motoreksosen.

  DPF-regenereringsprosessen bruker varme fra motoreksosen til å brenne soten som har samlet seg på sotfilteret, slik at soten konverteres til aske, og tømmer kanalene til sotfilteret, slik at filtrert motoreksos strømmer ut av DPF.

  Motorens datamaskin overvåker oppsamlingen av sot ved å måle mottrykk i DPF. Hvis mottrykket er for høyt, brennes ikke soten i sotfilteret gjennom normal motordrift. For å holde DPF tom for sot, husk følgende:

  • Passiv regenerering skjer kontinuerlig mens motoren går – kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Hvis mottrykket er for høyt, signaliserer motorens datamaskin til deg gjennom InfoCenter når ytterligere prosesser (hjelp- og tilbakestill-regenerering) kjører.

  • La prosessen for hjelp- og tilbakestill-regenerering fullføres før du slår av motoren.

  Bruk og vedlikehold maskinen med funksjonen til DPF i tankene. Motorbelastning ved høy tomgangshastighet gir generelt tilstrekkelig eksostemperatur for DPF-regenerering.

  Important: Begrens hvor mye tid som motoren går på tomgang eller kjøres på lav hastighet, for å redusere oppsamlingen av sot i sotfilteret.

  Forsiktig

  Eksostemperaturen er varm (ca. 600°C) under parkert regenerering eller gjenopprettende regenerering av DPF. Varm eksos kan skade deg eller andre personer.

  • Bruk aldri motoren på et innestengt område.

  • Pass på at det ikke er brennbare materialer rundt eksossystemet.

  • Rør aldri en varm eksossystemkomponent.

  • Stå aldri nær eller rundt eksosrøret til maskinen.

  DPF-sotoppsamling

  • Med tiden samler DPF opp sot i sotfilteret. Datamaskinen for motoren overvåker sotnivået i DPF.

  • Når nok sot er samlet opp, informerer datamaskinen deg om at det er tid for å regenerere dieselpartikkelfilteret.

  • DPF-regenerering er en prosess som varmer opp DPF for å konvertere sot til aske.

  • I tillegg til advarselsmeldinger reduserer datamaskinen kraften produsert av motoren ved forskjellige sotoppsamlingsnivåer.

  Motoradvarselsmeldinger – sotoppsamling

  IndikasjonsnivåFeilkodeMotoreffektAnbefalt tiltak
  Nivå 1: Motoradvarsel
  g213866
  Datamaskinen reduserer motorkraften til 85 %Utfør en parkert regenerering så snart som mulig. Se Parkert regenerering.
  Nivå 2: Motoradvarsel
  g213867
  Datamaskinen reduserer motorkraften til 50 %Utfør en gjenopprettende regenerering så snart som mulig. Se Gjenopprettende regenerering.

  DPF-askeoppsamling

  • Den lettere asken slippes ut gjennom eksossystemet, mens den tyngre asken samles i sotfilteret.

  • Aske er rester av regenereringsprosessen. Med tiden samler dieselpartikkelfilteret opp aske som ikke slippes ut med eksosen.

  • Datamaskinen for motoren beregner hvor mye aske som er samlet opp i DPF.

  • Når nok aske er samlet opp, sender motorens datamaskin informasjon til InfoCenter i form av et systemvarsel eller en motorfeil for å angi oppsamlingen av aske i DPF.

  • Varselet og feilen er indikasjoner på at det er tid for å utføre service på DPF.

  • I tillegg til advarslene reduserer datamaskinen kraften produsert av motoren ved forskjellige askeoppsamlingsnivåer.

  InfoCenter-varsler og motoradvarselsmeldinger – askeoppsamling

  IndikasjonsnivåVarsel eller feilkodeMotorhastighetsreduksjonMotoreffektAnbefalt tiltak
  Nivå 1: Systemvarsel
  g213865
  Ingen100 %Informer serviceavdelingen din at varsel nr. 179 vises i InfoCenter.
  Nivå 2: Motoradvarsel
  g213863
  IngenDatamaskinen reduserer motorkraften til 85 %Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret
  Nivå 3: Motoradvarsel
  g213864
  IngenDatamaskinen reduserer motorkraften til 50 %Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret
  Nivå 4: Motoradvarsel
  g214715
  Motorhastighet ved maks. moment over 200 o/minDatamaskinen reduserer motorkraften til 50 %Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som utføres mens maskinen er i drift:

  Type regenereringBetingelser for DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  PassivOppstår under normal drift av maskinen ved høy motorhastighet eller høy motorbelastningInfoCenter viser ikke et ikon som viser passiv regenerering.
  Under passiv regenerering behandler DPF eksosgasser med høy varme, oksiderer skadelige utslipp og forbrenner sot til aske.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  HjelpOppstår som et resultat av lav motorhastighet, lav motorbelastning eller etter at datamaskinen registrerer mottrykk i DPFNår ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering Graphic vises i InfoCenter, pågår en hjelp-regenerering.
  Under hjelp-regenerering kontrollerer datamaskinen inntaksgassen for å øke eksostemperaturen, slik at hjelp-regenereringen kan utføres.
  Se Hjelp-DPF-regenerering.
  TilbakestillOppstår etter hjelp-regenerering kun hvis datamaskinen oppdager at hjelp-regenerering ikke tilstrekkelig reduserte sotnivåetNår ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering Graphic vises i InfoCenter, pågår en regenerering.
  Oppstår også hver 100. driftstime for å tilbakestille grunnsensoravlesningene
  Under tilbakestill-regenerering kontrollerer datamaskinen inntaksgassen og drivstoffinjektorene for å øke eksostemperaturen under regenerering.
  Se Tilbakestill-regenerering.

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som krever at du parkerer maskinen:

  Type regenereringBetingelser for DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  ParkertSotopphopning forekommer som et resultat av langvarig drift ved lav motorhastighet eller lav motorbelastning. Kan også oppstå som følge av bruk av feil drivstoff eller oljeNår ikonet for parkert regenerering Graphic vises i InfoCenter, er en regenerering forespurt.
  Datamaskinen registrerer mottrykk på grunn av sotopphopning og ber om en parkert regenerering
   • Utfør parkert regenerering så snart som mulig for å unngå å måtte trenge en gjenopprettende gjenoppbygging.
  • En parkert regenerering krever 30 til 60 minutter for å fullføres.
  • Du må ha minst en 1/4 tank med drivstoff i maskinen.
  • Du må parkere maskinen for å utføre en gjenopprettende regenerering.
  Se Parkert regenerering.
  GjenopprettendeOppstår som et resultat av å ignorere forespørsler om parkert regenerering og la driften fortsette, slik at mer sot legges til når DPF allerede trenger en parkert regenereringNår ikonet for gjenopprettende regenerering Graphic vises i InfoCenter, er en gjenopprettende regenerering forespurt.
  Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for å få en servicetekniker til å utføre den gjenopprettende regenereringen.
  • En gjenopprettende regenerering krever opptil 4 timer for å fullføres.
  • Du må ha minst en 1/2 tank med drivstoff i maskinen.
  • Du må parkere maskinen for å utføre en gjenopprettende regenerering.
  Se Gjenopprettende regenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering oppstår som en del av normal motorbruk.

  • Når du bruker maskinen, kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  Hjelp-DPF-regenerering

  g214711
  • Ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering vises i InfoCenter (Figur 40).

  • Datamaskinen tar kontroll over inntaksgassen for å øke temperaturen til motoreksosen.

  • Når du bruker maskinen, kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Ikonet Graphic vises i InfoCenter mens hjelp-regenereringen pågår.

  • Når det er mulig, ikke slå av motoren eller reduser motorhastigheten mens hjelp-regenerering pågår.

   Important: La maskinen fullføre prosessen for hjelp-regenerering før motoren slås av.

   Note: Hjelp-regenereringen er ferdig behandlet når ikonet Graphic forsvinner fra InfoCenter.

  Tilbakestill-regenerering

  g214711
  • Ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering vises i InfoCenter (Figur 41).

  • Datamaskinen tar kontroll over inntaksgassen og endrer drivstoffinnsprøytingen for å øke temperaturen til motoreksosen.

   Important: Ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering viser at temperaturen på eksosen som slippes ut av maskinen, kan være varmere enn under vanlig drift.

  • Når du bruker maskinen, kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Ikonet Graphic vises i InfoCenter mens tilbakestill-regenereringen pågår.

  • Når det er mulig, ikke slå av motoren eller reduser motorhastigheten mens tilbakestill-regenerering pågår.

   Important: La maskinen fullføre prosessen for tilbakestill-regenerering før motoren slås av.

   Note: Tilbakestill-regenereringen er ferdig behandlet når ikonet Graphic forsvinner fra InfoCenter.

  Parkert regenerering

  g214713
  • Ikonet for forespørsel om parkert regenerering vises i InfoCenter (Figur 42).

  • Hvis en parkert regenerering er nødvendig, viser InfoCenter motoradvarsel SPN 3719, FMI 16 (Figur 43), og motorens datamaskin reduserer motorkraften til 85 %.

   g213866

   Important: Hvis du ikke fullfører en parkert regenerering innen 2 timer, reduserer motorens datamaskin motorkraften til 50 %.

  • En parkert regenerering krever 30 til 60 minutter for å fullføres.

  • Hvis du er autorisert av selskapet ditt, trenger du PIN-koden for å utføre prosessen for parkert regenerering.

  Forberede utføringen av en parkert eller gjenopprettende regenerering

  1. Påse at maskinen har minst en 1/4 tank med drivstoff.

  2. Flytt maskinen ut til et område unna brennbare materialer.

  3. Parker maskinen på en jevn flate.

  4. Sørg for at trekkontroll- eller bevegelseskontrollspakene er i NøYTRAL stilling.

  5. Hvis aktuelt, senk klippeenhetene og slå dem av.

  6. Sett på parkeringsbremsen.

  7. Sett gassen til lav TOMGANG-stilling.

  Utføre en parkert regenerering

  Note: For instruksjoner om opplåsing av beskyttede menyer, se Åpne de beskyttede menyene.

  1. Få tilgang til den beskyttede menyen, og lås opp undermenyen for de beskyttede innstillingene (Figur 44). Se Åpne de beskyttede menyene.

   g028523
  2. Naviger til HOVEDMENYEN, trykk på midtknappen for å rulle ned til SERVICEMENYEN, og trykk på knappen til høyre for å velge SERVICE-alternativet (Figur 45).

   Note: InfoCenter skal vise PIN-indikatoren i øvre høyre hjørne av displayet.

   g212371
  3. I SERVICEMENYEN trykker du på den midtre knappen til alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) vises og trykker på knappen til høyre for å velge alternativet DPF REGENERATION (Figur 46).

   g212138
  4. Når meldingen "Initiate DPF Regen. Are you sure?" (Start DPF-regen. Er du sikker?) vises, trykker du på midtknappen (Figur 47).

   g212125
  5. Hvis kjølevæsketemperaturen er under 60 °C, vises meldingen «Insure Graphic is running and above 60C/140F» (Sørg for at X er i gang med en temperatur over 60 °C / 140 °F» (Figur 48).

   Observer temperaturen på skjermen, og kjør maskinen ved full hastighet til temperaturen når 60 °C, og trykk deretter på midtknappen.

   Note: Hvis kjølevæsketemperaturen er over 60 °C, hoppes det over denne skjermen.

   g211986
  6. Flytt gasskontrollen til LAV TOMGANG og trykk på midtknappen (Figur 49).

   g212372
  7. Følgende meldinger vises når prosessen for parkert regenerering begynner:

   1. Meldingen "Initiating DPF Regen." (Starter DPF-regen.) vises (Figur 50).

    g212405
   2. Meldingen «Waiting on Graphic» (Venter på X) vises (Figur 51).

    g212406
   3. Datamaskinen avgjør om regenereringen kjører. Én av følgende meldinger vises i InfoCenter:

    • Hvis regenerering er tillatt, vises meldingen "Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion" (Regenerering startet. Fullføringen kan ta opptil 30 minutter) i InfoCenter. Vent til maskinen har fullført prosessen for parkert regenerering (Figur 52).

     g213424
    • Hvis regenereringsprosessen ikke er tillatt av motorens datamaskin, vises meldingen "DPF Regen Not Allowed" (DPF-regenerering ikke tillatt) i InfoCenter (Figur 53). Trykk på knappen til venstre for å avslutte og gå tilbake til startskjermen

     Important: Hvis du ikke oppfyller alle kravene for regenerering, eller hvis mindre enn 50 timer har passert siden forrige regenerering, vises meldingen "DPF Regen Not Allowed" (DPF-regenerering ikke tillatt).

     g212410
  8. Når regenereringen er i gang, går InfoCenter tilbake til startskjermen og viser følgende ikoner:

   GraphicMotoren er kald – vent.
   GraphicMotoren er varm – vent.
   GraphicMotoren er varm – regenerering pågår (prosent fullført).
  9. Parkert regenerering er fullført når meldingen "Regen Complete" (Regenerering fullført) vises i InfoCenter. Trykk på knappen til venstre for å avslutte og gå tilbake til startskjermen (Figur 54).

   g212404

  Gjenopprettende regenerering

  • Hvis du ignorerer forespørselen om en parkert regenerering (vist i InfoCenter) og fortsetter å bruke maskinen, opphopes en kritisk mengde sot i DPF.

  • Hvis en gjenopprettende regenerering er nødvendig, viser InfoCenter motoradvarsel SPN 3719, FMI 16 (Figur 55), og motorens datamaskin reduserer motorkraften til 85 %.

   g213867

   Important: Hvis du ikke fullfører en gjenopprettende regenerering innen 15 minutter, reduserer motorens datamaskin motorkraften til 50 %.

  • Utfør en gjenopprettende regenerering når det er et tap av motorkraft og en parkert regenerering ikke effektivt kan rengjøre DPF for sot.

  • En gjenopprettende regenerering krever opptil 4 timer for å fullføres.

  • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for å få en servicetekniker til å utføre gjenopprettende regenerering.

  Bruke motorhastighetsbryteren

  Motorhastighetsbryteren har to måter å endre motorhastigheten på. Den kan økes eller reduseres i trinn på 100 o/min ved å trykke lett på bryteren. Ved å holde bryteren nede vil motoren automatisk gå til HøYT eller LAVT TOMGANGSTURTALL, avhengig av hvilken bryter du trykker på.

  Justere klippehastigheten

  Overordnede (Beskyttet meny)

  Denne funksjonen lar den overordnede stille inn den maksimale klippehastigheten i trinn på 50 %, 75 % eller 100 %, som føreren kan klippe med (lav hastighet).

  Se Bruke InfoCenter-kontrollen for fremgangsmåten til å angi klippehastighet.

  Fører

  Lar føreren justere den maksimale klippehastigheten (lav hastighet) innen de forhåndsjusterte innstillingene fra den overordnede. Trykk på den midtre knappen på oppstartsskjermen eller hovedskjermen i InfoCenter (Graphic-ikon) for å justere hastigheten.

  Note: Når du bytter mellom lav og høy hastighet vil innstillingene overføres basert på forrige innstilling. Innstillingen nullstilles når maskinen slås av.

  Note: Denne funksjonen kan også brukes sammen med fartskontroll.

  Justere transporthastigheten

  Overordnede (Beskyttet meny)

  Denne funksjonen lar den overordnede stille inn den maksimale transporthastigheten i trinn på 50 %, 75 % eller 100 % (høy hastighet).

  Se Bruke InfoCenter-kontrollen for fremgangsmåten til å angi transporthastigheten.

  Fører

  Denne funksjonen lar føreren justere den maksimale transporthastigheten (høy hastighet) innenfor de forhåndsjusterte innstillingene angitt av den overordnede. Trykk på den midtre knappen på oppstartsskjermen eller hovedskjermen i InfoCenter (Graphic-ikon) for å justere hastigheten.

  Note: Når du bytter mellom lav og høy hastighet, overføres innstillingene basert på forrige innstilling. Innstillingen nullstilles når maskinen slås av.

  Note: Du kan også bruke denne funksjonen sammen med fartskontroll.

  Forstå maskinens bruksegenskaper

  Øv deg på å kjøre maskinen siden den har et hydrostatisk drivverk og egenskaper som er forskjellige fra mange andre gressklippere. Når du bruker trekkenheten, klippeenhetene eller annet tilbehør, må du være oppmerksom på drivverket, motorhastigheten, belastningen på knivene eller andre komponenter og at det er viktig å bruke bremsene riktig.

  Med Toro Smart Power™ behøver føreren ikke å følge med på motorhastigheten i tunge forhold. Smart Power forhindrer at du kjører deg fast i tungt gress ved å automatisk regulere maskinens hastighet og optimalisere klippeytelsen.

  Du kan bruke bremsene til å hjelpe til med å svinge maskinen. Vær forsiktig når du bruker dem, spesielt på vått gress, siden gressplenen kan rives opp. En annen fordel med bremsene er at veigrepet beholdes. I noen bakker kan det for eksempel hende at hjulet øverst i bakken begynner å gli og miste grepet. Hvis dette skjer, trykker du inn svingpedalen for hjulet øverst i bakken gradvis og periodevis til hjulet øverst i bakken slutter å gli og veigrepet til hjulet nederst i bakken økes.

  Traction Assist er nå automatisk, uten behov for inndata fra føreren. Hvis et hjul begynner å slure, vil strømningen automatisk deles mellom forhjul og bakhjul for å minimere hjulsluring og tap av trekkraft.

  Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i bakker. Kontroller at setelåsen er godt festet, og bruk sikkerhetsbeltet. Kjør sakte, og unngå krappe svinger i bakker, slik at gressklipperen ikke velter. Du må senke klippeenheten når du kjører i en nedoverbakke, slik at du får bedre styringskontroll.

  Før du stopper motoren, kobler du fra alle kontrollene og setter gassen i stillingen SAKTE. Når du setter gassen i stillingen SAKTE, reduseres motorhastigheten, støyen og vibrasjonen. Stopp motoren ved å vri nøkkelen til AV-stillingen.

  Før maskinen transporteres, skal man heve klippeenhetene og sikre transportlåsene (Figur 56).

  g011550

  Brukstips

  Betjene maskinen

  • Start motoren, og la den gå på TOMGANG til den er varm. Skyv gasspaken helt frem, løft klippeenhetene, ta av parkeringsbremsen, trykk inn trekkpedalen og kjør forsiktig til et åpent område.

  • Øv deg på å kjøre fremover og i revers samt å starte og stoppe maskinen. Du stopper maskinen ved å ta foten av trykkpedalen og sette den tilbake i NøYTRAL, eller trykke ned reverspedalen.

   Note: Når du kjører maskinen i nedoverbakke, kan det være du må bruke reverspedalen til å stoppe.

  • Klipp heller opp og ned skråninger enn på tvers av dem når det er mulig. Senk klippeenhetene når du kjører i nedoverbakke for bedre styringskontroll. Forsøk aldri å snu maskinen i en skråning.

  • Øv på å kjøre rundt hindringer med klippeenhetene hevet og senket. Vær forsiktig når du kjører mellom gjenstander slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene.

  • Kjør alltid sakte i ulendt terreng.

  • Hvis du møter en hindring, løft klippeenhetene for å klippe rundt den.

  • Når du transporterer maskinen fra ett arbeidsområde til et annet, hever du klippeenhetene maksimalt, skyver klippe-/transportpedalen mot venstre til transport og setter gassen i HURTIG-stillingen.

  Endre klippemønster

  Endre klippemønstrene ofte for å minimere et dårlig sluttresultat på grunn av repetitiv klipping i kun én retning.

  Forstå motvekt

  Motvektssystemet opprettholder hydraulisk trykk bak på løftehåndtakssylindrene. Dette motvektstrykket overfører klippeenhetens vekt til klipperens hjuldrift for å forbedre trekkraften. Motvektstrykket har blitt innstilt på fabrikken for optimal balanse for sluttresultat og trekk under de fleste gressforhold. Reduksjon av motvektsinnstillingen kan gi en mer stabil klippeenhet, men kan også redusere trekkevnen. Økning av motvektsinnstillingen kan øke trekkevnen, men kan også gi et dårlig sluttresultat. Se servicehåndboken for trekkenheten for veiledning angående justering av motvektstrykk.

  Løse problemer med sluttresultatet

  Se feilsøkingsveiledningen for sluttresultat på www.toro.com

  Bruke korrekte klippeteknikker

  • Når du skal begynne å klippe, kobler du inn klippeenhetene og kjører sakte mot området som skal klippes. Så snart de fremre klippeenhetene er over området som skal klippes, senker du dem.

  • Når du skal klippe en rett linje eller striper, noe som er ønskelig i enkelte tilfeller, finner du et tre eller en annen gjenstand som står på litt avstand og kjører rett mot den.

  • Så snart de fremre klippeenhetene når kanten på området som skal klippes, løfter du klippeenhetene og tar en dråpeformet sving for å komme hurtig på plass til neste lengde.

  • Klippeenhetene bruker å slynge gress til venstre for maskinen. Når du klipper rundt sandbunkere, er det best å klippe med klokken for å unngå at gresset slynges i bunkeren.

  • Kvernskjermer er tilgjengelig for klippeenhetene. Kvernskjermene er praktiske når gressdekket vedlikeholdes jevnlig for å unngå å fjerne mer enn 2,5 cm gress per gang. Dersom du klipper for mye gress med kvernskjermene montert, kan det ha negativ virkning på plenen og motoren blir utsatt for større belastning. Kvernskjermene er også nyttige når man skal kutte opp løv om høsten.

  Klippe når gresset er tørt

  Klipp sent om morgenen for å unngå dugg, som fører til at gresset klumper seg, eller sent om ettermiddagen for å unngå skade som kan forårsakes av direkte sollys på det ømfintlige nyklipte gresset.

  Velge riktig klippehøyde etter forholdene

  Klipp omtrent 25 mm eller ikke mer enn en tredjedel av gresstrået når du klipper. I svært frodig og tett gress kan det hende at du må heve klippehøyden.

  Klippe med skarpe kniver

  En skarp kniv lager et jevnere kutt uten å rive eller trevle opp gresstråene slik en sløv kniv gjør. Riving og trevling fører til at gresset blir brunt på tuppene. Dette går ut over veksten til gresset og gjør det mer utsatt for sykdommer. Sørg for at kniven er i god stand og at knivvingen er hel.

  Kontrollere tilstanden til klippeenhetene

  Pass på at klippekamrene er i god stand. Rett ut evt. krumminger i kammerkomponentene for å sikre korrekt klaring mellom knivtupp og kammer.

  Vedlikeholde maskinen etter klipping

  Etter klipping, vask maskinen med en hageslange uten dyse for å unngå kontaminering og skade på forseglingene og lagrene på grunn av for kraftig vanntrykk. Kontroller at det ikke kommer smuss eller gress inn i radiatoren og oljekjøleren. Etter vask, inspiser maskinen for mulige hydrauliske lekkasjer, skade eller slitasje på de hydrauliske og mekaniske komponentene, og kontroller om klippeenhetens kniver er skarpe.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Steng drivstofftilførselen under oppbevaring eller transport på lastebiler hvis det er nødvendig.

  • Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer eller ikke bruker maskinen.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Skyve eller taue maskinen

  I nødstilfeller kan du bevege maskinen fremover ved å aktivere omløpsventilen i den hydrauliske pumpen med variabelt fortrengningsvolum og deretter skyve eller taue den.

  Important: Ikke skyv eller tau maskinen med en større hastighet enn 3–4,8 km/t, da dette kan føre til skader i det interne drivverket. Omløpsventilen må være åpen når du skyver eller tauer maskinen.

  1. Hev setet, og finn omløpsventilene som finnes under fronten på drivstofftanken (Figur 57).

   g020454
  2. Vri ventilen tre omdreininger mot urviseren for å åpne den og la olje gå utenom internt.

   Note: Ikke åpne med mer enn tre omdreininger. Siden du går utenom giroljen, kan du flytte maskinen sakte uten at drivverket skades.

  3. Lukk omløpsventilene før du starter motoren.

  4. Stram til med et moment på 70 N·m for å lukke ventilen.

  Important: Hvis du skal skyve eller taue maskinen i revers, må du omgå kontrollventilen i manifolden for firehjulsdrift. Hvis du skal omgå kontrollventilen, kobler du en slangeenhet – én slange (delenr. 95-8843), to koblinger (delenr. 95-0985) og to hydraulikkoblinger (delenr. 340-77) – til testporten for reverstrekktrykk, som finnes på hydrostaten, og til porten som ligger mellom portene M8 og P2 på bakre trekkmanifold, som ligger bak fordekket.

  Finne løftepunktene for jekken

  Det finnes løftepunkter for jekken foran og bak på maskinen.

  Advarsel

  Bruk alltid jekkstøtter. Du må ikke stole på at en jekk eller løfteinnretning holder maskinen oppe.

  • På rammen på innsiden av hvert drivhjul foran

  • Midt på bakakselen

  Transportere maskinen

  • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må ledes nedover og utover fra maskinen.

  Finne festepunktene

  Det finnes festepunkter foran og bak på maskinen (Figur 58).

  Note: Bruk stropper som er BOT-godkjent og med korrekt klassifisering i fire hjørner til å sikre maskinen.

  • To foran på førerplattformen

  • På bakre støtfanger

  g033100

  Vedlikehold

  Important: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i brukerhåndboken for motoren.

  Note: Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydraliske skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

  Note: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram til hjulenes hakemutre.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram til hjulenes hakemutre.
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Kontroller kompressorremmens spenning.
 • Kontroller spenningen til knivdrivremmen.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Etter de 200 første timene
 • Skift oljen i planetgiret.
 • Skift olje på bakakselen.
 • Skifte de hydrauliske filtrene.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Sjekk sikkerhetssperrebryterne.
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Tapp vann eller andre urenheter fra drivstoffilteret/vannutskilleren.
 • Kontroller kjølevæskenivået.
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Fjern rusk og gressrester fra motorrommet, radiatoren og oljekjøleren.
 • Kontroller at sperrebryteren fungerer
 • Hver 25. driftstime
 • Kontroller elektrolyttnivået i batteriet.(Hvis maskinen er på lager, sjekk den hver 30. dag.)
 • Hver 50. driftstime
 • Smør alle lagrene og hylsene.
 • Kontroller spenningen til knivdrivremmen.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller slangene og klemmene til kjølesystemet.
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Kontroller kompressorremmens spenning.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram til hjulenes hakemutre.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Rengjør luftfiltrene i førerhuset – skift dem ut hvis de har rifter eller er svært tilsmusset.
 • Rengjør klimaanleggsenheten(oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
 • Hver 400. driftstime
 • Kontroller oljenivået i planetgiret(kontroller hvis du oppdager ekstern lekkasje).
 • Kontroller for dødgang i planetdrevene.
 • Kontroller oljen på bakakselen.
 • Kontroller giroljen på bakakselens girkasse.
 • Overhal luftrenseren (tidligere hvis indikatoren lyser rødt, og oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Bytt ut motordrivstoffilteret.
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Hver 500. driftstime
 • Smør lagrene i bakakselen.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift oljen i planetgireteller årlig, avhengig av hva som kommer først.
 • Skift olje på bakakselen.
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
 • Inspiser knivdrivremmen.
 • Skift den hydrauliske væsken.
 • Skifte de hydrauliske filtrene.
 • Undersøk demperen til sideklippeenheten.
 • Undersøk klippeenhetens styrehjulsenheter.
 • Hver 1000. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Kontroller og juster ventilklaringen
 • Hver 6000. driftstime
 • Demonter, rengjør og monter sotfilteret til DPF,eller rengjør sotfilteret hvis motorfeil SPN 3720 FMI 16, SPN 3720 FMI 0 eller SPN 3720 FMI 16 vises i InfoCenter.
 • Annet hvert år
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Tøm kjølesystemet og fyll på ny væske.
 • Skift bevegelige slanger.
 • Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med vedlikeholdsarbeid.

  Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
  Kontroller at sikkerhetssperresystemet virker.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Sjekk motoroljenivået.       
  Kontroller kjølevæskenivået.       
  Tøm drivstoff-/vannutskilleren.       
  Undersøk luftfilteret, støvkoppen og lufteventilen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.2       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller på skjermen       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller oljenivået i det hydrauliske systemet.       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Smør alle smøreniplene.2       
  Lakker ødelagt maling.       

  1Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene dersom maskinen er vanskelig å starte, produserer mye røyk eller motoren går ujevnt.

  2Umiddelbart etter hver vask, uavhengig av det oppførte intervallet.

  Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     
     
     

  Tabell for serviceintervaller

  decal130-6046

  Forberedelse for vedlikehold

  Sikkerhet før vedlikehold

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt delene som fester knivene. Skift ut slitte eller skadde merker.

  • La aldri personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.

  • Før du justerer, rengjør eller reparerer maskinen må du gjøre følgende:

   1. Flytt maskinen til en jevn overflate.

   2. Koble fra drivverket.

   3. Senk klippeenhetene.

   4. Flytt trekkpedalen til NøYTRAL stilling.

   5. Sett på parkeringsbremsen.

   6. Flytt gassbryteren til stillingen for LAVT TOMGANGSTURTALL.

   7. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   8. Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Når du parkerer eller setter bort maskinen, eller lar den stå uten tilsyn, må du senke klippeenhetene, med mindre du bruker en mekanisk lås.

  • Ikke utfør vedlikehold på maskinen når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hvis du må kjøre motoren for å utføre vedlikehold på maskinen, hold hender, føtter, andre kroppsdeler og klær unna bevegelige deler, utslippsområdet og undersiden av gressklipperne.

  • Ikke rør deler på maskinen eller utstyret som kan være varme etter at du har brukt maskinen. La delene bli kalde før du foretar vedlikehold, justering eller reparasjon på dem.

  • Bruk jekkstøtter til å støtte maskinen og/eller maskinens komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  • Kontakt en autorisert Toro-forhandler hvis maskinen trenger store reparasjoner, eller du trenger hjelp.

  • Bruk utelukkende originale reservedeler og tilbehør fra Toro. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Gjøre maskinen klar for vedlikehold

  1. Påse at kraftuttaket er utkoblet.

  2. Parker maskinen på en jevn flate.

  3. Sett på parkeringsbremsen.

  4. Senk klippeenheten(e) om nødvendig.

  5. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  6. Vri tenningsnøkkelen til STOPP-stillingen, og ta den ut.

  7. La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  Fjerne panseret

  1. Lås opp og løft panseret.

  2. Fjern hårnålssplinten som fester panseret til monteringsbrakettene (Figur 60).

   g031613
  3. Skyv panseret mot høyre, løft den andre siden og dra det ut av brakettene.

  Note: Reverser denne prosedyren for å montere panseret.

  Smøring

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør alle lagrene og hylsene.
 • Hver 500. driftstime
 • Smør lagrene i bakakselen.
 • Maskinen har smørenipler som må smøres regelmessig med litiumbasert smørefett nr. 2. Smør også maskinen umiddelbart etter hver gang den vaskes.

  Plassering og antall smørenipler er:

  Trekkenhet

  • 2 bremsepedal, lagre til dreieaksel (Figur 61)

  • 2 for- og bakaksel tapphylser (Figur 62)

  • 2 styresylinderkuleledd (Figur 63)

  • 2 parallellstagkuleledd (Figur 63)

  • 2 kingbolthylser (Figur 63).Den øverste anordningen på kingbolten skal bare smøres årlig (to pumpetrykk).

  g009246
  g004687
  g011499

  Fremre klippeenhet

  • 2 gaffelakselhylser for styrehjul (Figur 64)

  • 3 spindelaksellagre – plassert under remskiven (Figur 65)

  • 2 svinghylser for lederullarm (Figur 65)

  g011557
  g017810

  Frontløfttilbehør

  • 2 (hver side) hylser for løftearmsylinder (Figur 66)

  • 2 kuleledd for løftearm (Figur 67)

  g020455
  g011551

  Sideklippeenheter

  • 1 gaffelakselhylse for styrehjul (Figur 68)

  • 2 (hver side) spindelaksellagre – plassert under remskiven

  • 1 svinghylse for lederullarm – finnes på lederullarmen

  g011557

  Sideløfttilbehør

  • 6 hylser for hovedløftearm (Figur 69 og Figur 70)

  • 2 tapphylser for vinkelarm (Figur 71)

  • 4 hylser for bakarm (Figur 71)

  • 4 hylser for løftearmsylinder (Figur 72)

  g011552
  g011553
  g011554
  g011555

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  Kontrollere motoroljen

  Oljespesifikasjon

  Bruk motorolje av høy kvalitet med lavt askeinnhold som overholder eller overskrider følgende spesifikasjoner:

  • API-servicekategori CJ-4 eller høyere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Bruk av en annen motorolje enn API CJ-4 eller høyere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan føre til at dieselpartikkelfilteret tilstoppes eller forårsaker motorskade.

  Bruk følgende viskositetsklasse for motorolje:

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over 0 °C)

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din autoriserte Toro-forhandler med viskositetsklasse på enten 15W-40 eller 10W-30. Se delekatalogen for delenumre.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid sjekkes før og etter at motoren startes for første gang.

  Important: Kontroller motoroljenivået daglig. Hvis motoroljenivået er over Full-merket på peilestaven, kan motoroljen være fortynnet med drivstoff.Hvis motoroljenivået er over Full-merket, skift motorolje.

  Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under ”add”-merket på peilestaven, tilfør mer olje til oljenivået når ”full”-merket. Ikke overfyll motoren med olje.

  Important: Hold motoroljenivået mellom øvre og nedre grense på peilestaven. Motoren kan svikte hvis du kjører den med for mye eller for lite olje.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Kontroller motoroljenivået (Figur 73).

   g031256

   Note: Når du skal bruke en annen olje, tapper du all den gamle oljen fra veivhuset før du fyller på ny olje.

  Veivhusets oljekapasitet

  Cirka 5,7 liter med filteret.

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter for å varme opp oljen.

  2. Før du forlater operatørsetet må du parkere maskinen på en jevn flate, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Skift motorolje og filter (Figur 74).

   g031675
  4. Tilsett olje til veivhuset.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren (tidligere hvis indikatoren lyser rødt, og oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
 • Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje. Skift den ut om den er skadet. Kontroller hele inntakssystemet for lekkasjer, skade eller løse slangeklemmer.

  Overhal filteret på luftrenseren kun når indikatoren (Figur 75) tilsier det. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når du fjerner filteret.

  g009709

  Important: Pass på at dekselet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserkroppen.

  1. Bytt ut luftrenseren (Figur 76).

   g031861

   Note: Ikke rengjør et brukt element. Dette kan skade filtermediet.

   Important: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret (Figur 77). Erstatt sikkerhetsfilteret etter hver tredje overhaling av det primære luftfilteret.

   g009712
  2. Tilbakestill indikatoren (Figur 75) hvis den viser rødt.

  Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 6000. driftstime
 • Demonter, rengjør og monter sotfilteret til DPF,eller rengjør sotfilteret hvis motorfeil SPN 3720 FMI 16, SPN 3720 FMI 0 eller SPN 3720 FMI 16 vises i InfoCenter.
  • Hvis varselmeldingen vises i InfoCenter, nærmer DPF seg det anbefalte punktet for vedlikehold av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret.

   g213865
  • Hvis motorfeilene , eller vises i InfoCenter (Figur 79), rengjør sotfilteret med følgende trinn:

   g214715g213864g213863
   1. Se delen om motoren i servicehåndboken for informasjon om demontering og montering av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret til DPF.

   2. Kontakt din autoriserte Toro-forhandler for reservedeler eller service av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret.

   3. Kontakt din autoriserte Toro-forhandler for å få dem til å tilbakestille motorens elektriske kontrollenhet etter at du monterer et rent DPF.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Overhale vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tapp vann eller andre urenheter fra drivstoffilteret/vannutskilleren.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Overhal vannutskilleren som vist i Figur 80.

  g031412

  Overhale drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Bytt ut motordrivstoffilteret.
  1. Rengjør området rundt motordrivstoff-filteret (Figur 81).

   g021291
  2. Fjern filteret og rengjør hodemonteringsoverflaten (Figur 81).

  3. Smør filterpakningen med ren motorsmøreolje. Se brukerhåndboken for motoren for ytterligere informasjon.

  4. Monter den tørre filterboksen for hånd til pakningen kommer i kontakt med filterhodet, og drei den deretter en halv omdreining til.

  5. Start motoren, og se etter drivstofflekkasjer rundt filterhodet.

  Overhale drivstoffsystemet

  Tømme drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 1000. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Annet hvert år
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Tøm og rengjør tanken også hvis drivstoffsystemet blir forurenset eller hvis du oppbevarer maskinen over en lengre periode. Bruk rent drivstoff til å spyle tanken.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller drivstoffledningene og koplingene hver 400. driftstime eller årlig, avhengig av hva som kommer først. Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Batterisyre er giftig og kan forårsake brannskader. Pass på at du ikke får batterisyre på huden, i øynene eller på klærne. Beskytt ansiktet, øynene og klærne når du håndterer et batteri.

  • Batterigasser kan eksplodere. Hold sigaretter, gnister og flammer borte fra batteriet.

  • Lad batteriene i et åpent, godt ventilert område, borte fra gnister og åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  • Ikke bruk en trykkvasker i nærheten av elektroniske komponenter.

  Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser: kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Kontroller elektrolyttnivået i batteriet.(Hvis maskinen er på lager, sjekk den hver 30. dag.)
 • Important: Før du sveiser på maskinen, må du koble den negative kabelen fra batteriet for å forhindre at det elektriske systemet tar skade.

  Note: Kontroller batteriets tilstand ukentlig eller etter hver 50. driftstime. Hold batteripolene og hele batterikassen ren. Et skittent batteri lades sakte ut. Du rengjør batteriet ved å vaske hele kassen med en oppløsning av natron og vann. Skyll med rent vann. Smør batteripolene og kabelskjøtestykkene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

  1. Åpne batteridekselet på siden av kabinettet (Figur 82).

   Note: Trykk ned på den flate overflaten over batteridekselet for å gjøre det enklere å fjerne dekselet (Figur 82).

   g020758
   g020451

   Advarsel

   Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

   Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  2. Fjern gummimansjetten fra den positive terminalen og inspiser batteriet.

   Advarsel

   Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

   • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

   • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

   Advarsel

   Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

   • Ta alltid av den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

   • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  3. Smør begge batterikoplingene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47), vaselin eller smørefett for å forhindre korrosjon.

  4. Skyv gummihetten over den positive polen.

  5. Lukk batteridekselet.

  Finne sikringene

  Trekkenhetssikringer finnes under kraftsenterdekselet (Figur 84, Figur 85 og Figur 86).

  Fjern de to skruene som fester kraftsenterdekselet til rammen, og fjern dekselet (Figur 84).

  g020440
  g020439
  decal121-1599

  Førerhussikringene sitter i sikringsboksen i førerhustaket (Figur 87 og Figur 88).

  Note: Kun modell med førerhus

  g032673
  decal117-2787

  Vedlikehold av drivsystem

  Skifte olje i planetgiret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 200 første timene
 • Skift oljen i planetgiret.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift oljen i planetgireteller årlig, avhengig av hva som kommer først.
 • Bruk SAE 85W-140-girolje av høy kvalitet.

  1. Sett maskinen på en jevn flate med et hjul slik at en tappeplugg står på laveste stilling (klokken seks) (Figur 89).

   g008862
  2. Plasser et tappefat under planetnavet. Ta ut pluggen, og la oljen renne ut.

  3. Plasser et tappefat under bremsehuset. Ta ut tappepluggen, og la oljen renne ut (Figur 90).

   g020680
  4. Sett pluggen i bremsehuset når all oljen har rent ut fra begge steder.

  5. Roter hjulet til det åpne plugghullet i planetgiret peker mot urviserretning klokken tolv.

  6. Fyll planetgiret med 0,65 liter SAE 85W-140-girsmøring med høy kvalitet gjennom det åpne hullet.

   Important: Hvis planetgiret fylles opp før 0,65 liter med olje tilføres, må du vente i én time eller sette inn pluggen og bevege maskinen omtrent tre meter for å distribuere oljen gjennom bremsesystemet. Ta deretter ut pluggen og tilfør den gjenværende oljen.

  7. Sett pluggen på plass.

  8. Gjør det samme med planetgiret/bremsene på motsatt side.

  Skifte olje på bakakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 200 første timene
 • Skift olje på bakakselen.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift olje på bakakselen.
 • Skift oljen etter de første 200 driftstimene og deretter hver 800. driftstime.

  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Rengjør områdene rundt de tre tappepluggene, én på hver ende og én i midten (Figur 91).

  3. Ta ut kontrollpluggene for å gjøre tappingen enklere.

  4. Fjern tappepluggene, og la oljen renne ut i tappefatene.

   g011509
  5. Rengjør området rundt tappepluggen på undersiden av girkassen (Figur 92).

  6. Fjern tappepluggene fra girkassen og la oljen renne ut i et fat.

   Note: Ta ut påfyllingspluggen for å gjøre tappingen enklere.

   g011558
  7. Fyll på nok olje til at nivået når opp til bunnen av kontrollplugghullene. Se Skifte olje på bakakselen og Kontrollere giroljen på bakakselens girkasse.

  8. Sett pluggene på plass.

  Kontrollere spissing av bakhjulene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
  1. Mål avstanden fra midten til midten (i akselhøyde) foran og bak på styredekkene.

   Note: Målingen foran må være 6 mm kortere enn målingen bak.

  2. For å justere, løsne klemmene på begge sider av parallellstagene.

  3. Roter parallellstagenden for å bevege den fremre delen av dekket innover eller utover.

  4. Stram parallellstagklemmene når justeringen er korrekt.

  Justere vinkelen på trekkpedalen

  1. Løsne de to mutrene og boltene som fester venstre side av trekkpedalen til braketten (Figur 93).

   g009745
  2. Vipp pedalen til ønsket driftsvinkel og stram til mutrene (Figur 93).

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  Forsiktig

  Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket mens motoren er varm. La motoren nedkjøles i minst 15 minutter, eller helt til radiatorlokket er så kaldt at du kan ta på det uten å brenne deg, før du fjerner radiatorlokket.

  • Ikke ta på radiatoren og omsluttende deler som er varme.

  Fare

  Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølemiddel.

  • Ikke svelg kjølemiddel.

  • Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  Kontrollere kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kjølevæskenivået.
 • Kontroller kjølemiddelnivået hver dag før du bruker gressklipperen. Kapasiteten til systemet er 8,5 liter.

  1. Ta radiatorlokket og lokket på ekspansjonstanken forsiktig av (Figur 94).

  2. Kontroller kjølevæskenivået i radiatoren.

   Note: Fyll radiatoren opp til toppen av påfyllingshalsen og ekspansjonstanken opp til Full-merket.

   g020441
  3. Hvis kjølevæskenivået er lavt, fyller du halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol.

   Important: Ikke bruk bare vann eller alkohol/metanolbaserte kjølevæsker, da dette kan føre til skader.

  4. Sett på radiatorlokket og lokket på.

  Utføre service på motorkjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller slangene og klemmene til kjølesystemet.
 • Annet hvert år
 • Tøm kjølesystemet og fyll på ny væske.
 • Fjern rusk fra oljeradiatoren/-kjøleren daglig. Rengjør dem oftere under skitne forhold.

  Denne maskinen er utstyrt med et hydraulisk drevet viftedrivsystem som reverseres automatisk (eller manuelt) for å redusere oppsamling av rusk på radiator/oljekjøler og skjerm. Denne funksjonen kan bidra til å redusere tiden som går med til å rengjøre radiatoren/oljekjøleren, men den eliminerer ikke behovet for rutinemessig rengjøring. Det er fortsatt nødvendig å rengjøre og inspisere radiatoren/oljekjøleren med jevne mellomrom.

  1. Slå av motoren, og åpne panseret.

  2. Rengjør motorområdet grundig for alle rester.

  3. Rengjør begge sidene av radiator-/oljekjølerområdet grundig med trykkluft (Figur 95).

   Note: Start fra viftesiden og blås rusk bakover og ut. Rengjør så fra baksiden og blås fremover og ut. Gjenta denne prosedyren flere ganger til alt rusk er borte.

   Important: Hvis du rengjør radiatoren/oljekjøleren med vann, kan komponentene bli skadet eller ruste tidligere enn normalt.

   g020452
  4. Lukk panseret.

  Vedlikehold av bremser

  Justere bremsene

  Juster bremsene når det er mer enn 25 mm frigang på bremsepedalen, eller når bremsene ikke virker effektivt. Frigang er avstanden bremsepedalen kan beveges før du merker bremsemotstand.

  1. Fjern låsen fra bremsepedalene, slik at pedalene virker uavhengig av hverandre.

  2. Hvis du vil redusere frigangen til bremsepedalene, strammer du bremsene på følgende måte:

   1. Løsne de to monteringsskruene og fjern bremsejusteringsdekselet (Figur 96).

    g020458
   2. Løsne den fremre mutteren på gjengeenden på bremsekabelen (Figur 97).

    g020459
   3. Trekk til den bakre mutteren for å flytte kabelen bakover til bremsepedalene har en frigang på 13–25 mm.

   4. Trekk til de fremre mutrene etter at du har justert bremsene riktig.

   5. Monter bremsejusteringsdekselet.

  Vedlikehold av remmer

  Overhale generatorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Remmen har riktig spenning når du kan trykke den ned 10 mm midt mellom remskivene med en kraft på 44 N·m.

  Hvis du ikke kan trykke den ned 10 mm, løsner du monteringsboltene for generatoren (Figur 98).

  Note: Øk eller reduser spenningen til generatorremmen, og stram til boltene. Kontroller hvor langt ned du kan trykke beltet, for å kontrollere at spenningen er riktig.

  g020460

  Overhale kompressorrem

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller kompressorremmens spenning.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller kompressorremmens spenning.
 • Kontroller tilstanden og spenningen til remmen etter hver 100. driftstime.

  1. Remmen har riktig spenning når du kan trykke den ned 10 mm midt mellom remskivene med en kraft på 44 Nm.

  2. Hvis du ikke kan trykke den ned 10 mm, løsner du monteringsboltene for lederullene (Figur 98).

   Note: Øk eller reduser spenningen til kompressorremmen, og stram til bolten. Kontroller hvor langt ned du kan trykke beltet, for å kontrollere at spenningen er riktig.

  Stramme knivdrivremmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller spenningen til knivdrivremmen.
 • Hver 50. driftstime
 • Kontroller spenningen til knivdrivremmen.
 • Når spenningen er korrekt, skal det innvendige målet til strekkfjæren (fra krok til krok) være ca. 8,3 til 9,5 cm. Når korrekt fjærspenning er oppnådd, justerer du stoppebolten (låseskruen) til det er ca. 2 til 5 mm klaring mellom boltens hode og lederullarmen (Figur 99).

  Note: Påse at remmen er plassert på fjærsiden av remføreren (Figur 99).

  g004717

  Skifte knivdrivremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Inspiser knivdrivremmen.
 • Knivens drivrem, som holdes spent av den fjærbelastede lederullen, er svært slitesterk. Etter mange timers bruk vil likevel remmen vise tegn til slitasje. Tegn på en slitt rem er: hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

  1. Senk klippeenheten til verkstedsgulvet, fjern remdekslene fra toppen av klippeenheten og sett dekslene til side.

  2. Løsne øyebolten slik at du kan fjerne fjærspringen (Figur 99).

  3. Løsne flensmutteren som fester stoppebolten til monteringstappen, og flytt lederullen bort fra remmen for å minske remspenningen (Figur 99).

   Note: Løsne mutteren nok til at lederullarmen kan komme forbi stoppebolten.

   Note: Hvis stoppebolten noen gang fjernes fra monteringstappen, pass på at den settes tilbake i hullet som stiller stoppbolthodet på linje med lederullarmen.

  4. Fjern boltene som fester den hydrauliske motoren til klippeenheten (Figur 100).

   g011511
  5. Løft motoren av klippeenheten, og legg den oppå klippeenheten.

  6. Fjern den gamle remmen fra rundt spindelrullene og lederullskiven.

  7. Før den nye remmen rundt spindelrullene og lederullskiveenheten.

  8. Plasser den hydrauliske motoren på klippeenheten når du har ført remmen rundt drivskivene. Monter motoren på klippeenheten med boltene du fjernet tidligere.

   Note: Påse at remmen er plassert på fjærsiden av remføreren (Figur 99).

  9. Koble til strekkfjæren (Figur 99) til øyebolten, og stram remmen som følger:

   • Når spenningen er korrekt, skal det innvendige målet til strekkfjæren (fra krok til krok) være ca. 8,27 til 9,53 cm.

   • Når du har oppnådd korrekt fjærspenning, juster stoppebolten (låsebolten) til det er ca. 1,7 mm til 4,732 mm klaring mellom boltens hode og lederullarmen.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulisk system

  Advarsel

  Hydraulikkvæske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

  Overhale det hydrauliske systemet

  Kontrollere hydraulikkoljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Beholderen fylles på i fabrikken med rundt 29 l hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller den hydrauliske væsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag. Anbefalte erstatningsvæsker er:

  Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (tilgjengelig i spann på 19 l eller fat på 208 l. Se delekatalogen eller kontakt din Toro-distributør for å få oppgitt delenumre).

  Alternative væsker: Hvis Toro-væske ikke er tilgjengelig, kan andre konvensjonelle, petroleumsbaserte væsker brukes, forutsatt at de oppfyller alle følgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Hør med oljeleverandøren for å få vite om oljen oppfyller disse spesifikasjonene.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av uegnede alternativer. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som står for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISO VG 46

  Materielle egenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445St ved 40 °C 44 til 50
   St ved 100 °C 7,9 til 8,5
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 til 160
   Flytepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
  Bransjespesifikasjoner:Vickers I-286-S (Quality Level), Vickers M-2950-S (Quality Level), Denison HF-0

  Riktige hydrauliske væsker må angis for mobilt maskineri (i motsetning til industriell anleggsbruk), for forskjellig vekt, med ZnDTP- eller ZDDP-tilsetningsstoffpakke mot slitasje (ikke en væske uten aske).

  Toro Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid (Tilgjengelig i spann på 19 l eller fat på 208 l. Se delekatalogen eller kontakt din Toro-distributør for å få oppgitt delenumre)

  Denne syntetiske, biologisk nedbrytbare væsken av høy kvalitet har blitt testet og funnet å være kompatibel med denne Toro-modellen. Andre merker med syntetiske væsker kan ha problemer med forseglingskompatibilitet, og Toro kan ikke ta ansvar for uegnede erstatninger.

  Important: Denne syntetiske væsken er ikke kompatibel med Toros biologisk nedbrytbare væske som tidligere ble solgt. Ta kontakt med en Toro-forhandler for mer informasjon.

  Alternative biologisk nedbrytbare væsker:

  Mobil EAL Envirosyn H 46 (USA)

  Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internasjonalt)

  Important: Mange hydrauliske væsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for den hydrauliske oljen er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22liter med hydraulikkolje. Bestill delenr. 44-2500 fra Toro-forhandleren.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, stans motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Kontroller nivået på den hydrauliske væsken (Figur 101).

   g031863

  Skifte hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift den hydrauliske væsken.
 • Hvis oljen blir forurenset, kontakter du den lokale Toro-forhandleren fordi systemet da må tømmes. Forurenset olje ser melkeaktig eller svart ut sammenlignet med ren olje.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, stans motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Fjern tappepluggen nederst foran på beholderen og la hydraulikkvæsken renne ut i det store tappefatet.

  3. Monter og trekk til pluggen når hydraulikkvæsken slutter å renne.

  4. Fyll beholderen (Figur 102) med hydraulikkvæske, se Kontrollere hydraulikkoljen.

   Important: Bruk bare hydraulikkvæskene som er angitt. Andre væsker kan skade systemet.

   g020456
  5. Sett på beholderlokket, start motoren, og bruk alle hydraulikkontrollfunksjonene for å fordele hydraulikkvæsken i systemet.

   Note: Kontroller også at det ikke finnes lekkasjer, og slå deretter av motoren.

  6. Kontroller oljenivået, og fyll på mer til nivået når opp til Full-merket på peilestaven.

   Note: Ikke fyll på for mye.

  Skifte de hydrauliske filtrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 200 første timene
 • Skifte de hydrauliske filtrene.
 • Hver 800. driftstime
 • Skifte de hydrauliske filtrene.
 • Bruk erstatningsfilter fra Toro, delenummer 94-2621 på den bakre (klippeenheten) siden av maskinen og delenr. 75-1310 på fronten (belastningen) av maskinen.

  Important: Hvis du bruker et annet filter, kan dette føre til at garantien blir ugyldig for enkelte komponenter.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, sett på parkeringsbremsene, stans motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Skift ut det hydrauliske filteret (Figur 103).

   g031621
  3. Start motoren og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet. Slå av motoren og sjekk om det finnes lekkasjer.

  Kontrollere hydraulikkslanger og -ledninger

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Annet hvert år
 • Skift bevegelige slanger.
 • Undersøk hydraulikkslanger og -ledninger daglig for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse, og at de ikke er slitt på grunn av værforhold, kjemisk forringelse eller andre årsaker. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Justere motvektstrykket

  Teståpningen for motvekt brukes til å teste trykket i motvektskretsen (Figur 104). Det anbefalte motvektstrykket er 22,41 bar. Hvis du vil justere motvektstrykket, løsne låsemutteren, drei justeringsskruen (Figur 104) med klokken for å øke trykket eller mot klokken for å redusere det, og stram låsemutteren. Motoren må være i gang og klippeenheten må være senket og i flyteposisjon før trykket kan kontrolleres.

  Note: Styrehjulene til alle tre klippeenhetene skal forbli på bakken når du justerer motvekten med motvekten koblet inn.

  g020446

  Vedlikehold av klippeenheten

  Svinge (vippe) fremre klippeenhet til oppreist stilling

  Note: Selv om det ikke er nødvendig å gjøre dette for normale vedlikeholdsprosedyrer, kan du svinge (vippe) den fremre klippeenheten til oppreist stilling. Gjør følgende for å vippe klippeenheten.

  1. Hev den fremre klippeenheten litt opp fra gulvet, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Ta ut hårnålssplintene og splittpinnene som fester klippeenhetens transportlås til låseplaten, og sving låsen mot bakre del av klippeenheten.

  3. Fjern hårnålssplinten og splittpinnen som fester klippehøydekjedene til bakre del av klippeenheten.

  4. Start motoren, hev den fremre klippeenheten langsomt, stopp motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

  5. Grip fremre del av klippeenheten og løft den til oppreist stilling.

  6. Hold klippeenheten oppreist, plasser kabelenden over pinnen på klippeenhetens løftearm, og fest den med hårnålssplinten (Figur 105).

   g020681

  Sving ned den fremre klippeenheten

  1. Få hjelp av en annen person, hold klippeenheten oppreist, fjern hårnålssplinten som fester kabelenden og fjern kabelen fra pinnen.

  2. Sving (vipp) klippeenheten ned.

  3. Lagre kabelen under førerplattformen.

  4. Sitt i setet, start motoren, og senk klippeenheten til den nesten berører underlaget.

  5. Fest klippehøydekjedene til den bakre delen av klippeenheten.

  6. Sving transportlåsen oppover til den er i riktig stilling, og fest den med splittpinnen og låsesplinten.

  Justere klippeenhetsstigningen

  Måle klippeenhetens stigning

  Klippeenhetsstigningen er forskjellen i klippehøyden mellom forkanten og bakkanten av knivplanet. Toro anbefaler en knivstigning på 8–11 mm. Det betyr at den bakre delen av knivstigningen er 8 til 11 mm høyere enn den fremre.

  1. Sett maskinen på en jevn flate på verkstedsgulvet.

  2. Sett klippeenheten til ønsket klippehøyde.

  3. Roter en kniv slik at den peker rett fremover.

  4. Bruk en kort linjal og mål fra gulvet til fremre tupp av kniven.

  5. Roter den knivtuppen til den bakre delen og mål fra gulvet til tuppen av kniven.

  6. Trekk avstanden for forkanten fra avstanden for bakkanten for å regne ut knivstigningen.

  Justere stigningen til den fremre klippeenheten

  1. Løsne låsemutteren øverst eller nederst på klippehøydekjedets U-bolt (Figur 106).

  2. Juster det andre muttersettet for å heve eller senke bakdelen av klippeenheten og oppnå korrekt knivstigning.

  3. Stram låsemutrene.

   g011490

  Justere stigningen på sideklippeenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Undersøk demperen til sideklippeenheten.
  1. Fjern spennhetten fra spindelakselen, og før spindelen ut av styrearmen (Figur 107).

   Note: Plasser mellomleggene etter behov, for å heve eller senke styrehjulene til klippeenheten har korrekt stigning.

   g008866
  2. Sett på spennhetten.

  Overhale styrearmhylsene

  Styrehjularmene har hylser trykket inn i toppen og bunnen av tuben og etter mange driftstimer vil hylsene bli slitt. For å kontrollere hylsene, flytt styregaffelen frem og tilbake og fra side til side. Hvis styrespindelen er løs inne i hylsene, er hylsene slitt og må erstattes.

  1. Hev klippeenheten slik at hjulene ikke berører gulvet, og blokker klippeenheten slik at den ikke kan falle.

  2. Fjern spennhetten, avstandsstykke(r) og trykkskiven fra toppen av styrespindelen.

  3. Trekk styrespindelen ut av monteringstuben.

   Note: La trykkskiven og avstandsstykket(-ene) ligge på bunnen av spindelen.

  4. Sett inn kjørner i toppen eller bunnen av monteringstuben og driv hylsen ut av tuben (Figur 108).

   Note: Driv også den andre hylsen ut av tuben. Rengjør innsiden av tubene for å fjerne smuss.

   g004737
  5. Smør smørefett på inn- og utsiden av nye hylser.

  6. Bruk hammer og en flat plate til å drive hylsene inn i monteringstuben.

  7. Inspiser styrespindelen for slitasje, og skift den ut hvis den er ødelagt

  8. Skyv styrespindelen gjennom hylsene og monteringstuben.

  9. Skyv trykkskiven og avstandsstykket(-ene) på spindelen og monter spennhetten på styrespindelen for å holde alle deler på plass.

  Overhale styrehjulene og lagrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Undersøk klippeenhetens styrehjulsenheter.
  1. Fjern låsemutteren fra bolten som holder fast styrehjulet til styregaffelen (Figur 109) eller styresvingarmen (Figur 110).

   Note: Ta tak i styrehjulet og skyv bolten ut av gaffelen eller svingarmen.

   g004738
   g004739
  2. Fjern lagrene fra hjulnavet og la lageravstandsstykket falle ut (Figur 109 og Figur 110).

  3. Fjern lageret fra den andre siden av hjulnavet.

  4. Kontroller lagrene, avstandsstykket og hjulnavets innside for slitasje, og skift ut eventuelle ødelagte deler.

  5. For å montere styrehjulet, skyv lageret inn i hjulnavet.

   Note: Når du monterer lagrene, trykk på den ytre lagerbanen.

  6. Skyv lageravstandsstykket inn i hjulnavet og trykk det andre lageret i den åpne enden av hjulnavet slik at lageravstandsstykket sitter fast inne i hjulnavet.

  7. Sett på plass styringshjulet i styregaffelen, og fest det med bolten og låsemutteren.

  Vedlikeholde knivene

  Knivsikkerhet

  Fare

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke. Hvis man prøver å reparere en skadet kniv, kan det føre til at produktets sikkerhetssertifisering opphører å gjelde.

  • Undersøk kniven regelmessig for slitasje eller skade.

  • Prøv aldri å rette ut en kniv som er bøyd eller sveis en ødelagt eller sprukket kniv.

  • Skift ut en slitt eller skadet kniv.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  Kontrollere om en kniv er bøyd

  Når du har truffet en gjenstand, undersøk om maskinen ble skadet, og reparer den før du starter og bruker utstyret igjen. Stram alle spindelrullmutrene til 176–203 N·m.

  1. Plasser maskinen på en jevn overflate, hev klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, sett trekkpedalen i NøYTRAL-stilling, sett spaken for kraftuttaket i AV-stilling, stopp motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

   Note: Blokker klippeenheten slik at den ikke kan falle ved et uhell.

  2. Roter kniven til endene vender fremover og bakover og mål fra innsiden av klippeenheten til kniveggen på forkanten av kniven (Figur 111).

   Note: Merk deg dette målet.

   g004740
  3. Roter den motsatte enden av kniven fremover, og mål mellom klippeenheten og kniveggen i samme posisjon som i trinn 2.

   Note: Forskjellen mellom avstanden i trinn 2 og 3 må ikke være over 3 mm. Hvis dette målet overskrider 3 mm, er kniven bøyd og må skiftes ut, se Demontere og montere kniven(e).

  Demontere og montere kniven(e)

  Kniven må skiftes hvis den treffer en hard gjenstand, hvis den ikke er balansert eller hvis den er bøyd. Du må alltid bruke ekte Toro-kniver for å sørge for sikkerhet og optimal ytelse ved bruk.

  1. Plasser klippeenheten i høyeste stilling, aktiver parkeringsbremsen, stans motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

   Note: Blokker klippeenheten slik at den ikke kan falle ved et uhell.

  2. Hold enden av kniven med en fille eller en tykk hanske.

  3. Fjern knivbolten, antiskalperingsvernet og kniven fra spindelakselen (Figur 112).

   g004741
  4. Monter kniven, antiskalperingskoppen og knivens bolt og stram knivbolten til med et moment på 115 til 149 N·m.

   Important: Buen på kniven må vende mot innsiden av klippeenheten for å sikre riktig klipping.

   Note: Når du har truffet en gjenstand, må du stramme alle spindelrullmutrene til med et moment på 115 til 149 N·m.

  Undersøke og slipe kniven(e)

  Det er to ting du må ta hensyn til når du kontrollerer og overhaler kniven: knivvingen og kniveggen. Både kniveggene og knivvingen (delen som vender oppover på motsatt side av kniveggen) bidrar til høy klippekvalitet. Vingen er viktig fordi den løfter gresset opp slik at klippingen blir rett. Vingen kommer imidlertid til å bli slitt etter hvert som du bruker maskinen. Etter hvert som vingen slites ned, reduseres klippekvaliteten litt selv om kniveggene er skarpe. Kniveggen må være skarp slik at gresset blir klippet, og ikke revet av. Kniveggen er sløv når tuppen av gresstråene ser brune og avrevne ut. Slip kniveggene for å avhjelpe denne situasjonen.

  1. Plasser maskinen på en jevn overflate, hev klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, sett trekkpedalen i NøYTRAL-stilling, sett spaken for kraftuttaket i AV-stilling, stopp motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Undersøk kniveggene nøye, særlig der de flate og bøyde delene av kniven møtes (Figur 113).

   Note: Siden sand og slipende materiale kan slite på metallet mellom den flate og bøyde delen av kniven, kontrollerer du kniven før du bruker klippeenheten. Skift ut kniven hvis du oppdager slitasje (Figur 113).

   g004653
  3. Undersøk eggene på alle kniver, og kvess eggene hvis de er sløve eller det er hakk i dem (Figur 114).

   Note: Slip bare den øvre delen av kniveggen, og oppretthold den originale klippevinkelen, for å sørge for at kniven forblir skarp (Figur 114). Kniven opprettholder balansen hvis like mye metall fjernes fra begge kniveggene.

   g000276

   Note: Fjern knivene og slip dem på et slipeapparat. Når du har skjerpet kniveggene, monterer du kniven med antiskalperingsvernet og knivbolten. Se Demontere og montere kniven(e).

  Korrigering av feiljustering av klippeenheten

  Hvis knivene er feiljusterte på én enkelt klippeenhet, vil gresset se stripete ut når man har klippet det. Dette problemet kan avhjelpes ved å påse at knivene er rette og at alle bladene klippes på samme nivå.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate på verkstedsgulvet.

  2. Hev klippehøyden til høyeste stilling. Se Justere klippehøyden.

  3. Senk klippeenheten på den flate overflaten og fjern dekslene fra toppen av klippeenheten.

  4. Løsne flensmutteren, fest lederullen, for å løsne remspenningen.

  5. Roter knivene til endene vender fremover og bakover og mål fra gulvet til fremre tupp av kniveggen.

   Note: Merk deg dette målet. Roter så den samme kniven til den motsatte enden er foran og mål igjen. Forskjellen mellom målene må ikke være over 3 mm. Hvis målet overskrider 3 mm, er kniven bøyd og må byttes ut. Pass på å måle alle knivene.

  6. Sammenlikne målene på de ytre knivene med kniven i midten.

   Note: Den midterste kniven må ikke være mer enn 10 mm lavere enn de ytre knivene. Hvis den midterste kniven er mer enn 10 mm lavere enn de ytre knivene, fortsett til trinn 7 og legg mellomlegg mellom spindelhuset og bunnen av klippeenheten.

  7. Fjern boltene, flate skiver, låseskiver og mutterne fra den ytre spindelen i området der mellomleggene må tilføyes.

   Note: For å heve eller senke kniven, tilføy et mellomlegg, delenr. 3256-24, mellom spindelhuset og bunnen av klippeenheten. Fortsett å kontrollere knivenes innretning og tilføy mellomlegg til knivtuppene er innenfor ønskede mål.

   Important: Du må ikke bruke mer enn tre mellomlegg ved ett enkelt hull. Bruk færre mellomlegg ved tilstøtende hull hvis det er brukt mer enn ett mellomlegg ved ett enkelt hull.

  8. Juster lederullen og monter remdekslene.

  Vedlikehold av førerhus

  Rengjøre luftfiltrene i førerhuset

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Rengjør luftfiltrene i førerhuset – skift dem ut hvis de har rifter eller er svært tilsmusset.
  1. Ta ut skruene og fjern ristene over luftfiltrene både inni og bak førerhuset (Figur 115 og Figur 116).

   g028378
   g028379
  2. Rengjør filtrene ved å blåse ren, oljefri, komprimert luft gjennom dem.

   Important: Filtre med hull, rifter eller andre skader må skiftes ut.

  3. Monter filtrene og risten med vingeskruene.

  Rengjøre klimaanleggsenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Rengjør klimaanleggsenheten(oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
  1. Utfør prosedyren for forberedelse av vedlikehold. Se Gjøre maskinen klar for vedlikehold.

  2. Koble fra kabelen for hver vifte.

   g032323
  3. Fjern de to knottene og fjern vifteenheten.

  4. Åpne de fire låsene på klimaanleggsenheten, og fjern skjermen.

   g032324
  5. Fjern luftfiltrene (se Figur 116).

  6. Rengjør klimaanleggsenheten.

  7. Monter luftfiltrene, skjermen og vifteenheten (Figur 116, Figur 117 og Figur 118).

  8. Koble til kabelen for hver vifte (Figur 117).

  Rengjøring

  Important: Vær forsiktig rundt førerhusets forseglinger og lys (Figur 119). Hvis du bruker en høytrykkvasker, hold vaskestaven minst 0,6 m unna maskinen. Ikke bruk en høytrykksspyler direkte på førerhusets forseglinger og lys, eller under bakre overheng.

  g034330

  Lagring

  Forberedelser for vinteropplag

  Trekkenhet

  1. Rengjør trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  2. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  3. Kontroller alle festene. Stram dem om nødvendig.

  4. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  5. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  6. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  Motor

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen på plass.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll bunnpannen med motorolje.

  4. Start motoren, og kjør den på tomgang i omtrent to minutter.

  5. Slå av motoren.

  6. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff.

  7. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  8. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  9. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  10. Kontroller frostvæsken, og fyll på halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol etter behov, avhengig av forventet minimumstemperatur der du bor.