Innledning

Maskinen er en plentraktor med spolekniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Den er hovedsakelig laget for å klippe gress på allerede godt vedlikeholdte parkplener, golfbaner, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Den er ikke beregnet på å klippe kratt, høyt gress og andre vekster langs motorveier eller til å brukes til landbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienumre på høyre side av frontrammen på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

g009699

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forholdsreglene.

g000502

Denne brukerhåndboken bruker i tillegg to ord til for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Merk henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Fordi det i noen områder finnes lokalt, delstatlig eller føderalt regelverk som krever at man bruker en gnistfanger på motoren i denne maskinen, inneholder lyddemperen en gnistfanger.

Originale Toro-gnistfangere er godkjent av amerikanske skogbruksmyndigheter.

Important: Denne motoren er utstyrt med en gnistfangerdemper. Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder uten en fungerende gnistfangerdemper, eller en motor som er begrenset, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann. Andre stater eller føderale områder kan ha lignende lover.

Den vedlagte Brukerhåndbok for motor inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Sikkerhet

Denne maskinen oppfylte eller overgikk EN ISO 5395:2013 (merker brukes hvor det er hensiktsmessig) og ANSI B71.4-2012-spesifikasjonene som gjaldt da den ble produsert.

Hvis føreren eller eieren bruker maskinen på feil måte eller utfører feil vedlikeholdsarbeid, kan det føre til personskader. Følg alltid disse forsiktighetsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselssymbolet, som betyr FORSIKTIG, ADVARSEL eller FARE – ”personlige sikkerhetsinstruksjoner”. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Regler for sikker bruk

Instruksjonene nedenfor er tatt fra EN ISO 5395:2013 og ANSI-standard B71.4-2012.

Opplæring

 • Les brukerhåndboken og annet opplæringsmateriell nøye. Gjør deg godt kjent med alle kontroller, sikkerhetssignaler og riktig bruk av utstyret.

 • Barn eller personer som ikke har lest bruksanvisningen, må ikke få lov til bruke eller utføre service på gressklipperen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk av denne gressklipperen.

 • Du må aldri klippe hvis andre personer, spesielt barn, eller dyr befinner seg i nærheten.

 • Husk at føreren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.

 • Ta aldri med passasjerer.

 • Alle førere og mekanikere bør selv sørge for at de får profesjonell opplæring. Eieren er ansvarlig for opplæring av brukerne. En slik opplæring bør legge vekt på:

  • Hvor nødvendig forsiktighet og konsentrasjon er når man kjører en plentraktor.

  • At man ikke får kontroll over en plentraktor som sklir i en bakke ved å bremse. De vanligste årsakene til at man mister kontroll over maskinen er:

   • for dårlig bakkegrep,

   • for høy hastighet,

   • utilstrekkelig bremsing,

   • at denne spesielle maskintypen ikke passer til arbeidet,

   • at det ikke er tatt hensyn til bakkeforhold, spesielt skråninger eller

   • feil kupling eller fordeling av belastning.

 • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller skader som han/hun, andre personer eller eiendom utsettes for.

Forberedelser

 • Ha alltid på deg kraftig fottøy, langbukser, hjelm, vernebriller og hørselsvern når du bruker gressklipperen. Langt hår, løstsittende klær eller smykker kan sette seg fast i bevegelige deler. Ikke bruk maskinen uten sko eller med åpne sandaler.

 • Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes og fjern alle gjenstander som kan slenges opp i luften.

 • Skift ut defekte lyddempere.

 • Vurder terrenget for å avgjøre hvilket tilbehør og utstyr som er nødvendig for å gjøre jobben på en sikker og riktig måte. Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av produsenten.

 • Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

Sikker håndtering av drivstoff

 • Håndter bensin svært forsiktig for å unngå skade på person eller eiendom. Bensin er meget brannfarlig og bensindamp er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll bensin mens motoren går.

 • La motoren bli kald før du fyller på mer drivstoff.

 • Du må aldri fylle drivstoff på maskinen innendørs.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Fyll aldri opp kanner inne i et kjøretøy, på en lastebil eller på en tilhenger med en plastledning. Sett alltid beholdere på bakken, borte fra kjøretøyet, når de fylles på.

 • Utstyr må tas ut av lastebilen eller tilhengeren, og fylles med drivstoff på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll på drivstoff på slikt utstyr med en drivstoffkanne istedenfor å fylle drivstoff direkte fra pumpen.

 • Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle. Bruk ikke påfyllingsanordningen som ikke er utstyrt med automatisk avbryterfunksjon.

 • Hvis du søler drivstoff på klær, bytt klær umiddelbart.

 • Ikke overfyll drivstofftanken. Sett på igjen lokket på drivstofftanken og stram godt til.

Bruk

 • Motoren må ikke brukes på et lukket sted der giftig kullos kan samle seg.

 • Gressklipperen må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.

 • Før du forsøker å starte motoren, må du koble ut alle knivkoblinger, sette motoren i fri og sette på parkeringsbremsen.

 • Husk at ingen skråninger er trygge. Vær ekstra forsiktig når du kjører i skråninger med gress. Slik unngår du at maskinen velter:

  • Unngå å bråstoppe eller starte med mye gass i oppover- eller nedoverbakker.

  • Kjør sakte i skråninger og når du svinger skarpt.

  • Vær oppmerksom på ujevnheter, hull og andre skjulte farer i terrenget.

  • Unngå brå svinger. Vær forsiktig når du rygger.

  • Bruk motvekt(er) eller hjulvekter når brukerhåndboken anbefaler det.

 • Vær oppmerksom på hull i bakken og andre skjulte farer i terrenget.

 • Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier.

 • Stopp knivene før du kjører på flater uten gress.

 • Pass alltid på at materialet ikke blåses ut mot personer i nærheten når utstyret brukes. La heller aldri noen oppholde seg i nærheten mens maskinen er i gang.

 • Maskinen må ikke brukes hvis verneplatene er defekte eller uten at sikkerhetsanordningene sitter på plass. Kontroller at alle sperrene er montert, at de er riktig justert og at de fungerer som de skal.

 • Endre ikke innstillingen for motorregulatoren eller kjør motoren med for høyt turtall. Hvis motoren går på for høyt turtall, øker faren for personskader.

 • Før du forlater førerens plass:

  • Stopp gressklipperen på en jevn flate.

  • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

  • skift til fri og sett på parkeringsbremsen;

  • Stopp motoren og ta ut nøkkelen.

 • Koble ut drivkraften til utstyret under transport eller når maskinen ikke er i bruk.

 • Stopp motoren og koble ut drivkraften til utstyret:

  • før du fyller drivstoff,

  • før du justerer høyden hvis ikke justeringene kan gjøres fra førerens plass.

  • før du fjerner eventuelle tilstoppinger,

  • før du sjekker, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen eller

  • etter at du har truffet en gjenstand eller hvis det oppstår unormal vibrasjon. Undersøk om gressklipperen ble skadet, og reparer den før du starter den og bruker utstyret igjen.

 • Reduser gassen når du vil stoppe motoren. Hvis motoren har en stengingsventil, skal drivstofftilførselen skrus av når du er ferdig med å klippe.

 • Hold hender og føtter borte fra klippeenhetene.

 • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

 • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau. Stopp sylindrene/spolene hvis de ikke beveger seg.

 • Ikke bruk gressklipperen når du er påvirket av alkohol eller medisiner.

 • Lynnedslag kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

 • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

 • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som reduserer synsfeltet.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Sørg for at alle mutre, bolter og skruer er stramme, for å være sikker på at utstyret er i god stand og trygt å bruke.

 • En maskin med drivstoff på tanken må aldri oppbevares innendørs der drivstoffdamp kan komme i kontakt med en åpen flamme eller gnister.

 • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

 • Unngå brannfare ved å holde motoren, lyddemperen, batterirommet og området der drivstoff oppbevares fritt for gress, løv og mye fett.

 • Hold alle delene i god stand, og at maskindelene og de hydrauliske koblingene er tette. Skift ut slitte eller skadde deler og merker.

 • Hvis du må tappe drivstofftanken, skal dette gjøres utendørs.

 • Vær forsiktig når du justerer maskinen slik at du unngår å klemme fingre mellom bevegelige kniver og faste deler.

 • På maskiner med flere sylindere og/eller spoler må man være forsiktig fordi resten av sylindrene/spolene kan begynne å rotere når den ene sylinderen/spolen roterer.

 • Koble fra drivene, senk klippeenhetene, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen fra tenningen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet før du foretar justeringer, rengjøring eller reparasjoner.

 • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

 • Bruk jekkstøtter til å støtte komponentene når det er nødvendig.

 • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

 • Koble fra batteriet før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Når du kobler kablene til igjen, kobler du først til den positive polen og deretter den negative.

 • Vær forsiktig når du kontrollerer sylindrene/spolene. Bruk hansker, og vær forsiktig når du utfører service på dem.

 • Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.

 • Lad opp batteriene på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

Transport

 • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

 • Bruk en rampe med full bredde for å laste maskinen inn i en tilhenger eller lastebil.

 • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må ledes nedover og utover fra maskinen

Sikkerhet ved bruk av Toro-plentraktor

Følgende liste inneholder sikkerhetsinformasjon som gjelder spesielt for Toro-produktene, eller annen viktig sikkerhetsinformasjon som ikke er inkludert i CEN-, ANSI- eller ISO-standardene.

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slenge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader eller dødsulykker.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Advarsel

Motoreksos inneholder karbonmonoksid, som er en dødelig gift uten lukt.

Ikke kjør motoren innendørs eller på et innestengt område.

 • Lær deg hvordan du raskt kan stoppe motoren.

 • Bruk ikke maskinen hvis du har på deg sandaler, tennissko eller joggesko.

 • Bruk av vernesko og langbukser anbefales og er påbudt i henhold til enkelte lokale bestemmelser og forsikringsforskrifter.

 • Vær forsiktig når du håndterer drivstoff. Tørk opp eventuelt søl.

 • Kontroller daglig at sperrebryterne fungerer som de skal. Hvis en bryter ikke virker, skifter du den før du bruker maskinen.

 • Sitt på setet når du starter motoren.

 • Du må være oppmerksom når du bruker maskinen. Slik unngår du å miste kontrollen:

  • Ikke kjør i nærheten av bunkere, grøfter, bekker, voller eller andre fareområder.

  • Reduser hastigheten når du tar skarpe svinger. Unngå å starte og stoppe plutselig.

  • Når du befinner deg i nærheten av eller krysser en vei, må du alltid overholde vikeplikten.

  • Bruk bremsene når du kjører nedover, slik at du kjører sakte framover og har kontroll over maskinen.

 • Når du bruker en maskin med veltebeskyttelse, må du aldri fjerne veltebeskyttelsen og alltid bruke sikkerhetsbeltet.

 • Hev klippeenheten når du kjører fra ett arbeidsområde til et annet.

 • Ikke ta på motoren, lyddemperen eller eksosrøret mens motoren er i gang eller like etter at den er stoppet. Disse områdene er svært varme, og du kan brenne deg på dem.

 • I alle skråninger er det en sjanse for å tippe eller velte, men risikoen øker når hellingsvinkelen øker. Bratte skråninger bør unngås.

  Du må senke klippeenhetene når du kjører i en nedoverbakke, slik du opprettholder god styringskontroll.

 • Kople inn clutchen sakte og hold alltid foten på trekkpedalen, spesielt i nedoverbakke.

  Bruk revers på trekkpedalen til å bremse.

 • Hvis maskinen stopper når du kjører i en bratt skråning, må du ikke snu den rundt. Du må alltid rygge sakte rett ned bakken.

 • Hvis en person eller et dyr plutselig kommer inn på eller befinner seg i nærheten av klippeområdet, må du slutte å klippe. Hvis du ikke er forsiktig når du bruker maskinen, kan kombinasjonen av bakkevinkelen, rikosjetter og feilplasserte sikkerhetsskydd føre til at noen skades av gjenstander som slynges gjennom luften. Ikke fortsett å klippe før disse er fjernet fra området.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Kontroller at alle koblingene for hydrauliske ledninger er tette, og at alle hydrauliske slanger og ledninger er i god stand før systemet settes under trykk.

 • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk væske under høyt trykk. Bruk papp eller papir til å lete etter lekkasjer, ikke hendene. Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake alvorlige skader. Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

 • Før du kobler fra eller utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du slippe ut alt trykket i systemet ved å stoppe motoren og senke klippeenhetene og det andre utstyret til bakkenivå.

 • Kontroller med jevne mellomrom at drivstoffledningene er tette, og at de ikke er slitte. Stram og reparer dem etter behov.

 • Hvis motoren må være i gang for å utføre en vedlikeholdsjustering, må du passe på at klær, hender, føtter og andre kroppsdeler ikke er i nærheten av klippeenhetene, tilbehør eller andre bevegelige deler.

 • La en autorisert Toro-forhandler kontrollere maksimal hastighet med en turteller, slik at det blir utført på en sikker og nøyaktig måte.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

 • Bruk kun tilbehør og reservedeler som er godkjent av Toro. Garantien kan bli ugyldig hvis du bruker tilbehør eller reservedeler som ikke er godkjente.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 101 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i ISO 11094.

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykknivå på 83 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydtrykknivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Vibrasjonsnivå

Hånd-arm vibrasjonsnivå

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 0,3 m/s2

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 0,3 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,16 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hele karosseriet

Målt vibrasjonsnivå = 0,2 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,1 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal117-4763
decal93-6680
decal93-6686
decal117-4765
decal117-4766
decal117-2718
decal106-6755
decal98-4387
decal93-6688
decal110-9642
decal125-8754
decal121-3887
decal121-3884
decal112-5019
decal93-6681
decal106-6754
decal125-4605
decal120-1670
decal130-1651
decalbatterysymbols
decal120-1683
decal120-1686

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Justere støttevalsene

Avhengig av bredden på klippeenhetene som skal monteres på trekkenheten, skal støttevalsene justeres som følger:

 • Hvis du bruker en 69 cm klippeenhet, skal valsene monteres i de øvre monteringshullene av støtteenhetskanalene.(Figur 3).

 • Hvis du bruker en 81 cm klippeenhet, skal valsene monteres i de nedre monteringshullene av støtteenhetskanalene.(Figur 3).

  g019541

Erstatte varselsmerke for CE-samsvar

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Varselmerke1

På maskiner som krever CE-samsvar, fest varselsmerket med delenr. 120–1683 over varselsmerket med delenr. 120–1686.

Montere panserlås for CE-samsvar

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Panserlåsebrakett 1
Nagle 2
Skrue, 1/4 x 2 tomme 1
Flat skive, 1/4 tomme 2
Låsemutter, 1/4 tomme 1
 1. Hekt løs panserlåsen fra panserlåsebraketten (Figur 4).

  g014982
 2. Fjern de to naglene som fester panserlåsbraketten til panseret (Figur 5). Fjern de to panserlåsbrakettene fra panseret.

  g012628
 3. Plasser CE-låsebraketten og panserlåsbraketten på panseret på linje med monteringshullene. Låsebraketten må være mot panseret (Figur 5). Ikke fjern bolten og mutteren fra låsebrakettarmen.

  g012629
 4. Rett inn skivene med hullene på innsiden av panseret.

 5. Nagle brakettene og skivene til panseret (Figur 6).

 6. Hekt låsen på panserlåsbraketten (Figur 7).

  g012630
 7. Skru bolten inn på den andre armen til panserlåsbraketten for å låse låsen i stilling (Figur 8). Stram til bolten, men ikke mutteren.

  g012631

Installere klippeenhetene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Fremre slangefører, høyre1
Fremre slangefører, venstre1
 1. Fjern spolemotorene fra fraktbraketten.

 2. Fjern fraktbraketten og kast den.

 3. Fjern klippeenhetene fra kartongene. Monter og juster som beskrevet i henhold til klippeenhetens brukerhåndbok.

 4. Kontroller at motvekten (Figur 9) er installert i den korrekte enden av klippeenheten som beskrevet i klippeenhetens brukerhåndbok.

  g003320
 5. Alle klippeenhetene sendes med dekkekompenseringsfjæren festet til høyre side av klippeenheten. Dekkekompenseringsfjæren må være festet på samme side av klippeenheten som spoledrivmotoren. Plasser dekkekompenseringsfjæren på nytt på følgende måte:

  1. Fjern de to låseskruene og mutterne som fester stangbraketten til klippeenhetstappene (Figur 10).

   g003949
  2. Fjern flensmutteren som fester skruen på røret for fjær til bærerammetappen (Figur 10). Fjern enheten.

  3. Monter skruen til fjærrøret på motsatt tapp på bærerammen og fest med flensmutteren. Skruehodet skal plasseres på utsiden av tappen som vist i Figur 11.

   g003967
  4. Monter stangbraketten til klippeenhetstappene med låseskruene og mutterne (Figur 11). På klippeenheten, monter venstre slangefører på fremsiden av klippeenhetstappene når du monterer stangbraketten igjen (Figur 13).

   Important: På klippeenhet nr. 4 (venstre foran) og 5 (høyre foran), bruk monteringsmutterne for stangbraketten til å montere slangeførerne foran på klippenhetstappene. Slangeførerne skal lene mot midtre klippeenhet (Figur 12 til og med Figur 14).

   g014684
   g015160
   g019602

   Note: Når du installerer eller fjerner klippeenheten må du kontrollere at hårnålssplinten er installert i fjærstanghullet ved siden av stangbraketten. Ellers skal hårnålssplinten være installert i hullet på enden av stangen.

 6. Øk styringen på de bakre klippeenhetene ved å fjerne svingavstandsstykkene (2), sokkelskruene med sekskanthode og låsemutrene med flens (Figur 15) fra de bakre (nr. 2 og nr. 3) bærerammene til klippeenheten (Figur 12).

  g015978
 7. Senk alle løftearmene fullstendig.

 8. Dekk bærerammeakselen med rent smørefett (Figur 16).

  g015976
 9. For de fremre klippeenhetene skyv en klippeenhet under løftearmen mens du fører bærerammen inn i løftearmens dreiegaffel (Figur 16). Sørg for at trykkskiven er på plass på bærerammeakselen.

 10. Sikre bærerammen til løftearmens dreiegaffel med ringstiften (Figur 16).

 11. Fest dreiegaffelen til bærerammen med låsestiften (Figur 17) for å låse (feste) styringen på klippeenhetene.

  g015977

  Note: Fast styring anbefales ved klipping av skråbakker.

 12. Bruk følgende prosedyre på de bakre klipeenhetene når klippehøyden er over 19 mm.

  1. Fjern ringstiften og skiven som fester løftearmens dreieaksel til løftearmen og skyv løftearmens dreieaksel ut av løftearmen (Figur 18).

   g003979
  2. Før inn løftearmens dreiegaffel i bærerammeakselen (Figur 16).

  3. Før inn løftearmakselen i løftearmen og fest den med skiven og ringstiften (Figur 18).

 13. Fest løftearmkjedet til kjedebraketten med låsestiften (Figur 19). Bruk det antallet kjedekoblinger som angis i klippeenhetens brukerhåndbok.

  g003948
 14. Dekk kileakselen i spolemotoren med rent smørefett.

 15. Påfør olje i motorens O-ring og sett den på motorflensen.

 16. Installer motoren ved å rotere den med klokken slik at motorflensene går klar av skruene (Figur 20). Roter motoren mot klokken til flensene omringer skruene, og trekk deretter til skruene.

  Important: Påse at spolemotorslangene ikke vridd, knekt eller i fare for å bli klemt.

  g004127

Justere dekkekompenseringsfjæren

Dekkekompenseringsfjæren (Figur 21) overfører også vekt fra den fremre til den bakre valsen. (Dette er med på å redusere bølgemønsteret i dekket, også kjent som "ondulering".)

Important: Foreta fjærjusteringer med klippeenheten på trekkenheten, vendt rett fremover og senket til gulvet.

 1. Kontroller at hårnålssplinten er installert i det bakre hullet på enden av stangen (Figur 21).

  Note: Flytt hårnålssplintpinnen til fjærstaghullet ved siden dekket til kompenseringsfjæren når service skal utføres på klippeenheten.

  g003863
 2. Stram til sekskantmutteren foran på fjærstangen inntil den komprimerte lengden på fjæren er 15,9 cm (Figur 21).

  Note: Ved bruk i ujevnt terreng bør du redusere fjærlengden med 13 mm. Bakkefølgingen vil reduseres noe.

  Note: Innstillingen for plenjevning må nullstilles hvis klippehøydeinnstillingen eller aggresjonen for klippeenheten blir endret.

Installere klippeenhetens støtte

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Klippeenhetstøtte1

Når klippeenheten må tippes på siden for at man skal komme til motstål/spole, vipp opp baksiden av klippeenheten med støtten for å sikre at mutterne bak på enden av justeringsskruen til motstangen ikke hviler på arbeidsoverflaten (Figur 22).

g003985

Fest støtten til kjedebraketten med låsestiften (Figur 23).

g004144

Smøre maskinen

Før du bruker maskinen må den smøres godt. Se avsnittet Smøring. Hvis du ikke smører maskinen, ødelegges viktige deler tidligere enn ellers.

Kontrollere væskenivå

 1. Kontroller nivå på oljen i bakakselen før motoren startes for første gang, se Kontroller oljen i bakakselen i avsnittet Vedlikehold av drivsystemet.

 2. Kontroller nivået på hydraulisk væske før du starter motoren for første gang, se Kontrollere nivået på hydraulisk væske i driftsavsnittet.

 3. Kontroller motoroljenivået før og etter du starter motoren for første gang, se Kontrollere motoroljenivået i driftsavsnittet.

Bruke styrestaget

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Styrestag1

Bruk styrestaget til å justere klippeenheten. Referer til klippenhetens brukerhåndbok for justeringsprosedyrer (Figur 24).

g004552

Oversikt over produktet

Bremsepedaler

To fotpedaler (Figur 25) brukes til å kontrollere bremsene enkeltvis, slik at det blir enklere å snu og slik at du får bedre veigrep når du kjører på tvers av bakker.

Pedallås

Pedallåsen (Figur 25) brukes til å koble pedalene sammen for å sette på parkeringsbremsen.

Parkeringsbremsepedal

For å aktivere parkeringsbremsen (Figur 25), koble pedalene sammen med pedallåsen, trykk ned på høyre bremsepedal mens du aktiverer tåpedalen. Når du vil ta av parkeringsbremsen trykker du en av bremsepedalene til parkeringsbremselåsen trekkes inn.

g015074

Trekkpedal

Trekkpedalen (Figur 25) brukes til å kjøre framover og bakover. Trykk ned den øvre delen av pedalen for å kjøre fremover og den nedre for å kjøre bakover. Hastigheten er avhengig av hvor mye du trykker ned pedalen. Hvis du vil oppnå maksimal hastighet når du kjører uten last, trykker du pedalen helt ned når gassen er i stillingen Hurtig.

Du stopper ved å redusere trykket på pedalen slik at den går tilbake til midtstillingen.

Pedal til vippejustering for ratt

For å vippe rattet mot deg trykker du ned fotpedalen (Figur 25) og trekker rattårnet mot deg til den mest komfortabel posisjonen og deretter slipper du pedalen.

Hastighetsbegrenser for klipping

Når hastighetsbegrenseren for klipping (Figur 26) er vippet opp vil den kontrollere klippehastigheten og gjøre at klippeenhetene aktiveres. Hvert avstandsstykke justerer klippehastigheten med 0,8 km/t. Jo flere avstandsstykker du har oppå skruen, jo saktere vil du kjøre. For transport, vipp tilbake klippehastighetsbegrenseren og du kan oppnå maksimal transporthastighet.

Skruer for hastighetsbegrenser

Juster skruen(e) (Figur 26) for å begrense hvor langt ned du kan trykke trekkpedalen forover eller bakover for å begrense hastigheten.

Important: Hastighetsbegrenserskruen må stoppe trekkpedalen før pumpen når full slaglengde, ellers kan pumpen bli skadet.

g015075

Kontrollspak for senking og heving av klippeenheten

Denne spaken (Figur 27) hever og senker klippeenhetene og starter og stopper også kutterhodene når de er aktivert i klippemodus. Klippehodene kan ikke senkes når klippe-/transportbryteren er i transportstilling.

Nøkkeltenning

Nøkkeltenningen (Figur 27) har tre stillinger: av, på/oppvarming og start.

InfoCenter

InfoCenter LCD-displayet viser informasjon om maskinen, som driftsstatus, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen (Figur 27).

Kraftuttaksbryter

Kraftuttaksbryteren (Figur 27) har to stillinger: Ut (start) og inn (stopp). Trekk kraftuttaksknappen ut for å aktivere klippeenhetens kniver. Trykk inn bryteren for å deaktivere klippeenhetens kniver.

g021208

Motorhastighetsbryter

Motorhastighetsbryteren (Figur 27) har to måter å endre motorhastigheten på. Den kan økes eller reduseres i trinn på 100 o/min ved å trykke lett på bryteren. Ved å holde bryteren nede vil motoren automatisk gå til høy eller lav tomgang avhengig av hvilken side av bryteren som blir trykket ned.

Frontlysbryter

Trykk bryteren nedover for å slå på frontlyktene (Figur 27).

Stikkontakt

Stikkontakten (Figur 28) brukes til å gi strøm til elektrisk ekstrautstyr på 12 volt.

g010239

Poseholder

Bruk poseholderen (Figur 28) for lagring.

Slipespaker

Bruk slipespakene for å slipe spolene (Figur 29).

g015076

Setejusteringer

Spak for for- og bakoverjusteringer

Trekk ut spaken for å skyve setet frem- og bakover (Figur 30).

Justeringsknott for armlene

Roter knotten for å justere armlenets vinkel (Figur 30).

Justeringsspak for seterygg

Flytt spaken for å justere seteryggens vinkel (Figur 30).

Vektmåler

Indikerer når setet er justert til førerens vekt (Figur 30). Høydejustering gjøres ved å posisjonere opphenget til innenfor det grønne området.

g008837

Vektjusteringsspak

Juster for operatørvekt (Figur 30). Trekk opp spaken for å øke lufttrykket og trykk ned for å redusere lufttrykket. Korrekt justering er oppnådd når vektmåleren i det grønne området.

Bruke InfoCenter LCD-skjermen

InfoCenter LCD-displayet viser informasjon om maskinen, for eksempel driftsstatus, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen (Figur 31). InfoCenter har også et oppstartsskjermbilde og et hovedskjermbilde for informasjon. Du kan når som helst bytte mellom oppstartsskjermbildet og hovedskjermbildet for informasjon ved å trykke på en InfoCenter-knapp og velge en pil.

g020650
 • Venstre-knapp, Meny-/Tilbake-knapp – trykk på denne knappen for å få tilgang til InfoCenter-menyen. Du kan også bruke knappen til å gå ut av en meny du befinner deg i.

 • Midten-knapp – bruk denne knappen til å rulle ned i menyer.

 • Høyre-knapp – bruk denne knappen til å åpne en meny der en høyrepil angir at det finnes mer innhold.

 • Manuell viftereversering – aktiveres ved å trykke venstre og høyre knapper samtidig.

 • Pipealarm – aktiveres når klippeenhetene senkes, eller for varselsfeil og systemfeil.

  Note: Hver enkelt knapp kan ha ulike formål avhengig av hva situasjonen krever. Hver knapp vil også være merket med et ikon som viser dens gjeldende funksjon.

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

SERVICE DUEAngir når planlagt vedlikehold skal utføres
GraphicMotor o/min / status – angir motorhastighet
GraphicInformasjonsikon
GraphicTimeteller
GraphicHurtig
GraphicSakte
GraphicViftereversering – angir når viften er reversert
GraphicStasjonær gjenoppbygging påkrevd
GraphicLuftinntaksvarmeren er aktiv
GraphicHev klippeenhetene
GraphicNedre klippeenheter
GraphicFøreren må sitte i setet
GraphicParkeringsbremseindikator – angir at parkeringsbremsen er på
GraphicIdentifiserer hastigheten som høy
GraphicFri
GraphicIdentifiser hastigheten som lav
GraphicKjølevæsketemperatur – angir motorens kjølevæsketemperatur i °C eller °F
GraphicTemperatur (varm)
GraphicAvslått eller ikke tillatt
GraphicKraftuttaket er aktivert
GraphicStarte motoren
GraphicStopp eller nedstengning
GraphicMotor
GraphicNøkkelbryter
GraphicAngir når klippeenhetene senkes
GraphicAngir når klippeenhetene heves
GraphicPIN-kode
GraphicHydraulikkvæsketemperatur – angir temperaturen på hydraulikkvæsken
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicFeil eller mislykket
GraphicLyspære
GraphicUttak for TEC-kontroller eller kontrollkabelen i nettet
GraphicHøy: over tillatt hastighet
GraphicLav: under tillatt hastighet
Graphic/GraphicUtenfor rekkevidde
GraphicBryter
GraphicFøreren må slippe bryteren
GraphicFøreren må endre til angitt tilstand
Symboler brukes ofte til å forme setninger. Noen eksempler er vist nedenfor 
GraphicFøreren må sette maskinen i fri
GraphicMotorstart avslått
GraphicMotoren stanses
GraphicMotorkjølevæske for varm
GraphicHydraulikkvæsken er for varm
GraphicVarsling om opphoping av DPF-aske. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret i avsnittet om vedlikehold for mer informasjon.
GraphicSitt ned eller koble inn parkeringsbremse

Bruke menyene

Trykk på knappen for menytilgang mens du er i hovedskjermbildet for å få tilgang til InfoCenter-menysystemet. Du vil da komme til hovedmenyen. Se følgende tabeller for en oversikt over alternativene som er tilgjengelige fra menyene:

Hovedmeny
MenyelementBeskrivelse
FeilMenyen Feil inneholder en liste over de siste maskinfeilene. Se servicehåndboken eller ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for mer informasjon om menyen Feil og informasjonen den inneholder.
TjenesteMenyen Tjeneste inneholder informasjon om maskinen som for eksempel antall brukstimer og liknende.
DiagnostikkMenyen Diagnostikk viser tilstanden til hver bryter, sensor og kontrollutgang for maskinen. Dette kan brukes til å feilsøke visse problemer, siden du raskt vil få greie på hvilke maskinkontroller som er av- og påslått.
InnstillingerMenyen Innstillinger gjør at du kan tilpasse og endre konfigurasjonsfaktorer på InfoCenter-skjermen.
OmMenyen Om viser modellnummeret, serienummeret og programvareversjonen til maskinen din.
Tjeneste
MenyelementBeskrivelse
HoursOppgir samlet antall timer som maskinen, motoren, og kraftuttaket har vært på, samt antall timer som maskinen har blitt transportert og trengt vedlikehold.
CountsLister opp diverse hendelser maskinen har opplevd.
Diagnostikk
MenyelementBeskrivelse
Cuttings UnitsIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for heving og senking av klippeenheter.
Hi/Low RangeIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for kjøring i transportmodus.
PTOIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av kraftuttakskretsen.
Engine RunIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av motoren.
BacklapIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av slipefunksjonen.
Innstillinger
MenyelementBeskrivelse
EnheterKontrollerer enhetene som brukes i InfoCenter. Menyvalgene er Britisk og Metrisk
SpråkKontrollerer språkene som brukes i InfoCenter*.
BakgrunnKontrollerer lysstyrken til LCD-skjermen.
KontrastKontrollerer kontrasten til LCD-skjermen.
F Sliping ŠIndikerer hastigheten for fremre spoler i slipemodus.
B Sliping ŠIndikerer hastigheten for bakre spoler i slipemodus.
Beskyttede menyerGir en person som er autorisert av selskapet med PIN-koden, tilgang til beskyttede menyer.
Auto TomgangStyrer hvor lang tid som skal gå før motoren går tilbake til lav tomgangskjøring når maskinen står stille.
KnivtellerStyrer antall kniver på spolen for spolehastighet.
KlippehastighetStyrer bakkehastigheten for å avgjøre spolehastighet.
KlippehøydeStyrer klippehøyde for å avgjøre spolehastighet.
F Hjul o/minViser beregnet spolehastighetsposisjon for de fremre spolene. Spolene kan også justeres manuelt.
B Hjul o/minViser beregnet spolehastighetsposisjon for de bakre spolene. Spolene kan også justeres manuelt.

* Kun tekst som vises for føreren er oversatt. Skjermbilder for feil, tje og diagnostikk vises ved vedlikehold. Titlene vil være på valgt språk, men menyelementene vil være på engelsk.

Om
MenyelementBeskrivelse
ModellViser maskinens modellnummer.
SNViser maskinens serienummer.
Revisjon av maskinkontrollerViser programvarerevisjonen til hovedkontrolleren.
InfoCenter-revisjonViser programvarerevisjonen til InfoCenter.
CAN-busViser bus-status for maskinkommunikasjon.

Beskyttede menyer

Det finnes åtte innstillinger for konfigurasjonsinnstillinger som kan justeres i menyen Innstillinger i InfoCenter: Auto Tomgang, Knivteller, Klippehastighet, Klippehøyde, F Hjul o/min, B Hjul o/min. Disse innstillingene kan låses ved hjelp av den beskyttede menyen.

Note: Passordkoden programmert av distributøren før levering.

Få tilgang til beskyttede menyer

Note: PIN-koden for maskinen din fra fabrikken er enten 0000 eller 1234.Hvis du har endret PIN-koden og glemt koden, kontakt din autoriserte Toro-forhandler.

 1. Fra HOVEDMENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til INNSTILLINGER-MENYEN og trykker på knappen til høyre (Figur 32).

  g028523
 2. I INNSTILLINGER-MENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til BESKYTTET MENY og trykker på knappen til høyre (Figur 33A).

  g028522
 3. Tast inn PIN-koden ved å trykke på midtknappen til det korrekte første sifferet vises, og trykk deretter på høyre knapp for å gå videre til neste siffer (Figur 33B og Figur 33C). Gjenta dette trinnet til det siste sifferet er angitt, og trykk på høyre knapp igjen.

 4. Trykk på den midtre knappen for å taste inn PIN-koden (Figur 33D).

  Vent til den røde indikatorlampen på InfoCenter lyser.

  Note: Hvis InfoCenter godtar PIN-koden og den beskyttede menyen er åpen, vises ordet "PIN" i øvre høyre hjørne av skjermen.

Note: Drei nøkkelbryteren til AV-stillingen og deretter til På-stillingen for å låse den beskyttede menyen.

Du har evnen til å vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen. Bla ned til alternativet for beskyttede innstillinger etter du har gått inn på den beskyttede menyen. Bruk den høyre knappen til å endre innstillingen. Angi de beskyttede innstillingene til AV. Dette vil gjøre det mulig å vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen uten å taste inn PIN-koden. Ved å angi beskyttede innstillinger til På vil de beskyttede alternativene skjules, og de vil bare kunne endres ved å oppgi en PIN-kode for å endre innstillingen i den beskyttede menyen. Etter at du har angitt PIN-koden, vrir du nøkkelbryteren AV og tilbake til På-stillingen for å aktivere og lagre denne funksjonen.

Stille inn Auto tomgang

 • Bla ned til Auto tomgang i menyen Innstillinger.

 • Trykk på høyre-knappen for å endre tiden for automatisk tomgang mellom AV, 8 sek., 10 sek., 15 sek., 20 sek. og 30 sek.

Stille inn knivteller

 • Bla ned til Knivteller i menyen Innstillinger

 • Trykk på den høyre knappen for å endre antall kniver mellom spoler med 5, 8 og 11 kniver.

Stille klippehastigheten

 • Bla ned til Klippehastighet i menyen Innstillinger.

 • Trykk på den høyre knappen for å velge klippehastighet.

 • Bruk den midtre og høyre knappen for å velge ønsket klippehastighet stilt inn på den mekaniske klippehastighetsbegrenseren på trekkpedalen.

 • Trykk på den venstre knappen for å gå ut av Klippehastighet og lagre innstillingen.

Stille inn klippehøyde

 • Bla ned til Klippehøyde i menyen Innstillinger.

 • Trykk på den høyre knappen for å velge klippehøyde.

 • Bruk den venstre og høyre knappen til å velge ønsket klippehøydeinnstilling. (Hvis den eksakte innstillingen ikke vises, kan du velge nærmeste klippehøydeinnstilling fra listen som vises.)

 • Trykk på den venstre knappen for å gå ut av Klippehøyde og lagre innstillingen.

Stille inn fremre og bakre spolehastighet

Selv om fremre og bakre spolehastighet beregnes ved å angi antall kniver, klippehastighet og klippehøyde i InfoCenter, kan innstillingen endres manuelt for å tilpasse til ulike klippeforhold.

 • Endre innstillinger for spolehastighet ved å rulle ned til F Hjul Š, B Hjul Š eller begge.

 • Trykk på den høyre knappen for å endre spolehastighetsverdi. Når spolehastigheten endres, fortsetter skjermen å vise den beregnede spolehastigheten basert på antall kniver, klippehastighet og klippehøyde som tidligere angitt, men den nye verdien vises også.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Spesifikasjoner for trekkenheten

Klippebredde, 69 cm klippeenheter307 cm
Klippebredde, 81 cm klippeenheter320 cm
Samlet bredde, 69 cm klippeenheter nede345 cm
Samlet bredde, 81 cm klippeenheter nede358 cm
Total bredde, klippeenhetene oppe (transport)239 cm
Total lengde370 cm (145,8 tommer)
Høyde med veltebeskyttelse220 cm
Gressbredde, foran229 cm
Gressbredde, bak141 cm (55,5 tommer)
Hjulavstand171 cm (67,5 tommer)
Nettovekt (uten klippeenhetene og uten olje)1574 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Forsiktig

Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dB(A) ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen.

Forsiktig

Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med vedlikeholdsarbeid.

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kontrollere kjølesystemet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere kjølesystemet
 • Kontroller kjølemiddelnivået hver dag før du bruker gressklipperen. Kapasiteten til systemet er 12,3liter.

  1. Ta forsiktig av radiatorlokket.

   Forsiktig

   Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjølevæske under trykk kommer ut, noe som kan forårsake brannsår.

   • Ikke åpne radiatorlokket når motoren går.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

   g009702
  2. Kontroller kjølemiddelnivået i radiatoren. Fyll radiatoren opp til toppen av påfyllingshalsen og ekspansjonstanken opp til FULL-merket (Figur 34).

  3. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, fyller du halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Ikke bruk bare vann eller alkohol-/metanolbaserte kjølemidler.

  4. Sett lokket på radiatoren og ekspansjonstanken.

  Fylle drivstofftanken

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Fyll opp drivstofftankene utendørs på et åpent område når motoren er kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Fyll aldri på drivstofftankene inni en lukket tilhenger.

  • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 30 dagers forbruk.

  • Ikke bruk uten at hele eksossystemet er på plass og i korrekt arbeidstilstand.

  Fare

  Under enkelte forhold ved fylling av drivstoff kan statisk elektrisitet utløses og føre til at gnister antenner drivstoffdamp. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Plasser alltid drivstoffbeholderne på bakken i god avstand fra sprederen før du fyller drivstoff.

  • Ikke fyll opp drivstoffkannen inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller tilhenger, fordi tepper eller presenninger kan isolere kannen og hemme utladning av eventuell statisk elektrisitet.

  • Når dette lar seg gjøre, skal utstyr tas ut av lastebilen eller tilhengeren og fylles med bensin mens hjulene står på bakken.

  • Hvis dette ikke lar seg gjøre, bruker du en kanne til å fylle maskinen med drivstoff mens den står på en lastebil eller tilhenger i stedet for å fylle direkte fra pumpen.

  • Hvis du må fylle drivstoff direkte fra dysen på en drivstoffpumpe, skal dysen hele tiden være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning, helt til påfyllingen er fullført.

  Advarsel

  Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

  • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

  • Hold ansiktet unna dyse og drivstofftankåpning.

  • Hold drivstoffet unna øyne og hud.

  Drivstoffspesifikasjon

  Important: Bruk kun diesel med ultralavt svovelinnhold. Drivstoff med høyere innhold av svovel forringer dieseloksideringskatalysatoren (DOC), noe som forårsaker driftsproblemer og forkorter levetiden til motorkomponenter.Dersom du unnlater å følge følgende advarsler, kan det skade motoren.

  • Bruk aldri parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff.

  • Bland aldri parafin eller brukt motorolje med dieseldrivstoffet.

  • Oppbevar aldri drivstoff i beholdere med sinkbelegg på innsiden.

  • Ikke bruk drivstofftilsetninger.

  Petroleumdiesel

  Cetaninnhold: 45 eller høyere

  Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

  Drivstofftabell

  Spesifikasjon for dieseldrivstoffSted
  ASTM D975USA
  Nr. 1-D S15
  Nr. 2-D S15
  EN 590EU
  ISO 8217 DMXInternasjonalt
  JIS K2204 klasse nr. 2Japan
  KSM-2610Korea
  • Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff.

  • Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

  Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og drivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under den temperaturen.

  Note: Når du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen, og gir økt effekt sammenlignet med drivstoff av vintertype.

  Biodiesel

  Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

  Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

  Spesifikasjon for biodieseldrivstoff: AASTM D6751 eller EN 14214

  Spesifikasjon for blandet drivstoff: AASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

  Important: Petroleumdieselandelen må ha ultralavt svovelinnhold.

  Ta følgende forholdsregler:

  • Biodieselblandinger kan skade lakkerte overflater.

  • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

  • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

  • Man kan forvente å oppleve tett drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

  • Ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler hvis du ønsker mer informasjon om biodiesel.

  Drivstofftankens kapasitet

  83 l

  Fylle drivstoff

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, stopp motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Bruk en ren klut til å rengjøre området rundt tanklokket.

  3. Ta lokket av drivstofftanken (Figur 35).

   g014984
  4. Fyll tanken helt til nivået er ved bunnen av påfyllingshalsen.

  5. Skru tanklokket godt på etter at du har fylt tanken.

   Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondensasjon inne i drivstofftanken.

  Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Beholderen fylles på i fabrikken med rundt 28,4 l hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag.

  Anbefalt erstatningsvæske er Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (tilgjengelig i spann på 19 l eller fat på 208 l. Se delekatalogen eller kontakt en Toro-distributør for å få oppgitt delenumre).

  Alternative væsker: Hvis Toro-væske ikke er tilgjengelig, kan andre konvensjonelle, petroleumsbaserte væsker brukes, forutsatt at de oppfyller alle følgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Hør med oljeleverandøren for å få vite om væske oppfyller disse spesifikasjonene.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som kan stå for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytepunkt mot slitasje, flergrads ISO VG 46
   Materielle egenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 50cSt ved 100 °C 7,9 til 9,1
    Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere (høy viskositetsindeks indikerer en væske med forskjellig vekt)
    Flytepunkt, ASTM D97-37 °C to -45 °C
    FZG, sviktstadium11 eller bedre
    Vanninnhold (ny væske)500 ppm (maks.)
   Bransjespesifikasjoner:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Riktige hydrauliske væsker må angis for mobilt maskineri (i motsetning til industriell anleggsbruk), for forskjellig vekt, med ZnDTP- eller ZDDP-tilsetningsstoffpakke mot slitasje (ikke en væske uten aske).

  Important: ISO VG 46-flergradsvæsken har vist seg å ha maksimal ytelse under en rekke ulike temperaturforhold. Når maskinen brukes i høye temperaturer (18 °C til 49 °C), kan hydraulikkvæsken ISO VG 68 gi forbedret ytelse.

  Premium biologisk nedbrytbar hydraulikkvæske – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H er den eneste syntetiske og biologisk nedbrytbare oljen som er godkjent av Toro. Denne oljen er kompatibel med elastomerne som benyttes i Toros hydraulikksystemer, og er egnet til en rekke temperaturforhold. Denne oljen er kompatibel med tradisjonelle væsker, men for å oppnå maksimal biologisk nedbrytbarhet og ytelse, må hydraulikksystemet tømmes fullstendig for tradisjonell olje. Væsken er tilgjengelig i spann på 19 l eller fat på 208 l fra Mobil-forhandlere.

  Important: Mange hydrauliske væsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. En flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Rengjør rundt påfyllingshalsen og lokket på tanken for hydraulisk olje (Figur 36).

   g026704
  3. Ta lokket av påfyllingshalsen.

  4. Fjern peilestaven fra påfyllingshalsen, og tørk av den med en ren fille.

  5. Før peilestaven ned i påfyllingshalsen før du tar den ut og kontroller oljenivået.

   Oljenivået må være mellom de to merkene på peilestaven.

  6. Hvis nivået er lavt, fyller du på olje for å heve nivået til det øvre merket.

  7. Sett peilestaven og lokket på plass på påfyllingshalsen.

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Det ble pumpet ekstra mye luft i dekkene på fabrikken. Derfor må du slippe ut litt luft for å redusere trykket. Dekkene skal ha et lufttrykk på 0,83–1,03 bar. Kontroller trykket i dekkene daglig.

  Important: Pass på at alle dekkene har det samme lufttrykket, slik at kvaliteten på klippingen blir god og maskinen virker riktig. Ikke ha for lite luft i dekkene.

  Starte og stoppe motoren

  Starte motoren

  Important: Drivstoffsystemet må tappes hvis noen av følgende situasjoner har oppstått:

  • Motoren har stoppet på grunn av for lite drivstoff.

  • Vedlikeholdsarbeid har blitt utført på komponenter i drivstoffsystemet.

  1. Ta foten av trekkpedalen, og kontroller at den er i fri. Kontroller at parkeringsbremsen er på.

  2. Flytt motorhastighetsbryteren til lav tomgangsstilling.

  3. Vri tenningsnøkkelen til Kjør-stillingen. Glødepluggindikatoren lyser.

  4. Når glødepluggindikatorlyset dempes, vrir du nøkkelen til Start. Slipp nøkkelen med en gang motoren starter, og la den gå tilbake til kjørestillingen. Juster motorhastigheten.

   Important: Ikke kjør startmotoren i flere enn 15 sekunder om gangen siden dette kan skade startmotoren. Hvis motoren ikke starter etter 15 sekunder, vrir du tenningsnøkkelen til av-stillingen. Deretter kontrollerer du kontrollene og venter i 15 sekunder før du gjentar startforsøket.

   Hvis temperaturen er under -7 °C, kjører du startmotoren i 30 sekunder og lar den være av i 60 sekunder. Dette kan du gjøre to ganger.

   Forsiktig

   Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du kontrollerer om maskinen har oljelekkasjer, løse deler eller andre feil.

  Stoppe motoren

  Important: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. På denne måten kan turboladeren kjøle seg ned før motoren stenges av. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med turboladeren.

  Note: Senk klippeenhetene helt ned når maskinen er parkert. Dette letter den hydrauliske belastningen på systemet, forhindrer slitasje på systemdeler og forhindrer også at klippeenheten blir senket ved et uhell.

  1. Sett motorhastigheten i lav tomgang.

  2. Sett kraftuttaksbryteren til av-stillingen.

  3. Sett på parkeringsbremsen.

  4. Drei tenningsnøkkelen til av-stilling.

  5. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

  Motorhastighetsbryter

  Motorhastighetsbryteren har to måter å endre motorhastigheten på. Den kan økes eller reduseres i trinn på 100 o/min ved å trykke lett på bryteren. Ved å holde bryteren nede vil motoren automatisk gå til høy eller lav tomgang avhengig av hvilken del av bryteren som blir trykket ned.

  Kontrollere sperrebryterne

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sperrebryterne
 • Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne utkobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Maskinen har sperrebrytere i det elektriske systemet. Disse bryterne er laget for å stoppe motoren når føreren forlater setet og trekkpedalen er trykt ned. Føreren kan imidlertid forlate setet mens motoren går og trekkpedalen er i fri. Selv om motoren fortsetter å gå hvis kraftuttaksbryteren kobles ut og trekkpedalen slippes opp, anbefales det sterkt at du stopper motoren før du forlater setet.

  Slik kontrollerer du at sperrebryterne fungerer:

  1. Kjør maskinen sakte til et stort, relativt åpent område. Senk klippeenheten, stopp motoren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Sitt i setet, og trykk ned trekkpedalen. Prøv å starte motoren. Startmotoren skal ikke gå rundt. Hvis startmotoren går rundt, er det en feil i sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen.

  3. Sitt i setet når du starter motoren. Reis deg opp fra setet, og flytt kraftuttaksbryteren til På. Kraftuttaket skal ikke kobles inn. Hvis kraftuttaket kobles inn, er det en feil i sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen.

  4. Sitt i setet, sett på parkeringsbremsen, og start motoren. Trykk ned trekkpedalen. Motoren skal stoppe. Hvis motoren ikke stopper, er det en feil i sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen.

  Klippe gress med maskinen

  Note: Klipping av gresset ved en hastighet som laster motoren fremmer DPF-regenerering.

  1. Flytt maskinen til arbeidsstedet, og innrett maskinen utenfor arbeidsområdet for første klippelengde.

  2. Påse at kraftuttaksbryteren er i DEAKTIVERT stilling.

  3. Flytt spaken for klippehastighetsbegrenseren fremover.

  4. Trykk på gasshastighetsbryteren for å angi motorhastigheten til HøY TOMGANG.

  5. Bruk styrespaken til å senke klippeenhetene til bakken.

  6. Trykk på kraftuttaksbryteren for å klargjøre klippeenhetene for drift.

  7. Bruk styrespaken til å heve klippeenhetene fra bakken.

  8. Begynn å kjøre maskinen mot klippeområdet, og senk klippeenhetene.

   Note: Klipping av gresset ved en hastighet som laster motoren fremmer DPF-regenerering.

  9. Når du har fullført klippelengden, bruk styrespaken til å løfte klippeenhetene.

  10. Utfør en dråpeformet sving for å komme hurtig på plass til neste lengde.

  Regenerering av dieselpartikkelfilter

  Dieselpartikkelfilteret (DPF) er del av eksossystemet. Dieseloksideringskatalysatoren av DPF reduserer skadelige gasser, og sotfilteret fjerner sot fra motoreksosen.

  DPF-regenereringsprosessen bruker varme fra motoreksosen til å brenne soten som har samlet seg på sotfilteret, slik at soten konverteres til aske, og tømmer kanalene til sotfilteret, slik at filtrert motoreksos strømmer ut av DPF.

  Motorens datamaskin overvåker oppsamlingen av sot ved å måle mottrykk i DPF. Hvis mottrykket er for høyt, brennes ikke soten i sotfilteret gjennom normal motordrift. For å holde DPF tom for sot, husk følgende:

  • Passiv regenerering skjer kontinuerlig mens motoren går – kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Hvis mottrykket er for høyt, signaliserer motorens datamaskin til deg gjennom InfoCenter når ytterligere prosesser (hjelp- og tilbakestill-regenerering) kjører.

  • La prosessen for hjelp- og tilbakestill-regenerering fullføres før du slår av motoren.

  Bruk og vedlikehold maskinen med funksjonen til DPF i tankene. Motorbelastning ved høy tomgangshastighet gir generelt tilstrekkelig eksostemperatur for DPF-regenerering.

  Important: Begrens hvor mye tid som motoren går på tomgang eller kjøres på lav hastighet, for å redusere oppsamlingen av sot i sotfilteret.

  Forsiktig

  Eksostemperaturen er varm (ca. 600°C) under parkert regenerering eller gjenopprettende regenerering av DPF. Varm eksos kan skade deg eller andre personer.

  • Bruk aldri motoren på et innestengt område.

  • Pass på at det ikke er brennbare materialer rundt eksossystemet.

  • Rør aldri en varm eksossystemkomponent.

  • Stå aldri nær eller rundt eksosrøret til maskinen.

  DPF-sotoppsamling

  • Med tiden samler DPF opp sot i sotfilteret. Datamaskinen for motoren overvåker sotnivået i DPF.

  • Når nok sot er samlet opp, informerer datamaskinen deg om at det er tid for å regenerere dieselpartikkelfilteret.

  • DPF-regenerering er en prosess som varmer opp DPF for å konvertere sot til aske.

  • I tillegg til advarselsmeldinger reduserer datamaskinen kraften produsert av motoren ved forskjellige sotoppsamlingsnivåer.

  Motoradvarselsmeldinger – sotoppsamling

  IndikasjonsnivåFeilkodeMotoreffektAnbefalt tiltak
  Nivå 1: Motoradvarsel
  g213866
  Datamaskinen reduserer motorkraften til 85 %Utfør en parkert regenerering så snart som mulig. Se Parkert regenerering.
  Nivå 2: Motoradvarsel
  g213867
  Datamaskinen reduserer motorkraften til 50 %Utfør en gjenopprettende regenerering så snart som mulig. Se Gjenopprettende regenerering.

  DPF-askeoppsamling

  • Den lettere asken slippes ut gjennom eksossystemet, mens den tyngre asken samles i sotfilteret.

  • Aske er rester av regenereringsprosessen. Med tiden samler dieselpartikkelfilteret opp aske som ikke slippes ut med eksosen.

  • Datamaskinen for motoren beregner hvor mye aske som er samlet opp i DPF.

  • Når nok aske er samlet opp, sender motorens datamaskin informasjon til InfoCenter i form av et systemvarsel eller en motorfeil for å angi oppsamlingen av aske i DPF.

  • Varselet og feilen er indikasjoner på at det er tid for å utføre service på DPF.

  • I tillegg til advarslene reduserer datamaskinen kraften produsert av motoren ved forskjellige askeoppsamlingsnivåer.

  InfoCenter-varsler og motoradvarselsmeldinger – askeoppsamling

  IndikasjonsnivåVarsel eller feilkodeMotorhastighetsreduksjonMotoreffektAnbefalt tiltak
  Nivå 1: Systemvarsel
  g213865
  Ingen100 %Informer serviceavdelingen din at varsel nr. 179 vises i InfoCenter.
  Nivå 2: Motoradvarsel
  g213863
  IngenDatamaskinen reduserer motorkraften til 85 %Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret
  Nivå 3: Motoradvarsel
  g213864
  IngenDatamaskinen reduserer motorkraften til 50 %Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret
  Nivå 4: Motoradvarsel
  g214715
  Motorhastighet ved maks. moment over 200 o/minDatamaskinen reduserer motorkraften til 50 %Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som utføres mens maskinen er i drift:

  Type regenereringBetingelser for DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  PassivOppstår under normal drift av maskinen ved høy motorhastighet eller høy motorbelastningInfoCenter viser ikke et ikon som viser passiv regenerering.
  Under passiv regenerering behandler DPF eksosgasser med høy varme, oksiderer skadelige utslipp og forbrenner sot til aske.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  HjelpOppstår som et resultat av lav motorhastighet, lav motorbelastning eller etter at datamaskinen registrerer mottrykk i DPFNår ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering Graphic vises i InfoCenter, pågår en hjelp-regenerering.
  Under hjelp-regenerering kontrollerer datamaskinen inntaksgassen for å øke eksostemperaturen, slik at hjelp-regenereringen kan utføres.
  Se Hjelp-DPF-regenerering.
  TilbakestillOppstår etter hjelp-regenerering kun hvis datamaskinen oppdager at hjelp-regenerering ikke tilstrekkelig reduserte sotnivåetNår ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering Graphic vises i InfoCenter, pågår en regenerering.
  Oppstår også hver 100. driftstime for å tilbakestille grunnsensoravlesningene
  Under tilbakestill-regenerering kontrollerer datamaskinen inntaksgassen og drivstoffinjektorene for å øke eksostemperaturen under regenerering.
  Se Tilbakestill-regenerering.

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som krever at du parkerer maskinen:

  Type regenereringBetingelser for DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  ParkertSotopphopning forekommer som et resultat av langvarig drift ved lav motorhastighet eller lav motorbelastning. Kan også oppstå som følge av bruk av feil drivstoff eller oljeNår ikonet for parkert regenerering Graphic vises i InfoCenter, er en regenerering forespurt.
  Datamaskinen registrerer mottrykk på grunn av sotopphopning og ber om en parkert regenerering
   • Utfør parkert regenerering så snart som mulig for å unngå å måtte trenge en gjenopprettende gjenoppbygging.
  • En parkert regenerering krever 30 til 60 minutter for å fullføres.
  • Du må ha minst en 1/4 tank med drivstoff i maskinen.
  • Du må parkere maskinen for å utføre en gjenopprettende regenerering.
  Se Parkert regenerering.
  GjenopprettendeOppstår som et resultat av å ignorere forespørsler om parkert regenerering og la driften fortsette, slik at mer sot legges til når DPF allerede trenger en parkert regenereringNår ikonet for gjenopprettende regenerering Graphic vises i InfoCenter, er en gjenopprettende regenerering forespurt.
  Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for å få en servicetekniker til å utføre den gjenopprettende regenereringen.
  • En gjenopprettende regenerering krever opptil 4 timer for å fullføres.
  • Du må ha minst en 1/2 tank med drivstoff i maskinen.
  • Du må parkere maskinen for å utføre en gjenopprettende regenerering.
  Se Gjenopprettende regenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering oppstår som en del av normal motorbruk.

  • Når du bruker maskinen, kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  Hjelp-DPF-regenerering

  g214711
  • Ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering vises i InfoCenter (Figur 43).

  • Datamaskinen tar kontroll over inntaksgassen for å øke temperaturen til motoreksosen.

  • Når du bruker maskinen, kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Ikonet Graphic vises i InfoCenter mens hjelp-regenereringen pågår.

  • Når det er mulig, ikke slå av motoren eller reduser motorhastigheten mens hjelp-regenerering pågår.

   Important: La maskinen fullføre prosessen for hjelp-regenerering før motoren slås av.

   Note: Hjelp-regenereringen er ferdig behandlet når ikonet Graphic forsvinner fra InfoCenter.

  Tilbakestill-regenerering

  g214711
  • Ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering vises i InfoCenter (Figur 44).

  • Datamaskinen tar kontroll over inntaksgassen og endrer drivstoffinnsprøytingen for å øke temperaturen til motoreksosen.

   Important: Ikonet for hjelp-/tilbakestill-regenerering viser at temperaturen på eksosen som slippes ut av maskinen, kan være varmere enn under vanlig drift.

  • Når du bruker maskinen, kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Ikonet Graphic vises i InfoCenter mens tilbakestill-regenereringen pågår.

  • Når det er mulig, ikke slå av motoren eller reduser motorhastigheten mens tilbakestill-regenerering pågår.

   Important: La maskinen fullføre prosessen for tilbakestill-regenerering før motoren slås av.

   Note: Tilbakestill-regenereringen er ferdig behandlet når ikonet Graphic forsvinner fra InfoCenter.

  Parkert regenerering

  g214713
  • Ikonet for forespørsel om parkert regenerering vises i InfoCenter (Figur 45).

  • Hvis en parkert regenerering er nødvendig, viser InfoCenter motoradvarsel SPN 3719, FMI 16 (Figur 46), og motorens datamaskin reduserer motorkraften til 85 %.

   g213866

   Important: Hvis du ikke fullfører en parkert regenerering innen 2 timer, reduserer motorens datamaskin motorkraften til 50 %.

  • En parkert regenerering krever 30 til 60 minutter for å fullføres.

  • Hvis du er autorisert av selskapet ditt, trenger du PIN-koden for å utføre prosessen for parkert regenerering.

  Forberede utføringen av en parkert eller gjenopprettende regenerering

  1. Påse at maskinen har minst en 1/4 tank med drivstoff.

  2. Flytt maskinen ut til et område unna brennbare materialer.

  3. Parker maskinen på en jevn flate.

  4. Sørg for at trekkontroll- eller bevegelseskontrollspakene er i NøYTRAL stilling.

  5. Hvis aktuelt, senk klippeenhetene og slå dem av.

  6. Sett på parkeringsbremsen.

  7. Sett gassen til lav TOMGANG-stilling.

  Utføre en parkert regenerering

  Note: For instruksjoner om opplåsing av beskyttede menyer, se Få tilgang til beskyttede menyer.

  1. Få tilgang til den beskyttede menyen, og lås opp undermenyen for de beskyttede innstillingene (Figur 47). Se Få tilgang til beskyttede menyer.

   g028523
  2. Naviger til HOVEDMENYEN, trykk på midtknappen for å rulle ned til SERVICEMENYEN, og trykk på knappen til høyre for å velge SERVICE-alternativet (Figur 48).

   Note: InfoCenter skal vise PIN-indikatoren i øvre høyre hjørne av displayet.

   g212371
  3. I SERVICEMENYEN trykker du på den midtre knappen til alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) vises og trykker på knappen til høyre for å velge alternativet DPF REGENERATION (Figur 49).

   g212138
  4. Når meldingen "Initiate DPF Regen. Are you sure?" (Start DPF-regen. Er du sikker?) vises, trykker du på midtknappen (Figur 50).

   g212125
  5. Hvis kjølevæsketemperaturen er under 60 °C, vises meldingen «Insure Graphic is running and above 60C/140F» (Sørg for at X er i gang med en temperatur over 60 °C / 140 °F» (Figur 51).

   Observer temperaturen på skjermen, og kjør maskinen ved full hastighet til temperaturen når 60 °C, og trykk deretter på midtknappen.

   Note: Hvis kjølevæsketemperaturen er over 60 °C, hoppes det over denne skjermen.

   g211986
  6. Flytt gasskontrollen til LAV TOMGANG og trykk på midtknappen (Figur 52).

   g212372
  7. Følgende meldinger vises når prosessen for parkert regenerering begynner:

   1. Meldingen "Initiating DPF Regen." (Starter DPF-regen.) vises (Figur 53).

    g212405
   2. Meldingen «Waiting on Graphic» (Venter på X) vises (Figur 54).

    g212406
   3. Datamaskinen avgjør om regenereringen kjører. Én av følgende meldinger vises i InfoCenter:

    • Hvis regenerering er tillatt, vises meldingen "Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion" (Regenerering startet. Fullføringen kan ta opptil 30 minutter) i InfoCenter. Vent til maskinen har fullført prosessen for parkert regenerering (Figur 55).

     g213424
    • Hvis regenereringsprosessen ikke er tillatt av motorens datamaskin, vises meldingen "DPF Regen Not Allowed" (DPF-regenerering ikke tillatt) i InfoCenter (Figur 56). Trykk på knappen til venstre for å avslutte og gå tilbake til startskjermen

     Important: Hvis du ikke oppfyller alle kravene for regenerering, eller hvis mindre enn 50 timer har passert siden forrige regenerering, vises meldingen "DPF Regen Not Allowed" (DPF-regenerering ikke tillatt).

     g212410
  8. Når regenereringen er i gang, går InfoCenter tilbake til startskjermen og viser følgende ikoner:

   GraphicMotoren er kald – vent.
   GraphicMotoren er varm – vent.
   GraphicMotoren er varm – regenerering pågår (prosent fullført).
  9. Parkert regenerering er fullført når meldingen "Regen Complete" (Regenerering fullført) vises i InfoCenter. Trykk på knappen til venstre for å avslutte og gå tilbake til startskjermen (Figur 57).

   g212404

  Gjenopprettende regenerering

  • Hvis du ignorerer forespørselen om en parkert regenerering (vist i InfoCenter) og fortsetter å bruke maskinen, opphopes en kritisk mengde sot i DPF.

  • Hvis en gjenopprettende regenerering er nødvendig, viser InfoCenter motoradvarsel SPN 3719, FMI 16 (Figur 58), og motorens datamaskin reduserer motorkraften til 85 %.

   g213867

   Important: Hvis du ikke fullfører en gjenopprettende regenerering innen 15 minutter, reduserer motorens datamaskin motorkraften til 50 %.

  • Utfør en gjenopprettende regenerering når det er et tap av motorkraft og en parkert regenerering ikke effektivt kan rengjøre DPF for sot.

  • En gjenopprettende regenerering krever opptil 4 timer for å fullføres.

  • Du trenger en forhandlertekniker til å utføre prosessen for gjenopprettende regenerering. Kontakt en autorisert Toro-forhandler.

  Justere løftearmens motvekt

  Du kan justere motvektsbalansen på de bakre løftearmene på klippeenheten for å kompensere for forskjellige dekke forhold og for å opprettholde en jevn klippehøyde i ujevnt terreng eller i områder der det bygges opp halm.

  Du kan justere hver motvektsfjær til én av fire innstillinger. Hvert trinn hever eller senker motvekten på klippeenheten med 2,3 kg. Fjærene kan plasseres på baksiden av fjæraktuatoren for å fjerne all motvekten (fjerde posisjon).

  1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, stopp motoren, sett på parkeringsbremsene og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Før inn et rør eller lignende objekt på den lange fjærenden for å slippe noe av fjærspenningen under justering (Figur 59).

   Forsiktig

   Fjærene er spent.

   Vær forsiktig når du justerer dem.

  3. Mens du letter spenningen i fjæren, fjern bolten og låsemutteren som fester fjæraktuatoren til braketten (Figur 59).

   g015078
  4. Flytt fjæraktuatoren til ønsket hullplassering og fest med en låsemutter.

  5. Gjenta prosedyren på de andre fjærene.

  Justere løftearmens vendeposisjon

  1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, stopp motoren, sett på parkeringsbremsene og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Løftearmbryteren finnes bak fremre høyre løftearm (Figur 60).

   g015079
  3. Løsne bryterens festeskruer (Figur 60) og flytt bryteren ned for å heve løftearmens vendehøyde eller flytt bryteren opp for å senke løftearmens vendehøyde. Trekk til festeskruene.

  Skyve eller taue maskinen

  I nødtilfeller kan du bevege maskinen fremover ved å aktivere omløpsventilen i den hydrauliske pumpen med variabelt fortrengningsvolum og deretter skyve eller taue den. Ikke skyv eller tau maskinen lengre enn 0,4 km.

  Important: Ikke skyv eller tau maskinen med en større hastighet enn 3,0–4,8 km/t, siden dette kan føre til skader i det interne drivverket. Du må alltid åpne omløpsventilen når du vil skyve eller taue maskinen.

  Important: Hvis du må skyve eller taue maskinen i revers, må du også la oljen gå utenom kontrollventilen i manifolden for firehjulsdrift. For å gå utenom omløpsventilen kopler du en slangeforbindelse (slangedel – delenummer 95-8843, kopling – delenummer 95-0985 [antall: 2] og den hydrauliske koplingen – delenummer 340-77 [antall: 2]) til trykkteståpningen for revers og trykkteståpningen for firehjulsdrift i revers.

  1. Åpne dekslet og fjern senterdekselet

  2. Vri ventilen 1/4 omdreining til venstre eller høyre for å åpne den og la olje gå utenom internt (Figur 61). Siden du går utenom giroljen, kan du flytte maskinen sakte uten at drivverket skades. Merk deg plasseringen til ventilen når du åpner og lukker den.

   g009703
  3. Roter omløpsventilen 90° (1/4 omdreining) før du starter motoren. Ikke overstig et moment på 7–11 N·m for å lukke ventilen.

  Løftepunkt for jekk

  • Fremme på maskinen på rammen, innenfor hvert av dekkene

  • Bak på maskinen midt på akselen

  Fester

  • På hver side av rammen under fortrinnene

  • Bakre støtfanger

  Driftsegenskaper

  Øv deg på å kjøre maskinen siden den har et hydrostatisk drivverk og egenskaper som er forskjellige fra mange andre gressklippere. Når du bruker trekkenheten og klippeenhetene, må du være oppmerksom på drivverket, motorhastigheten, belastningen på knivene og at det er viktig å bruke bremsene.

  For å gi nok kraft til trekkenheten når du bruker maskinen, må du justere trekkpedalen slik at du holder et høyt og noenlunde konstant turtall. En god regel er å redusere hastigheten når belastningen på klippeenhetene øker, og øke hastigheten når belastningen reduseres.

  Derfor lar du trekkpedalen bevege seg bakover når turtallet reduseres, og når turtallet øker, trykker du pedalen sakte ned. Når du til sammenligning kjører fra et arbeidsområde til et annet uten belastning og med hevet klippeenhet, setter du gassen i stillingen Hurtig og trykker pedalen sakte helt ned for å oppnå maksimal kjørehastighet.

  Du må også ta hensyn til hvordan pedalene som er koblet til bremsene, brukes. Du kan bruke bremsene til å hjelpe til med å svinge maskinen. Vær forsiktig når du bruker dem, spesielt på vått gress, siden gressplenen kan rives opp. En annen fordel med bremsene er at veigrepet beholdes. I noen bakker kan det for eksempel hende at hjulet øverst i bakken begynner å gli og miste grepet. Hvis dette skjer, trykker du inn svingpedalen for hjulet øverst i bakken gradvis og periodevis til hjulet øverst i bakken slutter å gli og veigrepet til hjulet nederst i bakken økes.

  Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i bakker. Kontroller at setelåsen er godt festet, og bruk sikkerhetsbeltet. Kjør sakte, og unngå krappe svinger i bakker, slik at gressklipperen ikke velter. Du må senke klippeenheten når du kjører i en nedoverbakke, slik at du får bedre styringskontroll.

  Important: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. På denne måten kan turboladeren kjøle seg ned før motoren stenges av. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med turboladeren.

  Før du stopper motoren, kobler du fra alle kontrollene og setter gassen i stillingen Sakte. Når du setter gassen i stillingen Sakte, reduseres turtallet, støyen og vibrasjonen. Stopp motoren ved å vri nøkkelen til Av.

  Brukstips

  Gjøre seg kjent med

  Før du klipper gress bør du øve på å bruke maskinen i et åpent område. Start motoren og la den gå. Bruk i fremover- og reversstilling. Senk og hev klippeenhetene og aktiver og deaktiver spolene. Når du føler at du kjenner maskinen kan du øve på å kjøre opp og ned skråninger ved ulike hastigheter.

  Varselsystem

  Hvis en varsellampe tennes under drift må du stoppe maskinen umiddelbart og rette opp problemet før du fortsetter klippingen. Alvorlig skade kan inntreffe hvis du driver maskinen med en feil.

  Klipping

  Start motoren, og flytt motorhastighetsbryteren til hurtigstillingen. Flytt klippehastighetsbegrenseren til klippestilling. Flytt kraftuttaksbryteren til på-stillingen og bruk hevebryteren til å kontrollere klippeenhetene (fremre klippeenheter er timet til å senkes før de bakre klippeenhetene). For å kjøre fremover og klippe gress, trykk trekkpedalen fremover.

  Transport

  Flytt kraftuttaksbryteren til av-stilling og hev klippeenhetene til transporteringsstilling. Flytt klippehastighetsbegrenseren til transportstilling. Vær forsiktig når du kjører mellom gjenstander slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene ved et uhell. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i bakker. Kjør sakte, og unngå krappe svinger i bakker, slik at gressklipperen ikke velter. Senk klippeenhetene ved kjøring i nedoverbakke for styringskontroll.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Etter de 200 første timene
 • Skift planetgiroljen
 • Skift oljen i bakakselen.
 • Skifte de hydrauliske filtrene.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere kjølesystemet
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller sperrebryterne
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Tapp vann eller andre urenheter fra drivstoffilteret/vannutskilleren.
 • Fjern rusk fra motorområdet, oljekjøleren og radiatoren.
 • Undersøk hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse, og at de ikke er slitt på grunn av værforhold, kjemisk forringelse eller andre årsaker.
 • Hver 50. driftstime
 • Smøre lagrene og hylsene.
 • Kontroller batteriets tilstand.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller generatorremmens tilstand og stramming.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Hver 250. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren. (Overhal luftrenseren tidligere hvis indikatoren lyser rødt. Overhal den oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold.)
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Bytt ut motordrivstoffilteret.
 • Kontroller planetgiroljen (kontroller også for ekstern lekkasje).
 • Kontrollere oljenivået i bakakselen
 • Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Skift planetgiroljen(Eller årlig, avhengig av hva som kommer først)
 • Skift oljen i bakakselen.
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
 • Skift den hydrauliske væsken.
 • Skifte de hydrauliske filtrene.
 • Hver 6000. driftstime
 • Demonter, rengjør og monter sotfilteret til DPF,eller rengjør sotfilteret hvis motorfeil SPN 3720 FMI 16, SPN 3720 FMI 0 eller SPN 3720 FMI 16 vises i InfoCenter.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller alle festene.
 • Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter.
 • Lakker avskallede overflater.
 • Årlig
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Important: Se maskinens brukerhåndbok og klippeenhetens brukerhåndbok for mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer.

  Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperrene virker       
  Kontroller at bremsene virker       
  Kontroller motorolje- og drivstoffnivået       
  Kontroller kjølevæskenivået       
  Tøm drivstoff-/vannutskilleren       
  Kontroller luftfilterindikatoren       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren, oljekjøleren eller på skjermen       
  Kontroller uvanlige motorlyder 1       
  Kontroller uvanlige driftslyder       
  Kontroller oljenivået i det hydrauliske systemet       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet       
  Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer       
  Kontroller trykket i dekkene       
  Kontroller at instrumentene virker       
  Kontroller justeringen mellom spole og motstål       
  Kontroller klippehøydejusteringen       
  Smør alle smøreniplene 2       
  Lakker over ødelagt maling.       

  1. Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene hvis maskinen er vanskelig å starte, hvis det kommer ut mye røyk, eller hvis motoren går ujevnt.

  2. Straks etter hver vask, uansett hva som står oppført.

  Tabell for serviceintervaller

  decal130-1651

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med vedlikeholdsarbeid.

  Forberedelse for vedlikehold

  Fjerne panseret

  1. Fjern panserlåsene (Figur 63), og sving opp panseret.

   g014982
  2. Ta ut splinten som fester de bakre dekselbrakettene til rammetappene og løft opp panseret.

  Smøring

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smøre lagrene og hylsene.
 • Maskinen har smørenipler som må smøres regelmessig med litiumbasert smørefett nr. 2 til vanlig bruk. Hvis du bruker maskinen under vanlige forhold, smører du alle lagrene og hylsene etter hver 50. driftstime eller umiddelbart etter hver vask.

  Plassering av og antall smørenipler er som følger:

  • Tapplagrene for bremseakselen (5) (Figur 64)

   g009704
  • Bakakselens tapphylser (2) (Figur 65)

   g009705
  • Styresylinderens kuleledd (2) (Figur 66)

   g009706
  • Parallellstagets kuleledd (2) (Figur 66)

  • Kingbolthylsene (2) (Figur 66) Den øverste anordningen på kingbolten skal bare smøres årlig (to pumpetrykk).

  • Løftearmhylsene (én per klippeenhet) (Figur 67)

   g015159
  • Løftesylinderhylsene (to per klippeenhet) (Figur 67)

  • Løftearmens tapphylser (én per klippeenhet) (Figur 68)

  • Klippeenhetens bæreramme (to per klippeenhet) (Figur 68)

  • Klippeenhetens løftearmtapp (én per klippeenhet) (Figur 68)

   g015158

  Vedlikehold av motor

  Utføre service på luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren. (Overhal luftrenseren tidligere hvis indikatoren lyser rødt. Overhal den oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold.)
 • Kontroller om luftrenserkroppen er skadet slik at det kan føre til luftlekkasje. Skift ut hvis den er skadet. Kontroller kjølesystemslangen for slitasje eller skader.

  Overhal filteret på luftrenseren kun når indikatoren (Figur 69) tilsier det. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når filteret er fjernet.

  g009709

  Important: Pass på at dekslet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserkroppen.

  1. Trekk låsen utover, og drei luftrenserdekslet mot urviseren (Figur 70).

   g011503
  2. Fjern dekslet fra luftrenserens kropp. Før du tar av filteret bruker du luft under lavt trykk (276 kPa [40 psi], ren og tørr) til å fjerne store oppsamlinger av smuss mellom utsiden av det primære filteret og boksen. Unngå bruk av luft under høyt trykk, som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten.

   Denne rengjøringsprosessen forhindrer at smuss flyttes til inntaket når det primære filteret fjernes.

  3. Ta ut og skift det primære filteret (Figur 71).

   Det anbefales ikke at det brukte elementet rengjøres, da det er mulighet for at filtermediet blir skadet. Inspiser det nye filteret for transportskade, kontroller forseglingsenden av filteret og kroppen. Ikke bruk et ødelagt filter. Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen. Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

   g011504

   Important: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret (Figur 72). Erstatt sikkerhetsfilteret med et nytt etter hver tredje overhaling av det primære luftfilteret.

   g011505
  4. Rengjør smussutstøtingsporten i det avtakbare dekslet. Fjern uttaksventilen i gummi fra dekselet, rengjør hulrommet og skift ut uttaksventilen.

  5. Monter dekselet med uttaksventilen i gummi vendt nedover – mellom ca. kl. 5:00 til 7:00 sett fra enden.

  6. Tilbakestill indikatoren (Figur 69) hvis den viser rødt.

  Kontrollere motoroljen

  Oljespesifikasjon

  Bruk motorolje av høy kvalitet med lavt askeinnhold som overholder eller overskrider følgende spesifikasjoner:

  • API-servicekategori CJ-4 eller høyere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Bruk av en annen motorolje enn API CJ-4 eller høyere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan føre til at dieselpartikkelfilteret tilstoppes eller forårsaker motorskade.

  Bruk følgende viskositetsklasse for motorolje:

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over 0 °C)

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din autoriserte Toro-forhandler med viskositetsklasse på enten 15W-40 eller 10W-30. Se delekatalogen for delenumre.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid sjekkes før og etter at motoren startes for første gang.

  Important: Kontroller motoroljenivået daglig. Hvis motoroljenivået er over Full-merket på peilestaven, kan motoroljen være fortynnet med drivstoff.Hvis motoroljenivået er over Full-merket, skift motorolje.

  Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under ”add”-merket på peilestaven, tilfør mer olje til oljenivået når ”full”-merket. Ikke overfyll motoren med olje.

  Important: Hold motoroljenivået mellom øvre og nedre grense på peilestaven. Motoren kan svikte hvis du kjører den med for mye eller for lite olje.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Lås opp panserlåsene og åpne panseret.

  3. Ta ut peilestaven, tørk av den, sett den ned igjen i røret og ta den deretter ut igjen.

   Oljenivået skal være i det sikre området (Figur 73).

   g020435
  4. Hvis oljenivået er under det sikre området, ta av lokket (Figur 73) og fyll på olje til nivået når opp til "Full"-merket.

   Important: Ikke overfyll motoren med olje.

   Note: Når du skal bruke en annen olje, tapper du all den gamle oljen fra veivhuset før du fyller på ny olje.

  5. Sett peilestaven på plass, og skru på oljelokket.

  6. Lukk panseret, og fest det med låsene.

  Veivhusets oljekapasitet

  5,7 liter med filter.

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Fjern tappepluggen (Figur 74) og la oljen renne ut i en beholder.

   g009713
  3. Sett tappepluggen på igjen når oljen slutter å renne.

  4. Ta av oljefilteret (Figur 75).

   g008807
  5. Stryk et tynt lag med ren olje på den nye filterforseglingen før du setter den inn.

   Note: Filteret må ikke trekkes til for hardt.

  6. Tilsett olje til veivhuset, se Kontrollere motoroljenivået.

  Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 6000. driftstime
 • Demonter, rengjør og monter sotfilteret til DPF,eller rengjør sotfilteret hvis motorfeil SPN 3720 FMI 16, SPN 3720 FMI 0 eller SPN 3720 FMI 16 vises i InfoCenter.
  • Hvis varselmeldingen vises i InfoCenter, nærmer DPF seg det anbefalte punktet for vedlikehold av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret.

   g213865
  • Hvis motorfeilene , eller vises i InfoCenter (Figur 77), rengjør sotfilteret med følgende trinn:

   g214715g213864g213863
   1. Se delen om motoren i servicehåndboken for informasjon om demontering og montering av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret til DPF.

   2. Kontakt din autoriserte Toro-forhandler for reservedeler eller service av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret.

   3. Kontakt din autoriserte Toro-forhandler for å få dem til å tilbakestille motorens elektriske kontrollenhet etter at du monterer et rent DPF.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Fare

  Under visse forhold er diesel og dampen fra drivstoff svært brannfarlig og eksplosivt. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

  • Fyll drivstofftanken på et åpent område utendørs mens motoren er av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 25 mm under toppen av tanken, ikke påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  • Oppbevar drivstoffet i en ren, godkjent beholder, og pass på at lokket er skrudd på.

  Drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Tøm og rengjør drivstofftanken hver 800. time. Tøm og rengjør også tanken hvis drivstoffsystemet blir forurenset, eller hvis du har tenkt å oppbevare maskinen over en lengre periode. Bruk rent drivstoff til å spyle tanken.

  Drivstoffslanger og -koblinger

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Årlig
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller drivstoffledningene og koblingene hver 400. driftstime eller årlig, avhengig av hva som kommer først. Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Overhale vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tapp vann eller andre urenheter fra drivstoffilteret/vannutskilleren.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Tapp daglig vann og andre urenheter fra vannutskilleren. Skift filterboksen etter hver 400. driftstime.

  1. Plasser en ren beholder under drivstoffilteret(Figur 78).

  2. Løsne tappepluggen på bunnen av filterboksen.

   g007367
  3. Rengjør området der filterboksen skal festes.

  4. Fjern filterboksen og rengjør monteringsoverflaten.

  5. Smør pakningen på filterboksen med ren olje.

  6. Monter filterboksen for hånd til pakningen kommer i berøring med monteringsoverflaten, og drei den deretter en halv omdreining til.

  7. Stram til tappepluggen på bunnen av filterboksen.

  Overhale drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Bytt ut motordrivstoffilteret.
 • Motordrivstoffilteret må byttes ut hver 400. driftstime.

  1. Rengjør området rundt drivstoffilterhodet (Figur 79).

   g021291
  2. Fjern filteret og rengjør hodemonteringsoverflaten (Figur 79).

  3. Smør filterpakningen med ren motorsmøreolje. Se brukerhåndboken for motoren som følger med maskinen for mer informasjon.

  4. Monter den tørre filterboksen for hånd til pakningen kommer i kontakt med filterhodet, og drei den deretter en halv omdreining til.

  5. Start motoren, og se etter drivstofflekkasjer rundt filterhodet.

  Skjerm på drivstoffoppsamlingsslange

  Drivstoffoppsamlingsslangen, som finnes inne i drivstofftanken, er utstyrt med en skjerm som hindrer at smuss kommer inn i drivstoffsystemet. Fjern drivstoffoppsamlingsslangen og rengjør skjermen som nødvendig.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Lade og kople til batteriet

  Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser: kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  1. Lås opp og hev operatørens konsollpanel (Figur 80).

   g026705

   Fare

   Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som også kan forårsake alvorlige brannskader.

   • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

   • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

  2. Kople en batterilader på 3–4 A til batteripostene. Lad batteriet med 3 til 4 A i 4 til 8 timer.

  3. Når batteriet er oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket og batteripolene.

   Advarsel

   Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

   Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  4. Koble den positive kabelen (rød) til den positive (+) polen og den negative kabelen (svart) til den negative (-) polen (Figur 81). Fest kablene til polene med hodeskruer og muttere. Kontroller at den positive (+) klemmen er skjøvet helt ned på polen, og at kabelen er plassert tett inntil batteriet. Kabelen må ikke komme i berøring med batteridekslet. Skyv gummihetten over den positive polen for å forhindre muligheten for kortslutning.

   g016643

   Advarsel

   Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser: kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  5. Smør begge batterikoplingene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47), vaselin eller smørefett for å forhindre korrosjon. Skyv gummihetten over den positive polen.

  6. Lukk konsollpanelet, og fest låsen.

   Advarsel

   Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

   • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

   • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

   Advarsel

   Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

   • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

   • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller batteriets tilstand.
 • Important: Før du sveiser på maskinen, må du koble den negative kabelen fra batteriet for å forhindre at det elektriske systemet tar skade.

  Note: Kontroller batteriets tilstand ukentlig eller etter hver 50. driftstime. Hold batteripolene og hele batterikassen ren. Et skittent batteri lades sakte ut. Du rengjør batteriet ved å fjerne det fra maskinen og vaske hele kassen med en oppløsning av natron og vann. Skyll med rent vann. Smør batteripolene og kabelskjøtestykkene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

  Sikringer

  Sikringene er plassert under operatørens kontrollpanel.

  decal125-4605

  Lås opp låsen og hev operatørens konsollpanel (Figur 83) for å få tilgang til sikringene (Figur 84).

  g026705
  g016642

  Vedlikehold av drivsystem

  Kontrollere at hjulmutterne er strammet til

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Advarsel

  Hvis hjulmutrene ikke er strammet tilstrekkelig til, kan det hende at det oppstår en feil med et hjul, eller at det faller av. Dette kan føre til personskader.

  Stram fremre og bakre hjulmuttere til115–136 N·m etter 1–4 driftstimer og gjenta etter åtte driftstimer. Stram deretter til etter 200 driftstimer.

  Note: Hjulmutterene på forhjulene er ½–20 UNF. Hjulmutterne på bakhjulene er M 12 x 1.6-6H (metrisk).

  Kontrollere planetgiroljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller planetgiroljen (kontroller også for ekstern lekkasje).
 • Kontroller oljenivået etter hver 400. driftstime. Bruk SAE 85W-140-girolje av høy kvalitet.

  1. Med maskinen på en jevn flate, plasser hjulet slik at en kontroll-/påfyllingsplugg (Figur 85) er plassert i klokken tolv-stilling og den andre i klokken tre-stilling.

   g019500
  2. Ta ut pluggen som er i klokken tre-stilling (Figur 85). Oljenivået bør være opptil bunnen av kontrollplugghullet.

  3. Hvis oljenivået er lavt, ta ut pluggen i klokken tolv-stilling og tilfør olje til den begynner å renne ut av hullet i klokken tre-stillingen.

  4. Sett inn begge pluggene gjen.

  5. Gjenta trinn 1–4 på det andre planetgiret.

  Skifte planetgiroljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 200 første timene
 • Skift planetgiroljen
 • Hver 800. driftstime
 • Skift planetgiroljen(Eller årlig, avhengig av hva som kommer først)
 • Skift oljen etter de første 200 driftstimene. Skift oljen deretter hver 800. driftstime eller årlig, avhengig av hva som inntreffer først. Bruk SAE 85W-140-girolje av høy kvalitet.

  1. Sett maskinen på en jevn flate med et hjul slik at tappepluggene står på laveste stilling (klokken seks) (Figur 86).

   g008862
  2. Plasser et tappefat under planetnavet. Ta ut pluggen, og la oljen renne ut.

  3. Plasser et tappefat under bremsehuset. Ta ut tappepluggen, og la oljen renne ut (Figur 87).

   g019743
  4. Sett pluggen i bremsehuset gjen når all oljen har rent ut fra begge steder.

  5. Roter hjulet til det åpne plugghullet i planetgiret er i klokken tolv-stilling.

  6. Fyll planetgiret med 0.65 liter SAE 85W-140-girsmøring med høy kvalitet gjennom det åpne hullet.

   Important: Hvis planetgiret fylles opp før 0,65 liter med olje tilføres, vent i én time eller sett inn pluggen og beveg maskinen omtrent tre meter for å distribuere oljen gjennom bremsesystemet. Ta deretter ut pluggen og tilfør den gjenværende oljen.

  7. Sett inn pluggen igjen.

  8. Gjør det samme med planetgiret/bremsene på motsatt side.

  Kontrollere oljen i bakakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontrollere oljenivået i bakakselen
 • Bakakselen har blitt fylt med SAE 85W-140-girolje på fabrikken. Kontroller oljenivået før du starter motoren for første gang, og deretter hver 400. time. Kapasiteten til systemet er 2,4 l. Se etter lekkasjer hver dag.

  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Ta ut en kontrollplugg på den ene enden av akselen (Figur 88), og kontroller at oljen når opp til bunnen av hullet. Hvis nivået er lavt, fjerner du fyllepluggen (Figur 88) og fyller olje til den når opp til bunnen av kontrollplugghullene.

   g009716

  Skifte oljen i bakakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 200 første timene
 • Skift oljen i bakakselen.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift oljen i bakakselen.
  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Rengjør områdene rundt de tre tappepluggene, én på hver ende og én i midten (Figur 89).

   g009717
  3. Fjern kontrollpluggene (3) og åpningen i lokket til hovedakselen slik at oljen renner ut raskere.

  4. Fjern tappepluggene, og la oljen renne ut i tappefatene.

  5. Sett pluggene på plass.

  6. Fjern en kontrollplugg og fyll akselen med rundt 2,4 l 85W-140-girolje eller til oljenivået når opp til bunnen av hullet.

  7. Sett kontrollpluggen på plass.

  Justere trekkdrivet for fri

  Maskinen må ikke bevege seg når du slipper opp trekkpedalen. Hvis dette skjer, må maskinen justeres.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett hastighetskontrollen til sakte og senk klippeenhetene ned på gulvet. Trykk kun ned høyre bremsepedal, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Jekk opp den venstre siden av maskinen til venstre frontdekk er over verkstedsgulvet. Støtt maskinen med jekkstøtter, slik at den ikke kan falle ned ved et uhell.

  3. Start motoren, og la den gå på tomgang.

  4. Juster låsemutrene på pumpens stagende for å flytte pumpekontrollrøret forover for å unngå bevegelse framover, eller bakover for å unngå bevegelse bakover (Figur 90).

   g009987
  5. Når hjulet slutter å rotere, strammer du låsemutrene for å sikre justeringen.

  6. Stopp motoren, og slipp opp den høyre bremsen. Ta bort jekkstøttene, og senk maskinen ned på verkstedsgulvet. Prøvekjør maskinen for å kontrollere at den ikke kryper.

  Kontrollere spissing av bakhjulene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
  1. Mål avstanden fra midten til midten (i akselhøyde) foran og bak på styredekkene. Målingen foran må være 3 mm kortere enn målingen bak (Figur 91).

   g009169
  2. Fjern splinten og mutteren fra begge kuleleddene til parallellstaget når du vil justere (Figur 92). Fjern kuleleddet til parallellstaget fra støtten til akselkassen.

   g009718
  3. Løsne klemmene på begge sider av parallellstagene (Figur 92).

  4. Vri det frittstående kuleleddet innover eller utover én (1) hel omdreining. Stram klemmen i den løse enden av kuleleddet.

  5. Vri hele kuleleddet i samme retning (innover eller utover) én (1) hel omdreining. Stram klemmen i den tilkoblede enden av kuleleddet.

  6. Fest kuleleddet til støtten for akselkassen, og fest mutteren godt. Mål spissingen.

  7. Gjenta prosedyren om nødvendig.

  8. Stram mutteren, og sett i en ny splint når justeringen er riktig.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Overhale kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern rusk fra motorområdet, oljekjøleren og radiatoren.
 • Fjern rusk fra motorområdet, oljekjøleren og radiatoren daglig. Rengjør dem oftere under skitne forhold.

  1. Lås opp og sving bakre skjerm åpen (Figur 93). Rengjør skjermen grundig for alt rusk og skitt.

   Note: Når du vil flytte skjermen, løfter du av hengselsplintene.

   g014987
  2. Rengjør begge sidene av oljekjøleren/radiatorområdet (Figur 94) grundig med trykkluft. Start fra forsiden og blås rusk ut mot bakdelen. Rengjør så fra baksiden og blås ut mot fremre ende. Gjenta prosedyren flere ganger til alt rusk er borte.

   g020509

   Important: Hvis du rengjør oljekjøleren eller radiatoren med vann, vil komponentene blir skadet eller ruster tidligere enn ellers.

  3. Lukk bakskjermen, og fest den med låsene.

  Vedlikehold av bremser

  Justere bremsene

  Juster bremsene når det er mer enn 13 mm frigang på bremsepedalen, eller når bremsene ikke virker effektivt. Frigang er avstanden bremsepedalen kan beveges før du merker bremsemotstand.

  1. Fjern låsen fra bremsepedalene, slik at pedalene virker uavhengig av hverandre.

  2. Hvis du vil redusere frigangen til bremsepedalene, strammer du bremsene.

   1. Løsne den fremre mutteren på gjengeenden på bremsekabelen (Figur 95).

    g009721
   2. Trekk til den bakre mutteren for å flytte kabelen bakover til bremsepedalene har en frigang på 0–13 mm.

    Note: Påse at det ikke er spenning i bremsen når pedalen slippes opp.

   3. Trekk til de fremre mutrene etter at du har justert bremsene riktig.

  Vedlikehold av remmer

  Overhale generatorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller generatorremmens tilstand og stramming.
 • Kontroller remmenes tilstand og spenning (Figur 96) etter hver 100. driftstime.

  1. Remmen har riktig spenning når du kan trykke den ned 10 mm midt mellom remskivene med en kraft på 4,5 kg.

  2. Hvis du ikke kan trykke den ned 10 mm, løsner du monteringsboltene for generatoren (Figur 96). Øk eller reduser spenningen til generatorremmen, og stram til boltene. Kontroller hvor langt ned du kan trykke beltet, for å kontrollere at spenningen er riktig.

   g008932

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Skifte hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift den hydrauliske væsken.
 • Skift den hydrauliske oljen etter hver 800. driftstime under vanlige forhold. Hvis oljen blir forurenset, kontakter du den lokale Toro-forhandleren fordi systemet da må tømmes. Forurenset olje ser melkeaktig eller svart ut sammenlignet med ren olje.

  1. Slå av motoren, og åpne panseret.

  2. Kople fra returledningen til kassen på undersiden av beholderen, og la den hydrauliske oljen renne ned i et stort tappefat. Kople til ledningen når den hydrauliske oljen slutter å renne.

  3. Fyll beholderen med omtrent 28,4liter hydraulisk olje. Se Kontrollere den hydrauliske oljen.

   Important: Bruk bare hydraulikkvæskene som er angitt. Andre væsker kan skade systemet.

  4. Sett lokket på beholderen. Start motoren, og bruk alle hydrauliske kontroller til å fordele den hydrauliske oljen i systemet. Kontroller at det ikke finnes lekkasjer, og stopp deretter motoren.

  5. Kontroller oljenivået, og fyll på mer til nivået når opp til FULL-merket på peilestaven. Ikke fyll på for mye.

  Skifte de hydrauliske filtrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 200 første timene
 • Skifte de hydrauliske filtrene.
 • Hver 800. driftstime
 • Skifte de hydrauliske filtrene.
 • Skift de to hydrauliske filterne etter de første 200 driftstimene. Deretter skifter du filterne etter hver 800. driftstime under vanlige forhold.

  Bruk erstatningsfilter fra Toro, delenummer 94-2621 på den bakre (klippeenhet) siden av maskinen og 75-1310 på fronten (belastningen) av maskinen.

  Important: Hvis du bruker et annet filter, kan dette føre til at garantien blir ugyldig for enkelte komponenter.

  1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, stopp motoren, sett på parkeringsbremsene, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Rengjør området rundt der filteret skal festes. Plasser et tappefat under filteret, og ta ut filteret (Figur 97 og Figur 98).

  3. Smør den nye filterpakningen, og fyll filteret med hydraulisk olje.

   g009723
   g026706
  4. Pass på at området der filteret skal festes er rent. Skru filteret på til pakningen kommer i kontakt med monteringsplaten. Stram deretter filteret med en halv omdreining til.

  5. Start motoren og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

  Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Undersøk hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse, og at de ikke er slitt på grunn av værforhold, kjemisk forringelse eller andre årsaker.
 • Undersøk hydrauliske ledninger og slanger daglig for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse, og at de ikke er slitt på grunn av værforhold, kjemisk forringelse eller andre årsaker. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Advarsel

  Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

  • Kontroller at alle hydrauliske ledninger og slanger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk væske under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

  Vedlikehold av klippeenheten

  Sliping av klippeenhetene

  Advarsel

  Kontakt med spolene eller andre bevelige deler kan føre til personskader.

  • Hold fingre, hender og klær borte fra spolene eller andre bevegelige deler.

  • Forsøk aldri å dreie spolene for hånd eller med føttene mens motoren er i gang.

  Note: Alle de fremre og de bakre enhetene fungerer sammen ved sliping.

  1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, stopp motoren, sett på parkeringsbremsen og flytt kraftuttaksbryteren til av-stilling.

  2. Lås opp og åpne panseret, slik at kontrollene vises.

  3. Foreta innledende spole til motstål-justeringer som er korrekte for sliping på alle klippeenhetene som skal slipes. Se i klippeenhetens brukerhåndbok.

  4. Velg enten fremre, bakre eller begge slipespaker for å bestemme hvilke spoler som slipes (Figur 99).

  5. Start maskinen, og la den gå på tomgang.

   Fare

   Endring av motorhastigheten mens du sliper kan føre til at spolene stopper.

   • Endre aldri motorhastigheten mens du sliper.

   • Sliping skal kun utføres mens motoren går på tomgang.

   Fare

   For å unngå personskader må du forsikre deg om at du går klar av klippeenhetene før du fortsetter.

  6. Med klippehastighetsbegrenseren i klippestilling, flytt kraftuttaksbryteren til på-stillingen. Trykk på hevebryteren for å starte sliping av valgte spoler.

  7. Påføre lappingsmasse med en børste med langt håndtak. Bruk aldri børster med korte håndtak.

   g015076
  8. Hvis spolene stopper eller blir uberegnelige ved sliping, øk gasshastigheten til spolen stabiliserer seg.

  9. For å gjøre en justering på klippeenhetene ved sliping, vri spolene av ved å trykke bak på hevebryteren, flytt kraftuttaksbryteren til av-stillingen og stopp motoren. Etter at justeringene er fullført, gjenta trinnene til og med 8.

  10. Gjenta prosedyren for alle klippeenheter som du vil skal slipes.

  11. Når du er ferdig, still slipespakene tilbake til klippestilling, senk panseret og vask av all lappingsmassen fra klippeenhetene. Juster klippeenhetens spole til motstål etter behov. Flytt hastighetskontrollene for klippeenhetens spoler til ønsket klippestilling.

   Important: Hvis slipebryteren ikke stilles tilbake til av-stilling eller sliping vil klippeenhetene ikke heves eller fungere på korrekt måte.

   Note: Ekstra instruksjoner og framgangsmåter om sliping finnes i brukerveiledningen til Toro Sharpening Reel & Rotary Mowers, skjemanr. 80-300SL.

   Note: For en bedre knivegg, dra en fil over forsiden av motstålet etter sliping. Dette vil fjerne alle ru eller skarpe kanter på kniveggen.

  Lagring

  Motor

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen på plass.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll bunnpannen med spesifisert motorolje.

  4. Start motoren, og kjør den på tomgang i omtrent to minutter.

  5. Stopp motoren.

  6. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff.

  7. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  8. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  9. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  10. Kontroller frostvæsken, og fyll på halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol etter behov, avhengig av forventet minimumstemperatur der du bor.

  Trekkenhet

  1. Rengjør trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  2. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  3. Kontroller alle festene. Stram dem om nødvendig.

  4. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  5. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  6. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.