Johdanto

Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa suoraan yhteyden Toroon osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g028455

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Tämä kipinäsytytysjärjestelmä on Kanadan ICES-002 -normin mukainen.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu EN ISO 5395:2013 -standardin ja ANSI B71.4-2012 -määrityksen mukaisesti.

Laitteen epäasianmukainen käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö, ennen kuin käynnistät moottorin. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen käyttäjät tietävät, miten sitä käytetään, ja ymmärtävät varoitukset.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita löytyy tämän oppaan eri kohdista.

Äänitehon taso

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 105 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Äänenpainetaso

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 87 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Varoitus

Pitkäaikainen melualtistus konetta käyttäessä voi aiheuttaa kuulovaurioita.

Käytä asianmukaisia kuulosuojaimia, kun käytät konetta pitkiä aikoja kerrallaan.

Värinätaso

Käsi–käsivarsi

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 0,63 m/s2

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 0,65 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,3 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Koko vartalo

Mitattu värinätaso = 0,29 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,15 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Moottorin päästötodistus

Koneen moottori täyttää EPA Tier 4 Final -vaatimukset ja vaiheen IIIB vaatimukset.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-7818
decal100-5622
decal100-5623
decal106-4250
decal106-4251
decal104-3579
decal117-2754
decal117-2766
decal93-7275
decal106-6754
decal100-6578
decal121-3884
decal120-4159
decal121-3887
decal58-6520
decal93-6674
decal117-2718
decal93-7272
decal121-8378
decal125-9688
decal106-6754
decal106-6755
decal120-6604
decal127-3700
decal130-0594
decal130-0611
decal130-5355
decal130-5357
decal130-5733
decal130-5980
decal120-4129
decal120-4130
decal121-1599
decal114-0849
decal114-0845
decal114-0846
decalbatterysymbols
decal130-6042
decal130-6048
decal132-3600
decal120-0250

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Koneen voitelu

Kone on rasvattava ennen käyttöä oikeiden voiteluominaisuuksien varmistamiseksi. Katso kohta Laakerien ja holkkien rasvaus.

Important: Koneen rasvauksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa tärkeiden osien ennenaikaisen vioittumisen.

Rengaspaineen tarkistus

Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

Important: Pidä rengaspaineet oikeissa lukemissa, jotta leikkuujälki pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

Nestemäärien tarkistus

 1. Tarkista moottoriöljyn määrä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

 2. Tarkista hydraulinesteen määrä. Katso kohta Hydraulinesteen vaihto.

 3. Tarkista jäähdytysjärjestelmä. Katso kohta Jäähdytysjärjestelmän tarkistus.

 4. Tarkista planeettapyörästön öljy. Katso kohta Planeettapyörästön öljyn tarkistus.

 5. Tarkista taka-akselin voiteluaine. Katso kohta Taka-akselin voiteluaineen tarkistus.

 6. Tarkista taka-akselin vaihteiston voiteluaine. Katso kohta Taka-akselin vaihteiston voiteluaineen tarkistus.

Laitteen yleiskatsaus

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Koneen ohjauslaitteet

g020756

Ajopoljin

Kun haluat pysäyttää koneen, nosta jalkaa ajopolkimelta, kunnes poljin palautuu VAPAA-asentoon (Kuva 3).

Jarrupolkimet

Koneessa on kaksi jarrupoljinta kahta erillistä pyöräjarrua varten. Niiden avulla voidaan helpottaa kääntymistä ja pysäköintiä sekä parantaa pitoa rinteissä. Polkimet voidaan salvata yhteen seisontajarrukäyttöä ja kuljetusta varten (Kuva 3).

Polkimen lukitussalpa

Polkimen lukitussalpa yhdistää polkimet seisontajarrua kytkettäessä (Kuva 3).

Ohjauspyörän kallistusvipu

Paina ohjauspyörän kallistusvipu alas ja kallista ohjauspyörä haluamaasi asentoon. Lukitse sitten säätö vapauttamalla vipu (Kuva 3).

Seisontajarrun salpa

Seisontajarru lukitaan kojetaulun vasemmalla puolella sijaitsevalla nupilla (Kuva 3).

Kun haluat kytkeä seisontajarrun, yhdistä polkimet lukitussalvalla, paina kumpikin poljin alas ja vedä seisontajarrun salpa ulos. Kun haluat vapauttaa seisontajarrun, paina kumpaakin poljinta, kunnes seisontajarrun salpa palautuu.

Varoitusvilkkujen kytkin (lisävaruste)

Kytke varoitusvilkut painamalla varoitusvilkkujen kytkintä (Kuva 3).

Suuntavilkkujen kytkin (lisävaruste)

Kytke vasen suuntavilkku painamalla suuntavilkkujen kytkimen vasenta puolta ja kytke oikea suuntavilkku painamalla kytkimen oikeaa puolta (Kuva 3).

Avainkytkin

Avainkytkimessä (Kuva 4) on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä/ESILäMMITYS ja KäYNNISTYS.

g028453

Moottorin nopeuskytkin

Moottorin nopeuskytkimessä on kaksi tilaa, joilla moottorin nopeutta voi muuttaa (Kuva 4).

Moottorin nopeutta voidaan lisätä tai laskea 100 kierr./min kerrallaan napauttamalla kytkintä. Kun kytkintä pidetään painettuna, moottori siirtyy automaattisesti KORKEIMMALLE tai ALHAISIMMALLE JOUTOKäYNTINOPEUDELLE sen mukaan, kumpaa kytkintä painetaan.

Voimanulosoton (PTO) kytkin

Voimanulosoton kytkimessä on kaksi asentoa: ULOS (KäYNNISTYS) ja SISääN (PYSäYTYS). Kytke leikkuupöydän terät vetämällä voimanulosoton painike ulos. Vapauta leikkuupöydän terät painamalla painike alas (Kuva 4).

Nostokytkimet

Nostokytkimillä nostetaan ja lasketaan leikkuupöytiä (Kuva 4). Laske leikkuupöytiä painamalla kytkimet eteenpäin ja nosta leikkuupöytiä painamalla kytkimet taaksepäin. Kun käynnistät koneen ja leikkuupöydät ovat ala-asennossa, paina nostokytkin alas, jolloin leikkuupöydät kelluvat ja leikkaavat.

Note: Leikkuupöytiä ei voi laskea ylemmällä nopeusalueella. Ne eivät myöskään nouse tai laskeudu, jos käyttäjä on poissa istuimelta moottorin käydessä. Lisäksi leikkuupöydät laskeutuvat, kun avain on PääLLä-asennossa ja kuljettaja istuu istuimella.

Vakionopeussäätimen kytkin

Vakionopeussäätimen kytkimellä voidaan lukita polkimen asento ja säilyttää haluttu ajonopeus (Kuva 5). Vakionopeussäädin poistetaan käytöstä painamalla kytkimen takaosaa, kytkimen keskiasento ottaa vakionopeussäätimen käyttöön ja kytkimen etuosalla määritetään haluttu ajonopeus.

Note: Polkimen asento voidaan vapauttaa myös painamalla joko jarrupoljinta tai siirtämällä ajopoljin PERUUTUS-asentoon yhden sekunnin ajaksi.

g028454

Pistorasiaportti

Sähköllä toimivat lisävarusteet saavat virtaa pistorasiaportista (Kuva 5).

Istuimen ohjaimet

Istuimen säätövipu

Siirrä istuimen sivulla olevaa säätövipua eteenpäin, liu’uta istuin haluamaasi asentoon ja vapauta vipu, niin istuin lukittuu asentoonsa (Kuva 6).

g037412

Käsinojan säätönuppi

Säädä käsinojan kulmaa kiertämällä nuppia (Kuva 6).

Istuimen selkänojan säätövipu

Säädä istuimen selkänojan kulmaa siirtämällä vipua (Kuva 6).

Painomittari

Painomittari näyttää, kun istuin on säädetty käyttäjän painon mukaan (Kuva 6). Säädä korkeutta siten, että jousitus osuu vihreällä merkitylle alueelle.

Painon säätövipu

Tällä vivulla säädetään istuin vastaamaan käyttäjän painoa (Kuva 6). Voit nostaa ilmanpainetta vetämällä vipua ylös ja laskea painetta painamalla vipua alas. Säätö on oikea, kun painomittari on vihreällä alueella.

Ohjaamon ohjauslaitteet

g028431

Ilmankierron säädin

Asettaa ohjaamon joko kierrättämään ohjaamossa olevaa ilmaa tai ottamaan raitisilmaa ohjaamon ulkopuolelta (Kuva 7).

 • Aseta säädin kierrätysasentoon, kun ilmastointilaite on käytössä.

 • Aseta säädin ottamaan raitisilmaa, kun lämmitin tai puhallin on käytössä.

Puhaltimen säätö

Säädä puhaltimen nopeutta kääntämällä puhaltimen ohjausnuppia (Kuva 7).

Lämpötilan ohjaus

Säädä ohjaamon lämpötilaa kääntämällä lämpötilan ohjausnuppia (Kuva 7).

Tuulilasinpyyhkimen kytkin

Tällä kytkimellä kytketään tuulilasinpyyhkimet käyttöön ja pois käytöstä (Kuva 7).

Pistorasia

Tästä 15 ampeerin, 12 voltin tasavirtaliitännästä voi ottaa sähkövirtaa yhteensopiville lisälaitteille (Kuva 7).

Valokytkin

Tällä kytkimellä sytytetään ja sammutetaan ajovalot ja takavalo (Kuva 7).

Varoitusvilkkukytkin

Tällä kytkimellä kytketään varoitusvilkut käyttöön ja pois käytöstä (Kuva 7).

Ilmastointilaitteen kytkin

Tällä kytkimellä kytketään ilmastointilaite käyttöön ja pois käytöstä (Kuva 7).

Tuulilasin salpa

Avaa tuulilasi nostamalla salpoja ylöspäin (Kuva 8). Lukitse tuulilasi AVOIMEEN asentoon painamalla salpa pohjaan. Sulje ja lukitse tuulilasi vetämällä salpaa ulos ja painamalla se alas.

g008830

Takaikkunan salpa

Avaa takaikkuna nostamalla salpoja ylöspäin. Lukitse ikkuna AVOIMEEN asentoon painamalla salpa pohjaan. Sulje ja lukitse ikkuna vetämällä salpaa ulos ja painamalla se alas (Kuva 8).

Important: Takaikkuna on suljettava ennen konepellin avaamista, jotta konepelti ja ikkuna eivät vahingoitu.

g036407
KuvausKuva 9 viiteMitta tai paino
Korkeus ohjaamon kanssa A237 cm
Korkeus (ilman ohjaamoa) 140 cm
KokonaispituusH186 cm
SäilytyspituusG184 cm
Leikkuuleveys   
 kokonaisleveysD315 cm
 etuleikkuuyksikkö 137 cm
 sivuleikkuuyksikkö 94 cm
 etu- ja yksi sivuleikkuuyksikkö 226 cm
Kokonaisleveys   
 leikkuuyksiköt alhaallaE323 cm
 leikkuuyksiköt ylhäällä (kuljetusasento)C180 cm
Akseliväli F141 cm
Raideväli (renkaan keskeltä keskelle)   
 eturenkaatB114 cm
 takarenkaatJ107 cm
Maavara 15 cm
Nettopaino 2 165 kg

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin. Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Turvalaitteisiin kuuluvat muun muassa käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja -suojukset, kaatumissuojausjärjestelmä (ROPS), lisälaitteet ja jarrut. Älä käytä konetta, jos kaikki turvalaitteet eivät ole paikoillaan tai jos ne eivät toimi valmistajan tarkoittamalla tavalla.

 • Tarkasta aina, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.

 • Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voisi singota.

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä tarvikkeita sekä lisälaitteita ja -varusteita koneen turvallinen käyttö edellyttää.

Polttoaineturvallisuus

Hengenvaara

Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa perävaunussa.

 • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

 • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin 180 päivän tarpeeseen.

 • Käytä laitetta vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

Vaara

Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

 • Vältä höyryjen hengittämistä.

 • Pidä kasvot ja kädet etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä.

 • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä.

 • Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

 • Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda vaatteet välittömästi.

 • Lisää bensiiniä säiliöön, kunnes pinta on 25 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Aseta polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se huolellisesti.

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Jäähdytysjärjestelmän tarkastus

Ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta, tarkasta jäähdytysjärjestelmä. Katso kohta Jäähdytysjärjestelmän tarkistus.

Hydraulijärjestelmän tarkastus

Ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta, tarkasta hydraulijärjestelmä. Katso kohta Hydraulinesteen tarkistus.

Vedenerottimen tyhjennys

Tyhjennä vesi tai muut kertymät vedenerottimesta. Katso kohta Vedenerottimen huolto.

Polttoainesäiliön täyttö

Polttoainesäiliön tilavuus

Polttoainesäiliön tilavuus: 79 l

Polttoaineen tiedot

Important: Käytä vain erittäin vähärikkistä dieselpolttoainetta. Suuremman rikkipitoisuuden polttoaine haurastuttaa hapetuskatalysaattoria, mikä aiheuttaa käyttöongelmia ja lyhentää moottorin osien käyttöikää.Seuraavien varoitusten laiminlyönti saattaa vaurioittaa moottoria.

 • Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä.

 • Dieselpolttoaineeseen ei saa sekoittaa paloöljyä tai käytettyä moottoriöljyä.

 • Polttoainetta ei sää säilyttää säiliöissä, joiden sisäpinta on sinkitty.

 • Polttoaineen lisäaineita ei saa käyttää.

Petrodiesel

Setaaniluku: 45 tai korkeampi

Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

Polttoainetaulukko

Dieselpolttoaineen tiedotSijainti
ASTM D975Yhdysvallat
Nro 1-D S15
Nro 2-D S15
EN 590Euroopan unioni
ISO 8217 DMXKansainvälinen
JIS K2204, luokitus nro 2Japani
KSM-2610Korea
 • Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieselpolttoaineita.

 • Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D / nro 2-D -seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa.

Note: Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

Biodiesel

Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä ja 80 % petrodieseliä (B20).

Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

Biodieselpolttoaineen tiedot: ASTM D6751 tai EN14214

Polttoaineseoksen tiedot: ASTM D975, EN590 tai JIS K2204

Important: Petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava erittäin alhainen.

Noudata seuraavia varo-ohjeita:

 • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

 • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

 • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

 • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

 • Lisätietoja biodieselistä saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

Polttoaineen lisäys

g031869

Täytä säiliö noin 6–13 mm säiliön – ei täyttökaulan – yläreunan alapuolelle dieselpolttoaineella (nro 2-D).

Note: Täytä polttoainesäiliö aina käytön jälkeen, jos mahdollista. Tämä estää kosteutta tiivistymästä polttoainesäiliön sisälle.

Rengaspaineen tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Hengenvaara

  Alhainen rengaspaine vähentää koneen vakautta rinteessä. Sen seurauksena kone voi kaatua, mikä voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.

  Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

  Renkaiden oikea ilmanpaine on 1,72–2,07 bar.

  Important: Pidä renkaiden paineet suositelluissa rajoissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.Tarkista kaikkien renkaiden rengaspaineet ennen koneen käyttöä.

  g001055

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Vaara

  Pyöränmuttereiden väärä kireys saattaa johtaa henkilövahinkoihin.

  Kiristä pyöränmutterit asianmukaiseen momenttiin.

  Kiristä pyöränmutterit momenttiin 115–136 N∙m oikeassa järjestyksessä (Kuva 12 ja Kuva 13).

  g033358
  g033359

  Peilien säätö

  Vain ohjaamomalli

  Taustapeili

  Istu istuimella ja säädä taustapeiliä (Kuva 14) niin, että näet sen kautta hyvin ulos takaikkunasta. Voit vähentää valon aiheuttamaa häikäisyä vetämällä vipua taaksepäin peilin kallistamiseksi.

  Sivupeilit

  Istuessasi istuimella pyydä avustajaa säätämään sivupeilejä (Kuva 14) niin, että näet ajoneuvon ympäristön hyvin niiden kautta.

  g008870

  Ajovalojen suuntaus

  Lisävaruste
  1. Löysää asennusmuttereita ja aseta molemmat ajovalot niin, että ne osoittavat suoraan eteenpäin. Kiristä asennusmutteria juuri sen verran, että ajovalo pysyy asennossaan.

  2. Aseta tasainen metallilevy ajovalon etuosan päälle.

  3. Kiinnitä levyyn magneettinen astelevy. Pidä kokoonpanoa paikallaan ja kallista ajovaloa varovasti kolme astetta alaspäin. Kiristä sitten mutteri.

  4. Toista toimenpide toiselle ajovalolle.

  Leikkuukorkeuden säätö

  Keskimmäinen leikkuupöytä

  Leikkuukorkeudeksi voidaan säätää 25–127 mm (13 mm:n välein). Kun haluat säätää keskimmäisen leikkuupöydän leikkuukorkeutta, aseta kääntöpyörän akselit kääntöpyörän haarukoiden ylempiin tai alempiin reikiin, lisää tai poista yhtä suuri määrä välikappaleita kääntöpyörän haarukoista ja kiinnitä takaketju haluttuun reikään.

  1. Käynnistä moottori ja nosta leikkuupöydät, jotta leikkuukorkeutta voidaan muuttaa.

  2. Nosta leikkuupöytä ja sammuta sitten moottori ja irrota virta-avain.

  3. Aseta kääntöpyörän akselit kääntöpyörän haarukoihin toisiaan vastaaviin reikiin.

   g008866

   Note: Kun konetta käytetään 64 mm:n tai sitä korkeammalla leikkuukorkeudella, asenna akselipultti kääntöpyörän haarukan alempaan reikään, jotta pyörän ja haarukan väliin ei keräänny ruohoa. Kun konetta käytetään alemmalla leikkuukorkeudella kuin 64 mm ja siihen kertyy ruohoa, poista leikkuujätteet pyörän ja haarukan alueelta ajamalla konetta vastakkaiseen suuntaan.

  4. Irrota kiristyskanta kara-akselista ja liu’uta kara pois kääntöpyörän varresta (Kuva 15).

  5. Asenna kaksi välilevyä kara-akselille alkuperäisasennuksen mukaisesti.

   Note: Nämä välilevyt edellyttävät, että leikkuupöydät ovat vaakasuorassa koko leveydeltään. Liu’uta sopiva määrä 13 mm:n välikappaleita (ks. alla oleva taulukko) kara-akselille halutun leikkuukorkeuden saavuttamiseksi. Liu’uta sitten aluslaatta akselin päälle.

   Määritä asetukseen sopiva välikappalemäärä seuraavan taulukon avulla (Kuva 16):

   decal100-5622nc
  6. Paina kääntöpyörän kara etummaisen kääntöpyörän varren läpi.

  7. Asenna välilevyt (alkuperäisasennuksen mukaisesti) sekä jäljellä olevat välikappaleet kara-akselille.

  8. Varmista kokoonpano asentamalla kiristyskanta.

  9. Irrota sokka ja liitintappi, jotka kiinnittävät leikkuukorkeusketjut leikkuupöydän takaosaan (Kuva 17).

   g020968
  10. Asenna leikkuukorkeusketjut haluttuun leikkuukorkeuden reikään liitintapilla ja sokalla (Kuva 18).

   decal106-4251nc

   Note: Kun leikkuukorkeus on 25 mm, 38 mm tai toisinaan 51 mm, jalakset ja johtopyörät on siirrettävä yläasentoon.

  Sivuleikkuupöydät

  Sivuleikkuupöytien leikkuukorkeutta säädetään lisäämällä tai poistamalla yhtä suuri määrä välikappaleita kääntöpyörien haarukoista, asettamalla kääntöpyörien akselit haarukoissa oleviin suuren tai pienen leikkuukorkeuden aukkoihin ja kiinnittämällä tapit valitun leikkuukorkeuden kannatinreikiin.

  1. Aseta kääntöpyörän akselit kääntöpyörän haarukoihin toisiaan vastaaviin reikiin (Kuva 19 ja Kuva 21).

  2. Irrota kiristyskanta kara-akselista ja liu’uta kara pois kääntöpyörän varresta (Kuva 19).

   g008866
  3. Asenna kaksi välilevyä kara-akselille alkuperäisasennuksen mukaisesti.

   Note: Näiden välilevyjen avulla leikkuupöydät saadaan vaakasuoraan koko leveydeltään. Liu’uta sopiva määrä 13 mm:n välikappaleita (kts. alla oleva taulukko) kara-akselille halutun leikkuukorkeuden saavuttamiseksi. Liu’uta sitten aluslaatta akselin päälle.

   Määritä asetukseen sopiva välikappalemäärä seuraavan taulukon avulla (Kuva 20).

   decal100-5622nc
  4. Paina kääntöpyörän kara etummaisen kääntöpyörän varren läpi.

  5. Asenna välilevyt (alkuperäisasennuksen mukaisesti) sekä jäljellä olevat välikappaleet kara-akselille.

  6. Irrota sokka ja liitintapit kääntöpyörän varsista (Kuva 21).

  7. Nosta tai laske vartta kiristystankoa pyörittämällä, kunnes kaikki reiät on kohdistettu valittuihin leikkuukorkeuden kannatinreikiin leikkuupöydän rungossa (Kuva 21 ja Kuva 22).

   g004676
   decal100-5623nc
  8. Aseta liitintapit paikoilleen ja asenna sokat.

  9. Pyöritä kiristystankoa vastapäivään (sormin kiristäen), jotta säätöön tulee jännitystä.

  Jalaksien säätö

  Aseta jalakset ala-asentoon ajettaessa yli 64 mm:n leikkuukorkeuksilla ja yläasentoon leikkuukorkeuden ollessa alle 64 mm.

  g033110

  Leikkuupöydän rullien säätö

  Leikkuupöydän rullat on asetettava ala-asentoon ajettaessa yli 64 mm:n leikkuukorkeuksilla ja yläasentoon leikkuukorkeuden ollessa alle 64 mm.

  g033113

  Terän säätö

  Jotta leikkuupöytä toimisi oikein, sivuleikkuupöytien ja keskimmäisen leikkuupöydän terien kärkien välillä on oltava 10–16 mm:n etäisyys (Kuva 25).

  1. Nosta leikkuupöytä, jotta terät tulevat näkyviin, ja tue keskimmäinen leikkuupöytä niin, ettei se voi pudota vahingossa.

   Note: Sivuleikkuupöytien on oltava keskimmäiseen leikkuupöytään nähden vaakasuorassa.

  2. Pyöritä keskimmäistä ja viereistä sivuterää niin, että terien kärjet ovat linjassa. Mittaa terien kärkien välinen etäisyys (Kuva 25).

   Note: Etäisyyden pitäisi olla noin 10–16 mm.

   g004821
  3. Säädä etäisyyttä leikkuupöydän taaemman kääntövarren säätöpultin avulla (Kuva 26).

  4. Löysää säätöpultin vastamutteria.

  5. Löysää tai kiristä säätöpultteja, kunnes väli on 10–16 mm, ja kiristä sitten vastamutteri.

  6. Tee sama toimenpide leikkuupöydän vastakkaisella puolella.

   g009439

  Leikkuupöytien epätasapainon korjaus

  Nurmiolojen ja ajoyksikön vastapainoasetusten erojen vuoksi kannattaa tehdä koeleikkuu ja tarkastaa leikkuujälki ennen varsinaisen leikkuun aloittamista.

  1. Aseta leikkuupöydät haluttuun leikkuukorkeuteen. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  2. Tarkista koneen etu- ja takarenkaiden ilmanpaineet ja säädä ne arvoon 1,72–2,07 bar.

  3. Tarkista leikkuupöydän kaikkien kääntöpyörien ilmanpaineet ja säädä ne arvoon 3,45 bar.

  4. Tarkista lataus- ja vastapainopaineet moottorin käydessä KORKEIMMALLA joutokäyntinopeudella käyttämällä hydraulitestiportteja.

   Note: Säädä vastapainon paineeksi 22,41 bar.

  5. Tarkista, että terät eivät ole taipuneet. Katso kohta Taipuneen terän tarkistus.

  6. Leikkaa ruohoa koealueelta ja varmista, että kaikki leikkuupöydät ovat samalla leikkuukorkeudella.

  7. Jos leikkuupöytiä on vielä säädettävä, aja kone tasaiselle alustalle käyttäen apuna vähintään 2 m:n suorasyrjäviivainta.

  8. Terätason mittaamisen helpottamiseksi leikkuukorkeus on nostettava 7,6–10,1 cm:iin. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  9. Laske leikkuupöydät tasaiselle alustalle ja irrota leikkuupöytien päällä olevat suojukset.

  10. Löysää kiristinpyörän kiinnittävää laippamutteria, jotta jokaisen leikkuupöydän hihna löystyy.

  Keskimmäisen leikkuupöydän käyttöönotto

  1. Käännä terää kullakin karalla, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin.

  2. Mittaa lattiasta leikkuuterän etukärkeen.

  3. Säädä etummaisen kääntöpyörän haarukoiden välilevyjä (3 mm tai 1/8 tuumaa) vastaamaan leikkuukorkeuden tarraa (Kuva 27). Katso kohta Leikkuupöydän kaltevuuden säätö.

   g008866

  Sivuleikkuupöytien käyttöönotto

  1. Käännä jokaisen karan terää, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin.

  2. Mittaa lattiasta leikkuuterän etukärkeen.

  3. Säädä etummaisen kääntöpyörän varsien välilevyjä (3 mm tai 1/8 tuumaa) vastaamaan leikkuukorkeuden tarraa (Kuva 28).

   Note: Katso terän ulkokaraa koskevat ohjeet kohdasta Leikkuupöydän kaltevuuden säätö.

   g011561

  Leikkuupöytien välisen leikkuukorkeuden säätö

  1. Aseta terä sivuttain kummankin sivuleikkuupöydän ulkokaralle.

  2. Mittaa etäisyys lattiasta kummankin yksikön leikkuusärmän kärkeen ja vertaa.

   Note: Näiden lukemien on oltava 3 mm:n sisällä toisistaan.

  3. Lisää välilevyjä (3 mm tai 1/8 tuumaa) sivukääntöpyöriin tai poista niitä tarpeen mukaan.

  4. Tarkista kummankin sivuleikkuupöydän ulkoreunojen välinen etäisyys ja säädä tarvittaessa.

  Turvakytkimien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvakytkimet.
 • Koneen sähköjärjestelmässä on turvakytkimet. Näiden kytkimien tarkoituksena on kytkeä ajo- ja voimanulosottotoiminnot pois käytöstä kuljettajan noustessa istuimelta ajopolkimen ollessa painettuna alas. Kuljettaja voi kuitenkin nousta istuimelta, kun moottori on käynnissä ja ajopoljin on VAPAA-asennossa. Vaikka moottori pysyy käynnissä, kun voimanulosotto kytketään pois päältä ja ajopoljin vapautetaan, sammuta moottori ennen istuimelta nousemista.

  1. Aja kone hitaasti laajalle ja avoimelle alueelle. Laske leikkuupöytä, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  2. Istuudu istuimelle ja paina ajopoljinta. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä. Jos moottori käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  3. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori. Nouse istuimelta ja siirrä voimanulosoton kytkin PääLLä-asentoon. Voimanulosotto ei saa käynnistyä. Jos voimanulosotto käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  4. Istuudu istuimelle, kytke seisontajarru ja käynnistä moottori. Siirrä ajopoljin pois VAPAA-asennosta. Tietokeskuksessa näkyy viesti ”ajo kielletty”, eikä koneen pitäisi liikkua. Jos kone liikkuu eteen- tai taaksepäin, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  Tietokeskusohjauksen käyttö

  Tietokeskuksen LCD-näytössä on muun muassa tietoja koneen käyttötilasta ja vianmääritystietoja (Kuva 29). Tietokeskuksessa on odotusnäyttö ja päätietonäyttö. Odotusnäytön ja päätietonäytön välillä voidaan siirtyä milloin tahansa painamalla jotakin tietokeskuksen painiketta ja valitsemalla sitten halutun suunnan nuoli.

  g020650
  • Vasenta painiketta, valikon käyttöpainiketta / takaisin-painiketta painamalla voi käyttää tietokeskuksen valikoita. Sen avulla voidaan myös poistua avoinna olevasta valikosta.

  • Keskimmäisellä painikkeella voi selata valikoita alaspäin.

  • Oikealla painikkeella voi avata lisätietoja sisältävän valikon, jos oikealle osoittava nuoli on näkyvissä.

  • Äänimerkki kuuluu, kun leikkuupöytiä lasketaan, näytössä on ilmoituksia tai koneessa on vika.

  Note: Kunkin painikkeen käynnistämä toiminto vaihtelee tilanteen mukaan. Jokaisessa painikkeessa näkyy kuvake, joka ilmaisee painikkeen sillä hetkellä käytössä olevan toiminnon.

  Tietokeskuksen kuvakkeiden selitykset

  SERVICE DUEIlmoittaa, milloin on tehtävä määräaikaishuolto.
  GraphicMoottorin käyntinopeus/tila osoittaa moottorin käyntinopeuden
  GraphicTuntilaskuri
  GraphicTietokuvake
  GraphicAsettaa vetopyörän enimmäisnopeuden.
  GraphicNopea
  GraphicHidas
  GraphicTaaksepäinpuhallus kertoo, milloin puhallin puhaltaa taaksepäin.
  GraphicPolttoainemäärä
  GraphicRegeneraatio paikallaan ollessa tarpeen
  GraphicIlmanoton lämmitin käytössä
  GraphicVasemman leikkuupöydän nosto
  GraphicKeskimmäisen leikkuupöydän nosto
  GraphicOikean leikkuupöydän nosto
  GraphicKuljettajan on oltava istuimella.
  GraphicSeisontajarrun ilmaisin kertoo, onko seisontajarru käytössä.
  GraphicKäytössä ylempi nopeusalue
  GraphicVapaa
  GraphicKäytössä alempi nopeusalue
  GraphicJäähdytysnesteen lämpötila osoittaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan joko celsius- tai fahrenheitasteina.
  GraphicLämpötila (kuuma)
  GraphicAjo tai ajopoljin
  GraphicEstetty tai kielletty
  GraphicMoottorin käynnistys
  GraphicPTO: voimanulosotto on käytössä
  GraphicPysäytys tai sammutus
  GraphicMoottori
  GraphicAvainkytkin
  GraphicLeikkuupöytiä lasketaan
  GraphicLeikkuupöytiä nostetaan
  GraphicPIN-koodi
  GraphicHydraulinesteen lämpötilan ilmaisin
  GraphicCAN-väylä
  GraphicTietokeskus
  GraphicViallinen tai epäonnistunut
  GraphicKeskimmäinen
  GraphicOikea
  GraphicVasen
  GraphicPolttimo
  GraphicTEC-ohjaimen tai johdinsarjan ohjaimen lähtöliitäntä
  GraphicKorkea: yli sallitun alueen
  GraphicMatala: alle sallitun alueen
  Graphic/GraphicAlueen ulkopuolella
  GraphicKytkin
  GraphicKuljettajan on vapautettava kytkin
  GraphicKuljettajan on vaihdettava ilmoitettuun tilaan
  Symboleja käytetään usein yhdistelminä, jolloin ne muodostavat lauseita. Alla on joitakin esimerkkejä. 
  GraphicVaihda kone vapaalle
  GraphicMoottoria ei voida käynnistää.
  GraphicMoottori sammutetaan.
  GraphicMoottorin jäähdytysneste on liian kuumaa.
  GraphicHydraulineste on liian kuumaa.
  GraphicIstuudu istuimelle tai kytke seisontajarru.

  Valikoiden käyttö

  Avaa tietokeskuksen valikko painamalla päänäytössä valikkopainiketta. Esiin tulee päävalikko. Valikkojen toiminnot on merkitty lyhyesti seuraaviin taulukoihin:

  Päävalikko
  Valikon kohtaKuvaus
  ViatViat-valikossa on lueteltu koneen viimeaikaiset viat. Lisätietoja Viat-valikosta ja sen sisältämistä tiedoista saa huolto-oppaasta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.
  HuoltoHuolto-valikossa on koneeseen liittyviä tietoja, kuten käyttötunnit ja muita vastaavia lukuja.
  DiagnostiikkaDiagnostiikka-valikossa näkyy koneen kaikkien kytkinten, antureiden ja ohjainten ulostulojen tila. Sitä voi käyttää joidenkin ongelmien vianmääritykseen, koska siitä näkee helposti, mitkä koneen ohjaimet ovat käytössä ja mitkä pois käytöstä.
  AsetuksetAsetukset-valikossa voi muokata tietokeskuksen näyttöasetusten muuttujia.
  TietojaTietoja-valikossa on mainittu koneen mallinumero, sarjanumero ja ohjelmiston versio.
  Huolto
  Valikon kohtaKuvaus
  Hours (tunnit)Näyttää kokonaisajan, jonka kone, moottori ja puhallin ovat olleet käytössä, sekä ajan, jonka verran konetta on kuljetettu ja kuinka kauan se on ollut ylikuumentunut.
  Counts (lukemat)Näyttää koneen esilämmitysten ja käynnistysten määrän
  Vianmääritys
  Valikon kohtaKuvaus
  Engine Run (moottorin käynti)Lisätietoja Engine Run -valikosta ja sen sisältämistä tiedoista saa huolto-oppaasta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.
  Glowplugs (hehkutulpat)Osoittaa, ovatko seuraavat käytössä: virta-avain käynnistys-asennossa, rajoitettu aikakatkaisu ja hehkutulpat
  Fan (puhallin)Osoittaa, onko puhallin on käytössä seuraavissa kohteissa: moottorin ylikuumentuminen, korkea öljyn lämpötila, korkea koneen tai hydrauliikan lämpötila ja puhallin päällä
  Asetukset
  Valikon kohtaKuvaus
  YksikötTietokeskuksen yksiköiden valinta: englantilaiset mitat tai metrijärjestelmä
  KieliTietokeskuksessa käyttävien kielten hallinta*
  TaustavaloLCD-näytön kirkkauden säätö
  KontrastiLCD-näytön kontrastin säätö
  Suojatut valikotAntaa käyttäjän, jolle tämän yritys on antanut PIN-koodin, käyttää suojattuja valikoita.
  Automaattinen joutokäyntiSäätelee aikaa, jonka jälkeen käyttämätön kone siirtyy joutokäyntitilaan
  LeikkuunopeusSäätelee enimmäisnopeutta leikattaessa (alempi nopeusalue)
  KuljetusnopeusSäätelee enimmäisnopeutta, kun laitetta kuljetetaan (ylempi nopeusalue)
  Smart PowerSmart Power ehkäisee juuttumista tiheään nurmeen säätelemällä automaattisesti koneen nopeutta ja optimoimalla leikkuutuloksen.

  *Vain kuljettajalle tarkoitetut tekstit on käännetty. Viat-, Huolto- ja Diagnostiikka-näytöt on tarkoitettu huoltohenkilöstölle. Otsikot on käännetty valitulle kielelle, mutta valikkovaihtoehdot ovat englanniksi.

  Tietoja
  Valikon kohtaKuvaus
  MalliNäyttää koneen mallinumeron
  SNNäyttää koneen sarjanumeron
  Koneen ohjainversioNäyttää pääohjaimen ohjelmiston version
  Tietokeskuksen versioNäyttää tietokeskuksen ohjelmiston version
  CAN-väyläNäyttää koneen tietoliikenneväylän tilan

  Suojatut valikot

  Tietokeskuksen Asetukset-valikossa on neljä käyttökokoonpanoasetusta, joita voidaan säätää. Näitä ovat automaattisen joutokäynnin aikaviive, enimmäisleikkuuajonopeus, enimmäiskuljetusajonopeus ja Smart Power. Asetukset ovat suojatussa valikossa.

  Suojattujen valikoiden käyttö

  Note: Koneen oletus-PIN on joko 0000 tai 1234.Jos vaihdoit PIN-koodin ja unohdit uuden koodin, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  1. Siirry PääVALIKOSTAASETUKSET-valikkoon keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta (Kuva 30).

   g028523
  2. Siirry ASETUKSET-valikossa SUOJATTUUN VALIKKOON keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta (Kuva 31A).

   g028522
  3. PIN-koodi annetaan painamalla keskimmäistä painiketta, kunnes oikea ensimmäinen numero ilmestyy, ja siirtymällä sitten toiseen numeroon painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 31B ja Kuva 31C). Toista tätä vaihetta, kunnes viimeinen numero on annettu, ja paina oikeanpuoleista painiketta vielä kerran.

  4. Vahvista PIN-koodi painamalla keskimmäistä painiketta (Kuva 31D).

   Odota, kunnes tietokeskuksen punainen merkkivalo syttyy.

   Note: Jos tietokeskus hyväksyy PIN-koodin ja suojattu valikko avataan, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy sana ”PIN”.

  Note: Virta-avaimen kääntäminen PYSäYTYS-asentoon ja sitten KäYNNISSä-asentoon lukitsee suojatun valikon.

  Suojatun valikon asetuksia voi tarkastella ja muuttaa. Kun olet siirtynyt suojattuun valikkoon, etsi kohta Suojaa asetukset. Muuta asetusta painamalla oikeanpuoleista painiketta. Suojaa asetukset voidaan määrittää POIS-tilaan. Tällöin asetuksia voidaan tarkastella ja muuttaa suojatussa valikossa ilman PIN-koodia. Jos Suojaa asetukset on PääLLä, suojatut vaihtoehdot eivät ole näkyvissä, ja niiden vaihtamiseksi suojatussa valikossa tarvitaan PIN-koodi. Kun PIN-koodi on asetettu, toiminto otetaan käyttöön ja tallennetaan kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja sitten takaisin KäYNNISSä-asentoon.

  Automaattisen joutokäynnin asetus

  1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Automaattinen joutokäynti.

  2. Vaihda oikeaa painiketta painamalla automaattisen joutokäynnin asetukseksi Pois, 8S, 10S, 15S, 20S tai 30S.

  Sallitun enimmäisleikkuunopeuden asetus

  1. Etsi Asetukset-valikosta Leikkuunopeus-kohta ja paina oikeaa painiketta.

  2. Lisää enimmäisleikkuunopeutta (50 %, 75 % tai 100 %) painamalla oikeaa painiketta.

  3. Vähennä enimmäisleikkuunopeutta (50 %, 75 % tai 100 %) painamalla keskimmäistä painiketta.

  4. Poistu valikosta painamalla vasemmanpuoleista painiketta.

  Sallitun enimmäiskuljetusnopeuden asetus

  1. Etsi Asetukset-valikosta kohta Transport Speed (kuljetusnopeus) ja paina oikeanpuoleista painiketta.

  2. Lisää enimmäiskuljetusnopeutta (50 %, 75 % tai 100 %) painamalla oikeaa painiketta.

  3. Vähennä enimmäiskuljetusnopeutta (50 %, 75 % tai 100 %) painamalla keskimmäistä painiketta.

  4. Poistu valikosta painamalla vasenta painiketta.

  Kun olet lopettanut asetusten säätämisen suojatussa valikossa, siirry päävalikkoon painamalla vasenta painiketta. Siirry sitten ajovalikkoon painamalla vasenta painiketta.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja/käyttäjä voi estää itseensä tai muihin kohdistuvat tapaturmat, loukkaantumiset tai omaisuusvahingot ja on vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. On suositeltavaa käyttää turvakenkiä ja pitkälahkeisia housuja. Jotkin paikalliset säädökset ja vakuutussäännöt saattavat edellyttää niiden käyttämistä. Pidä pitkät hiukset kiinni ja varmista, etteivät vaatteet roiku. Älä käytä koruja.

  • Varmista, että kaikki käytöt ovat VAPAA-asennossa ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Pidä kädet ja jalat sekä muut kehon osat etäällä liikkuvista osista.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Suuntaa leikkuujäte pois ihmisistä ja lemmikeistä.

  • Älä leikkaa ruohoa peruuttaen, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jos ruohoa on leikattava peruuttaen, katso, ettei alhaalla ja takana ole pikkulapsia, ennen kuin liikut taaksepäin ja liikkumisen aikana. Ole tarkkaavainen: pysäytä kone, jos alueelle tulee lapsia.

  • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

  • Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu.

  • Koneella ei saa kuljettaa matkustajia.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

  • Älä milloinkaan nosta leikkuupöytää terien pyöriessä.

  • Sammuta moottori ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa, erityisesti silloin, kun ajat irtonaisen päällystyksen kuten soran yli.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Vilkkuvat varoitusvalot on kytkettävä, kun koneella kuljetaan yleisillä teillä, mikäli tällaisten valojen käyttöä ei ole kielletty lailla.

  • Kytke lisälaitteen käyttö pois ja sammuta moottori ennen polttoaineen lisäämistä ja leikkuukorkeuden säätämistä.

  • Pienennä kaasuasetusta ennen moottorin sammuttamista. Jos moottorissa on polttoaineen sulkuventtiili, katkaise polttoaineen syöttö, kun lopetat koneen käyttämisen.

  • Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

  • Älä jätä käynnissä olevaa moottoria ilman valvontaa.

  • Ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäytä kone tasaiselle maalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria liian suurilla nopeuksilla. Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

  • Älä käytä konetta hinaukseen.

  • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.

  Ohjaamon turvallisuus

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Käytä aina turvavyötä koneen käytön aikana.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat, porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat niiden alitse. Varo osumasta kohteisiin.

  • Pidä ohjaamo turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Kaikkiin ohjaamon muutoksiin on hankittava The Toro® Companyn lupa.

  Turvallisuus rinteissä

  • Hidasta konetta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Aja rinteillä suositeltuun suuntaan. Nurmiolosuhteet voivat heikentää koneen vakautta.

  • Vältä koneen käynnistystä, pysäytystä tai kääntämistä rinteissä. Jos renkaiden pito heikkenee, kytke terät pois käytöstä ja jatka hitaasti ja suoraan rinnettä alas.

  • Älä käännä konetta jyrkästi. Ole varovainen, kun peruutat konetta.

  • Kun käytät konetta rinteessä, pidä kaikki leikkuuyksiköt ala-asennossa.

  • Vältä koneen kääntämistä rinteissä. Jos sinun on kuitenkin pakko kääntyä, käänny hitaasti ja vähän kerrallaan alamäkeen.

  • Ole erityisen varovainen, kun käytät lisälaitteita, sillä ne voivat heikentää laitteen vakautta.

  Moottorin käynnistys ja sammutus

  Moottorin käynnistys

  Important: Polttoainejärjestelmä ilmaa itsensä automaattisesti seuraavissa tilanteissa:

  • Käynnistettäessä uusi kone ensimmäistä kertaa.

  • Moottori on pysähtynyt polttoaineen loppumisen vuoksi.

  • Polttoainejärjestelmää on huollettu.

  1. Nosta jalka ajopolkimelta ja tarkista, että se on vapaalla. Tarkista, että seisontajarru on kytkettynä.

  2. Siirrä moottorin nopeuskytkin ALHAISEN JOUTOKäYNTINOPEUDEN asentoon.

  3. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon.

   Note: Hehkutulppien merkkivalo syttyy.

  4. Kun hehkutulppien merkkivalo sammuu, käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon. Vapauta virta-avain heti moottorin käynnistyttyä ja anna sen palata KäYNNISSä-asentoon.

   Important: Älä käytä käynnistysmoottoria yli 30 sekuntia yhdellä kertaa, koska se voi vaurioitua. Jos moottori ei käynnisty 30 sekunnin kuluessa, käännä virta-avain POIS-asentoon, tarkista ohjauslaitteet ja toimenpiteet, odota vielä 30 sekuntia ja yritä käynnistää uudelleen.

  5. Anna moottorin lämmetä keskinopeuksilla (ilman kuormaa) ja siirrä sitten kaasuvipu haluttuun asentoon.

  Important: Kun konetta on käytetty täydellä kuormalla, anna moottorin käydä joutokäynnillä viisi minuuttia, ennen kuin sammutat sen. Muutoin turboahtimeen voi tulla vikoja.

  Moottorin sammutus

  Important: Kun konetta on käytetty täydellä kuormalla, anna moottorin käydä joutokäynnillä viisi minuuttia, ennen kuin sammutat sen. Näin turboahdin ehtii jäähtyä ennen moottorin sammuttamista. Muutoin turboahtimeen voi tulla vikoja.

  Note: Laske leikkuupöydät aina maahan, kun pysäköit koneen. Tämä vähentää hydraulijärjestelmän kuormitusta, ehkäisee järjestelmän osien kulumista ja estää myös leikkuupöytien laskemisen vahingossa.

  1. Siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Siirrä moottorin nopeuskytkin ALHAISEN JOUTOKäYNNIN asentoon.

  4. Käännä virta-avain POIS-asentoon.

  5. Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

  Ruohon leikkaaminen koneella

  Note: Ruohon leikkaaminen moottoria kuormittavalla nopeudella edistää hiukkassuodattimen regeneraatiota.

  1. Siirrä kone työalueelle ja kohdista kone leikkuualueen ulkopuolella ensimmäisen leikkuukaistan ajoa varten.

  2. Varmista, että voimanulosoton (PTO) kytkin on POIS KäYTöSTä -asennossa.

  3. Siirrä leikkuunopeuden rajoittimen vipu eteenpäin.

  4. Aseta moottori KORKEALLE JOUTOKäYNTINOPEUDELLE kaasukytkintä painamalla.

  5. Laske leikkuuyksiköt maahan hallintavivulla.

  6. Valmistele leikkuuyksiköt käyttöä varten voimanulosoton kytkintä painamalla.

  7. Nosta leikkuuyksiköt maasta hallintavivulla.

  8. Aloita koneen liikuttaminen kohti leikkuualuetta ja laske leikkuuyksiköt.

   Note: Ruohon leikkaaminen moottoria kuormittavalla nopeudella edistää hiukkassuodattimen regeneraatiota.

  9. Kun leikkuukaista on ajettu, nosta leikkuuyksiköt hallintavivulla.

  10. Tee pisaran muotoinen käännös seuraavaa ajoa varten.

  Hiukkassuodattimen regeneraatio

  Hiukkassuodatin (DPF) on osa pakokaasujärjestelmää. Hiukkassuodattimen hapetuskatalysaattori vähentää haitallisten kaasujen määrää, ja nokisuodatin poistaa nokea moottorin pakokaasuista.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiossa käytetään moottorin pakokaasujen lämpöä nokisuodattimeen kertyneen noen polttamiseen, jolloin noki muunnetaan tuhkaksi ja nokisuodattimen kanavat puhdistetaan, jotta suodatetut moottorin pakokaasut virtaavat ulos hiukkassuodattimesta.

  Moottorin tietokone valvoo noen kertymistä mittaamalla hiukkassuodattimen vastapaineen. Jos vastapaine on liian suuri, nokisuodattimen noki ei pala moottorin normaalin käytön seurauksena. Pidä seuraavat seikat mielessä, jotta hiukkasuodatin pysyy puhtaana noesta:

  • Passiivista regeneraatiota tehdään jatkuvasti moottorin ollessa käynnissä. Edistä hiukkassuodattimen regeneraatiota käyttämällä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan.

  • Jos vastapaine on liian suuri, moottorin tietokone ilmoittaa asiasta tietokeskuksen kautta lisäprosessien (apu- ja nollausregeneraatio) ollessa käynnissä.

  • Anna apu- ja nollausregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

  Pidä hiukkassuodattimen toiminta mielessä koneen käytön ja huollon aikana. Moottorin kuormitus korkealla joutokäyntinopeudella tuottaa yleensä riittävän pakokaasujen lämpötilan hiukkassuodattimen regeneraatioon.

  Important: Noen kertymistä nokisuodattimeen voidaan vähentää käyttämällä moottoria mahdollisimman vähän joutokäynnillä tai alhaisella nopeudella.

  Varoitus

  Pakokaasujen lämpötila on korkea (noin 600 °C) hiukkassuodattimen pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation aikana. Kuumat pakokaasut saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

  • Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.

  • Varmista, että pakokaasujärjestelmän lähellä ei ole syttyviä materiaaleja.

  • Älä kosketa kuumaa pakokaasujärjestelmän osaa.

  • Älä seiso koneen pakoputken lähellä.

  Hiukkassuodattimen noen kertymä

  • Hiukkassuodatin kerää nokea nokisuodattimeen ajan myötä. Moottorin tietokone valvoo hiukkassuodattimen nokitasoa.

  • Kun nokea on kertynyt tarpeeksi, tietokone ilmoittaa, että hiukkassuodatin on aika regeneroida.

  • Hiukkassuodattimen regeneraatiossa hiukkassuodatinta kuumennetaan, jotta noki muuttuu tuhkaksi.

  • Varoitusviestien lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri nokikertymätasoilla.

  Moottorin varoitusviestit – noen kertymä

  IlmoitustasoVikakoodiMoottorin teholuokitusSuositeltu toimenpide
  Taso 1: moottorivaroitus
  g213866
  Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiinSuorita pysäköintiregeneraatio mahdollisimman pian. Katso kohta Pysäköintiregeneraatio.
  Taso 2: moottorivaroitus
  g213867
  Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiinSuorita palautusregeneraatio mahdollisimman pian. Katso kohta Palautusregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen tuhkan kertymä

  • Kevyt tuhka poistetaan pakokaasujärjestelmän kautta, mutta raskas tuhka kerääntyy nokisuodattimeen.

  • Tuhkaa jää jäljelle regeneraation seurauksena. Ajan myötä hiukkassuodatin kerää tuhkaa, joka ei poistu moottorin pakokaasujen mukana.

  • Moottorin tietokone laskee hiukkassuodattimeen kertyneen tuhkan määrän.

  • Kun tuhkaa on kertynyt tarpeeksi, moottorin tietokone lähettää tietokeskukseen tiedon hiukkasuodattimen tuhkakertymästä järjestelmäilmoituksen tai moottorivian muodossa.

  • Ilmoitus ja viat ovat merkkejä siitä, että hiukkassuodatin on aika huoltaa.

  • Varoitusten lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri tuhkakertymätasoilla.

  Tietokeskuksen ilmoitus ja moottorin varoitusviestit – tuhkan kertymä

  IlmoitustasoIlmoitus tai vikakoodiMoottorin nopeuden vähennysMoottorin teholuokitusSuositeltu toimenpide
  Taso 1: järjestelmäilmoitus
  g213865
  100 %Ilmoita yrityksen huolto-osastolle, että ilmoitus #179 näkyy tietokeskuksessa.
  Taso 2: moottorivaroitus
  g213863
  Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
  Taso 3: moottorivaroitus
  g213864
  Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
  Taso 4: moottorivaroitus
  g214715
  Moottorin nopeus enimmäisvääntömomentilla + 200 kierr./minTietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka suoritetaan koneen ollessa käytössä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraation ehdotHiukkassuodattimen käytön kuvaus
  PassiivinenTehdään koneen normaalin käytön aikana suurella moottorin nopeudella tai kuormituksellaTietokeskuksessa ei näy passiivisen regeneraation kuvaketta.
  Passiivisen regeneraation aikana hiukkassuodatin käsittelee kuumia pakokaasuja, hapettaa haitallisia päästöjä ja polttaa nokea tuhkaksi.
  Katso kohta Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio.
  ApuTehdään moottorin alhaisen nopeuden tai kuormituksen tuloksena tai tietokoneen havaitessa vastapainetta hiukkassuodattimessaKun apu-/nollausregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, apuregeneraatio on käynnissä.
  Apuregeneraation aikana tietokone lisää pakokaasujen lämpötilaa imuventtiiliä ohjaamalla, mikä mahdollistaa apuregeneraation.
  Katso kohta Hiukkassuodattimen apuregeneraatio.
  NollausTehdään apuregeneraation jälkeen vain, jos tietokone havaitsee, että apuregeneraatio ei vähentänyt noen määrää riittävästiKun apu-/nollausregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, regeneraatio on käynnissä.
  Tehdään myös 100 tunnin välein anturien lähtökohtalukemien nollausta varten
  Nollausregeneraation aikana tietokone lisää pakokaasujen lämpötilaa regeneraation aikana imuventtiiliä ja polttoaineruiskuttimia ohjaamalla.
  Katso kohta Nollausregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka edellyttävät koneen pysäköintiä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraation ehdotHiukkassuodattimen käytön kuvaus
  PysäköintiNoen kertyminen johtuu pitkäkestoisesta käytöstä alhaisella moottorin nopeudella tai kuormituksella. Nokea saattaa myös kertyä, jos käytetään vääränlaista polttoainetta tai öljyäKun pysäköintiregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, regeneraatiota pyydetään.
  Tietokone havaitsee noen kertymisestä johtuvan vastapaineen ja pyytää pysäköintiregeneraatiota
   • Suorita pysäytysregeneraatio mahdollisimman pian, jotta palautusregeneraatiota ei tarvita.
  • Pysäköintiregeneraatio kestää 30–60 minuuttia.
  • Polttoainesäiliössä täytyy olla vähintään neljäsosan verran polttoainetta.
  • Kone on pysäköitävä palautusregeneraatiota varten.
  Katso kohta Pysäköintiregeneraatio.
  PalautusTehdään, jos pysäköintiregeneraatiopyynnöt ohitetaan ja käyttöä jatketaan, jolloin nokea kertyy lisää, kun hiukkassuodatin edellyttää jo pysäköintiregeneraatiotaKun palautusregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, palautusregeneraatiota pyydetään.
  Anna huoltoteknikon suorittaa palautusregeneraatio. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  • Palautusregeneraatio kestää enintään neljä tuntia.
  • Polttoainesäiliön täytyy olla vähintään puoliksi täynnä.
  • Kone on pysäköitävä palautusregeneraatiota varten.
  Katso kohta Palautusregeneraatio.

  Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio

  • Passiivinen regeneraatio tehdään moottorin normaalin käytön yhteydessä.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  Hiukkassuodattimen apuregeneraatio

  g214711
  • Apu-/nollausregeneraation kuvake näkyy tietokeskuksessa (Kuva 38).

  • Tietokone nostaa moottorin pakokaasujen lämpötilaa ohjaamalla imuventtiiliä.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  • Kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa apuregeneraation ollessa käynnissä.

  • Jos mahdollista, älä sammuta moottoria tai vähennä moottorin nopeutta apuregeneraation ollessa käynnissä.

   Important: Anna apuregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

   Note: Apuregeneraatio on valmis, kun kuvake Graphic katoaa tietokeskuksesta.

  Nollausregeneraatio

  g214711
  • Apu-/nollausregeneraation kuvake näkyy tietokeskuksessa (Kuva 39).

  • Tietokone nostaa moottorin pakokaasujen lämpötilaa ohjaamalla imuventtiiliä ja muuttamalla polttoaineruiskuttimien toimintaa.

   Important: Apu-/nollausregeneraation kuvake osoittaa, että koneesta poistettavien pakokaasujen lämpötila saattaa olla kuumempi kuin normaalin käytön aikana.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  • Kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa nollausregeneraation ollessa käynnissä.

  • Jos mahdollista, älä sammuta moottoria tai vähennä moottorin nopeutta nollausregeneraation ollessa käynnissä.

   Important: Anna nollausregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

   Note: Nollausregeneraatio on valmis, kun kuvake Graphic katoaa tietokeskuksesta.

  Pysäköintiregeneraatio

  g214713
  • Pysäköintiregeneraation pyyntökuvake näkyy tietokeskuksessa (Kuva 40).

  • Jos pysäköintiregeneraatiota tarvitaan, tietokeskus näyttää moottorivaroituksen SPN 3719, FMI 16 (Kuva 41) ja moottorin tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiin.

   g213866

   Important: Jos pysäköintiregeneraatiota ei suoriteta kahden tunnin kuluessa, moottorin tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.

  • Pysäköintiregeneraatio kestää 30–60 minuuttia.

  • Käyttäjä tarvitsee PIN-koodin pysäköintiregeneraation suorittamiseen, jos tähän on valtuutus käyttäjän yritykseltä.

  Pysäköinti- tai palautusregeneraation valmistelu

  1. Varmista, että koneen polttoainesäiliössä on vähintään neljäsosan verran polttoainetta.

  2. Siirrä kone ulos alueelle, jossa ei ole syttyviä materiaaleja.

  3. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  4. Varmista, että ajo- tai liikkeenohjausvivut ovat VAPAA-asennossa.

  5. Laske leikkuuyksiköt ja pysäytä ne tarvittaessa.

  6. Kytke seisontajarru.

  7. Siirrä kaasu alhaiselle JOUTOKäYNTINOPEUDELLE.

  Pysäköintiregeneraation suoritus

  Note: Ohjeita suojattujen valikoiden avaamiseen on kohdassa Suojattujen valikoiden käyttö.

  1. Käytä suojattua valikkoa ja avaa suojattujen asetusten alavalikko (Kuva 42). Katso kohta Suojattujen valikoiden käyttö.

   g028523
  2. Siirry PääVALIKKOON, selaa HUOLTOVALIKKOON keskimmäisellä painikkeella ja valitseHUOLTO painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 43).

   Note: Tietokeskuksen näytön oikeassa yläkulmassa pitäisi näkyä PIN-ilmaisin.

   g212371
  3. Paina HUOLTOVALIKOSSA keskimmäistä painiketta, kunnes DPF REGENERATION (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valinnat näkyvät, ja valitse DPF REGENERATION (Hiukkassuodattimen regeneraatio) painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 44).

   g212138
  4. Kun ”Initiate DPF Regen. Are you sure?” (Käynnistä hiukkassuodattimen regeneraatio. Oletko varma?) -viesti tulee näkyviin, paina keskimmäistä painiketta (Kuva 45).

   g212125
  5. Jos jäähdytysnesteen lämpötila on alle 60 °C, ”Insure Graphic is running and above 60C/140F” (Varmista, että X on käynnissä ja yli 60 °C) -viesti tulee näyttöön (Kuva 46).

   Tarkkaile näytön lämpötilaa ja käytä konetta täydellä kaasulla, kunnes lämpötila on 60 °C. Paina sitten keskimmäistä painiketta.

   Note: Jos jäähdytysnesteen lämpötila on yli 60 °C, tämä näyttö ohitetaan.

   g211986
  6. Siirrä kaasuvipu ALHAISELLE JOUTOKäYNTINOPEUDELLE ja paina keskimmäistä painiketta (Kuva 47).

   g212372
  7. Seuraavat viestit tulevat näyttöön, kun pysäköintiregeneraatio alkaa:

   1. ”Initiating DPF Regen.” (Käynnistetään hiukkassuodattimen regeneraatio) -viesti tulee näyttöön (Kuva 48).

    g212405
   2. ”Waiting on Graphic” (Odotetaan X) -viesti tulee näyttöön (Kuva 49).

    g212406
   3. Tietokone määrittää, suoritetaanko regeneraatio. Yksi seuraavista viesteistä näkyy tietokeskuksessa:

    • Jos regeneraatio sallitaan, ”Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion” (Regeneraatio käynnistetty. Tämä vaihe voi kestää 30 minuuttia) -viesti näkyy tietokeskuksessa. Odota, että kone suorittaa pysäköintiregeneraation (Kuva 50).

     g213424
    • Jos moottorin tietokone ei salli regeneraatiota, ”DPF Regen Not Allowed” (Hiukkassuodattimen regeneraatio ei ole sallittu) -viesti näkyy tietokeskuksessa (Kuva 51). Poistu alkunäyttöön painamalla vasemmanpuoleista painiketta.

     Important: Jos regeneraation kaikkia vaatimuksia ei täytetty tai jos edellisestä regeneraatiosta on alle 50 tuntia, ”DPF Regen Not Allowed” (Hiukkassuodattimen regeneraatio ei ole sallittu) -viesti tulee näyttöön.

     g212410
  8. Kun regeneraatio on käynnissä, tietokeskus palaa alkunäyttöön ja näyttää seuraavat kuvakkeet:

   GraphicMoottori on kylmä: odota.
   GraphicMoottori on lämmin: odota.
   GraphicMoottori on kuuma: regeneraatio käynnissä (prosenttia valmista).
  9. Pysäköintiregeneraatio on valmis, kun ”Regen Complete” (Regeneraatio valmis) -viesti näkyy tietokeskuksessa. Poistu alkunäyttöön painamalla vasemmanpuoleista painiketta (Kuva 52).

   g212404

  Palautusregeneraatio

  • Jos pysäköintiregeneraation pyyntö (näkyy tietokeskuksessa) ohitetaan ja koneen käyttöä jatketaan, hiukkassuodattimeen kertyy kriittinen määrä nokea.

  • Jos palautusregeneraatiota tarvitaan, tietokeskus näyttää moottorivaroituksen SPN 3719, FMI 16 (Kuva 53) ja moottorin tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiin.

   g213867

   Important: Jos palautusregeneraatiota ei suoriteta 15 minuutin kuluessa, moottorin tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.

  • Suorita palautusregeneraatio, kun moottorin tehoa häviää ja pysäköintiregeneraatio ei puhdista hiukkassuodatinta noesta riittävästi.

  • Palautusregeneraatio kestää enintään neljä tuntia.

  • Jakelijan teknikon on suoritettava palautusregeneraatio. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Smart Power™ -vedon kuvaus

  Toro Smart Power™ -vedon ansiosta kuljettajan ei tarvitse kuunnella moottorin nopeutta raskaassa käytössä. Smart Power ehkäisee juuttumista tiheään nurmeen säätelemällä automaattisesti koneen nopeutta ja optimoimalla leikkuutuloksen. Kuljettaja voi säätää sopivan enimmäisajonopeuden ja leikata koneella ilman, että nopeutta tarvitsee manuaalisesti vähentää raskaissa leikkuuolosuhteissa.

  Puhaltimen taaksepäinpuhallus

  Hydraulinesteen ja moottorin jäähdytysnesteen lämpötila säätelevät puhaltimen nopeutta. Taaksepäinpuhallusjakso käynnistyy automaattisesti, kun joko moottorin jäähdytysneste tai hydraulineste saavuttaa tietyn lämpötilan. Suunnanvaihto auttaa puhaltamaan roskat takasäleiköstä sekä laskemaan moottori- ja hydraulinesteen lämpötilaa. Puhaltimen taaksepäinpuhallusjakso voidaan käynnistää manuaalisesti painamalla yhtä aikaa tietokeskuksen oikeaa ja vasenta painiketta. On suositeltavaa käynnistää taaksepäinpuhallus manuaalisesti ennen työskentelyalueelta poistumista sekä ennen koneen viemistä työpajaan tai säilytystilaan.

  Automaattisen joutokäynnin kuvaus

  Koneessa on automaattinen joutokäyntitoiminto, joka vaihtaa moottorin joutokäynnille, kun seuraavia toimintoja ei ole käytetty tietokeskuksessa määritettyyn aikaan.

  • Ajopoljin palautetaan VAPAA-asentoon.

  • PTO on pois päältä.

  • Nostokytkimet eivät ole käytössä.

   Kun jotakin yllä mainituista toiminnoista käytetään, koneen kaasu palaa automaattisesti aikaisempaan tilaan.

  Vakionopeussäätimen käyttö

  Vakionopeussäätimen kytkimellä voidaan lukita polkimen asento ja säilyttää haluttu ajonopeus. Vakionopeussäädin poistetaan käytöstä painamalla kytkimen takaosaa, kytkimen keskiasento ottaa vakionopeussäätimen käyttöön ja kytkimen etuosalla määritetään haluttu ajonopeus.

  Note: Vakionopeussäädin voidaan poistaa käytöstä myös joko painamalla jarrupoljinta tai siirtämällä ajopoljin peruutusasentoon sekunnin ajaksi.

  Moottorin nopeuskytkimen käyttö

  Moottorin nopeuskytkimessä on kaksi tilaa, joilla moottorin nopeutta voi muuttaa. Moottorin nopeutta voidaan nostaa tai laskea 100 kierr./min kerrallaan napauttamalla kytkintä. Kun kytkintä pidetään painettuna, moottori siirtyy automaattisesti KORKEIMMALLE tai ALHAISIMMALLE JOUTOKäYNTINOPEUDELLE sen mukaan, kumpaa kytkimen puolta painetaan.

  Leikkuunopeuden säätö

  Työnvalvoja (suojattu valikko)

  Toiminnon avulla työnvalvoja voi määrittää kuljettajan käytössä olevan enimmäisleikkuunopeuden tasoksi 50 %, 75 % tai 100 % (alempi nopeusalue).

  Katso ohjeet leikkuunopeuden asettamiseen kohdasta Sallitun enimmäisleikkuunopeuden asetus.

  Kuljettaja

  Toiminnon avulla kuljettaja voi säätää enimmäisleikkuunopeutta (alempi nopeusalue) työnvalvojan asettamissa rajoissa. Kun näkyvissä on tietokeskuksen odotus- tai päänäyttö, säädä nopeutta painamalla keskimmäistä painiketta (Graphic-kuvake).

  Note: Kun vaihdetaan alemman ja ylemmän nopeusalueen välillä, asetukset muuttuvat aiempien asetusten perusteella. Asetukset nollataan, kun koneesta katkaistaan virta.

  Note: Ominaisuutta voidaan myös käyttää yhdessä vakionopeussäätimen kanssa.

  Kuljetusnopeuden säätö

  Työnvalvoja (suojattu valikko)

  Toiminnon avulla työnvalvoja voi määrittää kuljettajan käytössä olevan enimmäiskuljetusnopeuden tasoksi 50 %, 75 % tai 100 % (ylempi nopeusalue).

  Katso ohjeet kuljetusnopeuden asettamiseen kohdasta Sallitun enimmäiskuljetusnopeuden asetus.

  Kuljettaja

  Toiminnon avulla kuljettaja voi säätää enimmäiskuljetusnopeutta (ylempi nopeusalue) työnvalvojan asettamissa rajoissa. Kun näkyvissä on tietokeskuksen odotus- tai päänäyttö, säädä nopeutta painamalla keskimmäistä painiketta (Graphic-kuvake).

  Note: Kun vaihdetaan alemman ja ylemmän nopeusalueen välillä, asetukset muuttuvat aiempien asetusten perusteella. Asetukset nollataan, kun koneesta katkaistaan virta.

  Note: Ominaisuutta voidaan myös käyttää yhdessä vakionopeussäätimen kanssa.

  Tietoa koneen käyttöominaisuuksista

  Harjoittele koneella ajamista, koska siinä on hydrostaattinen vaihteisto ja se on ominaisuuksiltaan erilainen kuin monet nurmikonhoitokoneet. Ajoyksikköä, leikkuupöytiä tai muita lisälaitteita käytettäessä kannattaa huomioida, että muun muassa vaihteiston toiminta, moottorin käyntinopeus ja leikkuuterien tai muiden lisälaitteiden kuormitus vaikuttavat koneen tehokkuuteen.

  Toro Smart Power™ -ominaisuuden ansiosta kuljettajan ei tarvitse kuunnella moottorin nopeutta raskaassa käytössä. Smart Power ehkäisee juuttumista tiheään nurmeen säätelemällä automaattisesti koneen nopeutta ja optimoimalla leikkuutuloksen.

  Jarruja voidaan käyttää apuna käännettäessä konetta. Käytä jarruja kuitenkin varovasti varsinkin pehmeässä tai kosteassa ruohikossa, koska nurmikko voi tällöin rikkoutua. Toinen jarruista saatava hyöty on ajotoiminnon ylläpitäminen. Esimerkiksi joissakin rinneolosuhteissa ylämäen pyörä voi luistaa ja menettää pidon. Paina tällaisessa tilanteessa ylämäen jarrupoljinta vähitellen ja katkonaisesti, kunnes ylämäen puoleinen pyörä lakkaa luistamasta. Näin alamäen puoleisen pyörän pito paranee.

  Vetoapu on automaattinen, eikä kuljettajan tarvitse käyttää sitä. Kun pyörä alkaa luisua, virtaus jakautuu automaattisesti etu- ja takapyörien välillä, jotta pyörän luisto olisi mahdollisimman vähäinen ja pito mahdollisimman hyvä.

  Käytä konetta rinteissä erityisen varovasti. Varmista, että kaatumissuojausjärjestelmä on yläasennossa, istuimen salpa on kunnolla lukittuna ja turvavyö on kiinni. Aja hitaasti ja vältä jyrkkiä käännöksiä rinteissä, jotta kone ei kaadu. Ohjattavuuden säilyttämiseksi leikkuupöytä on pidettävä alhaalla ajettaessa alamäessä.

  Ennen kuin sammutat moottorin, kytke kaikki ohjauslaitteet pois päältä ja siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon. Kun kaasuvipu on HIDAS-asennossa, moottorin pyörintänopeus laskee ja melu sekä tärinä vähenevät. Sammuta moottori kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  Ennen koneen siirtämistä toiseen paikkaan nosta leikkuupöydät ja kiinnitä kuljetuslukitsimet (Kuva 54).

  g028769

  Käyttövihjeitä

  Leikkuu ruohon ollessa kuivaa

  Leikkaa aamupäivällä välttääksesi kastetta, joka aiheuttaa ruohon paakkuuntumista, tai myöhään iltapäivällä välttääksesi vaurioita, joita suora auringonvalo voi aiheuttaa herkälle vastaleikatulle nurmelle.

  Oikean leikkuukorkeuden asetuksen valinta

  Leikkaa yhden leikkuun aikana noin 25 mm tai korkeintaan 1/3 ruohon korkeudesta. Poikkeuksellisen rehevää ja tiheää ruohikkoa leikattaessa leikkuukorkeutta voidaan joutua korottamaan.

  Leikkaaminen sopivin aikavälein

  Ruoho kasvaa eri nopeudella eri vuodenaikoina. Leikkuukorkeus voidaan pitää samana leikkaamalla ruoho useammin keväällä. Vähennä leikkuukertoja keskikesällä, jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla korkeusasetuksella.

  Kuljetus

  Käytä kuljetuslukitsimia siirtäessäsi konetta pitkiä matkoja, epätasaisen maaston ylitse tai perävaunussa.

  Käytön jälkeen

  Jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, puhdista leikkuukotelon alapuoli aina käytön jälkeen. Jos leikkuukoteloon muodostuu jäänteitä, leikkuuteho heikentyy.

  Poista lisäksi kaikki leikkuupöydän nostosylinterien ja leikkuupöydän vaahtomuovipehmusteen väliin mahdollisesti kertyneet roskat (Kuva 55).

  g004825

  Leikkuupöydän kaltevuus

  Terän suositeltava kaltevuus on 8–11 mm. Yli 8–11 mm:n kaltevuus vähentää tehontarvetta, kasvattaa leikkuujätteen kappalekokoa ja heikentää leikkuujäljen laatua. Alle 8–11 mm:n kaltevuus lisää tehontarvetta, pienentää leikkuujätteen kappalekokoa ja parantaa leikkuujälkeä.

  Ilmastointilaitteen mahdollisimman tehokas käyttö

  • Vähennä auringon lämmittävää vaikutusta pysäköimällä laite varjoisaan paikkaan tai jättämällä ovet auki, jos laite joudutaan pysäköimään auringonpaisteeseen.

  • Tarkista, että ilmastointilaitteen lauhduttimen rivat ovat puhtaat.

  • Käytä ilmastointilaitteen tuuletinta keskinopeusasetuksella.

  • Varmista, että kattoverhous on kauttaaltaan kiinni katossa. Korjaa tarpeen mukaan.

  • Mittaa ilman lämpötila kattoverhouksen etuosassa keskellä olevan tuuletusaukon kohdalta.

   Note: Lämpötilaksi vakiintuu tavallisesti enintään 10 °C.

  • Huolto-oppaassa on lisäohjeita.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Sulje polttoaineen sulkuventtiili koneen varastoinnin tai kuljetuksen ajaksi.

  • Kytke lisälaitteen käyttö pois aina, kun kuljetat konetta tai kun sitä ei käytetä.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Koneen työntäminen tai hinaaminen

  Hätätilanteessa konetta voidaan liikuttaa eteenpäin avaamalla muuttuvatilavuuksisessa hydraulipumpussa oleva ohitusventtiili ja työntämällä tai hinaamalla konetta.

  Important: Konetta ei saa työntää tai hinata nopeammin kuin 3–4,8 km/h, jotta vaihteisto ei vaurioidu. Ohitusventtiilit on avattava aina, kun konetta työnnetään tai hinataan.

  1. Nosta istuin, niin saat näkyviin ohitusventtiilit, jotka sijaitsevat polttoainesäiliön etuosan alla (Kuva 56).

   g020454
  2. Avaa venttiilit kääntämällä kutakin venttiiliä kolme kierrosta vastapäivään, jotta öljyn ohivirtaus alkaa.

   Note: Älä avaa venttiileitä enempää kuin kolme kierrosta. Koska neste ohitetaan, konetta voidaan liikuttaa hitaasti vaurioittamatta vaihteistoa.

  3. Sulje ohitusventtiilit ennen moottorin käynnistämistä.

  4. Sulje venttiili kiristämällä se momenttiin 70 N∙m.

  Important: Jos konetta työnnetään tai hinataan taaksepäin, nelivetojärjestelmän sulkuventtiili on ohitettava. Sulkuventtiili ohitetaan liittämällä letkukokoonpano, joka koostuu letkusta (osanro 95-8843), kahdesta liittimestä (osanro 95-0985) ja kahdesta hydrauliliittimestä (osanro 340-77), hydrostaatissa sijaitsevaan peruutusajon paineentestausporttiin sekä eturenkaan takana olevan ajon takajakelulohkon porttien M8 ja P2 välissä sijaitsevaan porttiin.

  Nostokohtien paikannus

  Vaara

  Käytä aina pukkeja. Älä käytä tunkkia tai nostolaitetta koneen pitämiseen ylhäällä.

  Mekaaniset tai hydrauliset tunkit saattavat pettää ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

  Laitteen etu- ja takaosassa on nostokohdat

  • rungossa molempien vetävien etupyörien sisäpuolella

  • taka-akselin keskellä.

  Koneen kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Kiinnitä kone tukevasti perävaunuun.

  Kiinnityspisteiden paikannus

  Koneen etu- ja takapuolella on kiinnityskohdat (Kuva 57).

  Note: Kiinnitä kone neljästä kulmasta asianmukaisesti hyväksytyillä liinoilla.

  • Kaksi kuljettajan tason etuosassa

  • Takapuskurissa

  g033100

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • Tarkista kompressorin hihnan kireys.
 • Tarkista terän käyttöhihnan kireys.
 • 200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda etuosan planeettapyörästön öljy.
 • Vaihda taka-akselin voiteluaine.
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Tarkista turvakytkimet.
 • Tarkista ilmanpuhdistimen ilmaisin.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät vedenerottimesta.
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Poista lika ja roskat moottoritilasta, jäähdyttimestä ja öljynjäähdyttimestä.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä(tai 30 päivän välein, jos kone on varastossa).
 • 50 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki laakerit ja holkit.
 • Tarkasta ilmanpuhdistin.
 • Tarkista akun kunto.
 • Tarkista terän käyttöhihnan kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut ja kiristimet.
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • Tarkista kompressorin hihnan kireys.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • Puhdista ohjaamon ilmansuodattimet.(Vaihda repeytyneet tai erittäin likaiset suodattimet.)
 • Puhdista ilmastointilaitteen jäähdytyselementti.(Puhdista useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa.)
 • 400 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin (aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista, ja useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda suodattimen kotelo.
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista planeettapyörästön öljy(katso, onko ulkoista vuotoa havaittavissa).
 • Tarkista planeettapyörästön aksiaalinen välys.
 • Tarkista taka-akselin voiteluaine.
 • Tarkista taka-akselin vaihteiston voiteluaine.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö(myös jos polttoainejärjestelmä on likaantunut).
 • Vaihda etuosan planeettapyörästön öljy.
 • Vaihda taka-akselin voiteluaine.
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
 • Tarkista terän käyttöhihna.
 • Vaihda hydraulineste.Vaihda hydraulineste 800 käyttötunnin välein normaaliolosuhteissa. Jos neste saastuu, ota yhteys paikalliseen Toro-jälleenmyyjääsi, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen nesteeseen verrattuna.
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • Tarkista leikkuupöydän kääntöpyöräkokoonpanot.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja säädä moottorin venttiilivälykset.
 • 6000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatin,tai puhdista nokisuodatin, jos moottoriviat spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 tai spn 3720 fmi 16 näkyvät tietokeskuksessa.
 • Kahden vuoden välein
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Vaihda liikkuvat letkut.
 • Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ennen huollon aloitusta.

  Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaanantaiTiistaiKeskiviikkoTorstaiPerjantaiLauantaiSunnuntai
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista jäähdytysjärjestelmän nesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodatin, pölykansi ja paineventtiili.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.2       
  Tarkista, ettei jäähdyttimessä ja säleikössä ole roskia       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä epätavallisia ääniä.       
  Tarkista hydraulijärjestelmän öljyn määrä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1Tarkasta hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos käynnistys on hidas, savua on liikaa tai käyntiääni on karkea.

  2Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     
     

  Huoltovälitaulukko

  decal130-6042

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Turvallisuus ennen huoltoa

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset ja erityisesti terien kiinnikkeet tiukalla. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  • Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

  • Tee ennen koneen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista seuraavat toimenpiteet:

   1. Siirrä kone tasaiselle maalle.

   2. Vapauta käytöt.

   3. Laske leikkuuyksiköt.

   4. Siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon.

   5. Kytke seisontajarru.

   6. Siirrä kaasun säätökytkin ALHAINEN JOUTOKäYNTINOPEUS -asentoon.

   7. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   8. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Jos kone on pysäköidään, varastoidaan tai jätetään ilman valvontaa, laske leikkuuyksiköt alas, ellei käytettävissä ole mekaanista varmistuslukkoa.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Jos moottorin on oltava käynnissä, jotta huolto voidaan suorittaa, pidä kädet, jalat, muut kehon osat ja vaatteet poissa kaikista liikkuvista osista, leikkurin poistoalueelta ja leikkurien alapuolelta.

  • Älä kosketa koneen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat olla kuumia käytön jäljiltä. Anna osien jäähtyä ennen kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata niitä.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  • Jos kone vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  • Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Koneen valmistelu huoltoa varten

  1. Tarkista, että voimanulosotto on pois käytöstä.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Laske leikkuupöydät tarvittaessa.

  5. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  6. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain.

  7. Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  Konepellin avaaminen

  1. Sulje ohjaamon takaikkuna (Kuva 59).

   g037228
  2. Vapauta konepellin etupuolen alakulmissa olevat kaksi salpaa (Kuva 60).

   g037226g037227
  3. Nosta konepeltiä salpojen vieressä olevista kahvoista ja kallista sitä taaksepäin, kunnes molemmat kannatintangot asettuvat tankojen kiinnikkeisiin (Kuva 60).

  Konepellin irrotus

  1. Irrota salpa ja nosta konepelti.

  2. Irrota sokka, joka kiinnittää konepellin saranatapin asennuskannattimiin (Kuva 61).

   g031613
  3. Liu’uta konepeltiä oikealle, nosta toista päätä ja vedä konepelti kannattimistaan.

  Note: Asenna konepelti takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki laakerit ja holkit.
 • Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumpohjaisella yleisrasvalla nro 2. Voitele lisäksi kone välittömästi jokaisen pesun jälkeen.

  Rasvanippojen sijainnit ja määrät ovat seuraavat:

  Ajoyksikkö

  • Jarrupolkimen riippuakselin laakerit, 2 (Kuva 62)

  • Etu- ja taka-akselin tappiholkit, 2 (Kuva 63)

  • Ohjaussylinterin pallonivelet, 2 (Kuva 64)

  • Raidetangon pallonivelet, 2 (Kuva 64)

  • Olkatapin holkit, 2 (Kuva 64).

   Note: Voitele vain olkatapin yläliitos kerran vuodessa (kaksi pumppausta).

  g009246
  g004687
  g011499

  Keskimmäinen leikkuupöytä

  Note: Leikkuupöytää on ehkä nostettava, jotta alemman yhdystangon ja lukkotapin rasvanipat tulevat näkyviin.

  • Lukkotapit, 2 (Kuva 66)

   Note: Salvat on ehkä vapautettava manuaalisesti, jotta rasvanippoihin pääsee käsiksi (Kuva 65). Sulje ja avaa salpa sorkkaraudalla.

  • Kääntöpyörän haarukka-akselin holkit, 2 (Kuva 67)

  • Kara-akselin laakerit (hihnapyörän alla), 3 (Kuva 68)

  • Kiristinpyörän varren tappiholkit, 2 (Kuva 68)

  g009440
  g009441
  g011557
  g004826

  Keskimmäisen leikkuupöydän nostolaitteet

  • Nostovarren sylintereiden holkit, 2 (kummallakin puolella) (Kuva 69)

  • Nostovarren pallonivelet, 2 (Kuva 70)

  g020455
  g011551

  Sivuleikkuupöydän nostolaitteet

  Neljän sivuleikkuupöydän nostosylinteri (Kuva 71)

  g011502

  Sivuleikkuupöydät

  • Kääntöpyörän haarukka-akselin holkki, 1 (Kuva 72)

  • Kara-akselin laakerit (hihnapyörän alla), 2 (kummallakin puolella)

  • Kiristinpyörän varren tappiholkit (kiristinpyörän varressa), 1

  g011557

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista ilmanpuhdistimen ilmaisin.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkasta ilmanpuhdistin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin (aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista, ja useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda se, jos se on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  Huolla ilmanpuhdistimen suodatin vain silloin, kun huoltoilmaisin edellyttää sitä (Kuva 73). Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  g009709

  Important: Tarkista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  1. Vaihda ilmanpuhdistin (Kuva 74).

   g031861

   Note: Älä puhdista käytettyä elementtiä, sillä elementin materiaali saattaa vaurioitua.

   Important: Älä koskaan yritä puhdistaa varosuodatinta (Kuva 75). Vaihda varosuodatin joka kolmannella pääsuodattimen huoltokerralla.

   g009712
  2. Palauta ilmaisin (Kuva 73), jos se näyttää punaista.

  Moottoriöljyn huolto

  Öljyluokitus

  Käytä vähintään seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista, vähätuhkaista moottoriöljyä:

  • API-huoltoluokitus CJ-4 tai korkeampi

  • ACEA-huoltoluokitus E6

  • JASO-huoltoluokitus DH-2

  Important: Jos käytetään moottoriöljyä, jonka luokitus ei ole API CJ-4 tai korkeampi, ACEA E6 tai JASO DH-2, hiukkassuodatin saattaa tukkeutua tai moottori vahingoittua.

  Käytä seuraavaa moottoriöljyn viskositeettiluokitusta:

  • Suositus: SAE 15W-40 (yli 0 °C)

  • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (viskositeettiluokitus 15W-40 tai 10W-30). Katso osanumerot osaluettelosta.

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä, mutta öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Important: Tarkista moottoriöljy päivittäin. Jos moottoriöljyn määrä on mittatikun Full-merkin yläpuolella, moottoriöljyyn on ehkä sekoittunut polttoainetta.Jos moottoriöljyn määrä on Full-merkin yläpuolella, vaihda moottoriöljy.

  Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka.Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.

  Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Moottori saattaa pysähtyä, jos öljyä on sitä käytettäessä liian vähän tai liian paljon.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Tarkista moottoriöljyn määrä (Kuva 76).

   g198647g031256

   Note: Kun käytät eri öljyä, tyhjennä kaikki vanha öljy kampikammiosta ennen uuden öljyn lisäämistä.

  Kampikammion öljytilavuus

  Noin 5,7 litraa suodattimen kanssa

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä viiden minuutin ajan, jotta öljy lämpenee.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Vaihda moottoriöljy ja suodatin (Kuva 77).

   g031675
  4. Lisää öljyä kampikammioon. Katso Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  6000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatin,tai puhdista nokisuodatin, jos moottoriviat spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 tai spn 3720 fmi 16 näkyvät tietokeskuksessa.
  • Jos ilmoitusviesti näkyy tietokeskuksessa, hiukkassuodattimen suositeltu aika hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huoltoon alkaa lähestyä.

   g213865
  • Jos moottoriviat (Tarkista moottori SPN 3251 FMI 0), (Tarkista moottori SPN 3720 FMI 0) tai (Tarkista moottori SPN 3720 FMI 16) näkyvät tietokeskuksessa (Kuva 79), puhdista nokisuodatin seuraavalla tavalla:

   g214715g213864g213863
   1. Tietoja hapetuskatalysaattorin ja hiukkassuodattimen nokisuodattimen purkamisesta ja kokoamisesta on huolto-oppaan moottoria koskevassa kohdassa.

   2. Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen varaosia tai huoltoa saa ottamalla yhteyden valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

   3. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään ja anna heidän nollata moottorin ECU puhtaan hiukkassuodattimen asennuksen jälkeen.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Vedenerottimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät vedenerottimesta.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda suodattimen kotelo.
 • Huolla vedenerotin (Kuva 80).

  g031412

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista, ettei polttoaineletkuissa ja liitännöissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö(myös jos polttoainejärjestelmä on likaantunut).
 • Huuhtele säiliö puhtaalla polttoaineella.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Akkuhappo on myrkyllistä ja syövyttävää. Älä päästä iholle, silmiin tai vaatteille. Suojaa kasvot, silmät ja vaatteet akkua käsitellessäsi.

  • Akkukaasut voivat räjähtää. Pidä savukkeet, kipinät ja avotuli poissa akun lähettyviltä.

  • Lataa akut avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  • Älä käytä painepesuria elektronisten osien lähellä.

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä(tai 30 päivän välein, jos kone on varastossa).
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akun kunto.
 • Important: Ennen kuin hitsaat konetta, irrota miinuskaapeli akusta, jotta sähköjärjestelmä ei vaurioidu.

  Note: Pidä liittimet ja koko akkukotelo puhtaana, koska likainen akku purkautuu vähitellen. Puhdista akku pesemällä koko kotelo liuoksella, jossa on ruokasoodaa ja vettä. Huuhtele puhtaalla vedellä. Päällystä akkunavat ja kaapeliliittimet Grafo 112X -rasvalla (pintaan) (Toron rasvalla osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

  1. Avaa akun suojus, joka sijaitsee suojapeitteen sivussa (Kuva 81).

   Note: Voit helpottaa suojuksen irrottamista painamalla akun suojuksen yläosassa olevaa tasaista aluetta (Kuva 81).

   g036369
   g036370
  2. Poista kumisuojus plusnavasta ja tarkista akku.

   Vaara

   Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

   • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

   Vaara

   Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

   • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelin (musta) kytkemistä.

  3. Voitele molemmat akkuliitännät Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47), vaseliinilla tai kevyellä rasvalla ruostumisen ehkäisemiseksi.

  4. Vedä kumisuojus akun plusnavan päälle.

  5. Sulje akun suojus.

  Sulakkeiden huolto

  Ajoyksikön sulakkeet (Kuva 83–Kuva 85) sijaitsevat virtakeskuksen kannen alla.

  Irrota kaksi kuusiokoloruuvia, joilla virtakeskuksen kansi on kiinnitetty runkoon, ja irrota kansi (Kuva 83).

  g020440
  g020439
  decal121-1599

  Ohjaamon sulakkeet (Kuva 86 ja Kuva 87) sijaitsevat sulakerasiassa ohjaamon sisäkatossa (vain ohjaamomalli).

  g009239
  decal132-3600

  Vetojärjestelmän huolto

  Ajopolkimen kulman säätö

  1. Löysää kahta mutteria ja pulttia, jotka kiinnittävät ajopolkimen vasemman puolen kannattimeen (Kuva 88).

   g009745
  2. Käännä poljin sopivaan kulmaan ja kiristä mutterit (Kuva 88).

  Planeettapyörästön öljyn tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista planeettapyörästön öljy(katso, onko ulkoista vuotoa havaittavissa).
 • Tarkista planeettapyörästön aksiaalinen välys.
 • Lisää tarvittaessa korkealaatuista SAE 85W-140 -vaihteistoöljyä.

  1. Tarkista, että kone on tasaisella alustalla. Aseta pyörä siten, että yksi tarkistustulppa on kello 12:n asennossa ja toinen tulppa kello 3:n asennossa (Kuva 89).

   g019500
  2. Irrota kello kolmen asennossa oleva tulppa (Kuva 89).

   Note: Öljyn pinnan tulee ulottua tarkistustulpan aukon alareunaan saakka.

  3. Jos öljyn pinta on matalalla, irrota kello 12:n asennossa oleva tulppa ja lisää öljyä, kunnes sitä alkaa virrata ulos kello kolmen asennossa olevasta aukosta.

  4. Asenna molemmat tulpat.

  Planeettapyörästön öljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda etuosan planeettapyörästön öljy.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda etuosan planeettapyörästön öljy.
  1. Tarkista, että kone on tasaisella alustalla. Aseta pyörä siten, että jokin tarkistustulppa on alimmassa (kello kuuden) asennossa (Kuva 90).

   g008862
  2. Aseta tyhjennysastia planeettapyörän navan alle, irrota tulppa ja valuta öljy.

  3. Aseta tyhjennysastia jarrurummun alle, irrota tyhjennystulppa ja valuta öljy (Kuva 91).

   g020680
  4. Kun kaikki öljy on valunut molemmista paikoista, asenna tulppa jarrurumpuun.

  5. Käännä pyörää niin, että planeettapyörästön avoin tulpan aukko on kello 12:n asennossa.

  6. Lisää avoimen aukon kautta planeettapyörästöön hitaasti 0,65 litraa korkealaatuista SAE 85W-140 -vaihteistoöljyä.

   Important: Jos planeettapyörästö on täynnä ennen kuin öljyä on lisätty 0,65 litraa, odota yksi tunti tai asenna tulppa ja liikuta konetta noin kolme metriä, jotta öljy leviäisi jarrujärjestelmään. Irrota sitten tulppa ja lisää jäljellä oleva öljy.

  7. Asenna tulppa.

  8. Toista menettely vastakkaisella planeettapyörästö-/jarrukokoonpanolla.

  Taka-akselin voiteluaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista taka-akselin voiteluaine.
 • Taka-akseli on täytetty SAE 85W-140 -vaihteistoöljyllä. Tarkista voiteluaineen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen suosituksen mukaan. Järjestelmän tilavuus on 2,4 litraa. Tarkista järjestelmä silmämääräisesti päivittäin vuotojen varalta.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Irrota tarkistustulppa akselin päästä ja varmista, että voiteluaineen pinta on aukon alareunan tasolla (Kuva 92).

   Note: Jos voiteluainetta on liian vähän, irrota täyttötulppa ja lisää riittävästi voiteluainetta, jotta voiteluaineen pinta nousee tarkistustulppien aukkojen alareunan tasolle.

   g011487

  Taka-akselin vaihteiston voiteluaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista taka-akselin vaihteiston voiteluaine.
 • Vaihteisto on täytetty SAE 85W-140 -vaihteistoöljyllä. Järjestelmän tilavuus on 0,5 litraa. Tarkista järjestelmä silmämääräisesti päivittäin vuotojen varalta.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Irrota tarkistus-/täyttötulppa vaihteiston vasemmalta puolelta ja varmista, että voiteluaineen pinta on aukon alareunan tasolla (Kuva 93).

   Note: Jos voiteluainetta on vähän, lisää sitä, kunnes sen pinta on aukon alareunan tasolla.

   g011488

  Taka-akselin voiteluaineen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda taka-akselin voiteluaine.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda taka-akselin voiteluaine.
  1. Vie kone tasaiselle alustalle.

  2. Puhdista alue kolmen tyhjennystulpan ympäriltä, yksi kummassakin päässä ja yksi keskellä (Kuva 94).

  3. Irrota tarkistustulpat, jotta öljy virtaa paremmin.

  4. Irrota tyhjennystulpat, jotta öljy pääsee virtaamaan astioihin.

   g011509
  5. Puhdista alue vaihteiston pohjassa olevan tyhjennystulpan ympäriltä (Kuva 95).

  6. Irrota tyhjennystulppa vaihteistosta ja valuta öljy astiaan.

   Note: Irrota täyttötulppa, jotta öljy virtaa paremmin.

   g011558
  7. Lisää öljyä sen verran, että öljyn pinta ulottuu tarkastusaukkojen alareunaan. Katso kohdat Taka-akselin voiteluaineen vaihto ja Taka-akselin vaihteiston voiteluaineen tarkistus.

  8. Asenna tulpat.

  Takapyörien aurauskulman tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
  1. Mittaa keskeltä keskelle -etäisyys (akselikorkeudella) ohjaavien pyörien etu- ja takapuolella.

   Note: Etupuolen mitan on oltava 6 mm pienempi kuin takapuolen mitan.

  2. Löysää raidetankojen molemmissa päissä olevia kiristimiä ennen säätöä.

  3. Pyöritä raidetangon päätä, jolloin renkaan etupuoli liikkuu sisään- tai ulospäin.

  4. Kiristä raidetankojen kiristimet, kun säätö on oikea.

  Eturenkaiden vaihto

  1. Laske sivuleikkuupöydät maahan.

  2. Nosta koneen etuosaa maasta useiden senttien verran ja tue se pukeilla.

  3. Katso kohta Keskimmäisen leikkuupöydän kääntäminen (kallistaminen) pystyasentoon.

  4. Käännä leikkuupöytää eteenpäin, jotta voit irrottaa renkaan.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  Varoitus

  Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

  • Älä irrota jäähdyttimen korkkia moottorin ollessa kuuma. Anna moottorin jäähtyä aina vähintään 15 minuutin ajan tai kunnes jäähdyttimen korkki on jäähtynyt tarpeeksi, jotta sitä voidaan käsitellä paljain käsin, ennen kuin irrotat jäähdyttimen korkin.

  • Älä kosketa jäähdytintä tai sitä ympäröiviä kuumia osia.

  Hengenvaara

  Jäähdytysneste on myrkyllistä.

  • Moottorin jäähdytysnestettä ei saa niellä.

  • Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  Jäähdytysjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä.
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä jokaisen päivän alussa. Järjestelmän tilavuus on 8,5 litraa.

  1. Irrota varovasti jäähdyttimen korkki ja paisuntasäiliön korkki (Kuva 96).

  2. Tarkista jäähdyttimen jäähdytysnesteen määrä.

   Note: Jäähdytysnestettä on oltava täyttökaulan yläreunaan saakka ja paisuntasäiliön Full-merkkiin saakka.

   g020441
  3. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, lisää veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seosta (seossuhde 50:50).

   Important: Vaurioiden välttämiseksi älä käytä pelkkää vettä tai alkoholi-/metanolipohjaista jäähdytysnestettä.

  4. Asenna jäähdyttimen korkki ja paisuntasäiliön korkki.

  Moottorin jäähdytysjärjestelmän huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut ja kiristimet.
 • Kahden vuoden välein
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Koneessa on hydraulikäyttöinen puhallinjärjestelmä, joka poistaa jäähdyttimeen/öljynjäähdyttimeen ja säleikköön kertyneet roskat automaattisesti (tai manuaalisesti) puhaltamalla taaksepäin. Tämä toiminto voi vähentää jäähdyttimen/öljynjäähdyttimen puhdistukseen kuluvaa aikaa, mutta tavanomaiset puhdistustoimet on kuitenkin suoritettava.

  1. Pysäytä moottori ja nosta konepelti.

  2. Puhdista moottoritila huolellisesti roskista.

  3. Puhdista jäähdyttimen/öljynjäähdyttimen molemmat sivut perusteellisesti paineilmalla (Kuva 97).

   Note: Aloita tuulettimen puolelta ja puhalla roskat pois taaksepäin. Puhdista sitten takaa alkaen ja puhalla eteenpäin. Toista tämä toimenpide useita kertoja, kunnes roskia ei enää ole.

   Important: Jäähdyttimen/öljynjäähdyttimen puhdistaminen vedellä voi edistää ennenaikaista ruostumista ja osien vaurioitumista.

   g020452
  4. Sulje konepelti.

  Jarrujen huolto

  Jarrujen säätö

  Säädä käyttöjarruja, jos jarrupolkimissa on vapaata liikettä yli 25 mm tai kun jarrut eivät toimi tehokkaasti. Vapaa liike on etäisyys, jonka jarrupoljin liikkuu, ennen kuin jarruvastus tuntuu.

  1. Vapauta lukitussalpa jarrupolkimista, jotta molemmat polkimet toimivat itsenäisesti toisiinsa nähden.

  2. Pienennä jarrupolkimien vapaaliikettä kiristämällä jarruja seuraavasti:

   1. Löysää kahta kiinnitysruuvia ja irrota jarrusäädön suojus (Kuva 98).

    g020458
   2. Löysää jarrukaapelin kierteisessä päässä olevaa etumaista mutteria (Kuva 99).

    g020459
   3. Siirrä kaapelia taaksepäin kiristämällä takimmaista mutteria, kunnes jarrupolkimissa on 13–25 mm vapaata liikettä.

   4. Kiristä etummaiset mutterit, kun jarrut on säädetty oikein.

   5. Asenna jarrusäädön suojus.

  Hihnan huolto

  Laturin hihnan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • Kireys on oikea, kun hihna painuu 10 mm hihnapyörien puolivälistä, kun sitä painetaan 44 N∙m:n voimalla.

  Jos painuma ei ole 10 mm, löysää laturin kiinnityspultteja (Kuva 100).

  Note: Löysää tai kiristä laturin hihnaa ja kiristä pultit. Varmista oikea kireys tarkistamalla hihnan painuma uudelleen.

  g020460

  Ilmastointilaitteen kompressorin hihnan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista kompressorin hihnan kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista kompressorin hihnan kireys.
 • Vain ohjaamomalli

  Tarkista hihnan kunto ja kireys (Kuva 100) 100 käyttötunnin välein.

  1. Kireys on oikea, kun hihna painuu 10 mm hihnapyörien puolivälistä, kun sitä painetaan 44 N:n voimalla.

  2. Jos painuma ei ole 10 mm, löysää kiristinpyörän kiinnityspulttia (Kuva 100). Löysää tai kiristä kompressorin hihnaa ja kiristä pultti. Varmista oikea kireys tarkistamalla hihnan painuma uudelleen.

  Terän käyttöhihnojen kiristys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista terän käyttöhihnan kireys.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkista terän käyttöhihnan kireys.
 • Kun kireys on oikea, vetojousen sisäpituus (koukusta koukkuun) on noin 8,3–9,5 cm. Kun jousen kireys on oikea, säädä pysäytinpulttia (lukkopulttia), kunnes pultin pään ja kiristinpyörän varren väli on noin 2–5 mm (Kuva 101).

  Note: Varmista, että hihna on jousen puolella hihnaohjaimeen nähden (Kuva 101).

  g037383

  Terän käyttöhihnan vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tarkista terän käyttöhihna.
 • Terän käyttöhihna, jota kiristetään jousikuormitteisen kiristinpyörän avulla, on erittäin kestävä. Hihna kuitenkin kuluu ajan mittaan. Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan pyöriessä, luistavat terät ruohoa leikattaessa, rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.

  1. Laske leikkuupöytä työpajan lattialle, irrota hihnasuojukset leikkuupöydän päältä ja aseta ne syrjään.

  2. Löysää silmukkapulttia (Kuva 101).

  3. Löysää laippamutteria, jolla pysäytinpultti on kiinni kiinnityskielekkeessä, ja siirrä kiristinpyörä irti hihnasta (Kuva 101).

   Note: Löysää mutteria riittävästi, jotta kiristinpyörän varsi pääsee pysäytinpultin ohi.

   Note: Jos pysäytinpultti on irrotettava kiinnityskielekkeestä, se on asennettava aukkoon, joka kohdistaa pysäytinpultin kiristinpyörän varteen.

  4. Irrota pultit, jotka kiinnittävät hydraulimoottorin leikkuupöytään (Kuva 102).

   g011511
  5. Nosta moottori pois leikkuupöydästä ja aseta se leikkuupöydän päälle.

  6. Irrota vanha hihna karapyörien ja kiristinpyörän ympäriltä.

  7. Asenna uusi hihna karapyörien ja kiristinpyöräkokoonpanon ympärille.

  8. Sijoita hydraulimoottori leikkuupöytään asennettuasi hihnan pyörien ympärille. Asenna moottori leikkuupöytään aiemmin irrotetuilla pulteilla.

   Note: Varmista, että hihna on jousen puolella hihnaohjaimeen nähden (Kuva 101).

  9. Kiinnitä jatkojousi (Kuva 101) silmukkapulttiin ja kiristä hihna seuraavasti:

   • Kun kireys on oikea, vetojousen sisäpituus (koukusta koukkuun) on noin 8,3–9,5 cm.

   • Kun jousen kireys on oikea, säädä pysäytinpulttia (lukkopulttia), kunnes pultin pään ja kiristinpyörän varren väli on noin 2–5 mm.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

  Hydraulinesteen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Säiliöön on lisätty tehtaalla noin 29 litraa korkealaatuista hydraulinestettä. Tarkista hydraulinesteen taso ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä, ja sen jälkeen päivittäin. Suositettu neste:

  Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä. Katso osanumerot osaluettelosta tai pyydä ne Toro-jälleenmyyjältä).

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia, öljypohjaisia nesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Tarkista hydraulinesteen toimittajalta, täyttääkö neste nämä määritykset.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46

  Ominaisuudet: 
   Viskositeetti, ASTM D445St / 40 °C 44–50
   St / 100 °C 7,9–8,5
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140–160
   Jähmepiste, ASTM D97–37 °C–45 °C
  Standardit:Vickers I-286-S (laatutaso), Vickers M-2950-S (laatutaso), Denison HF-0

  Asianmukaisten hydraulinesteiden määritysten on vastattava liikkuvia koneita (teollisuuslaitoskäytön sijaan), niiden on oltava monipainotyyppisiä sekä niissä on oltava kulumista estävä lisäainepaketti ZnDTP tai ZDDP (ei tuhkattoman tyyppistä nestettä).

  Toro Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid (Saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä. Katso osanumerot osaluettelosta tai pyydä ne Toro-jälleenmyyjältä)

  Tämä korkealaatuinen, synteettinen, luonnossa hajoava neste on testattu ja todettu sopivaksi tälle Toro-mallille. Muunmerkkiset synteettiset nesteet eivät välttämättä ole yhteensopivia tiivisteen kanssa. Toro ei ota mitään vastuuta, jos käytetään valtuuttamattomia nesteitä.

  Important: Tämä synteettinen neste ei sovi yhteen aiemmin myydyn luonnossa hajoavan Toro-nesteen kanssa. Lisätietoja saa Toro-jälleenmyyjältä.

  Vaihtoehtoiset luonnossa hajoavat nesteet:

  Mobil EAL Envirosyn H 46 (Yhdysvallat)

  Mobil EAL Hydraulic Fluid 46 (kansainvälinen)

  Important: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa osa nro 44-2500 valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  1. Aseta kone tasaiselle alustalle, laske leikkuupöydät alas, sammuta moottori ja poista avain virtalukosta.

  2. Tarkista hydraulinesteen määrä (Kuva 103).

   g031863

  Hydraulinesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste.Vaihda hydraulineste 800 käyttötunnin välein normaaliolosuhteissa. Jos neste saastuu, ota yhteys paikalliseen Toro-jälleenmyyjääsi, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen nesteeseen verrattuna.
  1. Aseta kone tasaiselle alustalle, laske leikkuupöydät alas, sammuta moottori ja poista avain virtalukosta.

  2. Irrota säiliön pohjan etuosassa oleva tyhjennystulppa ja anna hydraulinesteen valua suureen tyhjennysastiaan.

  3. Kun hydraulinestettä ei enää valu, aseta tulppa takaisin paikalleen ja kiristä se.

  4. Täytä säiliö hydraulinesteellä (Kuva 104). Katso kohta Hydraulinesteen tarkistus.

   Important: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

   g020456
  5. Asenna säiliön korkki, käynnistä moottori ja käytä kaikkia hydraulisia laitteita, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään.

  6. Varmista, että vuotoja ei ole. Sammuta sitten moottori.

  7. Tarkista nestemäärä ja lisää nestettä mittatikun Full-merkintään saakka.

   Note: Älä täytä liikaa.

  Hydraulisuodattimien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • Käytä Toron vaihtosuodatinta osanro 94-2621 koneen takaosassa (leikkuupöytä) ja suodatinta osanro 75-1310 koneen etuosassa.

  Important: Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Aseta kone tasaiselle alustalle, laske leikkuupöydät alas, sammuta moottori, kytke seisontajarrut ja poista avain virtalukosta.

  2. Vaihda hydraulisuodattimet (Kuva 105).

   g031621
  3. Käynnistä moottori ja anna sen käydä pari minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä. Sammuta sitten moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Kahden vuoden välein
 • Vaihda liikkuvat letkut.
 • Tarkista päivittäin, ettei hydrauliletkuissa ja -putkissa ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja etteivät letkut ole kiertyneet eivätkä kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Vastapainopaineen säätö

  Vastapainon testiportilla voi testata vastapainopiirin paineen (Kuva 106). Suositettu vastapainon paine on 22,41 bar.

  Säädä vastapainon painetta löysäämällä lukkomutteria ja kiertämällä säätöruuvia (Kuva 106) myötäpäivään paineen lisäämiseksi ja vastapäivään paineen alentamiseksi. Kiristä sitten lukkomutteri. Paineen tarkistusta varten moottori on käynnistettävä ja leikkuupöytä laskettava kellunta-asentoon.

  Note: Kaikkien kolmen leikkuupöydän kääntöpyörien on pysyttävä maassa.

  g020446

  Leikkurin huolto

  Keskimmäisen leikkuupöydän kääntäminen (kallistaminen) pystyasentoon

  Note: Keskimmäistä leikkuupöytää voi kääntää (kallistaa), mutta se ei ole välttämätöntä.

  1. Nosta keskimmäinen leikkuupöytä hieman irti lattiasta, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  2. Irrota sokka, joka kiinnittää vaimentimet nostovarsiin (Kuva 107).

   g011514
  3. Käännä vaimenninta kohti leikkuupöydän koteloa.

  4. Irrota sokka ja liitintappi, jotka kiinnittävät leikkuukorkeusketjut leikkuupöydän takaosaan (Kuva 108).

   g020969
  5. Käynnistä moottori ja nosta keskimmäistä leikkuupöytää hitaasti.

  6. Nosta kumpaakin sivuleikkuupöytää hitaasti, kunnes painopiste siirtyy ja leikkuupöytä alkaa kääntyä pystyasentoon.

  7. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  Keskimmäisen leikkuupöydän kääntäminen alas

  1. Laske sivuleikkuupöytiä hitaasti, kunnes painopiste siirtyy ja keskimmäinen leikkuupöytä kääntyy alaspäin.

  2. Istuudu istuimelle, käynnistä moottori ja laske keskimmäistä leikkuupöytää, kunnes se on vain vähän irti maasta.

  3. Kiinnitä leikkuukorkeusketjut leikkuupöydän takaosaan.

  4. Käännä vaimentimet ylös paikalleen ja kiinnitä ne liitintapilla ja sokalla.

  Leikkuupöydän kaltevuuden säätö

  Leikkuupöydän kaltevuuden mittaus

  Leikkuupöydän kaltevuus tarkoittaa leikkuukorkeuden erotusta terätason etureunan ja takareunan välillä. Terän kaltevuuden on oltava 8–11 mm. Tällöin terätason takareuna on 8–11 mm korkeammalla kuin etureuna.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle työpajan lattialle.

  2. Aseta leikkuupöytä halutulle leikkuukorkeudelle.

  3. Käännä terä osoittamaan suoraan eteenpäin.

  4. Mittaa lyhyen viivaimen avulla etäisyys lattiasta terän etukärkeen.

  5. Käännä terän kärki taakse ja mittaa etäisyys lattiasta terän kärkeen.

  6. Laske terän kaltevuus vähentämällä etumitta takamitasta.

  Keskimmäisen leikkuupöydän kaltevuuden säätö

  1. Löysää vastamuttereita leikkuukorkeusketjun U-pultin ylä- tai alapäästä (Kuva 109).

  2. Nosta tai laske leikkuupöydän takaosaa ja aseta oikea leikkuupöydän kaltevuus säätämällä toista mutterisarjaa.

  3. Kiristä vastamutterit.

   g020969

  Sivuleikkuupöytien säätö

  1. Irrota kantaruuvit ja mutterit, joilla kääntöpyörän varsi on kiinni kääntöpyörän haarukassa (Kuva 110).

  2. Nosta tai laske kääntöpyörää sijoittamalla välilevyt niin, että leikkuupöytä on oikeassa kaltevuudessa.

  3. Asenna kantaruuvit ja mutterit.

   g011561

  Kääntöpyörän varren holkkien huolto

  Holkkien irrotus

  Kääntöpyörien varsien holkit on painettu putken ylä- ja alapäähän, ja runsaan käytön jälkeen holkit kuluvat. Tarkasta holkit siirtämällä kääntöpyörän haarukkaa edestakaisin ja sivulta toiselle. Jos kääntöpyörän kara on löysällä holkkien sisällä, vaihda holkit.

  1. Nosta leikkuupöytää siten, että pyörät irtoavat maasta. Tue leikkuupöytä siten, että se ei pääse putoamaan.

  2. Irrota kiristyskanta, välilevyt ja aluslaatta kääntöpyörän karan päältä.

  3. Vedä kääntöpyörän kara ulos asennusputkesta.

   Note: Jätä aluslaatta ja välilevyt karan alaosaan.

  4. Aseta pistepuikko asennusputken ylä- tai alapäähän ja vedä holkki ulos putkesta (Kuva 111).

   g004737
  5. Ota toinen holkki putkesta.

  6. Puhdista putkien sisäpuoli.

  Holkkien asennus

  1. Levitä rasvaa uusien holkkien sisä- ja ulkopintaan.

  2. Käytä vasaraa ja litteää levyä ja siirrä holkit asennusputkeen.

  3. Tarkasta, ettei kääntöpyörän karassa ole kulumia, ja vaihda se tarvittaessa.

  4. Työnnä kääntöpyörän kara holkkien ja asennusputken läpi.

  5. Liu’uta painealuslaatta ja välilevyt karaan ja asenna kiristyskanta kääntöpyörän karaan, jotta kaikki osat pysyvät paikoillaan.

  Kääntöpyörien ja laakereiden huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tarkista leikkuupöydän kääntöpyöräkokoonpanot.
  1. Irrota lukkomutteri pultista, jolla kääntöpyöräkokoonpano on kiinnitetty kääntöpyörän haarukan (Kuva 112) tai kääntöpyörän varren (Kuva 113) väliin.

   Note: Tartu kääntöpyörään ja irrota pultti haarukasta tai kääntövarresta.

   g004738
   g004739
  2. Irrota laakeri pyörännavasta ja päästä laakerin välikappale putoamaan (Kuva 112 ja Kuva 113).

  3. Irrota laakeri pyörännavan vastakkaiselta puolelta.

  4. Tarkasta, etteivät laakerit, välilevy ja pyörännavan sisäpuoli ole kuluneet, ja vaihda vaurioituneet osat.

  5. Työnnä laakeri pyörännapaan kääntöpyörän kokoamista varten.

   Note: Asentaessasi laakereita paina laakerin ulompaa vierintäpintaa.

  6. Liu’uta välikappale pyörännapaan. Työnnä toinen laakeri pyörännavan avoimeen päähän siten, että se kiinnittyy pyörännavan sisällä olevaan laakerin välikappaleeseen.

  7. Asenna kääntöpyöräkokoonpano kääntöpyörän haarukan väliin ja kiinnitä se pultilla ja lukkomutterilla.

  Leikkuupöytien saranasuojusten vaihto

  Saranasuojus estää roskia pääsemästä leikkuupöytien saranakohtien läpi. Jos suojus vahingoittuu tai kuluu, vaihda se.

  g011516

  Terän huolto

  Terien turvallinen käyttö

  Hengenvaara

  Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman. Älä yritä korjata vaurioitunutta terää, koska se saattaa mitätöidä tuotteen turvasertifioinnin.

  • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Älä yritä suoristaa taipunutta terää tai hitsata murtunutta tai lohjennutta terää.

  • Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

  • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta teriä huoltaessasi. Terät on vaihdettava, niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  • Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

  Taipuneen terän tarkistus

  Jos kone osuu vieraaseen esineeseen, tarkasta, onko koneessa vaurioita, ja korjaa ne ennen laitteen käynnistämistä ja käyttämistä. Kiristä kaikki karapyörän mutterit momenttiin 176–203 N∙m.

  1. Sijoita kone tasaiselle alustalle. Nosta leikkuupöytä, kytke seisontajarru, aseta ajopoljin VAPAA-asentoon, aseta voimanulosoton vipu POIS-asentoon, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   Note: Tue leikkuupöytä siten, ettei se pääse vahingossa putoamaan alas.

  2. Käännä terää, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin. Mittaa etäisyys leikkuupöydän sisäpinnasta terän etuosan leikkuusärmään (Kuva 115).

   Note: Merkitse tämä mitta muistiin.

   g004740
  3. Käännä terän vastakkainen pää osoittamaan eteenpäin ja mittaa leikkuupöydän ja terän leikkuusärmän etäisyys samassa asennossa kuin vaiheessa 2.

   Note: Vaiheiden 2 ja 3 välisten mittojen ero ei saa olla yli 3 mm. Jos ero on yli 3 mm, terä on vaihdettava, koska se on taipunut. Katso kohta Leikkuuterien irrotus ja asennus.

  Leikkuuterien irrotus ja asennus

  Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen, jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä aina alkuperäisiä Toro-vaihtoteriä, jotta turvallisuus ja suorituskyky olisivat parhaat mahdolliset.

  1. Nosta leikkuupöytä ylimpään asentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

   Note: Tue leikkuupöytä siten, ettei se pääse vahingossa putoamaan alas.

  2. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.

  3. Irrota teräpultti, nurmisuojakupu ja terä kara-akselista (Kuva 116).

   g004741
  4. Asenna terä, nurmisuojakupu ja teräpultti ja kiristä teräpultti momenttiin 115–149 N∙m.

   Important: Terän kuperan puolen on oltava leikkuupöydän sisäpuolta kohden, jotta leikkuujäljestä tulee hyvä.

   Note: Jos terä on osunut vieraaseen esineeseen, kiristä kaikki karapyörän mutterit momenttiin 115–149 N∙m.

  Leikkuuterien tarkastus ja teroitus

  Sekä leikkuusärmät että siipi, eli ylöspäin käännetty osa leikkuusärmää vastapäätä, vaikuttavat leikkuutulokseen. Sitä mukaa kun siipi kuluu, leikkuutuloksen laatu heikentyy, vaikka leikkuusärmät olisivat terävät. Terän leikkuusärmän on oltava terävä, jotta ruoho leikkautuu eikä repeydy. Leikkuusärmä on tylsä, kun ruohon kärjet ovat ruskeat ja repeytyneet. Teroita leikkuusärmät.

  1. Sijoita kone tasaiselle alustalle. Nosta leikkuupöytä, kytke seisontajarru, aseta ajopoljin VAPAA-asentoon, aseta voimanulosoton vipu POIS-asentoon, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Tarkasta terän leikkuusärmät huolellisesti, varsinkin kohdat, joissa terän tasaiset ja käyrät osat kohtaavat (Kuva 117).

   Note: Tarkista terä ennen leikkurin käyttöä, koska hiekka ja hankaavat materiaalit voivat kuluttaa metallia, jolla terän tasaiset ja käyrät osat liittyvät toisiinsa. Vaihda terä, jos siinä on kulumisen merkkejä (Kuva 117).

   g004653
  3. Tarkasta kaikkien terien leikkuusärmät ja teroita tylsät tai urautuneet leikkuusärmät (Kuva 118).

   Note: Teroita vain leikkuusärmän yläosa ja säilytä alkuperäinen leikkuukulma, jotta terävyys säilyy (Kuva 118). Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan yhtä paljon metallia.

   g000276

   Note: Irrota terät ja teroita ne hiomalaitteessa. Asenna leikkuusärmien teroituksen jälkeen terä, nurmisuojakupu ja teräpultti. Katso Leikkuuterien irrotus ja asennus.

  Leikkuupöydän epätasapainon korjaus

  Jos saman leikkuupöydän terät ovat epätasapainossa, ruohon leikkuujälkeen tulee raitoja. Ongelma voidaan korjata varmistamalla, että terät ovat suorassa ja että kaikki terät leikkaavat samassa tasossa.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle työpajan lattialle.

  2. Nosta leikkuukorkeus ylimpään asentoon. Lisätietoja on kohdassa Leikkuukorkeuden säätö.

  3. Laske leikkuupöytä tasaiselle alustalle ja irrota leikkuupöydän päällä olevat suojukset.

  4. Löysää kiristinpyörän kiinnittävää laippamutteria, jotta hihna löystyy.

  5. Käännä teriä, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin. Mittaa etäisyys lattiasta leikkuusärmän etukärkeen.

   Note: Merkitse tämä mitta muistiin. Käännä sitten samaa terää siten, että sen vastakkainen pää osoittaa eteenpäin, ja mittaa uudelleen. Näiden etäisyyksien välinen ero saa olla korkeintaan 3 mm. Jos etäisyys on yli 3 mm, vaihda terä, koska se on taipunut. Muista mitata kaikki terät.

  6. Vertaa ulkoterien mittoja keskiterän mittaan.

   Note: Keskiterä ei saa olla yli 10 mm alempana kuin ulkoterät. Jos keskiterä on yli 10 mm alempana kuin ulkoterät, siirry vaiheeseen 7 ja lisää välilevyjä karakotelon ja leikkuupöydän alareunan väliin.

  7. Irrota pultit, litteät aluslaatat, varmistuslaatat ja mutterit ulommasta karasta alueelta, jolle välilevyt on lisättävä.

   Note: Nosta tai laske terää lisäämällä välilevy (osanro 3256-24) karakotelon ja leikkuupöydän alareunan väliin. Tarkasta koko ajan terien kohdistus ja lisää välilevyjä, kunnes terien kärjet ovat halutun mitan etäisyydellä.

   Important: Älä käytä missään aukossa useampaa kuin kolmea välilevyä. Jos lisäät johonkin aukkoon useamman kuin yhden välilevyn, käytä viereisissä aukoissa vähemmän levyjä.

  8. Säädä kiristinpyörä ja asenna hihnan suojukset.

  Ohjaamon huolto

  Ohjaamon pesu painepesurilla

  Important: Käsittele ohjaamon tiivisteitä ja valoja varovasti (Kuva 119). Jos käytät painepesuria, pidä pesurin varsi vähintään 0,6 metrin päässä koneesta. Älä kohdista painepesurin suihkua suoraan ohjaamon tiivisteisiin, valoihin tai takaulokkeen alle.

  g034330

  Ohjaamon ilmansuodattimien puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Puhdista ohjaamon ilmansuodattimet.(Vaihda repeytyneet tai erittäin likaiset suodattimet.)
  1. Irrota ruuvit ja säleiköt ohjaamon sisällä ja takana olevista ilmansuodattimista (Kuva 120).

   g028378
   g028379
  2. Puhdista suodattimet puhaltamalla puhdasta, öljytöntä paineilmaa niiden läpi.

   Important: Vaihda suodatin, jos siinä on reikä, repeämä tai muu vaurio.

  3. Asenna suodattimet ja säleiköt ja kiinnitä ne siipiruuveilla.

  Ilmastointilaitteen jäähdytyselementin puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmastointilaitteen jäähdytyselementti.(Puhdista useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa.)
  1. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota kuusi mutteria ja aluslaattaa ohjaamon takaosan alta (Kuva 122).

   g028380
  3. Irrota ohjaamon katto-osa irrottamalla 22 pulttia, joilla katto on kiinnitetty (Kuva 123).

   g028378
  4. Irrota ilmansuodattimet (Kuva 123).

  5. Irrota ja puhdista ilmastointilaitteen jäähdytyselementit (Kuva 123).

  6. Asenna ilmastointilaitteen jäähdytyselementit, ilmansuodattimet ja ohjaamon katto takaisin paikoilleen.

  Varastointi

  Säilytyksen valmistelu

  Ajoyksikkö

  1. Puhdista ajoyksikkö, leikkuupöydät ja moottori huolellisesti.

  2. Tarkista rengaspaineet. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  3. Tarkista, etteivät kiinnikkeet ole löysällä, ja kiristä tarvittaessa.

  4. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  5. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  6. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti:

   1. Irrota akkuliittimet akun navoista.

   2. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

   4. Lataa akkua hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

  Moottori

  1. Tyhjennä moottoriöljy öljypohjasta ja aseta tyhjennystulppa paikalleen.

  2. Irrota ja hävitä öljynsuodatin. Asenna uusi öljynsuodatin.

  3. Täytä öljysäiliö moottoriöljyllä.

  4. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä parin minuutin ajan.

  5. Sammuta moottori.

  6. Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla dieselpolttoaineella.

  7. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  8. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti.

  9. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

  10. Tarkista pakkassuojaus ja lisää veden ja etyleeniglykolin seosta (50:50) alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.