Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med roterande knivar som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är primärt konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna parkgräsmattor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Det är inte avsett för att klippa snår, gräs och annat längs med motorvägen eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g020447

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två andra ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

I vissa regioner måste maskinens motor vara utrustad med en gnistsläckare på grund av lokala eller nationella bestämmelser. Därför finns en gnistsläckare inbyggd i ljuddämparen.

Toros originalgnistsläckare har godkänts av USDA Forestry Service.

Important: Denna motor är utrustad med en gnistsläckare. Det är ett brott mot avsnitt 4442 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark utan en gnistsläckare som är i fullgott skick, eller utan att motorn är begränsad, utrustad och underhållen för att förhindra brand. Andra stater eller federala områden kan ha liknande lagar.

Detta tändningssystem överensstämmer med bestämmelserna i kanadensiska ICES-002.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Säkerhet

Den här maskinen uppfyller eller överträffar specifikationerna i CEN-standarden SS-EN 836:1997, ISO-standarden 5395:1990 och ANSI-standarden B71.4-2012 som var i kraft då maskinen tillverkades.

Felaktig användning eller felaktigt underhåll från förarens eller ägarens sida kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa dessa säkerhetsanvisningar och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning för personsäkerhet. Om anvisningarna inte följs kan detta leda till personskador eller dödsfall.

Säker driftspraxis

De anvisningar som följer härrör från CEN-standarden SS-EN 836:1997, ISO-standarden 5395:1990 och ANSI-standarden B71.4-2012.

Utbildning

 • Läs bruksanvisningen och annat utbildningsmaterial noga. Bekanta dig med reglagen och säkerhetsskyltarna, och lär dig hur maskinen ska användas.

 • Låt aldrig barn eller personer som inte känner till anvisningarna köra klipparen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder.

 • Klipp aldrig om människor, särskilt barn, eller husdjur befinner sig i närheten.

 • Tänk på att föraren/användaren ansvarar för eventuella olyckor eller risker som han/hon utsätter sig själv och andra människor eller egendom för.

 • Skjutsa inte passagerare.

 • Alla förare och mekaniker ska skaffa sig yrkesmässig och praktisk utbildning. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda användarna. Utbildningen ska särskilt framhålla:

  • vikten av omsorg och koncentration vid arbete med åkmaskiner

  • att man inte kan återfå kontrollen över en åkmaskin som glider på en slänt genom att bromsa. De främsta anledningarna till att man förlorar kontrollen är:

   • otillräckligt däckgrepp

   • för hög hastighet

   • otillräcklig inbromsning

   • att maskintypen är olämplig för uppgiften

   • dålig kännedom om markförhållandenas betydelse, särskilt i sluttningar

   • felaktig inställning och lastfördelning.

Förberedelser

 • Bär alltid ordentliga skor, långbyxor, hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd vid klippning. Sätt upp långt hår. Använd inte smycken. Kör inte maskinen barfota eller i sandaler.

 • Undersök noga det område där maskinen ska köras och avlägsna alla föremål som kan slungas omkring av maskinen.

 • Varning – bränsle är väldigt brandfarligt. Vidta följande säkerhetsåtgärder:

  • Förvara bränsle i dunkar avsedda för ändamålet.

  • Fyll bara på bränsle utomhus och rök inte vid påfyllning.

  • Fyll på bränsle innan du startar motorn. Ta aldrig av bränsletankens lock och fyll inte på bränsle medan motorn är igång eller när motorn är varm.

  • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn utan flytta maskinen bort från spillet och undvika att skapa några gnistor tills bensinångorna har skingrats.

  • Sätt tillbaka locken på tankar och dunkar ordentligt.

 • Byt ut trasiga ljuddämpare.

 • Före körning bör du alltid kontrollera så att inte knivarna, knivbultarna eller klippenheterna är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Var försiktig vid hantering av maskiner med flera knivar, eftersom en roterande kniv kan få andra knivar att rotera.

 • Undersök terrängen för att avgöra vilka tillbehör och redskap som krävs för att utföra arbetet på ett bra och säkert sätt. Använd endast tillbehör och redskap som godkänts av tillverkaren.

 • Kontrollera att förarens närvaroreglage, säkerhetsbrytarna och skydden sitter fast och fungerar ordentligt. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

Körning

 • Kör inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxid kan ansamlas.

 • Klipp endast i dagsljus eller i bra belysning.

 • Koppla bort klippaggregatet och dra åt parkeringsbromsen innan du startar motorn. Starta endast motorn från förarsätet. Använd alltid säkerhetsbältet och vältskyddet tillsammans.

 • Kom ihåg att det inte finns några säkra sluttningar. Vid körning på grässlänter krävs särskild försiktighet. Undvik att välta genom att:

  • inte starta och stanna plötsligt vid körning i upp- och nedförslut

  • köra sakta på slänter och i skarpa svängar

  • se upp för gupp, gropar och andra dolda faror

  • aldrig klippa tvärs över en slänt om inte maskinen är avsedd för detta.

 • Se upp för hål i terrängen och andra dolda faror.

 • Var försiktig när du använder tung utrustning.

  • Sväng inte tvärt. Var försiktig vid backning.

  • Använd motvikt(er) eller hjulvikter när det föreslås i bruksanvisningen.

 • Se upp för trafik när du kör nära vägar eller korsar vägar.

 • Stanna knivarnas rotation innan du korsar ytor som ej är gräsbevuxna.

 • Rikta aldrig utkastet mot kringstående när redskap kopplats till, och låt ingen komma i närheten av maskinen när den är igång.

 • Kör aldrig maskinen med skadade skydd eller skärmar eller om skyddsanordningarna inte sitter på plats. Se till att alla säkerhetsbrytare sitter fast, är korrekt justerade och fungerar som de ska.

 • Gör följande innan du lämnar förarsätet:

  • Stanna på plan mark.

  • Koppla bort kraftuttaget.

  • Dra åt parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln.

 • Koppla bort drivningen till redskapen, stanna motorn och ta ut tändningsnyckeln:

  • innan du rensar blockeringar

  • innan du kontrollerar, rengör eller arbetar på maskinen

  • om du har kört på något föremål. Kontrollera noga om maskinen har skadats och reparera skadorna innan du startar och kör den igen. Dra åt samtliga muttrar på spindelskivorna till ett moment på 176–203 N·m.

  • om maskinen börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart).

 • Koppla ur redskapsdrivningen under transport och när maskinen inte används.

 • Stäng av motorn och koppla ur redskapsdrivningen:

  • innan du fyller på bränsle

  • innan du gör några höjdjusteringar.

 • Minska gasen till låg tomgång innan du stänger av motorn.

 • Håll händer och fötter borta från klippenheterna.

 • Titta bakåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

 • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer.

 • Kör inte gräsklipparen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller andra droger.

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.

 • Var försiktig när du lastar av eller på maskinen på en släpvagn eller lastbil.

 • Vid körning på allmän väg ska föraren slå på blinkande varningslampor (om sådana har monterats), såvida sådana lampor inte har förbjudits i lag.

Underhåll och förvaring

 • Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.

 • Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där bensinångor kan antändas av en öppen låga eller gnista.

 • Låt motorn svalna innan du ställer undan den i ett slutet utrymme, och förvara inte maskinen i närheten av öppen eld.

 • Håll motorn, ljuddämparen, batterifacket, klippenheterna, drivhjulen och förvaringsutrymmet för bränsle fria från gräs, löv eller överflödigt smörjmedel för att minska brandrisken. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

 • Byt ut slitna och skadade delar så att maskinen är säker att använda.

 • Om bränsletanken måste tömmas ska detta göras utomhus.

 • Var försiktig vid hantering av maskiner med flera knivar, eftersom en roterande kniv kan få andra knivar att rotera.

 • Sänk ned klippenheterna om de inte kan låsas mekaniskt när maskinen parkeras, ställs undan för förvaring eller lämnas utan uppsikt.

 • Koppla ur drivhjulen, sänk klippenheterna, flytta gaspedalen till neutralläget, lägg i parkeringsbromsen, stanna motorn och ta ut nyckeln. Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du justerar, rengör eller reparerar maskinen.

 • Parkera maskinen på ett plant underlag. Låt aldrig personer utan nödvändig utbildning utföra underhåll på maskinen.

 • Använd domkrafter för att stötta upp komponenter när det behövs.

 • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

 • Koppla ifrån batteriet innan du utför några reparationer. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut plus först och minus sist.

 • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i något eller ta på dig handskar, och var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får endast bytas ut i sin helhet. De får aldrig rätas ut eller svetsas.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör helst inga justeringar när motorn är igång.

 • Ladda batterierna i ett öppet, välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan den ansluts till eller kopplas från batteriet. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

 • Se till att alla hydraulledningskopplingar är åtdragna och att alla hydraulslangar och -ledningar är i gott skick innan du tillför tryck till systemet.

 • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck. Använd kartong eller papper för att upptäcka läckor, aldrig händerna. Hydraulvätska som sprutar ut under tryck kan ha tillräcklig kraft för att tränga in i huden och orsaka allvarliga skador. Om hydraulolja tränger in i huden måste den opereras bort inom några få timmar av en läkare som är bekant med denna typ av skador, annars kan kallbrand uppstå.

Säkerhet för Toro-gräsklippare

Nedan finns säkerhetsinformation som gäller specifikt för Toros produkter och annan säkerhetsinformation som du bör känna till och som inte ingår i standarderna CEN, ISO och ANSI.

Maskinen kan slita av händer och fötter och slunga omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

Det kan medföra fara för användaren och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Varning

Motoravgaser innehåller koloxid som är ett luktfritt och dödligt gift.

Kör inte motorn inomhus eller i ett slutet utrymme.

Körning

 • Se till att säkerhetsbältena är fastspända och att sätet är spärrat så att det inte kan svänga framåt, innan du kör en maskin med vältskydd.

 • Lär dig att stanna maskinen och motorn snabbt.

 • Kör inte maskinen i tygskor eller tennisskor.

 • Vi rekommenderar att du använder skyddsskor och långbyxor, vilket också är ett krav enligt vissa lokala föreskrifter och försäkringsbestämmelser.

 • Håll händer, fötter och klädesplagg borta från rörliga delar, utkastaren och klipparens undersida när motorn är igång.

 • Fyll bränsletanken med bränsle tills nivån ligger 25 mm under påfyllningsrörets nedersta del. Fyll inte på för mycket.

 • Kontrollera säkerhetsbrytarna dagligen för att försäkra korrekt drift. Om en brytare inte fungerar ska denna bytas ut före drift.

 • Se till att det finns tillräckligt utrymme ovanför dig innan du kör under föremål (t.ex. grenar, dörrar, elledningar) och vidrör dem inte.

 • Klipp inte under backning om det inte är absolut nödvändigt.

 • Sänk farten vid skarpa svängar.

 • Undvik att starta eller stanna på lutande underlag. Om däcken förlorar drivningen kopplar du ur knivarna och fortsätter långsamt rakt nedför lutningen. Höj inte upp sidoklippenheterna när maskinen står på en sluttning.

 • Undvik att svänga i sluttningar. Om du måste svänga, gör det om möjligt långsamt och gradvis nedför.

 • När du kör en maskin med vältskydd ska du ha alltid ha säkerhetsbältet på dig.

 • Försäkra dig om att du kan lossa säkerhetsbältet snabbt om maskinen körs eller rullar ned i en damm eller ett vattendrag.

 • Se upp för trafik när du kör nära vägar eller korsar vägar. Lämna alltid företräde.

 • Maskinen är inte utformad eller utrustad för körning på allmän väg och är ett ”långsamtgående fordon”. Om du måste korsa eller köra på allmän väg bör du känna till och följa lokala föreskrifter, som t.ex. vilka lampor som krävs, skyltar för långsamtgående fordon och reflexer.

 • Klipp inte gräset nära stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör nedför en bergskant eller ett dike eller om en kant ger med sig.

 • Klipp aldrig vått gräs. Försämrat grepp kan orsaka slirning.

 • Var extra försiktig med andra redskap. Dessa kan ändra maskinens stabilitet.

 • Stanna knivarna när du inte klipper.

Underhåll och förvaring

 • Rör inte de delar av utrustningen eller redskapen som kan vara heta efter att ha varit igång under arbetet. Låt dem svalna innan du försöker utföra underhåll, justering eller service.

 • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren inomhus i närheten av en öppen låga, som t.ex. nära en varmvattenberedare eller en ugn.

 • Se till att muttrar och bultar är åtdragna, i synnerhet knivbultar. Håll utrustningen i gott skick.

 • Om motorn måste vara igång för att ett visst underhåll ska kunna utföras, ska klädesplagg, händer, fötter och andra kroppsdelar hållas borta från klippenheterna, redskapen och andra rörliga delar. Håll kringstående på avstånd.

 • Kontrollera bromsen ofta. Justera och underhåll om så erfordras.

 • Batterisyra är giftigt och kan orsaka brännskador. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Skydda ansikte, ögon och kläder när du arbetar med ett batteri.

 • Batterigaser kan explodera. Håll cigarretter, gnistor och eld borta från batteriet.

 • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

 • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.

 • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Ljudeffektnivå

Maskinen har en garanterad ljudeffektnivå på 104 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudeffektsnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i ISO 11094.

Ljudtrycksnivå modell 30607

Enheten har en ljudtrycksnivå vid förarens öra på 89 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i EN 836.

Ljudtrycksnivå modell 30609

Enheten har en ljudtrycksnivå vid förarens öra på 90 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i EN 836.

Vibrationsnivå Nivå – modell 30607

Hand/arm

Uppmätt vibrationsnivå för höger hand = 0,58 m/s2

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 0,63 m/s2

Osäkerhetsvärde (K) = 0.32 m/s2

Uppmätta värden har fastställts enligt de förfaranden som beskrivs i SS-EN 836.

Hela kroppen

Uppmätt vibrationsnivå = 0,26 m/s2

Osäkerhetsvärde (K) = 0.13 m/s2

Uppmätta värden har fastställts enligt de förfaranden som beskrivs i SS-EN 836.

Vibrationsnivå – modell 30609

Hand/arm

Uppmätt vibrationsnivå för höger hand = 1,1 m/s2

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 1 m/s2

Osäkerhetsvärde (K) = 0,5 m/s2

Uppmätta värden har fastställts enligt de förfaranden som beskrivs i SS-EN 836.

Hela kroppen

Uppmätt vibrationsnivå = 0,29 m/s2

Osäkerhetsvärde (K) = 0,15 m/s2

Uppmätta värden har fastställts enligt de förfaranden som beskrivs i SS-EN 836.

Motoremissionscertifiering

Maskinens motor uppfyller kraven i EPA Tier 4 Final och stage 3b.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller ramlat bort ska bytas ut eller ersättas.

decal93-7818
decal100-5622
decal100-5623
decal100-5624
decal100-5693
decal100-5694
decal104-3578
decal100-6578
decal117-2754
decal117-2766
decal120-4159
decal121-3887
decal58-6520
decal121-3884
decal104-3579
decal93-7272
decal117-2718
decalbatterysymbols
decal117-2787
decal119-0124
decal106-6754
decal106-6755
decal120-6604
decal120-8947
decal121-1592
decal120-4129
decal120-4130
decal121-1599
decal114-0849
decal114-0846
decal114-0845
decal121-1677
decal120-0250
decal93-7275

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Smörja maskinen

Innan du använder maskinen måste den smörjas så att den får rätt smörjegenskaper; se Smörja lagren och bussningarna i Smörjning. Om man inte smörjer maskinen riktigt kommer dess komponenter att gå sönder i förtid.

Byta ut varningsdekalen

Delar som behövs till detta steg:

Varningsdekal1

Byt ut varningsdekalen med artikelnr 117-2754 mot varningsdekalen med artikelnr 117-2766 på maskiner som måste följa de CE-krav som ställs inom EU.

Produktöversikt

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Var försiktig

Denna maskin ger ljudnivåer vid förarens öra som överstiger 85 dBA och kan orsaka hörselskador vid längre arbetspass.

Använd hörselskydd när du kör denna maskin.

Gaspedal

Du stannar genom att försiktigt lyfta foten från gaspedalen och låta pedalen återgå till mittläget (Figur 3).

g020756

Bromspedaler

Två fotpedaler (Figur 3) sköter individuella hjulbromsar och underlättar svängning, parkering och körning i backar. En låspinne kopplar ihop pedalerna vid parkeringsbromsning och transport.

Pedallåsspärr

Pedallåsspärren (Figur 3) kopplar samman pedalerna för att dra åt parkeringsbromsen.

Rattlutningsspak

Dra spaken (Figur 3) nedåt för att luta ratten till önskat läge. Släpp sedan spaken för att låsa inställningen.

Parkeringsbromsspärr

En knopp på vänstra sidan på konsolen aktiverar parkeringsbromsspärren (Figur 3). Dra åt parkeringsbromsen genom att koppla ihop pedalerna med låsspärren, trampa ned båda pedalerna och dra ut parkeringsbromsspärren. Parkeringsbromsen frigörs genom att båda pedalerna trampas ned tills parkeringsbromsspärren går tillbaka.

Varningslampknapp

Aktivera varningslamporna genom att trycka på varningslampknappen (Figur 3).

Blinkersknapp

Tryck på blinkersknappens vänstra sida (Figur 3) för att aktivera blinkersen för vänstersväng och på knappens högra sida för att aktivera blinkersen för högersväng. I mittläget är blinkersen avstängd.

Tändningslås

I tändningslåset (Figur 4) finns tre lägen: av, på/förvärmning och start.

g020513

Motorhastighetsknapp

Motorhastighetsknappen (Figur 4) har två lägen för ändring av motorhastigheten. Om du trycker kort på knappen kan motorhastigheten ökas eller minskas i steg om 100 varv/minut. Om du håller knappen intryck går maskinen automatiskt till hög eller låg tomgång, beroende på vilken knapp som är nedtryckt.

Kraftuttagsbrytare

Det finns två lägen för kraftuttagsbrytaren (Figur 4): utdragen (start) och intryckt (stopp). Dra ut kraftuttagsbrytaren för att aktivera klippenhetens knivar. Tryck in knappen för att avaktivera klippenhetens knivar.

Hastighetsreglage för hög/låg hastighet

Reglaget (Figur 4) tillåter ett högre hastighetsläge vid förflyttning av maskinen. Klippdäcken fungerar inte i högt läge. För att du ska kunna växla mellan det höga och låga läget måste däcken vara uppfällda, kraftuttaget vara urkopplat, farthållaren vara urkopplad, gaspedalen vara i neutralläget och maskinen måste röra sig i en låt hastighet.

Lyftbrytare

Med lyftbrytarna (Figur 4) kan du höja och sänka klippenheterna. Tryck brytarna framåt för att sänka ned klippenheterna och bakåt för att höja upp dem. När du startar maskinen med klippenheterna i det nedre läget ska du trycka ned lyftbrytaren för att låta klippenheterna flyta och klippa.

Note: Det går inte att sänka däcken i det höga hastighetsområdet, och det går varken att höja eller sänka däcken om inte föraren sitter på plats och motorn är igång. Däcken kommer även att sänkas ned när nyckeln är i det påslagna läget och föraren sitter på stolen.

Omkopplare för farthållare

Omkopplaren för farthållaren (Figur 4) låses i pedalläget så att önskad hastighet bibehålls. Om du trycker baktill på omkopplaren för farthållaren stängs farthållaren av, då omkopplaren är i mittläget aktiveras farthållaren och om du trycker framtill på omkopplaren ställs den önskade hastigheten in.

Note: Pedalläget avaktiveras också om du trycker på någon av bromspedalerna eller för gaspedalen till backläget i en sekund.

Kraftuttag

Kraftpunkten (Figur 5) används för att driva extra elektriska tillbehör.

g020443

Sätesjusteringar

Spak för justering framåt och bakåt

Dra spaken utåt för att skjuta sätet framåt och bakåt (Figur 6).

Justeringsratt för sätets armstöd

Vrid handhjulet för att justera armstödets vinkel (Figur 6).

Spak för att justera ryggstödet

Flytta spaken för att justera ryggstödets vinkel (Figur 6).

Viktmätare

Anger när sätet är inställt efter förarens vikt (Figur 6). Höjdjusteringen görs genom att fjädringen ställs in i det gröna området.

g008837

Viktjusteringsspak

Ställ in sätet efter förarens vikt (Figur 6). Dra upp spaken för att öka lufttrycket och tryck ned spaken för att minska lufttrycket. Sätet är korrekt justerat när viktmätaren är i det gröna området.

Hyttreglage

Endast modeller med hytt

Brytare för vindrutetorkare

Tryck framtill på brytaren för att slå på vindrutetorkarna (Figur 7) och baktill på brytaren för att stänga av dem.

Luftkonditioneringsbrytare

Tryck framtill på brytaren för att slå på luftkonditioneringen (Figur 7) och baktill på brytaren för att stänga av den.

Fläktreglage

Vrid fläktreglaget för att reglera fläktens hastighet (Figur 7).

Temperaturreglage

Vrid på temperaturreglaget för att reglera lufttemperaturen i hytten (Figur 7).

g008836

Vindrutespärr

Lyft upp spärren för att öppna vindrutan (Figur 8). Tryck på spärren för att låsa vindrutan i det öppna läget. Dra spärren utåt och nedåt för att stänga och säkra vindrutan.

g008830

Spärr till bakrutan

Lyft upp spärren för att öppna bakrutan. Tryck på spärren för att låsa fönstret i det öppna läget. Dra spärren utåt och nedåt för att stänga och säkra fönstret (Figur 8).

Important: Om du ska öppna huven måste bakrutan vara stängd, annars kan det uppstå skador.

Använda InfoCenter

LCD-skärmen InfoCenter visar information om din maskin, som driftsstatus, diagnostik och övrig information om maskinen (Figur 9). InfoCenter har en startskärm och en huvudinformationsskärm. Du kan växla mellan startbilden och huvudinformationsbilden närsomhelst genom att trycka på någon av InfoCenter-knapparna och sedan välja lämplig riktningspil.

g020650
 • Vänster knapp, menyåtkomst-/tillbakaknapp – tryck på den här knappen för att öppna InfoCenter-menyerna. Du kan använda den för att stänga den meny som är aktiv just nu.

 • Mittenknapp – använd den här knappen för att bläddra nedåt i menyerna.

 • Högerknapp – använd den här knappen för att öppna en meny där en högerpil visar att det finns mer innehåll.

 • Pip – aktiveras när du sänker ned däcken eller för meddelanden och fel.

Note: Varje knapps funktion kan ändras beroende på vad tillfället kräver. Vid varje knapp visas en ikon som förklarar den aktuella funktionen.

Ikonbeskrivning InfoCenter

SERVICE DUEAnger när schemalagd service bör utföras
GraphicMotorvarvtal/-status – visar motorns varvtal
GraphicTimmätare
GraphicInfoikon
GraphicAnger den högsta hjuldrivningshastigheten
GraphicSnabbt
GraphicLångsamt
GraphicÄndring av fläktens blåsriktning – anger när fläktens blåsriktning ändras
GraphicBränslenivå
GraphicStationär regenerering krävs
GraphicLuftintagsvärmaren är aktiv
GraphicHöj vänster däck
GraphicHöj mittdäcket
GraphicHöj höger däck
GraphicFöraren måste sitta på stolen
GraphicParkeringsbromsindikator – anger när parkeringsbromsen är åtdragen
GraphicIdentifierar området som högt
GraphicNeutralläge
GraphicIdentifierar området som lågt
GraphicKylvätsketemperatur – visar temperaturen på motorns kylvätska i antingen °C eller °F
GraphicTemperatur (hög)
GraphicHjuldrivning eller gaspedal
GraphicNekas eller ej tillåtet
GraphicMotor, start
GraphicKraftuttaget – anger att kraftuttaget är inkopplat
GraphicStopp eller avstängning
GraphicMotor
GraphicTändningslås
GraphicAnger när klippdäcken sänks ned
GraphicAnger när klippdäcken höjs upp
GraphicPIN-kod
GraphicHydrauloljetemperatur – anger hydrauloljans temperatur
GraphicCAN-buss
GraphicInfoCenter
GraphicOgiltig eller misslyckad
GraphicMitten
GraphicHöger
GraphicVänster
GraphicLampa
GraphicUtmatning från TEC-styrenheten eller styrkabel i kablage
GraphicHögt: över tillåtet intervall
GraphicLågt: under tillåtet intervall
Graphic/GraphicUtanför området
GraphicBrytare
GraphicFöraren måste frisläppa brytaren
GraphicFöraren ska ändra till det angivna läget
Symbolerna kombineras ofta och skapar meningar. Vissa av exemplen visas nedan. 
GraphicFöraren ska ställa maskinen i neutralläget
GraphicMotorstart nekad
GraphicMotorn stängs av
GraphicMotorns kylvätska är för varm
GraphicHydraulvätskan är för varm
GraphicSitt ned eller lägg i parkeringsbromsen

Använda menyerna

Tryck på menyåtkomstknappen i huvudskärmen för att få åtkomst till InfoCenters menysystem. Då kommer du till huvudmenyn. Se följande tabeller för en sammanfattning av vilka alternativ som finns tillgängliga från menyerna:

Huvudmeny
MenyobjektBeskrivning
FelFelmenyn innehåller en lista med de senaste maskinfelen som uppstått. Läs servicehandboken eller kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för mer information om felmenyn och informationen som finns där.
ServiceServicemenyn innehåller information om maskinen som t.ex. antal brukstimmar och andra liknande siffror.
DiagnostikDiagnostikmenyn visar statusen för alla brytare, givare och styruteffekt på maskinen. Den kan användas för att felsöka vissa problem eftersom den snabbt visar vilka av maskinens reglage som är på och av.
InställningarMed hjälp av inställningsmenyn kan du anpassa och ändra konfigurationsvariabler på InfoCenter-skärmen.
OmI menyn Om står maskinens modellnummer, artikelnummer och programvaruversion.
Service
MenyobjektBeskrivning
HoursAnger det totala antal timmar som maskinen, motorn och fläkten har varit på samt antalet timmar som maskinen har transporterats och överhettats.
CountsVisar antalet förvärmningar och starter som har gjorts på maskinen.
Diagnostik
MenyobjektBeskrivning
Engine RunLäs servicehandboken eller kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för mer information om menyn Motor – Kör och informationen som finns där.
GlödstiftAnger om något av följande är aktivt: nyckelstart, begränsad timeout och glödstift
FläktVisar om fläkten är aktiv i följande fall: hög temperatur i motorn, hög temperatur för oljan, hög motor- eller hydraultemperatur och fläkt på
Inställningar
MenyobjektBeskrivning
EnheterStyr vilka enheter som används på InfoCenter. Det går att välja brittiska eller metriska.
SpråkStyr språken som används på InfoCenter*
BakgrundsbelysningStyr LCD-skärmens ljusstyrka
KontrastStyr LCD-skärmens kontrast
Låsta menyerMed en PIN-kod kan en person som har godkänts av företaget få åtkomst till låsta menyer.
Auto. tomgångStyr den tid det tar innan motorn går på tomgång när maskinen inte används
Klipphast.Styr den maximala hastigheten under klippning (lågt område)
Trans. hastStyr den maximala hastigheten under transport (högt område)
Smart PowerTack vare Smart Power-drivningen kör inte maskinen fast vid tufft gräs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan.

*Endast text som är riktad mot föraren är översatt. Skärmarna Fel, Service och Diagnostik visas vid service. Rubrikerna visas på det valda språket men menyobjekten är på engelska.

Om
MenyobjektBeskrivning
ModellVisar maskinens modellnummer
Art.nrVisar maskinens artikelnummer
Maskinstyrenhetens versionsnummerVisar versionsnumret för masterstyrenheten
InfoCenter-versionsnummerVisar versionsnumret för InfoCenter
CAN-bussVisar status för maskinens kommunikationsbuss

Låsta menyer

Det finns fyra inställningar för driftskonfigurering som kan justeras på inställningsmenyn i InfoCenter: tidsfördröjning för auto. tomgång, maximal klippningshastighet, maximal transporthastighet och Smart Power. Dessa inställningar finns i den låsta menyn.

Åtkomst till låsta menyer

Note: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är antingen 0000 eller 1234.Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta din Toro-auktoriserade återförsäljare för att få hjälp.

 1. På HUVUDMENYN bläddrar du ned till INSTäLLNINGSMENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 10).

  g028523
 2. På INSTäLLNINGSMENYN bläddrar du ned till den LåSTA MENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 11A).

  g028522
 3. Ange PIN-koden genom att trycka på mittknappen tills rätt första siffra visas. Tryck sedan på högerknappen för att gå till nästa siffra (Figur 11B och Figur 11C). Upprepa detta steg tills den sista siffran har skrivits in och tryck på högerknappen igen.

 4. Tryck på mittknappen för att ange PIN-koden (Figur 11D).

  Vänta tills den röda indikatorlampan på InfoCenter tänds.

  Note: Om InfoCenter bekräftar PIN-koden och den låsta menyn blir tillgänglig visas ordet ”PIN” i skärmens övre högra hörn.

Note: Spärra den låsta menyn genom att vrida tändningslåset till läget AV och sedan till läget På.

Du kan visa och ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har fått åtkomst till den låsta menyn bläddrar du ned till alternativet Lås inställn. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen. Om du ställer in Lås inställn. på AV kan du se och ändra inställningarna i den låsta menyn utan att ange PIN-koden. Om du ställer in Lås inställn. på På döljs de låsta alternativen och du måste ange PIN-koden för att ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har angivit PIN-koden vrider du tändningslåset till läget AV och tillbaka till läget På för att aktivera och spara funktionen.

Ställa in auto. tomgång

 • Bläddra ned till Auto. tomgång i inställningsmenyn.

 • Tryck på högerknappen för att ändra tiden för automatisk tomgång mellan AV, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s och 30 s.

Ställa in den maximala tillåtna klipphastigheten

 • I huvudmenyn bläddrar du ned till Klipphast. och trycker på högerknappen.

 • Använd högerknappen för att öka den maximala klipphastigheten (50 %, 75 % eller 100 %).

 • Använd mittknappen för att minska den maximala klipphastigheten (50 %, 75 % eller 100 %).

 • Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

Ställa in den maximala tillåtna transporthastigheten

 • I huvudmenyn bläddrar du ned till Transporthastighet och trycker på högerknappen.

 • Använd högerknappen för att öka den maximala transporthastigheten (50 %, 75 % eller 100 %).

 • Använd mittknappen för att minska den maximala transporthastigheten (50 %, 75 % eller 100 %).

 • Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

När du är klar med den låsta menyn trycker du på vänsterknappen för att stänga huvudmenyn och sedan på vänsterknappen för att stänga menyn Kör.

Note: Delarnas mått och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

Klippbredd 
 total335 cm
 främre klippenhet157 cm
 sidoklippenhet107 cm
 främre klippenhet och en sidoklippenhet246 cm
Total maskinbredd 
 med klippenheterna nere345 cm
 med upphöjda klippenheter (transport)183 cm
Total maskinlängd342 cm
Höjd140 cm
Höjd med vältskyddHöjd med hytt217 cm237 cm
Markfrigång17 cm
Spårvidd (till däckets mitt) 
 fram114 cm
 bak119 cm
Hjulbas141 cm
(Nettovikt)(Nettovikt med hytt)1 907 kg2 159 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Var försiktig

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

Kontrollera oljenivån i motorn

Innan du startar motorn och använder maskinen ska du kontrollera oljenivån i motorns vevhus. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

Kontrollera kylsystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Kontrollera kylvätskenivån varje dag innan motorn startas. Systemets volym är 8,52 liter för Groundsmaster 4000 och 13.7 liter för Groundsmaster 4010.

  1. Ta försiktigt loss kylarlocket och locket på expansionstanken (Figur 12).

   Var försiktig

   Om motorn har varit igång kan det trycksatta, heta kylmedlet läcka ut och orsaka brännskador.

   • Ta inte bort kylarlocket när motorn är igång.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  2. Kontrollera kylvätskenivån i kylaren. Kylaren ska fyllas upp till påfyllningsrörets översta del och expansionstanken ska fyllas upp till Full-markeringen.

   g020441
  3. Tillsätt en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om kylmedelnivån är låg. Använd inte enbart vatten och inte heller alkohol-/metanolbaserade kylvätskor.

  4. Sätt tillbaka kylarlocket och locket till expansionstanken.

  Fylla bränsletanken

  Bränsletankens kapacitet

  Bränsletankens kapacitet:79 liter

  Bränslespecifikation

  Important: Använd endast dieselbränsle med mycket låg svavelhalt. Bränsle med högre svavelhalt försämrar dieseloxideringskatalysatorn (DOC), vilket orsakar funktionsproblem och förkortar livslängden på motorkomponenterna.Underlåtenhet att följa nedanstående försiktighetsåtgärder kan skada motorn.

  • Använd aldrig fotogen eller bensin istället för dieselbränsle.

  • Blanda aldrig fotogen eller använd motorolja med dieselbränslet.

  • Förvara aldrig bränsle i behållare med zinkplätering på insidan.

  • Använd inte bränsletillsatser.

  Petroleumdiesel

  Cetantal:45 eller högre

  Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

  Bränsletabell

  Specifikationer för dieselbränslePlats
  ASTM D975USA
  Nr 1-D S15
  Nr 2-D S15
  EN 590EU
  ISO 8217 DMXInternationell
  JIS K2204 klass nr 2Japan
  KSM-2610Korea
  • Använd endast ren, färsk diesel eller biogasbränslen.

  • Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

  Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och bränsle för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C.

  Note: Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att inte bränslefiltret sätts igen i lika hög grad.Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

  Biodiesel

  Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

  Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

  Specifikation för biodieselbränsle: ASTM D6751 eller SS-EN 14214

  Specifikation för blandat bränsle: ASTM D975, SS-EN 590 eller JIS K2204

  Important: Petroleumdieselandelens svavelhalt måste vara mycket låg.

  Vidta följande säkerhetsåtgärder:

  • Biodieselblandningar kan skada målade ytor.

  • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt väder.

  • Kontrollera tätningar, slangar, packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras över tiden.

  • Vid byte till biodiesel kan bränslefiltret sättas igen efter en tid.

  • Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare om du vill ha mer information om biodiesel.

  Fylla på bränsle

  1. Parkera maskinen på en plan yta.

  2. Gör rent runt tanklocket med hjälp av en ren trasa.

  3. Ta bort locket från bränsletanken (Figur 13).

   g020448
  4. Fyll tanken med dieselbränsle tills nivån ligger precis vid påfyllningsrörets nedersta del.

  5. Sätt tillbaka tanklocket och dra åt ordentligt när du har fyllt på tanken.

   Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minskar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

  Kontrollera hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Maskinens hydraultank fabriksfylls med cirka 29 liter högkvalitativ hydraulvätska. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Rekommenderad utbytesvätska:

  Hydraulvätska av typen Toro Premium All Season (Finns i 18,9 liters spannar eller 208 liters fat. Se reservdelskatalogen eller en Toro-återförsäljare för artikelnummer.)

  Alternativa vätskor: Om Toro-vätskan inte finns att få kan andra vätskor användas förbehållet att de uppfyller följande materialegenskaper och branschspecifikationer. Vi rekommenderar inte att du använder syntetisk vätska. Rådgör med din smörjmedelsdistributör för att hitta en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

  Materialegenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445St vid 40 °C: 44 till 50
   St vid 100 °C: 7,9 till 8,5
   Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 160
   Flytpunkt, ASTM D97–37 °C till –45 °C
  Branschspecifikationer:Vickers I-286-S (kvalitetsnivå), Vickers M-2950-S (kvalitetsnivå), Denison HF-0

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa, vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydrauloljan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15−22 liter hydraulolja. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  1. Ställ maskinen på en plan yta, sänk ner klippenheterna, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

  2. Lås upp sätet, lyft det och sätt upp stöttan.

  3. Gör rent omkring påfyllningsröret och hydraultanklocket (Figur 14). Skruva av tanklocket på påfyllningsröret.

   g020442
  4. Ta ut oljestickan ur påfyllningsröret och torka av den med en ren trasa. För in oljestickan i påfyllningsröret, och ta sedan ut den igen och kontrollera oljenivån. Nivån ska ligga mellan de två märkena på oljestickan.

  5. Fyll på lämplig vätska så att nivån når upp till den övre markeringen om nivån är låg.

  6. Sätt tillbaka oljestickan och locket på påfyllningsröret.

  Kontrollera planetväxeloljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera planetväxeloljan.
 • Kontrollera oljenivån var 400:e körtimme eller om externa läckor skulle upptäckas. Använd en högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140 när du byter ut oljan.

  1. Ställ maskinen på en plan yta och placera hjulen så att kontrollpluggen (Figur 15) är i läget klockan 12 och den andra är i läget klockan 3.

   g019500
  2. Ta bort pluggen som sitter i läget klockan 3 (Figur 15). Oljenivån ska vara vid botten av kontrollplugghålet.

  3. Om oljenivån är låg ska du ta bort pluggen som är i läget klockan 12 och fylla på med olja tills den rinner ut ur hålet som är i läget klockan 3.

  4. Sätt tillbaka båda pluggarna.

  Kontrollera oljan i bakaxeln

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera oljan i bakaxeln.
 • Bakaxeln är fylld med olja av typen SAE 85W-140. Kontrollera oljenivån innan motorn startas för första gången och därefter var 400:e körtimme. Kapaciteten är 2,4 liter. Gör en visuell läckagekontroll varje dag.

  1. Ställ maskinen på en plan yta.

  2. Ta bort en kontrollplugg från axelns ena sida (Figur 16) och se till att oljan når upp till botten av hålet. Ta bort påfyllningspluggen om nivån är låg (Figur 16), och tillsätt tillräckligt med olja så att nivån når botten av kontrollhålet.

   g011487

  Kontrollera oljan i bakaxelns växellåda

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera oljan i bakaxelns växellåda.
 • Växellådan är fylld med olja av typen SAE 85W-140. Kontrollera oljenivån innan motorn startas för första gången och därefter var 400:e körtimme. Kapaciteten är 0,5 liter. Gör en visuell läckagekontroll varje dag.

  1. Ställ maskinen på en plan yta.

  2. Ta bort kontroll-/påfyllningspluggen på växellådans vänstra sida (Figur 17), och kontrollera att oljan når upp till botten av hålet. Fyll på tillräckligt med olja så att den når botten av hålet om nivån är för låg.

   g011488

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Däcken levereras med förhöjt tryck. Lufta därför däcken en aning för att minska trycket. Lufttrycket i fram- och bakdäcken ska vara 1,72–2,07 bar.

  Important: Upprätthåll ett jämnt tryck i alla däck för att försäkra god klippkvalitet och korrekt maskindrift. Den automatiska hjuldrivningen fungerar inte heller med fel däcktryck. Däcken får inte vara för löst pumpade. Byt ut slitna eller skadade däck mot Toros originaldäck med rätt storlek för den här maskinen.

  Kontrollera hjulmuttrarnas/hjulbultarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan hjulen fungera felaktigt eller falla av vilket kan leda till personskada.

  Dra åt de främre hjulmuttrarna och de bakre bultarna till 115–136 N⋅m efter 1–4 timmars drift och igen efter 10 timmars drift. Dra sedan åt skruvarna var 200:e timme.

  Justera klipphöjden

  Främre klippenhet

  Klipphöjden kan ställas in till mellan 25 och 127 mm, i steg om 13 mm. När du vill justera klipphöjden för den främre klippenheten ska du placera svänghjulsaxlarna i de övre eller nedre hålen på hjulgafflarna, lägga till eller ta bort ett jämnt antal distansbrickor från hjulgafflarna och fästa den bakre kedjan i önskat hål.

  1. Starta motorn och höj upp klippenheterna så att du kan ändra klipphöjden. Stäng av motorn och ta ur nyckeln när du har höjt upp klippenheten.

  2. Sätt svänghjulsaxlarna i samma hål i alla hjulgafflar. Ta hjälp av tabellen nedan för att kontrollera vilka hål som är rätt för inställningen.

   g008866

   Note: Om du använder en klipphöjd på 64 mm eller mer måste du montera axelbulten i det nedre hjulgaffelhålet för att undvika att gräs ansamlas mellan hjulet och gaffeln. Om du använder en klipphöjd som är lägre än 64 mm och märker att gräs ansamlas, ska du backa maskinen så att gräsklippet dras bort från hjul-/gaffelområdet.

  3. Ta bort spännlocket från spindelaxeln (Figur 18) och skjut ut spindeln ur svänghjulsarmen. Placera de två mellanläggen (3 mm) på spindelaxeln såsom de satt från början. Mellanläggen krävs för att man ska få jämn höjd över hela klippenheternas bredd. Skjut på ett lämpligt antal 13 mm distansbrickor (enligt tabellen nedan) på spindelaxeln för att få önskad klipphöjd. Skjut sedan på brickan på axeln.

   Ta hjälp av tabellen nedan för att kontrollera vilka distansbrickor som bör kombineras för inställningen.

   decal100-5622nc
  4. Skjut svänghjulsspindeln genom den främre svänghjulsarmen. Montera mellanläggen (såsom de satt från början) och de återstående distansbrickorna på spindelaxeln. Sätt tillbaka spännlocket så att allt sitter stadigt.

  5. Ta bort den hårnålssprint och sprintbult som håller fast klipphöjdskedjorna på klippenhetens bakre del (Figur 20).

   g011596
  6. Montera klipphöjdskedjorna i önskat klipphöjdshål (Figur 21) med hjälp av sprintbulten och hårnålssprinten.

   decal100-5624nc

   Note: Om du vill ha en klipphöjd på 25 mm, 38 mm eller ibland 51 mm, ska du flytta medarna och klipphöjdshjulen till det högsta läget.

  Sidoklippenheter

  Om du vill justera klipphöjden på sidoklippenheterna ska du lägga till eller ta bort ett jämnt antal distansbrickor från hjulgafflarna, sätta svänghjulsaxlarna i de höga eller låga klipphöjdshålen i hjulgafflarna och säkra svängarmarna i de utvalda fästhålen för klipphöjdsinställningen.

  1. Sätt svänghjulsaxlarna i samma hål i alla hjulgafflar (Figur 22 och Figur 24). Ta hjälp av tabellen nedan för att kontrollera vilket hål som är rätt för inställningen.

  2. Ta bort spännlocket från spindelaxeln (Figur 22) och skjut ut spindeln ur svänghjulsarmen. Placera de två mellanläggen (3 mm) på spindelaxeln såsom de satt från början. Mellanläggen krävs för att man ska få jämn höjd över hela klippenheternas bredd. Skjut på ett lämpligt antal 13 mm distanser på spindelaxeln för att få önskad klipphöjd. Skjut sedan på brickan på axeln.

   g008866

   Ta hjälp av tabellen nedan för att kontrollera vilka distansbrickor som bör kombineras för inställningen.

   decal100-5622nc
  3. Skjut svänghjulsspindeln genom svänghjulsarmen. Montera mellanläggen (såsom de satt från början) och de återstående distansbrickorna på spindelaxeln. Sätt tillbaka spännlocket så att allt sitter stadigt.

  4. Ta bort hårnålssprinten och sprintbulten från svänghjulsarmarna (Figur 24).

  5. Vrid spännstången för att höja eller sänka svängarmen tills hålen befinner sig i linje med de utvalda fästhålen för klipphöjdsinställning i klippenhetens ram (Figur 24 och Figur 25).

  6. Sätt i sprintbultarna och hårnålssprintarna.

  7. Vrid spännstången motsols, och dra åt med handen för att spänna justeringen.

   g004676
   decal100-5623nc
  8. Ta bort de hårnålssprintar och sprintbultar som håller fast motviktslänkarna på klippenhetsfästena (Figur 26). Rikta in motviktslänkarnas hål efter de fästhål för klipphöjdsinställning som valts i klippenhetens ram (Figur 27), sätt i sprintbultarna och montera hårnålssprintarna.

   Important: Motviktslänkens längd får aldrig justeras. Avståndet mellan hålens mitt ska vara 13,7 cm.

   g011549
   decal100-5694nc

  Justera medarna

  Montera medarna i det nedre läget när du använder klipphöjder över 64 mm och i det övre läget när du använder klipphöjder under 64 mm.

  Note: När medarna har slitits ned kan du byta sida på medarna och vända på dem. På så sätt kan du använda medarna längre innan du byter ut dem.

  1. Lossa skruven framtill på varje med (Figur 28).

   g008867
  2. Lossa flänsskruvarna och muttrarna från medarna (Figur 28).

  3. Flytta medarna till önskat läge och fäst dem med flänsskruvarna och muttrarna.

   Note: Använd endast de övre hålen eller mitthålen för att justera medarna. De nedersta hålen används när du byter sida, och de blir då de översta hålen på den andra sidan av klipparen.

  4. Dra åt skruven längst fram på varje med till ett moment på 9–11 N⋅m.

  Justera klippenhetens valsar

  Montera klippenhetens valsar i det nedre läget när du använder klipphöjder över 64 mm och i det övre läget när du använder klipphöjder under 64 mm.

  1. Lossa bulten och muttern som håller fast klipphöjdshjulet på klippenhetens fästen (Figur 29).

   g011493
  2. Passa in valsen och distansbrickan med fästenas översta hål och fäst dem med bulten och muttern.

  Korrigera felpassning mellan klippenheterna

  Förbereda för justering av klippenheterna

  På grund av varierande gräsförhållanden och olika motviktsinställningar på traktorenheterna rekommenderar vi att en bit av gräsmattan provklipps och utseendet kontrolleras innan den riktiga klippningen påbörjas.

  1. Ställ in alla klippenheter till önskad klipphöjd; se även Justera klipphöjden.

  2. Kontrollera och justera trycket i traktorns fram- och bakdäck till 1,72–207 bar.

  3. Kontrollera och justera däcktrycket i alla svänghjulen till 3,45 bar.

  4. Kontrollera laddtrycket och motviktstrycket med motorn på hög tomgång med hjälp av de kontrollportar som definieras under Kontrollportarna i hydraulsystemet. Justera motvikten till 22,41 bar.

  5. Kontrollera om några knivar är böjda; se anvisningarna under Kontrollera om någon kniv är böjd.

  6. Klipp gräset på ett testområde och kontrollera att alla klippenheter klipper med samma höjd.

  7. Om någon klippenhet behöver justeras ytterligare, ska du välja ut en plan yta med en rak kant på minst två meter.

  8. Öka klipphöjden till 7,6–10,1 cm för att göra det lättare att mäta knivplanet. Se Justera klipphöjden.

  9. Sänk ned klippenheterna på den plana ytan. Ta bort kåporna ovanpå klippenheterna.

  10. Lossa flänsmuttern som fäster mellanremskivan för att minska remspänningen på respektive klippenhet.

  Ställa in den främre klippenheten

  Rotera kniven på varje spindel tills ändarna är riktade framåt/bakåt. Mät från golvet till längst fram på skäreggen. Justera med mellanlägget på 3 mm på de främre hjulgafflarna för att matcha dekalens klipphöjd (Figur 30); se anvisningarna under Justera klippenhetens lutning.

  g008866

  Ställa in sidoklippenheten

  Rotera kniven på varje spindel tills ändarna är riktade framåt/bakåt. Mät från golvet till längst fram på skäreggen. Justera med mellanlägget på 3 mm på den eller de främre svänghjulsarmarna för att matcha dekalens klipphöjd (Figur 31). När det endast gäller utsidesknivens spindel hänvisas till anvisningarna under Justera klippenhetens lutning.

  g011561

  Anpassa klipphöjden mellan klippenheterna

  1. Placera knivarna sida vid sida på den yttre spindeln på båda sidoklippenheterna. Mät från golvet till spetsen på skäreggen på båda enheterna och jämför måtten. Måtten får inte skilja sig åt med mer än 3 mm. Gör inga inställningar just nu.

  2. Placera knivarna sida vid sida på sidoklippenhetens inre spindel och motsvarande yttre spindel på den främre klippenheten. Mät från golvet till spetsen på skäreggen på insideseggen hos sidoklippenheten, och till motsvarande utsidesegg på den främre klippenheten, och jämför måtten. Sidoklippenhetens mått ska vara inom 3 mm från den främre klippenheten.

   Note: Alla tre klippenheternas svänghjul ska stå kvar på marken när en motvikt används.

   Note: Om en justering krävs för att klippningen ska bli lika med den främre klippenheten och sidoklippenheterna, ska du enbart justera sidoklippenheterna.

  3. Om insideseggen på sidoklippenheten är för hög i förhållande till utsideseggen hos den främre klippenheten, tar du bort ett mellanlägg på 3 mm från botten av den främre inre svänghjulsarmen på sidoklippenheten (Figur 31). Kontrollera måtten mellan de båda sidoklippenheternas yttre eggar och mellan sidoklippenhetens inre egg och den främre klippenhetens yttre egg.

  4. Om insideskanten fortfarande är för hög tar du bort ytterligare ett mellanlägg på 3 mm från botten av den främre inre svänghjulsarmen på sidoklippenheten och ett mellanlägg på 3 mm från den främre yttre svänghjulsarmen på sidoklippenheten.

  5. Om insideseggen på sidoklippenheten är för låg i förhållande till utsideseggen hos den främre klippenheten, lägger du till ett mellanlägg på 3 mm i botten på den främre inre svänghjulsarmen på sidoklippenheten. Kontrollera måtten mellan sidoklippenheternas yttre eggar och mellan sidoklippenhetens inre egg och den främre klippenhetens yttre egg.

  6. Om den inre eggen fortfarande är för låg sätter du ytterligare ett mellanlägg på 3 mm längst ned på sidoklippenhetens främre inre svänghjulsarm och ett mellanlägg på 3 mm på sidoklippenhetens främre yttre svänghjulsarm.

  7. När klipphöjden är densamma vid eggarna på den främre klippenheten och sidoklippenheterna, ska du kontrollera att sidoklippenheternas lutning fortfarande är 8–11 mm. Justera vid behov.

  Justera speglarna

  Endast modeller med hytt

  Backspegel

  Sitt på sätet när du justerar backspegeln (Figur 32), så att du får så bra sikt som möjligt genom bakrutan. Dra spaken bakåt för att luta spegeln och minska ljusstyrkan och risken att bli bländad.

  Sidospeglar

  Sitt på sätet och be någon hjälpa dig att justera sidospeglarna (Figur 32) så att du ser sidorna av maskinen så bra som möjligt.

  g008870

  Rikta in strålkastarna

  1. Lossa monteringsmuttrarna och rikta in strålkastarna så att de pekar rakt framåt. Dra inte åt monteringsmuttern hårdare än vad som krävs för att hålla strålkastaren i rätt position.

  2. Lägg en platt plåt över strålkastarens framsida.

  3. Montera en magnetisk gradskiva på plåten. Håll enheten på plats, luta försiktigt strålkastaren nedåt 3 grader och dra sedan åt muttern.

  4. Upprepa proceduren med den andra strålkastaren.

  Starta och stänga av motorn

  Important: Bränslesystemet kommer automatiskt att avluftas i följande fall:

  • Vid den första starten av en ny maskin.

  • Motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut.

  • Underhåll har utförts på komponenter i bränslesystemet.

  1. Se till att parkeringsbromsen ligger i. Ta bort foten från gaspedalen och se till att pedalen är i neutralläge.

  2. Vrid tändningsnyckeln till körläget.

  3. Vid tändningsnyckeln till Start när glödindikatorn slocknar. Släpp nyckeln omedelbart när motorn startar och låt den gå tillbaka till körläget. Låt motorn bli varm på mellanhög hastighet (utan belastning), och flytta sedan gasreglaget till önskad position.

   Important: Kör inte startmotorn i mer än 30 sekunder åt gången, annars kan det uppstå fel på startmotorn i förtid. Om motorn inte startar efter 30 sekunder, vrider du nyckeln till OFF. Undersöker reglagen och procedurerna igen, vänta ytterligare 30 sekunder och upprepa startproceduren.

  4. Flytta kraftuttagsspaken till det avstängda läget, dra åt parkeringsbromsen, för tillbaka gasreglaget till det låga tomgångsläget och vrid tändningsnyckeln till det avstängda läget för att stänga av motorn. Ta ut nyckeln ur tändningslåset för att undvika oavsiktlig start.

  Important: Låt motorn gå på tomgång i 5 minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Om detta inte görs kan resultatet bli turboladdningsproblem.

  Smart Power

  Med Toro Smart Power™ behöver inte föraren lyssna på motorhastigheten vid svåra förhållanden. Tack vare Smart Power-drivningen kör inte maskinen fast vid tufft gräs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan. Föraren kan helt enkelt ställa in en maxhastighet som är bekväm och klippa utan att behöva minska hjuldrivningshastigheten manuellt vid klippning i svåra förhållanden.

  Vända på fläktriktningen

  Fläktens hastighet styrs av hydrauloljans temperatur och motorkylvätskans temperatur. En omvänd cykel startas automatiskt när motorns kylvätska eller hydrauloljan når en viss temperatur. Den omvända cykeln bidrar till att blåsa bort skräp från den bakre skärmen och sänka temperaturen på motorns kylvätska och hydrauloljan. Om du samtidigt trycker på höger- och vänsterknappen på InfoCenter genomför fläkten en komplett körning bakåt. Vi rekommenderar att fläkten körs bakåt manuellt innan du lämnar arbetsområdet eller kör in i butiken eller förvaringsområdet.

  Auto. tomgång

  Maskinen har utrustats med automatisk tomgång som automatiskt låter motorn gå på tomgång när nedanstående funktioner inte används under en förinställd tid som har ställts in på InfoCenter.

  • Gaspedalen återgår till neutralläget.

  • Kraftuttaget kopplas ur.

  • Ingen av lyftbrytarna aktiveras.

   När någon av funktionerna ovan initieras återgår maskinen automatiskt till föregående gasläge.

  Farthållare

  Omkopplaren för farthållaren låses i pedalläget så att önskad hastighet bibehålls. Om du trycker baktill på omkopplaren för farthållaren stängs farthållaren av, då omkopplaren är i mittläget aktiveras farthållaren och om du trycker framtill på omkopplaren ställs den önskade hastigheten in.

  Note: Pedalläget avaktiveras också om du trycker på någon av bromspedalerna eller för gaspedalen till backläget i en sekund.

  Klippa gräs med maskinen

  Note: Att klippa gräs med en hastighet som utsätter motorn för belastning förbättrar DPF-regenereringen.

  1. Flytta maskinen till arbetsområdet.

  2. Sätt om möjligt motorhastighetsomkopplaren till hög tomgång.

  3. Aktivera drivbrytaren.

  4. Tryck gradvis gaspedalen framåt och kör långsamt maskinen över klippområdet.

  5. Sänk klippenheterna när de främre klippenheterna befinner sig ovanför klippområdet.

  6. Klipp gräset så att knivarna kan klippa och mata ut klippet med hög hastighet och samtidigt ge en god klippkvalitet.

   Note: Om klipphastigheten är för hög kan klippkvaliteten försämras. Sänk maskinens körhastighet eller minska klippbredden för att återfå ett högt tomgångsvarvtal.

  7. När klippenheterna sitter över kanten längst ut på klippområdet ska du höja klippenheterna.

  8. Genomför en tårformad sväng för att snabbt komma i läge för nästa klippsträcka.

  Regeneration av dieselpartikelfilter

  Dieselpartikelfiltret (DPF) ingår i avgassystemet. Katalysatorn för dieseloxidering i dieselpartikelfiltret minskar mängden skadliga gaser och tar bort sot från motorns avgasrör.

  Dieselpartikelfiltrets regenereringsprocess använder värme från avgasröret till att förbränna sot som ansamlats på sotfiltret, vilket omvandlar sotet till aska och rensar kanalerna i sotfiltret så att filtrerade avgaser från motorn flödar ut ur dieselpartikelfiltret.

  Motorns dator övervakar mängden sot genom att mäta baktrycket i dieselpartikelfiltret. Om baktrycket är för högt kan sotet inte förbrännas i sotfiltret då motorn går normalt. Tänk på följande för att hålla dieselpartikelfiltret fritt från sot:

  • Passiv regenerering förekommer kontinuerligt medan motorn är igång. Kör motorn på fullt motorvarvtal när det är möjligt för att främja DPF-regenerering.

  • Om baktrycket är för högt talar motorns dator om via InfoCenter när ytterligare processer (stöd- och återställningsregenerering) är igång.

  • Låt processen för stöd- och återställningsregenerering slutföras innan du stänger av motorn.

  Använd och underhåll maskinen med dieselpartikelfiltrets funktioner i åtanke. Motorbelastning på tomgång med högt motorvarvtal producerar i allmänhet tillräcklig avgastemperatur för DPF-regenereringen.

  Important: Minimera tiden som motorn går på tomgång eller kör motorn på ett lägre varvtal för att minska ansamlingen av sot i sotfiltret.

  Var försiktig

  Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under den parkerade regenereringen eller återställningsregenereringen av dieselpartikelfiltret. Heta avgaser kan skada dig eller andra människor.

  • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns något brännbart material runt avgassystemet.

  • Rör aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • Stå aldrig vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

  Ansamling av sot i dieselpartikelfiltret

  • Med tiden samlas sot i dieselpartikelfiltrets sotfilter. Motorns dator övervakar sotnivån i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med sot har ansamlats meddelar datorn dig att det är dags att regenerera dieselpartikelfiltret.

  • DPF-regenerering är en process som värmer upp dieselpartikelfiltret, vilket omvandlar sotet till aska.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av sotansamling.

  Motorns varningsmeddelanden – sotansamling

  IndikeringsnivåFelkodMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Motorvarning
  g213866
  Datorn minskar motoreffekten till 85 %Utför en parkerad regenerering så snart som möjligt. Se Parkerad regenerering.
  Nivå 2: Motorvarning
  g213867
  Datorn minskar motoreffekten till 50 %Utför en återställningsregenerering så snart som möjligt. Se Återställningsregenerering.

  Ansamling av aska i dieselpartikelfiltret

  • Lättare aska töms ut genom avgassystemet. Tyngre aska ansamlas i sotfiltret.

  • Aska är en biprodukt av regenereringsprocessen. Med tiden ansamlas aska i dieselpartikelfiltret, som inte töms ut genom motorns avgasrör.

  • Motorns dator beräknar mängden aska som har ansamlats i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med aska ansamlats skickar motorns dator information till InfoCenter i form av ett systemmeddelande eller motorfel för att ange ansamling av aska i dieselpartikelfiltret.

  • Systemmeddelandet och felen är tecken på att dieselpartikelfiltret behöver servas.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av askansamling.

  Systemmeddelanden och motorvarningsmeddelanden i InfoCenter – ansamling av aska

  IndikeringsnivåMeddelande eller felkodMinskning av motorvarvtalMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Systemmeddelande
  g213865
  Ingen100 %Meddela serviceavdelningen att meddelande nr 179 visas i InfoCenter.
  Nivå 2: Motorvarning
  g213863
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 85 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 3: Motorvarning
  g213864
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 50 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 4: Motorvarning
  g214715
  Motorvarvtal vid högsta åtdragning + 200 varv/minutDatorn minskar motoreffekten till 50 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utförs när maskinen är igång:

  Typ av regenereringFörutsättningar för DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  PassivInträffar under normal användning av maskinen vid högt motorvarvtal eller hög motorbelastningInfoCenter visar inte en symbol som anger passiv regenerering.
  Under passiv regenerering utsänder dieselpartikelfiltret mycket varma avgaser, oxiderar skadliga utsläpp och bränner sot till aska.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  StödInträffar som ett resultat av lågt motorvarvtal, låg motorbelastning eller när datorn upptäcker baktryck i dieselpartikelfiltretNär symbolen för stöd-/återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter pågår en stödregenerering.
  Under stödregenerering styr datorn insugningsreglaget för att öka avgastemperaturen, vilket aktiverar stödregenereringen.
  Se DPF-stödregenerering.
  ÅterställningInträffar endast efter stödregenereringen om datorn upptäcker att stödregenereringen inte minskade sotnivån tillräckligtNär symbolen för stöd-/återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter pågår en regenerering.
  Det sker även var 100:e timme för att återställa de grundläggande sensoravläsningarna
  Under återställningsregenereringar styr datorn insugningsreglage och bränsleinsprutare för att öka avgastemperaturen under regenereringen.
  Se Återställningsregenerering.

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter där det är nödvändigt att parkera maskinen:

  Typ av regenereringFörutsättningar för DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  ParkeradSot ansamlas till följd av långvarig drift vid låga motorvarvtal eller låg motorbelastning. Detta kan också inträffa som följd av felaktig användning av bränsle eller oljaNär symbolen för parkerad regenerering (Graphic) visas i InfoCenter har en regenerering begärts.
  Datorn upptäcker baktryck på grund av att sot har ansamlats och begär en parkerad regenerering
   • Genomför en parkerad regenerering så snart som möjligt så att du slipper behöva genomföra en återställningsregenerering.
  • En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.
  • Tanken måste vara minst 1/4 full.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.
  Se Parkerad regenerering.
  ÅterställningInträffar om du har ignorerat begäran om parkerad regenerering och fortsatt köra enheten, vilket orsakar en ännu större ansamling av sot när dieselpartikelfiltret redan är i behov av en parkerad regenereringNär symbolen för återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter har en återställningsregenerering begärts.
  Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp av en servicetekniker, som utför återställningsregenereringen.
  • En återställningsregenerering tar upp till fyra timmar att slutföra.
  • Tanken måste vara minst halvfull.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.
  Se Återställningsregenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering genomförs som en del av motorns vanliga drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenereringen.

  DPF-stödregenerering

  g214711
  • Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visas i InfoCenter (Figur 39).

  • Datorn övertar kontrollen av insugsreglaget för att höja temperaturen på motorns avgaser.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  • Symbolen Graphic visas i InfoCenter medan stödregenereringen pågår.

  • Om möjligt, stäng inte av motorn eller minska motorns varvtal medan stödregenereringen pågår.

   Important: Låt maskinen slutföra stödregenereringsprocessen innan du stänger av motorn.

   Note: Stödregenereringen är slutförd när symbolen Graphic försvinner från InfoCenter.

  Återställningsregenerering

  g214711
  • Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visas i InfoCenter (Figur 40).

  • Datorn övertar kontrollen av insugsreglaget och ändrar processen för bränsleinsprutning för att höja temperaturen på motorns avgaser.

   Important: Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visar att maskinens avgastemperatur kan vara varmare än under regelbunden drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  • Symbolen Graphic visas i InfoCenter medan återställningsregenereringen pågår.

  • Om möjligt, stäng inte av motorn eller minska motorns varvtal medan återställningsregenereringen pågår.

   Important: Låt maskinen slutföra återställningsregenereringsprocessen innan du stänger av motorn.

   Note: Återställningsregenereringen är slutförd när symbolen Graphic försvinner från InfoCenter.

  Parkerad regenerering

  g214713
  • Symbolen för begäran om parkerad regenerering visas i InfoCenter (Figur 41).

  • Om en parkerad regenerering krävs visar InfoCenter motorvarning SPN 3719, FMI 16 (Figur 42) och motorns dator minskar motoreffekten till 85 %.

   g213866

   Important: Om du inte genomför en parkerad regenerering inom två timmar minskar motorns dator motoreffekten till 50 %.

  • En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.

  • Om du är auktoriserad av ditt företag måste du ange PIN-koden för att genomföra en parkerad regenerering.

  Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering

  1. Kontrollera att maskinens tank är minst 1/4 full.

  2. Flytta maskinen utomhus till ett område utan brandfarligt material.

  3. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  4. Kontrollera att gaspedalerna eller rörelsereglagespakarna är i NEUTRALLäGET.

  5. Sänk ned klippenheterna och stäng av dem (om tillämpligt).

  6. Koppla in parkeringsbromsen.

  7. Ställ in gasreglaget på LåG TOMGåNG.

  Utföra en parkerad regenerering

  Note: Anvisningar om hur du låser upp låsta menyer finns i avsnittet Åtkomst till låsta menyer.

  1. Gå till den låsta menyn och lås upp undermenyn med låsta inställningar (Figur 43). Se Åtkomst till låsta menyer.

   g028523
  2. Gå till HUVUDMENYN, tryck på mittknappen för att bläddra ned till SERVICEMENYN och tryck sedan på högerknappen för att välja alternativet SERVICE (Figur 44).

   Note: PIN-symbolen bör nu visas i skärmens övre högra hörn i InfoCenter.

   g212371
  3. I SERVICEMENYN ska du trycka på mittknappen tills alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) visas, och sedan trycker du på högerknappen för att välja alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) (Figur 45).

   g212138
  4. När ”Initiate DPF Regen. Are you sure?” (”Påbörja DPF-regen. Är du säker?”) visas trycker du på mittknappen (Figur 46).

   g212125
  5. Om kylvätsketemperaturen understiger 60 °C visas meddelandet ”Insure Graphic is running and above 60C/140F” (”Kontrollera att är igång och är över 60 °C”) (Figur 47).

   Övervaka temperaturen på displayen och kör motorn på full gas tills temperaturen når 60 °C, och tryck därefter på mittknappen.

   Note: Om kylvätsketemperaturen överstiger 60 °C hoppas denna skärm över.

   g211986
  6. För gasreglaget till LåG TOMGåNG och tryck på mittknappen (Figur 48).

   g212372
  7. Följande meddelanden visas när den parkerade regenereringen inleds:

   1. Meddelandet ”Initiating DPF Regen.” (”Startar DPF-regen.”) visas (Figur 49).

    g212405
   2. Meddelandet ”Waiting on Graphic” (”Väntar på ”) visas (Figur 50).

    g212406
   3. Datorn känner av huruvida regenereringen pågår. Ett av följande meddelanden visas i InfoCenter:

    • Om regenereringen är tillåten visas meddelandet ”Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion” (”Regen. har startats. Det kan ta upp till 30 minuter innan den är klar”) i InfoCenter. Vänta tills den parkerade regenereringsprocessen har slutförts (Figur 51).

     g213424
    • Om regenereringsprocessen inte tillåts av motorns dator visas meddelandet ”DPF Regen Not Allowed” (”DPF-regen. tillåts inte”) i InfoCenter (Figur 52). Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen.

     Important: Om inte alla krav för regenereringen uppfylls, eller om mindre än 50 timmar har gått sedan den senaste regenereringen, visas meddelandet ”DPF Regen Not Allowed” (”DPF-regen. tillåts inte”).

     g212410
  8. När regenereringen är igång återgår InfoCenter till startskärmen och visar följande symboler:

   GraphicMotorn är kall – vänta.
   GraphicMotorn är varm – vänta.
   GraphicMotorn varm – regenerering pågår (procentandel slutförd).
  9. Den parkerade regenereringen är genomförd när meddelandet ”Regen Complete” (”Regen. slutförd”) visas på InfoCenter. Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen (Figur 53).

   g212404

  Återställningsregenerering

  • Om du ignorerar begäran om en parkerad regenerering (visas i InfoCenter) och fortsätter att använda maskinen kan en kritisk mängd sot byggs upp i dieselpartikelfiltret.

  • Om en återställningsregenerering krävs visar InfoCenter motorvarning SPN 3719, FMI 16 (Figur 54) och motorns dator minskar motoreffekten till 85 %.

   g213867

   Important: Om du inte genomför en återställningsregenerering inom 15 minuter sänker motorns dator motoreffekten till 50 %.

  • Utför en återställningsregenerering när ett motorstopp inträffar och en parkerad regenerering inte effektivt kan rengöra dieselpartikelfiltret från sot.

  • En återställningsregenerering tar upp till fyra timmar att slutföra.

  • En tekniker från en återförsäljare måste utföra återställningsregenereringen. Kontakta en auktoriserad Toro-distributör.

  Motorhastighetsknapp

  Motorhastighetsknappen har två lägen för ändring av motorhastigheten. Om du trycker kort på knappen kan motorhastigheten ökas eller minskas i steg om 100 varv/minut. Om du håller knappen intryck går maskinen automatiskt till hög eller låg tomgång, beroende på vilken knapp som är nedtryckt.

  Klipphast.

  Arbetsledare (låst meny)

  Låter arbetsledaren ställa in maskinens maximala klipphastighet i steg om 50 %, 75 % eller 100 % som föraren kan klippa vid (lågt område).

  Proceduren för att ställa in klipphastigheten finns under Använda LCD-skärmen InfoCenter i avsnittet Körning i den här bruksanvisningen.

  Operatör

  Låter föraren justera maskinens maximala klipphastighet (lågt område) inom arbetsledarens förinställda inställningar. När du är på InfoCenters startskärm eller huvudskärm trycker du på mittknappen (ikonen Graphic) för att justera hastigheten.

  Note: När du växlar mellan låga och höga områden överförs inställningarna baserat på den tidigare inställningen. Inställningarna återställs när maskinen stängs av.

  Note: Den här funktionen kan även användas tillsammans med farthållaren.

  Transporthastighet

  Arbetsledare (låst meny)

  Låter arbetsledaren ställa in maskinens maximala transporthastighet i steg om 50 %, 75 % eller 100 % som föraren kan transportera vid (högt område).

  Proceduren för att ställa in transporthastigheten finns under Använda LCD-skärmen InfoCenter i avsnittet Körning i den här bruksanvisningen.

  Operatör

  Låter föraren justera maskinens maximala transporthastighet (högt område) inom arbetsledarens förinställda inställningar. När du är på InfoCenters startskärm eller huvudskärm trycker du på mittknappen (ikonen Graphic) för att justera hastigheten.

  Note: När du växlar mellan låga och höga områden överförs inställningarna baserat på den tidigare inställningen. Inställningarna återställs när maskinen stängs av.

  Note: Den här funktionen kan även användas tillsammans med farthållaren.

  Kontrollera säkerhetsströmbrytarna

  Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt aktiveras vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen körs.

  Maskinen har säkerhetsbrytare i det elektriska systemet. Dessa brytare ska stänga av hjuldrivningen när föraren lämnar förarsätet samtidigt som gaspedalen är nedtryckt. Även om motorn fortsätter att köras rekommenderas du att stänga av motorn innan du stiger ned från sätet.

  För att kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion utför du följande procedur:

  1. Kör maskinen sakta till ett stort, relativt öppet område. Sänk klippenheten, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Sitt på sätet och tryck på gaspedalen. Försök att starta motorn. Motorn ska inte gå runt. Om motorn går runt, föreligger ett funktionsfel i säkerhetssystemet som bör åtgärdas innan arbetet återupptas.

  3. Sitt på sätet och starta motorn. Gå upp från sätet och för kraftuttagsspaken till det aktiverade läget. Kraftuttaget ska inte starta. Om kraftuttaget startar ändå finns det ett funktionsfel i säkerhetssystemet som bör åtgärdas innan arbetet återupptas.

  4. Sitt på sätet, lägg i parkeringsbromsen och starta motorn. Flytta gaspedalen så att den inte ligger i neutralläget. InfoCenter visar ”traction not allowed” (hjuldrivning ej tillåten) och maskinen bör stå stilla. Om motorn inte står stilla föreligger ett funktionsfel i säkerhetssystemet som bör åtgärdas innan arbetet återupptas.

  Använda vältskyddet (störtbågen)

  Varning

  Undvik vältolyckor som kan leda till livshotande personskador genom att hålla vältskyddet i upprätt låst läge och använda säkerhetsbältet.

  Kontrollera att sätesspärren håller sätet på plats.

  Varning

  Det finns inget vältskydd om störtbågen är nedfälld.

  • Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

  • Använd inte säkerhetsbältet om störtbågen är nedfälld.

  • Kör långsamt och försiktigt.

  • Fäll upp störtbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.

  • Se till att det finns tillräckligt utrymme ovanför dig innan du kör under föremål (t.ex. grenar, dörrar, elledningar) och vidrör dem inte.

  Important: Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

  1. För att sänka ned störtbågen tar du ur hårnålssprintarna och de två tapparna (Figur 55).

   g020449
  2. Sänk ned störtbågen till nedfällt läge.

  3. Sätt tillbaka de två tapparna och säkra dem med hårnålssprintarna.

   Important: Kontrollera att sätesspärren håller sätet på plats.

  4. Fäll upp störtbågen genom att lossa hårnålssprintarna och ta bort de två tapparna.

  5. Fäll upp störtbågen till upprätt läge, sätt i de två tapparna och spärra dem med hårnålssprintarna

  Important: Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är i det uppfällda och låsta läget. Använd inte säkerhetsbälte när störtbågen är nedsänkt.

  Knuffa eller bogsera maskinen

  I nödfall kan maskinen skjutas framåt genom att man aktiverar förbikopplingsventilen i den varierbara hydraulpumpen och sedan knuffar eller bogserar maskinen.

  Important: Bogsera inte maskinen snabbare än 3–4,8 km/h eftersom transmissionen kan skadas. Förbikopplingsventilerna måste alltid vara öppna när maskinen knuffas eller bogseras.

  1. Höj upp sätet. Förbikopplingsventilerna är placerade under bränsletankens framsida (Figur 56).

  2. Vrid varje ventil tre varv moturs för att öppna ventilen och låta olja avledas internt. Öppna inte mer än tre varv. Eftersom vätskan avleds kan maskinen flyttas långsamt utan att transmissionen skadas.

  3. Stäng förbikopplingsventilerna innan du startar motorn. Dra åt till 70 N·m för att stänga ventilen.

   g020454

   Important: Om det är nödvändigt att knuffa eller bogsera maskinen bakåt, måste backventilen i fyrhjulsdrivningens grenrör också förbikopplas. Anslut slangenheten (slangenhet nr 95-8843, koppling nr 95-0985 [ 2 st. behövs] och hydraulkoppling nr 340-77 [ 2]) till tryckkontrollporten för backdrift på hydrostaten och till porten mellan portarna M8 och P2 på det bakre grenröret bakom framhjulet.

  Domkraftspunkter

  Det finns domkraftspunkter i fram och bak på maskinen.

  • På ramen på båda framhjulens insida

  • Mitt på bakaxeln

  Fästpunkter

  Det finns fästpunkter i fram och bak på maskinen samt på sidorna.

  • Två framtill på förarplattformen

  • Bakre kofångare

  Driftegenskaper

  Öva att köra maskinen eftersom den har en hydrostatisk transmission och dess egenskaper skiljer sig från många gräsunderhållningsmaskiner. Saker som man bör tänka på vid manövrering av traktorenheten, klippenheterna eller andra redskap är transmissionen, motorvarvtalet, belastningen på knivarna eller andra arbetsredskap samt bromsarnas betydelse.

  Med Toro Smart Power™ behöver inte föraren lyssna på motorhastigheten vid svåra förhållanden. Tack vare Smart Power-drivningen kör inte maskinen fast vid tufft gräs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan.

  Bromsarna kan användas som hjälp för att svänga med maskinen. De ska dock användas med försiktighet, i synnerhet på mjukt eller vått gräs eftersom gräsmattan kan få revor av misstag. En annan fördel med bromsarna är att de upprätthåller drivningen. Under vissa lutningsförhållanden slirar motlutshjulet och förlorar fästet. Om denna situation skulle uppstå, trycker du ned motlutspedalen gradvis och med jämna mellanrum tills motlutshjulet slutat att slira, vilket därmed ökar drivningen på medlutshjulet.

  Hjuldrivning är nu automatiskt och kräver ingen åtgärd från föraren. När hjulet börjar slira delas flödet automatiskt mellan fram- och bakhjulen för att minimera hjulslirning och friktionsförlust.

  Var extra försiktig när du kör maskinen på lutande underlag. Se till att vältskyddet är i det uppfällda läget, att säteslåset är ordentligt säkrat och att säkerhetsbältet är fastsatt. Kör sakta och undvik tvära svängar i sluttningar, för att undvika att välta. Klippenheten måste sänkas vid körning nedför backar vid lutningsstyrning.

  Koppla ur samtliga reglage och flytta gasreglaget till det långsamma läget innan du stänger av motorn. Det höga motorvarvtalet, bullernivån och vibrationen minskas när gasreglaget flyttas till det långsamma läget. Vrid tändningsnyckeln till Av för att stänga av motorn.

  Höj upp klippenheterna och fäst transportspärrarna innan du transporterar maskinen (Figur 57).

  g011550

  Arbetstips

  Klipp när gräset är torrt

  Klipp antingen en bit in på förmiddagen för att undvika daggen som får gräset att klumpa ihop sig eller sent på eftermiddagen för att undvika de skador som kan uppstå när direkt solljus skiner på den känsliga, nyklippta gräsmattan.

  Välj lämplig klipphöjdsinställning, beroende på förhållandena

  Klipp av cirka 25 mm eller högst 1/3 av grässtrået. Vid klippning av ovanligt frodigt och tätt gräs kan det vara nödvändigt att höja klipphöjdsinställningen ytterligare ett steg.

  Klipp med jämna mellanrum

  I normala fall behöver gräs klippas cirka var 4:e till var 5:e dag. Kom dock ihåg att gräs inte växer lika snabbt under de olika årstiderna. Detta innebär att om du vill upprätthålla samma längd på gräset – vilket är en god vana – så behöver du klippa oftare under tidig vår, men bara var 8:e till var 10:e dag mitt på sommaren eftersom grästillväxten avtar då. Om du inte kan klippa gräset under en längre period på grund av vädret eller andra skäl, bör du först klippa med hög klippinställning och därefter klippa igen 2–3 dagar senare med lägre klippinställning.

  Transport

  Använd transporthakar vid transport över långa avstånd, ojämn terräng eller när du använder ett släp.

  Efter användning

  Rengör undersidan av gräsklipparkåpan efter varje användningstillfälle för bästa möjliga prestanda. Om beläggning tillåts att bildas i gräsklipparkåpan försämras klipprestandan.

  Klippenhetens lutning

  En lutning på 8–11 mm rekommenderas. En lutning som överstiger 8–11 mm medför minskat effektbehov, större gräsklipp och sämre klippkvalitet. En lutning som är mindre än 8–11 mm medför ökat kraftbehov, mindre gräsklipp och bättre klippkvalitet.

  Maximera luftkonditioneringens prestanda

  • Begränsa solens påverkan genom att parkera maskinen i skuggan. Lämna dörrarna öppna i direkt solljus.

  • Kontrollera all kondensatorflänsarna i luftkonditioneringen är rena.

  • Kör luftkonditionerarens fläkt på halvfart.

  • Kontrollera att tätningen mellan taket och takklädseln är hel. Korrigera vid behov.

  • Mät lufttemperaturen vid den främre mittenventilen i takklädseln (vanligtvis 10 °C eller kallare).

  • Läs servicehandboken för mer information

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Kontrollera kompressorremmens spänning.
 • Kontrollera knivdrivremmens spänning.
 • Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i den främre planetväxeln.
 • Byt ut oljan i bakaxeln.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera luftrenarindikatorn.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Töm vattenseparatorn på vatten
 • Ta bort allt skräp och alla beläggningar från motorrummet, kylaren och oljekylaren.
 • Kontrollera säkerhetsströmbrytarna
 • Var 50:e timme
 • Smörj alla smörjnipplar.
 • Kontrollera luftrenaren.
 • Kontrollera knivdrivremmens spänning.
 • Rengör luftkonditioneringsfiltret.(Rengör det oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden)
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar och klämmor.
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Kontrollera kompressorremmens spänning.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 250:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Rengör hyttens luftfilter.(Byt ut dem om de är trasiga eller väldigt smutsiga.)
 • Rengör luftkonditioneringsspolen.(Rengör det oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden)
 • Var 400:e timme
 • Kontrollera planetväxeloljan.
 • Kontrollera oljan i bakaxeln.
 • Kontrollera oljan i bakaxelns växellåda.
 • Serva luftfiltret (om indikatorn är röd).
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut vattenseparatorn/bränslefilterskålen.
 • Byt ut motorbränslefiltret.
 • Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Byt olja i den främre planetväxeln.(eller årligen, beroende på vilket som inträffar först)
 • Byt ut oljan i bakaxeln.
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
 • Kontrollera knivdrivremmarna.
 • Byt hydrauloljan.
 • Byt ut hydrauloljefiltren.
 • Kontrollera sidoklippenhetens motvikt.
 • Kontrollera klippenhetens svänghjul.
 • Var 1000:e timme
 • Kontrollera och justera ventilspelet.
 • Var 6000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltret,eller rengör sotfiltret, om motorfel spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 visas i InfoCenter.
 • Vartannat år
 • Spola ur kylsystemet och byt ut vätskan.
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Serviceintervalltabell

  decal121-1677

  Smörjning

  Smörja lager och bussningar

  Maskinen har smörjnipplar som måste smörjas regelbundet med fett nr 2 på litiumbas för allmänt bruk. Om maskinen används under normala förhållanden ska samtliga lager och bussningar smörjas var 50:e körtimme eller omedelbart efter varje tvätt.

  Smörjnipplarnas placering och antal är följande:

  Traktorenhet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj alla smörjnipplar.
  • Bromsaxelns svängtapplager (2) (Figur 59)

  • Främre och bakre axeltappsbussningar (2) (Figur 60)

  • Styrcylinderns kulleder (2) (Figur 61)

  • Fästanordningarnas kulleder (2) (Figur 61)

  • Axeltappsbussningar (2) (Figur 61).Den översta nippeln på axeltappen ska bara smörjas en gång om året (2 pumpningar).

  g009246
  g004687
  g011499

  Främre klippenhet

  • Bussningar på hjulgaffelns axel (2) (Figur 62)

  • Lager på spindelaxel (3) (under remskivan) (Figur 63)

  • Mellandrevsarmens vridfästebussningar (2) (Figur 63)

  g011557
  g017810

  Främre lyftanordningar

  • Lyftarmcylinderbussningar (2 var) (Figur 64)

  • Lyftarmarnas kulleder (2) (Figur 65)

  g020455
  g011551

  Sidoklippenheter

  • Bussning på hjulgaffelns axel (1) (Figur 66)

  • Lager på spindelaxel (2 var) (under remskivan)

  • Mellandrevsarmens vridfästebussningar (1) (på mellandrevsarmen)

  g011557

  Sidolyftanordningar

  • Huvudlyftarmsbussningar (6) (Figur 67 och Figur 68)

  • Vinkelhävarmens vridfästebussningar (2) (Figur 69)

  • Bakre armens bussningar (4) (Figur 69)

  • Lyftcylinderbussningar (4) (Figur 70)

  g011552
  g011553
  g011554
  g011555

  Motorunderhåll

  Underhåll av luftrenaren

  • Undersök luftrenarhuset för att se om det finns skador som kan orsaka en luftläcka. Byt ut om den är skadad. Undersök hela luftintagssystemet för att se om det finns läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  • Serva bara luftrenarfiltret när serviceindikatorn markerar att det behövs eller var 400:e timme (oftare under extremt dammiga eller smutsiga förhållanden). Om du byter luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när filtret har avlägsnats.

  • Se till att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenaren.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera luftrenarindikatorn.
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera luftrenaren.
 • Var 400:e timme
 • Serva luftfiltret (om indikatorn är röd).
  1. Dra ut spärrhaken och vrid luftrenarkåpan motsols (Figur 71).

  2. Ta bort kåpan från luftrenaren. Använd lågtrycksluft (276¬kPa, ren och torr) innan du avlägsnar filtret för att ta bort stora ansamlingar skräp som packats mellan huvudfiltrets utsida och skålen. Undvik att använda högtrycksluft eftersom denna kan tvinga smutsen genom filtret och in i luftintagsområdet. Denna rengöringsprocess förhindrar att det kommer in skräp i luftintaget när huvudfiltret tas bort.

   g011503
  3. Ta bort huvudfiltret (Figur 72). Vi rekommenderar inte att du rengör det använda filtret eftersom det då finns risk för att filtret skadas. Undersök om det nya filtret har några transportskador genom att kontrollera filtrets förseglade ände och själva filtret. Använd inte ett skadat filter. Ta inte bort säkerhetsfiltret (Figur 73).

   g011504
   g011505

   Important: Försök aldrig att rengöra säkerhetsfiltret (Figur 73). Byt ut säkerhetsfiltret mot ett nytt var tredje gång huvudfiltret servas.

  4. Sätt tillbaka huvudfiltret (Figur 72).

  5. Sätt i det nya filtret genom att trycka på dess yttre kant för att fästa det i skålen. Tryck inte mitt på filtret där det är böjligt.

  6. Rengör öppningen till smutsutblåsningen i den avtagbara kåpan. Avlägsna gummiutloppsventilen från kåpan, rengör håligheten och byt ut utloppsventilen.

  7. Montera kåpan och placera gummiutloppsventilen (Figur 71) i nedåtläge – mellan ca klockan 5 och klockan 7 sett från änden. Sätt fast spärren.

  Serva motoroljan

  Oljespecifikationer

  Använd högkvalitativ motorolja med låg askhalt som uppfyller eller överträffar följande specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller högre

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Om motorolja av annan typ än API CJ-4 eller högre, ACEA E6 eller JASO DH-2 används kan detta orsaka att dieselpartikelfiltret täpps igen eller att motorn skadas.

  Använd motorolja med följande viskositetsgrad:

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över 0 °C)

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos din auktoriserade Toro-återförsäljare. Se reservdelskatalogen för artikelnummer.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan och efter motorn startas första gången.

  Important: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivån är ovanför markeringen Full på oljestickan kan motoroljan vara utspädd med bränsle.Om oljenivån är ovanför markeringen Full ska du byta motoroljan.

  Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den. Fyll på olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen ”Add”.Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  Important: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan gå sönder om du kör den med för mycket eller för lite olja.

  1. Parkera maskinen på en plan yta. Lås upp motorhuvens spärrhakar.

  2. Öppna motorhuven.

  3. Ta ut oljestickan, torka av den, sätt tillbaka den i röret och dra ut den igen. Oljenivån ska nå upp till markeringen ”Full” (Figur 74).

   g020435
  4. Om oljenivån ligger under markeringen ”Full” ska du ta av påfyllningslocket (Figur 74) och fylla på olja tills den når markeringen. Fyll inte på för mycket.

  5. Sätt tillbaka påfyllningslocket och oljestickan.

  6. Stäng motorhuven och lås den med spärrhakarna.

  Vevhusvolym

  Cirka 5,7 liter med filtret.

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
  1. Ta bort avtappningspluggen (Figur 75) och låt oljan rinna ned i ett avtappningskärl. Sätt tillbaka avtappningspluggen när oljan har tappats ur.

   g020434
  2. Avlägsna oljefiltret (Figur 76). Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya filterpackningen innan den skruvas på. Dra inte åt för hårt.

   g020436
  3. Fyll på olja i vevhuset; se Kontrollera motoroljan.

  Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 6000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltret,eller rengör sotfiltret, om motorfel spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 visas i InfoCenter.
  • Om systemmeddelande visas i InfoCenter är det nästan dags för service av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

   g213865
  • Om motorfel (Kontrollera motor), (Kontrollera motor) eller (Kontrollera motor) visas i InfoCenter (Figur 78) ska du rengöra sotfiltret genom att följa stegen nedan:

   g214715g213864g213863
   1. I avsnittet om motorn i servicehandboken finns information om demontering och montering av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

   2. Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare om du behöver reservdelar eller service för dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret.

   3. Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare så att de kan återställa motorns styrenhet när du har monterar ett rent dieselpartikelfilter.

  Underhålla bränslesystemet

  Serva bränslesystemet

  Fara

  Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

  • Använd en tratt och fyll på tanken utomhus på en öppen plats när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6 till 13 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

  Bränsletank

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Töm och rengör bränsletanken var 800:e timme. Töm och rengör dessutom tanken om bränslesystemet förorenats eller om maskinen ska ställas i förvar under en längre period. Använd rent bränsle för att spola ur tanken.

  Bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar var 400:e timme eller en gång om året, beroende på vilket som inträffar först. Undersök om de har skador eller lösa anslutningar eller om de har försämrats på något annat sätt.

  Utföra service på vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm vattenseparatorn på vatten
 • Var 400:e timme
 • Byt ut vattenseparatorn/bränslefilterskålen.
 • Töm ut vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn (Figur 79) dagligen. Byt ut filterskålen var 400:e arbetstimme.

  1. Sätt en ren behållare under bränslefiltret.

  2. Lossa avtappningspluggen längst ned på filterskålen och öppna ventilationsöppningen överst på behållaren.

   g007367
  3. Rengör området där filterskålen ska monteras.

  4. Avlägsna filterskålen och rengör fästytan.

  5. Smörj packningen på filterskålen med ren olja.

  6. Montera filterskålen för hand tills packningen vidrör fästytan och vrid sedan ytterligare ett halvt varv.

  7. Dra åt avtappningspluggen längst ned på filterskålen och stäng ventilationsöppningen överst på behållaren.

  Serva motorbränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut motorbränslefiltret.
 • Motorbränslefiltret ska bytas ut efter 400 timmars drift.

  1. Gör rent omkring bränslefilterhuvudet (Figur 80).

   g021291
  2. Demontera filtret och rengör filterhuvudets monteringsyta (Figur 80).

  3. Smörj filterpackningen med ren motorsmörjolja. Mer information finns i den bruksanvisning till motorn som levererades med maskinen.

  4. Montera den torra filterskålen för hand tills packningen kommer i kontakt med filterhuvudet, och vrid den sedan ytterligare ett halvt varv.

  5. Starta motorn och kontrollera om det finns bränsleläckor kring filterhuvudet.

  Underhålla elsystemet

  Varning

  KALIFORNIEN

  Proposition 65 Varning

  Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

  Batterivård

  Batterityp: grupp 24.

  Important: Lossa minuskabeln från batteriet innan svetsning företas på maskinen så att skador på det elektriska systemet kan undvikas.

  Note: Kontrollera batteriets skick varje vecka eller var 50:e körtimme. Se till att hålla kabelanslutningarna och batterilådan rena eftersom ett smutsigt batteri långsamt kommer att laddas ur. Rengör batteriet genom att tvätta hela lådan med en lösning bestående av natriumbikarbonat och vatten. Skölj med rent vatten. Fetta in batteripoler och kabelskor med smörjfett av typen Grafo 112X (skinover) (Toro artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

  1. Öppna batterikåpan (Figur 81) på sidan av höljet.

   Note: Tryck ned den plana ytan ovanför batterikåpan för att göra det enklare att ta bort kåpan (Figur 81).

   g020758
   g020451

   Varning

   Vid laddning av batteriet bildas explosiva gaser.

   Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  2. Ta bort gummiskon från plusterminalen och inspektera batteriet.

   Varning

   Batteriets kabelanslutningar eller verktyg av metall kan orsaka kortslutning mot metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

   • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

   Varning

   Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan pluskabeln (röd) lossas.

   • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  3. Fetta in båda batterianslutningar med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over), Toro-artikelnr 505-47, vaselin eller ett lättare fett för att förhindra korrosion. Trä gummiskon över den positiva anslutningen.

  4. Stäng batterikåpan.

  Säkringar

  Traktorenhetens säkringar (Figur 83 till Figur 85) sitter under elcentralens lock.

  Ta bort de två insexskruvarna som fäster elcentralens lock vid ramen och ta bort locket (Figur 83).

  g020440
  g020439
  decal121-1599

  Hyttsäkringarna (Figur 86 och Figur 87) sitter i säkringsdosan i hyttens takklädsel (endast modell med hytt).

  g009239
  decal117-2787

  Underhålla drivsystemet

  Justera gaspedalens vinkel

  Gaspedalens vinkel kan justeras så att det blir bekvämt för föraren.

  1. Lossa de två skruvarna och muttrarna som fäster gaspedalens vänstra sida vid pedalen (Figur 88).

   g009745
  2. Justera pedalen till önskad funktionsvinkel och dra åt muttrarna (Figur 88).

  Byta planetväxeloljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i den främre planetväxeln.
 • Var 800:e timme
 • Byt olja i den främre planetväxeln.(eller årligen, beroende på vilket som inträffar först)
 • Byt till en början oljan efter de första 200 körtimmarna. Byt sedan olja efter var 800:e körtimme eller en gång per år, beroende på vilket som inträffar först. Använd en högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140.

  1. Ställ maskinen på ett jämnt underlag och placera hjulen så att en av kontrollpluggarna befinner sig i det lägsta läget (klockan 6) (Figur 89).

   g008862
  2. Placera ett kärl under navet, ta bort pluggen och låt oljan rinna ner i kärlet.

  3. Placera ett kärl under bromshuset, ta bort pluggen och låt oljan rinna ned i kärlet (Figur 90).

   g020680
  4. Sätt tillbaka pluggen i bromshuset när all olja har tappats av från båda ställena.

  5. Rotera hjulet tills det öppna plugghålet i planetväxlen är i läget klockan tolv.

  6. Fyll på planetväxeln med 0,65 liter högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140 genom det öppna hålet.

   Important: Om planetväxeln blir full innan 0,65 liter olja har tillsatts ska du vänta i en timme eller sätta tillbaka pluggen och flytta maskinen ca tre meter så att oljan fördelas i bromssystemet. Ta sedan bort pluggen och lägg till resterande olja.

  7. Sätt tillbaka pluggen.

  8. Upprepa proceduren på den motsatta planetväxeln/bromsen.

  Byta oljan i bakaxeln

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt ut oljan i bakaxeln.
 • Var 800:e timme
 • Byt ut oljan i bakaxeln.
 • Byt till en början olja efter de första 200 timmarnas användning, och därefter var 800:e arbetstimme.

  1. Ställ maskinen på en plan yta.

  2. Gör rent runt de tre avtappningspluggarna; en på varje ände och en i mitten (Figur 91).

  3. Ta bort kontrollpluggarna så går det lättare att tömma ut oljan.

  4. Ta bort avtappningspluggarna så att oljan kan rinna ned i kärlen.

   g011509
  5. Rengör området kring avtappningspluggen på botten av växellådan (Figur 92).

  6. Ta bort avtappningspluggen från växellådan och låt oljan rinna ut i ett kärl. Ta bort påfyllningspluggen så går det lättare att tömma ut oljan.

   g011558
  7. Fyll på tillräckligt med olja så att nivån går upp till nederkanten på kontrollplugghålen; se även Kontrollera oljan i bakaxeln och Kontrollera oljan i bakaxelns växellåda.

  8. Montera pluggarna.

  Kontrollera bakhjulens skränkning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
 • Kontrollera bakhjulens skränkning var 800:e arbetstimme eller årligen.

  1. Mät avståndet från mitt till mitt (vid axelhöjd) framtill och baktill på styrhjulen. Det främre måttet ska vara 6 mm mindre än det bakre måttet.

  2. Lossa klämmorna på dragstängernas bägge ändar för att justera avståndet.

  3. Vrid dragstångens ände för att flytta däckets främre del inåt eller utåt.

  4. Dra åt dragstängernas klämmor när justeringen är korrekt.

  Underhålla kylsystemet

  Serva motorns kylsystem

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar och klämmor.
 • Vartannat år
 • Spola ur kylsystemet och byt ut vätskan.
 • Ta bort skräp från kylaren/oljekylaren dagligen. Rengör dem oftare vid smutsiga förhållanden.

  Den här maskinen är försedd med ett hydrauldrivet fläktsystem som automatiskt (eller manuellt) körs bakåt när skräp behöver avlägsnas från kylaren/oljekylaren och gallret. Med den här funktionen går det snabbare att rengöra maskinens kylare/oljekylare, men den eliminerar inte behovet av rutinrengöring. Regelbunden rengöring och kontroll måste fortfarande utföras på kylaren/oljekylaren.

  1. Stäng av motorn och lyft upp motorhuven. Rengör motorområdet noga och ta bort allt skräp.

  2. Rengör på båda sidor om kylaren/oljekylaren (Figur 93) ordentligt med tryckluft. Börja från fläktsidan och blås skräpet bakåt. Rengör sedan bakifrån och blås framåt. Upprepa detta flera gånger tills alla beläggningar och allt skräp är borta.

   Important: Om du rengör kylaren/oljekylaren med vatten, kan det medföra att rost uppkommer tidigt och att delar skadas.

   g020452
  3. Stäng huven.

  Underhålla bromsarna

  Justera fotbromsarna

  Justera fotbromsarna om bromspedalens rörelseavstånd överstiger 25 mm eller om bromsarna inte fungerar effektivt. Rörelseavståndet är det avstånd bromspedalen förflyttar sig innan bromsmotståndet känns av.

  1. Koppla ur låsspärren från bromspedalen så att båda pedalerna fungerar oberoende av varandra.

  2. För att minska bromspedalernas fria spel dras bromsarna åt:

   1. Lossa de två monteringsskruvarna och ta bort bromsjusteringslocket (Figur 94).

    g020458
   2. Lossa frontmuttern på den gängade änden av bromsvajern (Figur 95).

    g020459
   3. Dra åt den bakre muttern för att dra vajern bakåt tills bromspedalernas rörelseavstånd är mellan 13 och 25 mm.

   4. Dra åt de främre muttrarna när du har justerat bromsarna korrekt.

   5. Sätt tillbaka bromsjusteringslocket.

  Underhålla remmarna

  Serva generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Kontrollera remmens skick och spännkraft (Figur 96) var 100:e körtimme.

  1. Om remmen är korrekt spänd kan den böjas ned 10 mm med en kraft på 44 N·m mittemellan remskivorna.

  2. Om nedböjningen inte är 10 mm lossar du generatorns fästbultar (Figur 96). Öka eller minska generatorremmens spännkraft och dra åt skruvarna. Kontrollera remmens nedböjning igen för att säkerställa att spännkraften är korrekt.

   g020460

  Serva kompressorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera kompressorremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera kompressorremmens spänning.
 • Endast modeller med hytt

  Kontrollera remmens skick och spännkraft (Figur 96) var 100:e körtimme.

  1. Om remmen är korrekt spänd kan den böjas ned 10 mm med en kraft på 44 N·m mittemellan remskivorna.

  2. Om nedböjningen inte är 10 mm ska du lossa mellanremskivans fästbult (Figur 96). Öka eller minska kompressorremmens spänning och dra åt bulten. Kontrollera remmens nedböjning igen för att säkerställa att spännkraften är korrekt.

  Spänna knivdrivremmarna på nytt

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera knivdrivremmens spänning.
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera knivdrivremmens spänning.
 • Kontrollera klippenhetsdrivremmarnas skick och spänning efter de första 10 körtimmarna och därefter var 50:e körtimme.

  Vid korrekt spänning ska förlängningsfjäderns mått (från krok till krok) vara cirka 8,9 cm ± 0,63 cm (inuti). När fjäderspänningen är korrekt ska du justera stoppbulten (vagnsbulten) tills det finns ett spel på cirka 0,32 + 0,152/0,000 cm mellan bultens huvud och mellandrevsarmen (Figur 97).

  Note: Kontrollera att remmen sitter på fjädersidan av remstyrningen (Figur 97).

  g004717

  Byta ut knivdrivremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera knivdrivremmarna.
 • Knivdrivremmen, som spänns av den fjäderbelastade mellanremskivan, är mycket hållbar. Efter många timmars användning kan dock remmen visa tecken på slitage. Tecken på slitage är: tjut när remmen roterar, slirande knivar vid gräsklippning, fransiga remkanter, brännmärken och sprickor. Byt ut remmen om något av dessa tillstånd uppkommer.

  1. Sänk ned klippenheten till verkstadsgolvet. Ta bort remkåporna från klippenhetens ovansida och ställ dem åt sidan.

  2. Lossa öglebulten så att du kan ta bort förlängningsfjädern (Figur 97).

  3. Lossa den flänsmutter som håller fast stoppbulten på monteringstappen. Lossa muttern tillräckligt för att mellandrevsarmen ska kunna passera stoppbulten (Figur 97). Flytta mellanremskivan bort från remmen för att minska remmens spänning.

   Note: Om du tar bort stoppbulten från monteringstappen någon gång, ska du alltid sätta tillbaka den i det hål som medför att stoppbultens huvud riktas in efter mellandrevsarmen.

  4. Ta bort de bultar som håller fast hydraulmotorn vid klippenheten (Figur 98). Lyft av motorn av klippenheten och lägg den ovanpå klippenheten.

   g011511
  5. Ta bort den gamla remmen runt spindelskivorna och mellanremskivan.

  6. Dra den nya remmen runt spindelskivorna och mellanremskiveenheten.

  7. Sätt tillbaka hydraulmotorn på klippenheten när du har dragit remmen runt skivorna. Montera motorn på klippenheten med de bultar som du tog bort tidigare.

   Note: Kontrollera att remmen sitter på fjädersidan av remstyrningen (Figur 97).

  8. Sätt fast förlängningsfjädern (Figur 97) i öglebulten igen, och spänn remmen på följande sätt:

   • Vid korrekt spänning ska förlängningsfjäderns mått (från krok till krok) vara cirka 8,9 cm ± 0,63 cm (inuti).

   • När fjäderspänningen är korrekt ska du justera stoppbulten (vagnsbulten) tills det finns ett spel på cirka 0,32 + 0,152/0,000 cm mellan bultens huvud och mellandrevsarmen.

  Underhålla hydraulsystemet

  Byta hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt hydrauloljan.
 • Byt ut hydrauloljan efter var 800:e körtimme, under normala förhållanden. Om den är förorenad, kontakta din lokala Toro-återförsäljare eftersom systemet måste spolas. Förorenad hydraulvätska är mjölkaktig eller svart jämfört med ren olja.

  1. Stäng av motorn och lyft upp motorhuven.

  2. Ta bort avtappningspluggen tankens framsida och låt hydraulvätskan rinna ner i ett stort uppsamlingstråg. Sätt tillbaka och dra åt pluggen när hydraulvätskan har slutat rinna.

  3. Fyll tanken (Figur 99) med hydraulvätska; se Kontrollera hydraulvätskan.

   Important: Använd endast specificerade hydrauloljor. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

   g020456
  4. Sätt tillbaka tanklocket. Starta motorn och använd samtliga hydraulreglage för att sprida hydrauloljan i hela systemet. Kontrollera också om det finns läckage, och stäng sedan av motorn.

  5. Kontrollera vätskenivån och fyll på tillräckligt så att nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan. Fyll inte på för mycket.

  Byta hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt ut hydrauloljefiltren.
 • Byt ut två hydraulfilter efter var 800:e körtimme under normala förhållanden.

  Använd Toro-originalfilter med artikelnr 94-2621 på maskinens vänstra sida och 75-1310 på dess högra sida.

  Important: Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  1. Ställ maskinen på en plan yta, sänk ned klippenheterna, stanna motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Rengör runt områdena där filter monteras. Ställ ett avtappningskärl under filtret och ta bort filtret (Figur 100).

   g020445
  3. Smörj den nya filterpackningen och fyll filtret med hydraulolja.

  4. Kontrollera att området där filtret ska monteras är rent. Skruva fast filtret tills packningen vidrör fästplattan och dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv.

  5. Upprepa proceduren för det andra filtret (Figur 101).

   g020461
  6. Starta motorn och låt den gå på låg tomgång i ca två minuter när tanken har fyllts. Aktivera styrningen samt sänk och höj klippenheterna flera gånger så att systemet luftas. Stäng av motorn och undersök om det finns läckor.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Vartannat år
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Undersök hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Varning

  Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

  • Se till att alla hydraulvätskeslangar och ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och nipplar är åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden.

  Justera motviktstrycket

  Kontrollporten för motvikt (Figur 102) används för testning av trycket i motviktskretsen. Det motviktstryck som rekommenderas är 3,25 bar. Om du vill justera motviktstrycket lossar du låsmuttern, vrider ställskruven (Figur 102) medsols för att öka trycket eller motsols för att minska trycket och drar åt låsmuttern. Motorn måste köras, däcket vara nedsänkt och i det rörliga läget för att trycket ska kunna kontrolleras.

  Note: Alla tre klippenheternas svänghjul ska stå kvar på marken när motvikten justeras och en motvikt ska användas.

  g020446

  Klipparunderhåll

  Vända den främre klippenheten upprätt

  Note: Den främre klippenheten kan vändas till ett upprätt läge. Detta är dock inte nödvändigt vid normalt underhåll. Gör så här om du skulle behöva vända klippenheten upprätt:

  1. Lyft upp den främre klippenheten en aning från marken, dra åt parkeringsbromsen och stäng av motorn. Ta ut nyckeln.

  2. Ta bort hårnålssprinten och sprintbulten som håller fast däcktransportspärren på låsplattan. Luta spärren mot däckets bakre del.

  3. Ta bort den hårnålssprint och sprintbult som håller fast klipphöjdskedjorna på klippenhetens bakre del.

  4. Starta motorn, höj långsamt upp den främre klippenheten och stäng av motorn. Ta ut nyckeln.

  5. Fatta tag i klippenhetens främre del och lyft upp den till ett upprätt läge.

  6. Fäst vajeränden på tappen på klippenhetens lyftarm och säkra den med hårnålssprinten samtidigt som du håller klippenheten upprätt (Figur 103).

   g020681

  Vända ned den främre klippenheten

  1. Ta hjälp av någon för att hålla klippenheten upprätt och ta bort hårnålssprinten som fäster vajeränden, och ta sedan bort vajern från tappen.

  2. Vänd klippenheten nedåt.

  3. Förvara vajern under förarplattformen.

  4. Sitta på förarsätet, starta motorn och sänk ned klippenheten tills den är en aning över marken.

  5. Fäst klipphöjdskedjorna baktill på klippenheten.

  6. Luta transportspärren uppåt i rätt läge, och säkra den med sprintbulten och hårnålssprinten.

  Justera klippenhetens lutning

  Mäta klippenhetens lutning

  Klippenhetens lutning är skillnaden i klipphöjd mellan knivplanets främre del och knivplanets bakre del. Toro rekommenderar en lutning på 8–11 mm. Det innebär att knivbladets bakkant är 8–11 mm högre än dess framkant.

  1. Placera maskinen på en jämn yta på verkstadsgolvet.

  2. Ställ in klippenheten på önskad klipphöjd.

  3. Rotera en kniv så att den pekar rakt framåt.

  4. Använd en kort linjal och mät från golvet till längst fram på knivbladet. Rotera knivspetsen så att den pekar bakåt och mät avståndet från golvet till knivens spets.

  5. Subtrahera frammåtten med bakmåtten för att räkna ut knivens lutning.

  Justera den främre klippenheten

  1. Lossa kontramuttrarna överst eller underst på klipphöjdskedjans U-bult (Figur 104).

  2. Justera den andra mutteruppsättningen för att höja eller sänka klippenhetens bakstycke och få rätt lutning.

  3. Dra åt kontramuttrarna.

   g011490

  Justera sidoklippenheterna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera sidoklippenhetens motvikt.
  1. Ta bort spännlocket från spindelaxeln och skjut ut spindeln ur svänghjulsarmen (Figur 105). Flytta mellanläggen på lämpligt sätt för att höja eller sänka svänghjulet tills klippenhetens lutning är korrekt.

   g008866
  2. Sätt tillbaka spännlocket.

  Serva svänghjulsarmens bussningar

  På svänghjulsarmarna har bussningar pressats in i den övre och nedre delen av röret, och efter många körtimmar slits dessa bussningar. Kontrollera bussningarna genom att flytta hjulgaffeln fram och tillbaka och från sida till sida. Om svänghjulsspindeln är lös inuti bussningarna, slits bussningarna och måste bytas ut.

  1. Höj upp klippenheten så att hjulen lyfter från marken. Palla upp klippenheten så att den inte kan falla.

  2. Ta bort spännlocket, distansbrickorna och tryckbrickan från svänghjulsspindelns ovansida.

  3. Dra ut svänghjulsspindeln ur monteringsröret. Låt tryckbrickan och distansbrickan/-brickorna sitta kvar längst ned på spindeln.

  4. Skjut in ett pinndorn i monteringsrörets övre eller nedre del och skjut ut bussningen ur röret (Figur 106). Skjut också ut den andra bussningen ur röret. Rengör insidan på rören och ta bort all smuts.

   g004737
  5. Stryk på fett på insidan och utsidan av de nya bussningarna. Skjut in bussningarna i monteringsröret med hjälp av en hammare och en platt skiva.

  6. Undersök om svänghjulsspindeln är sliten och byt ut den om den är skadad.

  7. Skjut svänghjulsspindeln genom bussningarna och monteringsröret. Skjut på tryckbrickan och distansbrickan/-brickorna på spindeln. Montera spännlocket på svänghjulsspindeln så att alla delar sitter stadigt.

  Serva svänghjulen och lagren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera klippenhetens svänghjul.
  1. Lossa låsmuttern från bulten som fäster svänghjulet mellan hjulgaffeln (Figur 107) eller svänghjulsarmen (Figur 108). Ta tag i svänghjulet och skjut ut bulten ur gaffeln eller svängarmen.

   g004738
   g004739
  2. Ta bort lagret från hjulnavet och låt lagerdistansbrickan falla ut (Figur 107 och Figur 108). Ta bort lagret från hjulnavets motsatta sida.

  3. Kontrollera om lagren, distansbrickorna eller insidan av hjulnavet är slitna. Byt ut skadade delar.

  4. Montera ihop svänghjulet igen genom att skjuta in lagret i hjulnavet. Tryck på den yttre lagerbanan när du monterar lagren.

  5. Skjut in lagerdistansbrickan i hjulnavet. Skjut in det andra lagret i den öppna änden på hjulnavet så att lagerdistansbrickan sitter fast inuti hjulnavet.

  6. Sätt svänghjulet i hjulgaffeln och fäst det med skruven och låsmuttern.

  Knivunderhåll

  Kontrollera om någon kniv är böjd

  Om du kör på något föremål ska nu noga kontrollera om maskinen har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kör maskinen igen. Dra åt samtliga muttrar på spindelskivorna till ett moment på 176–203 N·m.

  1. Ställ maskinen på en plan yta. Höj upp klippenheten, lägg i parkeringsbromsen, flytta gaspedalen till neutralläget, sätt kraftuttagsspaken i det avstängda läget, stäng av motorn och ta ut tändningsnyckeln. Palla upp klippenheten så att den inte kan falla.

  2. Rotera kniven tills ändarna är riktade framåt och bakåt (Figur 109). Mät avståndet från klippenhetens insida till knivseggens spets. Notera måttet.

   g004740
  3. Rotera kniven så att dess motsatta ände riktas framåt. Mät avståndet mellan klippenheten och knivseggen vid samma position som i steg 2. Skillnaden mellan måtten i steg 2 och 3 får inte överstiga 3 mm. Om skillnaden är mer än 3 mm är kniven böjd och måste bytas ut; se Demontera och montera knivarna.

  Demontera och montera knivarna

  Om du kör på ett hårt föremål, om kniven är i obalans eller om kniven är böjd måste den bytas ut. Använd alltid TORO-originalknivar för säker och optimal prestanda. Använd aldrig knivar från andra tillverkare, eftersom de kan vara farliga.

  1. Höj upp klippenheten till det högsta läget, dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ur nyckeln. Palla upp klippenheten så att den inte kan falla.

  2. Fatta tag i knivens ände med en trasa eller en tjockt vadderad handske. Ta bort knivbulten, antiskalbehållaren och kniven från spindelaxeln (Figur 110).

  3. Montera kniven, antiskalbehållaren och knivbulten. Dra åt knivskruven till ett moment på 115 till 149 N·m.

   Important: Knivens böjda del måste alltid vara vänd mot klippenhetens insida för att klippningen ska bli rätt.

   Note: Om du kör på något föremål ska du dra åt samtliga muttrar på spindelskivorna till ett moment på 115 till 149 N·m.

   g004741

  Kontrollera och vässa knivarna

  Fara

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut i det område där föraren eller någon annan person befinner sig, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om man försöker reparera en skadad kniv kan detta resultera i att produktens säkerhetscertifiering upphör att gälla.

  • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

  • Försök aldrig räta ut ett knivblad om det är böjt eller svetsa en kniv som gått av eller är sprucken.

  • Byt ut en sliten eller skadad kniv.

  Ägna särskild uppmärksamhet åt två områden när du kontrollerar och servar en kniv: seglet och knivseggen. Både knivseggarna och seglet – den uppåtvända delen mittemot eggen – bidrar till en god klippkvalitet. Seglet är viktigt eftersom det lyfter gräset rätt upp och därmed bidrar till en jämn klippning. Seglet kommer dock att slitas gradvis under arbetet, och detta är helt normalt. Allteftersom seglet slits ned kommer klippkvaliteten att försämras något även om knivseggarna är vassa. Knivens egg måste vara vass så att gräset klipps snarare än slits av. Om grässpetsarna ser bruna och avslitna ut är det ett tydligt tecken på att eggarna är slöa. Slipa dem i så fall för att åtgärda problemet.

  1. Ställ maskinen på en plan yta. Höj upp klippenheten, lägg i parkeringsbromsen, flytta gaspedalen till neutralläget, sätt kraftuttagsspaken i det avstängda läget, stäng av motorn och ta ut tändningsnyckeln.

  2. Undersök knivseggarna noggrant, i synnerhet där knivens flata och böjda del möts (Figur 111). Kontrollera kniven innan du använder maskinen eftersom sand och slipande material kan slita bort metallen mellan knivens flata och böjda delar. Byt ut kniven om den är sliten (Figur 111).

   g004653
  3. Kontrollera samtliga knivseggar. Slipa knivseggarna om de är slöa eller hackiga. Slipa endast skäreggens översta del och behåll den ursprungliga skärvinkeln för bästa skärpa (Figur 112). Kniven förblir balanserad om lika mycket metall avlägsnas från båda eggarna.

   Fara

   Om du låter en kniv bli sliten bildas ett spår mellan seglet och knivens flata del. Till slut kan en bit av kniven gå av och slungas ut från maskinen vilket allvarligt kan skada dig eller kringstående.

   • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

   • Försök aldrig räta ut ett knivblad om det är böjt eller svetsa en kniv som gått av eller är sprucken.

   • Byt ut en sliten eller skadad kniv.

   g000276

   Note: Demontera knivarna och slipa dem med en slipmaskin. När du har slipat knivseggarna ska du montera kniven med antiskalbehållaren och knivbulten; se Demontera och montera knivarna.

  Korrigera en klippenhets felpassning

  Om knivarna är felpassade på en klippenhet kommer gräset att se randigt ut efter klippningen. Du kan korrigera problemet genom att se till att ingen kniv är böjd och att alla knivar klipper med samma klipphöjd.

  1. Hitta en jämn yta på verkstadsgolvet med hjälp av ett 1 meter långt vattenpass.

  2. Höj upp klipphöjden till det högsta läget; se Justera klipphöjden.

  3. Sänk ned klippenheten till den plana ytan. Ta bort kåporna ovanpå klippenheten.

  4. Lossa den flänsmutter som håller fast mellanremskivan för att lätta på remspänningen.

  5. Rotera knivarna tills ändarna vetter framåt och bakåt. Mät från golvet till längst fram på skäreggen. Notera måttet. Rotera sedan samma kniv så att dess motsatta ände är riktad framåt, och mät avståndet på nytt. Skillnaden mellan måtten får inte överstiga 3 mm. Om skillnaden är större än 3 mm är kniven böjd och måste bytas ut. Mät samtliga knivar.

  6. Jämför de yttre knivarnas mått med mittkniven. Mittkniven får inte vara mer än 10 mm lägre än de yttre knivarna. Om mittkniven är mer än 10 mm lägre än de yttre knivarna ska du gå vidare till steg 7 och lägga till mellanlägg mellan spindelhuset och klippenhetens underdel.

  7. Ta bort skruvarna, planbrickorna, låsbrickorna och muttrarna från den yttre spindeln på den plats där mellanlägg måste läggas till. Lägg till ett mellanlägg med artikelnr 3256-24 mellan spindelhuset och klippenhetens underdel för att höja upp eller sänka ned kniven. Fortsätt att kontrollera knivarnas inriktning och lägg till mellanlägg tills knivspetsarna befinner sig inom de mått som krävs.

   Important: Använd inte mer än tre mellanlägg vid något av hålen. Om fler än ett mellanlägg läggs till vid något av hålen, måste färre mellanlägg monteras vid de intilliggande hålen.

  8. Justera mellanremskivan och montera remkåporna.

  Underhåll av hytten

  Rengöra hyttens luftfilter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Rengör hyttens luftfilter.(Byt ut dem om de är trasiga eller väldigt smutsiga.)
  1. Ta bort de vingskruvar och galler som sitter över luftfiltren i hytten och bakom hytten (Figur 113).

   g009265g009266
  2. Rengör filtren genom att blåsa ren, oljefri tryckluft genom dem.

   Important: Om något filter har ett hål, en reva eller någon annan skada ska det bytas ut.

  3. Montera filtren och gallren, och fäst dem med vingskruvarna.

  Rengöra luftkonditioneringsspolen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Rengör luftkonditioneringsspolen.(Rengör det oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden)
  1. Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln.

  2. Lossa de fyra skruvar som fäster fläkten och kondensatorkåpan vid fläktmonteringen (Figur 114).

  3. Lyft försiktigt ut fläkten från kondensatorkåpan.

   g011842
  4. Lossa de två muttrarna och brickorna som fäster kondensatorkåpans främre del vid hyttens tak (Figur 114).

  5. Koppla loss fläktens sladdanslutningar som sitter mellan kåpan och taket.

  6. Ta bort fläkten och kåpan.

  7. Ta bort och rengör luftkonditioneringens kondensatorfilter. Se Rengör luftkonditioneringens kondensatorfilter.

  8. Rengör luftkonditioneringskondensatorn noga med tryckluft (Figur 114).

  9. Sätt tillbaka luftkonditioneringens kondensatorfilter.

  10. Sätt tillbaka kondensatorkåpan och fläkten. Anslut fläktens sladdar innan du sätter fast kondensatorkåpan.

  Rengöra luftkonditioneringens kondensatorfilter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Rengör luftkonditioneringsfiltret.(Rengör det oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden)
  1. Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln.

  2. Vrid spärren längst bak på fläktmonteringen åt sidan (Figur 115).

   g011843
  3. För ut luftkonditioneringsfiltret från under luftkonditioneringsspolen (Figur 115).

  4. Rengör filtret noga med tryckluft (Figur 115).

  5. För in filtret i kanalerna under luftkonditioneringsspolen och vrid spärren nedåt.

  Förvaring

  Förberedelse inför säsongsförvaring

  Traktorenhet

  1. Rengör traktorenheten, klippenheterna och motorn ordentligt.

  2. Kontrollera lufttrycket i däcken; se Kontrollera däcktrycket.

  3. Kontrollera om något av fästelementen är löst och dra åt om det behövs.

  4. Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter. Torka av överflödigt fett.

  5. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  6. Serva batteriet och kablarna på följande sätt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt upp batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.

  Motor

  1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll oljetråget med motorolja.

  4. Starta motorn och kör den på tomgång i ca två minuter.

  5. Stäng av motorn.

  6. Spola bränsletanken med färskt, rent dieselbränsle.

  7. Dra åt alla anslutningar i bränslesystemet.

  8. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.

  9. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  10. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll på med en 50/50 blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om så behövs, så att du klarar de lägsta temperaturerna under vintern.

  Scheman

  Hydraulschema

  g020462