Wprowadzenie

Ostrzeżenie

Produkt zawiera substancj lub substancje chemiczne uznane przez Stan Kalifornia za powodujce raka, wady podu i upoledzenie podnoci.

Spaliny silnika tego produktu zawieraj substancje chemiczne uznane przez Stan Kalifornia za powodujce raka, wady podu i upoledzenie podnoci.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez dziaajcego tumika z iskrochronem wedug punktu 4442 kodeksu dotyczcego ochrony dbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myl o ochronie przeciwpoarowej i odpowiednio wyposaonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tego kodeksu.

System zaponu iskrowego jest zgodny z norm kanadyjsk ICES-002.

Zaczona Instrukcja obsugi silnika zawiera informacje na temat emisji silnika, konserwacji i gwarancji zgodnie z postanowieniami Amerykaskiej Agencji Ochrony rodowiska (US Environmental Protection Agency – EPA) oraz Kalifornijskiej Agencji Kontroli Emisji (California Emission Control Regulation). Czci zamienne mog by zamawiane u producenta silnika.

Przeczytaj uwanie ponisze informacje, aby pozna zasady waciwej obsugi i konserwacji urzdzenia, nie uszkodzi go i unikn obrae ciaa. Odpowiedzialno za prawidowe i bezpieczne uytkowanie produktu spoczywa na Tobie. Zachowaj do korzystania w przyszoci.

Aby uzyska informacje na temat urzdzenia i akcesoriw, znale dealera lub zarejestrowa swoje urzdzenie, skontaktuj si bezporednio z firm Toro za pomoc witryny internetowej www.Toro.com.

Aby skorzysta z serwisu, zakupi oryginalne czci Toro lub uzyska dodatkowe informacje, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsugi klienta firmy Toro, a take przygotuj numer modelu i numer seryjny urzdzenia. Figure 1 przedstawia pooenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie.

g017415

W miejscu poniej wpisz model produktu i numery seryjne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagroe, a zawarte w niej ostrzeenia zostay oznaczone symbolem ostrzegawczym (Figure 2), ktry sygnalizuje niebezpieczestwo, mogce spowodowa powane obraenia lub mier w razie zlekcewaenia zalecanych rodkw ostronoci.

g000502

W niniejszej instrukcji wystpuj 2 sowa podkrelajce wag informacji. Wane zwraca uwag na szczeglne informacje techniczne, a Uwaga podkrela informacje oglne, wymagajce szczeglnej uwagi.

W przypadku modeli o okrelonej mocy silnika moc silnika brutto zostaa ustalona laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z norm SAE J1349. Rzeczywista moc silnika w maszynie tej klasy moe by znacznie nisza z powodu skonfigurowania w celu spenienia wymaga dotyczcych bezpieczestwa, emisji oraz eksploatacyjnych.

Close section

Bezpieczeństwo

Ta kosiarka moe odci donie i stopy oraz wyrzuca przedmioty. Nieprzestrzeganie nastpujcych zasad bezpieczestwa moe doprowadzi do powanych obrae ciaa lub mierci.

Nastpujcy rozdzia dotyczcy bezpieczestwa jest adaptacj norm ANSIB71.4-2012 i EN14910.

Dziaanie oglne

 • Przeczytaj Instrukcj obsugi i inne materiay szkoleniowe. Jeli operatorzy lub mechanicy nie potrafi czyta po polsku, na wacicielu spoczywa odpowiedzialno za wyjanienie im treci niniejszych materiaw.

 • Naley zapozna si z bezpieczn obsug urzdze, elementami sterujcymi operatora i znakami bezpieczestwa.

 • Wszyscy operatorzy i mechanicy powinni by przeszkoleni. Odpowiedzialno za przeszkolenie uytkownikw spoczywa na wacicielu.

 • Nie wolno dopuszcza dzieci lub osb nieprzeszkolonych do obsugi lub serwisowania urzdze. Wiek operatora moe by ograniczony przez lokalne przepisy.

 • Waciciel/uytkownik moe zapobiega i ponosi odpowiedzialno za wypadku lub obraenia, ktrym ulega on sam lub inne osoby oraz za uszkodzenia mienia.

 • Nie zbliaj doni ani stp w poblie ani pod maszyn.

 • Dokonaj oceny terenu, aby okreli, jakie akcesoria i osprzt bd niezbdne w celu prawidowego i bezpiecznego wykonania pracy. Uywaj wycznie akcesoriw i osprztu zatwierdzonych przez producenta.

 • Usu z obszaru przedmioty takie jak kamienie, kable, zabawki itp., ktre mogyby zosta wyrzucone przez link tnc. Podczas pracy silnika stj za uchwytem.

 • Przed rozpoczciem pracy sprawd, czy w obszarze nie znajduj si osoby postronne. W przypadku wejcia kogokolwiek w obszar pracy zatrzymaj maszyn.

 • Naley zawsze nosi kryjce, antypolizgowe obuwie i dugie spodnie.

 • No odpowiedni odzie, w tym hem ochronny, okulary ochronne i ochronniki suchu. Naley zwiza dugie wosy. Nie naley nosi biuterii.

 • Nie wolno cign maszyny do tyu, chyba e jest to bezwzgldnie konieczne. Przed i podczas wykonywania ruchu do tyu patrz zawsze w d i za siebie.

 • Wykonujc zakrty i przekraczajc drogi oraz chodniki zwolnij i zachowaj ostrono. Podczas przerwy w koszeniu zatrzymaj element tncy.

 • Nigdy nie kieruj wyadowywanego materiau na osoby. Unikaj wyadowywania materiau na ciany lub przeszkody. Materia moe odbija si w kierunku operatora. Przekraczajc powierzchnie pokryte wirem zatrzymaj link tnc.

 • Sprawd, czy elementy kontrolujce obecno operatora, wyczniki bezpieczestwa i osony s zamontowane i dziaaj prawidowo. Jeli te funkcje nie dziaaj poprawnie, nie wolno obsugiwa maszyny.

 • Nie wolno pozostawia dziaajcej maszyny bez nadzoru.

 • Przed rozpoczciem czyszczenia lub odblokowywania maszyny zawsze zatrzymaj silnik i poczekaj na cakowite zatrzymanie linki tncej, a nastpnie wyjmij kabel wiecy zaponowej.

 • Maszyn wolno eksploatowa wycznie przy wietle dziennym lub dobrym owietleniu sztucznym.

 • Nie uywaj maszyny, jeli jeste chory, zmczony, pod wpywem alkoholu lub narkotykw.

 • Nie wolno obsugiwa maszyny na mokrej trawie. Zachowaj pewne oparcie stp o grunt; chod, nigdy nie biegaj.

 • Nie wolno podnosi jednostki tncej przy pracujcym silniku.

 • Jeli maszyna zaczyna nadmiernie drga, natychmiast zatrzymaj silnik i sprawd przyczyn. Zazwyczaj drgania ostrzegaj o problemie.

 • adujc maszyn na przyczep lub ciarwk zachowaj ostrono.

Close section

Praca na zboczach

Zbocza s gwnym czynnikiem zwizanym z wypadkami polegajcymi na zelizgniciu si i upadku, ktre mog powodowa powane obraenia ciaa. Przy pracy na wszystkich zboczach wymagana jest szczeglna uwaga. Jeli przemieszczanie si po zboczu sprawia trudno, naley poniecha koszenia.

 • Uwaaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Praca na nierwnym terenie moe spowodowa zelizgnicie si i upadek. Wysoka trawa moe zakrywa przeszkody.

 • Nie wolno kosi na mokrej trawie lub zboczach o nadmiernym nachyleniu. Przy sabym oparciu stp o grunt mog wystpi spowodowane zelizgniciem si i upadkiem.

 • Nie wolno kosi w pobliu zboczy, roww lub nasypw. Moe tam nastpi utrata oparcia stp o grunt lub rwnowagi.

 • Podczas korzystania z maszyny naley zawsze trzyma obie donie na uchwycie sterujcym.

 • Podczas cicia na zboczach o duym nachyleniu poczynajc od szczytu, gdy wymagany jest duszy zasig, nie wolno przywizywa do maszyny HoverPro liny. Naley zastosowa opcjonalny zestaw przeduonego uchwytu sterujcego.

Close section

Dzieci

Brak ostrzeenia operatora o obecnoci dzieci moe doprowadzi do tragicznych wypadkw. Operacje koszenia czsto przycigaj dzieci do maszyny. Nie wolno zakada, e dzieci pozostan tam, gdzie byo je wida ostatnio.

 • Dzieciom nie wolno wchodzi do obszaru koszenia i powinny przebywa pod baczn opiek osoby dorosej innej ni operator.

 • Po wejciu dziecka w obszar konieczne jest ostrzeenie operatora i wyczenie maszyny.

 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsugiwa maszyny.

 • Zbliajc si do zakrtw z ograniczon widocznoci, krzeww, drzew lub innych obiektw, ktre mog ogranicza widoczno dzieci zachowaj szczegln ostrono.

Close section

Obsuga

Bezpieczne postpowanie z benzyn

Aby unikn obrae ciaa lub uszkodze mienia zachowaj szczegln ostrono podczas prac obchodzenia si z benzyn. Benzyna jest bardzo atwopalna, a pary maj waciwoci wybuchowe.

 • Zga papierosy, cygara, fajki i inne rda zaponu.

 • Uywaj wycznie atestowanego kanistra na benzyn.

 • Podczas pracy silnika nie zdejmuj korkw wlewu paliwa ani nie dodawaj paliwa. Przed zatankowaniem poczekaj na ochodzenie silnika.

 • Nie tankuj ani nie spuszczaj paliwa, gdy maszyna znajduje si w pomieszczeniu.

 • Nie wolno przechowywa maszyny lub kanistra na paliwo w pobliu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urzdzeniach.

 • Nie napeniaj kanistrw w pojedzie, na platformie lub przyczepie z plastikow tapicerk. Przed napenianiem zawsze ustaw kanister na podou, z dala od pojazdu.

 • Sprowadzaj urzdzenie zasilan benzyn z platformy lub przyczepy i tankuj j na podou. Jeli to niemoliwe, zatankuj urzdzenie za pomoc przenonego kanistra, zamiast pistoletu dystrybutora benzyny.

 • Pistolet powinien przez cay czas dotyka obrzea zbiornika paliwa lub kanistra, a do zakoczenia tankowania. Nie uywaj zapadki blokujcej pistolet dystrybutora w pooeniu otwartym.

 • W razie rozlania paliwa na odzie, natychmiast j zmie.

 • Nie przepeniaj zbiornika paliwa. Za korek wlewu paliwa i dokr go mocno.

Ostrzeżenie

Spaliny zawieraj tlenek wgla, ktry jest gazem bezzapachowym, trujcym, ktry moe spowodowa mier.

Nie wolno uruchamia silnika wewntrz lub w zamknitym obszarze.

Close section

Obsuga oglna

 • Nie wolno eksploatowa maszyny w obszarze zamknitym.

 • W celu utrzymania bezpieczestwa i sprawnoci urzdze utrzymuj dokrcenie wszystkich nakrtek i rub.

 • Nie manipuluj przy urzdzeniach zabezpieczajcych. Regularnie sprawdzaj prawidowo ich dziaania.

 • Dbaj, aby na maszynie nie gromadzia si trawa, licie lub inne odpady. Usuwaj rozlany olej lub paliwo i nasczone paliwem odpady. Przed umieszczeniem maszyny w pomieszczeniu zamknitym w celu przechowywania czekaj na jej ochodzenie.

 • Nie dokonuj regulacji lub napraw przy pracujcym silniku. Odczaj kabel wiecy zaponowej i uziemienie przy silniku, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

 • Nie zmieniaj ustawienia regulatora silnika ani nie zwikszaj prdkoci obrotowej silnika do zbyt wysokiej wartoci.

 • Konserwuj, a w razie potrzeby wymieniaj naklejki ostrzegawcze i instruktaowe.

 • W przypadku rozlania benzyny nie podejmuj prby uruchomienia silnika, ale przemie maszyn z dala od obszaru rozlania i unikaj wytwarzania rda zaponu do chwili rozwiania si oparw benzyny.

 • Wymieniaj uszkodzone tumiki.

 • Przed uyciem zawsze sprawdzaj wzrokowo link tnc, ruby i zesp tncy, aby okreli, czy nie s one zuyte lub uszkodzone. Zuyte linki tnce wymieniaj zestawami, aby zachowa rwnowag.

 • Zatrzymaj link tnc, jeli konieczne jest przechylenie maszyny do transportu podczas przejedania przez powierzchnie inne ni trawa lub podczas transportu maszyny do i z obszaru koszenia.

 • Nie wolno podnosi lub przenosi maszyny przy wczonym silniku.

 • Zatrzymaj silnik i odcz kabel wiecy zaponowej, sprawdzajc, czy wszystkie czci ruchome zostay cakowicie zatrzymane:

  • Przed usuniciem niedronoci.

  • Przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub prac przy maszynie.

  • Po kolizji z ciaem obcym. Sprawd, czy maszyna nie jest uszkodzona i przed ponownym uruchomieniem oraz rozpoczciem eksploatacji przeprowad naprawy.

  • Jeli maszyna zaczyna nieprawidowo drga.

  • Po pozostawieniu maszyny.

  • Przed zatankowaniem.

 • Upewnij si, e w silniku i zbiorniku paliwa nie znajduje si paliwo przed obrceniem maszyny pod ktem przekraczajcym 25 stopni.

 • Sprawdzajc link tnc zachowaj ostrono. Owi link tnc lub uywaj rkawic, podczas czynnoci serwisowych zachowaj ostrono. Wymieniaj wycznie link tnc.

 • Nie zbliaj doni ani stp do czci ruchomych. Jeli to moliwe, unikaj regulacji przy pracujcym silniku.

 • Podczas przechowywania lub transportowania maszyny odetnij dopyw paliwa. Nie tankuj w pobliu otwartego pomienia i nie spuszczaj paliwa w pomieszczeniach.

 • Parkuj maszyn na rwnym podou. Nie zezwalaj nieprzeszkolonemu personelowi na wykonywanie czynnoci serwisowych maszyny.

 • Przed przechowaniem w pomieszczeniu zaczekaj, a silnik ostygnie.

 • Aby zapewni bezpieczestwo, wymieniaj zuyte lub uszkodzone czci.

 • Jeli konieczne jest spuszczenie paliwa ze zbiornika, naley to wykonywa na zewntrz. Spuszczone paliwo naley przechowywa w zbiorniku specjalnie zaprojektowanym do tego celu lub ostronie je zutylizowa.

 • Uruchom ostronie silnik zgodnie z Instrukcj obsugi, nie zbliajc stp do elementw tncych.

 • Uruchamiajc silnik nie przechylaj trymera, z wyjtkiem sytuacji, w ktrych przechylenie trymera jest konieczne w celu uruchomienia. W takim przypadku nie wolno przechyla go dalej ni to absolutnie konieczne i naley podnosi cz znajdujc si z dala od operatora.

 • Sprawdzaj trymer regularnie i wymieniaj zuyte lub uszkodzone czci, aby zapewni bezpieczestwo. Nie wolno wymienia jednostki tncej na czci metalowe, naley uywa wycznie gowic i elementw tncych odpowiednich do stosowania przy prdkoci roboczej trymera.

Close section
Close section

Cinienie akustyczne

W opisywanej maszynie poziom cinienia akustycznego przy uchu operatora wynosi 88dBA z uwzgldnieniem niepewnoci (K) 2dBA. Poziom cinienia akustycznego zosta okrelony zgodnie z procedurami podanymi w normie ENISO11201.

Close section

Moc akustyczna

W opisywanej maszynie, gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi 98dBA z uwzgldnieniem niepewnoci (K) 2dBA. Poziom mocy akustycznej zosta okrelony zgodnie z procedurami podanymi w normie ENISO3744.

Close section

Drgania

Zmierzony poziom drga dla lewej rki = 3,4m/s2.

Zmierzony poziom drga dla prawej rki = 4,4m/s2.

Wspczynnik niepewnoci (K) = 2m/s2.

Zmierzone wartoci zostay okrelone zgodnie z procedurami podanymi w normie ENISO20643.

Close section

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Important: Naklejki ostrzegawcze i instruktaowe znajduj si w pobliu miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Wymieniaj uszkodzone naklejki.

decal111-5392
decal94-8072
decal111-1210
g017410
Close section
Close section

Montaż

Note: Okrel praw i lew stron maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Monta uchwytu

 1. Wsu dolny uchwyt do ramy (Figure 3).

  g017374
 2. Przymocuj kad stron sworzniem mocujcym i szpilk (Figure 3).

 3. Przymocuj hamulec nony do prawej strony dolnego uchwytu za pomoc nakrtki M6 i ruby M6 oraz 2 podkadek (Figure 3).

 4. Przymocuj hamulec nony do ramy za pomoc sworznia mocujcego i szpilki (Figure 3).

 5. Pocz grny uchwyt z dolnym, mocujc kad ze stron za pomoc ruby w ksztacie U, podkadki M6 i pokrta (Figure 4).

  g017373
Close section

Uzupenianie oleju w silniku

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Przed uruchomieniem silnika napenij go olejem.

Maksymalna pojemno: 0,59l, typ: wielosezonowy olej mineralny o lepkoci 10W-30 i klasyfikacji serwisowej wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyszej.

 1. Ustaw maszyn na rwnym podou.

 2. Wyjmij wskanik poziomu (Figure 5).

  g017530
 3. Powoli wlej olej do wlewu, poczekaj 3minuty i sprawd poziom oleju wskanikiem, wycierajc go do czysta, a nastpnie wkadajc bez przykrcania, korek wlewu oleju do otworu (Figure 6).

  g017532

  Note: Napenij skrzyni korbow silnika olejem tak, aby wedug wskanika poziomu by on prawidowy, zgodnie z Figure 5. W przypadku przepenienia silnika olejem usu nadmiar oleju, zgodnie ze wskazwkami w punkcie Wymiana oleju silnikowego.

 4. W wskanik poziomu, a nastpnie dokr go mocno rk.

  Important: Wymie olej po pierwszych 5 godzinach pracy; nastpnie wymieniaj go co roku. Patrz punkt Wymiana oleju silnikowego.

Close section
Close section

Przegląd produktu

g017382
g017377
ModelSzeroko ciciaSzeroko produktu
0261540cm50cm
Close section

Działanie

Uzupenianie paliwa

Niebezpieczeństwo

Benzyna jest niezwykle atwopalna i wybuchowa. Poar lub wybuch benzyny moe poparzy Ciebie i innych.

 • Aby zapobiec zapaleniu benzyny przez adunek elektrostatyczny, przed napenianiem ustaw kanister i/lub maszyn bezporednio na podou, a nie w pojedzie lub na innym przedmiocie.

 • Uzupeniaj paliwo na zewntrz, kiedy silnik jest zimny. Wytrzyj rozlane paliwo.

 • Nie zbliaj si do benzyny, kiedy palisz, ani nie przyno jej w poblie otwartego pomienia lub iskier.

 • Przechowuj benzyn w atestowanym kanistrze, poza zasigiem dzieci.

Uzupeniaj zbiornik wie, zwyk benzyn bezoowiow o liczbie oktanw 87 lub podobnej, zakupion na stacji renomowanego dostawcy paliw (Figure 9).

Important: Nie uywaj paliw o zawartoci etanolu przekraczajcej 10%. Alternatywne paliwa o wysokiej zawartoci alkoholu mog powodowa problemy z rozruchem, nisk wydajno silnika oraz wewntrzne uszkodzenie silnika.

Important: Aby zmniejszy problemy z rozruchem, dodawaj stabilizator do paliwa przez cay sezon, mieszajc go z benzyn majc nie wicej ni 30 dni.

g017531
Close section

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

 1. Ustaw maszyn na rwnym podou.

 2. Wyjmij wskanik poziomu i wyczy go czyst szmat.

 3. W, ale bez przykrcania, wskanik poziomu do otworu wlewu oleju.

 4. Wyjmij wskanik poziomu i sprawd go.

 5. Aby okreli prawidowy poziom oleju na wskaniku poziomu, skorzystaj z Figure 10.

  g017530
 6. Jeli poziom oleju jest niski, powoli wlej olej do wlewu, poczekaj 3minuty i sprawd poziom oleju wskanikiem, wycierajc go do czysta, a nastpnie wkadajc, bez przykrcania, korek wlewu oleju do otworu.

  Note: Maksymalna pojemno: 0,59l, typ: wielosezonowy olej mineralny o lepkoci 10W-30 i klasyfikacji serwisowej wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyszej.

  Note: Napenij skrzyni korbow silnika olejem tak, aby wedug wskanika poziomu by on prawidowy, zgodnie z Figure 10. W przypadku przepenienia silnika olejem usu nadmiar oleju, zgodnie ze wskazwkami w punkcie Wymiana oleju silnikowego.

 7. W wskanik poziomu, a nastpnie dokr go mocno rk.

  Important: Wymie olej po pierwszych 5 godzinach pracy; nastpnie wymieniaj go co roku. Patrz Wymiana oleju silnikowego.

Close section

Regulacja wysokoci cicia

Ostrzeżenie

Regulacja wysokoci cicia moe doprowadzi do kontaktu z jednostk koszc, ze skutkiem w postaci powanych obrae ciaa.

 • Zatrzymaj silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci zatrzymaj si.

 • Podczas pracy przy jednostce tncej uywaj rkawic.

Ostrożnie

Jeli silnik pracowa, tumik moe by gorcy i spowodowa powane oparzenia. Zachowaj odlego od gorcego tumika.

Wyreguluj odpowiednio wysoko koszenia.

 1. Obr przecznik dopywu paliwa do pooenia wyczenia.

 2. Odcz kabel od wiecy zaponowej.

 3. Przechyl maszyn na lewy bok.

 4. Za rkawice ochronne i zdemontuj link tnc.

 5. Przesu elementy dystansowe na dan wysoko, a nastpnie zamontuj ponownie nylonow link tnc.

  g017371
Close section

Uruchamianie silnika

 1. Otwrz odpowietrznik zbiornika paliwa, obracajc jego pokrto o okoo 2 lub 3 obroty w lewo.

 2. Obr zawr paliwowy do pooenia wczenia (Figure 12).

  g017375
 3. Postaw stop na jednostce tncej i nachyl maszyn ku sobie (Figure 13).

  g017329
 4. Pocignij uchwyt rozrusznika linkowego.

  Note: Nie zezwalaj, aby uchwyt rozrusznika zatrzasn si z powrotem przy silniku. Cofnij go ostronie, aby unikn uszkodze rozrusznika.

Note: Jeli maszyna nie uruchamia si mimo kilku prb, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Close section

Regulacja pooenia dwigni

Patrz Figure 14 odnonie do innych pooe dwigni.

g025627

Note: Patrz Przed składowaniem odnonie do prawidowej procedury przechowywania.

Close section

Zatrzymywanie silnika

Aby zatrzyma silnik, zwolnij uchwyt hamulca silnika (Figure 15).

Important: Po zwolnieniu dwigni sterujcej silnika jednostka napdowa i linka tnca powinny zatrzyma si w cigu 5 sekund. Jeli nie zatrzymaj si prawidowo, zatrzymaj natychmiast maszyn i skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

g017546
Close section

Transportowanie

 • Zachowaj ostrono podczas adowania maszyny na przyczep i zdejmowania jej z przyczepy.

 • Zamocuj bezpiecznie maszyn za pomoc pasw, acuchw, kabla czy lin. Zarwno pas z przodu, jak i z tyu, powinien by skierowany w d ku zewntrznej czci maszyny.

Close section

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

Oglne wskazwki dotyczce koszenia

Ostrzeżenie

Uywanie maszyny z wczonym silnikiem na stoku o nachyleniu przekraczajcym 25° spowoduje powane uszkodzenie silnika ze wzgldu na brak smarowania. Potencjalne uszkodzenia mog obejmowa zablokowanie si zaworw, zarysowania tokw oraz zatarcia panewek wau korbowego.

 • Przed przystpieniem do uytkowania maszyny na pochyoci wykonaj badanie terenu i zmierz nachylenie stoku w miejscu planowanej pracy maszyn.

 • Nie uywaj maszyny z 4-suwowym silnikiem marki Honda na terenie o nachyleniu przekraczajcym 25°.

 • Usu z obszaru patyki, kamienie, kable, gazie i inne odpady, w ktre moe uderzy linka tnca.

 • Unikaj uderzania litych obiektw link tnc. Nigdy nie ko celowo nad adnym obiektem.

 • Jeli maszyna uderzy jaki przedmiot lub zacznie wibrowa, natychmiast zatrzymaj silnik, odcz kabel od wiecy zaponowej i sprawd, czy maszyna nie jest uszkodzona.

 • Aby uzyska najlepsz wydajno, przez rozpoczciem sezonu koszenia zamontuj now link tnc.

 • W razie koniecznoci wymie link tnc na link Toro.

Close section

Koszenie trawy

 • cinaj za jednym razem tylko okoo jednej trzeciej dba trawy. Nie ko przy ustawieniu wysokoci niszym od 51mm, z wyjtkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub pnej jesieni, kiedy wzrost jest spowolniony. Patrz Regulacja wysokoci cicia.

 • Ko wycznie such traw lub licie. Mokra trawa i licie maj tendencj do tworzenia bry w ogrdku i powodowa zablokowanie maszyny lub zganicie silnika.

  Ostrzeżenie

  Mokra trawa lub licie mog doprowadzi do powanych obrae ciaa w przypadku polizgnicia si na nich i kontaktu z lini tnc. Ko wycznie w warunkach suchych.

 • Zmieniaj kierunek koszenia. Uatwia to rozrzucanie cinkw na trawniku, zapewniajce rwnomierne uynienie.

 • Jeli wygld trawnika po zakoczeniu koszenia jest niezadowalajcy, sprbuj zastosowa jedn z nastpujcych metod:

  • Wymie link tnc.

  • Podczas koszenia przemieszczaj si wolniej.

  • Zwiksz wysoko koszenia maszyny.

  • Ko traw czciej.

  • Nakadaj pokosy na siebie zamiast kosi jeden pokos za kadym przejazdem.

Close section

Cicie lici

 • Po skoszeniu trawy sprawd, czy poowa trawnika jest widoczna spod pokrywy citych lici. Moe by konieczne wykonanie wicej ni jednego przejazdu nad limi.

 • Jeli maszyna nie tnie lici wystarczajco drobno, zmniejsz prdko koszenia.

Close section
Close section
Close section

Konserwacja

Note: Okrel lew i praw stron maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
After the first 5 operating hours
 • Wymie olej silnikowy.
 • Before each use or daily
 • Sprawd poziom oleju w silniku.
 • Sprawd, czy silnik zatrzymuje si w cigu 5 sekund po zwolnieniu uchwytu hamulca silnika.
 • Oczy ca maszyn z pozostaoci trawy i brudu.
 • Every 100 hours
 • Sprawd i w razie potrzeby wymie wiec zaponow.
 • Before storage
 • Oprnij zbiornik paliwa przed naprawami, zgodnie ze wskazwkami, oraz przed rozpoczciem posezonowego przechowywania.
 • Wyczy ukad chodzenia, usu cinki trawy, zanieczyszczenia lub brud z eberek chodzcych silnika i z rozrusznika. W warunkach duych zanieczyszcze lub obecnoci duej iloci sieczki czy ukad czciej.
 • Yearly
 • Wymie filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go czciej.
 • Wymie olej silnikowy.
 • Przygotowanie do konserwacji

  1. Wycz silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci si zatrzymaj.

  2. Przed wykonaniem ktrejkolwiek z procedur konserwacyjnych odcz kabel wiecy zaponowej od wiecy (Figure 16).

   g017533
  3. Po wykonaniu procedur konserwacyjnych podcz kabel wiecy zaponowej do wiecy.

   Ostrzeżenie

   Wywrcenie maszyny moe spowodowa wyciek paliwa. Benzyna jest atwopalna, ma waciwoci wybuchowe i moe spowodowa obraenia ciaa.

   Poczekaj, a pracujcy silnik zganie z braku paliwa lub usu benzyn pomp rczn; nie uywaj lewara.

   Important: Zawsze przewracaj maszyn na bok ze wskanikiem poziomu skierowanym w d.

  Close section

  Wymiana filtra powietrza

  1. Wcinij klapki zatrzasku na grze pokrywy filtra powietrza (Figure 17).

   g017381
  2. Otwrz pokryw (Figure 17).

  3. Wyjmij filtr (Figure 17).

  4. Sprawd filtr powietrza.

   1. Jeli filtr jest uszkodzony lub zawilgocony olejem lub paliwem, wymie go.

   2. Jeli filtr jest zanieczyszczony, uderz nim kilkakrotnie o tward powierzchni lub przedmuchaj spronym powietrzem o cinieniu poniej 2,07bar przez bok filtra skierowany do silnika.

    Note: Nie usuwaj zanieczyszcze z filtra szczotk; szczotkowanie powoduje wciskanie zanieczyszcze w wkna.

  5. Usuwaj zanieczyszczenia z korpusu filtra powietrza i pokrywy za pomoc wilgotnej tkaniny. Nie zmiataj zanieczyszcze do kanau powietrznego.

  6. W filtr do filtra powietrza (Figure 17).

  7. Zamontuj pokryw (Figure 17).

  Close section

  Wymiana oleju silnikowego

  1. Sprawd, czy zbiornik paliwa zawiera mao paliwa lub jest pusty, tak aby paliwo nie wyciekao po przewrceniu maszyny na bok.

  2. Uruchom silnik na kilka minut przed wymian oleju, aby go rozgrza.

   Note: Rozgrzany olej atwiej wypywa i zawiera wicej zanieczyszcze.

  3. Odcz kabel od wiecy zaponowej. Patrz punkt Przygotowanie do konserwacji

  4. Wyjmij wskanik poziomu.

  5. Przewr maszyn na bok, ze wskanikiem skierowany w d, aby spuci zuyty olej przez rur wlewu oleju.

  6. Przywr maszyn do pooenia roboczego.

  7. Powoli wlej olej do wlewu, poczekaj 3minuty i sprawd poziom oleju wskanikiem, wycierajc go do czysta, a nastpnie wkadajc bez przykrcania, korek wlewu oleju do otworu.

   Note: Maksymalna pojemno: 0,59l, typ: wielosezonowy olej mineralny o lepkoci 10W-30 i klasyfikacji serwisowej wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyszej.

   Note: Napenij skrzyni korbow silnika olejem tak, aby wedug wskanika poziomu by on prawidowy, zgodnie z (Figure 18). W przypadku przepenienia silnika olejem usu nadmiar oleju, zgodnie ze wskazwkami w punkcie 5.

   g017530
  8. W wskanik poziomu, a nastpnie dokr go mocno rk.

  9. Oddaj zuyty olej do lokalnego centrum recyklingu.

  Close section

  Serwisowanie wiecy zaponowej

  Uywaj wiecy zaponowej Champion RN9YC lub odpowiednika.

  1. Zatrzymaj silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci zatrzymaj si.

  2. Odcz kabel od wiecy zaponowej.

  3. Wyczy obszar wok wiecy zaponowej.

  4. Wyjmij wiec zaponow z gowicy cylindra.

   Important: Wymie, jeli wieca jest pknita lub zanieczyszczona. Nie czy elektrod, poniewa drobne zanieczyszczenia, ktre dostan si do cylindra, mog uszkodzi silnik.

  5. Ustaw przerw na wiecy na 0,76mm w sposb widoczny na Figure 19.

   g000533
  6. Zamontuj wiec zaponow i uszczelk.

  7. Dokr wiec momentem 20Nm.

  8. Podcz kabel do wiecy zaponowej.

  Close section

  Wymiana nylonowej linki tncej

  1. Obr kurek paliwa w pooenie OFF (WYCZONY) i zamknij pokrto odpowietrzajce.

  2. Odcz kabel od wiecy zaponowej.

  3. Przekr maszyn na lewy bok (ganik skierowany do gry).

  4. Noszc rkawice ochronne zdemontuj link tnc.

  5. Umie jeden odcinek nylonowej linki tncej w danej pozycji odpowiadajcej wysokoci koszenia. Sprawd, czy drugi odcinek jest umieszczony w pozycji odpowiedniej wysokoci cicia na przeciwnej stronie tarczy tncej.

  Note: Jeli uywasz zapasowej rolki, utnij link na dugo 20cm.

  Close section

  Czyszczenie maszyny

  Ostrzeżenie

  Maszyna moe wyrzuca materia spod obudowy.

  • No oson oczu.

  • Pozostawaj w pozycji roboczej (za uchwytem).

  • Nie dopuszczaj do obszaru pracy osb postronnych.

  1. Przewr maszyn na bok.

  2. Za pomoc szczotki lub spronego powietrza usu traw i zanieczyszczenia z osony wydechu, grnej osony silnika i otaczajcych obszarw jednostki tncej.

  Close section
  Close section

  Przechowywanie

  Przechowuj maszyn w chodnym, czystym i suchym miejscu.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  Ostrzeżenie

  Opary benzyny mog eksplodowa.

  • Nie przechowuj benzyny duej ni 30dni.

  • Nie przechowuj maszyny w zamknitym pomieszczeniu w pobliu otwartego pomienia.

  • Przed przechowaniem maszyny zaczekaj, a silnik ostygnie.

  1. Przy ostatnim tankowaniu w roku dodaj stabilizatora paliwa, zgodnie z zaleceniami producenta silnika.

  2. Uruchom maszyn i zaczekaj, a silnik zatrzyma si z powodu braku paliwa.

  3. Podaj paliwo do silnika i uruchom go ponownie.

  4. Zostaw silnik uruchomiony, a sam si zatrzyma. Silnik bdzie dostatecznie suchy, kiedy nie bdzie mona go uruchomi.

  5. Jeli przechowujesz maszyn w pozycji zawieszonej na cianie, obr kurek paliwa do pooenia wyczenia i zamknij pokrto odpowietrzajce korka wlewu paliwa.

  6. Odcz kabel od wiecy zaponowej.

  7. Wykr wiec zaponow, wlej 30ml przez otwr wiecy i powoli pocignij za link rozrusznika kilka razy, aby rozprowadzi olej w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji poza sezonem.

  8. Wkr wiec zaponow i dokr j kluczem dynamometrycznym momentem 20Nm (15 ft-lb).

  9. Dokr wszystkie nakrtki, ruby i wkrty.

  Close section
  Close section

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Silnik nie uruchamia si.
  1. Kabel nie jest podczony do wiecy zaponowej.
  2. Otwr odpowietrzajcy korka wlewu paliwa jest niedrony.
  3. wieca zaponowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidowa.
  4. Zbiornik paliwa jest pusty lub ukad paliwowy zawiera zwietrzae paliwo.
  1. Podcz kabel do wiecy zaponowej.
  2. Wyczy otwr odpowietrzajcy korka wlewu paliwa lub wymie korek wlewu.
  3. Sprawd wiec zaponow i w razie potrzeby ustaw przerw. Wymie wiec zaponow, jeli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pknita.
  4. Oprnij i/lub napenij zbiornik paliwa wie benzyn. Jeli problem powtarza si, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik uruchamia si z trudem lub traci moc.
  1. Otwr odpowietrzajcy korka wlewu paliwa jest niedrony.
  2. Wkad filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepyw powietrza.
  3. Na spodzie obudowy maszyny znajduj si cinki i zanieczyszczenia.
  4. wieca zaponowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidowa.
  5. Poziom oleju silnikowego jest zbyt niski, zbyt wysoki lub jest on nadmiernie zanieczyszczony.
  6. Zbiornik paliwa zawiera zwietrzae paliwo.
  1. Wyczy otwr odpowietrzajcy korka wlewu paliwa lub wymie korek wlewu.
  2. Wyczy filtr powietrza i/lub wymie go.
  3. Wyczy spd obudowy maszyny.
  4. Sprawd wiec zaponow i w razie potrzeby ustaw przerw. Wymie wiec zaponow, jeli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pknita.
  5. Sprawd olej silnikowy. Wymie olej, jeli jest zanieczyszczony; dodaj lub spu olej, aby dostosowa poziom oleju do oznaczenia Full na wskaniku poziomu.
  6. Oprnij i napenij zbiornik paliwa wie benzyn.
  Silnik pracuje nierwnomiernie.
  1. Kabel nie jest podczony do wiecy zaponowej.
  2. wieca zaponowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidowa.
  3. Wkad filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepyw powietrza.
  1. Podcz kabel do wiecy zaponowej.
  2. Sprawd wiec zaponow i w razie potrzeby ustaw przerw. Wymie wiec zaponow, jeli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pknita.
  3. Wyczy filtr powietrza i/lub wymie go.
  Maszyna lub silnik nadmiernie drga.
  1. Na spodzie obudowy maszyny znajduj si cinki i zanieczyszczenia.
  2. ruby mocujce silnika s poluzowane
  3. ruba tarczy tncej jest poluzowana.
  1. Wyczy spd obudowy maszyny.
  2. Dokr ruby mocujce silnika
  3. Dokr rub tarczy tncej.
  Wzr koszenia jest nierwny.
  1. Poruszasz si powtarzalnie po tym samym wzorze.
  2. Na spodzie obudowy maszyny znajduj si cinki i zanieczyszczenia.
  1. Zmie wzr koszenia.
  2. Wyczy spd obudowy maszyny.
  Close section