Úvod

Důležité upozornění

Tento vrobek obsahuje chemick ltky, kter jsou sttu Kalifornie (USA) znmy jako karcinogenn, mutagenn nebo reprotoxick.

Vfukov plyny vytven motorem tohoto stroje obsahuj chemick ltky, kter jsou sttu Kalifornie (USA) znmy jako karcinogenn, mutagenn nebo reprotoxick.

Pouit nebo provoz motoru v zalesnnch, kovinatch nebo travnatch mstech bez dn funknho a udrovanho lapae jisker (jak je uvedeno v sti 4442) nebo motoru, kter nen vhodnm zpsobem zkonstruovn, vybaven a udrovn kzajitn prevence vzniku poru, je poruenm Veejnho podku pro stt Kalifornii slo 4442 nebo 4443.

Tento systm jiskrovho zapalovn vyhovuje kanadskmu pedpisu ICES-002.

Piloen uivatelsk pruka kmotoru obsahuje informace opedpisech pro ochranu ivotnho prosted USA (EPA) akontrolu emis sttu Kalifornie pro emisn systmy, drb azruce. Nhradn uivatelskou pruku kmotoru je mon objednat uvrobce motoru.

Peliv si tuto pruku prostudujte, abyste se nauili stroj sprvn obsluhovat a udrovat, a pedeli tak zrann osob nebo pokozen vrobku. Jste odpovdni za dnou a bezpenou obsluhu stroje. Uschovejte pro pozdj informace.

Spolenost Toro mete kontaktovat pmo na adrese www.Toro.com zde najdete informace ovrobcch apsluenstv, mete vyhledat prodejce nebo zaregistrovat svj vrobek.

Kdykoli budete potebovat servis, originln dly Toro nebo doplujc informace, obrate se na autorizovan servisn stedisko nebo zkaznick servis Toro a uvete model a vrobn slo svho vrobku. Figure 1 znzoruje umstn typovho a sriovho sla na vrobku.

g017415

Vepite typov a sriov slo vrobku do mezery ne:

Tato pruka upozoruje na potenciln rizika a obsahuje bezpenostn sdlen s vstranm symbolem (Figure 2), kter signalizuje nebezpe vnho zrann nebo smrti v ppad nedodrovn doporuench bezpenostnch opaten.

g000502

V tto pruce jsou pro zdraznn informac pouvna dv slova. Dleit upozoruje na speciln technick informace a Poznmka zdrazuje obecn informace, kter stoj za zvltn pozornost.

U model, kde je uveden vkon motoru, byl celkov vkon laboratorn stanoven vrobcem motoru v souladu s normami SAEJ1349. V souladu s bezpenostnmi, emisnmi a provoznmi poadavky byl efektivn vkon motoru u stroje tto tdy nastaven na vrazn ni hodnotu.

Close section

Bezpečnost

Tato sekaka me amputovat ruce a nohy a vrhat pedmty. Nedodrovn nsledujcch bezpenostnch pokyn me mt za nsledek vn razy nebo smrt.

Nsledujc st vnovan bezpenosti vychz znormy ANSIB71.4-2012 a EN14910.

Bn provoz

 • Prostudujte si dkladn tento Nvod k obsluze a ostatn kolic materil. Pokud pracovnci obsluhy nebo drby neum esky, je zodpovdnost majitele, aby jim dan materily vysvtlil.

 • Seznamte se s bezpenm provozem vybaven, ovldnm pi provozu a bezpenostnmi znakami.

 • Vichni pracovnci obsluhy a drby mus bt odpovdajcm zpsobem prokoleni. Za kolen pracovnk zodpovd majitel.

 • Nikdy nenechvejte dti nebo neprokolen personl obsluhovat nebo opravovat stroj. Mstn pedpisy mohou urovat vkovou hranici obsluhy.

 • Mjte na pamti, e vlastnk/uivatel nese odpovdnost za nehody nebo ohroen sebe, jinch osob nebo jejich majetku.

 • Nedvejte ruce ani nohy do stroje nebo pod nj.

 • Vyhodnote tern a urete, kter psluenstv a nstavce jsou teba pro sprvn a bezpen sekn. Pouvejte pouze psluenstv a nstavce schvlen vrobcem.

 • Zkontrolujte, zda se na trvnku nenachzej dn kameny, hraky, drty i jin pedmty, kter by mohly bt zachyceny lankem a vymrtny ven. Pokud je motor v chodu, zstvejte u rukojeti.

 • Ped zahjenm provozu se ujistte, e v okol nejsou dal osoby. Pokud nkdo vstoup do pracovnho prostoru, ihned stroj zastavte.

 • Obujte si pevnou protiskluzovou obuv a oblete si dlouh kalhoty.

 • Pouvejte odpovdajc ochrann obleenm a to vetn ochrann pilby, bezpenostnch brl a ochranu sluchu. Svate si dlouh vlasy. Nenoste perky.

 • Nikdy netahejte stroj vzad, pokud to nen nezbytn nutn. Bhem couvn a ped nm se dvejte dol a dozadu.

 • pi zaten a ken cest a chodnk zpomalte a jete opatrn. Pokud prv nesekte, zastavte sekn.

 • Nikdy na nikoho nesmujte zbytky posekanho materilu. Nedovolte, aby byl zbytkov materil smovn proti stn nebo pekce. Materil by se mohl odrazit zpt k obsluhujc osob. Pi pejdn trkovch povrch zastavte sekn.

 • Zkontrolujte, e vechny kontroly ptomnosti obsluhy, bezpenostn spnae a kryty jsou zapojen a funguj sprvn. pokud funkce nen sprvn, stroj nepouvejte.

 • Nikdy nenechvejte pstroj v provozu bez dozoru.

 • Ped itnm nebo doplovnm paliva a podobn zastavte motor, pokejte, a se lanko zcela zastav, a odpojte koncovku zapalovac svky.

 • Sekejte pouze za dennho svtla nebo pi dobrm umlm osvtlen.

 • Stroj neobsluhujte, jste-li unaveni, nemocn nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Nikdy nesekejte mokrou trvu. Vdycky mjte dobr, pevn postoj: chote; nebhejte.

 • Nikdy nezdvhejte zkladnu sekaky, pokud motor b.

 • Pokud sekaka zane abnormln vibrovat, zastavte motor a okamit zjistte pinu. Vibrace jsou obecn varovnm ped problmy.

 • Pi nakldn sekaky na pvs nebo do auta nebo pi jejm vykldn bute opatrn.

Close section

Sekn ve svahu

Svahy jsou hlavnm faktorem, co se te nehod spojench s uklouznutmi a pdy, pi kterch me dojt k vnmu zrann. Sekn na vech svazch vyaduje zvenou pozornost. Pokud si na danm svahu nepipadte dobe, nesekejte ho.

 • Dvejte pozor na dry, vyjet koleje, hrboly, kameny nebo jin skryt objekty. Nerovn tern me bt pinou uklouznut a pdu. Vysok trva me pekky skrt.

 • Nepouvejte sekaku na mokr trv ani na pli strmch svazch. patn postoj nebo patn pozice pi sekn mohou bt pinou uklouznut a pdu.

 • Nesekejte v blzkosti prudkch svah, pkop nebo nsp. Mohli byste ztratit pevn postoj nebo rovnovhu.

 • Pracujte se strojem s obma rukama na rukojeti.

 • Sekaku HoverPro pi sekn strmch svah zjejich horn hrany nepivazujte vppad poteby delho dosahu na lano, ale pouijte volitelnou sadu prodlouen rukojeti.

Close section

Dti

Pokud si sekajc nen vdom ptomnosti dt, me dojt k tragickm nehodm. Dti jsou asto pitahovny stroji a seknm trvy. Nikdy nesmte pedpokldat, e dti zstanou stt tam, kde jste je vidli naposledy.

 • Dohldnte, aby se dti zdrovaly mimo oblast sekn a dohlel na n dospl, kter nesek.

 • Dvejte pozor a stroj vypnte, pokud do oblasti vstoup dt.

 • Nikdy nedovolte dtem stroj dit.

 • Bute zvlt obezetn u roh, ke, strom nebo jinch pekek, kter by vm mohly zabrnit spatit dt.

Close section

Servis

Bezpen manipulace s benznem

Abyste se vyhnuli zrann nebo pokozen majetku, pi manipulaci s benznem bute obzvlt opatrn. Benzn je vysoce holav a jeho vpary jsou vbun.

 • Uhaste vechny cigarety, doutnky, dmky a ostatn zdroje vzncen.

 • Pouvejte pouze schvlen ndoby na benzn.

 • Nikdy nesnmejte vko ndre a nedoplujte palivo, pokud motor b. Ped doplovnm paliva nechejte motor vychladnout.

 • Nikdy nedoplujte palivo sekaky ani ho nevypoutjte v interiru.

 • Nikdy neskladujte stroj nebo ndobu s palivem v blzkosti otevenho ohn, zdroje jisker nebo tepla, jakm je napklad ohva vody a jin zazen.

 • Nikdy ndoby neplte ve voze nebo na pvsu nebo korb automobilu s plastovm povrchem. Ped tankovnm vdy pokldejte ndoby na palivo na zem, stranou od vozidla.

 • Stroj sundejte z korby nebo pvsu na zem a palivo doplte na zemi. Jestlie to nen mon, doplte palivo do takovho zazen na vozidle nebo pvsu zkanystru, nikoliv plnic pistol.

 • Pokud muste pout pistoli, dotkejte se tryskou obruby palivov ndre nebo hrdla kanystru po celou dobu a do plnho naerpn paliva. Nezamykejte pistoli v oteven poloze.

 • Pokud si palivem postkte odv, okamit se pevlete.

 • Palivovou ndr nikdy nepeplujte. Vrate vko ndre a pevn ho uthnte.

Důležité upozornění

Vfukov plyny obsahuj oxid uhelnat, co je bezbarv a smrteln jedovat plyn, kter vs me zabt.

Nenechvejte motor bet vmstnostech ani v uzavench prostorch.

Close section

Obecn servis

 • Stroj nepouvejte v uzavench prostorch.

 • Vechny matice a rouby mus bt dotaen, aby zazen bylo v bezpenm provoznm stavu.

 • Nikdy nemanipulujte s bezpenostnmi zazenmi. Pravideln kontrolujte jejich dn provoz.

 • Stroj pravideln istte od trvy, list a dalch shromaujcch se neistot. Vyistte veker niky oleje nebo paliva a odstrate veker neistoty naskl palivem. Ped uskladnnm v uzavenm prostoru nechejte stroj vychladnout.

 • Stroj nikdy nijak neseizujte ani neopravujte s bcm motorem. Odpojte koncovku zapalovac svky a uzemnte ji, zabrnte tak neplnovanmu nastartovn.

 • Nemte nastaven regultoru motoru a nepekraujte normln otky motoru.

 • Udrujte a podle nutnosti obnovujte bezpenostn a informan ttky.

 • V ppad rozlit paliva nespoutjte motor. Pemstte sekaku z prostoru, kde dolo k rozlit, a zabrate monosti vzniku poru, dokud se vpary paliva nerozptl.

 • Vymujte vadn tlumie vfuku.

 • Ped pouitm se vdy vizuln pesvdte, zda ac lanko, upevovac rouby lanka a ac stroj nejsou opotebovan nebo pokozen. Opoteben nebo pokozen ac lanka a rouby vymujte po celch sadch, aby byla zachovna mechanick rovnovha.

 • Je-li nezbytn sekaku naklonit kvli pejdn nezatravnnch ploch nebo kvli pemstn sekaky z msta na msto, zastavte ac lanko.

 • Nikdy sekaku nezvedejte ani nepenejte, je-li sputn motor.

 • Zastavte motor a odpojte koncovku zapalovac svky a ujistte se, e vechny pohybliv sti se zcela zastavily, pokud:

  • Budete istit zaseknut sti.

  • Budete sekaku kontrolovat, istit nebo na n provdt prce.

  • Najedete na ciz pedmt. Zkontrolujte sekaku, zda nedolo k jejmu pokozen, a ped dalm sputnm motoru a uvedenm sekaky do provozu provete nezbytnou opravu.

  • Sekaka zane nezvykle vibrovat.

  • Pokad, kdy sekaku opoutte.

  • Ped doplovnm paliva.

 • Ped otoenm stroje pes hel 25 stup se pesvdte, e motor a palivov ndr neobsahuj dn palivo.

 • Pi kontrole acho lanka bute opatrn. Pi prci s lankem ho zabalte nebo pouvejte ochrann rukavice a bute opatrn. Vymte pouze ac lanko.

 • Nestrkejte nohy ani ruce do blzkosti pohyblivch st. Pokud to bude mon, stroj neseizujte s bcm motorem.

 • Pi skladovn nebo pevozu stroje zavete pvod paliva. Palivo nedoplujte v blzkosti otevenho ohn a nevypoutjte ho v interirech.

 • Stroj parkujte na rovnm podkladu. Nikdy nedovolte neprokolenmu personlu provdt servis stroje.

 • Ped uskladnnm v uzavenm prostoru nechejte vychladnout motor.

 • Z dvodu bezpenosti vymujte opoteben nebo pokozen dly.

 • Palivovou ndr vyprazdujte mimo uzaven prostory. Vyputn palivo je teba skladovat ve speciln ndob na paliva nebo je teba ho etrn zlikvidovat.

 • Spuste opatrn motor podle Nvodu k obsluze; nohy mjte v dostaten vzdlenosti od acch prvk.

 • Pi startovn sekaku nenaklnjte, pokud naklonn sekaky nen pro jej nastartovn nezbytn. V takovm ppad nenaklnjte sekaku vce, ne je naprosto nezbytn, a zvednte pouze tu st, kter je na stran od opertora.

 • Z dvodu bezpenosti pravideln sekaku kontrolujte a vymujte opoteben nebo pokozen dly. Nikdy nevymujte ac jednotku s kokovmi dly a pouvejte pouze ac hlavy a prvky, kter jsou vhodn pro pouit v provoznch rychlostech sekaky;

Close section
Close section

Akustick tlak

rove akustickho tlaku u tohoto zazen v blzkosti ucha obsluhy in 88dBA, vetn tolerance (K) 2dBA. rove akustickho tlaku byla stanovena v souladu s postupy uvedenmi v norm SNENISO11201.

Close section

Akustick vkon

Garantovan rove akustickho vkonu u tohoto zazen in 98dBA, a to vetn tolerance (K) 2dBA. rove akustickho tlaku byla stanovena v souladu s postupy uvedenmi v norm SNENISO 3744.

Close section

Vibrace

Namen rove vibrac lev ruky = 3,4m/s2.

Namen rove vibrac prav ruky = 4,4m/s2.

Tolerance (K) = 2m/s2.

Namen hodnoty byly zskny v souladu s postupy uvedenmi v norm SNENISO20643.

Close section

Bezpečnostní a instrukční štítky

Important: Vstran a informan nlepky jsou umstny v blzkosti potenciln nebezpench soust. Vymte pokozen nlepky.

decal111-5392
decal94-8072
decal111-1210
g017410
Close section
Close section

Nastavení

Note: Z normlnho msta obsluhy urete pravou a levou stranu stroje.

Mont rukojeti

 1. Zasute spodn st rukojeti do drky (Figure 3).

  g017374
 2. Ob strany zabezpete zdrnou zvlakou a vlsenkou (Figure 3).

 3. Pipevnte non brzdu k prav sti doln rukojeti roubem M6, matic M6 a dvma podlokami (Figure 3).

 4. Non brzdu pipevnte k rmu zdrnou zvlakou a vlsenkou (Figure 3).

 5. Pipojte horn st rukojeti k jej doln sti tak, e postupn ob strany pipevnte U roubem, podlokou M6 a zvlakou (Figure 4).

  g017373
Close section

Doplnn oleje do motoru

Important: Vae sekaka nen dodvna s olejem v motoru. Ped nastartovnm motoru doplte do motoru olej.

Maximln npl: 0,59l, typ: vcestupov minerln olej 10W-30 sAPI klasifikac SF, SG, SH, SJ, SL nebo vy.

 1. Umstte stroj na rovnou plochu.

 2. Vythnte mrku (Figure 5).

  g017530
 3. Pomalu nalijte olej do plnicho otvoru, pokejte 3minuty a zkontrolujte hladinu oleje mrkou tak, e otete mrku doista a pak bez roubovn zasunete vko plnicho otvoru do otvoru (Figure 6).

  g017532

  Note: Naplte klikovou sk motoru olejem tak, aby mrka ukazovala, e je hladina motorovho oleje sprvn, jak je vidt naFigure 5. Pokud dojde k peplnn motoru olejem, vypuste pebyten mnostv oleje tak, jak je uvedeno v kapitole Vmna motorovho oleje.

 4. Nainstalujte mrku a rukou ji pevn uthnte.

  Important: Vymte motorov olej po prvnch 5hodinch provozu; nsledn jej vymujte jednou ron. Viz kapitola Vmna motorovho oleje.

Close section
Close section

Součásti stroje

g017382
g017377
Modelka ac stopyka produktu
0261540cm50cm
Close section

Obsluha

Doplovn paliva do ndre

Nebezpečí

Palivo je vysoce holav a vbun. Por nebo vbuch paliva me vm nebo jinm osobm zpsobit poplen.

 • Aby nedolo ke vzncen paliva od statickho nboje, polote ped tankovnm ndobu s palivem nebo sekaku pmo na zem, nikoli na vozidlo nebo njak pedmt.

 • Tankujte ve venkovnm prostoru, kdy je motor studen. Utete rozlit palivo.

 • Nemanipulujte s palivem v blzkosti otevenho ohn nebo jisker nebo kdy koute.

 • Skladujte palivo ve schvlen ndob, mimo dosah dt.

Natankujte do ndre erstv normln bezolovnat benzn s oktanovm slem kolem 87 ze znakov erpac stanice (Figure 9).

Important: Nepouvejte palivo obsahujc vc ne 10% etanolu. Alternativn paliva s vysokm obsahem alkoholu mohou zpsobovat problematick startovn, sniovat vkon motoru a vst k vnitnmu pokozen motoru.

Important: Abyste omezili problmy se startovnm, pidvejte do paliva po celou seznu stabiliztor. Mchejte jej s palivem starm maximln 30dn.

g017531
Close section

Kontrola hladiny motorovho oleje

 1. Umstte stroj na rovnou plochu.

 2. Vythnte mrku a otete ji istm hadrem.

 3. Zasute mrku do plnicho otvoru oleje, ale nezaroubovvejte ji.

 4. Vythnte mrku a zkontrolujte ji.

 5. Sprvnou hladinu oleje na mrce urte podle Figure 10).

  g017530
 6. Pokud bude hladina oleje nzk, pomalu nalijte olej do plnicho otvoru, pokejte 3 minuty a zkontrolujte hladinu oleje na mrce tak, e otete mrku doista a potom zasunete bez roubovn zasunete vko plnicho otvoru do otvoru.

  Note: Maximln npl: 0,59l, vcestupov minerln olej 10W-30 sAPI klasifikac SF, SG, SH, SJ, SL nebo vy.

  Note: Naplte klikovou sk motoru olejem tak, aby mrka ukazovala, e hladina motorovho oleje dosahuje sprvn ve, jak je vidt na Figure 10. Pokud motor peplnte olejem, vypuste pebyten mnostv oleje podle pokyn vsti Vmna motorovho oleje.

 7. Nainstalujte mrku a rukou ji pevn uthnte.

  Important: Vymte motorov olej po prvnch 5hodinch provozu; nsledn jej vymujte jednou ron. Viz Vmna motorovho oleje.

Close section

Nastaven vky sekn

Důležité upozornění

Pi nastavovn vky sekn se mete dostat do kontaktu s ac jednotkou, kter me zpsobit vn raz.

 • Vypnte motor a pokejte, dokud se vechny pohybliv sousti nezastav.

 • Pi manipulaci s ac jednotkou pouvejte rukavice.

Výstraha

Pokud byl sputn motor, tlumi vfuku bude hav a me zpsobit vn poplen. Nepibliujte se ke havmu tlumii vfuku.

Nastavte vku sekn podle poteby.

 1. Pepnte pepna paliva do vypnut polohy.

 2. Odpojte koncovku zapalovac svky.

 3. Pevrate stroj na jeho lev bok.

 4. Navlknte si ochrann rukavice a vyjmte nylonov ac lanko.

 5. Zmte polohu rozprek na poadovanou vku a znovu instalujte nylonov ac lanko.

  g017371
Close section

Sputn motoru

 1. Otevete ventilaci palivov ndre tak, e alespo dvakrt nebo tikrt otote ventilan knoflk proti smru hodinovch ruiek.

 2. Otote palivov ventil do zapnut polohy (Figure 12).

  g017375
 3. Polote nohu na zkladnu sekaky a nahnte stroj smrem k sob (Figure 13).

  g017329
 4. Zathnte za dradlo runho startru.

  Note: Nedovolte, aby rukoje pi zatahovn udeila do motoru. Opatrn ji nechejte zathnout, zabrnte tak pokozen startru.

Note: Jestlie se sekaka nenastartuje ani po nkolika pokusech, obrate se na autorizovan servisn stedisko.

Close section

Nastaven polohy dradla

Informace orznch polohch dradla najdete na Figure 14.

g025627

Note: Informace osprvnm postupu pi uskladnn najdete na Před uskladněním.

Close section

Zastaven motoru

Pro zastaven motoru uvolnte rukoje zastaven motoru (Figure 15).

Important: Jakmile pustte rukoje zastaven motoru, motor i ac lanko by se mly zastavit do 5sekund. Pokud se dn nezastav, pestate sekaku okamit pouvat a kontaktujte autorizovan servisn stedisko.

g017546
Close section

Peprava

 • Pi nakldn i vykldn stroje zpvsu nebo nkladnho vozidla dvejte pozor.

 • Stroj bezpen upevnte pomoc popruh, etz, lan nebo provaz. Pedn izadn popruhy by mly smovat dol aod stroje.

Close section

Provozní tipy

Veobecn doporuen k sekn

Důležité upozornění

Pokud motor pracuje na svahu se sklonem vtm ne 25stup, me v dsledku omezenho mazn dojt k jeho vnmu pokozen. Takov pokozen me bt napklad pilepen ventil, vznik rh na pstech nebo splen loisek klikovho hdele.

 • Ped zahjenm prce se strojem na svahu je nutn stanovit stvajc sklon v mst, kde bude stroj pouvn.

 • Nepracujte stmto strojem vybavenm 4dobm motorem Honda na svazch se sklonem vtm ne 25stup.

 • Odstrate z trvnku klacky, kameny, drty, vtve a jin pedmty, na kter by mohlo ac lanko narazit.

 • Zabrate kontaktu acho lanka s tvrdmi pedmty. Nikdy zmrn nepejdjte sekakou pes dn pedmt.

 • Pokud sekaka naraz na tvrd pedmt nebo zane vibrovat, okamit vypnte motor, odpojte koncovku zapalovac svky a zkontrolujte, zda sekaka nen pokozen.

 • K dosaen maximln vkonnosti namontujte ped zatkem sezny nov ac lanko.

 • V ppad poteby vymte ac lanko za nov nhradn lanko Toro.

Close section

Sekn trvy

 • Sekejte najednou vdy pouze asi tetinu vky trvy. Pokud trva nen dk nebo pokud nen pozdn podzim, kdy se rst trvy zpomaluje, nenastavujte vku pod hodnotu 51mm. Postupujte podle pokyn vsti Nastaven vky sekn.

 • Sekejte pouze suchou trvu a list. Mokr trva a list maj tendenci tvoit chome a mohou zpsobit ucpn sekaky nebo zastaven motoru.

  Důležité upozornění

  Na mokr trv nebo list mete uklouznout, dostat se do kontaktu s acm lankem a zpsobit si vn raz. Sekejte pouze za sucha.

 • Stdejte smr sekn. Pomh to rozptylovat posekanou trvu po trvnku a doshnout rovnomrnho hnojen.

 • Pokud vsledn vzhled trvnku nen uspokojiv, vyzkouejte nsledujc:

  • Vymte ac lanko.

  • Pohybujte se pi sekn pomaleji.

  • Nastavte na stroji vt vku sekn.

  • Sekejte trvu astji.

  • Postupujte v pekrvajcch se pruzch msto plnch pruh pi kadm prchodu.

Close section

Sekn list

 • Dbejte na to, aby po sekn trva polovinou sv vky pesahovala vrstvu list. Mon budete muset pejet sekakou pes list vce ne jednou.

 • Pokud sekaka nesek listy dostaten nadrobno, zpomalte.

Close section
Close section
Close section

Údržba

Note: Z normlnho msta obsluhy urete levou a pravou stranu stroje.

Doporučený harmonogram údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
After the first 5 operating hours
 • Vymte motorov olej.
 • Before each use or daily
 • Zkontrolujte hladinu motorovho oleje.
 • Ujistte se, e se motor zastav do 5 sekund po uvolnn rukojeti zastaven motoru.
 • Odstrate rozsekan kousky trvy a neistoty zcelho stroje.
 • Every 100 hours
 • Zkontrolujte zapalovac svku a v ppad poteby ji vymte.
 • Before storage
 • Ped provdnm oprav a ped uskladnnm sekaky vyprzdnte palivovou ndr.
 • Vyistte chladic systm, odstrate zbytky trvy, lomky a neistoty z chladicch eber motoru a startru. V podmnkch, kde se vyskytuje hodn neistot nebo ezanky, istte systm astji.
 • Yearly
 • Vymujte vzduchov filtr; astji pi provozu v pranm prosted.
 • Vymte motorov olej.
 • Pprava na drbu

  1. Vypnte motor apokejte, dokud se vechny pohybliv sousti nezastav.

  2. Ped provdnm drby odpojte koncovku zapalovac svky (Figure 16).

   g017533
  3. Jakmile dokonte drbu, pipojte koncovku zpt kzapalovac svce.

   Důležité upozornění

   Naklonn sekaky me zpsobit vytkn paliva. Palivo je holav, vbun a me zpsobit zrann.

   Spotebujte palivo provozem nebo je oderpejte runm erpadlem; nikdy nsoskou.

   Important: Naklnjte sekaku na stranu vdy tak, aby mrka oleje byla dole.

  Close section

  Vmna vzduchovho filtru

  1. Zatlate na zajiovac vstupky na krytu vzduchovho filtru (Figure 17).

   g017381
  2. Otevete kryt (Figure 17).

  3. Vyjmte filtr (Figure 17).

  4. Zkontrolujte vzduchov filtr.

   1. Je-li filtr pokozen nebo je navlhen olejem nebo palivem, vymte ho.

   2. Je-li filtr pinav, poklepejte jm nkolikrt o tvrd povrch nebo jej profouknte stlaenm vzduchem o tlaku nim ne 2,07bar ze strany filtru smujc k motoru.

    Note: Nesnate se vykartovat neistoty z filtru, kartovnm by se neistoty zatlaily do vlken.

  5. Odstrate neistoty z tlesa vzduchovho filtru vlhkm hadrem. Neutrejte neistoty smrem do vzduchovho veden.

  6. Vlote filtr do istie vzduchu (Figure 17).

  7. Upevnte kryt (Figure 17).

  Close section

  Vmna motorovho oleje

  1. Dbejte, aby v palivov ndri nebylo dn palivo nebo jen mlo, aby palivo nevyteklo, kdy sekaku naklonte na stranu.

  2. Nkolik minut ped vmnou oleje spuste motor, aby se olej zahl.

   Note: Zaht olej m lep viskozitu a odn vce neistot.

  3. Odpojte koncovku zapalovac svky. Viz kapitola Pprava na drbu.

  4. Vythnte mrku.

  5. Naklote sekaku na stranu tak, aby mrka oleje byla dole, a nechejte pouit olej vytct plnic trubic.

  6. Vrate sekaku do provozn polohy.

  7. Pomalu nalijte olej do plnicho otvoru, pokejte 3 minuty a zkontrolujte hladinu oleje mrkou tak, e otete mrku doista a pak bez roubovn zasunete vko plnicho otvoru do otvoru.

   Note: Maximln npl: 0,59l, typ: vcestupov minerln olej 10W-30 sAPI klasifikac SF, SG, SH, SJ, SL nebo vy.

   Note: Naplte klikovou sk motoru olejem tak, aby mrka ukazovala, e je hladina motorovho oleje sprvn, jak je vidt na (Figure 18). Pokud dojde k peplnn motoru olejem, vypuste pebyten mnostv oleje podle instrukc v kap 5.

   g017530
  8. Nainstalujte mrku a rukou ji pevn uthnte.

  9. Pouit olej nechte dn zlikvidovat v mstn recyklan stanici.

  Close section

  drba zapalovac svky

  Pouijte zapalovac svku Champion RN9YC nebo rovnocenn typ.

  1. Vypnte motor a pokejte, dokud se vechny pohybliv sousti nezastav.

  2. Odpojte koncovku zapalovac svky.

  3. Vyistte okol zapalovac svky.

  4. Vythnte svku z hlavy vlce.

   Important: Prasklou, zanesenou nebo zneitnou svku vymte. Neistte elektrody, protoe neistoty pronikajc do vlce by mohly pokodit motor.

  5. Mezeru mezi elektrodami svky nastavte na 0,76mm, jak znzoruje Figure 19.

   g000533
  6. Namontujte zapalovac svku a nasate tsnn.

  7. Uthnte zapalovac svku na 20Nm.

  8. Pipojte koncovku zapalovac svky ke svce.

  Close section

  Vmna nylonovho acho lanka

  1. Pepnte ventil pvodu paliva do VYPNUT polohy a zavete ventilan knoflk.

  2. Odpojte koncovku zapalovac svky.

  3. Otote stroj na jeho lev bok, karburtorem nahoru.

  4. Navlknte si ochrann rukavice a sejmte nylonov ac lanko.

  5. Nainstalujte jedno nylonov ac lanko do nastaven poadovan ac vky. Ujistte se, e na protj stran acho disku je lanko odpovdajc dlky umstn v odpovdajc vce.

  Note: Pouvte-li nhradn kotou, ustihnte lanko odlce 200mm.

  Close section

  itn stroje

  Důležité upozornění

  Zpod krytu sekaky se me uvolovat materil.

  • Pouvejte ochrann brle.

  • Neopoutjte pozici pi provozu (za rukojet).

  • Nedovolte, aby v blzkosti sekaky kdokoli stl.

  1. Pevrate stroj na bok.

  2. Kartem nebo stlaenm vzduchem odstrate trvu a zbytky po sekn z krytu vfuku, horn kapoty a pilehlch oblast zkladny.

  Close section
  Close section

  Uskladnění

  Stroj uskladnte na chladnm, istm, suchm mst.

  Pprava stroje k uskladnn

  Důležité upozornění

  Vpary paliva mohou explodovat.

  • Neskladujte palivo po dobu del ne 30dn.

  • Neskladujte sekaku v uzavenm prostoru pobl otevenho ohn.

  • Ped uskladnnm sekaky nechte vychladnout motor.

  1. Pi poslednm tankovn v roce pidejte do paliva stabiliztor, jak doporuuje vrobce motoru.

  2. Nechte stroj bet, dokud se palivo nespotebuje a motor se nezastav.

  3. Nasyte motor a znovu jej spuste.

  4. Nechte motor bet, dokud se nezastav. Jakmile motor nejde nastartovat, je dostaten such.

  5. Pokud stroj skladujete zaven na zdi, pepnte ventil pvodu paliva do vypnut polohy azavete ventilan otvor uzvru palivov ndre.

  6. Odpojte koncovku kabelu zapalovac svky.

  7. Vyroubujte zapalovac svku, otvorem nalijte 30ml oleje a nkolikrt pomalu zathnte za lanko startru, aby se olej rozmstil po celm vlci a v obdob mimo seznu nedochzelo ve vlci ke korozi.

  8. Namontujte zapalovac svku a uthnte ji momentovm klem na 20Nm.

  9. Uthnte vechny matice a rouby.

  Close section
  Close section

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor nelze spustit.
  1. Kabel nen nasazen na zapalovac svce.
  2. Ucpan odvzduovac otvor v uzvru palivov ndre.
  3. Svka je zkorodovan nebo zneitn, poppad nem sprvnou vzduchovou mezeru.
  4. Palivov ndr je przdn nebo palivov systm obsahuje zvtral palivo.
  1. Pipojte koncovku zapalovac svky ke svce.
  2. Vyistte uzvr palivov ndre nebo ho vymte.
  3. Zkontrolujte zapalovac svku a, je-li teba, seite vzduchovou mezeru. Vymte zapalovac svku, jestlie je zkorodovan, zanesen nebo popraskan.
  4. Vypuste zvtral benzin nebo doplte do palivov ndre erstv motorov benzin. Jestlie problm petrvv, kontaktujte autorizovan servisn stedisko.
  Motor obtn startuje nebo ztrc vkon.
  1. Ucpan odvzduovac otvor v uzvru palivov ndre.
  2. Vloka vzduchovho filtru je zanesena neistotami a omezuje proudn vzduchu.
  3. Spodn strana skn stroje obsahuje zbytky rozsekan trvy a neistoty.
  4. Svka je zkorodovan nebo zneitn, poppad nem sprvnou vzduchovou mezeru.
  5. Hladina oleje v motoru je pli nzk, pli vysok, nebo je olej nadmrn zneitn.
  6. Palivov ndr obsahuje zvtral palivo.
  1. Vyistte ventilan otvor uzvru palivov ndre nebo uzvr vymte.
  2. Vyistte vzduchov filtr nebo ho vymte.
  3. Vyistte spodn st skn stroje.
  4. Zkontrolujte zapalovac svku a, je-li teba, seite vzduchovou mezeru. Vymte zapalovac svku, jestlie je zkorodovan, zanesen nebo popraskan.
  5. Zkontrolujte stav oleje v motoru. Pokud bude olej zneitn, vymte jej a doplte nebo vypuste olej tak, aby hladina oleje byla na znace pln hladiny na mrce.
  6. Vypuste zvtral palivo a doplte do ndre erstv motorov benzin.
  Motor b nepravideln.
  1. Kabel nen nasazen na zapalovac svce.
  2. Svka je zkorodovan nebo zneitn, poppad nem sprvnou vzduchovou mezeru.
  3. Vloka vzduchovho filtru je zanesena neistotami a omezuje proudn vzduchu.
  1. Pipojte koncovku zapalovac svky ke svce.
  2. Zkontrolujte zapalovac svku a, je-li teba, seite vzduchovou mezeru. Vymte zapalovac svku, jestlie je zkorodovan, zanesen nebo popraskan.
  3. Vyistte vzduchov filtr nebo ho vymte.
  Stroj nebo motor se nadmrn chvj.
  1. Spodn strana skn stroje obsahuje zbytky rozsekan trvy a neistoty.
  2. Uvolnn upevovac rouby motoru.
  3. Uvolnn upevovac roub acho disku.
  1. Vyistte spodn st skn stroje.
  2. Dothnte upevovac rouby motoru.
  3. Upevovac roub acho disku uthnte.
  Sekn je nerovnomrn.
  1. Sekte travnatou plochu opakovan stejnm zpsobem.
  2. Spodn strana krytu sekaky obsahuje zbytky rozsekan trvy aneistoty.
  1. Zmte zpsob sekn.
  2. Vyistte spodn st skn stroje.
  Close section