Innledning

Maskinen er en plentraktor med spolekniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Det er hovedsakelig utviklet på å klippe gress på allerede godt vedlikeholdte parkplener, golfbaner, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Den er ikke beregnet på å klippe kratt, høyt gress og andre vekster langs motorveier eller til å brukes til landbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

g008406

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013 og ANSI-standard B71.4-2012, når 18 kg ballast legges til bakhjulet og det passende hjulvektsettet er montert på bakstyrehjulet. Et ekstra skyddsett kreves for samsvar med EN ISO 5395:2013. Se avsnittet Oppsett for riktig samsvar.

Note: Tillegg av tilbehør laget av andre produsenter som ikke oppfyller American National Standards Institute-sertifiseringen vil føre til vegring av denne maskinen.

Hvis føreren eller eieren bruker maskinen på feil måte eller utfører feil vedlikeholdsarbeid, kan det føre til personskader. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Figur 2) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene blir tatt hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Regler for sikker bruk

Opplæring

 • Les brukerhåndboken og annet opplæringsmateriell nøye. Gjør deg godt kjent med alle kontroller, sikkerhetssignaler og riktig bruk av utstyret.

 • Dersom fører eller mekaniker ikke forstår språket i denne bruksanvisningen, er det eierens ansvar å forklare dem dens innhold.

 • Barn eller personer som ikke har lest bruksanvisningen, må ikke få lov til bruke eller utføre service på gressklipperen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk av denne gressklipperen.

 • Du må aldri klippe hvis andre personer, spesielt barn, eller dyr befinner seg i nærheten.

 • Husk at føreren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.

 • Ta aldri med passasjerer.

 • Alle førere og mekanikere bør selv sørge for at de får profesjonell opplæring. Eieren er ansvarlig for opplæring av brukerne. En slik opplæring bør legge vekt på:

  • Hvor nødvendig forsiktighet og konsentrasjon er når man kjører en plentraktor.

  • At man ikke får kontroll over en plentraktor som sklir i en bakke ved å bremse. De vanligste årsakene til at man mister kontroll over maskinen, er

   • for dårlig bakkegrep,

   • for høy hastighet,

   • utilstrekkelig bremsing,

   • at denne spesielle maskintypen ikke passer til arbeidet,

   • at det ikke er tatt hensyn til bakkeforhold, spesielt skråninger.

   • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller skader som personer eller eiendom utsettes for.

Forberedelser

 • Ha alltid på deg kraftig, sklisikkert fottøy, langbukser, vernebriller og hørselsvern når du bruker klipperen. Langt hår, løstsittende klær eller smykker kan sette seg fast i bevegelige deler.

 • Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes og fjern alle gjenstander som kan slenges opp i luften.

 • Skift ut defekte lyddempere.

 • Vurder terrenget for å avgjøre hvilket tilbehør og utstyr som er nødvendig for å gjøre jobben på en sikker og riktig måte. Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av produsenten.

 • Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og virker riktig. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

Bruk

 • Motoren må ikke brukes på et lukket sted der giftig kullos og andre eksosgasser kan samle seg.

 • Gressklipperen må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.

 • Før du forsøker å starte motoren, må du koble ut alle knivkoblinger, sette motoren i fri og sette på parkeringsbremsen.

 • Husk at ingen skråninger er trygge. Vær ekstra forsiktig når du kjører i skråninger med gress. Slik unngår du at maskinen velter:

  • Unngå å bråstoppe eller starte med mye gass i oppover- eller nedoverbakker.

  • Kjør sakte i skråninger og når du svinger skarpt.

  • Vær oppmerksom på ujevnheter, hull og andre skjulte farer i terrenget.

  • Klipp aldri på tvers av skråninger hvis ikke gressklipperen er beregnet på det.

 • Vær oppmerksom på hull i bakken og andre skjulte farer i terrenget.

 • Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier.

 • Stopp knivene før du kjører på flater uten gress.

 • Pass alltid på at materialet ikke blåses ut mot personer i nærheten når utstyret brukes. La heller aldri noen oppholde seg i nærheten mens maskinen er i gang.

 • Maskinen må ikke brukes hvis verneplatene er defekte eller uten at sikkerhetsanordningene sitter på plass. Kontroller at alle sperrene er montert, at de er riktig justert og at de fungerer som de skal.

 • Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres og motoren må ikke ruses. Hvis motoren går på for høyt turtall, øker faren for personskader.

 • Før du forlater førerens plass:

  • Stopp gressklipperen på en jevn flate.

  • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

  • Skift til fri og sett på parkeringsbremsen.

  • Stopp motoren og ta ut nøkkelen.

 • Koble ut drivkraften til utstyret under transport eller når maskinen ikke er i bruk.

 • Slå av motoren, og koble ut drivkraften til utstyret:

  • før du fyller drivstoff,

  • før du tar av gressoppsamleren(e),

  • før du justerer høyden hvis ikke justeringene kan gjøres fra førerens plass.

  • før du fjerner eventuelle tilstoppinger,

  • før du sjekker, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen eller

  • etter at du har truffet en gjenstand eller hvis det oppstår unormal vibrasjon. Undersøk om gressklipperen ble skadet, og reparer den før du starter den og bruker utstyret igjen.

 • Reduser gassen før motoren stopper. Hvis det er en drivstoffventil på motoren, stenger du drivstofftilførselen etter at du er ferdig med å klippe.

 • Hold hender og føtter borte fra klippeenhetene.

 • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

 • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau. Stopp spolene når du står stille.

 • Ikke bruk gressklipperen når du er påvirket av alkohol eller medisiner.

 • Lynnedslag kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

 • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

 • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som reduserer synsfeltet.

Veltebøylebeskyttelsessystem – Bruk og vedlikehold

 • Veltebøylebeskyttelsen er en integrert og effektiv sikkerhetsenhet. Hold en sammenleggbar veltebøylebeskyttelse i hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte når du bruker maskinen.

 • Senk en sammeleggbar veltebøylebeskyttelse midlertidig kun når det er helt nødvendig. Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er lagt sammen.

 • Det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når en sammenleggbar veltebeskyttelse er senket.

 • Kontroller at du raskt kan løsne sikkerhetsbeltet i nødstilfeller.

 • Kontroller området du skal klippe gress i og ta aldri ned en sammenleggbar veltebøylebeskyttelse i områder med skråninger, kanter eller vann.

 • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

 • Sørg for at veltebøyen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom, og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

 • En ødelagt veltebeskyttelse må skiftes ut, ikke repareres.

 • Ikke fjern veltebøylen.

 • Enhver endring i veltebeskyttelsen må godkjennes av produsenten.

Sikker håndtering av drivstoff

 • Håndter bensin svært forsiktig for å unngå skade på person eller eiendom. Bensin er meget brannfarlig og bensindamp er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll bensin mens motoren går.

 • La motoren bli kald før du fyller på mer drivstoff.

 • Du må aldri fylle drivstoff på maskinen innendørs.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Fyll aldri opp kanner inne i et kjøretøy, på en lastebil eller på en tilhenger med en plastledning. Sett alltid beholdere på bakken, borte fra kjøretøyet, når de fylles på.

 • Utstyr må tas ut av lastebilen eller tilhengeren, og fylles med drivstoff på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll på drivstoff på slikt utstyr med en drivstoffkanne istedenfor å fylle drivstoff direkte fra pumpen.

 • Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle.

 • Bruk ikke påfyllingsanordning som ikke er utstyrt med automatisk avbryterfunksjon.

 • Hvis du søler drivstoff på klær, bytt klær umiddelbart.

 • Ikke overfyll drivstofftanken. Sett på igjen lokket på drivstofftanken og stram godt til.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Sørg for at alle mutre, bolter og skruer er stramme, for å være sikker på at utstyret er i god stand og trygt å bruke.

 • En maskin med drivstoff på tanken må aldri oppbevares innendørs der drivstoffdamp kan komme i kontakt med en åpen flamme eller gnister.

 • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

 • Unngå brannfare ved å holde motoren, lyddemperen, batterirommet og området der drivstoff oppbevares fritt for gress, løv og mye fett.

 • Skift alltid ut deler med skader eller slitasje for sikkerhets skyld.

 • Kontroller gressoppsamleren regelmessig og se etter skader eller slitasje.

 • Hold alle delene i god stand, og sørg for at delene og de hydrauliske koblingene er tette. Skift ut slitte eller skadde deler og merker.

 • Hvis du må tappe drivstofftanken, skal dette gjøres utendørs.

 • Vær forsiktig når du justerer maskinen slik at du unngår å klemme fingre mellom bevegelige kniver og faste deler.

 • Vær forsiktig hvis maskinen har flere spoler, da resten av spolene kan begynne å rotere når én spole roterer.

 • Koble fra alle drivverk, senk klippeenhetene, aktiver parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøkkelen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet før du foretar justeringer, rengjøring eller reparasjoner.

 • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

 • Bruk jekkstøtter til å støtte komponentene når det er nødvendig.

 • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

 • Koble fra batteriet før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Når du kobler kablene til igjen, kobler du først til den positive polen og deretter den negative.

 • Vær forsiktig når du kontrollerer spolene. Legg noe rundt spolen(e) eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer dem.

 • Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.

 • Lad opp batteriene på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

Transport

 • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

 • Bruk en rampe med full bredde for å laste maskinen inn i en tilhenger eller lastebil.

 • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må ledes nedover og utover fra maskinen.

Sikkerhet for Toros gressklippere

Listen nedenfor inneholder sikkerhetsinformasjon som er beregnet for Toro-produkter, eller annen sikkerhetsinformasjon som du bør være klar over som ikke er inkludert i refererte standarder.

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slenge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader eller dødsulykker.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Bruk

 • Lær deg hvordan du raskt kan stoppe motoren.

 • Bruk alltid kraftig, sklisikkert fottøy. Ikke bruk maskinen hvis du har på deg sandaler, tennissko eller joggesko. Bruk av vernesko og langbukser anbefales, og er påbudt i henhold til enkelte lokale bestemmelser og forsikringsforskrifter.

 • Føreren må være dyktig til og opplært i å kjøre i skråninger. Hvis man ikke er forsiktig i skråninger eller bakker kan man miste kontrollen og forårsake at kjøretøyet velter eller ruller, og dette kan føre til personskader eller dødsfall.

 • Vær forsiktig når du håndterer drivstoff. Tørk opp eventuelt søl.

 • Kontroller daglig at sperrebryterne fungerer som de skal. Hvis en bryter ikke virker, skifter du den før du bruker maskinen

 • Før du prøver å starte motoren, må du sitte på setet, trykke inn løftepedalen og slippe den opp for å sikre at klippeenhetene er frakoblet. Kontroller at trekksystemet står i fri og at parkeringsbremsen er på.

 • Du må være oppmerksom når du bruker maskinen. Slik unngår du å miste kontrollen:

  • Ikke kjør i nærheten av bunkere, grøfter, bekker eller andre fareområder.

  • Reduser hastigheten når du tar skarpe svinger. Unngå å starte og stoppe plutselig.

  • Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier. Overhold alltid vikeplikten.

  • Bruk bremsene når du kjører nedover, slik at du kjører sakte framover og har kontroll over maskinen.

 • Gresskurvene må være på plass når spolene eller grafserne er i drift for å oppnå maksimal sikkerhet. Slå av motoren før du tømmer gresskurvene.

 • Hev klippeenheten når du kjører fra ett arbeidsområde til et annet.

 • Ikke ta på motoren, lyddemperen eller eksosrøret mens motoren er i gang eller like etter at den er stoppet. Disse områdene er svært varme, og du kan brenne deg på dem.

 • Før du reiser deg fra setet, må du sette styrespaken i fri (N), heve klippeenhetene og vente til spolene har sluttet å rotere. Sett på parkeringsbremsen. Slå av motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

 • Vær forsiktig når du kjører på tvers i skråninger. Ikke start eller stopp plutselig når du kjører i oppover- eller nedoverbakke.

 • Føreren må være dyktig til og opplært i å kjøre i skråninger. Uforsiktig kjøring i skråninger kan føre til at du mister kontrollen og at maskinen velter. Dette kan føre til personskader, eller i verste fall dødsfall.

 • Hvis motoren stanser eller mister fart og ikke klarer å komme til toppen av skråningen, skal du ikke snu maskinen rundt. Du må alltid rygge sakte rett ned bakken.

 • Hvis en person eller et dyr plutselig kommer inn på eller befinner seg i nærheten av klippeområdet, må du slutte å klippe. Hvis du ikke er forsiktig når du bruker maskinen, kan kombinasjonen av bakkevinkelen, rikosjetter og feilplasserte verneplater føre til at noen skades av gjenstander som slynges gjennom luften. Ikke fortsett å klippe før disse er fjernet fra området.

 • Ikke fjern veltebeskyttelsen, og bruk alltid sikkerhetsbeltet ved bruk av maskinen.

 • Før du reiser deg fra setet, må du sette styrespaken i fri (N), heve klippeenhetene og vente til spolene har sluttet å rotere. Sett på parkeringsbremsen. Slå av motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

 • Når maskinen står uten tilsyn, må du sørge for at klippeenhetene er hevet, spolene ikke roterer, nøkkelen ikke står i tenningen og parkeringsbremsen er på.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Kontroller at alle koblingene for hydrauliske ledninger er tette, og at alle hydrauliske slanger og ledninger er i god stand før systemet settes under trykk.

 • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk væske under høyt trykk. Bruk papp eller papir til å lete etter lekkasjer, ikke hendene. Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake alvorlige skader.

 • Før du kobler fra eller utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du slippe ut alt trykket i systemet ved å stoppe motoren og senke klippeenhetene og det andre utstyret til bakkenivå.

 • Kontroller med jevne mellomrom at drivstoffledningene er tette, og at de ikke er slitte. Stram og reparer dem etter behov.

 • Hvis du må ha motoren i gang for å utføre en vedlikeholdsjustering, må du passe på at klær, hender, føtter og andre kroppsdeler ikke kommer i nærheten av klippeenhetene, tilbehør eller bevegelige deler, særlig skjermen på siden av motoren. Hold alle på avstand.

 • La en autorisert Toro-forhandler kontrollere maksimal hastighet med en turteller, slik at det blir utført på en sikker og nøyaktig måte. Maksimalt turtall er 2760 o/min.

 • Motoren må stenges før man sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

 • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 100 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i ISO 11094.

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykknivå på 84 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydtrykknivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Vibrasjonsnivå

Hånd-arm vibrasjonsnivå

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 0,41 m/s2

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 0,36 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,2 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hele karosseriet

Målt vibrasjonsnivå = 0,25 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,12 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal121-9500
decal93-8068
decal93-6686
decal93-9051
decal93-6681
decal93-6689
decal117-2718
decal127-6114
decal127-6115
decal104-7729
decal93-7275
decal106-5976
decal93-8062
decal133-2338
decal133-2339
decalbatterysymbols
decal115-8226
decal115-8156

Montering

Note: Monteringsfester for klippeenheten Greensmaster 3250-D følger med klippeenhetene.

Montere setet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Sete 1
Mutter (5/16 tomme) 4

Note: Monter seteskinnene i det fremre settet med festehull for å få 7,6 cm ekstra i fremoverjusteringen, eller i det bakre settet med festehull for å få 7,6 cm ekstra i bakoverjusteringen.

 1. Fjern låsemutrene som fester seteskinnene til transportbasestroppene. Kasser låsemutterne.

 2. Koble ledningsfastspenneren til setebryteren.

 3. Fest seteskinnene til setestøtten med låsemutterne (5/16 tomme) som følger med blant de løse delene (Figur 3).

  g008408

Aktivere og lade batteriet

Bruk i første omgang kun elektrolytt (egenvekt på 1,265) for å fylle batteriet.

 1. Løsne bolten på batteriholderen, flytt holderen bort fra batteriet og løft ut batteriet.

  Important: Prøv ikke å tilsette elektrolytt mens batteriet er i maskinen. Du kan komme til å søle, og forårsake korrosjon.

 2. Rengjør toppen av batteriet og fjern utluftingshettene (Figur 4).

  g005080
 3. Fyll hver celle forsiktig med elektrolytt til platene er dekket med ca. 6 mm væske (Figur 5).

  g001197
 4. La elektrolytten trekke inn i platene i ca. 20–30 minutter. Etterfyll etter behov for å holde elektrolyttnivået på ca. 6 mm fra bunnen av påfyllingsbrønnen (Figur 5).

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

 5. Koble en batterilader på 2–4 A til batteripolene. Lad batteriet i to timer ved 4 A eller i fire timer ved 2 A til den spesifikke egenvekten er 1,250 eller høyere og temperaturen er minst 16 °C med fri gassutviklingen i alle cellene.

 6. Når batteriet er oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket og batteripolene.

  Note: Etter at batteriet har blitt aktivert, tilsett kun destillert vann for å erstatte normalt tap, selv om vedlikeholdsfrie batterier ikke skal kreve vann under normale driftsforhold.

Installere batteriet

 1. Sett i batteriet med batteripolene vendt mot hydraulikktanken.

  Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser: kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke kommer i kontakt med metalldeler på gressklipperen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på gressklipperen.

 2. Koble de positive batterikablene (røde) fra startsolenoiden til den positive polen (+) på batteriet (Figur 6). Fest dem med en skrunøkkel, og dekk polene med vaselin. Påse at kabelen går klar av setet når det står i den bakerste stillingen, da setet kan skade kabelen.

  g005098
 3. Koble den svarte ledningen til den negative (-) batteripolen. Fest dem med en skrunøkkel, og dekk polene med vaselin.

  Advarsel

  Feilkobling av batterikabler kan skade traktoren og kablene samt forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

 4. Plasser poldekslene over batteripolene.

 5. Før batteriholderen i stilling, og stram monteringsbolten.

Montere veltebeskyttelsen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Veltebeskyttelsesenhet 1
Bolt (5/8 x 4-1/2 tomme) 4
Låsemutter (5/8 tomme) 4
 1. Still veltebeskyttelsen slik at toppen av røret bøyer mot maskinens front (Figur 7).

  g019975
 2. Senk veltebeskyttelsen ned på rammen, og innrett den etter monteringshullene (Figur 7).

 3. Fest hver side av veltebeskyttelsen til rammen med to bolter (5/8 x 4½ tommer) og låsemutre som vist i Figur 7. Trekk til med et moment på 183–223 N·m.

Kontrollere trykket i dekkene

Det har blitt pumpet ekstra mye luft i dekkene på fabrikken. Derfor må du slippe ut litt luft for å redusere trykket.

Varier trykket i dekkene foran avhengig av gressforholdene, fra et minimum på 0,55 bar til et maksimum på 0,83 bar.

Varier trykket i dekkene bak fra et minimum på 0,55 bar til et maksimum på 1,03 bar.

Montere fremre bærerammer

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Bæreramme2
Avstandsstykke2
Bolt (1/2 x 3 1/4 tomme)2
Låsemutter (1/2 tomme)2
 1. Fest en bæreramme på hver splittpinne med et avstandsstykke, en bolt (1/2 x 3 1/4 tomme) og en låsemutter (1/2 tomme). Se Figur 8. Trekk til med et moment på 91–113 N·m.

  g016465
 2. Smør hylsene i hver bæreramme med litiumsbasert smørefett nr. 2.

Justere bærerammevalsene

 1. Plasser trekkenheten på en plan overflate og senk klippeenhetens bærerammer mot bakken.

 2. Kontroller at det er 13 mm klaring mellom bærerammevalsene og bakken.

 3. Hvis det er nødvendig å justere klaringen, løsner du låsemutteren på stoppeskruen på bærerammen (Figur 9), og roterer skruen opp eller ned for å heve eller senke rammen. Trekk til låsemutteren for å sikre justeringen.

  g008412

Montere oljekjøleren (valgfri)

Hvis du bruker maskinen i omgivelsestemperaturer som varierer fra 20 til 49 °C, eller hvis du bruker den ved høy belastning (klipping utenfor green, som fairwayer eller vertikalklipping), må du montere et kjølesett for hydraulikkoljen (delenr. 104-7701) på maskinen.

Installere klippeenhetene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Forskjøvet løftekrok (se Klippeenhetens brukerhåndbok for monteringsinstruksjonene) 3
Skrue (følger med klippeenheten) 6
Bolt (nr. 10 x ⅝ tomme) 1
Låsemutter (nr. 10)1
Klippeenhet (selges separat) 3
Kulebolt (følger med klippeenheten) 6
Gresskurv 3

Note: Når du sliper, stiller inn klippehøyden eller utfører annet vedlikehold på klippeenhetene, må du oppbevare spolemotorene til klippeenhetene i støtterørene for å forhindre at slangene skades.

Important: Ikke hev hjulopphenget til transportstilling når spolemotorene er i holderne på maskinens ramme. Dette kan føre til skade på motorer eller slanger.

 1. Fjern klippeenhetene fra kartongene. Monter og juster som oppgitt i klippeenhetens brukerhåndbok.

 2. Skyv klippeenheten under trekkrammen, og hekt løftekroken på løftearmen.

 3. Før tilbake hylsen på hver kuleleddmottaker, og hekt fast mottakeren på kulebolten på klippeenheten (Figur 10).

  g021274
 4. Monter kurven på bærerammen.

 5. Juster trekkoblingene til det er 2 til 3 mm klaring mellom kanten av kurven og spoleknivene. Pass på at kurvkantene er like langt fra spoleknivene over hele knivens lengde.

 6. Rett opp kuleskålene i kuleleddene slik at den åpne siden av skålen midtstilles mot kulebolten. Trekk til låsemutterne for å feste kuleskålene.

 7. La ca. 13 mm av gjengene være eksponert på hver monteringsbolt for spoledrivmotoren (Figur 11).

  g008420
 8. Smør rent smørefett på motorens kileaksel, og monter motoren ved å rotere den med klokken, slik at motorflensene går klar av boltene. Drei motoren mot klokken til flensene omringer boltene (Figur 11).

 9. Stram monteringsboltene (Figur 11).

Justere transporthøyden

Sjekk transporthøyden (Figur 13 og Figur 14), og juster den om nødvendig.

 1. Sett traktoren på en jevn flate.

 2. På klippeenheter utstyrt med en forskjøvet løftekobling (Figur 12, innfelt), kontroller at avstanden fra toppen av justeringsskruen på bærerammen til baksiden av bærerammen er 25 mm. Hvis avstanden ikke er 25 mm, fortsetter du til trinn 4.

  g008423
 3. På klippeenheter utstyrt med en kjedekobling eller en rett løftekrok (Figur 13 og Figur 14, innfelt), kontroller at avstanden fra toppen av justeringsskruen på bærerammen til baksiden av bærerammen er 22 mm. Hvis avstanden ikke er 22 mm, fortsett til trinn 4. Hvis klippeenheten er utstyrt med en forskjøvet løftekobling (Figur 12), fortsett til neste trinn.

  g008421
  g008422
 4. Løsne festeskruene for transportplaten (Figur 13, Figur 14 og Figur 12).

 5. Hev klippeenhetene til transportstilling.

  Important: Ikke hev hjulopphenget til transportstilling når spolemotorene er i holderne på maskinens ramme. Dette kan føre til skade på motorer eller slanger.

 6. Pass på at alle bærerammer har lik avstand til bakken. Hvis det er tilfellet, fortsett til trinn 8.

 7. Hvis bærerammene ikke har samme avstand til bakken, løsne låsemutteren på bærerammens justeringsskrue (Figur 12, Figur 13 og Figur 14). Drei skruen utover for å heve, og innover for å senke. Trekk til låsemutteren når du har oppnådd korrekt høyde.

 8. Drei transportplaten til den låses på bærerammen. Stram skruene.

Legge til bakre ballast

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Bakre vektsett (delenr. 100-6442 – kjøpes separat) 1
Kalsiumklorid (kjøpes separat) 18 kg
Bakre vektsett (delenr. 99-1645 – kjøpes separat) 1

Denne enheten er i overensstemmelse med standardene ANSI B71.4-2004 og EN ISO 5395:2013 når det legges til et bakre vektsett (delenr. 100-6442) og 18 kg kalsiumklorid legges til bakhjulet som ballast. Hvis et trehjulsdriftsett monteres på maskinen, bruk bakre vektsett (delenr. 99-1645) og 18 kg kalsiumklorid.

Important: Hvis et dekk med kalsiumklorid punkterer må maskinen fjernes fra dekkeområdet så fort som mulig. For å hindre mulig skade på gressdekket, bløtgjør umiddelbart utsatt område med vann.

Sette på EU-merket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Varselmerke 121-26411

Hvis denne maskinen brukes i EU, sett på varselmerket 121-2641 over det engelske varselmerket 121-2640.

Montere EU-skyddsettet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

CE-skyddsett (delenr. 04441 – kjøpes separat)

Denne enheten er i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013 når den er utstyrt med et CE-skyddsett.

Oversikt over produktet

Trekk- og bremsepedal

Trekkpedalen (Figur 15) har tre funksjoner: bevege maskinen forover, bakover og stanse maskinen. Trykk ned den øvre delen av pedalen for å kjøre fremover, og den nedre delen av pedalen for å kjøre bakover eller for å hjelpe til med å stanse opp når du kjører fremover. Sett også pedalen i FRI-stilling når du vil stanse maskinen. Du må ikke hvile hælen på reverspedalen når du kjører fremover (Figur 16).

g008430
g005105

Bremsepedal

Bremsepedalen (Figur 15) utløser en selvbevegende mekanisk bremse av trommeltypen, som er plassert på hvert av de fremre trekkhjulene.

Parkeringsbremsespak

Hvis du trykker inn bremsepedalen for å aktivere bremsen og deretter trykker den lille spaken som er indikert (Figur 15), holdes bremsene aktivert under parkering. Kople fra bremsen ved å trykke inn bremsepedalen. Lås alltid parkeringsbremsen når du forlater maskinen.

Gasskontroll

Du kontrollerer motorhastigheten med gasskontrollen (Figur 17). Hvis du beveger gasskontrollen mot HURTIG-stillingen, økes turtallet, og hvis du beveger gasskontrollen mot SAKTE-stillingen, reduseres turtallet. Bakkehastighetene er som følger:

 • 3,2–8 km/t for klippehastighet fremover

 • 14,1 km/t maks. transporthastighet fremover

 • 4,0 km/t revershastighet

Note: Du kan ikke stoppe motoren ved bruk av gasskontrollen.

g008431

Styrespak

Styrespaken (Figur 17) har to trekkvalg samt en NøYTRAL-stilling. Det er tillatt å skifte fra klipping til transport eller omvendt (ikke til nøytral) mens maskinen er i bevegelse. Dette vil ikke føre til skade.

 • Bakre stilling – nøytral og sliping

 • Midtre stilling – brukes ved klipping

 • Fremre stilling – brukes ved transport

Timeteller

Timetelleren (Figur 17) viser totalt antall timer maskinen har vært i bruk. Den starter så snart nøkkelbryteren vris til På-stillingen.

Tenningsbryter

Sett nøkkelen i bryteren (Figur 17), og vri den med klokken så langt som mulig mot START-stillingen for å starte motoren. Slipp nøkkelen så snart motoren starter. Nøkkelen flytter seg til På-stillingen. Stopp motoren ved å vri nøkkelen mot klokken til AV-stilling.

Styrearmens låsespak

Drei spaken (Figur 17) bakover for å løsne på justeringen, hev eller senk styrearmen til passelig høyde, og drei spaken fremover for å stramme justeringen.

Indikatorlampe for vanntemperaturen

Indikatorlampen (Figur 17) lyser og motoren slår seg automatisk av når temperaturen på kjølevæsken i motoren blir for høy.

Indikatorlampe for oljetrykket

Indikatorlampen (Figur 17) lyser når oljetrykket i motoren synker til under et sikkert nivå.

Batterivarsellampe

Lampen (Figur 17) lyser når det er lavt ladenivå på batteriet.

Glødepluggindikator

Glødepluggindikatoren (Figur 17) lyser når glødepluggene er på.

Kontroll for heving/senking av klippeenheten

Hvis du flytter kontrollen (Figur 17) fremover mens maskinen er i drift, senkes klippeenhetene og spolene aktiveres. Trekk spaken bakover for å stanse spolene og heve klippeenhetene. Under drift kan spolene stanses ved å dra spaken raskt tilbake for så å slippe den igjen. Du kan starte spolene ved å flytte kontrollen fremover.

Overstyringsknapp for høy temperatur

Hvis motoren stopper fordi den er overopphetet, trykker du inn overstyringsknappen (Figur 17) og holder den inne til du kan flytte maskinen til et trygt sted hvor den kan kjøles ned.

Note: Overstyringsknappen virker kun når den holdes inne. Dette må ikke gjøres over lengre perioder.

Slipespak

Bruk slipespaken (Figur 18) sammen med kontrollspaken for senking og heving av klippeenhetene for å slipe spolene.

g008432

Spolehastighetskontroll

Bruk spolehastighetskontrollen (Figur 18) til å justere hastigheten på spolene.

Setejusteringsspak

Setejusteringsspaken på venstre side av setet (Figur 19) muliggjør justeringer på 18 cm fremover og bakover.

g008433

Drivstoffavstengingsventil

Lukk drivstoffavstengingsventilen (Figur 20) under drivstofftanken når du oppbevarer eller transporterer maskinen på lastebil eller tilhenger.

g008434

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Klippebredde150 cm
Hjulets slitebane128 cm
Hjulavstand123 cm
Total lengde (m/kurvene)238 cm
Total bredde173 cm
Total høyde197 cm
Innstillinger for motorhastighetHøyt tomgangsturtall: 2710 ±50 o/min Lavt tomgangsturtall: 1500 ±50 o/min
Nettovekt med spoler 552 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan bruke sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Sikkerhet først

Vi ber deg om å lese nøye gjennom alle sikkerhetsinstrukser og -merker i avsnittet om sikkerhet. Kunnskap om dette kan forhindre personskader.

Bruk av beskyttelsesutstyr, for eksempel for (men ikke begrenset til) øynene, ørene, føttene og hodet, anbefales.

Kontrollere motoroljen

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid kontrolleres før og etter at motoren startes for første gang.

  Veivhusets kapasitet er på ca. 3,7 liter med filter.

  Bruk motorolje av høy kvalitet som overholder følgende spesifikasjoner:

  • Nødvendig API-klassifisering: CH-4, CI-4 eller høyere

  • Anbefalt olje: SAE 10W-30

  • Alternativ olje: SAE 15W–40

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din distributør i viskositetsområdet 10–30 W. Se delekatalogen for delenumre.

  Note: Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under ”add”-merket på peilestaven, tilfør mer olje til oljenivået når ”full”-merket. Ikke fyll på for mye. Hvis oljenivået er mellom full- og add-merkene, trenger du ikke fylle på mer olje.

  Important: Kontroller at motoroljenivået er mellom øvre og nedre grense på oljemåleren. Motorsvikt kan inntreffe som et resultat av for mye eller for lite motorolje.

  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Ta ut peilestaven og tørk den med en ren fille (Figur 22). Sett peilestaven inn i røret, og pass på at den når helt ned. Fjern peilestaven fra røret, og sjekk oljenivået. Hvis oljenivået er lavt, fjern oljelokket fra ventildekslet og fyll sakte på nok til å heve nivået til merket ”full” på peilestaven. Hell i olje sakte, og kontroller nivået ofte underveis. Ikke fyll på for mye.

   Important: Pass på at du tar ut peilestaven når du fyller olje på maskinen. Når du fyller på motorolje, må det være en klaring mellom oljepåfyllingsinnretningen og hullet i ventildekslet, som vist i Figur 21. Denne klaringen er nødvendig for å sikre ventilasjon under påfyllingen, noe som forhindrer at det renner olje inn i ventilatoren.

   g016415
   g016419
  3. Sett peilestaven på plass igjen.

  4. Start og kjør maskinen på tomgang i 30 sekunder, og slå så av motoren. Vent i 30 sekunder, gjenta så trinn 2–3.

   Important: Kontroller oljenivået hver 8. driftstime eller daglig. Skift oljen og filteret etter de første 50 driftstimene og deretter etter hver 150. time. Hvis motoren brukes under ekstremt støvete eller skitne forhold, må du imidlertid bytte oljen oftere.

  5. Sett peilestaven på plass, og skru på oljelokket.

  Fylle tanken

  Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff med lavt (<500 ppm) eller ultralavt (<15 ppm) svovelinnhold. Minimumsklassifisering for cetan bør være 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

  Drivstofftankens kapasitet: 22,7 l

  Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vintertype (nr. 1-D eller blanding av nr. 1-D/2-D) under den temperaturen. Når du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytegenskaper som gjør det lettere å starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.

  Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen og gir økt effekt sammenliknet med drivstoff av vintertype.

  Fare

  Under visse forhold er diesel og dampen fra drivstoff svært brannfarlig og eksplosivt. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

  • Bruk en trakt når du fyller tanken, og fyll den utendørs på et åpent sted når motoren er slått av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  • Drivstoff skal lagres i en ren, forseglet og sikkerhetsgodkjent beholder.

  Klar for biodiesel

  Denne maskinen kan også bruke biodiselblandet drivstoff opp til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieseldelen skal ha lavt eller ultralavt svovelinnhold. Ta følgende forholdsregler:

  • Biodieseldelen av drivstoffet må oppfylle kravene i spesifikasjonen ASTM D6751 eller EN 14214.

  • Den blandede dieselsammensetningen må oppfylle kravene i ASTM D975 eller EN 590.

  • Malte/lakkerte overflater kan skades av biodieselblandinger.

  • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær

  • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

  • Man kan forvente å oppleve tett drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

  • Ta kontakt med din distributør hvis du ønsker mer informasjon om biodiesel.

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået når opp til 25 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 30 dagers forbruk.

  • Plasser alltid drivstoffbeholderne på bakken i god avstand fra sprederen før du fyller drivstoff

  • Ikke fyll opp drivstoffkannen inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller tilhenger, fordi tepper eller presenninger kan isolere kannen og hemme utladning av eventuell statisk elektrisitet.

  • Når dette lar seg gjøre, skal utstyr tas ut av lastebilen eller tilhengeren og fylles med bensin mens hjulene står på bakken.

  • Hvis dette ikke lar seg gjøre, bruker du en kanne til å fylle maskinen med drivstoff mens den står på en lastebil eller tilhenger i stedet for å fylle direkte fra pumpen.

  • Hvis du må fylle drivstoff direkte fra dysen på en drivstoffpumpe, skal dysen hele tiden være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning, helt til påfyllingen er fullført.

  1. Rengjør rundt drivstofflokket (Figur 23).

   g005112
  2. Fjern drivstofftanklokket.

  3. Fyll tanken til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Ikke fyll på for mye. Sett på lokket.

  4. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  Kontrollere kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør radiatoren og oljekjøleren for rusk.Rengjør hver time hvis forholdene er svært støvete og skitne.
 • Kapasiteten til kjølesystemet er omtrent 3,2 l. Se Rengjøre radiatoren og skjermen.

  g008426

  Kjølesystemet er fylt med en oppløsning som er halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Kontroller kjølevæskenivået hver dag før du starter motoren.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjølevæske under trykk kommer ut, noe som kan forårsake brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket når motoren går.

  • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Kontroller kjølevæskenivået (Figur 25). Det skal være mellom linjene på reservetanken når motoren er kald.

   g016420
  3. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, tar du av lokket på reservetanken og fyller halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Fyll ikke på for mye.

  4. Sett lokket tilbake på reservetanken.

  Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Anbefalt hydraulikkvæske

  Maskinens beholder fylles på fabrikken med rundt 20,8 l hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller nivået på hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag. Anbefalte erstatningsvæsker er:

   Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Tilgjengelig i spann på 19 l eller fat på 208 l. Se delekatalogen eller kontakt Toro-distributør for å få oppgitt delenumre.)

  Alternative væsker: Hvis Toro-væske ikke er tilgjengelig, kan du bruke andre væsker forutsatt at de oppfyller alle følgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Syntetisk væske må ikke benyttes. Kontakt smøremiddelleverandøren for å finne et egnet produkt.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som kan stå for sine anbefalinger.

  Tabell for hydraulikkvæske

  Materielle egenskaper
  Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C: 55 til 62
  cSt ved 110 °C: 9,1 til 9,8
  Viskositetsindeks ASTM D2270140 til 152
  Flytepunkt, ASTM D97-37 til -43 °C
  Bransjestandarder
  API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 og Volvo WB-101/BM.

  Important: ISO VG 46-flergradsvæsken har vist seg å ha maksimal ytelse under en rekke ulike temperaturforhold. Når maskinen brukes i høye temperaturer (18–49 °C), kan hydraulikkvæsken ISO VG 68 gi forbedret ytelse.

  Premium biologisk nedbrytbar hydraulikkvæske – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H er den eneste syntetiske og biologisk nedbrytbare oljen som er godkjent av Toro. Denne oljen er kompatibel med elastomerne som benyttes i Toros hydraulikksystemer, og er egnet til en rekke temperaturforhold. Denne oljen er kompatibel med tradisjonelle mineraloljer, men for å oppnå maksimal biologisk nedbrytbarhet og ytelse, må hydraulikksystemet tømmes fullstendig for tradisjonell olje. Oljen er også tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter fra Mobil-forhandlere.

  Important: Mange hydraulikkvæsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 l med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Important: Uavhengig av hydraulikkvæsketypen som brukes, bør alle maskiner som brukes for å klippe fairwayer, vertikalklipping eller som brukes i omgivelsestemperaturer på 18–49 °C, ha et oljekjølersett, delenr. 104–7701, montert.

  Kontrollere nivået på hydraulisk olje

  1. Sett maskinen på en jevn flate. Pass på at maskinen har kjølt seg ned, slik at oljen er kald.

  2. Fjern lokket fra beholderen, og sjekk væskenivået. Væsken bør nå opp til bunnen av skjermen i påfyllingshalsen (Figur 26).

   g008428
  3. Hvis væskenivået er lavt, fyller du beholderen med egnet hydraulisk væske til nivået er på linje med bunnen av skjermen. Fyll ikke på for mye.

   Important: For å forhindre at systemet forurenses, rengjør du oppå de hydrauliske oljebeholderne før du lager hull. Pass på at påfyllingstuten og trakten er rene.

  4. Sett lokket på beholderen. Tørk opp eventuelt søl.

   Important: Kontroller den hydrauliske væsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag.

  Tappe vann fra drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tapp eventuelt vann fra drivstoffilteret.
  1. Plasser maskinen på en jevn flate, og stopp motoren.

  2. Plasser et tappefat under drivstoffilteret (Figur 27).

  3. Åpne tappepluggen på bunnen av drivstoffilteret, og tapp eventuelt oppsamlet vann (Figur 27). Stram til pluggen etter tapping.

   Note: Fordi oppsamlet vann blir blandet med dieselen, tapp drivstoffilteret i en egnet beholder og avhend på korrekt måte.

   g007367

  Kontrollere trykket i dekkene

  Varier trykket i dekkene foran avhengig av gressforholdene, fra et minimum på 0,55 bar til et maksimum på 0,83 bar.

  Varier trykket i dekkene bak fra et minimum på 0,55 bar til et maksimum på 1,03 bar.

  Kontrollere at hjulmutterne er strammet til

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Kontrollere at hjulmutterene er strammet til.
 • Etter de 10 første timene
 • Kontrollere at hjulmutterene er strammet til.
 • Hver 200. driftstime
 • Kontrollere at hjulmutterene er strammet til.
 • Advarsel

  Hvis du ikke opprettholder korrekt tilstramming av hjulmutterene kan det føre til personskader.

  Stram hjulmutterene til 95–122 N·m etter 1–4 driftstimer, og gjenta etter 10 driftstimer. Stram deretter til etter 200 driftstimer.

  Kontrollere berøringen mellom spolen og motstålet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kontakten mellom spole og motstål.
 • Se Justere motstålet til spolen i brukerhåndboken til klippeenheten.

  Kjøre inn maskinen

  Se i brukerhåndboken for motoren som følger med maskinen for fremgangsmåter for oljebytte og vedlikehold som anbefales under innkjøringsfasen.

  Det er kun nødvendig med åtte timer klipping for å kjøre inn maskinen.

  Ettersom de første driftstimene er avgjørende for hvor driftssikker maskinen blir i fremtiden, bør du følge nøye med på funksjonene og ytelsen slik at små feil oppdages og rettes opp før de blir store. Undersøk maskinen ofte under innkjøringsfasen for å kontrollere om det finnes lekkasjer, løse fester eller andre feil.

  For å sikre optimal ytelse i bremsesystemet, må du kjøre inn bremsene før du tar maskinen i bruk. For å kjøre inn bremsene, må du holde dem inne mens du kjører i klippehastighet helt til bremsene er varme, noe du kjenner på lukten. Det kan hende du må justere bremsene etter at du har kjørt dem inn. Se Justere bremsene.

  Starte og stoppe maskinen

  Note: Kontroller området under maskinen for å forsikre deg om at det ikke ligger rusk der.

  At starte maskinen

  Important: Drivstoffsystemet må kanskje tappes hvis noen av følgende situasjoner har oppstått:

  • En ny maskin startes for første gang.

  • Motoren har stoppet på grunn av for lite drivstoff.

  • Vedlikeholdsarbeid har blitt utført på komponenter i drivstoffsystemet, f.eks. filteret har blitt skiftet ut.

  Se Tappe vann fra drivstoffilteret.

  Important: Ikke bruk eter eller andre typer startvæske.

  1. Påse at parkeringsbremsen er på, kontrollspaken for heving/senking av klippeenhetene er deaktivert og styrespaken er i NøYTRAL stilling.

  2. Ta foten av trekkpedalen, og kontroller at den står i NøYTRAL stilling.

  3. Flytt gasspaken til SAKTE-stillingen.

  4. Sett nøkkelen inn i tenningen, og vri den til På-stillingen. Hold den i På-stillingen til glødeplugglampen slukkes (ca. seks sekunder).

  5. Vri umiddelbart nøkkelen til START-stillingen. Slipp nøkkelen når motoren starter, og la den gå tilbake til På-stillingen. Flytt gasskontrollen til SAKTE-stillingen.

   Important: Starteren må ikke tilkobles lengre enn 10 sekunder for å unngå overoppheting av startmotoren. Etter 10 sekunder sammenhengende omdreining må du vente i 60 sekunder før du aktiverer startmotoren igjen.

  6. La motoren varme seg opp i noen minutter før du belaster den.

   Important: Når du starter motoren for første gang, eller etter en overhaling, kjører du maskinen forover og bakover i ett eller to minutter. Snu rattet til venstre og høyre for å kontrollere at styringen fungerer som den skal. Slå så av motoren (se Stoppe i Starte og stoppe motoren), og vent til alle bevegelige deler har stoppet. Kontroller om det finnes oljelekkasjer, løse deler eller andre åpenbare feil.

  At stoppe maskinen

  1. Flytt gasskontrollen til SAKTE-stillingen, deaktiver kontrollspaken for heving/senking av klippeenheten, og sett styrespaken i nøytral stilling.

  2. Vri startnøkkelen til AV-posisjon for å stanse motoren. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

  3. Steng drivstoffavstengingsventilene før du setter maskinen til oppbevaring.

  Kontrollere sikkerhetssperresystemet

  Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne frakobles eller blir skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Hensikten med sikkerhetssperresystemet er å forhindre at maskinen går når det er fare for at føreren eller maskinen kan skades.

  Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer motoren i å starte hvis ikke:

  • Trekkpedalen står i fri.

  • Styrespaken står i fri.

  Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer maskinen i å starte hvis ikke:

  • Parkeringsbremsen er frakoblet.

  • Føreren sitter i setet.

  • Styrespaken står i KLIPPE- eller TRANSPORT-stillingen.

  Sikkerhetssperresystemet gjør at spolene ikke kan brukes med mindre styrespaken står i KLIPPE-stillingen.

  Utfør følgende systemkontroller daglig for å være sikker på at sperresystemet fungerer som det skal:

  1. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i FRI og sett på parkeringsbremsen. Prøv å trykke inn trekkpedalen. Hvis du ikke klarer å trykke inn pedalen, betyr det at sperresystemet fungerer som det skal. Løs problemet dersom det ikke fungerer ordentlig.

  2. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i FRI og sett på parkeringsbremsen. Sett styrespaken i stillingen klipping eller transport, og forsøk å starte motoren. Hvis du ikke klarer å starte motoren, betyr det at sperresystemet fungerer som det skal. Løs problemet dersom det ikke fungerer ordentlig.

  3. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i FRI og sett på parkeringsbremsen. Start motoren og sett styrespaken i stillingen klipping eller transport. Hvis motoren dør, betyr det at sperresystemet fungerer som det skal. Løs problemet dersom det ikke fungerer ordentlig.

  4. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i FRI og sett på parkeringsbremsen. Start motoren. Koble fra parkeringsbremsen, sett styrespaken i klippestillingen og reis deg fra setet. Hvis motoren dør, betyr det at sperresystemet fungerer som det skal. Løs problemet dersom det ikke fungerer ordentlig.

  5. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i FRI og sett på parkeringsbremsen. Start motoren. Flytt kontrollspaken for heving/senking av klippeenheten forover for å senke klippeenhetene. Klippeenhetene skal senkes, men ikke begynne å rotere. Hvis de begynner å rotere, fungerer ikke sperresystemet som det skal. Finn årsaken til problemet.

  Stille inn spolehastigheten

  For å oppnå konsekvent klipping av høy kvalitet og en jevn ferdigklippet plen, er det viktig at spolehastighetskontrollen (plassert på fordelerblokken under setet) justeres nøyaktig.

  Juster spolehastighetskontrollen på følgende måte:

  1. Velg klippehøyden for klippeenhetene.

  2. Velg ønsket bakkehastighet som er best egnet til forholdene.

  3. Avgjør hva som er den riktige innstillingen for spolehastighet for klippeenheter med 5, 8, 11 eller 14 kniver ved å bruke det aktuelle diagrammet (se Figur 28).

   decal115-8156
  4. For å stille inn spolehastigheten, vri knotten (Figur 29) til indikatorpilene er i linje med antallet som angir ønsket innstilling.

   g008437

   Note: Du kan øke eller redusere spolehastigheten for å kompensere for gressforholdene.

  Forberede maskinen til klipping

  Gjør følgende med klippeenhetens kurv nr. 2 og 3 for å stille inn maskinen for påfølgende klippelengder:

  1. Mål inn ca. 12,7 cm fra den ytre enden av hver kurv.

  2. Fest en hvit tape eller mal en hvit stripe som løper parallelt med den ytre kanten på hver kurv (Figur 30).

   g005115

  Opplæringsperiode

  Finn et tomt område hvor du kan øve på å starte og stoppe, heve og senke klippeenhetene, snu osv., før du klipper greener med maskinen. Denne opplæringsperioden vil komme deg til gode når det gjelder kjennskap til maskinen.

  Forberede klippingen

  Kontroller at det ikke er gjenstander på plenen, ta flagget ut av hullet og finn ut hvilken retning det er best å klippe i. Baser klipperetningen på den som ble brukt forrige gang. Klipp alltid i en annen retning enn sist, slik at det er mindre sannsynlighet for at gresset legger seg ned og på den måten unngår å komme mellom knivene og motstålet.

  Klipping

  1. Kjør mot greenen med styrespaken i midtposisjon. Start i den ene enden av greenen, slik at du kan klippe i sløyfer. Dette presser gresset minst mulig sammen, i tillegg til at det blir et fint mønster på greenen.

  2. Aktiver klippepedalen når den fremre kanten av gresskurven krysser den ytre kanten på greenen. Denne metoden gjør at klippeenhetene senkes ned til gresset samt at spolene startes.

   Important: Husk på at spolen på klippeenhet nr. 1 forsinkes. Av den grunn bør du øve deg på å beregne riktig tidsmengde, slik at du minimaliserer gressoppryddingen.

  3. Overlapp den forrige retursnarveien minimalt. For at du skal klippe i en rett linje over greenen og holde maskinen på lik avstand fra kanten på den forrige lengden du klippet, må du lage deg en siktelinje på ca. 1,8–3 m fremfor maskinen til kanten på den delen av greenen du ikke har klippet enda (Figur 30 og Figur 31). Noen synes at det hjelper å inkludere den ytre kanten på styrehjulet som en del av siktelinjen, dvs. holde kanten på styrehjulet i en rett linje i forhold til et punkt som alltid har samme avstand til fronten på maskinen (Figur 30 og Figur 31).

   g005116
  4. Idet fronten på kurven krysser greenkanten, trykker du ned løftepedalen. Dette vil stanse spolene og heve klippeenhetene. Det er viktig å beregne riktig tid til dette, slik at gressklipperen ikke klipper i utkanten. Du bør imidlertid klippe så mye som mulig av greenen for å minimalisere mengden gress som skal klippes rundt den ytre utkanten

  5. Hvis du snur maskinen brått i motsatt retning for deretter å snu den i den retningen du skal klippe (dvs. hvis du har tenkt å svinge til høyre, svinger du først litt til venstre og deretter til høyre), reduser du driftstiden og gjør det lettere for deg selv å begynne på neste lengde. Dette vil hjelpe deg med å få maskinen raskere på plass til neste lengde. Bruk samme metode for å snu i motsatt retning. Det er god trening å forsøke å gjøre svingen så kort som mulig. Når det er varmt i været, må du imidlertid svinge i større buer slik at du unngår å skade gresset.

   Important: Maskinen må aldri stanses på en green når klippeenhetens spoler er i drift, da det kan skade gresset. Hvis du stanser på en våt green, kan det resultere i merker eller hakk fra hjulene.

  6. Avslutt klippingen av greenen med å klippe den ytre utkanten. Pass på at du endrer klipperetning i forhold til forrige gang. Du må alltid huske på at vær- og gressforholdene endrer seg, og pass på å skifte klipperetningen i forhold til forrige gang. Sett tilbake flagget.

   Når du er ferdig med å klippe den ytre utkanten, trekker du kontrollspaken for heving/senking bakover for å stenge av spolene uten å heve dem. Fortsett bevegelsen fremover til spolene slutter å rotere, og kjør så av greenen og hev spolene (på denne måten slipper du ikke gress på greenen mens du hever spolene).

  7. Tøm gresskurvene for alt gress før du kjører til neste green. Tungt, vått gress er en unødvendig belastning for kurvene og maskinen, og de øker på den måten belastningen på motoren, det hydrauliske systemet, bremsene osv.

  Transportere maskinen

  Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Denne informasjonen kan hjelpe deg, din familie, kjæledyr eller andre i nærheten med å unngå ulykker.

  Advarsel

  Å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker som igjen forårsaker personskader.

  Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

  1. Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.

  2. Koble til tilhengerbremsene, hvis aktuelt.

  3. Last maskinen på tilhengeren eller lastebilen.

  4. Stopp motoren, ta ut nøkkelen, sett på bremsen og lukk drivstoffventilen.

  5. Bruk metallbindeløkkene på maskinen for å feste maskinen sikkert til tilhengeren eller lastebilen med stropper, kjettinger, vaier eller tau.

  Laste maskinen

  Vær svært forsiktig når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil. Det anbefales å bruke en rampe som er bred nok til å dekke bakhjulene i stedet for individuelle ramper for hver side av maskinen (Figur 32). Den nedre, bakre delen av maskinrammen strekker seg bakover mellom bakhjulene og fungerer som en stopper for å velte bakover. En rampe med full bredde gir en overflate for rammedelene å støtte seg til hvis maskinen skulle begynne å tippe bakover. Hvis det ikke er mulig å bruke en rampe med full bredde, kan du bruke flere enkeltramper for å simulere en kontinuerlig rampe med full bredde.

  Rampen må være lang nok til at vinklene ikke overskrider 15 grader (Figur 32). En brattere vinkel kan forårsake at deler på maskinen setter seg fast mens enheten beveges fra rampen til tilhengeren eller lastebilen. Brattere vinkler kan også føre til at maskinen velter bakover. Hvis du laster i nærheten av en skråning, plasser tilhengeren eller lastebilen nedover skråningen og rampen oppover. På denne måten minimeres rampevinkelen. Tilhengeren eller lastebilen skal være så jevne som mulig.

  Important: Ikke forsøk å dreie maskinen mens den er på rampen. Du kan miste kontrollen og kjøre av på siden.

  Unngå plutselig akselerasjon når du kjører opp en rampe, og plutselig bremsing når du rygger ned en rampe. Begge manøvrene kan føre til at maskinen tipper bakover.

  Advarsel

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter bakover og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker.

  • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

  • Kontroller at veltebøylen står oppe og at sikkerhetsbeltet er i bruk under lasting av maskinen. Kontroller at veltebøylen ikke vil nå opp i taket på en lukket tilhenger.

  • Bruk en enkelt rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

  • Hvis du må bruke enkeltramper, må du bruke nok ramper til å skape en hel rampeoverflate som er bredere enn maskinen.

  • Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.

  • Ikke akselerer plutselig mens du kjører maskinen opp en rampe, for å unngå å velte bakover.

  • Ikke brems plutselig mens du rygger ned maskinen på en rampe, for å unngå å velte bakover.

  g000951

  Kontrollere og rengjøre gressklipperen etter bruk

  Når du er ferdig med klippingen, vask maskinen med en hageslange uten dyse for å hindre for høyt vanntrykk fra å kontaminere og skade tetningene og lagrene. Bruk aldri vann til å vaske en varm motor eller elektriske koblinger.

  Etter vask må du inspisere maskinen for mulige hydraulikkvæskelekkasjer, skade eller slitasje på de hydrauliske og mekaniske komponentene. Sjekk at klippeenhetene er skarpe. Du må også smøre trekkpedalen og bremseakslene med SAE 30-olje eller 31-spraysmøremiddel for å forhindre korrosjon og bidra til at maskinen er i god stand til neste gang den skal brukes.

  Taue maskinen

  I nødstilfeller kan du taue maskinen inntil 400 meter. Dette skal imidlertid ikke være standardprosedyre.

  Important: Ikke tau maskinen i større hastighet enn 3–5 km/t, ettersom drivverket kan bli skadet. Hvis du må transportere maskinen lengre enn 400 meter, skal den transporteres på en lastebil eller tilhenger.

  1. Finn omløpsventilen på pumpen, og vri den slik at åpningen står vertikalt (Figur 33).

   g016421
  2. Før du starter motoren, må du stenge omløpsventilen ved å vri den slik at åpningen står horisontalt (Figur 33).

   Important: Ikke start motoren når ventilen er åpen.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Kontrollere at hjulmutterene er strammet til.
 • Etter de 8 første timene
 • Kontroller spenningen på generatorremmene.
 • Etter de 10 første timene
 • Kontrollere at hjulmutterene er strammet til.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Skift hydraulikkfilteret.
 • Kontroller motorhastigheten (ved halv og full gass).
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Rengjør radiatoren og oljekjøleren for rusk.Rengjør hver time hvis forholdene er svært støvete og skitne.
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Tapp eventuelt vann fra drivstoffilteret.
 • Kontroller kontakten mellom spole og motstål.
 • Kontroller hydraulikkledningene og -slangene.
 • Hver 25. driftstime
 • Kontroller batteriets elektrolyttnivå.(Hvis maskinen er på lager, sjekk nivået hver 30. dag.)
 • Hver 50. driftstime
 • Smør lagrene og hylsene.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 200. driftstime
 • Kontrollere at hjulmutterene er strammet til.
 • Overhal luftrenserfilteret (oftere ved bruk i støvfylte eller skitne forhold).
 • Hver 800. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Skift hydraulikkvæske, hydraulikkvæskefilter og tankventilator.
 • Kontroller motorhastigheten (ved halv og full gass).
 • Kontroller ventilklaringen.
 • Årlig
 • Kjør inn bremsene.
 • Annet hvert år
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Tapp og rengjør kjølesystemet..
 • Skift ut eventuelle løse slanger.
 • Important: Se i brukerhåndboken for motoren for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Ta nøkkelen ut av tenningen.

  Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.       
  Kontroller at instrumentene virker       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Sjekk drivstoffilteret/vannutskilleren.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller motoroljenivået.       
  Rengjør skjermen og radiatoren.       
  Kontroller luftfilteret.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.       
  Kontroller justeringen mellom spole og motstål.       
  Kontroller om hydraulikkslangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Smør alle smøreniplene.1       
  Smør trekk- og bremsekoblingene.       
  Lakker over ødelagt maling.       

  1. Straks etter hver vask, uansett hva som står oppført.

  Important: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i brukerhåndboken for motoren.

  Note: Du kan laste ned en gratis kopi av elektronikk- eller hydraulikkskjemaet ved å gå til www.Toro.com og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     
     

  Smøring

  Maskinen har smørenipler som må smøres regelmessig med litiumbasert smørefett nr. 2. Hvis du bruker maskinen under vanlige forhold, smører du alle lagrene og hylsene etter hver 50. driftstime. Smør smøreniplene umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene.

  Smør følgende lagre og hylser på maskinen:

  • Bakre hjulnav (ett) (Figur 34)

  • Styrehjulslager (ett) (Figur 34)

  • Styresylinder (to) (Figur 34)

  • Løftearmer (tre) (Figur 35)

  • Trekkpedaltapp (én) (Figur 36)

  • Bærerammens svingledd (3) (Figur 37)

   g008439
   g008440
   g008441
   g016483
  1. Tørk av smøreniplene slik at fremmedmateriale ikke kan komme inn i lagrene eller hylsene.

  2. Pump smørefett inn i lageret eller hylsen.

  3. Tørk bort overflødig fett.

  4. Smør fett på spolemotorens kileaksel og på løftearmen når klippeenheten er fjernet for reparasjon.

  5. Smør noen få dråper med SAE 30-motorolje eller spraysmøremiddel (WD 40) på alle omdreiningspunkt daglig etter rengjøring.

  Note: Se brukerhåndboken for klippeenheten for informasjon om smøremidler for klippeenheten.

  Vedlikehold av motor

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Overhal luftrenserfilteret (oftere ved bruk i støvfylte eller skitne forhold).
  • Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje. Skift den ut hvis den er skadet. Kontroller hele inntakssystemet for lekkasjer, skade eller løse slangeklemmer.

  • Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når filteret er fjernet.

  • Pass på at dekselet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserkroppen.

  1. Utløs låsene som fester luftrenserdekslet til luftrenserhuset (Figur 38).

   g008442
  2. Fjern dekslet fra luftrenserens kropp.

   Note: Før du tar av filteret bruker du luft under lavt trykk (2,76 bar, ren og tørr) for å fjerne store oppsamlinger av smuss mellom utsiden av primærfilteret og boksen. Unngå bruk av luft under høyt trykk, som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten. Denne rengjøringsprosessen hindrer at smuss flyttes til inntaket når filteret fjernes.

  3. Ta ut og skift det primære filteret.

   Note: Det brukte elementet må ikke rengjøres, da det er mulighet for at filtermediet blir skadet. Inspiser det nye filteret for transportskade, kontroller forseglingsenden av filteret og huset. Ikke bruk et ødelagt filter. Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen. Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  4. Rengjør smussutstøtningsporten i det avtakbare dekslet.

  5. Fjern uttaksventilen i gummi fra dekselet, rengjør hulrommet og skift ut uttaksventilen.

  6. Monter dekselet med uttaksventilen i gummi vendt nedover – mellom urviserstillingene kl. 5 til kl. 7 sett fra enden.

  7. Sett dekslet på igjen, og fest låsene (Figur 38).

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
  1. Fjern tappepluggen (Figur 39) og la oljen renne ut i et tappefat. Når oljen slutter å renne, setter du tappepluggen på igjen.

   g016422
  2. Ta av oljefilteret. Stryk et tynt lag med ren olje på den nye filterpakningen.

  3. Skru på filteret til pakningen kommer i kontakt med filteradapteren. Stram deretter filteret med ytterligere en 1/2 til 3/4 omdreining. Ikke stram for mye.

  4. Tilsett olje til veivhuset, se Kontrollere motoroljen.

  5. Kast den brukte oljen og filteret i henhold til lokale forskrifter.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Overhale drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
  1. Åpne drivstoffavstengingsventilen (Figur 40) under drivstofftanken.

   g008434
  2. Rengjør området der filterboksen skal festes (Figur 41).

  3. Plasser et tappefat under drivstoffilteret.

  4. Åpne filtertappepluggen og ventilatorventilen (Figur 41).

   g007367
  5. Fjern filterboksen og rengjør monteringsoverflaten.

  6. Smør pakningen på filterboksen med ren olje.

  7. Monter filterboksen for hånd til pakningen kommer i berøring med monteringsoverflaten, og drei den deretter en halv omdreining til.

  8. Stram tappepluggen på bunnen av filterboksen, og åpne drivstoffavstengingsventilen.

  9. Kast drivstoffet og filteret i henhold til lokale forskrifter.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Annet hvert år
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Kontroller batteriets elektrolyttnivå.(Hvis maskinen er på lager, sjekk nivået hver 30. dag.)
 • Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  Spenning: 12 V, 530 A (kaldstartstrøm)

  Batteriets elektrolyttnivå må være riktig, og toppen av batteriet må holdes ren. Hvis du oppbevarer maskinen på et sted der temperaturen er ekstremt høy, tappes batteriet raskere enn hvis du oppbevarer maskinen på et kjølig sted.

  Oppretthold cellenivået med destillert vann eller vann uten mineraler. Ikke fyll cellene over bunnen av den delte ringen inni hver celle.

  Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift hvis den inntas, og som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne eller klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

  Hold toppen av batteriet ren ved å vaske den regelmessig med en børste dyppet i ammoniakk eller en oppløsning med natriumbikarbonat. Skyll overflaten med vann etter rengjøring. Ikke ta av påfyllingslokkene mens du rengjør batteriet.

  For å oppnå god elektrisk kontakt, må batterikablene sitte fast på batteripolene.

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke kommer i kontakt med metalldeler på gressklipperen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på gressklipperen.

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade traktoren og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  Hvis det er rust på polene, kobler du fra kablene, den negative (-) kabelen først, og skraper av klemmene og polene hver for seg. Koble kablene til igjen, den positive (+) kabelen først, og smør deretter vaselin på polene.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  Lagre batteriet

  Hvis maskinen lagres i mer enn 30 dager, skal batteriet fjernes og fullades. Lagre det enten på en hylle eller på maskinen. La kablene være frakoblet hvis batteriet lagres på maskinen. Lagre batteriet på et kjølig sted for å hindre at batteriladningen forringes raskt. Pass på at batteriet er fulladet for å forhindre at det fryser. Egenvekten til et fulladet batteri er mellom 1,265 og 1,299.

  Finne sikringene

  Sikringene for maskinens elektriske anlegg er plassert under setet (Figur 42).

  g008454

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere frigiret

  Hvis maskinen beveger seg når trekkpedalen står i NøYTRAL stilling, må den nøytrale returmekanismen justeres.

  1. Sett noe under rammen, slik at ett av forhjulene ikke lenger er i kontakt med bakken.

   Note: Merk: Hvis maskinen er utstyrt med trehjulsdriftssett, hever og låser du også bakhjulet.

  2. Start motoren, sett gasskontrollen i SAKTE-stillingen og kontroller at det fremre hjulet ikke har bakkekontakt – det må ikke rotere.

  3. Hvis hjulet roterer, må du slå av motoren og gjøre følgende:

   1. Løsne begge låsemutterne som fester trekkontrollkabelen til hydrostatens skillevegg (Figur 43). Påse at låsemutterne er like løse, og at de er løse nok til at du kan foreta en justering.

    g016466
   2. Løsne mutteren som fester eksenteren til toppen av hydrostaten (Figur 43).

   3. Sett styrespaken i NøYTRAL stilling og gassen i SAKTE-stilling. Start motoren.

   4. Stram eksenteren til den ikke beveger seg i noen retning. Når hjulet ikke lenger roterer, må du stramme mutteren som låser eksenteren og justeringen (Figur 43). Kontroller justeringen med gassen i SAKTE- og HURTIG-stillingen.

   5. Stram låsemutterne på hver side av skilleveggen like mye, slik at du fester trekkabelen til skilleveggen (Figur 43). Ikke vri kabelen.

    Note: Hvis det oppstår kabelspenning når styrespaken står i nøytral stilling, kan det hende at maskinen beveger på seg når spaken flyttes til KLIPPE- eller TRANSPORT-stillingen.

    Note: Hvis hjulet fremdeles roterer når eksenteren er justert maksimalt, ta kontakt med en autorisert serviceleverandør eller se servicehåndboken for ytterligere justering.

  Justere transporthastigheten

  Trekkpedalen er justert for maksimal transporthastighet ved fabrikken. Det kan imidlertid være nødvendig med en justering hvis pedalen når fullt stempelslag før du har tråkket pedalen helt inn, eller hvis du vil redusere transporthastigheten.

  Trykk ned trekkpedalen. Hvis du kan tråkke pedalen helt inn (Figur 44) før det er spenning i kabelen, er det nødvendig med en justering.

  g008450
  1. Løsne flenshodelåsemutterne som fester pedalstopperen til gulvplaten (Figur 44).

  2. Juster pedalstopperen slik at den kommer i kontakt med pedalstangen, og trekk til mutterne.

  Justere klippehastigheten

  Maskinens klippehastighet stilles inn på fabrikken, men denne kan justeres.

  1. Løsne låsemutteren på vuggetappbolten (Figur 45).

  2. Løsne mutteren som fester låse- og klippebrakettene på pedalstangen.

   g008451
  3. Drei vuggetappbolten med klokken for å redusere klippehastigheten og mot klokken for å øke klippehastigheten.

  4. Stram låsemutteren på vuggetappbolten og mutteren på pedaltappen for å låse justeringen (Figur 45). Sjekk justeringen, og juster etter behov.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Rengjøre radiatoren og skjermen

  Du må rengjøre radiatorskjermen og radiatoren for å unngå at systemet overopphetes. Kontroller og rengjør skjermen og radiatoren daglig, eller hver time om nødvendig. Disse delene må rengjøres oftere hvis de brukes under støvete eller skitne forhold.

  1. Ta av radiatorskjermen (Figur 46).

  2. Start fra viftesiden av radiatoren og blås den ut med komprimert luft.

   g008426
  3. Rengjør skjermen, og sett den på igjen.

  Vedlikehold av bremser

  Justere bremsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Kjør inn bremsene.
 • Du finner en stang for bremsejustering på hver side av maskinen, slik at bremsene kan justeres. Slik justerer du bremsene:

  1. Mens du beveger deg fremover i transporthastighet, trykk inn bremsepedalen – begge hjulene skal låse seg samtidig.

   Forsiktig

   Hvis du tester bremsene på et begrenset område hvor andre personer befinner seg, kan dette resultere i skader.

   Du må alltid kontrollere bremsene på et åpent flatt område hvor det ikke befinner seg noen personer eller hinder.

  2. Hvis bremsene ikke låses likt, kobler du fra bremsestengene ved å fjerne splinten og splittpinnen (Figur 47).

   g008448
  3. Løsne låsemutteren, og juster sjakkelen (Figur 47).

  4. Monter sjakkelen på bremseakselen (Figur 47).

  5. Kontroller frigangen på bremsepedalen når justeringen er ferdig. Det skal være 13–25 mm frigang før bremseskoen kommer i kontakt med bremsetromlene. Juster om nødvendig.

  6. Mens du beveger deg fremover i transporthastighet, trykk inn bremsepedalen – begge bremsene skal låse seg samtidig. Juster om nødvendig.

  7. Kjør inn bremsene hvert år. Se delen Justere bremsene.

  Vedlikehold av remmer

  Justere generatorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller spenningen på generatorremmene.
 • Påse at remmen er stram nok, for å sikre at maskinen fungerer som den skal og unngå unødvendig slitasje.

  1. Slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Påfør moderat tommelbelastning på beltet mellom lederullene (10 kg). Remmen skal bøye av 7 til 9 mm. Hvis ikke utfører du følgende prosedyre:

   g014755
   1. Løsne boltene som fester generatoren til motoren og justeringsstroppen.

   2. Sjekk remmen for slitasje eller skade, og skift den ut hvis den er slitt.

   3. Bruk en spak mellom generatoren og motorblokken til å dra generatoren ut for å få riktig remspenning og stramme til boltene.

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere løfting og senking av klippeenheten

  Kretsen for løfting og senking av klippeenheten er utstyrt med en mengderegulator (Figur 49). Denne ventilen er forhåndsjustert, men det kan hende den må justeres for å kompensere for forskjeller i oljetemperaturer, klippehastighet, tilbehør osv. Hvis du må justere den, fortsetter du på følgende måte:

  Note: La hydraulikkvæsken nå full driftstemperatur før du justerer mengderegulatoren.

  1. Hev setet, og finn mengderegulatoren på den midtre trekkrammen (Figur 49), plassert på siden av hydraulikkmanifolden.

  2. Løsne låsemutteren på mengderegulatorventilen.

  3. Roter knotten en 1/16 omdreining mot klokken hvis den midtre klippeenheten senkes for sent, eller en 1/16 omdreining med klokken hvis den senkes for tidlig.

  4. Etter at du har oppnådd ønsket innstilling, må du stramme låsemutteren.

   g007387

  Slipe spolene

  Advarsel

  Kontakt med spolene eller andre bevelige deler kan føre til personskader.

  • Hold fingre, hender og klær borte fra spolene eller andre bevegelige deler.

  • Forsøk aldri å dreie spolene for hånd eller med føttene mens motoren er i gang.

  1. Plasser maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, stopp motoren og sett på parkeringsbremsen.

  2. Lås opp og hev setet for å vise kontrollene.

  3. Foreta innledende spole til motstål-justeringer som er korrekte for sliping på alle klippeenhetene som skal slipes. Se klippeenhetens brukerhåndbok.

   Fare

   Endring av motorhastigheten mens du sliper kan føre til at spolene stopper.

   • Endre aldri motorhastigheten mens du sliper.

   • Slip bare på lav tomgangshastighet.

  4. Start maskinen, og la den gå på tomgang.

  5. Drei slipespaken til stillingen "R" (Figur 50).

   g008455
  6. Drei spolehastighetskontrollen til innstilling 1 (Figur 50).

  7. Sett klippe-/transportspaken i NøYTRAL stilling, og flytt kontrollen for å senke/heve klippeenhetene fremover for å starte slipeoperasjonen på angitte spoler.

  8. Påføre lappingsmasse med en børste med langt håndtak. Bruk aldri børster med korte håndtak.

  9. Hvis spolene stopper eller blir uberegnelige ved sliping, velg en høyere spolehastighetsinnstilling til hastigheten stabiliseres, returner deretter spolehastigheten til innstilling 1 eller den hastigheten som du ønsker.

  10. Hvis du vil foreta en justering til klippeenhetene under sliping, slår du av spolene ved å flytte kontrollen for senking/heving av klippeenhetene bakover, og deretter slå av motoren. Etter at justeringene er fullført, gjenta trinnene 4 til og med 8.

  11. Gjenta prosedyren for alle klippeenheter som du vil skal slipes.

  12. Når du er ferdig, stiller du slipespakene tilbake til F-stillingen, senker setet og vasker av all slipemassen fra klippeenhetene. Juster klippeenhetens spole til motstål etter behov. Flytt hastighetskontrollen for klippeenhetens spoler til ønsket klippestilling.

   Important: Hvis slipespaken ikke dreies tilbake til "F"-stillingen etter slipingen, kommer ikke klippeenhetene til å heves riktig eller til å fungere riktig.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Skifte hydraulikkvæske og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift hydraulikkfilteret.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske, hydraulikkvæskefilter og tankventilator.
 • Hvis oljen blir forurenset, kontakter du den lokale Toro-forhandleren fordi systemet da må tømmes. Kontaminert væske får en melkeaktig eller sort farge sammenlignet med ren væske.

  1. Rengjør området rundt der filteret skal festes (Figur 51). Plasser et tappefat under filteret, og ta ut filteret.

   Note: Hvis du ikke skal drenere væsken, kobler du til og tetter til hydraulikkledningen som går til filteret.

   g008447
  2. Fyll det nye filteret med hydraulikkvæske, smør pakningen og skru det på for hånd til pakningen kommer i kontakt med filterhodet. Trekk deretter til ytterligere ¾ omdreining. Filteret skal nå være forseglet.

  3. Fyll hydraulikkbeholderen med cirka 20,8 liter med hydraulikkvæske. Se Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken.

  4. Start maskinen og kjør den på tomgang i tre til fem minutter for å sirkulere væsken og fjerne luft som eventuelt er fanget i systemet.

  5. Stopp maskinen, kontroller væskenivået og etterfyll etter behov.

  6. Kast oljen og filteret i henhold til lokale forskrifter.

  Kontrollere hydraulikkledningene og -slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller hydraulikkledningene og -slangene.
 • Advarsel

  Hydraulikkvæske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

  Undersøk hydraulikkledninger og -slanger daglig for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Lagring

  Hvis du vil oppbevare maskinen over en lengre tidsperiode, må du utføre følgende trinn først:

  1. Fjern oppsamlet smuss og gamle gressrester. Slip spolene og motstålene. Se i brukerhåndboken for klippeenheten hvis det er nødvendig. Bruk antirustmiddel på motstålet og spoleknivene. Påfør smørefett og olje på alle smørepunkter. Se Smøring.

  2. Blokker hjulene for å fjerne all belastning på dekkene.

  3. Tapp og skift hydraulikkvæsken og -filteret, og undersøk hydraulikkledningene og -koblingene. Skift ut om nødvendig. Se Skifte hydraulikkvæske og filter og Kontrollere hydraulikkledningene og -slangene.

  4. Fjern alt drivstoff fra drivstofftanken. Kjør motoren til den stanser på grunn av mangel på drivstoff. Bytt ut drivstoffilteret. Se Overhale drivstoffilteret.

  5. Drener olje fra veivhuset mens motoren fortsatt er varm. Fyll på med fersk olje. Se Skifte motorolje og filter.

  6. Fjern smuss og gressrester fra sylinderen, sylindertoppribbene og viftehuset.

  7. Fjern batteriet, og lad det helt opp. Lagre det enten på en hylle eller på maskinen. La kablene være frakoblet hvis batteriet lagres på maskinen. Oppbevar batteriet på et kjølig sted for å unngå at det tappes raskt.

  8. Oppbevar maskinen på et varmt og tørt sted.