Johdanto

Tämä kone on ajettava kelateräleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g008406

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu EN ISO 5395:2013- ja ANSI B71.4-2012 -standardien mukaisesti, kun takapyörään on asennettu 18 kg:n paino ja takakääntöpyörään on asennettu oikea pyöräpainosarja. Lisäksi vaaditaan suojussarja standardin EN ISO 5395:2013 vaatimusten täyttämiseksi. Kaikki vaatimustenmukaisuustiedot ovat käyttöönottoa käsittelevässä kohdassa.

Note: Mikäli laitteeseen liitetään muiden valmistajien osia, jotka eivät ole American National Standards Instituten vaatimusten mukaisia, myöskään tämä kone ei ole vaatimusten mukainen.

Laitteen epäasianmukainen käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin (Kuva 2), joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turvalliset käyttötavat

Koulutus

 • Lue käyttöopas ja muu koulutusmateriaali huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin, turvamerkintöihin ja laitteen oikeaoppiseen käyttöön.

 • Jos käyttäjä tai mekaanikko ei ymmärrä oppaan kieltä, omistajan on selitettävä heille sen sisältö.

 • Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää tai huoltaa leikkuria. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 • Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä (varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

 • Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.

 • Älä kuljeta mukana matkustajia.

 • Konetta käyttävien ja sitä huoltavien henkilöiden tulee vaatia ja saada ammattitaitoista ja käytännöllistä opastusta. Omistaja vastaa käyttäjien koulutuksesta. Opastuksen tulee painottaa seuraavia seikkoja:

  • Ajoleikkureilla on työskenneltävä huolellisesti ja keskittyneesti.

  • Rinteessä luisuvaa ajoleikkuria ei saada takaisin hallintaan painamalla jarrua. Hallinnan menettämisen yleisimmät syyt ovat

   • pyörien riittämätön pito

   • liian suuri ajonopeus

   • puutteellinen jarrutus

   • konetyypin sopimattomuus tehtävään.

   • piittaamattomuus maaperän ominaisuuksista, varsinkin kaltevuudesta.

   • Omistaja/käyttäjä voi estää tapaturmat, loukkaantumiset tai omaisuusvahingot ja on siksi vastuussa niistä.

Valmistelut

 • Käytä aina leikatessa lujatekoisia liukastumisen estäviä kenkiä, pitkiä housuja, suojalaseja ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset, löysät vaatteet ja roikkuvat korut voivat takertua liikkuviin osiin.

 • Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki esineet, jotka se voi singota.

 • Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja -varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja kilvet ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

Käyttö

 • Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkää ja muita pakokaasuja.

 • Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

 • Vapauta kaikki terien kiinnikkeet, siirrä vaihde vapaalle ja kytke seisontajarru ennen kuin käynnistät moottorin.

 • Muista, että turvallista rinnettä ei ole. Ruohorinteillä ajettaessa on oltava erityisen varovainen. Ehkäise kaatuminen seuraavilla tavoilla:

  • Älä käynnistä tai pysähdy äkillisesti ajaessasi ylä- tai alamäkeen.

  • Pidä koneen nopeus alhaisena rinteillä ja jyrkissä käännöksissä.

  • varo töyssyjä, kuoppia ja muita piileviä vaaroja

  • älä koskaan leikkaa ruohoa rinteen poikittaissuunnassa, ellei leikkuria ole suunniteltu tähän tarkoitukseen.

 • Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.

 • Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

 • Pysäytä terät, ennen kuin ylität muun kuin ruohopinnan.

 • Kun käytät lisälaitteita, älä koskaan ohjaa leikkuujätteen poistoa ihmisiä kohti tai päästä ketään koneen lähelle käytön aikana.

 • Älä koskaan käytä konetta, jonka suojukset tai suojalevyt ovat vaurioituneet tai jossa ei ole suojalaitteita. Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan, ne on säädetty oikein ja ne toimivat kunnolla.

 • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

 • Ennen käyttäjän paikalta poistumista

  • Pysähdy tasaiselle alustalle.

  • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

  • Vaihda vapaalle ja kytke seisontajarru.

  • Pysäytä moottori ja irrota virta-avain.

 • Kytke lisälaitteiden käyttö pois, kun konetta siirretään tai kun se ei ole käytössä.

 • Sammuta moottori ja vapauta lisälaitteen käyttö:

  • ennen polttoainesäiliön täyttämistä

  • ennen ruohonkerääjän/-kerääjien irrottamista

  • ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan tehdä kuljettajan istuimelta käsin

  • ennen tukkeuman poistamista

  • ennen leikkurin tarkistamista, puhdistamista tai huoltamista

  • jos leikkuri osuu vieraaseen esineeseen tai värisee poikkeavasti. Tarkista, onko leikkurissa vaurioita, ja korjaa ne ennen laitteen käynnistämistä ja käyttämistä.

 • Pienennä kaasuasetusta ennen moottorin sammuttamista. Jos moottorissa on polttoaineen sulkuventtiili, katkaise polttoaineen syöttö, kun lopetat leikkaamisen.

 • Älä pane käsiä tai jalkoja leikkuuyksiköihin.

 • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa katsomalla taakse ja alas.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä teitä ja jalkakäytäviä ylittäessäsi. Pysäytä kelat, kun et leikkaa ruohoa.

 • Älä käytä leikkuria alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma autoon.

 • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

Kaatumissuojausjärjestelmä (ROPS) – Käyttö ja kunnossapito

 • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen ja tehokas turvalaite. Taittuva kaatumissuojausjärjestelmä on pidettävä nostettuna ja lukitussa asennossa ja turvavyötä on käytettävä koneen käytön aikana.

 • Laske taittuva kaatumissuojausjärjestelmä vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä. Älä käytä turvavyötä, kun kaatumissuojausjärjestelmä on alhaalla.

 • Huomaa, että kaatumissuojausta ei ole, kun taittuva kaatumissuojausjärjestelmä on alhaalla.

 • Varmista, että turvavyö on nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

 • Tutki leikattava alue, äläkä koskaan taita taittuvaa kaatumissuojausjärjestelmää alas alueilla, joilla on rinteitä, pudotuksia tai vettä.

 • Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat, porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat mahdollisen esteen alitse. Varo osumasta esteeseen.

 • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

 • Vaihda vaurioitunut kaatumissuojausjärjestelmä. Älä korjaa tai muuta sitä.

 • Älä irrota kaatumissuojausjärjestelmää.

 • Kaikkiin kaatumissuojausjärjestelmän muutoksiin on hankittava valmistajan lupa.

Polttoaineiden turvallinen käsittely

 • Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot käsittelemällä bensiiniä erittäin varovasti. Bensiini on erittäin tulenarkaa ja sen höyryt ovat räjähdysherkkiä.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä.

 • Anna moottorin jäähtyä ennen tankkausta.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

 • Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

 • Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda vaatteet välittömästi.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Asenna säiliön korkki ja kiristä se huolellisesti.

Kunnossapito ja varastointi

 • Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta laite on turvallisessa käyttökunnossa.

 • Konetta, jonka säiliössä on polttoainetta, ei saa säilyttää sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa.

 • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

 • Vähennä palovaaraa puhdistamalla moottori, äänenvaimennin, akkutila ja polttoaineen säilytysalue ruohosta, lehdistä ja liiallisesta rasvasta.

 • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden parantamiseksi.

 • Tarkista säännöllisesti, ettei ruohonkerääjässä ole kulumia tai vaurioita.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikki laitteiden ja hydrauliosien kiinnitykset tiukalla. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat ja tarrat.

 • Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.

 • Varo konetta säätäessäsi, etteivät sormet jää jumiin leikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin.

 • Ole varovainen käsitellessäsi monikelaisia koneita, sillä yhden kelan kääntäminen saattaa kääntää myös muita keloja.

 • Vapauta käytöt, laske leikkuuyksiköt, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain. Odota, että kaikki osat pysähtyvät kokonaan ennen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista.

 • Poista ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, käytöistä, äänenvaimentimista ja moottorista tulipalon estämiseksi. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.

 • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

 • Irrota akku ennen kuin korjaat konetta. Irrota kaapeli ensin negatiivisesta navasta ja vasta sitten positiivisesta navasta. Kytke kaapeli ensin plusnapaan ja vasta sitten miinusnapaan.

 • Ole varovainen, kun tarkastat keloja. Kiedo kelojen ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta teriä huoltaessasi.

 • Pidä kädet ja jalat poissa liikkuvista osista. Älä tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.

 • Lataa akut avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto, ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

Kuljetus

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma autoon.

 • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

 • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

Toro-leikkurin turvallisuus

Seuraavassa luettelossa on Toro-tuotteita koskevia turvaohjeita ja muita turvallisuustietoja, jotka käyttäjän on syytä tietää ja jotka eivät sisälly viitattuihin standardeihin.

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Käyttö

 • Selvitä, miten moottorin saa sammutettua nopeasti.

 • Käytä lujatekoisia liukastumisen estäviä kenkiä. Älä käytä konetta sandaaleissa tai tennis tai lenkkitossuissa. On suositeltavaa käyttää turvakenkiä ja pitkiä housuja. Jotkin paikalliset säädökset ja vakuutussäännöt saattavat myös edellyttää niiden käyttämistä.

 • Käyttäjän on oltava koulutettu ajamaan rinteillä. Jos rinteillä ajettaessa ei noudateta varovaisuutta, ajoneuvon hallinta voidaan menettää. Ajoneuvo saattaa tällöin kallistua tai pyörähtää ympäri, jolloin kuljettaja voi loukkaantua tai kuolla.

 • Käsittele polttoainetta varoen. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Tarkista päivittäin, että turvakytkimet toimivat oikein. Jos jokin kytkimistä on viallinen, vaihda se ennen koneen käyttöä

 • Ennen kuin käynnistät moottorin, istu istuimelle ja varmista, että leikkuuyksiköt on kytketty pois käytöstä painamalla nostopoljinta ja vapauttamalla se. Vahvista, että vetojärjestelmä on vapaalla ja että seisontajarru on kytkettynä.

 • Koneen käyttäminen vaatii valppautta. Toimi seuraavasti, jotta et menettäisi ajoneuvon hallintaa:

  • Älä aja hiekkaesteiden, ojien, poukamien tai muiden vaarallisten paikkojen lähellä.

  • Hidasta vauhtia, kun teet jyrkkiä käännöksiä. Vältä äkkilähtöjä ja -pysäytyksiä.

  • Varo liikennettä lähellä teitä ja ylittäessäsi niitä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Käytä alamäissä ajojarruja, sillä se helpottaa laitteen hallintaa ja ajonopeuden pitämistä riittävän alhaisena.

 • Turvallisuuden takaamiseksi ruohonkeräimien on oltava paikoillaan kelojen tai oljenpoistolaitteen ollessa toiminnassa. Sammuta moottori ennen keräimien tyhjentämistä.

 • Nosta leikkuuyksiköt ylös siirryttäessä leikkuualueelta toiselle.

 • Älä koske moottoriin, äänenvaimentimeen tai pakoputkeen moottorin ollessa käynnissä tai pian sen sammuttamisen jälkeen, sillä nämä osat voivat olla polttavan kuumia.

 • Ennen kuin poistut istuimelta, siirrä toiminnonohjausvipu vapaalle (N), laske leikkuuyksiköt ja odota, että kelojen pyörintä lakkaa. Kytke seisontajarru. Sammuta moottori ja irrota avain kytkimestä.

 • Aja rinteiden poikki varoen. Älä lähde liikkeelle tai pysähdy äkillisesti ajaessasi ylä- tai alamäkeen.

 • Käyttäjän on oltava koulutettu ajamaan rinteillä. Jos rinteillä ajettaessa ei noudateta varovaisuutta, ajoneuvon hallinta voidaan menettää. Ajoneuvo saattaa tällöin kallistua tai pyörähtää ympäri, jolloin kuljettaja voi loukkaantua tai kuolla.

 • Jos moottori sammuu tai vauhti hiipuu etkä pääse rinteen päälle, älä käännä konetta. Peruuta aina hitaasti ja suoraan alas rinnettä.

 • Jos havaitset yllättäen leikkuualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ihmisen tai lemmikkieläimen, keskeytä leikkaaminen. Huolimaton käyttö epätasaisella maalla, kimmokkeet tai väärin sijoitetut turvalaitteet voivat aiheuttaa sinkoutuvista esineistä aiheutuvia vammoja. Älä jatka leikkaamista ennen kuin alueella ei enää ole ketään.

 • Älä irrota ROPS-järjestelmää. Käytä turvavyötä laitteen käytön aikana.

 • Ennen kuin poistut istuimelta, siirrä toiminnonohjausvipu vapaalle (N), nosta leikkuuyksiköt ja odota, että kelojen pyörintä lakkaa. Kytke seisontajarru. Sammuta moottori ja irrota avain kytkimestä.

 • Varmista aina, kun kone jätetään ilman valvontaa, että leikkuuyksiköt on nostettu kokonaan ylös, kelat eivät pyöri, virta-avain on irrotettu virtalukosta ja seisontajarru on kytketty.

Kunnossapito ja varastointi

 • Varmista, että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla ja kaikki hydrauliletkut ja putket hyvässä kunnossa, ennen kuin lisäät järjestelmän painetta.

 • Pidä kehosi ja kätesi kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä. Etsi vuotokohtia paperin tai pahvin avulla, älä käsilläsi. Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vakavia vammoja.

 • Ennen kuin kytket hydraulijärjestelmän pois päältä tai huollat sitä, järjestelmästä on poistettava kaikki paine sammuttamalla moottori ja laskemalla leikkuuyksiköt sekä lisälaitteet alas.

 • Tarkista kaikkien polttoaineletkujen liitännät ja kunto säännöllisesti. Kiristä tai korjaa tarvittaessa.

 • Jos moottorin on oltava käynnissä huoltosäädön aikana, pidä kätesi, jalkasi, vaatteesi ja kaikki kehosi osat kaukana leikkuuyksiköistä, lisälaitteista ja liikkuvista osista (erityisesti moottorin sivulla sijaitsevasta sihdistä). Älä päästä ulkopuolisia lähelle.

 • Turvallisuus- ja tarkkuussyistä kannattaa antaa valtuutetun Toro-jälleenmyyjän tarkistaa moottorin suurin käyntinopeus kierrosnopeusmittarilla. Moottorin säädetty enimmäisnopeus on 2 760 kierr./min.

 • Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

 • Jos ajoneuvo vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

 • Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Äänitehon taso

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 100 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Äänenpainetaso

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 84 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Värinätaso

Käsi–käsivarsi

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 0,41 m/s2

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 0,36 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,2 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Koko vartalo

Mitattu värinätaso = 0,25 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,12 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal121-9500
decal93-8068
decal93-6686
decal93-9051
decal93-6681
decal93-6689
decal117-2718
decal127-6114
decal127-6115
decal104-7729
decal93-7275
decal106-5976
decal93-8062
decal133-2338
decal133-2339
decalbatterysymbols
decal115-8226
decal115-8156

Käyttöönotto

Note: Greensmaster 3250-D -leikkuuyksikön kiinnikkeet toimitetaan leikkuuyksikön mukana.

Istuimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Istuin 1
Mutteri (5/16 tuumaa) 4

Note: Asenna istuimen liukukiskot etummaisiin asennusaukkoihin, jos haluat 7,6 cm lisää säätövaraa eteenpäin, tai takimmaisiin asennusaukkoihin, jos haluat 7,6 cm lisää säätövaraa taaksepäin.

 1. Irrota lukkomutterit, jotka kiinnittävät istuimen liukukiskot kuljetusalustan liuskoihin. Hävitä lukkomutterit.

 2. Kytke johdinsarja istuinkytkimeen.

 3. Kiinnitä istuimen liukukiskot istuimen tukeen mukana toimitetuilla lukkomuttereilla (5/16 tuumaa) (Kuva 3).

  g008408

Akun käyttöönotto ja lataus

Täytä akku aluksi vain akkunesteellä (ominaispaino 1,265).

 1. Löysää akun pidikkeen pulttia, siirrä pidike kauemmas akusta ja nosta akku pois.

  Important: Älä lisää akkunestettä akun ollessa koneessa. Roiskunut akkuneste saattaa aiheuttaa syöpymiä.

 2. Puhdista akun yläosa ja irrota tuuletusaukkojen kannet (Kuva 4).

  g005080
 3. Täytä kaikki kennot hitaasti akkunesteellä, kunnes levyjen pinnan yläpuolella on noin 6 mm nestettä (Kuva 5).

  g001197
 4. Anna akkunesteen imeytyä levyihin noin 20–30 minuuttia. Täytä tarvittaessa niin, että akkunesteen pinta on noin 6 mm täyttöaukon pohjasta (Kuva 5).

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

 5. Kytke 2–4 A:n akkulaturi akun napoihin. Lataa akkua kahden tunnin ajan 4 ampeerin virralla tai neljän tunnin ajan 2 ampeerin virralla, kunnes ominaispaino on vähintään 1,250, lämpötila on vähintään 16 °C ja kaikki kennot muodostavat kaasukuplia.

 6. Kun akku on latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja akun navoista.

  Note: Kun akku on otettu käyttöön, lisää vain tislattua vettä korvaamaan normaali hävikki. Huoltovapaat akut eivät kuitenkaan tarvitse vettä normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Akun asennus

 1. Asenna akku siten, että akkunavat osoittavat hydraulisäiliötä kohti.

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöintiä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Akkua irrotettaessa tai asennettaessa akun napojen ei saa antaa koskettaa ajoneuvon metalliosia.

  • Metalliset työkalut voivat aiheuttaa oikosulun akun napojen ja koneen metalliosien välille.

 2. Kytke akun pluskaapeli (punainen) käynnistyssolenoidista akun plusnapaan (+) (Kuva 6). Kiinnitä se kiintoavaimella ja levitä napojen päälle vaseliinia. Varmista, että kaapeli ei kosketa takimmaisessa asennossa olevaa istuinta, sillä se voi vaurioittaa kaapelia.

  g005098
 3. Kytke musta maadoituskaapeli akun miinusnapaan (–). Kiinnitä se kiintoavaimella ja levitä napojen päälle vaseliinia.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen kytkentä voi vahingoittaa ajoneuvoa ja kaapeleita sekä aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

 4. Asenna navan suojukset akun napojen päälle.

 5. Siirrä akun pidike paikalleen ja kiristä kiinnityspultti.

Kaatumissuojausjärjestelmän asentaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

ROPS-kokoonpano 1
Pultti (5/8 × 4-1/2 tuumaa) 4
Lukkomutteri (5/8 tuumaa) 4
 1. Sijoita ROPS niin, että putken yläosa kääntyy laitteen etupuoleen päin (Kuva 7).

  g019975
 2. Laske ROPS rungon päälle niin, että se kohdistuu asennusreikiin (Kuva 7).

 3. Kiinnitä ROPS:n molemmat puolet runkoon kahdella pultilla (5/8 × 4-1/2 tuumaa) ja mutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 7). Kiristä momenttiin 183–223 N·m.

Rengaspaineen tarkistus

Renkaat on ylitäytetty kuljetusta varten. Vapauta siksi renkaista hieman ilmaa, jotta paine laskee.

Vaihtele eturenkaiden painetta nurmiolojen mukaan välillä 0,55–0,83 bar.

Vaihtele takarenkaiden painetta välillä 0,55–1,03 bar.

Etukannatinrunkojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kannatin2
Välikappale2
Pultti (1/2 × 3-1/4 tuumaa)2
Lukkomutteri (1/2 tuumaa)2
 1. Asenna kannatinrunkokokoonpano kuhunkin liitintappiin välikappaleella, pultilla (1/2 × 3-1/4 tuumaa) ja lukkomutterilla (1/2 tuumaa). Katso Kuva 8. Kiristä momenttiin 91–113 N·m.

  g016465
 2. Voitele kannatinrunkojen holkit litiumpohjaisella rasvalla nro 2.

Kannatinrungon rullien säätö

 1. Sijoita kone tasaiselle alustalle ja laske leikkuuyksikön kannatinrungot alas.

 2. Varmista, että kannatinrungon rullien ja alustan välissä on 13 mm:n rako.

 3. Jos rakoa on tarpeen säätää, löysää kannatinrungon vasteruuvin vastamutteria (Kuva 9) ja pyöritä ruuvia ylös tai alas, jolloin kannatinrunko nousee tai laskee. Lukitse säätö kiristämällä vastamutteri.

  g008412

Öljynjäähdyttimen asennus (lisävaruste)

Jos laitetta käytetään 20–49°C:n lämpötilassa tai jos sitä käytetään raskaisiin töihin (muiden kuin viheriöiden, kuten peliväylän leikkuuseen tai verticutting-leikkuuseen), asenna koneeseen hydrauliöljyn jäähdytinsarja (osanro 104-7701).

Leikkuuyksiköiden asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Taivutettu nostolenkki (asennusohjeet ovat leikkuuyksikön käyttöoppaassa) 3
Ruuvi (toimitettu leikkuuyksikön mukana) 6
Pultti (#10 × ⅝ tuumaa) 1
Vastamutteri #101
Leikkuuyksikkö (myydään erikseen) 3
Pallotappi (toimitettu leikkuuyksikön mukana) 6
Ruohonkeräin 3

Note: Kun teroitat teriä, säädät leikkuukorkeutta tai muuten huollat leikkuuyksiköitä, suojaa leikkuuyksikön kelamoottorit tukiputkilla, jotta letkut eivät vahingoitu.

Important: Älä nosta ripustusta kuljetusasentoon, kun kelamoottorit ovat kannattimissa koneen rungossa. Tämä voi vaurioittaa moottoreita tai letkuja.

 1. Ota leikkuuyksiköt pois pahvilaatikoista. Kokoa ja säädä ne leikkuuyksikön käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

 2. Liu'uta leikkuuyksikkö vetokehyksen alle ja kiinnitä samalla nostokoukku nostovarteen.

 3. Liu'uta holkki takaisin alas kunkin pallonivelen vastakappaleen päälle ja kiinnitä vastakappale leikkuuyksikön pallotappiin (Kuva 10).

  g021274
 4. Asenna kori kannatinrunkoon.

 5. Säädä vetolinkkejä, kunnes keräimen reunan ja kelaterien välissä on 2–3 mm:n rako. Varmista, että keräimen reunat ovat yhtä etäällä kelateristä niiden koko mitalta.

 6. Kohdista pallonivelten kannat niin, että kannan avoin puoli on keskitetty pallotappia kohti ja kiinnitä kannat paikoilleen kiristämällä vastamuttereita.

 7. Varmista, että kelamoottorin jokaisen kiinnityspultin kierteistä näkyy noin 13 mm (Kuva 11).

  g008420
 8. Rasvaa moottorin ura-akseli puhtaalla rasvalla ja asenna moottori paikoilleen kääntämällä sitä myötäpäivään antamatta moottorin laippojen koskea tappeihin. Kierrä moottoria vastapäivään, kunnes laipat ympäröivät tapit (Kuva 11).

 9. Kiristä kiinnityspultit (Kuva 11).

Kuljetuskorkeuden säätö

Tarkista kuljetuskorkeus (Kuva 13 ja Kuva 14) ja säädä tarvittaessa.

 1. Pysäköi ajoneuvo tasaiselle alustalle.

 2. Jos leikkuuyksikkö on varustettu taivutetulla nostokoukulla (Kuva 12, pikkukuva), tarkista, että kannatinrungon säätömutterin yläosan ja kannatinrungon takaosan välinen etäisyys on 25 mm. Jos etäisyys ei ole 25 mm, siirry vaiheeseen 4.

  g008423
 3. Jos leikkuuyksiköt on varustettu rengaslinkillä tai suoralla nostokoukulla (Kuva 13 ja Kuva 14, pikkukuvat), tarkista, että kannatinrungon säätöruuvin yläosan ja kannatinrungon takaosan välinen etäisyys on 22 mm. Jos etäisyys ei ole 22 mm, jatka vaiheeseen 4. Jos leikkuuyksikkö on varustettu taivutetulla nostokoukulla (Kuva 12), jatka seuraavaan vaiheeseen.

  g008421
  g008422
 4. Löysää kuljetuslevyn kiinnitysruuvit (Kuva 13, Kuva 14 ja Kuva 12).

 5. Nosta leikkuuyksiköt kuljetusasentoon.

  Important: Älä nosta ripustusta kuljetusasentoon, kun kelamoottorit ovat kannattimissa koneen rungossa. Tämä voi vaurioittaa moottoreita tai letkuja.

 6. Varmista, että kannatinrungot ovat yhtä korkealla maasta. Kun näin on, jatka vaiheeseen 8.

 7. Jos kannatinrungot eivät ole samalla korkeudella, löysää kannatinrungon säätöruuvin vastamutteria (Kuva 12, Kuva 13 ja Kuva 14). Nosta kiertämällä ruuvia ulospäin ja laske kiertämällä sisäänpäin. Kiristä vastamutteri, kun korkeus on oikea.

 8. Käännä kuljetuslevyä, kunnes se lukitsee vetokehyksen. Kiristä ruuvit.

Takapainon lisäys

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Takapainosarja (osanumero 100-6442), ostettava erikseen 1
Kalsiumkloridia (ostettava erikseen) 18 kg
Takapainosarja (osanumero 99-1645), ostettava erikseen 1

Tämä yksikkö on standardien ANSI B71.4-2004 ja EN ISO 5395:2013 mukainen, kun takapainosarja, osanumero 100-6442, on asennettu ja kun takapyörään on lisätty 18 kg:n kalsiumkloridipaino. Jos koneeseen on asennettu kolmipyöräveto, on käytettävä takapainosarjaa (osanumero 99-1645) ja 18 kg:n kalsiumkloridipainoa.

Important: Jos kalsiumkloridia sisältävä rengas puhkeaa, siirrä kone nurmialueelta mahdollisimman pian. Jotta nurmi ei vahingoittuisi, kastele alue vedellä läpimäräksi.

EU-tarran asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Varoitustarra 121-26411

Jos konetta käytetään EU:n alueella, varoitustarra (121-2641) on kiinnitettävä englanninkielisen varoitustarran (121-2640) päälle.

EU-suojussarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

CE-suojussarja (osanumero 04441), ostettava erikseen

Tämä yksikkö on standardin EN ISO 5395:2013 mukainen, kun siihen on asennettu CE-suojussarja.

Laitteen yleiskatsaus

Ajo- ja pysäytyspoljin

Ajopolkimella (Kuva 15) on kolme toimintoa: eteenpäin ajo, peruutus ja koneen pysäytys. Kun haluat koneen liikkuvan eteenpäin, paina polkimen yläosaa. Kun haluat koneen liikkuvan taaksepäin tai kun tarvitset apua jarrutukseen, paina polkimen alaosaa. Kun päästät polkimen VAPAA-asentoon, kone pysähtyy. Käyttäminen on helpompaa, kun kantapäätä ei pidetä peruutuspolkimella eteenpäin ajettaessa (Kuva 16).

g008430
g005105

Jarrupoljin

Jarrupoljin (Kuva 15) ohjaa vetävien pyörien mekaanisia rumpujarruja.

Seisontajarruvipu

Kun jarrut kytketään painamalla jarrupoljinta ja pientä vipua painetaan (Kuva 15), jarrut pysyvät kytkettyinä pysäköintiä varten. Vapauta jarrut painamalla jarrupoljinta. Kytke seisontajarru aina, kun poistut laitteen luota.

Kaasuvipu

Kaasuvivulla (Kuva 17) ohjataan moottorin kierrosnopeutta. Kun kaasuvipua siirretään NOPEA-asentoa kohti, moottorin kierrosnopeus kasvaa. Kun kaasuvipua siirretään HIDAS-asentoa kohti, moottorin kierrosnopeus laskee. Ajonopeudet ovat seuraavat:

 • leikkuunopeus eteenpäin 3,2–8 km/h

 • enimmäiskuljetusnopeus 14,1 km/h

 • peruutusnopeus 4,0 km/h.

Note: Kaasuvivulla ei voi sammuttaa moottoria.

g008431

Toiminnonohjausvipu

Toiminnonohjausvivulla (Kuva 17) voidaan valita kaksi erilaista ajotoimintoa ja Vapaa-asento. Vipu voidaan siirtää leikkuusta kuljetukselle ja kuljetuksesta leikkuulle (ei vapaalle) koneen liikkuessa, eikä tästä seuraa vahinkoa.

 • Taka-asento – vapaa ja läppäys

 • Keskiasento – leikkuu

 • Etuasento – kuljetus

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri (Kuva 17) ilmoittaa koneen käyttötuntien kokonaismäärän. Se käynnistyy, kun virta-avain siirtyy KäYNNISSä-asentoon.

Virtalukko

Käynnistä moottori työntämällä virta-avain virtalukkoon (Kuva 17) ja kääntämällä avainta myötäpäivään Käynnistys-asentoon niin pitkälle kuin mahdollista. Vapauta avain heti, kun moottori käynnistyy. Avain siirtyy KäYNNISSä-asentoon. Sammuta moottori kääntämällä avain vastapäivään PYSäYTYS-asentoon.

Ohjausvarren lukitusvipu

Löysää säätöä kääntämällä vipua (Kuva 17) taaksepäin, nosta tai laske ohjausvarsi sopivalle korkeudelle ja lukitse säätö kääntämällä vipua eteenpäin.

Jäähdytysnesteen lämpötilan varoitusvalo

Varoitusvalo (Kuva 17) syttyy ja moottori sammuu automaattisesti, jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee liian korkeaksi.

Öljynpaineen varoitusvalo

Valo (Kuva 17) palaa, jos moottorin öljynpaine laskee turvallisen tason alapuolelle.

Akun varauksen valo

Valo (Kuva 17) syttyy, kun akun varaus on alhainen.

Hehkutulppien merkkivalo

Kun hehkutulppien merkkivalo (Kuva 17) palaa, hehkutulpat ovat käytössä.

Leikkuunohjausvipu

Kun vipua (Kuva 17) siirretään käytön aikana eteenpäin, leikkuuyksiköt laskeutuvat alas ja kelat käynnistyvät. Kun haluat pysäyttää kelat ja nostaa leikkuuyksiköt, vedä vipua taaksepäin. Käytön aikana kelat voidaan pysäyttää vetämällä vipua hetkeksi taakse ja vapauttamalla se. Käynnistä kelat siirtämällä vipua eteenpäin.

Korkean lämpötilan ohituspainike

Jos moottori sammuu ylikuumenemisen takia, paina ohituspainiketta (Kuva 17) ja pidä sitä painettuna, kunnes kone on siirretty jäähtymään turvalliseen paikkaan.

Note: Jotta ohituspainike toimisi, sitä on painettava koko ajan. Älä käytä sitä pitkiä aikoja kerrallaan.

Läppäysvipu

Läppäysvivulla (Kuva 18) läpätään keloja yhdessä leikkuunohjausvivun ja kelanopeuden säätimen kanssa.

g008432

Kelanopeuden säädin

Säädä kelojen kierrosnopeutta kelanopeuden säätimellä (Kuva 18).

Istuimen säätövipu

Istuinta voidaan säätää sen vasemmalla puolella sijaitsevalla vivulla (Kuva 19) 18 cm eteen- tai taaksepäin.

g008433

Polttoaineen sulkuventtiili

Sulje polttoainesäiliön alla oleva polttoaineen sulkuventtiili (Kuva 20), kun kone varastoidaan tai kun sitä siirretään lava-autolla tai peräkärryllä.

g008434

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Leikkuuleveys150 cm
Raideväli128 cm
Akseliväli123 cm
Kokonaispituus (keräimineen)238 cm
Kokonaisleveys173 cm
Kokonaiskorkeus197 cm
Moottorin nopeusasetuksetKorkea joutokäyntinopeus 2 710 ±50 kierr./minMatala joutokäyntinopeus: 1 500 ±50 kierr./min
Nettopaino keloineen 552 kg

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Laitteeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Muista aina turvallisuus

Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta.

Muun muassa silmiä, korvia, jalkoja ja päätä suojaavien varusteiden käyttö on suositeltavaa.

Moottoriöljyn tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljy.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä. Öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Kampikammion ja suodattimen öljytilavuus on yhteensä noin 3,7 litraa.

  Käytä seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista moottoriöljyä:

  • Vaadittu API-luokitus: CH-4, CI-4 tai korkeampi.

  • Suositus: SAE 10W–30

  • Vaihtoehto: SAE 15W–40

  Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana jälleenmyyjältä (viskositeetti 10W–30). Katso näiden osien osanumerot osaluettelosta.

  Note: Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka. Älä täytä liikaa. Jos öljyn pinta on mittatikun Full- ja Add-merkintöjen välissä, öljyä ei tarvitse lisätä.

  Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä, seurauksena voi olla moottorivika.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Irrota mittatikku ja pyyhi se puhtaalla liinalla (Kuva 22). Työnnä mittatikku putkeen ja varmista, että se työntyy täysin paikalleen. Irrota mittatikku ja tarkista öljypinnan taso. Jos öljypinta on alhaalla, irrota täyttöaukon korkki venttiilikopasta ja lisää öljyä hitaasti, kunnes pinta ulottuu mittatikun Full-merkkiin saakka. Lisää öljyä hitaasti ja tarkista määrä useamman kerran täyttämisen aikana. Älä täytä liikaa.

   Important: Varmista, että mittatikku ei ole täytön aikana paikallaan. Öljyä lisättäessä on varmistettava, että öljykaatimen ja täyttöaukon väliin jää ilmarako kuvan mukaisesti (Kuva 21). Ilmarako on välttämätön ilmanvaihdon vuoksi, jotta öljyn pääsy huohottimeen estyisi.

   g016415
   g016419
  3. Aseta mittatikku paikalleen.

  4. Käynnistä moottori, käytä joutokäynnillä 30 sekunnin ajan ja sammuta moottori. Odota 30 sekuntia ja toista vaiheet 2–3.

   Important: Tarkasta öljyn määrä kahdeksan käyttötunnin välein tai päivittäin. Vaihda öljy ja öljynsuodatin ensimmäisen kerran 50 käyttötunnin jälkeen sekä sen jälkeen öljy ja suodatin 150 käyttötunnin välein. Öljy on kuitenkin syytä vaihtaa useammin, jos moottoria käytetään erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa.

  5. Asenna täyttöaukon korkki ja mittatikku huolellisesti paikoilleen.

  Polttoainesäiliön täyttö

  Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieseliä, joiden rikkipitoisuus on alhainen (<500 ppm) tai erittäin alhainen (<15 ppm). Setaaniluvun on oltava vähintään 40. Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

  Polttoainesäiliön tilavuus: noin 22,7 litraa

  Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D/2-D-seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa. Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.

  Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

  Hengenvaara

  Tietyissä olosuhteissa dieselpolttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Täytä polttoainesäiliö suppilon avulla ulkona tai avoimessa tilassa, kun moottori on sammutettu ja jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila antaa polttoaineen laajentua.

  • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  • Säilytä polttoainetta suljetussa, puhtaassa ja hyväksytyssä astiassa.

  Biodieselille sopiva

  Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä (B20). Seoksen petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava alhainen tai erittäin alhainen. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

  • Polttoaineen biodieselosuuden on oltava ASTM D6751:n tai EN14214:n mukainen.

  • Polttoaineseoksen koostumuksen on oltava ASTM D975:n tai EN590:n mukainen.

  • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

  • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

  • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

  • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

  • Lisätietoja biodieselistä saa jälleenmyyjältä.

  Hengenvaara

  Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on 25 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajenemisen.

  • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

  • Aseta polttoaineastiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä

  • Polttoaineastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

  • Poista laite lavalta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.

  • Jos se ei ole mahdollista, tankkaa lavalla tai perävaunussa oleva laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

  • Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

  1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö (Kuva 23).

   g005112
  2. Irrota polttoainesäiliön korkki.

  3. Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Älä täytä liikaa. Asenna korkki.

  4. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  Jäähdytysjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista lika ja roskat jäähdyttimen säleikön ja jäähdyttimen päältä.Puhdista jäähdytin tunnin välein, jos työolot ovat erittäin pölyiset ja likaiset.
 • Jäähdytysjärjestelmän tilavuus on noin 3,2 litraa. Katso Jäähdyttimen säleikön puhdistus.

  g008426

  Jäähdytysjärjestelmä on täytetty veden ja pysyvän etyleeniglykolipakkasnesteen seoksella (seossuhde 50:50). Tarkista jäähdytysnesteen määrä jokaisen työpäivän alussa ennen moottorin käynnistämistä.

  Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, kuuma, paineenalainen jäähdytysneste saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

  • Älä aukaise jäähdyttimen korkkia moottorin käydessä.

  • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Tarkista jäähdytysnesteen määrä (Kuva 25). Sen tulee olla paisuntasäiliön kyljessä olevien viivojen välissä, kun moottori on kylmä.

   g016420
  3. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, irrota paisuntasäiliön korkki ja lisää veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seosta (seossuhde 50:50). Älä täytä liikaa.

  4. Aseta paisuntasäiliön korkki paikalleen.

  Hydraulinesteen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Suositeltava hydraulineste

  Koneen nestesäiliö on täytetty tehtaalla noin 20,8 litralla korkealaatuista hydraulinestettä. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin. Suositettu neste:

   Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Saatavana 19 l:n astioissa tai 208 l:n tynnyreissä. Katso näiden osien osanumerot osaluettelosta tai pyydä Toro-jälleenmyyjältä.)

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita nesteitä, joiden ominaisuudet vastaavat seuraavia ominaisuuksia ja alan teknisten standardien vaatimuksia. Älä käytä synteettistä nestettä. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten on käytettävä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Hydraulinestetaulukko

  Ominaisuudet
  Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C: 55–62
  cSt / 110 °C: 9,1–9,8
  Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140–152
  Jähmepiste, ASTM D97–37…–43 °C
  Standardit:
  API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 ja Volvo WB-101/BM

  Important: ISO VG 46 -moniastenesteen on todettu tarjoavan optimaaliset käyttöominaisuudet useissa lämpötiloissa. Jatkuvasti korkeissa lämpötiloissa (18–49 °C) työskenneltäessä ISO VG 68 -hydraulineste saattaa olla parempi vaihtoehto.

  Luonnossa hajoava hydraulineste – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H on ainoa Toron testaama ja hyväksymä luonnossa hajoava synteettinen neste. Neste on yhteensopiva Toro-hydraulijärjestelmissä käytettyjen elastomeerien kanssa, ja sitä voidaan käyttää useissa lämpötiloissa. Neste on yhteensopiva perinteisten mineraaliöljyjen kanssa, mutta paras mahdollinen luonnossa hajoavuus ja suorituskyky saavutetaan huuhtelemalla perinteinen neste perusteellisesti pois hydraulijärjestelmästä. Öljyä on saatavana 19 litran säiliöissä tai 208 litran tynnyreissä Mobil-jälleenmyyjiltä.

  Important: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä osanro 44-2500.

  Important: Käytetyn hydraulinesteen tyypistä riippumatta väylien leikkuuseen, pystysuuntaiseen verticutting-leikkuuseen tai 18–49 °C:n lämpötiloissa leikkuuseen käytettäviin koneisiin täytyy asentaa öljynjäähdytinsarja, osanro 104-7701.

  Hydraulinesteen tarkistus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle. Varmista, että kone on jäähtynyt, jotta öljy on kylmää.

  2. Irrota korkki säiliöstä ja tarkista nestepinnan taso. Nesteen pinnan tulisi olla täyttökaulan suodattimen pohjan tasalla (Kuva 26).

   g008428
  3. Jos nestettä on liian vähän, täytä säiliö oikealla hydraulinesteellä, kunnes nesteen pinta on suodattimen pohjan tasalla. Älä täytä liikaa.

   Important: Puhdista hydraulinesteastioiden kannet ennen avaamista, jotta hydraulijärjestelmään ei joutuisi likaa. Tarkista, että kaatonokka ja suppilo ovat puhtaat.

  4. Asenna säiliön korkki. Pyyhi läikkynyt neste pois.

   Important: Tarkasta hydraulinesteen taso ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.

  Veden tyhjennys polttoainesuodattimesta

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä mahdollinen vesi polttoainesuodattimesta.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja sammuta moottori.

  2. Aseta tyhjennysastia polttoainesuodattimen alle (Kuva 27).

  3. Avaa polttoainesuodattimen tyhjennystulppa ja tyhjennä kertynyt vesi (Kuva 27). Kiristä tulppa tyhjennyksen jälkeen.

   Note: Koska kertynyt vesi on sekoittunut dieselpolttoaineeseen, polttoainesuodatin on tyhjennettävä sopivaan astiaan ja hävitettävä asianmukaisesti.

   g007367

  Rengaspaineen tarkistus

  Vaihtele eturenkaiden painetta nurmiolojen mukaan välillä 0,55–0,83 bar.

  Vaihtele takarenkaiden painetta välillä 0,55–1,03 bar.

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista pyöränmuttereiden kireys.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista pyöränmuttereiden kireys.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista pyöränmuttereiden kireys.
 • Vaara

  Pyöränmuttereiden väärä kireys saattaa johtaa henkilövahinkoihin.

  Kiristä pyöränmutterit momenttiin 95–122 N·m 1–4 käyttötunnin jälkeen ja sitten uudestaan 10 käyttötunnin jälkeen. Kiristä mutterit tämän jälkeen 200 tunnin välein.

  Kelan ja kiinteän terän kosketuksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus.
 • Lisätietoja on leikkuuyksikön käyttöoppaan kohdassa Kelan kohdistaminen kiinteään terään.

  Koneen sisäänajo

  Katso sisäänajojakson suositellut öljynvaihto- ja huolto-ohjeet koneen mukana toimitetusta moottorin käyttöoppaasta.

  Koneen sisäänajoon riittää kahdeksan leikkuutuntia.

  Koska ensimmäiset käyttötunnit ovat erittäin tärkeitä koneen tulevan luotettavuuden kannalta, seuraa sen toimintoja ja toimintaa tarkkaavaisesti, jotta mahdolliset pienet viat voidaan korjata, ennen kuin ne pahenevat. Tarkasta kone usein sisäänajon aikana öljynvuodon merkkien, löysien kiinnittimien tai muiden vikojen varalta.

  Jarrujärjestelmän parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi aja jarrut sisään ennen koneen käyttöä. Aja jarrut sisään painamalla jarruja tukevasti ja ajamalla konetta leikkuunopeudella, kunnes jarrut ovat erittäin kuumat. Tämän huomaa jarrujen hajusta. Jarrujen säätö saattaa olla tarpeellista sisäänajon jälkeen. Katso kohta Jarrujen säätö.

  Koneen käynnistys ja pysäytys

  Note: Tarkista, ettei leikkureiden alla olevilla alueilla ole jätteitä.

  Koneen käynnistys

  Important: Polttoainejärjestelmän ilmaaminen voi olla tarpeellista seuraavissa tapauksissa:

  • Käynnistettäessä uutta moottoria ensimmäisen kerran.

  • Moottori on sammunut polttoaineen loppumisen vuoksi.

  • Polttoainejärjestelmän osia on huollettu, esimerkiksi suodatin on vaihdettu.

  Katso Veden tyhjennys polttoainesuodattimesta.

  Important: Älä käytä eetteriä tai muun tyyppisiä käynnistysnesteitä.

  1. Varmista, että seisontajarru on kytketty, leikkuunohjausvipu on vapautettu ja toiminnonohjausvipu on VAPAA-asennossa.

  2. Nosta jalka ajopolkimelta ja varmista, että poljin on VAPAA-asennossa.

  3. Siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon.

  4. Työnnä avain virtalukkoon ja käännä se KäYNNISSä-asentoon. Pidä avainta KäYNNISSä-asennossa, kunnes hehkutulppien merkkivalo sammuu (noin 6 sekuntia).

  5. Käynnistä heti kääntämällä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon. Vapauta avain moottorin käynnistyttyä ja anna sen palata KäYNNISSä-asentoon. Siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon.

   Important: Käytä käynnistysmoottoria korkeintaan 10 sekuntia, jotta se ei ylikuumene. Odota 10 sekunnin yhtäjaksoisen käynnistämisen jälkeen minuutin verran, ennen kuin yrität uudelleen.

  6. Anna moottorin lämmetä muutaman minuutin ajan ennen kuormitusta.

   Important: Kun moottori käynnistetään ensimmäisen kerran tai kun moottori on huollettu, aja koneella eteen- ja taaksepäin 1–2 minuutin ajan. Tarkasta ohjauksen toiminta kääntämällä ohjauspyörää vasemmalle ja oikealle. Sammuta sitten moottori (katso Pysäytys kohdasta Moottorin käynnistys ja pysäytys) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Tarkista, ettei öljyvuotoja, irtonaisia osia tai muita havaittavia vikoja ole.

  Koneen pysäytys

  1. Siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon, vapauta leikkuunohjausvipu ja siirrä toiminnonohjausvipu vapaalle.

  2. Sammuta moottori kääntämällä avain PYSäYTYS-asentoon. Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

  3. Sulje polttoaineen sulkuventtiilit ennen koneen varastoimista.

  Turvajärjestelmän tarkistus

  Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, laite saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Turvajärjestelmän tarkoituksena on estää koneen käyttö silloin, kun koneen käyttäjä altistuisi tapaturmalle tai laitteelle aiheutuisi vahinkoa.

  Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain kun:

  • Ajopoljin on vapaalla.

  • Toiminnonohjausvipu on vapaalla.

  Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että kone liikkuu vain kun:

  • Seisontajarru on vapautettuna.

  • Käyttäjä istuu istuimella.

  • Toiminnonohjausvipu on LEIKKUU- tai KULJETUS-asennossa.

  Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että kelat toimivat vain, kun toiminnonohjausvipu on LEIKKUU-asennossa.

  Varmista turvajärjestelmän toimivuus tekemällä seuraavat tarkistukset päivittäin:

  1. Istu istuimelle, siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon, siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru. Yritä painaa ajopoljinta. Jos poljin ei painu, turvajärjestelmä toimii oikein. Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

  2. Istu istuimelle, siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon, siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru. Siirrä toiminnonohjausvipu leikkuu tai kuljetusasentoon ja yritä käynnistää moottori. Jos moottori ei käynnisty, turvajärjestelmä toimii oikein. Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

  3. Istu istuimelle, siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon, siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru. Käynnistä moottori ja siirrä toiminnonohjausvipu leikkuu- tai kuljetusasentoon. Jos moottori sammuu, turvajärjestelmä toimii oikein. Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

  4. Istu istuimelle, siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon, siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru. Käynnistä moottori. Vapauta seisontajarru, siirrä toiminnonohjausvipu leikkuulle ja nouse istuimelta. Jos moottori sammuu, turvajärjestelmä toimii oikein. Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

  5. Istu istuimelle, siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon, siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru. Käynnistä moottori. Laske leikkuuyksiköt alas siirtämällä leikkuunohjausvipu eteenpäin. Leikkuuyksiköiden tulisi laskeutua, mutta ne eivät saa alkaa pyöriä. Jos ne pyörivät, turvajärjestelmä ei toimi oikein. Korjaa vika.

  Kelanopeuden säätäminen

  Tasaisen, korkealuokkaisen leikkuulaadun ja leikkuujäljen saavuttamiseksi on tärkeää, että kelanopeuden säädin (istuimen alla asennuslohkossa) on asetettu oikein.

  Säädä kelanopeuden säädintä seuraavasti:

  1. Valitse leikkuukorkeus, jolle leikkuuyksiköt on asetettu.

  2. Valitse olosuhteisiin parhaiten sopiva ajonopeus.

  3. Määritä 5-, 8-, 11- tai 14-lehtiselle leikkuuyksikölle sopiva kelanopeuden asetus kaavion avulla (katso Kuva 28).

   decal115-8156
  4. Aseta kelanopeus kiertämällä nuppia (Kuva 29), kunnes ilmaisinnuolet ovat kohdakkain oikeaa asetusta osoittavan numeron kanssa.

   g008437

   Note: Kelanopeutta voidaan lisätä tai vähentää nurmiolosuhteiden mukaan.

  Koneen valmistelu leikkuuta varten

  Vierekkäisten leikkuukaistojen kohdistamisen helpottamiseksi suositellaan toisen ja kolmannen leikkuuyksikön keräimille seuraavaa:

  1. Mittaa noin 13 cm kunkin keräimen ulkoreunasta.

  2. Kohdista keräimien ulkoreunat asettamalla niihin suikale valkoista teippiä tai maalamalla niihin viivat (Kuva 30).

   g005115

  Harjoittelu

  Ennen viheriöiden leikkuuta koneella kannattaa koneen käyttöä (käynnistämistä ja pysäyttämistä, leikkuuyksiköiden nostamista ja laskemista, kääntymistä jne.) harjoitella esteettömällä alueella, jotta käyttäjä oppii tuntemaan koneen toiminnan.

  Ruohonleikkuun valmistelutyöt

  Tarkista, ettei viheriöllä ole jätteitä, poista lippu reiästä ja määrittele paras ruohonleikkaussuunta. Valitse suunta edellisen leikkaussuunnan perusteella. Leikkaa ruoho aina edellisen leikkausmallin vastaisesti. Näin ruohonkorret eivät niin helposti taivu alas, jolloin niitä on vaikea saada kelaterien ja kiinteän terän väliin.

  Leikkuu

  1. Lähesty viheriötä toiminnonohjausvipu keskiasennossa. Aloita viheriön reunalta, jotta leikkuussa voidaan käyttää ”nauhamenetelmää”. Näin ruoho tiivistyy vähemmän ja leikkuukuviosta tulee siisti.

  2. Käytä leikkuupoljinta, kun ruohonkeräimien etureuna ylittää viheriön ulkoreunan. Tämä laskee leikkuuyksiköt nurmelle ja käynnistää kelat.

   Important: Muista, että leikkuuyksikön 1 kela toimii viiveellä. Harjoittele ajoitusta, jotta leikkuuta ei tarvitse siistiä jälkikäteen.

  3. Kun leikkaat edellisen leikkuukaistan vierestä, leikkaa hieman myös edellistä kaistaa. Jotta suora linja ja yhdenmukainen etäisyys edellisen leikkuukaistan reunasta olisi helpompi säilyttää, kuvittele kiintopiste noin 1,8–3 metrin päähän koneen eteen leikkaamattoman viheriön reunaan (Kuva 30 ja Kuva 31). Kiintopisteen määrittämisen apuna voidaan käyttää myös ohjauspyörän ulkoreunaa: kohdista ohjauspyörän reuna kiintopisteeseen, jota pidät aina samalla etäisyydellä koneen etuosasta (Kuva 30 ja Kuva 31).

   g005116
  4. Kun keräimien etureuna ylittää viheriön reunan, paina nostopoljinta. Tämä pysäyttää kelat ja nostaa leikkuuyksiköt. Ajoitus on tässä tärkeä, jotta leikkurit eivät leikkaa reuna-aluetta. Viheriöstä kannattaa kuitenkin leikata mahdollisimman suuri osa, jotta ulkolaidalle jää mahdollisimman vähän ruohoa leikattavaksi.

  5. Käyttöajan lyhentämiseksi ja leikkuukaistojen kohdistamisen helpottamiseksi ohjaa kone hetkeksi vastakkaiseen suuntaan ja käännä sitten leikkaamattoman alueen suuntaan. Eli kun aiot kääntyä oikealle, tee ensin pieni mutka vasemmalle ja käänny vasta sitten oikealle. Näin kone on helpompi kohdistaa seuraavaan leikkuukaistaan. Toimi samalla tavalla kääntyessäsi vastakkaiseen suuntaan. Käännökset on hyvä pitää mahdollisimman lyhyinä. Jos sää on lämmin, käänny kuitenkin suuremmassa kaaressa, jotta nurmi vahingoittuisi vähemmän.

   Important: Konetta ei saa koskaan pysäyttää viheriölle leikkuuyksikön kelojen käydessä, koska tämä voi vahingoittaa nurmea. Koneen pysäyttäminen märälle nurmelle voi aiheuttaa jälkiä tai painumia.

  6. Leikkaa lopuksi viheriön ulkolaita. Varmista, että leikkaat ruohon edelliseen leikkuuseen nähden vastakkaiseen suuntaan. Huomioi aina sää ja nurmiolosuhteet ja muista leikata edelliseen leikkuuseen nähden vastakkaiseen suuntaan. Aseta lippu takaisin reikään.

   Vedä ulkolaidan leikkuun lopussa leikkuunohjausvipua hetkeksi taaksepäin, jotta kelat pysähtyisivät nousematta ylös. Aja eteenpäin, kunnes kelat lakkaavat pyörimästä. Aja sitten viheriön ulkopuolelle ja nosta kelat. Tämä estää keloja nostettaessa putoavaa ruohoa päätymästä viheriölle.

  7. Tyhjennä kaikki leikkuujätteet ruohonkeräimistä ennen kuin siirryt seuraavalle viheriölle. Märät ja raskaat leikkuujätteet rasittavat keräimiä liiaksi ja lisäävät koneeseen turhaa painoa, mikä lisää moottorin, hydraulijärjestelmän, jarrujen jne. kuormitusta.

  Koneen kuljetus

  Käytä koneen kuljetukseen raskaaseen käyttöön tarkoitettua perävaunua tai kuorma-autoa. Varmista, että perävaunussa tai kuorma-autossa on kaikki lain vaatimat jarrut, valot ja merkit. Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua, perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.

  Vaara

  Kaduilla ja teillä ajaminen ilman suuntavilkkuja, valoja, heijastavia merkkejä tai hitaan ajoneuvon merkkiä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa henkilövahinkoihin johtavan onnettomuuden.

  Älä aja koneella julkisella tiellä tai kadulla.

  1. Jos käytät perävaunua, kiinnitä se vetoajoneuvoon ja käytä turvaketjuja.

  2. Jos mahdollista, yhdistä perävaunun jarrut.

  3. Lastaa kone perävaunuun tai kuorma-autoon.

  4. Sammuta moottori, irrota avain, kytke seisontajarru ja sulje polttoaineventtiili.

  5. Kiinnitä kone sen metallisista kiinnityslenkeistä tiukasti perävaunuun tai kuorma-autoon hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä.

  Koneen lastaus

  Ole erittäin varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon. Lastaukseen suositellaan käytettäväksi yhtä täysleveää ramppia, joka on tarpeeksi leveä ulottumaan takarenkaiden yli, koneen molemmille puolille tulevien erillisten ramppien sijaan (Kuva 32). Koneen rungon alempi takaosa ulottuu takapyörien väliin ja estää taaksepäin kaatumisen. Rungon osat osuvat täysleveän rampin pintaan, jos kone alkaa kaatua taaksepäin. Jos täysleveää ramppia ei voida käyttää, käytä riittävän useaa erillistä ramppia, jotta vaikutus on sama kuin yhtenäisellä rampilla.

  Rampin on oltava tarpeeksi pitkä, jotta kulmat eivät ylitä 15 astetta (Kuva 32). Jyrkempi kulma saattaa aiheuttaa leikkurin osien takertumisen, kun laitetta siirretään rampilta perävaunuun tai kuorma-autoon. Jyrkemmät kulmat saattavat myös aiheuttaa laitteen kaatumisen taaksepäin. Jos kone lastataan rinteessä tai lähellä rinnettä, sijoita perävaunu tai kuorma-auto siten, että se on rinteen alapäässä ja ramppi on ylöspäin rinteeseen. Näin saadaan mahdollisimman pieni ramppikulma. Perävaunun tai kuorma-auton on oltava mahdollisimman vaakasuorassa.

  Important: Älä yritä kääntää konetta sen ollessa rampilla. Saatat menettää laitteen hallinnan ja ajaa laidan yli.

  Vältä äkillistä kiihdyttämistä ajaessasi ylös ramppia ja äkillistä hidastamista, kun peruutat alas ramppia. Nämä toimet saattavat aiheuttaa koneen kaatumisen taaksepäin.

  Vaara

  Koneen lastaaminen perävaunuun tai kuorma-autoon lisää taaksepäin kaatumisen mahdollisuutta, ja voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi konetta rampilla.

  • Varmista, että kaatumissuojaus on yläasennossa, kun käytät turvavyötä koneen lastauksen aikana. Varmista, että kaatumissuojauksen ja suljetun peräkärryn katon väliin jää tilaa.

  • Käytä vain yhtä, täysleveää ramppia. Älä käytä erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

  • Jos erillisiä ramppeja on pakko käyttää, käytä niin useaa ramppia, että saadaan konetta leveämpi yhtenäinen ramppipinta.

  • Rampin ja maan tai rampin ja perävaunun tai lava-auton välinen kulma ei saa olla yli 15 astetta.

  • Älä kiihdytä äkillisesti ajaessasi laitetta ylös ramppia, jotta laite ei kaadu taaksepäin.

  • Älä hidasta äkillisesti peruuttaessasi laitetta ramppia alaspäin, jotta laite ei kaadu taaksepäin.

  g000951

  Leikkuun jälkeinen tarkastus ja puhdistus

  Pese kone leikkuun jälkeen huolellisesti puutarhaletkun avulla mutta ilman suutinta, jottei liiallinen vedenpaine aiheuta veden pääsyä laitteen sisälle tai vaurioita tiivisteitä tai laakereita. Älä koskaan pese lämmintä moottoria tai sähköliitäntöjä vedellä.

  Tarkasta kone puhdistuksen jälkeen mahdollisten hydraulinestevuotojen ja hydrauliosien tai mekaanisten osien vaurioiden tai kulumien varalta. Tarkista leikkuuyksikköjen terävyys. Voitele myös ajopoljin- ja jarruakselikokoonpanot SAE 30- tai 31-öljyllä tai suihkuta niihin voiteluainetta korroosion estämiseksi. Tämä auttaa myös pitämään koneen suorituskyvyn hyvänä seuraavassakin leikkuussa.

  Koneen hinaus

  Hätätapauksessa konetta voidaan hinata 400 metriä. Tätä ei kuitenkaan saa ottaa tavanomaiseksi käytännöksi.

  Important: Koneen suurin hinausnopeus on 3–5 km/h, jotta vetojärjestelmä ei vahingoitu. Jos konetta on siirrettävä yli 400 metriä, käytä kuljetukseen lava-autoa tai perävaunua.

  1. Paikanna pumpun ohitusventtiili ja käännä sitä siten, että aukko on pystysuunnassa (Kuva 33).

   g016421
  2. Sulje ohitusventtiili ennen moottorin käynnistämistä kääntämällä sitä siten, että aukko on vaakasuorassa (Kuva 33).

   Important: Älä käynnistä moottoria venttiilin ollessa auki.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista pyöränmuttereiden kireys.
 • 8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista pyöränmuttereiden kireys.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • Vaihda hydraulinesteen suodatin.
 • Tarkista moottorin käyntinopeus (joutokäynnillä ja täydellä kaasulla).
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljy.
 • Puhdista lika ja roskat jäähdyttimen säleikön ja jäähdyttimen päältä.Puhdista jäähdytin tunnin välein, jos työolot ovat erittäin pölyiset ja likaiset.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Tyhjennä mahdollinen vesi polttoainesuodattimesta.
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus.
 • Tarkista hydrauliletkut ja -putket
 • 25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.(Jos kone on varastossa, tarkista määrä 30 päivän välein.)
 • 50 käyttötunnin välein
 • Voitele laakerit ja holkit.
 • Tarkista akkukaapelien kytkennät.
 • 150 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista pyöränmuttereiden kireys.
 • Huolla ilmanpuhdistimen suodatin (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa oloissa).
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Vaihda hydraulineste, hydraulinesteen suodatin ja säiliön huohotin.
 • Tarkista moottorin käyntinopeus (joutokäynnillä ja täydellä kaasulla).
 • Tarkista venttiilivälys.
 • Vuosittain
 • Aja jarrut sisään.
 • Kahden vuoden välein
 • Tarkasta polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tyhjennä ja huuhtele jäähdytysjärjestelmä..
 • Kiinnitä mahdollisesti löystyneet letkut.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku saattaa vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti sinua tai muita lähellä olijoita.

  Ota avain pois virtalukosta.

  Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista mittareiden toiminta       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista polttoaineen/vedenerottimen suodatin.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Puhdista säleikkö ja jäähdytin.       
  Tarkista ilmansuodatin.       
  Tarkista, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.       
  Tarkista kelan ja kiinteän terän kohdistus.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Voitele kaikki rasvanipat.1       
  Voitele veto- ja jarruvivustot.       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1. Välittömästi jokaisen pesun jälkeen, luettelon mukaisesta huoltovälistä riippumatta.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Note: Kytkentä- ja hydraulikaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     

  Voitelu

  Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumrasvalla nro 2. Jos konetta käytetään normaaleissa olosuhteissa, voitele kaikki laakerit ja holkit 50 käyttötunnin välein. Voitele rasvanipat välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä riippumatta.

  Voitele koneesta seuraavat laakerit ja holkit:

  • Takimmainen pyörännapa (1) (Kuva 34)

  • Kääntöpyörän laakeri (1) (Kuva 34)

  • Ohjaussylinterit (2) (Kuva 34)

  • Nostovarret (3) (Kuva 35)

  • Ajopolkimen tappi (1) (Kuva 36)

  • Kannatinrungon nivelet (3) (Kuva 37)

   g008439
   g008440
   g008441
   g016483
  1. Pyyhi rasvanippa puhtaaksi, ettei epäpuhtauksia pääse laakeriin tai holkkiin.

  2. Pumppaa laakeriin tai holkkiin rasvaa.

  3. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  4. Levitä rasvaa kelamoottorin ura-akseliin ja nostovarteen, kun leikkuuyksikkö ei ole käytössä.

  5. Levitä muutama tippa SAE 30 -moottoriöljyä tai voitelusuihketta (WD 40) kaikkiin nivelkohtiin joka päivä puhdistuksen jälkeen.

  Note: Lisätietoja leikkuuyksikön voiteluohjeista on leikkuuyksikön käyttöoppaassa.

  Moottorin huolto

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistimen suodatin (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa oloissa).
  • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda, jos runko on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  • Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen vain kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  • Varmista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  1. Vapauta lukitsimet, joilla ilmanpuhdistimen suojus on kiinni ilmanpuhdistimen rungossa (Kuva 38).

   g008442
  2. Irrota ilmanpuhdistimen rungon suojus.

   Note: Ennen kuin irrotat suodattimen, poista pääsuodattimen ja kotelon väliin kertynyt lika matalapaineisella (2,76 bar, puhdas ja kuiva) ilmalla. Älä käytä korkeapaineista ilmaa, sillä se voi työntää lian suodattimen läpi ilmanottokanavaan. Puhdistaminen estää lian joutumisen ilmanottoon pääsuodattimen irrottamisen yhteydessä.

  3. Irrota ja vaihda pääsuodatin.

   Note: Älä puhdista käytettyä elementtiä, sillä elementin materiaali saattaa vaurioitua. Tarkasta, että uudessa suodattimessa ei ole kuljetusvaurioita. Tarkasta myös suodattimen tiivistetty pää ja runko. Älä käytä viallista elementtiä. Työnnä uusi suodatin paikoilleen puristamalla samalla elementin ulkokehää, jotta se asettuu koteloon. Älä paina suodattimen joustavaa keskikohtaa.

  4. Puhdista irrotettavassa suojuksessa oleva lianpoistoaukko.

  5. Irrota kuminen poistoventtiili suojuksesta, puhdista ontelo ja asenna poistoventtiili takaisin.

  6. Asenna suojus siten, että kuminen poistoventtiili osoittaa alaspäin, eli noin kello viiden ja kello seitsemän välille päästä katsottuna.

  7. Asenna suojus ja sulje lukitsimet (Kuva 38).

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 150 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
  1. Irrota tyhjennystulppa (Kuva 39) ja anna öljyn valua tyhjennysastiaan. Kun öljyä ei enää valu, asenna tyhjennystulppa takaisin.

   g016422
  2. Irrota öljynsuodatin. Levitä ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen tiivisteeseen.

  3. Kierrä suodatin käsin paikoilleen, kunnes tiiviste koskettaa suodattimen istukkaa. Kiristä sitten vielä puoli kierrosta tai 3/4-kierrosta. Älä kiristä liikaa.

  4. Lisää öljyä kampikammioon. Katso Moottoriöljyn tarkistus.

  5. Hävitä käytetty öljy ja suodatin asianmukaisesti.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
  1. Sulje polttoaineen sulkuventtiili polttoainesäiliön alta (Kuva 40).

   g008434
  2. Puhdista suodatinkotelon kiinnitysalueen ympäristö (Kuva 41).

  3. Aseta tyhjennysastia polttoainesuodattimen alle.

  4. Avaa suodattimen tyhjennystulppa ja huohotinventtiili (Kuva 41).

   g007367
  5. Irrota suodatinkotelo ja puhdista asennuspinta.

  6. Voitele suodatinkotelon tiiviste puhtaalla öljyllä.

  7. Asenna suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  8. Kiristä suodatinkotelon pohjassa oleva tyhjennystulppa ja avaa polttoaineen sulkuventtiili.

  9. Polttoaine ja suodatin on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Kahden vuoden välein
 • Tarkasta polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista, että polttoaineputkissa ei ole haurastumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.(Jos kone on varastossa, tarkista määrä 30 päivän välein.)
 • Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  Jännite: 12 V, 530 A (kylmäkäynnistys)

  Akkunesteen määrää on seurattava säännöllisesti ja akun päällys on pidettävä puhtaana. Jos kone varastoidaan erityisen kuumaan paikkaan, akku tyhjenee nopeammin kuin viileässä.

  Pidä akkunesteen pinta kennojen tasolla tislatulla vedellä tai vedellä, josta on poistettu suolat. Älä täytä kennoja joka kennon sisällä olevan rengasliittimen yli.

  Hengenvaara

  Akkuneste sisältää rikkihappoa, jonka nieleminen on hengenvaarallista ja joka aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

  • Akkunestettä ei saa juoda eikä päästää kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

  • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  Pidä akun yläosa puhtaana pesemällä se ajoittain ammoniakkiin tai ruokasoodaliuokseen kastetulla harjalla. Huuhtele yläosan pinta vedellä puhdistuksen jälkeen. Älä irrota täyttöaukkojen korkkeja akun puhdistuksen ajaksi.

  Akun kaapeleiden on oltava tiukasti kiinni akun navoissa, jotta sähkökytkentä toimii hyvin.

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan ajoneuvon metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Akkua irrotettaessa tai asennettaessa akun napojen ei saa antaa koskettaa ajoneuvon metalliosia.

  • Metalliset työkalut voivat aiheuttaa oikosulun akun napojen ja koneen metalliosien välille.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen kytkentä voi vahingoittaa ajoneuvoa ja kaapeleita sekä aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  Jos navat ruostuvat, irrota kaapelit – miinuskaapeli (-) ensin – ja raaputa liittimiä ja napoja erikseen. Kytke kaapelit – pluskaapeli (+) ensin – ja levitä napojen päälle vaseliinia.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelin (musta) kytkemistä.

  Akun säilytys

  Jos kone varastoidaan yli 30 päivän ajaksi, irrota akku ja lataa se täyteen. Säilytä sitä hyllyllä tai koneessa. Älä kytke kaapeleita, jos akkua säilytetään koneessa. Varastoi akku viileään tilaan, jotta sen lataus purkautuu mahdollisimman hitaasti. Varmista, että akku on ladattu täyteen, jotta se ei jäädy. Täysin ladatun akun ominaispaino on 1,265–1,299.

  Sulakkeiden sijainti

  Koneen sähköjärjestelmän sulakkeet ovat istuimen alla (Kuva 42).

  g008454

  Vetojärjestelmän huolto

  Vaihteiston Vapaa-asennon säätö

  Jos kone liikkuu ajopolkimen ollessa vapaalla, VAPAA-asennon mekanismia on säädettävä.

  1. Aseta pukit rungon alle siten, että yksi etupyörä on irti alustasta.

   Note: Huomaa: Jos kone on varustettu kolmipyöräkäytöllä, nosta ja tue myös takapyörä.

  2. Käynnistä moottori, siirrä kaasu HIDAS-asentoon ja tarkista, että lattiasta irti oleva etupyörä ei pyöri.

  3. Jos pyörä pyörii, sammuta moottori ja toimi seuraavasti:

   1. Löysää molemmat vastamutterit, joilla ajopolkimen vaijeri on kiinnitetty hydrostaatin laipioon (Kuva 43). Varmista, että vastamuttereita on löysätty yhtä paljon ja riittävästi, jotta säätäminen on mahdollista.

    g016466
   2. Löysää mutteria, joka kiinnittää epäkeskon hydrostaatin yläosaan (Kuva 43).

   3. Siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon ja kaasu HIDAS-asentoon. Käynnistä moottori.

   4. Käännä epäkeskoa, kunnes kone ei liiku kumpaankaan suuntaan. Kun pyörä lakkaa pyörimästä, lukitse epäkesko ja säätö kiristämällä mutteri (Kuva 43). Tarkista säätö kaasuvivun ollessa HIDAS- ja NOPEA-asennoissa.

   5. Kiristä ajopolkimen vaijerin laipioon kiinnittävät lukkomutterit tasaisesti laipion molemmilta puolilta (Kuva 43). Älä kierrä vaijeria.

    Note: Jos vaijeri on kireällä toiminnonohjausvivun ollessa vapaalla, kone voi liikkua, kun vipu siirretään LEIKKUU- tai KULJETUS-asentoon.

    Note: Jos pyörä kääntyy edelleen epäkeskon ollessa ääriasennossa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai katso lisäohjeita huolto-oppaasta.

  Kuljetusnopeuden säätö

  Ajopoljin on säädetty tehtaalla enimmäiskuljetusnopeudelle, mutta säätö voi olla tarpeen, jos poljin saavuttaa täyden iskunpituuden ennen kuin se koskettaa polkimen pysäyttimeen, tai jos kuljetusnopeutta halutaan vähentää.

  Paina ajopoljin alas. Jos poljin koskettaa pysäytintä (Kuva 44) ennen kuin vaijerissa tuntuu kireyttä, säätö on tarpeen:

  g008450
  1. Löysää laippakantalukkomutterit, joilla polkimen pysäytin on kiinnitetty lattialevyyn (Kuva 44).

  2. Säädä polkimen pysäytintä niin, että se koskettaa polkimen tankoa, ja kiristä mutterit.

  Leikkuunopeuden säätö

  Koneen leikkuunopeus on säädetty tehtaalla, mutta käyttäjä voi säätää sitä.

  1. Löysää keskiötapin vastamutteria (Kuva 45).

  2. Löysää mutteria, joka kiinnittää lukitus- ja leikkuukiinnikkeet polkimen tappiin.

   g008451
  3. Käännä keskiötappia myötäpäivään, kun haluat vähentää leikkuunopeutta, ja vastapäivään, kun haluat lisätä leikkuunopeutta.

  4. Lukitse säätö kiristämällä keskiötappi ja polkimen tapin mutteri (Kuva 45). Tarkista asetus ja säädä tarvittaessa.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdyttimen säleikön puhdistus

  Jäähdyttimen säleikkö ja jäähdytin on pidettävä puhtaina, jotta laite ei ylikuumenisi. Tarkista säleikkö ja jäähdytin päivittäin tai tarvittaessa tunneittain. Puhdista osat pölyisissä ja likaisissa oloissa tätäkin useammin.

  1. Irrota jäähdyttimen säleikkö (Kuva 46).

  2. Työskentele jäähdyttimen tuulettimen puolelta käsin ja puhalla jäähdytin puhtaaksi paineilmalla.

   g008426
  3. Puhdista ja asenna säleikkö.

  Jarrujen huolto

  Jarrujen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Aja jarrut sisään.
 • Jarrujen säätötanko sijaitsee koneen molemmilla puolilla, jotta jarrut voidaan säätää. Säädä jarruja seuraavasti:

  1. Aja eteenpäin kuljetusnopeudella ja paina jarrupoljinta. Molempien pyörien on lukkiuduttava tasaisesti.

   Varoitus

   Jarrujen testaus suljetulla alueella muiden läsnä ollessa voi aiheuttaa tapaturmia.

   Tarkista jarrut aina ennen säätöä ja sen jälkeen laajalla, avoimella ja tasaisella alueella, jolla ei ole muita ihmisiä tai esteitä.

  2. Jos jarrut eivät lukitu tasaisesti, irrota jarrutangot poistamalla sokka ja liitintappi (Kuva 47).

   g008448
  3. Löysennä vastamutteria ja säädä vastaavasti liitintappia (Kuva 47).

  4. Asenna haarukka jarruakseliin (Kuva 47).

  5. Tarkista jarrupolkimen vapaan liikkeen määrä, kun säädöt on suoritettu. Vapaata liikettä tulee olla 13–25 mm, ennen kuin jarrukengät koskettavat jarrurumpuihin. Säädä tarvittaessa.

  6. Aja eteenpäin kuljetusnopeudella ja paina jarrupoljinta. Molempien jarrujen on lukkiuduttava tasaisesti. Säädä tarvittaessa.

  7. Aja jarrut sisään vuosittain. Katso kohta Jarrujen säätö.

  Hihnan huolto

  Laturin hihnan säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • Varmista, että hihna on kiristetty oikein. Näin varmistetaan koneen toiminta ja estetään turha kuluminen.

  1. Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Paina hihnaa peukalolla hihnapyörien väliltä kohtuullisen voimakkaasti (10 kg). Hihnan tulisi painua 7–9 mm. Jos näin ei tapahdu, toimi seuraavasti:

   g014755
   1. Löysää pultit, joilla laturi on kiinnitetty moottoriin ja säätimeen.

   2. Tarkista, onko hihnassa kulumia tai vaurioita, ja vaihda tarvittaessa.

   3. Säädä hihnan kireys oikeaksi vetämällä laturia ulos laturin ja moottorilohkon väliin asetetun vivun avulla. Kiristä sitten pultit.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Leikkuuyksikön noston ja laskun säätö

  Leikkuuyksikön noston/laskun piirissä on virtaussäädin (Kuva 49). Säädin on asetettu tehtaalla, mutta säätö saattaa olla tarpeen esimerkiksi hydrauliöljyjen lämpötilojen, leikkuunopeuksien tai lisälaitteiden erojen kompensoimiseksi. Jos säätöä tarvitaan, toimi seuraavasti:

  Note: Anna hydraulinesteen lämmetä käyttölämpötilaan ennen virtaussäätimen säätöä.

  1. Nosta istuinta ja paikanna virtaussäädin hydrauliputkiston sivussa olevan vetokehyksen keskeltä (Kuva 49).

  2. Löysää virtaussäätimen vastamutteria.

  3. Käännä nuppia 1/16 kierrosta vastapäivään, jos keskimmäinen leikkuuyksikkö laskeutuu liian myöhään. Käännä nuppia 1/16 kierrosta myötäpäivään, jos keskimmäinen leikkuuyksikkö laskeutuu liian aikaisin.

  4. Kun säätö on sopiva, kiristä vastamutteri.

   g007387

  Kelojen läppäys

  Vaara

  Kelojen tai muiden liikkuvien osien koskettaminen saattaa johtaa loukkaantumiseen.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä keloista ja muista liikkuvista osista.

  • Älä yritä kääntää keloja kädellä tai jalalla moottorin käydessä.

  1. Sijoita kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  2. Irrota salpa ja nosta istuin, jotta pääsisit käsiksi ohjaimiin.

  3. Tee kaikille läpättäville leikkuuyksiköille asianmukaiset kelan ja kiinteän terän kohdistukset läppäystä varten. Katso leikkuuyksikön käyttöopas.

   Hengenvaara

   Moottorin nopeuden muuttaminen läppäyksen aikana saattaa aiheuttaa kelojen pysähtymisen.

   • Älä muuta moottorin nopeutta läppäyksen aikana.

   • Läppää ainoastaan moottorin joutokäynnin aikana.

  4. Käynnistä moottori ja anna sen käydä alhaisella joutokäynnillä.

  5. Käännä läppäysvipu R-asentoon (Kuva 50).

   g008455
  6. Käännä kelanopeuden säädin asetukseen 1 (Kuva 50).

  7. Siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon ja aloita määritettyjen kelojen läppäys siirtämällä leikkuunohjausvipua eteenpäin.

  8. Levitä läppäysainetta pitkävartisella harjalla. Älä käytä lyhytvartista harjaa.

  9. Jos kelat pysähtyvät tai oikuttelevat läppäyksen aikana, valitse suurempi nopeus, kunnes nopeus tasaantuu, ja palauta sitten kelan nopeus asentoon 1 tai haluttuun nopeuteen.

  10. Jos haluat säätää leikkuuyksikköjä läppäyksen aikana, pysäytä kelat siirtämällä leikkuunohjausvipua taaksepäin ja sammuta moottori. Kun säädöt on tehty, toista vaiheet 4–8.

  11. Toista kaikilla läpättävillä leikkuuyksiköillä.

  12. Kun läppäys on tehty, palauta läppäysvivut F-asentoon, laske istuin ja pese leikkuuyksiköistä läppäysaine pois. Kohdista leikkuuyksikön kela ja kiinteä terä tarvittaessa. Siirrä leikkuuyksikön kelanopeuden säädin haluttuun leikkuuasentoon.

   Important: Jos läppäysvipua ei palauteta F-asentoon läppäyksen jälkeen, leikkuuyksiköt eivät nouse eivätkä toimi oikein.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulinesteen ja -suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulinesteen suodatin.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste, hydraulinesteen suodatin ja säiliön huohotin.
 • Jos neste saastuu, ota yhteys paikalliseen Toro-jälleenmyyjääsi, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen nesteeseen verrattuna.

  1. Puhdista suodattimen kiinnitysalueen ympäristö (Kuva 51). Aseta tyhjennysastia suodattimen alle ja irrota suodatin.

   Note: Jos nestettä ei tyhjennetä, irrota suodattimeen menevä hydrauliputki ja tuki se tulpalla.

   g008447
  2. Täytä uusi suodatin oikeanlaisella hydraulinesteellä. Voitele tiivisterengas ja pyöritä sitä kiinni käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäähän. Kiristä sitten vielä 3/4 kierrosta. Suodattimen pitäisi nyt olla tiivistetty.

  3. Lisää säiliöön noin 20,8 litraa hydraulinestettä. Katso kohta Hydraulinesteen tarkistus.

  4. Käynnistä kone ja käytä sitä joutokäynnillä 3–5 minuuttia, jolloin neste kiertää ja järjestelmässä oleva ilma poistuu.

  5. Pysäytä kone, tarkista nesteen määrä ja lisää tarvittaessa.

  6. Hävitä öljy ja suodatin asianmukaisesti.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydrauliletkut ja -putket
 • Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  • Jos nestettä joutuu ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

  Tarkista päivittäin, ettei hydrauliletkuissa ja -putkissa ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja etteivät letkut ole kiertyneet eivätkä kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Varastointi

  Jos haluat varastoida koneen pidemmäksi aikaa, toimi sitä ennen seuraavasti:

  1. Poista kerääntynyt lika ja vanhat leikkuujätteet. Teroita kelat ja kiinteät terät tarvittaessa. Katso ohjeet leikkuuyksikön käyttöoppaasta. Käytä ruosteenestoainetta kiinteisiin teriin ja kelateriin. Rasvaa ja öljyä kaikki voitelukohdat. Katso Voitelu.

  2. Nosta pyörät tukien varaan, jotta renkailla ei ole painoa.

  3. Tyhjennä ja vaihda hydraulineste ja suodatin, tarkista hydrauliputket ja liitännät. Vaihda tarvittaessa. Katso Hydraulinesteen ja -suodattimen vaihto ja Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus.

  4. Tyhjennä kaikki polttoaine polttoainesäiliöstä. Käytä moottoria, kunnes se sammuu polttoaineen loputtua. Vaihda polttoainesuodatin. Katso Polttoainesuodattimen huolto.

  5. Kun moottori on vielä lämmin, tyhjennä öljy kampikammiosta. Täytä uudelleen tuoreella öljyllä. Katso Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto.

  6. Puhdista lika ja roskat sylinteristä, sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

  7. Irrota akku ja lataa se täyteen. Säilytä sitä hyllyllä tai koneessa. Älä kytke kaapeleita, jos akkua säilytetään koneessa. Varastoi akku viileässä ympäristössä, jotta akku ei tyhjene nopeasti itsestään.

  8. Varastoi kone lämpimässä ja kuivassa paikassa.