Indledning

Dette er en plænetraktor med knivcylindre, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner i parker, golfbaner, på sportsbaner og kommercielle områder. Den er ikke beregnet til at klippe krat, slå græs eller anden bevoksning langs motorveje eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g008406

Denne vejledning angiver mulige farer og indeholder sikkerhedsoplysninger, der er markeret med advarselssymbolet (Figur 2), som angiver en farekilde, der muligvis kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013 og ANSI B71.4-2012, når en ballast på 18 kg er blevet føjet til baghjulet, og det relevante vægtsæt er monteret på det bageste styrehjul. Et ekstra afskærmningssæt påkræves med henblik på overensstemmelse med EN ISO 5395:2013. Se afsnittet Opsætning med henblik på behørig overholdelse.

Note: Montering af redskaber, som er fremstillet af andre fabrikanter, og som ikke er certificeret af American National Standards Institute, vil medføre, at denne maskine ikke lever op til sin certificering.

Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet (Figur 2), der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – "personlig sikkerhedsanvisning" for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis sikkerhedsanvisningen ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død.

Sikker betjeningspraksis

Uddannelse

 • Læs Betjeningsvejledningen og andet uddannelsesmateriale omhyggeligt. Bliv fortrolig med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne, samt hvordan udstyret bruges korrekt.

 • Hvis operatøren eller en mekaniker ikke kan læse og forstå det sprog, som vejledningen er skrevet på, er det ejerens ansvar at forklare dette materiale for dem.

 • Lad aldrig børn eller personer, der ikke kender denne vejledning, bruge eller foretage eftersyn af plæneklipperen. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren.

 • Klip aldrig græs, når der er mennesker, især børn, eller kæledyr i nærheden.

 • Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der måtte ramme andre mennesker eller deres ejendom.

 • Kør ikke med passagerer.

 • Alle førere og mekanikere skal indhente og få professionel og praktisk vejledning. Ejeren er ansvarlig for uddannelsen af brugerne. En sådan vejledning skal understrege:

  • behovet for omtanke og koncentration, når der arbejdes med plænetraktorer;

  • herredømmet over en plænetraktor, der glider på en bakkeskråning, kan ikke genvindes ved at bruge bremsen. Hovedårsagerne til mistet herredømme er

   • utilstrækkeligt hjulgreb;

   • for hurtig kørsel;

   • utilstrækkelig opbremsning;

   • maskintypen er uegnet til formålet;

   • manglende kendskab til jordforholdenes betydning, især skråninger.

   • Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller skader, der måtte ramme mennesker eller ejendom.

Forberedelser

 • Benyt altid svært, skridsikkert fodtøj, lange bukser, sikkerhedsbriller og høreværn, når du anvender plæneklipperen. Langt hår, løsthængende tøj eller smykker kan blive filtret ind i bevægelige dele.

 • Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle genstande, som kan blive slynget ud af maskinen.

 • Udskift defekte lydpotter.

 • Bedøm terrænet, så du kan vælge det nødvendige tilbehør og udstyr til korrekt og sikker udførelse af opgaven. Brug kun tilbehør og udstyr, der er godkendt af producenten.

 • Kontroller, at dødemandsgrebene, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, medmindre disse fungerer korrekt.

Betjening

 • Lad ikke motoren køre i et uventileret rum, hvor der kan samles farlige kuliltedampe og andre udstødningsdampe.

 • Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys.

 • Før du forsøger at starte motoren, skal du udkoble alle koblinger til fastspændte knivanordninger, sætte maskinen i frigear og aktivere parkeringsbremsen.

 • Husk, at der ikke findes sikre skråninger. Kørsel på græsskråninger kræver særlig opmærksomhed. For at forhindre, at maskinen vælter, skal følgende forholdsregler overholdes:

  • undgå pludselig standsning eller start, når der køres op og ned ad skråninger,

  • kørselshastigheden bør være lav på skråninger og i skarpe sving,

  • vær opmærksom på små forhøjninger og huller samt andre skjulte farer,

  • anvend aldrig plæneklipperen på tværs af en skråning, medmindre den er beregnet til dette formål,

 • Vær opmærksom på huller i terrænet samt andre skjulte risici.

 • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje.

 • Stop skæreknivenes rotation, før du krydser andre overflader end græs.

 • Når du bruger påmonterede redskaber, må du aldrig rette udblæsning af materiale mod omkringstående eller tillade nogen at komme nær maskinen, mens den kører.

 • Brug aldrig plæneklipperen med beskadigede værn, afskærmninger eller uden korrekt påmonterede sikkerhedsanordninger. Sørg for, at alle sikkerhedskontakter er påmonteret, korrekt justeret og fungerer korrekt.

 • Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren ved for høj hastighed. Hvis motoren betjenes ved for høj hastighed, kan risikoen for personskade øges.

 • Inden du forlader førersædet:

  • stands på plan grund;

  • udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne,

  • skift til frigear, og aktiver parkeringsbremsen;

  • stop motoren, og fjern nøglen.

 • Sørg for at udkoble drevet til redskaberne, når du transporterer maskinen fra et sted til et andet, eller når den ikke anvendes.

 • Stop motoren, og udkobl drevet til redskaberne,

  • før du påfylder brændstof,

  • før græsfanget/græsfangene fjernes,

  • før du foretager højdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages fra førersædet.

  • før du fjerner blokeringer,

  • før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen,

  • efter at du har ramt et fremmedlegeme, eller hvis der forekommer en unormal vibration. Efterse plæneklipperen for skader, og foretag udbedringer, før du starter og betjener udstyret igen.

 • Nedsæt motorens motorens omdrejningstal, før motoren standses, og hvis motoren er udstyret med en brændstofafbryderventil, skal du lukke ventilen, når du er færdig med at slå græs.

 • Hold hænder og fødder væk fra klippeenhederne.

 • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

 • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove. Stop cylinderknivene, når du ikke klipper.

 • Betjen ikke plæneklipperen, hvis du er påvirket af alkohol eller medicin.

 • Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil.

 • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

Styrtbøjlesystem (ROPS) – Brug og vedligeholdelse

 • Styrtbøjlesystemet er en integreret og effektiv sikkerhedsanordning. Et sammenfoldeligt styrtbøjlesystem skal holdes i den hævede, låste position. Sikkerhedsselen skal bruges, når maskinen betjenes.

 • Et sammenfoldeligt styrtbøjlesystem må kun sænkes midlertidigt, når det er absolut nødvendigt. Spænd ikke sikkerhedsselen, når det er slået ned.

 • Husk, at styrtbøjlesystemet ikke beskytter dig, når det er slået ned.

 • Sørg for, at sikkerhedsselen kan åbnes hurtigt i nødstilfælde.

 • Undersøg det område, der skal klippes og slå aldrig styrtbøjlesystemet ned i områder, hvor der er skråninger, bratte afsatser eller vand.

 • Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dig (dvs. at der ikke er grene, døråbninger og elektriske ledninger) før du kører under genstande, og kom ikke i berøring med sådanne.

 • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænd alle fastspændingsanordninger.

 • Udskift et beskadiget styrtbøjlesystem. Det må ikke repareres.

 • Styrtbøjlesystemet må ikke fjernes.

 • Enhver ændring af styrtbøjlesystemet skal godkendes af producenten.

Sikker håndtering af brændstoffer

 • For at undgå person- eller tingsskade skal du være yderst forsigtig, når du håndterer benzin. Benzin er ekstremt brandfarlig, og dampene er eksplosive.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører.

 • Lad motoren køle af før genopfyldning.

 • Fyld aldrig brændstof på maskinen indendørs.

 • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Fyld aldrig beholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger med plastikforing. Stil altid beholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldning påbegyndes.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og fyld det op igen på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Spidsen af slangen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet.

 • Brug ikke en låseenhed til slangespidsen.

 • Hvis der kommer brændstof på tøj, skal du skifte tøj øjeblikkeligt.

 • Fyld aldrig for meget på brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på igen, og spænd det godt fast.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i sikker driftsmæssig stand.

 • Opbevar aldrig udstyret med brændstof i tanken i en bygning, hvor brandfarlige dampe kan nå åben ild eller gnister.

 • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

 • Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterirummet og brændstofopbevaringsområdet fri for græs, blade eller for meget fedt.

 • Udskift af sikkerhedsmæssige årsager slidte eller beskadigede dele.

 • Efterse jævnligt græsfanget for slid eller skader.

 • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag og hydraulikfittinger tilspændt. Udskift alle slidte eller beskadigede dele og mærkater.

 • Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette foregå udendørs.

 • Vær forsigtig, når du justerer maskinen, for at undgå at få fingrene ind mellem roterende knive og maskinens faste dele.

 • I forbindelse med maskiner med flere skæreknive skal du være forsigtig, da blot én roterende skærekniv kan få de øvrige skæreknive til at rotere.

 • Udkobl drevene, sænk klippeenhederne, træk parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud. Vent, til al bevægelse er standset, før du justerer, rengør eller reparerer udstyret.

 • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, drevene, lydpotterne og motoren for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

 • Brug om nødvendigt støttebukke til at understøtte komponenter.

 • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

 • Frakobl batteriet, før du foretager reparationer. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

 • Vær forsigtig, når du efterser knivcylindrene. Pak knivene ind, eller bær handsker, og vær forsigtig, når du efterser dem.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

 • Oplad batterierne på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før den tilsluttes eller frakobles batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

Bugsering

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

 • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en trailer eller lastbil.

 • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen.

Toro-plæneklippersikkerhed

Nedenstående liste indeholder oplysninger om sikkerhed specifikt i forbindelse med Toro-produkter eller andre sikkerhedsoplysninger, som du skal kende, og som ikke er indeholdt i de angivne standarder.

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade eller død.

Brug af dette produkt til andre formål, end det er beregnet til, kan være farligt for brugeren og omkringstående personer.

Betjening

 • Du skal vide, hvordan man standser motoren hurtigt.

 • Bær altid kraftige, skridsikre sko. Betjen ikke maskinen iført sandaler, tennissko eller gummisko. Brug af sikkerhedsfodtøj og lange bukser anbefales og kræves i henhold til visse lokale forskrifter og forsikringsbestemmelser.

 • Operatøren skal være erfaren og uddannet i kørsel på skråninger. Manglende udvisning af forsigtighed på skråninger kan medføre, at man mister herredømmet over køretøjet, samt at det vælter eller ruller rundt, hvilket evt. kan medføre personskade eller død.

 • Brændstof skal håndteres forsigtigt. Tør eventuelt spildt brændstof op.

 • Kontroller hver dag, om sikkerhedskontakterne fungerer korrekt. Hvis en kontakt ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes, før maskinen betjenes.

 • Før du forsøger at starte motoren, skal du tage plads i sædet, træde løftepedalen helt ned og løfte den igen for at sikre, at klippeenhederne er deaktiveret. Sørg for, at traktionssystemet er i neutral position, og at parkeringsbremsen er aktiveret.

 • Det kræver koncentration at bruge maskinen. Gør følgende for at undgå at miste herredømmet over maskinen:

  • Kør ikke tæt på bunkere, grøfter, vandløb eller andre farer.

  • Sænk hastigheden, når du foretager skarpe drejninger. Undgå at stoppe og starte pludseligt.

  • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje. Hold altid tilbage for andre.

  • Aktiver driftsbremserne, når du kører ned ad en bakke for at bevare den langsomme fremdrift og kontrollen over maskinen.

 • Græsopsamleren skal være monteret ved brug af knivcylindrene eller stråklippeenheder for at opnå maksimal sikkerhed. Sluk for motoren, før opsamlerne tømmes.

 • Klippeenhederne skal være hævet ved kørsel fra et arbejdsområde til et andet.

 • Rør ikke ved motoren, lydpotten eller udstødningsrøret, mens motoren kører, eller kort tid efter at den er stoppet, da disse områder kan være så varme, at de kan forårsage brandsår.

 • Før du stiger af køretøjet, skal du sætte funktionsbevægelseshåndtaget i neutral (N) position, sænke klippeenhederne og vente på, at knivcylindrene holder op med at dreje. Aktiver parkeringsbremsen. Sluk for motoren, og tag nøglen ud af kontakten.

 • Skråninger skal krydses forsigtigt. Undgå pludselig standsning eller start, når der køres op og ned ad skråninger.

 • Operatøren skal være erfaren og uddannet i kørsel på skråninger. Maskinen kan tippe eller vælte, hvilket kan medføre personskade eller død, hvis man ikke er forsigtig ved kørsel på skråninger eller bakker.

 • Hvis motoren sætter ud eller taber fremdriftsmoment, så den ikke kan køre helt til toppen af skråningen, skal du ikke vende maskinen. Bak altid langsomt lige ned ad skråningen.

 • Stop klipningen, hvis en person eller et dyr uventet dukker op i eller nær klipningsområdet. Skødesløs betjening kan i kombination med terrænets hældning, rikochetterede genstande eller forkert anbragte sikkerhedsafskærmninger føre til skader på grund af udslyngning af genstande. Genoptag ikke klipningen, før området er ryddet.

 • Styrbøjlen må aldrig fjernes, og sikkerhedsselen skal altid bruges under betjeningen af maskinen.

 • Før du stiger af køretøjet, skal du sætte funktionsbevægelseshåndtaget i neutral position (N), hæve klippeenhederne og vente på, at knivcylindrene holder op med at dreje. Aktiver parkeringsbremsen. Sluk for motoren, og tag nøglen ud af kontakten.

 • Når maskinen efterlades uden opsyn, skal du sikre dig, at klippeenhederne er helt løftede, at knivcylindrene ikke drejer, at nøglen er taget ud af tændingen, og at parkeringsbremsen er aktiveret.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Sørg for, at alle hydraulikrørsforbindelser er fast tilspændte, og at alle hydraulikslanger og rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet.

 • Hold kroppen og hænderne væk fra små lækagehuller eller dyser, der sprøjter hydraulikvæske ud under højtryk. Brug papir eller pap, ikke dine hænder, til at finde lækager. Hydraulikvæske, der trænger ud under tryk, kan have tilstrækkelig kraft til at gå gennem huden og forårsage alvorlig personskade.

 • Før du afbryder eller udfører arbejde på hydrauliksystemet, skal hele trykket tages af systemet ved at stoppe motoren og sænke klippeenhederne og redskaberne ned på jorden.

 • Kontroller regelmæssigt alle brændstofrørs tæthed og tilstand. Tilspænd eller reparer dem som nødvendigt.

 • Hvis motoren skal køre for at udføre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hænder, fødder, tøj og alle kropsdele væk fra klippeenhederne, redskaber og eventuelle bevægelige dele, især skærmen ved siden af motoren. Hold alle personer på afstand.

 • Få en autoriseret Toro-forhandler til at kontrollere det maksimale motoromdrejningstal med en omdrejningstæller af hensyn til sikker og nøjagtig drift. Den maksimale regulerede motorhastighed bør være 2.760 o/min.

 • Motoren skal slukkes, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis større reparationer er nødvendige, eller hvis du har brug for anden hjælp.

 • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Lydeffektniveau

Maskinen har et garanteret lydeffektniveau på 100 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO 11094.

Lydtrykniveau

Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 84 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Vibrationsniveau

Hånd-Arm

Målt vibrationsniveau for højre hånd = 0,41 m/s2

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 0,36 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 0,2 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hele kroppen

Målt vibrationsniveau = 0,25 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 0,12 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal121-9500
decal93-8068
decal93-6686
decal93-9051
decal93-6681
decal93-6689
decal117-2718
decal127-6114
decal127-6115
decal104-7729
decal93-7275
decal106-5976
decal93-8062
decal133-2338
decal133-2339
decalbatterysymbols
decal115-8226
decal115-8156

Opsætning

Note: Fastgørelsesbolte til klippeenhederne til Greensmaster 3250-D følger med klippeenhederne.

Montering af sædet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Sæde 1
Møtrik (5/16") 4

Note: Monter sædets slæder på de forreste monteringshuller for at få ekstra 7,6 cm til justering i fremadgående retning eller i de bageste monteringshuller for at få ekstra 7,6 cm til justering i bagudgående retning.

 1. Fjern låsemøtrikkerne, der fastgør sædets slæder til leveringsunderlagets remme. Kasser låsemøtrikkerne.

 2. Forbind sædets kontakt med ledningsnettet.

 3. Fastgør sædets slæder til sædets bærende konstruktion med låsemøtrikkerne (5/16"), der er leveret som løsdele (Figur 3).

  g008408

Aktivering og opladning af batteriet

Benyt kun elektrolyt (vægtfylde 1,265) til at fylde batteriet med første gang.

 1. Løsn bolten på batteriholderen, flyt holderen væk fra batteriet og løft batteriet ud.

  Important: Påfyld ikke elektrolyt, mens batteriet sidder i maskinen. Du kan risikere at spilde og dermed forårsage korrosion.

 2. Rengør batteriet ovenpå, og fjern ventilationshætterne (Figur 4).

  g005080
 3. Fyld forsigtigt hver celle med elektrolyt, indtil pladerne er dækket med ca. 6 mm væske (Figur 5).

  g001197
 4. Vent ca. 20 til 30 minutter, mens elektrolytten trænger ind i pladerne. Fyld efter behov for at bringe elektrolytstanden op til ca. 6 mm fra bunden af påfyldningshullet (Figur 5).

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

 5. Slut en 2-4 A batterioplader til batteripolerne. Oplad batteriet i 2 timer ved 4 A eller i 4 timer ved 2 A, indtil vægtfylden er 1,250 eller derover, og temperaturen er mindst 16 °C, mens gasserne fra alle celler spredes frit.

 6. Når batteriet er opladet, tages opladeren ud af stikkontakten og frakobles batteripolerne.

  Note: Når batteriet er blevet aktiveret, må kun destilleret vand påfyldes for at erstatte normalt tab. Vedligeholdelsesfri batterier bør dog ikke kræve vand under normale driftsforhold.

Montering af batteriet

 1. Monter batteriet med batteripolerne mod hydrauliktanken.

  Advarsel

  Batteripoler, -klemmer og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger samt kemikalier, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod metaltraktordele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på traktoren.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og traktorens metaldele.

 2. Tilslut batteriets pluskabel (rød) fra startmotorens magnetventil til pluspolen (+) på batteriet (Figur 6). Fastgør den med en skruenøgle, og smør polen ind med vaseline. Sørg for, at kablet er væk fra sædet, i den bageste position, som kan beskadige kablet.

  g005098
 3. Tilslut det sorte jordkabel til minuspolen (-) på batteriet. Fastgør det med en skruenøgle, og smør polen ind med vaseline.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

 4. Placer poldækslet over batteripolerne.

 5. Skub batteriholderen på plads og stram monteringsbolten.

Montering af styrtbøjlen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Styrtbøjleenhed 1
Bolt (⅝" x 4½") 4
Låsemøtrik (⅝") 4
 1. Anbring styrtbøjlen således, at rørets top er buet mod maskinens front (Figur 7).

  g019975
 2. Sænk styrtbøjlen ned på stellet, således at den flugter med monteringshullerne (Figur 7).

 3. Fastgør hver side af styrtbøjlen til stellet med 2 bolte (⅝" x 4½") og låsemøtrikker som vist i Figur 7. Tilspænd til et moment på 183 til 223 N·m.

Kontrol af dæktrykket

Dækkene er for hårdt oppumpet med henblik på forsendelse. Luk derfor noget af luften ud for at reducere trykket.

Varier dæktrykket på forhjulene, afhængig af plæneforholdene, fra minimum 0,55 bar til maksimalt 0,83 bar.

Varier dæktrykket på baghjulet fra minimum 0,55 bar til maksimalt 1,03 bar.

Montering af de forreste bærerammer

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bæreramme2
Afstandsbøsning2
Bolt (½" x 3¼")2
Låsemøtrik (½")2
 1. Monter en bærerammeenhed på hver gaffelbolt med en afstandsbøsning, bolt (½" x 3¼") og låsemøtrik (½"). Se Figur 8. Tilspænd til et moment på 91 til 113 N·m.

  g016465
 2. Smør bøsningerne i hver bæreramme med litiumbaseret fedt nr. 2.

Justering af bærerrammens ruller

 1. Parker maskinen på en plan overflade, og sænk klippeenhedens bærerrammer til gulvniveau.

 2. Bekræft, at der er en afstand på 13 mm mellem bærerammens ruller og underlaget.

 3. Hvis afstanden skal justeres, skal du løsne kontramøtrikken på bærerammens stopskrue (Figur 9) og dreje skruen op eller ned for at hæve eller sænke bærerrammen. Stram kontramøtrikken for at sikre justeringen.

  g008412

Montering af oliekøleren (ekstraudstyr)

Hvis du betjener maskinen i et klima, hvor omgivelsestemperaturerne ligger mellem 20 og 49°C, eller hvis maskinen anvendes til ekstremt krævende opgaver (klipning af andet end greens, f.eks. fairways eller vertikal klipning), skal du montere et hydraulisk oliekølersæt (delnr. 104-7701) på maskinen.

Montering af klippeenhederne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Forskudt løftekrog (se brugsvejledningen til klippeenheden for at få monteringsvejledning) 3
Skrue (leveres med klippeenheden) 6
Bolt (nr. 10 x ⅝") 1
Møtrik nr. 101
Klippeenhed (sælges separat) 3
Kugletapskrue (leveres med klippeenheden) 6
Græsopsamler 3

Note: Opbevar klippeenhedens cylindermotorer i støtterør for at undgå at beskadige slangerne, når du sliber, indstiller klippehøjden eller udfører andre vedligeholdelsesprocedurer på klippeenhederne.

Important: Hæv ikke ophænget til transportposition, når cylindermotorerne er i holderne på maskinens stel. Dette kan resultere i beskadigelse af motorerne eller slangerne.

 1. Tag klippeenhederne ud af papkasserne. Saml og juster dem som beskrevet i klippeenhedernes betjeningsvejledning.

 2. Skyd klippeenheden ind under trækrammen, samtidig med at du fastgør løftekrogen på løftearmen.

 3. Skyd manchetten tilbage på kugleleddet, og sæt modtageren på klippeenhedens kugletapskrue (Figur 10).

  g021274
 4. Monter opsamleren på bærerrammen.

 5. Juster trækleddene, indtil der er en afstand på 2 til 3 mm mellem opsamlerens kant og knivcylindrene. Sørg for, at opsamlerens kanter har samme afstand fra knivcylindrene på tværs af knivcylindrene.

 6. Juster mufferne i kugleleddene, så muffens åbne side centreres hen imod kugletapskruen. Tilspænd kontramøtrikkerne for at fastgøre muffen.

 7. Kontroller, at ca. 13 mm af gevindet er blotlagt på hver monteringsbolt på knivcylinderens drivmotor (Figur 11).

  g008420
 8. Indfedt motorens notaksel med rent fedt, og monter motoren ved at dreje motoren med uret, så motorflangerne går fri af tapskruerne. Drej motoren mod uret, indtil flangerne indeslutter tapskruerne (Figur 11).

 9. Tilspænd monteringsboltene (Figur 11).

Justering af transporthøjden

Kontroller transporthøjden (Figur 13 og Figur 14), og juster om nødvendigt.

 1. Parker traktoren på en plan flade.

 2. På klippeenheder med en forskudt løftekrog (Figur 12, indsat) skal det kontrolleres, at afstanden fra toppen af bærerammens justeringsskrue til bagsiden af bærerrammen er 25 mm. Hvis afstanden ikke er 25 mm, skal du gå til trin 4.

  g008423
 3. På klippeenheder med et kædeled eller en lige løftekrog (Figur 13 og Figur 14, indsat) skal det kontrolleres, at afstanden fra toppen af bærerammens justeringsskrue til bagsiden af bærerammen er 22 mm. Fortsæt til trin 4, hvis afstanden ikke er 22 mm. Hvis klippeenheden er udstyret med et forskudt løfteled (Figur 12), skal du gå videre til næste trin.

  g008421
  g008422
 4. Løsn transportpladens monteringsskruer (Figur 13, Figur 14 og Figur 12).

 5. Hæv klippeenhederne til transportposition.

  Important: Hæv ikke ophænget til transportposition, når cylindermotorerne er i holderne på maskinens stel. Dette kan resultere i beskadigelse af motorerne eller slangerne.

 6. Sørg for, at hver enkelt bæreramme er indstillet til den samme højde fra jorden. Gå videre til punkt 8, hvis dette er tilfældet.

 7. Hvis bærerrammerne ikke har den samme højde, skal du løsne kontramøtrikken på bærerrammen, der justerer skruen (Figur 12, Figur 13 og Figur 14). Drej skruen udad for at hæve og indad for at sænke dem. Tilspænd kontramøtrikken, når du har opnået den rigtige højde.

 8. Drej transportpladen, indtil den låser trækrammen fast. Stram skruerne.

Tilføjelse af ballast bagtil

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bagvægtsæt (delnr. 100-6442 – købes separat) 1
Kalciumklorid (købes separat) 18 kg
Bagvægtsæt (delnr. 99-1645 – købes separat) 1

Denne enhed overholder ANSI B71.4-2004 og EN ISO 5395:2013, når den er udsyret med et bagvægtsæt, delnr. 100-6442, og en ballast på 18 kg kalciumklorid tilføjes baghjulet. Hvis et sæt med trehjulstræk monteres på maskinen, skal bagvægtsættet (delnr. 99-1645) og 18 kg kalciumklorid bruges i stedet.

Important: Fjern maskinen fra græsområdet så hurtigt som muligt, hvis et dæk med kalciumklorid punkterer. Overhæld omgående det pågældende område med vand for at forhindre eventuelle skader på grønsværen.

Påsætning af EU-mærkater

Dele, der skal bruges til dette trin:

Advarselsmærkat 121-26411

Hvis denne maskine skal bruges i EU, skal advarselsmærkaten 121-2641 påsættes over den engelske advarselsmærkat 121-2640.

Montering af EU-afskærmningssættet

Dele, der skal bruges til dette trin:

CE-afskærmningssæt (delnr. 04441 – købes separat)

Denne enhed overholder EN ISO 5395:2013, når den er udstyret med et CE-afskærmningssæt.

Produktoversigt

Traktions- og stoppedal

Traktionspedalen (Figur 15) har 3 funktioner: at få maskinen til at køre fremad, bakke og stoppe. Træd den øverste del af pedalen ned for at køre fremad og den nederste del af pedalen ned for at bakke eller som hjælp til at stoppe, når maskinen kører fremad. Du kan også lade pedalen gå til den NEUTRALE position for at standse maskinen. Af hensyn til din komfort skal du ikke hvile hælen på bak, når du kører fremad (Figur 16).

g008430
g005105

Bremsepedal

Bremsepedalen (Figur 15) aktiverer en selvbevægende, mekanisk tromlebremse ved hvert traktionshjul.

Parkeringsbremsehåndtag

Bremserne forbliver aktiveret til parkering, når bremsesamlingen aktiveres med et tryk på bremsepedalen og den lille knap herefter holdes nede som angivet (Figur 15). Udkobl den ved at træde ned på bremsepedalen. Lås parkeringsbremsen, når du forlader maskinen.

Gashåndtag

Gashåndtaget (Figur 17) lader dig styre motorens hastighed. Ved at flytte gashåndtaget til positionen FAST (hurtig) øges motorhastigheden. Ved at flytte gashåndtaget til positionen SLOW (langsom) reduceres motorens omdrejningstal. Kørselshastighederne er som følger:

 • Klippehastighed i fremadgående retning 3,2 til 8 km/t

 • Maksimum transporthastighed 14,1 km/t

 • Hastighed ved bakning 4 km/t

Note: Du kan ikke slukke motoren med gashåndtaget.

g008431

Funktionsbevægelseshåndtag

Funktionsbevægelseshåndtaget (Figur 17) giver 2 traktionsvalg plus en neutral position. Du kan skifte fra klipning til transport eller fra transport til klipning (ikke til neutral), mens maskinen er i bevægelse. Dette medfører ikke nogen skader.

 • Bageste position – neutral og baglapning

 • Midterste position – anvendes til klipning

 • Forreste position – anvendes til transport

Timetæller

Timetælleren (Figur 17) viser det samlede antal timer, maskinen har været i brug. Den begynder at tælle, så snart tændingskontakten drejes til positionen ON (til).

Tændingskontakt

Sæt nøglen i tændingen (Figur 17), og drej den med uret, indtil STARTPOSITIONEN nås, for at starte motoren. Slip nøglen, så snart motoren starter. Nøglen flytter sig til positionen ON (til). Drej nøglen mod uret til positionen OFF (fra) for at slukke for motoren.

Styrearmens låsegreb

Drej håndtaget (Figur 17) bagud for at løsne justeringen, og hæv eller sænk styrearmen af hensyn til din komfort. Drej herefter håndtaget fremad for at låse justeringen.

Advarselslampe for vandtemperatur

Lampen (Figur 17) lyser, og motoren slukkes automatisk, når kølevæsken når op på en for høj temperatur.

Olietrykslampe

Lampen (Figur 17) lyser, når olietrykket i motoren falder til under et sikkert niveau.

Batterilampe

Lampen (Figur 17) lyser, når batteriladningen er lav.

Kontrollampe for gløderør

Gløderørskontrollampen (Figur 17) lyser, når gløderørene er aktiveret.

Hæv/sænk klippekontrolhåndtag

Hvis klippekontrolfunktionen (Figur 17) bevæges fremad under klipning, vil klippeenhederne sænkes, og knivcylindrene startes. Træk klippekontrolfunktionen bagud for at stoppe knivcylindrene og hæve klippeenhederne. Under driften kan du stoppe knivcylindrene ved kortvarigt at trække håndtaget bagud og herefter slippe det. Start knivcylindrene ved at bevæge håndtaget fremad.

Temperaturomgåelseskontakt

Hvis motoren slukkes pga. overophedning, skal du trykke på omgåelseskontakten (Figur 17) og hold den nede, indtil du kan flytte maskinen til et sikkert sted og herefter lade den afkøle.

Note: Når omgåelseskontakten anvendes, skal den konstant holdes nede for at fungere. Brug den ikke i længere perioder af gangen.

Baglapningsgreb

Brug baglapningsgrebet (Figur 18) sammen med håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne til baglapning af knivcylindrene.

g008432

Hastighedsregulator til knivcylindre

Brug knivcylinderens hastighedsregulator (Figur 18) til at tilpasse knivcylindernes hastighed.

Sædejusteringshåndtag

Sædejusteringshåndtaget på venstre side af sædet (Figur 19) giver mulighed for en justering på 18 cm frem og tilbage.

g008433

Brændstofafbryderventil

Luk brændstofafbryderventilen (Figur 20), som befinder sig under brændstoftanken, når maskinen opbevares eller transporteres på en lastbil eller trailer.

g008434

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Klippebredde150 cm
Sporvidde128 cm
Akselafstand123 cm
Samlet længde (med opsamlere)238 cm
Samlet bredde173 cm
Samlet højde197 cm
MotorhastighedsindstillingerHøj tomgangshastighed: 2.710 ±50 o/min. Lav tomgangshastighed: 1.500 ±50 o/min.
Nettovægt m. knivcylindre 552 kg

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt, og gør dig bekendt med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade.

Det anbefales at anvende beskyttelsesudstyr som f.eks. (men ikke kun) til øjne, ører, fødder og hoved.

Kontrol af motorolien

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motorolien.
 • Motoren forsendes med olie i krumtaphuset, men du skal alligevel kontrollere oliestanden, før og efter motoren startes første gang.

  Krumtaphusets kapacitet er ca. 3,7 l med filteret.

  Brug motorolie af høj kvalitet, der overholder følgende specifikationer:

  • Krævet API-klassifikationsniveau: CH–4, CI–4 eller højere.

  • Anbefalet olie: SAE 10W-30

  • Alternativ olie: SAE 15W-40

  Toro Premium-motorolie kan købes hos forhandleren med en viskositet på 10W-30. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget.

  Note: Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen ca. 10 minutter før, der udføres kontrol. Hvis oliestanden er på eller under mærket ”Add” (påfyld) på målepinden, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op på mærket ”Full” (fuld). Fyld ikke for meget på. Hvis oliestanden er mellem mærket ”Full” og ”Add”, skal der ikke fyldes mere olie på.

  Important: Hold motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på oliestandsviseren. Motorsammenbrud kan opstå som resultat af for meget eller for lidt motorolie.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Fjern målepinden, og aftør den med en ren klud (Figur 22). Sæt målepinden ned i røret, og sørg for, at den er helt i bund. Tag målepinden ud af røret igen, og kontroller oliestanden. Hvis oliestanden er lav, skal du fjerne påfyldningsdækslet fra ventildækslet og langsomt påfylde så meget olie, at oliestanden stiger til Full-mærket på målepinden. Hæld langsomt olie på, og kontrollér niveauet ofte under denne proces. Fyld ikke for meget på.

   Important: Sørg for, at målepinden er fjernet, når der fyldes olie på motoren. Når der tilsættes motorolie eller fyldes olie på, skal der være afstand mellem oliepåfyldningsenheden og påfyldningshullet i ventildækslet som vist i Figur 21. Denne afstand er nødvendig af hensyn til udluftning under påfyldningen, hvilket forhindrer olie i at løbe over og ned i ånderøret.

   g016415
   g016419
  3. Udskift målepinden.

  4. Start og lad motoren gå i tomgang i 30 sekunder. Sluk herefter motoren. Vent 30 sekunder, og gentag trin 2-3.

   Important: Kontroller oliestanden for hver 8. driftstime eller dagligt. Skift olie og filter første gang efter de første 50 driftstimer; skift derefter olie og filter for hver 150. time. Olien skal dog skiftes mere hyppigt, når motoren bruges under meget støvede eller beskidte forhold.

  5. Sæt oliepåfyldningsdækslet og målepinden forsvarligt på plads.

  Opfyldning af brændstoftanken

  Brug kun ren, frisk dieselolie eller biodieselbrændstoffer med lavt (<500 ppm) eller ekstra lavt (<15 ppm) svovlindhold. Det minimale cetantal bør være 40. Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er friskt.

  Brændstoftankens kapacitet: 22,7 liter.

  Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) under denne temperatur. Brug af vinterbrændstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brændstoffilteret.

  Brug af sommerbrændstof ved temperaturer over -7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget kraft sammenlignet med vinterbrændstof.

  Fare

  Under visse forhold er dieselolie og brændstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give forbrændinger samt forårsage tingsskade.

  • Anvend en tragt, og fyld tanken udendørs på et åbent område, mens motoren er slukket og kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6–13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

  • Opbevar brændstof i en ren, tætsluttende, sikkerhedsgodkendt beholder.

  Forberedelse til biodiesel

  Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Andelen af petrodiesel bør være lav, eller bør have et ekstra lavt svovlindhold. Træf følgende forholdsregler:

  • Andelen af biodiesel skal opfylde specifikationen anført i ASTM D6751 eller EN 14214.

  • Brændstofsammensætningen skal opfylde ASTM D975 eller EN 590.

  • Malede overflader kan beskadiges af biodieselblandinger.

  • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold

  • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

  • Tilstopning af brændstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er gået over til at bruge biodieselblandinger.

  • Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel.

  Fare

  Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Hæld brændstof i brændstoftanken, indtil standen står 25 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig.

  • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

  • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.

  • Anbring altid brændstofbeholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldningen påbegyndes

  • Fyld ikke brændstofbeholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.

  • Når det er praktisk muligt, skal udstyret fjernes fra lastbilen eller anhængeren og påfyldes brændstof, mens det har hjulene stående på jorden.

  • Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

  • Hvis det er nødvendigt at benytte benzinstanderen, skal dysen hele tiden være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -dunken, indtil påfyldningen afsluttes.

  1. Rengør området rundt om brændstoftankens dæksel (Figur 23).

   g005112
  2. Fjern brændstofdækslet.

  3. Fyld brændstof på, indtil niveauet er 6 til 13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Fyld ikke for meget på. Sæt dækslet på.

  4. Tør eventuel spildt brændstof op.

  Kontrol af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjern snavs fra kølergitteret og oliekøleren.Rens hver time, hvis forholdene er meget snavsede og beskidte.
 • Kølesystemets kapacitet er ca. 3,2 l. Se Rengøring af kølergitter.

  g008426

  Kølesystemet er fyldt med en 50/50-opløsning af vand og permanent ethylenglycolfrostvæske. Kontroller kølevæskestanden ved dagens begyndelse hver dag, før motoren startes.

  Forsigtig

  Hvis motoren har kørt, kan varm kølevæske under tryk slippe ud og forårsage forbrændinger.

  • Tag ikke kølerdækslet af, når motoren kører.

  • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Kontroller kølervæskestanden (Figur 25). Kølevæsken skal være mellem linjerne på reservetanken, når motoren er kold.

   g016420
  3. Hvis kølervæskestanden er lav, tilsættes der en 50/50 blanding af vand og permanent ethylenglykolfrostvæske. Fyld ikke for meget på.

  4. Sæt reservetankens dæksel på.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Anbefalet hydraulikvæske

  Maskinens beholder leveres fra fabrikken med ca. 20,8 liter hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt. Følgende udskiftningsvæske anbefales:

   Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget, eller spørg din Toro-forhandler.)

  Alternative væsker: Såfremt Toro-væsken ikke kan fås, kan man anvende andre væsker, forudsat at de overholder alle de følgende materialeegenskaber og branchespecifikationer. Brug ikke syntetisk væske. Kontakt din smøremiddelforhandler for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Hydraulikvæsketabel

  Materialeegenskaber
  Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C: 55 til 62
  cSt ved 110 °C: 9,1 til 9,8
  Viskositetsindeks ASTM D2270140:152
  Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -43 °C
  Industristandarder
  API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 og Volvo WB-101/BM.

  Important: ISO VG 46 Multigrade-væsken har vist sig at give den optimale ydeevne under meget forskellige temperaturforhold. Til drift ved gennemgående høje omgivelsestemperaturer (18 °C til 49 °C), kan ISO VG 68-hydraulikvæske give en bedre ydeevne.

  Premium bionedbrydelig hydraulikvæske – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H er den eneste syntetiske bionedbrydelige væske godkendt af Toro. Væsken er kompatibel med elastomerne anvendt i Toro-hydrauliksystemer og egnet til en lang række temperaturforhold. Denne væske er kompatibel med traditionelle mineralolier, men til maksimal bionedbrydelighed og ydeevne skal hydrauliksystemet skylles grundigt igennem med traditionel væske. Denne olie fås i beholdere med 19 liter eller tromler med 208 liter fra Mobil-forhandleren.

  Important: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikolien i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 fra en autoriseret Toro-forhandler.

  Important: Uanset den anvendte hydraulikvæsketype skal alle maskiner, der bruges til klipning af fairways, vertikal klipning eller anvendes ved rumtemperaturer (18 °C til 49 °C), have oliekølersæt, delnr. 104-7701 monteret.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  1. Parker maskinen på en plan flade. Sørg for, at maskinen er nedkølet, så olien er kold.

  2. Tag målepinden ud af røret igen, og kontroller oliestanden. Væskestanden skal nå op til bunden af påfyldningsfilteret i påfyldningstudsen (Figur 26).

   g008428
  3. Hvis væskeniveauet er lavt, skal der langsomt påfyldes hydraulikvæske i beholderen, indtil niveauet når bunden af påfyldningsfilteret. Fyld ikke for meget på.

   Important: For at forhindre forurening i systemet skal hydraulikvæskebeholdernes låg renses før punktering. Sørg for, at hældetuden og tragten er ren.

  4. Sæt beholderens dæksel på. Tør eventuel spildt benzin op.

   Important: Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt.

  Tømning af vand fra brændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Tøm brændstoffilteret for evt. vand.
  1. Stil maskinen på et plant underlag, og afbryd motoren.

  2. Anbring en dræningsbakke under filteret (Figur 27).

  3. Åbn aftapningsproppen i bunden af brændstoffilteret og tøm evt. ansamlet vand (Figur 27). Spænd proppen efter aftapning.

   Note: Da det akkumulerede vand vil blive blandet med dieselolien, skal brændstoffilteret drænes i en passende beholder og bortskaffes på sikker vis.

   g007367

  Kontrol af dæktrykket

  Varier dæktrykket på forhjulene, afhængig af plæneforholdene, fra minimum 0,55 bar til maksimalt 0,83 bar.

  Varier dæktrykket på baghjulet fra minimum 0,55 bar til maksimalt 1,03 bar.

  Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Efter de første 10 timer
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • For hver 200 timer
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Advarsel

  Hvis du ikke opretholder det rette tilspændingsmoment på hjulmøtrikkerne, kan det medføre personskade.

  Tilspænd hjulmøtrikkerne med et moment på 95 til 122 N·m efter 1-4 timers drift og igen efter 10 timers drift. Tilspænd derefter for hver 200. time.

  Kontrol af kontakt mellem knivcylinder og bundkniv

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Se Justering af knivcylinder mod bundkniv i klippeenhedens betjeningsvejledning.

  Tilkørsel af maskinen

  Se i den medfølgende motorvejledning for at få oplysninger om anbefalede procedurer for olieskift og vedligeholdelse i løbet af tilkørselsperioden.

  8 timers klipning er nok til at tilkøre maskinen.

  Eftersom de første timers brug er afgørende for maskinens fremtidige pålidelighed, skal funktioner og ydelse overvåges nøje, så mindre problemer, der kan føre til større problemer, bliver opdaget og kan udbedres. Efterse maskinen hyppigt under indkøringen for at se tegn på olietab, løse monteringsskruer eller andre fejl.

  For at sikre optimal bremsesystemydelse skal bremserne trykpoleres (tilkøres) før brug. For at trykpolere bremserne skal du bremse godt og køre maskinen ved klippehastighed, indtil bremserne er varme som indikeret ved lugten. Bremserne skal muligvis justeres efter tilkørsel. Se Justering af bremserne.

  Start og standsning af maskinen

  Note: Kontroller områderne under plæneklipperne for at sikre, at der ikke er noget i vejen.

  Start af maskinen

  Important: Brændstofsystemet skal muligvis udluftes, hvis en af følgende situationer har fundet sted:

  • Første gang en ny motor startes.

  • Motoren er gået i stå på grund af brændstofmangel.

  • Der er blevet udført vedligeholdelse på brændstofsystemets komponenter, f.eks. hvis filteret er blevet udskiftet.

  Se Tømning af vand fra brændstoffilteret.

  Important: Brug ikke æter eller andre typer startvæske.

  1. Sørg for, at parkeringsbremsen er indkoblet, håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne er deaktiveret, og at funktionsbevægelseshåndtaget er i positionen NEUTRAL.

  2. Løft foden fra traktionspedalen, og sørg for, at pedalen er i positionen NEUTRAL.

  3. Flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom).

  4. Sæt nøglen i tændingen, og drej til positionen ON (til). Hold den i positionen ON (til), indtil gløderøret indikatorlys slukkes (ca. 6 sekunder).

  5. Drej umiddelbart efter tændingsnøglen til positionen START. Slip nøglen med det samme, når motoren starter, og lad den vende tilbage til positionen ON (til). Flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom).

   Important: Aktiver ikke starteren længere end 10 sekunder for at forhindre overophedning af startermotoren. Efter 10 sekunders fortsat tørning skal du vente i 60 sekunder, før startermotoren aktiveres igen.

  6. Lad motoren varme op i nogle få minutter, inden den belastes.

   Important: Når motoren startes første gang, eller efter et hovedeftersyn af motoren, skal maskinen betjenes i fremadgående og baglæns retning i 1-2 minutter. Drej rattet til højre og venstre for at kontrollere styretøjet. Sluk herefter for motoren (se Standsning i Start og standsning af motoren), og vent, til alle bevægelige dele er standset. Kontroller for olielækager, løse dele og andre tegn på funktionsfejl.

  Standsning af maskinen

  1. Flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom), deaktiver håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne, og flyt funktionsbevægelseshåndtaget til neutral position.

  2. Drej nøglen til positionen OFF (fra) for at slukke motoren. Fjern nøglen fra tændingen for at forhindre utilsigtet start.

  3. Luk brændstofafbryderventilerne, før maskinen stilles på lager.

  Kontrol af sikkerhedslåsesystemet

  Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Formålet med sikkerhedslåsesystemet er at forhindre drift af maskinen i tilfælde, hvor der er risiko for skade på føreren eller maskinen.

  Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre, at motoren starter, medmindre:

  • Traktionspedalen er i neutral position

  • Funktionsbevægelseshåndtaget er i neutral position

  Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre, at motoren starter, medmindre:

  • Parkeringsbremsen er deaktiveret.

  • Føreren sidder på sædet.

  • Funktionsbevægelseshåndtaget er i KLIPPE- eller TRANSPORT-position.

  Sikkerhedslåsesystemet forhindrer knivcylindrene i at fungere, medmindre funktionsbevægelseshåndtaget er i positionen MOW (klip).

  Kontroller dagligt følgende systemer for at sikre, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt:

  1. Sæt dig på sædet, flyt traktionspedalen til NEUTRAL position, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til NEUTRAL position, og aktiver parkeringsbremsen. Træd traktionspedalen ned. Pedalen bør ikke kunne trædes ned, hvilket vil sige, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  2. Sæt dig på sædet, flyt traktionspedalen til NEUTRAL position, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til NEUTRAL position, og aktiver parkeringsbremsen. Flyt funktionsbevægelseshåndtaget til klippe- eller transportposition, og prøv at starte motoren. Motoren bør ikke kunne tørne, hvilket vil sige, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  3. Sæt dig på sædet, flyt traktionspedalen til NEUTRAL position, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til NEUTRAL position, og aktiver parkeringsbremsen. Start motoren, og flyt funktionsbevægelseshåndtaget til klippe- eller transportposition. Motoren bør standse, hvilket vil sige, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  4. Sæt dig på sædet, flyt traktionspedalen til NEUTRAL position, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til NEUTRAL position, og aktiver parkeringsbremsen. Start motoren. Start motoren, og flyt funktionsbevægelseshåndtaget til klippe- eller transportposition, og rejs dig fra førersædet. Motoren bør standse, hvilket vil sige, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  5. Sæt dig på sædet, flyt traktionspedalen til NEUTRAL position, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til NEUTRAL position, og aktiver parkeringsbremsen. Start motoren. Flyt klippekontrollen for hæv/sænk fremad for at sænke klippeenhederne. Klippeenhederne bør sænkes, men bør ikke begynde at dreje. Hvis de gør, fungerer sikkerhedslåsesystemet ikke korrekt. Afhjælp problemet.

  Indstilling af knivcylinderhastigheden

  For at opnå en konstant, høj klippekvalitet og et ensartet udseende efter klipningen er det vigtigt, at hastighedsregulatoren til knivcylindrene (placeret på manifoldblokken under sædet) indstilles korrekt.

  Juster hastighedsregulatoren til knivcylindrene som følger:

  1. Vælg den klippehøjde, som klippeenhederne er indstillet til.

  2. Vælg den ønskede kørehastighed, der er bedst egnet til forholdene.

  3. Find den rigtige indstilling af knivcylinderhastigheden for klippeenheder med 5, 8, 11 eller 14 skæreknive ved hjælp af den rette indstilling af knivcylinderhastigheden (se Figur 28).

   decal115-8156
  4. Knivcylindrenes hastighed indstilles ved at dreje grebet (Figur 29), indtil indikatorpilene står ud for det tal, der angiver den ønskede indstilling.

   g008437

   Note: Knivcylinderhastigheden kan øges eller mindskes for at kompensere for plænens tilstand.

  Klargøring af maskinen til klipning

  For at rette maskinen ind efter tidligere kørte baner skal det følgende udføres ved klippeenhedernes opsamler nr. 2 og nr. 3:

  1. Mål ca. 12,7 cm fra yderkanten af hver opsamler.

  2. Placer enten et stykke hvidt tape, eller tegn en linje på hver enkelt opsamler parallelt med den ydre kant på hver enkelt opsamler (Figur 30).

   g005115

  Uddannelsesperiode

  Før du klipper greens med maskinen, skal du finde et rent område og øve dig i at starte og stoppe, hæve og sænke klippeenhederne, dreje osv. Denne uddannelsesperiode hjælper dig med at lære maskinen at kende.

  Klargøring til græsklipning

  Efterse greenen for affald, fjern flaget fra fordybningen, og find den bedste klipperetning. Baser klipperetningen på den forrige klipperetning. Klip altid skiftevis i forhold til den forrige klipning, så græsstråene i mindre grad vil lægge sig ned og blive svære at fange mellem cylinderknivene og underkniven.

  Klipning

  1. Du skal nærme dig greenen med funktionsbevægelseshåndtaget i den midterste position. Start i kanten af greenen, så båndproceduren ved klipningen kan anvendes. Dette holder kompakteringen på et minimumniveau, og efterlader et pænt, attraktivt mønster på greenen.

  2. Aktiver klippepedalen i takt med, at forkanten på græsopsamlerne krydser greenens ydre kant. Denne procedure lader klippeenhederne falde ned på plænen og starter knivcylindrene.

   Important: Gør dig bekendt med den kendsgerning, at klippeenhedsknivcylinder nr. 1 forsinkes, og derfor bør du derfor øve dig i at prøve at opnå den nødvendige timing for at minimere rengøringsklipningen.

  3. Sørg for at overlappe minimalt med den forudgående klipning ved tilbagekørsler. Skab en imaginær, lige sigtelinje på ca. 1,8-3 m foran maskinen til kanten af den uklippede del af greenen (Figur 30 og Figur 31), som hjælp til at bevare en lige linje på tværs af greenen og for at holde maskinen i en tilsvarende afstand fra kanten af den foregående klipning. Der er nogle, der finder det nyttigt at medtage rattets ydre kant som en del af sigtelinjen, dvs. holde rattets kant på linje med et punkt, der altid holdes i samme afstand fra maskines forende (Figur 30 ogFigur 31).

   g005116
  4. Når opsamlernes forende krydser greenens kant, skal du trykke ned på løftepedalen. Dette vil stoppe knivcylindrene og løfte klippeenhederne. Timing for denne procedure er vigtig, så plæneklipperne ikke klipper i kantområdet. Dog skal så meget som muligt af greenen klippes for at minimere den mængde græs, der skal klippes omkring den ydre periferi

  5. Reducer klippetiden og let trimningen for den næste bane ved kortvarigt at vende maskinen i den modsatte retning og herefter dreje i retning af den uklippede del. Det vil sige, at hvis intentionen er at dreje til højre, skal du først svinge lidt til venstre og derefter til højre. Dette vil medvirke til at få maskinen hurtigere rettet ind på den næste bane. Følg den samme procedure for drejning i den modsatte retning. Det er en god idé at forsøge at foretage så korte drejninger som muligt. Dog skal du dreje i en større bue i varmere vejr for at minimere risikoen for at ødelægge plænen.

   Important: Du bør aldrig stoppe maskinen på en green med klippeenhederne i drift, da det kan medføre skade på græsplænen. At stoppe med maskinen på en våd green kan betyde, at der efterlades mærker eller fordybninger fra hjulene.

  6. Afslut klipning af greenen ved at klippe den ydre periferi. Sørg for at ændre klipperetning i forhold til den tidligere klipning. Husk altid at tænke på vejr og plæneforhold, og sørg for at ændre klipperetning i forhold til den tidligere klipning. Sæt flaget på plads igen.

   Når periferiklipningen er afsluttet, skal du kortvarigt trække håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne bagud for at slukke for knivcylindrene uden at hæve dem. Fortsæt med klipningen, indtil knivcylindrene holder op med at dreje. Kør herefter uden for greenen, og hæv knivcylindrene (dette vil forhindre, at der tabes græs på greenen, mens knivcylindrene hæves).

  7. Tøm græsopsamlerne for al afklippet græs før transport til den næste green. Tungt og vådt afklippet græs giver en unødvendig belastning på opsamlerne og en unødvendig vægt på maskinen og øger derved belastningen på motoren, hydrauliksystemet, bremserne osv.

  Transport af maskinen

  Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle nødvendige bremser, lys og skilte som foreskrevet af loven. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig, din familie, husdyr eller personer, der befinder sig i nærheden, med at undgå at komme til skade.

  Advarsel

  Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

  Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

  1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til trækkøretøjet og sætte sikkerhedskæderne på.

  2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser.

  3. Sæt maskinen op på anhængeren eller lastvognen.

  4. Sluk for motoren, fjern nøglen, aktiver bremsen, og luk brændstofventilen.

  5. Brug metalstropperne på maskinen til at fastgøre maskinen til anhængeren eller lastbilen med stropper, kæder, kabler eller reb.

  Læsning af maskinen

  Vær yderst forsigtig, når du læsser maskinen på en anhænger eller lastbil. Det anbefales at bruge en rampe med fuld bredde, som er bred nok til at gå ud over bagdækkene, i stedet for individuelle ramper til hver side af maskinen (Figur 32). Den bageste, nederste del af maskinstellet går bagud mellem baghjulene og tjener som et stop, så maskinen ikke vælter bagover. En rampe med fuld bredde giver en overflade, som stellets kant kan berøre, hvis maskinen begynder at vippe bagover. Hvis det ikke er muligt at bruge én rampe med fuld bredde, skal der bruges tilstrækkeligt mange individuelle ramper til at danne en stor rampe.

  Rampen skal være så lang, at vinklerne ikke overskrider 15 grader (Figur 32). En stejlere vinkel kan medføre, at plæneklipperskjoldets dele sidder fast, når enheden flyttes fra rampen til anhænger eller lastbil. Stejlere vinkler kan også få maskinen til at vippe bagover. Hvis pålæsning foregår på eller i nærheden af en skråning, skal anhænger eller lastbil placeres på en sådan måde, at den vender ned ad skråningen og rampen vender opad. Derved minimeres rampens vinkel. Anhængeren eller lastbilen skal stå så plant som muligt.

  Important: Forsøg ikke at dreje maskinen, mens den er på rampen. Du kan miste herredømmet og køre ud over kanten.

  Undgå pludselig acceleration ved kørsel op ad en rampe og pludselig deceleration ved bakning ned ad en rampe. Begge manøvrer kan få maskinen til at tippe bagover.

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe bagover og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  • Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.

  • Sørg for, at styrtbøjlen er oppe, og brug sikkerhedsselen, mens maskinen læsses. Kontroller, at styrtbøjlen ikke støder på toppen af en lukket anhænger.

  • Brug kun en enkelt rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Hvis der skal bruges individuelle ramper, skal der bruges tilstrækkeligt mange ramper til at lave en ubrudt rampeflade, som er bredere end maskinen.

  • Overskrid ikke en vinkel på 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.

  • Undgå pludselig acceleration, mens maskinen køres op ad en rampe, for at undgå at vippe bagover.

  • Undgå pludselig hastighedsnedsættelse, mens maskinen bakkes ned ad en rampe, for at undgå at vippe bagover.

  g000951

  Eftersyn og rengøring efter klipning

  Efter klipning skal du vaske maskinen grundigt med en haveslange uden dyse, så overdrevet vandtryk ikke forårsager kontamination og beskadigelse af forseglingerne og lejerne. Vask aldrig en varm motor eller elektriske forbindelser med vand.

  Efter rengøring efterses maskinen for eventuelle hydraulikvæskelækager samt skader eller slitage på hydrauliske og mekaniske komponenter. Efterse klippeenhedernes skarphed. Sørg også for at smøre klippe og løftepedalen og bremseakselsamlingen med SAE30-olie eller spraysmøremiddel for at hindre rusttæring og medvirke til maskinens tilfredsstillende drift under næste klipning.

  Trækning af maskinen

  I nødstilfælde kan maskinen bugseres over en afstand på op til 400 m. Men dette bør ikke være standardprocedure.

  Important: Bugser ikke maskinen hurtigere end ved 3-5 km/t, da dette kan beskadige drivsystemet. Hvis maskinen skal transporteres mere end 400 m, skal den transporteres på en lastbil eller anhænger.

  1. Find omløbsventilen på pumpen, og drej den, så rillen er vertikal (Figur 33).

   g016421
  2. Luk omløbsventilen ved at dreje den, så rillen er horisontal (Figur 33), før du starter motoren.

   Important: Start ikke motoren, mens ventilen er åben.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Efter de første 8 timer
 • Kontroller spændingen på generatorremmen.
 • Efter de første 10 timer
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • Udskift hydraulikvæskefilteret.
 • Kontrol af motorhastigheden (ved tomgang og fuld gas).
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motorolien.
 • Fjern snavs fra kølergitteret og oliekøleren.Rens hver time, hvis forholdene er meget snavsede og beskidte.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Tøm brændstoffilteret for evt. vand.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Kontroller hydraulikrør og slanger
 • For hver 25 timer
 • Kontrol af batteriets elektrolytstand.(Hvis maskinen er taget ud af drift, skal standen kontrolleres en gang om måneden.)
 • For hver 50 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne.
 • Kontrollér batterikabelforbindelserne.
 • For hver 150 timer
 • Udskift motorolie og filter.
 • For hver 200 timer
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Efterse luftfilteret (oftere ved brug under støvede eller beskidte forhold).
 • For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Skift hydraulikvæsken, hydraulikvæskefilteret og tankens ånderør.
 • Kontrol af motorhastigheden (ved tomgang og fuld gas).
 • Kontroller ventilafstanden.
 • Årlig
 • Trykpoler bremserne.
 • Hvert 2. år
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Tøm og gennemskyl kølesystemet.
 • Udskift evt. løse slanger.
 • Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesarbejde.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen.

  Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller sikkerhedslåsesystemets funktion.       
  Kontrol af instrumenternes funktion       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontrol af brændstoffilteret/vandudskilleren.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Rengøring af gitteret og køleren.       
  Eftersyn af luftfilteret.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller afstanden mellem knivcylinderen og bundkniven.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Smør alle fedtfittings.1       
  Smøring af traktions- og bremseleddet.       
  Reparation af beskadiget maling.       

  1. Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval.

  Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer.

  Note: Du kan downloade en gratis kopi af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at gå til www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     
     
     

  Smøring

  Maskinen har smørenipler, som skal smøres jævnligt med litiumfedt nr. 2. Hvis maskinen anvendes under normale forhold, skal alle lejer og bøsninger smøres for hver 50. driftstime. Smør fittings umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval.

  Smør følgende lejer og bøsninger på maskinen:

  • Bageste hjulnav (1) (Figur 34)

  • Styrehjulets leje (1) (Figur 34)

  • Styretøjscylinderen (2) (Figur 34)

  • Løftearme (3) (Figur 35)

  • Traktionspedaldrejeled (1) (Figur 36)

  • Bærerammens akserør (3) (Figur 37)

   g008439
   g008440
   g008441
   g016483
  1. Tør smøreniplen ren, så der ikke kan komme fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.

  2. Pump fedt ind i lejer eller bøsninger.

  3. Tør overskydende fedt af.

  4. Indfedt cylindermotorens notaksel og løftearmen, når klippeenheden afmonteres med henblik på eftersyn.

  5. Påfør nogle få dråber SAE 30-motorolie, eller spray smøremiddel (WD 40) på alle drejepunkter dagligt efter rengøring.

  Note: Se betjeningsvejledningen til klippeenheden for at få oplysninger om kravene til smøring af klippeenheden.

  Motorvedligeholdelse

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Efterse luftfilteret (oftere ved brug under støvede eller beskidte forhold).
  • Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medføre en luftlækage. Udskift det, hvis det er beskadiget. Kontroller hele indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer.

  • Hvis du udskifter luftfilteret, før det er nødvendigt, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  • Sørg for, at dækslet sidder korrekt og slutter tæt sammen med luftfilterelementet.

  1. Åbn låsene, der fastgør luftfilterdækslet til luftfilterhuset (Figur 38).

   g008442
  2. Fjern dækslet fra luftfilterhuset.

   Note: Før du afmonterer filteret, skal du ved hjælp af trykluft med lavt tryk (2,76 bar ren og tør luft) fjerne større ansamlinger af snavs, der har fastlejret sig mellem ydersiden af primærfilteret og filterdåsen. Undgå at bruge trykluft med højt tryk, som evt. kan presse snavs gennem filteret og ind i indsugningsrøret. Denne rengøringsmetode forhindrer, at der kommer snavs ind i indsugningen, når primærfilteret afmonteres.

  3. Afmonter og udskift primærfilteret.

   Note: Undlad at rengøre det brugte element, da der er risiko for at beskadige filtermediet. Efterse det nye filter for forsendelsesskader, og kontroller filterets forseglingsende og selve filterelementet. Benyt ikke et beskadiget filter. Isæt det nye filter ved at trykke på den udvendige kant af filterelementet og skubbe det på plads i filterskålen. Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  4. Rengør åbningen til udblæsning af snavs i det aftagelige dæksel.

  5. Afmonter gummiudløbsventilen i dækslet, rengør fordybningen, og udskift udløbsventilen.

  6. Monter dækslet således, at gummiudløbsventilen vender nedad – i en position mellem ca. klokken 5 og klokken 7 set fra enden.

  7. Monter dækslet, og fastgør låsene (Figur 38).

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 150 timer
 • Udskift motorolie og filter.
  1. Fjern aftapningsproppen (Figur 39), og lad olien flyde over i aftapningsbeholderen. Monter aftapningsproppen igen, når olien holder op med at løbe.

   g016422
  2. Fjern oliefilteret. Påfør et let lag ren olie på den nye filterpakning.

  3. Skru filteret på med hånden, indtil pakningen berører filteradapteren, og stram dernæst yderligere 1/2 til 3/4 omgang. Overspænd ikke.

  4. Fyld olie på krumtaphuset. Se Kontrol af motorolien.

  5. Olie og filteret skal bortskaffes på forsvarlig vis.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Serviceeftersyn af brændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
  1. Luk brændstofafbryderventilen (Figur 40) under brændstoftanken.

   g008434
  2. Rengør området, hvor filterskålen monteres (Figur 41).

  3. Anbring en dræningsbakke under filteret.

  4. Åbn filteraftapningsventilen og ånderørsventilen (Figur 41).

   g007367
  5. Afmonter filterdåsen, og rengør monteringsfladen.

  6. Smør pakningen på filterdåsen med ren olie.

  7. Monter filterskålen med hånden, indtil pakningen berører monteringsoverfladen. Drej dernæst endnu 1/2 omgang.

  8. Stram aftapningsproppen i bunden af filterdåsen, og åbn brændstofafbryderventilen.

  9. Bortskaf brændstoffet og filteret iht. lokale retningslinjer.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hvert 2. år
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Efterse brændstofslangerne for slitage, skader eller løse forbindelser.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontrol af batteriets elektrolytstand.(Hvis maskinen er taget ud af drift, skal standen kontrolleres en gang om måneden.)
 • Advarsel

  Batteripoler, -klemmer og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  Spænding: 12 V, 530 A (koldstart)

  Batteriets elektrolytstand skal holdes ordentligt ved lige, og batteriets top skal holdes ren. Hvis maskinen opbevares på et sted, hvor temperaturerne er ekstremt høje, vil batteriet aflades hurtigere, end hvis maskinen opbevares på et sted med kølige temperaturer.

  Vedligehold celleniveauet med destilleret eller demineraliseret vand. Fyld ikke cellerne op til over bunden af splitringen i hver celle.

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  Hold oversiden af batteriet rent ved at vaske det periodisk med en børste dyppet i ammoniak eller en opløsning af tvekulsurt natron. Skyl overfladen på batteriet med vand efter rengøring. Fjern ikke påfyldningsdækslerne under rengøring af batteriet.

  Batteriledningerne skal være strammet til på polerne for at sikre god elektrisk kontakt.

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod traktorens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på traktoren.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og traktorens metaldele.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  Hvis der opstår korrosion ved polerne, skal du frakoble kablerne – minuskablet (-) først – og skrabe klemmerne og polerne af separat. Tilslut ledningerne, pluskablet (+) først, og smør polerne med vaseline.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  Opbevaring af batteriet

  Hvis maskinen opbevares i mere end 30 dage, skal batteriet fjernes og oplades helt. Opbevar det evt. på maskinens hylde. Lad kablerne være frakoblede, hvis det opbevares på maskinen. Opbevar batteriet et køligt sted for at undgå hurtig afladning af batteriet. Sørg for, at batteriet er helt opladet, så det ikke fryser til. Et fuldt opladet batteris massefylde er 1,265 til 1,299.

  Sikringernes placering

  Sikringerne i maskinens elektriske system er placeret under sædet (Figur 42).

  g008454

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af transmission til neutral

  Hvis maskinen kryber, når traktionspedalen er i positionen NEUTRAL, skal den neutrale returneringsmekanisme justeres.

  1. Klods maskinens ramme op, så ét af forhjulene slipper jorden.

   Note: Bemærk! Hvis maskinen er udstyret med et trehjulstræksæt, skal du også hæve og klodse op under baghjulet.

  2. Start motoren, flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom), og efterse det forhjul, som slipper jorden. Det må ikke dreje.

  3. Hvis hjulet drejer, skal du slukke motoren og gøre følgende:

   1. Løsn begge kontramøtrikkerne, der fastgør traktionskontrolkablet til kantpladen på hydrostaten (Figur 43). Sørg for, at kontramøtrikkerne er løsnet lige meget og nok til at muliggøre justering.

    g016466
   2. Løsn den bolt, der fastgør den excentriske bolt til den øverste del af hydrostaten (Figur 43).

   3. Skub funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL og gashåndtaget til positionen SLOW (langsom). Start motoren.

   4. Drej den excentriske bolt, indtil der ikke forekommer krybning i nogen retning. Når hjulet holder op med at dreje, skal den møtrik, der låser den excentriske bolt og justeringen, tilspændes (Figur 43). Kontroller indstillingen med gashåndtaget i positionen SLOW (langsom) og FAST (hurtig).

   5. Låsemøtrikkerne skal tilspændes lige meget fra hver side af kantpladen for at fastgøre traktionskablet til kantpladen (Figur 43). Vrid ikke kablet.

    Note: Hvis der er kabelstramning, når funktionsbevægelseshåndtaget er i neutral position, kan maskinen krybe, når håndtaget flyttes til positionen MOW (klip) eller TRANSPORT.

    Note: Hvis hjulet stadig drejer, når den excentriske bolt er indstillet til maksimum, skal du kontakte din autoriserede forhandler eller læse servicevejledningen for at foretage yderligere justering.

  Justering af transporthastighed

  Traktionspedalen justeres på fabrikken for at opnå maksimal transporthastighed, men det kan være nødvendigt at foretage justering, hvis pedalen når sin fulde vandring, før den har kontakt med pedalstoppet, eller hvis en sænkning af transporthastigheden ønskes.

  Tryk traktionspedalen ned. Hvis pedalen når stoppet (Figur 44), før stramning mærkes på kablet, er det nødvendigt med justering:

  g008450
  1. Løsn de låsemøtrikker på flangehovedet, der fastgør pedalstoppet til gulvpladen (Figur 44).

  2. Juster pedalstoppet, så det berører pedalstangen, og tilspænd møtrikkerne.

  Justering af klippehastigheden

  Maskinens klippehastighed er justeret fra fabrikken, men du kan justere hastigheden.

  1. Løsn kontramøtrikken på trækbøjlen (Figur 45).

  2. Løsn den møtrik, der fastgør låse- og klippebeslagene på pedalens drejetap.

   g008451
  3. Drej tappens maskinskrue med uret for at sænke klippehastigheden og mod uret for at øge klippehastigheden.

  4. Tilspænd kontramøtrikken på tappens maskinskrue og møtrikken på pedalens drejetap for at låse justeringen (Figur 45). Kontroller justeringen, og juster som påkrævet.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Rengøring af kølergitter

  Kølergitteret og køleren skal holdes rene for at forhindre systemet i at overophede. Kontroller, og rens gitteret og køleren hver dag eller – om nødvendigt – hver time. Rens disse komponenter oftere under støvede og snavsede forhold.

  1. Afmonter kølergitteret (Figur 46).

  2. Arbejd fra kølerens ventilatorside, og blæs køleren med trykluft.

   g008426
  3. Rengør gitteret, og monter det igen.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af bremserne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Trykpoler bremserne.
 • Der sidder en bremsejusteringsstang på hver side af maskinen, så du kan justere bremserne. Juster bremserne som følger:

  1. Kør forlæns med transporthastigheden, og tryk på bremsepedalen. Begge hjul skal låse lige meget.

   Forsigtig

   Kontrol af bremserne på et afgrænset område, hvor omkringstående personer er til stede, kan forårsage personskade.

   Før og efter justering skal du altid kontrollere bremserne på et bredt, fladt, frit område, som er fri for andre personer og forhindringer.

  2. Hvis bremserne ikke låser lige meget, skal du afmontere bremsestængerne ved at fjerne låseclipsen og gaffelbolten (Figur 47).

   g008448
  3. Løsn kontramøtrikken, og juster gaffelstykket tilsvarende (Figur 47).

  4. Monter gaffelstykket på bremseakslen (Figur 47).

  5. Kontroller bremsepedalens frie vandring, når justeringen er udført. Der bør være 13-25 mm vandring, før bremseskoene berører bremsetromlerne. Juster om nødvendigt.

  6. Kør forlæns med transporthastigheden, og tryk på bremsepedalen. Begge bremser skal låse lige meget. Juster om nødvendigt.

  7. Bremserne skal trykpoleres årligt. Se afsnittet Justering af bremserne.

  Vedligeholdelse af remme

  Justering af generatorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller spændingen på generatorremmen.
 • Sørg for, at remmen er strammet ordentligt for at sikre korrekt maskindrift og undgå unødvendig slitage.

  1. Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag tændingsnøglen ud.

  2. Tryk moderat med tommelfingeren på remmen mellem remskiverne (10 kg). Remmen skal afbøje 7 til 9 mm. Gør den ikke det, skal du udføre følgende procedure:

   g014755
   1. Løsn boltene, der fastgør generatoren til motoren og den justerbare strop.

   2. Efterse remmen for slid eller beskadigelse og udskift den, hvis den er slidt.

   3. Træk generatoren ud for at opnå den korrekte remspænding og stram boltene vha. et greb placeret mellem generatoren og motorblokken.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af klippeenhedsløftet/-sænkningen

  Klippeenhedsløftets/-sænkningens kredsløb er udstyret med en strømreguleringsventil (Figur 49). Denne ventil er fabriksindstillet, men det kan være nødvendigt at justere den for at kompensere for forskelle i hydraulikolietemperaturerne, græsklipningshastigheder, tilbehør mv. Hvis det er nødvendigt at foretage justering, gøres det som følger:

  Note: Lad hydraulikvæsken nå fuld driftstemperatur, før strømreguleringsventilen justeres.

  1. Hæv sædet, og find strømreguleringsventilen til den midterste trækramme (Figur 49), som befinder sig på siden af hydraulikmanifolden.

  2. Løsn kontramøtrikken på strømreguleringsventilen.

  3. Drej knappen 1/16 omgang mod uret, hvis den midterste klippeenhed sænkes for sent, eller drej 1/16 omgang med uret, hvis den midterste klippeenhed sænkes for tidligt.

  4. Tilspænd kontramøtrikken, når den ønskede indstilling er nået.

   g007387

  Baglapning af knivcylinderne

  Advarsel

  Berøring af knivcylindrene eller andre bevægelige dele kan medføre personskader.

  • Hold fingre, hænder og beklædningsgenstande væk fra knivcylindrene eller andre bevægelige dele.

  • Forsøg aldrig at dreje knivcylindrene med hænderne eller fødderne, mens motoren kører.

  1. Placer maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, stop motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Lås sædet op, og løft det, så betjeningsanordningerne bliver tilgængelige.

  3. Foretag de første justeringer mellem knivcylinder og bundkniv, der er relevante for baglapning, på alle klippeenheder, som skal baglappes. Se klippeenhedens betjeningsvejledning.

   Fare

   Ændring af motorhastighed under baglapning kan få knivcylindrene til at sætte ud.

   • Reguler aldrig motorhastigheden under baglapning.

   • Baglap kun ved tomgangshastighed.

  4. Start motoren, og lad den køre ved lav tomgangshastighed.

  5. Drej baglapningsgrebet til positionen ”R” (Figur 50).

   g008455
  6. Drej knivcylinderens hastighedsregulator til indstillingen 1 (Figur 50).

  7. Når funktionsbevægelseshåndtaget er i positionen NEUTRAL, skal håndtaget til sænkning/hævning af klippeenhederne flyttes fremad for at starte baglapningen på de valgte knivcylindre.

  8. Påfør lappepasta med en langskaftet pensel. Brug aldrig en kortskaftet pensel.

  9. Hvis knivcylindrene går i stå eller kører uregelmæssigt under baglapningen, så vælg en højere hastighed for knivcylindrene, indtil hastigheden stabiliseres, og sæt så knivcylinderhastigheden tilbage til indstillingen 1 eller den ønskede hastighed.

  10. Klippeenhederne justeres under baglapning ved at slå knivcylindrene fra ved at flytte håndtaget til sænkning/hævning af klippeenhederne bagud og slukke for motoren. Gentag trin 4 til 8, når justeringerne er foretaget.

  11. Gentag proceduren for alle de klippeenheder, du ønsker at baglappe.

  12. Når du er færdig, sættes baglapningshåndtagene tilbage til positionen "F", sædet sænkes, og al lappepasta vaskes af klippeenhederne. Juster klippeenhedernes knivcylindre i forhold til bundknivene efter behov. Flyt hastighedsregulatorerne for klippeenhedernes knivcylindre til den ønskede klippeposition.

   Important: Hvis baglapningsgrebet ikke returneres til positionen ”F” efter baglapningen, kan klippeenhederne ikke hæves, og fungerer dermed ikke korrekt.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Udskiftning af hydraulikvæsken og -filteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskift hydraulikvæskefilteret.
 • For hver 800 timer
 • Skift hydraulikvæsken, hydraulikvæskefilteret og tankens ånderør.
 • Hvis væsken bliver forurenet, skal du kontakte den lokale Toro-forhandler, eftersom systemet skal skylles ud. Forurenet væske ser mælkeagtigt eller sort ud sammenlignet med ren væske.

  1. Rengør det område, hvor filteret monteres (Figur 51). Anbring en drænbakke under filteret, og afmonter filteret.

   Note: Hvis du ikke har tænkt dig at aftappe væsken, skal du frakoble og tilstoppe hydraulikrøret, der fører hen til filteret.

   g008447
  2. Fyld det nye filter op med den korrekte hydraulikvæske, smør forseglingspakningen, og drej med hånden, indtil pakningen berører filterhovedet. Stram dernæst endnu 3/4 omgang. Filteret skulle nu være forseglet.

  3. Fyld hydraulikbeholderen med ca. 20,8 l hydraulikvæske. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  4. Start maskinen, og kør den i tomgang i 3 til 5 minutter for at cirkulere væsken og fjerne luft, som er fanget i systemet.

  5. Stop maskinen, kontroller væskestanden, og fyld på efter behov.

  6. Olie og filteret skal bortskaffes på forsvarlig vis.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikrør og slanger
 • Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.

  Efterse dagligt hydraulikrør og -slanger for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, forringelser på grund af vejrlig og kemisk forringelse. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Opbevaring

  Hvis du ønsker at stille maskinen til opbevaring i længere tid, skal du udføre følgende trin før opbevaring:

  1. Fjern ophobninger af snavs og gammelt græsaffald. Slib knivcylinderne og bundknivene om nødvendigt. Se betjeningsvejledningen til klippeenheden. Brug rustbeskytter på underknive og cylinderknive. Smør alle smøringspunkter. Se Smøring.

  2. Klods hjulene op for at tage vægten af dækkene.

  3. Tøm og udskift hydraulikvæsken og filteret, og efterse hydraulikrør og fittings. Udskift om nødvendigt. Se Udskiftning af hydraulikvæsken og -filteret og Kontrol af hydraulikrør og -slanger.

  4. Fjern alt brændstof fra brændstoftanken. Lad motoren køre, indtil den slukkes grundet mangel på brændstof. Udskift brændstoffilteret. Se Serviceeftersyn af brændstoffilteret.

  5. Aftap olien fra krumtaphuset, mens motoren stadig er varm. Genopfyld med frisk olie. Se Udskiftning af motorolie og filter.

  6. Fjern snavs og avner fra cylinderen, køleribberne og blæserhuset.

  7. Fjern batteriet, og oplad det helt. Opbevar det enten på hylden eller på maskinen. Lad kablerne være frakoblede, hvis det opbevares på maskinen. Opbevar batteriet et køligt sted for at forhindre, at batteriet aflades hurtigt..

  8. Opbevar maskinen på et varmt, tørt sted.