Wprowadzenie

Ta samojezdna kosiarka rotacyjna przeznaczona jest do użytku domowego lub przez najemnych operatorów. Przeznaczona jest przede wszystkim do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach prywatnych lub komercyjnych. Nie służy do koszenia żywopłotów ani zastosowań rolniczych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

W kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia z firmą Toro można skontaktować się bezpośrednio poprzez stronę www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

g188704

W miejscu poniżej wpisz model produktu i numery seryjne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Niniejsze urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Moc silnika na wale silnika

Moc na wale silnika została wyznaczona laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie ze specyfikacją Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) o numerze J1940. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w kosiarce tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji.

Specyfikację danego modelu kosiarki można znaleźć na stronie www.Toro.com.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN ISO 5395:2013.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niniejszy produkt może obciąć dłonie lub stopy oraz wyrzucać przedmioty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się niniejszą instrukcją obsługi. Każdy użytkownik tego urządzenia musi być zaznajomiony ze sposobem jego obsługi i z podanymi ostrzeżeniami.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zbliżać się do wyrzutnika. Osoby postronne powinny stać w bezpiecznej odległości od maszyny.

 • Nie zezwalać dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa konserwacja maszyny mogą spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w stosownych rozdziałach niniejszej instrukcji.

Wskaźnik nachylenia terenu

g011841

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decaloemmarkt
decal117-1194
decal121-2989b
decalbatterysymbols
decal130-0731
decal132-0872
decal130-0765
decal130-0654
decal131-1097
decal132-0869
decal133-5198
decal133-9263
decal136-4243
decal136-4244
decal136-4245
decal136-5596
decal136-9186

Przegląd produktu

g195717

Przed uruchomieniem silnika i rozpoczęciem korzystania z maszyny należy zapoznać się z obsługą wszystkich elementów sterujących w Rysunek 5 oraz Rysunek 6.

g188738
g188776

Wskaźnik ilości paliwa

Wskaźnik paliwa pokazuje ilość paliwa w zbiorniku (Rysunek 6).

Regulator przepustnicy

Dźwignia przepustnicy służy do sterowania prędkością obrotową silnika. Dźwignię można ustawić w dowolnej pozycji między położeniem WOLNO a SZYBKO (Rysunek 5).

Włącznik ssania

Włącznik ssania służy do uruchomienia zimnego silnika. Wyciągnij gałkę ssania, aby załączyć ssanie. Pchnij gałkę ssania w dół, aby wyłączyć ssanie.

Licznik godzin

Licznik godzin rejestruje liczbę godzin pracy silnika. Licznik pracuje podczas pracy silnika. Korzystaj ze wskazań licznika do planowania regularnej konserwacji (Rysunek 5).

Dźwignie sterowania

Dźwignie sterowania jazdą to reagujące na prędkość elementy sterujące silnikami poszczególnych kół. Przesunięcie dźwigni w przód lub w tył powoduje obracanie się koła po danej stronie do przodu lub do tyłu, a prędkość obracania się jest proporcjonalna do stopnia wychylenia dźwigni. Ustaw dźwignie sterowania na zewnątrz względem położenia środkowego, w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM i zejdź z maszyny (Rysunek 4). Ustawiaj dźwignie terowania w położeniu NEUTRALNYM-ZABLOKOWANYM zawsze, gdy zatrzymasz maszynę lub gdy pozostawiasz ją bez nadzoru.

Dźwignia hamulca postojowego

Dźwignia hamulca postojowego znajduje się po lewej stronie konsoli (Rysunek 4). Dźwignia hamulca służy do załączenia hamulca postojowego, który unieruchamia koła napędowe.

Aby załączyć hamulec postojowy, pociągnij jego dźwignię do góry, aż wskoczy w wycięcie zapadki.

Aby zwolnić hamulec postojowy, wysuń dźwignię z wycięcia zapadki i do siebie, następnie pchnij ją w dół.

System podnoszenia podwozia tnącego za pomocą pedału

System podnoszenia podwozia tnącego za pomocą pedału pozwala na opuszczanie i podnoszenie jednostki tnącej i może być obsługiwany z fotela. Korzystając z pedału można na krótko unieść podwozie tnące w celu ominięcia przeszkody lub zablokować podwozie w pozycji najwyższej wysokości koszenia lub pozycji transportowej (Rysunek 4).

Dźwignia sterowania systemem Smart Speed

Dźwignia sterowania systemem Smart Speed™, umieszczona poniżej pozycji pracy umożliwia wybranie jednej z trzech prędkości jazdy - przycinanie, holowanie i koszenie (Rysunek 26).

Punkt zasilania 12 V

Punkt zasilania służy do zasilania akcesoriów o napięciu 12 V (Rysunek 5).

Important: Gdy punkt zasilania nie jest używany, należy go zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez włożenie gumowej zaślepki.

Wyłącznik zapłonu

Służy on do uruchamiania silnika kosiarki. Można go ustawić w jednej z trzech pozycji: ROZRUCH, PRACA i WYłąCZENIE.

Przełącznik sterowania ostrzem (wał odbioru mocy)

Przełącznik sterowania ostrzem (WOM) służy do załączania i odłączania napędu ostrza kosiarki (Rysunek 5).

Dźwignia wysokości koszenia

Dźwignia wysokości koszenia wraz z pedałem nożnym umożliwia zablokowanie podwozia tnącego na konkretnej wysokości koszenia. Wysokość cięcia należy regulować tylko wtedy, gdy maszyna nie porusza się (Rysunek 4).

Sprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama zatwierdzonego przez firmę Toro sprzętu i akcesoriów przeznaczonych do stosowania z maszyną, zwiększających jej możliwości. Lista wszystkich zaakceptowanych rodzajów sprzętu i akcesoriów jest dostępna u autoryzowanych przedstawicieli serwisu i dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.Toro.com.

Działanie

Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Operator musi umieć szybko zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

 • Należy sprawdzić czujniki obecności operatora i właściwe działanie wyłączników bezpieczeństwa, a także osłony pod kątem prawidłowego zamocowania i działania. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

 • Przed użyciem sprawdź, czy ostrza, śruby ostrzy i zespoły tnące są w dobrym stanie technicznym. Aby zachować równowagę zespołu tnącego, wymieniaj cały zestaw zużytych lub uszkodzonych ostrzy i śrub.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

 • Oceń teren pod kątem konieczności zastosowania odpowiedniego wyposażenia oraz sprzętu i akcesoriów w celu właściwego i bezpiecznego operowania maszyną.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Aby uniknąć obrażeń i zniszczenia mienia, należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z paliwem. Opary paliwa są łatwopalne i wybuchowe.

 • Zgaś papierosy, cygara, fajki i wszelkie inne źródła zapłonu.

 • Używaj wyłącznie zatwierdzonego kanistra na paliwo.

 • Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie tankuj paliwa w zamkniętych pomieszczeniach.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomień pilotowy, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach tego typu.

 • Zabrania się napełniania kanistrów we wnętrzu pojazdu, na skrzyni ładunkowej czy na przyczepie ciężarówki wyłożonej tworzywem sztucznym. Kanistry przed napełnieniem umieszczaj zawsze na gruncie, w bezpiecznej odległości od pojazdu.

 • Zdejmij urządzenie z ciężarówki lub przyczepy i zatankuj je, gdy stoi na ziemi. Jeśli nie jest to możliwe, zatankuj to urządzenie za pomocą przenośnego kanistra, a nie z pistoletu dystrybutora paliwa.

 • Nigdy nie używaj maszyny, gdy układ wydechowy jest niekompletny lub nie jest w dobrym stanie technicznym.

 • Utrzymuj dyszę dystrybutora tak, aby stykała się z obręczą zbiornika lub otworu pojemnika przez cały czas, aż do zakończenia tankowania. Nie stosować blokady zaworu pistoletu.

 • Ubranie oblane paliwem należy natychmiast zmienić. Wycieraj rozlane paliwo.

 • Nie wlewać nadmiernej ilości paliwa do zbiornika. Założyć korek paliwa i mocno go dokręcić.

 • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci. Zapas paliwa nigdy nie powinien starczać na więcej niż 30 dni.

 • Nie napełniaj całego zbiornika. Dolewamy paliwo do zbiornika, aż jego poziom znajdzie się 6 do 13 mm poniżej szyjki wlewu paliwa. Wolna przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa.

  • Unikaj długotrwałego wdychania oparów.

  • Nie zbliżaj twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa ani do otworu zbiornika paliwa.

  • Unikaj kontaktu ze skórą; rozlane paliwo należy usunąć za pomocą wody z mydłem.

Zalecane paliwo

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

 • Etanol: można stosować benzynę zawierającą do 10% etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (eteru tert-butylowo-metylowego). Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana. Nigdy nie należy stosować benzyny zawierającej w objętości ponad 10% etanolu, takiej jak E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu), czy E85 (zawiera do 85% etanolu). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością i/lub uszkodzeniem silnika, które mogą nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, jeżeli nie został użyty stabilizator paliwa.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Używanie środka stabilizującego/dodatków uszlachetniających paliwo

Zastosowanie środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo może zapewnić następujące korzyści:

 • Zachowanie świeżości paliwa przy przechowywaniu przez okres 90 dni lub krótszy (w przypadku przechowywania maszyny przez okres dłuższy niż 90 dni należy spuścić paliwo ze zbiornika paliwa)

 • Oczyszczanie silnika w trakcie pracy

 • Wyeliminowanie powstawania w układzie paliwowym gumiastych osadów, które utrudniają rozruch silnika

  Important: Nie stosuj dodatków uszlachetniających paliwo zawierających metanol lub etanol.

  Dodaj do paliwa właściwą porcję środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo.

  Note: Środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający jest najskuteczniejszy, gdy zostanie wymieszany ze świeżym paliwem. Aby zmniejszyć do minimum możliwość powstania osadów w układzie paliwowym, należy stosować stabilizator do paliwa przez cały czas.

Uzupełnianie paliwa

 1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

 2. Załącz hamulec postojowy.

 3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 4. Oczyść okolice korka zbiornika paliwa.

 5. Wlewaj paliwo do zbiornika do momentu, gdy wskaźnik paliwa dojdzie do znaku pełnego zbiornika (Rysunek 7).

  Note: Nie napełniaj całego zbiornika. Wolna przestrzeń pozostawiona w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa.

  g197123

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Przed uruchomieniem silnika i przystąpieniem do użytkowania maszyny należy sprawdzić poziom oleju w skrzyni korbowej silnika (patrz Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego).

Docieranie nowej maszyny

Osiągnięcie przez silnik pełnej mocy wymaga nieco czasu. Nowe jednostki tnące oraz układy napędowe kosiarek generują większe opory i powodują większe obciążenie silnika. Nowa maszyna wymaga około 40 do 50 godzin dotarcia, aby rozwinąć pełną moc i uzyskać najlepsze osiągi.

Bezpieczeństwo to podstawa

Przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Zapoznaj się z symbolami znajdującymi się w części dotyczącej bezpieczeństwa. Pomoże to uniknąć obrażeń operatora lub osób postronnych.

Niebezpieczeństwo

Eksploatacja maszyny na mokrej trawie lub stromych terenach pochyłych może powodować poślizg i utratę kontroli.

 • Nie należy używać maszyny na terenach o nachyleniu większym niż 15 stopni.

 • Na terenach pochyłych zmniejsz prędkość i zachowaj szczególną ostrożność.

 • Nie używaj maszyny w pobliżu zbiorników wodnych.

Niebezpieczeństwo

Koła wypadające poza brzegi mogą spowodować przewrócenie się maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń, śmierci lub utonięcia.

Nie używaj maszyny w pobliżu stromych zboczy.

g000513

Ostrożnie

Poziom hałasu wytwarzanego przez maszynę przekracza 85 dBA przy uchu operatora. Przy długotrwałym użytkowaniu może to doprowadzić do utraty słuchu.

Podczas eksploatacji maszyny należy korzystać z ochraniaczy słuchu.

Używaj odpowiedniego sprzętu do ochrony oczu, słuchu, dłoni, stóp oraz głowy.

g009027

Używanie układu blokad bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Jeśli wyłączniki blokad bezpieczeństwa są odłączone lub uszkodzone, pojazd może zostać nieoczekiwanie uruchomiony, powodując obrażenia ciała.

 • Nie manipuluj przy przełącznikach blokad.

 • Codziennie, przed przystąpieniem do obsługi maszyny, sprawdzaj działanie przełączników blokad i wymieniaj wszystkie uszkodzone przełączniki.

Działanie układu blokad bezpieczeństwa

Układ blokad bezpieczeństwa został opracowany, aby zapobiegać uruchomieniu silnika, chyba że:

 • Przełącznik sterowania ostrzami (napęd PTO) jest odłączony.

 • dźwignie sterowania są w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM.

 • hamulec postojowy jest załączony;

Układ blokad bezpieczeństwa powoduje zatrzymanie silnika również wtedy, gdy dźwignie sterowania są poza położeniem NEUTRALNYM-ZABLOKOWANYM, a operator wstanie z fotela.

Sprawdzanie układu blokad bezpieczeństwa

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.
 • Układ blokad bezpieczeństwa sprawdzaj przed każdym skorzystaniem z maszyny. Jeżeli układ bezpieczeństwa nie działa w sposób opisany poniżej, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym w celu przeprowadzenia niezwłocznej naprawy.

  1. Usiądź na fotelu, załącz hamulec postojowy i ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd WOM) w położeniu WłąCZONYM. Spróbuj uruchomić silnik (nie powinien się uruchomić).

  2. Usiądź na fotelu, załącz hamulec postojowy i ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd WOM) w położeniu WYłąCZONYM. Przesuń jedną z dźwigni kierowania (z położenia NEUTRALNEGO ZABLOKOWANEGO). Spróbuj uruchomić silnik (nie powinien się uruchomić). Powtórz czynność dla drugiej dźwigni kierowania.

  3. Usiądź na fotelu, załącz hamulec postojowy, ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd WOM) w położeniu WYłąCZONYM i ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM. Uruchom silnik. Gdy silnik pracuje, zwolnij hamulec postojowy, załącz przełącznik sterowania ostrzem (napęd WOM) i lekko unieś się z fotela – silnik powinien się zatrzymać.

  4. Usiądź na fotelu, załącz hamulec postojowy, ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd WOM) w położeniu WYłąCZONYM i ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM. Uruchom silnik. Gdy silnik pracuje, ustaw dowolną dźwignię kierowania w środkowej pozycji i przesuń ją do przodu lub do tyłu, silnik powinien się zatrzymać. Powtórz czynność dla drugiej dźwigni sterowania jazdą.

  5. Usiądź na fotelu, zwolnij hamulec postojowy, ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd WOM) w położeniu WYłąCZONYM i ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM. Spróbuj uruchomić silnik (nie powinien się uruchomić).

  Ustawianie fotela

  Fotel można przesuwać do przodu i do tyłu. Położenie fotela ustaw w miejscu, w którym masz najlepszą kontrolę nad maszyną i w którym czujesz się najwygodniej.

  Aby wyregulować fotel, przesuń dźwignię w bok w celu odblokowania pozycji fotela (Rysunek 10).

  g027632

  Regulacja systemu zawieszenia MyRide™

  System zawieszenia MyRide™ dostosowuje się samoczynnie tak, aby zapewnić płynną i wygodną jazdę. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem zmiany charakterystyki systemu zawieszenia jest wyregulowanie tylnych zespołów amortyzatorów podwójnych. Ustaw system zawieszenia w najwygodniejszym dla siebie położeniu.

  Regulacja tylnych zespołów amortyzujących

  Wycięcia w tylnych zespołach amortyzujących posiadają pozycje zapadek używane do określenia pozycji. Tylne zespoły amortyzujące można ustawić w dowolnej pozycji wycięcia, nie tylko w położeniach zapadek.

  Poniższy wykres przedstawia pozycje miękkiego lub twardego zawieszenia oraz poszczególne pozycje zapadek (Rysunek 11).

  g195744

  Note: Dopilnuj, aby lewy i prawy zespół amortyzujący były ustawione w tych samych pozycjach.

  Wyreguluj tylne zespoły amortyzujące (Rysunek 12).

  g195746g195745

  Regulacja dźwigni sterowania jazdą

  Regulacja wysokości

  Dla lepszego komfortu dźwignie sterowania jazdą można ustawić niżej lub wyżej (Rysunek 13).

  g027252

  Regulacja wychylenia

  Dźwignie sterowania jazdą można przesuwać do przodu i do tyłu w celu uzyskania komfortowej pozycji.

  1. Poluzuj górną śrubę mocującą dźwignię sterowania do trzpienia ramienia sterującego.

  2. Poluzuj dolną śrubę jedynie na tyle, aby móc obracać dźwignię sterowania do przodu i do tyłu (Rysunek 13).

  3. Dokręć obydwie śruby, aby unieruchomić dźwignię w nowym położeniu.

  4. Powtórz regulację dla drugiej dźwigni sterowania.

  Before Operation

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

  • Należy stosować odpowiedni ubiór, w tym ochronę oczu, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż długie włosy i nie noś biżuterii.

  • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • W żadnym wypadku nie przewoź pasażerów na maszynie ani nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny podczas pracy.

  • Aby uniknąć dziur lub niewidocznych zagrożeń, korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności.

  • Unikaj koszenia mokrej trawy. Pogorszona przyczepność może być przyczyną poślizgu.

  • Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że wszystkie napędy są w położeniu neutralnym, hamulec postojowy jest załączony i że siedzisz w fotelu operatora.

  • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do zespołów tnących. Wylot wyrzutnika zawsze powinien być drożny.

  • Zanim rozpoczniesz cofanie obejrzyj się, aby upewnić się, że teren za kosiarką jest pusty.

  • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do zakrętów, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

  • Nie koś blisko zboczy, rowów ani skarp. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub obsunięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny.

  • Zatrzymaj ostrza zawsze, gdy nie wykonujesz koszenia.

  • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań zatrzymaj maszynę i sprawdź ostrza. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Zwolnij i zachowaj ostrożność podczas skręcania i przejeżdżania przez jezdnie i chodniki. Zawsze ustępujemy drogi takim pojazdom.

  • Przed regulacją wysokości koszenia odłączaj napęd od jednostki tnącej i wyłączaj silnik (chyba że regulację można wykonać ze stanowiska operatora).

  • Nigdy nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniu zamkniętym, bez ujścia spalin.

  • Nie wolno pozostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora (dotyczy również opróżniania zestawu do zbierania trawy lub udrożnienia kanału) wykonaj następujące czynności:

   • Zatrzymaj maszynę na równym terenie.

   • Odłącz odbiór mocy i opuść sprzęt.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  • Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Nie używaj maszyny do holowania innych pojazdów.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej.

  • Stosuj wyłącznie akcesoria i osprzęt zatwierdzony przez firmę Toro.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność na pochyłościach terenu. Podczas jazdy po zboczu jedź tylko prosto w górę i w dół. Stan murawy może mieć wpływ na stabilność maszyny.

  • Unikaj skręcania na zboczach. Jeżeli musisz skręcić, rób to powoli i w miarę możliwości kierując się stopniowo w dół.

  • Nie wykonuj ostrych skrętów. Zachowaj ostrożność podczas cofania.

  • Używając maszyny z zamontowanym sprzętem, który może wpłynąć na jej stabilność, należy zachować szczególną ostrożność.

  • Wśród akcesoriów dostępnych dla tej maszyny znajduje się 2-słupkowy pałąk ROPS (zabezpieczenie przed przewróceniem). W związku z zagrożeniem przewrócenia się kosiarki pałąk ROPS jest zalecany podczas koszenia w pobliżu urwisk, wody lub stromych zboczy. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Obsługa hamulca postojowego

  Załączaj hamulec postojowy, zawsze po zatrzymaniu maszyny lub gdy pozostawiasz ją bez nadzoru.

  Załączanie hamulca postojowego

  Ostrzeżenie

  Hamulec postojowy może nie utrzymać maszyny zaparkowanej na terenie pochyłym, co może doprowadzić do obrażeń lub zniszczenia mienia.

  Nie wolno parkować na pochyłościach, chyba że koła zostaną unieruchomione klinami lub zablokowane.

  Aby załączyć hamulec postojowy, pociągnij jego dźwignię do góry, aż wskoczy w wycięcie zapadki (Rysunek 14).

  g188778

  Zwalnianie hamulca postojowego

  Aby zwolnić hamulec postojowy, wysuń dźwignię z wycięcia zapadki i do siebie, następnie pchnij ją w dół (Rysunek 15).

  g188777

  Używanie przełącznika sterowania ostrzem kosiarki (PTO)

  Przełącznik sterowania ostrzem (PTO) służy do uruchamiania i zatrzymywania ostrza kosiarki i wszelkiego napędzanego osprzętu.

  Załączanie napędu ostrzy za pomocą przełącznika sterowania ostrzami (WOM).

  g008945

  Note: Zawsze uruchamiaj silnik, gdy przepustnica ustawiona jest w położeniu SZYBKO (Rysunek 17).

  g187516

  Odłączanie napędu ostrzy za pomocą przełącznika sterowania ostrzami (WOM).

  g009174

  Obsługa przepustnicy

  Dźwignię przepustnicy można ustawić w położeniu pomiędzy położeniem SZYBKO i WOLNO (Rysunek 19).

  Przy uruchamianiu podwozia tnącego za pomocą przełącznika sterowania ostrzem (WOM) należy zawsze używać pozycji SZYBKIEJ.

  g187517

  Obsługa ssania

  Przełącznik ssania jest używany przy uruchamianiu zimnego silnika.

  1. Jeśli silnik jest zimny w celu jego uruchomienia użyj funkcji ssania.

  2. Podciągnij gałkę ssania w celu włączenia ssania przed przekręceniem kluczyka zapłonu (Rysunek 20).

  3. W celu wyłączenia ssania po uruchomieniu silnika wciśnij gałkę ssania (Rysunek 20).

   g008959

  Używanie wyłącznika zapłonu (stacyjki)

  1. Przekręć włącznik zapłonu do położenia ROZRUCHU (Rysunek 21).

   Note: Gdy silnik uruchomi się, puść kluczyk.

   Important: Przy rozruchu silnika nie kręć rozrusznikiem dłużej niż przez 5 sekund. Jeśli silnik nie chce się uruchomić, odczekaj 15 sekund na ostygnięcie pomiędzy kolejnymi próbami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować spalenie rozrusznika.

   Note: Podczas uruchamiania silnika po raz pierwszy po całkowitym opróżnieniu układu paliwowego z paliwa konieczne może być kilkukrotne podjęcie próby uruchomienia silnika.

   g008947
  2. Przekręć kluczyk zapłonu, aby wyłączyć silnik.

  Uruchamianie i zatrzymywanie silnika

  Uruchamianie silnika

  Note: Rozgrzany lub gorący silnik może nie wymagać ssania.

  Important: Podczas rozruchu silnika nie kręć rozrusznikiem dłużej niż przez 5 sekund. Utrzymywanie rozrusznika pracującego przez ponad 5 sekund może spowodować uszkodzenie jego silnika. Jeśli silnik nie daje się uruchomić, odczekaj 10 sekund pomiędzy kolejnymi próbami.

  g189354

  Zatrzymywanie silnika

  1. Odłącz napęd ostrzy, ustawiając przełącznik sterowania ostrzem w pozycji WYłąCZONEJ (Rysunek 20).

  2. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji SZYBKO.

  3. Przekręć wyłącznik zapłonu do położenia WYłąCZENIA i wyjmij go.

  Używanie dźwigni sterowania jazdą

  g004532

  Kierowanie maszyną

  Koła napędowe są napędzane przez oddzielne silniki hydrauliczne i obracają się niezależnie. Jedna strona może kręcić się do tyłu podczas gdy druga może kręcić się do przodu, co spowoduje obrót maszyny w miejscu zamiast jazdy po łuku. Poprawia to znacząco zwrotność maszyny, ale może wymagać pewnego czasu zanim przystosujesz się do jej sposobu poruszania się.

  Przepustnica kontroluje prędkość obrotową silnika, wyrażoną w obr./min (obrotach na minutę). Aby osiągnąć najwyższą moc, ustaw moduł sterowania przepustnicą w pozycji SZYBKIEJ. Podczas koszenia przepustnica musi być całkowicie otwarta.

  Ostrożnie

  Istnieje ryzyko nagłego obrotu maszyny, co może spowodować utratę kontroli przez operatora i doprowadzenia do obrażeń ciała lub uszkodzenia maszyny.

  • Podczas skrętów należy zachować ostrożność.

  • Zwolnij przed ostrymi zakrętami.

  Jazda do przodu

  Note: W przypadku przesunięcia dźwigni sterowania jazdą przy załączonym hamulcu postojowym silnik zgaśnie.

  Aby zatrzymać, przesuń dźwignie sterowania do położenia NEUTRALNEGO.

  1. Zwolnij hamulec postojowy; patrz Zwalnianie hamulca postojowego.

  2. Ustaw dźwignie w środkowym położeniu odblokowanym.

  3. Aby jechać do przodu, powoli przesuń do przodu dźwignie kierowania (Rysunek 24).

   g008952

  Jazda do tyłu

  1. Ustaw dźwignie w środkowym położeniu odblokowanym.

  2. Aby jechać do tyłu, powoli przesuń dźwignie kierowania do tyłu (Rysunek 25).

   g008953

  Korzystanie z systemu Smart Speed

  Dźwignia sterowania systemem Smart Speed, umieszczona poniżej pozycji pracy (Rysunek 26), umożliwia wybranie jednej z trzech prędkości jazdy - przycinanie, holowanie i koszenie.

  g197125

  W celu zmiany prędkości wykonaj następującą czynność:

  1. Przesuń dźwignie sterujące w położenie neutralne, a następnie na zewnątrz do położenia NEUTRALNEGO ZABLOKOWANEGO.

  2. Zwolnij przełącznik sterujący ostrzem.

  3. Ustaw dźwignię w pożądanym położeniu.

  Poniższe ustawienia stanowią jedynie zalecenia użytkowania. Regulacja różni się w zależności od typu, wysokości i wilgotności trawy.

  Zalecane czynności:PrzycinanieHolowanieKoszenie
  ParkowanieX  
  Ciężka, mokra trawaX  
  SzkolenieX  
  Koszenie z workowaniem X 
  Koszenie z rozdrabnianiem X 
  Koszenie normalne  X
  Transport  X

  Przycinanie

  Jest to położenie najniższej prędkości. Sugerowane zastosowanie tego położenia jest następujące:

  • Parkowanie

  • Koszenie ciężkiej, mokrej trawy

  • Szkolenie

  Holowanie

  Jest to położenie umiarkowanej prędkości. Sugerowane zastosowanie tego położenia jest następujące:

  • Koszenie z workowaniem

  • Koszenie z rozdrabnianiem

  Koszenie

  Jest to położenie najwyższej prędkości. Sugerowane zastosowanie tego położenia jest następujące:

  • Koszenie normalne

  • Transportowanie urządzenia

  Zatrzymywanie maszyny

  Aby zatrzymać maszynę, przesuń dźwignie kierowania do położenia neutralnego, a następnie do położenia zablokowanego, ustaw przełącznik sterowania ostrzami napędu (PTO) w położeniu odłączenia i ustaw kluczyk zapłonu w położeniu WYłąCZENIA.

  Załączaj hamulec postojowy, gdy pozostawiasz maszynę bez nadzoru, patrz Załączanie hamulca postojowego. Pamiętaj o wyjęciu kluczyka ze stacyjki.

  Ostrożnie

  Dzieci lub osoby postronne mogą odnieść obrażenia w przypadku przemieszczenia lub próby uruchomienia maszyny pozostawionej bez nadzoru.

  W przypadku pozostawienia maszyny bez nadzoru nawet na kilka minut należy wyjąć kluczyk zapłonu oraz załączyć hamulec postojowy.

  Korzystanie z wyrzutu bocznego

  Kosiarka wyposażona została w deflektor trawy zamocowany na zawiasie, rozrzucający ścinki na boki i w dół do darni.

  Niebezpieczeństwo

  Bez zamontowanego deflektora trawy, osłony wyrzutu lub kompletnego zespołu wychwytywacza trawy, użytkownik i inne osoby narażone są na kontakt z ostrzem i wyrzucanymi pozostałościami. Kontakt z obracającymi się ostrzami kosiarki i wyrzucanymi pozostałościami może spowodować obrażenia lub śmierć.

  • Deflektora trawy nie wolno zdejmować z kosiarki, ponieważ kieruje on materiał w dół do darni. Jeśli deflektor trawy ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić.

  • Nie wkładać rąk ani stóp pod kosiarkę.

  • Nie wolno czyścić obszaru wyrzutu lub ostrzy kosiarki, jeśli przełącznik sterowania ostrzami (napędu PTO) nie jest ustawiony w położeniu ODłąCZENIA, a kluczyk zapłonu należy ustawić w położeniu WYłąCZONYM, a następnie go wyjąć.

  • Upewnij się, że deflektor trawy jest opuszczony.

  Regulacja wysokości cięcia.

  Urządzenie jest wyposażone w system podnoszenia podwozia tnącego za pomocą pedału. Korzystając z pedału można na krótko unieść podwozie tnące w celu ominięcia przeszkody lub zablokować podwozie w pozycji najwyższej wysokości koszenia lub pozycji transportowej. Dźwignia wysokości koszenia wraz z pedałem nożnym umożliwia zablokowanie podwozia tnącego na konkretnej wysokości koszenia.

  Korzystanie z systemu podnoszenia podwozia tnącego za pomocą pedału

  • Naciśnij pedał podnoszenia podwozia tnącego, aby je unieść. Naciskaj pedał dalej, aż podwozie tnące zostanie zablokowane w pozycji transportowej (Rysunek 27).

  • Naciśnij pedał podnoszenia podwozia tnącego i pociągnij w tył uchwyt blokady transportowej, aby zwolnić blokadę pozycji transportowej (Rysunek 27).

  g024409

  Regulacja wysokości cięcia.

  Wysokość koszenia można regulować w zakresie od 38 do 114 mm co 6 mm, przekładając sworzeń wysokości koszenia w inny otwór.

  1. Naciśnij nogą pedał podnoszenia podwozia tnącego i unieś podwozie tnące do pozycji blokady transportowej (zwanej również położeniem wysokości koszenia 114 mm) w sposób pokazany na Rysunek 28.

  2. Aby wyregulować, wyjmij sworzeń ze wspornika wysokości cięcia (Rysunek 28).

  3. Wybierz otwór w systemie wysokości koszenia odpowiadający żądanej wysokości koszenia i włóż w niego sworzeń (Rysunek 28).

  4. Naciśnij pedał podnoszenia podwozia tnącego i pociągnij w tył uchwyt, aby zwolnić blokadę pozycji transportowej (Rysunek 27).

  5. Powoli opuść podwozie tnące, aż dźwignia oprze się o sworzeń.

   g188850

  Ustawianie rolek zapobiegających zdzieraniu darni

  Po każdej zmianie wysokości cięcia zaleca się regulację wysokości rolek zapobiegających zdzieraniu darni.

  1. Ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd PTO) w położeniu odłączonym, ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Wyreguluj rolki zapobiegające zdzieraniu darni w sposób pokazany na Rysunek 29.

   g029955

  Konwersja kosiarki z podwoziem tnącym o szerokości 122 cm do pracy z wyrzutem bocznym

  Podwozie tnące i ostrza kosiarki dostarczane z tą maszyną są zaprojektowane do optymalnego rozdrabniania i pracy z wyrzutem bocznym.

  Elementy mocujące zamontuj w tych samych otworach, w których znajdowały się wcześniej. Dzięki temu podczas pracy podwozia tnącego żaden z otworów nie będzie otwarty.

  Niebezpieczeństwo

  Otwarte otwory w obudowie kosiarki narażają operatora i inne osoby na wyrzucane przedmioty. Zanieczyszczenia wyrzucane z otworów w obudowie kosiarki mogą być przyczyną obrażeń.

  • Nigdy nie używaj kosiarki bez założonych zamknięć wszystkich otworów w obudowie kosiarki.

  • Po zdemontowaniu przegrody wkręć zamknięcia w otwory montażowe.

  Demontaż przegrody do pracy w trybie rozdrabniania

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora przesuń dźwignie sterowania w pozycji NEUTRALNEJ ZABLOKOWANEJ, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zdejmij podwozie tnące kosiarki, patrz Zdejmowanie jednostki tnącej.

  4. Odkręć 2 nakrętki zabezpieczające (5/16 cala) znajdujące się na środkowej i lewej pozycji na kołkach lewej przegrody u góry podwozia kosiarki (Rysunek 30).

   g011149
  5. Odkręć śrubę zamkową z nakrętką zabezpieczającą ze ściany bocznej podwozia tnącego mocujące lewą przegrodę do podwozia.

  6. Zdemontuj lewą przegrodę od podwozia tnącego w sposób pokazany na Rysunek 30.

  7. Zdemontuj 2 śruby zamkowe (5/16 x 3/4 cala) i 2 nakrętki zabezpieczające (5/16 cala) mocujące zamontowaną prawą przegrodę i osłonę przegrody do podwozia tnącego kosiarki (Rysunek 31).

   g191136
  8. Odkręć 2 nakrętki zabezpieczające (5/16 cala) znajdujące się na środkowej i prawej pozycji na kołkach prawej przegrody u góry podwozia kosiarki (Rysunek 32).

   Note: Zdemontuj prawą przegrodę z podwozia tnącego.

   g010704
  9. W woreczku z drobnymi elementami odszukaj przegrodę odcinającą i odkręć mocowania z tylnych otworów płyty wyrzutu (Rysunek 33).

   g190734
  10. Zamontuj przegrodę w otworze wyrzutu bocznego w podwoziu tnącym kosiarki.

  11. Za pomocą elementów mocujących zamocuj przegrodę odcinającą do podwozia tnącego.

  12. Zamontuj podwozie tnące, patrz Montaż jednostki tnącej kosiarki..

  Konwersja kosiarki z podwoziem tnącym o szerokości 137 cm do pracy z wyrzutem bocznym

  Elementy mocujące zamontuj w tych samych otworach w podwoziu tnącym, w których się znajdowały wcześniej. Dzięki temu podczas pracy podwozia tnącego żaden z otworów nie będzie otwarty.

  Niebezpieczeństwo

  Otwarte otwory w obudowie kosiarki narażają operatora i inne osoby na wyrzucane przedmioty. Zanieczyszczenia wyrzucane z otworów w obudowie kosiarki mogą być przyczyną obrażeń.

  • Nigdy nie używaj kosiarki bez założonych zamknięć wszystkich otworów w obudowie kosiarki.

  • Po zdemontowaniu przegrody wkręć zamknięcia w otwory montażowe.

  Demontaż przegrody do pracy w trybie rozdrabniania

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora przesuń dźwignie sterowania do pozycji NEUTRALNEJ ZABLOKOWANEJ, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zdejmij podwozie tnące kosiarki, patrz Zdejmowanie jednostki tnącej.

  4. Odkręć 3 nakrętki zabezpieczające (5/16 cala) znajdujące się na środkowej, lewej środkowej i lewej skrajnej pozycji na kołkach lewej przegrody u góry podwozia kosiarki (Rysunek 34).

   g011149
  5. Odkręć śrubę zamkową z nakrętką zabezpieczającą ze ściany bocznej podwozia tnącego mocujące lewą przegrodę do podwozia (Rysunek 34).

  6. Zdemontuj lewą przegrodę z podwozia tnącego (Rysunek 34).

  7. Odszukaj wśród drobnych części 2 śruby i wraz z dotychczasowymi nakrętkami zabezpieczającymi wkręć je w otwory pokazane na Rysunek 34, aby zabezpieczyć podwozie tnące przed wydostawaniem się zanieczyszczeń.

   Note: Śrubę trzymaną gwintem do góry włóż od spodu podwozia tnącego, po czym nakręć na nią od góry dotychczasową nakrętkę zabezpieczającą.

   Ostrzeżenie

   Otwarte otwory w obudowie jednostki tnącej narażają operatora i inne osoby na wyrzucane zanieczyszczenia mogące być przyczyną poważnych obrażeń.

   • Nigdy nie używaj kosiarki bez założonych zamknięć wszystkich otworów w obudowie jednostki tnącej.

   • Wkręć zamknięcia w otwory montażowe po zdemontowanej przegrodzie rozdrabniającej.

  8. Odkręć śrubę zamkową (5/16 x 3/4 cala) z nakrętką zabezpieczającą (5/16 cala) ze ściany tylnej podwozia tnącego mocujące przegrodę do podwozia (Rysunek 35).

   g190737
  9. Zlokalizuj osłonę przegrody przy przedniej krawędzi otworu wyrzutu bocznego (Rysunek 35).

  10. Wykręć elementy mocujące osłonę przegrody i prawą przegrodę do podwozia tnącego kosiarki (Rysunek 35).

   Note: Zdemontuj osłonę przegrody i zachowaj wszystkie elementy mocujące.

  11. Odkręć 2 nakrętki zabezpieczające (5/16 cala) znajdujące się na środkowej i prawej pozycji na kołkach prawej przegrody u góry podwozia kosiarki (Rysunek 36).

   g010704
  12. Wykręć śrubę zamkową z nakrętką zabezpieczającą mocującą prawą przegrodę do góry podwozia tnącego i odłącz prawą przegrodę od podwozia kosiarki (Rysunek 36).

  13. Wkręć odkręcone wcześniej elementy mocujące w przednie otwory w płycie wyrzutu oraz przedni otwór w podwoziu tnącym (Rysunek 35).

  14. W woreczku z drobnymi elementami odszukaj przegrodę odcinającą, odkręć mocowania z tylnych otworów płyty wyrzutu, a następnie zamontuj przegrodę w otworze wyrzutu bocznego w podwoziu tnącym kosiarki (Rysunek 37).

   g190735
  15. Za pomocą elementów mocujących zamocuj przegrodę odcinającą do podwozia tnącego.

  16. Zamontuj podwozie tnące, patrz Montaż jednostki tnącej kosiarki..

  Używanie osprzętu i akcesoriów

  Używaj jedynie osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez Toro.

  Jeżeli do osłony silnika zostanie zamontowany kosz, należy zabezpieczyć go za pomocą poliamidowego paska.

  Important: Masa kosza może zmienić stabilność maszyny. W przypadku przewożenia w koszu zamocowanym do osłony silnika masy większej niż podana w poniższej tabeli konieczne jest zamontowanie w maszynie zestawu wsporczego kosza.

  Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Podwozie tnące WielkośćMaksymalny ciężar na jeden kosz bez zestawu wsporczego kosza
  Jednostka tnąca o szerokości 122 cm1.1 kg (2.5 funtów)
  Jednostka tnąca o szerokości 137 cm1.1 kg (2.5 funtów)

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Korzystanie z przepustnicy w położeniu szybkim

  Aby zapewnić najlepsze koszenie i maksymalną cyrkulację powietrza, używaj silnika z przepustnicą ustawioną w położeniu SZYBKIM. Powietrze jest potrzebne do dokładnego rozdrobnienia ścinków trawy, nie należy więc ustawiać wysokości koszenia zbyt nisko ani w pełni otaczać kosiarki nieściętą trawą. Należy jeden z boków kosiarki trzymać na obszarze wolnym od nieściętej trawy, co pozwoli na zapewnienie dopływu powietrza do wnętrza kosiarki.

  Koszenie trawnika po raz pierwszy

  Aby upewnić się, że wysokość koszenia kosiarki nie powoduje zdzierania darni na nierównym terenie, koś trawę na nieco większą długość źdźbeł niż normalnie. Najlepsza jest jednak wcześniej używana wysokość cięcia. Podczas koszenia trawy dłuższej niż 15 cm konieczne może okazać się dwukrotne skoszenie trawnika w celu zapewnienia właściwej jakości cięcia.

  Ścinanie jednej trzeciej długości źdźbła trawy

  Najlepiej ścinać jedynie około 1/3 długości źdźbła trawy. Ścinanie większej części źdźbła nie jest zalecane, chyba że trawa jest rzadka lub koszenie następuje późną jesienią, gdy trawa rośnie wolniej.

  Zmiana kierunku koszenia

  Aby trawa była prosta, należy zmieniać kierunek koszenia. Pomaga to również w rozrzuceniu ściętej trawy, co poprawia rozkład oraz nawożenie.

  Koszenie w odpowiednich odstępach czasu

  Trawa rośnie z różną szybkością, w zależności od pory roku. Aby zachować tę samą wysokość koszenia, wczesną wiosną należy kosić częściej. Ponieważ prędkość wzrostu trawy zmniejsza się w środku lata, należy wtedy kosić rzadziej. Jeśli nie możesz kosić trawy przez dłuższy czas, najpierw skoś ją z większą wysokością koszenia, a następnie skoś ponownie dwa dni później z mniejszą wysokością koszenia.

  Korzystanie z niższej szybkości koszenia

  Aby poprawić jakość koszenia, jedź wolniej w pewnych warunkach.

  Unikaj koszenia zbyt nisko

  Podczas koszenia nierównego trawnika należy, w celu uniknięcia zdzierania murawy, zwiększyć wysokość koszenia.

  Zatrzymywanie maszyny

  Jeśli konieczne jest zatrzymanie ruchu maszyny do przodu, na trawnik może spaść bryła sklejonych ścinków trawy. Aby tego uniknąć, po włączeniu ostrzy przejedź wcześniej skoszony obszar lub wyłącz napęd podwozia tnącego podczas jazdy do przodu.

  Utrzymywanie spodu podwozia kosiarki w czystości

  Po każdym zastosowaniu należy usunąć skoszoną trawę i zabrudzenia z części spodniej kosiarki. Jeżeli wewnątrz kosiarki nagromadzi się trawa i zabrudzenia, jakość koszenia stanie się niezadowalająca.

  Konserwacja ostrza/ostrzy

  Ostrze przez cały sezon koszenia musi być ostre, ponieważ wtedy tnie czysto bez ciągnięcia ani urywania źdźbeł. Ciągnięcie i urywanie sprawia, że trawa staje się brązowa na krawędziach, co spowalnia jej wzrost i zwiększa ryzyko chorób. Po każdym użyciu sprawdzaj ostrza pod kątem ostrości oraz jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzeń. Spiłuj wszelkie zadziory. W razie potrzeby naostrz ostrza. Jeśli ostrze jest uszkodzone lub zużyte, wymień je na oryginalne ostrze zamienne firmy Toro.

  After Operation

  Bezpieczeństwo po skończonej pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Usuń trawę i pozostałości z zespołów tnących, tłumików i komory silnika, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Przed rozpoczęciem magazynowania lub transportowania urządzenia należy odciąć dopływ paliwa.

  • Na czas transportu lub przerwy w użytkowaniu maszyny odłącz napęd sprzętu.

  • Do załadunku maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy używaj platformy o pełnej szerokości.

  • Bezpiecznie przywiąż maszynę za pomocą pasów, łańcuchów, kabli lub lin. Zarówno przednie, jak i tylne pasy powinny być skierowane w dół i na zewnątrz od maszyny.

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu, zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  Ręczne pchanie maszyny

  Important: Maszynę należy pchać ręcznie. Nie holuj maszyny, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.

  Pchanie maszyny

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Zanim opuścisz stanowisko operatora załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  3. Odnajdź dźwignie obejścia na ramie po obu stronach silnika.

  4. Przestaw dźwignie obejścia do przodu przez otwór na klucz i do dołu, blokując je w tym położeniu (Rysunek 38).

   Note: Wykonaj tę czynność dla każdej z dźwigni.

  5. Zwolnij hamulec postojowy.

   Note: Nie uruchamiaj maszyny.

   g188854

  Eksploatacja urządzenia

  Przestaw dźwignie obejścia do tyłu przez otwór na klucz i do dołu, jak pokazano na Rysunek 38, blokując je w tym położeniu.

  Note: Wykonaj tę czynność dla każdej z dźwigni.

  Transportowanie maszyny

  Do transportu maszyny należy użyć przyczepy lub ciężarówki o dużej nośności. Upewnij się, że przyczepa lub ciężarówka wyposażone są w niezbędne hamulce, oświetlenie i oznaczenia wymagane przez prawo. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Wiedza ta pomoże uniknąć obrażeń u operatora, rodziny, zwierząt lub osób postronnych.

  Ostrzeżenie

  Jazda po ulicy lub drodze bez kierunkowskazów, oświetlenia, oznaczeń odblaskowych lub symbolu pojazdu wolnobieżnego jest niebezpieczna i może prowadzić do wypadków powodujących obrażenia ciała.

  Maszyną nie wolno jechać po drogach publicznych.

  1. W przypadku korzystania z przyczepy zamocuj ją do pojazdu holującego i podłącz łańcuchy zabezpieczające.

  2. Podłącz przewody hamulców przyczepy, jeśli są stosowane.

  3. Załaduj maszynę na przyczepę lub ciężarówkę.

  4. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk, załącz hamulec i zamknij zawór odcięcia paliwa.

  5. Unieruchom maszynę w pobliżu przednich kółek samonastawnych oraz tylnego zderzaka (Rysunek 39).

   g027708

  Załadunek maszyny

  Zachowaj szczególną ostrożność podczas ładowania maszyny na przyczepę lub ciężarówkę lub rozładowywania z nich. Do tej procedury używaj jednoczęściowej pochylni szerszej niż maszyna. Wjeżdżaj maszyną na pochylnię tyłem i zjeżdżaj z pochylni przodem (Rysunek 40).

  g027995

  Important: Nie używaj oddzielnych pochylni z każdej strony maszyny.

  Ostrzeżenie

  Ładowanie maszyny na przyczepę lub ciężarówkę zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci (Rysunek 41).

  • Podczas obsługi maszyny na pochylni należy zachować szczególną ostrożność.

  • Używaj tylko pochylni o pełnej szerokości. Nie używaj oddzielnych pochylni z każdej strony maszyny.

  • Nie przekraczaj kąta 15 stopni między pochylnią a podłożem lub między pochylnią a przyczepą lub ciężarówką.

  • Upewnij się, że pochylnia jest co najmniej 4 dłuższa niż wysokość skrzyni przyczepy lub ciężarówki. Dzięki temu kąt pochylni względem podłoża nie przekroczy 15 stopni.

  • Na pochylnię wjeżdżaj tyłem; zjeżdżaj z pochylni przodem.

  • Podczas jazdy maszyną po pochylni unikaj nagłego przyspieszania lub hamowania, gdyż mogłoby to spowodować utratę kontroli lub przewrócenie się maszyny.

  g027996

  Konserwacja

  Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.
 • Sprawdź oczyszczacz powietrza pod kątem zanieczyszczeń oraz obluzowanych lub uszkodzonych części.
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Oczyść siatkę wlotu powietrza.
 • Sprawdź ostrza.
 • Sprawdź deflektor trawy pod kątem uszkodzeń.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Oczyść obudowę podwozia tnącego kosiarki.
 • Co 25 godzin
 • Oczyść piankowy wkład filtra powietrzaWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Sprawdzić paski klinowe pod kątem zużycia i pęknięć.
 • Co 100 godzin
 • Wymień piankowy wkład filtra powietrzaWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Wykonaj serwisowanie papierowego wkładu filtra powietrzaCzyść częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Wymień olej silnikowyWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Wymień filtr olejuWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Sprawdź świece zapłonowe.
 • Sprawdź przepływowy filtr paliwa.
 • Co 200 godzin
 • Wymień papierowy wkład filtra powietrza.Wymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Wymień świece zapłonowe.
 • Wymień przepływowy filtr paliwa.
 • Przed składowaniem
 • Naładuj akumulator i odłącz przewody.
 • Przed przechowywaniem maszyny wykonaj wszystkie procedury konserwacyjne wymienione powyżej.
 • Zamalować wszelkie odpryski farby.
 • Ostrożnie

  Jeśli zostawisz kluczyk w stacyjce, ktoś może przypadkowo uruchomić silnik i spowodować poważne obrażenia ciała operatora lub osób postronnych.

  Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyciągnij kluczyk zapłonu.

  Przed wykonaniem konserwacji

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji i przechowywania

  • Przed przystąpieniem naprawiania maszyny wykonaj następujące czynności:

   • Odłącz wszystkie napędy.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Odłącz przewód od świecy zapłonowej.

  • Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  • Oczyść zespół tnący, napędy, tłumiki i silnik z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom.

  • Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Przed przechowywaniem maszyny odczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Nie wolno przechowywać maszyny ani paliwa w pobliżu ognia ani spuszczać paliwa w pomieszczeniu.

  • Nie pozwalać nieprzeszkolonym osobom serwisować maszyny.

  • W razie potrzeby do podparcia maszyny i jej elementów użyj podpórek (tzw. kobyłek).

  • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

  • Przed dokonaniem jakichkolwiek napraw odłącz akumulator lub przewód świecy zapłonowej. W pierwszej kolejności odłącz zacisk ujemny, a następnie – dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  • Podczas sprawdzania stanu ostrzy zachowaj szczególną ostrożność. Owiń ostrza materiałem lub załóż grubo wyściełane rękawice i zachowaj ostrożność podczas ich serwisowania. Uszkodzone ostrza należy wymieniać, nie wolno ich prostować ani spawać.

  • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części ruchomych. Jeśli to możliwe, nie przeprowadzaj żadnych regulacji, gdy silnik jest włączony.

  • Utrzymuj wszystkie części w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone, w szczególności śruby mocujące ostrza. Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone etykiety.

  • Nie ingeruj w działanie urządzeń zabezpieczających ani nie wykonuj czynności mogących ograniczać poziom bezpieczeństwa zapewniany przez urządzenie zabezpieczające. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

  • Aby zapewnić maksymalną wydajność i zachować certyfikat bezpieczeństwa maszyny, używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów firmy Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

  • Regularnie sprawdzaj działanie hamulca postojowego. Reguluj i serwisuj zgodnie z wymaganiami.

  Zwalnianie osłony jednostki tnącej

  Poluzuj dwie dolne śruby osłony, aby uzyskać dostęp do górnej części podwozia tnącego (Rysunek 42).

  g027794

  Note: Po zakończeniu czynności konserwacyjnych należy zawsze przykręcać śruby mocujące osłonę.

  Konserwacja silnika

  Ostrzeżenie

  Dotykanie gorących powierzchni może powodować obrażenia ciała.

  Trzymaj ręce, stopy, twarz, inne części ciała i odzież w bezpiecznej odległości od tłumika i innych gorących powierzchni.

  Bezpieczeństwo obsługi silnika

  Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub przed jego uzupełnieniem w skrzyni korbowej wyłącz silnik.

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź oczyszczacz powietrza pod kątem zanieczyszczeń oraz obluzowanych lub uszkodzonych części.
 • Note: Filtr powietrza serwisuj częściej (co kilka godzin), jeśli praca odbywa się w warunkach bardzo silnego zapylenia lub zapiaszczenia.

  Demontaż wkładu filtra

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i odłącz napęd WOM za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora załącz hamulec postojowy wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Oczyść obszar wokół pokrywy filtra powietrza, aby zapobiec przedostaniu się zabrudzeń do silnika i spowodowaniu uszkodzeń.

  4. Unieś pokrywę i odkręcając, odłącz zespół filtra powietrza z silnika (Rysunek 43).

   g027800g027801
  5. Wyjmij piankowy wkład z filtra papierowego (Rysunek 44).

   g027802

  Czyszczenie wkładu piankowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Oczyść piankowy wkład filtra powietrzaWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Co 100 godzin
 • Wymień piankowy wkład filtra powietrzaWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Przemyj wkład piankowy wodą lub wymień go, jeśli jest uszkodzony lub zużyty.

  Czyszczenie wkładu papierowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wykonaj serwisowanie papierowego wkładu filtra powietrzaCzyść częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Co 200 godzin
 • Wymień papierowy wkład filtra powietrza.Wymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
  1. W celu usunięcia zabrudzeń i kurzu delikatnie postukaj wkładem o twardą powierzchnię.

  2. Sprawdź wkład pod kątem rozdarć, tłustej powłoki i uszkodzenia uszczelki.

   Important: Nie czyść wkładu papierowego za pomocą sprężonego powietrza ani cieczy, takich jak: rozpuszczalniki, benzyna lub nafta. Jeśli wkład papierowy jest uszkodzony lub jeśli nie można go dokładnie oczyścić, wymień go.

  Wymiana oleju silnikowego

  Rodzaj oleju: Olej zawierający detergenty (klasa serwisowa SF, SG, SH, SJ lub SL według API)

  Pojemność skrzyni korbowej: z filtrem — 2,4 litra

  Lepkość: Patrz tabela poniżej.

  g029683

  Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Note: Sprawdź olej, kiedy silnik jest zimny.

  Ostrzeżenie

  Dotykanie gorących powierzchni może powodować obrażenia ciała.

  Trzymaj ręce, stopy, twarz, inne części ciała i odzież w bezpiecznej odległości od tłumika i innych gorących powierzchni.

  Important: Napełnienie skrzyni korbowej zbyt małą lub zbyt dużą ilością oleju i uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  1. Ustaw maszynę na równej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterowania ostrzami, zatrzymaj silnik, załącz hamulec postojowy i wyciągnij kluczyk zapłonu.

  2. Upewnij się, że silnik jest zatrzymany, maszyna stoi na poziomym podłożu i zdążyła ostygnąć, dzięki czemu olej miał czas spłynąć do miski olejowej.

  3. Aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń, ścinków trawy itp. do wnętrza silnika, oczyść obszar wokół korka wlewu oleju i wskaźnika poziomu oleju przed ich odkręceniem (Rysunek 46).

  4. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  g193541

  Wymiana oleju i filtra silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowyWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Wymień filtr olejuWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Note: Wymieniaj filtr oleju silnikowego częściej podczas pracy w niezwykle zapylonych lub piaszczystych warunkach.

  Note: Przekaż zużyty olej do odpowiedniego centrum recyklingu.

  1. Zaparkuj maszynę na poziomej nawierzchni, aby olej mógł całkowicie spłynąć z silnika.

  2. Rozłącz napęd WOM i upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony.

  3. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  4. Spuść olej silnikowy.

   g027799g029570
  5. Wymień filtr oleju silnikowego (Rysunek 48).

   Note: Dokręcaj filtr do momentu, aż uszczelka filtra oleju będzie dotykać silnika, a następnie dokręć o jeszcze ¾ obrotu.

   g027477
  6. Powoli wlej około 80% oleju do kanału wlewowego, a następnie powoli wlewaj pozostałą porcję, aż olej osiągnie poziom znaku Full (Pełny) (Rysunek 49).

   g193530

  Konserwacja świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź świece zapłonowe.
 • Co 200 godzin
 • Wymień świece zapłonowe.
 • Przed zainstalowaniem świecy zapłonowej upewnij się, że szczelina pomiędzy centralną i boczną elektrodą jest odpowiednich rozmiarów. Do montażu lub demontażu świec używaj klucza do świec zapłonowych. Aby sprawdzić i skorygować odstęp, używaj szczelinomierza lub innego narzędzia pozwalającego zmierzyć szerokość szczeliny. W razie potrzeby zamontuj nową świecę zapłonową.

  Typ: Champion® RN9YC lub NGK® BPR6ES

  Szczelina: 0,76 mm

  Wyjmowanie świecy zapłonowej

  1. Rozłącz napęd WOM i upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

   g027478

   Note: Ze względu na umieszczenie świecy we wgłębieniu najskuteczniejszą metodą oczyszczenia jest przedmuchanie tej przestrzeni sprężonym powietrzem. Dobry dostęp do świecy zapłonowej można uzyskać po zdemontowaniu obudowy dmuchawy w celu oczyszczenia.

  Sprawdzanie świecy zapłonowej

  Important: Nigdy nie czyść świec zapłonowych. Wymień świecę zapłonową, gdy pokryta jest czarnym nalotem, jej elektrody są zużyte, pokryte tłustym filmem lub gdy są popękane.

  Jeżeli izolator jest lekko brązowy lub szary, silnik działa poprawnie. Czarny nalot na izolatorze zazwyczaj oznacza, że filtr powietrza jest brudny.

  Ustaw szerokość szczeliny na 0,76 mm.

  g027479

  Montaż świecy zapłonowej

  Dokręć świece zapłonowe z momentem od 25 do 30 N∙m.

  g027960

  Czyszczenie układu chłodzenia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść siatkę wlotu powietrza.
 • Przed każdym użyciem maszyny należy oczyścić siatkę wlotu powietrza z trawy i zanieczyszczeń.

  1. Ustaw przełącznik sterowania ostrzem w pozycji rozłączenia i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Odłącz filtr powietrza od silnika.

  4. Zdejmij osłonę silnika.

  5. Aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń do wlotu powietrza, zamocuj filtr powietrza do podstawy filtra.

  6. Oczyść elementy silnika z zanieczyszczeń i trawy.

  7. Zdejmij filtr powietrza i zamontuj osłonę silnika.

  8. Zamontuj filtr powietrza.

  Konserwacja układu paliwowego

  Niebezpieczeństwo

  W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i silnie wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała operatora i innych osób oraz zniszczeniem mienia.

  • Wszelkie prace konserwacyjne dotyczące paliwa wykonuj, gdy silnik jest zimny. Wykonuj tę czynność na zewnątrz, na otwartej przestrzeni. Wycieraj rozlane paliwo.

  • Nie wolno palić podczas spuszczania paliwa. Należy również przebywać w bezpiecznej odległości od źródła otwartego ognia lub miejsc, w których opary mogą się zapalić od iskry.

  Wymiana przepływowego filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź przepływowy filtr paliwa.
 • Co 200 godzin
 • Wymień przepływowy filtr paliwa.
 • Nie instaluj brudnego filtra paliwa po wyjęciu go z przewodu paliwowego.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

   g027939g033082

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu elektrycznego

  • Przed przystąpieniem do naprawy maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłącz zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  • Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i ognia. Przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora odłącz ładowarkę od źródła zasilania. Używaj odzieży ochronnej oraz narzędzi z izolacją.

  Ostrzeżenie

  Bieguny, zaciski i powiązane akcesoria akumulatora zawierają ołów i związki ołowiu – substancje chemiczne, które w stanie Kalifornia klasyfikowane są jako substancje rakotwórcze i wpływające negatywnie na rozrodczość. Umyj ręce po wykonaniu czynności przy akumulatorze.

  Konserwacja akumulatora

  Demontaż akumulatora

  Ostrzeżenie

  Zaciski akumulatora i metalowe narzędzia mogą powodować zwarcie z komponentami metalowymi, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co grozi obrażeniami.

  • Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie dopuść, aby doszło do zetknięcia się zacisków akumulatora z metalowymi częściami maszyny.

  • Nie dopuść, aby metalowe narzędzia spowodowały zwarcie między zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Poluzuj 2 elementy mocujące na pokrywie akumulatora obracając je w lewo o 1/4 obrotu i zdejmij pokrywę akumulatora (Rysunek 54).

   g190587
  4. Odłącz ujemny (czarny) przewód uziemienia od trzpienia biegunowego akumulatora (Rysunek 55).

   Note: Zachowaj wszystkie elementy mocujące.

   Ostrzeżenie

   Nieprawidłowe poprowadzenie przewodów akumulatora może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów, powodując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

   • Przed odłączeniem dodatniego (czerwonego) przewodu należy zawsze odłączać ujemny (czarny) przewód akumulatora.

   • Przed podłączeniem ujemnego (czarnego) przewodu należy zawsze podłączyć dodatni (czerwony) przewód akumulatora.

  5. Nasuń gumową osłonę na dodatni (czerwony) przewód akumulatora.

  6. Odłącz dodatni (czerwony) przewód od trzpienia biegunowego akumulatora (Rysunek 55).

   Note: Zachowaj wszystkie elementy mocujące.

  7. Odkręć obejmę przytrzymującą akumulatora (Rysunek 55) i zdejmij akumulator z tacy akumulatora.

   g188903

  Ładowanie akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed składowaniem
 • Naładuj akumulator i odłącz przewody.
  1. Wyjmij akumulator z nadwozia; zobacz Demontaż akumulatora.

  2. Ładuj akumulator przez minimum 1 godzinę prądem o natężeniu od 6 do 10 amperów.

   Note: Nie dopuść do przeładowania akumulatora.

  3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć przewody ładowarki od biegunów akumulatora (Rysunek 56).

   g000538

  Montaż akumulatora

  1. Zamocuj akumulator na płycie (Rysunek 55).

  2. Za pomocą elementów mocujących zdemontowanych wcześniej podłącz dodatni (czerwony) przewód do dodatniego (+) zacisku akumulatora.

  3. Za pomocą elementów mocujących zdemontowanych wcześniej podłącz ujemny przewód do ujemnego (-) zacisku akumulatora.

  4. Wsuń czerwoną nakładkę zacisku na dodatni (czerwony) biegun akumulatora.

  5. Zabezpiecz akumulator za pomocą obejmy przytrzymującej (Rysunek 55).

  6. Zamontuj pokrywę akumulatora dociskając ją i przekręcając 2 mocowania w prawo (Rysunek 54).

  Konserwacja bezpieczników

  Układ elektryczny chroniony jest przez bezpieczniki. Nie wymaga on konserwacji. Jeśli jednak przepali się bezpiecznik, sprawdź, czy element/obwód nie jest uszkodzony ani zwarty.

  Typ bezpiecznika:

  • Główny – F1 (15 A, nożowy)

  • Obwód ładowania – F2 (25 A, nożowy)

  W celu wymiany bezpiecznika głównego (15 A) sięgnij wgłąb otworu z boku konsoli, wyciągnij bezpiecznik i włóż na jego miejsce nowy bezpiecznik 15 A (Rysunek 57).

  g190588

  W celu wymiany bezpiecznika obwodu ładowania (25 A) zlokalizuj bezpiecznik po lewej stronie akumulatora, wyciągnij bezpiecznik i włóż na jego miejsce nowy bezpiecznik 25 A (Rysunek 58).

  g190588

  Konserwacja układu napędowego

  Sprawdzanie ciśnienia w oponach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Utrzymuj ciśnienie powietrza w przednich i tylnych oponach zgodnie z podanymi wartościami. Nierówne ciśnienie w oponach może powodować nierówne cięcie. Sprawdź ciśnienie w trzpieniu zaworu (Rysunek 59). Sprawdź ciśnienie w oponach, gdy są zimne. Pozwoli to na uzyskanie najdokładniejszego odczytu ciśnienia.

  Zwróć uwagę na maksymalne zalecane przez producenta ciśnienie podane na ściance bocznej opon kół samonastawnych.

  Napompuj przednie koła samonastawne do ciśnienia 103 kPa (15 psi).

  Napompuj tylne koła napędowe do ciśnienia 90 kPa (13 psi).

  g000554

  Konserwacja kosiarki

  Konserwacja ostrzy tnących

  Aby zapewnić najwyższą jakość koszenia, ostrza powinny być zawsze naostrzone. Aby ułatwić ostrzenie i wymianę, należy zaopatrzyć się w dodatkowe ostrza.

  Zachowanie bezpieczeństwa w przypadku postępowania z ostrzami

  Uszkodzone lub zużyte ostrze może się złamać, a jego kawałki mogą być wyrzucone w kierunku operatora lub osób postronnych powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Próba naprawy uszkodzonego ostrza może skutkować unieważnieniem certyfikatu bezpieczeństwa produktu.

  • Regularnie sprawdzaj ostrza pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  • Podczas sprawdzania stanu ostrzy zachowaj szczególną ostrożność. Na czas wykonywania czynności serwisowych owiń ostrza lub załóż rękawice i zachowaj ostrożność. Ostrza należy wymienić lub naostrzyć, nie wolno ich prostować ani spawać.

  • Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku maszyn wieloostrzowych, ponieważ obrót jednego ostrza może spowodować obracanie się innych ostrzy.

  Przed sprawdzeniem lub konserwacją ostrzy

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odłącz przewody od świec zapłonowych.

  Sprawdzanie ostrzy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ostrza.
  1. Sprawdź krawędzie tnące (Rysunek 60).

  2. Jeżeli krawędzie nie są ostre lub mają wyszczerbienia, zdejmij i naostrz ostrze; patrz Ostrzenie ostrzy.

  3. Sprawdź ostrza, a w szczególności ich wygięty obszar.

  4. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek pęknięcia, zużycie lub szczeliny powstające w tym obszarze, natychmiast zamontuj nowe ostrze (Rysunek 60).

   g006530

  Sprawdzanie ostrzy po kątem zagięcia

  Note: Poniższa procedura wymaga ustawienia maszyny na poziomym podłożu.

  1. Unieś podwozie tnące na najwyższą wysokość koszenia.

  2. Korzystając z grubych rękawic lub innej ochrony dłoni, powoli obracaj ostrzem i ustaw je w pozycji, w której będzie można prawidłowo zmierzyć odległość między krawędzią tnącą a poziomą powierzchnią, na której stoi maszyna (Rysunek 61).

   g014972
  3. Zmierz odległość od końcówki ostrza do płaskiej powierzchni (Rysunek 62).

   g014973
  4. Obróć to samo ostrze o 180 stopni tak, aby w pozycji mierzenia znalazła się przeciwległa krawędź tnąca (Rysunek 63).

   g014974
  5. Zmierz odległość od końcówki ostrza do płaskiej powierzchni (Rysunek 64).

   Note: Różnica nie może być większa niż 3 mm.

   g014973
   1. Jeżeli różnica między A a B jest większa niż 3 mm, ostrze należy wymienić na nowe; patrz Demontaż ostrzy oraz Montaż ostrzy.

    Note: Jeżeli po wymianie zgiętego ostrza na nowe uzyskiwana różnica wymiarów nadal będzie przekraczać 3 mm, prawdopodobnie zgięta jest oś wrzeciona ostrza. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem marki Toro.

   2. Jeżeli różnica mieści się w granicach tolerancji, dokonaj pomiaru dla kolejnego ostrza.

  6. Powtórz powyższe kroki dla każdego ostrza.

  Demontaż ostrzy

  Ostrza należy wymienić po uderzeniu w twardy przedmiot, gdy ostrze jest niewyważone lub zgięte. Aby uzyskać najlepszą wydajność i stałą zgodność z wymogami bezpieczeństwa maszyny, należy używać tylko oryginalnych ostrzy zamiennych firmy Toro. Ostrza zamienne wyprodukowane przez innych producentów mogą spowodować niezgodność ze standardami bezpieczeństwa.

  1. Trzymaj koniec ostrza przez szmatkę lub grube wykładane rękawice.

  2. Odkręć śrubę ostrza, podkładkę wygiętą i zdejmij ostrze z wału wrzeciona (Rysunek 65).

   g010341

  Ostrzenie ostrzy

  1. Użyj pilnika w celu naostrzenia krawędzi tnącej na obu końcach każdego ostrza (Rysunek 66).

   Note: Zachowaj oryginalny kąt ostrza.

   Note: Ostrze będzie wyważone, jeśli usuniesz tę samą ilość materiału z obu krawędzi tnących.

   g000552
  2. Sprawdź wyważenie ostrza, układając je na równoważniku ostrzy (Rysunek 67).

   Note: Jeżeli ostrze pozostaje w położeniu poziomym, wówczas jest wyważone i można je stosować.

   Note: Jeżeli ostrze nie jest wyważone, spiłuj nieco metalu z obszaru łopatki (Rysunek 66).

   g000553
  3. Powtarzaj tę procedurę do momentu wyważenia ostrza.

  Montaż ostrzy

  1. Zamontuj ostrze na wale wrzeciona (Rysunek 65).

   Important: Aby koszenie było prawidłowe, zagięta część ostrza musi być skierowana w górę do wnętrza kosiarki.

  2. Załóż podkładkę falistą (stroną wypukłą do ostrza) i wkręć śrubę ostrza (Rysunek 65).

  3. Dokręć śrubę ostrza momentem od 135 do 150 N∙m.

   g004536

  Poziomowanie jednostki tnącej kosiarki

  Zawsze po montażu podwozia tnącego lub w razie zauważenia nierównomiernie skoszonych obszarów na trawniku upewnij się, że podwozie tnące jest ustawione poziomo.

  Przed wypoziomowaniem podwozia tnącego należy sprawdzić, czy ostrza nie są zgięte. Przed kontynuowaniem należy zdemontować i wymienić wszystkie zgięte ostrza na nowe; patrz Sprawdzanie ostrzy po kątem zagięcia.

  Przed przystąpieniem do dostosowania przechyłu wzdłużnego wykonaj poziomowanie poprzeczne podwozia tnącego.

  Wymagania:

  Sprawdzenie wypoziomowania poprzecznego

  Ostrza kosiarki muszą być wypoziomowane w kierunku poprzecznym. Zawsze po montażu kosiarki lub w razie zauważenia nierównomiernie skoszonych obszarów na trawniku sprawdź wypoziomowanie poprzeczne.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora przesuń dźwignie sterowania w pozycji NEUTRALNEJ ZABLOKOWANEJ, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Ostrożnie ustaw ostrza poprzecznie.

  4. Zmierz odległość między zewnętrznymi krawędziami tnącymi a poziomą powierzchnią (Rysunek 69).

   Note: Jeżeli obydwa pomiary różnią się o więcej niż 5 mm, wymagane jest dokonanie regulacji opisanej w Poziomowanie jednostki tnącej kosiarki.

   g007202

  Sprawdzenie pochylenia wzdłużnego ostrzy kosiarki

  Sprawdź wypoziomowanie wzdłużne ostrzy po każdym zmontowaniu kosiarki. Jeżeli przód kosiarki znajduje się niżej od jej tyłu o więcej niż 7,9 mm, konieczne jest wyregulowanie wypoziomowania ostrzy zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora przesuń dźwignie sterowania w pozycji NEUTRALNEJ ZABLOKOWANEJ, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Ostrożnie przekręć ostrza tak, aby były ustawione w osi podłużnej kosiarki (Rysunek 70).

  4. Zmierz odległość od przedniej końcówki ostrza do płaskiej powierzchni oraz od tylnej końcówki ostrza do płaskiej powierzchni (Rysunek 70.

   Note: Jeżeli przednia końcówka ostrza nie znajduje się o 1,6–7,9 mm niżej niż tylna końcówka ostrza, dokonaj regulacji według procedury Poziomowanie jednostki tnącej kosiarki.

   g007199

  Poziomowanie jednostki tnącej kosiarki

  1. W celu wykonania tej regulacji ustaw rolki zapobiegające zdzieraniu darni w górnych otworach lub zdemontuj je, patrz Ustawianie rolek zapobiegających zdzieraniu darni.

  2. Ustaw dźwignię wysokości koszenia w pozycji 76 mm, patrz Regulacja wysokości cięcia..

  3. Umieść dwa klocki o grubości 6,6 cm po obu stronach przedniej krawędzi jednostki tnącej, ale nie pod wspornikami rolek zapobiegających zdzieraniu darni (Rysunek 71).

  4. Umieść 2 klocki o grubości 7,3 cm pod tylną krawędzią fartucha jednostki tnącej, po jednym na każdą stronę jednostki tnącej (Rysunek 71).

   g024428
  5. Poluzuj śruby regulacyjne w każdym z 4 naroży tak, aby podwozie tnące spoczywało bezpiecznie na każdym z 4 klocków (Rysunek 72).

   g024313
  6. Upewnij się, że każdy z 4 łańcuchów jest napięty (Rysunek 72).

  7. Dokręć 4 śruby regulacyjne (Rysunek 72).

  8. Upewnij się, że klocki siedzą pewnie pod fartuchem podwozia tnącego i wszystkie śruby mocujące są mocno dokręcone.

  9. Upewnij się, że podwozie tnące jest ustawione poziomo sprawdzając wypoziomowanie poprzeczne i pochył wzdłużny ostrza, w razie potrzeby potwórz procedurę poziomowania podwozia tnącego.

  Zdejmowanie jednostki tnącej

  Przed opuszczeniem stanowiska operatora zaparkuj maszynę na równym podłożu, odłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzem, przesuń dźwignie sterowania w pozycji NEUTRALNEJ ZABLOKOWANEJ, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  Opuść kosiarkę do najniższej wysokości koszenia. W celu demontażu zastosuj jedną z poniższych procedur odnoszącą się do danego podwozia tnącego.

  Przygotowanie do demontażu podwozia tnącego kosiarki.

  1. Opuść kosiarkę do położenia wysokości koszenia 76 mm.

  2. Poluzuj 2 dolne śruby mocujące osłonę do podwozia tnącego, patrz Zwalnianie osłony jednostki tnącej.

  3. Zdejmij pasek napędowy kosiarki z koła pasowego silnika, patrz Wymiana paska kosiarki.

  Zdejmowanie jednostki tnącej

  1. Wyjmij zawleczkę z podkładką mocujące sworzeń łącznika do ramy i podwozia tnącego, po czym zdemontuj pręt łącznika (Rysunek 73).

   g028276
  2. Unieś podwozie tnące, aby jego ciężar nie naprężał łańcuchów.

  3. Zdejmij łańcuchy z haków na końcach ramion podnoszenia podwozia tnącego (Rysunek 74).

   g024313
  4. Unieś podwozie tnące do wysokości pozycji transportowej.

  5. Zdejmij pasek z koła pasowego sprzęgła przy silniku.

  6. Wysuń podwozie tnące spod maszyny.

   Note: Zachowaj wszystkie części do późniejszego montażu.

  Montaż jednostki tnącej kosiarki.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora przesuń dźwignie sterowania w pozycji NEUTRALNEJ ZABLOKOWANEJ, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Wsuń podwozie tnące pod maszynę.

  4. Opuść dźwignię wysokości koszenia do najniższej pozycji.

  5. Wsuń sworzeń wysokości koszenia w pozycji blokady na najniższej wysokości koszenia.

  6. Unieś tylną stronę podwozia tnącego i zamocuj łańcuchy do tylnych ramion podnoszenia (Rysunek 74).

  7. Zamocuj przednie łańcuchy do przednich ramion podnoszenia (Rysunek 74).

  8. Przełóż długi pręt łącznika przez wieszak ramy i podwozie tnące.

  9. Zamocuj sworzeń łącznika używając wcześniej wyjętej zawleczki i podkładek (Rysunek 73).

  10. Załóż pasek napędowy kosiarki na koło pasowe silnika; patrz Wymiana paska kosiarki.

  11. Dokręć 2 dolne śruby mocujące osłonę do podwozia tnącego, patrz Zwalnianie osłony jednostki tnącej.

  Wymiana deflektora trawy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź deflektor trawy pod kątem uszkodzeń.
 • Ostrzeżenie

  Niezasłonięty otwór wyrzutowy może spowodować, że kosiarka będzie wyrzucać przedmioty w kierunku operatora lub osób postronnych powodując poważne urazy. Może również nastąpić kontakt z ostrzem.

  Nie używaj kosiarki bez zamocowanej płyty rozdrabniacza, deflektora wyrzutowego lub układu zbierania trawy.

  Sprawdzaj deflektor trawy pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Przed użyciem wymień wszelkie uszkodzone części.

  1. Wyjmij zawleczkę (Rysunek 75).

  2. Uwolnij sprężynę z wycięcia we wsporniku deflektora i wysuń sworzeń z przyspawanych do podwozia tnącego wsporników, zdejmując sprężynę i deflektor wyrzutowy (Rysunek 75).

   g197127
  3. Zdemontuj uszkodzony lub zużyty deflektor wyrzutowy.

  4. Ustaw nowy deflektor wyrzutowy tak, aby końcówki wsporników znalazły się między spawanymi wspornikami na podwoziu tnącym w sposób pokazany na Rysunek 76.

  5. Załóż sprężynę na prosty fragment sworznia.

  6. Ustaw sprężynę na sworzniu w pokazany sposób tak, że krótszy koniec sprężyny wystaje spod sworznia przed punktem jego zagięcia i przechodzi nad odcinkiem sworznia za zagięciem.

  7. Unieś koniec sprężyny z pętlą i umieść go w wycięciu wspornika deflektora (Rysunek 76).

   g017618
  8. Zamocuj sworzeń ze sprężyną przekręcając go tak, aby krótszy koniec sworznia znalazł się za przednim wspornikiem przyspawanym do podwozia tnącego (Rysunek 76).

   Important: Deflektor trawy musi być dociskany sprężyną w kierunku dolnej pozycji. Unieś deflektor, aby sprawdzić, czy samoczynnie wróci do pozycji pełnego opuszczenia.

  9. Włóż zawleczkę (Rysunek 75).

  Konserwacja paska klinowego kosiarki

  Kontrola pasków

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Sprawdzić paski klinowe pod kątem zużycia i pęknięć.
 • Sprawdź paski pod kątem pęknięć, postrzępionych brzegów, śladów spalenia lub innych uszkodzeń. Wymień uszkodzone paski.

  Wymiana paska kosiarki

  Piski podczas obracania się paska, ostrza ślizgające się podczas cięcia trawy, postrzępione brzegi paska, ślady spalenia i pęknięcia są oznakami zużytego paska kosiarki. Jeśli pojawią się jakiekolwiek z powyższych oznak, wymień pasek kosiarki.

  1. Ustaw przełącznik sterowania ostrzem (napęd WOM) w położeniu odłączonym, ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Opuść kosiarkę do położenia wysokości koszenia 76 mm.

  4. Zdejmij osłonę podwozia tnącego, patrz Zwalnianie osłony jednostki tnącej.

  5. Przy każdej z pokryw pasków poluzuj 2 śruby, ale nie wykręcaj ich całkowicie.

  6. Wysuń pokrywę spod łbów śrub, po czym unieś i zdejmij ją z maszyny.

  7. Zdemontuj płytę podłogową, aby uzyskać dostęp do jałowego koła pasowego.

  8. Za pomocą narzędzia do demontażu sprężyny (część Toro o numerze katalogowym 92-5771) zdejmij sprężynę jałowego koła pasowego z zaczepu podwozia, uwalniając napięcie jałowego koła pasowego (Rysunek 77).

   g028279
  9. Opuść kosiarkę do najmniejszej wysokości koszenia i wsuń sworzeń wysokości koszenia do pozycji blokady na najniższej wysokości koszenia.

  10. Zdejmij pasek z kół pasowych podwozia tnącego i zdejmij dotychczasowy pasek.

  11. Załóż nowy pasek wokół kół pasowych kosiarki i koła pasowego sprzęgła pod silnikiem (Rysunek 77).

   Ostrzeżenie

   Zamontowana sprężyna jest naprężona i może spowodować obrażenia ciała.

   Podczas zdejmowania paska zachowaj ostrożność.

  12. Za pomocą narzędzia do demontażu sprężyny (część Toro o numerze katalogowym 92-5771) załóż sprężynę jałowego koła pasowego na zaczep podwozia, napinając jałowe koło pasowe i pasek kosiarki (Rysunek 77).

  13. Upewnij się, że pasek prawidłowo spoczywa na wszystkich kołach pasowych.

  14. Aby zamontować pokrywy pasków, wsuń wypustki każdej z pokryw w odpowiednie wycięcia we wsporniku podwozia tnącego tak, aby osiadły prawidłowo.

  15. Przekręć pokrywę w kierunku podwozia tnącego i wsuń wycięcia pod łby poluzowanych śrub do momentu prawidłowego osadzenia wycięć.

  16. Dokręć śruby, mocując pokrywę do podwozia tnącego.

  17. Załóż osłonę podwozia tnącego, patrz Zwalnianie osłony jednostki tnącej.

  Czyszczenie

  Mycie kosiarki od spodu

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Oczyść obudowę podwozia tnącego kosiarki.
 • Important: Możesz umyć maszynę łagodnym detergentem i wodą. Zabrania się mycia za pomocą urządzeń ciśnieniowych. Unikaj używania nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania, pod fotelem, wokół silnika, pomp hydraulicznych i silników elektrycznych.

  Po każdym użyciu maszyny umyj ją od spodu, aby zapobiec nagromadzeniu się trawy, które mogłoby ograniczyć zdolność rozdrabniania i rozrzucania ścinków trawy.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora przesuń dźwignie sterowania w pozycji NEUTRALNEJ ZABLOKOWANEJ, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Podłącz złącze węża do przyłącza czyszczenia maszyny i włącz przepływ wody z dużym natężeniem (Rysunek 78).

   Note: Aby ułatwić podłączanie węża i zabezpieczyć pierścień o-ring złącza, posmaruj go wazeliną techniczną.

   g017966
  4. Opuść kosiarkę do najniższej wysokości koszenia.

  5. Usiąść na siedzeniu i uruchomić silnik.

  6. Załącz napęd ostrza za pomocą przełącznika i pozostaw kosiarkę pracującą na 1 do 3 minut.

  7. Odłącz napęd ostrza za pomocą przełącznika sterowania ostrzami, zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  8. Wyłącz dopływ wody i odłącz złącze od przyłącza czyszczenia.

   Note: Jeżeli po jednym myciu kosiarka nie została oczyszczona, namocz ją i odczekaj 30 minut. Następnie powtórz czynność mycia.

  9. Uruchom kosiarkę i pozwól jej pracować przez 1 do 3 minut, aby usunąć nadmiar wody.

   Ostrzeżenie

   Uszkodzone lub brakujące przyłącze czyszczenia może narazić operatora lub inne osoby na uderzenie z wyrzuconymi przedmiotami lub kontakt z ostrzem. Kontakt z ostrzem lub wyrzucanymi pozostałościami może spowodować obrażenia lub śmierć.

   • W razie uszkodzonego lub brakującego przyłącza czyszczenia należy natychmiast zamontować nowe przyłącze, jeszcze przed kolejnym użyciem kosiarki.

   • Nie wolno wkładać rąk ani stóp pod kosiarkę lub do otworów w kosiarce.

  Czyszczenie systemu zawieszenia

  Note: Zespołów amortyzujących nie wolno myć wodą pod ciśnieniem (Rysunek 79).

  g195820

  Utylizacja odpadków

  Olej silnikowy, akumulatory, olej hydrauliczny oraz płyn chłodzący mogą zanieczyścić środowisko. Usuwaj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Przechowywanie

  Czyszczenie i przechowywanie

  1. Ustaw dźwignię sterowania ostrzami (napędu PTO) w położeniu odłączonym, załącz hamulec postojowy, ustaw kluczyk zapłonu w położeniu WYłąCZONYM i wyciągnij go.

  2. Usuń pozostałości trawy, zanieczyszczenia i zabrudzenia z zewnętrznych elementów maszyny, zwłaszcza z silnika i układu hydraulicznego. Usuń zanieczyszczenia i plewy z zewnętrznej części żeberek głowicy cylindra silnika i obudowy dmuchawy.

   Important: Maszynę można umyć za pomocą delikatnego środka czyszczącego i wody. Zabrania się mycia za pomocą urządzeń ciśnieniowych. Unikaj stosowania nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania, silnika, pomp hydraulicznych i silników elektrycznych.

  3. Sprawdź działanie hamulca postojowego, patrz Obsługa hamulca postojowego.

  4. Oczyść filtr powietrza; patrz Konserwacja oczyszczacza powietrza.

  5. Wymień olej przekładniowy; patrz Wymiana oleju i filtra silnikowego.

  6. Sprawdź ciśnienie w oponach; patrz Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

  7. Naładuj akumulator; patrz Ładowanie akumulatora.

  8. Usuń całą nagromadzoną trawę i zanieczyszczenia ze spodniej części kosiarki, a następnie umyj kosiarkę wężem ogrodowym.

   Note: Po umyciu uruchom maszynę z załączonym przełącznikiem sterowania ostrzem (WOM) i pozostaw maszynę na 2 do 5 minut na wysokich obrotach biegu jałowego silnika.

  9. Sprawdź stan ostrzy; patrz Konserwacja ostrzy tnących.

  10. Jeśli maszyna ma być przechowywana przez ponad 30 dni, należy ją odpowiednio przygotować. Przygotuj maszynę do przechowywania w następujący sposób:

   1. Do paliwa w zbiorniku dodaj środek stabilizujący/kondycjonujący na bazie ropy naftowej. Przestrzegaj instrukcji mieszania podanych przez producenta środka stabilizującego. Nie stosuj środka stabilizującego na bazie alkoholu (etanolu lub metanolu).

    Note: Środek stabilizujący/kondycjonujący jest najskuteczniejszy, gdy zostanie wymieszany ze świeżym paliwem i będzie stosowany przez cały czas.

   2. Uruchom silnik w celu rozprowadzenia paliwa ze środkiem kondycjonującym w układzie paliwowym (na 5 minut).

   3. Wyłącz silnik, poczekaj, aż ostygnie, i opróżnij zbiornik paliwa.

   4. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował aż do wyłączenia.

   5. Odpowiednio usuń paliwo. Utylizacji paliwa dokonaj zgodnie z lokalnymi przepisami kodeksów.

    Important: Nie przechowuj stabilizatora/paliwa kondycjonowanego przez okres dłuższy niż 90 dni.

  11. Sprawdź i dokręć wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie części, które są uszkodzone.

  12. Pomalować miejsca, z których farba została usunięta. Farba jest dostępna u autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.

  13. Przechowywać maszynę w czystym i suchym garażu lub innym miejscu tego typu. Wyjmij kluczyk ze stacyjki i umieść go w miejscu niedostępnym dla dzieci lub innych nieupoważnionych użytkowników. Przykryj maszynę w celu jej zabezpieczenia i utrzymania w czystości.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Zbiornik paliwa często się zapada lub w maszynie często kończy się paliwo.
  1. Zatkany papierowy wkład filtra powietrza.
  1. Oczyść papierowy wkład filtra powietrza.
  Przegrzewanie się silnika.
  1. Nadmiernie obciążony silnik.
  2. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej.
  3. Żeberka chłodzące i przewody powietrzne pod obudową dmuchawy silnika są zablokowane.
  4. Zabrudzony filtr powietrza.
  5. W układzie paliwowym znajduje się brud, woda lub stare paliwo.
  1. Zmniejsz prędkość jazdy.
  2. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
  3. Należy usunąć wszelkie przeszkody z żeberek chłodzących i przewodów powietrznych.
  4. Wyczyść lub wymień wkład filtra powietrza.
  5. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym
  Rozrusznik nie działa.
  1. Dźwignie sterowania nie znajdują się w położeniu neutralnym zablokowanym.
  2. Hamulec postojowy jest zwolniony.
  3. Akumulator jest rozładowany.
  4. Połączenia elektryczne skorodowały lub są poluzowane.
  5. Przepalony bezpiecznik.
  6. Uszkodzony przekaźnik lub przełącznik.
  1. Przesuń dźwignie sterowania w położenie neutralne zablokowane.
  2. Załącz hamulec postojowy.
  3. Naładuj akumulator.
  4. Sprawdź połączenia elektryczne pod kątem prawidłowego styku.
  5. Wymień bezpiecznik.
  6. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Silnik nie uruchamia się, dławi się lub po chwili gaśnie.
  1. Zbiornik paliwa jest pusty.
  2. Ssanie nie jest włączone.
  3. Zabrudzony filtr powietrza.
  4. Przewód świecy zapłonowej jest obluzowany lub odłączony.
  5. Świeca zapłonowa jest pokryta czarnym nalotem, jest uszkodzona lub szczelina jest nieprawidłowa.
  6. Filtr paliwa jest zanieczyszczony.
  7. W układzie paliwowym znajduje się brud, woda lub stare paliwo.
  8. W zbiorniku paliwa znajduje się niewłaściwy rodzaj paliwa.
  9. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej.
  1. Napełnij zbiornik paliwa.
  2. Ustaw dźwignię ssania w pozycji załączenia.
  3. Wyczyść lub wymień wkład filtra powietrza.
  4. Podłącz przewód do świecy zapłonowej.
  5. Zainstaluj nową świecę zapłonową o prawidłowej szerokości szczeliny.
  6. Wymień filtr paliwa.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  8. Spuść paliwo z układu paliwowego i zatankuj prawidłowy rodzaj paliwa.
  9. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
  Silnik traci moc.
  1. Nadmiernie obciążony silnik.
  2. Zabrudzony filtr powietrza.
  3. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej.
  4. Żeberka chłodzące i przewody powietrzne pod obudową dmuchawy silnika są zablokowane.
  5. Świeca zapłonowa jest pokryta czarnym nalotem, jest uszkodzona lub szczelina jest nieprawidłowa.
  6. Zatkany odpowietrznik zbiornika paliwa.
  7. Zabrudzony filtr paliwa.
  8. W układzie paliwowym znajdują się zabrudzenia, woda lub stare paliwo.
  9. W zbiorniku paliwa znajduje się niewłaściwy rodzaj paliwa.
  1. Zmniejsz prędkość jazdy.
  2. Wymień wkład filtra powietrza.
  3. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
  4. Należy usunąć wszelkie przeszkody z żeberek chłodzących i przewodów powietrznych.
  5. Zainstaluj nową świecę zapłonową o prawidłowej szerokości szczeliny.
  6. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  7. Wymień filtr paliwa.
  8. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  9. Spuść paliwo z układu paliwowego i zatankuj prawidłowy rodzaj paliwa.
  Maszyna nie jedzie.
  1. Zawory obejścia są otwarte.
  2. Paski napędowe są zużyte, poluzowane lub zerwane.
  3. Paski napędowe spadły z kół pasowych.
  4. Skrzynia biegów jest uszkodzona.
  1. Zamknij zawory holownicze.
  2. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  3. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  4. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Występują nietypowe drgania.
  1. Śruby mocujące silnik są poluzowane.
  2. Koło pasowe silnika, koło pasowe luźne lub koło pasowe ostrza są poluzowane.
  3. Uszkodzone koło pasowe silnika.
  4. Ostrze/-a tnące są zgięte lub niewyważone.
  5. Śruba mocująca ostrze jest poluzowana.
  6. Wrzeciono ostrza jest zgięte.
  1. Dokręć śruby mocujące silnik.
  2. Dokręć odpowiednie koło pasowe.
  3. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  4. Zamontuj nowe ostrza tnące.
  5. Dokręć śrubę mocującą ostrze.
  6. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Nierówna wysokość koszenia.
  1. Ostrze nie jest ostre.
  2. Ostrza tnące są zgięte.
  3. Kosiarka nie jest wypoziomowana.
  4. Kółko zapobiegające zdzieraniu darni nie jest ustawione prawidłowo.
  5. Spodnia część kosiarki jest zabrudzona.
  6. Nieprawidłowe ciśnienie w oponach.
  7. Wrzeciono ostrza jest zgięte.
  1. Naostrz ostrza.
  2. Zamontuj nowe ostrza tnące.
  3. Wypoziomuj kosiarkę w osi poprzecznej i podłużnej.
  4. Wyreguluj wysokość ustawienia kółka zapobiegającego zdzieraniu darni.
  5. Oczyść spodnią część kosiarki.
  6. Ustaw odpowiednie ciśnienie w oponach.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Ostrza się nie obracają.
  1. Pasek napędowy jest zużyty, poluzowany lub zerwany.
  2. Pasek napędowy spadł z koła pasowego.
  3. Przełącznik lub sprzęgło wału odbioru mocy (WOM) są wadliwe.
  4. Pasek kosiarki jest zużyty, poluzowany lub zerwany.
  1. Zamontuj nowy pasek napędowy.
  2. Zamontuj pasek napędowy i sprawdź, czy wałki regulacyjne i prowadnice paska są we właściwym położeniu.
  3. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  4. Zamontuj nowy pasek kosiarki.

  Schematy

  Schemat elektryczny

  g203461