Johdanto

Tämä seisten ajettava vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kaupalliseen ammattikäyttöön ja kotikäyttöön. Se on suunniteltu pääasiassa asuinkiinteistöjen ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa suoraan yhteyden Toroon osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g020527

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Tämä kipinäsytytysjärjestelmä on Kanadan ICES-002 -normin mukainen

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013 mukaisesti.

Laitteen epäasianmukainen käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turvalliset käyttötavat

Koulutus

 • Lue käyttöopas ja muu koulutusmateriaali.

 • Jos käyttäjä tai mekaanikko ei ymmärrä oppaan kieltä, omistajan on selitettävä hänelle sen sisältö.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Kaikille käyttäjille ja mekaanikoille on annettava asianmukainen koulutus. Omistaja vastaa käyttäjien koulutuksesta.

 • Älä anna lapsien tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 • Omistaja/käyttäjä voi estää tapaturmat, loukkaantumiset tai omaisuusvahingot ja on siksi vastuussa niistä.

Valmistelut

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä suojalaseja, pitkiä housuja, tukevia ja liukastumisen estäviä kenkiä, käsineitä sekä kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset äläkä käytä koruja.

 • Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki esineet, jotka saattavat sinkoutua ilmaan.

 • Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi polttoaineita. Ne ovat tulenarkoja, ja niiden höyryt räjähtävät herkästi.

  • Käytä hyväksyttyä säiliötä.

  • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä. Anna moottorin jäähtyä ennen tankkausta. Älä tupakoi koneen lähettyvillä moottorin ollessa käynnissä.

  • Älä täytä tai tyhjennä koneen polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja kilvet ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

Käyttö

 • Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

 • Älä käytä moottoria suljetussa tilassa.

 • Käytä konetta vain hyvin valaistuilla alueilla, jotta pystyt välttämään kolot ja piilevät vaarat.

 • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käyttöpyörät ovat vapaalla ja seisontajarru kytkettynä. Käynnistä moottori vain käyttäjän paikalta.

 • Varmista konetta käytettäessä, että pysyt pystyssä. Kiinnitä tähän erityistä huomiota peruuttaessasi. Liukas alusta voi aiheuttaa liukastumisen.

 • Hidasta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Aja rinteillä sivusuuntaan. Nurmiolosuhteet voivat heikentää koneen vakautta. Ole varovainen käyttäessäsi konetta pudotusten lähellä.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä muuttaessasi suuntaa mäissä.

 • Älä nosta leikkuupöytää terien pyöriessä.

 • Älä käytä konetta, jos PTO-suojus tai muut turvalaitteet eivät ole tiukasti paikallaan. Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan, ne on säädetty oikein ja ne toimivat kunnolla.

 • Älä käytä konetta, jos heittokanavan suuntain on ylhäällä tai irrotettu tai jos sitä on muunnettu, ellei ruohonkerääjä ole käytössä.

 • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla.

 • Pysähdy tasaiselle maalle, kytke käyttöpyörät pois käytöstä, kytke käsijarru päälle (jos on) ja sammuta moottori aina, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, myös kerääjien tyhjentämistä tai tukoksen suppilosta poistamista varten.

 • Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esineisiin tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

 • Älä pane käsiä tai jalkoja leikkuuyksikköön.

 • Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa.

 • Pidä lemmikit ja sivulliset etäällä käytössä olevasta koneesta.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä teitä ja jalkakäytäviä ylittäessäsi. Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

 • Katso, mihin suuntaan leikkuujäte poistuu ja huolehdi, ettei tässä suunnassa ole ihmisiä.

 • Älä käytä leikkuria alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon ja niistä pois.

 • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

Polttoaineiden turvallinen käsittely

 • Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot käsittelemällä bensiiniä erittäin varovasti. Bensiini on erittäin tulenarkaa ja sen höyryt ovat räjähdysherkkiä.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä.

 • Anna moottorin jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Älä täytä koneen polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä, kuorma-autossa tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

 • Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

 • Jos polttoainetta roiskuu vaatteille, vaihda vaatteet välittömästi.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Aseta polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se huolellisesti.

Kunnossapito ja varastointi

 • Kytke käyttöpyörät pois käytöstä, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain tai sytytystulpan johto. Odota ennen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista, että kaikki osat pysähtyvät kokonaan.

 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

 • Poista ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköstä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista tulipalon estämiseksi.

 • Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia.

 • Älä säilytä polttoainetta lähellä avotulta tai tyhjennä polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

 • Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.

 • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

 • Irrota akku tai vedä johto irti sytytystulpasta ennen minkäänlaisia huoltotoimia. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

 • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä ja ole varovainen, kun huollat teriä. Älä suorista tai hitsaa teriä, vaan vaihda ne.

 • Pidä kädet ja jalat poissa liikkuvista osista. Älä tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset tiukalla. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

Kuljetus

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

 • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

 • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

Toro-leikkurin turvallisuus

Seuraavassa luettelossa on erityisesti Toro-tuotteita koskevia turvaohjeita ja muita turvallisuustietoja, jotka käyttäjän on tunnettava.

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

Tämä tuote on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen ja kierrättämiseen tai leikatun ruohon keräämiseen, kun sen on varustettu ruohonkerääjällä. Muu käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Yleinen käyttö

 • Varmista ennen ruohonleikkuuta, että alueella ei ole sivullisia. Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.

 • Älä kosketa laitteen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat olla kuumia käytön jäljiltä. Anna kaikkien osien jäähtyä, ennen kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata konetta.

 • Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita. Takuu saattaa raueta, jos käytetään lisälaitteita, joita Toro ei ole hyväksynyt.

 • Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat, porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat minkään kohteen alitse. Varo osumasta kohteeseen.

 • Hidasta vauhtia ennen kääntymistä ja noudata varovaisuutta.

 • Ole varovainen ajaessasi reunakiveysten, kivien, puunjuurien ja muiden esteiden yli.

 • Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa. Ole erityisen varovainen peruuttaessasi.

 • Käytä ohjauslaitteita tasaisella liikkeellä ja riuhtomatta.

 • Kun lastaat konetta, käytä täysleveää ramppia, joka on leveämpi kuin koneen runko.

 • Älä kuljeta matkustajia.

 • Älä kuljeta koneessa esineitä.

Käyttö rinteillä

Kaikilla rinteillä ja kaltevilla pinnoilla on oltava erityisen varovainen. Jos tunnet olosi epävarmaksi rinteessä, älä leikkaa sitä.

 • Poista leikkuualueelta kaikki esteet, kuten kivet, puiden oksat jne.

 • Varo koloja, uria ja töyssyjä. Korkea ruoho voi peittää esteet.

 • Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee törmän tai ojan reunan yli tai jos reuna sortuu.

 • Ole erityisen varovainen käyttäessäsi ruohonkerääjiä tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen.

 • Liiku rinteillä hitaasti ja vähän kerrallaan.

 • Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

 • Leikkaa rinteet sivuttaissuunnassa.

 • Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

Huolto

 • Älä säilytä konetta tai polttoaineastiaa sisätiloissa, joissa on avotuli, esimerkiksi vedenlämmitin tai tulisija.

 • Pidä pultit ja mutterit, varsinkin terien kiinnityspultit, tiukalla.

 • Älä koskaan poista tai peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti. Älä koskaan yritä muuttaa turvalaitteiden käyttötarkoitusta tai vähentää turvalaitteen tarjoamaa suojaa.

 • Suojaa Toro-laitteistoinvestointi ja huolehdi sen toiminnasta käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia. Toro toimittaa alkuperäisiä varaosia, jotka on suunniteltu erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten mukaisesti. Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla huoletta.

 • Tarkista jarrujen toiminta usein. Säädä ja huolla tarvittaessa.

Äänenpaine

Mallin 74534TE äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 88 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Mallin 74536TE äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 86 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Ääniteho

Mallin 74534TE taattu äänitehon taso on 100 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Mallin 74536TE taattu äänitehon taso on 100 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Mallin 74534TE värinätaso

Käsi–käsivarsi

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 0,8 m/s2

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 0,6 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,4 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Koko vartalo

Mitattu värinätaso = 0,79 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,39 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Mallin 74536TE värinätaso

Käsi–käsivarsi

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 1,1 m/s2

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 1,1 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,6 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Koko vartalo

Mitattu värinätaso = 0,79 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,39 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Kaltevuuskaavio

g015791

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-7818
decalbatterysymbols
decal106-5517
decaloemmarkt
decal110-2067
decal115-4186
decal115-4212
decal116-3290
decal116-3267
decal119-0186
decal119-0187
decal119-0217
decal119-1854
decal119-2317
decal120-6447
decal121-6049
decal117-0454
decal117-3626
decal119-0241
decal125-4679

Laitteen yleiskatsaus

g020528

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin (Kuva 5), ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta.

g020529

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri mittaa, kuinka kauan moottori on ollut käynnissä kaiken kaikkiaan. Se toimii moottorin ollessa käynnissä. Määritä mitatun ajan avulla, milloin määräaikaishuollot tulee suorittaa (Kuva 6).

g009467

Polttoainemittari

Polttoainemittari sijaitsee säiliön päällä sen keskellä (Kuva 5).

Turvajärjestelmän merkkivalot

Nämä ovat tuntilaskurissa olevia merkintöjä. Musta kolmio ilmoittaa, että turvajärjestelmän komponentti on oikeassa asennossa (Kuva 6).

Akun merkkivalo

Jos virta-avain käännetään PääLLä-asentoon muutaman sekunnin ajaksi, akun jännite näytetään alueella, jossa tavallisesti näkyvät tunnit.

Akun merkkivalo syttyy, kun sytytysvirta kytketään päälle ja kun lataus on asianmukaista käyttötasoa alhaisempi (Kuva 6).

Kaasuvipu

Kaasuvipua voidaan säätää portaattomasti NOPEA- ja HIDAS-asentojen välillä.

Rikastin

Käynnistä kylmä moottori rikastimella.

Teräkytkin (voimanulosotto)

Teräkytkimellä (voimanulosotto) kytketään sähkötoiminen kytkin, jolla käytetään leikkuuteriä, kun kumpi tahansa liikkeenohjausvipu on keskellä lukitsemattomassa asennossa (Kuva 5). Kytke terät vetämällä kytkin ylös ja vapauttamalla se. Vapauta terät painamalla teräkytkin (voimanulosotto) alas, tai lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon tai vapauta ne.

Virtalukko

Virtalukolla käynnistetään leikkurin moottori (Kuva 5). Virtalukossa on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä ja KäYNNISTYS.

Liikkeenohjausvivut

Liikkeenohjausvivuilla konetta kuljetetaan eteen- ja taaksepäin sekä käännetään.

Polttoaineen sulkuventtiili

Sulje polttoaineen sulkuventtiili (käyttäjän pehmusteen takana polttoainesäiliön oikealla puolella), kun leikkuria siirretään tai kun se varastoidaan.

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Malli 74534TE

Leikkuuleveys91 cm
Leveys suuntaimen ollessa ala-asennossa131 cm
Pituus tason ollessa ala-asennossa188 cm
Pituus tason ollessa yläasennossa155 cm
Korkeus122 cm
Paino 343 kg

Malli 74536TE

Leikkuuleveys102 cm
Leveys suuntaimen ollessa ala-asennossa142 cm
Pituus tason ollessa ala-asennossa178 cm
Pituus tason ollessa yläasennossa145 cm
Korkeus122 cm
Paino 351 kg

Käyttö

Muista aina turvallisuus

Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta.

Varoitus

Tämä kone tuottaa 85 dB(A):n ylittävän äänitason käyttäjän korvan korkeudelle ja voi aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

Suojaa silmät, kuulo ja jalat suojavarustein.

g009027

Polttoaineen lisäys

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Älä säilytä polttoainetta talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Hengenvaara

Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Läikkynyt bensiini tulee pyyhkiä pois.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa perävaunussa.

 • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää bensiiniä polttoainesäiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii bensiinin laajenemisen.

 • Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihöyryt.

 • Bensiiniä tulee säilyttää sille hyväksytyssä säiliössä, joka on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä osta bensiiniä enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

 • Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

Hengenvaara

Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka voi sytyttää bensiinihöyryt. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Bensiiniastiat tulee aina asettaa maahan pois ajoneuvosta ennen tankkaamista.

 • Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

 • Poista polttoainekäyttöiset laitteet kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.

 • Jos se ei ole mahdollista, tankkaa kuorma-auton tai perävaunun lavalla oleva laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin bensiinin jakelupistoolilla.

 • Jos bensiinin jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

Vaara

Bensiini on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

 • Vältä höyryjen hengittämistä.

 • Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä tai lisäainepullon aukosta.

 • Vältä ihokosketusta. Pese roiskeet pois saippualla ja vedellä.

Stabilointi-/lisäaineen käyttö

Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:

 • Se pitää bensiinin tuoreena korkeintaan 90 päivän varastoinnin ajan. Jos varastointiaika on pitempi, polttoainesäiliö on tyhjennettävä.

 • Se puhdistaa moottoria käytön aikana.

 • Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.

  Important: Älä käytä metanolia tai etanolia sisältäviä lisäaineita.

  Lisää bensiiniin oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.

  Note: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin. Käytä stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.

Polttoainesäiliön täyttö

 1. Pysäköi kone tasaiselle maalle.

 2. Sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

 3. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki.

 4. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti.

  Note: Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii bensiinin laajenemisen.

 5. Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti paikalleen. Pyyhi läikkynyt bensiini pois.

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Uuden koneen sisäänajo

Uusissa moottoreissa täyden voiman saavuttaminen kestää jonkin aikaa. Uuden ruohonleikkurin leikkuupöydissä ja vetojärjestelmissä on enemmän moottoria kuormittavaa kitkaa. Sisäänajo kestää 40–50 tuntia, kunnes uudet koneet saavuttavat täyden voiman ja parhaan suorituskyvyn.

Seisontajarrun käyttö

Kytke seisontajarru aina, kun pysäytät koneen tai jätät sen ilman valvontaa. Tarkista seisontajarrun toiminta ennen jokaista käyttökertaa.

Jos seisontajarru ei pidä kunnolla, sitä on säädettävä. Katso Jarrujen säätö.

Varoitus

Lapset ja sivulliset voivat loukkaantua, jos he siirtävät tai yrittävät käyttää konetta sen ollessa ilman valvontaa.

Irrota aina virta-avain ja kytke seisontajarru, kun jätät koneen ilman valvontaa.

Seisontajarrun kytkentä

Vedä seisontajarrun vipua taaksepäin KYTKETTY-asentoon (Kuva 8).

g009465

Seisontajarrun vapautus

Työnnä seisontajarrun vipua eteenpäin (Kuva 8).

Ruohonleikkurin teräkytkimen (voimanulosotto) käyttö

Teräkytkintä (voimanulosotto) käytetään yhdessä oikeanpuoleisen liikkeenohjausvivun kanssa leikkuuterien kytkemiseksi ja vapauttamiseksi.

Leikkuuterien (voimanulosotto) kytkentä

 1. Kytke leikkuuterät siirtämällä oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

 2. Vedä teräkytkin (voimanulosotto) ylös ja vapauta se pitämällä samalla oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu keskellä, lukitsemattomassa asennossa.

  g012781

Leikkuuterien (voimanulosotto) vapautus

Seuraavassa on kaksi leikkuuterien vapauttamistapaa:

 • Paina teräkytkin (voimanulosotto) alas POIS-asentoon (Kuva 10).

  g012782
 • Siirrä liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja lukitse oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu VAPAA-asentoon (Kuva 11).

  g012895

Kaasuvivun käyttö

Kaasuvipua voidaan liikuttaa NOPEA- ja HIDAS-asennon välillä (Kuva 12).

Käytä aina NOPEA-asentoa, kun käynnistät ruohonleikkurin terät teräkytkimellä (voimanulosotto).

g008946

Rikastimen käyttö

Käynnistä kylmä moottori rikastimella.

 1. Jos moottori on kylmä, käynnistä moottori rikastimella.

 2. Kytke rikastin vetämällä rikastinnuppia ylös ennen virta-avaimen kääntämistä (Kuva 13).

 3. Vapauta rikastin painamalla nuppia alas, kun moottori on käynnistynyt (Kuva 13).

  g008959

Virtalukon käyttö

Important: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 5 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota 15 sekuntia yritysten välillä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa rikkoa käynnistimen.

Note: Moottorin käynnistyssykli on ehkä toistettava käynnistettäessä moottoria ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun täysin tyhjä polttoainesäiliö on täytetty polttoaineella.

g031239
g031281

Polttoaineen sulkuventtiilin käyttö

Polttoaineen sulkuventtiili on käyttäjän pehmusteen takana oikealla puolella.

Sulje polttoaineen sulkuventtiili koneen kuljetuksen, huollon ja varastoinnin ajaksi (Kuva 16).

Varmista, että polttoaineen sulkuventtiili on avoinna, kun käynnistät moottorin.

g020864g008948

Moottorin käynnistys ja sammutus

Moottorin käynnistys

Important: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 5 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota 15 sekuntia yritysten välillä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa rikkoa käynnistimen.

Note: Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä tarvitse rikastusta.

Note: Moottorin käynnistyssykli on ehkä toistettava käynnistettäessä moottoria ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun täysin tyhjä polttoainesäiliö on täytetty polttoaineella.

g032586

Moottorin pysäytys

Varoitus

Lapset ja sivulliset voivat loukkaantua, jos he siirtävät tai yrittää käyttää konetta sen ollessa ilman valvontaa.

Muista irrottaa virta-avain ja kytkeä seisontajarru aina, kun jätät koneen ilman valvontaa, vaikka vain muutamaksi minuutiksi.

g032587

Important: Varmista ennen koneen varastoimista tai kuljetusta, että polttoaineen sulkuventtiili on kiinni. Muuten polttoainetta saattaa vuotaa. Vedä ennen koneen asettamista säilöön johto irti sytytystulpista, jotta moottori ei käynnistyisi vahingossa.

Turvajärjestelmän käyttö

Varoitus

Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

 • Älä kajoa turvakytkimiin.

 • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

Tietoa turvajärjestelmästä

Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että leikkurin terät eivät pyöri ennen kuin jokin seuraavista tapahtuu:

 • Oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu siirretään keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

 • Teräkytkin (voimanulosotto) kytketään.

  Turvajärjestelmä on suunniteltu siten, että leikuuterät pysähtyvät, jos oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu lukitaan VAPAA-asentoon tai vapautetaan.

  Tuntilaskurissa on merkintöjä, jotka ilmoittavat käyttäjälle, kun turvajärjestelmän komponentti on oikeassa asennossa. Kun komponentti on oikeassa asennossa, kyseisen ruudun kolmioon syttyy valo.

  g009472

Turvajärjestelmän testaus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen käyttöä.

  Note: Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

  1. Käynnistä moottori. Katso Moottorin käynnistys.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Siirrä oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

   Note: Terät eivät saa pyöriä.

  4. Siirrä liikkeenohjausvipuja eteenpäin.

   Note: Moottorin on sammuttava.

  5. Käynnistä moottori ja vapauta seisontajarru.

  6. Siirrä oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

  7. Pidä oikeanpuoleista liikkeenohjausvipua yhä lukitsemattomassa asennossa keskellä, vedä teräkytkin (voimanulosotto) ylös ja vapauta se.

   Note: Kytkin kytkeytyy ja leikkuuterät alkavat pyöriä.

  8. Lukitse oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu vapaa-asentoon tai vapauta se.

   Note: Terät pysähtyvät ja moottori jatkaa käymistään.

  9. Paina teräkytkin alas ja siirrä oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

  10. Pidä oikeanpuoleista liikkeenohjausvipua yhä lukitsemattomassa asennossa keskellä, vedä teräkytkin (voimanulosotto) ylös ja vapauta se.

   Note: Kytkin kytkeytyy ja leikkuuterät alkavat pyöriä.

  11. Paina teräkytkin (voimanulosotto) alas POIS-asentoon.

   Note: Terät pysähtyvät.

  12. Vedä teräkytkin (voimanulosotto) ylös moottorin käydessä ja vapauta se pitämättä oikeanpuoleista liikkeenohjausvipua keskellä, lukitsemattomassa asennossa.

   Note: Terät eivät saa pyöriä.

  Vaara

  Käyttäjän taso on painava ja saattaa aiheuttaa tapaturman, kun sitä nostetaan ja lasketaan. Laske ja nosta käyttäjän taso varovasti, sillä saatat loukkaantua, jos se putoaa äkillisesti.

  • Älä aseta sormia tai käsiä tason nivelalueelle, kun käyttäjän tasoa nostetaan tai lasketaan.

  • Varmista, että taso on tuettuna, kun lukitustappi vedetään ulos.

  • Varmista, että salpa kiinnittää tason, kun taso taitetaan ylös. Työnnä tasoa tiukasti pehmustetta vasten, jotta lukitustappi kiinnittyy paikalleen.

  • Älä päästä sivullisia lähelle, kun tasoa nostetaan tai lasketaan.

  Tason käyttö

  Konetta voidaan käyttää tason ollessa ylä- tai ala-asennossa. Käyttäjä voi päättää, kumpaa asentoa hän haluaa käyttää.

  Koneen käyttö taso yläasennossa

  Käytä konetta taso yläasennossa seuraavissa olosuhteissa:

  • Ruohoa leikataan pudotusten lähellä.

  • Ruohoa leikataan pienillä alueilla, joille kone on liian suuri.

  • Konetta käytetään matalien oksien tai esteiden lähellä.

  • Konetta lastataan kuljetusta varten.

  • Konetta ajetaan ylämäissä.

  Kun haluat nostaa tason, vedä tason takaosaa ylös siten, että lukitustappi ja nuppi kiinnittävät sen paikalleen. Työnnä sitä tiukasti pehmustetta vasten, jotta lukitustappi kiinnittyy paikalleen.

  Koneen käyttö taso ala-asennossa

  Käytä konetta taso ala-asennossa seuraavissa olosuhteissa:

  • Ruohoa leikataan tavallisilla alueilla.

  • Konetta ajetaan rinteiden poikki.

  • Konetta ajetaan alamäissä.

  Laske taso työntämällä sitä pehmustetta vasten, jolloin lukitustappiin kohdistuva paine vapautuu. Vedä sitten nupista ja laske taso (Kuva 20).

  g020804

  Ajaminen eteen ja taakse

  Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta (1/min). Aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon, jolloin suorituskyky on parhaimmillaan. Leikkaa aina täydellä kaasulla.

  Varoitus

  Kone saattaa pyörähtää paikallaan hyvin nopeasti, jolloin koneen hallinta saatetaan menettää ja seurauksena voi olla henkilövahinko tai laitevaurio.

  Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.

  Ajaminen eteenpäin

  1. Vapauta seisontajarru. Katso kohta Seisontajarrun vapautus.

  2. Siirrä oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

   g020531
  3. Kun haluat ajaa eteenpäin, siirrä nopeudensäätövipu haluamaasi nopeuteen.

  4. Työnnä liikkeenohjausvipuja hitaasti eteenpäin (Kuva 22).

   Note: Moottori sammuu, jos liikkeenohjausvipuja siirretään seisontajarrun ollessa kytkettynä.

   Note: Mitä enemmän liikkeenohjausvipuja siirretään, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.

   Note: Jos haluat pysähtyä, vedä liikkeenohjausvivut taaksepäin VAPAA-asentoon.

   g009473

  Taaksepäin ajo

  1. Siirrä oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

  2. Vedä liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin (Kuva 23).

   g009474

  Koneen pysäytys

  Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon, lukitse oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu VAPAA-asentoon, vapauta voimanulosotto (PTO) ja käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  Kytke seisontajarru, kun poistut koneelta. Katso kohta Seisontajarrun kytkentä. Ota avain pois virtalukosta.

  Varoitus

  Lapset ja sivulliset voivat loukkaantua, jos he siirtävät tai yrittävät käyttää konetta.

  Irrota aina virta-avain ja kytke seisontajarru, kun jätät koneen ilman valvontaa.

  Koneen työntäminen käsin

  Ohitusventtiilien ansiosta konetta voidaan työntää käsin ilman, että moottori on käynnissä.

  Important: Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan hinaa konetta, koska hydraulijärjestelmä saattaa vaurioitua.

  1. Vapauta voimanulosotto, lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Laske leikkuupöytä alimpaan leikkuukorkeuteen.

   Note: Tämän jälkeen päästään käsiksi ohitusventtiileihin.

  3. Avaa ohitusventtiilit kummastakin pumpusta kääntämällä niitä 1–2 kierrosta vastapäivään (Kuva 24).

   Note: Tällöin hydraulineste pääsee ohittamaan pumput, ja pyörät pääsevät pyörimään.

   Note: Kierrä ohitusventtiilejä enintään kaksi kierrosta, jotta venttiili ei irtoa rungosta eikä nestettä pääse vuotamaan.

   g012680
  4. Vapauta seisontajarru.

  5. Työnnä kone haluamaasi paikkaan.

  6. Kytke seisontajarru.

  7. Sulje ohitusventtiilit, mutta älä kiristä niitä liikaa.

  8. Kiristä venttiilit momenttiin 12–15 N∙m.

   Important: Älä käynnistä tai käytä konetta ohitusventtiilien ollessa avoinna. Järjestelmä saattaa muuten vaurioitua.

  Koneen kuljetus

  Käytä koneen kuljetukseen raskaaseen käyttöön tarkoitettua perävaunua tai kuorma-autoa. Varmista, että perävaunussa tai kuorma-autossa on kaikki lain vaatimat jarrut, valot ja merkit. Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet.

  1. Nosta koneen taso ennen sen ajamista perävaunuun tai kuorma-autoon.

  2. Jos käytät perävaunua, kiinnitä se vetoajoneuvoon ja käytä turvaketjuja.

  3. Jos mahdollista, yhdistä perävaunun jarrut.

  4. Lastaa kone perävaunuun tai kuorma-autoon.

  5. Sammuta moottori, irrota avain, kytke seisontajarru ja sulje polttoaineventtiili.

  6. Kiinnitä kone sen metallisista kiinnityslenkeistä tiukasti perävaunuun tai kuorma-autoon hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä (Kuva 25).

   g020805

  Koneen lastaus

  Ole erittäin varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon ja poistaessasi konetta niistä. Käytä toimenpiteeseen täysleveää ramppia, joka on konetta leveämpi. Vie kone takaosa edellä ylös ramppia ja taluta se etuosa edellä alas ramppia (Kuva 26).

  g031405

  Important: Älä käytä kapeita erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

  Rampin on oltava tarpeeksi pitkä, jotta kulma maahan ei ylitä 15:ta astetta (Kuva 27). Tasaisella maalla rampin on oltava vähintään neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai kuorma-auton lavan korkeus maahan. Jyrkempi kulma saattaa aiheuttaa leikkurin osien takertumisen, kun konetta siirretään rampilta perävaunuun tai kuorma-autoon. Jyrkemmät kulmat saattavat myös aiheuttaa koneen kaatumisen tai hallinnan menetyksen. Jos kone lastataan rinteessä tai lähellä rinnettä, sijoita perävaunu tai kuorma-auto siten, että se on rinteen alapäässä ja ramppi on ylöspäin rinteeseen. Näin saadaan mahdollisimman pieni ramppikulma.

  Vaara

  Koneen lastaaminen perävaunuun tai kuorma-autoon lisää kaatumisen mahdollisuutta, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi konetta rampilla.

  • Käytä vain täysleveää ramppia. Älä käytä erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

  • Rampin ja maan tai rampin ja perävaunun tai kuorma-auton välinen kulma ei saa olla yli 15 astetta.

  • Varmista, että rampin pituus on vähintään 4 kertaa pidempi kuin perävaunun tai kuorma-auton lavan korkeus maahan. Näin varmistetaan, että rampin kulma suhteessa tasaiseen maahan ei ylitä 15 astetta.

  • Vie kone takaosa edellä ylös ramppia ja taluta se etuosa edellä alas ramppia.

  • Vältä äkillistä kiihdytystä tai hidastusta konetta rampilla ajettaessa, sillä tämä voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai kaatumisen.

  g027996

  Leikkuujätteen heitto sivulle ja ruohon levitys

  Leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin.

  Hengenvaara

  Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää ole asennettu, käyttäjä tai sivulliset voivat joutua kosketuksiin terien kanssa tai heitä kohti voi sinkoutua leikkuujätettä. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

  • Älä irrota suuntainta leikkurista, sillä se ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain vaurioituu, vaihda se heti.

  • Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.

  • Vapauta sanka ja kytke voimanulosotto (PTO) pois päältä aina ennen poistoalueen tai leikkuuterien puhdistamista. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon. Irrota myös virta-avain ja irrota sytytystulppien johdot.

  Leikkuukorkeuden säätö

  Leikkuukorkeus voidaan säätää 25–127 mm:n korkeudelle 6 mm:n välein.

  1. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu kuljetusasentoon (kokonaan ylös).

  2. Kierrä tappia 90 astetta ja irrota se leikkuukorkeuden kannattimesta.

  3. Valitse leikkuukorkeuden kannattimesta haluttua leikkuukorkeutta vastaava reikä ja työnnä tappi reikään (Kuva 28).

  4. Paina ylhäällä olevaa painiketta ja laske leikkuukorkeuden vipu tapin kohdalle (Kuva 28).

   g020532

  Virtauslevittimen säätö

  Leikkurin heittovirtausta voidaan säätää erilaisten leikkuuolosuhteiden mukaan. Säädä pikalukko ja levitin siten, että leikkuujälki on mahdollisimman hyvä.

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Säädä levitintä löysäämällä mutteri (Kuva 29).

  4. Säädä levitin ja mutteri koloon haluttua heittovirtausta vastaavaksi ja kiristä mutteri.

   g012676

  Virtauslevittimen asento

  Seuraavat luvut ovat vain suosituksia. Säädöt vaihtelevat ruohotyypin, ruohon sisältämän kosteuden sekä ruohon korkeuden mukaan.

  Note: Jos moottorin teho ei tunnu riittävän, vaikka leikkurin nopeus pysyy entisellään, avaa levitintä.

  Asento A

  Tämä on taka-asento (Katso Kuva 30.) Käytä tätä asentoa seuraavissa olosuhteissa:

  • Ruoho on lyhyttä ja kevyttä.

  • Ruoho on kuivaa.

  • Leikkuujäte on pienempää.

  • Leikkuujätteen halutaan päätyvän kauemmaksi leikkurista.

   g012677

  Asento B

  Tätä asentoa käytetään, kun leikkuujätteet kerätään ruohonkeräimeen (Kuva 31).

  g012678

  Asento C

  Tämä on täysin auki -asento (Kuva 32). Käytä tätä asentoa seuraavissa olosuhteissa:

  • Ruoho on pitkää ja tiheää.

  • Ruoho on märkää.

  • Kun halutaan vähentää moottorin tehonkulutusta.

  • Kun halutaan lisätä ajonopeutta raskaissa olosuhteissa.

   g012679

  Vastapainojen käyttö

  • Painojen asentaminen helpottaa koneen käsittelyä sekä parantaa sen tasapainoa ja suorituskykyä.

  • Painoja lisäämällä tai poistamalla kone saadaan toimimaan optimaalisesti erilaisissa olosuhteissa ja käyttäjän mieltymysten mukaan.

  • Lisää tai poista yksi paino kerrallaan, kunnes käsittelytuntuma ja tasapaino ovat halutunlaiset.

  Note: Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen painosarjan tilaamista varten.

  Vaara

  Suuret painonvaihtelut saattavat vaikuttaa koneen käsiteltävyyteen ja toimintaan. Seurauksena saattaa olla käyttäjän tai sivullisten vakava loukkaantuminen.

  • Lisää tai poista painoja vain vähän kerrallaan.

  • Tarkasta jokaisen painonmuutoksen jälkeen, että konetta voidaan käyttää turvallisesti.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Puhdista ilmanottoritilä.
 • Tarkista jarrut.
 • Tarkasta terät.
 • Puhdista leikkurilava.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa leikkuupöydän kiristinpyörän varret (useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Rasvaa noston vivusto (useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Puhdista ilmanpuhdistimen paperipanos.
 • Tarkista kipinänsammutin (jos varusteena).
 • Tarkista rengaspaineet.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy (useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Tarkasta ja puhdista sytytystulppa ja aseta kärkiväli oikein.
 • Tarkista akku.
 • Tarkasta sähkötoiminen kytkin.
 • Tarkista ja puhdista moottorin jäähdytysrivat ja suojukset.
 • Tarkasta pumpun käyttöhihna.
 • Tarkista leikkuupöydän hihnat.
 • Tarkasta pumpun käyttöhihna.
 • Tarkista hydrauliletkut.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmanpuhdistimen paperipanos.
 • Vaihda moottorin öljynsuodatin(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste, kun käytät Mobil® 1 -öljyä.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja säädä venttiilivälykset. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Säädä kääntöpyörän nivellaakeri.
 • Vaihda hydraulineste, kun käytät Toro® HYPR-OIL™ 500 -hydraulinestettä.
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • Ennen varastointia
 • Maalaa kuluneet pinnat.
 • Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.
 • Vuosittain
 • Rasvaa etummaisten kääntöpyörien nivelet (useammin, mikäli olosuhteet ovat likaiset tai pölyiset).
 • Voitele kääntöpyörien navat.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulppien johdot ennen huoltotoimenpiteitä. Aseta johdot sivuun, jotta ne eivät voi vahingossa koskettaa sytytystulppia.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Leikkurin nosto huoltoa varten

  Ruohonleikkurin etuosa voidaan nostaa ja asettaa selälleen, jolloin koneen alla voidaan tehdä huoltotöitä.

  1. Nosta taso. Katso Tason käyttö.

  2. Irrota akku. Katso Akun irrotus.

   g012597
  3. Tyhjennä bensiini polttoainesäiliöstä. Katso kohta Polttoainesäiliön tyhjennys.

  4. Irrota hydraulisäiliön korkki ja aseta aukon päälle muovia. Aseta korkki sitten takaisin paikalleen.

   Note: Muovi tiivistää hydraulisäiliön ja ehkäisee nesteen vuotamisen.

   g012681
  5. Nosta leikkurin etupäätä kahden ihmisen voimin siten, että se asettuu vetävien pyörien päälle taso yläasennossa.

  6. Suorita koneen huoltotyöt.

  7. Laske ruohonleikkurin etupää maahan kahden ihmisen voimin.

  8. Poista muovi hydraulisäiliön korkin alta.

  9. Asenna akku koneeseen.

   g009448g009461

  Pehmusteen irrotus takaosan kautta tehtävää huoltoa varten

  Pehmuste voidaan irrottaa koneen takaosan kautta tehtäviä huoltoja ja säätöjä varten.

  1. Laske taso.

  2. Irrota sokat pehmusteen kummaltakin puolelta.

  3. Työnnä isot aluslaatat ja muoviholkit sisäpuolelle.

  4. Irrota pehmuste ja laske se tasolle.

  5. Suorita koneen huollot ja säädöt.

  6. Nosta pehmuste ja työnnä se tappeihin koneen kummallakin puolella (Kuva 36).

  7. Työnnä isot aluslaatat ja muoviholkit pehmusteen kannattimeen ja kiinnitä sokkanaulalla (Kuva 36).

   g032596

  Voitelu

  Voitele litiumrasvalla nro 2 tai molybdeenirasvalla.

  Koneen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa leikkuupöydän kiristinpyörän varret (useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Rasvaa noston vivusto (useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Puhdista rasvanipat rievulla.

   Note: Hankaa mahdolliset maaliläiskät pois nipasta (nipoista).

  4. Liitä voitelupistooli nippaan.

  5. Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa alkaa tihkua laakereista.

  6. Pyyhi pois liika rasva.

  Katso rasvauskohdat seuraavista kuvista.

  g012593
  g012594
  g012682

  Etummaisten kääntöpyörien nivelten rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Rasvaa etummaisten kääntöpyörien nivelet (useammin, mikäli olosuhteet ovat likaiset tai pölyiset).
  1. Irrota pölykapselit ja säädä kääntöpyörien nivelet. Katso Kääntöpyörän nivellaakerin säätö.

   Note: Asenna pölykapselit takaisin vasta rasvauksen jälkeen.

  2. Irrota kuusiotulppa.

  3. Kierrä rasvanippa reikään.

  4. Pumppaa rasvaa nippaan, kunnes rasvaa alkaa tihkua ylimmästä laakerista.

  5. Irrota rasvanippa reiästä.

  6. Asenna ja kiristä kuusiotulppa ja pölykapseli.

  Kääntöpyörien napojen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Voitele kääntöpyörien navat.
  1. Pysäytä moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Kytke sitten seisontajarru ja irrota virta-avain.

   g006115
  2. Irrota kääntöpyörä haarukasta.

  3. Irrota tiivistesuojukset pyörännavasta.

  4. Irrota välikemutteri kääntöpyörän akselikokoonpanosta.

   Note: Välikemutterit on kiinnitetty akseliin kierrelukitusaineella. Irrota akseli pyöräkokoonpanosta (toisen välikemutterin ollessa vielä kiinnitettynä).

  5. Väännä tiivisteet irti ja tarkista, että laakerit eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda ne tarvittaessa.

  6. Tiivistä laakerit yleisrasvalla.

  7. Asenna yksi laakeri ja yksi tiiviste pyörään.

   Note: Vaihda tiivisteet.

  8. Jos akselikokoonpanosta on irrotettu molemmat välikemutterit (tai ne ovat irronneet), lisää kierrelukitetta yhteen välikemutteriin ja kierrä se akseliin niin, että avainlappeet osoittavat ulospäin.

   Note: Älä kierrä välikemutteria kokonaan akselin päähän. Jätä välikemutterin ulkopinnan ja akselin pään väliin noin 3 mm:n väli mutterin sisällä.

  9. Asenna mutterin ja akselin kokoonpano pyörän sille puolelle, jolla on uusi tiiviste ja laakeri.

  10. Pyörän avoimen puolen osoittaessa ylöspäin täytä akselia ympäröivä alue pyörän sisällä kokonaan yleisrasvalla.

  11. Asenna toinen laakeri ja uusi tiiviste pyörään.

  12. Levitä kierrelukitetta toiseen välikemutteriin ja kierrä se akseliin niin, että avainlappeet osoittavat ulospäin.

  13. Kiristä mutteri momenttiin 8–9 N∙m, löysää mutteri ja kiristä se sitten momenttiin 2–3 N∙m.

   Note: Varmista, että akseli ei ulotu kummankaan mutterin yli.

  14. Asenna tiivistesuojukset pyörännavan päälle ja asenna pyörä kääntöpyörän haarukkaan.

  15. Asenna kääntöpyörän pultti ja kiristä mutteri täysin.

  Important: Tiivisteiden ja laakerien vauriot voidaan estää tarkistamalla laakereiden säätö säännöllisesti kääntöpyörän rengasta pyörittämällä. Rengas ei saa pyöriä vapaasti (yhtä tai kahta kierrosta enemmän) eikä siinä saa olla sivuvälystä. Jos rengas pyörii vapaasti, säädä välikemutterin kiristystä, kunnes vastusta on hieman, ja levitä kierrelukitetta.

  Moottorin huolto

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  300 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja säädä venttiilivälykset. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
 • Huoltoväli/ohjeet

  Tarkasta vaahtomuovi- ja paperipanokset ja vaihda ne, jos ne ovat vaurioituneet tai hyvin likaiset.

  Note: Huolla ilmanpuhdistin useammin (muutaman käyttötunnin välein), jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  Important: Älä öljyä vaahtomuovi- tai paperipanosta.

  Vaahtomuovi- ja paperipanosten irrotus

  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Puhdista ilmanpuhdistimen ympäristö, jotta likaa ei pääse moottoriin aiheuttamaan vahinkoa (Kuva 41).

  4. Löysää suojuksen nupit ja irrota ilmanpuhdistimen suojus (Kuva 41).

  5. Löysää letkunkiristin ja irrota ilmanpuhdistinjärjestelmä (Kuva 41).

  6. Vedä vaahtomuovipanos varovasti irti paperipanoksesta (Kuva 41).

   g012619

  Ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanoksen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos.
  1. Pese vaahtomuovipanos nestesaippualla ja lämpimällä vedellä. Kun panos on puhdas, huuhtele se perusteellisesti.

  2. Kuivaa panos puristamalla sitä puhtaaseen riepuun.

   Important: Vaihda vaahtomuovipanos, jos se on repeytynyt tai kulunut.

  Ilmanpuhdistimen paperipanoksen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmanpuhdistimen paperipanos.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmanpuhdistimen paperipanos.
  1. Puhdista paperipanos pölystä napauttamalla sitä kevyesti.

   Note: Jos paperipanos on hyvin likainen, vaihda se uuteen (Kuva 41).

  2. Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole öljykalvoa tai ettei kumitiiviste ole vaurioitunut.

  Vaahtomuovi- ja paperipanosten asennus

  Important: Moottoria tulee käyttää vain silloin, kun ilmanpuhdistimen vaahtomuovi- ja paperipanokset on kunnolla asennettu, jotta moottori ei pääse vaurioitumaan.

  1. Liu’uta vaahtomuovipanos varovasti paperipanokseen (Kuva 41).

  2. Aseta ilmanpuhdistinjärjestelmä ilmanpuhdistimen kantaan tai letkuun ja kiinnitä se (Kuva 41).

  3. Aseta ilmanpuhdistimen suojus paikalleen ja kiristä suojuksen nuppi (Kuva 41).

  Moottoriöljyn huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy (useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljynsuodatin(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Note: Tässä käyttöoppaassa mainittujen mallien öljytilavuudet ovat erisuuruiset. Varmista, että käytät oikeaa öljymäärää.

  Important: Lisää ensin 80 % öljystä ja täytä sitten vähitellen mittatikun Full-merkkiin saakka.

  Öljylaatu: Pesevä öljy (API-huoltoluokitus SF, SG, SH, SJ tai SL)

  Moottorin öljytilavuus: 1,7 litraa jos suodatin irrotetaan, 1,5 litraa jos suodatinta ei irroteta

  Viskositeetti: Katso alla olevasta taulukosta.

  g004216

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  Note: Tarkista öljymäärä moottorin ollessa kylmä.

  Vaara

  Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa tapaturman.

  Pidä kädet, jalat, kasvot, vaatteet ja muut ruumiinosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista kuumista osista.

  Important: Älä laita kampikammioon liikaa öljyä, sillä moottori voi vahingoittua. Älä käytä moottoria öljyn ollessa L-merkin alapuolella, sillä moottori saattaa vahingoittua.

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta (Kuva 43).

   g020534g027659

  Moottoriöljyn vaihto

  Note: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  1. Pysäköi kone siten, että valutuspuoli on hieman vastakkaista puolta alempana, jotta kaikki öljy valuu pois.

  2. Vapauta voimanulosotto (PTO), lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta (Kuva 44).

  4. Vaihda moottoriöljy kuvan mukaisesti (Kuva 44).

   g020534g032598
  5. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä täyttöputkeen ja lisää hitaasti siten, että sitä on Full-merkkiin asti (Kuva 45).

   g027660

  Moottorin öljynsuodattimen vaihto

  Note: Vaihda moottorin öljynsuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  1. Tyhjennä öljy moottorista. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

  2. Aseta öljynsuodattimen alle riepu, joka imee läikkyneen öljyn.

   Important: Läikkynyt öljy voi valua moottorin alle ja kytkimelle. Kytkimelle läikkynyt öljy voi vaurioittaa kytkintä, minkä seurauksena terät saattavat pysähtyä hitaasti, kun kytkin on POIS-asennossa, tai kytkin saattaa luistaa, kun se kytketään PääLLä-asentoon. Pyyhi läikkynyt öljy pois.

  3. Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 46).

   g020534g027477

   Note: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste koskettaa moottoria. Käännä sitä sitten vielä 3/4 kierrosta.

  4. Täytä kampikammio sopivalla, uudella öljyllä. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

  Sytytystulpan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta ja puhdista sytytystulppa ja aseta kärkiväli oikein.
 • Varmista, että keski- ja sivuelektrodien kärkiväli on oikea, ennen kuin asennat sytytystulpan.

  Irrota ja asenna sytytystulppa käyttäen apuna sytytystulpan avainta ja tarkista ja säädä kärkiväli kärkivälin työkalulla/rakotulkilla. Asenna tarvittaessa uudet sytytystulpat.

  Kaikki moottorit: NGK® BPR4ES tai vastaava

  Kärkiväli: 0,75 mm

  Sytytystulpan irrotus

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota sytytystulppa kuvan mukaisesti (Kuva 47).

   g012187g027478

  Sytytystulpan tarkistus

  Important: Älä puhdista sytytystulppia. Sytytystulppa tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.

  Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin on yleensä likainen.

  Säädä kärkiväliksi 0,75 mm.

  g027479

  Sytytystulpan asennus

  g027661

  Kipinänsammuttimen tarkistus

  jos varusteena
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista kipinänsammutin (jos varusteena).
 • Vaara

  Pakokaasujärjestelmän kuumat osat voivat saada polttoainehöyryt syttymään, vaikka moottori olisi sammutettu. Moottorin käytön aikana vapautuvat kuumat pakokaasuhiukkaset voivat sytyttää tulenarat materiaalit, mistä voi seurata henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

  Älä lisää polttoainetta tai käytä moottoria, jos kipinänsammutinta ei ole asennettu.

  1. Pysäytä moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Kytke sitten seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Anna äänenvaimentimen jäähtyä.

  3. Jos säleikössä tai hitsauksissa on murtumia, vaihda sammutin.

  4. Jos säleikössä on tukoksia, irrota kipinänsammutin, ravista siitä irtohiukkaset ja puhdista säleikkö teräsharjalla (käytä tarvittaessa liuotinta).

  5. Asenna sammutin takaisin poistoaukkoon.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  Note: Ainoa suositeltava tapa tyhjentää polttoainesäiliö on käyttää lappopumppua. Lappopumppuja on saatavana rautakaupoissa.

  Hengenvaara

  Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Bensiinisäiliön tyhjennys tulee suorittaa silloin, kun moottori on kylmä. Tyhjennys tulee suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Läikkynyt bensiini tulee pyyhkiä pois.

  • Bensiinisäiliötä tyhjennettäessä ei saa tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihöyryt.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta voimanulosotto, kytke seisontajarru, käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja irrota virta-avain.

  2. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö, jotta polttoainesäiliöön ei pääse likaa (Kuva 51).

  3. Poista polttoainesäiliön korkki.

  4. Työnnä lappopumppu polttoainesäiliöön.

  5. Tyhjennä polttoaine puhtaaseen polttoaineastiaan lappopumpulla (Kuva 50).

  6. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

   g020861

  Polttoainesuodattimen huolto

  Polttoainesuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu polttoaineputkesta.

  Note: Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Sulje polttoaineen sulkuventtiili.

  4. Purista letkunkiristimien päitä yhteen ja liu’uta niitä poispäin suodattimesta (Kuva 51).

   g008963
  5. Irrota suodatin polttoaineletkuista.

  6. Asenna uusi suodatin ja siirrä letkuliittimet lähelle suodatinta.

  7. Avaa polttoaineen sulkuventtiili.

  8. Tarkista, ettei polttoainetta vuoda ja tee korjaukset tarvittaessa.

  9. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista akku.
 • Pidä akku aina puhtaana ja täysin ladattuna. Puhdista akun kotelo paperipyyhkeellä. Jos akun navat ovat syöpyneet, puhdista ne liuoksella, jossa on neljä osaa vettä ja yksi osa ruokasoodaa. Sivele akun napoihin ohut rasvakerros, jotta ne eivät syöpyisi.

  Jännite: 12 V

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  Hengenvaara

  Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappava myrkky ja aiheuttaa vakavia syöpymiä.

  Älä juo akkunestettä äläkä anna sen päästä kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

  Akun irrotus

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punaisen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelin (musta) kytkemistä.

  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota negatiivinen akkukaapeli negatiivisesta (-) akun navasta (Kuva 52).

  4. Vedä punainen suojus pois positiivisesta (punaisesta) akun navasta.

  5. Irrota akun pluskaapeli (punainen) (Kuva 52).

  6. Irrota akun pidikelevy ja irrota akku (Kuva 52).

  Akun asennus

  1. Aseta akku koneeseen (Kuva 52).

  2. Kiinnitä akku pidikelevyllä, J-pulteilla ja lukkomuttereilla.

  3. Asenna akun pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) mutterilla, aluslaatalla ja pultilla (Kuva 52).

  4. Vedä kumisuojus navan päälle.

  5. Kytke akun miinuskaapeli ja maadoitusjohto akun miinusnapaan (–) mutterilla, aluslaatalla ja pultilla (Kuva 52).

   Note: Oikein asennettuina akun kaapelit menevät ristiin (Kuva 52).

   g013199

  Akun lataus

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  Important: Huolehdi siitä, että akku on aina ladattu täyteen (ominaispaino 1,265), jotta akku ei vaurioidu lämpötilan ollessa alle 0 °C.

  1. Irrota akku alustasta. Katso kohta Akun irrotus.

  2. Tarkista akkunesteen määrä.

  3. Varmista, että täyttöaukkojen korkit on asennettu akkuun.

  4. Lataa akkua 1 tunti 25–30 A:n virralla tai 6 tuntia 4–6 A:n virralla.

  5. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi pistorasiasta. Irrota sitten laturin johtimet akun navoista (Kuva 53).

  6. Asenna akku koneeseen ja kytke akun kaapelit. Katso Akun asennus.

   Note: Älä käytä konetta, kun akkua ei ole kytketty. Se voi aiheuttaa sähkövaurioita.

   g000538

  Sulakkeiden huolto

  Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Se ei vaadi huoltoa. Jos sulake palaa, tarkista osa tai virtapiiri toimintavian tai oikosulun varalta.

  1. Irrota käyttäjän pehmuste koneen takaa.

  2. Poista sulake vetämällä se ulos ja vaihda se (Kuva 54).

  3. Asenna käyttäjän pehmuste.

   g032599

  Vetojärjestelmän huolto

  Ohjauskulman säätö

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  1. Työnnä molempia ohjausvipuja yhtä paljon eteenpäin.

  2. Tarkista, vetääkö kone jompaankumpaan suuntaan.

   Note: Jos se vetää, pysäytä kone ja kytke seisontajarru.

  3. Irrota pehmuste koneen takaa.

  4. Aseta oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu keskelle ohjauspaneelissa olevaa vapaa-asennon lukitusuraa kiertämällä oikean kaapelin säädintä (Kuva 56).

   g015241
  5. Sovita vasemman pyörän nopeus aiemmin säädettyyn oikean pyörän nopeuteen kiertämällä vasemman kaapelin säädintä.

  6. Säädä 1/4 kierrosta kerrallaan, kunnes kone kulkee suoraan.

   Note: Säädä vain vasenta kaapelia, kun sovitat vasemman pyörän nopeuden oikean pyörän nopeuteen. Älä säädä oikeanpuoleisen pyörän nopeutta, sillä tällöin oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu siirtyy pois ohjauspaneelissa olevan vapaa-asennon lukitusuran keskeltä.

   g017848
  7. Tarkista, että ohjauskulma on oikea.

   Note: Jos kone ei käynnisty ohjauskulman säädön jälkeen, varmista, että lähestymiskytkimen kohdistusmerkki ja liikkeenohjausvipuun kiinnitetty pultti ovat toistensa kohdalla. Katso Lähestymiskytkimen säätö.

  8. Toista kaapelin säätö, kunnes ohjauskulma on oikea.

  9. Tarkasta, että kone ei lähde liikkeelle vapaalta seisontajarrujen ollessa vapautettuina.

  Important: ÄLÄ kierrä vivustoa liikaa, sillä kone saattaa muuten lähteä liikkeelle vapaalta.

  Lähestymiskytkimen säätö

  Toimi seuraavasti, jos kone ei käynnisty ohjauskulman säädön jälkeen.

  1. Varmista, että liikkeenohjausvipuun kiinnitetty pultti ja lähestymiskytkimen kohdistusmerkki ovat toistensa kohdalla (Kuva 57).

  2. Löysää tarvittaessa pultteja ja säädä lähestymiskytkintä, kunnes kohdistusmerkki on kohdakkain liikkeenohjausvipuun kiinnitetyn pultin kanssa (Kuva 57).

  3. Tarkista pultin ja lähestymiskytkimen välinen etäisyys. Sen on oltava 0,51–1,02 mm kuvan mukaisesti Kuva 57.

  4. Jos säätö on tarpeen, löysää vastamutteria ja säädä pultti oikealle etäisyydelle.

  5. Kiristä vastamutteri pultin säädön jälkeen (Kuva 57).

  6. Testaa turvajärjestelmä ennen käyttöä.

   c:\data\documentum\checkout\g015609

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista rengaspaineet.
 • Takapyörien oikea rengaspaine on 0,83–0,97 bar.

  Important: Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä leikkuujäljestä epätasaisen.

  Note: Etupyörät ovat paineettomat, joten niiden paineita tarvitse säätää.

  g001055

  Kääntöpyörän nivellaakerin säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Säädä kääntöpyörän nivellaakeri.
  1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota pölykapseli kääntöpyörästä ja kiristä lukkomutteri (Kuva 59).

  4. Kiristä lukkomutteria, kunnes jousialuslaatat ovat tasaiset. Palaa sitten 1/4 kierros, jotta laakereiden esikuormitus on oikea (Kuva 59).

   Important: Varmista, että jousialuslaatat on asennettu oikein (Kuva 59).

  5. Asenna pölykapseli (Kuva 59).

   g001297

  Sähkötoimisen kytkimen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta sähkötoiminen kytkin.
 • Säädettävän kytkimen avulla voidaan muuttaa kytkeytymiskohtaa ja moottorijarrutusta.

  1. Asenna 0,4–0,5 mm:n rakotulkki kokoonpanon sivussa olevaan tarkastusreikään.

   Note: Varmista, että se on ankkurin ja roottorin kitkapintojen välissä.

   Note: Välin on oltava vähintään 0,4 mm ja enintään 0,5 mm.

  2. Jos säätö on tarpeen, säädä kaikki kolme säätöaukon asentoa 0,4 mm:n rakotulkilla.

  3. Kiristä lukkomuttereita, kunnes rakotulkki tarttuu hiukan mutta liikkuu helposti ilmaraossa (Kuva 60).

  4. Toista nämä toimenpiteet kaikille muille rei’ille.

  5. Tarkista jokainen reikä uudelleen ja säädä vähän kerrallaan, kunnes roottorin ja ankkurin väliin asetettu rakotulkki tarttuu hiukan.

   g009482

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Ilmanottoritilän puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista ilmanottoritilä.
 • Poista ennen jokaista käyttökertaa kaikki kertynyt ruoho, lika ja muut jätteet sylinteristä, sylinterinkannen jäähdytysrivoista, vauhtipyörän pään ilmanottoritilästä ja kaasuttimen/moottorin kierrosnopeuden säätimen vivuista ja liitännöistä. Tämä varmistaa moottorin riittävän jäähdytyksen ja oikean nopeuden sekä vähentää moottorin ylikuumenemisen ja mekaanisten vaurioiden vaaraa.

  Jäähdytysjärjestelmän puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja puhdista moottorin jäähdytysrivat ja suojukset.
  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota ilmanottoritilä ja tuulettimen kotelo (Kuva 61).

  4. Poista lika ja leikkuujätteet moottorin osista.

  5. Asenna ilmanottoritilä ja tuulettimen kotelo (Kuva 61).

   g017626

  Jarrujen huolto

  Jarrujen huolto

  Tarkista jarrujen toiminta tasaisella alustalla ja rinteessä ennen jokaista käyttökertaa.

  Kytke seisontajarru aina, kun pysäytät koneen tai jätät sen ilman valvontaa. Jos seisontajarru ei pidä kunnolla, sitä on säädettävä.

  Seisontajarrun tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jarrut.
 • Important: Varmista, että leikkuri on tasaisella alustalla jarrujen tarkistuksen ja säädön aikana.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta voimanulosotto.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Vapauta seisontajarru. Katso kohta Seisontajarrun vapautus.

  4. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  5. Kun jarru on vapautettu, mittaa jarrutangon ja renkaan välinen etäisyys molemmilla puolilla.

  6. Varmista pienemmän etäisyyden puolella, että etäisyys on 3–6 mm kuvan mukaisesti (Kuva 62). Jos säätö on tarpeen, katso Jarrujen säätö.

   g021180

  Jarrujen säätö

  Jos jarrutangon ja renkaan välinen etäisyys ei ole oikea, jarrua on säädettävä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Vapauta seisontajarru. Katso kohta Seisontajarrun vapautus.

  4. Säädä jarrua poistamalla liitintappi ja sokka alemmasta jarruvivusta ja haarukkapäästä (Kuva 63).

  5. Säädä haarukkapäätä (Kuva 62).

   Note: Jarrutangon ja renkaan välisen etäisyyden on oltava 3–6 mm.

   Note: Kiristä jarrua kiertämällä haarukkapäätä ylöspäin. Löysennä jarrua kiertämällä haarukkapäätä alaspäin.

  6. Tarkista jarrun toiminta uudelleen. Katso Seisontajarrun tarkistus.

  7. Kiinnitä haarukkapää alempaan jarruvipuun liitintapilla ja sokalla (Kuva 63).

   g013291

  Hihnan huolto

  Hihnojen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta pumpun käyttöhihna.
 • Tarkista leikkuupöydän hihnat.
 • Tarkasta, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita reunoja, palojälkiä, kulumista, ylikuumenemisen merkkejä tai muita vaurioita.

  Kuluneen leikkurin hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan pyöriessä, luistavat terät ruohoa leikattaessa, rispaantuneet hihnan reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda leikkurin hihna, jos jokin näistä ilmenee.

  Leikkuupöydän hihnan vaihto

  91 cm:n leikkuupöydällä varustetut mallit

  Important: Tämän koneen suojusten kiinnikkeiden on tarkoitus pysyä kiinni suojuksessa sen irrotuksen jälkeen. Löysää kunkin suojuksen kaikkia kiinnikkeitä muutama kierros niin, että suojus on löysällä mutta kuitenkin yhä paikallaan. Löysää sitten kiinnikkeitä lisää, kunnes suojus irtoaa. Näin vältetään pulttien irtoaminen vahingossa pidikkeistä.

  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Löysää pultit ja irrota oikeanpuoleinen hihnasuojus sekä siinä kiinni oleva pultti.

  4. Irrota jousi kiristinpyörän varren kiinnitystapista (Kuva 64).

  5. Irrota kulunut leikkurin hihna (Kuva 64).

  6. Asenna uusi leikkurin hihna kytkimen pyörän, leikkuupöydän pyörien ja kiristinpyörän ympärille (Kuva 64).

  7. Asenna jousi kiristinpyörän varren kiinnitystappiin (Kuva 64).

  8. Asenna hihnasuojus leikkuupöytään ja kiristä pultti.

   g012738

  Leikkuupöydän hihnojen vaihto

  102 cm:n leikkuupöydällä varustetut mallit

  Important: Tämän koneen suojusten kiinnikkeiden on tarkoitus pysyä kiinni suojuksessa sen irrotuksen jälkeen. Löysää kunkin suojuksen kaikkia kiinnikkeitä muutama kierros niin, että suojus on löysällä mutta kuitenkin yhä paikallaan. Löysää sitten kiinnikkeitä lisää, kunnes suojus irtoaa. Näin vältetään pulttien irtoaminen vahingossa pidikkeistä.

  Oikeanpuoleisen leikkuupöydän hihnan vaihto

  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Löysää pultit ja irrota hihnasuojukset sekä niissä kiinni olevat pultit.

  4. Irrota jousi kiristinpyörän varren kiinnitystapista (Kuva 65).

  5. Irrota kulunut leikkurin hihna (Kuva 65).

  6. Asenna uusi leikkurin hihna leikkuupöydän pyörien ja kiristinpyörän ympärille (Kuva 65).

  7. Asenna jousi kiristinpyörän varren kiinnitystappiin (Kuva 65).

  8. Asenna hihnasuojukset leikkuupöytään ja kiristä pultit.

   g012707

  Vasemmanpuoleisen leikkuupöydän hihnan vaihto

  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Löysää pultit ja irrota hihnasuojukset sekä niissä kiinni olevat pultit.

  4. Vasemmanpuoleisen leikkurin hihnan irrotus edellyttää oikeanpuoleisen leikkurin hihnan irrottamista ensin. Katso Oikeanpuoleisen leikkuupöydän hihnan vaihto.

  5. Irrota jousi kiristinpyörän varren kiinnitystapista (Kuva 66).

  6. Irrota kulunut leikkurin hihna (Kuva 66).

  7. Asenna uusi leikkurin hihna leikkuupöydän pyörien, kytkimen pyörän ja kiristinpyörän ympärille (Kuva 66).

  8. Asenna jousi kiinnitystappiin (Kuva 66).

  9. Asenna oikeanpuoleinen leikkurin hihna. Katso Oikeanpuoleisen leikkuupöydän hihnan vaihto.

  10. Asenna hihnasuojukset leikkuupöytään ja kiristä pultit.

   g012737

  Pumpun käyttöhihnan vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta pumpun käyttöhihna.
  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota leikkuupöydän hihna.

  4. Kallista konetta. Katso Leikkurin nosto huoltoa varten.

  5. Irrota olkatappi, mutteri ja aluslaatta moottorikannesta ja kytketystä jousesta (Kuva 67).

   g015402
  6. Irrota pumpun käyttöhihna (Kuva 67).

  7. Asenna uusi hihna kytkimen ja kahden pumppuhihnapyörän ympäri.

  8. Asenna jousi olkatappiin ja aluslaattaan ja kiinnitä se moottorinkanteen mutterilla (Kuva 67).

  9. Laske kone käyttöasentoon.

  10. Asenna leikkuupöydän hihna.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Liikkeenohjauskahvan asentojen säätö

  Oikeanpuoleisen liikkeenohjausvivun säätö

  Jos liikkeenohjausvivut eivät ole yhdensuuntaiset vaakatasossa, säädä oikeanpuoleista liikkeenohjausvipua.

  Note: Säädä vaakasuuntaista kohdistusta ennen eteen–taakse-kohdistusta.

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), siirrä oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Paina oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu alas, pois lukitusta VAPAA-asennosta (Kuva 68).

  4. Tarkista, että oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu ja vasemmanpuoleinen liikkeenohjausvipu ovat yhdensuuntaiset vaakatasossa (Kuva 68).

   g009436

   Note: Säädä oikeanpuoleista liikkeenohjausvipua vaakasuunnassa säätämällä nokkaa.

  5. Irrota pehmuste koneen takaa.

  6. Löysää mutteria, joka kiinnittää nokan (Kuva 69).

   g024053
  7. Säädä nokkaa, kunnes se on yhdensuuntainen vasemmanpuoleisen liikkeenohjausvivun kanssa, ja kiristä nokan mutteri.

   Note: Nokan liikuttaminen myötäpäivään (pystysuunnassa) laskee kahvaa ja liikuttaminen vastapäivään (pystysuunnassa) nostaa kahvaa.

   Important: Varmista, että nokan tasainen osa ei mene pystyasennon yli (oikea tai vasen), jotta kytkin ei vaurioidu.

  Liikkeenohjausvipujen vapaa-asennon säätö

  Important: Varmista, että ruohonleikkurin ohjauskulma on oikea liikkeenohjausvipujen säädön jälkeen. Ohjauskulman säätö ja liikkeenohjausvipujen kohdistus edestä taakse hoidetaan samalla toimenpiteellä (Kuva 70).

  Note: Säädä vaakasuuntaista kohdistusta ennen eteen–taakse-kohdistusta.

  Jos liikkeenohjausvivut eivät ole yhdensuuntaiset edestä taakse tai jos oikeanpuoleinen ohjausvipu ei siirry helposti lukittuun VAPAA-asentoon, säätö on tarpeen.

  1. Kun vaakasuuntainen säätö on valmis, tarkista pitkittäissuuntainen (edestä taakse) kohdistus työntämällä liikkeenohjausvipuja hiukan eteenpäin niin, että ohjausvipujen vivuston välys vähenee (Kuva 70).

   g012706
  2. Varmista, että oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu liikkuu helposti lukittuun VAPAA-asentoon.

   Note: Siirrä liikkeenohjausvipua eteenpäin kääntämällä kaapelin säätöä myötäpäivään. Siirrä liikkeenohjausvipua taaksepäin kääntämällä kaapelin säätöä vastapäivään.

  3. Jos säätö on tarpeen, käännä oikeanpuoleista kaapelin säätöä.

   Note: Säädä kaapelin säätöä 1/4 kierros kerrallaan.

  4. Kun oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu siirtyy helposti lukittuun VAPAA-asentoon, kohdista vasemmanpuoleinen liikkeenohjausvipu oikeanpuoleiseen liikkeenohjausvipuun.

  5. Tarkista, että ohjauskulma on oikea. Katso Ohjauskulman säätö .

  6. Lukitse säätö asentamalla kaapelilukko kaapelin säätömuttereihin (Kuva 71).

   g017848

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulinestelaatu: Toro® HYPR-OIL 500 -hydraulineste tai synteettinen Mobil® 1 15W-50 -moottoriöljy.

  Hydraulijärjestelmän nestetilavuus: 2,0 litraa

  Important: Käytä suositusten mukaista tai vastaavaa öljyä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

  Hydraulinesteen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Note: Säiliön sisällä olevalla jakolevyllä on kaksi tasoa sen mukaan, onko öljy lämmintä vai kylmää.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto (PTO) ja sammuta moottori.

  3. Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, ja kytke sitten seisontajarru.

  4. Puhdista hydraulisäiliön korkkia ja täyttökaulaa ympäröivä alue (Kuva 72).

   g012005
  5. Irrota korkki täyttökaulasta (Kuva 72).

   Note: Tarkasta säiliön nestetaso katsomalla sen sisälle.

  6. Lisää nestettä säiliöön, kunnes se ulottuu jakolevyn kylmälle tasolle.

  7. Anna moottorin käydä alhaisella joutokäynnillä 15 minuuttia, jotta mahdollinen ilma poistuu järjestelmästä ja neste lämpenee. Katso Moottorin käynnistys ja sammutus.

  8. Tarkista määrä nesteen lämmettyä.

   Note: Lisää tarvittaessa nestettä säiliöön, kunnes se ulottuu kuuman ja kylmän tason välille.

   Note: Nesteen tulee ulottua jakolevyn kuuman tason alapuolelle, kun neste on lämmintä (Kuva 72).

  9. Asenna korkki täyttökaulaan.

   Vaara

   Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

   • Asiantuntevan lääkärin tulee leikata ihon alle joutunut neste muutaman tunnin sisällä. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla kuolio.

   • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

   • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

   • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

   • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät järjestelmän painetta.

  Hydraulinesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste, kun käytät Mobil® 1 -öljyä.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste, kun käytät Toro® HYPR-OIL™ 500 -hydraulinestettä.
 • Vaara

  Kuuma hydraulineste saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja.

  Anna hydraulinesteen jäähtyä, ennen kuin teet mitään hydraulijärjestelmän huoltotöitä.

  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota hydraulisäiliön korkki.

  4. Paikanna etummainen hydrauliletku hydraulisäiliön alta ja aseta tyhjennysastia säiliön alle (Kuva 73).

  5. Löysää letkuliitintä ja siirrä se alas letkua pitkin.

  6. Irrota etummainen hydrauliletku ja anna nesteen valua ulos säiliöstä.

   g012575
  7. Vaihda hydraulisuodattimet. Katso kohta Hydraulisuodattimen vaihto.

  8. Liitä hydrauliletku säiliön alle.

  9. Lisää nestettä säiliöön, kunnes neste ulottuu jakolevyn kylmälle tasolle.

   Important: Käytä suositusten mukaista tai vastaavaa öljyä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

  10. Asenna hydraulisäiliön korkki.

  11. Käynnistä moottori ja anna sen käydä pari minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä.

  12. Sammuta moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

   Note: Jos toinen tai kumpikaan pyörä ei vedä, katso Hydraulijärjestelmän ilmaus.

  13. Tarkista nesteen taso ja lisää nestettä tarvittaessa.

   Important: Älä täytä liikaa.

  Hydraulisuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • Vaara

  Kuuma hydraulineste saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja.

  Anna hydraulinesteen jäähtyä, ennen kuin teet mitään hydraulijärjestelmän huoltotöitä.

  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

   Important: Älä vaihda tilalle autoissa käytettävää öljynsuodatinta. Hydraulijärjestelmä saattaa vaurioitua pahoin.

  3. Paikanna suodatin ja aseta tyhjennysastia suodattimen alle (Kuva 74).

   g012576
  4. Irrota vanha suodatin ja pyyhi suodattimen istukan tiivisteen pinta puhtaaksi (Kuva 75).

  5. Sivele ohut kerros hydraulinestettä uuden suodattimen kumitiivisteelle.

  6. Asenna uusi hydraulinesteen suodatin suodattimen istukkaan.

  7. Käännä öljynsuodatinta myötäpäivään, kunnes kumitiiviste koskettaa suodattimen istukkaa. Kiristä sitten vielä 1/2 kierrosta (Kuva 75).

   g001043
  8. Pyyhi läikkynyt neste pois.

  9. Tarkista säiliön neste. Lisää nestettä säiliöön, kunnes se ulottuu jakolevyn kylmälle tasolle.

   Important: Käytä suositusten mukaista tai vastaavaa öljyä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

  10. Käynnistä moottori ja anna sen käydä kaksi minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä.

  11. Sammuta moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

   Note: Jos toinen tai kumpikaan pyörä ei vedä, katso Hydraulijärjestelmän ilmaus.

  12. Tarkista nesteen taso ja lisää nestettä tarvittaessa.

   Important: Älä täytä liikaa.

  Hydraulijärjestelmän ilmaus

  Vetojärjestelmä on itseilmaava, mutta järjestelmä voi olla tarpeen ilmata, kun neste on vaihdettu tai jos järjestelmälle on suoritettu huoltotoimia.

  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Nosta koneen takaosa riittävän korkeiden pukkien varaan siten, että vetopyörät ovat irti maasta.

  4. Käynnistä moottori ja aseta kaasuvipu joutokäyntiasentoon.

   Note: Ellei vetopyörä pyöri, järjestelmän ilmausta voidaan edesauttaa pyörittämällä rengasta varovasti eteenpäin.

  5. Tarkista hydraulinesteen taso, sillä se laskee, ja ylläpidä asianmukainen taso lisäämällä nestettä tarvittaessa.

  6. Toista menettely vastakkaiselle pyörälle.

  Hydrauliletkujen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista hydrauliletkut.
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Tee tarvittavat korjaukset ennen käyttöä.

  Note: Pidä hydraulijärjestelmän ympärillä olevat alueet puhtaina liasta ja ruohosta.

  Note: Pitkäaikainen käyttö korkeissa lämpötiloissa saattaa haurastuttaa letkuja ja tiivisteitä. Tarkista letkut sekä vaihda hydraulineste ja -suodatin useammin, jos konetta käytetään kuumassa ilmastossa.

  Leikkuupöydän huolto

  Leikkuuterien huolto

  Terät on pidettävä terävinä, jotta leikkausjälki pysyy ensiluokkaisena. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, käytettävissä on hyvä olla muutamia vaihtoteriä.

  Vaara

  Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terät on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

  Ennen terien tarkastusta tai huoltoa

  Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta terät ja kytke seisontajarru. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon. Poista avain ja irrota sytytystulppien johdot sytytystulpista.

  Terien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta terät.
  1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 76).

  2. Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terä ja teroita se. Katso Terien teroitus.

  3. Tarkasta terät, etenkin kupera alue.

  4. Jos havaitset vähäisiäkään murtumisen, kulumisen tai urautumisen merkkejä tällä alueella, asenna uusi terä välittömästi (Kuva 76).

   g006530

  Taipuneiden terien tarkistus

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Käännä teriä, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin.

  4. Mittaa vaakasuorasta pinnasta terien leikkuusärmään (asento A) (Kuva 77).

   g000975
  5. Käännä terien vastakkainen päät osoittamaan eteenpäin.

  6. Mittaa vaakasuoralta pinnalta leikkuuterien leikkuusärmään samasta kohdasta kuin edellä vaiheessa 4.

   Note: Vaiheiden 4 ja 5 välisten mittojen ero ei saa olla yli 3 mm.

   Note: Jos tämä mitta on yli 3 mm, vaihda terä.

   Vaara

   Taipunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen käyttäjälle tai lähellä olijoille.

   • Taipunut tai vaurioitunut terä on aina vaihdettava uuteen.

   • Älä hio tai tee teräviä lovia terän särmiin tai pintoihin.

  Terien irrotus

  Vaihda terät, jos ne osuvat johonkin kiinteään esineeseen tai jos terä on epätasapainossa tai taipunut. Käytä aina aitoja Toro-vaihtoteriä koneen parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää turvallisuusstandardien mukainen.

  1. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.

  2. Irrota teräpultti, jousialuslaatta ja terä kara-akselista (Kuva 78).

   g004536

  Terien teroitus

  1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista päistä (Kuva 79).

   Note: Säilytä alkuperäinen kulma.

   Note: Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan materiaalia yhtä paljon.

   g000276
  2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen (Kuva 80).

   Note: Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on tasapainossa.

   g000277
  3. Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta (Kuva 78).

  4. Toista, kunnes terä on tasapainossa.

  Terien asennus

  1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 81).

   Important: Terän kuperan puolen on osoitettava ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.

  2. Asenna jousilevy ja teräpultti (Kuva 81).

   Note: Jousilevyn kartiopuoli on asennettava pultin päätä kohti (Kuva 81).

  3. Kiristä teräpultti momenttiin 115–150 N·m.

   g004536

  Leikkuupöydän tasaus

  Koneen valmistelu

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto (PTO), lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  4. Tarkista molempien vetävien renkaiden paine. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  5. Laske leikkuupöytä 76 mm:n leikkuukorkeuteen.

   Note: Varsinaista leikkuukorkeutta ei säädetä ennen kuin leikkuupöytä on tasattu. Katso Leikkuukorkeuden sovitus.

  6. Tarkista nivelten välinen etäisyys mittaamalla jokaisen kierretangon nivelten keskeltä (pituus keskikohdasta keskikohtaan) (Kuva 82).

   Note: Varmista, että pituus on 49,5 cm (91 cm:n leikkuupöytä) tai 43,7 cm (102 cm:n leikkuupöytä).

  7. Löysää etunivelen vastamuttereita.

  8. Säädä etäisyys oikeaksi säätämällä kierretangon pituutta vastamuttereilla.

  9. Kiristä etunivelen vastamutterit.

   g020801
  10. Tarkista jokaisesta haarukkapäästä haarukkapään ja leikkuupöydän ripustimen varren välinen etäisyys.

   Note: Tämän etäisyyden on oltava 11 mm kuvan mukaisesti (Kuva 83).

  11. Jos säätö on tarpeen, löysää ketjun ylempää pulttia (Kuva 82).

  12. Säädä etäisyys oikeaksi kuvan mukaisesti (Kuva 83) löysäämällä vastamutteria ja säätämällä säätöpulttia.

  13. Kiristä vastamutteri ja ketjun ylempi pultti.

   g020807

  Leikkuupöydän oikean puolen pitkittäiskaltevuuden säätö

  1. Aseta oikea terä pitkittäin koneeseen nähden (Kuva 84).

  2. Mittaa oikea terä kohdassa C vaakatasossa olevasta pinnasta terän kärjen leikkuusärmään ja merkitse mittaustulos muistiin (Kuva 84).

  3. Mittaa oikea terä kohdassa D vaakatasossa olevasta pinnasta terän kärjen leikkuusärmään ja merkitse mittaustulos muistiin (Kuva 84).

   Note: Leikkuuterän tulee olla 6–10 mm alempana kohdassa C kuin kohdassa D (Kuva 84). Jos mitta on väärä, jatka seuraaviin vaiheisiin.

  4. Löysää oikean- ja vasemmanpuoleisen etunivelen vastamuttereita.

  5. Säädä pitkittäiskaltevuuden pituudeksi 6–10 mm säätämällä oikeanpuoleisen kierretangon pituutta oikeanpuoleisilla vastamuttereilla.

  6. Kiristä oikean- ja vasemmanpuoleisen etunivelen vastamutterit.

   g020858

  Leikkuupöydän takaosan sovitus

  1. Aseta vasen ja oikea terä pitkittäin koneeseen nähden.

  2. Mittaa vasen terä kohdassa B vaakatasossa olevasta pinnasta terän kärjen leikkuusärmään ja merkitse mittaustulos muistiin (Kuva 85).

  3. Mittaa oikea terä kohdassa D vaakatasossa olevasta pinnasta terän kärjen leikkuusärmään ja merkitse mittaustulos muistiin (Kuva 85).

   Note: Kohdan B mittaustuloksen on oltava 3 mm:n sisällä kohdan D mittauksesta. (Kuva 85). Jos mitta on väärä, jatka seuraaviin vaiheisiin.

  4. Löysää vasemmanpuoleisen etunivelen vastamuttereita.

  5. Säädä vasemmanpuoleisen kierretangon pituutta vasemmanpuoleisilla vastamuttereilla, kunnes kohta B vastaa kohtaa D.

  6. Kiristä vasemmanpuoleisen etunivelen vastamutterit.

   g020859

  Leikkuupöydän etuosan tasaus

  1. Aseta vasen ja oikea terä pitkittäin koneeseen nähden.

  2. Tarkasta etuketjut ja varmista, että ne ovat kireällä.

   Note: Jos toinen ketjuista on löysällä, kiristä sitä säätämällä sen kierretankoa.

  3. Mittaa vasen terä kohdassa A vaakatasossa olevasta pinnasta terän kärjen leikkuusärmään ja merkitse mittaustulos muistiin (Kuva 86).

  4. Mittaa oikea terä kohdassa C vaakatasossa olevasta pinnasta terän kärjen leikkuusärmään ja merkitse mittaustulos muistiin (Kuva 86).

   Note: Kohtien A ja C välisten mittaustulosten on oltava 3 mm:n sisällä toisistaan. Jos mitta on väärä, jatka seuraaviin vaiheisiin.

  5. Löysää ketjun ylempiä pultteja (Kuva 82).

  6. Löysää kunkin haarukkapään vastamuttereita.

  7. Säädä korkeus oikeaksi haarukkapäiden säätöpulteilla kohdissa A ja C.

  8. Kiristä vastamutterit ja ketjun ylemmät pultit.

   g020860

  Leikkuukorkeuden sovitus

  1. Laske leikkuri 76 mm:n leikkuukorkeuteen.

  2. Aseta oikea terä pitkittäin koneeseen nähden.

  3. Mittaa oikea terä kohdassa C vaakatasossa olevasta pinnasta terän kärjen leikkuusärmään ja merkitse mittaustulos muistiin (Kuva 86).

   Note: Kohdan C mittaustuloksen on oltava 3 mm:n sisällä 76 mm:n leikkuukorkeusasetuksesta. Jos mitta on väärä, jatka seuraaviin vaiheisiin.

  4. Löysää jännittimen molemmissa päissä olevia vastamuttereita (Kuva 87).

   Note: Vanttiruuvin uritetussa päässä on vasenkätiset kierteet (Kuva 87).

  5. Nosta tai laske leikkuupöydän korkeutta säätämällä vanttiruuvia siten, että kohdan C leikkuukorkeus on 76 mm.

  6. Kiristä vanttiruuvin molemmissa päissä olevat vastamutterit.

  7. Varmista, että leikkuupöydän nostovipu lukittuu kuljetusasentoon.

   Note: Jos se ei lukitu kuljetusasentoon, säädä vanttiruuvia, kunnes nostovipu lukittuu kuljetusasentoon.

  8. Kiristä vastamutterit.

   g020808

  Painejousen säätö

  Note: Painejousen säätö vaikuttaa leikkuupöydän kelluvuuteen ja siihen, miten paljon voimaa leikkuupöydän nostaminen leikkuukorkeuskahvan avulla edellyttää.

  • Suurempi jousen puristus vähentää vaadittavaa nostovoimaa ja kelluttaa leikkuupöytää enemmän.

  • Pienempi jousen puristus lisää vaadittavaa nostovoimaa ja kelluttaa leikkuupöytää vähemmän.

  1. Nosta leikkuupöydän nostovipu ja lukitse se kuljetusasentoon.

  2. Tarkista painejousen pituus.

   Note: Nimellispituus on 28,2 cm (91 cm:n leikkuupöytä) tai 25,7 cm (102 cm:n leikkuupöytä) (Kuva 88).

  3. Säädä tätä etäisyyttä löysäämällä jousen vastamutteria ja kääntämällä kunkin jousen edessä olevaa mutteria (Kuva 88).

  4. Lukitse mutteri paikoilleen kiristämällä jousen vastamutteria (Kuva 88).

   g020703

  Suuntaimen vaihto

  Vaara

  Jos heittoaukkoa ei ole peitetty, kone saattaa singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan, mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma. Seurauksena voi olla myös kosketus terään.

  Älä käytä ruohonleikkuria ilman suojalevyä, leikkuujätelevyä, suuntainta tai kerääjää.

  1. Irrota lukkomutteri, pultti, jousi ja välikappale, jotka kiinnittävät suuntaimen kääntökannattimiin (Kuva 89).

   g015594
  2. Irrota vaurioitunut tai kulunut suuntain.

  3. Aseta välikappale ja jousi suuntaimeen.

  4. Aseta jousen toinen J-koukkupää leikkuupöydän reunan taakse.

   Note: Varmista, että jousen toinen J-koukkupää on asennettu leikkuupöydän reunan taakse ennen pultin asennusta kuvan mukaisesti (Kuva 89).

  5. Asenna pultti ja mutteri.

  6. Aseta jousen J-koukkupää suuntaimen ympärille (Kuva 89).

   Important: Suuntaimen on voitava kääntyä. Nosta suuntain ylös täysin avattuun asentoon ja varmista, että se pyörii täydelliseen ala-asentoon.

  Puhdistus

  Leikkurin alapuolen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista leikkurilava.
 • Poista leikkuujätteet leikkurin alta päivittäin.

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Nosta koneen etuosa ja tue se pukeilla.

  Jätteiden hävitys

  Moottoriöljy, akut, hydraulineste ja moottorin jäähdytysneste saastuttavat ympäristöä. Ne on hävitettävä kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.

  Varastointi

  Puhdistus ja varastointi

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), kytke seisontajarru, käännä virta-avain Pysäytys-asentoon ja irrota virta-avain.

  2. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin moottorista.

   Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä etenkään vetojärjestelmän ja moottorin läheisyydessä. Pesu painepesurilla saattaa työntää likaa ja vettä tärkeisiin osiin, kuten karalaakereihin ja sähkökytkimiin.

  3. Tarkista jarru. Katso kohta Jarrujen huolto.

  4. Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  5. Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu.

  6. Vaihda moottoriöljy. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

  7. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  8. Pitkäaikainen säilytys:

   1. Lisää polttoainesäiliöön stabilointi-/lisäainetta.

   2. Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä (5 minuuttia).

   3. Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö (katso Polttoainesäiliön tyhjennys) tai käytä moottoria, kunnes se pysähtyy.

   4. Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu. Toista rikastinta käyttäen, kunnes moottori ei enää käynnisty.

   5. Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.

    Note: Älä säilytä stabilointi-/lisäainetta sisältävää bensiiniä kauempaa kuin 90 päivää.

  9. Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto. Katso kohta Sytytystulpan huolto. Kun sytytystulppa (-tulpat) on irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista moottoriöljyä sytytystulpan reikään. Käynnistä moottori nyt käynnistimellä ja kierrätä öljy sylinterin sisään. Asenna sytytystulppa tai -tulpat. Älä asenna sytytystulpan (-tulppien) johtoa.

  10. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet tai vialliset osat.

  11. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  12. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se talteen. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen puhtaana.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti tai ei pysy käynnissä.
  1. Polttoainesäiliö on tyhjä tai sulkuventtiili on kiinni.
  2. Rikastin ei ole käytössä.
  3. Sytytystulpan johto on löysällä tai irronnut.
  4. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  5. Ilmanpuhdistin on likainen.
  6. Polttoainesuodattimessa on likaa.
  7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  8. Turvakytkinten välit ovat väärin.
  1. Täytä polttoainesäiliö bensiinillä ja avaa venttiili.
  2. Siirrä rikastinvipu Rikastin-asentoon.
  3. Asenna sytytystulpan johto.
  4. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.
  5. Huolla ilmanpuhdistinelementti.
  6. Vaihda polttoainesuodatin.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  8. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Moottori menettää tehoaan.
  1. Moottori on ylikuormitettu.
  2. Ilmanpuhdistin on likainen.
  3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  4. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.
  5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  6. Polttoainesäiliön korkin ilmareikä on tukossa.
  7. Polttoainesuodattimessa on likaa.
  8. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  1. Vähennä ajonopeutta.
  2. Huolla ilmanpuhdistinelementti.
  3. Lisää öljyä kampikammioon.
  4. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.
  5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.
  6. Puhdista polttoainesäiliön korkki tai vaihda se.
  7. Vaihda polttoainesuodatin.
  8. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Moottori ylikuumenee.
  1. Moottori on ylikuormitettu.
  2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.
  1. Vähennä ajonopeutta.
  2. Lisää öljyä kampikammioon.
  3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.
  Kone ei liiku.
  1. Hydraulinestettä on liian vähän.
  2. Hydraulijärjestelmässä on ilmaa.
  3. Pumpun käyttöhihna luistaa.
  4. Pumpun käyttöhihnan kiristinpyörän jousi puuttuu.
  5. Pumpun ohitusventtiilit ovat auki.
  1. Lisää säiliöön hydraulinestettä.
  2. Ilmaa hydraulijärjestelmä.
  3. Vaihda pumpun käyttöhihna.
  4. Vaihda pumpun käyttöhihnan kiristinpyörän jousi.
  5. Kiristä ohitusventtiilit. Kiristä momenttiin 12–15 N∙m.
  Epänormaali värinä.
  1. Leikkuuterät ovat taipuneet tai epätasapainossa.
  2. Terän kiinnityspultti on löysällä.
  3. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
  4. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai terän hihnapyörä on löysällä.
  5. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
  6. Terän kara on taipunut.
  1. Asenna uusi leikkuuterä / uudet leikkuuterät.
  2. Kiristä terän kiinnityspultti.
  3. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
  4. Kiristä löysä pyörä.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Epätasainen leikkuukorkeus.
  1. Terät eivät ole teräviä.
  2. Leikkuuterät ovat taipuneet.
  3. Leikkurilava ei ole tasassa.
  4. Leikkuupöydän kaltevuus on väärin.
  5. Leikkuupöydän alapuoli on likainen.
  6. Väärä rengaspaine.
  7. Terän kara on taipunut.
  1. Teroita terä(t).
  2. Asenna uusi leikkuuterä / uudet leikkuuterät.
  3. Tasaa leikkuupöydän sivusuuntainen asento.
  4. Säädä pitkittäiskaltevuutta.
  5. Puhdista leikkuupöydän alapuoli.
  6. Aseta oikea rengaspaine.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Terät eivät pyöri.
  1. Pumpun käyttöhihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.
  2. Pumpun käyttöhihna on irronnut hihnapyörältä.
  3. Leikkuupöydän hihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.
  4. Leikkuupöydän hihna on irronnut hihnapyörältä.
  5. Kiristinpyörän jousi on rikkoutunut tai puuttuu.
  6. Sähkötoimisen kytkimen säädössä on vikaa.
  7. Kytkimen liitin tai johto on vioittunut.
  8. Sähkötoiminen kytkin on vioittunut.
  9. Turvajärjestelmä estää terien pyörimisen.
  10. Voimanulosoton kytkin on viallinen.
  1. Tarkista hihnan kireys.
  2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat oikeassa asennossa.
  3. Vaihda leikkuupöydän hihna.
  4. Asenna leikkuupöydän pyörä ja tarkista kiristinpyörän, sen varren ja jousen asento ja toiminta.
  5. Vaihda jousi.
  6. Säädä kytkimen kärkiväliä.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  8. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  9. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  10. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Kaaviot

  Hydraulikaavio

  g009494

  Kytkentäkaavio

  g015606