Wprowadzenie

Ta samojezdna, obsługiwana na stojąco kosiarka z obrotowymi ostrzami jest przeznaczona do użytku profesjonalnego oraz przydomowego. Przeznaczona jest przede wszystkim do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach prywatnych lub komercyjnych. Nie służy do koszenia żywopłotów ani zastosowań rolniczych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

W kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia z firmą Toro można skontaktować się bezpośrednio poprzez stronę www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

g020527

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Niniejsze urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

System zapłonu iskrowego jest zgodny z kanadyjską normą ICES-002

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN ISO 5395:2013.

Nieprawidłowe użytkowanie lub wykonywanie czynności serwisowych przez operatora lub właściciela mogą doprowadzić do obrażeń ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa i zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa, który oznacza Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Praktyki bezpiecznej obsługi

Szkolenie

 • Przeczytaj Instrukcję obsługi i pozostałe materiały szkoleniowe.

 • Jeśli operator lub mechanik nie zna języka, w którym została napisana posiadana wersja instrukcji, właściciel maszyny ma obowiązek zapoznania go z treścią instrukcji.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Wszyscy operatorzy i mechanicy powinni został odpowiednio przeszkoleni. Za szkolenie użytkowników odpowiedzialny jest właściciel.

 • Użytkowanie lub serwisowanie sprzętu przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora.

 • Właściciel lub użytkownik maszyny nie powinni dopuszczać do sytuacji grożących wypadkiem lub obrażeniami ciała osób ani szkodami materialnymi, i oni ponoszą za nie odpowiedzialność.

Przygotowanie

 • Oceń teren, aby określić, które z akcesoriów i przystawek należy wykorzystać, aby prawidłowo i bezpiecznie wykonać daną pracę. Stosuj wyłącznie akcesoria i przyrządy zatwierdzone przez producenta.

 • Noś odpowiednią odzież, w tym okulary ochronne, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową, rękawice i ochronniki słuchu. Zwiąż długie włosy i nie noś biżuterii.

 • Sprawdź obszar, na którym będziesz użytkować maszynę i usuń wszystkie przedmioty, które mogą zostać przez nią wyrzucone.

 • Należy zachować dodatkową ostrożność podczas obchodzenia się paliwem. Jest ono łatwopalne, a jego opary są wybuchowe.

  • Używać tylko atestowanego kanistra na paliwo.

  • Nie odkręcać korka wlewu paliwa ani nie dolewać paliwa, gdy silnik pracuje. Przed dolaniem paliwa zaczekać, aż silnik ostygnie. Nie palić tytoniu w pobliżu maszyny, gdy silnik jest uruchomiony.

  • Nie tankować ani nie spuszczać paliwa w zamkniętych pomieszczeniach.

 • Należy sprawdzić, czy elementy wykrywające obecność operatora, wyłączniki bezpieczeństwa i osłony znajdują się na swoim miejscu i działają prawidłowo. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

Obsługa

 • Uderzenia pioruna mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Jeśli zobaczysz błyskawicę lub usłyszysz grzmot w pobliżu, nie obsługuj maszyny; poszukaj schronienia.

 • Nie uruchamiaj silnika w zamkniętych przestrzeniach.

 • Używaj maszyny tylko na dobrze oświetlonym obszarze, z dala od dziur i ukrytych zagrożeń.

 • Zanim uruchomisz silnik, upewnij się, że wszystkie napędy są w pozycji neutralnej i załączony jest hamulec postojowy. Uruchamiaj silnik tylko z pozycji operatora.

 • Podczas pracy z użyciem tej maszyny, a w szczególności podczas cofania upewnij się, że stoisz stabilnie na maszynie. Brak stabilnego oparcia może spowodować pośliźnięcie się.

 • Zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność na zboczach wzgórz. Podczas pracy na zboczach prowadź maszynę raz przy razie z przodem cały czas skierowanym w jednym kierunku. Stan murawy może mieć wpływ na stabilność maszyny. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy w pobliżu uskoków.

 • Zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność podczas pokonywania zakrętów lub zmian kierunku.

 • Nie podnoś podwozia tnącego, gdy ostrza pracują.

 • Nie używaj maszyny, jeśli nie zostały zamocowane wszystkie elementy ochronne, w tym osłona wałka odbioru mocy. Upewnij się, że wszystkie blokady są zamontowane, odpowiednio ustawione i działają prawidłowo.

 • Nie używaj maszyny z uniesionym, zdjętym lub zmodyfikowanym deflektorem, jeżeli nie jest założony pojemnik na trawę.

 • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika i nie stosuj nadmiernej prędkości obrotowej silnika.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora z jakiegokolwiek powodu, w tym również w celu opróżnienia pojemnika na trawę lub udrożnienia kanału wylotowego, zatrzymaj się na równym podłożu, rozłącz napędy, załącz hamulec postojowy (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) i wyłącz silnik.

 • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia drgań odbiegających od normy zatrzymaj maszynę i sprawdź ostrza. Przed kontynuowaniem pracy wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.

 • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do zespołu tnącego.

 • Zanim rozpoczniesz cofanie, upewnij się, że teren za kosiarką jest pusty.

 • Dopilnuj, aby zwierzęta i osoby postronne nie zbliżały się do pracującej maszyny.

 • Zwolnij i zachowaj ostrożność podczas wykonywania skrętów i przejeżdżania przez jezdnie i chodniki. Zatrzymaj ostrza, jeśli nie wykonujesz koszenia.

 • Zwróć uwagę na ustawienie kanału wyrzutowego trawy i nie kieruj go w stronę jakichkolwiek osób.

 • Nie obsługuj kosiarki pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Podczas załadunku maszyny na przyczepę lub samochód ciężarowy zachowaj ostrożność. Ostrożność zachowaj również podczas rozładunku maszyny.

 • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do ślepych zaułków, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

Bezpieczne postępowanie z paliwem

 • Aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych, zachowaj maksymalne bezpieczeństwo podczas obchodzenia się z benzyną. Benzyna jest paliwem wysoce palnym, a jej opary tworzą mieszaninę wybuchową.

 • Zgaś papierosy, cygara, fajki i wszelkie inne źródła zapłonu.

 • Używaj wyłącznie zatwierdzonego kanistra na paliwo.

 • Nie odkręcać korka wlewu paliwa ani nie dolewać paliwa, gdy silnik pracuje.

 • Przed dolaniem paliwa zaczekać, aż silnik ostygnie.

 • Nie tankuj paliwa w zamkniętych pomieszczeniach.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomień pilotowy, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach tego typu.

 • Nie napełniaj kanistrów paliwem wewnątrz pojazdu, na skrzyni ciężarówki ani na przyczepie pokrytej wykładziną z tworzywa sztucznego. Kanistry przed napełnieniem umieszczaj zawsze na gruncie, z dala od pojazdu.

 • Zdejmij urządzenie z ciężarówki lub przyczepy i zatankuj je na gruncie. W przypadku gdy nie jest to możliwe, zatankuj to urządzenie za pomocą kanistra, a nie za pomocą pistoletu dystrybutora paliwa.

 • Utrzymuj dyszę tankowania tak, aby stykała się z obręczą zbiornika lub otworu pojemnika przez cały czas aż do zakończenia tankowania.

 • Nie stosować blokady zaworu pistoletu.

 • Ubranie oblane paliwem należy natychmiast zmienić.

 • Nie wlewaj nadmiernej ilości paliwa do zbiornika. Załóż korek paliwa i mocno go dokręć.

Konserwacja i przechowywanie

 • Odłącz napędy, załącz hamulec postojowy, zatrzymaj silnik i wyjmij kluczyk lub odłącz przewód świecy zapłonowej. Poczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się, zanim przystąpisz do regulowania, czyszczenia lub naprawy.

 • Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

 • Oczyść zespół tnący, napędy, tłumiki i silnik z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom.

 • Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

 • Przed przechowywaniem maszyny odczekaj, aż silnik ostygnie.

 • Zabrania się przechowywania paliwa w pobliżu źródeł ognia lub spuszczania paliwa wewnątrz budynków.

 • Nie pozwalać nieprzeszkolonym osobom serwisować maszyny.

 • W stosownych przypadkach używaj podpór, aby podtrzymać podzespoły.

 • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

 • Przed dokonaniem jakichkolwiek napraw odłącz akumulator lub przewód świecy zapłonowej. W pierwszej kolejności odłącz zacisk ujemny, a następnie – dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

 • Podczas sprawdzania stanu ostrzy zachowaj szczególną ostrożność. Owiń ostrza materiałem lub załóż grubo wyściełane rękawice i zachowaj ostrożność podczas ich serwisowania. Uszkodzone ostrza należy wymieniać, nie wolno ich prostować ani spawać.

 • Trzymaj ręce i nogi z dala od części ruchomych. Jeśli to możliwe, nie przeprowadzaj żadnych regulacji, gdy silnik jest włączony.

 • Utrzymuj wszystkie części w nienagannym stanie. Wszystkie elementy montażowe muszą być dobrze dokręcone. Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone etykiety.

Transport

 • Zachowaj ostrożność podczas załadunku urządzenia na przyczepę lub ciężarówkę i rozładunku z nich.

 • Do ładowania maszyny na przyczepę lub ciężarówkę i zdejmowania jej z przyczepy lub ciężarówki używaj pochylni najazdowych o pełnej szerokości.

 • Bezpiecznie przywiąż maszynę za pomocą pasów, łańcuchów, kabli lub lin. Zarówno przednie, jak i tylne pasy powinny być skierowane w dół i na zewnątrz od maszyny.

Bezpieczeństwo kosiarki marki Toro

Poniższa lista zawiera informacje bezpieczeństwa dotyczące produktów marki Toro, a także inne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy znać.

Niniejszy produkt może spowodować obcięcie dłoni i stóp, a podczas koszenia może wyrzucać różne przedmioty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub śmierci, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Ten produkt jest przeznaczony do cięcia i rozdrabniania trawy, a po wyposażeniu w pojemnik na trawę – również do zbierania ściętej trawy. Używanie produktu do celów innych niż podany może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Podstawowe informacje o obsłudze

 • Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź, czy w obszarze nie znajdują się osoby postronne. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

 • Nie dotykaj urządzenia ani części osprzętu które mogą być gorące w wyniku pracy. Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych, regulacyjnych lub serwisowych w maszynie zaczekaj, aż wszystkie elementy maszyny ostygną.

 • Należy stosować wyłącznie osprzęt zatwierdzony przez firmę Toro. W przypadku stosowania jakiegokolwiek niezatwierdzonego osprzętu gwarancja może stracić ważność.

 • Należy dokładnie sprawdzić dostępną przestrzeń nad głową operatora (gałęzie, otwory drzwiowe, przewody elektryczne itp.) przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami i należy unikać kontaktu z nimi.

 • Przed wykonaniem skrętu zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność.

 • Zachowaj ostrożność podczas pokonywania krawężników oraz przejeżdżania po kamieniach, wystających korzeniach lub innych przeszkodach.

 • Zanim rozpoczniesz cofanie, upewnij się, że teren za kosiarką jest pusty. Podczas jazdy do tyłu zachowaj szczególną ostrożność.

 • Nie szarp elementów sterujących, pociągaj je ruchem jednostajnym.

 • Do załadunku lub rozładunku maszyny korzystaj z jednej pochylni najazdowej o szerokości większej niż zewnętrzna szerokość maszyny.

 • Nie przewoź pasażerów.

 • Nie przewoź innego sprzętu na maszynie.

Praca na terenie pochyłym

Wszystkie zbocza i pochyłości wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Jeśli przemieszczanie się po zboczu sprawia trudność, należy zaniechać jego koszenia.

 • Usuń z obszaru pracy przeszkody, takie jak kamienie, korzenie drzew itp.

 • Uważaj na dziury, koleiny i wyboje. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody.

 • Zachowaj ostrożność podczas poruszania się w pobliżu zboczy, rowów lub nasypów. Maszyna mogłaby nagle się przewrócić, gdyby koło przejechało przez krawędź klifu lub rowu albo gdyby krawędź się zapadła.

 • Podczas używania pojemników na trawę lub innego osprzętu należy zachować szczególną ostrożność. Mogą one zmienić stabilność maszyny.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy.

 • Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy.

 • Podczas koszenia na zboczach prowadź maszynę raz przy razie z przodem cały czas skierowanym w jednym kierunku.

 • Nie należy kosić na terenach pochyłych o nachyleniu większym niż 15 stopni.

Serwis

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra z paliwem w pomieszczeniu, w którym znajduje się źródło otwartego ognia, np. w pobliżu podgrzewacza wody lub pieca.

 • Dokręcaj nakrętki i śruby, zwłaszcza śruby osprzętu z ostrzami.

 • Nigdy nie manipuluj urządzeniami zabezpieczającymi ani nie demontuj ich. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania. Nie wykonuj żadnych czynności mogących zakłócać działanie urządzeń zabezpieczających i mogących wpływać na poziom bezpieczeństwa zapewniany przez urządzenie zabezpieczające.

 • Aby chronić urządzenie i zachować jego optymalną wydajność, stosuj oryginalne części Toro. Jeśli chodzi o niezawodność, Toro dostarcza części zamienne zaprojektowane z myślą o parametrach technicznych określonej maszyny. Używaj zawsze oryginalnych części zamiennych Toro.

 • Często sprawdzaj działanie hamulca. Reguluj i serwisuj zgodnie z wymaganiami.

Ciśnienie akustyczne

W modelu 74534TE poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora wynosi 88 dBA z uwzględnieniem współczynnika niepewności (K) o wartości 1 dBA.

W modelu 74536TE poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora wynosi 86 dBA z uwzględnieniem współczynnika niepewności (K) o wartości 1 dBA.

Poziom ciśnienia akustycznego został określony zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 5395:2013.

Moc akustyczna

W modelu 74536TE gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi 100 BA z uwzględnieniem współczynnika niepewności (K) o wartości 1 dBA.

W modelu 74536TE gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi 100 dBA z uwzględnieniem współczynnika niepewności (K) 1 dBA.

Poziom mocy akustycznej określony został zgodnie z procedurami podanymi w normie ISO 11094.

Poziom wibracji dla modelu 74534TE

Kończyny górne

Zmierzony poziom drgań dla prawej ręki = 0.8 m/s2

Zmierzony poziom drgań dla lewej ręki = 0.6 m/s2

Współczynnik niepewności (K) = 0.4 m/s2

Podane wartości zostały zmierzone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 5395:2013.

Całe ciało

Zmierzony poziom wibracji= 0.79 m/s2

Współczynnik niepewności (K) = 0.39 m/s2

Podane wartości zostały zmierzone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 5395:2013.

Poziom wibracji dla modelu 74536TE

Kończyny górne

Zmierzony poziom drgań dla prawej ręki = 1.1 m/s2

Zmierzony poziom drgań dla lewej ręki = 1.1 m/s2

Współczynnik niepewności (K) = 0.6 m/s2

Podane wartości zostały zmierzone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 5395:2013.

Całe ciało

Zmierzony poziom wibracji= 0.79 m/s2

Współczynnik niepewności (K) = 0.39 m/s2

Podane wartości zostały zmierzone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 5395:2013.

Wskaźnik nachylenia terenu

g015791

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i zagubione etykiety należy wymienić.

decal93-7818
decalbatterysymbols
decal106-5517
decaloemmarkt
decal110-2067
decal115-4186
decal115-4212
decal116-3290
decal116-3267
decal119-0186
decal119-0187
decal119-0217
decal119-1854
decal119-2317
decal120-6447
decal121-6049
decal117-0454
decal117-3626
decal119-0241
decal125-4679

Przegląd produktu

g020528

Zanim uruchomisz silnik i rozpoczniesz pracę z maszyną zapoznaj się ze wszystkimi elementami sterowania (Rysunek 5).

g020529

Licznik godzin

Licznik godzin rejestruje liczbę godzin pracy silnika. Licznik pracuje podczas pracy silnika. Korzystaj ze wskazań licznika do planowania regularnej konserwacji (Rysunek 6).

g009467

Wskaźnik ilości paliwa

Wskaźnik paliwa znajduje się u góry, na środku zbiornika (Rysunek 5).

Wskaźniki blokad bezpieczeństwa

Na liczniku godzin znajdują się symbole, które wskazują za pomocą symbolu czarnego trójkąta, że element blokady znajduje się w prawidłowym położeniu (Rysunek 6).

Kontrolka akumulatora

Gdy kluczyk zapłonu zostanie początkowo obrócony do pozycji ZAPłON na kilka sekund, w obszarze, gdzie normalnie są wyświetlane godziny, wyświetlone zostanie napięcie akumulatora.

Kontrolka akumulatora włączy się, gdy zapłon zostanie włączony i gdy poziom naładowania będzie poniżej prawidłowego poziomu roboczego (Rysunek 6).

Regulator przepustnicy

Element sterujący przepustnicą można ustawiać w zakresie od SZYBKIEGO do WOLNEGO trybu pracy.

Ssanie

Przełącznik ssania jest używany przy uruchamianiu zimnego silnika.

Przełącznik sterowania ostrzem (PTO)

Przełącznik sterowania ostrzem (WOM) służy do załączania sprzęgła elektrycznego napędu ostrzy kosiarki, gdy dźwignie kierowania znajdują się w środkowym, odblokowanym położeniu (Rysunek 5). Pociągnij przełącznik do góry i zwolnij, aby załączyć ostrza. Aby odłączyć napęd ostrzy, naciśnij przełącznik sterowania ostrzem (WOM) w dół albo przesuń lub zwolnij dźwignie kierowania w pozycję NEUTRALNą ZABLOKOWANą.

Wyłącznik zapłonu

Wyłącznik zapłonu służy do uruchamiania silnika kosiarki (Rysunek 5). Wyłącznik zapłonu posiada 3 położenia: WYł., PRACA oraz ROZRUCH.

Dźwignie sterowania

Dźwignie sterowania służą do kierowania ruchem maszyny do przodu, do tyłu oraz do skręcania w dowolnym kierunku.

Zawór odcięcia paliwa

Podczas transportowania lub przechowywania kosiarki zamknij zawór odcięcia paliwa (znajduje się za poduszką operatora, po prawej stronie zbiornika paliwa).

Sprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama zatwierdzonego przez firmę Toro sprzętu i akcesoriów przeznaczonych do stosowania z maszyną, zwiększających jej możliwości. Lista wszystkich zaakceptowanych rodzajów sprzętu i akcesoriów jest dostępna u autoryzowanych przedstawicieli serwisu i dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.Toro.com.

Note: Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Model 74534TE

Szerokość koszenia91 cm
Szerokość z opuszczonym deflektorem trawy131 cm
Długość z opuszczonym podestem188 cm
Długość z uniesionym podestem155 cm
Wysokość122 cm
Masa 343 kg (756 funtów)

Model 74536TE

Szerokość koszenia102 cm
Szerokość z opuszczonym deflektorem trawy142 cm
Długość z opuszczonym podestem178 cm
Długość z uniesionym podestem145 cm
Wysokość122 cm
Masa 351 kg (773 funtów)

Działanie

Bezpieczeństwo to podstawa

Uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa oraz etykiety w sekcji dotyczącej bezpieczeństwa. Pomoże to uniknąć obrażeń operatora lub osób postronnych.

Ostrożnie

Maszyna wytwarza hałas na poziomie powyżej 85 dBA przy uchu operatora. Przy nadmiernym użytkowaniu może to doprowadzić do utraty słuchu.

Podczas eksploatacji maszyny należy korzystać z ochraniaczy słuchu.

Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony oczu, uszu oraz stóp.

g009027

Uzupełnianie paliwa

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

 • Etanol: można stosować benzynę zawierającą do 10% etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (eteru tert-butylowo-metylowego). Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana. Nigdy nie należy stosować benzyny zawierającej w objętości ponad 10% etanolu, takiej jak E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu), czy E85 (zawiera do 85% etanolu). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością i/lub uszkodzeniem silnika, które mogą nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, jeżeli nie został użyty stabilizator paliwa.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Niebezpieczeństwo

W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i silnie wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

 • Napełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, kiedy silnik jest zimny. Wycieraj rozlane paliwo.

 • Nigdy nie napełniaj zbiornika z paliwem wewnątrz dołączonej przyczepy.

 • Nie napełniaj całego zbiornika. Wlewaj benzynę do zbiornika paliwa, aż jej poziom sięgać będzie od 6 do 13 mm poniżej dolnej krawędzi szyjki wlewu. Wolna przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa.

 • Nigdy nie pal papierosów podczas pracy z paliwem i trzymaj się z dala od otwartego płomienia lub miejsc, gdzie opary benzyny mogą zapalić się od iskry.

 • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci. Zapas paliwa nigdy nie powinien starczać na więcej niż 30 dni.

 • Nie obsługuj maszyny, jeśli jej układ wydechowy nie znajduje się w odpowiednim ułożeniu i nie pracuje prawidłowo.

Niebezpieczeństwo

W określonych warunkach podczas tankowania może dojść do uwolnienia energii statycznej, wywołującej iskrzenie, które może spowodować zapalenie się oparów benzyny. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

 • Przed napełnieniem zawsze stawiaj kanister na podłożu, z dala od pojazdu.

 • Nie napełniaj kanistrów w pojeździe, na platformie lub w przyczepie, ponieważ znajdujące się wewnątrz wykładziny lub plastikowa tapicerka mogą izolować kanister i spowolnić utratę ładunku elektrostatycznego.

 • Jeśli to możliwe, usuń zasilane komponenty z platformy lub przyczepy i zatankuj je, gdy kołami dotykają ziemi.

 • Jeśli nie jest to możliwe, należy uzupełniać paliwo z kanistra, a nie bezpośrednio z pistoletu dystrybutora paliwa.

 • Jeśli musisz zatankować używając pistoletu, zwróć uwagę na to, aby przez cały czas tankowania dotykał on otworu zbiornika lub kanistra.

Ostrzeżenie

Połknięcie paliwa prowadzi do poważnych obrażeń lub śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

 • Unikaj długotrwałego wdychania oparów.

 • Nie zbliżaj twarzy do dyszy wydechowej, zbiornika z paliwem i otworu butli ze środkiem uszlachetniającym.

 • Unikaj kontaktu ze skórą; rozlane paliwo należy usunąć za pomocą wody z mydłem.

Używanie środka stabilizującego/dodatków uszlachetniających paliwo

Zastosowanie środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo może zapewnić następujące korzyści:

 • Zachowanie świeżości paliwa przy przechowywaniu przez okres 90 dni lub krótszy. W przypadku dłuższego przechowywania spuść benzynę ze zbiornika paliwa.

 • Oczyszczanie silnika w trakcie pracy

 • Wyeliminowanie powstawania w układzie paliwowym gumiastych osadów, które utrudniają rozruch silnika

  Important: Nie stosuj dodatków uszlachetniających paliwo zawierających metanol lub etanol.

  Dodaj do paliwa właściwą porcję środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo.

  Note: Środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający jest najskuteczniejszy, gdy zostanie wymieszany ze świeżą benzyną. Aby zmniejszyć do minimum możliwość powstania osadów w układzie paliwowym, należy stosować stabilizator do paliwa przez cały czas.

Uzupełnianie paliwa

 1. Parkujemy maszynę wyłącznie na równym podłożu.

 2. Wyłącz silnik i zaciągnij hamulec postojowy.

 3. Wyczyść okolice korka wlewu paliwa i zdejmij korek.

 4. Napełniaj zbiornik paliwa do dolnego poziomu szyjki wlewu.

  Note: Nie napełniaj całego zbiornika. Pusta przestrzeń w zbiorniku pozwoli na rozszerzenie się benzyny.

 5. Dokręć dobrze korek zbiornika paliwa. Usuń rozlaną benzynę.

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Przed uruchomieniem silnika i przystąpieniem do użytkowania maszyny należy sprawdzić poziom oleju w skrzyni korbowej silnika (patrz Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego).

Docieranie nowej maszyny

Osiągnięcie przez silnik pełnej mocy wymaga nieco czasu. Nowe jednostki tnące oraz układy napędowe kosiarek generują większe opory i powodują większe obciążenie silnika. Nowa maszyna wymaga około 40 do 50 godzin dotarcia, aby rozwinąć pełną moc i uzyskać najlepsze osiągi.

Obsługa hamulca postojowego

Gdy zatrzymasz maszynę lub gdy pozostawiasz ją bez nadzoru, zaciągnij hamulec ręczny. Przed każdym użyciem sprawdź, czy hamulec postojowy działa prawidłowo.

Jeżeli hamulec postojowy nie utrzymuje maszyny w miejscu, wyreguluj go, w tym celu zapoznaj się z Regulacja hamulców.

Ostrożnie

Dzieci lub osoby postronne mogą odnieść obrażenia w przypadku przemieszczenia lub próby uruchomienia maszyny pozostawionej bez nadzoru.

Podczas pozostawienia maszyny bez nadzoru należy zawsze wyjmować kluczyk zapłonu i załączać hamulec postojowy.

Zaciąganie hamulca ręcznego.

Pociągnij dźwignię hamulca postojowego do tyłu, do pozycji ZAłąCZONEJ (Rysunek 8).

g009465

Zwalnianie hamulca postojowego

Popchnij dźwignię do przodu (Rysunek 8).

Obsługa przełącznika sterowania ostrzami (WOM)

Przełącznik sterowania ostrzami (WOM) służy wraz z prawą dźwignią sterowania do załączania i odłączania napędu ostrzy kosiarki.

Załączanie napędu ostrzy kosiarki (WOM)

 1. Aby załączyć napęd ostrzy, przesuń prawą dźwignię sterującą do środkowego położenia odblokowanego.

 2. Pociągnij przełącznik sterowania ostrzami (WOM) w górę i zwolnij go, trzymając prawą dźwignię sterowania w środkowym położeniu odblokowanym.

  g012781

Odłączanie napędu ostrzy kosiarki (WOM)

Poniżej przedstawione są 2 możliwości odłączenia napędu ostrzy kosiarki:

 • Przestaw przełącznik sterowania ostrzami (WOM) do pozycji WYłąCZENIA (Rysunek 10).

  g012782
 • Przesuń dźwignie sterowania w położenie NEUTRALNE, a następnie przestaw prawą dźwignię sterowania do położenia NEUTRALNEGO ZABLOKOWANEGO (Rysunek 11).

  g012895

Obsługa przepustnicy

Dźwignię przepustnicy można ustawiać w zakresie od pozycji SZYBKIEJ do pozycji WOLNEJ (Rysunek 12).

Należy zawsze używać pozycji SZYBKIEJ, jeśli napęd ostrzy kosiarki jest włączony za pomocą przełącznika sterowania ostrzami (WOM).

g008946

Obsługa ssania

Przełącznik ssania jest używany przy uruchamianiu zimnego silnika.

 1. Jeśli silnik jest zimny w celu jego uruchomienia użyj funkcji ssania.

 2. Podciągnij gałkę ssania w celu włączenia ssania przed przekręceniem kluczyka zapłonu (Rysunek 13).

 3. W celu wyłączenia ssania po uruchomieniu silnika wciśnij gałkę ssania (Rysunek 13).

  g008959

Używanie wyłącznika zapłonu (stacyjki)

Important: Podczas rozruchu silnika nie kręć rozrusznikiem dłużej niż przez 5 sekund. Jeśli silnik nie daje się uruchomić, odczekaj 15 sekund pomiędzy kolejnymi próbami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować spalenie rozrusznika.

Note: Podczas uruchamiania silnika po raz pierwszy po zatankowaniu całkowicie opróżnionego układu paliwowego konieczne może być ponowne podjęcie próby uruchomienia silnika.

g031239
g031281

Używanie zaworu odcięcia paliwa

Zawór odcięcia paliwa znajduje się za poduszką operatora po jej prawej stronie.

Zamknij zawór odcięcia paliwa na czas transportu, konserwacji i przechowywania (Rysunek 16).

Upewnij się, że podczas uruchamiania silnika zawór odcięcia paliwa jest otwarty.

g020864g008948

Uruchamianie i zatrzymywanie silnika

Uruchamianie silnika

Important: Podczas rozruchu silnika nie kręć rozrusznikiem dłużej niż przez 5 sekund. Jeśli silnik nie daje się uruchomić, odczekaj 15 sekund pomiędzy kolejnymi próbami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować spalenie rozrusznika.

Note: Rozgrzany lub gorący silnik może nie wymagać ssania.

Note: Podczas uruchamiania silnika po raz pierwszy po zatankowaniu całkowicie opróżnionego układu paliwowego konieczne może być ponowne podjęcie próby uruchomienia silnika.

g032586

Zatrzymywanie silnika

Ostrożnie

Dzieci lub osoby postronne mogą odnieść obrażenia w przypadku przemieszczenia pozostawionej bez nadzoru maszyny lub próby jej uruchomienia.

W przypadku pozostawienia maszyny bez nadzoru, nawet na kilka minut, należy wyjąć kluczyk zapłonu oraz zaciągnąć hamulec postojowy.

g032587

Important: Przed transportowaniem lub przechowywaniem maszyny upewnij się, że zawór odcięcia paliwa jest zamknięty, ponieważ w przeciwnym razie może nastąpić wyciek paliwa. Przed przechowywaniem maszyny zdejmij przewody świec zapłonowych, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

Używanie układu blokad bezpieczeństwa

Ostrożnie

Jeśli wyłączniki blokad bezpieczeństwa są odłączone lub uszkodzone, pojazd może zostać nieoczekiwanie uruchomiony, powodując obrażenia ciała.

 • Nie manipuluj przy przełącznikach blokad.

 • Codziennie, przed przystąpieniem do obsługi maszyny, sprawdzaj działanie przełączników blokad i wymieniaj wszystkie uszkodzone przełączniki.

Działanie układu blokad bezpieczeństwa

Układ blokad bezpieczeństwa został opracowany, aby zapobiegać obracaniu się ostrzy kosiarki, chyba że wystąpi 1 z poniższych:

 • Ustaw prawą dźwignię sterowania w środkowym położeniu odblokowanym.

 • Przełącznik sterujący ostrzem (napęd PTO) jest w położeniu załączonym.

  System blokad bezpieczeństwa ma za zadanie zatrzymać ostrza kosiarki w razie przesunięcia lub zwolnienia prawej dźwigni sterowania do położenia NEUTRALNEGO ZABLOKOWANEGO.

  Na liczniku godzin znajdują się symbole informujące użytkownika o prawidłowym położeniu danego komponentu blokady. Gdy element znajduje się w prawidłowym położeniu, trójkąt w odpowiednim kwadracie zaświeci się.

  g009472

Sprawdzanie układu blokad bezpieczeństwa

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.
 • Układ blokad bezpieczeństwa sprawdzaj przed każdym skorzystaniem z maszyny.

  Note: Jeżeli układ bezpieczeństwa nie działa w sposób opisany poniżej, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym w celu przeprowadzenia niezwłocznej naprawy.

  1. Uruchomić silnik (patrz Uruchamianie silnika).

  2. Załącz hamulec postojowy.

  3. Ustaw prawą dźwignię sterowania w środkowym położeniu odblokowanym.

   Note: Ostrza nie powinny się obracać.

  4. Przesuń dźwignie sterowania do przodu.

   Note: Sinik powinien się zatrzymać.

  5. Uruchom silnik i zwolnij hamulec postojowy.

  6. Ustaw prawą dźwignię sterowania w środkowym położeniu odblokowanym.

  7. Trzymając prawą dźwignię sterowania w środkowym położeniu odblokowanym pociągnij przełącznik sterowania ostrzami (WOM) w górę i zwolnij go.

   Note: Sprzęgło powinno dać się załączyć, a ostrza kosiarki powinny się obracać.

  8. Przesuń lub zwolnij prawą dźwignię sterowania w położenie neutralne zablokowane.

   Note: Ostrza powinny się zatrzymać, a silnik powinien nadal pracować.

  9. Naciśnij w dół przełącznik sterowania ostrzami i przesuń prawą dźwignię sterowania do środkowego położenia odblokowanego.

  10. Trzymając prawą dźwignię sterowania w środkowym położeniu odblokowanym pociągnij za przełącznik sterowania ostrzami (WOM) w górę i zwolnij go.

   Note: Sprzęgło powinno dać się załączyć, a ostrza kosiarki powinny się obracać.

  11. Przestaw przełącznik sterowania ostrzami (WOM) do pozycji WYłąCZENIA.

   Note: Ostrza powinny się zatrzymać.

  12. Przy pracującym silniku pociągnij przełącznik sterowania ostrzami (WOM) w górę i zwolnij go bez trzymania prawej dźwigni sterowania w położeniu środkowym odblokowanym.

   Note: Ostrza nie powinny się obracać.

  Ostrzeżenie

  Podest operatora ma znaczną masę, podczas opuszczania i podnoszenia podestu może dojść do urazów ciała. Podest operatora opuszczaj i unoś z ostrożnością, gdyż nagłe jego opuszczenie może spowodować urazy.

  • Podczas opuszczania lub podnoszenia podestu operatora nie wkładaj dłoni ani palców w obszar osi obrotu podestu.

  • Przy wyciąganiu sworznia blokady upewnij się, że podest jest podparty.

  • Upewnij się, że po uniesieniu podest zostanie zablokowany przez zaczep zatrzaskowy. Dopchnij go do poduszki, aby sworzeń zatrzasku wskoczył na miejsce.

  • W czasie podnoszenia i opuszczania podestu dopilnuj, aby osoby postronne nie stały w pobliżu maszyny.

  Obsługa podestu

  Maszynę można używać z podestem rozłożonym w dół lub złożonym do góry. Operator może zdecydować według własnych preferencji który rodzaj pracy woli.

  Użytkowanie maszyny z uniesionym podestem.

  W następujących warunkach używaj maszyny z uniesionym podestem:

  • Koszenie w pobliżu uskoków

  • Koszenie na niewielkich obszarach, dla których maszyna jest zbyt duża

  • Obszary o zwieszających się nisko gałęziach lub przeszkodach

  • Załadunek maszyny w celu przetransportowania

  • Jazda w górę wzniesień

  Aby unieść podest, unieś za tylną jego krawędź w górę, aż do położenia, w którym zostanie on zablokowany przez sworzeń i gałkę zaczepu. Dopchnij go do poduszki, aby sworzeń zatrzasku wskoczył na miejsce.

  Użytkowanie maszyny z opuszczonym podestem

  W następujących warunkach używaj maszyny z opuszczonym podestem:

  • Koszenie większości obszarów

  • Jazda w poprzek wzniesień

  • Jazda w dół wzniesień

  W celu opuszczenia podestu dopchnij podest do poduszki w celu zwolnienia nacisku na sworzeń zaczepu, pociągnij gałkę zaczepu, po czym opuść podest (Rysunek 20).

  g020804

  Jazda do przodu i do tyłu

  Przepustnica kontroluje prędkość obrotową silnika, wyrażoną w obr./min (obrotach na minutę). Aby osiągnąć najwyższą moc, ustaw moduł sterowania przepustnicą w pozycji SZYBKIEJ. Podczas koszenia przepustnica musi być w położeniu pełnego otwarcia.

  Ostrożnie

  Istnieje ryzyko nagłego obrotu maszyny, co może spowodować utratę kontroli przez operatora i doprowadzenia do obrażeń ciała lub uszkodzenia maszyny.

  Zwolnij przed ostrymi zakrętami.

  Jazda do przodu

  1. Zwolnij hamulec postojowy; patrz Zwalnianie hamulca postojowego.

  2. Ustaw prawą dźwignię sterowania w środkowym położeniu odblokowanym.

   g020531
  3. Aby jechać do przodu, przesuń dźwignię regulacji prędkości w położeniu pożądanej prędkości.

  4. Powoli przesuń dźwignie sterowania do przodu (Rysunek 22).

   Note: W przypadku przesunięcia dźwigni sterowania przy załączonym hamulcu postojowym silnik zgaśnie.

   Note: Im dalej przesuniesz dźwignie sterowania jazdą w danym kierunku, tym szybciej maszyna będzie w tym kierunku jechać.

   Note: Aby zatrzymać się, cofnij dźwignie sterowania do położenia NEUTRALNEGO.

   g009473

  Jazda do tyłu

  1. Ustaw prawą dźwignię sterowania w środkowym położeniu odblokowanym.

  2. Powoli przesuń dźwignie sterowania do tyłu (Rysunek 23).

   g009474

  Zatrzymywanie maszyny

  Aby zatrzymać maszynę, przesuń dźwignie sterowania jazdą do położenia NEUTRALNEGO, a następnie przesuń prawą dźwignię sterowania do położenia NEUTRALNEGO ZABLOKOWANEGO, ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napędu PTO) w położeniu odłączenia i ustaw kluczyk zapłonu w położeniu WYłąCZENIA.

  Gdy pozostawiasz maszynę bez nadzoru, zaciągnij hamulec postojowy; patrz Zaciąganie hamulca ręcznego.. Wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  Ostrożnie

  Dzieci lub osoby postronne mogą odnieść obrażenia w przypadku przemieszczenia lub próby uruchomienia maszyny.

  Podczas pozostawienia maszyny bez nadzoru należy zawsze wyjmować kluczyk zapłonu i załączać hamulec postojowy.

  Ręczne pchanie maszyny

  Zawory obejścia umożliwiają pchanie maszyny przy wyłączonym silniku.

  Important: Maszynę należy pchać ręcznie. Nie wolno holować maszyny, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia układu hydraulicznego.

  1. Odłącz napęd WOM, ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Opuść podwozie kosiarki do najniższej wysokości koszenia.

   Note: Umożliwi to uzyskanie dostępu do zaworów obejścia.

  3. Otwórz zawory obejścia na obu pompach przekręcając je w lewo o 1 do 2 obrotów (Rysunek 24).

   Note: Umożliwi to ominięcie pompy przez olej hydrauliczny. Dzięki temu koła będą mogły się obracać.

   Note: Przekręć zawory obejścia o maksymalnie 2 obroty tak, aby żaden z zaworów nie wypadł z korpusu, gdyż mogłoby to spowodować wylanie się oleju.

   g012680
  4. Zwolnij hamulec postojowy.

  5. Przemieść maszynę pchając ją do pożądanego miejsca.

  6. Załącz hamulec postojowy.

  7. Zamknij zawory obejścia, ale nie dociskaj ich zbyt mocno.

  8. Dokręć zawory z momentem od 12 do 15 N∙m.

   Important: Nie uruchamiaj ani nie używaj maszyny z otwartymi zaworami obejściowymi. Mogłoby to spowodować uszkodzenie systemu maszyny.

  Transportowanie maszyny

  Do transportu maszyny należy użyć przyczepy lub ciężarówki o dużej nośności. Upewnij się, że przyczepa lub ciężarówka wyposażone są w niezbędne hamulce, oświetlenie i oznaczenia wymagane przez prawo. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji bezpieczeństwa.

  1. Przed wprowadzeniem maszyny na przyczepę lub skrzynię samochodu unieś podest operatora.

  2. Przy używaniu przyczepy zamocuj ją do pojazdu holującego i podłącz łańcuchy zabezpieczające.

  3. Podłącz przewody hamulców przyczepy, jeśli są stosowane.

  4. Załaduj maszynę na przyczepę lub ciężarówkę.

  5. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk, załącz hamulec i zamknij zawór odcięcia paliwa.

  6. Zamocuj maszynę do przyczepy lub ciężarówki za pomocą pasów, łańcuchów lub lin, mocując je do metalowych uch na maszynie (Rysunek 25).

   g020805

  Załadunek maszyny

  Zachowaj szczególną ostrożność podczas ładowania maszyny na przyczepę lub ciężarówkę lub rozładowywania z nich. Do tej procedury używaj jednoczęściowej pochylni szerszej niż maszyna. Wprowadzaj maszynę na pochylnię tyłem i sprowadzaj z pochylni przodem (Rysunek 26).

  g031405

  Important: Nie używaj oddzielnych pochylni z każdej strony maszyny.

  Upewnij się, że pochylnia jest na tyle długa, aby kąt względem podłoża nie przekroczył 15 stopni (Rysunek 27). W przypadku poziomego podłoża wymaga to pochylni o długości co najmniej 4 razy większej niż wysokość skrzyni przyczepy lub ciężarówki. Większy kąt może spowodować zaczepienie elementów kosiarki, gdy kosiarka będzie przejeżdżać z platformy na przyczepę lub ciężarówkę. Większe kąty spowodować mogą również przewrócenie maszyny lub utratę kontroli nad nią. W przypadku załadunku maszyny na terenie pochyłym lub w jego pobliżu ustaw przyczepę lub ciężarówkę tak, aby znajdowała się ona niżej na terenie pochyłym i aby platforma sięgała w górę terenu pochyłego. Zmniejszy to kąt nachylenia pochylni.

  Ostrzeżenie

  Ładowanie maszyny na przyczepę lub ciężarówkę zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

  • Podczas obsługi maszyny na pochylni należy zachować szczególną ostrożność.

  • Używaj tylko pochylni o pełnej szerokości. Nie używaj oddzielnych pochylni z każdej strony maszyny.

  • Nie przekraczaj kąta 15 stopni między pochylnią a podłożem lub między pochylnią a przyczepą lub ciężarówką.

  • Upewnij się, że pochylnia jest co najmniej 4 razy dłuższa niż wysokość skrzyni przyczepy lub ciężarówki względem podłoża. Dzięki temu kąt pochylni względem podłoża nie przekroczy wartości 15 stopni.

  • Wprowadzaj maszynę na pochylnie tyłem i sprowadzaj z pochylni przodem.

  • Podczas jazdy maszyną po pochylni unikaj nagłego przyspieszania lub hamowania, gdyż mogłoby to spowodować utratę kontroli lub przewrócenie się maszyny.

  g027996

  Wyrzut boczny lub rozdrabnianie trawy

  Kosiarka wyposażona została w zamocowany zawiasowo deflektor trawy, rozprowadzający ścinki na boki i w dół w kierunku darni.

  Niebezpieczeństwo

  Bez zamontowanego deflektora trawy, osłony wyrzutu lub kompletnego zespołu wychwytywacza trawy użytkownik i inne osoby narażone są na kontakt z ostrzem i wyrzucanymi pozostałościami. Kontakt z obracającymi się ostrzami kosiarki i wyrzucanymi pozostałościami może spowodować obrażenia lub śmierć.

  • Deflektora trawy nie wolno zdejmować z kosiarki, ponieważ kieruje on materiał w dół do darni. Jeśli deflektor trawy ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić.

  • Nie wkładać rąk ani stóp pod kosiarkę.

  • Przed podjęciem prób udrożnienia obszaru wyrzutu lub ostrzy kosiarki puść dźwignię obecności operatora i odłącz napęd wału odbioru mocy (WOM). Przekręć kluczyk zapłonu do pozycji WYłąCZENIA. Ponadto wyjmij kluczyk zapłonu i odłącz przewód od świecy zapłonowej.

  Regulacja wysokości cięcia.

  Wysokość koszenia można regulować w zakresie od 25 do 127 mm skokami co 6 mm.

  1. Przestaw dźwignię wysokości koszenia do pozycji transportu (całkowicie do góry).

  2. Obróć sworzeń o 90 stopni i wyjmij go ze wspornika wysokości cięcia.

  3. We wsporniku wysokości cięcia wybierz otwór odpowiadający żądanej wysokości cięcia i włóż do niego sworzeń (Rysunek 28).

  4. Naciśnij przycisk na górze i opuść dźwignię wysokości koszenia do sworznia (Rysunek 28).

   g020532

  Regulacja przegrody przepływu

  Przepływ wyrzutowy kosiarki można wyregulować w celu przystosowania do różnych warunków koszenia. Ustaw blokadę krzywki i przegrodę tak, aby uzyskać najlepszą jakość cięcia.

  1. Odłącz napęd WOM, ustaw dźwignie sterowania jazdą w ZABLOKOWANYM POłOżENIU NEUTRALNYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. W celu wyregulowania przegrody poluzuj nakrętkę (Rysunek 29).

  4. Wyreguluj przegrodę i nakrętkę w wycięciu tak, aby uzyskać żądany przepływ wyrzutowy, po czym dokręć nakrętkę.

   g012676

  Ustawianie przegrody przepływu

  Poniższe rysunki stanowią jedynie zalecenia dotyczące użytkowania. Regulacja różni się w zależności od typu, wysokości i wilgotności trawy.

  Note: Jeśli moc silnika spada, a prędkość jazdy kosiarki jest taka sama, otwórz przegrodę.

  Położenie A

  Jest to położenie pełnego przesunięcia do tyłu (zob. Rysunek 30). Zastosuj to położenie w następujących warunkach:

  • Koszenie krótkiej, rzadkiej trawy

  • Koszenie w suchych warunkach

  • małe ścinki trawy,

  • Wyrzuca ścinki trawy dalej od kosiarki

   g012677

  Położenie B

  Położenie to należy używać podczas workowania (Rysunek 31).

  g012678

  Położenie C

  Jest to położenie pełnego otwarcia (Rysunek 32). Zastosuj to położenie w następujących warunkach:

  • Koszenie wysokiej, gęstej trawy

  • Koszenie w mokrych warunkach

  • Obniża zużycie energii przez silnik

  • Umożliwia zwiększenie prędkości jazdy w ciężkich warunkach

   g012679

  Stosowanie przeciwwagi

  • Zamontuj obciążniki, aby poprawić sposób prowadzenia się, wyważenie i uzyskać lepszą wydajność.

  • Możesz dodawać lub zdejmować obciążniki w celu optymalizacji działania dla różnych warunków koszenia i własnych preferencji.

  • Dodawaj lub zdejmuj po 1 sztuce, aż do uzyskania pożądanego sposobu prowadzenia się i wyważenia.

  Note: Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym w celu zamówienia zestawu obciążników.

  Ostrzeżenie

  Zbyt duże zmiany ciężaru mogą wpłynąć na sposób prowadzenia i działania maszyny. Mogłoby to spowodować poważne obrażenia operatora lub osób postronnych.

  • Zmian obciążenia dokonuj tylko w małych krokach.

  • Przeprowadź ocenę kosiarki po każdej zmianie obciążników w celu sprawdzenia, czy można ją bezpiecznie użytkować.

  Konserwacja

  Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Oczyść siatkę wlotu powietrza.
 • Sprawdź hamulce.
 • Sprawdź ostrza.
 • Oczyść podwozie kosiarki.
 • Co 25 godzin
 • Oczyść piankowy wkład filtra powietrza.
 • Co 50 godzin
 • Nasmaruj ramiona jałowych kół pasowych paska podwozia tnącego (częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Nasmaruj mechanizm podnoszenia (częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Oczyść papierowy wkład filtra powietrza.
 • Sprawdź iskrochron (jeżeli występuje).
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy (częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Sprawdź i oczyść oraz ustaw szczelinę świecy zapłonowej.
 • Sprawdź akumulator.
 • Sprawdź sprzęgło elektryczne.
 • Sprawdź i oczyść osłony i żebra chłodzące silnika.
 • Sprawdź pasek napędowy pompy.
 • Sprawdź paski podwozia tnącego.
 • Sprawdź pasek napędowy pompy.
 • Sprawdź przewody hydrauliczne.
 • Co 200 godzin
 • Wymień papierowy wkład filtra powietrza.
 • Wymień filtr oleju silnikowego(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 250 godzin
 • Wymień olej hydrauliczny w przypadku stosowania oleju Mobil® 1.
 • Co 300 godzin
 • Sprawdź i wyreguluj luz zaworowy. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
 • Co 500 godzin
 • Wyreguluj łożyska samonastawne.
 • Wymień olej hydrauliczny w przypadku stosowania oleju hydraulicznego Toro® HYPR-OIL™ 500.
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Przed składowaniem
 • Pomaluj powierzchnie z odpryśniętą farbą.
 • Przed przechowywaniem maszyny wykonaj wszystkie procedury konserwacyjne wymienione powyżej.
 • Co rok
 • Nasmaruj osie przegubów przedniego koła samonastawnego (wykonywać tę czynność częściej, jeżeli maszyna pracuje w zanieczyszczonym/zapylonym otoczeniu).
 • Nasmaruj piasty kół samonastawnych.
 • Wymień filtr paliwa.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Ostrożnie

  Jeśli zostawisz kluczyk w stacyjce, ktoś może przypadkowo uruchomić silnik i spowodować poważne obrażenia ciała operatora lub osób postronnych.

  Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyjmij kluczyk zapłonu i odłącz przewody od świec zapłonowych. Przewody nie mogą stykać się ze świecami zapłonowymi.

  Przed wykonaniem konserwacji

  Podniesienie kosiarki w celu uzyskania dostępu

  W celu uzyskania dostępu do spodu maszyny w celu wykonania prac konserwacyjnych możesz unieść przód kosiarki i oprzeć ją na tylnej części.

  1. Unieś podest, patrz Obsługa podestu.

  2. Wymontuj akumulator, patrz Demontaż akumulatora.

   g012597
  3. Spuść paliwo ze zbiornika; patrz Spuszczanie paliwa ze zbiornika.

  4. Odkręć korek zbiornika oleju hydraulicznego, załóż kawałek folii wokół otworu, po czym przykręć korek.

   Note: Spowoduje to szczelne zamknięcie zbiornika oleju hydraulicznego i zapobiegnie wyciekowi oleju.

   g012681
  5. Korzystając z pomocy drugiej osoby unieś przód maszyny tak, aby spoczywała ona na kołach napędowych, a podest był uniesiony.

  6. Przeprowadź wszelkie czynności konserwacyjne przy maszynie.

  7. Korzystając z pomocy drugiej osoby opuść przednią część kosiarki na podłoże.

  8. Zdejmij wkładkę z tworzywa pod korkiem zbiornika hydraulicznego.

  9. Zainstaluj akumulator w maszynie.

   g009448g009461

  Odblokowanie poduszki w celu uzyskania dostępu od tyłu

  Poduszkę można odłączyć w celu uzyskania dostępu do maszyny przy czynnościach konserwacyjnych lub regulacyjnych.

  1. Obniżyć platformę.

  2. Wyjmij zawleczki po każdej stronie poduszki.

  3. Nasuń duże podkładki z tulejami tworzywowymi od strony wewnętrznej.

  4. Zdejmij poduszkę i opuść ją na podest.

  5. Wykonaj wszelkie czynności konserwacyjne lub regulacyjne przy maszynie.

  6. Unieś poduszkę i nasuń ją na sworznie po obu stronach maszyny (Rysunek 36).

  7. Nasuń duże podkładki z tulejami tworzywowymi na wspornik poduszki i zamocuj je sworzniem z zawleczką (Rysunek 36).

   g032596

  Smarowanie

  Rodzaj smaru: litowy lub molibdenowy smar ogólnego zastosowania nr 2.

  Smarowanie urządzenia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj ramiona jałowych kół pasowych paska podwozia tnącego (częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Nasmaruj mechanizm podnoszenia (częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
  1. Rozłącz napęd PTO i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Oczyść smarowniczki za pomocą szmatki.

   Note: Pamiętaj o zeskrobaniu farby z przodu smarowniczki/-ek.

  4. Podłączyć smarownicę do smarowniczki.

  5. Następnie pompuj smar do smarowniczek, aż zacznie wyciekać z łożysk.

  6. Wytrzyj nadmiar smaru.

  W celu zlokalizowania punktów smarowania użyj poniższej ilustracji.

  g012593
  g012594
  g012682

  Smarowanie osi przegubów przedniego koła samonastawnego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Nasmaruj osie przegubów przedniego koła samonastawnego (wykonywać tę czynność częściej, jeżeli maszyna pracuje w zanieczyszczonym/zapylonym otoczeniu).
  1. Usuń pokrywkę przeciwpyłową i wyreguluj osie obrotu kół samonastawnych, patrz Regulacja łożysk samonastawnych.

   Note: Nie zakładaj pokrywki przeciwpyłowej, dopóki nie zakończysz smarowania.

  2. Usuń korek sześciokątny.

  3. Wkręć smarowniczkę w otwór.

  4. Pompuj smar do smarowniczki, aż zacznie on wypływać wokół łożyska górnego.

  5. Usuń smarowniczkę z otworu.

  6. Zamontuj korek sześciokątny i pokrywę.

  Smarowanie piast kół samonastawnych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Nasmaruj piasty kół samonastawnych.
  1. Zatrzymaj silnik, zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się, załącz hamulec postojowy, po czym wyciągnij kluczyk zapłonu.

   g006115
  2. Zdejmij koło samonastawne z widełek koła samonastawnego.

  3. Zdejmij osłony uszczelek z piasty koła.

  4. Usuń nakrętkę dystansową z zespołu osi koła samonastawnego.

   Note: Pamiętaj, że zastosowany został klej do zabezpieczania gwintów, który blokuje nakrętki dystansowe na osi. Usuń oś (z zamocowaną do niej drugą nakrętką dystansową) z zespołu koła.

  5. Wypchnij uszczelki i sprawdź łożyska pod kątem zużycia lub uszkodzenia, wymień w razie potrzeby.

  6. Nasmaruj łożyska smarem ogólnego przeznaczenia.

  7. Wsuń do koła po jednym łożysku i jednej nowej uszczelce.

   Note: Wymień uszczelki.

  8. Jeśli z zespołu osi zdjęte zostały obie nakrętki dystansowe (lub jeśli pękły), nałóż klej blokujący gwint na 1 nakrętkę dystansową i wkręć ją na oś ścięciami pod klucz skierowanymi na zewnątrz.

   Note: Nie wkręcaj nakrętki dystansowej do końca osi. Pozostaw około 3 mm od zewnętrznej powierzchni nakrętki dystansowej do końca osi wewnątrz nakrętki.

  9. Włóż zespół nakrętki z osią do koła z boku koła posiadającej nową uszczelkę i nowe łożysko.

  10. Mając otwarty koniec koła skierowany do góry, wypełnij obszar wewnątrz koła wokół osi smarem ogólnego przeznaczenia.

  11. Włóż drugie łożysko i nową uszczelkę w koło.

  12. Nałóż klej do zabezpieczania gwintów na drugą nakrętkę dystansową i wkręć ją na oś ścięciami pod klucz skierowanymi na zewnątrz.

  13. Dokręć nakrętkę momentem od 8 do 9 N∙m, poluzuj ją, a następnie dokręć momentem od 2 do 3 N∙m.

   Note: Upewnij się, że oś nie wystaje poza żadną nakrętkę.

  14. Zamontuj osłony uszczelnień na piaście koła i załóż koło na widełki koła samonastawnego.

  15. Włóż śrubę koła samonastawnego i dokręć nakrętkę do oporu.

  Important: Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki i łożyska, często sprawdzaj stan wyregulowania łożyska poprzez zakręcenie za oponę koła samonastawnego. Opona powinna się swobodnie obracać (więcej niż jeden lub dwa obroty) i nie powinna mieć luzu bocznego. Jeśli koło obraca się swobodnie, wyreguluj moment dokręcenia nakrętki dystansowej do chwili uzyskania niewielkiego oporu, po czym nałóż warstwę preparatu do zabezpieczania gwintów.

  Konserwacja silnika

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 300 godzin
 • Sprawdź i wyreguluj luz zaworowy. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
 • Częstotliwość czynności serwisowej/Opis

  Sprawdź oba wkłady, piankowy oraz papierowy, i wymień je jeżeli są uszkodzone lub zbyt zabrudzone.

  Note: Serwisuj układ oczyszczania powietrza częściej (co parę godzin pracy), jeśli praca odbywa się w warunkach bardzo silnego zapylenia lub zapiaszczenia.

  Important: Nie smaruj elementu piankowego czy papierowego.

  Demontaż wkładu piankowego i papierowego

  1. Rozłącz napęd PTO i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Aby zapobiec przedostaniu się zabrudzeń do silnika i uszkodzeniom, oczyść obszar wokół filtra powietrza (Rysunek 41).

  4. Odkręć pokrętła na pokrywie i zdejmij pokrywę filtra powietrza (Rysunek 41).

  5. Poluzuj obejmę zaciskową i zdejmij zespół filtra powietrza (Rysunek 41).

  6. Ostrożnie wyciągnij wkład piankowy z wkładu papierowego (Rysunek 41).

   g012619

  Czyszczenie piankowego wkładu filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Oczyść piankowy wkład filtra powietrza.
  1. Umyj wkład piankowy za pomocą mydła w płynie i ciepłej wody. Po oczyszczeniu wkładu dokładnie go opłucz.

  2. Osusz wkład poprzez wyciśnięcie go przy użyciu czystej szmatki.

   Important: Jeśli wkład piankowy jest uszkodzony lub zużyty, wymień go.

  Serwisowanie papierowego wkładu filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Oczyść papierowy wkład filtra powietrza.
 • Co 200 godzin
 • Wymień papierowy wkład filtra powietrza.
  1. Wyczyścić element papieru, uderzając nim kilka razy w celu usunięcia pyłu.

   Note: Jeżeli jest bardzo zabrudzony, wymień go na nowy (Rysunek 41).

  2. Sprawdź wkład pod kątem rozdarć, warstwy oleju i uszkodzenia gumowej uszczelki.

  Montaż wkładu piankowego i papierowego

  Important: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, należy go zawsze uruchamiać z zamontowanym kompletnym filtrem powietrza z wkładem papierowym i piankowym.

  1. Ostrożnie wsuń wkład piankowy do wkładu papierowego filtra powietrza (Rysunek 41).

  2. Umieść zespół filtra powietrza na podstawie filtra powietrza lub podłącz do przewodu, a następnie zamocuj (Rysunek 41).

  3. Załóż pokrywę filtra powietrza i dokręć pokrętło pokrywy (Rysunek 41).

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy (częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 200 godzin
 • Wymień filtr oleju silnikowego(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Note: Dla różnych modeli maszyn opisanych w niniejszej instrukcji stosowane są różne objętości oleju. Wlej tylko właściwą ilość oleju.

  Important: Wlej 80% oleju, a następnie dolewaj stopniowo, aż osiągnie poziom oznaczenia Full (pełny) na wskaźniku.

  Rodzaj oleju: Olej zawierający detergenty (klasa serwisowa SF, SG, SH, SJ lub SL według API)

  Pojemność skrzyni korbowej: 1,7 litra z wymontowanym filtrem, 1,5 litra bez wymontowanego filtra

  Lepkość: patrz poniższa tabela:

  g004216

  Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

  Note: Sprawdź olej, kiedy silnik jest zimny.

  Ostrzeżenie

  Dotykanie gorących powierzchni może powodować obrażenia ciała.

  Ręce, stopy, twarz, inne części ciała i odzież powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od tłumika i innych gorących powierzchni.

  Important: Nie przepełnij skrzyni korbowej olejem, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie silnika. Nie uruchamiaj silnika, gdy olej jest poniżej dolnego oznaczenia napełnienia, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia silnika.

  1. Odłącz PTO, ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają (Rysunek 43).

   g020534g027659

  Wymiana oleju silnikowego

  Note: Przekaż zużyty olej do odpowiedniego centrum recyklingu.

  1. Aby zapewnić całkowite spuszczenie oleju, zaparkuj maszynę tak, aby strona ze spustem była nieco niżej niż strona przeciwna.

  2. Odłącz napęd WOM, ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM i załącz hamulec postojowy.

  3. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają (Rysunek 44).

  4. Wymień olej silnikowy w sposób opisany w Rysunek 44.

   g020534g032598
  5. Powoli wlej około 80% oleju do kanału wlewowego, a następnie powoli wlewaj pozostałą porcję, aż olej osiągnie poziom znaku Full (Pełny) (Rysunek 45).

   g027660

  Wymiana filtra oleju silnikowego

  Note: Wymieniaj filtr oleju silnikowego częściej podczas pracy w niezwykle zapylonych lub piaszczystych warunkach.

  1. Spuść olej z silnika; patrz Wymiana oleju silnikowego.

  2. Pod filtrem oleju umieść ścierkę, aby wchłonęła wszelkie rozlania oleju.

   Important: Rozlany olej może spłynąć poniżej silnika i dostać się do sprzęgła. Olej rozlany na sprzęgło może je uszkodzić, spowodować zbyt wolne zatrzymywanie się ostrzy po ROZłąCZENIU napędu oraz spowodować poślizg sprzęgła w stanie ZAłąCZONYM sprzęgła. Usuń rozlany olej.

  3. Wymień filtr oleju silnikowego (Rysunek 46).

   g020534g027477

   Note: Upewnij się, że uszczelka filtra oleju dotyka silnika, a następnie dokręć o dodatkowe 3/4 obrotu.

  4. Napełnij skrzynię korbową odpowiednim rodzajem nowego oleju; patrz Wymiana oleju silnikowego.

  Konserwacja świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź i oczyść oraz ustaw szczelinę świecy zapłonowej.
 • Przed zainstalowaniem świecy zapłonowej upewnij się, że szczelina pomiędzy centralną i boczną elektrodą jest odpowiednich rozmiarów.

  Do demontażu lub demontażu świec używaj klucza do świec zapłonowych. W celu sprawdzenia i skorygowania odstępu używaj szczelinomierza lub innego narzędzia do wykrywania przerw. W razie potrzeby zamontuj nową świecę zapłonową.

  Rodzaj dla wszystkich silników: NGK® BPR4ES lub odpowiednik

  Szczelina: 0,75 mm

  Wyjmowanie świecy zapłonowej

  1. Odłącz napęd WOM, ustaw dźwignie sterowania jazdą w ZABLOKOWANYM POłOżENIU NEUTRALNYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Wykręć świecę zapłonową w sposób pokazany na Rysunek 47.

   g012187g027478

  Sprawdzanie świecy zapłonowej

  Important: Nigdy nie czyść świec zapłonowych. Wymień świecę zapłonową, gdy pokryta jest czarnym nalotem, jej elektrody są zużyte, pokryte tłustym filmem lub gdy są popękane.

  Jeżeli izolator jest lekko brązowy lub szary, silnik działa poprawnie. Czarny nalot na izolatorze zazwyczaj oznacza, że filtr powietrza jest brudny.

  Ustaw szerokość szczeliny na 0,75 mm.

  g027479

  Montaż świecy zapłonowej

  g027661

  Sprawdzanie odiskrownika

  Jeżeli występuje
  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź iskrochron (jeżeli występuje).
 • Ostrzeżenie

  Rozgrzane elementy układu wydechowego mogą spowodować zapalenie się oparów benzyny nawet po wyłączeniu silnika. Gorące cząstki wydzielane w trakcie pracy silnika mogą spowodować zapalenie się łatwopalnych substancji, skutkując obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

  Nie uzupełniaj paliwa ani nie uruchamiaj silnika przy zdjętym iskrochronie.

  1. Zatrzymaj silnik, zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się, załącz hamulec postojowy, po czym wyciągnij kluczyk zapłonu.

  2. Odczekaj, aż tłumik ostygnie.

  3. W razie zauważenia pęknięć przegrody siatkowej lub spoin spawanych należy wymienić iskrochron.

  4. Jeżeli ekran jest zatkany, zdemontuj iskrochron i wytrząśnij z niego luźne cząstki, po czym oczyść ekran szczotką drucianą (w razie potrzeby namocz w rozpuszczalniku).

  5. Zamontuj iskrochron na wylocie układu wydechowego.

  Konserwacja układu paliwowego

  Spuszczanie paliwa ze zbiornika

  Note: Jedynym zalecanym sposobem spuszczenia paliwa ze zbiornika jest użycie pompki zasysającej. Pompę zasysającą można zakupić w każdym sklepie z narzędziami.

  Niebezpieczeństwo

  W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i silnie wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

  • Opróżniać zbiornik paliwa z benzyny, gdy silnik jest zimny. Wykonuj tę czynność na zewnątrz, na otwartej przestrzeni. Usuń rozlaną benzynę.

  • Nie należy palić podczas spuszczania benzyny. Należy również trzymać się z dala od źródła otwartego ognia lub miejsc, w których opary benzyny mogą zapalić się od iskry.

  1. Ustaw maszynę na równej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy (WOM), załącz hamulec postojowy, ustaw kluczyk zapłonu w położeniu WYłąCZONYM i wyciągnij go.

  2. Oczyść miejsce wokół korka wlewu paliwa, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do zbiornika (Rysunek 51).

  3. Zdejmij korek paliwa.

  4. Włóż do zbiornika paliwa pompę do usuwania paliwa.

  5. Używając pompy zasysającej zbierz paliwo do czystego kanistra na paliwo (Rysunek 50).

  6. Wytrzyj ewentualnie rozlane paliwo.

   g020861

  Konserwacja filtra paliwa

  Wymiana filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień filtr paliwa.
 • Nie instaluj brudnego filtra paliwa po wyjęciu go z przewodu paliwowego.

  Note: Wytrzyj ewentualnie rozlane paliwo.

  1. Rozłącz napęd PTO i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zamknij zawór odcięcia paliwa.

  4. Ściśnij końce obejm przewodu i zsuń je z filtra (Rysunek 51).

   g008963
  5. Wyjmij filtr z przewodu paliwowego.

  6. Zainstaluj nowy filtr i przesuń obejmy przewodu w pobliże filtra.

  7. Otwórz zawór odcięcia paliwa.

  8. Sprawdź, czy nie doszło do wycieku paliwa i wykonaj konieczne naprawy.

  9. Wytrzyj ewentualnie rozlane paliwo.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Konserwacja akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź akumulator.
 • Akumulator powinien być utrzymywany w czystości i w stanie naładowanym. Do czyszczenia obudowy akumulatora używaj papierowego ręcznika. Jeśli bieguny akumulatora są skorodowane, oczyść je roztworem w proporcjach czterech części wody i jednej części sody oczyszczonej. Aby zmniejszyć korozję, nanieś cienką warstwę smaru na zaciski akumulatora.

  Napięcie: 12 V

  Ostrzeżenie

  Bieguny, zaciski i powiązane akcesoria akumulatora zawierają ołów i związki ołowiu – substancje chemiczne, które w stanie Kalifornia klasyfikowane są jako substancje rakotwórcze i wpływające negatywnie na rozrodczość. Po naładowaniu lub naprawie akumulatora umyj ręce.

  Niebezpieczeństwo

  Elektrolit akumulatora zawiera śmiertelnie trujący kwas siarkowy, powodujący silne poparzenia.

  Nie pij elektrolitu i unikaj jego kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Noś okulary ochronne i gumowe rękawice.

  Demontaż akumulatora

  Ostrzeżenie

  Zaciski akumulatora i metalowe narzędzia mogą powodować zwarcie z komponentami metalowymi, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co grozi obrażeniami.

  • Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie dopuść, aby doszło do zetknięcia się zacisków akumulatora z metalowymi częściami maszyny.

  • Nie dopuść, aby metalowe narzędzia spowodowały zwarcie między zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny.

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe poprowadzenie przewód akumulatora może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów, powodując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

  • Przed odłączeniem dodatniego (czerwonego) przewodu należy zawsze odłączać ujemny (czarny) przewód akumulatora.

  • Przed podłączeniem ujemnego (czarnego) przewodu należy podłączyć dodatni (czerwony) przewód akumulatora.

  1. Rozłącz napęd PTO i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Odłącz ujemny przewód akumulatora od ujemnego (-) bieguna akumulatora (Rysunek 52).

  4. Wysuń czerwoną nakładkę zacisku z dodatniego (czerwonego) zacisku akumulatora.

  5. Odłącz dodatni (czerwony) przewód akumulatora (Rysunek 52).

  6. Zdemontuj płytę mocowania akumulatora i wyjmij akumulator (Rysunek 52).

  Montaż akumulatora

  1. Zainstaluj akumulator w maszynie (Rysunek 52).

  2. Zabezpiecz akumulator za pomocą płyty przytrzymującej, śrub J” i nakrętek zabezpieczających.

  3. Podłącz dodatni (czerwony) przewód do dodatniego (+) zacisku akumulatora używając nakrętki, podkładki i śruby (Rysunek 52).

  4. Nałóż gumową osłonę na biegun.

  5. Podłącz ujemny przewód akumulatora oraz przewód uziemiający do ujemnego (-) zacisku akumulatora używając nakrętki, podkładki i śruby (Rysunek 52).

   Note: Po prawidłowym podłączeniu przewody hydrauliczne będą się krzyżować (Rysunek 52).

   g013199

  Ładowanie akumulatora

  Ostrzeżenie

  Podczas ładowania akumulatora wytwarzają się gazy o charakterze wybuchowym.

  W pobliżu akumulatora zabrania się palenia tytoniu, powodowania iskrzenia czy też wzniecania płomienia.

  Important: Utrzymuj akumulator w stanie naładowanym (gęstość elektrolitu 1,265), aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C.

  1. Wyjmij akumulator z nadwozia; zobacz Demontaż akumulatora.

  2. Sprawdź poziom elektrolitu.

  3. Upewnij się, że korki wlewu są zamocowane w akumulatorze.

  4. Ładuj akumulator przez 1 godzinę prądem o natężeniu od 25 do 30 amperów lub przez 6 godzin prądem o natężeniu od 4 do 6 amperów.

  5. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć przewody ładowarki od biegunów akumulatora (Rysunek 53).

  6. Zamontuj akumulator w maszynie i podłącz przewody akumulatora; patrz Montaż akumulatora.

   Note: Nie uruchamiaj maszyny z odłączonym akumulatorem, gdyż może dojść do uszkodzeń elektrycznych.

   g000538

  Konserwacja bezpieczników

  Układ elektryczny chroniony jest przez bezpieczniki. Nie wymaga on konserwacji, jeśli jednak przepali się bezpiecznik, sprawdź element lub obwód pod kątem usterek lub zwarć.

  1. Uwolnij poduszkę operatora od zamocowania do tylnej części maszyny.

  2. Pociągnij za bezpiecznik, aby go wyjąć i wymień go na nowy (Rysunek 54).

  3. Zamontuj poduszkę operatora.

   g032599

  Konserwacja układu napędowego

  Regulacja układu jezdnego

  Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  1. Popchnij obydwie dźwignie sterowania do przodu na taką samą odległość.

  2. Sprawdź, czy maszyna nie skręca w jedną stronę.

   Note: Jeśli tak, zatrzymaj maszynę i zaciągnij hamulec postojowy.

  3. Uwolnij poduszkę od zamocowania do tylnej części maszyny.

  4. Przekręć prawy regulator tak, aby ustawić prawą dźwignię sterowania na środku wycięcia w panelu sterowania odpowiadającego pozycji neutralnej zablokowanej (Rysunek 56).

   g015241
  5. Przekręć lewy regulator linki, aby dostosować prędkość lewego koła do ustawionej wcześniej prędkości prawego koła.

  6. Wyreguluj przekręcając o jedną czwartą obrotu do momentu, aż maszyna będzie utrzymywać kierunek jazdy na wprost.

   Note: Lewą linkę wyreguluj tylko na tyle, aby dostosować prędkość lewego koła do prędkości prawego koła. Nie wykonuj regulacji prawego koła, gdyż spowoduje to ustawienie prawej dźwigni sterowania poza środkiem wycięcia pozycji neutralnej zablokowanej w panelu sterowania.

   g017848
  7. Sprawdzić pod kątem utrzymywania kierunku jazdy na wprost.

   Note: Jeśli maszyna nie uruchamia się po wyregulowaniu jazdy na wprost, upewnij się, że wypustka czujnika zbliżeniowego trafia w śrubę zamocowaną do dźwigni sterowania, patrz Regulacja czujnika zbliżeniowego.

  8. Powtórz czynności regulacyjne do chwili prawidłowego ustawienia układu jezdnego.

  9. Upewnij się, że maszyna w położeniu neutralnym po zwolnieniu hamulca postojowego nie zaczyna samoczynnie powoli jechać.

  Important: Nie przekręcaj mechanizmu zbyt daleko, gdyż może to spowodować pełzanie maszyny w położeniu neutralnym.

  Regulacja czujnika zbliżeniowego

  Skorzystaj z tej procedury, jeśli maszyna nie uruchamia się po wyregulowaniu jazdy na wprost.

  1. Upewnij się, że śruba zamocowana do dźwigni sterowania trafia w wypustkę czujnika zbliżeniowego (Rysunek 57).

  2. W razie potrzeby poluzuj śruby i wyreguluj czujnik zbliżeniowy tak, aby jego wypustka trafiała w śrubę zamocowaną do dźwigni sterowania (Rysunek 57).

  3. Sprawdź odległość od śruby do czujnika zbliżeniowego, musi ona wynosić między 0,51 a 1,02 mm, jak pokazano na Rysunek 57.

  4. Jeśli konieczna jest regulacja, odkręć przeciwnakrętkę i wyreguluj śrubę ustawiając właściwą odległość.

  5. Po wyregulowaniu śruby dokręć przeciwnakrętkę (Rysunek 57).

  6. Przed przystąpieniem do pracy sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.

   c:\data\documentum\checkout\g015609

  Sprawdzanie ciśnienia w oponach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Utrzymuj ciśnienie powietrza w tylnych oponach od 83 kPa do 97 kPa.

  Important: Nierówne ciśnienie w oponach może powodować nierówne cięcie.

  Note: Opony przednie są oponami półpneumatycznymi i nie wymagają utrzymywania ciśnienia powietrza.

  g001055

  Regulacja łożysk samonastawnych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 500 godzin
 • Wyreguluj łożyska samonastawne.
  1. Ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd WOM) w położeniu odłączonym, ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  3. Zdejmij pokrywkę przeciwpyłową z koła samonastawnego i dokręć przeciwnakrętkę (Rysunek 59).

  4. Aby poprawnie ustawić wstępne obciążenie łożysk, dokręcaj nakrętkę do momentu, aż podkładki sprężyste będą płaskie, a następnie odkręć o 1/4 obrotu (Rysunek 59).

   Important: Upewnij się, że podkładki sprężyste są poprawnie założone, jak zostało to pokazane na Rysunek 59.

  5. Dokręcić pokrywkę przeciwpyłową (Rysunek 59).

   g001297

  Regulacja sprzęgła elektrycznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź sprzęgło elektryczne.
 • Sprzęgła można regulować. Służy to poprawnemu zasprzęgleniu i hamowaniu.

  1. Włóż szczelinomierz 0,4–0,5 mm przez szczelinę kontrolną z boku zespołu.

   Note: Upewnij się, że wchodzi on między powierzchnie cierne twornika i wirnika.

   Note: Odstęp musi wynosić co najmniej 0,4 mm i nie więcej niż 0,5 mm.

  2. Jeżeli wymagana jest regulacja, użyj listka szczelinomierza o grubości 0,4 mm w celu ustawienia w każdym z 3 otworów regulacyjnych.

  3. Dokręcaj przeciwnakrętki do momentu, aż na szczelinomierzu można będzie wyczuć niewielki opór (mimo to można go będzie łatwo poruszać w szczelinie powietrznej) (Rysunek 60).

  4. Powtórz czynność dla pozostałych szczelin.

  5. Sprawdź ponownie każdą szczelinę i przeprowadź nieznaczne regulacje do chwili, gdy szczelinomierz delikatnie zetknie się z wirnikiem i twornikiem.

   g009482

  Konserwacja układu chłodzenia

  Czyszczenie siatki na wlocie powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść siatkę wlotu powietrza.
 • Przed każdym użyciem usuń z cylindra i żeber chłodzących na głowicy cylindra, siatki wlotu powietrza po stronie z kołem zamachowym oraz dźwigni i mechanizmu wszelkie nagromadzenia trawy, zabrudzeń lub innych zanieczyszczeń. Zapewni to odpowiednie chłodzenie i poprawną prędkość obrotową silnika oraz zmniejszy ryzyko przegrzewania się i mechanicznego uszkodzenia silnika.

  Czyszczenie układu chłodzenia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź i oczyść osłony i żebra chłodzące silnika.
  1. Rozłącz napęd PTO i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zdemontuj siatkę wlotu powietrza i obudowę wentylatora (Rysunek 61).

  4. Usuń zanieczyszczenia i trawę z elementów silnika.

  5. Zamontuj siatkę wlotu powietrza i obudowę wentylatora (Rysunek 61).

   g017626

  Konserwacja hamulców

  Konserwacja hamulca

  Przed każdym użyciem na równym oraz nachylonym terenie sprawdź działanie hamulców.

  Gdy zatrzymasz maszynę lub gdy pozostawiasz ją bez nadzoru, zaciągnij hamulec ręczny. Jeżeli hamulec postojowy nie utrzymuje maszyny w miejscu, wyreguluj go.

  Sprawdzenie hamulca postojowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź hamulce.
 • Important: Podczas sprawdzania i regulacji hamulców upewnij się, że maszyna jest ustawiona na równej powierzchni.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i odłącz napęd WOM.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zwolnij hamulec postojowy; patrz Zwalnianie hamulca postojowego.

  4. Sprawdź ciśnienie w oponach; patrz Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

  5. Przy zwolnionym hamulcu zmierz po każdej stronie odległość między prętem hamulca a oponą.

  6. Używając strony z najmniejszym odstępem upewnij się, że odległość wynosi między 3 a 6 mm jak pokazano na Rysunek 62), w razie potrzeby wykonania regulacji patrz Regulacja hamulców.

   g021180

  Regulacja hamulców

  Wyreguluj hamulce, jeżeli odstęp między prętem hamulca a oponą nie jest prawidłowy.

  1. Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni, odłącz ostrza i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zwolnij hamulec postojowy; patrz Zwalnianie hamulca postojowego.

  4. Aby wyregulować hamulec, wyjmij sworzeń z łbem płaskim i zawleczką z dolnej dźwigni hamulca i jarzma (Rysunek 63).

  5. Wyreguluj jarzmo (Rysunek 62).

   Note: Odległość między prętem hamulca a oponą musi wynosić od 3 do 6 mm.

   Note: Aby dokręcić hamulec, przekręć jarzmo tak, aby przesunęło się w górę. Aby poluzować hamulec, przekręć jarzmo tak, aby przesunęło się w dół.

  6. Ponownie sprawdź działanie hamulca postojowego, patrz Sprawdzenie hamulca postojowego.

  7. Zamocuj jarzmo do dolnej części dźwigni hamulca za pomocą sworznia z łbem płaskim i zawleczki (Rysunek 63).

   g013291

  Konserwacja pasków napędowych

  Sprawdzenie pasków

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź pasek napędowy pompy.
 • Sprawdź paski podwozia tnącego.
 • Sprawdź paski pod kątem pęknięć, postrzępionych brzegów, śladów spalenia, zużycia, oznak przegrzania lub jakichkolwiek innych uszkodzeń.

  Oznakami zużycia paska kosiarki są piski podczas obracania się paska, ostrza ślizgające się podczas cięcia trawy, postrzępione brzegi paska, ślady spalenia i pęknięcia. Wymień pasek kosiarki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek z powyższych oznak.

  Wymiana paska napędowego podwozia tnącego

  Dla modeli z podwoziem tnącym o szerokości 91 cm

  Important: Elementy mocujące na pokrywach niniejszej maszyny zaprojektowano tak, aby pozostały na miejscu po zdjęciu pokryw. Należy poluzować wszystkie elementy mocujące na każdej pokrywie, nie odkręcając ich całkowicie, a następnie odkręcić całkowicie wszystkie elementy mocujące do momentu, aż będzie można zdjąć pokrywę. Zapobiega to przypadkowemu zwolnieniu śrub z elementów ustalających.

  1. Rozłącz napęd PTO i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Poluzuj śruby i zdejmij prawą pokrywę paska z zamocowaną do niej śrubą.

  4. Zdejmij sprężynę z kołka zaczepu na jałowym kole pasowym (Rysunek 64).

  5. Zdejmij zużyty pasek kosiarki (Rysunek 64).

  6. Załóż nowy pasek wokół koła sprzęgła, kół pasowych podwozia tnącego i jałowego koła pasowego (Rysunek 64).

  7. Załóż sprężynę na kołek zaczepu na ramieniu jałowego koła pasowego (Rysunek 64).

  8. Załóż osłonę paska na podwozie tnące i zamocuj śrubą.

   g012738

  Wymiana pasków napędowych podwozia tnącego

  Dla modeli z podwoziem tnącym o szerokości 102 cm

  Important: Elementy mocujące na pokrywach niniejszej maszyny zaprojektowano tak, aby pozostały na miejscu po zdjęciu pokryw. Należy poluzować wszystkie elementy mocujące na każdej pokrywie, nie odkręcając ich całkowicie, a następnie odkręcić całkowicie wszystkie elementy mocujące do momentu, aż będzie można zdjąć pokrywę. Zapobiega to przypadkowemu zwolnieniu śrub z elementów ustalających.

  Wymiana prawego paska podwozia tnącego

  1. Rozłącz napęd PTO i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Poluzuj śruby i zdejmij pokrywy paska i zamocowane do nich śruby.

  4. Zdejmij sprężynę z kołka zaczepu na jałowym kole pasowym (Rysunek 65).

  5. Zdejmij zużyty pasek kosiarki (Rysunek 65).

  6. Załóż nowy pasek wokół kół pasowych podwozia tnącego i jałowego koła pasowego (Rysunek 65).

  7. Załóż sprężynę na kołek zaczepu na ramieniu jałowego koła pasowego (Rysunek 65).

  8. Załóż osłony paska na podwozie tnące i zamocuj śrubami.

   g012707

  Wymiana lewego paska podwozia tnącego

  1. Rozłącz napęd PTO i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Poluzuj śruby i zdejmij pokrywy paska i zamocowane do nich śruby.

  4. Aby zdjąć lewy pasek kosiarki, należy najpierw zdjąć prawy pasek, patrz Wymiana prawego paska podwozia tnącego.

  5. Zdejmij sprężynę z kołka zaczepu na jałowym kole pasowym (Rysunek 66).

  6. Zdejmij zużyty pasek kosiarki (Rysunek 66).

  7. Załóż nowy pasek wokół koła pasowego podwozia tnącego, wokół koła sprzęgła i jałowego koła pasowego (Rysunek 66).

  8. Załóż sprężynę na kołek zaczepu (Rysunek 66).

  9. Zamontuj prawy pasek kosiarki, patrz Wymiana prawego paska podwozia tnącego.

  10. Załóż osłony paska na podwozie tnące i zamocuj śrubami.

   g012737

  Wymiana paska napędowego pompy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź pasek napędowy pompy.
  1. Rozłącz napęd PTO i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zdejmij pasek podwozia tnącego kosiarki.

  4. Przechyl maszynę, patrz Podniesienie kosiarki w celu uzyskania dostępu.

  5. Wykręć śrubę stopniowaną, nakrętkę i podkładkę z płyty podstawy silnika i zdejmij ją wraz ze sprężyną (Rysunek 67).

   g015402
  6. Zdejmij pasek napędowy pompy (Rysunek 67).

  7. Załóż nowy pasek wokół koła pasowego sprzęgła i 2 kół pasowych pomp.

  8. Załóż sprężynę na śrubę stopniowaną z podkładką, a następnie przykręć ją do płyty podstawy silnika, używając do tego nakrętki (Rysunek 67).

  9. Opuść maszynę do położenia roboczego.

  10. Załóż pasek podwozia tnącego kosiarki.

  Konserwacja elementów sterowania

  Regulacja pozycji dźwigni sterowania jazdą

  Regulacja prawej dźwigni sterowania jazdą

  Jeżeli dźwignie sterowania jazdą nie są wyrównane w poziomie, wyreguluj prawą dźwignię sterowania.

  Note: Przed regulacją w kierunku przód-tył wykonaj regulację w płaszczyźnie poziomej.

  1. Odłącz napęd WOM, przesuń prawą dźwignię sterowania w położenie NEUTRALNEi załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Przesuń prawą dźwignię sterowania w dół, z położenia NEUTRALNEGO ZABLOKOWANEGO (Rysunek 68).

  4. Sprawdź, czy prawa dźwignia sterowania jest zrównana w poziomie z lewą dźwignią sterowania (Rysunek 68).

   g009436

   Note: W celu wyregulowania w poziomie prawej dźwigni sterowania wyreguluj krzywkę.

  5. Uwolnij poduszkę od zamocowania do tylnej części maszyny.

  6. Poluzuj nakrętkę przytrzymującą krzywkę (Rysunek 69).

   g024053
  7. Wyreguluj krzywkę, aż zrówna się z lewą dźwignią sterowania, po czym dokręć nakrętkę krzywki.

   Note: Przesunięcie krzywki w prawo (w pozycji pionowej spowoduje opuszczenie uchwytu, natomiast przesunięcie jej w lewo (w pozycji pionowej) spowoduje uniesienie uchwytu.

   Important: Upewnij się, że płaska część krzywki nie wystaje powyżej pozycji pionowej (prawej lub lewej), gdyż mogłoby to uszkodzić przełącznik.

  Regulacja pozycji neutralnej dźwigni sterowania jazdą

  Important: Upewnij się, że po wyregulowaniu dźwigni sterowania jazdą maszyna utrzymuje kierunek jazdy na wprost. Regulacja utrzymywania kierunku na wprost i wyrównanie dźwigni sterowania w kierunku przód-tył to ta sama procedura (Rysunek 70).

  Note: Przed regulacją w kierunku przód-tył wykonaj regulację w płaszczyźnie poziomej.

  Regulacja jest wymagana, jeśli dźwignie sterowania nie są ustawione równo w kierunku przód-tył lub prawa dźwignia sterowania nie daje się łatwo przesunąć do pozycji NEUTRALNEJ ZABLOKOWANEJ.

  1. Po zakończeniu regulacji w płaszczyźnie poziomej sprawdź wyrównanie w kierunku przód i tył poprzez lekkie pchnięcie dźwigni sterowania do przodu aż do zlikwidowania luzu w mechanizmach dźwigni (Rysunek 70).

   g012706
  2. Upewnij się, że prawa dźwignia sterowania daje się łatwo ustawić w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM.

   Note: Przekręcaj regulator linki w prawo, aby przesunąć uchwyt dźwigni sterowania do przodu. Przekręcaj regulator linki w lewo, aby przesunąć uchwyt dźwigni sterowania do tyłu.

  3. W razie potrzeby wyregulowania obracaj regulator linki po prawej stronie.

   Note: Regulację linki wykonuj przekręcając ją o jedną czwartą obrotu.

  4. Gdy prawą dźwignię sterowania da się łatwo ustawić w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM, wyreguluj lewą dźwignię sterowania tak, aby działała identycznie do prawej dźwigni sterowania.

  5. Sprawdzić pod kątem utrzymywania kierunku jazdy na wprost, patrz Regulacja układu jezdnego .

  6. Załóż blokadę kablową na nakrętki regulacyjne linki, aby zabezpieczyć regulację (Rysunek 71).

   g017848

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Konserwacja układu hydraulicznego

  Typ oleju hydraulicznego: olej hydrauliczny Toro® HYPR-OIL 500 lub Mobil® 1 15W-50 typu syntetycznego.

  Pojemność układu hydraulicznego: 2,0 litra

  Important: Używaj wyłącznie podanego oleju lub odpowiednika. Wykorzystanie innych płynów może doprowadzić do uszkodzenia układu.

  Sprawdzanie płynu hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
 • Co 50 godzin
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
 • Note: Przegroda wewnątrz zbiornika ma dwa poziomy w zależności od tego, czy olej jest ciepły, czy zimny.

  1. Umieść maszynę na płaskim terenie.

  2. Odłącz napęd wału odbioru mocy (WOM) i wyłącz silnik.

  3. Zanim opuścisz stanowisko operatora, zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i załącz hamulec postojowy.

  4. Wyczyść obszar wokół korka i szyjki wlewu zbiornika oleju hydraulicznego (Rysunek 72).

   g012005
  5. Odkręć korek szyjki wlewu (Rysunek 72).

   Note: Sprawdź poziom oleju w zbiorniku patrząc do środka zbiornika.

  6. Dolej oleju do zbiornika tak, aby osiągnął on poziom zimny na przegrodzie.

  7. Uruchom maszynę i pozostaw ją na biegu jałowym na 15 minut, aby umożliwić usunięcie z układu powietrza i ogrzanie oleju, patrz Uruchamianie i zatrzymywanie silnika.

  8. Sprawdź poziom oleju ponownie, gdy olej będzie ciepły.

   Note: W razie potrzeby dolej oleju do zbiornika, aż jego poziom znajdzie się między poziomem gorącym a zimnym na przegrodzie.

   Note: Gdy olej jest gorący, jego poziom powinien wypadać poniżej poziomu ciepłego na przegrodzie (Rysunek 72).

  9. Załóż korek na szyjkę wlewu.

   Ostrzeżenie

   Płyn hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może przedostać się przez skórę i spowodować obrażenia ciała.

   • Jeśli olej hydrauliczny dostanie się pod skórę, musi on zostać usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza zaznajomionego z tego typu obrażeniami. W przeciwnym razie może pojawić się gangrena.

   • Operator musi znajdować się w bezpiecznej odległości od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

   • Używaj kartonu lub papieru, aby sprawdzić wycieki hydrauliczne.

   • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z układem hydraulicznym w bezpieczny sposób uwolnij całe ciśnienie z układu.

   • Przed zwiększeniem ciśnienia w układzie hydraulicznym upewnij się, że wszystkie złącza i przewody oleju hydraulicznego są w dobrym stanie, a wszystkie połączenia i mocowania są szczelne.

  Wymiana oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 250 godzin
 • Wymień olej hydrauliczny w przypadku stosowania oleju Mobil® 1.
 • Co 500 godzin
 • Wymień olej hydrauliczny w przypadku stosowania oleju hydraulicznego Toro® HYPR-OIL™ 500.
 • Ostrzeżenie

  Gorący olej hydrauliczny może spowodować poważne poparzenia.

  Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych w układzie hydraulicznym odczekaj, aż olej hydrauliczny ostygnie.

  1. Rozłącz napęd PTO i załącz hamulec postojowy.

  2. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  3. Odkręć korek zbiornika hydraulicznego.

  4. Odszukaj przedni przewód hydrauliczny pod zbiornikiem oleju hydraulicznego i umieść pod zbiornikiem miskę spustową (Rysunek 73).

  5. Poluzuj obejmę zaciskową i przesuń ją dalej na przewód.

  6. Odłącz przedni przewód hydrauliczny i odczekaj, aż olej spłynie ze zbiornika.

   g012575
  7. Wymień filtr hydrauliczny; patrz Wymiana filtra oleju hydraulicznego.

  8. Podłącz przewód hydrauliczny od spodu zbiornika.

  9. Dolej oleju do zbiornika, aż osiągnie on poziom zimny na przegrodzie.

   Important: Używaj wyłącznie podanego oleju lub odpowiednika. Wykorzystanie innych płynów może doprowadzić do uszkodzenia układu.

  10. Zakręć korek zbiornika hydraulicznego.

  11. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez około 2 minuty w celu usunięcia powietrza z układu.

  12. Wyłącz silnik i sprawdź, czy nie ma wycieków.

   Note: Jeśli jedno lub oba koła napędowe nie obracają się; patrz Odpowietrzaniem układu hydraulicznego.

  13. Sprawdź poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij go.

   Important: Nie przepełniaj zbiornika.

  Wymiana filtra oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Co 500 godzin
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Ostrzeżenie

  Gorący olej hydrauliczny może spowodować poważne poparzenia.

  Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych w układzie hydraulicznym odczekaj, aż olej hydrauliczny ostygnie.

  1. Rozłącz napęd PTO i załącz hamulec postojowy.

  2. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

   Important: Nie stosuj samochodowych zamienników filtra oleju, ponieważ może dojść do poważnego uszkodzenia układu hydraulicznego.

  3. Odszukaj filtr i umieść miskę spustową pod filtrem (Rysunek 74).

   g012576
  4. Wyjmij stary filtr i wytrzyj do czysta powierzchnię uszczelki adaptera filtra (Rysunek 75).

  5. Nanieś cienką warstwę oleju hydraulicznego na gumową uszczelkę nowego filtra.

  6. Zamontuj nowy filtr oleju hydraulicznego w adapterze filtra.

  7. Przekręcaj filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż gumowa uszczelka zetknie się z adapterem filtra, a następnie przekręć filtr o dodatkowe 1/2 obrotu (Rysunek 75).

   g001043
  8. Wytrzyj rozlany olej.

  9. Sprawdzaj poziom oleju w zbiorniku i dolej olej, aż osiągnie on poziom zimny na przegrodzie.

   Important: Używaj wyłącznie podanego oleju lub odpowiednika. Wykorzystanie innych płynów może doprowadzić do uszkodzenia układu.

  10. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez około dwie minuty w celu usunięcia powietrza z układu.

  11. Wyłącz silnik i sprawdź, czy nie ma wycieków.

   Note: Jeśli jedno lub oba koła napędowe nie obracają się; patrz Odpowietrzaniem układu hydraulicznego.

  12. Sprawdź poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij go.

   Important: Nie przepełniaj zbiornika.

  Odpowietrzaniem układu hydraulicznego

  Układ jezdny sam się odpowietrza. Odpowietrzenie może okazać się jednak konieczne, jeśli nastąpiła zmiana oleju lub po wykonaniu prac przy tym układzie.

  1. Rozłącz napęd PTO i załącz hamulec postojowy.

  2. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  3. Unieś tył maszyny i podeprzyj go podporami na tyle wysoko, aby koła napędowe uniosły się nad podłoże.

  4. Uruchom silnik i ustaw przepustnicę w położeniu obrotów jałowych.

   Note: Jeżeli koło napędowe nie obraca się, można wspomóc odpowietrzanie układu poprzez ostrożne przekręcenie koła do przodu.

  5. Monitoruj spadek poziomu oleju hydraulicznego i w razie potrzeby dolej go, aby utrzymać właściwy poziom.

  6. Powtórz tę procedurę dla koła z drugiej strony.

  Sprawdzanie przewodów hydraulicznych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź przewody hydrauliczne.
 • Sprawdź przewody hydrauliczne pod kątem wycieków, poluzowanych połączeń, zagięć, niedokręconych wsporników montażowych, zużycia, ogólnych oznak zestarzenia i pogorszenia stanu pod wpływem czynników chemicznych. Przed przystąpieniem do obsługi wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.

  Note: Pilnuj, aby wokół układu hydraulicznego nie było trawy ani zanieczyszczeń.

  Note: Przedłużony czas pracy przy wysokiej temperaturze w rejonie o gorącym klimacie może doprowadzić do pogorszenia stanu przewodów elastycznych i uszczelek. W gorącym klimacie sprawdzaj częściej i częściej wymieniaj olej hydrauliczny i filtr.

  Konserwacja podwozia kosiarki

  Konserwacja ostrzy tnących

  Aby zapewnić najwyższą jakość koszenia, ostrza powinny być zawsze naostrzone. Aby ułatwić sobie ostrzenie i wymianę, warto rozważyć zakup dodatkowych ostrzy.

  Ostrzeżenie

  Uszkodzone lub zużyte ostrze może się złamać, a jego kawałki mogą być wyrzucone w kierunku operatora lub osób postronnych, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

  • Regularnie sprawdzaj ostrza pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  • Wymień zużyte lub uszkodzone ostrza.

  Przed sprawdzeniem lub konserwacją ostrzy

  Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni, odłącz ostrza i zaciągnij hamulec postojowy. Przekręć kluczyk zapłonu w pozycję WYłąCZENIA. Wyjmij kluczyk zapłonu, a następnie odłącz przewody od świec zapłonowych.

  Sprawdzanie ostrzy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ostrza.
  1. Sprawdź krawędzie tnące (Rysunek 76).

  2. Jeżeli krawędzie nie są ostre lub mają wyszczerbienia, zdejmij i naostrz ostrze; patrz Ostrzenie ostrzy.

  3. Sprawdź ostrza, a w szczególności ich wygięty obszar.

  4. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek pęknięcia, zużycie lub szczeliny powstające w tym obszarze, natychmiast zamontuj nowe ostrze (Rysunek 76).

   g006530

  Sprawdzanie ostrzy po kątem zagięcia

  1. Odłącz PTO, ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Obróć ostrza tak, aby ich końce były skierowane do przodu i do tyłu.

  4. Dokonaj pomiaru odległości od poziomej powierzchni do krawędzi tnącej ostrzy, w położeniu A ().Rysunek 77

   g000975
  5. Obróć przeciwne końce ostrzy do przodu.

  6. Zmierz odległość od poziomej powierzchni do krawędzi tnącej ostrzy w tym samym miejscu, co w kroku 4 powyżej.

   Note: Różnica wymiarów zmierzonych w krokach 4 i 5 nie może przekroczyć 3 mm.

   Note: Jeśli ten wymiar przekracza 3 mm, ostrze musi zostać wymienione.

   Ostrzeżenie

   Zgięte lub uszkodzone ostrze może pęknąć i poważnie zranić operatora lub osoby postronne.

   • Pamiętaj, aby zgięte lub uszkodzone ostrze wymieniać na nowe.

   • Krawędzi ani powierzchni ostrzy nie wolno szlifować pilnikiem ani tworzyć na nich ostrych zadziorów.

  Demontaż ostrzy

  Wymień ostrza, jeżeli uderzą w twardy przedmiot, są niewyważone lub zgięte. Aby zapewnić optymalną wydajność i stałą zgodność z wymogami bezpieczeństwa maszyny, należy używać tylko oryginalnych ostrzy zamiennych firmy Toro. Ostrza zamienne wyprodukowane przez innych producentów mogą spowodować niezgodność ze standardami bezpieczeństwa.

  1. Trzymaj koniec ostrza przez szmatkę lub grube wykładane rękawice.

  2. Odkręć śrubę ostrza, zdejmij podkładkę falistą i zdejmij ostrze z wału wrzeciona (Rysunek 78).

   g004536

  Ostrzenie ostrzy

  1. Użyj pilnika w celu naostrzenia krawędzi tnącej na obu końcach każdego ostrza (Rysunek 79).

   Note: Zachowaj oryginalny kąt ostrza.

   Note: Ostrze będzie wyważone, jeśli usuniesz tę samą ilość materiału z obu krawędzi tnących.

   g000276
  2. Sprawdź wyważenie ostrza, układając je na równoważniku ostrzy (Rysunek 80).

   Note: Jeżeli ostrze pozostaje w położeniu poziomym, jest wyważone.

   g000277
  3. Jeżeli ostrze nie jest wyważone, spiłuj nieco metalu z obszaru łopatki (Rysunek 78).

  4. Powtarzaj tę procedurę do momentu wyważenia ostrza.

  Montaż ostrzy

  1. Zamontuj ostrze na wale wrzeciona (Rysunek 81).

   Important: Aby koszenie było prawidłowe, zagięta część ostrza musi być skierowana w górę do wnętrza kosiarki.

  2. Zamontuj podkładkę sprężystą tarczową i śrubę ostrza (Rysunek 81).

   Note: Stożek podkładki sprężystej musi być skierowany w stronę łba śruby (Rysunek 81).

  3. Dokręć śrubę ostrza momentem od 115 do 150 N∙m.

   g004536

  Poziomowanie jednostki tnącej kosiarki

  Przygotowanie maszyny

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu.

  2. Odłącz napęd WOM, ustaw dźwignie sterowania jazdą w ZABLOKOWANYM POłOżENIU NEUTRALNYM i załącz hamulec postojowy.

  3. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  4. Sprawdź ciśnienie w oponach napędowych, patrz Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

  5. Opuść podwozie tnące kosiarki do położenia wysokości koszenia 76 mm.

   Note: Rzeczywista wysokość koszenia nie będzie regulowana przed wypoziomowaniem podwozia tnącego, patrz Dostosowanie wysokości cięcia.

  6. Sprawdź odległość między osiami obrotu, wykonując pomiar między środkami osi obrotu (odległość międzyśrodkowa) dla każdego pręta gwintowanego (Rysunek 82).

   Note: Upewnij się, że długość wynosi 49,5 cm dla podwozia tnącego o szerokości 91 cm i 43,7 cm dla podwozia tnącego o szerokości 102 cm.

  7. Poluzuj przeciwnakrętki przy przedniej osi obrotu.

  8. Korzystając z przeciwnakrętek wyreguluj długość gwintowanego pręta tak, aby uzyskać właściwą odległość.

  9. Dokręć przeciwnakrętki przy przedniej osi obrotu.

   g020801
  10. Dla każdego jarzma sprawdź odległość między jarzmem a ramieniem zawieszenia podwozia tnącego.

   Note: Odległość musi wynosić 11 mm, jak pokazano na Rysunek 83.

  11. Jeśli konieczna jest regulacja, poluzuj górną śrubę łańcucha (Rysunek 82).

  12. Poluzuj przeciwnakrętkę i wyreguluj śrubę regulacyjną ustawiając właściwą odległość podaną na Rysunek 83.

  13. Dokręć przeciwnakrętkę i górną śrubę łańcucha.

   g020807

  Regulacja nachylenia przód-tył podwozia tnącego po prawej stronie

  1. Ustaw prawe ostrze w osi podłużnej (Rysunek 84).

  2. Dokonaj pomiaru prawego ostrza w położeniu C od poziomej powierzchni do krawędzi tnącej przy końcówce ostrza i zapisz wynik pomiaru (Rysunek 84).

  3. Dokonaj pomiaru prawego ostrza w położeniu D od poziomej powierzchni do krawędzi tnącej przy końcówce ostrza i zapisz wynik pomiaru (Rysunek 84).

   Note: Ostrze kosiarki powinno znajdować się od 6 do 10 mm niżej w położeniu C niż w położeniu D (Rysunek 84). Jeśli tak nie jest, wykonaj poniższe kroki.

  4. Poluzuj przeciwnakrętki przy prawej i lewej przedniej osi obrotu.

  5. Korzystając z przeciwnakrętek wyreguluj długość prawego gwintowanego pręta tak, aby uzyskać pochylenie przód-tył w zakresie od 6 do 10 mm.

  6. Dokręć przeciwnakrętki przy prawej i lewej przedniej osi obrotu.

   g020858

  Poziomowanie tyłu podwozia tnącego kosiarki

  1. Ustaw lewe i prawe ostrze w osi podłużnej.

  2. Dokonaj pomiaru lewego ostrza w położeniu B od poziomej powierzchni do krawędzi tnącej przy końcówce ostrza i zapisz wynik pomiaru (Rysunek 85).

  3. Dokonaj pomiaru prawego ostrza w położeniu D od poziomej powierzchni do krawędzi tnącej przy końcówce ostrza i zapisz wynik pomiaru (Rysunek 85).

   Note: Wyniki pomiaru dla pozycji B musi wypadać w obrębie 3 mm od wyniku dla pozycji D. (Rysunek 85). Jeśli tak nie jest, wykonaj poniższe kroki.

  4. Poluzuj przeciwnakrętki przy lewej przedniej osi obrotu.

  5. Korzystając z przeciwnakrętek po lewej stronie wyreguluj długość lewego gwintowanego pręta tak, aby wynik dla punktu B był identyczny jak dla punktu D.

  6. Dokręć przeciwnakrętki przy lewej przedniej osi obrotu.

   g020859

  Poziomowanie przodu podwozia tnącego kosiarki

  1. Ustaw lewe i prawe ostrze w osi podłużnej.

  2. Sprawdź przednie łańcuchy i upewnij się, że każdy z nich jest naprężony.

   Note: Jeżeli którykolwiek z łańcuchów jest luźny, wyreguluj gwintowany pręt przy luźnym łańcuchu tak, aby łańcuch był naprężony.

  3. Dokonaj pomiaru lewego ostrza w położeniu A od poziomej powierzchni do krawędzi tnącej przy końcówce ostrza i zapisz wynik pomiaru (Rysunek 86).

  4. Dokonaj pomiaru prawego ostrza w położeniu C od poziomej powierzchni do krawędzi tnącej przy końcówce ostrza i zapisz wynik pomiaru (Rysunek 86).

   Note: Wyniki pomiaru między pozycjami A oraz C musi wypadać w obrębie 3 mm. Jeśli tak nie jest, wykonaj poniższe kroki.

  5. Poluzuj górne śruby łańcuchów (Rysunek 82).

  6. Poluzuj przeciwnakrętki na każdym jarzmie.

  7. W celu uzyskania prawidłowej wysokości wykonaj regulację z użyciem śrub regulacyjnych w jarzmach dla punktów A oraz C.

  8. Dokręć przeciwnakrętki i górne śruby łańcuchów.

   g020860

  Dostosowanie wysokości cięcia

  1. Opuść kosiarkę do położenia wysokości koszenia 76 mm.

  2. Ustaw prawe ostrze w osi podłużnej.

  3. Dokonaj pomiaru prawego ostrza w położeniu C od poziomej powierzchni do krawędzi tnącej przy końcówce ostrza i zapisz wynik pomiaru (Rysunek 86).

   Note: Wyniki pomiaru dla pozycji C musi wypadać w obrębie 3 mm od ustawienia wysokości koszenia równego 76 mm. Jeśli tak nie jest, wykonaj poniższe kroki.

  4. Poluzuj przeciwnakrętki na obu końcach śruby rzymskiej (Rysunek 87).

   Note: Koniec śruby rzymskiej z wyfrezowanym rowkiem posiada lewy gwint (Rysunek 87).

  5. Wyreguluj śrubę rzymską unosząc lub opuszczając wysokość podwozia tnącego tak, aby w miejscu C wysokość wynosiła 76 mm.

  6. Dokręć przeciwnakrętki na obu końcach śruby rzymskiej.

  7. Sprawdź i upewnij się, że dźwignia podnoszenia podwozia tnącego kosiarki da się zablokować w pozycji transportowej.

   Note: Jeżeli nie daje się zablokować w pozycji transportowej, wyreguluj śrubę rzymską tak, aby możliwe było zablokowanie.

  8. Dokręć przeciwnakrętki.

   g020808

  Regulacja sprężyny naciskowej

  Note: Regulacja sprężyny ściskanej wpłynie na wielość unoszenia się podwozia tnącego oraz siły wymaganej do uniesienia za pomocą dźwigni regulacji wysokości koszenia.

  • Zwiększenie ściśnięcia sprężyny zmniejsza siłę wymagana do podnoszenia za pomocą uchwytu i zwiększa stopień unoszenia się podwozia tnącego.

  • Zmniejszenie ściśnięcia sprężyny zwiększa siłę wymagana do podnoszenia za pomocą uchwytu i zmniejsza stopień unoszenia się podwozia tnącego.

  1. Unieś dźwignię podnoszenia podwozia tnącego i zablokuj ją w pozycji transportowej.

  2. Sprawdź długość sprężyny ściskanej.

   Note: Wysokość nominalna wynosi 28,2 cm dla podwozia tnącego o szerokości 91 cm i 25,7 cm dla podwozia tnącego o szerokości 102 cm (Rysunek 88).

  3. Wyreguluj odległość, odkręcając przeciwnakrętkę sprężyny z przodu każdej sprężyny (Rysunek 88).

  4. Zablokuj nakrętkę, dokręcając przeciwnakrętkę sprężyny (Rysunek 88).

   g020703

  Wymiana deflektora trawy

  Ostrzeżenie

  Niezasłonięty otwór wyrzutowy może powodować, że maszyna będzie wyrzucać przedmioty w kierunku operatora lub osób postronnych, prowadząc do poważnych obrażeń. Może również nastąpić kontakt z ostrzem.

  Nie wolno używać maszyny bez zamocowanej płyty osłony, płyty rozdrabniacza, deflektora trawy lub kosza na trawę.

  1. Odkręć przeciwnakrętkę, śrubę, sprężynę i element dystansowy mocujące deflektor do wsporników osi obrotu (Rysunek 89).

   g015594
  2. Usuń uszkodzony lub zużyty deflektor trawy.

  3. Umieść element dystansowy i sprężynę na deflektorze trawy.

  4. Zahacz jeden z końców sprężyny w kształcie litery J za krawędź obudowy jednostki tnącej.

   Note: Przed przykręceniem śruby w sposób pokazany na Rysunek 89 upewnij się, że koniec sprężyny w kształcie literyJ jest zaczepiony za krawędź obudowy jednostki tnącej.

  5. Zamocuj śrubę i nakrętkę.

  6. Umieść jeden z końców sprężyny z zaczepem w kształcie litery J wokół deflektora trawy (Rysunek 89).

   Important: Deflektor trawy musi mieć możliwość obrotu. Unieś deflektor do pozycji pełnego otwarcia, aby sprawdzić, czy opuści się do samego końca.

  Czyszczenie

  Czyszczenie części spodniej kosiarki

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść podwozie kosiarki.
 • Codziennie usuwaj trawę nagromadzoną pod kosiarką.

  1. Odłącz napęd WOM, ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Unieś przód maszyny i podeprzyj kosiarkę na podpórkach.

  Utylizacja odpadków

  Olej silnikowy, akumulatory, olej hydrauliczny oraz płyn chłodzący mogą zanieczyścić środowisko. Usuwaj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Przechowywanie

  Czyszczenie i przechowywanie

  1. Ustaw dźwignię sterowania ostrzami (napędu WOM) w położeniu odłączonym, załącz hamulec postojowy, ustaw kluczyk zapłonu w położeniu wyłączonym i wyciągnij go.

  2. Usuń skoszoną trawę, zabrudzenia i zanieczyszczenia z zewnętrznych części maszyny, a w szczególności z silnika.

   Important: Możesz umyć maszynę łagodnym detergentem i wodą. Zabrania się mycia za pomocą urządzeń ciśnieniowych. Unikaj zbyt długiego kontaktu z wodą, szczególnie w pobliżu układu napędowego i silnika. Mycie wysokociśnieniowe może wtłoczyć cząstki zanieczyszczeń i wody do środka części o znaczeniu krytycznym, takich jak łożyska wrzecion i przełączniki elektryczne.

  3. Sprawdź hamulec; patrz Konserwacja hamulca.

  4. Oczyść filtr powietrza; patrz Konserwacja oczyszczacza powietrza.

  5. Nasmaruj maszynę; patrz Smarowanie.

  6. Wymień olej silnikowy, patrz Wymiana oleju silnikowego.

  7. Sprawdź ciśnienie w oponach; patrz Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

  8. W celu przechowywania długookresowego:

   1. Wlej do zbiornika paliwa stabilizator/dodatek uszlachetniający.

   2. Uruchom silnik w celu rozprowadzenia paliwa ze środkiem kondycjonującym w systemie paliwowym (silnik powinien pracować przez 5 minut).

   3. Zatrzymaj silnik, zaczekaj, aż ostygnie i spuść paliwo ze zbiornika, patrz Spuszczanie paliwa ze zbiornika, lub pozostaw silnik uruchomiony, aż zatrzyma się samoistnie.

   4. Uruchom ponownie silnik i poczekaj, aż sam się zatrzyma. Powtórz czynność na ssaniu do momentu, aż nie nastąpi ponowne uruchomienie silnika.

   5. Odpowiednio usunąć paliwo. Utylizacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami.

    Note: Nie przechowuj benzyny z dodatkiem środków stabilizujących/kondycjonujących przez okres dłuższy niż 90 dni.

  9. Wykręć świece zapłonowe i sprawdź ich stan; patrz Konserwacja świecy zapłonowej. Po usunięciu świec zapłonowych z silnika wlej dwie łyżki oleju silnikowego do otworu po świecy zapłonowej. Następnie użyj rozrusznika, aby obracać wałem korbowym silnika i rozprowadzić olej wewnątrz cylindra. Zamontuj świece zapłonowe. Nie podłączaj przewodów do świec zapłonowych.

  10. Sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone lub niesprawne elementy.

  11. Pomalować miejsca, z których farba została usunięta. Farba jest dostępna u autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.

  12. Przechowywać maszynę w czystym i suchym garażu lub innym miejscu tego typu. Wyjmij kluczyk ze stacyjki i trzymaj go w miejscu łatwym do zapamiętania. Przykryj maszynę w celu jej zabezpieczenia i utrzymania w czystości.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Silnik nie uruchamia się, dławi się lub po chwili gaśnie.
  1. Zbiornik paliwa jest pusty lub zawór odcinający jest zamknięty.
  2. Ssanie nie jest włączone.
  3. Przewód świecy zapłonowej jest poluzowany lub odłączony.
  4. Świeca zapłonowa jest pokryta czarnym nalotem, uszkodzona lub szczelina jest nieprawidłowa.
  5. Zabrudzony filtr powietrza.
  6. Zabrudzony filtr paliwa.
  7. W układzie paliwowym znajdują się zabrudzenia, woda lub stare paliwo.
  8. Niewłaściwy odstęp między przełącznikami blokad bezpieczeństwa.
  1. Napełnij zbiornik paliwa benzyną i otwórz zawór paliwa
  2. Ustaw dźwignię w pozycji ssania.
  3. Podłącz przewód świecy zapłonowej.
  4. Zainstaluj nową świecę zapłonową o prawidłowej szczelinie.
  5. Przeprowadź konserwację wkładu filtra powietrza.
  6. Wymień filtr paliwa.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  8. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Silnik traci moc.
  1. Nadmiernie obciążony silnik.
  2. Zabrudzony filtr powietrza.
  3. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej.
  4. Żeberka chłodzące i przewody powietrzne pod obudową dmuchawy silnika są zablokowane.
  5. Świeca zapłonowa jest pokryta czarnym nalotem, uszkodzona lub szczelina jest nieprawidłowa.
  6. Zablokowany otwór odpowietrzający w korku paliwa.
  7. Zabrudzony filtr paliwa.
  8. W układzie paliwowym znajdują się zabrudzenia, woda lub stare paliwo.
  1. Należy zmniejszyć prędkość jazdy.
  2. Przeprowadź konserwację wkładu filtra powietrza.
  3. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
  4. Należy usunąć wszelkie przeszkody z żeberek chłodzących i przewodów powietrznych.
  5. Zainstaluj nową świecę zapłonową o prawidłowej szczelinie.
  6. Oczyść lub wymień korek paliwa.
  7. Wymień filtr paliwa.
  8. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Przegrzewanie się silnika.
  1. Zbyt wysokie obciążenie silnika.
  2. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej.
  3. Żeberka chłodzące i kanały powietrzne pod obudową dmuchawy silnika są zablokowane.
  1. Należy zmniejszyć prędkość jazdy.
  2. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
  3. Należy usunąć wszelkie przeszkody z żeberek chłodzących i przewodów powietrznych.
  Maszyna nie jedzie.
  1. Poziom oleju hydraulicznego w zbiorniku jest zbyt niski.
  2. W układzie hydraulicznym uwięzione jest powietrze.
  3. Ślizganie się paska napędzającego pompę.
  4. Brak sprężyny jałowego koła pasowego paska napędzającego pompę.
  5. Zawory obejścia pompy są otwarte.
  1. Dolej olej hydrauliczny do zbiornika.
  2. Odpowietrz układ hydrauliczny.
  3. Wymień pasek napędowy pompy.
  4. Wymień sprężynę jałowego koła pasowego paska napędowego pompy.
  5. Dokręć zawory obejścia. Dokręć z momentem od 12 do 15 N·m.
  Obecność nietypowych drgań.
  1. Ostrze/-a tnące są zgięte lub niewyważone.
  2. Śruba mocująca ostrze jest poluzowana.
  3. Śruby mocujące silnik są poluzowane
  4. Koło pasowe silnika, koło pasowe luźne lub koło pasowe ostrza są poluzowane.
  5. Koło pasowe silnika jest uszkodzone.
  6. Wrzeciono ostrza jest zgięte.
  1. Zamontuj nowe ostrza tnące.
  2. Dokręć śrubę mocującą ostrze.
  3. Dokręć śruby mocujące silnik.
  4. Dokręć odpowiednie koło pasowe.
  5. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  6. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Nierówna wysokość koszenia.
  1. Ostrze/ostrza nie są naostrzone.
  2. Ostrza tnące są zgięte.
  3. Podwozie kosiarki nie jest wypoziomowane.
  4. Nieprawidłowe nachylenie podwozia tnącego kosiarki.
  5. Spodnia część kosiarki jest zabrudzona.
  6. Nieprawidłowe ciśnienie w oponach.
  7. Wrzeciono ostrza jest zgięte.
  1. Naostrz ostrza.
  2. Zamontuj nowe ostrza tnące.
  3. Wykonaj poziomowanie poprzeczne podwozia tnącego.
  4. Wyreguluj nachylenie przód-tył kosiarki.
  5. Oczyść spodnią część podwozia tnącego kosiarki.
  6. Ustaw odpowiednie ciśnienie w oponach.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Ostrza się nie obracają.
  1. Pasek napędzający pompę jest zużyty, poluzowany lub zerwany.
  2. Pasek napędowy pompy spadł z koła pasowego.
  3. Pasek podwozia kosiarki jest zużyty, poluzowany lub zerwany.
  4. Pasek podwozia kosiarki spadł z jednego z kół pasowych.
  5. Sprężyna koła pasowego luźnego jest pęknięta lub jej nie ma.
  6. Sprzęgło elektryczne jest rozregulowane.
  7. Uszkodzony przewód sprzęgła lub jego złącze.
  8. Sprzęgło elektryczne jest uszkodzone.
  9. Układ blokad bezpieczeństwa uniemożliwia obracanie się ostrza.
  10. Przełącznik WOM jest wadliwy.
  1. Sprawdzić naprężenie paska.
  2. Zamontuj pasek napędowy i sprawdź, czy wałki regulacyjne i prowadnice paska są w odpowiednich miejscach.
  3. Zamontuj nowy pasek jednostki tnącej.
  4. Zamontuj pasek podwozia tnącego kosiarki i sprawdź jałowe koło pasowe, ramię jałowego koła pasowego oraz sprężynę pod kątem prawidłowego ustawienia i działania.
  5. Wymień sprężynę.
  6. Regulacja odstępu sprzęgła.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  8. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  9. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  10. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.

  Schematy

  Schemat hydrauliczny

  g009494

  Schemat elektryczny

  g015606