Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med roterande knivar som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är primärt konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna parkgräsmattor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Det är inte avsett för att klippa snår, gräs och annat längs med motorvägen eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Modell- och serienumren finns på en plåt som har monterats under fotstödet på ramens vänstra sida. Skriv in numren i utrymmet nedan.

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 1), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Se motortillverkarens information som medföljer maskinen.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2012.

Important: Uppgifter om överensstämmelse med tillämpliga EU-direktiv finns i den försäkran som medföljer maskinen.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Ytterligare säkerhetsinformation finns i den här bruksanvisningen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-6681
decal93-6689
decal93-7272
decal93-7818
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal117-2718
decal117-0169
decal117-4764
decal120-4158
decalbatterysymbols
decal125-8754
decal125-2927
decal104-1086
decal133-2930
decal133-2931

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Justera reglagearmens läge

Du kan ställa in reglagearmens läge så att det blir bekvämt för dig.

 1. Lossa de två bultar som håller fast reglagearmen på fästkonsolen (Figur 2).

  g031681
 2. Vrid reglagearmen till önskat läge och dra åt de två bultarna.

Ta bort leveransklossarna och -pinnarna

 1. Ta bort leveransklossarna från klippdäcken och släng dem.

 2. Ta bort transportpinnarna från klippdäckets upphängningsarmar och släng dem.

  Note: Leveranspinnarna stabiliserar klippdäcken under leveransen. Ta bort dem före drift.

Justera rullskrapan (tillval)

Den bakre rullskrapan (tillval) är konstruerad för att fungera bäst när det finns ett jämnt mellanrum på 0,5–1 mm mellan skrapan och rullen.

 1. Lossa smörjnippeln och monteringsskruven (Figur 3).

  g011346
 2. Skjut skrapan upp eller ned tills ett mellanrum på 0,5–1 mm uppnås mellan stången och rullen.

 3. Dra åt smörjnippeln och skruven växelvis till ett moment på 41 N·m.

Montera samlarskärmen (tillval)

 1. Rengör monteringshålen på bakpanelen och kammarens vänstra sidovägg noga.

 2. Montera samlarskärmen i den bakre öppningen och fäst den med fem huvudskruvar med fläns (Figur 4).

  g011347
 3. Se till att samlarskärmen inte stör knivspetsen och inte går in innanför den bakre kammarens vägg.

  Fara

  Höglyftskniven kan, om den används med samlarskärmen, gå sönder vilket kan innebära livsfara och leda till personskador.

  Använd inte höglyftskniven tillsammans med samlarskärmen.

Förbereda maskinen

Kontrollera däcktrycket

Kontrollera däcktrycket före användning. Se Kontrollera däcktrycket.

Important: Upprätthåll rätt tryck i alla däck för att säkerställa bra klippkvalitet och korrekt maskinfunktion. Däcken får inte vara för löst pumpade.

Kontrollera vätskenivåerna

 1. Kontrollera oljenivån innan och efter att motorn startas. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

 2. Kontrollera hydraulvätskenivån innan du startar motorn. Se Kontrollera hydraulsystemet.

 3. Kontrollera kylsystemet innan du startar motorn. Se Kontrollera kylsystemet.

Smörja maskinen

Smörj maskinen före användning. Se Smörjning av lager och bussningar. Om maskinen inte smörjs som den ska kommer viktiga komponenter att gå sönder i förtid.

Produktöversikt

Sätesjusteringsreglage

Med hjälp av sätesjusteringsspaken (Figur 5) kan du flytta sätet framåt och bakåt. Med viktjusteringsreglaget kan du anpassa sätet efter din vikt. Viktmätaren anger när sätet har anpassats efter din vikt. Med höjdjusteringsreglaget kan du anpassa sätet efter din längd.

g003954

Gaspedal

Med gaspedalen (Figur 6) kan du reglera körningen framåt och bakåt. Tryck ned pedalens övre del för att köra framåt och dess nedre del för att backa. Hastigheten varierar beroende på hur långt du trampar ned pedalen. Om du inte har någon last och vill köra i maxhastighet ska du trampa ned pedalen helt och ha gasreglaget i det SNABBA LäGET.

Du stannar genom att försiktigt lyfta foten från gaspedalen och låta pedalen återgå till mittläget.

Klipphastighetsbegränsare

När klipphastighetsbegränsaren (Figur 6) fälls upp reglerar den klipphastigheten och gör så att klippdäcken kan kopplas in. Varje distansbricka justerar klipphastigheten med 0,8 km/h. Ju fler distansbrickor du sätter på bulten, desto långsammare går maskinen. Tillämpa maxhastighet vid transport genom att fälla ned klipphastighetsbegränsaren.

Bromspedal

Trampa ner bromspedalen (Figur 6) för att stanna maskinen.

Parkeringsbroms

Om du vill lägga i parkeringsbromsen (Figur 6) ska du trampa ned bromspedalen och trycka den övre delen framåt för att spärra den. Om du vill koppla ur parkeringsbromsen ska du trampa ned bromspedalen tills parkeringsbromsspärren lossnar.

g003955

Rattlutningspedal

Om du vill luta ratten mot dig ska du trampa ned fotpedalen (Figur 6) och dra styrkolonnen mot dig så att du får en bekväm körposition, och sedan släppa upp pedalen.

Motorhastighetsknapp

Motorhastighetsknappen (Figur 7) har två lägen för ändring av motorhastigheten. Tryck kort på knappen för att öka eller minska motorhastigheten i steg om 100 varv/minut. Håll knappen nedtryckt om du vill låta motorn växla mellan hög och låg tomgång automatiskt (beroende på vilken del av knappen du trycker ned).

g021208

Tändningslås

Tändningslåset (Figur 7) har tre lägen: AV, På/FöRVäRMNING och START.

Reglagespak för höjning/sänkning av klippenheterna

Med det här reglaget (Figur 7) kan du höja och sänka klippdäcken samt starta och stoppa klippenheterna när de har aktiverats i klippläget. Den här spaken sätter på däcken om du startar med däcken i nedfällt läge och PTO och klipphastighetsbegränsaren är aktiverade.

Strålkastaromkopplare

Vrid omkopplaren nedåt för att tända strålkastarna(Figur 7).

Brytare för inkoppling/urkoppling

Använd brytaren för inkoppling/urkoppling (Figur 7) tillsammans med reglaget för höjning/sänkning för att styra klippenheterna. Det går inte att sänka klipparna när reglaget för klippning/transport har satts i TRANSPORTLäGET.

InfoCenter

På LCD-skärmen InfoCenter visas information om din maskin, t.ex. driftsstatus, diagnostik och övrig information om maskinen (Figur 7).

Indikator för blockerat hydraulfilter

Kontrollera indikatorn (Figur 8) vid normal driftstemperatur när motorn är igång. Den bör befinna sig i det gröna området. Byt ut hydraulfiltren om indikatorn befinner sig i det röda området.

g031683

Kraftuttag

Eluttaget är en 12 volts strömkälla för elektroniska apparater (Figur 9).

g031682

Använda LCD-skärmen InfoCenter

LCD-skärmen InfoCenter visar information om din maskin, t.ex. driftsstatus, diagnostik och övrig information om maskinen (Figur 10). InfoCenter har en startskärm och en huvudinformationsskärm. Du kan växla mellan startskärmen och huvudinformationsskärmen närsomhelst genom att trycka på någon av InfoCenter-knapparna och sedan välja lämplig riktningspil.

g020650
 • Vänster knapp, menyåtkomst-/tillbakaknapp – tryck på den här knappen för att öppna InfoCenter-menyerna. Du kan använda den för att gå ut ur menyn som du använder.

 • Mittenknapp – använd den här knappen för att bläddra nedåt i menyerna.

 • Högerknapp – använd den här knappen för att öppna en meny där en högerpil visar att det finns mer innehåll.

Note: Varje knapps funktion kan ändras beroende på vad tillfället kräver. Vid varje knapp visas en ikon som förklarar den aktuella funktionen.

Ikonbeskrivning InfoCenter

SERVICE DUEAnger när schemalagd service bör utföras
GraphicMotorvarvtal/-status – visar motorns varvtal
GraphicTimmätare
GraphicInfoikon
GraphicSnabbt
GraphicLångsamt
GraphicBränslenivå
GraphicStationär regenerering krävs
GraphicGlödstiften har aktiverats
GraphicHöja klippenheterna
GraphicSänka klippenheterna
GraphicSitt på sätet
GraphicParkeringsbromsen är ilagd
GraphicHögt läge (transport)
GraphicNeutral
GraphicLågt läge (klippning)
GraphicKylvätsketemperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (hög)
GraphicKraftuttaget (PTO) är inkopplat
GraphicEj tillåtet
GraphicStarta motorn
GraphicStäng av motorn
GraphicMotor
GraphicTändningslås
GraphicKlippenheterna sänks
GraphicKlippenheterna höjs
GraphicPIN-kod
GraphicCAN-buss
GraphicInfoCenter
GraphicOgiltig eller misslyckad
GraphicLampa
GraphicUtmatning från TEC-styrenheten eller styrkabel i kablage
GraphicBrytare
GraphicSläpp brytaren
GraphicÄndra till det angivna läget
Symbolerna kombineras ofta och skapar meningar. Vissa av exemplen visas nedan. 
GraphicSätt maskinen i neutralläge
GraphicMotorstart nekas
GraphicMotorn stängs av
GraphicMotorns kylvätska är för varm
GraphicVarning om ansamling av aska i dieselpartikelfiltret. Mer information finns i Regeneration av dieselpartikelfilter.
GraphicSitt ned eller lägg i parkeringsbromsen

Använda menyerna

Tryck på menyåtkomstknappen i huvudskärmen för att få åtkomst till InfoCenters menysystem. Då kommer du till huvudmenyn. Se följande tabeller för en sammanfattning av vilka alternativ som finns tillgängliga från menyerna:

Huvudmeny
MenyobjektBeskrivning
FelInnehåller en lista med de senaste maskinfelen som uppstått. Läs i servicehandboken eller kontakta din Toro-återförsäljare för ytterligare upplysningar om felmenyn och den information som finns där.
ServiceInnehåller information om maskinen som t.ex. antal brukstimmar, räknare och andra liknande uppgifter.
DiagnostikVisar status för alla maskinens brytare, givare och reglerutgångar. Du kan använda den här menyn för att felsöka vissa problem, eftersom du snabbt ser vilka maskinreglage som är På respektive AV.
InställningarGer dig möjlighet att anpassa och ändra konfigurationsvariabler på InfoCenter-skärmen.
OmGer information om maskinens modellnummer, artikelnummer och programvaruversion.
Service
MenyobjektBeskrivning
HoursAnger det totala antal timmar som maskinen, motorn och kraftuttaget har varit på samt antalet timmar som maskinen har transporterats och när det är dags för service.
CountsAnger händelser som har inträffat i maskinen.
Diagnostik
MenyobjektBeskrivning
Cutting UnitsAnger indata, kvalificerare och utdata för höjning och sänkning av klippenheterna.
Hi/Low RangeAnger indata, kvalificerare och utdata för körning i transportläge.
PTOAnger indata, kvalificerare och utdata för aktivering av PTO-kretsen.
Engine RunAnger indata, kvalificerare och utdata för start av motorn.
Inställningar
MenyobjektBeskrivning
EnheterStyr vilka enheter som används på InfoCenter (brittiska eller metriska).
SpråkStyr språken som används på InfoCenter*.
BakgrundsbelysningStyr LCD-skärmens ljusstyrka.
KontrastStyr LCD-skärmens kontrast.
Låsta menyerMed en PIN-kod kan en person som har godkänts av företaget få åtkomst till låsta menyer.
MotviktStyr mängden motvikt som tillämpas på klippdäcken.

* Endast text som är riktad till föraren är översatt. Skärmarna Fel, Service och Diagnostik visas vid service. Rubrikerna visas på det valda språket, men menyobjekten är på engelska.

Om
MenyobjektBeskrivning
ModellVisar maskinens modellnummer.
Art.nrVisar maskinens artikelnummer.
Maskinstyrenhetens versionsnummerVisar versionsnumret för masterstyrenheten.
InfoCenter-versionsnummerVisar versionsnumret för InfoCenter.
CAN-bussVisar status för maskinens kommunikationsbuss.

Låsta menyer

Det finns två inställningar för driftskonfigurering som kan justeras på inställningsmenyn i InfoCenter: tidsfördröjning för auto. tomgång och motvikt. Använd den låsta menyn för att spärra dessa inställningar.

Note: Den initiala lösenordskoden har programmerats av återförsäljaren vid leverans.

Åtkomst till låsta menyer

Note: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är antingen 0000 eller 1234.Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta din Toro-auktoriserade återförsäljare för att få hjälp.

 1. På HUVUDMENYN bläddrar du ned till INSTäLLNINGSMENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 11).

  g028523
 2. På INSTäLLNINGSMENYN bläddrar du ned till den LåSTA MENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 12A).

  g028522
 3. Ange PIN-koden genom att trycka på mittknappen tills rätt första siffra visas. Tryck sedan på högerknappen för att gå till nästa siffra (Figur 12B och Figur 12C). Upprepa detta steg tills den sista siffran har skrivits in och tryck på högerknappen igen.

 4. Tryck på mittknappen för att ange PIN-koden (Figur 12D).

  Vänta tills den röda indikatorlampan på InfoCenter tänds.

  Note: Om InfoCenter bekräftar PIN-koden och den låsta menyn blir tillgänglig visas ordet ”PIN” i skärmens övre högra hörn.

Note: Spärra den låsta menyn genom att vrida tändningslåset till läget AV och sedan till läget På.

Du kan visa och ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har fått åtkomst till den låsta menyn bläddrar du ned till alternativet Lås inställn. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen. Om du ställer in Lås inställn. på AV kan du se och ändra inställningarna i den låsta menyn utan att ange PIN-koden. Om du ställer in Lås inställn. på På döljs de låsta alternativen och du måste ange PIN-koden för att ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har angivit PIN-koden vrider du tändningslåset till läget AV och tillbaka till läget På för att aktivera och spara funktionen.

Visa och ändra inställningarna för den låsta menyn

 1. Bläddra ner till Lås inställn. i den låsta menyn.

 2. Om du vill visa och ändra inställningarna utan att ange ett lösenord använder du högerknappen och ändrar inställningen för Lås inställn. till AV.

 3. Om du vill visa och ändra inställningarna med hjälp av ett lösenord använder du vänsterknappen och ändrar produktinställningarna till På, ställer in lösenordet och vrider nyckeln i tändningslåset till AV och sedan till På.

Ställa in motvikten

 1. Bläddra till Motvikt på inställningsmenyn.

 2. Tryck på den högra knappen för att välja motvikt och ändra mellan inställningarna låg, medelhög och hög.

Ställa in automatisk tomgång

 1. Bläddra ned till Auto. tomgång i inställningsmenyn.

 2. Tryck på högerknappen för att ändra tiden för automatisk tomgång mellan AV, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s och 30 s.

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

g193881
BeskrivningFigur 13 referensMått och vikt
Total höjdA217,2 cm
Spårvidd (däck mitt till mitt), bakhjulB184,5 cm
Total bredd (transportläge)C231 cm
Total bredd (klippläge)D246,5 cm
Hjulbas E152,4 cm
Total längd (transportläge)F315 cm
Total längd (klippläge)G315 cm
Bränsletankskapacitet 51 liter
Transporthastighet 0–16 km/h
Klipphastighet 0–13 km/h
Nettovikt (med klippdäck och vätskor) 1 492 kg

Specifikationer – klippenhet

Längd86,4 cm
Bredd86,4 cm
Höjd24,4 cm till bärramsfäste26,7 cm vid 1,9 cm klipphöjd34,9 cm vid 10,2 cm klipphöjd
Vikt88 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Vad gäller driftsäkerheten tillhandahåller Toro reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikation. Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

 • Undvik att starta och stanna plötsligt och se upp för hål, stup och dolda faror i terrängen.

 • För inbromsning flyttar du gaspedalen till neutralläget eller motsatt färdriktning.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta aldrig bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll aldrig på bränsle i maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan maskin.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Fylla på bränsletanken

Bränsletankens kapacitet

Bränsletankens kapacitet: 53 liter

Bränslespecifikation

Important: Använd endast dieselbränsle med mycket låg svavelhalt. Bränsle med högre svavelhalt försämrar dieseloxideringskatalysatorn (DOC), vilket orsakar funktionsproblem och förkortar livslängden på motorkomponenterna.Underlåtenhet att följa nedanstående försiktighetsåtgärder kan skada motorn.

 • Använd aldrig fotogen eller bensin istället för dieselbränsle.

 • Blanda aldrig fotogen eller använd motorolja med dieselbränslet.

 • Förvara aldrig bränsle i behållare med zinkplätering på insidan.

 • Använd inte bränsletillsatser.

Petroleumdiesel

Cetantal: 45 eller högre

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Bränsletabell

Specifikationer för dieselbränslePlats
ASTM D975USA
Nr 1-D S15
Nr 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternationell
JIS K2204 klass nr 2Japan
KSM-2610Korea
 • Använd endast ren, färsk diesel eller biogasbränslen.

 • Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och bränsle för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C.

Note: Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att inte bränslefiltret sätts igen i lika hög grad.Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Specifikation för biodieselbränsle: ASTM D6751 eller SS-EN 14214

Specifikation för blandat bränsle: ASTM D975, SS-EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelens svavelhalt måste vara mycket låg.

Vidta följande säkerhetsåtgärder:

 • Biodieselblandningar kan skada målade ytor.

 • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt väder.

 • Kontrollera tätningar, slangar och packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras över tiden.

 • Vid byte till biodiesel kan bränslefiltret sättas igen efter en tid.

 • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du vill ha mer information om biodiesel.

Fylla på bränsle

g194207g031869

Fyll på tanken med dieselbränsle (nr 2-D) till ungefär 6–13 mm under tankens, inte påfyllningsrörets, övre kant.

Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minskar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

Kontrollera oljenivån i motorn

Innan du startar motorn och använder maskinen ska du kontrollera oljenivån i motorns vevhus. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

Kontrollera kylsystemet

Innan du startar motorn och börjar använda maskinen bör du kontrollera kylsystemet; se Kontrollera kylsystemet.

Kontrollera hydraulsystemet

Innan du startar motorn och börjar använda maskinen bör du kontrollera hydraulsystemet; se Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna.

Tömma vattenseparatorn

Töm ut vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn. Se Utföra service på vattenseparatorn.

Kontrollera däcktrycket

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Lufttrycket i fram- och bakdäcken ska ligga mellan 0,83 och 1,03 bar.

  Important: Upprätthåll rätt tryck i alla däck för att säkerställa bra klippkvalitet och korrekt maskinfunktion. Däcken får inte vara för löst pumpade.Kontrollera lufttrycket i samtliga däck innan du kör maskinen.

  g001055

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragningsmoment.

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna till 94–122 N·m.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna till 94–122 N·m.
 • Var 250:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna till 94–122 N·m.
 • Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan hjulen fungera dåligt eller falla av, vilket kan leda till personskador.

  Dra åt de främre och bakre hjulmuttrarna till 94–122 N·m efter den första arbetstimmen, efter de 10 första arbetstimmarna och därefter var 250:e arbetstimme.

  Justera klipphöjden

  Important: Detta klippdäck klipper ofta cirka 6 mm lägre än en cylinderklippenhet med samma bänkinställning. Rotorklippdäckets bänk måste kanske ställas in 6 mm högre än cylinderklippenheterna som klipper i samma område.

  Important: Det går mycket lättare att komma åt de bakre klippenheterna om klippenheten tas bort från traktorn. Om enheten är utrustad med en Sidewinder® flyttar du klippenheterna år höger, tar bort den bakre klippenheten och skjuter den utåt åt höger.

  1. Sänk ned klippdäcket till marken, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Lossa den skruv som fäster respektive klipphöjdsfäste på klipphöjdsplattan (längst fram och på vardera sidan) (Figur 16).

  3. Börja med att justera framtill och avlägsna skruven.

   g011344
  4. Ta bort distansbrickan samtidigt som du stöttar kammaren (Figur 16)

  5. Flytta kammaren till önskad klipphöjd och montera distansbrickan i avsett klipphöjdshål och -spår (Figur 17).

   g026184
  6. Placera den gängade plattan i linje med distansbrickan.

  7. Montera skruven för hand.

  8. Upprepa steg till för justering av vardera sidan.

  9. Dra åt alla tre skruvarna till 41 N·m. Dra alltid åt den främre bulten först.

   Note: Vid justeringar på mer än 3,8 cm kan det behövas en tillfällig montering i mellanliggande höjd för att undvika att det kärvar (t.ex. om klipphöjden ändras från 3,1 cm till 7 cm).

  Kontrollera säkerhetsbrytarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.
 • Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt aktiveras vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

  Säkerhetsbrytarna stänger av maskinen om du reser dig från sätet medan gaspedalen är nedtryckt. Föraren kan dock lämna sätet medan motorn är igång och gaspedalen är i NEUTRALLäGE. Även om motorn fortsätter att vara igång när kraftuttagsbrytaren urkopplats och gaspedalen är uppsläppt, måste du stänga av motorn innan du lämnar sätet.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk klippenheten, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Tryck ner gaspedalen. Vrid nyckeln i tändningslåset till det PåSLAGNA läget.

   Note: Om motorn dras runt är det fel på säkerhetssystemet. Åtgärda felet innan maskinen används.

  3. Vrid nyckeln i tändningslåset till PåSLAGET läge, res dig från sätet och för kraftuttagsbrytaren till PåSLAGET läge.

   Note: Kraftuttaget ska inte starta. Om kraftuttaget ändå startar är det fel på säkerhetssystemet. Åtgärda felet innan maskinen används.

  4. Lägg i parkeringsbromsen, vrid nyckeln i tändningslåset till PåSLAGET läge, starta motorn och för gaspedalen från NEUTRALLäGET.

   Note: InfoCenter visar ”traction denied” (hjuldrivning nekas) och maskinen bör inte röra sig. Om maskinen ändå rör sig är det fel på säkerhetssystemet. Åtgärda felet innan maskinen används.

  5. Starta motorn med kraftuttaget inkopplat.

   Note: Om motorn dras runt är det fel på säkerhetssystemet. Åtgärda felet innan maskinen används.

  Polera bromsarna

  Polera (kör in) bromsarna före användning, för att garantera bästa prestanda för bromssystemet. Ställ in hastigheten för framåtdrift på 6,4 km/h så att den stämmer överens med hastigheten för körning bakåt (alla åtta distansbrickorna flyttas till ovansidan av klipphastighetsreglaget). Kör på hög tomgång, och kör maskinen framåt med klipphastighetsreglaget inkopplat och bromsen i under 15 sekunder. Kör sedan bakåt med full hastighet och bromsen i under 15 sekunder. Upprepa detta 5 gånger, men vänta 1 minut mellan varje framåt- och bakåtcykel så att du inte överhettar bromsarna. Se Justera parkeringsbromsarna.

  Välja kniv

  Standardkombinationssegel

  Kniven har utformats för att tillhandahålla utmärkt lyft och utkastning under de flesta förhållanden. Använd en annan kniv om högre eller lägre lyft och snabbare eller långsammare utkastarhastighet behövs.

  Egenskaper: Utmärkt lyft och utkastning under de flesta förhållanden.

  Vinklat segel

  Kniven fungerar vanligen bäst vid lägre klipphöjder (1,9–6,4 cm).

  Egenskaper:

  • Utkastningen blir jämnare vid lägre klipphöjder.

  • Utkastarens tendens att kasta åt vänster minskar, vilket gör att klippta områden runt bunkrar och fairways ser snyggare ut.

  • Lägre effektbehov vid låga höjder och tätt gräs.

  Atomic-kniv

  Kniven har utformats för att tillhandahålla utmärkt lövkompostering.

  Egenskap: Utmärkt lövkompostering

  Tolka diagnoslampan

  Maskinen är utrustad med en diagnoslampa som visar om ett funktionsfel upptäcks i maskinen. Diagnoslampan sitter i InfoCenter, ovanför displayskärmen (Figur 18). När maskinen fungerar som den ska och tändningslåset vrids till det PåSLAGNA LäGET/KöRLäGET tänds diagnoslampan kortvarigt, vilket indikerar att lampan fungerar korrekt. När ett informationsmeddelande visas tänds lampan. När ett felmeddelande visas blinkar lampan tills felet har åtgärdats.

  g021272

  Ändra motviktsinställningarna

  Hur många motvikter (uppåtlyft) som behövs på klippdäcken kan variera beroende olika förhållanden under klippsäsongens olika perioder eller om gräsmattans skick varierar.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Bläddra till Motvikt på inställningsmenyn i InfoCenter.

  3. Tryck på den högra knappen för att välja motvikt och ändra mellan inställningarna låg, medelhög och hög.

   Note: Flytta maskinen till testområdet när justeringen är klar och prova maskinen med den nya inställningen. Den nya motviktsinställningen kan ändra den effektiva klipphöjden.

  Välja tillbehör

  Extrautrustningens konfigurationer

   Kniv med vinklat segelHöglyftskniv med parallellt sege(Får ej användas tillsammans med samlarskärmen)SamlarskärmRullskrapa
  Gräsklippning: 1,9–4,4 cm klipphöjdRekommenderas för de flesta tillämpningarKan fungera väl i lätt eller glest gräsHar visat sig förbättra spridningen och resultatet efter klippning när det gäller gräs i nordligare klimat som klipps minst tre gånger i veckan och där högst en tredjedel av grässtrået avlägsnas. Får ej användas tillsammans med höglyftskniven med parallellt segel.Kan användas närhelst gräs ansamlas på rullarna eller stora platta gräsklumpar upptäcks. Skraporna kan ibland öka hopklumpningen.
  Gräsklippning: 5–6,4 cm klipphöjdRekommenderas för tjockt eller frodigt gräsRekommenderas för lätt eller glest gräs
  Gräsklippning: 7–10 cm klipphöjdKan fungera väl i frodigt gräsRekommenderas för de flesta tillämpningar
  LövkomposteringRekommenderas för användning tillsammans med samlarskärmenFår ej användasBör endast användas tillsammans med kombinationssegel eller vinklat segel
  FördelarJämn utkastning vid lägre klipphöjder.Ger ett snyggare resultat runt fairways och bunkrar. Lägre effektbehov.Högre lyft och snabbare utkastning. Gles eller mycket mjuk gräsmatta klipps vid högre klipphöjder. Vått eller klibbigt gräs kastas ut på ett effektivt sättKan förbättra spridningen och resultatet vid vissa typer av tillämpningar. Mycket bra för lövkomposteringMinskar ansamlingen på rullarna vid vissa tillämpningar.
  NackdelarLyfter inte gräset särskilt bra vid höga klipphöjder. Vått eller klibbigt gräs tenderar att ansamlas i kammaren, vilket leder till ett dåligt klippresultat och högre effektbehov.Kräver mer effekt för att kunna köras vid vissa tillämpningar. Har en tendens att bilda torvsträngar vid lägre klipphöjder i frodigt gräs. Får ej användas tillsammans med samlarskärmen.Om du försöker att klippa alltför mycket gräs med skärmen på kommer gräs att ansamlas i kammaren. 

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder samt skyddsglasögon, hörselskydd och rejäla, halkfria skor. Sätt upp långt hår och använd inte smycken.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Håll händer och fötter borta från klippenheterna. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Klipp inte gräset nära stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig.

  • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

  • Stanna maskinen och undersök knivarna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Koppla ur drivningen till klippenheten och stäng av motorn innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan justera den från förarplatsen).

  • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa utkastaren) ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på en plan yta.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ned redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd inte maskinen som bogserfordon.

  • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro®.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut ett skadat vältskydd. Reparera eller ändra den inte.

  Maskiner med fast störtbåge

  • Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning.

  • Använd alltid säkerhetsbältet.

  Säkerhet på sluttningar

  • Sakta ned maskinen och var extra försiktig i sluttningar. Kör rakt upp och ned i sluttningar. Gräsförhållandena kan påverka maskinens stabilitet.

  • Undvik att svänga med maskinen i sluttningar. Om du måste svänga så gör det om möjligt långsamt och gradvis nedför.

  • Sväng inte maskinen tvärt. Var försiktig när du backar maskinen.

  • Var extra försiktig när du kör maskinen med redskap – de kan påverka maskinens stabilitet.

  Starta och stänga av motorn

  Important: Bränslesystemet luftas automatiskt innan du startar motorn om du startar maskinen för första gången, om motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut eller om du har utfört underhåll på bränslesystemet.

  Starta motorn

  1. Sitt på sätet, håll foten borta från gaspedalen så att den är i NEUTRALLäGET, lägg i parkeringsbromsen, sätt motorhastighetsknappen i MELLANLäGET och se till så att brytaren för inkoppling/urkoppling är i det URKOPPLADE läget.

  2. Vrid nyckeln i tändningslåset till KöRLäGET.

  3. Vrid nyckeln i tändningslåset till STARTLäGET när glödstiftslampan slocknar. Släpp nyckeln omedelbart när motorn startar och låt den gå tillbaka till KöRLäGET.

  4. Starta motorn och låt den gå på låg tomgång tills den har värmts upp.

  Stänga av motorn

  1. För alla reglage till NEUTRALLäGET, lägg i parkeringsbromsen, flytta motorhastighetsknappen till läget för LåG TOMGåNG och låt motorn sänka farten till låg tomgång.

   Important: Låt motorn gå på tomgång i fem minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Om detta inte görs kan det uppstå problem i motorer med turboladdning.

  2. Vrid nyckeln i tändningslåset till det AVSLAGNA läget och ta ut nyckeln.

  Klippa gräs med maskinen

  Note: Att klippa gräs med en hastighet som utsätter motorn för belastning förbättrar DPF-regenereringen.

  1. Flytta maskinen till arbetsområdet.

  2. Sätt om möjligt motorhastighetsomkopplaren till hög tomgång.

  3. Aktivera drivbrytaren.

  4. Tryck gradvis gaspedalen framåt och kör långsamt maskinen över klippområdet.

  5. Sänk klippenheterna när de främre klippenheterna befinner sig ovanför klippområdet.

  6. Klipp gräset så att knivarna kan klippa och mata ut klippet med hög hastighet och samtidigt ge en god klippkvalitet.

   Note: Om klipphastigheten är för hög kan klippkvaliteten försämras. Sänk maskinens körhastighet eller minska klippbredden för att återfå ett högt tomgångsvarvtal.

  7. När klippenheterna sitter över kanten längst ut på klippområdet ska du höja klippenheterna.

  8. Genomför en tårformad sväng för att snabbt komma i läge för nästa klippsträcka.

  Regeneration av dieselpartikelfilter

  Dieselpartikelfiltret (DPF) ingår i avgassystemet. Katalysatorn för dieseloxidering i dieselpartikelfiltret minskar mängden skadliga gaser och tar bort sot från motorns avgasrör.

  Dieselpartikelfiltrets regenereringsprocess använder värme från avgasröret till att förbränna sot som ansamlats på sotfiltret, vilket omvandlar sotet till aska och rensar kanalerna i sotfiltret så att filtrerade avgaser från motorn flödar ut ur dieselpartikelfiltret.

  Motorns dator övervakar mängden sot genom att mäta baktrycket i dieselpartikelfiltret. Om baktrycket är för högt kan sotet inte förbrännas i sotfiltret då motorn går normalt. Tänk på följande för att hålla dieselpartikelfiltret fritt från sot:

  • Passiv regenerering förekommer kontinuerligt medan motorn är igång. Kör motorn på fullt motorvarvtal när det är möjligt för att främja DPF-regenerering.

  • Om baktrycket är för högt talar motorns dator om via InfoCenter när ytterligare processer (stöd- och återställningsregenerering) är igång.

  • Låt processen för stöd- och återställningsregenerering slutföras innan du stänger av motorn.

  Använd och underhåll maskinen med dieselpartikelfiltrets funktioner i åtanke. Motorbelastning på tomgång med högt motorvarvtal producerar i allmänhet tillräcklig avgastemperatur för DPF-regenereringen.

  Important: Minimera tiden som motorn går på tomgång eller kör motorn på ett lägre varvtal för att minska ansamlingen av sot i sotfiltret.

  Var försiktig

  Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under den parkerade regenereringen eller återställningsregenereringen av dieselpartikelfiltret. Heta avgaser kan skada dig eller andra människor.

  • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns något brännbart material runt avgassystemet.

  • Rör aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • Stå aldrig vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

  Ansamling av sot i dieselpartikelfiltret

  • Med tiden samlas sot i dieselpartikelfiltrets sotfilter. Motorns dator övervakar sotnivån i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med sot har ansamlats meddelar datorn dig att det är dags att regenerera dieselpartikelfiltret.

  • DPF-regenerering är en process som värmer upp dieselpartikelfiltret, vilket omvandlar sotet till aska.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av sotansamling.

  Motorns varningsmeddelanden – sotansamling

  IndikeringsnivåFelkodMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Motorvarning
  g213866
  Datorn minskar motoreffekten till 85 %Utför en parkerad regenerering så snart som möjligt. Se Parkerad regenerering.
  Nivå 2: Motorvarning
  g213867
  Datorn minskar motoreffekten till 50 %Utför en återställningsregenerering så snart som möjligt. Se Återställningsregenerering.

  Ansamling av aska i dieselpartikelfiltret

  • Lättare aska töms ut genom avgassystemet. Tyngre aska ansamlas i sotfiltret.

  • Aska är en biprodukt av regenereringsprocessen. Med tiden ansamlas aska i dieselpartikelfiltret, som inte töms ut genom motorns avgasrör.

  • Motorns dator beräknar mängden aska som har ansamlats i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med aska ansamlats skickar motorns dator information till InfoCenter i form av ett systemmeddelande eller motorfel för att ange ansamling av aska i dieselpartikelfiltret.

  • Systemmeddelandet och felen är tecken på att dieselpartikelfiltret behöver servas.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av askansamling.

  Systemmeddelanden och motorvarningsmeddelanden i InfoCenter – ansamling av aska

  IndikeringsnivåMeddelande eller felkodMinskning av motorvarvtalMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Systemmeddelande
  g213865
  Ingen100 %Meddela serviceavdelningen att meddelande nr 179 visas i InfoCenter.
  Nivå 2: Motorvarning
  g213863
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 85 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 3: Motorvarning
  g213864
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 50 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 4: Motorvarning
  g214715
  Motorvarvtal vid högsta åtdragning + 200 varv/minutDatorn minskar motoreffekten till 50 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utförs när maskinen är igång:

  Typ av regenereringFörutsättningar för DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  PassivInträffar under normal användning av maskinen vid högt motorvarvtal eller hög motorbelastningInfoCenter visar inte en symbol som anger passiv regenerering.
  Under passiv regenerering utsänder dieselpartikelfiltret mycket varma avgaser, oxiderar skadliga utsläpp och bränner sot till aska.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  StödInträffar som ett resultat av lågt motorvarvtal, låg motorbelastning eller när datorn upptäcker baktryck i dieselpartikelfiltretNär symbolen för stöd-/återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter pågår en stödregenerering.
  Under stödregenerering styr datorn insugningsreglaget för att öka avgastemperaturen, vilket aktiverar stödregenereringen.
  Se DPF-stödregenerering.
  ÅterställningInträffar endast efter stödregenereringen om datorn upptäcker att stödregenereringen inte minskade sotnivån tillräckligtNär symbolen för stöd-/återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter pågår en regenerering.
  Det sker även var 100:e timme för att återställa de grundläggande sensoravläsningarna
  Under återställningsregenereringar styr datorn insugningsreglage och bränsleinsprutare för att öka avgastemperaturen under regenereringen.
  Se Återställningsregenerering.

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter där det är nödvändigt att parkera maskinen:

  Typ av regenereringFörutsättningar för DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  ParkeradSot ansamlas till följd av långvarig drift vid låga motorvarvtal eller låg motorbelastning. Detta kan också inträffa som följd av felaktig användning av bränsle eller oljaNär symbolen för parkerad regenerering (Graphic) visas i InfoCenter har en regenerering begärts.
  Datorn upptäcker baktryck på grund av att sot har ansamlats och begär en parkerad regenerering
   Genomför en parkerad regenerering så snart som möjligt så att du slipper göra en återställningsregenerering.
  En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.
  En fjärdedel av tanken måste vara fylld.
  Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.
  Se Parkerad regenerering.
  ÅterställningInträffar om du har ignorerat begäran om parkerad regenerering och fortsatt köra enheten, vilket orsakar en ännu större ansamling av sot när dieselpartikelfiltret redan är i behov av en parkerad regenereringNär symbolen för återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter har en återställningsregenerering begärts.
  Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp av en servicetekniker som utför återställningsregenereringen.
  En återställningsregenerering tar upp till fyra timmar att slutföra.
  Tanken måste vara minst halvfull.
  Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.
  Se Återställningsregenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering genomförs som en del av motorns vanliga drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenereringen.

  DPF-stödregenerering

  g214711
  • Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visas i InfoCenter (Figur 25).

  • Datorn övertar kontrollen av insugsreglaget för att höja temperaturen på motorns avgaser.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  • Symbolen Graphic visas i InfoCenter medan stödregenereringen pågår.

  • Om möjligt, stäng inte av motorn eller minska motorns varvtal medan stödregenereringen pågår.

   Important: Låt maskinen slutföra stödregenereringsprocessen innan du stänger av motorn.

   Note: Stödregenereringen är slutförd när symbolen Graphic försvinner från InfoCenter.

  Återställningsregenerering

  g214711
  • Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visas i InfoCenter (Figur 26).

  • Datorn övertar kontrollen av insugsreglaget och ändrar processen för bränsleinsprutning för att höja temperaturen på motorns avgaser.

   Important: Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visar att maskinens avgastemperatur kan vara varmare än under regelbunden drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  • Symbolen Graphic visas i InfoCenter medan återställningsregenereringen pågår.

  • Om möjligt, stäng inte av motorn eller minska motorns varvtal medan återställningsregenereringen pågår.

   Important: Låt maskinen slutföra återställningsregenereringsprocessen innan du stänger av motorn.

   Note: Återställningsregenereringen är slutförd när symbolen Graphic försvinner från InfoCenter.

  Parkerad regenerering

  g214713
  • Symbolen för begäran om parkerad regenerering visas i InfoCenter (Figur 27).

  • Om en parkerad regenerering krävs visar InfoCenter motorvarning SPN 3719, FMI 16 (Figur 28) och motorns dator minskar motoreffekten till 85 %.

   g213866

   Important: Om du inte genomför en parkerad regenerering inom två timmar minskar motorns dator motoreffekten till 50 %.

  • En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.

  • Om du är auktoriserad av ditt företag måste du ange PIN-koden för att genomföra en parkerad regenerering.

  Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering

  1. Kontrollera att maskinens tank är minst ¼ full.

  2. Flytta maskinen utomhus till ett område utan brandfarligt material.

  3. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  4. Kontrollera att gaspedalerna eller rörelsereglagespakarna är i NEUTRALLäGET.

  5. Sänk ned klippenheterna och stäng av dem (om tillämpligt).

  6. Koppla in parkeringsbromsen.

  7. Ställ in gasreglaget på LåG TOMGåNG.

  Utföra en parkerad regenerering

  Note: Anvisningar om hur du låser upp låsta menyer finns i avsnittet Åtkomst till låsta menyer.

  1. Gå till den låsta menyn och lås upp undermenyn med låsta inställningar (Figur 29). Se Åtkomst till låsta menyer.

   g028523
  2. Gå till HUVUDMENYN, tryck på mittknappen för att bläddra ned till SERVICEMENYN och tryck sedan på högerknappen för att välja alternativet SERVICE (Figur 30).

   Note: PIN-symbolen bör nu visas i skärmens övre högra hörn i InfoCenter.

   g212371
  3. I SERVICEMENYN ska du trycka på mittknappen tills alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) visas, och sedan trycker du på högerknappen för att välja alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) (Figur 31).

   g212138
  4. När ”Initiate DPF Regen. Are you sure?” (”Påbörja DPF-regen. Är du säker?”) visas trycker du på mittknappen (Figur 32).

   g212125
  5. Om kylvätsketemperaturen understiger 60 ° visas meddelandet ”Insure Graphic is running and above 60C/140F” (”Kontrollera att den är igång och är över 60 °C”) (Figur 33).

   Övervaka temperaturen på displayen och kör motorn på full gas tills temperaturen når 60 °C, och tryck därefter på mittknappen.

   Note: Om kylvätsketemperaturen överstiger 60 ° visas inte denna skärm.

   g211986
  6. För gasreglaget till LåG TOMGåNG och tryck på mittknappen (Figur 34).

   g212372
  7. Följande meddelanden visas när den parkerade regenereringen inleds:

   1. Meddelandet ”Initiating DPF Regen.” (”Startar DPF-regen.”) visas (Figur 35).

    g212405
   2. Meddelandet ”Waiting on Graphic” (”Väntar på ”) visas (Figur 36).

    g212406
   3. Datorn känner av huruvida regenereringen pågår. Ett av följande meddelanden visas i InfoCenter:

    • Om regenereringen är tillåten visas meddelandet ”Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion” (”Regen. har startats. Det kan ta upp till 30 minuter innan den är klar”) i InfoCenter. Vänta tills den parkerade regenereringsprocessen har slutförts (Figur 37).

     g213424
    • Om regenereringsprocessen inte tillåts av motorns dator visas meddelandet ”DPF Regen Not Allowed” (”DPF-regen. tillåts inte”) i InfoCenter (Figur 38). Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen.

     Important: Om inte alla krav för regenereringen uppfylls, eller om mindre än 50 timmar har gått sedan den senaste regenereringen, visas meddelandet ”DPF Regen Not Allowed” (”DPF-regen. tillåts inte”).

     g212410
  8. När regenereringen är igång återgår InfoCenter till startskärmen och visar följande symboler:

   GraphicMotorn är kall – vänta.
   GraphicMotorn är varm – vänta.
   GraphicMotorn varm – regenerering pågår (procentandel slutförd).
  9. Den parkerade regenereringen är genomförd när meddelandet ”Regen Complete” (”Regen. slutförd”) visas på InfoCenter. Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen (Figur 39).

   g212404

  Återställningsregenerering

  • Om du ignorerar begäran om en parkerad regenerering (visas i InfoCenter) och fortsätter att använda maskinen kan en kritisk mängd sot byggs upp i dieselpartikelfiltret.

  • Om en återställningsregenerering krävs visar InfoCenter motorvarning SPN 3719, FMI 16 (Figur 40) och motorns dator minskar motoreffekten till 85 %.

   g213867

   Important: Om du inte genomför en återställningsregenerering inom 15 minuter sänker motorns dator motoreffekten till 50 %.

  • Utför en återställningsregenerering när ett motorstopp inträffar och en parkerad regenerering inte effektivt kan rengöra dieselpartikelfiltret från sot.

  • En återställningsregenerering tar upp till fyra timmar att slutföra.

  • En tekniker från en återförsäljare måste utföra återställningsregenereringen. Kontakta en auktoriserad Toro-distributör.

  Arbetstips

  Bekanta dig med maskinen

  Öva dig på att köra maskinen på ett öppet område innan du klipper gräs med den för första gången. Starta och stäng av motorn. Kör framåt och backa. Sänk och höj klippdäcken och koppla in och ur klippenheterna. När du har bekantat dig med maskinen övar du på att köra uppför och nedför sluttningar med olika hastigheter.

  Klippning

  Vrid nyckeln i tändningslåset till det PåSLAGNA läget, starta motorn och för gasreglaget till det SNABBA läget. För brytaren för inkoppling/urkoppling till det INKOPPLADE läget och använd reglaget för höjning/sänkning för att styra klippdäcken. Tryck gaspedalen framåt för att köra framåt och klippa gräset.

  Note: Låt motorn gå på tomgång i fem minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Om detta inte görs kan resultatet bli turboladdningsproblem.

  Klippa när gräset är torrt

  Klipp antingen en bit in på förmiddagen för att undvika daggen som får gräset att klumpa ihop sig, eller sent på eftermiddagen för att undvika de skador som kan uppstå när direkt solljus träffar den känsliga, nyklippta gräsmattan.

  Välja rätt klipphöjdsinställning för förhållandena

  Klipp av cirka 2,5 cm eller högst 1/3 av grässtrået. Vid klippning av ovanligt frodigt och tjockt gräs kan det vara nödvändigt att höja klipphöjdsinställningen.

  Klippa med slipade knivar

  En slipad kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna som ett slött knivblad. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar. Se alltid till att kniven hålls i gott skick och att seglet är helt.

  Kontrollera däckens skick

  Se till så att klippkamrarna är i gott skick. Räta ut eventuella böjda komponenter i kammaren för att säkerställa korrekt spel mellan knivspetsen och kammaren.

  Kontrollera gräsklipparkåpan efter användning

  Rengör gräsklipparkåpans undersida för att säkerställa bästa möjliga prestanda. Om beläggning tillåts att bildas i gräsklipparkåpan försämras klipprestandan.

  Transportera maskinen

  För brytaren för inkoppling/urkoppling till det urkopplade läget och höj upp klippdäcken till transportläget. För reglaget för klippning/transport till transportläget. Var försiktig när du kör mellan föremål så att du inte av misstag skadar maskinen eller klippdäcken. Var extra försiktig när du kör maskinen på lutande underlag. Kör sakta och undvik tvära svängar i sluttningar, för att undvika att välta. Sänk ned klippdäcken om du ska köra nedför en sluttning för att få bättra kontroll över styrningen.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring och transport.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna, i synnerhet knivens fästelement.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  Identifiera fästpunkterna

  • Maskinens främre del – hålet i det fyrkantiga belägget under axelröret inuti respektive framdäck (Figur 41).

   g031851
  • Maskinens bakre del – på båda sidor av maskinen, på den bakre ramen(Figur 42).

   g004555

  Knuffa eller bogsera maskinen

  I nödfall kan maskinen flyttas genom att man aktiverar förbikopplingsventilen i den varierbara hydraulpumpen och sedan knuffar eller bogserar maskinen.

  Important: Knuffa eller bogsera inte maskinen snabbare än 3–4,8 km/h eftersom transmissionen kan skadas. Förbikopplingsventilen måste alltid vara öppen när maskinen knuffas eller bogseras.

  1. Förbikopplingsventilen sitter till vänster om hydrostaten (Figur 43). Vrid skruven ett och ett halvt varv för att öppna ventilen och låta oljan avledas internt. Eftersom vätskan avleds kan maskinen flyttas långsamt utan att transmissionen skadas.

   g003995
  2. Stäng förbikopplingsventilen innan du startar motorn. Använd emellertid ett åtdragningsmoment på högst 7–11 N·m för att stänga ventilen.

   Important: Om motorn körs med öppen överströmningsventil leder det till överhettning av transmissionen.

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert med spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både de främre och bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna till 94–122 N·m.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna till 94–122 N·m.
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Töm vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn.
 • Kontrollera kylvätskenivån i expansionstanken och ta bort skräp från gallret, oljekylaren och kylarens framsida.
 • Avlägsna eventuellt skräp från gallret och kylaren/oljekylaren (oftare vid smutsiga arbetsförhållanden).
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna för att se om det finns tecken på läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage.
 • Var 50:e timme
 • Smörj lager och bussningar. (Smörj dem omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan.)
 • Kontrollera batteriets tillstånd och rengör det.
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
 • Var 250:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna till 94–122 N·m.
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren. (Serva luftrenaren tidigare om indikatorn är röd. Serva den oftare under extremt dammiga och smutsiga förhållanden.)
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Kontrollera om bränsleledningarna eller anslutningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar,(eller årligen, beroende på vilket som inträffar först).
 • Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
 • Byt hydraulvätskan.
 • Byt hydraulfilter (oftare om serviceintervallsindikatorn befinner sig i det röda området).
 • Fyll bakhjulens lager med fett.
 • Var 6000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltret,eller rengör sotfiltret, om motorfel spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 visas i InfoCenter.
 • Före förvaring
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Vartannat år
 • Spola ur och byt ut vätskan i kylsystemet.
 • Töm och spola hydraultanken.
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera motoroljenivån och bränslenivån.       
  Töm vatten-/bränsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltrets igensättningsindikator.       
  Undersök om det finns skräp i kylaren eller gallret.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.1       
  Kontrollera ovanliga driftljud.       
  Kontrollera vätskenivån i hydraulsystemet.       
  Kontrollera hydraulfiltrets indikator.2       
  Se till att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Undersök om systemet har oljeläckor.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Kontrollera knivarnas tillstånd.       
  Kontrollera om någon smörjnippel behöver smörjas.3       
  Bättra på skadad lack.       

  1. Undersök glödstift och insprutarmunstycken om motorn är trögstartad eller om överdrivet mycket rök eller ojämn gång uppmärksammas.

  2. Utför kontrollen med motorn igång och oljan vid driftstemperatur

  3. Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschema eller hydraulschema genom att gå till www.Toro.com där du klickar på länken Manuals och söker efter din maskin.

  Serviceintervalltabell

  decal125-2927

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Förberedelser för underhåll

  Säkerhet före underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller reparerar maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Koppla ur klippenheterna.

   • Sänk klippenheterna.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  Höja maskinen

  Använd följande punkter när maskinen hissas upp med domkraft:

  • Maskinens främre del – fyrkantigt belägg under axelröret inuti respektive framdäck (Figur 45).

   g031850
  • Maskinens bakre del– fyrkantigt axelrör på bakaxeln.

  Smörjning

  Smörjning av lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj lager och bussningar. (Smörj dem omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan.)
 • Om maskinen används under normala förhållanden ska du smörja alla smörjnipplar för lagren och bussningarna var 50:e körtimme med universalfett nr 2 på litiumbas. Smörj lagren och bussningarna omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan.

  Smörjnipplarnas placering och antal är som följer:

  • Pumpens drivaxel, U-led (3) Figur 46

   g003962
  • Klippenhetens lyftarmscylindrar (2 var) Figur 47

   g011612
  • Lyftarmens svängtappar (1 var) Figur 47

  • Svängtapp för klippenhetens bärram (1 var) Figur 48

   g011613
  • Lyftarmens svängaxel (1 var) Figur 49

   g004157
  • Bakaxelns dragstång (2) Figur 50

   g003987
  • Axelns styrtapp (1) Figur 51

   g004169
  • Styrcylinderns kulleder (2) och bakaxel (1) Figur 52

   g011614
  • Bromspedal (1) Figur 53

   g011615
  • Klippenhetens spindelaxellager (2 per klippenhet) Figur 54

   Note: Du kan använda vilken som helst av nipplarna, beroende på vilken som är mest tillgänglig. Pumpa in fett i nippeln tills en liten mängd kommer ut längst ned i spindelkåpan (under däcket).

   g008906
  • Bakre rullens lager (2 per klippenhet) Figur 55

   g008907

   Note: Kontrollera att smörjskåran på varje rulle är justerad mot smörjhålet i rullaxelns vardera ände. Det finns även ett justeringsmärke på ena änden av rullaxeln som kan användas som hjälp för att justera skåran mot hålet.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren. (Serva luftrenaren tidigare om indikatorn är röd. Serva den oftare under extremt dammiga och smutsiga förhållanden.)
 • Kontrollera hela intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor. Använd inte ett skadat luftfilter.

  Utför endast service på luftrenarfiltret när serviceindikatorn anger att det krävs. Om du byter luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när du har avlägsnat filtret.

  Important: Kontrollera att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenarhuset.

  g194209g031351

  Serva motoroljan

  Oljespecifikationer

  Använd högkvalitativ motorolja med låg askhalt som uppfyller eller överträffar följande specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller högre

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Om motorolja av annan typ än API CJ-4 eller högre, ACEA E6 eller JASO DH-2 används kan detta orsaka att dieselpartikelfiltret täpps igen eller att motorn skadas.

  Använd motorolja med följande viskositetsgrad:

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över -17,8 °C) 

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos din auktoriserade Toro-återförsäljare. Se reservdelskatalogen för artikelnummer.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan och efter motorn startas första gången.

  Important: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivån är ovanför markeringen Full på oljestickan kan motoroljan vara utspädd med bränsle.Om oljenivån är ovanför markeringen Full ska du byta motoroljan.

  Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den. Fyll på olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen ”Add”.Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  Important: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan gå sönder om du kör den med för mycket eller för lite olja.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Kontrollera oljenivån i motorn (Figur 57).

   g194204g031256

   Note: När du använder annan olja, bör du tappa ut all gammal olja ur vevhuset innan du fyller på ny olja.

  Vevhusvolym

  Cirka 5,2 liter med filtret.

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 250:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
  1. Starta motorn och låt den gå i fem minuter så att oljan värms upp.

  2. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, stäng av motorn, ta ur nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  3. Byt motorns olja och filter (Figur 58).

   g194203g031400
  4. Fyll på olja i vevhuset.

  Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 6000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltret,eller rengör sotfiltret, om motorfel spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 visas i InfoCenter.
  • Om systemmeddelande visas i InfoCenter är det nästan dags för service av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

   g213865
  • Om motorfel (Kontrollera motor), (Kontrollera motor) eller (Kontrollera motor) visas i InfoCenter (Figur 60) ska du rengöra sotfiltret genom att följa stegen nedan:

   g214715g213864g213863
   1. I avsnittet om motorn i servicehandboken finns information om demontering och montering av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

   2. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du behöver reservdelar eller service av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret.

   3. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att låta dem återställa motorns styrenhet när du har monterat ett rent dieselpartikelfilter.

  Underhålla bränslesystemet

  Serva bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
  1. Gör rent området kring bränslefilterhuvudet (Figur 61).

   g021576
  2. Demontera filtret och rengör filterhuvudets monteringsyta (Figur 61).

  3. Smörj filterpackningen med ren motorsmörjolja. Mer information finns i motorns bruksanvisning.

  4. Montera den torra filterskålen för hand och vrid tills packningen kommer i kontakt med filterhuvudet, och vrid den sedan ytterligare ett halvt varv.

  5. Starta motorn och kontrollera om det finns bränsleläckor kring filterhuvudet.

  Använda bränsleupptagningsröret

  Bränsleupptagningsröret sitter på bränsletankens insida och är utrustat med ett filter som förhindrar att skräp kommer in i bränslesystemet. Demontera vid behov bränsleupptagningsröret och rengör filtret.

  Utföra service på vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • g194210g031662

  Serva bränslesystemet

  Tömma bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Före förvaring
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Töm och rengör bränsletanken om bränslesystemet förorenas eller om du ställer maskinen i förvaring under en längre period. Använd rent bränsle för att spola ur tanken.

  Kontrollera bränsleledningarna och anslutningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera om bränsleledningarna eller anslutningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar,(eller årligen, beroende på vilket som inträffar först).
 • Undersök om de har skador eller lösa anslutningar eller om de har försämrats på något annat sätt.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Leta reda på säkringarna

  Det finns åtta säkringar i elsystemet. Säkringsblocket sitter bakom reglagearmens åtkomstpanel (Figur 63).

  g021219
  decal117-0169

  Kontrollera batteriets skick

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets tillstånd och rengör det.
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar
 • Important: Lossa minuskabeln från batteriet innan du svetsar något på maskinen, så att inte elsystemet skadas. Koppla även bort motorn, InfoCenter och maskinens styrenheter innan du svetsar på maskinen.

  Note: Se till att hålla kabelanslutningarna och hela batterilådan rena, eftersom ett smutsigt batteri långsamt laddas ur. Rengör batteriet genom att tvätta hela lådan med en lösning bestående av natriumbikarbonat och vatten. Skölj med rent vatten. Fetta in batteripoler och kabelskor med smörjfett av typen Grafo 112X (skinover) (Toro artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

  Ladda batteriet

  Varning

  Vid laddning av batteriet bildas explosiva gaser.

  Rök inte nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Håll batteriet fulladdat. Detta är särskilt viktigt för att batteriet inte ska skadas när temperaturen understiger 0 °C.

  1. Rengör utsidan på batterilådan samt batteripolerna.

   Note: Anslut batteriladdarens kablar till batteripolerna innan du ansluter laddaren till elkällan.

  2. Lokalisera batteriets plus- och minuspoler.

  3. Anslut batteriladdarens pluskabel till batteriets pluspol (Figur 65).

   g003792
  4. Anslut batteriladdarens minuskabel till batteriets minuspol (Figur 65).

  5. Anslut batteriladdaren till elkällan och ladda batteriet.

   Important: Överladda inte batteriet.

  6. När batteriet är fulladdat ska du först koppla bort laddaren från elkällan och sedan koppla bort laddningskablarna från batteripolerna (Figur 65).

  Underhålla drivsystemet

  Justera drivningens neutralinställning

  Maskinen får inte ”krypa” när gaspedalen släpps upp. Om den kryper ska du justera inställningen på följande vis:

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, vrid nyckeln i tändningslåset till det AVSTäNGDA läget och sänk ned klippdäcken till golvet.

  2. Hissa upp maskinen tills alla hjul har lyfts upp från verkstadsgolvet. Stötta maskinen med domkrafter så att den inte kan ramla ned av misstag.

  3. Lossa låsmuttern på hjuldrivningens justeringskam på höger sida av hydrostaten (Figur 66).

   g004147

   Varning

   Motorn måste vara igång för att slutjusteringen ska kunna utföras på hjuldrivningens justeringskam. Det kan leda till personskador.

   Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar på behörigt avstånd från ljuddämparen, andra heta motordelar och alla roterande delar.

  4. Vrid nyckeln i tändningslåset till det PåSLAGNA läget, starta motorn och vrid den sexkantiga kambulten i valfri riktning tills hjulen slutar att snurra.

  5. Dra åt låsmuttern för att säkra justeringen.

  6. Vrid nyckeln i tändningslåset till det AVSTäNGDA läget, ta bort domkrafterna och sänk ned maskinen till verkstadsgolvet.

  7. Testkör maskinen och kontrollera att den inte kryper.

  Justera bakhjulens skränkning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
  1. Vrid ratten så att bakhjulen pekar rakt fram.

  2. Lossa kontramuttern i båda ändar av dragstången (Figur 67).

   Note: Den ände av dragstången som har ett utvändigt spår är vänstergängad.

   g031686
  3. Vrid dragstången med hjälp av nyckelskåran.

  4. Mät avståndet framtill och baktill på bakhjulen i axelhöjd.

   Note: Avståndet framtill på bakhjulen ska vara mindre än 6 mm av det avstånd som uppmätts baktill på hjulen.

  5. Upprepa proceduren efter behov.

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  Kontrollera kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån i expansionstanken och ta bort skräp från gallret, oljekylaren och kylarens framsida.
 • Kylsystemet fylls med en 50/50-blandning av vatten och permanent frostskyddsmedel med etylenglykol. Kylsystemet rymmer 9,5 liter.

  Fara

  Roterande fläktar och drivremmar kan orsaka personskador.

  • Kör inte maskinen om inte kåporna sitter på plats.

  • Håll händer och kläder borta från den roterande fläkten och drivremmen.

  • Stäng av motorn och ta ut tändningsnyckeln innan du utför något underhåll.

  Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan det trycksatta, heta kylmedlet läcka ut och orsaka brännskador.

  • Ta inte bort kylarlocket när motorn är igång.

  • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  1. Kontrollera kylvätskenivån i expansionstanken (Figur 68).

   Note: Nivån bör ligga mellan markeringarna på sidan av tanken.

   g021866
  2. Ta bort locket på expansionstanken och fyll på kylvätska i systemet om kylvätskenivån är låg. Fyll inte på för mycket.

  3. Sätt tillbaka locket på expansionstanken.

  Rengöra kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Avlägsna eventuellt skräp från gallret och kylaren/oljekylaren (oftare vid smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Vartannat år
 • Spola ur och byt ut vätskan i kylsystemet.
 • Avlägsna eventuellt skräp från gallret och kylaren/oljekylaren dagligen (oftare vid smutsiga arbetsförhållanden).

  1. Vrid nyckeln i tändningslåset till det AVSLAGNA läget och ta ut nyckeln.

  2. Rengör noga och ta bort allt skräp från området runt motorn.

  3. Lossa klämman och vrid upp det bakre gallret (Figur 69).

   g004138
  4. Rengör noga på båda sidor om kylaren och oljekylaren (Figur 70) med tryckluft.

   g022306
  5. Stäng gallret och säkra spärrhaken.

  Underhålla bromsarna

  Justera parkeringsbromsarna

  Justera bromsarna om bromspedalen har mer än 2,5 cm fritt spel (Figur 71) eller om större fasthållningskraft krävs. Det fria spelet är det avstånd bromspedalen förflyttar sig innan bromsmotståndet känns av.

  g026816

  Note: Använd hjulmotorns kuggspel för att vicka trummorna fram och tillbaka så att de säkert kan röra sig fritt efter justeringen.

  1. Dra åt bromsarna genom att lossa den främre muttern på bromskabelns gängade ände för att minska bromspedalernas spel (Figur 72).

   g031689
  2. Dra åt den bakre muttern så att kabeln förs bakåt tills bromspedalerna har ett fritt spel på 0,63–1,27 cm (Figur 71) innan hjulen spärras.

  3. Dra åt de främre muttrarna och se till så att båda kablarna aktiverar bromsarna samtidigt. Se till att kabelkanalen inte vrids under åtdragningen.

  Justera parkeringsbromsspärren

  Om parkeringsbromsen inte aktiveras och spärras måste bromsens spärrhake justeras.

  1. Lossa de två skruvar som håller fast parkeringsbromsens spärrhake på ramen (Figur 73).

   g031690
  2. Tryck parkeringsbromspedalen framåt tills bromsspärren griper in helt i parkeringsbromsens spärrhake (Figur 73).

  3. Dra åt de två skruvarna för att fixera justeringen.

  4. Tryck ned bromspedalen för att frigöra parkeringsbromsen.

  5. Kontrollera justeringen och ändra vid behov.

  Underhålla remmarna

  Serva generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
  1. Om remmen är korrekt spänd kan den böjas ned 10 mm med en kraft på 4,5 kg mittemellan remskivorna.

  2. Om nedböjningen inte är 10 mm lossar du generatorns fästbultar (Figur 74). Öka eller minska generatorremmens spännkraft och dra åt skruvarna. Kontrollera remmens nedböjning igen för att säkerställa att spännkraften är korrekt.

   g020537

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Maskinens tank fylls på fabriken med ca 37,8 liter högkvalitativ hydraulvätska. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Rekommenderad utbytesvätska:

   Hydraulvätska av typen Toro Premium All Season (Finns i spannar om 18,9 liter eller fat om 208 liter. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-återförsäljare för artikelnummer.)

  Alternativa vätskor: Om Toro-vätskan inte finns att få kan andra vätskor användas förbehållet att de uppfyller följande materialegenskaper och branschspecifikationer. Vi rekommenderar inte att du använder syntetisk vätska. Rådgör med din smörjmedelsdistributör för att hitta en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

   Materialegenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C 44 till 50 cSt vid 100 °C 7,9 till 8,5
    Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 160
    Flytpunkt, ASTM D97-37 °C till -45 °C
    Branschspecifikationer:Vickers I-286-S (kvalitetsnivå), Vickers M-2950-S (kvalitetsnivå), Denison HF-0

  Important: Den flergradiga hydraulvätskan ISO VG 46 har visat sig ge optimal prestanda vid en mängd olika temperaturförhållanden. Hydraulvätskan ISO VG 68 kan ge bättre prestanda vid användning i konstant höga omgivningstemperaturer, som 18 till 49 °C.

  Biologiskt nedbrytbar premiumhydraulvätska – MobilEAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara vätskan som har godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella mineraloljor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella oljor finns kvar. Du kan köpa oljan i dunkar om 19 liter eller fat om 208 liter hos din Mobil-återförsäljare.

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa, vilket gör det svårt att upptäcka läckor. En rödfärgstillsats för vätskan i hydraulsystemet finns att köpa i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk klippdäcken och vrid nyckeln i tändningslåset till det AVSLAGNA läget.

  2. Kontrollera hydraulvätskenivån (Figur 75).

   g194205g031605

  Byta hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt hydraulvätskan.
 • Vartannat år
 • Töm och spola hydraultanken.
 • Om vätskan är förorenad ska du kontakta en lokal Toro-återförsäljare, eftersom systemet måste spolas. Förorenad hydraulvätska ser mjölkaktig eller svart ut jämfört med ren vätska.

  1. Vrid nyckeln i tändningslåset till läget AV och öppna motorhuven.

  2. Ställ ett stort avtappningskärl under fästet som sitter på hydraultankens undersida (Figur 76).

   g004139
  3. Koppla bort slangen från fästet och låt hydraulvätskan rinna ner i avtappningskärlet.

  4. Sätt tillbaka slangen när all hydraulvätska har tömts ut.

  5. Fyll tanken med cirka 45 liter hydraulvätska. Se Byta hydraulvätskan.

   Important: Använd endast specificerade hydraulvätskor. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

  6. Sätt tillbaka tanklocket.

  7. Vrid nyckeln i tändningslåset till det PåSLAGNA läget, starta motorn, använd samtliga hydraulreglage för att sprida hydraulvätskan i hela systemet och kontrollera om det finns några läckor.

  8. Vrid nyckeln i tändningslåset till det AVSLAGNA läget.

  9. Kontrollera hydraulvätskenivån och fyll på tillräckligt så att nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan.

   Important: Fyll inte på för mycket.

  Byta hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt hydraulfilter (oftare om serviceintervallsindikatorn befinner sig i det röda området).
 • Hydraulsystemet är utrustat med en serviceintervallsindikator (Figur 77). Titta på indikatorn när motorn är igång – den bör befinna sig i det gröna området. Byt ut hydraulfiltren om indikatorn befinner sig i det röda området.

  g031683

  Important: Om du använder något annat filter kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippdäcken, vrid nyckeln i tändningslåset till det AVSLAGNA läget, aktivera parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Byt ut båda hydraulfiltren (Figur 78).

   g194208g031621
  3. Vrid nyckeln i tändningslåset till det PåSLAGNA läget, starta motorn och låt den gå i ca två minuter så att systemet luftas.

  4. Vrid nyckeln i tändningslåset till läget AV och undersök om det finns några läckor.

  Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna för att se om det finns tecken på läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage.
 • Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Varning

  Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

  • Kontrollera att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du blir träffad av en vätskestråle och vätskan tränger in i huden.

  Testa trycket i hydraulsystemet

  Kontrollportarna används för att kontrollera trycket i hydraulkretsarna. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

  Funktioner hos elektromagneterna i hydraulventilen

  Använd listan nedan för att identifiera och beskriva elektromagneternas olika funktioner i hydraulgrenröret. Varje elektromagnet måste vara ansluten för att funktionen ska fungera.

  ElektromagnetFunktion
  PRV2Främre klippkrets
  PRV1Bakre klippkrets
  PRVLyfta/sänka klippdäcken
  S1Sänka klippdäcken
  S2Sänka klippdäcken

  Underhåll av klippdäck

  Ta bort klippdäcken från traktorenheten

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippdäcken till marken, vrid nyckeln i tändningslåset till läget AV och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Koppla ur och avlägsna hydraulmotorn från däcket (Figur 79). Täck över spindelns ovandel för att förhindra förorening.

   g011351
  3. Avlägsna hjulsprinten som fäster däckets bärram vid lyftarmstappen (Figur 80).

   g031691
  4. Rulla bort klippdäcket från traktorenheten.

  Montera klippdäcken på traktorenheten

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag och vrid nyckeln i tändningslåset till läget AV.

  2. Placera klippdäcket i rätt läge framför traktorenheten.

  3. Skjut på däckets bärram på lyftarmens svängtapp och säkra den med hjulsprinten (Figur 80).

  4. Montera hydraulmotorn på däcket (Figur 79). Se till att O-ringen sitter i rätt läge och är i bra skick.

  5. Smörj spindeln.

  Knivunderhåll

  Knivsäkerhet

  Fara

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om man försöker reparera en skadad kniv kan detta resultera i att produktens säkerhetscertifiering upphör att gälla.

  • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

  • Försök aldrig räta ut ett knivblad om det är böjt eller svetsa en kniv som gått av eller är sprucken.

  • Byt ut en sliten eller skadad kniv.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i något eller ta på dig handskar, och var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får endast bytas ut – de får aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när en kniv roteras på maskiner med flera knivar, eftersom den kan få även andra knivar att börja rotera.

  Serva knivplanet

  Rotordäcket levereras från fabriken med en förinställd klipphöjd på 5 cm och en bladräfsa på 7,9 mm. Höjdinställningen till vänster och höger är också förinställda till ett avstånd av högst ± 0,7 mm från varandra.

  Klippdäcket är konstruerat för att motstå knivstötar utan att kammaren deformeras. Om du kör på något hårt föremål ska du kontrollera att kniven är hel och att knivplanet är korrekt inställt.

  Kontrollera knivplanet

  1. Avlägsna hydraulmotorn från klippdäcket och klippdäcket från traktorenheten.

  2. Använd en domkraft (eller ta hjälp av minst en person) och placera klippdäcket på ett plant bord..

  3. Markera den ena änden av kniven med en färgpenna eller en markör. Använd denna knivände för att kontrollera alla höjder.

  4. Placera den markerade ändens skäregg i läget klockan 12 (rakt fram i klippriktningen) (Figur 81) och mät höjden från bordet till knivens skäregg.

   g011353
  5. Vrid knivens markerade ände till lägena klockan 3 och klockan 9 (Figur 81) och mät höjderna.

  6. Jämför den avlästa höjden vid läget klockan 12 med klipphöjdsinställningen. Den bör ligga inom 0,7 mm. Höjderna klockan 3 och klockan 9 bör vara 1,6 ± 6,0 mm högre än klockan 12 och befinna sig på ett avstånd på 1,6–6,0 mm från varandra.

  Note: Gå vidare till Justera knivplanet om något av måtten inte ligger inom specifikationen.

  Justera knivplanet

  Börja med att justera framdelen (byt ut ett fäste åt gången).

  1. Avlägsna klipphöjdsfästet (det främre, vänstra eller högra) från däckramen (Figur 82).

  2. Justera mellanlägg på 1,5 mm och/eller 0,7 mm mellan däckramen och fästet för att erhålla önskad höjdinställning (Figur 82).

   g031692
  3. Sätt på klipphöjdsfästet på däckramen med de återstående mellanläggen som monterats under klipphöjdsfästet.

  4. Fäst insexskruven/distansbrickan och flänsmuttern.

   Note: Insexskruven/distansbrickan hålls ihop med gänglåsningslim för att undvika att distansbrickan faller ner inuti däckramen.

  5. Kontrollera höjden klockan 12 och justera vid behov.

  6. Avgör om endast ett eller båda klipphöjdsfästena (höger och vänster) behöver justeras. Om klockan 3- eller klockan 9-sidan är 1,6 ± 6,0 mm högre än den nya höjden i framändan behövs ingen justering för den sidan. Justera den andra sidan 1,6–6,00 mm från den korrekta sidan.

  7. Justera höger och/eller vänster klipphöjdsfäste genom att upprepa steg 1 t.o.m. 3.

  8. Fäst med vagnsbultar och flänsmuttrar.

  9. Kontrollera höjden klockan 12, 3 och 9 igen.

  Demontera och montera en kniv

  Byt ut kniven om du kör på ett hårt föremål, om kniven är i obalans eller om den är böjd. Använd alltid TORO-originalknivar för säker och optimal prestanda. Använd aldrig knivar från andra tillverkare, eftersom de kan vara farliga.

  1. Höj upp klippdäcket till dess högsta läge, vrid nyckeln i tändningslåset till läget AV och lägg i parkeringsbromsen. Palla upp klippdäcket för att förhindra att det oavsiktligt faller ned.

  2. Fatta tag i knivens ände med en trasa eller en tjockt vadderad handske. Ta bort knivskruven, antiskalbehållaren och kniven från spindelaxeln (Figur 83).

   g011355
  3. Montera kniven med seglet mot klippenheten med antiskalbehållaren och knivbulten (Figur 83). Dra åt knivskruven till 115–149 N·m.

  Kontrollera och slipa kniven

  1. Höj upp klippdäcket till dess högsta läge, vrid nyckeln i tändningslåset till läget AV och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Palla upp klippdäcket för att förhindra att det oavsiktligt faller ned.

  3. Undersök knivseggarna noggrant, i synnerhet där knivens flata och böjda del möts (Figur 84).

   Note: Kontrollera kniven innan du använder gräsklipparen eftersom sand och slipande material kan slita ned metallen som förenar knivens flata och böjda delar.

  4. Byt ut kniven om den är sliten (Figur 84), se Demontera och montera en kniv.

   Fara

   Om du låter en kniv bli sliten bildas ett spår mellan seglet och knivens flata del (Figur 83). Till slut kan en bit av kniven gå av och slungas ut från under kåpan och kanske skada dig eller någon kringstående allvarligt.

   • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

   • Byt ut slitna och skadade knivar.

   g006924
  5. Kontrollera samtliga knivars skäreggar. Slipa knivseggarna om de är slöa eller hackiga. Slipa endast skäreggens översta del och behåll den ursprungliga skärvinkeln för bästa skärpa (Figur 85).

  6. Om kniven är slö eller repig slipar du endast skäreggens översta del och behåller den ursprungliga skärvinkeln (Figur 85).

   Note: Kniven förblir balanserad om lika mycket metall avlägsnas från båda eggarna.

   g006926
  7. Kontrollera om kniven är rak och parallell genom att lägga den på en plan yta och inspektera dess ändar.

   Note: Placera knivändarna något lägre än knivens mitt och skäreggen lägre än knivens bas. En sådan kniv ger bra klippkvalitet och kräver minimal motoreffekt. Om knivens ändar är högre än dess mitt eller om skäreggen är högre än knivens bas, kommer kniven däremot att böjas eller bli skev och måste bytas ut.

  8. Montera kniven med seglet mot klippdäcket med antiskalbehållaren och knivskruven. Dra åt knivskruven till 115–149 N·m.

  Övrigt underhåll

  Service av den främre rullen

  Kontrollera om den främre rullen är sliten, svänger mycket eller kärvar. Om något av dessa tillstånd föreligger bör service utföras på rullen eller också bör den eller några komponenter bytas ut.

  Demontera den främre rullen

  1. Ta bort rullarnas fästbult (Figur 86).

  2. Skjut in ett pinndorn genom rullkåpans ände och driv ut det motsatta lagret genom att knacka växelvis på motsatt sida av den inre lagerbanan. En fläns på 1,5 mm bör friläggas från den inre lagerbanan.

   g011356
  3. Tryck ut det andra lagret.

  4. Kontrollera att rullkåpan, lagren och lagrets distansbricka är i gott skick (Figur 86).

  5. Byt ut skadade delar och montera ihop igen.

  Montera den främre rullen

  1. Tryck in det första lagret i rullkåpan (Figur 86). Tryck endast på den yttre lagerbanan eller lika mycket på den inre och yttre lagerbanan.

  2. För in distansbrickan (Figur 86).

  3. Tryck in det andra lagret i rullkåpan (Figur 86) genom att trycka lika mycket på den inre och den yttre lagerbanan tills den inre lagerbanan kommer i kontakt med distansbrickan.

  4. Sätt i rullenheten i däckramen.

   Important: Om rullenheten monteras med ett avstånd som överstiger 1,5 mm belastas lagrets sida, vilket kan leda till att lagret går sönder i förtid..

  5. Kontrollera att avståndet mellan rullenheten och däckramens rullmonteringsfästen inte överstiger 1,5 mm. Om avståndet överstiger 1,5 mm kan du montera så många brickor (⅝ tum i diameter) som behövs för att ta upp spelet.

  6. Dra åt fästskruven till 108 N·m.

  Förvaring

  Förbereda maskinen för förvaring

  Förbereda traktorenheten

  1. Rengör traktorenheten, klippdäcken och motorn ordentligt.

  2. Kontrollera däcktrycket. Pumpa upp alla däck på traktorenheten till mellan 0,82 och 1,03 bar.

  3. Kontrollera alla fästelement och dra åt dem om de är lösa.

  4. Smörj alla smörjnipplar och böjaxlar. Torka av överflödigt fett.

  5. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  6. Serva batteriet och kablarna på följande sätt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

    Note: Lossa alltid minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut alltid pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnummer 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt upp batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.

  Förbereda motorn

  1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll på oljekärlet med rätt mängd motorolja.

  4. Vrid nyckeln i tändningslåset till det PåSLAGNA läget, starta motorn och låt den gå på tomgång i cirka två minuter.

  5. Vrid nyckeln i tändningslåset till det AVSLAGNA läget.

  6. Tappa noga ur allt bränsle ur bränsletanken, bränsleledningarna och bränslefiltret/vattenseparatorn.

  7. Spola bränsletanken med färskt, rent dieselbränsle.

  8. Säkra bränslesystemets alla nipplar.

  9. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.

  10. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  11. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll på vid behov så att maskinen klarar de lägsta temperaturerna under vintern.

  Ställa klippdäcket i förvaring

  Om klippdäcket är avskilt från traktorenheten under en längre tid ska en spindelplugg monteras överst i spindeln för att skydda spindeln mot damm och vatten.