Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med roterande knivar som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Den är inte avsedd för att klippa snår, gräs och annat längs med motorvägen eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produktens främre rambalk som modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g009699

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Toros originalgnistsläckare har godkänts av USDA Forestry Service.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Detta tändningssystem överensstämmer med bestämmelserna i kanadensiska ICES-002.

Se motortillverkarens information som medföljer maskinen

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2012.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Ytterligare säkerhetsinformation finns i den här bruksanvisningen.

Motoremissionscertifiering

Maskinens motor uppfyller kraven i EPA Tier 4 Final och stage 3b.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-6681
decal93-7818
decal98-4387
decal106-6754
decal106-6755
decal112-5297
decal117-2718
decal117-4763
decal117-4764
decal117-4765
decal117-4766
decal120-4159
decal120-8947
decal121-3884
decal121-3887
decal136-2931
decal127-3700
decal125-4605
decalbatterysymbols
decal125-4606
decal121-3627
decal127-6447
decal127-6448

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Byta ut varningsdekalen (Endast CE-maskiner)

Delar som behövs till detta steg:

Varningsdekal1

På maskiner som måste följa europeisk CE-standard måste varningsdekalen med artikelnr 112-5297 bytas ut mot varningsdekalen med artikelnr 127-6447 (för maskiner i 4500-serien) eller med artikelnr 127-6448 (för maskiner i 4700-serien).

Montera motorhuvsspärren (endast CE-maskiner)

Delar som behövs till detta steg:

Motorhuvslåsfäste1
Nit2
Bricka1
Skruv (¼ x 2 tum)1
Låsmutter (¼ tum)1
 1. Kroka av motorhuvsspärren från dess fäste.

 2. Ta bort de två nitarna som fäster motorhuvslåsfästet på motorhuven (Figur 3). Ta bort motorhuvslåsfästet från motorhuven.

  g012628
 3. Placera CE-låsfästet och motorhuvslåsfästet på motorhuven när du passar in monteringshålen (Figur 4).

  Note: Låsfästet måste ligga mot motorhuven. Ta inte bort skruven och muttern från låsfästets arm.

  g012629
 4. Rikta in brickorna mot hålen på motorhuvens insida.

 5. Nita fast fästena och brickorna på motorhuven (Figur 4).

 6. Kroka fast spärren på motorhuvslåsfästet (Figur 5).

  g012630
 7. Skruva i skruven i den andra armen på motorhuvslåsfästet för att låsa spärren på plats (Figur 6). Dra åt skruven ordentligt, men dra inte åt muttern.

  g012631

Justera rullskrapan (tillval)

Den bakre rullskrapan (tillval) är konstruerad för att fungera bäst när det finns ett jämnt mellanrum på 0,5–1 mm mellan skrapan och rullen.

 1. Lossa smörjnippeln och monteringsskruven (Figur 7).

  g011346
 2. Skjut skrapan upp eller ned tills ett mellanrum på 0,5–1 mm uppnås mellan stången och rullen.

 3. Dra åt smörjnippeln och skruven växelvis till ett moment på 41 N·m.

Montera samlarskärmen (tillval)

 1. Rengör monteringshålen på bakpanelen och kammarens vänstra vägg noga.

 2. Montera samlarskärmen i den bakre öppningen och fäst den med fem huvudskruvar med fläns (Figur 8).

  g011347
 3. Se till att samlarskärmen inte stör knivspetsen och inte skjuter in innanför den bakre kammarens vägg.

  Fara

  Om höglyftskniven används tillsammans med samlarskärmen kan kniven gå sönder, vilket kan leda till personskador eller dödsfall.

  Använd inte höglyftskniven tillsammans med samlarskärmen.

Förbereda maskinen

Kontrollera däcktrycket

Kontrollera däcktrycket före användning. Se Kontrollera däcktrycket.

Important: Se till att ha rätt tryck i alla däck så att du får en bra klippkvalitet och maskinen fungerar som den ska. Däcken får inte vara för löst pumpade.

Kontrollera vätskenivåerna

 1. Kontrollera bakaxelns oljenivå innan motorn startas för första gången. Se Kontrollera oljan i bakaxeln.

 2. Kontrollera oljenivån innan och efter att motorn startas. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

 3. Kontrollera hydraulvätskenivån innan du startar motorn. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

 4. Kontrollera kylsystemet innan du startar motorn. Se Kontrollera kylsystemet.

Smörja maskinen

Smörj maskinen före användning. Se Smörja lager och bussningar. Om maskinen inte smörjs som den ska kommer viktiga komponenter att gå sönder i förtid.

Produktöversikt

g009979

Gaspedal

Gaspedalen (Figur 9) reglerar körning framåt och bakåt. Tryck ner pedalens övre del för att köra framåt och dess undre del för att backa.

Stanna maskinen på ett av följande sätt:

 • Lyft försiktigt foten från gaspedalen och låt pedalen återgå till mittläget. Maskinen bromsar dynamiskt och stannar mjukt.

 • Tryck på eller håll kort ned backningspedalen. Detta stannar maskinen snabbare än dynamisk inbromsning.

Note: I nödbromssituationer trycker du på fotbromspedalerna tillsammans med backningspedalen som nämns ovan. Detta är den snabbaste metoden för att stanna maskinen.

Bromspedaler

De finns två fotpedaler som styr separata hjulbromsar och gör det lättare att svänga, parkera och köra i backar. En låspinne kopplar ihop pedalerna vid parkeringsbromsning och transport (Figur 9).

Pedallåsspärr

Pedallåsspärren kopplar samman pedalerna så att parkeringsbromsen kan läggas i (Figur 9).

Parkeringsbromspedal

Koppla in parkeringsbromsen (Figur 9) genom att koppla ihop pedalerna med hjälp av pedallåsspärren och trampa ned den högra bromspedalen samtidigt som du ansätter fotpedalen. Koppla ur parkeringsbromsen genom att trampa ned en av bromspedalerna tills parkeringsbromsspärren lossas.

Rattlutningspedal

Trampa ned rattlutningspedalen för att luta ratten till önskat läge, och släpp sedan upp pedalen för att låsa fast ratten i det läget (Figur 9).

Tändningslås

Tändningslåset (Figur 10) har tre lägen: AV, På/FöRVäRMNING och START.

g208967
g028454

Motorhastighetsknapp

Motorhastighetsknappen (Figur 10) har två lägen för ändring av motorhastigheten. Tryck kort på knappen för att öka eller minska motorhastigheten i steg om 100 varv/minut. Håll knappen nedtryckt om du vill växla till hög eller låg tomgång automatiskt (beroende på vilken ände av knappen som hålls nedtryckt).

Kraftuttagsbrytare

Kraftuttagsbrytaren har två lägen: UTDRAGEN (START) och INTRYCKT (STOPP). Dra ut kraftuttagsbrytaren för att koppla in klippdäckets knivar. Tryck in knappen för att koppla ur klippdäckets knivar (Figur 10).

Hastighetsreglage för hög/låg hastighet

Reglaget (Figur 10) tillåter ett högre hastighetsläge vid förflyttning av maskinen. När du vill växla mellan det höga och låga hastighetsområdet ska du höja upp klippdäcken, koppla ur kraftuttaget och farthållaren, sätta gaspedalen i NEUTRALLäGET och köra maskinen med låg hastighet.

Note: När reglaget är i det höga området fungerar inte klippdäcken eller så kan de inte sänkas från transportläget.

Lyftbrytare

Lyftbrytarna används för att höja och sänka klippdäcken (Figur 10). Tryck brytarna framåt för att sänka klippdäcken och bakåt för att höja klippdäcken. När du startar maskinen med klippdäcken i det nedre läget ska du trycka ned lyftbrytaren så att klippdäcken kan flyta och klippa.

Note: Det går inte att sänka däcken i det höga hastighetsläget, och det går varken att höja eller sänka dem om du inte sitter i sätet när motorn är igång. Däcken sänks när nyckeln är i läget På och du sitter i sätet.

Omkopplare för farthållaren

Omkopplaren för farthållaren låses i pedalläget så att önskad hastighet bibehålls (Figur 10). Om du trycker baktill på omkopplaren stängs farthållaren av, om omkopplaren är i mittläget aktiveras farthållaren och om du trycker framtill på omkopplaren ställs den önskade hastigheten in.

Note: Pedalläget inaktiveras också om du trycker på någon av bromspedalerna eller för gaspedalen till backläget i en sekund.

Ljusomkopplare

Tryck i nederkant på omkopplaren (Figur 10) så tänds strålkastarna. Tryck i överkant på omkopplaren så släcks strålkastarna.

Eluttag

Använd eluttaget (Figur 12) för att driva extra elutrustning på 12 V.

g036845

Påshållare

Använd påshållaren för förvaring (Figur 12).

Sätesjusteringar

Sätesjusteringsspak

För spaken på sidan om sätet utåt, skjut sätet till önskat läge och släpp sedan spaken för att låsa sätet i det läget (Figur 13).

g024916

Justeringsvred för armstöd

Vrid på ratten för att justera armstödets vinkel (Figur 13).

Ryggstödsjusteringsspak

Flytta spaken för att justera ryggstödets vinkel (Figur 13).

Viktmätare

Viktmätaren anger när sätet har anpassats efter förarens vikt (Figur 13). Justera höjden genom att ställa in fjädringen i det gröna området.

Viktjusteringsspak

Använd den här spaken för att göra justeringar efter förarens vikt (Figur 13). Dra upp spaken för att öka lufttrycket och tryck ner spaken för att minska lufttrycket. Sätet är korrekt justerat när viktmätaren är i det gröna området.

Använda LCD-skärmen InfoCenter

LCD-skärmen InfoCenter visar information om din maskin, som driftsstatus, diagnostik och övrig information om maskinen (Figur 14). InfoCenter har en startskärm och en huvudinformationsskärm. Du kan växla mellan startbilden och huvudinformationsbilden närsomhelst genom att trycka på någon av InfoCenter-knapparna och sedan välja lämplig riktningspil.

g020650
 • Vänster knapp, menyåtkomst-/tillbakaknapp – tryck på den här knappen för att öppna InfoCenter-menyerna. Du kan använda den för att stänga den meny som är aktiv just nu.

 • Mittenknapp – använd den här knappen för att bläddra nedåt i menyerna.

 • Högerknapp – använd den här knappen för att öppna en meny där en högerpil visar att det finns mer innehåll.

 • Pip – aktiveras när du sänker ned däcken eller för meddelanden och fel.

Note: Varje knapps funktion kan ändras beroende på vad tillfället kräver. Vid varje knapp visas en ikon som förklarar den aktuella funktionen.

Ikonbeskrivning InfoCenter

SERVICE DUEAnger när schemalagd service bör utföras
GraphicÅterstående timmar före service
GraphicÅterställ antalet servicetimmar. Graphic
GraphicStatus för motorns varvtal
GraphicInfoikon
GraphicHögsta inställning för hjuldrivningshastighet
GraphicSnabbt
GraphicLångsamt
GraphicÄndrad blåsriktning för fläkten.
GraphicStationär regenerering krävs.
GraphicLuftintagsvärmaren är aktiv
GraphicHöj vänster däck.
GraphicHöj mittdäcket.
GraphicHöj höger däck.
GraphicFöraren måste sitta på sätet.
GraphicParkeringsbromsen är åtdragen.
GraphicHögt område.
GraphicNeutralläge
GraphicIdentifierar området som lågt
GraphicKylvätsketemperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (hög)
GraphicHjuldrivning eller gaspedal
GraphicEj tillåtet
GraphicStarta motorn.
GraphicKraftuttaget är inkopplat.
GraphicFarthållaren är aktiverad.
GraphicStäng av motorn.
GraphicMotor
GraphicTändningslås
GraphicKlippenheterna sänks.
GraphicKlippenheterna höjs.
GraphicPIN-kod
GraphicHydraulvätsketemperatur
GraphicCAN-buss
GraphicInfoCenter
GraphicOgiltig eller misslyckad
GraphicMitten
GraphicHöger
GraphicVänster
GraphicLampa
GraphicUtmatning från TEC-styrenheten eller styrkabel i kablage
GraphicÖver tillåtet område
GraphicUnder tillåtet område
Graphic/GraphicUtanför området
GraphicBrytare
GraphicFöraren måste frisläppa brytaren.
GraphicFöraren ska ändra till det angivna läget.
Symbolerna kombineras ofta och skapar meningar. Vissa av exemplen visas nedan. 
GraphicFöraren ska ställa maskinerna i neutralläget.
GraphicMotorstart nekas.
GraphicMotorn stängs av.
GraphicMotorns kylvätska är för varm.
GraphicHydraulvätskan är för varm.
GraphicVarning om ansamling av aska i dieselpartikelfiltret. Mer information finns i avsnittet Serva dieselpartikelfiltret.
GraphicSitt ned eller koppla in parkeringsbromsen.

Graphic Endast tillgänglig med PIN-kod

Använda menyerna

Tryck på menyåtkomstknappen i huvudskärmen för att få åtkomst till InfoCenters menysystem. Då kommer du till huvudmenyn. Se följande tabeller för en sammanfattning av vilka alternativ som finns tillgängliga från menyerna:

Huvudmeny
MenyobjektBeskrivning
FelInnehåller en lista med de senaste maskinfelen som uppstått. Läs i servicehandboken eller kontakta din Toro-återförsäljare för ytterligare upplysningar om felmenyn och den information som finns där.
ServiceInnehåller information om maskinen som exempelvis antal användningstimmar och andra liknande siffror.
DiagnostikInnehåller en lista över maskinens olika aktuella statusar. Du kan använda den här menyn för att felsöka vissa problem, eftersom den snabbt visar vilka maskinreglage som är på respektive av.
InställningarGer dig möjlighet att anpassa och ändra konfigurationsvariabler på InfoCenter-skärmen.
OmGer information om maskinens modellnummer, artikelnummer och programvaruversion.
Service 
MenyobjektBeskrivning
HoursAnger det totala antal timmar som maskinen och motorn har varit på, hur länge kraftuttaget har varit inkopplat samt antalet timmar som maskinen har transporterats och när det är dags för service.
Antal ggrAnger hur många starter, cykler för däckens kraftuttag samt ändringar av fläktens blåsriktning som maskinen har genomgått.
Diagnostik
MenyobjektBeskrivning
Vänster däckLäs i servicehandboken eller kontakta din Toro-återförsäljare för ytterligare upplysningar om motorns körmeny och den information som finns där.
Mittdäck
Höger däck
Hjuldrivning
Högt/lågt område
Krafttuttag
Motor
Fartkontroll
Inställningar
MenyobjektBeskrivning
EnheterStyr vilka enheter som används på InfoCenter (brittiska eller metriska)
SpråkStyr språken som används på InfoCenter*
BakgrundsbelysningStyr LCD-skärmens ljusstyrka
KontrastStyr LCD-skärmens kontrast
Låsta menyerMed en PIN-kod kan en person som har godkänts av företaget få åtkomst till låsta menyer.
Lås inställn.Gör att du kan ändra de låsta inställningarna.
Auto. tomgång GraphicStyr den tid det tar innan motorn går på tomgång när maskinen inte används
Klipphastighet GraphicStyr den maximala hastigheten under klippning (lågt område)
Trans.hast. GraphicStyr den maximala hastigheten under transport (högt område)
Smart Power GraphicAktiverar/inaktiverar Smart Power
Motvikt GraphicStyr mängden motvikt som däcken tillämpar
Vändläge GraphicAktiverar/inaktiverar vändläge

*Endast text som är riktad mot föraren är översatt. Skärmarna Fel, Service och Diagnostik visas vid service. Rubrikerna är på det valda språket, men menyobjekten är på engelska.

Graphic Låst under Låsta menyer – endast tillgänglig med PIN-kod

Om
MenyobjektBeskrivning
ModellVisar maskinens modellnummer
Art.nrVisar maskinens artikelnummer
Prog.revVisar versionsnumret för masterstyrenheten

Låsta menyer

Det finns sex inställningar för driftskonfigurering som kan justeras på inställningsmenyn i InfoCenter: automatisk tomgång, maximal klippningshastighet, maximal transporthastighet, Smart Power, däckmotvikt och vändläge. Dessa inställningar finns i den låsta menyn.

Åtkomst till låsta menyer

Note: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är antingen 0000 eller 1234.Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta din Toro-auktoriserade återförsäljare för att få hjälp.

 1. På HUVUDMENYN bläddrar du ned till INSTäLLNINGSMENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 15).

  g028523
 2. På INSTäLLNINGSMENYN bläddrar du ned till den LåSTA MENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 16A).

  g028522
 3. Ange PIN-koden genom att trycka på mittknappen tills rätt första siffra visas. Tryck sedan på högerknappen för att gå till nästa siffra (Figur 16B och Figur 16C). Upprepa detta steg tills den sista siffran har skrivits in och tryck på högerknappen igen.

 4. Tryck på mittknappen för att ange PIN-koden (Figur 16D).

  Vänta tills den röda indikatorlampan på InfoCenter tänds.

  Note: Om InfoCenter bekräftar PIN-koden och den låsta menyn blir tillgänglig visas ordet ”PIN” i skärmens övre högra hörn.

Note: Spärra den låsta menyn genom att vrida tändningslåset till läget AV och sedan till läget På.

Du kan visa och ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har fått åtkomst till den låsta menyn bläddrar du ned till alternativet Lås inställn. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen. Om du ställer in Lås inställn. på AV kan du se och ändra inställningarna i den låsta menyn utan att ange PIN-koden. Om du ställer in Lås inställn. på På döljs de låsta alternativen och du måste ange PIN-koden för att ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har angivit PIN-koden vrider du tändningslåset till läget AV och tillbaka till läget På för att aktivera och spara funktionen.

Visa och ändra inställningarna för den låsta menyn

 1. Bläddra ner till Lås inställn. i den låsta menyn.

 2. Om du vill visa och ändra inställningarna utan att ange ett lösenord använder du högerknappen och ändrar inställningen för Lås inställn. till AV.

 3. Om du vill visa och ändra inställningarna med ett lösenord väljer du På med vänsterknappen, anger lösenordet och vrider nyckeln i tändningslåset först till AV och sedan till På.

Ställa in automatisk tomgång

 1. Bläddra ned till Auto. tomgång i inställningsmenyn.

 2. Tryck på högerknappen för att ändra tiden för automatisk tomgång mellan AV, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s och 30 s.

Ställa in den maximala tillåtna klipphastigheten

 1. Bläddra ner till Klipphast. i inställningsmenyn och tryck på högerknappen.

 2. Använd högerknappen för att öka den maximala klipphastigheten mellan 50–100 % i steg om 5 %.

 3. Använd mittknappen för att minska den maximala klipphastigheten mellan 50–100 % i steg om 5 %.

 4. Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

Ställa in den maximala tillåtna transporthastigheten

 1. I huvudmenyn bläddrar du ned till Transporthastighet och trycker på högerknappen.

 2. Använd högerknappen för att öka den maximala transporthastigheten mellan 50–100 % i steg om 5 %.

 3. Använd mittknappen för att minska den maximala transporthastigheten mellan 50–100 % i steg om 5 %.

 4. Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

Slå PÅ/AV Smart Power

 1. Bläddra ned till Smart Power i inställningsmenyn.

 2. Tryck på högerknappen för att växla mellan På och AV.

 3. Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

Ställa in motvikten

 1. I huvudmenyn bläddrar du ned till Motvikt och trycker på högerknappen.

 2. Tryck på högerknappen för att växla mellan Låg, Med. och Hög.

När du är klar med den låsta menyn trycker du på vänsterknappen för att stänga huvudmenyn och sedan på vänsterknappen för att stänga menyn Kör.

Aktivera/inaktivera vändläge

 1. Bläddra till Vändläge på inställningsmenyn.

 2. Tryck på högerknappen för att växla mellan På och AV.

 3. Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

Visa bränsleförbrukning

Den genomsnittliga bränsleförbrukningen under maskinens livslängd visas i servicemenyn.

g198614

Maskinspecifikationer

Beskrivning4500-DFigur 17 referens4700-DFigur 17 referens
Klippbredd280 cmD380 cm F
Total bredd 
 Klippdäcken nere286 cmE391 cmG
 Klippdäcken uppe (transport)224 cmA224 cmA
Bandbredd 
 Fram224 cmB224 cmB
 Bakre141 cmM141 cmM
Höjd med vältskydd226 cmC226 cmC
Total längd 
 Klippdäcken nere370 cmH370 cmH
 Klippdäcken uppe (transport)370 cmL370 cmL
Markfrigång15 cm15 cm
Hjulbas171 cmK171 cmK
Totalvikt (med klippdäcken och utan bränsle)1 937 kg2 277 kg

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

Klippdäcksspecifikationer

Längd86,4 cm
Bredd86,4 cm
Höjd24,4 cm till bärramsfästet
26,7 cm vid 19 mm klipphöjd
34,9 cm vid 101 mm klipphöjd
Vikt88 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Vad gäller driftsäkerheten tillhandahåller Toro reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikation. Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta aldrig bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll aldrig på bränsle i maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan maskin.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Kontrollera oljenivån i motorn

Innan du startar motorn och använder maskinen ska du kontrollera oljenivån i motorns vevhus. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

Kontrollera kylsystemet

Innan du startar motorn och börjar använda maskinen bör du kontrollera kylsystemet; se Kontrollera kylsystemet.

Kontrollera hydraulsystemet

Innan du startar motorn och börjar använda maskinen bör du kontrollera hydraulsystemet; se Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.

Tömma vattenseparatorn

Töm ut vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn. Se Utföra service på vattenseparatorn.

Kontrollera att bakaxeln och växellådan inte läcker

Kontrollera att bakaxeln och bakaxelväxellådan inte läcker. Se Kontrollera att bakaxeln och växellådan inte läcker.

Fylla på bränsletanken

Bränsletankens kapacitet

Bränsletankens kapacitet: 83 liter

Bränslespecifikation

Important: Använd endast dieselbränsle med mycket låg svavelhalt. Bränsle med högre svavelhalt försämrar dieseloxideringskatalysatorn (DOC), vilket orsakar funktionsproblem och förkortar livslängden på motorkomponenterna.Underlåtenhet att följa nedanstående försiktighetsåtgärder kan skada motorn.

 • Använd aldrig fotogen eller bensin istället för dieselbränsle.

 • Blanda aldrig fotogen eller använd motorolja med dieselbränslet.

 • Förvara aldrig bränsle i behållare med zinkplätering på insidan.

 • Använd inte bränsletillsatser.

Petroleumdiesel

Cetantal: 45 eller högre

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Bränsletabell

Specifikationer för dieselbränslePlats
ASTM D975USA
Nr 1-D S15
Nr 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternationell
JIS K2204 klass nr 2Japan
KSM-2610Korea
 • Använd endast ren, färsk diesel eller biogasbränslen.

 • Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och bränsle för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C.

Note: Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att inte bränslefiltret sätts igen i lika hög grad.Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

Biodiesel

Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Specifikation för biodieselbränsle: ASTM D6751 eller SS-EN 14214

Specifikation för blandat bränsle: ASTM D975, SS-EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelens svavelhalt måste vara mycket låg.

Vidta följande säkerhetsåtgärder:

 • Biodieselblandningar kan skada målade ytor.

 • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt väder.

 • Kontrollera tätningar, slangar, packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras över tiden.

 • Vid byte till biodiesel kan bränslefiltret sättas igen efter en tid.

 • Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare om du vill ha mer information om biodiesel.

Fylla på bränsle

g198621g198620

Fyll på tanken med dieselbränsle till ungefär 6–13 mm under tankens, inte påfyllningsrörets, övre kant.

Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minskar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

Kontrollera däcktrycket

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Lufttrycket i däcken ska vara 1,38 bar.

  Important: Upprätthåll rekommenderat tryck i alla däck för att få god klippkvalitet och korrekt maskindrift. Däcken får inte vara för löst pumpade.Kontrollera lufttrycket i samtliga däck innan du kör maskinen.

  g001055

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Dra åt hjulmuttrarna till 115–136 N·m i den ordning som visas i Figur 20 och Figur 21.

  g033358
  g033359

  Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt med korrekt åtdragningsmoment kan det leda till personskador.

  Dra åt hjulmuttrarna till rätt momentvärde.

  Justera vältskyddssystemet

  Varning

  Undvik vältolyckor som kan leda till livshotande personskador genom att hålla vältskyddet i upprätt låst läge och använda säkerhetsbältet.

  Kontrollera att sätesspärren håller sätet på plats.

  Varning

  Det finns inget vältskydd om störtbågen är nedfälld.

  • Kör inte maskinen på ojämn mark eller i en sluttning med störtbågen nedfälld.

  • Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

  • Använd inte säkerhetsbältet om störtbågen är nedfälld.

  • Kör långsamt och försiktigt.

  • Fäll upp störtbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.

  • Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar, elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.

  Important: Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är i det uppfällda och låsta läget. Använd inte säkerhetsbälte när störtbågen är nedsänkt.

  Fälla ned störtbågen

  Important: Fäll endast ned störtbågen om det är absolut nödvändigt.

  Important: Kontrollera att sätesspärren håller sätet på plats.

  g201853

  Fälla upp störtbågen

  g201854

  Justera klipphöjden

  Important: Klippdäcken klipper ofta cirka 6 mm lägre än en cylinderklippenhet med samma bänkinställning. Bänken på dessa klippdäck kan behöva ställas in 6 mm högre än cylinderklippenheterna som klipper i samma område.

  Important: Om du tar bort klippdäcken från maskinen är det mycket lättare att komma åt de bakre klippdäcken.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcket till marken, stäng av motorn och ta ut startnyckeln.

  2. Lossa den skruv som fäster respektive klipphöjdsfäste på klipphöjdsplattan (längst fram och på vardera sidan) (Figur 24).

  3. Ta bort bulten och börja med att justera framdelen.

   g011344
  4. Ta bort distansbrickan samtidigt som du stöttar kammaren (Figur 24)

  5. Flytta kammaren till önskad klipphöjd och montera distansbrickan i avsett klipphöjdshål och -spår (Figur 25).

   g201855
  6. Placera den gängade plattan i linje med distansbrickan.

  7. Montera skruven för hand.

  8. Upprepa steg 4 till 7 för justering av vardera sidan.

  9. Dra åt alla tre skruvarna till 41 N·m. Dra alltid åt den främre skruven först.

   Note: För justeringar på mer än 3,8 cm kan det behövas en tillfällig montering i mellanliggande höjd för att undvika att det kärvar (t.ex. om klipphöjden ändras från 3,1 cm till 7 cm).

  Kontrollera säkerhetsbrytarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsbrytarna.
 • Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen körs.

  Säkerhetsbrytarna är utformade så att de stänger av maskinen om du lämnar sätet samtidigt som gaspedalen är nedtryckt. Du kan dock resa dig från sätet medan motorn är igång om gaspedalen är i NEUTRALLäGET. Även om motorn fortsätter att vara igång när kraftuttagsbrytaren har kopplats ur och gaspedalen är uppsläppt måste du stänga av motorn innan du lämnar sätet.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, och vrid nyckeln till läget AV.

  2. Tryck ned bromspedalen och vrid nyckeln till läget På.

   Note: Om motorn dras runt är det fel på säkerhetssystemet. Åtgärda felet innan maskinen används.

  3. Vrid nyckeln till läget På, res dig från sätet och för kraftuttagsbrytaren till På.

   Note: Kraftuttaget ska inte starta. Om kraftuttaget ändå startar är det fel på säkerhetssystemet. Åtgärda felet innan maskinen används.

  4. Koppla in parkeringsbromsen, starta motorn och vänta på att glödstiften värms upp, vrid sedan nyckeln till På-LäGET och för gaspedalen ur NEUTRALLäGET.

   Note: InfoCenter visar ”traction denied” (hjuldrivning nekas) och maskinen bör inte röra sig. Om maskinen ändå rör sig är det fel på säkerhetssystemet. Åtgärda felet innan maskinen används.

  Kontrollera knivens stopptid

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivens stopptid.
 • Note: Sänk ned klippdäcken på en ren gräsmatta eller hård yta för att undvika att damm och skräp kastas omkring.

  Kontrollera stopptiden genom att ta hjälp av en annan person som får stå minst 6 m från däcken och observera knivarna på det ena klippdäcket. Koppla ur klippdäcken och notera hur lång tid det tar för knivarna att stanna helt. Om det tar längre än sju sekunder behöver bromsventilen justeras. Kontakta din Toro-återförsäljare som kan hjälpa dig att utföra denna justering.

  Välja kniv

  Standardkombinationssegel

  Den här kniven ger utmärkt lyft och utkastning under nästan alla förhållanden. Använd en annan kniv om högre eller lägre lyft och snabbare eller långsammare utkastarhastighet behövs.

  Egenskaper: Utmärkt lyft och utkastning under de flesta förhållanden.

  Vinklat segel

  Kniven fungerar vanligen bäst vid lägre klipphöjder (1,9–6,4 cm).

  Egenskaper:

  • Utkastningen blir jämnare vid lägre klipphöjder.

  • Kastar ut mindre åt vänster, vilket gör att klippta områden runt bunkrar och fairways ser snyggare ut.

  • Lägre effektbehov vid låga höjder och tätt gräs.

  Höglyft, parallellt segel

  Kniven fungerar vanligen bättre vid högre klipphöjder (7–10 cm).

  Egenskaper:

  • Ger högre lyft och snabbare utkastning.

  • Glest eller mycket mjukt gräs klipps betydligt bättre vid högre klipphöjder.

  • Effektivare utkastning av vått eller klibbigt gräs, vilket minskar anhopningen i däcket.

  • Kräver fler hästkrafter för att kunna användas.

  • Tenderar att kasta ut längre åt vänster, samt att bilda torvsträngar vid lägre klipphöjder.

  Fara

  Om höglyftskniven används tillsammans med samlarskärmen kan kniven gå sönder, vilket kan leda till personskador eller dödsfall.

  Använd inte höglyftskniven tillsammans med skärmen.

  Atomic-kniv

  Kniven har utformats för att tillhandahålla utmärkt lövkompostering.

  Egenskaper: Utmärkt lövkompostering.

  Välja tillbehör

   Kniv med vinklat segelHöglyftskniv med parallellt segel(får ej användas tillsammans med samlarskärmen)SamlarskärmRullskrapa
  Gräsklippning: klipphöjd på 1,9–4,4 cmRekommenderas för de flesta tillämpningarKan fungera väl i lätt eller glest gräsHar visat sig förbättra spridningen och resultatet efter klippning när det gäller gräs i nordligare klimat som klipps minst tre gånger i veckan och där högst en tredjedel av grässtrået avlägsnas. Får ej användas tillsammans med höglyftskniven med parallellt segelKan användas närhelst gräs ansamlas på rullarna eller stora platta gräsklumpar upptäcks. Skraporna kan ibland faktiskt öka ihopklumpningen.
  Gräsklippning: klipphöjd på 5–6,4 cmRekommenderas för tjockt eller frodigt gräsRekommenderas för lätt eller glest gräs
  Gräsklippning: klipphöjd på 7–10 cmKan fungera väl i frodigt gräsRekommenderas för de flesta tillämpningar
  LövkomposteringRekommenderas för användning tillsammans med samlarskärmenEj tillåtetBör endast användas tillsammans med kombinationssegel eller vinklat segel
  FördelarJämn utkastning vid lägre klipphöjd, snyggare resultat runt fairways och bunkrar, lägre effektbehovHögre lyft och snabbare utkastning. Gles eller mycket mjuk gräsmatta klipps vid högre klipphöjder. Vått eller klibbigt gräs kastas ut på ett effektivt sättKan förbättra spridningen och resultatet vid vissa typer av tillämpningar. Mycket bra för lövkomposteringMinskar ansamlingen på rullarna vid vissa tillämpningar.
  NackdelarLyfter inte gräset särskilt bra vid höga klipphöjder. Vått eller klibbigt gräs tenderar att ansamlas i kammaren, vilket leder till ett dåligt klippresultat och högre effektbehovKräver mer effekt för att kunna köras vid vissa tillämpningar. Har en tendens att bilda torvsträngar vid lägre klipphöjder i frodigt gräs. Får ej användas tillsammans med samlarskärmenOm du försöker klippa alltför mycket gräs med skärmen på kommer gräs att ansamlas i baffeln 

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder samt skyddsglasögon, hörselskydd och rejäla, halkfria skor. Sätt upp långt hår och använd inte smycken.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Håll händer och fötter borta från klippenheterna. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

  • Stanna maskinen och undersök knivarna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Koppla ur drivningen till klippenheten och stäng av motorn innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan justera den från förarplatsen).

  • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa utkastaren) ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på en plan yta.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ned redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd inte maskinen som bogserfordon.

  • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro®.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut ett skadat vältskydd. Reparera eller ändra det inte.

  Maskiner med fällbar störtbåge

  • Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är uppfälld.

  • Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning. Håll den fällbara störtbågen i upprätt låst läge, och använd säkerhetsbältet när du kör maskinen med störtbågen uppfälld.

  • Störtbågen ska endast fällas ned tillfälligt när så behövs. Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.

  • Tänk på att det inte finns något vältskydd när störtbågen är nedfälld.

  • Kontrollera området som ska klippas och ha aldrig störtbågen nedfälld i närheten av sluttningar, stup eller vattendrag.

  Säkerhet i sluttningar

  • Skapa egna rutiner och regler för körning i sluttningar. Rutinerna ska innehålla en kartläggning av arbetsplatsen för att avgöra vilka sluttningar som är säkra för maskindrift. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av förlorad kontroll eller tippning. Sådana olyckor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

  • Kör maskinen i en lägre hastighet när du befinner dig i en sluttning.

  • Om du känner dig osäker när du kör maskinen i sluttningar ska du inte köra där.

  • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

  • Välj en låg hastighet så att du inte behöver stanna eller växla när du kör i en sluttning.

  • Maskinen kan välta innan däcken förlorar greppet.

  • Kör aldrig maskinen på vått gräs. Däcken kan förlora greppet oavsett om bromsarna är tillgängliga och fungerar.

  • Undvik att starta, stänga av eller vända maskinen i en sluttning.

  • Rörelse i sluttningar ska ske långsamt och gradvis. Ändra inte maskinens hastighet eller riktning tvärt.

  • Kör inte maskinen nära stup, diken, flodbäddar eller vattendrag. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden (två maskinbredder).

  Starta motorn

  Important: Lufta bränslesystemet om något av följande har inträffat:

  • Motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut.

  • Underhåll har utförts på komponenter i bränslesystemet.

  1. Ta bort foten från gaspedalen och se till att pedalen är i NEUTRALLäGE. Kontrollera att parkeringsbromsen ligger i.

  2. För gasreglaget till läget för låg tomgångshastighet.

  3. Vrid nyckeln till KöRLäGET. Glödstiftsindikatorn ska tändas.

  4. Vrid nyckeln till STARTLäGET när glödstiftsindikatorn slocknar.

   Important: Kör inte startmotorn i mer än 15 sekunder åt gången, annars kan det uppstå fel på startmotorn i förtid. Om motorn inte startar efter 15 sekunder vrider du nyckeln till det AVSTäNGDA läget. Kontrollera reglagen och procedurerna, vänta i ytterligare 15 sekunder och upprepa startproceduren.

  5. Släpp omedelbart nyckeln när motorn startar och låt den gå tillbaka till KöRLäGET.

  6. För gasreglaget till önskat läge.

   Om temperaturen är under –7 °C, kan startmotorn vara på i 30 sekunder och sedan vara avstängd i 60 sekunder under två försök.

   Important: Stäng av motorn och låt den svalna innan du kontrollerar om det finns oljeläckor, lösa delar eller andra problem.

  Stänga av motorn

  Important: Låt motorn gå på tomgång i fem minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Detta gör att turboladdaren hinner svalna innan motorn stängs av. Om detta inte görs kan det resultera i turboladdningsproblem.

  Note: Sänk ned klippdäcken till marken när maskinen har parkerats. Detta frigör systemet från den hydrauliska belastningen, förhindrar slitage på systemets delar och förebygger även att klippdäcken sänks ned av misstag.

  1. För gasreglaget bakåt till det LåNGSAMMA läget.

  2. För kraftuttagsbrytaren till URKOPPLAT läge.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

  4. Vrid nyckeln till AV-LäGET.

  5. Ta ut nyckeln för att undvika att maskinen startas oavsiktligt.

  Klippa gräs med maskinen

  Note: Att klippa gräs med en hastighet som utsätter motorn för belastning förbättrar DPF-regenereringen.

  1. Flytta maskinen till arbetsområdet och placera den utanför klippområdet när du börjar klippa.

  2. Kontrollera att kraftuttagsbrytaren är i det URKOPPLADE läget.

  3. Flytta klipphastighetsbegränsarens spak framåt.

  4. Tryck på gasreglagebrytaren för att ställa in motorns varvtal på HöG TOMGåNG.

  5. Använd styrspaken för att sänka ned klippenheterna till marken.

  6. Tryck på kraftuttagsbrytaren för att förbereda klippenheterna för drift.

  7. Använd styrspaken för att höja upp klippenheterna från marken.

  8. Börja köra maskinen mot klippområdet och sänk ned klippenheterna.

   Note: Att klippa gräs med en hastighet som utsätter motorn för belastning förbättrar DPF-regenereringen.

  9. När du är klar med klippsträckan använder du styrspaken för att höja upp klippenheterna.

  10. Genomför en tårformad sväng för att snabbt komma i läge för nästa klippsträcka.

  Regeneration av dieselpartikelfilter

  Dieselpartikelfiltret (DPF) ingår i avgassystemet. Katalysatorn för dieseloxidering i dieselpartikelfiltret minskar mängden skadliga gaser och tar bort sot från motorns avgasrör.

  Dieselpartikelfiltrets regenereringsprocess använder värme från avgasröret till att förbränna sot som ansamlats på sotfiltret, vilket omvandlar sotet till aska och rensar kanalerna i sotfiltret så att filtrerade avgaser från motorn flödar ut ur dieselpartikelfiltret.

  Motorns dator övervakar mängden sot genom att mäta baktrycket i dieselpartikelfiltret. Om baktrycket är för högt kan sotet inte förbrännas i sotfiltret då motorn går normalt. Tänk på följande för att hålla dieselpartikelfiltret fritt från sot:

  • Passiv regenerering förekommer kontinuerligt medan motorn är igång. Kör motorn på fullt motorvarvtal när det är möjligt för att främja DPF-regenerering.

  • Om baktrycket är för högt talar motorns dator om via InfoCenter när ytterligare processer (stöd- och återställningsregenerering) är igång.

  • Låt processen för stöd- och återställningsregenerering slutföras innan du stänger av motorn.

  Använd och underhåll maskinen med dieselpartikelfiltrets funktioner i åtanke. Motorbelastning på tomgång med högt motorvarvtal producerar i allmänhet tillräcklig avgastemperatur för DPF-regenereringen.

  Important: Minimera tiden som motorn går på tomgång eller kör motorn på ett lägre varvtal för att minska ansamlingen av sot i sotfiltret.

  Var försiktig

  Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under den parkerade regenereringen eller återställningsregenereringen av dieselpartikelfiltret. Heta avgaser kan skada dig eller andra människor.

  • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns något brännbart material runt avgassystemet.

  • Rör aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • Stå aldrig vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

  Ansamling av sot i dieselpartikelfiltret

  • Med tiden samlas sot i dieselpartikelfiltrets sotfilter. Motorns dator övervakar sotnivån i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med sot har ansamlats meddelar datorn dig att det är dags att regenerera dieselpartikelfiltret.

  • DPF-regenerering är en process som värmer upp dieselpartikelfiltret, vilket omvandlar sotet till aska.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av sotansamling.

  Motorns varningsmeddelanden – sotansamling

  IndikeringsnivåFelkodMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Motorvarning
  g213866
  Datorn minskar motoreffekten till 85 %Utför en parkerad regenerering så snart som möjligt. Se Parkerad regenerering.
  Nivå 2: Motorvarning
  g213867
  Datorn minskar motoreffekten till 50 %Utför en återställningsregenerering så snart som möjligt. Se Återställningsregenerering.

  Ansamling av aska i dieselpartikelfiltret

  • Lättare aska töms ut genom avgassystemet. Tyngre aska ansamlas i sotfiltret.

  • Aska är en biprodukt av regenereringsprocessen. Med tiden ansamlas aska i dieselpartikelfiltret, som inte töms ut genom motorns avgasrör.

  • Motorns dator beräknar mängden aska som har ansamlats i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med aska ansamlats skickar motorns dator information till InfoCenter i form av ett systemmeddelande eller motorfel för att ange ansamling av aska i dieselpartikelfiltret.

  • Systemmeddelandet och felen är tecken på att dieselpartikelfiltret behöver servas.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av askansamling.

  Systemmeddelanden och motorvarningsmeddelanden i InfoCenter – ansamling av aska

  IndikeringsnivåMeddelande eller felkodMinskning av motorvarvtalMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Systemmeddelande
  g213865
  Ingen100 %Meddela serviceavdelningen att meddelande nr 179 visas i InfoCenter.
  Nivå 2: Motorvarning
  g213863
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 85 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 3: Motorvarning
  g213864
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 50 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 4: Motorvarning
  g214715
  Motorvarvtal vid högsta åtdragning + 200 varv/minutDatorn minskar motoreffekten till 50 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utförs när maskinen är igång:

  Typ av regenereringFörutsättningar för DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  PassivInträffar under normal användning av maskinen vid högt motorvarvtal eller hög motorbelastningInfoCenter visar inte en symbol som anger passiv regenerering.
  Under passiv regenerering utsänder dieselpartikelfiltret mycket varma avgaser, oxiderar skadliga utsläpp och bränner sot till aska.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  StödInträffar som ett resultat av lågt motorvarvtal, låg motorbelastning eller när datorn upptäcker baktryck i dieselpartikelfiltretNär symbolen för stöd-/återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter pågår en stödregenerering.
  Under stödregenerering styr datorn insugningsreglaget för att öka avgastemperaturen, vilket aktiverar stödregenereringen.
  Se DPF-stödregenerering.
  ÅterställningInträffar endast efter stödregenereringen om datorn upptäcker att stödregenereringen inte minskade sotnivån tillräckligtNär symbolen för stöd-/återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter pågår en regenerering.
  Det sker även var 100:e timme för att återställa de grundläggande sensoravläsningarna
  Under återställningsregenereringar styr datorn insugningsreglage och bränsleinsprutare för att öka avgastemperaturen under regenereringen.
  Se Återställningsregenerering.

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter där det är nödvändigt att parkera maskinen:

  Typ av regenereringFörutsättningar för DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  ParkeradSot ansamlas till följd av långvarig drift vid låga motorvarvtal eller låg motorbelastning. Detta kan också inträffa som följd av felaktig användning av bränsle eller oljaNär symbolen för parkerad regenerering (Graphic) visas i InfoCenter har en regenerering begärts.
  Datorn upptäcker baktryck på grund av att sot har ansamlats och begär en parkerad regenerering
   • Genomför en parkerad regenerering så snart som möjligt så att du slipper behöva genomföra en återställningsregenerering.
  • En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.
  • Tanken måste vara minst ¼ full.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.
  Se Parkerad regenerering.
  ÅterställningInträffar om du har ignorerat begäran om parkerad regenerering och fortsatt köra enheten, vilket orsakar en ännu större ansamling av sot när dieselpartikelfiltret redan är i behov av en parkerad regenereringNär symbolen för återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter har en återställningsregenerering begärts.
  Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp av en servicetekniker, som utför återställningsregenereringen.
  • En återställningsregenerering tar upp till fyra timmar att slutföra.
  • Tanken måste vara minst halvfull.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.
  Se Återställningsregenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering genomförs som en del av motorns vanliga drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenereringen.

  DPF-stödregenerering

  g214711
  • Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visas i InfoCenter (Figur 32).

  • Datorn övertar kontrollen av insugsreglaget för att höja temperaturen på motorns avgaser.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  • Symbolen Graphic visas i InfoCenter medan stödregenereringen pågår.

  • Om möjligt, stäng inte av motorn eller minska motorns varvtal medan stödregenereringen pågår.

   Important: Låt maskinen slutföra stödregenereringsprocessen innan du stänger av motorn.

   Note: Stödregenereringen är slutförd när symbolen Graphic försvinner från InfoCenter.

  Återställningsregenerering

  g214711
  • Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visas i InfoCenter (Figur 33).

  • Datorn övertar kontrollen av insugsreglaget och ändrar processen för bränsleinsprutning för att höja temperaturen på motorns avgaser.

   Important: Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visar att maskinens avgastemperatur kan vara varmare än under regelbunden drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  • Symbolen Graphic visas i InfoCenter medan återställningsregenereringen pågår.

  • Om möjligt, stäng inte av motorn eller minska motorns varvtal medan återställningsregenereringen pågår.

   Important: Låt maskinen slutföra återställningsregenereringsprocessen innan du stänger av motorn.

   Note: Återställningsregenereringen är slutförd när symbolen Graphic försvinner från InfoCenter.

  Parkerad regenerering

  g214713
  • Symbolen för begäran om parkerad regenerering visas i InfoCenter (Figur 34).

  • Om en parkerad regenerering krävs visar InfoCenter motorvarning SPN 3719, FMI 16 (Figur 35) och motorns dator minskar motoreffekten till 85 %.

   g213866

   Important: Om du inte genomför en parkerad regenerering inom två timmar minskar motorns dator motoreffekten till 50 %.

  • En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.

  • Om du är auktoriserad av ditt företag måste du ange PIN-koden för att genomföra en parkerad regenerering.

  Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering

  1. Kontrollera att maskinens tank är minst ¼ full.

  2. Flytta maskinen utomhus till ett område utan brandfarligt material.

  3. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  4. Kontrollera att gaspedalerna eller rörelsereglagespakarna är i NEUTRALLäGET.

  5. Sänk ned klippenheterna och stäng av dem (om tillämpligt).

  6. Koppla in parkeringsbromsen.

  7. Ställ in gasreglaget på LåG TOMGåNG.

  Utföra en parkerad regenerering

  Note: Anvisningar om hur du låser upp låsta menyer finns i avsnittet Åtkomst till låsta menyer.

  1. Gå till den låsta menyn och lås upp undermenyn med låsta inställningar (Figur 36). Se Åtkomst till låsta menyer.

   g028523
  2. Gå till HUVUDMENYN, tryck på mittknappen för att bläddra ned till SERVICEMENYN och tryck sedan på högerknappen för att välja alternativet SERVICE (Figur 37).

   Note: PIN-symbolen bör nu visas i skärmens övre högra hörn i InfoCenter.

   g212371
  3. I SERVICEMENYN ska du trycka på mittknappen tills alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) visas, och sedan trycker du på högerknappen för att välja alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) (Figur 38).

   g212138
  4. När ”Initiate DPF Regen. Are you sure?” (”Påbörja DPF-regen. Är du säker?”) visas trycker du på mittknappen (Figur 39).

   g212125
  5. Om kylvätsketemperaturen understiger 60 °C visas meddelandet ”Insure Graphic is running and above 60C/140F” (”Kontrollera att är igång och är över 60 °C”) (Figur 40).

   Övervaka temperaturen på displayen och kör motorn på full gas tills temperaturen når 60 °C, och tryck därefter på mittknappen.

   Note: Om kylvätsketemperaturen överstiger 60 °C hoppas denna skärm över.

   g211986
  6. För gasreglaget till LåG TOMGåNG och tryck på mittknappen (Figur 41).

   g212372
  7. Följande meddelanden visas när den parkerade regenereringen inleds:

   1. Meddelandet ”Initiating DPF Regen.” (”Startar DPF-regen.”) visas (Figur 42).

    g212405
   2. Meddelandet ”Waiting on Graphic” (”Väntar på ”) visas (Figur 43).

    g212406
   3. Datorn känner av huruvida regenereringen pågår. Ett av följande meddelanden visas i InfoCenter:

    • Om regenereringen är tillåten visas meddelandet ”Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion” (”Regen. har startats. Det kan ta upp till 30 minuter innan den är klar”) i InfoCenter. Vänta tills den parkerade regenereringsprocessen har slutförts (Figur 44).

     g213424
    • Om regenereringsprocessen inte tillåts av motorns dator visas meddelandet ”DPF Regen Not Allowed” (”DPF-regen. tillåts inte”) i InfoCenter (Figur 45). Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen.

     Important: Om inte alla krav för regenereringen uppfylls, eller om mindre än 50 timmar har gått sedan den senaste regenereringen, visas meddelandet ”DPF Regen Not Allowed” (”DPF-regen. tillåts inte”).

     g212410
  8. När regenereringen är igång återgår InfoCenter till startskärmen och visar följande symboler:

   GraphicMotorn är kall – vänta.
   GraphicMotorn är varm – vänta.
   GraphicMotorn varm – regenerering pågår (procentandel slutförd).
  9. Den parkerade regenereringen är genomförd när meddelandet ”Regen Complete” (”Regen. slutförd”) visas på InfoCenter. Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen (Figur 46).

   g212404

  Återställningsregenerering

  • Om du ignorerar begäran om en parkerad regenerering (visas i InfoCenter) och fortsätter att använda maskinen kan en kritisk mängd sot byggs upp i dieselpartikelfiltret.

  • Om en återställningsregenerering krävs visar InfoCenter motorvarning SPN 3719, FMI 16 (Figur 47) och motorns dator minskar motoreffekten till 85 %.

   g213867

   Important: Om du inte genomför en återställningsregenerering inom 15 minuter sänker motorns dator motoreffekten till 50 %.

  • Utför en återställningsregenerering när ett motorstopp inträffar och en parkerad regenerering inte effektivt kan rengöra dieselpartikelfiltret från sot.

  • En återställningsregenerering tar upp till fyra timmar att slutföra.

  • En tekniker från en återförsäljare måste utföra återställningsregenereringen. Kontakta en auktoriserad Toro-distributör.

  Om maskinens driftegenskaper

  Öva att köra maskinen eftersom den har en hydrostatisk transmission och dess egenskaper skiljer sig från många gräsunderhållningsmaskiner. Tänk särskilt på transmissionen, motorhastigheten, belastningen på knivarna och vikten av att känna till hur bromsarna fungerar när du kör maskinen.

  Med Toro Smart Power™ behöver inte föraren lyssna på motorhastigheten vid svåra förhållanden. Tack vare Smart Power-drivningen kör inte maskinen fast vid tufft gräs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan.

  En annan egenskap att uppmärksamma är funktionen hos pedalerna som är anslutna till bromsarna. Bromsarna kan användas som hjälp för att svänga med maskinen. De ska dock användas med försiktighet, i synnerhet på mjukt eller vått gräs eftersom gräsmattan kan få revor av misstag. En annan fördel med bromsarna är att de upprätthåller drivningen. Under vissa lutningsförhållanden slirar motlutshjulet och förlorar fästet. Om denna situation skulle uppstå, trycker du ned motlutspedalen gradvis och med jämna mellanrum tills motlutshjulet slutat att slira, vilket därmed ökar drivningen på medlutshjulet.

  Var extra försiktig när du kör maskinen på lutande underlag. Se till att säteslåset är ordentligt säkrat och att säkerhetsbältet är fastsatt. Kör sakta och undvik tvära svängar i sluttningar, för att undvika att välta. Klippdäcken måste sänkas vid körning nedför backar för att du ska kunna kontrollera styrningen.

  Important: Låt motorn gå på tomgång i 5 minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Detta låter turboladdaren svalna innan du stänger av motorn. Om detta inte görs kan resultatet bli turboladdningsproblem.

  Koppla ur samtliga reglage och flytta gasreglaget till det långsamma läget innan du stänger av motorn. Genom att ställa in motorhastigheten på långsamt läge minskas det höga motorvarvtalet, bullernivån och vibrationen. Vrid nyckeln till läget AV för att stänga av motorn.

  Använda motorns kylfläkt

  Motorns kylarfläkt regleras normalt av maskinen. Maskinen kan köra fläkten bakåt och blåsa bort skräp från det bakre gallret. Under normala körförhållanden reglerar maskinen fläktens hastighet och riktning baserat på kylvätske- och hydraulvätsketemperaturen, och fläkten byter automatiskt riktning för att blåsa bort skräp från det bakre gallret. Körning bakåt sker automatiskt när kyl- eller hydraulvätskan når en viss temperatur.

  Du kan ändra fläktens riktning manuellt. Håll de två yttre knapparna på InfoCenter nedtryckta i två sekunder och fläkten genomför en manuell körning bakåt. Kör fläkten bakåt när det bakre gallret är igensatt eller innan du kör in maskinen i verkstaden eller ett förvaringsområde.

  g036843g036844

  Använda farthållaren

  Omkopplaren för farthållaren låses i pedalläget så att önskad hastighet bibehålls. Om du trycker baktill på omkopplaren stängs farthållaren av, om omkopplaren är i mittläget aktiveras farthållaren och om du trycker framtill på omkopplaren ställs den önskade hastigheten in.

  Note: Pedalläget inaktiveras också om du trycker på någon av bromspedalerna eller för gaspedalen till BACKLäGET i en sekund.

  Använda transportspärrarna

  Gäller endast Groundsmaster 4700

  Använd de två bakre transportspärrarna för klippdäck nr 6 och 7 när du kör maskinen över långa avstånd, i ojämn terräng, vid transport eller när maskinen ska förvaras.

  g038610

  Arbetstips

  Använda maskinen

  • Starta motorn. Om funktionen AUTO. TOMGåNG är inaktiverad kör du motorn på HALV TOMGåNG tills den är uppvärmd. Kör motorn på HöG TOMGåNG, lyft upp klippardäcken, koppla ur parkeringsbromsen, tryck på gaspedalen för framåtkörning och kör försiktigt till en öppen plats.

  • Öva på att köra framåt och backa samt starta och stanna maskinen. Stanna maskinen genom att ta bort foten från gaspedalen och låta pedalen återgå till NEUTRALLäGE, eller trampa ned backningspedalen.

   Note: När du kör nedför en sluttning med maskinen kan du behöva använda backningspedalen för att stanna.

  • Klipp sluttningar uppifrån och ned snarare än tvärs över när så är möjligt. Ha alltid klippdäcken sänkta när du kör nedför sluttningar för bättre manövrering. Sväng inte med maskinen i sluttningar.

  • Öva dig på att köra runt hinder med klippdäcken uppe och nere. Var försiktig när du kör i trånga utrymmen, så att inte maskinen eller klippdäcken skadas.

  • Kör alltid långsamt på ojämnt underlag.

  • Om det finns ett hinder i vägen höjer du klippdäcken så att du kan klippa runt hindret.

  • När maskinen transporteras från ett arbetsområde till ett annat ska klippdäcken höjas upp helt och hållet, kraftuttaget kopplas ur, skjutreglaget för klippning/transport föras till TRANSPORTLäGET och gasreglaget föras till det SNABBA läget.

  Ändra klippmönster

  Byt klippmönster ofta för att undvika ett dåligt klippresultat till följd av upprepad klippning i en och samma riktning.

  Motviktssystemets funktion

  Motviktssystemet bevarar det hydrauliska baktrycket på däcklyftcylindrarna. Detta motviktstryck överför klippdäckets vikt till klipparens drivhjul för att förbättra hjuldrivningen. Motviktstrycket har ställts in på fabriken för optimal jämvikt mellan klippresultat och dragkraft vid de flesta gräsförhållanden. Om du sänker motviktsinställningen kan du få ett stabilare klippdäck, men dragkraften kan minska. Om du ökar motviktsinställningen kan dragkraften öka, men klippresultatet kan bli sämre. Se Ställa in motvikten.

  Lösa problem med klippresultatet

  Se felsökningsguiden för klippresultatsproblem på www.Toro.com.

  Använda rätt klippmetoder

  • Börja klippningen genom att koppla in klippdäcken och därefter köra långsamt mot det område som ska klippas. Sänk klippdäcken när de främre klippdäcken befinner sig ovanför klippområdet.

  • Om du vill klippa vissa områden i ett randigt mönster med räta linjer letar du reda på ett träd eller något annat föremål längre bort och kör rakt emot det.

  • Så snart de främre klippdäcken når klippområdets kant höjer du dem och gör en droppformad sväng, för att snabbt komma i läge för nästa klippsträcka.

  • Samlarskärmar som skruvas fast finns tillgängliga för klippdäcken. Samlarskärmarna fungerar utmärkt om du underhåller gräset regelbundet så att inte mer än 2,5 cm avlägsnas vid varje klippning. Om för mycket av gräsets längd klipps av när samlarskärmarna är monterade kan slutresultatet efter klippning försämras och behovet av större motoreffekt märkas. Samlarskärmarna fungerar även bra till att sönderdela löv på hösten.

  Klippa när gräset är torrt

  Klipp antingen en bit in på förmiddagen för att undvika daggen som får gräset att klumpa ihop sig eller sent på eftermiddagen för att undvika de skador som direkt solljus kan orsaka på den känsliga, nyklippta gräsmattan.

  Välja rätt klipphöjdsinställning för förhållandena

  Klipp maximalt av 25 mm eller högst en tredjedel av grässtrået. Vid klippning av ovanligt frodigt och tätt gräs kan du behöva höja klipphöjdsinställningen ytterligare ett steg.

  Klippa med slipade knivar

  En slipad kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna som ett slött knivblad. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket försämrar tillväxten och ökar risken för sjukdomar. Kontrollera att kniven hålls i gott skick och att seglet är helt.

  Kontrollera klippdäckets skick

  Se till så att klippkamrarna är i bra skick. Räta ut eventuella böjda komponenter i kamrarna för att säkerställa korrekt spel mellan knivspets och kammare.

  Underhålla maskinen efter klippning

  Tvätta maskinen ordentligt efter klippningen. Använd en trädgårdsslang utan munstycke så att tätningar och lager inte förorenas eller skadas av ett för högt vattentryck. Se till att smuts och gräsklipp inte kommer i kontakt med kylaren och oljekylaren. Inspektera maskinen efter rengöring för att säkerställa att det inte finns några hydraulvätskeläckor och att hydrauliska och mekaniska delar inte är skadade eller slitna. Kontrollera även att klippdäckens knivar är vassa.

  Vändlägets funktion

  Med vändläget har användaren en praktisk kontrollösning med en knapp för att höja klippdäcken ovanför gräset samtidigt som knivarna tillfälligt stannas, vilket gör att föraren kan fokusera på att köra maskinen i slutet av ett klippområde, eller för att navigera runt andra hinder.

  När vändläget är AKTIVERAT höjs automatiskt alla klippdäck från flytläget till en förinställd höjd och knivarna fälls in då lyftbrytaren trycks bakåt (Figur 10). För att fortsätta klipparbetet trycker du höjnings-/sänkningskontakten framåt. Då sänks alla klippdäck ned och bladen startar igen.

  När vändläget är AVAKTIVERAT kan du manuellt höja klippdäcken från flytläget genom att trycka och hålla ner alla lyftomkopplare bakåt tills klippdäcken höjer sig till önskad höjd. På Groundsmaster 4700-maskiner ska du trycka på alla tre lyftomkopplare för att höja samtliga sju klippdäck (Figur 10). Klipparknivarna kopplas inte ur förrän klippdäcken lyfts till samma förinställda höjd som klippdäcken när vändläget är AKTIVERAT.

  Den rekommenderade standardinställningen för denna funktion är På.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring och transport.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna, i synnerhet knivens fästelement.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert.

  Knuffa eller bogsera maskinen

  I nödfall kan maskinen skjutas framåt genom att man aktiverar förbikopplingsventilen i den varierbara hydraulpumpen och sedan knuffar eller bogserar maskinen.

  Important: Knuffa eller bogsera inte maskinen snabbare än 3–4,8 km/h, eftersom transmissionen kan skadas. Förbikopplingsventilen måste alltid vara öppen när maskinen knuffas eller bogseras.

  1. Öppna huven och leta upp överströmningsventilerna (Figur 50) högst upp på pumpen, bakom batteriet/förvaringslådorna.

  2. Vrid varje ventil tre varv moturs för att öppna ventilen och låta olja avledas internt.

   Note: Öppna inte mer än tre varv. Eftersom vätskan avleds kan maskinen flyttas långsamt utan att transmissionen skadas.

   g036666g020510
  3. Stäng förbikopplingsventilerna innan du startar motorn. Dra åt varje ventil till 70 N·m för att stänga den.

  Important: Om du måste knuffa eller bogsera maskinen bakåt måste även backventilen i fyrhjulsdrivningens grenrör förbikopplas. Förbikoppla backventilen genom att ansluta en slangenhet (artikelnr 95-8843), två kopplingar (artikelnr 95-0985) och två hydraulkopplingar (artikelnr 340-77) till tryckkontrollporten för backdrift på hydrostaten och till porten mellan portarna M8 och P2 på det bakre grenröret som sitter på insidan av höger framdäck.

  Hitta fästpunkterna

  Note: Använd DOT-godkända spännband med korrekt märkvärde i de fyra hörnen när maskinen ska fästas.

  • På var sida om ramen vid förarplattformen

  • På den bakre stötdämparen

  g208989
  g036665

  Underhåll

  Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att gå till www.Toro.com där du klickar på länken Manuals och söker efter din maskin.

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i den främre planetväxeln.
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Byt hydraulfiltret.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera säkerhetsbrytarna.
 • Kontrollera knivens stopptid.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Töm vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn.
 • Töm ut vatten eller andra föroreningar från bränslefiltret/vattenseparatorn.
 • Kontrollera att bakaxeln och bakaxelväxellådan inte läcker.
 • Kontrollera kylvätskenivån varje dag innan motorn startas.
 • Ta bort skräp från motorområdet, oljekylaren och kylaren varje dag (rengör dem oftare vid smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Undersök hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage.
 • Var 50:e timme
 • Smörj lager och bussningar.(samt efter varje tvätt).
 • Kontrollera batteriets tillstånd.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 250:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren (tidigare om indikatorn är röd, och oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Byt ut motorbränslefiltret.
 • Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum.
 • Kontrollera planetväxeloljan(kontrollera om du upptäcker externa läckor).
 • Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum.
 • Kontrollera oljan i bakaxeln.
 • Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda.
 • Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Byt olja i den främre planetväxelneller årligen, beroende på vilket som inträffar först.
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
 • Byt hydraulvätskan.
 • Byt hydraulfiltret.
 • Var 6000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltret,eller rengör sotfiltret, om motorfel spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 visas i InfoCenter.
 • Före förvaring
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera alla fästelement.
 • Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter.
 • Måla i lackskador.
 • Årligen
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
  Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera vätskenivån i kylsystemet.       
  Töm vatten-/bränsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltret, dammkåpan och luftningsventilen.       
  Undersök ovanliga motorljud.1       
  Undersök om det finns skräp i kylaren eller gallret.       
  Kontrollera om det finns missljud vid körning/användning.       
  Kontrollera hydraulvätskenivån.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Smörj alla smörjnipplarna.2       
  Bättra på skadad lack.       

  1 Undersök glödstift och insprutningsmunstycken om motorn är svårstartad, om den avger överdrivet mycket rök eller vid ojämn gång.

  2 Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan.

  Important: Information om ytterligare underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     
     

  Serviceintervallstabell

  decal125-4606

  Förberedelser för underhåll

  Säkerhet före underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller reparerar maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Koppla ur klippenheterna.

   • Sänk klippenheterna.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  Förbereda maskinen för underhåll

  1. Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.

  2. Parkera maskinen på en plan yta.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

  4. Sänk klippenheten/klippenheterna om det behövs.

  5. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  6. Vrid nyckeln till STOPPLäGET och ta ut den.

  7. Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  Lyfta maskinen

  Använd följande punkter när maskinen lyfts upp:

  Framtill på maskinen – på maskinens ram, framför hjuldrivningsmotorerna (Figur 54)

  Important: Använd inte hjuldrivningsmotorerna för att stötta upp maskinen. Håll lyftutrustningen fri från hydraulrör och slangar.

  g036670

  Baktill på maskinen – mitt på axeln (Figur 55)

  Leta reda på domkrafterna av angiven kapacitet på båda sidorna av växellådan och under axeln.

  Important: Använd inte dragstången för att stötta upp maskinen.

  g036671

  Öppna motorhuven

  Luta motorhuven för att komma åt chassit enligt Figur 56.

  g036674

  Komma åt hydraullyftens batterifack

  Luta sätet för att komma åt hydraullyftens batterifack enligt Figur 57.

  g036706

  Smörjning

  Smörja lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj lager och bussningar.(samt efter varje tvätt).
 • Typ av fett: Litiumfett nr 2

  Smörjnipplarnas placering och antal är som följer:

  • Bromsaxelns lager (5) enligt Figur 58

   g009704
  • Bakre axeltappsbussningar (2) enligt Figur 59

   g009705
  • Styrcylinderns kulleder (2) enligt Figur 60

   g009706
  • Dragstångskulleder (2) enligt Figur 60

  • Axeltappsbussningar (2) enligt Figur 60

   Important: Den översta nippeln på axeltappen ska bara smörjas en gång om året (2 pumpningar).

  • Lyftarmsbussningar (1 per däck) enligt Figur 61

   g009707
  • Lyftcylindersbussningar (2 per däck) enligt Figur 61

  • Klippenhetens spindelaxellager (2 per klippdäck) enligt Figur 62

   Note: Du kan använda vilken som helst av nipplarna, beroende på vilken som är mest tillgänglig. Pumpa in fett i nippeln tills en liten mängd kommer ut längst ned i spindelkåpan (under däcket).

   g009708
  • Klippenhetens bärarmsbussningar (1 per klippdäck) enligt Figur 62

  • Bakre rullager (2 per klippdäck) enligt Figur 63

   g005979

   Important: Kontrollera att smörjskåran på varje rulle är justerad mot smörjhålet i rullaxelns vardera ände. Det finns även ett justeringsmärke på ena änden av rullaxeln som kan användas som hjälp att justera skåran mot hålet.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren (tidigare om indikatorn är röd, och oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Undersök om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. Byt ut den om den är skadad. Kontrollera hela intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  Utför service på luftrenarfiltret bara när serviceindikatorn (Figur 64) anger att det krävs. Om du byter luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när du har avlägsnat filtret.

  g009709

  Important: Försäkra dig om att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenarhuset.

  1. Byt ut luftrenaren (Figur 65).

   g198631g031861

   Note: Rengör inte det använda elementet, eftersom det kan skada filtermediet.

   Important: Försök aldrig att rengöra säkerhetsfiltret (Figur 66). Byt ut säkerhetsfiltret mot ett nytt var tredje gång huvudfiltret servas.

   g009712
  2. Nollställ indikatorn (Figur 64) om den är röd.

  Serva motoroljan

  Oljespecifikationer

  Använd högkvalitativ motorolja med låg askhalt som uppfyller eller överträffar följande specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller högre

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Om motorolja av annan typ än API CJ-4 eller högre, ACEA E6 eller JASO DH-2 används kan detta orsaka att dieselpartikelfiltret täpps igen eller att motorn skadas.

  Använd motorolja med följande viskositetsgrad:

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över -17,8 °C) 

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos din auktoriserade Toro-återförsäljare. Se reservdelskatalogen för artikelnummer.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan och efter motorn startas första gången.

  Important: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivån är ovanför markeringen Full på oljestickan kan motoroljan vara utspädd med bränsle.Om oljenivån är ovanför markeringen Full ska du byta motoroljan.

  Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den. Fyll på olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen ”Add”.Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  Important: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan gå sönder om du kör den med för mycket eller för lite olja.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Kontrollera oljenivån i motorn (Figur 67).

   g198647g031256

   Note: När du använder annan olja, bör du tappa ut all gammal olja ur vevhuset innan du fyller på ny olja.

  Vevhusvolym

  Cirka 5,7 liter med filtret.

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 250:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
  1. Starta motorn och låt den gå i fem minuter så att oljan värms upp.

  2. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, stäng av motorn, ta ur nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  3. Byt motorns olja och filter (Figur 68).

   g031675
  4. Fyll på olja i vevhuset.

  Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 6000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltret,eller rengör sotfiltret, om motorfel spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 visas i InfoCenter.
  • Om systemmeddelande visas i InfoCenter är det nästan dags för service av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

   g213865
  • Om motorfel (Kontrollera motor), (Kontrollera motor) eller (Kontrollera motor) visas i InfoCenter (Figur 70) ska du rengöra sotfiltret genom att följa stegen nedan:

   g214715g213864g213863
   1. I avsnittet om motorn i servicehandboken finns information om demontering och montering av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

   2. Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare om du behöver reservdelar eller service för dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret.

   3. Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare så att de kan återställa motorns styrenhet när du har monterar ett rent dieselpartikelfilter.

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

  • Använd en tratt och fyll på bränsletanken utomhus på en öppen plats, när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6 till 13 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

  Tömma bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn.
 • Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Före förvaring
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Töm och rengör även tanken om bränslesystemet förorenas eller om du ställer maskinen i förvaring under en längre period. Använd rent bränsle för att spola ur tanken.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Årligen
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Undersök om bränsleledningarna och anslutningarna har skador eller har försämrats på annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Utföra service på vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm ut vatten eller andra föroreningar från bränslefiltret/vattenseparatorn.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Serva vattenseparatorn enligt Figur 71.

  g198661g031412

  Serva bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut motorbränslefiltret.
  1. Gör rent området kring bränslefilterhuvudet (Figur 72).

   g028799
  2. Demontera filtret och rengör filterhuvudets monteringsyta (Figur 72).

  3. Smörj filterpackningen med ren motorsmörjolja. Mer information finns i bruksanvisningen till motorn.

  4. Montera den torra filterskålen för hand tills packningen kommer i kontakt med filterhuvudet, och vrid den sedan ytterligare ett halvt varv.

  5. Starta motorn och kontrollera om det finns bränsleläckor kring filterhuvudet.

  Rengöra gallret för bränsleupptagningsröret

  Bränsleupptagningsröret sitter på bränsletankens insida och är utrustat med ett filter som förhindrar att skräp kommer in i bränslesystemet. Demontera bränsleupptagningsröret och rengör filtret vid behov.

  1. Ta bort slangklämman som fäster bränsletillförselslangen vid bränsleupptagningsrörets fäste (Figur 73).

   g036687
  2. Skilj slangen från fästet (Figur 73).

  3. Lyft upp bränsleupptagningsröret från bränsletanken (Figur 73).

   Note: Lyft röret direkt från bussningen i tanken.

  4. Ta bort allt skräp från gallret på bränsleupptagningsrörets ände (Figur 73).

  5. För in bränsleupptagningsröret genom gummibussningen och ned i tanken (Figur 73).

   Note: Kontrollera att bränsleupptagningsröret sitter ordentligt i gummibussningen.

  6. Montera tillförselslangen på bränsleupptagningsrörets koppling och fäst slangen med slangklämman som du tog bort i steg 1.

  Snapsa bränslesystemet

  Snapsa bränslesystemet innan du startar motorn för första gången, om tanken har tömts på bensin eller efter underhåll av bränslesystemet (t.ex. efter att du har tömt filtret/vattenseparatorn eller bytt bränsleslang).

  Innan du snapsar bränslesystemet ska du utföra följande steg:

  1. Kontrollera att det finns bränsle i bränsletanken.

  2. Vrid tändningsnyckeln till läget På i 10–15 sekunder.

   Note: Detta göra att bränslepumpen snapsar bränslesystemet.

  Important: Snapsa inte bränslesystemet genom att använda startmotorn för att dra runt motorn.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Kontrollera batteriets skick

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets tillstånd.
 • Important: Lossa minuskabeln från batteriet innan du svetsar något på maskinen, så att inte elsystemet skadas. Koppla även bort motorn, InfoCenter och maskinens styrenheter innan du svetsar på maskinen.

  Note: Se till att hålla kabelanslutningarna och hela batterilådan rena, eftersom ett smutsigt batteri långsamt laddas ur. Rengör batteriet genom att tvätta hela lådan med en lösning bestående av natriumbikarbonat och vatten. Skölj med rent vatten. Fetta in batteripoler och kabelskor med smörjfett av typen Grafo 112X (skinover) (Toro artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

  Ladda och ansluta batteriet

  1. Lossa och höj förarens konsolpanel (Figur 74).

   g009985

   Fara

   Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är dödligt vid förtäring och orsakar allvarliga brännskador.

   • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

   • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

  2. Ta bort gummiskon från pluskabelanslutningen och undersök batteriet.

  3. Ta bort minuskabeln (svart) från minuskabelanslutningen (–) och pluskabeln (röd) från pluskabelanslutningen (+) på batteriet (Figur 75).

   Varning

   Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

   • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

   Varning

   Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

   • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

   g009986
  4. Anslut en batteriladdare på 3–4 A till batteripolerna. Ladda batteriet med 3–4 A under 4–8 timmar.

   Varning

   Vid laddning av batteriet bildas explosiva gaser.

   Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  5. Koppla ur laddningsanordningen från eluttaget och batteripolerna när batteriet är laddat.

  6. Fäst pluskabeln (röd) till pluskabelanslutningen (+) och minuskabeln (svart) till minuskabelanslutningen (–) på batteriet (Figur 75).

  7. Fäst kablarna vid polerna med skruvar och muttrar.

   Note: Se till att pluskabelanslutningen (+) går ända upp till polen och att kabeln sitter tätt emot batteriet. Kabeln får inte vidröra batterikåpan.

  8. Fetta in båda batterianslutningarna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over), artikelnr 505-47, vaselin eller ett lättare fett för att förhindra korrosion.

  9. Trä gummiskon över den positiva anslutningen.

  10. Stäng konsolpanelen och säkra spärren.

  Hitta säkringarna

  Maskinens säkringsblock sitter i den högra förvaringslådan.

  decal125-4605
  1. Lossa spärren för locket till höger förvaringslåda och lyft upp locket (Figur 77) för att komma åt säkringsblocket (Figur 78).

   g009985
  2. Byt ut de öppna säkringarna efter behov (Figur 78).

   g010255
  3. Stäng locket till höger förvaringslåda och fäst locket med spärren (Figur 77).

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum.
 • Det ska inte förekomma något ändspelrum i planetväxlarna/drivhjulen (dvs. hjulen ska inte röra sig när du trycker på dem eller drar i dem i en riktning som är parallell med axeln).

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Blockera bakdäcken och höj upp maskinens front genom att stötta upp den främre axeln/ramen med domkrafter.

   Fara

   En maskin på en domkraft kan bli instabil och halka av domkraften och skada personer som befinner sig under den.

   • Starta inte motorn när maskinen stöttas upp med en domkraft.

   • Ta alltid ut nyckeln ur tändningslåset innan du kliver ut ur maskinen.

   • Blockera hjulen när du stöttar upp maskinen med en domkraft.

   • Stötta upp maskinen med domkrafter.

  3. Ta tag i ett av de främre drivhjulen och tryck det mot eller dra det från maskinen och observera eventuell rörelse.

   g028798
  4. Upprepa steg 3 för det andra drivhjulet.

  5. Om något hjul rör sig, kontakta din Toro-leverantör och låt denne bygga om planetväxeln.

  Kontrollera planetväxeloljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera planetväxeloljan(kontrollera om du upptäcker externa läckor).
 • Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum.
 • Använd en högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140 när du byter ut oljan.

  1. Placera hjulet så att en av kontrollpluggarna är i läget klockan 12 och den andra i klockan 3 (Figur 80), ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   g019500
  2. Ta bort pluggen som sitter i läget klockan 3 (Figur 80).

   Oljenivån ska vara vid botten av kontrollplugghålet.

  3. Om oljenivån är låg ska du ta bort pluggen som är i läget klockan 12 och fylla på med olja tills den rinner ut ur hålet som är i läget klockan 3.

  4. Sätt i båda pluggarna.

  5. Upprepa steg 1 till 4 på den andra planetväxeln.

  Byta planetväxeloljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i den främre planetväxeln.
 • Var 800:e timme
 • Byt olja i den främre planetväxelneller årligen, beroende på vilket som inträffar först.
 • Använd en högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140.

  1. Placera hjulet så att en av kontrollpluggarna är i det lägsta läget (klockan 6) (Figur 81), ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   g008862
  2. Placera kärlet under planetnavet, ta bort pluggen och låt oljan rinna ner i kärlet.

  3. Placera ett kärl under bromshuset, ta bort pluggen och låt oljan rinna ned i kärlet (Figur 82).

   g019743
  4. Sätt i pluggen i bromshuset när all olja har tappats av från båda ställena.

  5. Rotera hjulet tills det öppna plugghålet i planetväxlen är i läget klockan 12.

  6. Fyll långsamt på planetväxeln med 0,65 liter högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140 genom det öppna hålet.

   Important: Om planetväxeln blir full innan 0,65 liter olja har tillsatts ska du vänta i en timme eller sätta tillbaka pluggen och flytta maskinen cirka tre meter så att oljan fördelas i bromssystemet. Ta sedan bort pluggen och fyll på resterande olja.

  7. Montera pluggen igen.

  8. Upprepa proceduren på den motsatta planetväxeln/bromsen.

  Kontrollera att bakaxeln och växellådan inte läcker

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att bakaxeln och bakaxelväxellådan inte läcker.
 • Gör en visuell läckagekontroll av bakaxeln och bakaxelväxellådan.

  g036704

  Kontrollera oljan i bakaxeln

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera oljan i bakaxeln.
 • Bakaxeln är fylld med olja av typen SAE 85W-140. Kapaciteten är 2,4 liter. Gör en visuell läckagekontroll varje dag.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort en kontrollplugg från axelns ena sida och se till att oljan når upp till botten av hålet (Figur 84).

   Note: Ta bort påfyllningspluggen om nivån är låg, och tillsätt tillräckligt med olja så att nivån når botten av kontrollhålet.

   g009716

  Byta oljan i bakaxeln

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Var 800:e timme
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Oljespecifikation: högkvalitativ SAE 85W-140-växelolja

  Axelkapacitet: 2,4 liter

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Gör rent runt de tre avtappningspluggarna: en på varje ände och en i mitten (Figur 85).

   g009717
  3. Ta bort oljekontrollpluggarna och huvudaxelns luftningslock, så att växeloljan kan rinna ut lättare.

  4. Ta bort avtappningspluggarna så att växeloljan kan rinna ned i kärlen.

  5. Montera pluggarna.

  6. Ta bort en kontrollplugg och fyll axeln med ca 2,4 liter olja av typen 85W-140, eller tills smörjmedlet nått upp till hålets botten.

  7. Montera kontrollpluggen.

  Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda.
 • Växellådan är fylld med olja av typen SAE 85W-140. Kapaciteten är 0,5 liter. Gör en visuell läckagekontroll varje dag.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort kontroll-/påfyllningspluggen på växellådans vänstra sida och kontrollera att oljan når upp till botten av hålet (Figur 86).

   Note: Fyll på tillräckligt med olja så att den når botten av hålet om nivån är för låg.

   g011488

  Kontrollera bakhjulens skränkning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Mät avståndet från mitt till mitt (vid axelhöjd) framtill och baktill på styrhjulen (Figur 87).

   Note: Det främre måttet ska vara 3 mm mindre än det bakre måttet.

   g009169
  3. Justera genom att ta bort saxpinne och mutter från varje kulled på dragstången (Figur 88). Avlägsna kulleden på dragstången från stödet till axelhuset.

   g009718
  4. Lossa klämmorna på dragstängernas bägge ändar (Figur 88).

  5. Vrid den lösgjorda kulleden inåt eller utåt ett (1) helt varv, och dra åt klämman i dragstångens lösa ände.

  6. Vrid hela dragstångsenheten åt samma håll (inåt eller utåt) ett helt varv, och dra åt klämman i den anslutna änden av dragstången.

  7. Montera kulleden på stödet till axelhuset, dra åt muttern med fingrarna och mät skränkningen.

  8. Upprepa proceduren om så behövs.

  9. Dra åt muttern och montera en ny saxpinne när justeringen är korrekt.

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  Kontrollera kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån varje dag innan motorn startas.
 • Kylvätskespecifikationer: 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol

  Kylsystemets volym: 8,5 liter.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta av kylarlocket försiktigt.

   Var försiktig

   Om motorn har varit igång kan det trycksatta, heta kylmedlet läcka ut och orsaka brännskador.

   • Ta inte bort kylarlocket när motorn är igång.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

   g009702
  3. Kontrollera kylvätskenivån i kylaren. Kylaren ska fyllas upp till påfyllningsrörets översta del och expansionstanken ska fyllas upp till markeringen FULL (Figur 89).

  4. Tillsätt en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om kylmedelnivån är låg. Använd inte enbart vatten och inte heller alkohol-/metanolbaserat kylmedel.

  5. Sätt tillbaka kylarlocket och locket till expansionstanken.

  Rengöra kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Ta bort skräp från motorområdet, oljekylaren och kylaren varje dag (rengör dem oftare vid smutsiga förhållanden).
 • Maskinen är försedd med ett hydrauldrivet fläktsystem som automatiskt (eller manuellt) körs bakåt när skräp behöver avlägsnas från oljekylaren/kylaren och gallret. Med den här funktionen går det snabbare att rengöra maskinens kylare/oljekylare, men den eliminerar inte behovet av rutinrengöring. Regelbunden rengöring och kontroll måste fortfarande utföras på kylaren/oljekylaren.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Frigör och sväng upp bakpanelen (Figur 90).

   Note: Avlägsna panelen genom att lyfta av den från gångjärnsbultarna.

  3. Rengör panelen noggrant och ta bort allt skräp.

   g198662
  4. Rengör noga på båda sidor om oljekylaren och kylaren med tryckluft (Figur 91).

   Note: Börja framifrån och blås skräpet bakåt. Rengör sedan bakifrån och blås framåt. Upprepa detta flera gånger tills alla beläggningar och allt skräp är borta.

   g020509

   Important: Om oljekylaren/kylaren rengörs med vatten leder det till för tidig uppkomst av rost och att skräp packas samman.

  5. Stäng den bakre panelen och lås den med spärrhaken.

  Underhålla bromsarna

  Justera fotbromsarna

  Justera fotbromsarna om bromspedalens rörelseavstånd överstiger 25 mm eller om bromsarna inte fungerar effektivt. Det fria spelet är det avstånd bromspedalen förflyttar sig innan bromsmotståndet känns av.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Koppla ur låsspärren från bromspedalen så att båda pedalerna fungerar oberoende av varandra.

  3. För att minska bromspedalernas fria spel ska du dra åt bromsarna som följer:

   1. Lossa frontmuttern på den gängade änden av bromsvajern (Figur 92).

    g009721
   2. Dra åt den bakre muttern för att dra vajern bakåt tills bromspedalernas rörelseavstånd är mellan 13 och 25 mm.

   3. Dra åt de främre muttrarna efter att bromsarna har justerats korrekt.

  Underhålla remmarna

  Serva generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
 • Om remmen är korrekt spänd kan den böjas ned 10 mm med en kraft på 4,5 kg mittemellan remskivorna.

  Om nedböjningen inte är 10 mm lossar du generatorns fästbultar (Figur 93).

  Note: Öka eller minska generatorremmens spänning och dra åt bultarna. Kontrollera remmens nedböjning igen för att säkerställa att spännkraften är korrekt.

  g020537

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Hydraultanken fylls på fabriken med cirka 28,4 liter högkvalitativ hydraulvätska. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Rekommenderad utbytesvätska:

  Hydraulvätska av typen Toro Premium All Season (Finns i spannar om 19 liter eller fat om 208 liter. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-återförsäljare för artikelnummer).

  Alternativa vätskor: Om du inte har tillgång till Toro-vätskan kan du använda andra konventionella och petroleumbaserade vätskor, under förutsättning att de uppfyller följande materialegenskaper och branschspecifikationer. Kontrollera med din oljeleverantör att oljan uppfyller dessa specifikationer.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

   Materialegenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 50cSt vid 100 °C: 7,9 till 9,1
    Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 160
    Flytpunkt, ASTM D97–37 °C till –45 °C
   Branschspecifikationer:Vickers I-286-S (kvalitetsnivå), Vickers M-2950-S (kvalitetsnivå), Denison HF-0

  Important: Den flergradiga hydraulvätskan ISO VG 46 har visat sig ge optimal prestanda vid en mängd olika temperaturförhållanden. Hydraulvätskan ISO VG 68 kan ge bättre prestanda vid användning i konstant höga omgivningstemperaturer (18–49 °C).

  Biologiskt nedbrytbar premiumhydraulvätska – MobilEAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara vätskan som har godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella mineraloljor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella oljor finns kvar. Du kan köpa vätskan i dunkar om 19 liter eller fat om 208 liter hos din Mobil-återförsäljare.

  Important: Många hydraulvätskor är näst intill färglösa, vilket gör det svårt att upptäcka läckor. En rödfärgstillsats för hydraulvätskan finns att köpa i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Kontrollera hydraulvätskenivån (Figur 94).

   g198718g031863

  Byta hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt hydraulvätskan.
 • Om vätskan förorenas kontaktar du Toro-återförsäljaren eftersom systemet måste spolas. Förorenad hydraulvätska är mjölkaktig eller svart jämfört med ren olja.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Öppna huven.

  3. Lossa returröret från behållarens botten och låt hydraulvätskan rinna ner i ett stort kärl.

  4. Sätt tillbaka slangen när all hydraulvätska har tömts ut.

  5. Fyll tanken med hydraulvätska. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

   Important: Använd endast specificerade hydrauloljor. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

  6. Sätt tillbaka tanklocket.

  7. Starta motorn genom att vrida nyckeln i tändningslåset till läget På. Använd samtliga hydraulreglage för att sprida hydraulvätskan i hela systemet. Kontrollera om det finns några läckor.

  8. Vrid nyckeln i tändningslåset till läget AV.

  9. Kontrollera vätskenivån och fyll på tillräckligt så att nivån når upp till markeringen FULL på oljestickan. Fyll inte på för mycket.

  Byta hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt hydraulfiltret.
 • Var 800:e timme
 • Byt hydraulfiltret.
 • Använd Toro-ersättningsfilter med artikelnr 94-2621 på maskinens baksida (klippdäcken) och artikelnr 75-1310 på dess framsida (laddning).

  Important: Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  1. Luta förarsätet för att komma åt klipparens tryckfilter. Se Komma åt hydraullyftens batterifack

   g201858
  2. Byt ut det hydrauliska laddfiltret i hydraullyftens batterifack enligt Figur 96.

   g036709g031621
  3. Sänk ned och lås fast förarsätet.

  4. Byt returfiltret på maskinens högra sida (Figur 96).

  5. Starta motorn och låt den gå i cirka 2 minuter så att systemet avluftas. Stäng av motorn och undersök om det finns några läckor.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Undersök hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage.
 • Undersök hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla eventuella skador innan du använder maskinen igen.

  Klippdäcksunderhåll

  Demontera klippdäcken

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Koppla ur och avlägsna hydraulmotorn från däcket (Figur 97). Täck över spindelns ovandel för att förhindra förorening.

   g011351
  3. Ta bort hjulsprinten (Groundsmaster 4500-maskiner) eller fästmuttern (Groundsmaster 4700-maskiner) som fäster däckets bärram vid lyftarmens svängtapp (Figur 98).

   g011352
  4. Rulla bort klippdäcket från maskinen.

  Montera klippdäcken

  1. Placera klippdäcket i rätt läge framför maskinen.

  2. Skjut på däckets bärram på lyftarmens svängtapp (Figur 98). Fäst klippdäcket till tappen med hjulsprinten (Groundsmaster 4500-maskiner) eller fästmuttern (Groundsmaster 4700-maskiner).

  3. Montera hydraulmotorn på däcket (Figur 97). Se till att O-ringen sitter i rätt läge och är i bra skick.

  4. Smörj spindeln.

  Service av den främre rullen

  Kontrollera om den främre rullen är sliten, svänger mycket eller kärvar. Om något av dessa tillstånd föreligger bör service utföras på rullen eller också bör den eller några komponenter bytas ut.

  Demontera den främre rullen

  1. Ta bort rullarnas fästbult (Figur 99).

  2. Skjut in ett pinndorn genom rullkåpans ände och driv ut det motsatta lagret genom att knacka växelvis på motsatt sida av den inre lagerbanan. En fläns på 1,5 mm bör friläggas från den inre lagerbanan.

   g011356
  3. Tryck ut det andra lagret.

  4. Kontrollera att rullkåpan, lagren och lagrets distansbricka är i gott skick (Figur 99). Byt ut skadade delar och montera ihop igen.

  Montera den främre rullen

  1. Tryck in det första lagret i rullkåpan (Figur 99). Tryck endast på den yttre lagerbanan eller lika mycket på den inre och yttre lagerbanan.

  2. För in distansbrickan (Figur 99).

  3. Tryck in det andra lagret i rullkåpan (Figur 99) genom att trycka lika mycket på den inre och den yttre lagerbanan tills den inre lagerbanan kommer i kontakt med distansbrickan.

  4. Sätt i rullenheten i däckramen.

  5. Kontrollera att avståndet mellan rullenheten och däckramens rullmonteringsfästen inte överstiger 1,5 mm. Om avståndet överstiger 1,5 mm kan du montera så många brickor (⅝ tum i diameter) som behövs för att ta upp spelet.

   Important: Om rullenheten monteras med ett avstånd som överstiger 1,5 mm belastas lagrets sida, vilket kan leda till att lagret går sönder i förtid.

  6. Dra åt fästskruven till 108 N·m.

  Knivunderhåll

  Knivsäkerhet

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

  • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i något eller ta på dig handskar, och var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när en kniv roteras på maskiner med flera knivar, eftersom den kan få även andra knivar att börja rotera.

  Serva knivplanet

  Klippdäcket levereras från fabriken med en förinställd klipphöjd på 5 cm och en bladräfsa på 7,9 mm. Höjdinställningen till vänster och höger är också förinställda till ett avstånd av högst ± 0,7 mm från varandra.

  Klippdäcket är konstruerat för att motstå knivstötar utan att kammaren deformeras. Om du kör på något hårt föremål ska du kontrollera att kniven är hel och att knivplanet är korrekt inställt.

  Kontrollera knivplanet

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Avlägsna hydraulmotorn från klippdäcket och ta bort klippdäcket från maskinen.

  3. Använd en lyftanordning (eller ta hjälp av minst en person) och placera klippdäcket på ett plant bord.

  4. Markera den ena änden av kniven med en färgpenna eller en markör. Använd denna knivände för att kontrollera alla höjder.

  5. Placera den markerade ändens skäregg i läget klockan 12 (rakt fram i klippriktningen) (Figur 100) och mät höjden från bordet till knivens skäregg.

   g011353
  6. Vrid knivens markerade ände till lägena klockan 3 och klockan 9 (Figur 100) och mät höjderna.

  7. Jämför den avlästa höjden vid läget klockan 12 med klipphöjdsinställningen. Den bör ligga inom 0,7 mm. Höjderna klockan 3 och klockan 9 bör vara 1,6 ± 6,0 mm högre än klockan 12 och befinna sig på ett avstånd av högst 2,2 mm från varandra.

  Gå vidare till Justera knivplanet om något av måtten inte ligger inom specifikationen.

  Justera knivplanet

  Börja med att justera framdelen (byt ut ett fäste åt gången).

  1. Avlägsna klipphöjdsfästet (främre, vänstra eller högra) från däckramen (Figur 101).

  2. Justera mellanlägg på 1,5 mm och/eller 0,7 mm mellan däckramen och fästet för att erhålla önskad höjdinställning (Figur 101).

   g011354
  3. Sätt på klipphöjdsfästet på däckramen med de återstående mellanläggen som monterats under klipphöjdsfästet.

  4. Fäst insexskruven/distansbrickan och flänsmuttern.

   Note: Insexskruven/distansbrickan hålls ihop med gänglåsningslim för att undvika att distansbrickan faller ner inuti däckramen.

  5. Kontrollera höjden klockan 12 och justera vid behov.

  6. Avgör om endast ett eller båda klipphöjdsfästena (höger och vänster) behöver justeras.

   Note: Om klockan 3- eller klockan 9-sidan är 1,6 ± 6,0 mm högre än den nya höjden i framändan behövs ingen justering för den sidan. Justera den andra sidan till högst ± 2,2 mm från den korrekta sidan.

  7. Justera höger och/eller vänster klipphöjdsfäste genom att upprepa steg 1 till 4.

  8. Fäst med vagnsbultar och flänsmuttrar.

  9. Kontrollera höjden klockan 12, 3 och 9.

  Demontera och montera klipparknivarna

  Byt ut kniven om den har stött emot ett hårt föremål, är i obalans eller böjd. Använd alltid originalknivar från Toro för att garantera säkerhet och optimal prestanda.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, höj upp klippdäcket till det högsta läget, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

   Note: Palla upp klippdäcket för att förhindra att det oavsiktligt faller ned.

  2. Fatta tag i knivens ände med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  3. Ta bort knivskruven, antiskalbehållaren och kniven från spindelaxeln (Figur 102).

   g011355
  4. Montera kniven, knivtallriken och knivskruven och dra åt knivskruven till 115–149 N·m.

   Important: Knivens böjda del måste alltid peka mot klippdäckets insida för ordentlig klippning.

   Note: Om du har kört på något föremål ska du dra åt samtliga muttrar på spindelskivorna till 115–149 N·m.

  Kontrollera och vässa klipparknivarna

  Ägna särskild uppmärksamhet åt två områden när du kontrollerar och servar klipparkniven: seglet och knivseggen. Både eggar och segel (den uppåtvända delen mittemot eggen) bidrar till en god klippkvalitet. Seglet är viktigt eftersom det lyfter gräset rätt upp och därmed bidrar till en jämn klippning. Seglet slits dock gradvis under arbetet. I takt med att seglet slits försämras klippkvaliteten något, trots att eggarna är vassa. Knivens egg måste vara vass så att gräset klipps snarare än slits av. Om grässpetsarna ser bruna och avslitna ut är det ett tydligt tecken på att eggarna är slöa. Slipa dem i så fall för att åtgärda problemet.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, höj upp klippdäcken, koppla in parkeringsbromsen, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för kraftuttagsspaken till läget På, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Undersök knivseggarna noggrant, i synnerhet där knivens flata och böjda del möts (Figur 103).

   Note: Kontrollera kniven innan du använder gräsklipparen, eftersom sand och slipande material kan slita bort metallen mellan knivens flata och böjda delar. Byt ut kniven om den är sliten (Figur 103).

   g004653
  3. Kontrollera samtliga knivseggar och vässa dem om de är slöa eller har fått hack (Figur 104).

   Note: Slipa endast knivseggens översta del och behåll den ursprungliga skärvinkeln för bästa skärpa (Figur 104). Kniven förblir balanserad om lika mycket metall avlägsnas från båda eggarna.

   g000276

   Note: Demontera knivarna och slipa dem med en slipmaskin. När du har slipat knivseggarna monterar du kniven med antiskalbehållaren och knivskruven. Se Demontera och montera klipparknivarna.

  Förvaring

  Förberedelse inför säsongsförvaring

  Traktorenhet

  1. Rengör traktorenheten, klippdäcken och motorn noggrant.

  2. Kontrollera lufttrycket i däcken; se Kontrollera däcktrycket.

  3. Kontrollera om något av fästelementen är löst och dra åt om det behövs.

  4. Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter. Torka av överflödigt fett.

  5. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  6. Serva batteriet och kablarna på följande sätt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt upp batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.

  7. Aktivera transportspärrarna (gäller endast Groundsmaster 4700-D).

  Motor

  1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll oljetråget med motorolja.

  4. Starta motorn och kör den på tomgång i cirka två minuter.

  5. Stäng av motorn.

  6. Spola bränsletanken med färskt, rent dieselbränsle.

  7. Dra åt alla anslutningar i bränslesystemet.

  8. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.

  9. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  10. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll på med en 50/50 blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om så behövs, så att du klarar de förväntade lägsta temperaturerna i ditt område.

  Klippdäck

  Om klippdäcken är avskilda från traktorenheten under en längre tid ska en spindelplugg monteras överst i spindlarna för att skydda spindlarna från damm och vatten.

  g036712