Úvod

Peliv si tuto pruku prostudujte, abyste se nauili stroj sprvn obsluhovat a udrovat, a pedeli tak zrann osob nebo pokozen vrobku. Jste odpovdni za dnou a bezpenou obsluhu stroje. Uschovejte si tuto pruku pro budouc vyuit.

Na adrese www.Toro.com mete pmo podat spolenost Toro oposkytnut informac o bezpenosti vrobku a podklad pro zakolen obsluhy, informac opsluenstv, o pomoc s vyhlednm prodejce, nebo mete zaregistrovat svj vrobek.

Kdykoli budete potebovat servis, originln dly Toro nebo doplujc informace, obrate se na autorizovan servisn stedisko nebo zkaznick servis Toro a uvete model a vrobn slo svho vrobku. Figure 1 znzoruje umstn typovho a sriovho sla na vrobku.

g017365

Vepite typov a sriov slo vrobku do mezery ne:

Tato pruka upozoruje na potenciln rizika a obsahuje bezpenostn sdlen s vstranm symbolem (Figure 2), kter signalizuje nebezpe vnho zrann nebo smrti v ppad nedodrovn doporuench bezpenostnch opaten.

g000502

V tto pruce jsou pro zdraznn informac pouvna dv slova. Dleit upozoruje na speciln technick informace a Poznmka zdrazuje obecn informace, kter stoj za zvltn pozornost.

Tento vrobek spluje vechny relevantn smrnice Evropsk unie. Podrobnosti najdete na pslunm Prohlen o shod pro tento vrobek.

ist toiv moment: Hrub i ist toiv moment tohoto motoru byl laboratorn stanoven vrobcem motoru vsouladu se specifikacemi SAE (Society of Automotive Engineers) J1349. Vsouladu sbezpenostnmi, emisnmi a provoznmi poadavky byl efektivn toiv moment motoru ustroje tto tdy nastaven na vrazn ni hodnotu. Technick daje omodelu svho stroje naleznete na strnkch www.Toro.com.

Neprovdjte nedovolen zmny na dicch prvcch motoru a nemte otky nastaven regultorem, jinak me vzniknout nebezpen stav a dojt ke zrann osob.

Close section

Bezpečnost

Tato sekaka me amputovat ruce a nohy a vrhat pedmty. Nedodrovn nsledujcch bezpenostnch pokyn me mt za nsledek vn razy nebo smrt.

Bn provoz

 • Ped zahjenm prce se sekakou si peliv pette vechny pokyny pro stroj obsaen v pruce a dodrujte je.

 • Nedvejte ruce ani nohy do stroje nebo pod nj.

 • Se strojem mohou pracovat pouze odpovdn dospl osoby seznmen s pokyny.

 • Mjte na pamti, e provozovatel nebo uivatel nese odpovdnost za nehody nebo ohroen jinch osob nebo jejich majetku.

 • Zkontrolujte, zda na trvnku nejsou kameny, hraky, drty i jin pedmty, kter by mohly bt zachyceny a odhozeny acm noem nebo strunou. Pokud je motor v chodu, zstvejte u rukojeti.

 • Ped zahjenm provozu se ujistte, e v okol nejsou dal osoby. Pokud nkdo vstoup do pracovnho prostoru, ihned stroj zastavte.

 • Nepracujte se strojem naboso nebo v sandlech. Obujte si pevn boty a oblete si dlouh kalhoty.

 • Nikdy netahejte stroj vzad, pokud to nen nezbytn nutn. Bhem couvn a ped nm se dvejte dol a dozadu.

 • Nikdy na nikoho nesmujte zbytky posekanho materilu. Nedovolte, aby byl zbytkov materil smovn proti stn nebo pekce. Materil by se mohl odrazit zpt k obsluhujc osob.

 • Pi pejdn jinch ne travnatch ploch nebo pi transportu vypnte motor stroje.

 • Je-li nezbytn sekaku naklonit kvli pejdn nezatravnnch ploch nebo kvli pemstn sekaky z msta na msto, zastavte ac noe.

 • Nepracujte se strojem bez dn nasazench a funknch bezpenostnch ochrannch prvk.

 • Nikdy nenechvejte pstroj v provozu bez dozoru.

 • Ped itnm stroje nebo odstraovnm ucpanho materilu vypnte motor, pokejte, a se ac n zcela zastav a odpojte koncovku zapalovac svky.

 • Sekejte pouze za dennho svtla nebo pi dobrm umlm osvtlen.

 • Sekaku nepouvejte pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Nikdy nesekejte mokrou trvu. Vdycky mjte dobr, pevn postoj: chote; nebhejte.

 • Pokud sekaka zane abnormln vibrovat, zastavte motor a okamit zjistte pinu. Vibrace jsou obecn varovnm ped problmy.

 • Pi prci se strojem pouvejte ochrann brle.

 • Viz pokyny vrobce, kde najdete informace o sprvnm provozu a monti psluenstv. Pouvejte pouze psluenstv schvlen vrobcem.

Close section

Sekn ve svahu

Svahy jsou hlavnm faktorem, co se te nehod spojench s uklouznutmi a pdy, pi kterch me dojt k vnmu zrann. Sekn na vech svazch vyaduje zvenou pozornost. Pokud si na danm svahu nepipadte dobe, nesekejte ho.

 • Sekejte kolmo na spd svahu; nikdy nahoru a dol. Pi zmnch smru na svazch bute maximln opatrn.

 • Dvejte pozor na dry, vyjet koleje, hrboly, kameny nebo jin skryt objekty. Nerovn tern me bt pinou uklouznut a pdu. Vysok trva me pekky skrt.

 • Nepouvejte sekaku na mokr trv ani na pli strmch svazch. patn postoj nebo patn pozice pi sekn mohou bt pinou uklouznut a pdu.

 • Nesekejte v blzkosti prudkch svah, pkop nebo nsp. Mohli byste ztratit pevn postoj nebo rovnovhu.

 • Pi pouvn sekaky HoverPro vdy mjte ob ruce na rukojeti.

 • Pi sekn strmch svah z jejich horn hrany nepivazujte v ppad poteby delho dosahu sekaku HoverPro na lano, ale pouijte monost sady prodlouen rukojeti.

Close section

Dti

Pokud si sekajc nen vdom ptomnosti dt, me dojt k tragickm nehodm. Dti jsou asto pitahovny stroji a seknm trvy. Nikdy nesmte pedpokldat, e dti zstanou stt tam, kde jste je vidli naposledy.

 • Dohldnte, aby se dti zdrovaly mimo oblast sekn a dohlel na n dospl, kter nesek.

 • Dvejte pozor a stroj vypnte, pokud do oblasti vstoup dt.

 • Nikdy nedovolte dtem stroj dit.

 • Bute zvlt obezetn u roh, ke, strom nebo jinch pekek, kter by vm mohly zabrnit spatit dt.

Close section

Servis

Bezpen manipulace s benznem

Abyste se vyhnuli zrann nebo pokozen majetku, pi manipulaci s benznem bute obzvlt opatrn. Benzn je vysoce holav a jeho vpary jsou vbun.

 • Uhaste vechny cigarety, doutnky, dmky a ostatn zdroje vzncen.

 • Pouvejte pouze schvlen ndoby na benzn.

 • Nikdy nesnmejte vko ndre a nedoplujte palivo, pokud motor b. Ped doplovnm paliva nechejte motor vychladnout.

 • Nedoplujte palivo do sekaky v interiru.

 • Nikdy neskladujte stroj nebo ndobu s palivem v blzkosti otevenho ohn, zdroje jisker nebo tepla, jakm je napklad ohva vody a jin zazen.

 • Nikdy ndoby neplte ve voze nebo na pvsu nebo korb automobilu s plastovm povrchem. Ped tankovnm vdy pokldejte ndoby na palivo na zem, stranou od vozidla.

 • Stroj sundejte z korby nebo pvsu na zem a palivo doplte na zemi. Jestlie to nen mon, doplte palivo do takovho zazen na vozidle nebo pvsu zkanystru, nikoliv plnic pistol.

 • Pokud muste pout pistoli, dotkejte se tryskou obruby palivov ndre nebo hrdla kanystru po celou dobu a do plnho naerpn paliva. Nezamykejte pistoli v oteven poloze.

 • Pokud si palivem postkte odv, okamit se pevlete.

 • Palivovou ndr nikdy nepeplujte. Vrate vko ndre a pevn ho uthnte.

Důležité upozornění

Vfukov plyny obsahuj oxid uhelnat, co je bezbarv a smrteln jedovat plyn, kter vs me zabt.

Nenechvejte motor bet vmstnostech ani v uzavench prostorch.

Close section

Obecn servis

 • Stroj nepouvejte v uzavench prostorch.

 • Vechny matice a rouby mus bt dotaen, aby zazen bylo v bezpenm provoznm stavu.

 • Nikdy nemanipulujte s bezpenostnmi zazenmi. Pravideln kontrolujte jejich dn provoz.

 • Stroj pravideln istte od trvy, list a dalch shromaujcch se neistot. Vyistte veker niky oleje nebo paliva a odstrate veker neistoty naskl palivem. Ped uloenm nechejte stroj vychladnout.

 • Jestlie zashnete ciz pedmt, vypnte a zkontrolujte stroj. Podle poteby jej ped dalm sputnm opravte.

 • Stroj nikdy nijak neseizujte ani neopravujte s bcm motorem. Odpojte koncovku zapalovac svky a uzemnte ji, zabrnte tak neplnovanmu nastartovn.

 • ac noe stroje jsou ostr. Pi manipulaci se acmi noi je zabalte nebo pouvejte ochrann rukavice a bute opatrn.

 • Nemte nastaven regultoru motoru a nepekraujte normln otky motoru.

 • Udrujte a podle nutnosti obnovujte bezpenostn a informan ttky.

 • Mjte na pamti, e provozovatel nebo uivatel nese odpovdnost za nehody nebo ohroen jinch osob nebo jejich majetku.

 • V ppad rozlit paliva nespoutjte motor. Pemstte sekaku z prostoru, kde dolo k rozlit, a zabrate monosti vzniku poru, dokud se vpary paliva nerozptl.

 • Vymujte vadn tlumie vfuku.

 • Ped pouitm se vdy vizuln pesvdte, zda ac noe, upevovac rouby no a ac stroj nejsou opotebovan nebo pokozen. Opoteben nebo pokozen ac noe a rouby vymujte po celch sadch, aby byla zachovna mechanick rovnovha.

 • Nikdy sekaku nezvedejte ani nepenejte, je-li sputn motor.

 • Zastavte motor a odpojte koncovku zapalovac svky a ujistte se, e vechny pohybliv sti se zcela zastavily, pokud:

  • Budete istit zaseknut sti.

  • Budete sekaku kontrolovat, istit nebo na n provdt prce.

  • Najedete na ciz pedmt. Zkontrolujte, zda nedolo k pokozen stroje, a ped dalm sputnm motoru a uvedenm sekaky HoverPro do provozu provete nezbytnou opravu.

  • Sekaka zane nezvykle vibrovat.

  • Pokad, kdy sekaku opoutte.

  • Ped doplovnm paliva.

 • Pi vypnn motoru uberte plyn a pokud je motor vybaven uzavracm ventilem, po skonen sekn uzavete pvod paliva.

 • Ped uskladnnm v uzavenm prostoru nechejte vychladnout motor.

 • Z dvodu bezpenosti vymujte opoteben nebo pokozen dly.

 • Je-li poteba vypustit palivovou ndr, vypuste ji mimo uzaven prostory.

 • Mstn pedpisy mohou urovat vkovou hranici obsluhy.

 • Vdy pouvejte ochrann brle.

 • Pi startovn stroj nenaklnjte, pokud naklonn stroje nen pro nastartovn nezbytn. V takovm ppad nenaklnjte stroj vce, ne je naprosto nezbytn, a zvednte pouze tu st, kter je mimo dosah obsluhy.

 • V zjmu zajitn bezpenosti stroj pravideln prohlejte a vymujte opoteben nebo pokozen dly.

 • Pouze model 02602 – ac jednotku nikdy nenahrazujte kovovmi dly a pouvejte jen takov sekac hlavice a prvky, jejich pouit je vhodn pi provozn rychlosti stroje HoverPro 450.

Close section
Close section

Akustick tlak

rove akustickho tlaku u tohoto stroje v blzkosti ucha obsluhy in 90dBA (u modelu 02602), 88,5dBA (u modelu 02604) nebo 88dBA (u modelu 02606), vetn tolerance (K) 2dBA. rove akustickho tlaku byla stanovena v souladu s postupy uvedenmi v norm EN836.

Close section

Akustick vkon

Garantovan rove akustickho vkonu u tohoto stroje in 100dBA (krom modelu 02602) nebo 98dBA (u model 02604 a 02606) s odchylkou (K) 2dBA. rove akustickho vkonu byla stanovena v souladu s postupy uvedenmi v norm ISO11094.

Close section

Vibrace

Namen rove vibrac lev ruky = 5,4m/s2 (u model 02602 a 02604) nebo 4,0m/s2 (u modelu 02606).

Namen rove vibrac prav ruky = 6,2m/s2 (u modelu 02602), 4,3m/s2 (u modelu 02604) a 4,7 m/s2 (u modelu 02606).

Tolerance (K) = 3 m/s2 (u modelu 02602), 2,5m/s2 (u modelu 02604) nebo 2m/s2 (u modelu 02606).

Namen hodnoty byly zskny v souladu s postupy uvedenmi v norm EN836.

Close section

Bezpečnostní a instrukční štítky

Important: Vstran a informan nlepky jsou umstny v blzkosti potenciln nebezpench soust. Vymte pokozen nlepky.

decal111-5392
decal111-5393
decal94-8072
g017409
g017410
g017414
Close section
Close section

Nastavení

Mont rukojeti

 1. Zasute do rmu 2 prchodky.

  g017333
 2. Vlote spodn st rukojeti mezi prchodky a zajistte ji pomoc 1 roubu rukojeti, 2 podloek a 1 matice.

  Note: Vlote spodn st rukojeti mezi prchodky se sestavou vkyvnho vypnae na prav stran.

 3. Tento postup zopakujte na druh stran.

 4. Zarovnejte otvory v horn sti rukojeti se spodn st rukojeti.

  g017328
 5. Prostrte horn i spodn st rukojeti roub ve tvaru psmene U a zajistte jej pomoc podloky a run matice.

 6. Pipevnte sestavu pky krtic klapky (plynu) na vnj stranu rukojeti a zajistte ji matic a roubem s knickou hlavou.

  g017337
Close section

Doplnn oleje do motoru

Important: Vae sekaka nen dodvna s olejem v motoru. Ped nastartovnm motoru doplte do motoru olej.

Maximln npl: 0,59l, typ: vcestupov minerln olej 10W-30 sAPI klasifikac SF, SG, SH, SJ, SL nebo vy.

 1. Umstte stroj na rovnou plochu.

 2. Vythnte mrku (Figure 6).

  g017332
 3. Pomalu nalijte olej do plnicho otvoru, pokejte 3minuty a zkontrolujte hladinu oleje mrkou tak, e otete mrku doista a pak bez roubovn zasunete vko plnicho otvoru do otvoru (Figure 7).

  g017338

  Note: Naplte klikovou sk motoru olejem tak, aby mrka ukazovala, e hladina motorovho oleje dosahuje sprvn ve, jak je vidt na Figure 6. Pokud motor peplnte olejem, vypuste pebyten mnostv oleje podle pokyn vsti Vmna motorovho oleje.

 4. Nainstalujte mrku a rukou ji pevn uthnte.

  Important: Vymte motorov olej po prvnch 5hodinch provozu; nsledn jej vymujte jednou ron. Viz Vmna motorovho oleje.

Close section
Close section

Součásti stroje

g017341
g017335
Close section

Obsluha

Doplovn paliva do ndre

Nebezpečí

Palivo je vysoce holav a vbun. Por nebo vbuch paliva me vm nebo jinm osobm zpsobit poplen.

 • Aby nedolo ke vzncen paliva od statickho nboje, polote ped tankovnm ndobu s palivem nebo sekaku pmo na zem, nikoli na vozidlo nebo njak pedmt.

 • Tankujte ve venkovnm prostoru, kdy je motor studen. Utete rozlit palivo.

 • Nemanipulujte s palivem v blzkosti otevenho ohn nebo jisker nebo kdy koute.

 • Skladujte palivo ve schvlen ndob, mimo dosah dt.

Natankujte do ndre erstv normln bezolovnat benzn s oktanovm slem kolem 87 ze znakov erpac stanice (Figure 10).

Important: Nepouvejte palivo obsahujc vc ne 10% etanolu. Alternativn paliva s vysokm obsahem alkoholu mohou zpsobovat problematick startovn, sniovat vkon motoru a vst k vnitnmu pokozen motoru.

Important: Abyste omezili problmy se startovnm, pidvejte do paliva po celou seznu stabiliztor. Mchejte jej s palivem starm maximln 30dn.

g017340
Close section

Kontrola hladiny motorovho oleje

 1. Umstte stroj na rovnou plochu.

 2. Vythnte mrku a otete ji istm hadrem.

 3. Zasute mrku do plnicho otvoru oleje, ale nezaroubovvejte ji.

 4. Vythnte mrku a zkontrolujte ji.

 5. Sprvnou hladinu oleje na mrce urte podle Figure 11).

  g017332
 6. Pokud bude hladina oleje nzk, pomalu nalijte olej do plnicho otvoru, pokejte 3 minuty a zkontrolujte hladinu oleje na mrce tak, e otete mrku doista a potom zasunete bez roubovn zasunete vko plnicho otvoru do otvoru.

  Note: Maximln npl: 0,59l vcestupovho minerlnho oleje 10W-30 sAPI klasifikac SF, SG, SH, SJ, SL nebo vy.

  Note: Naplte klikovou sk motoru olejem tak, aby mrka ukazovala, e hladina motorovho oleje dosahuje sprvn ve, jak je vidt na Figure 11. Pokud motor peplnte olejem, vypuste pebyten mnostv oleje podle pokyn vsti Vmna motorovho oleje.

 7. Nainstalujte mrku a rukou ji pevn uthnte.

  Important: Vymte motorov olej po prvnch 5hodinch provozu; nsledn jej vymujte jednou ron. Viz Vmna motorovho oleje.

Close section

Nastaven vky sekn

Důležité upozornění

Pi nastavovn vky sekn se mete dostat do kontaktu s pohyblivm noem, kter me zpsobit vn porann.

 • Vypnte motor a pokejte, dokud se vechny pohybliv sousti nezastav.

 • Pi manipulaci se ac strunou Flexiblade nebo ac litou pouvejte rukavice.

Výstraha

Pokud byl sputn motor, tlumi vfuku bude hav a me zpsobit vn poplen. Nepibliujte se ke havmu tlumii vfuku.

Nastavte vku sekn podle poteby.

 1. Pepnte pepna paliva do vypnut polohy.

 2. Odpojte koncovku zapalovac svky.

 3. Pevrate stroj na jeho lev bok.

 4. Navlete si ochrann rukavice a vyjmte ac strunu Flexiblade nebo ac litu.

 5. Vyjmte upevovac ep.

 6. Peskldejte vymezovac podloky tak, abyste doshli poadovan vky, a pot opt pipevnte ac strunu Flexiblade nebo ac litu (Figure 12, Figure 13).

  g017336
  g017331

  Note: Velk vymezovac podloka se mus vdy nachzet pmo pod rotorem.

Close section

Sputn motoru

 1. Nastavte ovldn krtic klapky (plynu) do polohy aktivujc syti a ujistte se, e je oteven pvod paliva (pepna je v poloze ON “.)

  g017346
 2. Pidrte rukoje zastaven motoru u dtek.

  g017334
 3. Polote nohu na zkladnu sekaky a nahnte stroj smrem k sob (Figure 16).

  g017329
 4. Zathnte za rukoje runho startru.

Note: Jestlie se sekaka nenastartuje ani po nkolika pokusech, obrate se na autorizovan servisn stedisko.

Close section

Nastaven sytie

Pomoc sestavy pky krtic klapky provete nastaven sytie (Figure 17).

g017367
Close section

Zastaven motoru

Pro vypnut motoru uvolnte ovldac ty acho noe (Figure 18).

Important: Po uvolnn rukojeti zastaven motoru by se ml motor i n do 3sekund zastavit. Pokud se dn nezastav, pestate sekaku okamit pouvat a kontaktujte autorizovan servisn stedisko.

g017366
Close section

Provozní tipy

Veobecn doporuen k sekn

Důležité upozornění

Jestlie stroj pracuje na svahu se sklonem vtm ne 45stup, me vdsledku nedostatenho mazn dojt kvnmu pokozen motoru. Tm me bt potenciln napklad pilepen ventil, vznik rh na pstech nebo splen loisek klikovho hdele.

 • Ped zahjenm prce na jakmkoli svahu je nutn stanovit stvajc sklon v mst, kde bude stroj pouvn.

 • Nepracujte se strojem na svazch se sklonem vtm ne 45stup.

 • Odstrate z trvnku klacky, kameny, drty, vtve a jin pedmty, na kter by mohl ac n narazit.

 • Zabrate kontaktu acho noe s tvrdmi pedmty. Nikdy zmrn nepejdjte sekakou pes dn pedmt.

 • Pokud sekaka naraz na tvrd pedmt nebo zane vibrovat, okamit vypnte motor, odpojte koncovku zapalovac svky a zkontrolujte, zda sekaka nen pokozen.

 • Pro dosaen maximln vkonnosti namontujte ped zatkem sezny nov ac n.

 • V ppad poteby vymte ac n za nhradn n Toro.

Close section

Sekn trvy

 • Sekejte najednou vdy pouze asi tetinu vky trvy. Pokud nen trva dk nebo pokud u nenastal pozdn podzim, kdy se rst trvy zpomaluje, nenastavujte vku seen ni ne 30mm (02602/02604) nebo 32mm (02606). Viz kapitola Nastaven vky sekn.

 • Nedoporuujeme sekn trvy vy ne 15cm. Je-li trva pli vysok, me se sekaka ucpat a motor se zastav.

 • Sekejte pouze suchou trvu a list. Mokr trva a list maj tendenci tvoit chome a mohou zpsobit ucpn sekaky nebo zastaven motoru.

  Důležité upozornění

  Na mokr trv nebo list mete uklouznout, dostat se do kontaktu s acm noem a zpsobit si vn zrann. Sekejte pouze za sucha.

 • Stdejte smr sekn. Pomh to rozptylovat posekanou trvu po trvnku a doshnout rovnomrnho hnojen.

 • Pokud vsledn vzhled trvnku nen uspokojiv, vyzkouejte nsledujc:

  • Vymte ac n/strunu nebo nechte n nabrousit.

  • Pohybujte se pi sekn pomaleji.

  • Nastavte na stroji vt vku sekn.

  • Sekejte trvu astji.

  • Postupujte v pekrvajcch se pruzch msto plnch pruh pi kadm prchodu.

Close section

Sekn list

 • Dbejte na to, aby po sekn trva polovinou sv vky pesahovala vrstvu list. Mon budete muset pejet sekakou pes list vce ne jednou.

 • Pokud sekaka nesek listy dostaten nadrobno, zpomalte.

Close section
Close section
Close section

Údržba

Note: Z normlnho msta obsluhy urete levou a pravou stranu stroje.

Doporučený harmonogram údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
After the first 5 operating hours
 • Vymte motorov olej.
 • Before each use or daily
 • Zkontrolujte hladinu motorovho oleje.
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 3 sekund po uvolnn ovldac tye acho noe.
 • Odstrate rozsekan kousky trvy a neistoty pod strojem.
 • Every 100 hours
 • Zkontrolujte zapalovac svku a v ppad poteby ji vymte.
 • Before storage
 • Ped provdnm oprav a ped uskladnnm sekaky vyprzdnte palivovou ndr.
 • Vyistte chladic systm, odstrate zbytky trvy, lomky a neistoty z chladicch eber motoru a startru. V podmnkch, kde se vyskytuje hodn neistot nebo ezanky, istte systm astji.
 • Yearly
 • Vymujte vzduchov filtr; astji pi provozu v pranm prosted.
 • Vymte motorov olej.
 • Vymte ac n nebo jej nechte nabrousit (astji pokud se hrany rychle otup).
 • Pprava na drbu

  1. Vypnte motor a pokejte, dokud se vechny pohybliv sousti nezastav.

  2. Ped provdnm drby odpojte koncovku zapalovac svky (Figure 19).

   g017342
  3. Po dokonen drbskch prac pipojte koncovku zpt k zapalovac svce.

   Důležité upozornění

   Naklonn sekaky me zpsobit vytkn paliva. Palivo je holav, vbun a me zpsobit zrann.

   Spotebujte palivo provozem nebo je oderpejte runm erpadlem; nikdy nsoskou.

   Important: Naklnjte sekaku na stranu vdy tak, aby mrka oleje byla dole.

  Close section

  Vmna vzduchovho filtru

  1. Zatlate na zajiovac vstupky na krytu vzduchovho filtru (Figure 20).

   g017339
  2. Otevete kryt.

  3. Vyjmte filtr (Figure 20).

  4. Filtr prohldnte a pokud je pokozen nebo pli zneitn, vymte jej.

  5. Zkontrolujte paprov vzduchov filtr.

   1. Je-li filtr pokozen nebo je navlhen olejem nebo palivem, vymte ho.

   2. Je-li filtr pinav, poklepejte jm nkolikrt o tvrd povrch nebo jej profouknte stlaenm vzduchem o tlaku nim ne 2,07bar ze strany filtru smujc k motoru.

    Note: Nesnate se vykartovat neistoty z filtru, kartovnm by se neistoty zatlaily do vlken.

  6. Odstrate neistoty z tlesa vzduchovho filtru vlhkm hadrem. Neutrejte neistoty smrem do vzduchovho veden.

  7. Vlote filtr do istie vzduchu.

  8. Upevnte kryt.

  Close section

  Vmna motorovho oleje

  1. Dbejte, aby v palivov ndri nebylo dn palivo nebo jen mlo, aby palivo nevyteklo, kdy sekaku naklonte na stranu.

  2. Nkolik minut ped vmnou oleje spuste motor, aby se olej zahl.

   Note: Zaht olej m lep viskozitu a odn vce neistot.

  3. Odpojte koncovku zapalovac svky. Viz Pprava stroje k uskladnn.

  4. Vythnte mrku.

  5. Naklote sekaku na stranu tak, aby mrka oleje byla dole, a nechejte pouit olej vytct plnic trubic.

  6. Vrate sekaku do provozn polohy.

  7. Pomalu nalijte olej do plnicho otvoru, pokejte 3 minuty a zkontrolujte hladinu oleje mrkou tak, e otete mrku doista a pak bez roubovn zasunete vko plnicho otvoru do otvoru.

   Note: Maximln npl: 0,59l, typ: vcestupov minerln olej 10W-30 sAPI klasifikac SF, SG, SH, SJ, SL nebo vy.

   Note: Naplte klikovou sk motoru olejem tak, aby mrka ukazovala, e je hladina motorovho oleje sprvn, jak je vidt na (Figure 21). Pokud motor peplnte olejem, vypuste pebyten mnostv oleje podle pokyn vkroku 5.

   g017332
  8. Nainstalujte mrku a rukou ji pevn uthnte.

  9. Pouit olej nechte dn zlikvidovat v mstn recyklan stanici.

  Close section

  drba zapalovac svky

  Zapalovac svku zkontrolujte vdy po 100 hodinch provozu. Pouijte zapalovac svku Champion RN9YC nebo ekvivalent.

  1. Vypnte motor a pokejte, dokud se vechny pohybliv sousti nezastav.

  2. Odpojte koncovku zapalovac svky.

  3. Vyistte okol zapalovac svky.

  4. Vythnte svku z hlavy vlce.

   Important: Prasklou, zanesenou nebo zneitnou svku vymte. Neistte elektrody, protoe neistoty pronikajc do vlce by mohly pokodit motor.

  5. Mezeru mezi elektrodami svky nastavte na 0,76 mm (Figure 22).

   g017548
  6. Namontujte zapalovac svku a nasate tsnn.

  7. Uthnte zapalovac svku na 20Nm.

  8. Pipojte koncovku zapalovac svky ke svce.

  Close section

  Vmna ac struny Flexiblade nebo ac lity

  Important: Pro sprvn namontovn acho noe budete potebovat momentov kl. Pokud nemte momentov kl nebo si provedenm monte nejste jist, kontaktujte autorizovan servisn stedisko.

  Po kadm spotebovn paliva zkontrolujte ac n. Je-li ac n pokozen nebo praskl, okamit jej vymte. Je-li ost acho noe tup nebo pokozen, nechte je nabrousit nebo je vymte.

  Důležité upozornění

  ac n je ostr; pi styku s nm me dojt k vnmu porann.

  • Odpojte koncovku zapalovac svky.

  • Pi manipulaci se acm noem pouvejte rukavice.

  1. Odpojte koncovku zapalovac svky. Viz kapitola Pprava na drbu.

  2. Naklote sekaku ke stran tak, aby vzduchov filtr smoval nahoru.

  3. K zajitn acho noe pouijte devn palek.

  4. Odmontujte n (otote roub noe proti smru hodinovch ruiek) a nechte si veker instalan spojovac materil.

  5. Namontujte nov ac n (otejte roubem noe ve smru hodinovch ruiek) a veker spojovac materil.

   Important: Zakiven konce acho noe mus smovat ke krytu stroje.

  6. Momentovm klem uthnte upevovac roub acho noe pi pouit utahovacho momentu 25Nm.

   Important: Dotaen roubu na utahovac moment 25Nm je velice pevn. Zajistte ac n devnm palkem a utahovkem nebo klem roub pevn uthnte. Pethnout roub je velmi obtn.

  Close section

  itn stroje

  Důležité upozornění

  Zpod krytu sekaky se me uvolovat materil.

  • Pouvejte ochrann brle.

  • Neopoutjte pozici pi provozu (za rukojet).

  • Nedovolte, aby v blzkosti sekaky kdokoli stl.

  1. Pevrate stroj na bok.

  2. Kartem nebo stlaenm vzduchem odstrate trvu a zbytky po sekn z krytu vfuku, horn kapoty a pilehlch oblast zkladny.

  Close section
  Close section

  Uskladnění

  Stroj uskladnte na chladnm, istm, suchm mst.

  Pprava stroje k uskladnn

  Důležité upozornění

  Vpary paliva mohou explodovat.

  • Neskladujte palivo po dobu del ne 30dn.

  • Neskladujte sekaku v uzavenm prostoru pobl otevenho ohn.

  • Ped uskladnnm sekaky nechte vychladnout motor.

  1. Pi poslednm tankovn v roce pidejte do paliva stabiliztor, jak doporuuje vrobce motoru.

  2. Nechte stroj bet, dokud se palivo nespotebuje a motor se nezastav.

  3. Nasyte motor a znovu jej spuste.

  4. Nechte motor bet, dokud se nezastav. Jakmile motor nejde nastartovat, je dostaten such.

  5. Odpojte koncovku kabelu zapalovac svky.

  6. Vyroubujte zapalovac svku, otvorem nalijte 30ml oleje a nkolikrt pomalu zathnte za lanko startru, aby se olej rozmstil po celm vlci a v obdob mimo seznu nedochzelo ve vlci ke korozi.

  7. Namontujte zapalovac svku a uthnte ji momentovm klem na 20Nm.

  8. Uthnte vechny matice a rouby.

  Close section
  Close section

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor nestartuje.
  1. Kabel nen nasazen na zapalovac svce.
  2. Ucpan odvzduovac otvor v uzvru palivov ndre.
  3. Svka je zkorodovan nebo zneitn, poppad nem sprvnou vzduchovou mezeru.
  4. Palivov ndr je przdn nebo palivov systm obsahuje zvtral palivo.
  1. Pipojte koncovku zapalovac svky ke svce.
  2. Vyistte uzvr palivov ndre nebo ho vymte.
  3. Zkontrolujte zapalovac svku a, je-li teba, seite vzduchovou mezeru. Vymte zapalovac svku, jestlie je zkorodovan, zanesen nebo popraskan.
  4. Vypuste zvtral benzin nebo doplte do palivov ndre erstv motorov benzin. Jestlie problm petrvv, kontaktujte autorizovan servisn stedisko.
  Motor obtn startuje nebo ztrc vkon
  1. Ucpan odvzduovac otvor v uzvru palivov ndre.
  2. Vloka vzduchovho filtru je zanesena neistotami a omezuje proudn vzduchu.
  3. Spodn strana skn stroje obsahuje zbytky rozsekan trvy a neistoty.
  4. Svka je zkorodovan nebo zneitn, poppad nem sprvnou vzduchovou mezeru.
  5. Hladina oleje v motoru je pli nzk, pli vysok, nebo je olej nadmrn zneitn.
  6. Palivov ndr obsahuje zvtral palivo.
  1. Vyistte ventilan otvor uzvru palivov ndre nebo uzvr vymte.
  2. Vyistte isti vzduchovho filtru nebo vymte paprov vzduchov filtr.
  3. Vyistte spodn st skn stroje.
  4. Zkontrolujte zapalovac svku a, je-li teba, seite vzduchovou mezeru. Vymte zapalovac svku, jestlie je zkorodovan, zanesen nebo popraskan.
  5. Zkontrolujte stav oleje v motoru. Pokud bude olej zneitn, vymte jej a doplte nebo vypuste olej tak, aby hladina oleje byla na znace pln hladiny na mrce.
  6. Vypuste zvtral palivo a doplte do ndre erstv motorov benzin.
  Motor b nepravideln
  1. Kabel nen nasazen na zapalovac svce.
  2. Svka je zkorodovan nebo zneitn, poppad nem sprvnou vzduchovou mezeru.
  3. Vloka vzduchovho filtru je zanesena neistotami a omezuje proudn vzduchu.
  1. Pipojte koncovku zapalovac svky ke svce.
  2. Zkontrolujte zapalovac svku a, je-li teba, seite vzduchovou mezeru. Vymte zapalovac svku, jestlie je zkorodovan, zanesen nebo popraskan.
  3. Vyistte isti vzduchovho filtru nebo vymte paprov vzduchov filtr.
  Stroj nebo motor nadmrn vibruj
  1. Spodn strana skn stroje obsahuje zbytky rozsekan trvy a neistoty.
  2. Uvolnn upevovac rouby motoru.
  3. Uvolnn upevovac roub acho noe.
  4. ac n je ohnut nebo nevyven.
  1. Vyistte spodn st skn stroje.
  2. Dothnte upevovac rouby motoru.
  3. Dothnte upevovac roub acho noe.
  4. Vyvate ac n. Pokud je ac n ohnut, vymte jej.
  Sekn je nerovnomrn
  1. Sekte travnatou plochu opakovan stejnm zpsobem.
  2. Spodn strana krytu sekaky obsahuje zbytky rozsekan trvy aneistoty.
  3. ac n je tup.
  1. Zmte zpsob sekn.
  2. Vyistte spodn st skn stroje.
  3. Nabruste a vyvate ac n.
  Close section