Wprowadzenie

Przeczytaj uwanie ponisze informacje, aby pozna zasady waciwej obsugi i konserwacji urzdzenia, nie uszkodzi go i unikn obrae ciaa. Odpowiedzialno za prawidowe i bezpieczne uytkowanie produktu spoczywa na Tobie. Zachowaj ten dokument w celu wykorzystania go w przyszoci.

W kwestiach dotyczcych materiaw szkoleniowych w zakresie bezpieczestwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriw, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urzdzenia z firm Toro mona skontaktowa si bezporednio poprzez stron www.Toro.com.

Aby skorzysta z serwisu, zakupi oryginalne czci Toro lub uzyska dodatkowe informacje, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsugi klienta firmy Toro, a take przygotuj numer modelu i numer seryjny urzdzenia. Figure 1 przedstawia pooenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie.

g017365

W miejscu poniej wpisz model produktu i numery seryjne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagroe, a zawarte w niej ostrzeenia zostay oznaczone symbolem ostrzegawczym (Figure 2), ktry sygnalizuje niebezpieczestwo, mogce spowodowa powane obraenia lub mier w razie zlekcewaenia zalecanych rodkw ostronoci.

g000502

W niniejszej instrukcji wystpuj 2 sowa podkrelajce wag informacji. Wane zwraca uwag na szczeglne informacje techniczne, a Uwaga podkrela informacje oglne wymagajce uwagi.

Ten produkt spenia wymagania wszystkich odnonych dyrektyw europejskich. Szczegowe informacje mona znale na osobnej deklaracji zgodnoci (DOC) dotyczcej danego produktu.

Moment obrotowy na wale: moment obrotowy na wale silnika zosta wyznaczony laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Inynierw Motoryzacji (SAE) J1349. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w maszynie tej klasy moe by znacznie niszy z powodu jej dostosowania do wymaga dotyczcych bezpieczestwa, emisji oraz eksploatacji. Specyfikacj danego modelu maszyny mona znale na stronie www.Toro.com.

Nie naley manipulowa przy elementach sterujcych silnika ani zmienia prdkoci regulatora. Moe to spowodowa wystpienie niebezpiecznego stanu, prowadzcego do obrae ciaa.

Close section

Bezpieczeństwo

Ta kosiarka moe odci donie i stopy oraz wyrzuca przedmioty. Nieprzestrzeganie nastpujcych zasad bezpieczestwa moe doprowadzi do powanych obrae ciaa lub mierci.

Dziaanie oglne

 • Przed uruchomieniem maszyny przeczytaj ze zrozumieniem, a nastpnie przestrzegaj wszystkich zalece znajdujcych si na maszynie i w instrukcji obsugi.

 • Nie zbliaj doni ani stp w poblie maszyny i nie wsuwaj ich pod maszyn.

 • Maszyn mog obsugiwa wycznie odpowiedzialni doroli, ktrzy zapoznali si wczeniej z instrukcj obsugi.

 • Naley pamita, e uytkownik lub operator ponosi odpowiedzialno za wszelkie wypadki i zagroenie osb lub ich wasnoci.

 • Usu z obszaru przedmioty takie jak kamienie, kable, zabawki itp., ktre mogyby zosta wyrzucone przez ostrze lub link tnc. Podczas pracy silnika stj za uchwytem.

 • Przed rozpoczciem pracy sprawd, czy w obszarze nie znajduj si osoby postronne. W przypadku wejcia kogokolwiek w obszar pracy zatrzymaj maszyn.

 • Zabrania si eksploatacji maszyny bez odpowiedniego obuwia lub w sandaach. Podczas pracy naley zawsze nosi odpowiednie obuwie i dugie spodnie.

 • Nie wolno cign maszyny do tyu, chyba e jest to bezwzgldnie konieczne. Przed i podczas wykonywania ruchu do tyu patrz zawsze w d i za siebie.

 • Nigdy nie kieruj wyadowywanego materiau na osoby. Unikaj wyadowywania materiau na ciany lub przeszkody. Materia moe odbija si w kierunku operatora.

 • Zatrzymaj silnik maszyny podczas przejedania przez powierzchnie inne ni trawa lub podczas transportu maszyny do i z obszaru pracy.

 • Zatrzymaj ostrze(a), jeli konieczne jest przechylenie maszyny do transportu podczas przejedania przez powierzchnie inne ni trawa lub podczas transportu maszyny do i z obszaru koszenia.

 • Nigdy nie korzystaj z maszyny bez zaoonych i sprawnych, odpowiednich elementw zabezpiecze.

 • Nie wolno pozostawia dziaajcej maszyny bez nadzoru.

 • Przed rozpoczciem czyszczenia lub odblokowywania maszyny zawsze zatrzymaj silnik i poczekaj na cakowite zatrzymanie ostrza, a nastpnie wyjmij kabel wiecy zaponowej.

 • Maszyn wolno eksploatowa wycznie przy wietle dziennym lub dobrym owietleniu sztucznym.

 • Nie wolno obsugiwa maszyny bdc pod wpywem alkoholu lub narkotykw.

 • Nie wolno obsugiwa maszyny na mokrej trawie. Zachowaj pewne oparcie stp o grunt; chod, nigdy nie biegaj.

 • Jeli maszyna zaczyna nadmiernie drga, natychmiast zatrzymaj silnik i sprawd przyczyn. Zazwyczaj drgania ostrzegaj o problemie.

 • Podczas eksploatacji naley zawsze stosowa okulary ochronne.

 • Aby uzyska wicej informacji na temat prawidowej eksploatacji i instalacji akcesoriw, patrz instrukcje producenta. Uywaj wycznie akcesoriw zatwierdzonych przez producenta.

Close section

Praca na zboczach

Zbocza s gwnym czynnikiem zwizanym z wypadkami polegajcymi na zelizgniciu si i upadku, ktre mog powodowa powane obraenia ciaa. Przy pracy na wszystkich zboczach wymagana jest szczeglna uwaga. Jeli przemieszczanie si po zboczu sprawia trudno, naley poniecha koszenia.

 • Ko zawsze w poprzek zbocza; nigdy w gr lub w d. Zachowaj szczegln ostrono w czasie zmiany kierunku na zboczach.

 • Uwaaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Praca na nierwnym terenie moe spowodowa zelizgnicie si i upadek. Wysoka trawa moe zakrywa przeszkody.

 • Nie wolno kosi na mokrej trawie lub zboczach o nadmiernym nachyleniu. Przy sabym oparciu stp o grunt mog wystpi spowodowane zelizgniciem si i upadkiem.

 • Nie wolno kosi w pobliu zboczy, roww lub nasypw. Moe tam nastpi utrata oparcia stp o grunt lub rwnowagi.

 • Eksploatujc maszyn HoverPro naley zawsze trzyma obie rce na uchwycie sterujcym.

 • Podczas cicia na zboczach o duym nachyleniu poczynajc od szczytu, gdy wymagany jest duszy zasig, nie wolno przywizywa do maszyny HoverPro liny. Naley zastosowa opcjonalny zestaw przeduonego uchwytu sterujcego.

Close section

Dzieci

Brak ostrzeenia operatora o obecnoci dzieci moe doprowadzi do tragicznych wypadkw. Operacje koszenia czsto przycigaj dzieci do maszyny. Nie wolno zakada, e dzieci pozostan tam, gdzie byo je wida ostatnio.

 • Dzieciom nie wolno wchodzi do obszaru koszenia i powinny przebywa pod baczn opiek osoby dorosej innej ni operator.

 • Po wejciu dziecka w obszar konieczne jest ostrzeenie operatora i wyczenie maszyny.

 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsugiwa maszyny.

 • Zbliajc si do zakrtw z ograniczon widocznoci, krzeww, drzew lub innych obiektw, ktre mog ogranicza widoczno dzieci zachowaj szczegln ostrono.

Close section

Obsuga

Bezpieczne postpowanie z benzyn

Aby unikn obrae ciaa lub uszkodze mienia zachowaj szczegln ostrono podczas prac obchodzenia si z benzyn. Benzyna jest bardzo atwopalna, a pary maj waciwoci wybuchowe.

 • Zga papierosy, cygara, fajki i inne rda zaponu.

 • Uywaj wycznie atestowanego kanistra na benzyn.

 • Podczas pracy silnika nie zdejmuj korkw wlewu paliwa ani nie dodawaj paliwa. Przed zatankowaniem poczekaj na ochodzenie silnika.

 • Zabrania si uzupeniania paliwa wewntrz pomieszcze.

 • Nie wolno przechowywa maszyny lub kanistra na paliwo w pobliu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urzdzeniach.

 • Nie napeniaj kanistrw w pojedzie, na platformie lub przyczepie z plastikow tapicerk. Przed napenianiem zawsze ustaw kanister na podou, z dala od pojazdu.

 • Sprowadzaj urzdzenie zasilan benzyn z platformy lub przyczepy i tankuj j na podou. Jeli to niemoliwe, zatankuj urzdzenie za pomoc przenonego kanistra, zamiast pistoletu dystrybutora benzyny.

 • Pistolet powinien przez cay czas dotyka obrzea zbiornika paliwa lub kanistra, a do zakoczenia tankowania. Nie uywaj zapadki blokujcej pistolet dystrybutora w pooeniu otwartym.

 • W razie rozlania paliwa na odzie, natychmiast j zmie.

 • Nie przepeniaj zbiornika paliwa. Za korek wlewu paliwa i dokr go mocno.

Ostrzeżenie

Spaliny zawieraj tlenek wgla, ktry jest gazem bezzapachowym, trujcym, ktry moe spowodowa mier.

Nie wolno uruchamia silnika wewntrz lub w zamknitym obszarze.

Close section

Obsuga oglna

 • Nie wolno eksploatowa maszyny w obszarze zamknitym.

 • W celu utrzymania bezpieczestwa i sprawnoci urzdze utrzymuj dokrcenie wszystkich nakrtek i rub.

 • Nie manipuluj przy urzdzeniach zabezpieczajcych. Regularnie sprawdzaj prawidowo ich dziaania.

 • Dbaj, aby na maszynie nie gromadzia si trawa, licie lub inne odpady. Usuwaj rozlany olej lub paliwo i nasczone paliwem odpady. Przed zatankowaniem poczekaj, a maszyna ostygnie.

 • Jeeli uytkownik uderzy w jaki obiekt, naley si zatrzyma i skontrolowa stan maszyny. W razie koniecznoci maszyn naley naprawi przed ponownym uruchomieniem.

 • Nie dokonuj regulacji lub napraw przy pracujcym silniku. Odczaj kabel wiecy zaponowej i uziemienie przy silniku, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

 • Ostrza maszyny s ostre. Owi ostrze lub no rkawice, a podczas czynnoci serwisowych zachowaj szczegln ostrono.

 • Nie zmieniaj ustawienia regulatora silnika ani nie zwikszaj prdkoci obrotowej silnika do zbyt wysokiej wartoci.

 • Konserwuj, a w razie potrzeby wymieniaj naklejki ostrzegawcze i instruktaowe.

 • Naley pamita, e uytkownik lub operator ponosi odpowiedzialno za wszelkie wypadki i zagroenie osb lub ich wasnoci.

 • W przypadku rozlania benzyny nie podejmuj prby uruchomienia silnika, ale przemie maszyn z dala od obszaru rozlania i unikaj wytwarzania rda zaponu do chwili rozwiania si oparw benzyny.

 • Wymieniaj uszkodzone tumiki.

 • Przed uyciem zawsze sprawdzaj wzrokowo ostrza, ruby mocujce ostrze i zesp tncy, aby okreli, czy nie s one zuyte lub uszkodzone. Zuyte lub uszkodzone ostrza i ruby wymieniaj zestawami, aby zachowa rwnowag.

 • Nie wolno podnosi lub przenosi maszyny przy wczonym silniku.

 • Zatrzymaj silnik i odcz kabel wiecy zaponowej, sprawdzajc, czy wszystkie czci ruchome zostay cakowicie zatrzymane:

  • Przed usuniciem niedronoci.

  • Przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub prac przy maszynie.

  • Po kolizji z ciaem obcym. Sprawd, czy HoverPro nie jest uszkodzona i przed ponownym uruchomieniem oraz rozpoczciem eksploatacji przeprowad naprawy.

  • Jeli maszyna zaczyna nieprawidowo drga.

  • Po pozostawieniu maszyny.

  • Przed zatankowaniem.

 • Zmniejsz ustawienie przepustnicy podczas wyczania silnika oraz, jeeli silnik wyposaony jest w zawr odcinajcy, przerwij dopyw paliwa po zakoczeniu koszenia.

 • Przed przechowaniem w pomieszczeniu zaczekaj, a silnik ostygnie.

 • Aby zapewni bezpieczestwo, wymieniaj zuyte lub uszkodzone czci.

 • Jeli konieczne jest spuszczenie paliwa ze zbiornika, naley to wykonywa na zewntrz.

 • Wiek operatora moe by ograniczony przez lokalne przepisy.

 • Zawsze uywaj ochronnikw suchu.

 • Uruchamiajc silnik nie przechylaj maszyny, za wyjtkiem sytuacji, w ktrych przechylenie jest konieczne w celu jej uruchomienia. W takim przypadku nie wolno przechyla go dalej ni to absolutnie konieczne i naley podnosi cz znajdujc si z dala od operatora.

 • Sprawdzaj maszyn regularnie i wymieniaj zuyte lub uszkodzone czci, aby zapewni bezpieczestwo.

 • Wycznie 02602 – Nie wolno wymienia jednostki tncej na czci metalowe, naley uywa wycznie gowic i elementw tncych odpowiednich do stosowania przy prdkoci roboczej maszyny typu HoverPro 450.

Close section
Close section

Cinienie akustyczne

W opisywanej maszynie poziom cinienia akustycznego przy uchu operatora wynosi 90dBA (model 02602), 88,5dBA (model 02604) lub 88dBA (model 02606) z uwzgldnieniem niepewnoci (K) na poziomie 2dBA. Poziom cinienia akustycznego zosta okrelony zgodnie z procedurami podanymi w normie EN836.

Close section

Moc akustyczna

W opisywanej maszynie gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi 100dBA (model oprcz 02602) lub 98dBA (modele 02604 i 02606), z uwzgldnieniem niepewnoci (K) na poziomie 2dBA. Poziom mocy akustycznej zosta okrelony zgodnie z procedurami podanymi w normie ISO11094.

Close section

Drgania

Zmierzony poziom wibracji dla lewej rki = 5,4m/s2 (modele 02602 i 02604) lub 4,0m/s2 (model 02606)

Zmierzony poziom wibracji dla prawej rki = 6,2m/s2 (model 02602), 4,3m/s2 (model 02604), 4,7m/s2 (model 02606).

Wspczynnik niepewnoci (K) = 3m/s2 (model 02602), 2,5m/s2 (model 02604) lub 2m/s2 (model 02606).

Zmierzone wartoci zostay okrelone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN836.

Close section

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Important: Naklejki ostrzegawcze i instruktaowe znajduj si w pobliu miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Wymieniaj uszkodzone naklejki.

decal111-5392
decal111-5393
decal94-8072
g017409
g017410
g017414
Close section
Close section

Montaż

Monta uchwytu

 1. Wsun 2 tuleje do ramy.

  g017333
 2. Umieci dolny uchwyt pomidzy tulejami i zabezpieczy go za pomoc 1 ruby uchwytu sterujcego, 2 podkadek i 1 nakrtki.

  Note: Umieci dolny uchwyt pomidzy tulejami, z zamontowanym po prawej stronie dolnym moduem zatrzymania.

 3. Powtrzy te czynnoci dla drugiej strony.

 4. Wyrwna otwory grnego uchwytu z dolnym uchwytem.

  g017328
 5. Wsun rub typu U przez grny i dolny uchwyt, i dokrci j z wykorzystaniem podkadki i pokrta.

 6. Zamontowa zesp przepustnicy do zewntrznej czci uchwytu sterujcego i dokrci go za pomoc nakrtki i ruby.

  g017337
Close section

Uzupenianie oleju w silniku

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Przed uruchomieniem silnika napenij go olejem.

Maksymalna pojemno: 0,59l, typ: wielosezonowy olej mineralny o lepkoci 10W-30 i klasyfikacji serwisowej wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyszej.

 1. Ustaw maszyn na rwnym podou.

 2. Wyjmij wskanik poziomu (Figure 6).

  g017332
 3. Powoli wlej olej do wlewu, poczekaj 3minuty i sprawd poziom oleju wskanikiem, wycierajc go do czysta, a nastpnie wkadajc bez przykrcania, korek wlewu oleju do otworu (Figure 7).

  g017338

  Note: Napenij skrzyni korbow silnika olejem tak, aby wedug wskanika poziomu by on prawidowy, zgodnie z Figure 6. W przypadku przepenienia silnika olejem usu nadmiar oleju, zgodnie ze wskazwkami w punkcie Wymiana oleju silnikowego.

 4. W wskanik poziomu, a nastpnie dokr go mocno rk.

  Important: Wymie olej po pierwszych 5 godzinach pracy; nastpnie wymieniaj go co roku. Patrz Wymiana oleju silnikowego.

Close section
Close section

Przegląd produktu

g017341
g017335
Close section

Działanie

Uzupenianie paliwa

Niebezpieczeństwo

Benzyna jest niezwykle atwopalna i wybuchowa. Poar lub wybuch benzyny moe poparzy Ciebie i innych.

 • Aby zapobiec zapaleniu benzyny przez adunek elektrostatyczny, przed napenianiem ustaw kanister i/lub maszyn bezporednio na podou, a nie w pojedzie lub na innym przedmiocie.

 • Uzupeniaj paliwo na zewntrz, kiedy silnik jest zimny. Wytrzyj rozlane paliwo.

 • Nie zbliaj si do benzyny, kiedy palisz, ani nie przyno jej w poblie otwartego pomienia lub iskier.

 • Przechowuj benzyn w atestowanym kanistrze, poza zasigiem dzieci.

Uzupeniaj zbiornik wie, zwyk benzyn bezoowiow o liczbie oktanw 87 lub podobnej, zakupion na stacji renomowanego dostawcy paliw (Figure 10).

Important: Nie uywaj paliw o zawartoci etanolu przekraczajcej 10%. Alternatywne paliwa o wysokiej zawartoci alkoholu mog powodowa problemy z rozruchem, nisk wydajno silnika oraz wewntrzne uszkodzenie silnika.

Important: Aby zmniejszy problemy z rozruchem, dodawaj stabilizator do paliwa przez cay sezon, mieszajc go z benzyn majc nie wicej ni 30 dni.

g017340
Close section

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

 1. Ustaw maszyn na rwnym podou.

 2. Wyjmij wskanik poziomu i wyczy go czyst szmat.

 3. W, ale bez przykrcania, wskanik poziomu do otworu wlewu oleju.

 4. Wyjmij wskanik poziomu i sprawd go.

 5. Aby okreli prawidowy poziom oleju na wskaniku poziomu, skorzystaj z Figure 11.

  g017332
 6. Jeli poziom oleju jest niski, powoli wlej olej do wlewu, poczekaj 3minuty i sprawd poziom oleju wskanikiem, wycierajc go do czysta, a nastpnie wkadajc, bez przykrcania, korek wlewu oleju do otworu.

  Note: Maksymalna pojemno: 0,59l, wielosezonowy olej mineralny o lepkoci 10W-30 i klasyfikacji serwisowej wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyszej.

  Note: Napenij skrzyni korbow silnika olejem tak, aby wedug wskanika poziomu by on prawidowy, zgodnie z Figure 11. W przypadku przepenienia silnika olejem usu nadmiar oleju, zgodnie ze wskazwkami w punkcie Wymiana oleju silnikowego.

 7. W wskanik poziomu, a nastpnie dokr go mocno rk.

  Important: Wymie olej po pierwszych 5 godzinach pracy; nastpnie wymieniaj go co roku. Patrz Wymiana oleju silnikowego.

Close section

Regulacja wysokoci cicia

Ostrzeżenie

Regulacja wysokoci cicia moe doprowadzi do kontaktu z ruchomym ostrzem, ze skutkiem w postaci powanych obrae ciaa.

 • Zatrzymaj silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci zatrzymaj si.

 • Podczas pracy przy ostrzu elastycznym lub przyrzdzie tncym naley uywa rkawic.

Ostrożnie

Jeli silnik pracowa, tumik moe by gorcy i spowodowa powane oparzenia. Zachowaj odlego od gorcego tumika.

Wyreguluj odpowiednio wysoko koszenia.

 1. Obr przecznik dopywu paliwa do pooenia wyczenia.

 2. Odcz kabel od wiecy zaponowej.

 3. Przechyl maszyn na lewy bok.

 4. Za rkawice ochronne i zdemontuj ostrze elastyczne/przyrzd tncy.

 5. Odkr rub zabezpieczajc.

 6. Przesu elementy dystansowe na dan wysoko, a nastpnie zamontuj ponownie ostrze elastyczne/przyrzd tncy (Figure 12, Figure 13).

  g017336
  g017331

  Note: Duy element dystansowy musi zosta ustawiony bezporednio pod wirnikiem.

Close section

Uruchamianie silnika

 1. Ustawi uchwyt przepustnicy w pozycji ssania i sprawdzi, czy przecznik doprowadzania paliwa znajduje si w pozycji ON.

  g017346
 2. Przycign uchwyt zatrzymania silnika do uchwytu gwnego.

  g017334
 3. Postaw stop na jednostce tncej i nachyl maszyn ku sobie (Figure 16).

  g017329
 4. Pocignij uchwyt rozrusznika linkowego.

Note: Jeli maszyna nie uruchamia si mimo kilku prb, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Close section

Regulacja ssania

Regulacj ssania przeprowadza si za pomoc zespou przepustnicy (Figure 17).

g017367
Close section

Zatrzymywanie silnika

Aby zatrzyma silnik, zwolnij dwigni sterujc ostrzem (Figure 18).

Important: Po zwolnieniu uchwytu zatrzymania silnika, silnik i ostrze powinny zatrzyma si w cigu 3sekund. Jeli nie zatrzymaj si prawidowo, zatrzymaj natychmiast maszyn i skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

g017366
Close section

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

Oglne wskazwki dotyczce koszenia

Ostrzeżenie

Uywanie maszyny na pochyociach o nachyleniu przekraczajcym 45° spowoduje powane uszkodzenie silnika na skutek braku smarowania. Potencjalne uszkodzenia mog obejmowa zablokowanie si zaworw, zarysowania tokw oraz zatarte oyska wau korbowego.

 • Przed przystpieniem do uytkowania maszyny na pochyoci wykonaj badanie terenu i zmierz rzeczywiste nachylenie zbocza w miejscu planowanej pracy maszyn.

 • Nie uywaj maszyny na terenie o nachyleniu przekraczajcym 45°.

 • Usu z obszaru patyki, kamienie, kable, gazie i inne odpady, w ktre moe uderzy ostrze.

 • Unikaj uderzania ostrzem w lite obiekty. Nigdy nie ko celowo nad adnym obiektem.

 • Jeli maszyna uderzy jaki przedmiot lub zacznie wibrowa, natychmiast zatrzymaj silnik, odcz kabel od wiecy zaponowej i sprawd, czy maszyna nie jest uszkodzona.

 • Aby uzyska najlepsz wydajno, przez rozpoczciem sezonu koszenia zamontuj nowe ostrze.

 • W razie koniecznoci wymie ostrze wykorzystujc zamiennik marki Toro

Close section

Koszenie trawy

 • cinaj za jednym razem tylko okoo jednej trzeciej dba trawy. Nie ko przy ustawieniu wysokoci niszym ni 30mm (02602/02604) lub 32mm (02606) z wyjtkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub pn jesieni, kiedy wzrost jest spowolniony. Patrz Regulacja wysokoci cicia

 • Koszenie trawy o dugoci ponad 15cm nie jest zalecane. Jeeli trawa jest za duga, urzdzenie moe si zablokowa, co spowoduje zganicie silnika.

 • Ko wycznie such traw lub licie. Mokra trawa i licie maj tendencj do tworzenia bry w ogrdku i powodowa zablokowanie maszyny lub zganicie silnika.

  Ostrzeżenie

  Mokra trawa lub licie mog doprowadzi do powanych obrae ciaa w przypadku polizgnicia si na nich i kontaktu z ostrzem. Ko wycznie w warunkach suchych.

 • Zmieniaj kierunek koszenia. Uatwia to rozrzucanie cinkw na trawniku, zapewniajce rwnomierne uynienie.

 • Jeli wygld trawnika po zakoczeniu koszenia jest niezadowalajcy, sprbuj zastosowa jedn z nastpujcych metod:

  • Wymie ostrze/link lub naostrz ostrze.

  • Podczas koszenia przemieszczaj si wolniej.

  • Zwiksz wysoko koszenia maszyny.

  • Ko traw czciej.

  • Nakadaj pokosy na siebie zamiast kosi jeden pokos za kadym przejazdem.

Close section

Cicie lici

 • Po skoszeniu trawy sprawd, czy poowa trawnika jest widoczna spod pokrywy citych lici. Moe by konieczne wykonanie wicej ni jednego przejazdu nad limi.

 • Jeli maszyna nie tnie lici wystarczajco drobno, zmniejsz prdko koszenia.

Close section
Close section
Close section

Konserwacja

Note: Okrel lew i praw stron maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
After the first 5 operating hours
 • Wymie olej silnikowy.
 • Before each use or daily
 • Sprawd poziom oleju w silniku.
 • Sprawd, czy silnik zatrzymuje si w cigu 3sekund po zwolnieniu dwigni sterujcej ostrzem.
 • Usu cinki trawy i zanieczyszczenia spod maszyny.
 • Every 100 hours
 • Sprawd i w razie potrzeby wymie wiec zaponow.
 • Before storage
 • Oprnij zbiornik paliwa przed naprawami, zgodnie ze wskazwkami, oraz przed rozpoczciem posezonowego przechowywania.
 • Wyczy ukad chodzenia, usu cinki trawy, zanieczyszczenia lub brud z eberek chodzcych silnika i z rozrusznika. W warunkach duych zanieczyszcze lub obecnoci duej iloci sieczki czy ukad czciej.
 • Yearly
 • Wymie filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go czciej.
 • Wymie olej silnikowy.
 • Wymie ostrze lub naostrz je (czciej, jeeli krawdzie tpi si szybciej).
 • Przygotowanie do konserwacji

  1. Zatrzymaj silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci zatrzymaj si.

  2. Przed wykonaniem ktrejkolwiek z procedur konserwacji odcz kabel wiecy zaponowej od wiecy (Figure 19).

   g017342
  3. Po wykonaniu procedur konserwacji podcz kabel wiecy zaponowej do wiecy.

   Ostrzeżenie

   Wywrcenie maszyny moe spowodowa wyciek paliwa. Benzyna jest atwopalna, ma waciwoci wybuchowe i moe spowodowa obraenia ciaa.

   Poczekaj, a pracujcy silnik zganie z braku paliwa lub usu benzyn pomp rczn; nie uywaj lewara.

   Important: Zawsze przewracaj maszyn na bok ze wskanikiem poziomu skierowanym w d.

  Close section

  Wymiana filtra powietrza

  1. Wcinij klapki zatrzasku na grze pokrywy filtra powietrza (Figure 20).

   g017339
  2. Otwrz pokryw.

  3. Wyjmij filtr (Figure 20).

  4. Sprawd filtr. Wymie go, jeeli jest uszkodzony lub nadmiernie zabrudzony.

  5. Sprawd papierowy filtr powietrza.

   1. Jeli filtr jest uszkodzony lub zawilgocony olejem lub paliwem, wymie go.

   2. Jeli filtr jest zanieczyszczony, uderz nim kilkakrotnie o tward powierzchni lub przedmuchaj spronym powietrzem o cinieniu poniej 2,07bar przez bok filtra skierowany do silnika.

    Note: Nie usuwaj zanieczyszcze z filtra szczotk; szczotkowanie powoduje wciskanie zanieczyszcze w wkna.

  6. Usuwaj zanieczyszczenia z korpusu filtra powietrza i pokrywy za pomoc wilgotnej tkaniny. Nie zmiataj zanieczyszcze do kanau powietrznego.

  7. W filtr do zespou filtra powietrza.

  8. Zamontuj pokryw.

  Close section

  Wymiana oleju silnikowego

  1. Sprawd, czy zbiornik paliwa zawiera mao paliwa lub jest pusty, tak aby paliwo nie wyciekao po przewrceniu maszyny na bok.

  2. Uruchom silnik na kilka minut przed wymian oleju, aby go rozgrza.

   Note: Rozgrzany olej atwiej wypywa i zawiera wicej zanieczyszcze.

  3. Odcz kabel od wiecy zaponowej. Patrz Przygotowanie maszyny do przechowywania.

  4. Wyjmij wskanik poziomu.

  5. Przewr maszyn na bok, ze wskanikiem skierowany w d, aby spuci zuyty olej przez rur wlewu oleju.

  6. Przywr maszyn do pooenia roboczego.

  7. Powoli wlej olej do wlewu, poczekaj 3minuty i sprawd poziom oleju wskanikiem, wycierajc go do czysta, a nastpnie wkadajc bez przykrcania, korek wlewu oleju do otworu.

   Note: Maksymalna pojemno: 0,59l, typ: wielosezonowy olej mineralny o lepkoci 10W-30 i klasyfikacji serwisowej wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyszej.

   Note: Napenij skrzyni korbow silnika olejem tak, aby wedug wskanika poziomu by on prawidowy, zgodnie z (Figure 21). W przypadku przepenienia silnika olejem usu nadmiar oleju, zgodnie ze wskazwkami w punkcie 5.

   g017332
  8. W wskanik poziomu, a nastpnie dokr go mocno rk.

  9. Oddaj zuyty olej do lokalnego centrum recyklingu.

  Close section

  Serwisowanie wiecy zaponowej

  Sprawdzaj wiec zaponow co 100godzin pracy. Uywaj wiecy zaponowej Champion RN9YC lub odpowiednika.

  1. Zatrzymaj silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci zatrzymaj si.

  2. Odcz kabel od wiecy zaponowej.

  3. Wyczy obszar wok wiecy zaponowej.

  4. Wyjmij wiec zaponow z gowicy cylindra.

   Important: Wymie, jeli wieca jest pknita lub zanieczyszczona. Nie czy elektrod, poniewa drobne zanieczyszczenia, ktre dostan si do cylindra, mog uszkodzi silnik.

  5. Ustaw przerw na wiecy na 0,76 mm (Figure 22).

   g017548
  6. Zamontuj wiec zaponow i uszczelk.

  7. Dokr wiec momentem 20Nm.

  8. Podcz kabel do wiecy zaponowej.

  Close section

  Wymiana ostrza elastycznego/przyrzdu tncego.

  Important: Aby prawidowo zainstalowa ostrze, naley uy klucza dynamometrycznego. Jeeli nie posiadasz klucza dynamometrycznego lub nie jeste pewny swoich dziaa, skontaktuj si z autoryzowanym serwisem.

  Naley skontrolowa ostrze za kadym razem, gdy w maszynie zabraknie benzyny. Jeeli ostrze zostanie uszkodzone lub pknie, naley je natychmiast wymieni. Jeeli krawd ostrza jest stpiona lub wyszczerbiona, naley je naostrzy lub wymieni.

  Ostrzeżenie

  Ostrze jest ostre; kontakt z nim moe doprowadzi do powanych obrae ciaa.

  • Odcz kabel od wiecy zaponowej.

  • Podczas serwisowania ostrza, naley stosowa rkawice ochronne.

  1. Odcz przewd od wiecy zaponowej. Patrz punkt Przygotowanie do konserwacji

  2. Przechyl maszyn w bok tak, aby filtr powietrza by skierowany w gr.

  3. Aby unieruchomi ostrze, naley uy kawaka drewna.

  4. Usu ostrze (odkr rub ostrza – w lewo); naley zachowa wszystkie elementy mocowania ostrza.

  5. Zamontuj nowe ostrze (dokr rub ostrza – w prawo) i wszystkie pozostae elementy.

   Important: Ustaw zakrzywione koce ostrza w kierunku obudowy maszyny.

  6. Za pomoc klucza dynamometrycznego dokr rub ostrza z momentem 25Nm.

   Important: ruba dokrcona z momentem 25Nm jest dokrcona bardzo mocno. Przy zablokowanym ostrzu za pomoc kawaka drewna, uyj swojego ciaru ciaa, aby prawidowo dokrci rub. Pamitaj, e t rub bardzo trudno przekrci.

  Close section

  Czyszczenie maszyny

  Ostrzeżenie

  Maszyna moe wyrzuca materia spod obudowy.

  • No oson oczu.

  • Pozostawaj w pozycji roboczej (za uchwytem).

  • Nie dopuszczaj do obszaru pracy osb postronnych.

  1. Przewr maszyn na bok.

  2. Za pomoc szczotki lub spronego powietrza usu traw i zanieczyszczenia z osony wydechu, grnej osony silnika i otaczajcych obszarw jednostki tncej.

  Close section
  Close section

  Przechowywanie

  Przechowuj maszyn w chodnym, czystym i suchym miejscu.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  Ostrzeżenie

  Opary benzyny mog eksplodowa.

  • Nie przechowuj benzyny duej ni 30dni.

  • Nie przechowuj maszyny w zamknitym pomieszczeniu w pobliu otwartego pomienia.

  • Przed przechowaniem maszyny zaczekaj, a silnik ostygnie.

  1. Przy ostatnim tankowaniu w roku dodaj stabilizatora paliwa, zgodnie z zaleceniami producenta silnika.

  2. Uruchom maszyn i zaczekaj, a silnik zatrzyma si z powodu braku paliwa.

  3. Podaj paliwo do silnika i uruchom go ponownie.

  4. Zostaw silnik uruchomiony, a sam si zatrzyma. Silnik bdzie dostatecznie suchy, kiedy nie bdzie mona go uruchomi.

  5. Odcz kabel od wiecy zaponowej.

  6. Wykr wiec zaponow, wlej 30ml przez otwr wiecy i powoli pocignij za link rozrusznika kilka razy, aby rozprowadzi olej w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji poza sezonem.

  7. Wkr wiec zaponow i dokr j kluczem dynamometrycznym momentem 20Nm (15 ft-lb).

  8. Dokr wszystkie nakrtki, ruby i wkrty.

  Close section
  Close section

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Silnik nie uruchamia si
  1. Kabel nie jest podczony do wiecy zaponowej.
  2. Otwr odpowietrzajcy korka wlewu paliwa jest niedrony.
  3. wieca zaponowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidowa.
  4. Zbiornik paliwa jest pusty lub ukad paliwowy zawiera zwietrzae paliwo.
  1. Podcz kabel do wiecy zaponowej.
  2. Wyczy otwr odpowietrzajcy korka wlewu paliwa lub wymie korek wlewu.
  3. Sprawd wiec zaponow i w razie potrzeby ustaw przerw. Wymie wiec zaponow, jeli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pknita.
  4. Oprnij i/lub napenij zbiornik paliwa wie benzyn. Jeli problem powtarza si, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik uruchamia si z trudem lub traci moc.
  1. Otwr odpowietrzajcy korka wlewu paliwa jest niedrony.
  2. Wkad filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepyw powietrza.
  3. Na spodzie obudowy maszyny znajduj si cinki i zanieczyszczenia.
  4. wieca zaponowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidowa.
  5. Poziom oleju silnikowego jest zbyt niski, zbyt wysoki lub jest on nadmiernie zanieczyszczony.
  6. Zbiornik paliwa zawiera zwietrzae paliwo.
  1. Wyczy otwr odpowietrzajcy korka wlewu paliwa lub wymie korek wlewu.
  2. Wyczy wstpny filtr filtra powietrza i/lub wymie papierowy filtr.
  3. Wyczy spd obudowy maszyny.
  4. Sprawd wiec zaponow i w razie potrzeby ustaw przerw. Wymie wiec zaponow, jeli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pknita.
  5. Sprawd olej silnikowy. Wymie olej, jeli jest zanieczyszczony; dodaj lub spu olej, aby dostosowa poziom oleju do oznaczenia Full na wskaniku poziomu.
  6. Oprnij i napenij zbiornik paliwa wie benzyn.
  Silnik pracuje nierwnomiernie
  1. Kabel nie jest podczony do wiecy zaponowej.
  2. wieca zaponowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidowa.
  3. Wkad filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepyw powietrza.
  1. Podcz kabel do wiecy zaponowej.
  2. Sprawd wiec zaponow i w razie potrzeby ustaw przerw. Wymie wiec zaponow, jeli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pknita.
  3. Wyczy wstpny filtr filtra powietrza i/lub wymie papierowy filtr.
  Maszyna lub silnik nadmiernie drga
  1. Na spodzie obudowy maszyny znajduj si cinki i zanieczyszczenia.
  2. ruby mocujce silnika s poluzowane
  3. ruba mocujca ostrze jest poluzowana.
  4. Ostrze jest zakrzywione lub nie jest wywaone.
  1. Wyczy spd obudowy maszyny.
  2. Dokr ruby mocujce silnika
  3. Dokr rub mocujc ostrze.
  4. Wywa ostrze. Jeeli ostrze jest wygite, naley je wymieni.
  Wzr koszenia jest nierwny
  1. Poruszasz si powtarzalnie po tym samym wzorze.
  2. Na spodzie obudowy maszyny znajduj si cinki i zanieczyszczenia.
  3. Ostrze jest stpione.
  1. Zmie wzr koszenia.
  2. Wyczy spd obudowy maszyny.
  3. Naostrz i wywa ostrze.
  Close section