Introduktion

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt samt undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer.

g017365

Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför så är de lätta att hitta:

I denna bruksanvisning anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara, som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Nettomoment: Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1349. Den här maskinklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Gå in på www.Toro.com om du vill se specifikationerna för din maskinmodell.

Gör inga otillåtna ändringar av motorreglagen och ändra inte varvtalshållarens inställning. Om du gör det kan det leda till farliga situationer som resulterar i personskador.

Säkerhet

Denna maskin har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN 14910.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. Följ dessa säkerhetsinstruktioner för att minska risken för personskador.

Toro har konstruerat och testat den här maskinen så att den ska vara säker, förutsatt att den används i enlighet med nedanstående instruktioner. Om instruktionerna inte följs kan det leda till personskador.

Det är mycket viktigt att du och andra användare av maskinen läser och förstår innehållet i bruksanvisningen innan maskinen används. På så vis uppnås högsta säkerhet och bästa prestanda och ni lär känna maskinen. Var särskilt uppmärksam på varningssymbolen Figur 2 som betyder var försiktig, varning eller fara – ”föreskrifter för personlig säkerhet”. Läs och ta till dig anvisningarna eftersom de rör säkerheten. Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador.

Allmän maskinsäkerhet

Klippmaskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

Utbildning

 • Läs anvisningarna noga. Bekanta dig med reglagen och hur maskinen ska användas.

 • Låt aldrig barn eller personer som inte känner till anvisningarna använda maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder.

 • Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor och risker som andra människor och deras ägodelar utsätts för.

 • Se till att du förstår alla bilder som finns på maskinen eller som används i anvisningarna.

Bensin

VARNING – bensin är mycket brandfarligt. Vidta följande säkerhetsåtgärder:

 • Förvara bränsle i dunkar avsedda för ändamålet.

 • Fyll endast på maskinen med bensin utomhus och rök inte under påfyllning.

 • Fyll på bränsle innan du startar motorn. Skruva aldrig bort tanklocket eller fyll på bränsle om motorn är igång eller om den är varm.

 • Om du spiller bensin ska du inte försöka starta motorn utan flytta klipparen från spillet och undvika att skapa några gnistor tills bensinångorna har skingrats.

 • Sätt tillbaka locken på tankar och dunkar ordentligt.

Förberedelser

 • Bär alltid långbyxor och kraftiga, halkfria skor när du klipper. Kör inte maskinen barfota eller i sandaler.

 • Undersök noga det område där maskinen ska köras och avlägsna alla stenar, pinnar, ledningar, ben och andra föremål.

 • Inspektera alltid klipparen före användning för att kontrollera att skydd och säkerhetsanordningar, t.ex. gräsriktare, sitter på plats och fungerar som de ska.

 • Kontrollera alltid före användning att inte trådarna, fästskruvarna eller Flexiblade-enheten är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade trådar satsvis så att balanseringen bibehålls.

 • Bär alltid skyddsglasögon när du använder trimmern.

 • Använd hörselskydd.

Start

 • Tippa inte maskinen såvida den inte måste tippas vid start. Om så är fallet ska du inte tippa den mer än absolut nödvändigt, och bara lyfta upp den del som är längst ifrån dig.

 • Starta motorn försiktigt enligt anvisningarna, och håll fötterna på behörigt avstånd från Flexiblade-enheten.

Körning

 • Klipp aldrig om människor, särskilt barn, eller sällskapsdjur befinner sig i närheten.

 • Klipp endast i dagsljus eller i bra belysning.

 • Undvik att använda trimmern i vått gräs. Om du ändå måste göra det ska du vidta särskilda försiktighetsåtgärder så att du inte halkar.

 • Se upp för hål i terrängen och andra dolda faror.

 • Håll inte händer eller fötter nära eller under roterande delar.

 • Lyft aldrig upp eller bär en maskin medan motorn är igång.

 • Var extremt försiktig när du backar eller drar en handgräsklippare mot dig.

 • Gå – spring aldrig.

 • Sluttningar:

  • Klipp inte i väldigt branta sluttningar.

  • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämna underlag kan ge upphov till slirnings- och fallolyckor. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

  • Var försiktig i närheten av stup, diken eller flodbäddar. Du riskerar att tappa fotfästet eller balansen.

  • Håll alltid båda händerna på handtaget när du använder maskinen.

  • Fäst aldrig maskinen i ett rep när du klipper branta sluttningar från toppen och behöver nå längre. Använd istället tillbehörssatsen med förlängningshandtaget.

  • Var mycket försiktig i sluttningar.

  • Se till att du har bra fotfäste i sluttningar.

 • Stanna motorn om du måste tippa maskinen för att transportera den på andra underlag än gräs och när maskinen ska föras till och från klippområdet.

 • Kör inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxid och andra avgaser kan ansamlas.

 • Stäng av motorn

  • varje gång du lämnar maskinen.

  • före bränslepåfyllning.

  • innan klipphöjden justeras om den inte kan ställas in från förarplatsen.

 • Stäng av motorn och koppla bort tändkabeln

  • innan du rensar blockeringar.

  • innan du kontrollerar, rengör eller arbetar på maskinen.

  • om du kör på ett okänt föremål. Kontrollera noga om maskinen har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kör den igen.

  • om maskinen börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart).

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.

 • Se upp för trafik när du kör nära vägar eller korsar vägar.

Underhåll och förvaring

 • Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.

 • Högtryckstvätta inte maskinen.

 • Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken i en byggnad där bensinångor kan antändas av en öppen låga eller gnista.

 • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

 • Håll motorn, ljuddämparen, batterifacket och förvaringsutrymmet för bränsle fria från gräs, löv och överflödigt smörjmedel för att minska brandrisken.

 • Byt ut slitna och skadade delar av säkerhetsskäl.

 • Byt ut trasiga ljuddämpare.

 • Om bränsletanken måste tömmas ska detta göras utomhus.

 • Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn. Om motorn körs med för högt varvtal kan riskerna för personskador öka.

 • Var försiktig när du utför justeringar på maskinen så att du inte fastnar med fingrarna mellan den rörliga Flexiblade-enheten och maskinens fasta delar.

 • Köp endast originalreservdelar och tillbehör från Toro, för att säkerställa bästa prestanda och högsta säkerhet. Använd inte ”piratdelar”. De kan medföra säkerhetsrisker.

Transport

 • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

 • Bind fast maskinen med spännremmar, kedjor, vajrar eller rep så att den sitter säkert.

Ljudtryck

Maskinen ger en ljudtrycksnivå vid förarens öra på 90 dBA. Detta omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 2 dBA. Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de förfaranden som beskrivs i SS-EN 14910.

Ljudstyrka

Maskinen har en garanterad ljudeffektnivå på 100 dBA. Detta omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 2 dBA. Ljudstyrkenivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i ISO 11094.

Var försiktig

Långvarig exponering för buller under körning av maskinen kan orsaka viss hörselnedsättning.

Använd lämpliga hörselskydd när du kör maskinen under en längre tid.

Vibration

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 7,7 m/s2

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 5,5 m/s2

Osäkerhetsvärde (K) = 3 m/s2

De uppmätta värdena har fastställts enligt de förfaranden som beskrivs i SS-EN 14910.

Var försiktig

Långvarig exponering för vibrationer under körning av maskinen kan orsaka viss domnad i händer och handleder.

Använd handskar som dämpar vibrationer när du kör maskinen under en längre tid.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Important: Säkerhets- och instruktionsdekalerna sitter nära potentiella farozoner. Byt ut skadade dekaler.

decal111-5392
decal94-8072
g017409
g017410
g017414

Montering

Montera handtaget

 1. För in två bussningar i ramen.

  g017333
 2. Sätt det nedre handtaget mellan bussningarna och fäst det med en handtagsskruv, två brickor och en mutter.

  Note: Sätt det nedre handtaget mellan bussningarna med kickstoppsanordningen på höger sida.

 3. Upprepa på motsatta sidan.

 4. Rikta in hålen i det övre handtaget efter det nedre handtaget.

  g017328
 5. För U-bulten genom det övre och nedre handtaget och fäst den med en bricka och ett handhjul.

 6. Sätt gasanordningen på utsidan av handtaget och fäst den med en mutter och en skruv med kullrigt huvud.

  g017337

Montera fotstödet

Fäst fotstödet på bulten på höger sida av det lägre handtaget med en mutter och två brickor (Figur 6).

Note: Montera fotstödet med hjälp av fotstödets lägre hål enligt Figur 6

g027774

Fylla på olja i motorn

Important: Maskinen levereras utan olja i motorn. Fyll på olja i motorn innan du startar den.

Maximal påfyllning: 0,59 liter, typ: flergradig 10W-30-mineralolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.

 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Ta ut oljestickan (Figur 7).

  g017332
 3. Fyll långsamt på olja i påfyllningshålet, vänta i tre minuter och kontrollera oljenivån med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, men inte skruva fast, den i hålet (Figur 8).

  g017338

  Note: Fyll på olja i vevhuset tills oljestickan visar rätt oljenivå enligt Figur 7. Om du fyller på för mycket olja i motorn tar du bort överflödig olja så som beskrivs i Byta ut motoroljan.

 4. Sätt tillbaka oljestickan och dra åt ordentligt för hand.

  Important: Byt motorolja efter de första fem arbetstimmarna och därefter årligen. Se Byta ut motoroljan.

Produktöversikt

g017341
g017335
ModellKlippbreddProduktens breddProduktens höjdLängdViktMotorvarvtalKlipphöjdsintervall
02612457 mm574 mm1 000 mm1 400 mm17,7 kg3 150 +0/−10016–36 mm

Körning

Fylla på bränsletanken

Fara

Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. En sådan brand eller explosion kan ge dig och andra personer brännskador.

 • Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

 • Fyll tanken utomhus, då motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

 • Hantera inte bensin när du röker eller är i närheten av en öppen låga eller gnistor.

 • Förvara bensin i en godkänd bränsledunk som förvaras oåtkomligt för barn.

Rekommenderat bränsle:

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd aldrig bensin som innehåller över 10 % etanol baserat på volym, som E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Lagra inte bränsle i bränsletanken eller i en bränslebehållare under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

g017340

Kontrollera oljenivån i motorn

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
  1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  2. Ta ut oljestickan och torka av den med en ren trasa.

  3. Sätt i, men skruva inte fast, oljestickan i påfyllningshålet.

  4. Ta ut oljestickan och kontrollera den.

  5. Information om rätt oljenivå på oljestickan finns i Figur 12).

   g017332
  6. Om oljenivån är låg fyller du långsamt på olja i påfyllningshålet, väntar i tre minuter och kontrollerar oljenivån med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, men inte skruva fast, den i påfyllningshålet.

   Note: Maximal påfyllning: 0,59 l, flergradig 10W-30-mineralolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.

   Note: Fyll på olja i vevhuset tills oljestickan visar rätt oljenivå enligt Figur 12. Om du fyller på för mycket olja i motorn tar du bort överflödig olja så som beskrivs i Byta ut motoroljan.

  7. Sätt tillbaka oljestickan och dra åt ordentligt för hand.

   Important: Byt motorolja efter de första fem arbetstimmarna och därefter årligen. Se .

  Justera klipphöjden

  Varning

  När klipphöjden justeras kan du komma i kontakt med roterande delar, vilket kan leda till allvarliga personskador.

  • Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd handskar när du hanterar Flexiblade-enheten.

  Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

  Justera klipphöjden.

  1. Vrid bränsleomkopplaren till avstängt läge.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Tippa maskinen till vänster.

  4. Använd skyddshandskar och ta bort Flexiblade-enheten.

  5. Lossa fästskruven.

  6. Justera distansbrickorna till önskad höjd och sätt sedan tillbaka Flexiblade-enheten (Figur 13).

   g029101

   Note: Den större distansbrickan måste alltid placeras direkt under impellern.

  Starta motorn

  1. För gasreglaget till chokeläget och kontrollera att bränsleomkopplaren är i det påslagna läget.

   g017346
  2. Håll nödstoppshandtaget mot handtaget.

   g017334
  3. Sätt foten på klippdäcket och tippa maskinen mot dig (Figur 16).

   g017329
  4. Dra i startsnörets handtag.

  Note: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera försök.

  Ställa in choken

  Använd gasreglaget för att ställa in choken (Figur 17).

  g017367

  Stänga av motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att motorn stannar inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.
 • Släpp knivstyrstången för att stänga av motorn (Figur 18).

  Important: När du släpper nödstoppshandtaget ska både motorn och Flexiblade-enheten stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ordentligt slutar du genast att använda maskinen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

  g017366

  Arbetstips

  Allmänna tips för klippning

  Varning

  Om du kör maskinen i sluttningar vars lutning överstiger 45 grader kommer motorn att skadas allvarligt på grund av bristande smörjning. Exempel på skador som kan uppstå är kärvande ventiler, repade kolvar och brända vevaxellager.

  • Innan du arbetar i en sluttning bör området inspekteras och sluttningen där du tänker köra maskinen ska mätas.

  • Kör inte i sluttningar vars lutning överstiger 45 grader.

  • Röj det område som ska klippas från pinnar, stenar, ledningar, grenar och annat skräp som Flexiblade-enheten skulle kunna slå i.

  • Undvik att träffa fasta föremål med Flexiblade-enheten. Trimma aldrig avsiktligt över ett föremål.

  • Stäng genast av motorn om du kör på något föremål eller om maskinen börjar vibrera. Ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera noga om maskinen har skadats.

  • Montera en ny Flexiblade-enhet när klippsäsongen börjar för att garanterat få bästa resultat.

  • Byt vid behov ut Flexiblade-enheten mot en ny Flexiblade-enhet från Toro.

  Klippa gräs

  • Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp inte med en inställning som är lägre än 30 mm (02602/02604) eller 32 mm (02606), såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare. Se Justera klipphöjden.

  • Vi rekommenderar inte att du klipper gräs som är högre än 15 cm. Om gräset är för högt kan maskinen täppas igen och det kan leda till motorstopp.

  • Klipp bara torrt gräs och torra löv. Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen.

   Varning

   Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och kommer emot Flexiblade-enheten.

   Använd endast trimmern vid torra förhållanden.

  • Variera klippriktningen. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.

  • Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:

   • Byt ut Flexiblade-enheten.

   • Gå långsammare när du klipper.

   • Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.

   • Klipp gräset oftare.

   • Överlappa klippsvepningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

  Klippa löv

  • Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.

  • Sänk klipphastigheten om maskinen inte skär löven tillräckligt fint.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera att motorn stannar inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från hela maskinen.
 • Efter varje användning
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från hela maskinen.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera tändstiftet och byt ut det vid behov.
 • Före förvaring
 • Töm bränsletanken innan reparation och årlig förvaring.
 • Rengör kylsystemet, ta bort gräsklipp, skräp och smuts från motorns luftkylflänsar och startmotorn. Rengör systemet oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden.
 • Årligen
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Byt oljan i motorn.
 • Byt ut Flexiblade-enheten.
 • Underhållsförberedelser

  1. Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 19) innan du utför underhåll.

   g017342
  3. Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du utfört underhåll.

   Varning

   Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bensin är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador.

   Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.

   Important: Tippa alltid maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

  Byta luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
  1. Tryck ned spärrhakarna på luftrenarkåpan (Figur 20).

   g017339
  2. Öppna kåpan.

  3. Ta bort filtret (Figur 20).

  4. Undersök filtret och byt ut det om det är skadat eller mycket smutsigt.

  5. Kontrollera pappersluftfiltret.

   1. Byt ut filtret om det är skadat eller blött av olja eller bränsle.

   2. Om filtret är smutsigt knackar du det mot en hård yta flera gånger eller blåser tryckluft på mindre än 2,07 bar genom den sida av filtret som är vänd mot motorn.

    Note: Borsta inte bort smutsen från filtret, eftersom smutsen då tränger in i fibrerna.

  6. Ta bort smutsen från luftrenarhuset och -kåpan med en fuktig trasa. För inte in smuts i luftkanalen.

  7. Sätt filtret i luftrenaren.

  8. Sätt tillbaka skyddet.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Årligen
 • Byt oljan i motorn.
  1. Kontrollera att bränsletanken bara innehåller lite eller inget bränsle alls så att det inte läcker ut när du tippar klipparen på sidan.

  2. Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan.

   Note: Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

  3. Lossa tändkabeln från tändstiftet. Se Underhållsförberedelser.

  4. Ta bort oljestickan.

  5. Tippa gräsklipparen på sidan (med oljestickan nedåt) för att tömma ut den använda oljan genom påfyllningsröret.

  6. Tippa tillbaka klipparen till arbetsläget.

  7. Fyll långsamt på olja i påfyllningshålet, vänta i tre minuter och kontrollera oljenivån med oljestickan genom att torka rent oljestickan och sedan sticka in, men inte skruva fast, den i hålet.

   Note: Maximal påfyllning: 0,59 liter, typ: flergradig 10W-30-mineralolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.

   Note: Fyll på olja i vevhuset tills oljestickan visar rätt oljenivå enligt (Figur 21). Om du fyller på för mycket olja i motorn tar du bort överflödig olja så som beskrivs i 5.

   g017332
  8. Sätt tillbaka oljestickan och dra åt ordentligt för hand.

  9. Kassera den använda oljan enligt lokala föreskrifter på en återvinningsstation.

  Utföra service på tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera tändstiftet och byt ut det vid behov.
 • Kontrollera tändstiftet var 100:e körtimme. Använd ett tändstift av typen Champion RN9YC eller motsvarande.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Rengör runt tändstiftet.

  4. Skruva bort tändstiftet från cylindertoppen.

   Important: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Rengör inte elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

  5. Ställ in gapet på det nya stiftet till 0,76 mm (Figur 22).

   g017548
  6. Montera tändstiftet och packningen.

  7. Dra åt tändstiftet till 20 N·m.

  8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Byta ut Flexiblade-enheten

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt ut Flexiblade-enheten.
 • Important: För att montera Flexiblade-enheten korrekt behöver du en skiftnyckel. Om du inte har någon skiftnyckel eller inte vill utföra det här momentet själv kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

  Kontrollera Flexiblade-enheten varje gång du får slut på bensin. Om Flexiblade-enheten är skadad ska den genast bytas ut.

  1. Lossa tändkabeln från tändstiftet. Se Underhållsförberedelser.

  2. Lägg klipparen på sidan med luftfiltret uppåt.

  3. Håll Flexiblade-enheten stilla med hjälp av en träkloss.

  4. Ta bort Flexiblade-enheten genom att vrida skruven moturs (Figur 23). Spara alla fästelement.

   g029101
  5. Montera den nya Flexiblade-enheten genom att vrida skruven medurs (Figur 23). Montera alla fästelement igen.

  6. Dra åt skruven till 25 N·m med hjälp av en skiftnyckel.

   Important: En skruv som är åtdragen med ett moment på 25 N·m är mycket hårt åtdragen. Lägg din egen tyngd bakom spärr- eller skiftnyckeln och dra åt skruven ordentligt, samtidigt som du håller fast Flexiblade-enheten med en träkloss. Det är mycket svårt att dra åt skruven för mycket.

  Rengöra maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från hela maskinen.
 • Efter varje användning
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från hela maskinen.
 • Varning

  Det kan lossna material från under klipparkåpan.

  • Använd skyddsglasögon.

  • Stå kvar i körläge (bakom handtaget).

  • Håll kringstående på avstånd.

  1. Tippa maskinen på sidan.

  2. Använd en borste eller tryckluft för att ta bort gräs och skräp från avgasskyddet, den övre huven och omgivande däckområden.

  Förvaring

  Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

  Förbereda maskinen för förvaring

  Varning

  Bensinångor kan explodera.

  • Förvara inte bensin längre än 30 dagar.

  • Förvara inte maskinen i ett slutet utrymme nära öppen eld.

  • Låt motorn svalna innan den ställs i förvaring.

  1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabiliserare till bränslet enligt motortillverkarens anvisningar.

  2. Kör maskinen tills motorn stannar på grund av bensinstopp.

  3. Snapsa motorn och starta den igen.

  4. Låt motorn vara igång tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.

  5. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  6. Ta bort tändstiftet och tillsätt 30 ml olja genom tändstiftshålet och dra långsamt i startsnöret flera gånger för att fördela oljan i cylindern. Detta förhindrar att cylindern rostar när maskinen inte används.

  7. Sätt tillbaka tändstiftet och dra åt det med en momentnyckel till 20 N·m.

  8. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det går inte att starta motorn.
  1. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet.
  2. Luftningshålet i tanklocket är igensatt.
  3. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  4. Bränsletanken är tom eller bränslesystemet innehåller gammalt bränsle.
  1. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
  2. Rengör luftningshålet i tanklocket eller byt ut tanklocket.
  3. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  4. Töm och/eller fyll på bränsletanken med färsk bensin. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemet kvarstår.
  Motorn är trög att starta eller tappar kraft.
  1. Luftningshålet i tanklocket är igensatt.
  2. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet.
  3. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan.
  4. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  5. Motorns oljenivå är för låg, för hög eller så är motoroljan mycket smutsig.
  6. Bränsletanken innehåller gammalt bränsle.
  1. Rengör luftningshålet i tanklocket eller byt ut tanklocket.
  2. Rengör luftfiltrets förrenare och/eller byt pappersluftfiltret.
  3. Rengör under klipparkåpan.
  4. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  5. Kontrollera motoroljan. Byt ut oljan om den är smutsig. Fyll på eller tappa ut olja för att justera oljenivån efter markeringen Full på oljestickan
  6. Töm och fyll på bränsletanken med färsk bensin.
  Motorn går ojämnt.
  1. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet.
  2. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  3. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet.
  1. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
  2. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  3. Rengör luftfiltrets förrenare och/eller byt pappersluftfiltret.
  Gräsklipparen eller motorn vibrerar för mycket.
  1. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan.
  2. Motorns fästskruvar är lösa.
  3. Fästskruven är lös.
  1. Rengör under klipparkåpan.
  2. Dra åt motorns fästskruvar.
  3. Dra åt fästskruven.
  Klippmönstret blir ojämnt.
  1. Du klipper i samma mönster om och om igen.
  2. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan.
  1. Byt klippmönster.
  2. Rengör under klipparkåpan.