Wprowadzenie

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie. Zachowaj ten dokument w celu wykorzystania go w przyszłości.

W kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia z firmą Toro można skontaktować się bezpośrednio poprzez stronę www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie.

g017365

W miejscu poniżej wpisz model produktu i numery seryjne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo, mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich odnośnych dyrektyw europejskich. Szczegółowe informacje można znaleźć na osobnej deklaracji zgodności (DOC) dotyczącej danego produktu.

Moment obrotowy na wale: moment obrotowy na wale silnika został wyznaczony laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) J1349. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w maszynie tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji. Specyfikację danego modelu maszyny można znaleźć na stronie www.Toro.com.

Nie należy manipulować przy elementach sterujących silnika ani zmieniać prędkości regulatora. Może to spowodować wystąpienie niebezpiecznego stanu, prowadzącego do obrażeń ciała.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN 14910.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przestrzegaj poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Firma Toro zaprojektowała i przetestowała tę maszynę, aby zapewnić należyte bezpieczeństwo eksploatacji. Nieprzestrzeganie następujących instrukcji może jednak prowadzić do obrażeń ciała.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, najlepszą wydajność oraz uzyskać wiedzę na temat produktu, użytkownik lub inny operator maszyny musi przeczytać niniejszą instrukcję i przyswoić sobie jej zawartość przed pierwszym uruchomieniem silnika. Zwracaj szczególną uwagę na symbol alarmu bezpieczeństwa (Rysunek 2), tj. Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – instrukcje dotyczące bezpieczeństwa osobistego". Przeczytaj i przyswój sobie instrukcję, ponieważ dotyczy ona bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń ciała.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa maszyny

Ta maszyna tnąca może spowodować obcięcie dłoni i stóp, a podczas koszenia wyrzucać różne przedmioty. Nieprzestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Szkolenie

 • Przeczytaj dokładnie instrukcje. Zapoznaj się z elementami sterowania i prawidłową obsługą urządzenia.

 • Nie zezwalaj w żadnym wypadku dzieciom lub osobom nie znającym tych instrukcji na obsługę urządzenia. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora.

 • Należy pamiętać, że użytkownik lub operator ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki i zagrożenie osób lub ich własności.

 • Należy zapoznać się z wyjaśnieniami dotyczącymi wszystkich piktogramów znajdujących się na urządzeniu lub w instrukcjach.

Benzyna

OSTRZEŻENIE – Benzyna jest substancją wysoce łatwopalną. Stosuj następujące środki ostrożności:

 • Przechowuj paliwo w pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych.

 • Uzupełniaj paliwo na zewnątrz i nie pal papierosów podczas wykonywania tej czynności.

 • Dolewaj paliwa zanim włączysz silnik. Nigdy nie usuwaj korka ze zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest jeszcze gorący.

 • W przypadku rozlania benzyny nie włączaj silnika, tylko przestaw urządzenie w inne miejsce i unikaj możliwości spowodowania zapłonu do momentu rozproszenia oparów benzyny.

 • W bezpieczny sposób usuwaj i ponownie instaluj wszystkie zbiorniki paliwa i korki.

Przygotowanie

 • Podczas koszenia należy zawsze mieć na sobie długie spodnie oraz antypoślizgowe obuwie zakrywające stopy. Nie obsługuj maszyny bez obuwia lub w sandałach z odkrytymi palcami.

 • Dokładnie sprawdź obszar, na którym będziesz używać urządzenia i usuń wszystkie kamienie, patyki, przewody, kości i inne przedmioty.

 • Przed rozpoczęciem pracy zawsze sprawdzaj wzrokowo, czy osłony i zabezpieczenia, takie jak deflektory, są zamontowane i działają prawidłowo.

 • Zawsze przed przystąpieniem do obsługi przeprowadź wizualną kontrolę linek, śrub mocujących oraz zespołu ostrza Flexiblade pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Zużyte lub uszkodzone linki tnące wymieniaj zestawami, aby zachować równowagę.

 • Zawsze podczas używania trymera noś okulary ochronne.

 • Noś ochronniki słuchu.

Uruchamianie

 • Nie przechylaj maszyny, chyba że przechylenie jest konieczne w celu jej uruchomienia. W takim przypadku nie przechylaj jej bardziej niż jest to absolutnie konieczne i podnoś tylko część znajdującą się z dala od operatora.

 • Uruchamiaj silnik ostrożnie, zgodnie z instrukcjami, ze stopą odsuniętą poza zasięg ostrza Flexiblade.

Obsługa

 • Nigdy nie koś trawy, gdy w pobliżu znajdują się inne osoby, w szczególności dzieci, lub zwierzęta.

 • Koś trawę wyłącznie przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.

 • Unikaj używania trymera do mokrej trawy, a jeśli nie da się tego uniknąć, zabezpiecz się przed pośliźnięciem.

 • Uważaj na zagłębienia terenu oraz inne niedostrzegalne niebezpieczeństwa.

 • Nie zbliżaj dłoni ani stóp w pobliże ani pod wirujące części.

 • Nie wolno podnosić lub przenosić maszyny przy włączonym silniku.

 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania lub ciągnięcia sterowanej przez pchającego kosiarki ku sobie.

 • Chodź; nie biegaj.

 • Zbocza:

  • Nigdy nie koś na nadmiernie stromych zboczach.

  • Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Praca na nierównym terenie może spowodować ześlizgnięcie się i upadek. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody.

  • Zachowaj ostrożność podczas poruszania się w pobliżu zboczy, rowów lub nasypów. Może tam nastąpić utrata oparcia stóp o grunt lub równowagi.

  • Podczas korzystania z maszyny należy zawsze trzymać obie dłonie na uchwycie sterującym.

  • Podczas koszenia stromych zboczy, począwszy od góry zbocza, gdy konieczny jest większy zasięg, nie należy przywiązywać maszyny za pomocą liny, lecz zawsze skorzystać z zestawu przedłużonego uchwytu sterującego.

  • Zachowaj szczególną ostrożność w czasie pracy na zboczach.

  • Zawsze upewnij się, że na stokach masz odpowiednie oparcie dla stop.

 • Zatrzymaj silnik, jeśli konieczne jest przechylenie maszyny do transportu, podczas przejeżdżania przez powierzchnie inne niż trawa lub podczas transportu maszyny do i z obszaru koszenia.

 • Nie uruchamiaj silnika w przestrzeni zamkniętej, gdzie istnieje możliwość nagromadzenia się oparów tlenku węgla i innych składników gazów spalinowych.

 • Wyłącz silnik

  • za każdym razem, gdy odchodzisz od maszyny.

  • przed zatankowaniem.

  • przed regulacją wysokości, z wyjątkiem przypadków, gdy wysokość można dostosować z pozycji operatora.

 • Zatrzymaj silnik i odłącz przewód świecy zapłonowej.

  • przed usunięciem blokad.

  • przed przeprowadzeniem przeglądu, czyszczenia lub czynności konserwacyjnych.

  • po uderzeniu w ciało obce sprawdź urządzenia pod kątem uszkodzeń, a przed jego ponownym uruchomieniem oraz przystąpieniem do obsługi przeprowadź ewentualne naprawy.

  • jeśli urządzenie zaczyna nietypowo drgać (sprawdź natychmiast).

 • Uderzenia pioruna mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Jeśli zobaczysz błyskawicę lub usłyszysz grzmot w pobliżu, nie obsługuj maszyny; poszukaj schronienia.

 • Rozglądaj się podczas przejeżdżania przez jezdnię lub poruszania się w jej pobliżu.

Konserwacja i przechowywanie

 • Dokładnie dokręcaj wszystkie nakrętki, śruby i wkręty, aby zachować pewność, że urządzenie będzie pracować bezpiecznie.

 • Nie czyść maszyny sprzętem ciśnieniowym.

 • Nigdy nie przechowuj urządzenia z benzyną w zbiorniku wewnątrz budynku, gdzie opary mogą zetknąć się z otwartym płomieniem lub iskrą.

 • Przed przechowaniem w pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

 • Aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru, oczyszczaj silnik, tłumik, przedział akumulatora i miejsce przechowywania benzyny z trawy, liści oraz nadmiernej ilości smaru.

 • Aby zapewnić bezpieczeństwo, wymieniaj zużyte lub uszkodzone części.

 • Wymieniaj uszkodzone tłumiki.

 • W razie konieczności opróżnienia zbiornika paliwa, wykonaj tę czynność na zewnątrz.

 • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej. Prowadzenie maszyny ze zbyt wysoką prędkością może zwiększyć niebezpieczeństwo doznania obrażeń.

 • Zachowaj ostrożność podczas regulacji maszyny, aby zapobiec uwięzieniu palców pomiędzy ruchomym ostrzem Flexiblade a nieruchomymi częściami urządzenia.

 • Aby zapewnić najlepsze osiągi i bezpieczeństwo, kupuj wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria Toro. Nie stosuj przypadkowo pasujących części i akcesoriów; mogą one spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Transportowanie

 • Zachowaj ostrożność podczas ładowania maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy.

 • Zamocuj urządzenie w sposób bezpieczny przy użyciu pasów, łańcuchów, kabli lub lin.

Ciśnienie akustyczne

W opisywanej maszynie poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora wynosi 90 dBA. Dla tej wartości współczynnik niepewności (K) wynosi 2 dBA. Poziom ciśnienia akustycznego został określony zgodnie z procedurami podanymi w normie EN 14910.

Moc akustyczna

W tym urządzeniu gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi 100 dBA. Dla tej wartości współczynnik niepewności (K) wynosi 2 dBA. Poziom mocy akustycznej został określony zgodnie z procedurami podanymi w normie ISO 11094.

Ostrożnie

Długookresowe narażenie na hałas podczas obsługi maszyny może spowodować częściową utratę słuchu.

Podczas eksploatacji maszyny przez dłuższy okres czasu należy używać odpowiedniej ochrony słuchu.

Drgania

Zmierzony poziom drgań dla lewej ręki = 7,7 m/s2

Zmierzony poziom drgań dla lewej ręki = 5,5 m/s2

Współczynnik niepewności (K) = 3 m/s2

Zmierzone wartości zostały określone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN 14910.

Ostrożnie

Długookresowe narażenie na drgania podczas obsługi maszyny może spowodować drętwienie dłoni i nadgarstków.

Podczas eksploatacji maszyny przez dłuższy okres czasu należy nosić rękawice pochłaniające drgania.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Important: Naklejki ostrzegawcze i instruktażowe znajdują się w pobliżu miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Wymieniaj uszkodzone naklejki.

decal111-5392
decal94-8072
g017409
g017410
g017414

Montaż

Montaż uchwytu

 1. Wsuń 2 tuleje w ramę.

  g017333
 2. Umieścić dolny uchwyt pomiędzy tulejami i zabezpieczyć go za pomocą 1 śruby uchwytu sterującego, 2 podkładek i 1 nakrętki.

  Note: Umieścić dolny uchwyt pomiędzy tulejami, z zamontowanym po prawej stronie dolnym modułem zatrzymania.

 3. Powtórzyć te czynności dla drugiej strony.

 4. Wyrównać otwory górnego uchwytu z dolnym uchwytem.

  g017328
 5. Wsunąć śrubę typu U przez górny i dolny uchwyt, a następnie dokręcić ją z wykorzystaniem podkładki i pokrętła.

 6. Zamontować zespół przepustnicy do zewnętrznej części uchwytu sterującego i dokręcić go za pomocą nakrętki i śruby.

  g017337

Montaż hamulca nożnego

Przymocuj hamulec nożny do śruby po prawej stronie dolnego uchwytu za pomocą nakrętki i 2 podkładek (Rysunek 6).

Note: Zamontuj hamulec nożny, używając dolnego otworu w hamulcu nożnym, patrz Rysunek 6.

g027774

Uzupełnianie oleju w silniku

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Przed uruchomieniem silnika napełnij go olejem.

Maksymalna pojemność: 0,59 l, typ: wielosezonowy olej mineralny o lepkości 10W-30 i klasyfikacji serwisowej wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyższej.

 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Wyjmij wskaźnik poziomu (Rysunek 7).

  g017332
 3. Powoli wlej olej do wlewu, poczekaj 3 minuty i sprawdź poziom oleju wskaźnikiem, wycierając go do czysta, a następnie wkładając bez przykręcania, korek wlewu oleju do otworu (Rysunek 8).

  g017338

  Note: Napełnij skrzynię korbową silnika olejem tak, aby według wskaźnika poziomu był on prawidłowy, zgodnie z Rysunek 7. W przypadku przepełnienia silnika olejem usuń nadmiar oleju, zgodnie ze wskazówkami w punkcie Wymiana oleju silnikowego.

 4. Włóż wskaźnik poziomu, a następnie dokręć go mocno ręką.

  Important: Wymień olej po pierwszych 5 godzinach pracy; następnie wymieniaj go co roku. Patrz punkt Wymiana oleju silnikowego.

Przegląd produktu

g017341
g017335
ModelSzerokość cięciaSzerokość produktuWysokość produktuDługośćWagaPrędkość obrotowa silnikaZakres regulacji wysokości cięcia
02612457 mm574 mm1000 mm1400 mm17,7 kg3150 +0/-10016–36 mm

Działanie

Uzupełnianie paliwa

Niebezpieczeństwo

Benzyna jest niezwykle łatwopalna i wybuchowa. Pożar lub wybuch benzyny może poparzyć Ciebie i innych.

 • Aby zapobiec zapaleniu benzyny przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister i/lub maszynę bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe lub na innym przedmiocie.

 • Uzupełniaj paliwo na zewnątrz, kiedy silnik jest zimny. Wytrzyj rozlane paliwo.

 • Nie zbliżaj się do benzyny, kiedy palisz, ani nie przynoś jej w pobliże otwartego płomienia lub iskier.

 • Przechowuj benzynę w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

Zalecane paliwo:

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

 • Etanol: Benzyna o zawartości do 10% etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (etyl metylowo-tert-butylowy) zgodnie z objętością jest dopuszczalna. Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana. Zabrania się stosowania benzyny o zawartości powyżej 10% etanolu (zgodnie z objętością), na przykład E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu) lub E85 (zawiera 85% etanolu). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością i/lub uszkodzeniem silnika, które może nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, o ile nie zastosowano stabilizatora paliwa.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

g017340

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Wyjmij wskaźnik poziomu i wyczyść go czystą szmatą.

  3. Włóż, ale bez przykręcania, wskaźnik poziomu do otworu wlewu oleju.

  4. Wyjmij wskaźnik poziomu i sprawdź go.

  5. Aby określić prawidłowy poziom oleju na wskaźniku poziomu, skorzystaj z Rysunek 12.

   g017332
  6. Jeśli poziom oleju jest niski, powoli wlej olej do wlewu, poczekaj 3 minuty i sprawdź poziom oleju wskaźnikiem, wycierając go do czysta, a następnie wkładając, bez przykręcania, korek wlewu oleju do otworu.

   Note: Maksymalna pojemność: 0,59 l, wielosezonowy olej mineralny o lepkości 10W-30 i klasyfikacji serwisowej wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyższej.

   Note: Napełnij skrzynię korbową silnika olejem tak, aby według wskaźnika poziomu był on prawidłowy, zgodnie z Rysunek 12. W przypadku przepełnienia silnika olejem usuń nadmiar oleju, zgodnie ze wskazówkami w punkcie Wymiana oleju silnikowego.

  7. Włóż wskaźnik poziomu, a następnie dokręć go mocno ręką.

   Important: Wymień olej po pierwszych 5 godzinach pracy; następnie wymieniaj go co roku. Patrz .

  Regulacja wysokości cięcia

  Ostrzeżenie

  Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z ruchomymi częściami, powodując poważne obrażenia ciała.

  • Zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  • Używaj rękawic podczas posługiwania się ostrzem Flexiblade.

  Ostrożnie

  Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować poważne oparzenia. Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

  Wyreguluj odpowiednio wysokość koszenia.

  1. Obrócić przełącznik dopływu paliwa do położenia wyłączenia.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Przechyl maszynę na lewy bok.

  4. Mając założone rękawice ochronne, zdemontuj ostrze Flexiblade.

  5. Odkręć śrubę zabezpieczającą.

  6. Przesuń elementy dystansowe na żądaną wysokość, a następnie zamontuj ponownie ostrze Flexiblade (Rysunek 13).

   g029101

   Note: Duży element dystansowy musi zostać ustawiony bezpośrednio pod wirnikiem.

  Uruchamianie silnika

  1. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji ssania i sprawdź, czy przełącznik doprowadzania paliwa znajduje się w pozycji włączonej.

   g017346
  2. Przyciągnij uchwyt zatrzymania silnika do uchwytu głównego.

   g017334
  3. Postaw stopę na jednostce tnącej i nachyl maszynę ku sobie (Rysunek 16).

   g017329
  4. Pociągnij uchwyt rozrusznika linkowego.

  Note: Jeśli maszyna nie uruchamia się mimo kilku prób, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Regulacja ssania

  Regulację ssania przeprowadza się za pomocą zespołu przepustnicy (Rysunek 17).

  g017367

  Zatrzymywanie silnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni sterującej.
 • Aby zatrzymać silnik, zwolnij dźwignię sterującą (Rysunek 18).

  Important: Po zwolnieniu uchwytu zatrzymania silnika silnik i ostrze Flexiblade powinny zatrzymać się w ciągu 3 sekund. Jeśli nie zatrzymają się prawidłowo, zatrzymaj natychmiast maszynę i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  g017366

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Ogólne wskazówki dotyczące koszenia

  Ostrzeżenie

  Używanie maszyny na pochyłościach o nachyleniu przekraczającym 45° spowoduje poważne uszkodzenie silnika na skutek braku smarowania. Potencjalne uszkodzenia mogą obejmować zablokowanie się zaworów, zarysowania tłoków oraz zatarte łożyska wału korbowego.

  • Przed przystąpieniem do użytkowania maszyny na pochyłości wykonaj badanie terenu i zmierz rzeczywiste nachylenie zbocza w miejscu planowanej pracy maszyną.

  • Nie używaj maszyny na terenie o nachyleniu przekraczającym 45°.

  • Usuń z obszaru patyki, kamienie, kable, gałęzie i inne przeszkody, w które może uderzyć ostrze Flexiblade.

  • Unikaj uderzania ostrzem Flexiblade w lite obiekty. Nigdy nie przycinaj trawy celowo nad żadnym obiektem.

  • Jeśli maszyna uderzy jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast zatrzymaj silnik, odłącz kabel od świecy zapłonowej i sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona.

  • Aby uzyskać najlepszą wydajność, przez rozpoczęciem sezonu koszenia zamontuj nowe ostrze Flexiblade.

  • W razie konieczności wymień ostrze, używając nowego ostrza Flexiblade marki Toro.

  Koszenie trawy

  • Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Nie koś przy ustawieniu wysokości niższym niż 30 mm (02602/02604) lub 32 mm (02606) z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub późną jesienią, kiedy wzrost jest spowolniony. Patrz Regulacja wysokości cięcia

  • Koszenie trawy o długości ponad 15 cm nie jest zalecane. Jeżeli trawa jest za długa, urządzenie może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika.

  • Koś wyłącznie suchą trawę lub liście. Mokra trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w ogródku i powodować zablokowanie maszyny lub zgaśnięcie silnika.

   Ostrzeżenie

   Mokra trawa lub mokre liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z ostrzem Flexiblade.

   Przycinaj trawę wyłącznie, gdy jest sucho.

  • Zmieniaj kierunek koszenia. Ułatwia to rozrzucanie ścinków na trawniku, zapewniające równomierne użyźnienie.

  • Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną z następujących metod:

   • Wymień ostrze Flexiblade.

   • Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.

   • Zwiększ wysokość koszenia maszyny.

   • Koś trawę częściej.

   • Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden pokos za każdym przejazdem.

  Cięcie liści

  • Po skoszeniu trawy sprawdź, czy połowa trawnika jest widoczna spod pokrywy ściętych liści. Może być konieczne wykonanie więcej niż jednego przejazdu nad liśćmi.

  • Jeśli maszyna nie tnie liści wystarczająco drobno, zmniejsz prędkość koszenia.

  Konserwacja

  Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni sterującej.
 • Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź i w razie potrzeby wymień świecę zapłonową.
 • Przed składowaniem
 • Opróżnij zbiornik paliwa przed naprawami, zgodnie ze wskazówkami, oraz przed rozpoczęciem posezonowego przechowywania.
 • Wyczyść układ chłodzenia, usuń ścinki trawy, zanieczyszczenia lub brud z żeberek chłodzących silnika i z rozrusznika. W warunkach dużych zanieczyszczeń lub obecności dużej ilości sieczki czyść układ częściej.
 • Co rok
 • Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
 • Wymień olej silnikowy.
 • Wymień ostrze Flexiblade.
 • Przygotowanie do konserwacji

  1. Zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  2. Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy (Rysunek 19).

   g017342
  3. Po wykonaniu procedur konserwacji podłącz kabel świecy zapłonowej do świecy.

   Ostrzeżenie

   Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Benzyna jest łatwopalna, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała.

   Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń benzynę pompą ręczną; nie używaj lewara.

   Important: Zawsze przewracaj maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół.

  Wymiana filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
  1. Wciśnij klapki zatrzasku na górze pokrywy filtra powietrza (Rysunek 20).

   g017339
  2. Otwórz pokrywę.

  3. Wyjmij filtr (Rysunek 20).

  4. Sprawdź filtr. Wymień go, jeżeli jest uszkodzony lub nadmiernie zabrudzony.

  5. Sprawdź papierowy filtr powietrza.

   1. Jeśli filtr jest uszkodzony lub zawilgocony olejem lub paliwem, wymień go.

   2. Jeśli filtr jest zanieczyszczony, uderz nim kilkakrotnie o twardą powierzchnię lub przedmuchaj sprężonym powietrzem o ciśnieniu poniżej 2,07 bar przez bok filtra skierowany do silnika.

    Note: Nie usuwaj zanieczyszczeń z filtra szczotką; szczotkowanie powoduje wciskanie zanieczyszczeń w włókna.

  6. Usuwaj zanieczyszczenia z korpusu filtra powietrza i pokrywy za pomocą wilgotnej tkaniny. Nie zmiataj zanieczyszczeń do kanału powietrznego.

  7. Włóż filtr do zespołu filtra powietrza.

  8. Zamontuj pokrywę.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co rok
 • Wymień olej silnikowy.
  1. Sprawdź, czy zbiornik paliwa zawiera mało paliwa lub jest pusty, tak aby paliwo nie wyciekało po przewróceniu maszyny na bok.

  2. Uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać.

   Note: Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń.

  3. Odłącz kabel od świecy zapłonowej. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  4. Wyjmij wskaźnik poziomu.

  5. Przewróć maszynę na bok, ze wskaźnikiem skierowany w dół, aby spuścić zużyty olej przez rurę wlewu oleju.

  6. Przywróć maszynę do położenia roboczego.

  7. Powoli wlej olej do wlewu, poczekaj 3 minuty i sprawdź poziom oleju wskaźnikiem, wycierając go do czysta, a następnie wkładając bez przykręcania, korek wlewu oleju do otworu.

   Note: Maksymalna pojemność: 0,59 l, typ: wielosezonowy olej mineralny o lepkości 10W-30 i klasyfikacji serwisowej wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyższej.

   Note: Napełnij skrzynię korbową silnika olejem tak, aby według wskaźnika poziomu był on prawidłowy, zgodnie z (Rysunek 21). W przypadku przepełnienia silnika olejem usuń nadmiar oleju, zgodnie ze wskazówkami w punkcie 5.

   g017332
  8. Włóż wskaźnik poziomu, a następnie dokręć go mocno ręką.

  9. Oddaj zużyty olej do lokalnego centrum recyklingu.

  Serwisowanie świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź i w razie potrzeby wymień świecę zapłonową.
 • Sprawdzaj świecę zapłonową co 100 godzin pracy. Używaj świecy zapłonowej Champion RN9YC lub odpowiednika.

  1. Zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Wyczyść obszar wokół świecy zapłonowej.

  4. Wyjmij świecę zapłonową z głowicy cylindra.

   Important: Wymień, jeśli świeca jest pęknięta lub zanieczyszczona. Nie czyść elektrod, ponieważ drobne zanieczyszczenia, które dostaną się do cylindra, mogą uszkodzić silnik.

  5. Ustaw przerwę na świecy na 0,76 mm (Rysunek 22).

   g017548
  6. Zamontuj świecę zapłonową i uszczelkę.

  7. Dokręć świecę momentem 20 N·m.

  8. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Wymiana ostrza Flexiblade

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień ostrze Flexiblade.
 • Important: Do prawidłowego zamontowania zespołu ostrza Flexiblade wymagany jest klucz dynamometryczny. Jeżeli nie posiadasz klucza dynamometrycznego lub nie jesteś pewny swoich działań, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

  Należy sprawdzać ostrze Flexiblade za każdym razem, gdy w maszynie zabraknie benzyny. Jeżeli ostrze Flexiblade zostanie uszkodzone, należy je natychmiast wymienić.

  1. Odłącz przewód od świecy zapłonowej. Patrz punkt Przygotowanie do konserwacji

  2. Przechyl maszynę w bok tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę.

  3. Unieruchom ostrze Flexiblade za pomocą kawałka drewna.

  4. Zdejmij ostrze, odkręcając śrubę w lewo (Rysunek 23); zachowaj wszystkie elementy mocowania ostrza.

   g029101
  5. Załóż nowe ostrze Flexiblade, przykręcając śrubę w prawo (Rysunek 23) i używając wszystkich elementów mocowania ostrza.

  6. Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć śrubę z momentem 25 N·m.

   Important: Śruba dokręcona z momentem 25 N·m jest dokręcona bardzo mocno. Gdy zablokujesz ostrze Flexiblade za pomocą kawałka drewna, naprzyj ciężarem swojego ciała na klucz lub klucz grzechotkowy, aby prawidłowo dokręcić śrubę. Pamiętaj, że tę śrubę bardzo trudno przekręcić.

  Czyszczenie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu.
 • Ostrzeżenie

  Maszyna może wyrzucać materiał spod obudowy.

  • Noś osłonę oczu.

  • Pozostawaj w pozycji roboczej (za uchwytem).

  • Nie dopuszczaj do obszaru pracy osób postronnych.

  1. Przewróć maszynę na bok.

  2. Za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza usuń trawę i zanieczyszczenia z osłony wydechu, górnej osłony silnika i otaczających obszarów jednostki tnącej.

  Przechowywanie

  Przechowuj maszynę w chłodnym, czystym i suchym miejscu.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  Ostrzeżenie

  Opary benzyny mogą eksplodować.

  • Nie przechowuj benzyny dłużej niż 30 dni.

  • Nie przechowuj maszyny w zamkniętym pomieszczeniu w pobliżu otwartego płomienia.

  • Przed przechowaniem maszyny zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  1. Przy ostatnim tankowaniu w roku dodaj stabilizatora paliwa, zgodnie z zaleceniami producenta silnika.

  2. Uruchom maszynę i zaczekaj, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

  3. Podaj paliwo do silnika i uruchom go ponownie.

  4. Zostaw silnik uruchomiony, aż sam się zatrzyma. Silnik będzie dostatecznie suchy, kiedy nie będzie można go uruchomić.

  5. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  6. Wykręć świecę zapłonową i wlej 30 ml oleju przez otwór świecy, a następnie powoli pociągnij kilka razy za linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji podczas przechowywania poza sezonem.

  7. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją kluczem dynamometrycznym momentem 20 N·m.

  8. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Silnik nie uruchamia się
  1. Kabel nie jest podłączony do świecy zapłonowej.
  2. Otwór odpowietrzający korka wlewu paliwa jest niedrożny.
  3. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  4. Zbiornik paliwa jest pusty lub układ paliwowy zawiera zwietrzałe paliwo.
  1. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.
  2. Wyczyść otwór odpowietrzający korka wlewu paliwa lub wymień korek wlewu.
  3. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  4. Opróżnij i/lub napełnij zbiornik paliwa świeżą benzyną. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik uruchamia się z trudem lub traci moc.
  1. Otwór odpowietrzający korka wlewu paliwa jest niedrożny.
  2. Wkład filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepływ powietrza.
  3. Na spodzie obudowy maszyny znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  4. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  5. Poziom oleju silnikowego jest zbyt niski, zbyt wysoki lub jest on nadmiernie zanieczyszczony.
  6. Zbiornik paliwa zawiera zwietrzałe paliwo.
  1. Wyczyść otwór odpowietrzający korka wlewu paliwa lub wymień korek wlewu.
  2. Wyczyść wstępny filtr filtra powietrza i/lub wymień papierowy filtr.
  3. Wyczyść spód obudowy maszyny.
  4. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  5. Sprawdź olej silnikowy. Wymień olej, jeśli jest zanieczyszczony; dodaj lub spuść olej, aby dostosować poziom oleju do oznaczenia Full na wskaźniku poziomu.
  6. Opróżnij i napełnij zbiornik paliwa świeżą benzyną.
  Silnik pracuje nierównomiernie
  1. Kabel nie jest podłączony do świecy zapłonowej.
  2. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  3. Wkład filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepływ powietrza.
  1. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.
  2. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  3. Wyczyść wstępny filtr filtra powietrza i/lub wymień papierowy filtr.
  Maszyna lub silnik nadmiernie drga
  1. Na spodzie obudowy maszyny znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  2. Śruby mocujące silnika są poluzowane
  3. Śruba mocująca jest poluzowana.
  1. Wyczyść spód obudowy maszyny.
  2. Dokręć śruby mocujące silnika
  3. Dokręć śrubę mocującą.
  Wzór koszenia jest nierówny
  1. Kosisz, poruszając się zawsze w ten sam sposób.
  2. Na spodzie obudowy maszyny znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  1. Zmień sposób koszenia.
  2. Wyczyść spód obudowy maszyny.