Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte. Behold denne håndboken for fremtidig referanse.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for materiell om produktsikkerhet og opplæring, og for informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger service, originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert.

g017365

Noter produktets modell- og serienummer nedenfor:

Denne håndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke overholder de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Nettomoment: Motorens brutto- eller nettomoment ble beregnet i laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1349. Konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet for motoren for maskiner i denne klassen være betydelig lavere. Gå til www.Toro.com for å se spesifikasjonene for din maskinmodell.

Ikke tukle med motorstyringen eller endre hastighetsregulatoren. Hvis du gjør dette, kan det føre til en usikker tilstand som kan medføre personskader.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN 14910.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene.

Toro har konstruert og testet denne maskinen for at den skal være rimelig sikker å bruke. Hvis du unnlater å følge disse instruksjonene, kan dette imidlertid føre til personskader.

Det er svært viktig at du, og alle andre som skal bruke maskinen, leser og forstår innholdet i håndboken før motoren startes for første gang. På denne måten sikres maksimal sikkerhet og best mulig ytelse, og du blir kjent med produktet. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsadvarselssymbolet (Figur 2), som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – ”instruksjoner for personlig sikkerhet”. Les og forstå sikkerhetsinstruksjonen. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet.

Generell maskinsikkerhet

Denne maskinen kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Dersom man ikke følger sikkerhetsinstruksjoner, kan dette føre til alvorlige skader eller dødsulykker.

Opplæring

 • Les grundig gjennom bruksanvisningen. Gjør deg kjent med kontrollene og hvordan utstyret skal brukes.

 • Aldri la barn eller personer som ikke har lest disse instruksjonene bruke maskinen. Undersøk evt. aldersgrense for bruk av dette utstyret.

 • Husk at føreren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.

 • Forstå alle forklaringer for piktogrammer som er brukt på maskinen eller instruksjonene.

Bensin

´╗┐ADVARSEL – bensin er meget brannfarlig. Ta følgende forholdsregler:

 • Drivstoff må lagres på kanner som er spesiallaget for dette formålet.

 • Bare fyll bensin utendørs, og ikke røyk mens du fyller.

 • Fyll på drivstoff før du starter motoren. Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll bensin mens motoren går eller er varm.

 • Hvis du søler bensin, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra området hvor du sølte drivstoffet, og unngå alt som kan antennes til all bensindamp er forsvunnet.

 • Sett lokket godt på alle drivstofftanker og -kanner.

Forberedelser

 • Når du klipper, må du alltid ha på deg kraftig, sklisikkert fottøy og langbukser. Bruk ikke maskinen uten sko eller med åpne sandaler.

 • Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes og fjern alle steiner, pinner, wire, bein og andre gjenstander.

 • Foreta alltid en visuell inspeksjon før bruk for å kontrollere at alle vern og sikkerhetsanordninger, som avledere, er på plass og fungerer korrekt.

 • Før bruk må du alltid sjekke at ledningene, festeboltene og Flexiblade-enheten er i orden, og fri for skader og slitasje. Skadde eller slitte ledninger må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Bruk alltid vernebriller når du bruker trimmeren.

 • Bruk hørselsvern.

Starte

 • Ikke vipp maskinen, med mindre den må vippes for å starte. I dette tilfellet må ikke gressklipperen vippes mer enn absolutt nødvendig, og løft kun den delen som er vendt bort fra operatøren.

 • Start motoren forsiktig i henhold til instruksjonene og med føttene i god avstand fra Flexiblade-enheten.

Bruk

 • Du må aldri klippe hvis andre personer, spesielt barn, eller dyr befinner seg i nærheten.

 • Klipp kun i dagslys eller der det er god kunstig belysning.

 • Ikke bruk trimmeren i vått gress, eller ta forholdsregler for å unngå å skli.

 • Vær oppmerksom på hull i bakken og andre skjulte farer i terrenget.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler.

 • Løft eller bær aldri maskinen mens motoren er i gang.

 • Vær svært forsiktig når du rygger eller trekker en skyvemaskin mot deg.

 • Gå, ikke løp.

 • Skråninger:

  • Klipp ikke i overdrevent bratte skråninger.

  • Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Ujevnt terreng kan føre til at du glir og faller. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress.

  • Vær forsiktig i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Du kan miste fotfestet eller balansen.

  • Ved bruk av maskinen, bruk alltid begge hendene på håndtaket.

  • Når du klipper fra øverst i bratte bakker og du trenger lengre rekkevidde, må du ikke knytte maskinen til et tau. Bruk det valgfrie settet med forlenget håndtak.

  • Vær ytterst forsiktig i skråninger.

  • Vær alltid sikker på hvor du setter føttene i skråninger.

 • Stopp motoren hvis maskinen må vippes for transportering når du krysser andre overflater enn gress, og når du transporterer maskinen til og fra området som skal klippes.

 • Motoren må ikke brukes på et lukket sted der giftig kullos og andre eksosgasser kan samle seg.

 • Stopp motoren

  • når du forlater maskinen

  • før du fyller drivstoff

  • før du justerer høyden, hvis ikke justeringene kan gjøres fra førerplassen.

 • Stans motoren og koble fra tennpluggledningen:

  • før du fjerner eventuelle tilstoppinger

  • før du sjekker, rengjør eller utfører arbeid på maskinen

  • når du har truffet en gjenstand, undersøk om maskinen ble skadet, og reparer den før du starter og bruker utstyret igjen

  • hvis maskinen vibrerer unormalt mye (Den bør da undersøkes øyeblikkelig.)

 • Lynnedslag kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

 • Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Sørg for at alle mutre, bolter og skruer er godt tilstrammet, for å være sikker på at utstyret er trygt å bruke.

 • Maskinen må ikke trykkvaskes.

 • Utstyr med bensin på tanken må aldri oppbevares innendørs, dersom det er mulighet for at bensindamp kan komme i kontakt med åpne flammer eller gnister.

 • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

 • Unngå brannfare ved å holde motoren, lyddemperen, batterirommet og området der bensin oppbevares, fritt for gress, løv og for mye fett.

 • Skift alltid ut deler med skader eller slitasje for sikkerhets skyld.

 • Skift ut defekte lyddempere.

 • Hvis du må tømme drivstofftanken, skal dette gjøres utendørs.

 • Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres og motoren må ikke ruses. Hvis motoren går med for høyt turtall, øker faren for at det skjer en ulykke.

 • Vær forsiktig når du justerer maskinen, slik at du unngår å klemme fingre mellom den bevegelige Flexiblade-tråden og faste deler.

 • For best mulig ytelse og sikkerhet bør du bare kjøpe ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Bruk ikke uoriginale deler og tilbehør, da disse kan utgjøre en sikkerhetsfare.

Transport

 • Vær forsiktig når du lesser eller avlesser maskinen på eller av en lastebil.

 • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau.

Lydtrykk

Denne maskinen har et lydtrykksnivå ved førerens øre på 90 dBA. Dette inkluderer en usikkerhetsverdi (k) på 2 dBA. Lydtrykknivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN 14910.

Lydstyrke

Denne maskinen har et garantert lydstyrkenivå på 100 dBA. Dette inkluderer en usikkerhetsverdi (k) på 2 dBA. Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN 11094.

Forsiktig

Langvarig eksponering for støy ved betjening av maskinen, kan føre til svekket hørsel.

Bruk egnet hørselsvern når du betjener maskinen i lengre perioder.

Vibrasjon

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 7,7 m/s2

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 5,5 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 3 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN 14910.

Forsiktig

Langvarig eksponering for vibrasjoner ved betjening av maskinen, kan føre til nummenhet i hender og håndledd.

Bruk hansker som demper vibrasjonen når du betjener maskinen i lengre perioder.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Important: Sikkerhets- og instruksjonsmerker er plassert nær områder som utgjør en mulig fare. Skift ut skadde merker.

decal111-5392
decal94-8072
g017409
g017410
g017414

Montering

Montere håndtaket

 1. Før to hylser inn på rammen.

  g017333
 2. Plasser nedre håndtak mellom hylsene og fest det med én håndtaksskrue, to skiver og én mutter.

  Note: Plasser nedre håndtak mellom hylsene med kick stop-enheten på høyre side.

 3. Gjenta dette på motsatt side.

 4. Rett inn hullene på øvre håndtak med nedre håndtak.

  g017328
 5. Før U-bolten gjennom øvre og nedre håndtak og fest med en skive og et håndhjul.

 6. Fest gassen utenpå håndtaket, og fest den med en mutter og en panskrue.

  g017337

Montere håndtakssperren

Fest håndtakssperren til bolten på høyre side på nedre håndtak med en mutter og to skiver (Figur 6).

Note: Monter håndtakssperren ved å bruke det nedre hullet i håndtakssperren som vist i Figur 6.

g027774

Fylle olje på motoren

Important: Maskinen leveres ikke med olje i motoren. Før du starter motoren, fyll olje på motoren.

Maks. påfyll: 0,59 l; type: Multigrade Mineral 10W-30-olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.

 1. Flytt maskinen til en jevn flate.

 2. Fjern peilestaven (Figur 7).

  g017332
 3. Hell olje sakte i oljepåfyllingshullet, vent i tre minutter og kontroller oljenivået på peilestaven ved å tørke av peilestaven og sett så inn oljepåfyllingslokket, uten skru det på plass, i hullet (Figur 8).

  g017338

  Note: Fyll motorveivhuset med olje til peilestaven viser at motoroljenivået er korrekt som vist i Figur 7. Hvis du fyller for mye olje på motoren, fjern den overflødige oljen som oppgitt i Skifte motoroljen.

 4. Monter peilestaven og stram den til for hånd.

  Important: Skift motorolje etter de fem første driftstimene, deretter én gang i året. Se Skifte motorolje.

Oversikt over produktet

g017341
g017335
ModellKlippebreddeProduktbreddeProdukthøydeLengdeVektMotorens turtallKlippehøydeområde
02612457 mm574 mm1000 mm1400 mm17,7 kg3150 +0/-10016–36 mm

Bruk

Fylle drivstofftanken

Fare

Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader.

 • Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert direkte på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

 • Fyll opp drivstofftanken utendørs når motoren er nedkjølt. Tørk opp søl.

 • Håndter ikke drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.

 • Oppbevar drivstoff i en godkjent kanne, og utenfor barns rekkevidde.

Anbefalt drivstoff:

 • For best resultat bør du kun bruke ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2).

 • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i bensinen.

g017340

Kontrollere motoroljenivået

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
  1. Flytt maskinen til en jevn flate.

  2. Ta ut peilestaven og tørk den med en ren fille.

  3. Sett, men ikke skru inn, peilestaven i oljepåfyllingshullet.

  4. Fjern peilestaven og sjekk den.

  5. For å se oljenivået på peilestaven, se Figur 12.

   g017332
  6. Hvis oljenivået er lavt, hell olje sakte i oljepåfyllingshullet, vent i tre minutter og kontroller oljenivået på peilestaven ved å tørke peilestaven tørr og så sette, men ikke skru inn, oljepåfyllingslokket i hullet.

   Note: Maks. påfyll: 0,59 l Multigrade Mineral 10W-30-olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.

   Note: Fyll motorveivhuset med olje til peilestaven viser at motoroljenivået er korrekt som vist i Figur 12. Hvis du fyller for mye olje på motoren, fjern den overflødige oljen som oppgitt i Skifte motoroljen.

  7. Monter peilestaven og stram den til for hånd.

   Important: Skift motorolje etter de fem første driftstimene, deretter én gang i året. Se .

  Justere klippehøyden

  Advarsel

  Når du justerer klippehøyden, kan du komme i kontakt med deler i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.

  • Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Bruk hansker når du håndterer Flexiblade-enheten.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannsår. Ikke berør den varme lyddemperen.

  Juster klippehøyden som ønsket.

  1. Vri drivstoffbryteren til av-stillingen.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Vipp maskinen på dens venstre side.

  4. Bruk vernehansker for å fjerne Flexiblade.

  5. Fjern festebolten.

  6. Juster avstandsstykkene til ønsket høyde, og monter Flexiblade (Figur 13).

   g029101

   Note: Det store avstandsstykket må være direkte under viftehjulet hele tiden.

  Starte motoren

  1. Sett gassen i chokestilling, og påse at drivstoffbryteren er i på-stilling.

   g017346
  2. Hold motorens stopphåndtak mot håndtaket.

   g017334
  3. Plasser foten på klippeenheten og vipp maskinen mot deg (Figur 16).

   g017329
  4. Trekk i tilbakespolingshåndtaket.

  Note: Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

  Justere choken

  Bruk gassen til å justere choken (Figur 17).

  g017367

  Stoppe motoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller at motoren stopper innen tre sekunder etter at du slipper kontrollbøylen.
 • Slipp kontrollstangen for å stoppe motoren (Figur 18).

  Important: Når du løser ut motorstopphåndtaket, skal både motoren og Flexiblade stoppe innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

  g017366

  Brukstips

  Generelle klippetips

  Advarsel

  Hvis maskinen brukes i skråninger på mer enn 45°, vil det føre til alvorlig motorskade på grunn av manglende smøring. Noen av de potensielle skadene kan inkludere ventiler som sitter fast, svidde stempler eller brente veivarmlagre.

  • Før maskinen brukes i en skråning, skal området undersøkes for å avgjøre skråningen der maskinen skal brukes.

  • Maskinen må ikke brukes i skråninger på mer enn 45°.

  • Fjern pinner, steiner, ståltråd, grener og andre gjenstander som Flexiblade kan treffe fra området.

  • La ikke Flexiblade treffe harde gjenstander. Kjør aldri over en gjenstand med trimmeren med overlegg.

  • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller starter å vibrere, stans motoren øyeblikkelig, koble kabelen fra tennpluggen og undersøk maskinen for skade.

  • For best mulig resultat kan du montere en ny Flexiblade før klippesesongen begynner.

  • Skift ut Flexiblade med en original Toro Flexiblade når det er nødvendig.

  Klippe gress

  • Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. Ikke klipp lavere enn innstillingen på 30 mm (02602/02604) eller 32 mm (02606) med mindre gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere. Se Justere klippehøyden.

  • Det anbefales ikke å klippe gress som er over 15 cm høyt. Hvis gresset er for langt, kan maskinen bli tettet og motoren stanse.

  • Klipp kun tørt gress og løv. Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser.

   Advarsel

   Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade, hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med Flexiblade.

   Bruk kun trimmeren under tørre forhold.

  • Veksle klipperetning. På denne måten spres gress- og løvrestene jevnere på plenen.

  • Hvis den ferdig klipte gressplenen ikke ser bra ut, kan du prøve en gang til og gjøre følgende:

   • Skift ut Flexiblade.

   • Gå saktere mens du klipper.

   • Hev klippehøydeinnstillingen på maskinen.

   • Klipp gresset oftere.

   • Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

  Klippe løv

  • Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.

  • Reduser klippehastigheten hvis maskinen ikke klipper løvene fint nok.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Kontroller at motoren stopper innen tre sekunder etter at du slipper kontrollbøylen.
 • Fjern gressrester og smuss fra hele maskinen.
 • Etter hver bruk
 • Fjern gressrester og smuss fra hele maskinen.
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk tennpluggen, og bytt den ut hvis det er nødvendig.
 • Før lagring
 • Tøm drivstofftanken før reparasjon som oppgitt og før årlig lagring.
 • Fjern kjølesystem; fjern gressrester, rusk eller smuss fra motorens luftkjøleribber og starteren. Rengjør systemet oftere under skitne forhold.
 • Årlig
 • Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
 • Skift motoroljen.
 • Skift ut Flexiblade.
 • Gjøre klar til vedlikehold

  1. Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  2. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen (Figur 19) før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.

   g017342
  3. Når du har utført vedlikeholdsprosedyrer, koble tennpluggledningen til tennpluggen.

   Advarsel

   Når du vender maskinen på siden kan drivstoffet lekke ut. Bensin er meget brannfarlig og eksplosiv og kan føre til personskader.

   Kjør motoren tom eller fjern bensinen med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert.

   Important: Vend alltid maskinen over på siden med peilestaven ned.

  Skifte luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
  1. Trykk ned låsetappene oppå luftrenserdekselet (Figur 20).

   g017339
  2. Åpne dekselet.

  3. Fjern filteret (Figur 20).

  4. Inspiser filteret og skift det hvis det er skadet eller skittent.

  5. Kontroller papirluftfilteret.

   1. Hvis filteret er skadet eller vått av olje eller drivstoff, bytt det ut.

   2. Hvis filteret er skittent, bank det noen ganger lett mot en hard overflate eller blås trykkluft på mindre enn 2,07 bar gjennom den siden av filteret som venter mot motoren.

    Note: Ikke børst smusset av filteret, dette skuver smusset inn i fibrene.

  6. Fjern smuss fra luftrenserkroppen og dekk til med en fuktig klut. Ikke tørk smuss inn i luftkanalen.

  7. Sett filteret inn i luftrenseren.

  8. Sett på dekslet igjen.

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Årlig
 • Skift motoroljen.
  1. Påse at drivstofftanken inneholder lite eller ikke noe drivstoff, slik at det ikke lekker ut når du vipper maskinen over på siden.

  2. La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den.

   Note: Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

  3. Koble ledningen fra tennpluggen. Se Gjøre klar til vedlikehold.

  4. Fjern peilestaven.

  5. Vend maskinen over på siden, med peilestaven ned, for å tømme den brukte oljen ut gjennom oljefyllingsrøret.

  6. Sett maskinen i driftsstilling igjen.

  7. Hell olje sakte i oljepåfyllingshullet, vent i tre minutter og kontroller oljenivået på peilestaven ved å tørke av peilestaven og sett så inn oljepåfyllingslokket, uten skru det på plass, i hullet.

   Note: Maks. påfyll: 0,59 l; type: Multigrade Mineral 10W-30-olje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.

   Note: Fyll motorveivhuset med olje til peilestaven viser at motoroljenivået er korrekt som vist i (Figur 21). Hvis du fyller for mye olje på motoren, fjern den overflødige oljen som oppgitt i 5.

   g017332
  8. Monter peilestaven og stram den til for hånd.

  9. Det gamle oljefilteret må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  Overhale tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Undersøk tennpluggen, og bytt den ut hvis det er nødvendig.
 • Kontroller tennpluggene etter hver 100. driftstime. Bruk en tennplugg av typen Champion RN9YC eller en tilsvarende plugg.

  1. Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Rengjør rundt tennpluggen.

  4. Fjern tennpluggen fra sylinderhodet.

   Important: En tennplugg som er sprukket eller skitten, må skiftes ut. Rengjør ikke elektrodene, siden partikler som kommer inn i sylinderen kan føre til at motoren skades.

  5. Juster åpningen på tennpluggen til 0,76 mm (Figur 22).

   g017548
  6. Monter tennpluggen og pakningen.

  7. Stram pluggen med et moment på 20 N·m.

  8. Koble ledningen til tennpluggen.

  Skifte ut Flexiblade

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift ut Flexiblade.
 • Important: Du trenger en momentnøkkel for å montere Flexiblade-enheten korrekt. Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.

  Kontroller Flexiblade-enheten hver gang gressklipperen går tom for bensin. Hvis Flexiblade-enheten er skadet eller sprukket, må den skiftes ut omgående.

  1. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen. Se Gjøre klar til vedlikehold.

  2. Vend maskinen over på siden med luftfilteret opp.

  3. Bruk en treblokk til å holde Flexiblade.

  4. Fjern Flexiblade ved å dreie bolten mot urviseren (Figur 23), og spar på alle skruer og muttere.

   g029101
  5. Monter den nye Flexiblade-enheten ved å dreie bolten med urviseren (Figur 23), og sett på plass alle skruer og muttere igjen.

  6. Stram bolten med en momentnøkkel til 25 N·m.

   Important: En bolt med dreiemoment på 25 N·m er veldig godt tilstrammet. Hold fast Flexiblade med en trekloss, legg vekten på skrallen eller momentnøkkelen og stram bolten godt til. Det er nesten umulig å stramme denne bolten for mye.

  Rengjøre maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern gressrester og smuss fra hele maskinen.
 • Etter hver bruk
 • Fjern gressrester og smuss fra hele maskinen.
 • Advarsel

  Maskinen kan løsne materiale fra under maskinhuset.

  • Bruk vernebriller.

  • Forbli i operatørstilling (bak håndtaket).

  • Pass på at det ikke er andre personer i området.

  1. Vipp maskinen over på siden.

  2. Bruk en børste eller trykkluft til å fjerne gress og rusk fra eksosvernet, det øvre dekslet og omliggende klippeenhetsområder.

  Lagring

  Maskinen må oppbevares på et kjølig, rent og tørt sted.

  Gjøre maskinen klar til oppbevaring

  Advarsel

  Drivstoffdamp kan eksplodere.

  • Drivstoff skal ikke lagres i mer enn 30 dager.

  • Maskinen skal ikke oppbevares på et sted som er i nærheten av åpen ild.

  • La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

  1. Når du for siste gang for sesongen heller på mer drivstoff, bland stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff som anvist av produsenten.

  2. Kjør maskinen til den går tom for drivstoff.

  3. Prim motoren, og start den på nytt.

  4. La motoren gå til den stopper. Når du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.

  5. Koble ledningen fra tennpluggen.

  6. Ta ut tennpluggen, hell 30 ml olje gjennom tennplugghullet, og dra sakte i startsnoren flere ganger for å fordele oljen gjennom sylinderen, for å forhindre korrosjon i sylinderen mellom sesongene.

  7. Monter tennpluggen og stram med en momentnøkkel til 20 N·m.

  8. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren starter ikke
  1. Kabelen er ikke koplet til tennpluggen.
  2. Lufteåpningen i bensinlokket er tettet igjen.
  3. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  4. Drivstofftanken er tom, eller det er gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  1. Koble ledningen til tennpluggen.
  2. Rengjør lufteåpningen i bensinlokket, eller skift ut bensinlokket.
  3. Kontroller tennpluggen, og juster åpningen om nødvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  4. Tøm drivstofftanken, og/eller fyll den med ferskt drivstoff. Hvis du fortsatt har problemer, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.
  Det er vanskelig å starte motoren, eller den går ikke skikkelig.
  1. Lufteåpningen i bensinlokket er tettet igjen.
  2. Luftfilterelementet er skittent og hindrer luftgjennomstrømningen.
  3. Det er gressrester og smuss på undersiden av maskinhuset.
  4. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  5. Motoroljenivået er for lavt, for høyt eller oljen er skitten.
  6. Det er gammel bensin i drivstoffsystemet.
  1. Rengjør lufteåpningen i bensinlokket, eller skift ut bensinlokket.
  2. Rengjør luftfilterets forfilter og/eller skift ut papirluftfilteret.
  3. Rengjør under maskinhuset.
  4. Kontroller tennpluggen, og juster åpningen om nødvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  5. Kontroller motoroljenivået. Skift oljen hvis den er skitten, fyll eller tøm olje for å justere oljenivået til Full-merket på peilestaven.
  6. Tøm drivstofftanken, og fyll den med ny bensin.
  Motoren sviver ikke jevnt
  1. Kabelen er ikke koplet til tennpluggen.
  2. Tennpluggen er skadet eller skitten eller elektrodeavstanden er feil.
  3. Luftfilterelementet er skittent og hindrer luftgjennomstrømningen.
  1. Koble ledningen til tennpluggen.
  2. Kontroller tennpluggen, og juster åpningen om nødvendig. Skift tennpluggen hvis den er ripet, skitten eller sprukket.
  3. Rengjør luftfilterets forfilter og/eller skift ut papirluftfilteret.
  Maskinen eller motoren vibrerer for mye
  1. Det er gressrester og smuss på undersiden av maskinhuset.
  2. Monteringsboltene i motoren er løse.
  3. Monteringsbolten er løs.
  1. Rengjør under maskinhuset.
  2. Trekk til monteringsboltene.
  3. Stram monteringsbolten.
  Klippemønsteret er ujevnt
  1. Du klipper gjentatte ganger i det samme mønsteret.
  2. Det er gressrester og smuss på undersiden av maskinhuset.
  1. Endre klippemønsteret.
  2. Rengjør under maskinhuset.