Indledning

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet.

g017365

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder.

Denne manual advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Nettokraftmoment: Denne maskines brutto- eller nettokraftmoment er fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1349. På grund af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil motormomentet på denne maskintype reelt være betydeligt lavere. Gå til www.Toro.com for at se specifikationer for din maskinmodel.

Lav ikke om på motorens betjeningsanordninger og regulatorindstillingerne. Dette kan medføre usikre driftsforhold med personskade til følge.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN 14910.

Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af denne plæneklipper kan medføre personskade. Følg disse sikkerhedsanvisninger for at mindske risikoen for at komme til skade.

Toro har konstrueret og afprøvet denne maskine med henblik på, at den skulle være rimeligt sikker at bruge, men hvis følgende anvisninger ikke følges, kan det medføre personskade.

Med henblik på at sikre maksimal sikkerhed, bedste ydeevne og opnå viden om produktet er det af afgørende betydning, at du og enhver anden, der betjener maskinen, læser og forstår indholdet i denne vejledning, før motoren overhovedet startes. Vær især opmærksom på advarselssymbolet (Figur 2), som betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning”. Læs og forstå denne anvisning, fordi den har med sikkerhed at gøre. Hvis anvisningen ikke overholdes, kan det medføre personskade.

Generel maskinsikkerhed

Denne skæremaskine kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Hvis følgende sikkerhedsanvisninger ikke følges, kan det medføre alvorlig personskade eller død.

Uddannelse

 • Læs anvisningerne omhyggeligt. Lær betjeningsanordningerne og udstyrets korrekte brug at kende.

 • Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne vejledning, bruge maskinen. Der kan være nationale bestemmelser, der sætter grænser for brugerens alder.

 • Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der måtte ramme andre mennesker eller deres ejendom.

 • Forstå forklaringerne på alle piktogrammer, der er brugt på maskinen eller i vejledningerne.

Benzin

ADVARSEL – Benzin er meget brandfarlig. Træf følgende forholdsregler:

 • Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt konstrueret til formålet.

 • Påfyld kun brændstof udendørs. Der må ikke ryges under påfyldning af brændstof.

 • Fyld brændstof på, før du starter motoren. Fjern aldrig dækslet til brændstoftanken, og påfyld aldrig benzin, mens motoren kører, eller når motoren er varm.

 • Hvis du spilder benzin, skal du ikke forsøge at starte motoren, men flytte maskinen væk fra det sted, hvor brændstoffet er spildt. Foretag dig ikke noget, der kan antænde benzinen, før dampene er spredt.

 • Sæt alle dæksler til brændstoftank og beholdere forsvarligt på igen.

Forberedelser

 • Bær altid hensigtsmæssigt, skridsikkert fodtøj og lange bukser, når du klipper græs. Betjen ikke udstyret, når du går med bare fødder eller med åbne sandaler.

 • Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle sten, pinde, ledninger, ben og andre fremmedlegemer.

 • Foretag altid en visuel undersøgelse før start for at kontrollere, at afskærmninger og sikkerhedsanordninger som f.eks. deflektorer er på plads, og fungerer korrekt.

 • Før brug skal du altid se efter, om linerne, boltene og Flexiblade-enheden er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede liner sætvis for at bevare afbalanceringen.

 • Brug altid sikkerheds- eller beskyttelsesbriller, når trimmeren anvendes.

 • Bær høreværn.

Start

 • Tip ikke maskinen, medmindre maskinen skal tippes for at kunne starte. I så fald må du ikke vippe den mere end absolut nødvendigt, og du må kun løfte den del, der er væk fra operatøren.

 • Start motoren forsigtigt i overensstemmelse med anvisningerne og med fødderne langt væk Flexiblade-enheden.

Betjening

 • Klip aldrig græs, når der er mennesker, især børn, eller kæledyr i nærheden.

 • Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys.

 • Undgå at bruge trimmeren på fugtigt græs, eller tag forholdsregler for at forebygge, at du glider.

 • Vær opmærksom på huller i terrænet samt andre skjulte risici.

 • Anbring ikke hænder og fødder i nærheden af eller under roterende dele.

 • Løft og bær aldrig en maskine, når motoren kører.

 • Vær ekstra forsigtig, når du bakker eller trækker en håndstyret maskine imod dig.

 • Gå, løb aldrig.

 • Skråninger:

  • Anvend ikke maskinen på meget stejle skrænter.

  • Hold udkig efter huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan føre til udskridnings- og faldulykker. Højt græs kan skjule forhindringer.

  • Udvis forsigtighed i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde. Du kan miste fodfæstet eller balancen.

  • Når du bruger maskinen, skal du altid have begge hænder på styrebøjlen.

  • Når du klipper stejle skråninger fra toppen af skråningen og har brug for en længere rækkevidde, må du aldrig fastgøre maskinen med et reb. Brug i stedet det forlængede styrebøjleudstyr.

  • Vær ekstra forsigtig på skråninger.

  • Sørg altid for at have et godt fodfæste på skråninger.

 • Stop motoren, hvis maskinen skal tippes med henblik på transport, når du kører over andre overflader end græs, og når du transporterer maskinen til og fra det område, der skal klippes.

 • Lad ikke motoren køre i et indelukket område, hvor der kan samles farlige kuliltedampe og andre udstødningsdampe.

 • Stop motoren,

  • når du forlader maskinen.

  • før du fylder brændstof på.

  • før du foretager højdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages fra betjeningspositionen.

 • Stop motoren, og frakobl tændrørskablet.

  • før du fjerner tilstopninger.

  • før du efterser, rengør eller arbejder på maskinen.

  • efter at du har ramt et fremmedlegeme. Efterse maskinen for skader, og reparer dem, før du starter og betjener maskinen igen.

  • hvis maskinen begynder at ryste unormalt (undersøg årsagen med det samme).

 • Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.

 • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i en sikker driftsmæssig stand.

 • Brug ikke højtryksrensningsudstyr på maskinen.

 • Opbevar aldrig udstyret med benzin i tanken og i en bygning, hvor dampe kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.

 • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

 • Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterirummet og benzinopbevaringsområdet fri for græs, blade eller for meget fedt.

 • Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden.

 • Udskift defekte lydpotter.

 • Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette foregå udendørs.

 • Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren ved for høj hastighed. Brug af motoren med for høje omdrejningstal kan øge risikoen for personskade.

 • Vær forsigtig, når du justerer maskinen, så du undgår at få fingrene ind mellem den roterende Flexiblade-enhed og maskinens faste dele.

 • Køb kun ægte Toro-reservedele og -tilbehør for at sikre den bedste ydeevne og sikkerhed. Anvend ikke dele, der er mærket passer til de kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Bugsering

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil.

 • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb.

Lydtryk

Denne maskine har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 90 dBA. Det inkluderer en usikkerhedsværdi (K) på 2 dBA. Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN 14910.

Lydeffekt

Denne maskine har et garanteret lydeffektniveau på 100 dBA. Det inkluderer en usikkerhedsværdi (K) på 2 dBA. Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO 11094.

Forsigtig

Længerevarende eksponering for støj, mens maskinen betjenes, kan medføre hørenedsættelse.

Brug passende høreværn, når du skal bruge maskinen i længere tid.

Vibration

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 7,7 m/s2

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 5,5 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 3 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN 14910.

Forsigtig

Længevarende eksponering for vibrationer, mens maskinen betjenes, kan medføre føleforstyrrelser i hænder og håndled.

Brug handsker, der dæmper vibrationerne, når du skal bruge maskinen i længere tid.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Important: Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift beskadigede mærkater.

decal111-5392
decal94-8072
g017409
g017410
g017414

Opsætning

Samling af håndtaget

 1. Skub 2 bøsninger ind i stellet.

  g017333
 2. Placer det nederste håndtag mellem bøsningerne, og fastgør det med 1 styrebøjlebolt, 2 spændeskiver og 1 møtrik.

  Note: Placer det nederste håndtag mellem bøsningerne med støttestopbeslaget på højre side.

 3. Gentag på den modsatte side.

 4. Juster hullerne på det øverste håndtag med det nederste håndtag.

  g017328
 5. Monter bøjleskruen igennem det øverste og nederste håndtag, og fastgør den med en spændeskive og et håndhjul.

 6. Sæt gashåndtaget på ydersiden af styrebøjlen, og fastgør den med en møtrik og en rundhovedet skrue.

  g017337

Montering af fodstopperen

Fastgør fodstopperen på bolten på højre side af det nederste håndtag med en møtrik og to spændeskiver (Figur 6).

Note: Monter fodstopperen ved hjælp af det nederste hul i fodstopperen som vist i Figur 6.

g027774

Påfyldning af motorolie

Important: Din maskine leveres ikke med motorolie påfyldt. Før motoren startes, skal der fyldes olie på.

Maks. påfyldning: 0,59 l. Type: Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation på SF, SG, SH, SJ, SL eller højere.

 1. Parker maskinen på en plan flade.

 2. Tag målepinden ud (Figur 7).

  g017332
 3. Hæld langsomt olie i oliepåfyldningshullet, vent 3 minutter, og kontroller oliestanden på målepinden ved at tørre målepinden ren og derefter sætte oliepåfyldningsdækslet i hullet uden at skrue det i (Figur 8).

  g017338

  Note: Fyld motorens krumtaphus med olie, indtil målepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt som vist i Figur 7. Hvis du fylder for meget olie på motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i Skift af motorolien.

 4. Sæt målepinden i, og spænd den godt fast med hånden.

  Important: Skift motorolien efter de første 5 driftstimer. Skift den derefter en gang om året. Se Skift af motorolien.

Produktoversigt

g017341
g017335
ModelKlippebreddeProduktbreddeProdukthøjdeLængdeVægtMotoromdrejningstalKlippehøjdeinterval
02612457 mm574 mm1.000 mm1.400 mm17,7 kg3.150 +0/-10016 mm-36 mm

Betjening

Opfyldning af brændstoftanken

Fare

Benzin er ekstremt brandfarlig og eksplosiv. En brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan give dig eller andre forbrændinger.

 • For at undgå, at en statisk ladning antænder benzinen, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.

 • Fyld tanken udendørs, mens motoren er kold. Tør spildt benzin op.

 • Håndter ikke benzin, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.

 • Opbevar benzin i en godkendt brændstofbeholder og utilgængeligt for børn.

Anbefalet brændstof:

 • Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere henover vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

g017340

Kontrol af motoroliestanden

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Fjern målepinden, og tør den af med en ren klud.

  3. Sæt målepinden i oliepåfyldningshullet uden at skrue den i.

  4. Tag målepinden op, og kontroller den.

  5. Se Figur 12 for at bestemme den korrekte oliestand på målepinden.

   g017332
  6. Hvis oliestanden er lav, skal du langsomt hælde olie i oliepåfyldningshullet, vente 3 minutter og kontrollere oliestanden på målepinden ved at tørre målepinden ren og derefter sætte oliepåfyldningsdækslet i hullet uden at skrue det i .

   Note: Maks. påfyldning: 0,59 l Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation på SF, SG, SH, SJ, SL eller højere.

   Note: Fyld motorens krumtaphus med olie, indtil målepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt som vist i Figur 12. Hvis du fylder for meget olie på motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i Skift af motorolien.

  7. Sæt målepinden i, og spænd den godt fast med hånden.

   Important: Skift motorolien efter de første 5 driftstimer. Skift den derefter en gang om året. Se .

  Justering af klippehøjden

  Advarsel

  Når du justerer klippehøjden, kan du komme i kontakt med de bevægelige dele, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

  • Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  • Bær handsker, når du håndterer Flexiblade-enheden.

  Forsigtig

  Hvis motoren lige har kørt, er lydpotten meget varm, og den kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold afstand til den varme lydpotte.

  Juster klippehøjden som ønsket.

  1. Drej tændingen til positionen OFF.

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

  3. Vip maskinen om på dens venstre side.

  4. Fjern Flexiblade-enheden, og sørg for at bære beskyttelseshandsker.

  5. Fjern låsebolten.

  6. Genanbring afstandsbøsningerne i den ønskede højde, og monter derefter Flexiblade-enheden igen (Figur 13).

   g029101

   Note: Den store afstandsbøsning skal altid være placeret direkte under pumpehjulet.

  Start af motoren

  1. Sæt gashåndtaget til chokerpositionen, og sørg for, at brændstofkontakten står i positionen ”On” (tilsluttet).

   g017346
  2. Hold håndtaget til standsning af motoren mod håndtaget.

   g017334
  3. Placer din fod på skjoldet, og vip maskinen hen mod dig selv (Figur 16).

   g017329
  4. Træk i tilbageslagsstarthåndtaget.

  Note: Hvis maskinen ikke starter efter flere forsøg, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Justering af chokeren

  Brug gashåndtaget til at justere chokeren (Figur 17).

  g017367

  Standsning af motoren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller, at motoren stopper inden 3 sekunder efter, at du har sluppet styrebøjlen.
 • Slip styrebøjlen for at stoppe motoren (Figur 18).

  Important: Når du slipper håndtaget til standsning af motoren, skal såvel motoren som Flexiblade-enheden standse inden for 3 sekunder. Hvis de ikke standser, som de skal, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  g017366

  Tip vedrørende betjening

  Generelle plæneklipningstip

  Advarsel

  Betjening af maskinen på skrånidger med en hældning på mere end 45 grader medfører alvorlig beskadigelse af motoren grundet manglende smøring. Nogle af de potentielle skader indebærer fastklemte ventiler, ridsede stempler og brændte krumtaplejer.

  • Før maskinen betjenes på skråninger, skal der foretages en undersøgelse af området med henblik på at afgøre hældningen på den faktiske skråning, hvor maskinen skal betjenes.

  • Betjen aldrig maskinen på skråninger med en hældning på mere end 45°.

  • Ryd området for pinde, sten, ledninger, grene og andet affald, som Flexiblade-enheden evt. kunne ramme.

  • Undgå at ramme faste genstande med Flexiblade-enheden. Trim aldrig med vilje hen over en genstand.

  • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du omgående stoppe motoren, tage tændrørskablet af tændrøret og efterse maskinen for skader.

  • Monter en ny Flexiblade-enhed før klippesæsonens start for at opnå den bedst mulige ydeevne.

  • Udskift Flexiblade-enheden, når det er nødvendigt, med en Flexiblade-enhed fra Toro.

  Klipning af græs

  • Klip kun ca. en tredjedel af græsstråets længde af ad gangen. Klip ikke længere ned end til 30 mm-indstillingen (02602/02604) eller 32 mm-indstillingen (02606), medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græssets væksthastighed begynder at aftage. Se Justering af klippehøjden.

  • Det anbefales ikke at klippe græs, der er over 15 cm langt. Hvis græsset er for højt, kan maskinen blive tilstoppet, og det kan medføre, at motoren sætter ud.

  • Klip kun tørt græs eller blade. Vådt græs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forårsage, at maskinen tilstoppes, eller at motoren sætter ud.

   Advarsel

   Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med Flexiblade-enheden.

   Benyt kun trimmeren under tørre forhold.

  • Skift klipperetning. Dette medvirker til at sprede det afklippede græs ud over hele plænen, så den gødes jævnt.

  • Hvis den færdigklippede plæne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsøge en eller flere af følgende ting:

   • Udskift Flexiblade-enheden.

   • Gå langsommere, når du klipper græs.

   • Hæv klippehøjden på maskinen.

   • Slå græsset hyppigere.

   • Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang.

  Klipning af blade

  • Når du har klippet plænen, skal du sikre dig, at halvdelen af plænen kan ses gennem det øverste dække af findelte blade. Du er muligvis nødt til at køre hen over bladene mere end én gang.

  • Sæt klippehastigheden ned, hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontroller, at motoren stopper inden 3 sekunder efter, at du har sluppet styrebøjlen.
 • Fjern græsafklip og snavs fra hele maskinen.
 • Efter hver anvendelse
 • Fjern græsafklip og snavs fra hele maskinen.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller tændrøret, og udskift det om nødvendigt.
 • Før opbevaring
 • Tøm brændstoftanken som anvist, før du udfører reparationer eller stiller plæneklipperen væk for vinteren.
 • Rengør kølesystemet. Fjern græsafklip, affald eller snavs fra motorens luftkøleribber og startmotoren. Rengør systemet oftere under snavsede forhold, eller når der forefindes mange avner på arbejdsområdet.
 • Årlig
 • Udskift luftfilteret; udskift det dog oftere under støvede driftsforhold.
 • Skift motorolien.
 • Udskift Flexiblade-enheden.
 • Klargøring til vedligeholdelsesarbejde

  1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret (Figur 19), før du udfører nogen form for vedligeholdelsesarbejde.

   g017342
  3. Når du har udført vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen koble tændrørskablet til tændrøret.

   Advarsel

   Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Benzin er brandfarlig, eksplosiv og kan forårsage personskade.

   Lad motoren køre tør, eller fjern benzinen med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.

   Important: Tip altid maskinen over på siden med målepinden nedad.

  Udskiftning af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Udskift luftfilteret; udskift det dog oftere under støvede driftsforhold.
  1. Tryk nedad på låsetapperne oven på luftfilterdækslet (Figur 20).

   g017339
  2. Åbn dækslet.

  3. Fjern filteret (Figur 20).

  4. Efterse filteret, og udskift det, hvis det er beskadiget eller meget snavset.

  5. Efterse papirluftfilteret.

   1. Hvis filteret er beskadiget eller er vædet med olie eller brændstof, skal det udskiftes.

   2. Hvis filteret er snavset, skal det bankes mod en hård overflade flere gange, eller der skal blæses trykluft med mindre end 2,07 bar gennem den side af filteret, som vender mod motoren.

    Note: Børst ikke snavset af filteret, da børstning tvinger snavs ind i fibrene.

  6. Fjern snavs fra luftfilterhuset og dækslet med en fugtig klud. Tør ikke snavs ind i luftkanalen.

  7. Sæt filteret i luftfilteret.

  8. Monter dækslet.

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • Årlig
 • Skift motorolien.
  1. Sørg for, at brændstoftanken kun indeholder lidt eller intet brændstof, så der ikke løber brændstof ud, når du vipper maskinen om på siden.

  2. Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op, før du skifter den.

   Note: Varm olie flyder lettere og fører flere forureningsstoffer med sig ud.

  3. Kobl tændrørskablet fra tændrøret. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  4. Tag målepinden ud.

  5. Tip maskinen over på siden med målepinden nedad, så den brugte olie kan løbe ud gennem oliepåfyldningsrøret.

  6. Sæt maskinen tilbage i betjeningsposition.

  7. Hæld langsomt olie i oliepåfyldningshullet, vent 3 minutter, og kontroller oliestanden på målepinden ved at tørre målepinden ren og derefter sætte oliepåfyldningsdækslet i hullet uden at skrue det i .

   Note: Maks. påfyldning: 0,59 l. Type: Multigrade Mineral 10W-30-olie med en API-serviceklassifikation på SF, SG, SH, SJ, SL eller højere.

   Note: Fyld motorens krumtaphus med olie, indtil målepinden angiver, at motoroliestanden er korrekt som vist i Figur 21. Hvis du fylder for meget olie på motoren, skal du fjerne overskydende olie som beskrevet i 5.

   g017332
  8. Sæt målepinden i, og spænd den godt fast med hånden.

  9. Bortskaf den brugte olie på korrekt vis på et lokalt genbrugsanlæg.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller tændrøret, og udskift det om nødvendigt.
 • Kontroller tændrøret efter hver 100 timers drift. Brug et Champion RN9YC-tændrør eller tilsvarende.

  1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

  3. Rengør området rundt om tændrøret.

  4. Fjern tændrøret fra topstykket.

   Important: Udskift tændrøret, hvis det er revnet, beskadiget eller snavset. Rengør ikke elektroderne, da partikler, der kommer ind i cylinderen, kan forårsage motorskade.

  5. Indstil afstanden til tændrøret til 0,76 mm (Figur 22).

   g017548
  6. Monter tændrøret og pakningsforseglingen.

  7. Tilspænd tændrøret med et moment på 20 N·m.

  8. Sæt tændrørskablet på tændrøret.

  Udskiftning af Flexiblade-enheden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Udskift Flexiblade-enheden.
 • Important: Du skal bruge en momentnøgle for at montere Flexiblade-enheden korrekt. Hvis du ikke har en momentnøgle eller ikke føler dig tryg ved at udføre dette arbejde, kan du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Efterse Flexiblade-enheden, hver gang du løber tør for benzin. Udskift Flexiblade-enheden øjeblikkeligt, hvis den bliver beskadiget.

  1. Kobl tændrørskablet fra tændrøret. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  2. Tip maskinen over på siden med luftfilteret opad.

  3. Brug en træklods til at holde Flexiblade-enheden fast.

  4. Fjern Flexiblade-enheden ved at dreje bolten mod uret (Figur 23), og gem alle monteringsbolte og -møtrikker.

   g029101
  5. Monter den nye Flexiblade-enhed ved at dreje bolten med uret (Figur 23), og isæt alle monteringsbolte og -møtrikker.

  6. Brug en momentnøgle til at tilspænde bolten med et moment på 25 N·m.

   Important: En bolt, der er spændt med et moment på 25 N·m, sidder meget stramt. Mens du holder Flexiblade-enheden fast med en træklods, skal du lægge al din vægt bag skralde- eller momentnøglen og spænde bolten godt fast. Denne bolt er meget vanskelig at overspænde.

  Rengøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjern græsafklip og snavs fra hele maskinen.
 • Efter hver anvendelse
 • Fjern græsafklip og snavs fra hele maskinen.
 • Advarsel

  Maskinen kan løsgøre materiale, der sidder fast under maskinens hus.

  • Bær beskyttelsesbriller.

  • Bliv altid i betjeningspositionen (bag håndtaget).

  • Lad ikke andre personer komme ind på klippeområdet.

  1. Vip maskinen om på siden.

  2. Brug en børste eller trykluft til at fjerne græs og snavs fra udstødningsværnet, overhætten og områderne omkring skjoldet.

  Opbevaring

  Opbevar maskinen på et køligt, rent og tørt sted.

  Klargøring af maskinen til opbevaring

  Advarsel

  Benzindampe kan eksplodere.

  • Benzin må ikke opbevares i mere end 30 dage.

  • Opbevar ikke maskinen på et lukket sted i nærheden af åben ild.

  • Lad motoren køle af, før den stilles til opbevaring.

  1. Tilsæt brændstofstabilisator til brændstoffet som foreskrevet af motorfabrikanten ved årets sidste påfyldning.

  2. Lad sneslyngen køre, indtil motoren standser på grund af brændstofmangel.

  3. Spæd motoren, og start den igen.

  4. Lad motoren køre, indtil den stopper. Når du ikke længere kan starte motoren, er den løbet tilstrækkeligt tør.

  5. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

  6. Fjern tændrøret, hæld 30 ml olie ned i tændrørshullet, og træk langsomt i startsnoren flere gange for at fordele olien i hele cylinderen, så denne ikke ruster i løbet af vinteren.

  7. Monter tændrøret, og tilspænd det med en momentnøgle til 20 N·m.

  8. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren starter ikke.
  1. Tændrørskablet er ikke sat på tændrøret.
  2. Udluftningshullet i brændstoftankdækslet er tilstoppet.
  3. Tændrøret er ødelagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  4. Brændstoftanken er tom, eller brændstofsystemet indeholder gammelt brændstof.
  1. Sæt tændrørskablet på tændrøret.
  2. Rengør udluftningshullet i brændstoftankdækslet, eller udskift brændstofdækslet.
  3. Efterse tændrøret og juster gnistgabet om nødvendigt. Udskift tændrøret, hvis det er ødelagt, snavset eller revnet.
  4. Aftap og/eller fyld brændstoftanken med frisk benzin. Kontakt en autoriseret serviceforhandler, hvis problemet varer ved.
  Motoren er svær at starte eller mister kraft
  1. Udluftningshullet i brændstoftankdækslet er tilstoppet.
  2. Luftfilterindsatsen er snavset og begrænser luftstrømmen.
  3. Undersiden af maskinens hus indeholder afklippet græs og snavs.
  4. Tændrøret er ødelagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  5. Motoroliestanden er for lav, for høj eller olien er meget snavset.
  6. Brændstoftanken indeholder gammelt brændstof.
  1. Rengør udluftningshullet i brændstoftankdækslet, eller udskift brændstofdækslet.
  2. Rengør luftfilterets forfilter, og/eller udskift papirluftfilteret.
  3. Rengør under maskinens hus.
  4. Efterse tændrøret og juster gnistgabet om nødvendigt. Udskift tændrøret, hvis det er ødelagt, snavset eller revnet.
  5. Kontroller motorolien. Skift olien, hvis den er snavset. Påfyld eller dræn olien for at regulere oliestanden til Full-mærket på målepinden.
  6. Aftap og fyld brændstoftanken med frisk benzin.
  Motoren kører ujævnt
  1. Tændrørskablet er ikke sat på tændrøret.
  2. Tændrøret er ødelagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  3. Luftfilterindsatsen er snavset og begrænser luftstrømmen.
  1. Sæt tændrørskablet på tændrøret.
  2. Efterse tændrøret og juster gnistgabet om nødvendigt. Udskift tændrøret, hvis det er ødelagt, snavset eller revnet.
  3. Rengør luftfilterets forfilter, og/eller udskift papirluftfilteret.
  Maskinen eller motoren ryster overdrevent
  1. Undersiden af maskinens hus indeholder afklippet græs og snavs.
  2. Motorens monteringsbolte er løse.
  3. Monteringsbolten er løs.
  1. Rengør under maskinens hus.
  2. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  3. Spænd monteringsbolten.
  Klippemønsteret er ujævnt
  1. Du klipper i det samme mønster gentagne gange.
  2. Undersiden af maskinens hus indeholder afklippet græs og snavs.
  1. Følg et nyt klippemønster.
  2. Rengør under maskinens hus.