Úvod

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění osob nebo poškození výrobku. Jste odpovědni za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje. Uschovejte si tuto příručku pro budoucí využití.

Na adrese www.Toro.com můžete přímo požádat společnost Toro o poskytnutí informací o bezpečnosti výrobku a podkladů pro zaškolení obsluhy, informací o příslušenství, o pomoc s vyhledáním prodejce, nebo můžete zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku.

g017365

Vepište typové a sériové číslo výrobku do mezery níže:

Tato příručka upozorňuje na potenciální rizika a obsahuje bezpečnostní sdělení s výstražným symbolem (Obrázek 2), který signalizuje nebezpečí vážného zranění nebo smrti v případě nedodržování doporučených bezpečnostních opatření.

g000502

V této příručce jsou pro zdůraznění informací používána dvě slova. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, které stojí za zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobnosti najdete na příslušném Prohlášení o shodě pro tento výrobek.

Čistý točivý moment: Hrubý či čistý točivý moment tohoto motoru byl laboratorně stanoven výrobcem motoru v souladu se specifikacemi SAE (Society of Automotive Engineers) J1349. V souladu s bezpečnostními, emisními a provozními požadavky byl efektivní točivý moment motoru u stroje této třídy nastaven na výrazně nižší hodnotu. Technické údaje o modelu svého stroje naleznete na stránkách www.Toro.com.

Neprovádějte nedovolené změny na řídicích prvcích motoru a neměňte otáčky nastavené regulátorem, jinak může vzniknout nebezpečný stav a dojít ke zranění osob.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN 14910.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky může vést ke zranění. Aby se snížilo možné riziko zranění, dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Tento stroj byl výrobcem Toro zkonstruován a testován pro bezpečný provoz; nedodržení následujících pokynů však může vést ke zranění osob.

K zajištění maximální bezpečnosti a výkonnosti a pro obeznámení se s výrobkem je nezbytné, abyste si vy a všechny ostatní osoby obsluhující stroj přečetli tuto příručku ještě před spuštěním motoru a porozuměli jí. Věnujte zvláštní pozornost výstražnému symbolu (Obrázek 2), který znamená Upozornění, Výstraha nebo Nebezpečí – bezpečnostní pokyn“. Přečtěte si tento pokyn a porozumějte mu, protože se týká bezpečnosti. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění osob.

Obecné bezpečnostní informace o stroji

Tato sekačka může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty. Nedodržování následujících bezpečnostních pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

Zaškolení

 • Pečlivě si přečtěte pokyny. Seznamte se dokonale s ovládacími prvky tohoto zařízení a s jeho správným použitím.

 • Nikdy nedovolte dětem ani dospělým osobám, které nejsou s těmito pokyny dokonale seznámeny, tento stroj používat. Místní předpisy mohou určovat věkovou hranici provozovatele.

 • Mějte na paměti, že provozovatel nebo uživatel nese odpovědnost za nehody nebo ohrožení jiných osob nebo jejich majetku.

 • Porozumějte výkladu všech symbolů použitých na stroji nebo v pokynech.

Palivo

VÝSTRAHA – Palivo je vysoce hořlavé. Používejte následující bezpečnostní opatření.

 • Skladujte palivo ve speciálních nádobách určených pro tento účel.

 • Tankujte palivo pouze venku a při tankování nekuřte.

 • Před spuštěním motoru doplňte palivo. Nikdy nesundávejte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte palivo, pokud běží motor nebo pokud je motor zahřátý.

 • V případě rozlití paliva nespouštějte motor. Přemístěte stroj z prostoru, kde bylo palivo rozlito, a zabraňte možnosti vzniku požáru, dokud se výpary paliva nerozptýlí.

 • Nasaďte bezpečně všechny uzávěry zpět na palivovou nádrž a nádoby na palivo.

Příprava

 • Při sečení vždy noste pevnou protiskluzovou obuv a dlouhé kalhoty. Se zařízením nepracujte bosi ani v otevřených sandálech.

 • Zkontrolujte důkladně místo, kde budete zařízení používat, a odstraňte veškeré kameny, větve, dráty, kosti a jiné cizí předměty.

 • Před použitím se vizuální kontrolou přesvědčte, zda jsou ochranné kryty a bezpečnostní prvky, jako jsou například deflektory, na svém místě a správně pracují.

 • Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda lanka, přídržné šrouby a montážní celek žací struny Flexiblade nejsou opotřebené nebo poškozené. Opotřebená nebo poškozená lanka vyměňujte po celých sadách, aby byla zachována mechanická rovnováha.

 • Při práci se sekačkou používejte po celou dobu ochranné brýle.

 • Používejte ochranu sluchu.

Startování

 • Stroj nenaklánějte, pokud naklonění stroje není pro spuštění nezbytné. V takovém případě nenaklánějte sekačku více, než je nezbytně nutné, a zvedejte pouze tu část, která je dále od obsluhy.

 • Opatrně spusťte motor podle pokynů; stůjte při tom tak, aby byly vaše nohy v dostatečné vzdálenosti od žací struny Flexiblade.

Obsluha

 • Stroj nepoužívejte k sečení, jsou-li nablízku jiné osoby, zejména děti, nebo zvířata.

 • Stroj používejte k sečení pouze za denního světla nebo při vhodném umělém osvětlení.

 • Vyhýbejte se sečení se sekačkou v mokré trávě, nebo dodržujte taková dodatečná opatření, abyste předešli uklouznutí.

 • Dávejte pozor na díry v zemi a jiná skrytá nebezpečí.

 • Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti rotujících částí nebo pod ně.

 • Nikdy sekačku nezvedejte ani nepřenášejte, je-li spuštěný motor.

 • Při tažení ručně ovládaného stroje směrem k sobě nebo couvání s ním buďte maximálně opatrní.

 • Pohybujte se chůzí, nikdy během.

 • Svahy:

  • Nepoužívejte sekačku na příliš strmých svazích.

  • Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté objekty. Nerovný terén může být příčinou uklouznutí a pádu. Vysoká tráva může překážky skrýt.

  • Počínejte si opatrně v blízkosti prudkých svahů, příkopů nebo náspů. Mohli byste ztratit pevný postoj nebo rovnováhu.

  • Pracujte se strojem s oběma rukama na rukojeti.

  • Při sekání strmých svahů z jejich horní hrany nepřivazujte sekačku na lano, je-li potřeba delšího dosahu. Použijte volitelnou sadu prodloužené rukojeti.

  • Při práci na svazích buďte maximálně opatrní.

  • Při práci na svazích vždy dbejte na pevnou oporu nohou.

 • Je-li nezbytné stroj naklonit při přejíždění nezatravněných ploch nebo přesunu sekačky na sekané místo a z něj, vypněte motor.

 • Nenechávejte běžet motor v uzavřeném prostoru, kde se mohou hromadit výfukové plyny obsahující nebezpečný oxid uhelnatý a jiné plyny.

 • Vypněte motor

  • kdykoli se vzdalujete od stroje;

  • před doplňováním paliva;

  • před nastavováním výšky sekání, pokud výšku nelze nastavit z místa obsluhy.

 • Vypněte motor a odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  • budete-li odstraňovat uvízlý materiál;

  • budete-li provádět kontrolu sekačky, čistit ji či na ní jinak pracovat;

  • po nárazu na cizí předmět zjistěte případné poškození stroje a před jeho opětovným spuštěním a používáním proveďte potřebné opravy;

  • pokud se stroj začne nezvykle chvět (okamžitě zkontrolujte).

 • Blesk může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud vidíte, jak se blýská, nebo slyšíte hřmění, stroj nepoužívejte a vyhledejte úkryt.

 • Při přejíždění silnic nebo v jejich blízkosti dávejte pozor na provoz.

Údržba a skladování

 • Všechny matice, šrouby a vruty musí být utažené, aby byl zajištěn bezpečný provoz stroje.

 • Nečistěte sekačku pomocí zařízení pro tlakové mytí.

 • Nikdy sekačku neskladujte s palivem v nádrži a uvnitř budovy, kde by výpary mohly přijít do kontaktu s otevřeným ohněm nebo jiskrou.

 • Před uskladněním v uzavřeném prostoru nechte vychladnout motor.

 • Kvůli snížení rizika požáru je zapotřebí z motoru, tlumiče výfuku, prostoru pro baterii a prostoru palivové nádrže odstranit zbytky trávy, listí a přebytečného oleje.

 • Z důvodu bezpečnosti vyměňujte opotřebené nebo poškozené díly.

 • Vyměňujte vadné tlumiče výfuku.

 • Palivovou nádrž vyprazdňujte ve venkovním prostoru.

 • Neměňte nastavení regulátoru motoru a nepřekračujte normální otáčky motoru. Provoz při nadměrných otáčkách motoru může zvýšit riziko zranění.

 • Při seřizování stroje dávejte pozor, aby vám prsty neuvízly mezi pohybující se žací strunou Flexiblade a pevnými součástmi sekačky.

 • Aby byla zajištěna maximální výkonnost a bezpečnost, kupujte pouze originální náhradní díly a příslušenství Toro. Nepoužívejte neoriginální náhradní díly a příslušenství; mohou představovat bezpečnostní riziko.

Přeprava

 • Při nakládání či vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního vozidla dávejte pozor.

 • Stroj bezpečně upevněte pomocí popruhů, řetězů, lan nebo provazů.

Akustický tlak

Úroveň akustického tlaku tohoto stroje u ucha obsluhy činí 90 dBA. Hodnota zahrnuje přípustnou odchylku (k) 2 dBA. Úroveň akustického tlaku byla stanovena v souladu s postupy uvedenými v normě EN  14910.

Akustický výkon

Tento stroj má zaručenou hladinu akustického výkonu 100 dBA. Hodnota zahrnuje přípustnou odchylku (k) 2 dBA. Úroveň akustického výkonu byla stanovena v souladu s postupy uvedenými v normě ISO 11094.

Výstraha

Dlouhodobé vystavení hluku při práci se strojem může vést ke ztrátě sluchu.

Používejte odpovídající ochranu sluchu pokaždé, když budete se strojem dlouhodobě pracovat.

Vibrace

Naměřená úroveň vibrací levé ruky = 7,7 m/s2

Naměřená úroveň vibrací levé ruky = 5,5 m/s2

Tolerance (K) = 3 m/s2

Naměřené hodnoty byly získány v souladu s postupy uvedenými v normě EN 14910.

Výstraha

Dlouhodobé vystavení vibracím při práci se strojem může vést k necitlivosti v rukou a zápěstí.

Používejte tlumicí rukavice vibrací pokaždé, když budete se strojem dlouhodobě pracovat.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Important: Výstražné a informační nálepky jsou umístěny v blízkosti potenciálně nebezpečných součástí. Vyměňte poškozené nálepky.

decal111-5392
decal94-8072
g017409
g017410
g017414

Nastavení

Montáž rukojeti

 1. Zasuňte do rámu 2 průchodky.

  g017333
 2. Vložte spodní část rukojeti mezi průchodky a zajistěte ji pomocí 1 šroubu rukojeti, 2 podložek a 1 matice.

  Note: Vložte spodní část rukojeti mezi průchodky se sestavou výkyvného vypínače na pravé straně.

 3. Tento postup zopakujte na druhé straně.

 4. Zarovnejte otvory v horní části rukojeti se spodní částí rukojeti.

  g017328
 5. Prostrčte horní i spodní částí rukojeti šroub ve tvaru písmene U a zajistěte jej pomocí podložky a ruční matice.

 6. Připevněte sestavu páky škrticí klapky (plynu) na vnější stranu rukojeti a zajistěte ji maticí a šroubem s kónickou hlavou.

  g017337

Instalace nožní brzdy

Připevněte nožní brzdu pomocí šroubu na pravé straně spodní rukojeti, matice a 2 podložek (Obrázek 6).

Note: Nainstalujte nožní brzdu pomocí spodního otvoru v nožní brzdě, viz Obrázek 6.

g027774

Doplnění oleje do motoru

Important: Vaše sekačka není dodávána s olejem v motoru. Před nastartováním motoru doplňte do motoru olej.

Maximální náplň: 0,59 l, typ: vícestupňový minerální olej 10W-30 s API klasifikací SF, SG, SH, SJ, SL nebo vyšší.

 1. Umístěte stroj na rovnou plochu.

 2. Vytáhněte měrku (Obrázek 7).

  g017332
 3. Pomalu nalijte olej do plnicího otvoru, počkejte 3 minuty a zkontrolujte hladinu oleje měrkou tak, že otřete měrku dočista a pak bez šroubování zasunete víčko plnicího otvoru do otvoru (Obrázek 8).

  g017338

  Note: Naplňte klikovou skříň motoru olejem tak, aby měrka ukazovala, že je hladina motorového oleje správná, jak je vidět naObrázek 7. Pokud dojde k přeplnění motoru olejem, vypusťte přebytečné množství oleje tak, jak je uvedeno v kapitole Výměna motorového oleje.

 4. Nainstalujte měrku a rukou ji pevně utáhněte.

  Important: Vyměňte motorový olej po prvních 5 hodinách provozu; následně jej vyměňujte jednou ročně. Viz kapitola Výměna motorového oleje.

Součásti stroje

g017341
g017335
ModelŠířka žací stopyŠířka produktuVýška produktuDélkaHmotnostOtáčky motoruRozsah nastavení výšky sekání
02612457 mm574 mm1 000 mm1 400 mm17,7 kg3,150 +0/-10016 – 36 mm

Obsluha

Doplňování paliva do nádrže

Nebezpečí

Palivo je vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch paliva může vám nebo jiným osobám způsobit popálení.

 • Aby nedošlo ke vznícení paliva od statického náboje, položte před tankováním nádobu s palivem nebo sekačku přímo na zem, nikoli na vozidlo nebo nějaký předmět.

 • Tankujte ve venkovním prostoru, když je motor studený. Utřete rozlité palivo.

 • Nemanipulujte s palivem v blízkosti otevřeného ohně nebo jisker nebo když kouříte.

 • Skladujte palivo ve schválené nádobě, mimo dosah dětí.

Doporučené palivo:

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý (ne starší než 30 dnů) bezolovnatý benzín s oktanovým číslem kolem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

 • Etanol: Přijatelná jsou i paliva s až 10 % etanolu (gasohol) nebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter). Etanol a MTBE jsou odlišné látky. Paliva s více než 15 % etanolu (E15) nejsou schválena k použití. Nikdy nepoužívejte paliva obsahující více než 10 % etanolu, například E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) nebo E85 (obsahuje 85 % etanolu). Použití neschváleného paliva může mít za následek problémy s výkonem nebo poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

 • Nepoužívejte benzín obsahující metanol.

 • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži nebo nádobách na palivo bez použití stabilizátoru paliva.

 • Nepřidávejte do benzínu olej.

g017340

Kontrola hladiny motorového oleje

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
  1. Umístěte stroj na rovnou plochu.

  2. Vytáhněte měrku a otřete ji čistým hadrem.

  3. Zasuňte měrku do plnicího otvoru oleje, ale nezašroubovávejte ji.

  4. Vytáhněte měrku a zkontrolujte ji.

  5. Správnou hladinu oleje na měrce určíte podle Obrázek 12).

   g017332
  6. Pokud bude hladina oleje nízká, pomalu nalijte olej do plnicího otvoru, počkejte 3 minuty a zkontrolujte hladinu oleje na měrce tak, že otřete měrku dočista a potom zasunete bez šroubování zasunete víčko plnicího otvoru do otvoru.

   Note: Maximální náplň: 0,59 l, vícestupňový minerální olej 10W-30 s API klasifikací SF, SG, SH, SJ, SL nebo vyšší.

   Note: Naplňte klikovou skříň motoru olejem tak, aby měrka ukazovala, že je hladina motorového oleje správná, jak je vidět naObrázek 12. Pokud dojde k přeplnění motoru olejem, vypusťte přebytečné množství oleje tak, jak je uvedeno v kapitole Výměna motorového oleje.

  7. Nainstalujte měrku a rukou ji pevně utáhněte.

   Important: Vyměňte motorový olej po prvních 5 hodinách provozu; následně jej vyměňujte jednou ročně. Viz .

  Nastavení výšky sekání

  Důležité upozornění

  Při nastavování výšky sekání se můžete dostat do kontaktu s pohyblivými součástmi, které mohou způsobit vážné zranění.

  • Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  • Při manipulaci se žací strunou Flexiblade používejte rukavice.

  Výstraha

  Pokud byl spuštěný motor, tlumič výfuku bude žhavý a může způsobit vážné popálení. Nepřibližujte se ke žhavému tlumiči výfuku.

  Nastavte výšku sekání podle potřeby.

  1. Přepněte přepínač paliva do vypnuté polohy.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Převraťte stroj na jeho levý bok.

  4. Navlečte si ochranné rukavice a vyjměte žací strunu Flexiblade.

  5. Vyjměte upevňovací čep.

  6. Přeskládejte vymezovací podložky tak, abyste dosáhli požadované výšky, poté opět nainstalujte žací strunu Flexiblade (Obrázek 13).

   g029101

   Note: Velká vymezovací podložka se musí vždy nacházet přímo pod rotorem.

  Spuštění motoru

  1. Nastavte ovládání škrticí klapky (plynu) do polohy aktivující sytič a ujistěte se, že je otevřen přívod paliva (přepínač je v zapnuté poloze.)

   g017346
  2. Přidržte rukojeť zastavení motoru u řídítek.

   g017334
  3. Položte nohu na základnu sekačky a nahněte stroj směrem k sobě (Obrázek 16).

   g017329
  4. Zatáhněte za rukojeť ručního startéru.

  Note: Jestliže se sekačka nenastartuje ani po několika pokusech, obraťte se na autorizované servisní středisko.

  Nastavení sytiče

  Pomocí sestavy páky škrticí klapky proveďte nastavení sytiče (Obrázek 17).

  g017367

  Zastavení motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 3 sekund po uvolnění ovládací tyče.
 • Abyste vypnuli motor, uvolněte ovládací tyč (Obrázek 18).

  Important: Jakmile pustíte rukojeť zastavení motoru, motor i žací struna Flexiblade by se měly do 3 sekund zastavit. Pokud se řádně nezastaví, přestaňte sekačku okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

  g017366

  Provozní tipy

  Všeobecná doporučení k sečení

  Důležité upozornění

  Jestliže stroj pracuje na svahu se sklonem větším než 45 stupňů, může v důsledku nedostatečného mazání dojít k vážnému poškození motoru. Tím může být potenciálně například přilepení ventilů, vznik rýh na pístech nebo spálení ložisek klikového hřídele.

  • Před zahájením práce na jakémkoli svahu je nutné stanovit stávající sklon v místě, kde bude stroj používán.

  • Nepracujte se strojem na svazích se sklonem větším než 45 stupňů.

  • Odstraňte z trávníku klacky, kameny, dráty, větve a jiné předměty, na které by mohla žací struna Flexiblade narazit.

  • Zabraňte kontaktu žací struny Flexiblade s tvrdými předměty. Nikdy záměrně nepřejíždějte sekačkou přes žádný předmět.

  • Pokud sekačka narazí na tvrdý předmět nebo začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, odpojte koncovku zapalovací svíčky a zkontrolujte, zda sekačka není poškozená.

  • K dosažení maximální výkonnosti namontujte před začátkem sezóny novou žací strunu Flexiblade.

  • V případě potřeby vyměňte žací strunu za náhradní strunu Flexiblade Toro.

  Sekání trávy

  • Sekejte najednou vždy pouze asi třetinu výšky trávy. Pokud není tráva řídká nebo pokud už nenastal pozdní podzim, kdy se růst trávy zpomaluje, nenastavujte výšku sečení nižší než 30 mm (02602/02604) nebo 32 mm (02606). Viz kapitola Nastavení výšky sekání.

  • Nedoporučujeme sečení trávy vyšší než 15 cm. Je-li tráva příliš vysoká, může se sekačka ucpat a motor se zastaví.

  • Sekejte pouze suchou trávu a listí. Mokrá tráva a listí mají tendenci tvořit chomáče a mohou ucpat sekačku nebo zastavit motor.

   Důležité upozornění

   Na mokré trávě nebo listí můžete uklouznout, dostat se do kontaktu s žací strunou Flexiblade a způsobit si vážné zranění.

   Sečte pouze za sucha.

  • Střídejte směr sečení. Pomáhá to rozptylovat posekanou trávu po trávníku a dosáhnout rovnoměrného hnojení.

  • Pokud výsledný vzhled trávníku není uspokojivý, vyzkoušejte následující:

   • Vyměňte žací strunu Flexiblade.

   • Pohybujte se při sečení pomaleji.

   • Nastavte na stroji větší výšku sekání.

   • Sekejte trávu častěji.

   • Postupujte v překrývajících se pruzích místo plných pruhů při každém průchodu.

  Sekání listí

  • Dbejte na to, aby po sekání tráva polovinou své výšky přesahovala vrstvu listí. Možná budete muset přejet sekačkou přes listí více než jednou.

  • Pokud sekačka neseče listy dostatečně nadrobno, zpomalte.

  Údržba

  Note: Z normálního místa obsluhy určete levou a pravou stranu stroje.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 5 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 3 sekund po uvolnění ovládací tyče.
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty z celého stroje.
 • Po každém použití
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty z celého stroje.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte zapalovací svíčku a v případě potřeby ji vyměňte.
 • Před uskladněním
 • Před prováděním oprav a před uskladněním sekačky vyprázdněte palivovou nádrž.
 • Vyčistěte chladicí systém, odstraňte zbytky trávy, úlomky a nečistoty z chladicích žeber motoru a startéru. V podmínkách, kde se vyskytuje hodně nečistot nebo řezanky, čistěte systém častěji.
 • Každý rok
 • Vyměňujte vzduchový filtr; častěji při provozu v prašném prostředí.
 • Vyměňte motorový olej.
 • Vyměňte žací strunu Flexiblade.
 • Příprava na údržbu

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Před prováděním údržby odpojte koncovku zapalovací svíčky (Obrázek 19).

   g017342
  3. Po dokončení údržbářských prací připojte koncovku zpět k zapalovací svíčce.

   Důležité upozornění

   Naklonění sekačky může způsobit vytékání paliva. Palivo je hořlavé, výbušné a může způsobit zranění.

   Spotřebujte palivo provozem nebo je odčerpejte ručním čerpadlem; nikdy násoskou.

   Important: Naklánějte sekačku na stranu vždy tak, aby měrka oleje byla dole.

  Výměna vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňujte vzduchový filtr; častěji při provozu v prašném prostředí.
  1. Zatlačte na zajišťovací výstupky na krytu vzduchového filtru (Obrázek 20).

   g017339
  2. Otevřete kryt.

  3. Vyjměte filtr (Obrázek 20).

  4. Filtr prohlédněte a pokud je poškozený nebo příliš znečištěný, vyměňte jej.

  5. Zkontrolujte papírový vzduchový filtr.

   1. Je-li filtr poškozen nebo je navlhčen olejem nebo palivem, vyměňte ho.

   2. Je-li filtr špinavý, poklepejte jím několikrát o tvrdý povrch nebo jej profoukněte stlačeným vzduchem o tlaku nižším než 2,07 bar ze strany filtru směřující k motoru.

    Note: Nesnažte se vykartáčovat nečistoty z filtru, kartáčováním by se nečistoty zatlačily do vláken.

  6. Odstraňte nečistoty z tělesa vzduchového filtru vlhkým hadrem. Neutírejte nečistoty směrem do vzduchového vedení.

  7. Vložte filtr do čističe vzduchu.

  8. Upevněte kryt.

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 5 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Každý rok
 • Vyměňte motorový olej.
  1. Dbejte, aby v palivové nádrži nebylo žádné palivo nebo jen málo, aby palivo nevyteklo, když sekačku nakloníte na stranu.

  2. Několik minut před výměnou oleje spusťte motor, aby se olej zahřál.

   Note: Zahřátý olej má lepší viskozitu a odnáší více nečistot.

  3. Odpojte koncovku zapalovací svíčky. Viz Příprava na údržbu.

  4. Vytáhněte měrku.

  5. Nakloňte sekačku na stranu tak, aby měrka oleje byla dole, a nechejte použitý olej vytéct plnicí trubicí.

  6. Vraťte sekačku do provozní polohy.

  7. Pomalu nalijte olej do plnicího otvoru, počkejte 3 minuty a zkontrolujte hladinu oleje měrkou tak, že otřete měrku dočista a pak bez šroubování zasunete víčko plnicího otvoru do otvoru.

   Note: Maximální náplň: 0,59 l, typ: vícestupňový minerální olej 10W-30 s API klasifikací SF, SG, SH, SJ, SL nebo vyšší.

   Note: Naplňte klikovou skříň motoru olejem tak, aby měrka ukazovala, že je hladina motorového oleje správná, jak je vidět na (Obrázek 21). Pokud dojde k přeplnění motoru olejem, vypusťte přebytečné množství oleje podle instrukcí v kap 5.

   g017332
  8. Nainstalujte měrku a rukou ji pevně utáhněte.

  9. Použitý olej nechte řádně zlikvidovat v místní recyklační stanici.

  Údržba zapalovací svíčky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte zapalovací svíčku a v případě potřeby ji vyměňte.
 • Zapalovací svíčku zkontrolujte vždy po 100 hodinách provozu. Použijte zapalovací svíčku Champion RN9YC nebo ekvivalent.

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  3. Vyčistěte okolí zapalovací svíčky.

  4. Vytáhněte svíčku z hlavy válce.

   Important: Prasklou, zanesenou nebo znečištěnou svíčku vyměňte. Nečistěte elektrody, protože nečistoty pronikající do válce by mohly poškodit motor.

  5. Mezeru mezi elektrodami svíčky nastavte na 0,76 mm (Obrázek 22).

   g017548
  6. Namontujte zapalovací svíčku a nasaďte těsnění.

  7. Utáhněte zapalovací svíčku na 20 N·m.

  8. Připojte koncovku zapalovací svíčky ke svíčce.

  Výměna žací struny Flexiblade

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňte žací strunu Flexiblade.
 • Important: Pro správné namontování žací struny Flexiblade budete potřebovat momentový klíč. Pokud nemáte momentový klíč nebo si provedením montáže nejste jistí, kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Po každém spotřebování paliva žací strunu Flexiblade zkontrolujte. Je-li montážní celek žací struny Flexiblade poškozen, neprodleně jej vyměňte.

  1. Odpojte koncovku zapalovací svíčky. Viz kapitola Příprava na údržbu.

  2. Nakloňte sekačku ke straně tak, aby vzduchový filtr směřoval nahoru.

  3. K zajištění žací struny Flexiblade použijte dřevěný blok.

  4. Otočením šroubu proti směru hodinových ručiček (Obrázek 23) demontujte žací strunu Flexiblade a uschovejte všechny upevňovací součástky.

   g029101
  5. Nainstalujte novou žací strunu Flexiblade otočením šroubu ve směru hodinových ručiček (Obrázek 23) a nainstalujte všechny upevňovací součástky.

  6. Momentovým klíčem utáhněte šroub na utahovací moment 25 N·m.

   Important: Dotažení šroubu na utahovací moment 25 N·m je velice pevné . Zajistěte tedy žací strunu Flexiblade dřevěným blokem a utahovákem nebo klíčem vší silou šroub pevně utáhněte. Přetáhnout šroub je velmi obtížné.

  Čištění stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty z celého stroje.
 • Po každém použití
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty z celého stroje.
 • Důležité upozornění

  Zpod krytu sekačky se může uvolňovat materiál.

  • Používejte ochranné brýle.

  • Neopouštějte pozici při provozu (za rukojetí).

  • Nedovolte, aby v blízkosti sekačky kdokoli stál.

  1. Převraťte stroj na bok.

  2. Kartáčem nebo stlačeným vzduchem odstraňte trávu a zbytky po sekání z krytu výfuku, horní kapoty a přilehlých oblastí základny.

  Uskladnění

  Stroj uskladněte na chladném, čistém, suchém místě.

  Příprava stroje k uskladnění

  Důležité upozornění

  Výpary paliva mohou explodovat.

  • Neskladujte palivo po dobu delší než 30 dnů.

  • Neskladujte sekačku v uzavřeném prostoru poblíž otevřeného ohně.

  • Před uskladněním sekačky nechte vychladnout motor.

  1. Při posledním tankování v roce přidejte do paliva stabilizátor, jak doporučuje výrobce motoru.

  2. Nechte stroj běžet, dokud se palivo nespotřebuje a motor se nezastaví.

  3. Nasyťte motor a znovu jej spusťte.

  4. Nechte motor běžet, dokud se nezastaví. Jakmile motor nejde nastartovat, je dostatečně suchý.

  5. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  6. Demontujte svíčku, do otvoru pro svíčku nalijte 30 ml oleje a několikrát pomalu zatáhněte za lanko startéru, aby se olej rozšířil po celém válci a v období mimo sezónu tak ve válci nevznikala koroze.

  7. Namontujte zapalovací svíčku a utáhněte ji momentovým klíčem na utahovací moment 20 N·m.

  8. Utáhněte všechny matice a šrouby.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor nestartuje.
  1. Kabel není nasazen na zapalovací svíčce.
  2. Ucpaný odvzdušňovací otvor v uzávěru palivové nádrže.
  3. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě nemá správnou vzduchovou mezeru.
  4. Palivová nádrž je prázdná nebo palivový systém obsahuje zvětralé palivo.
  1. Připojte koncovku zapalovací svíčky ke svíčce.
  2. Vyčistěte uzávěr palivové nádrže nebo ho vyměňte.
  3. Zkontrolujte zapalovací svíčku a, je-li třeba, seřiďte vzduchovou mezeru. Vyměňte zapalovací svíčku, jestliže je zkorodovaná, zanesená nebo popraskaná.
  4. Vypusťte zvětralý benzin nebo doplňte do palivové nádrže čerstvý motorový benzin. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor obtížně startuje nebo ztrácí výkon
  1. Ucpaný odvzdušňovací otvor v uzávěru palivové nádrže.
  2. Vložka vzduchového filtru je zanesena nečistotami a omezuje proudění vzduchu.
  3. Spodní strana skříně stroje obsahuje zbytky rozsekané trávy a nečistoty.
  4. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě nemá správnou vzduchovou mezeru.
  5. Hladina oleje v motoru je příliš nízká, příliš vysoká, nebo je olej nadměrně znečištěný.
  6. Palivová nádrž obsahuje zvětralé palivo.
  1. Vyčistěte ventilační otvor uzávěru palivové nádrže nebo uzávěr vyměňte.
  2. Vyčistěte čistič vzduchového filtru nebo vyměňte papírový vzduchový filtr.
  3. Vyčistěte spodní část skříně stroje.
  4. Zkontrolujte zapalovací svíčku a, je-li třeba, seřiďte vzduchovou mezeru. Vyměňte zapalovací svíčku, jestliže je zkorodovaná, zanesená nebo popraskaná.
  5. Zkontrolujte stav oleje v motoru. Pokud bude olej znečištěný, vyměňte jej a doplňte nebo vypusťte olej tak, aby hladina oleje byla na značce plné hladiny na měrce.
  6. Vypusťte zvětralé palivo a doplňte do nádrže čerstvý motorový benzin.
  Motor běží nepravidelně
  1. Kabel není nasazen na zapalovací svíčce.
  2. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě nemá správnou vzduchovou mezeru.
  3. Vložka vzduchového filtru je zanesena nečistotami a omezuje proudění vzduchu.
  1. Připojte koncovku zapalovací svíčky ke svíčce.
  2. Zkontrolujte zapalovací svíčku a, je-li třeba, seřiďte vzduchovou mezeru. Vyměňte zapalovací svíčku, jestliže je zkorodovaná, zanesená nebo popraskaná.
  3. Vyčistěte čistič vzduchového filtru nebo vyměňte papírový vzduchový filtr.
  Stroj nebo motor nadměrně vibrují
  1. Spodní strana skříně stroje obsahuje zbytky rozsekané trávy a nečistoty.
  2. Uvolněné upevňovací šrouby motoru.
  3. Upevňovací šroub je povolený.
  1. Vyčistěte spodní část skříně stroje.
  2. Dotáhněte upevňovací šrouby motoru.
  3. Dotáhněte upevňovací šroub.
  Sečení je nerovnoměrné
  1. Sečete travnatou plochu opakovaně stejným způsobem.
  2. Spodní strana skříně stroje obsahuje zbytky rozsekané trávy a nečistoty.
  1. Změňte způsob sečení.
  2. Vyčistěte spodní část skříně stroje.